VESZPRÉMI EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. DR. BUZÁS GYULA egyetemi tanár. DR. TENK ANTAL egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉMI EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. DR. BUZÁS GYULA egyetemi tanár. DR. TENK ANTAL egyetemi tanár"

Átírás

1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1<,.$5 GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 3URJUDPYH]HW DR. BUZÁS GYULA egyetemi tanár PH] JD]GDViJLWXGRPiQ\NDQGLGiWXVD PH] 7pPDYH]HW DR. TENK ANTAL egyetemi tanár JD]GDViJLWXGRPiQ\kandidátusa $1$*<%$1,3,$&2.e57e.(6Ë7 6=(59(=(7(.6=(5(3(e6-(/(17 FRISS ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCSFORGALMAZÁSBAN 6e*($ Írta: KALMÁRNÉ HOLLÓSI ERIKA KESZTHELY

2 $1$*<%$1,3,$&2.e57e.(6Ë7 6=(59(=(7(.6=(5(3(e6 -(/(17 6e*($)5,66=g/'6e*- GYÜMÖLCSFORGALMAZÁSBAN Írta: KALMÁRNÉ HOLLÓSI ERIKA Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája keretében 7pPDYH]HW 'U 7HQN $QWDO HJ\HWHPL WDQiU D PH] JD]GDViJL WXGRPiQ\ kandidátusa Elfogadásra javaslom (igen/nem) A jelölt a doktori szigorlaton.. %-ot ért el... Dr. Tenk Antal Keszthely,.. Dr. Somogyi Sándor PhD Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: Dr. Dr. h.c. Csete László igen / nem Bíráló neve: Dr. Benet Iván igen / nem. Dr. Dr. h.c. Csete László A jelölt a nyilvános vitáján. %-ot ért el Keszthely,. Dr. Benet Iván... Dr. Buzás Gyula A Bíráló Bizottság elnöke $GRNWRUL3K'RNOHYpOPLQ VtWpVH««««««.. Az EDT elnöke 87

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Irodalmi áttekintés A kertészeti termelés szerkezete Magyarországon A friss zöldség- és J\ P OFVIRUJDOPD]iVEDQMHOOHP] értékesítési csatornák Kiskereskedelmi hálózatok A nagybani piacok szerepe 16. ] VWHUPHO LpUWpNHVtWpVWHUPHO LpUWpNHVtW szervezetek Felvásárlóknak, felgrojr]ylsduqdnw UWpQ puwpnhvtwpvn ]YHWOHQWHUPHO LH[SRUW 40. ]YHWOHQWHUPHO LpUWpNHVtWpV A friss zöldség-gyümölcsértékesítési csatornák kiválasztását EHIRO\iVROyWpQ\H] N A zöldség- és gyümölcsfogyasztás változása A szezonalitás szerepe a frisspiaci termékek értékesítésében 45 $PLQ VpJLWHUPHOpVMHOHQW VpJH Piaci információ Anyag és módszer Saját vizsgálatok A vizsgált nagybanlsldfrnv]huhshp N GpV NMHOOHP] L Nagybani piacok Magyarországon 58 $EXGDSHVWL1DJ\N U VL~WLQDJ\EDQLSLDF 61 88

4 $QDJ\EDQLSLDFRNUDV]iOOtWyWHUPHO NN ] WW végzett felmérés eredményei A vizsgáown OI OGLQDJ\EDQLSLDFRNMHOOHP] L A holland aukciós értékesítés A Bolognai nagybani piac A Vinelandi Termékaukció és a Philadelphiai nagybani piac 81 $N ] VWHUPHO LpUWpNHVtWpVMHOHQW VpJH 86 7HUPHO LeUWpNHVtW 6]HUYH]HWHN0DJ\DURUV]iJRQ TÉSz tapasztalatok néhány EU tagállamban 95 euwpnhvtw V] YHWNH]HWHN1HZ-HUVH\iOODPEDQ (USA) 102 $WHUPHO LV]HUYH]HWHNpVDQDJ\EDQLSLDFRN kapcsolata Következtetések, javaslatok Összefoglalás Köszönetnyilvánítás Irodalomjegyzék Mellékletek 89

5 $1$*<%$1,3,$&2.e57e.(6Ë7 6=(59(=(7(. 6=(5(3(e6-(/(17 6e*($)5,66=g/'6e*- GYÜMÖLCSFORGALMAZÁSBAN KIVONAT A dolgozat a friss zöldség-gyümölcsértékesítés egy szegmensével, a QDJ\EDQL SLDFRN pv puwpnhvtw V]HUYH]HWHN NpUGpVN UpYHO IRJODONR]LN NLHPHOW V]HUHSHW V]iQYD D N ]HOJ (8 FVDWODNR]iVVDO NDSFVRODWRV HOYiUiVRNQDN pv DNWXiOLV IHODGDWRNQDN (OV GOHJHV FpOMD PLQGD]RQ tényez NHOHP]pVHPHO\HNEHIRO\iVROMiNDKD]DLpVN OI OGLQDJ\EDQL SLDFRN YHUVHQ\NpSHVVpJpW YDODPLQW HO PR]GtWMiN D WHUPHO L V]HUYH] GpVHN KD]DL OpWUHM WWpW pv P N GpVpW $ YL]VJiODWED EHYRQW KD]DL pv N OI OGL QDJ\EDQL SLDFRNRQ WHUPHO L V]HUYH]HWHNQpO YpJ]HWt NXWDWiVRN LJD]ROWiN KRJ\ D KD]DL WHUPHO N YHUVHQ\NpSHVVpJH D MHOHQOHJL SLDFL SR]tFLyN PHJWDUWiVD pv E YtWpVH HONpS]HOKHWHWOHQ D N ] VWHUPHO LpUWpNHVtWpVQpON O 90

6 ROLE AND IMPORTANCE OF WHOLESALE MARKETS AND PRODUCER ORGANISATIONS IN FRESH FRUIT AND VEGETABLE DISTRIBUTION SUMMARY The Thesis deals with the topic of fruit and vegetable wholesale markets and Producers Organisations (PO) with putting emphasize on the actual tasks and expectations regarding the EU accession. The primer objective is to investigate those factors that influence the competitiveness of domestic and foreign wholesale markets, and contribute to the establishment and proper operation of POs in Hungary. The research conducted in domestic and foreign wholesale markets and at Producers Organisations proved that the competitiveness of domestic producers, the maintenance and improvement of present market positions are unimaginable without the collaboration of fruit and vegetable producers, without common sales activity. 91

7 DIE ROLLE UND WICHTIGKEIT DER GROßMÄRKTEN UND PRODUKTIONSORGANISATIONEN IN OBST- UND GEMÜSEDISTRIBUTION AUSZUG Die Arbeit beschäftigt sich mit den Fragen der Obst- und Gemüsegroßmärkten und Verkaufsorganisationen, im besonderen mit den Aufgaben im Bezug auf die EU-Erweiterung. Das Primärziel der Arbeit ist alle Faktoren zu analysieren, die die Konkurrenzfähigkeit der Großmärkten beeinflussen, und die Gründung und Funktion der Produktions-organisationen in Ungarn fördern. Die Untersuchungen, die auf den in die Forschung eingezogenen Innen- und Auslandsmärkten und bei den Produktionsorganisationen durchgeführt worden sind, haben bestätigt, dass die Konkurrenzfähigkeit der ungarischen Produzenten, die Befolgung und Erweiterung der derzeitigen Marktpositionen ohne den gemeinsamen Verkauf durch die Produzenten unvorstellbar ist. 92

8 Ä$ NLV WHU OHWHNHQ KDWDOPDV puwpnhnhw WHUPHO NHUWpV]HW HJ\LN OHJI EE WpQ\H] MpYp YiOKDWLN D W EEWHUPHV]WpVQHN JRQGROMXQN Hollandiára és az olasz-francia Rivierára, hol a lakosság jórészének D NHUW D YHWHPpQ\ D YLUiJ DG NHQ\HUHW V W MyOpWHW Rátermettségét a szorgalmas és ügyes magyar kertész és I OGPtYHO DPLNRU NLWHUPHOWH D KD]DL I OGE O D PDNyL KDJ\PiW D szegedi paprikát, a kecskeméti barackot, már bebizonyította. /Molisch, H / 1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 1.1. A kertészeti termelés szerkezete Magyarországon Magyarország kiváló agroökológiai adottságokkal rendelkezik a mérsékelt égövi kertészeti kultúrák termesztéséhez. Számos tudományos publikáció, tanulmány (Tomcsányi 1973, Erdei 1968, Kristófné 1997, Papp 1999a) foglalkozik a kertészeti termesztés azon sajátosságaival, mely szerint a sokoldalú faj- és fajtaválaszték alapján alkalmas a k O QE ] YiOWR]DWRV NROyJLDLDGRWWViJRNNLKDV]QiOiViUD Papp (1999a) a hazai kertészeti termelést értékelve kiemeli, hogy ezen ijd]dw QDJ\ WHUPHOpVL puwpnhw iootw HO pv IRNR]RWWDQ PXQNDLJpQ\HV MHOOHJH PLDWW HJ\UH IHOpUWpNHO GLN QHPFVDN KD]iQNEDQ GH D] EU tagállamokban is. Az 1980-as évek és a 90-es évek elején tapasztalt drasztikus WHUPpVFV NNHQpVW N YHW HQ D ] OGVpJ-J\ P OFVWHUP WHU OHW QHP YiOWR]RWW MHOHQW VHQ KD]iQNEDQ D] HOP~OW pywl]hgehq $ V]iQWyI OGL ] OGVpJWHUPHV]WpV D NHUW pv J\ P OFV V P velési ágak területének, a termésmennyiség alakulását az 1. és 2. táblázat, a 3. melléklet mutatja. 93

9 WiEOi]DW$NHUWpVJ\ P OFV VP YHOpVLiJDNWHU OHWpQHNDODNXOiVD 6]iQWyI OGL] OGVpJWHUP terülhwhee O között (ezer hektár) ,6 90,2 101,1 n.a. Vöröshagyma 6,8 4,8 6 n.a. Paradicsom 10,6 6 6,3 n.a. Zöldborsó 13,4 15,2 19,1 n.a. Fejes káposzta 6,3 3,9 5 n.a. Zöldpaprika 5,9 4,3 4,5 n.a. Csemegekukorica 19,1 22,2 25,8 n.a. Gyümölcsös 96,4 95,4 97,5 97,3 Kert 107,7 101,6 97,7 98, május 31-i állapot n.a. nincs adat Forrás: KSH táblázat: A fontosabb zöldség- és gyümölcsfélék összes termésmennyisége ben (ezer tonna) pylwhuphopve Növény Gazdasági szervezetek Egyéni gazdálkodók Zöldségféle összes Paradicsom Vöröshagyma Fejes káposzta Görögdinnye Zöldpaprika Gyümölcs összes Alma Szilva V]LEDUDFN Meggy Forrás: KSH 2001 O 94

10 $ KD]DL NHUWpV]HWL WHUPHOpV W EEQ\LUH NLVPpUHW HJ\pQL JD]GDViJRNEDQ ]DMOLN WiEOi]DW $ J\ P OFVWHUPHO YiOODONR]iVRN HVHWpEHQ MHOHQW V VWHUPHO L pv HJ\pQL YiOODONR]yL UpV]DUiQ\UyO Dz VV]HV YL]VJiOW J\ P OFVWHUPHO YiOODONR]iV -a) számol be 7DNiFVQp NLHPHOYH KRJ\ D] VWHUPHO L pv HJ\pQL vállalkozói körben is nagyfokú polarizáltság tapasztalható az árbevétel szempontjából. Papp (1998, 1999a, 1999b) a kertészeti termékek HO iootwiviydo NDSFVRODWEDQ D FVDOiGL JD]GDViJRN MHOHQOHJL pv YiUKDWyDQ M Y EHQL GRPLQDQFLiMiW HPHOL NL D W~O]RWWDQ HODSUy]yGRWW üzemi szerkezet mellett, és a kertészeti gazdaságok differenciálódásáról számol be. Erdészné (1997) arra a megállapításra jutott, hogy 1995-ben az összes zöldségtermés 84 %-át, míg a gyümölcstermés 85 %-át egyéni gazdálkodók termelték meg. Fehér (2001) az egyéni gazdálkodók magas arányával szemben a gazdálkodó szervezetek alacsony arányát hangsúlyozza (14-16 %); a gazdaságos üzemmérethn NLDODNXOiViQDN JiWMDNpQW D W NHKLiQ\W YDODPLQW D WHUPHO L QV]HUYH] GpV KLiQ\iW HPOtWL DPLQHN HUHGPpQ\H D] értékesítés terén megnyilvánuló szervezetlenség. Kiemeli a kertészeti WHUPHOpV NLHJpV]tW -M YHGHOHPV]HU] IXQNFLyMiW DPL YiUKDWyDQ D] elkövetke] pyhnehqlvphjpdudgd]iuxwhupho JD]GDViJRNPHOOHWW 95

11 3. táblázat: A zöldség-pvj\ P OFVWHUPHV]W VSHFLDOL]iOWJD]GDViJRN átlagos mérete 2000-ben, régiónkénti bontásban (hektár) Régió = OGVpJWHUP WHU OHW Gyümölcsös összes gazdaság egyéni gazdaság gazdasági szervezet egyéni gazdaság gazdasági szervezet Közép- Magyarország 0,10 0,08 34,64 0,48 51,27 Közép-Dunántúl 0,04 0,02 35,04 0,24 30,01 Nyugat-Dunántúl 0,09 0,05 36,47 0,16 28,08 Dél-Dunántúl 0,09 0,04 143,08 0,24 45,64 Észak- 0,07 0,05 59,40 0,24 16,89 Magyarország Észak-Alföld 0,28 0,17 61,49 0,50 33,53 Dél-Alföld 0,25 0,14 93,25 0,60 15,59 Összesen 0,16 0,10 68,07 0,36 31,25 Forrás: KSH 2000 A vetésterületet vizsgálva júniusáig a zöldségfélék 66 %-át egyéni gazdaságok, 27 %-át gazdasági társaságok, és 7 %-át V] YHWNH]HWHNP YHOWpNPHJiEUD Míg a zöldségtermesztés szerkezete rugalmas, viszonylag gyorsan változtatható, addig a gyümölcstermesztés nehezen reagál a változó piaci igényekre. Jelenleg az ültetvények korösszetétele, fajtahasználata NHGYH] WOHQ3DSS-EHQDJ\ P OFVWHUP WHU OHWHNát egyéni gazdálkodók, közel 20 %-iw JD]GDViJLWiUVDViJRNP (4. táblázat). YHOWpN 96

12 $ $& (' ) $ & *, + # & $ -./!0) $ 1 - '.2 $- 3!0& & $! 0! 3*0! " # # #$ % % % Forrás: KSH ábra: A vetésterület gazdálkodási formák szerint (2002. május 31-i állapot, hektár) 4. táblázat: A gyümölcsös terület változása gazdálkodási formák szerint között (2002. május 31-i állapot, ezer hektár) Gazdasági Egyéni Szövetkezetek társaságok gazdálkodók Egyéb ,2 4,0 72,1 2, ,1 2,8 76,4 1, ,1 2,1 75,3 0,9 Forrás: KSH

13 1.2. A friss zöldség- pv J\ P OFVIRUJDOPD]iVEDQ MHOOHP] értékesítési csatornák A friss zöldség- és gyümölcsfélék értékesítésében az elmúlt évtizedekben is számos értékesítési csatorna között választhattak a WHUPHO N $] -as - 80-as években számos tudományos publikáció, könyv foglalkozott a zöldség-gyümölcsértékesítési csatornákkal, melyek közül Erdei et al. (1968), Tomcsányi (1973) tuivdl DODSP YHNQHN WHNLQWKHW N (UGHL HW DO D zöldségkereskedelem szervezeti formáinak vizsgálatánál problémaként emotwl D WHUPHO N pv IHOYiViUOy V]HUYHN N ] WWL feszültséget és érdekellentétet, melynek alapja általában az árak és HJ\pE V]HU] GpVL IHOWpWHOHN HJ\ROGDO~ PHJKDWiUR]iVD D WHUPHO L képviselet fogyatékosságai. Felhívja a figyelmet a vertikális kapcsolatok szervezetlenségére, a termelés és feldolgozás, valamint a nagykereskedelem közvetlen kapcsolatának hiányára. A termelés és értékesítés térbeli elhelyezkedése alapján Juhász (1999), hasonlóan Avermaete et al. (1998) csoportosításához, három nagy csoportba sorolja a zöldség-gyümölcsértékesítési csatornákat: - rövid értékesítési út, amely a közvetlen értékesítést, illetve a KHO\LWHUPHO LSLDFRNDWIRJODOMDPDJiEDQ - hagyományos disztribúciós csatornák, ahol a termék fizikailag is megjelenik a nagybani piacokon; - integrált csatornák, ahol a disztribúciós lánc valamely V]HUHSO MH NRRUGLnálja az értékesítés folyamatát. Az integrált 98

14 értékesítés szerepe az EU-ban % között mozog, MHOHQW VpJHIRNR]DWRVDQQ YHNV]LN-XKiV] A zöldség-gyümölcs értékesítés és -szállítás során számos korlátozó WpQ\H] W NHOO ILJ\HOHPEH YHQQL PLQW SpOGául a szállítási távolság, klíma, szezonalitás, a termék érési/öregedési tulajdonságai. Ezek a WpQ\H] N D]W HUHGPpQ\H]LN KRJ\ D] puwpnhvtwpvl FVDWRUQiED EL]RQ\RV IHOGROJR]yLSDUL MHOOHJ HOHPHNHW NHOO EHpStWHQL D WHUPpNPLQ VpJ pv D hosszú termék-élettartam PHJ U]pVpQHN pughnpehq $] puwpnhvtwpvl FVDWRUQiEDQDONDOPD]RWWWHFKQROyJLDLHOHPHNHWEHIRO\iVROMDDWHUPHO - IRJ\DV]Wy N ] WWL V]iOOtWiVL WiYROViJ D SLDF LJpQ\HL PLQ VpJ D rendelkezésre álló technikai berendezések és földrajzi elhelyezkedésük. Yúfera D N YHWNH] szcenáriókat vázolja fel a zöldség-gyümölcsértékesítésben: OHKHWVpJHV ORJLV]WLNDL 1. Termelés szállítás termékmanipulálás (csomagolás) termékelosztás, disztribúció 2. Termelés termékmanipulálás (csomagolás) szállítás disztribúció 3. Termelés szállítás K W WiUROy termékmanipulálás (csomagolás) - disztribúció 4. Termelés termékmanipulálás K W WiUROy szállítás termékmanipulálás disztribúció 5. Termelés termékmanipulálás szállítás termékmanipulálás K W WiURló disztribúció Dimicoli (1999) szerint azokban az országokban, ahol a zöldséggyümölcs elosztási csatorna fejlettsége (2. ábra) közepesnek mondható (egyéni értékesítés magas aránya), ott a meghatározó nagybani piacok JD]GDViJLMHOHQW VpJHPHOOHWWV]RFLális szerepük sem elhanyagolható. 99

15 változások a kiskereskedelemben 100 hétvégi piacok R é s z e s e d é s ( % ) zöldséges boltok szupermarketek 0 hipermarketek R é s z e s e d é s ( % ) Alacsony fejlettségi szint Közvetlen értékesítés a fogyasztóknak Közepes fejlettségi szint Közvetlen : ; 8< szállítás = > D a vertikális 9 > E F 4 D D D 4 G C kiskereskedelmi hálózatoknak Áruszállítás a nagybani piacokra Magas fejlettségi szint 0 változások a nagykereskedelemben Forrás: FAO Agricultural Services Bulletin No ábra: A zöldség-j\ P OFVHORV]WiVLUHQGV]HUIHMO GpVH Egyrészt a fogyasztói igények változására a nagybani piacon árut EHV]HU] N tj\ WXGQDN D Oeggyorsabban reagálni, másrészt ezek a piacok segítenek a zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi boltokat életben 100

16 tartani, ami az általános globalizáció és a multik nagyfokú WpUQ\HUpVpQHNLG V]DNiEDQLJHQMHOHQW VIHODGDW A hazai kialakult értékesítési rendszeu UHQGNtY O VRNV]tQ melléklet). A jól szervezett felvásárlói rendszer (pl. konzervuborka felvásárlása a Rábaközben), az integrátori feladatvállalás (pl. szentesi Árpád Rt.) mellett megtalálható az egyéni értékesítés azonos termék pv WHUP KHO\ HVHWpEHQ LV SO *\ U-Moson-Sopron megyében a JRPEDpUWpNHVtWpVUH MHOOHP] HJ\pQL EHO- és külkereskedelmi tevékenység). A piacozás nagybani és hétvégi piacok mellett pedig D NLVWHUPHO N V]iPRV HVHWEHQ D ÄI OGU O D WiEOD PHOO O DGMiN HO árujukat a kis- és nagynhuhvnhg NQHN SO. V]HJ N UQ\pNpQ D IHNHWHV]HGHU DPLW iwypwho XWiQ HJ\HV NHUHVNHG N D EpFVL QDJ\EDQL piacra szállítanak) Kiskereskedelmi hálózatok (áruházláncok, szupermarketek) $] puwpnhvtwpvl FVDWRUQiN IHMO GpVpW D NLVNHUHVNHGHOPL KiOy]DWRN folyamatos terjeszkedése és a zöldség-gyümölcsértékesítésben betöltött szerepének növekedése jellemzi. A kiskereskedelmi hálózatok térnyerése (Loseby 1997, Escoffier 2001) és további koncentrációja, az általuk alkalmazott koncentrált beszerzési rendszer megköveteoldsldflv]huhso NYDODPHQQ\LV]LQWMpQD]HJ\ WWP N GpVW NRRSHUiFLyW $ IRJ\DV]WyN HJ\UH Q YHNY LOOHWYH D PLQ LJpQ\HL a termékkör, VpJ YRQDWNR]iViEDQ csak a horizontális és vertikális 101

17 NRRUGLQiFLyHO Q\HLQHNNLKDV]QiOiViYDOHOpJtWKHW NNLPDUDGpNWDOanul +LOOHEUDQG HW DO $] ]OHWOiQFRN KD]DL IRNR]yGy MHOHQW VpJpW mutatja az 5. táblázat, illetve hogy egyes bolthálózatokban a vásárlási kosárérték 10 %-a jut zöldség- és gyümölcsfélékre (Bajai, 2002). 5. táblázat: A zöldség-gyümölcsvásárlások gyakorisága hazánkban, az egyes üzlettípusokban (%) Hipermarket 5 12 Szupermarket Kis élelmiszerüzlet Zöldség-gyümölcs szakbolt Utcai stand, piac Diszkontlánc 5 11 Összesen Forrás: GfK Hungária Szabó (2001a) arra hívja fel a figyelmet, hogy az üzletláncok nem WHUPHO L NDSFVRODWRNUD W UHNHGQHN KDQHP D QDJ\NHUHVNHG NW O V]HU]LN EH iuxmxndw PLYHO D WHUPHO N QHP NpSHVHN PHJIHOHOQL D] áruházláncok követelményeinek (rendelések pontos és megbízható WHOMHVtWpVH NHUHVNHGHOPL WpWHOHN LG EHOL WHPHzése, áruvá készítés VWE $] ]OHWOiQFRN EHV]iOOtWyLW DODSYHW HQ KiURP WtSXVED VRUROMD WHUPHO N WHUPHO -LQWHJUiWRURN RO\DQ WHUPHO N DNLN PiV NLVHEE WHUPHO N iuxmiw LV VV]HJ\ MWLN LOOHWYH VDMiW NtQiODWXNDW D]]DO NLHJpV]tWLNpVQDJ\NHUHVNHG N 102

18 A nagybani piacok szerepe $ QDJ\EDQL SLDFRN HOV GOHJHV IHODGDWD D IULVV ] OGVpJ pv J\ P OFV puwpnhvtwpv IRO\DPDWiQDN HJ\V]HU VtWpVH D NtQiODW pv D NHUHVOHW koncentrációja. A mindenkori kínálat és kereslet alakítja az aktuális árakat, a napi ár- és felhozatali adatok ugyanakkor fontos információforrásai a zöldség-, gyümölcstermelésben, -feldolgozásban, -puwpnhvtwpvehq pughnhow YDODPHQQ\L SLDFL V]HUHSO QHN $ QDJ\EDQL piacokon a kereslet-kínálat tehát központosítottan van jelen (Tomcsányi 1973, Loseby 1997, Lehota 2000). $ NHUHVOHW pv D NtQiODW NRQFHQWUiOiViQDN D]RN LG EHOL pv WpUEHOL megjelenése alapján a nagybani piacokat Tomcsányi (1973) a N YHWNH] NpSSHQFVRSRUWRVtWMD - nagyvásártelepek DKRO D NtQiODW LG EHQ HJ\V]HUUH WpUEHQ HJ\PiV mellett jelentkezik (pl. Olaszországban, Spanyolországban); - árverés (aukció) DKROD NtQiODWLG EHQHJ\PiVXWiQpVWpUEHQHJ\ helyen koncentrálódik (pl. Hollandiában, Belgiumban). Káposzta Péter (1999) az aukciókat további két alcsoportra osztja: - helyi piac a termeo L N U]HWEH WHOHStWYH D N OWVpJPHJWDNDUtWiV végett; - tranzit aukció, a nemzetközi áruforgalmazás tranzit ioorpivdnpqwp N GYH $ OHKHWVpJHV QDJ\EDQL SLDFL IRUPiNDW 7RPFViQ\L W EE P YpEHQ LV ismerteti (1973, 1988) as írásában a csoportosítás alapja az 103

19 árképzés módja, eszerint a nagyvásártelepi forma esetében megkülönböztet banki elszámolású központi nagyvásártelepet, valamint készpénz-elszámolású önkiszolgáló vásártelepet. Az árverési megoldásoknál említi a holland típusú árverést, valamint a központi árajánlati versenyt (távközlés felhasználásával, központi tender, versenytárgyalás elvei alapján). Anderson (1999) véleménye szerint mindössze néhány tényleges QDJ\EDQL SLDF P N GLN D YLOiJRQ XJ\DQDNNRU HJ\HV V]HU] N pv SLDFL V]HUHSO N HO V]HUHWHWWHO QHYH]LN D KDJ\RPiQ\RV YHY HODGy SLDFRNDW QDJ\EDQL SLDFRNQDN $]RNEDQ D] RUV]iJRNEDQ P N GLN LO\HQ hagyrpiq\rvhodgyyhy UHQGV]HUUHODSLDFDKRODYiViUOyLROGDOQHP elég szervezett. A nagybani piac elnevezés az esetek többségében valóban nem takarja a tényleges nagybani piaci funkciókat, de ez az elnevezés általánosan elfogadott és ismert, így a dolgozatban is N YHWNH]HWHVHQ H] V]HUHSHO $ KD]DL V]DNLURGDORP LV HO V]HUHWHWWHO nevezi nagybani piacoknak a regionális piacokat, melyek egyes HVHWHNEHQFVDNV]H]RQiOLVMHOOHJJHOP N GQHN D UHJLRQiOLVNtQiODWpV kereslet koncentrálásának céljából. Figueroa (1999) a regionális nagybani piacok hagyományos funkciójaként említi a régióban a kis- pvn ]HSHVPpUHW JD]GDViJRN iowdowhuphowiuxqdndqdj\nhuhvnhg N iowdo W UWpQ VV]HJ\ MWpVpW pv D N ]SRQWL QDJ\EDQL SLDFRNUD W UWpQ szállítását. A nagybani piacok hasonlóan az értékesítési lánc valamennyi V]HUHSO MpKH] IRO\DPDWRVYiOWR]iVRQIHMO GpVHQPHQQHNNHUHV]W O 104

20 0LWWHQGRUI D QDJ\EDQL SLDFRN IHMO GpVpQHN KiURP VWiGLXPiW különíti el: - átmeneti stádium, mely során az általános nagybani piacok specializálygivdmhoohp] - hagyományos nagybani struktúra (nagybani értékesítés); - NLHJpV]tW IXQNFLyN WpUQ\HUpVH D] ]OHWOiQFRN NtQiODWXN kiegészítése érdekében a nagybani piacon vásárolnak, melyek N O QE ] V]ROJiOWDWiVRNDW RV]WiO\R]iV HJ\VpJNpS]pV csomagolás) nyújtanak. Tracey-:KLWH HOPpOHWH V]HULQW D NH]GHWEHQ iowdoiqrv MHOOHJ QDJ\EDQL SLDFRN HJ\UH VSHFLDOL]iOWDEEi YiOQDN pv HJ\UH V] NHEE WHUPpNN U puwpnhvtwpvpuh NRQFHQWUiOQDN $ IHMO GpV WRYiEEL V]LQWMH D PLQWDSpOGiQ\RN PLQWDWpWHOHN DODSMiQ W UWpQ értékesítés, melynek DODSMD D] HJ\VpJHV PLQ VpJ pv WHUPpNPLQ VtWpVL UHQGV]HU 1DSMDLQNEDQ D QDJ\EDQL SLDFRN PHJNHU OpVH YiOLN MHOOHP] Yp D WHUPHO N pv NLVNHUHVNHGHOPL KiOy]DWRN N ] WWL N ]YHWOHQ NDSFVRODWRN térnyerésével. A kiskereskedelmi hálózatok térnyerése, és a közvetlen puwpnhvtwpvl pv WHUPHOWHWpVL V]HU] GpVHN HOWHUMHGpVH D QDJ\EDQL SLDFRN kikerülését eredményezi (Juhász 1999, Loseby 1997, Padisák 1998). Lehota (2000/a) a koncentrált piacokat öt csoportra osztja: - WHUPHO LSLDFRNpVYiViURN - nagykereskedelmi piacok, terminálpiacok; - aukciók és árverések; - KDWiULG VPH] JD]GDViJLiUXW ]VGpN - elektronikus kereskedelmi, illetve marketingszervezetek. 105

21 $NRQFHQWUiOWSLDFMHOOHP] LWD]DOiEELDNV]HULQWIRJODOMD VV]H - HOV GOHJHVIXQNFLyMXND]pUWpNHVtWpV - terppnpdqlsxoioivl OHKHW VpJ QHP ioo D QDJ\NHUHVNHG N LOOHWYHDWHUPHO NUHQGHONH]pVpUH - SLDFLLQIRUPiFLyJ\ MWpVHiU- és felhozatal vonatkozásában; - az árképzés módja a kétoldalú alku; - a fizetés módja többnyire a készpénz, így az árinformáció pontatlan és megbízhatatlan. Bognár és Gresa (1998 in Sántha 1999) szerint a nagybani piacoknak D] (8 WDJiOODPRNEDQ D] DOiEEL P N GpVL MHOOHP] NNHO NHOO rendelkezniük: - ioodqgy PLQ VpJ V]pOHV VNiOiM~ WHUPpNNtQiODW KD]DL pv import) és folyamatos felhozatal biztosítása; - QDJ\ NHUHVNHGHOPL WpWHOHN VV]HiOOtWiViQDN OHKHW VpJH J\RUV áruforgalom; - LJpQ\ V]HULQW WHUPpNPDQLSXOiOiVL OHKHW VpJ FVRPDJROiV RV]WiO\R]iVK WpVVWEEL]WRVtWiVD - PHJIHOHO LQIUDVWUXNWXUiOLVKiWWpUYDV~WN ]~WVWE - nyilvános információs rendszerp N GWHWpVH Sántha (1999) arról számol be, hogy a fenti kívánalmaknak a hazai nagybani piacok nem felelnek meg maradéktalanul, az elmaradt beruházások, szakértelem hiánya és a piacszervezést, piaci forgalmazást meghatározó QDJ\NHUHVNHG LUpWHJPiVLrányú érdekei miatt. A hazai zöldség-gyümölcsfogyasztás alacsony szintje és várható 106

22 Q YHNHGpVHOHKHW VpJHWMHOHQWDQDJ\EDQLSLDFRN V]iPiUDLVD]RQEDQ az üzletláncok forgalomelszívó hatásával számolni kell a nagybani SLDFRNRQ iwphq iuxirujdorp YRQDWNR]iVában. Kutatásai alapján jelenleg a hazai nagybani piacok technológiája elavult, kevés a fedett árusítóhely, általános probléma a piaci árusító helyek kialakítása, a IRUJDORP QHP NLHOpJtW pv HJ\EHQ PLQ VpJURQWy WpQ\H] NpQW YHKHW figyelembe. Papp (1997) a hazai nagybani értékesítés problémáját DEEDQ OiWMD KRJ\ PLQG D WHUPHO NQpO PLQG D NHUHVNHG NQpO D U YLG távú, egyszeri eladásra szóló érdekek érvényesülnek. $ QDJ\EDQL SLDFRN KDWpNRQ\ViJiW EHIRO\iVROy WpQ\H] NHW 'HQVOH\ pv Sánchez-Monjo (1999) az alábbiak szerint foglalta össze: - hatékony árukezelés (ki- és berakodás); - D SLDFRQ EHO OL iuxpr]jdwiv WiUROiV K WpV iuxehpxwdwiv OHKHW VpJHpVV]LQWMH - MiUP IRUJDORPV]HUYH]HWWVpJH - személyi és áruvédelem, biztonság és higiénia; - PHJIHOHO V]ROJiOWDWiVL V]tQYonal (kommunikációs infrastruktúra, közüzem). A nagybani piaci értékesítés, valamint a piaci transzparencia egyik IRQWRV HOHPH D] iu $ QDJ\EDQL SLDFRN HJ\LN DODSYHW IXQNFLyMDNpQW említi Krämer (1993) a regionális árak meghatározását a zöldséggyümölcs kereskedelemben. Az árképzés módjait elemzi Tomcsányi D N O QE ] QDJ\EDQL SLDFL QDJ\YiViUWHOHS iuyhupv értékesítési formák esetében. A nagyvásártelep vonatkozásában a 107

23 PHJMHOHQ WHOMHV iuxntqiodw iwwhnlqwkhw pv D] iudodnxoiv LVPHUHWpEHQ történik az áru kiválasztása. Az árverés esetében egy-egy felkínált iuxwpwhow D] HJpV] NHUHVOHW YDODPHQQ\L YHY HJ\LGHM OHJ puwpnhol pv egymással versenyezve teszi meg árajánlatát. /HKRWDpV7RPFViQ\LD]iUNpS]pVPyGMDV]HULQWDODSYHW HQNpW csoportra osztja a koncentrált piacokat: a szabályozott (holland és angol típusú árverés) és nem szabályozott (kétoldali alku) árképzéssel P N G SLDFRN $ KD]DL QDJ\EDQL SLDFRNRQ D IRUPXOD WtSXV~ iunps]pvw PiV QDJ\EDQL SLDFL YDJ\ D] HO ] QDSL SLDFL iudn NpSH]LN a] iu DODSMiW DONDOPD]]iN D V]HUHSO N /HKRWD D /HKRWD E KDQJV~O\R]]D D PLQ VpJ N ]HSHV MHOHQW VpJpW MHOHQOHJ - a NLVNHUHVNHG L YiViUOyL N U GRPLQDQFLiMD PLDWW - az árak töltenek be meghatározó szerepet valamennyi hazai nagybani piacon, a min VpJHQ alapuló verseny rovására. Densley és Sánczhez-Monjo (1999) specializálódott zöldséggyümölcs nagybani piacok helyett élelmiszer komplexumok kialakulásáról ír; ezek a komplexumok rendelkeznek az áru osztályozásához, csomagolásához, esetleg feldolgozásához szükséges berendezésekkel. A nagy beruházásigény miatt az élelmiszer komplexumok tulajdonosi körében általában megtalálhatók a helyi YDJ\UHJLRQiOLVNRUPiQ\]DWLV]HUYHNNHUHVNHG LFVRSRUWRN A nagybani piacok psshq MHOHQW VpJ N YLVV]DV]RUXOiVD PLatt IRNR]DWRVDQ D WHUPpNN U E YtWpVpUH W UHNHGQHN D]]DO D FpOODO KRJ\ D fokozatosan koncentrálódó kiskereskedelmi hálózatok kiszolgálására is képesek legyenek. Új termékcsoportok (tej- és tejtermékek, húsáru 108

24 stb.) bevonása a nagybani piacon értékesített termékkörbe azonban számos olyan higiéniai követelményt és beruházás igényt vet fel, ami megnehezíti az ilyen irányú fejlesztéseket (Kohva 1999). Escoffier V]LQWpQ D WHUPpNN U E YtWpVpEHQ pv H]]HO ~M HODGyL YDODPLQW vásárlói kör bevonásában látja D QDJ\EDQL SLDFRN IHMO GpVpQHN OHKHW VpJpWÒMOHKHWVpJHVYHY N USpOGiMiWLVPHUWHWL6FKPLGWD bécsi zöldség-gyümölcs nagybani piac esetében: a szupermarketek, NLVNHUHVNHG N H[SRUW U N QDJ\NHUHVNHG N Q NtY O LWW MHOHQW V vásárlói körként jelenik meg a vendéglátóipar (5 % a forgalomból). Ahhoz, hogy a nagybani piacok megfeleljenek a logisztikai kívánalmaknak, biztosítaniuk kell az árufogadás és -szállítás zavartalanságát. Schmidt (1998) a bécsi, Padisák (1998) a párizsi 5XQJLV YDODPLQW D V]HU] (Hollósi et al. 1999) a bolognai nagybani piac példáját említik, hogy az elmúlt évtizedben számos, korábban a városközpontban elhelyezett nagybani piac a városok szélén kialakított disztribúciós központokba, élelmiszer-komplexumokba költözött. A nagybani SLDFRN WXODMGRQRVL V]HUNH]HWH PHJOHKHW VHQ YiOWR]DWRV egyes források (Ballester 2001) az önkormányzati tulajdon MHOHQW VpJpW KDQJV~O\R]]iN D QDJ\ IRJ\DV]WyL N ]SRQWRN EL]WRQViJRV ellátása érdekében, míg számos esetben az önkormányzati szerep visszaszorulásáról, és a kereskedelmi vállalkozások, csoportok QDJ\NHUHVNHG L NLVNHUHVNHG L WHUPHO L FVRSRUWRN 109

25 WXODMGRQV]HU]pVpU O ROYDVKDWXQN *UD\ 'LDQ]DQL PHO\ FVRSRUWRNHOV VRUEDQDV]ROJiOWDWiVRNUDIHMOHV]WpVHNUHNRQFHQWUiOQDN Papp (1999a) arróov]iproehkrj\d]hodsuy]ygrww ]HPLV]HUNH]HW NHUWpV]HWL WHUPHV]WpV WHUPHO L LQWHJUiFLy KLiQ\iEDQ NLV]ROJiOWDWRWW V]HUHSO LYpYiOWDNDQHPV]DEiO\R]RWWSLDFLYLV]RQ\RNQDN+D]iQNEDQ PpJ QHP DODNXOW NL D WHUPHO L HOOHQ U]pVHQ DODSXOy QDJ\EDQL értékesítpvuhqgv]huhdpldm YHGHOPH] WHUPHV]WpVDODSYHW IHOWpWHOH Lakner és Sass (1997) szerint a kertészeti ágazat versenyképességét DODSYHW HQ EHIRO\iVROMD D EHOI OGL SLDF NLHJ\HQV~O\R]RWWViJD DPLQHN érdekében a hazai értékesítési csatornák transzparenciájának, iwwhnlqwkhw VpJpQHN Q YHOpVpW NHOO HO VHJtWHQL (EEHQ IRQWRV V]HUHSH lehet a nagybani piacoknak, az árverési rendszer kialakításának, de PLQGHQHNHO WWDWHUPHO LLQWHJUiFLyVV]HUYH]HWHNWiPRJDWiViQDN $ QDJ\EDQL SLDFRN MHOHQW VpJH QDJ\PpUWpNEHQ HOtér az egyes országokban. Juhász (1999) számításai szerint hazánkban a nagybani, YDODPLQWUHJLRQiOLVWHUPHO LSLDFRND] OGVpJIRUJDORPEyO-kal, a gyümölcsforgalomból 8,8 %-DOUpV]HVHGQHN$KD]DLWHUPHOpVMHOHQW része saját fogyasztásra (zöldség 23 %, gyümölcs 31 %) kerül, V YDODPLQW IHOYiViUOy FpJHNQHN DGMiN HO D WHUPHO N ] OGVpJ gyümölcs 36 %). Juhász a nagybani piacok maradék-mhoohj válásáról számol be, ahol az árverseny dominál. SLDFFi Hasonló véleményen van Erdészné (1998), aki a kereskedelem átalakulásában a nagybani piacok háttérbe szorulásáról, az 110

26 iuxki]oiqfrn HO UHW UpVpU O V]iPRO EH $ QDJ\EDQL SLDFUD HJ\UH LQNiEE D]RN D WHUPHO N YLV]LN iuxmxndw DNLN D WHUPpNW O J\RUVDQ mindenáron szabadulni igyekeznek. A szervezetlenség, az áru felhalmozódása felgyorsítja az árak esését, valamint a kínálat összetétele nem mindig felel meg a piaci igényeknek (DHV tanulmány 1998). Szabó (in Gábor és Stauder 2002) vizsgálatai szerint D NLVNHUHVNHG N N ] O HOV VRUEDQ D EXGDSHVWL -ban) és a Pest mej\hl NHUHVNHG nagybani piacon. N -ban) szerzik be árujukat a budapesti A nagybani piacok megkerülésének veszélyét emeli ki O Rourke (1999) az elektronikus (online) kereskedelem terjedésével párhuzamosan. A koncentrálódó kereskedelmi egységek elektronikus ~WRQ W UWpQ NDSFVRODWD OHHJ\V]HU VtWL D] iuxuhqghopvw H]pUW H]HN D szervezetek egyre kevésbé jelennek meg a nagybani piacokon. Spielrein (2001) és Noble (2001) az elektronikus zöldség- és J\ P OFVNHUHVNHGHOHP OHJMHOHQW VHEE HO Q\pQHN D WUDQ]DNFLyV N OWVpJHN FV NNHQpVpQHN OHKHW VpJpW YDODPLQW ~M ]OHWL NDSFVRODWRN kialakulását említik (6. táblázat). 111

27 6. táblázat: Az online zöldség- és gyümölcskereskedelem HO Q\HLpVKiWUiQ\DL (O Q\ N Hátrányok Új eladói és vásárlói kapcsolatok Emberi kapcsolatok háttérbe szorulása Tranzakciós költségek csökkenése Megbízható és azonnali piaci információ a kínálatról és árakról Kisebb vállalkozások nagy infrastrukturális beruházás nélkül is megjelenhetnek akár a nemzetközi piacon (speciális termékek esetében HOV VRUEDQ Földrajzi korlátok háttérbe szorulása, nemzetközi piaci közeg elérése Forrás: Spielrein (2001) és Noble (2001) alapján Internet használat jelenleg még nem eléggé elterjedt Eladó-YHY ORJLV]WLNDL UHQGV]HUpQHN fejlettnek és megbízhatónak kell lennie (pontos szállítás, készletkezelés árufogadás, számlázás módja) Kiegyenlített árukínálat PHQQ\LVpJEHQ pv PLQ VpJben) garantálása nem lehetséges Tranzakció nyomon követése, fizetési garancia biztosítása nehézkes Gábor és Stauder (2002) primer felmérései szerint a hazai gyümölcs- pv ] OGVpJNHUHVNHG N YDODPLQW D WHUPHO N QHP UHQGHONH]QHN VHP D szükséges számítástechnikai háttérrel, sem az ismeretekkel az elektronikus kereskedelemhez, bár ennek alkalmazására HOV VRUEDQ D NHUHVNHG L ROGDOUyO vanndn SpOGiN pv WDSDV]WDODWRN $ WHUPHO L ROGDORQ D M Y EHQ WHUPHO L FVRSRUWRN puwpnhvtw V]HUYH]HWHN PHJMHOHQpVpW WDUWMiN YDOyV]tQ QHN iuxmxn pupwnhvtwpvpuh V]ROJiOy portállal. 112

28 A nagybani piaci értékesítés speciális módja az aukció, melynek két ismert formája a holland típusú (árlejtéses) árverés, valamint az angol típusú (licitálós) árverés. /HKRWD D D] DXNFLyN I MHOOHP] LNpQW HPOtWL D] HJ\pE piacokhoz képest magasabb piacra lépési korlátokat (pl. az értékesítési YROXPHQ D PLQ VpJ PLQ VpJL RV]WiOyok), a decentralizált piacokhoz NpSHVWNLVHEESLDFLV]HUHSO LN UWLOOHWYHNLHPHOLD]iUNpS]pVLDQJRO illetve holland típusú árverés), és a piaci információs funkciót. 1HJDWtYXPNpQW HPOtWL XJ\DQDNNRU KRJ\ MHOHQW V D I OGUDM]L NRQFHQWUiFLy D] HOHJHQG eladó- pv YHY V]iP PLDWW DPLQHN következtében magasak a szállítási költségek és a veszteségek. Az ár pvhj\pelqirupiflyndodsyhw HQU YLGWiY~DNpVXWyODJRVLQIRUPiFLyN a hosszabbtávú piaci várakozásokat befolyásoló információk szerepe korlátozott. A holodqgdxnflynrqdohjqdj\reeyiviuoynd]h[sruw U N (55 %-iw D] DXNFLyN pyhv IRUJDOPiQDN D] YiViUOiVDLN DGMiN pv D QDJ\NHUHVNHG N PtJ D NLVNHUHVNHG N pv D feldolgozóipar (5 %) viszonylag kis arányban részesednek a forgalomból. Ez az értékesítési forma is hozzájárult ahhoz, hogy +ROODQGLiEDQ D YiViUOyN PHJOHKHW VHQ NRQFHQWUiOWDQ YDQQDN MHOHQ D piacon (Zuurbier, 1996). A kertészeti termékaukció legismertebb, és D] HOP~OW pywl]hghnehq D OHJVLNHUHVHEE IRUPiMD YROW D WHUPHO L tulajdonú holland teuppndxnfly $ KROODQG DXNFLyN WpUYHV]WpVpU N ]YHWOHQ puwpnhvtwpv HO UHW UpVpU O V]iPRO EH D = OGVpJ- és O D J\ P OFVSLDF D FLNNH PHO\ V]HULQW D] DXNFLyN MHOHQW VpJpQHN csökkenése az áruházláncok koncentrációjának, a vásárlói oldal IRO\DPDWRVHU V Gésének a következménye. 113

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Csíkné

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben

Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2011/22 Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE Készítette: Bene Csaba

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, 2012. november 12.

ZÁRÓJELENTÉS. Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, 2012. november 12. ZÁRÓJELENTÉS A fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégiák értékelése a zöldség-, gyümölcságazatban című kutatáshoz kapcsolódó zárójelentés Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest,

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Zöldség és gyümölcs. A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban. Bevezetés. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium A friss zöldség és gyümölcs piacszabályozása az Európai Unióban Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zöldség és gyümölcs Bevezetés A tájékoztató fô célja az, hogy megismertesse a magyar zöldség-

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS A különleges élelmiszerek piacnövelési lehetőségei megkérdezések tükrében Készítette:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

Juhász, Anikó; Kürti, Andrea; Seres, Antal; Stauder, Márta. A kereskedelem koncentrációjának hatása a kisárutermelésre és a zöldség-gyümölcs

Juhász, Anikó; Kürti, Andrea; Seres, Antal; Stauder, Márta. A kereskedelem koncentrációjának hatása a kisárutermelésre és a zöldség-gyümölcs econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Juhász,

Részletesebben

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA

A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A TÁMOGATÁSOK ÉS A LIKVIDITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A BÉKÉS MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA Készítette: Kelle Veronika

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A FÖLDJELZÁLOG-HITELEZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN Készítette:

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA Mosonmagyaróvár 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés tézisei 1 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK Az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdés tapasztalható a

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben