VESZPRÉMI EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. DR. BUZÁS GYULA egyetemi tanár. DR. TENK ANTAL egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉMI EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. DR. BUZÁS GYULA egyetemi tanár. DR. TENK ANTAL egyetemi tanár"

Átírás

1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1<,.$5 GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 3URJUDPYH]HW DR. BUZÁS GYULA egyetemi tanár PH] JD]GDViJLWXGRPiQ\NDQGLGiWXVD PH] 7pPDYH]HW DR. TENK ANTAL egyetemi tanár JD]GDViJLWXGRPiQ\kandidátusa $1$*<%$1,3,$&2.e57e.(6Ë7 6=(59(=(7(.6=(5(3(e6-(/(17 FRISS ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCSFORGALMAZÁSBAN 6e*($ Írta: KALMÁRNÉ HOLLÓSI ERIKA KESZTHELY

2 $1$*<%$1,3,$&2.e57e.(6Ë7 6=(59(=(7(.6=(5(3(e6 -(/(17 6e*($)5,66=g/'6e*- GYÜMÖLCSFORGALMAZÁSBAN Írta: KALMÁRNÉ HOLLÓSI ERIKA Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája keretében 7pPDYH]HW 'U 7HQN $QWDO HJ\HWHPL WDQiU D PH] JD]GDViJL WXGRPiQ\ kandidátusa Elfogadásra javaslom (igen/nem) A jelölt a doktori szigorlaton.. %-ot ért el... Dr. Tenk Antal Keszthely,.. Dr. Somogyi Sándor PhD Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: Dr. Dr. h.c. Csete László igen / nem Bíráló neve: Dr. Benet Iván igen / nem. Dr. Dr. h.c. Csete László A jelölt a nyilvános vitáján. %-ot ért el Keszthely,. Dr. Benet Iván... Dr. Buzás Gyula A Bíráló Bizottság elnöke $GRNWRUL3K'RNOHYpOPLQ VtWpVH««««««.. Az EDT elnöke 87

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Irodalmi áttekintés A kertészeti termelés szerkezete Magyarországon A friss zöldség- és J\ P OFVIRUJDOPD]iVEDQMHOOHP] értékesítési csatornák Kiskereskedelmi hálózatok A nagybani piacok szerepe 16. ] VWHUPHO LpUWpNHVtWpVWHUPHO LpUWpNHVtW szervezetek Felvásárlóknak, felgrojr]ylsduqdnw UWpQ puwpnhvtwpvn ]YHWOHQWHUPHO LH[SRUW 40. ]YHWOHQWHUPHO LpUWpNHVtWpV A friss zöldség-gyümölcsértékesítési csatornák kiválasztását EHIRO\iVROyWpQ\H] N A zöldség- és gyümölcsfogyasztás változása A szezonalitás szerepe a frisspiaci termékek értékesítésében 45 $PLQ VpJLWHUPHOpVMHOHQW VpJH Piaci információ Anyag és módszer Saját vizsgálatok A vizsgált nagybanlsldfrnv]huhshp N GpV NMHOOHP] L Nagybani piacok Magyarországon 58 $EXGDSHVWL1DJ\N U VL~WLQDJ\EDQLSLDF 61 88

4 $QDJ\EDQLSLDFRNUDV]iOOtWyWHUPHO NN ] WW végzett felmérés eredményei A vizsgáown OI OGLQDJ\EDQLSLDFRNMHOOHP] L A holland aukciós értékesítés A Bolognai nagybani piac A Vinelandi Termékaukció és a Philadelphiai nagybani piac 81 $N ] VWHUPHO LpUWpNHVtWpVMHOHQW VpJH 86 7HUPHO LeUWpNHVtW 6]HUYH]HWHN0DJ\DURUV]iJRQ TÉSz tapasztalatok néhány EU tagállamban 95 euwpnhvtw V] YHWNH]HWHN1HZ-HUVH\iOODPEDQ (USA) 102 $WHUPHO LV]HUYH]HWHNpVDQDJ\EDQLSLDFRN kapcsolata Következtetések, javaslatok Összefoglalás Köszönetnyilvánítás Irodalomjegyzék Mellékletek 89

5 $1$*<%$1,3,$&2.e57e.(6Ë7 6=(59(=(7(. 6=(5(3(e6-(/(17 6e*($)5,66=g/'6e*- GYÜMÖLCSFORGALMAZÁSBAN KIVONAT A dolgozat a friss zöldség-gyümölcsértékesítés egy szegmensével, a QDJ\EDQL SLDFRN pv puwpnhvtw V]HUYH]HWHN NpUGpVN UpYHO IRJODONR]LN NLHPHOW V]HUHSHW V]iQYD D N ]HOJ (8 FVDWODNR]iVVDO NDSFVRODWRV HOYiUiVRNQDN pv DNWXiOLV IHODGDWRNQDN (OV GOHJHV FpOMD PLQGD]RQ tényez NHOHP]pVHPHO\HNEHIRO\iVROMiNDKD]DLpVN OI OGLQDJ\EDQL SLDFRN YHUVHQ\NpSHVVpJpW YDODPLQW HO PR]GtWMiN D WHUPHO L V]HUYH] GpVHN KD]DL OpWUHM WWpW pv P N GpVpW $ YL]VJiODWED EHYRQW KD]DL pv N OI OGL QDJ\EDQL SLDFRNRQ WHUPHO L V]HUYH]HWHNQpO YpJ]HWt NXWDWiVRN LJD]ROWiN KRJ\ D KD]DL WHUPHO N YHUVHQ\NpSHVVpJH D MHOHQOHJL SLDFL SR]tFLyN PHJWDUWiVD pv E YtWpVH HONpS]HOKHWHWOHQ D N ] VWHUPHO LpUWpNHVtWpVQpON O 90

6 ROLE AND IMPORTANCE OF WHOLESALE MARKETS AND PRODUCER ORGANISATIONS IN FRESH FRUIT AND VEGETABLE DISTRIBUTION SUMMARY The Thesis deals with the topic of fruit and vegetable wholesale markets and Producers Organisations (PO) with putting emphasize on the actual tasks and expectations regarding the EU accession. The primer objective is to investigate those factors that influence the competitiveness of domestic and foreign wholesale markets, and contribute to the establishment and proper operation of POs in Hungary. The research conducted in domestic and foreign wholesale markets and at Producers Organisations proved that the competitiveness of domestic producers, the maintenance and improvement of present market positions are unimaginable without the collaboration of fruit and vegetable producers, without common sales activity. 91

7 DIE ROLLE UND WICHTIGKEIT DER GROßMÄRKTEN UND PRODUKTIONSORGANISATIONEN IN OBST- UND GEMÜSEDISTRIBUTION AUSZUG Die Arbeit beschäftigt sich mit den Fragen der Obst- und Gemüsegroßmärkten und Verkaufsorganisationen, im besonderen mit den Aufgaben im Bezug auf die EU-Erweiterung. Das Primärziel der Arbeit ist alle Faktoren zu analysieren, die die Konkurrenzfähigkeit der Großmärkten beeinflussen, und die Gründung und Funktion der Produktions-organisationen in Ungarn fördern. Die Untersuchungen, die auf den in die Forschung eingezogenen Innen- und Auslandsmärkten und bei den Produktionsorganisationen durchgeführt worden sind, haben bestätigt, dass die Konkurrenzfähigkeit der ungarischen Produzenten, die Befolgung und Erweiterung der derzeitigen Marktpositionen ohne den gemeinsamen Verkauf durch die Produzenten unvorstellbar ist. 92

8 Ä$ NLV WHU OHWHNHQ KDWDOPDV puwpnhnhw WHUPHO NHUWpV]HW HJ\LN OHJI EE WpQ\H] MpYp YiOKDWLN D W EEWHUPHV]WpVQHN JRQGROMXQN Hollandiára és az olasz-francia Rivierára, hol a lakosság jórészének D NHUW D YHWHPpQ\ D YLUiJ DG NHQ\HUHW V W MyOpWHW Rátermettségét a szorgalmas és ügyes magyar kertész és I OGPtYHO DPLNRU NLWHUPHOWH D KD]DL I OGE O D PDNyL KDJ\PiW D szegedi paprikát, a kecskeméti barackot, már bebizonyította. /Molisch, H / 1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 1.1. A kertészeti termelés szerkezete Magyarországon Magyarország kiváló agroökológiai adottságokkal rendelkezik a mérsékelt égövi kertészeti kultúrák termesztéséhez. Számos tudományos publikáció, tanulmány (Tomcsányi 1973, Erdei 1968, Kristófné 1997, Papp 1999a) foglalkozik a kertészeti termesztés azon sajátosságaival, mely szerint a sokoldalú faj- és fajtaválaszték alapján alkalmas a k O QE ] YiOWR]DWRV NROyJLDLDGRWWViJRNNLKDV]QiOiViUD Papp (1999a) a hazai kertészeti termelést értékelve kiemeli, hogy ezen ijd]dw QDJ\ WHUPHOpVL puwpnhw iootw HO pv IRNR]RWWDQ PXQNDLJpQ\HV MHOOHJH PLDWW HJ\UH IHOpUWpNHO GLN QHPFVDN KD]iQNEDQ GH D] EU tagállamokban is. Az 1980-as évek és a 90-es évek elején tapasztalt drasztikus WHUPpVFV NNHQpVW N YHW HQ D ] OGVpJ-J\ P OFVWHUP WHU OHW QHP YiOWR]RWW MHOHQW VHQ KD]iQNEDQ D] HOP~OW pywl]hgehq $ V]iQWyI OGL ] OGVpJWHUPHV]WpV D NHUW pv J\ P OFV V P velési ágak területének, a termésmennyiség alakulását az 1. és 2. táblázat, a 3. melléklet mutatja. 93

9 WiEOi]DW$NHUWpVJ\ P OFV VP YHOpVLiJDNWHU OHWpQHNDODNXOiVD 6]iQWyI OGL] OGVpJWHUP terülhwhee O között (ezer hektár) ,6 90,2 101,1 n.a. Vöröshagyma 6,8 4,8 6 n.a. Paradicsom 10,6 6 6,3 n.a. Zöldborsó 13,4 15,2 19,1 n.a. Fejes káposzta 6,3 3,9 5 n.a. Zöldpaprika 5,9 4,3 4,5 n.a. Csemegekukorica 19,1 22,2 25,8 n.a. Gyümölcsös 96,4 95,4 97,5 97,3 Kert 107,7 101,6 97,7 98, május 31-i állapot n.a. nincs adat Forrás: KSH táblázat: A fontosabb zöldség- és gyümölcsfélék összes termésmennyisége ben (ezer tonna) pylwhuphopve Növény Gazdasági szervezetek Egyéni gazdálkodók Zöldségféle összes Paradicsom Vöröshagyma Fejes káposzta Görögdinnye Zöldpaprika Gyümölcs összes Alma Szilva V]LEDUDFN Meggy Forrás: KSH 2001 O 94

10 $ KD]DL NHUWpV]HWL WHUPHOpV W EEQ\LUH NLVPpUHW HJ\pQL JD]GDViJRNEDQ ]DMOLN WiEOi]DW $ J\ P OFVWHUPHO YiOODONR]iVRN HVHWpEHQ MHOHQW V VWHUPHO L pv HJ\pQL YiOODONR]yL UpV]DUiQ\UyO Dz VV]HV YL]VJiOW J\ P OFVWHUPHO YiOODONR]iV -a) számol be 7DNiFVQp NLHPHOYH KRJ\ D] VWHUPHO L pv HJ\pQL vállalkozói körben is nagyfokú polarizáltság tapasztalható az árbevétel szempontjából. Papp (1998, 1999a, 1999b) a kertészeti termékek HO iootwiviydo NDSFVRODWEDQ D FVDOiGL JD]GDViJRN MHOHQOHJL pv YiUKDWyDQ M Y EHQL GRPLQDQFLiMiW HPHOL NL D W~O]RWWDQ HODSUy]yGRWW üzemi szerkezet mellett, és a kertészeti gazdaságok differenciálódásáról számol be. Erdészné (1997) arra a megállapításra jutott, hogy 1995-ben az összes zöldségtermés 84 %-át, míg a gyümölcstermés 85 %-át egyéni gazdálkodók termelték meg. Fehér (2001) az egyéni gazdálkodók magas arányával szemben a gazdálkodó szervezetek alacsony arányát hangsúlyozza (14-16 %); a gazdaságos üzemmérethn NLDODNXOiViQDN JiWMDNpQW D W NHKLiQ\W YDODPLQW D WHUPHO L QV]HUYH] GpV KLiQ\iW HPOtWL DPLQHN HUHGPpQ\H D] értékesítés terén megnyilvánuló szervezetlenség. Kiemeli a kertészeti WHUPHOpV NLHJpV]tW -M YHGHOHPV]HU] IXQNFLyMiW DPL YiUKDWyDQ D] elkövetke] pyhnehqlvphjpdudgd]iuxwhupho JD]GDViJRNPHOOHWW 95

11 3. táblázat: A zöldség-pvj\ P OFVWHUPHV]W VSHFLDOL]iOWJD]GDViJRN átlagos mérete 2000-ben, régiónkénti bontásban (hektár) Régió = OGVpJWHUP WHU OHW Gyümölcsös összes gazdaság egyéni gazdaság gazdasági szervezet egyéni gazdaság gazdasági szervezet Közép- Magyarország 0,10 0,08 34,64 0,48 51,27 Közép-Dunántúl 0,04 0,02 35,04 0,24 30,01 Nyugat-Dunántúl 0,09 0,05 36,47 0,16 28,08 Dél-Dunántúl 0,09 0,04 143,08 0,24 45,64 Észak- 0,07 0,05 59,40 0,24 16,89 Magyarország Észak-Alföld 0,28 0,17 61,49 0,50 33,53 Dél-Alföld 0,25 0,14 93,25 0,60 15,59 Összesen 0,16 0,10 68,07 0,36 31,25 Forrás: KSH 2000 A vetésterületet vizsgálva júniusáig a zöldségfélék 66 %-át egyéni gazdaságok, 27 %-át gazdasági társaságok, és 7 %-át V] YHWNH]HWHNP YHOWpNPHJiEUD Míg a zöldségtermesztés szerkezete rugalmas, viszonylag gyorsan változtatható, addig a gyümölcstermesztés nehezen reagál a változó piaci igényekre. Jelenleg az ültetvények korösszetétele, fajtahasználata NHGYH] WOHQ3DSS-EHQDJ\ P OFVWHUP WHU OHWHNát egyéni gazdálkodók, közel 20 %-iw JD]GDViJLWiUVDViJRNP (4. táblázat). YHOWpN 96

12 $ $& (' ) $ & *, + # & $ -./!0) $ 1 - '.2 $- 3!0& & $! 0! 3*0! " # # #$ % % % Forrás: KSH ábra: A vetésterület gazdálkodási formák szerint (2002. május 31-i állapot, hektár) 4. táblázat: A gyümölcsös terület változása gazdálkodási formák szerint között (2002. május 31-i állapot, ezer hektár) Gazdasági Egyéni Szövetkezetek társaságok gazdálkodók Egyéb ,2 4,0 72,1 2, ,1 2,8 76,4 1, ,1 2,1 75,3 0,9 Forrás: KSH

13 1.2. A friss zöldség- pv J\ P OFVIRUJDOPD]iVEDQ MHOOHP] értékesítési csatornák A friss zöldség- és gyümölcsfélék értékesítésében az elmúlt évtizedekben is számos értékesítési csatorna között választhattak a WHUPHO N $] -as - 80-as években számos tudományos publikáció, könyv foglalkozott a zöldség-gyümölcsértékesítési csatornákkal, melyek közül Erdei et al. (1968), Tomcsányi (1973) tuivdl DODSP YHNQHN WHNLQWKHW N (UGHL HW DO D zöldségkereskedelem szervezeti formáinak vizsgálatánál problémaként emotwl D WHUPHO N pv IHOYiViUOy V]HUYHN N ] WWL feszültséget és érdekellentétet, melynek alapja általában az árak és HJ\pE V]HU] GpVL IHOWpWHOHN HJ\ROGDO~ PHJKDWiUR]iVD D WHUPHO L képviselet fogyatékosságai. Felhívja a figyelmet a vertikális kapcsolatok szervezetlenségére, a termelés és feldolgozás, valamint a nagykereskedelem közvetlen kapcsolatának hiányára. A termelés és értékesítés térbeli elhelyezkedése alapján Juhász (1999), hasonlóan Avermaete et al. (1998) csoportosításához, három nagy csoportba sorolja a zöldség-gyümölcsértékesítési csatornákat: - rövid értékesítési út, amely a közvetlen értékesítést, illetve a KHO\LWHUPHO LSLDFRNDWIRJODOMDPDJiEDQ - hagyományos disztribúciós csatornák, ahol a termék fizikailag is megjelenik a nagybani piacokon; - integrált csatornák, ahol a disztribúciós lánc valamely V]HUHSO MH NRRUGLnálja az értékesítés folyamatát. Az integrált 98

14 értékesítés szerepe az EU-ban % között mozog, MHOHQW VpJHIRNR]DWRVDQQ YHNV]LN-XKiV] A zöldség-gyümölcs értékesítés és -szállítás során számos korlátozó WpQ\H] W NHOO ILJ\HOHPEH YHQQL PLQW SpOGául a szállítási távolság, klíma, szezonalitás, a termék érési/öregedési tulajdonságai. Ezek a WpQ\H] N D]W HUHGPpQ\H]LN KRJ\ D] puwpnhvtwpvl FVDWRUQiED EL]RQ\RV IHOGROJR]yLSDUL MHOOHJ HOHPHNHW NHOO EHpStWHQL D WHUPpNPLQ VpJ pv D hosszú termék-élettartam PHJ U]pVpQHN pughnpehq $] puwpnhvtwpvl FVDWRUQiEDQDONDOPD]RWWWHFKQROyJLDLHOHPHNHWEHIRO\iVROMDDWHUPHO - IRJ\DV]Wy N ] WWL V]iOOtWiVL WiYROViJ D SLDF LJpQ\HL PLQ VpJ D rendelkezésre álló technikai berendezések és földrajzi elhelyezkedésük. Yúfera D N YHWNH] szcenáriókat vázolja fel a zöldség-gyümölcsértékesítésben: OHKHWVpJHV ORJLV]WLNDL 1. Termelés szállítás termékmanipulálás (csomagolás) termékelosztás, disztribúció 2. Termelés termékmanipulálás (csomagolás) szállítás disztribúció 3. Termelés szállítás K W WiUROy termékmanipulálás (csomagolás) - disztribúció 4. Termelés termékmanipulálás K W WiUROy szállítás termékmanipulálás disztribúció 5. Termelés termékmanipulálás szállítás termékmanipulálás K W WiURló disztribúció Dimicoli (1999) szerint azokban az országokban, ahol a zöldséggyümölcs elosztási csatorna fejlettsége (2. ábra) közepesnek mondható (egyéni értékesítés magas aránya), ott a meghatározó nagybani piacok JD]GDViJLMHOHQW VpJHPHOOHWWV]RFLális szerepük sem elhanyagolható. 99

15 változások a kiskereskedelemben 100 hétvégi piacok R é s z e s e d é s ( % ) zöldséges boltok szupermarketek 0 hipermarketek R é s z e s e d é s ( % ) Alacsony fejlettségi szint Közvetlen értékesítés a fogyasztóknak Közepes fejlettségi szint Közvetlen : ; 8< szállítás = > D a vertikális 9 > E F 4 D D D 4 G C kiskereskedelmi hálózatoknak Áruszállítás a nagybani piacokra Magas fejlettségi szint 0 változások a nagykereskedelemben Forrás: FAO Agricultural Services Bulletin No ábra: A zöldség-j\ P OFVHORV]WiVLUHQGV]HUIHMO GpVH Egyrészt a fogyasztói igények változására a nagybani piacon árut EHV]HU] N tj\ WXGQDN D Oeggyorsabban reagálni, másrészt ezek a piacok segítenek a zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi boltokat életben 100

16 tartani, ami az általános globalizáció és a multik nagyfokú WpUQ\HUpVpQHNLG V]DNiEDQLJHQMHOHQW VIHODGDW A hazai kialakult értékesítési rendszeu UHQGNtY O VRNV]tQ melléklet). A jól szervezett felvásárlói rendszer (pl. konzervuborka felvásárlása a Rábaközben), az integrátori feladatvállalás (pl. szentesi Árpád Rt.) mellett megtalálható az egyéni értékesítés azonos termék pv WHUP KHO\ HVHWpEHQ LV SO *\ U-Moson-Sopron megyében a JRPEDpUWpNHVtWpVUH MHOOHP] HJ\pQL EHO- és külkereskedelmi tevékenység). A piacozás nagybani és hétvégi piacok mellett pedig D NLVWHUPHO N V]iPRV HVHWEHQ D ÄI OGU O D WiEOD PHOO O DGMiN HO árujukat a kis- és nagynhuhvnhg NQHN SO. V]HJ N UQ\pNpQ D IHNHWHV]HGHU DPLW iwypwho XWiQ HJ\HV NHUHVNHG N D EpFVL QDJ\EDQL piacra szállítanak) Kiskereskedelmi hálózatok (áruházláncok, szupermarketek) $] puwpnhvtwpvl FVDWRUQiN IHMO GpVpW D NLVNHUHVNHGHOPL KiOy]DWRN folyamatos terjeszkedése és a zöldség-gyümölcsértékesítésben betöltött szerepének növekedése jellemzi. A kiskereskedelmi hálózatok térnyerése (Loseby 1997, Escoffier 2001) és további koncentrációja, az általuk alkalmazott koncentrált beszerzési rendszer megköveteoldsldflv]huhso NYDODPHQQ\LV]LQWMpQD]HJ\ WWP N GpVW NRRSHUiFLyW $ IRJ\DV]WyN HJ\UH Q YHNY LOOHWYH D PLQ LJpQ\HL a termékkör, VpJ YRQDWNR]iViEDQ csak a horizontális és vertikális 101

17 NRRUGLQiFLyHO Q\HLQHNNLKDV]QiOiViYDOHOpJtWKHW NNLPDUDGpNWDOanul +LOOHEUDQG HW DO $] ]OHWOiQFRN KD]DL IRNR]yGy MHOHQW VpJpW mutatja az 5. táblázat, illetve hogy egyes bolthálózatokban a vásárlási kosárérték 10 %-a jut zöldség- és gyümölcsfélékre (Bajai, 2002). 5. táblázat: A zöldség-gyümölcsvásárlások gyakorisága hazánkban, az egyes üzlettípusokban (%) Hipermarket 5 12 Szupermarket Kis élelmiszerüzlet Zöldség-gyümölcs szakbolt Utcai stand, piac Diszkontlánc 5 11 Összesen Forrás: GfK Hungária Szabó (2001a) arra hívja fel a figyelmet, hogy az üzletláncok nem WHUPHO L NDSFVRODWRNUD W UHNHGQHN KDQHP D QDJ\NHUHVNHG NW O V]HU]LN EH iuxmxndw PLYHO D WHUPHO N QHP NpSHVHN PHJIHOHOQL D] áruházláncok követelményeinek (rendelések pontos és megbízható WHOMHVtWpVH NHUHVNHGHOPL WpWHOHN LG EHOL WHPHzése, áruvá készítés VWE $] ]OHWOiQFRN EHV]iOOtWyLW DODSYHW HQ KiURP WtSXVED VRUROMD WHUPHO N WHUPHO -LQWHJUiWRURN RO\DQ WHUPHO N DNLN PiV NLVHEE WHUPHO N iuxmiw LV VV]HJ\ MWLN LOOHWYH VDMiW NtQiODWXNDW D]]DO NLHJpV]tWLNpVQDJ\NHUHVNHG N 102

18 A nagybani piacok szerepe $ QDJ\EDQL SLDFRN HOV GOHJHV IHODGDWD D IULVV ] OGVpJ pv J\ P OFV puwpnhvtwpv IRO\DPDWiQDN HJ\V]HU VtWpVH D NtQiODW pv D NHUHVOHW koncentrációja. A mindenkori kínálat és kereslet alakítja az aktuális árakat, a napi ár- és felhozatali adatok ugyanakkor fontos információforrásai a zöldség-, gyümölcstermelésben, -feldolgozásban, -puwpnhvtwpvehq pughnhow YDODPHQQ\L SLDFL V]HUHSO QHN $ QDJ\EDQL piacokon a kereslet-kínálat tehát központosítottan van jelen (Tomcsányi 1973, Loseby 1997, Lehota 2000). $ NHUHVOHW pv D NtQiODW NRQFHQWUiOiViQDN D]RN LG EHOL pv WpUEHOL megjelenése alapján a nagybani piacokat Tomcsányi (1973) a N YHWNH] NpSSHQFVRSRUWRVtWMD - nagyvásártelepek DKRO D NtQiODW LG EHQ HJ\V]HUUH WpUEHQ HJ\PiV mellett jelentkezik (pl. Olaszországban, Spanyolországban); - árverés (aukció) DKROD NtQiODWLG EHQHJ\PiVXWiQpVWpUEHQHJ\ helyen koncentrálódik (pl. Hollandiában, Belgiumban). Káposzta Péter (1999) az aukciókat további két alcsoportra osztja: - helyi piac a termeo L N U]HWEH WHOHStWYH D N OWVpJPHJWDNDUtWiV végett; - tranzit aukció, a nemzetközi áruforgalmazás tranzit ioorpivdnpqwp N GYH $ OHKHWVpJHV QDJ\EDQL SLDFL IRUPiNDW 7RPFViQ\L W EE P YpEHQ LV ismerteti (1973, 1988) as írásában a csoportosítás alapja az 103

19 árképzés módja, eszerint a nagyvásártelepi forma esetében megkülönböztet banki elszámolású központi nagyvásártelepet, valamint készpénz-elszámolású önkiszolgáló vásártelepet. Az árverési megoldásoknál említi a holland típusú árverést, valamint a központi árajánlati versenyt (távközlés felhasználásával, központi tender, versenytárgyalás elvei alapján). Anderson (1999) véleménye szerint mindössze néhány tényleges QDJ\EDQL SLDF P N GLN D YLOiJRQ XJ\DQDNNRU HJ\HV V]HU] N pv SLDFL V]HUHSO N HO V]HUHWHWWHO QHYH]LN D KDJ\RPiQ\RV YHY HODGy SLDFRNDW QDJ\EDQL SLDFRNQDN $]RNEDQ D] RUV]iJRNEDQ P N GLN LO\HQ hagyrpiq\rvhodgyyhy UHQGV]HUUHODSLDFDKRODYiViUOyLROGDOQHP elég szervezett. A nagybani piac elnevezés az esetek többségében valóban nem takarja a tényleges nagybani piaci funkciókat, de ez az elnevezés általánosan elfogadott és ismert, így a dolgozatban is N YHWNH]HWHVHQ H] V]HUHSHO $ KD]DL V]DNLURGDORP LV HO V]HUHWHWWHO nevezi nagybani piacoknak a regionális piacokat, melyek egyes HVHWHNEHQFVDNV]H]RQiOLVMHOOHJJHOP N GQHN D UHJLRQiOLVNtQiODWpV kereslet koncentrálásának céljából. Figueroa (1999) a regionális nagybani piacok hagyományos funkciójaként említi a régióban a kis- pvn ]HSHVPpUHW JD]GDViJRN iowdowhuphowiuxqdndqdj\nhuhvnhg N iowdo W UWpQ VV]HJ\ MWpVpW pv D N ]SRQWL QDJ\EDQL SLDFRNUD W UWpQ szállítását. A nagybani piacok hasonlóan az értékesítési lánc valamennyi V]HUHSO MpKH] IRO\DPDWRVYiOWR]iVRQIHMO GpVHQPHQQHNNHUHV]W O 104

20 0LWWHQGRUI D QDJ\EDQL SLDFRN IHMO GpVpQHN KiURP VWiGLXPiW különíti el: - átmeneti stádium, mely során az általános nagybani piacok specializálygivdmhoohp] - hagyományos nagybani struktúra (nagybani értékesítés); - NLHJpV]tW IXQNFLyN WpUQ\HUpVH D] ]OHWOiQFRN NtQiODWXN kiegészítése érdekében a nagybani piacon vásárolnak, melyek N O QE ] V]ROJiOWDWiVRNDW RV]WiO\R]iV HJ\VpJNpS]pV csomagolás) nyújtanak. Tracey-:KLWH HOPpOHWH V]HULQW D NH]GHWEHQ iowdoiqrv MHOOHJ QDJ\EDQL SLDFRN HJ\UH VSHFLDOL]iOWDEEi YiOQDN pv HJ\UH V] NHEE WHUPpNN U puwpnhvtwpvpuh NRQFHQWUiOQDN $ IHMO GpV WRYiEEL V]LQWMH D PLQWDSpOGiQ\RN PLQWDWpWHOHN DODSMiQ W UWpQ értékesítés, melynek DODSMD D] HJ\VpJHV PLQ VpJ pv WHUPpNPLQ VtWpVL UHQGV]HU 1DSMDLQNEDQ D QDJ\EDQL SLDFRN PHJNHU OpVH YiOLN MHOOHP] Yp D WHUPHO N pv NLVNHUHVNHGHOPL KiOy]DWRN N ] WWL N ]YHWOHQ NDSFVRODWRN térnyerésével. A kiskereskedelmi hálózatok térnyerése, és a közvetlen puwpnhvtwpvl pv WHUPHOWHWpVL V]HU] GpVHN HOWHUMHGpVH D QDJ\EDQL SLDFRN kikerülését eredményezi (Juhász 1999, Loseby 1997, Padisák 1998). Lehota (2000/a) a koncentrált piacokat öt csoportra osztja: - WHUPHO LSLDFRNpVYiViURN - nagykereskedelmi piacok, terminálpiacok; - aukciók és árverések; - KDWiULG VPH] JD]GDViJLiUXW ]VGpN - elektronikus kereskedelmi, illetve marketingszervezetek. 105

21 $NRQFHQWUiOWSLDFMHOOHP] LWD]DOiEELDNV]HULQWIRJODOMD VV]H - HOV GOHJHVIXQNFLyMXND]pUWpNHVtWpV - terppnpdqlsxoioivl OHKHW VpJ QHP ioo D QDJ\NHUHVNHG N LOOHWYHDWHUPHO NUHQGHONH]pVpUH - SLDFLLQIRUPiFLyJ\ MWpVHiU- és felhozatal vonatkozásában; - az árképzés módja a kétoldalú alku; - a fizetés módja többnyire a készpénz, így az árinformáció pontatlan és megbízhatatlan. Bognár és Gresa (1998 in Sántha 1999) szerint a nagybani piacoknak D] (8 WDJiOODPRNEDQ D] DOiEEL P N GpVL MHOOHP] NNHO NHOO rendelkezniük: - ioodqgy PLQ VpJ V]pOHV VNiOiM~ WHUPpNNtQiODW KD]DL pv import) és folyamatos felhozatal biztosítása; - QDJ\ NHUHVNHGHOPL WpWHOHN VV]HiOOtWiViQDN OHKHW VpJH J\RUV áruforgalom; - LJpQ\ V]HULQW WHUPpNPDQLSXOiOiVL OHKHW VpJ FVRPDJROiV RV]WiO\R]iVK WpVVWEEL]WRVtWiVD - PHJIHOHO LQIUDVWUXNWXUiOLVKiWWpUYDV~WN ]~WVWE - nyilvános információs rendszerp N GWHWpVH Sántha (1999) arról számol be, hogy a fenti kívánalmaknak a hazai nagybani piacok nem felelnek meg maradéktalanul, az elmaradt beruházások, szakértelem hiánya és a piacszervezést, piaci forgalmazást meghatározó QDJ\NHUHVNHG LUpWHJPiVLrányú érdekei miatt. A hazai zöldség-gyümölcsfogyasztás alacsony szintje és várható 106

22 Q YHNHGpVHOHKHW VpJHWMHOHQWDQDJ\EDQLSLDFRN V]iPiUDLVD]RQEDQ az üzletláncok forgalomelszívó hatásával számolni kell a nagybani SLDFRNRQ iwphq iuxirujdorp YRQDWNR]iVában. Kutatásai alapján jelenleg a hazai nagybani piacok technológiája elavult, kevés a fedett árusítóhely, általános probléma a piaci árusító helyek kialakítása, a IRUJDORP QHP NLHOpJtW pv HJ\EHQ PLQ VpJURQWy WpQ\H] NpQW YHKHW figyelembe. Papp (1997) a hazai nagybani értékesítés problémáját DEEDQ OiWMD KRJ\ PLQG D WHUPHO NQpO PLQG D NHUHVNHG NQpO D U YLG távú, egyszeri eladásra szóló érdekek érvényesülnek. $ QDJ\EDQL SLDFRN KDWpNRQ\ViJiW EHIRO\iVROy WpQ\H] NHW 'HQVOH\ pv Sánchez-Monjo (1999) az alábbiak szerint foglalta össze: - hatékony árukezelés (ki- és berakodás); - D SLDFRQ EHO OL iuxpr]jdwiv WiUROiV K WpV iuxehpxwdwiv OHKHW VpJHpVV]LQWMH - MiUP IRUJDORPV]HUYH]HWWVpJH - személyi és áruvédelem, biztonság és higiénia; - PHJIHOHO V]ROJiOWDWiVL V]tQYonal (kommunikációs infrastruktúra, közüzem). A nagybani piaci értékesítés, valamint a piaci transzparencia egyik IRQWRV HOHPH D] iu $ QDJ\EDQL SLDFRN HJ\LN DODSYHW IXQNFLyMDNpQW említi Krämer (1993) a regionális árak meghatározását a zöldséggyümölcs kereskedelemben. Az árképzés módjait elemzi Tomcsányi D N O QE ] QDJ\EDQL SLDFL QDJ\YiViUWHOHS iuyhupv értékesítési formák esetében. A nagyvásártelep vonatkozásában a 107

23 PHJMHOHQ WHOMHV iuxntqiodw iwwhnlqwkhw pv D] iudodnxoiv LVPHUHWpEHQ történik az áru kiválasztása. Az árverés esetében egy-egy felkínált iuxwpwhow D] HJpV] NHUHVOHW YDODPHQQ\L YHY HJ\LGHM OHJ puwpnhol pv egymással versenyezve teszi meg árajánlatát. /HKRWDpV7RPFViQ\LD]iUNpS]pVPyGMDV]HULQWDODSYHW HQNpW csoportra osztja a koncentrált piacokat: a szabályozott (holland és angol típusú árverés) és nem szabályozott (kétoldali alku) árképzéssel P N G SLDFRN $ KD]DL QDJ\EDQL SLDFRNRQ D IRUPXOD WtSXV~ iunps]pvw PiV QDJ\EDQL SLDFL YDJ\ D] HO ] QDSL SLDFL iudn NpSH]LN a] iu DODSMiW DONDOPD]]iN D V]HUHSO N /HKRWD D /HKRWD E KDQJV~O\R]]D D PLQ VpJ N ]HSHV MHOHQW VpJpW MHOHQOHJ - a NLVNHUHVNHG L YiViUOyL N U GRPLQDQFLiMD PLDWW - az árak töltenek be meghatározó szerepet valamennyi hazai nagybani piacon, a min VpJHQ alapuló verseny rovására. Densley és Sánczhez-Monjo (1999) specializálódott zöldséggyümölcs nagybani piacok helyett élelmiszer komplexumok kialakulásáról ír; ezek a komplexumok rendelkeznek az áru osztályozásához, csomagolásához, esetleg feldolgozásához szükséges berendezésekkel. A nagy beruházásigény miatt az élelmiszer komplexumok tulajdonosi körében általában megtalálhatók a helyi YDJ\UHJLRQiOLVNRUPiQ\]DWLV]HUYHNNHUHVNHG LFVRSRUWRN A nagybani piacok psshq MHOHQW VpJ N YLVV]DV]RUXOiVD PLatt IRNR]DWRVDQ D WHUPpNN U E YtWpVpUH W UHNHGQHN D]]DO D FpOODO KRJ\ D fokozatosan koncentrálódó kiskereskedelmi hálózatok kiszolgálására is képesek legyenek. Új termékcsoportok (tej- és tejtermékek, húsáru 108

24 stb.) bevonása a nagybani piacon értékesített termékkörbe azonban számos olyan higiéniai követelményt és beruházás igényt vet fel, ami megnehezíti az ilyen irányú fejlesztéseket (Kohva 1999). Escoffier V]LQWpQ D WHUPpNN U E YtWpVpEHQ pv H]]HO ~M HODGyL YDODPLQW vásárlói kör bevonásában látja D QDJ\EDQL SLDFRN IHMO GpVpQHN OHKHW VpJpWÒMOHKHWVpJHVYHY N USpOGiMiWLVPHUWHWL6FKPLGWD bécsi zöldség-gyümölcs nagybani piac esetében: a szupermarketek, NLVNHUHVNHG N H[SRUW U N QDJ\NHUHVNHG N Q NtY O LWW MHOHQW V vásárlói körként jelenik meg a vendéglátóipar (5 % a forgalomból). Ahhoz, hogy a nagybani piacok megfeleljenek a logisztikai kívánalmaknak, biztosítaniuk kell az árufogadás és -szállítás zavartalanságát. Schmidt (1998) a bécsi, Padisák (1998) a párizsi 5XQJLV YDODPLQW D V]HU] (Hollósi et al. 1999) a bolognai nagybani piac példáját említik, hogy az elmúlt évtizedben számos, korábban a városközpontban elhelyezett nagybani piac a városok szélén kialakított disztribúciós központokba, élelmiszer-komplexumokba költözött. A nagybani SLDFRN WXODMGRQRVL V]HUNH]HWH PHJOHKHW VHQ YiOWR]DWRV egyes források (Ballester 2001) az önkormányzati tulajdon MHOHQW VpJpW KDQJV~O\R]]iN D QDJ\ IRJ\DV]WyL N ]SRQWRN EL]WRQViJRV ellátása érdekében, míg számos esetben az önkormányzati szerep visszaszorulásáról, és a kereskedelmi vállalkozások, csoportok QDJ\NHUHVNHG L NLVNHUHVNHG L WHUPHO L FVRSRUWRN 109

25 WXODMGRQV]HU]pVpU O ROYDVKDWXQN *UD\ 'LDQ]DQL PHO\ FVRSRUWRNHOV VRUEDQDV]ROJiOWDWiVRNUDIHMOHV]WpVHNUHNRQFHQWUiOQDN Papp (1999a) arróov]iproehkrj\d]hodsuy]ygrww ]HPLV]HUNH]HW NHUWpV]HWL WHUPHV]WpV WHUPHO L LQWHJUiFLy KLiQ\iEDQ NLV]ROJiOWDWRWW V]HUHSO LYpYiOWDNDQHPV]DEiO\R]RWWSLDFLYLV]RQ\RNQDN+D]iQNEDQ PpJ QHP DODNXOW NL D WHUPHO L HOOHQ U]pVHQ DODSXOy QDJ\EDQL értékesítpvuhqgv]huhdpldm YHGHOPH] WHUPHV]WpVDODSYHW IHOWpWHOH Lakner és Sass (1997) szerint a kertészeti ágazat versenyképességét DODSYHW HQ EHIRO\iVROMD D EHOI OGL SLDF NLHJ\HQV~O\R]RWWViJD DPLQHN érdekében a hazai értékesítési csatornák transzparenciájának, iwwhnlqwkhw VpJpQHN Q YHOpVpW NHOO HO VHJtWHQL (EEHQ IRQWRV V]HUHSH lehet a nagybani piacoknak, az árverési rendszer kialakításának, de PLQGHQHNHO WWDWHUPHO LLQWHJUiFLyVV]HUYH]HWHNWiPRJDWiViQDN $ QDJ\EDQL SLDFRN MHOHQW VpJH QDJ\PpUWpNEHQ HOtér az egyes országokban. Juhász (1999) számításai szerint hazánkban a nagybani, YDODPLQWUHJLRQiOLVWHUPHO LSLDFRND] OGVpJIRUJDORPEyO-kal, a gyümölcsforgalomból 8,8 %-DOUpV]HVHGQHN$KD]DLWHUPHOpVMHOHQW része saját fogyasztásra (zöldség 23 %, gyümölcs 31 %) kerül, V YDODPLQW IHOYiViUOy FpJHNQHN DGMiN HO D WHUPHO N ] OGVpJ gyümölcs 36 %). Juhász a nagybani piacok maradék-mhoohj válásáról számol be, ahol az árverseny dominál. SLDFFi Hasonló véleményen van Erdészné (1998), aki a kereskedelem átalakulásában a nagybani piacok háttérbe szorulásáról, az 110

26 iuxki]oiqfrn HO UHW UpVpU O V]iPRO EH $ QDJ\EDQL SLDFUD HJ\UH LQNiEE D]RN D WHUPHO N YLV]LN iuxmxndw DNLN D WHUPpNW O J\RUVDQ mindenáron szabadulni igyekeznek. A szervezetlenség, az áru felhalmozódása felgyorsítja az árak esését, valamint a kínálat összetétele nem mindig felel meg a piaci igényeknek (DHV tanulmány 1998). Szabó (in Gábor és Stauder 2002) vizsgálatai szerint D NLVNHUHVNHG N N ] O HOV VRUEDQ D EXGDSHVWL -ban) és a Pest mej\hl NHUHVNHG nagybani piacon. N -ban) szerzik be árujukat a budapesti A nagybani piacok megkerülésének veszélyét emeli ki O Rourke (1999) az elektronikus (online) kereskedelem terjedésével párhuzamosan. A koncentrálódó kereskedelmi egységek elektronikus ~WRQ W UWpQ NDSFVRODWD OHHJ\V]HU VtWL D] iuxuhqghopvw H]pUW H]HN D szervezetek egyre kevésbé jelennek meg a nagybani piacokon. Spielrein (2001) és Noble (2001) az elektronikus zöldség- és J\ P OFVNHUHVNHGHOHP OHJMHOHQW VHEE HO Q\pQHN D WUDQ]DNFLyV N OWVpJHN FV NNHQpVpQHN OHKHW VpJpW YDODPLQW ~M ]OHWL NDSFVRODWRN kialakulását említik (6. táblázat). 111

27 6. táblázat: Az online zöldség- és gyümölcskereskedelem HO Q\HLpVKiWUiQ\DL (O Q\ N Hátrányok Új eladói és vásárlói kapcsolatok Emberi kapcsolatok háttérbe szorulása Tranzakciós költségek csökkenése Megbízható és azonnali piaci információ a kínálatról és árakról Kisebb vállalkozások nagy infrastrukturális beruházás nélkül is megjelenhetnek akár a nemzetközi piacon (speciális termékek esetében HOV VRUEDQ Földrajzi korlátok háttérbe szorulása, nemzetközi piaci közeg elérése Forrás: Spielrein (2001) és Noble (2001) alapján Internet használat jelenleg még nem eléggé elterjedt Eladó-YHY ORJLV]WLNDL UHQGV]HUpQHN fejlettnek és megbízhatónak kell lennie (pontos szállítás, készletkezelés árufogadás, számlázás módja) Kiegyenlített árukínálat PHQQ\LVpJEHQ pv PLQ VpJben) garantálása nem lehetséges Tranzakció nyomon követése, fizetési garancia biztosítása nehézkes Gábor és Stauder (2002) primer felmérései szerint a hazai gyümölcs- pv ] OGVpJNHUHVNHG N YDODPLQW D WHUPHO N QHP UHQGHONH]QHN VHP D szükséges számítástechnikai háttérrel, sem az ismeretekkel az elektronikus kereskedelemhez, bár ennek alkalmazására HOV VRUEDQ D NHUHVNHG L ROGDOUyO vanndn SpOGiN pv WDSDV]WDODWRN $ WHUPHO L ROGDORQ D M Y EHQ WHUPHO L FVRSRUWRN puwpnhvtw V]HUYH]HWHN PHJMHOHQpVpW WDUWMiN YDOyV]tQ QHN iuxmxn pupwnhvtwpvpuh V]ROJiOy portállal. 112

28 A nagybani piaci értékesítés speciális módja az aukció, melynek két ismert formája a holland típusú (árlejtéses) árverés, valamint az angol típusú (licitálós) árverés. /HKRWD D D] DXNFLyN I MHOOHP] LNpQW HPOtWL D] HJ\pE piacokhoz képest magasabb piacra lépési korlátokat (pl. az értékesítési YROXPHQ D PLQ VpJ PLQ VpJL RV]WiOyok), a decentralizált piacokhoz NpSHVWNLVHEESLDFLV]HUHSO LN UWLOOHWYHNLHPHOLD]iUNpS]pVLDQJRO illetve holland típusú árverés), és a piaci információs funkciót. 1HJDWtYXPNpQW HPOtWL XJ\DQDNNRU KRJ\ MHOHQW V D I OGUDM]L NRQFHQWUiFLy D] HOHJHQG eladó- pv YHY V]iP PLDWW DPLQHN következtében magasak a szállítási költségek és a veszteségek. Az ár pvhj\pelqirupiflyndodsyhw HQU YLGWiY~DNpVXWyODJRVLQIRUPiFLyN a hosszabbtávú piaci várakozásokat befolyásoló információk szerepe korlátozott. A holodqgdxnflynrqdohjqdj\reeyiviuoynd]h[sruw U N (55 %-iw D] DXNFLyN pyhv IRUJDOPiQDN D] YiViUOiVDLN DGMiN pv D QDJ\NHUHVNHG N PtJ D NLVNHUHVNHG N pv D feldolgozóipar (5 %) viszonylag kis arányban részesednek a forgalomból. Ez az értékesítési forma is hozzájárult ahhoz, hogy +ROODQGLiEDQ D YiViUOyN PHJOHKHW VHQ NRQFHQWUiOWDQ YDQQDN MHOHQ D piacon (Zuurbier, 1996). A kertészeti termékaukció legismertebb, és D] HOP~OW pywl]hghnehq D OHJVLNHUHVHEE IRUPiMD YROW D WHUPHO L tulajdonú holland teuppndxnfly $ KROODQG DXNFLyN WpUYHV]WpVpU N ]YHWOHQ puwpnhvtwpv HO UHW UpVpU O V]iPRO EH D = OGVpJ- és O D J\ P OFVSLDF D FLNNH PHO\ V]HULQW D] DXNFLyN MHOHQW VpJpQHN csökkenése az áruházláncok koncentrációjának, a vásárlói oldal IRO\DPDWRVHU V Gésének a következménye. 113

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban

A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban A kertészeti ágazat helyzete és szerepe az agrárszektorban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. március 10. 2015-ben a kertészeti

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Gyümölcstermesztésünk jelenlegi helyzete

Gyümölcstermesztésünk jelenlegi helyzete Gyümölcstermesztésünk jelenlegi helyzete A gyümölcsfélék: fásszárú (kivéve a szamóca), több éves, nyersen vagy feldolgozva élvezettel fogyasztható nagy beruházási igényű, fajlagos költségű és fajlagos

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása

A zöldség-gyümölcs piac szabályozása A zöldség-gyümölcs piac szabályozása (A TÉSZ-ekkel foglalkozó részek Ledóné Darázsi Hajnalka, Ledó Ferenc és Fodor Zoltán előadásai alapján készültek) Az EU-s zöldség-gyümölcs piacszabályozás főbb részelemei

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei. Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei. Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A kertészeti ágazat helyzete, lehetőségei Előadó: Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A magyar zöldség-gyümölcs termelés legfőbb jellemzői Bruttó termelési érték (folyó áron) Mezőgazdasági

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR

4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése. % Millió EUR 4.számú melléklet A Visegrádi országok mezőgazdasági termelése Megnevezés Csehország Lengyelország 1998 1999 1998 1999 Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % Millió EUR % kibocsátás 2933 100 12191 100

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI

HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁI Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Teret a Vidéknek! Az élhető vidékért: gazdaság- és közösségfejlesztés

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. május 4. Élıállat és Hús 2009. 17. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23.

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Fiatal gazdálkodók javaslatai a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Helyzetértékelés 1. Zöldség: 68.000 ha 1144 ezer tonna Gyümölcs: 93.000 ha 766 ezer tonna Szőlő: 80.000 ha

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben