PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ"

Átírás

1 PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) ; H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) ; honlap: 0DJ\DU Q\HOY& PXOWLPpGLD V]HUNHV]W SURJUDP PHO\ DONDOPDV HODGiVRN LQWHUDNWtY WHV]WODSRN &'-ROM készítésére. Ezt a programot a 62526$ODStWYiQ\MHOHQWVWiPRJDWiViYDO-ban mutatjuk be az iskolák V]iPiUD$SURJUDPWHUYHLQNV]HULQWLVNROiNQDNQDJ\RQNHGYH]iURQOHV]HOpUKHW &ponlw&]pv (O]PpQ\ $%LR'LJLWPiUyWDIRO\DPDWRVDQGROJR]LND]RQKRJ\NLDODNtWVRQHJ\HJ\V]HU&N QQ\HQPHJWDQXOKDWy multimpgld V]HUNHV]W SURJUDPRW (]]HO D SURJUDPPDO D] HOP~OW pyehq VRN QDJ\ DONDOPD]iVW NpV]tWHWW QN (]HND]DONDOPD]iVRNPLQGHJ\LNHH]HUROGDOQDJ\ViJUHQG&DKROPLQGHQROGDO QiOOyPXOWLPpGLiVIHO OHW$ feltöltéshez dinamikusan diákokat, tanárokat alkalmaztunk, akik pár órás esetleg napos betanítás után már önállóan készítették el a kapott fejezeteket. Párhuzamosan egyszerre több csoport dolgozott egy-egy munkán. $]HONpV] OWDQ\DJRNDWIRO\DPDWRVDQI&]W N VV]H1pPHO\DONDOPD]iVQiONULWpULXPYROWKRJ\UHQGszeresen IULVVtWKHWOHJ\HQD]HONpV] OWDQ\DJ Cél $ PXOWLPpGLD D V]iPtWiVWHFKQLND D]RQ WHU OHWH DPHO\ GLQDPLNXV IHMOGpVH HOOHQpUH LQNiEE FVDN D] ROYDVy- Qp] UpWHJHW puwh HO D PXOWLPpGLiV DONRWiVRN NpV]tWpVH PD PpJ NHYHVHN NLYiOWViJD $ %LR'LJLW H]pUW QHP NHYHVHEEUH YiOODONR]RWW PLQW HJ\ RO\DQ V]HUNHV]W SURJUDPQDN D /DSRGiQDN D PHJtUiViUD PHO\QHN VHJtWVpJpYHO EiUNL HJ\V]HU&HQ pv J\RUVDQ V]iPtWyJpS SURJUDPR]iVL LVPHUHWHN QpON O NpV]tWKHW PXOWLPpGLiV bemutatókat vagy feladatlapokat. Szempontok Amikor ezt a feladatot meghatároztuk a munka-társainkkal akkor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

2 6]HUNHV]WSURJUDP.HOOHJ\RO\DQPDJ\DUQ\HOY&SURJUDPPHO\QHNVHJtWVpJpYHOEiUNLN QQ\HGpQWXGPXOWLPpGLiVDQ\DJRW elkészíteni. $SURJUDPKDV]QiODWDNRUQHOHJ\HQV] NVpJPDJDVV]LQW&V]iPtWiVWHFKQLNDLLVPHUHWHNUH Egyszerre több számítógépen is lehessen futtatni, az anyagokat szerkeszteni, azaz csoportos munkavégzést LVWHJ\HQOHKHWYp $]HONpV]tWHWWDQ\DJOHKHVVHQHODGiVRNWDWyDQ\DJYDJ\WHV]WODSLV$SLDFRQOpYIOHJDQJROQ\HOY& SURJUDPRNQHPWiPRJDWMiNDWHV]WODSNpV]tWpVpVNLpUWpNHOpVOHKHWVpJpW $PHJV]HUNHV]WHWWROGDODNOHJ\HQHNN QQ\HQUHQGH]KHWNDVRUUHQGM NV]DEDGRQFVHUpOKHW A szöveg automatikus tördelésekor a tartsa be a magyar helyesírás elválasztási szabályait és tartsa nyilván a kivételeket. Az oldalak Fogd és Vidd PyGV]HUUHOV]HUNHV]WKHWNOHJ\HQHN )HOWXGMDKDV]QiOQLD0LFURVRIWV]DEYiQ\QDNPHJIHOHOPXOWLPpGLiVHOHPHNHW Multimédiás adatbázis Legyen a rendszernek egy jól felhasználható multimédiás adatbázisa. Lehessen keresni benne: név, indexszó vagy egyéb szempontok szerint. 0LQGHQDODSYHWPXOWLPpGLiVHOHPWiUROKDWyQ\LOYiQWDUWKDWyOHJ\HQ benne: - szöveg, - kép, - hang, - videó, animáció. /HKHVVHQKR]]iNpV]tWHQLWHPDWLNXVDQ\DJRNDWH]HND]DQ\DJRNHJ\PR]GXODWWDOEHI&]KHWNOHJ\HQHN %iunlvdmiwpdjdlveytwkhvvhdphjopyhohphnkh]wryieelnhuhvpvlv]hpsrqwrndwi&]khvvhq Az adatbázis használható legyen INTERNET-en keresztül is. Minden Microsoft szabványú multimédiás elemet tudjon tárolni. Lapoda Felépítése $/$32'È7HJ\N Q\YNpQWNHOOHONpS]HOQ QN$N Q\YQHNYDQQDNWXODMGRQViJDLPpUHWV]tQHNNH]GROGDO oldalak, hátterek...). $]ROGDODNIHOpStWpVHDN YHWNH] 0LQGHQROGDOHJ\PiVUDUDNRWWiWOiWV]yIyOLiNKDOPD]DNpQWNpS]HOKHWHO0LQGHQIyOLiQHJ\HOHPWDOiOKDWy$ IyOLiNVRUUHQGMHFVHUpOJHWKHWtJ\DNLWDNDUiVLVRUUHQGLVYiOWR]WDWKDWy $IyOLiNNpWFVRSRUWEDUHQGH]KHWN (OWpUpVKiWWpU

3 Az egyszer elkészíthww KiWWpUROGDO W EE ROGDORQ NHUHV]W O LV IHOKDV]QiOKDWy N O Q PHJV]HUNHV]WKHW pv tárolható. Az oldalak felépítésekor már csak választani kell a már eltárolt háttérelrendezést. $KiWWHUHNDONDOPD]iViYDOJ\RUVROGDOYiOWiVpUKHWHOPpJ&'-ROM-on is, miyhofvdndhowpuyiowr]iviwnhoo betölteni a programnak. Az alap kiépítés az alábbi elemeket tartalmazza. Címke (J\VRURVV]DEDGRQHOKHO\H]KHWV]yPRQGDW ÈOOtWKDWyEHW&WtSXVPpUHWV]tQ Szöveg 7 EEVRURVDXWRPDWLNXVDQW UGHOWHWKHW A szöyhjeh~qiruuyv]dydnkho\h]khwn $V] YHJVRUEDLOOHV]WHWWNpSOHKHWVpJH $V] YHJIHO OHWKDViEMHOOHJ& HTML kódolás Kép 0pUHWH]KHWpU]pNHQ\IHO OHWWHOHOOiWKDWyNHUHWH]KHW~V]WDWKDWyPDV]NROKDWy Nyomógomb Lista elem Hanglejátszó AVI lejátszó $SURJUDPKR]FVDWROWHOHPHNHQNtY OHJ\pEHOHPHNNHOLVOHKHWEYtWHQL 0LQGHQ HOHPKH] KR]]iUHQGHOKHWN I JJYpQ\HN LOOHWYH HVHPpQ\HN DPHO\HN D N O QE ] REMHNWXPRN YH]pUHOKHWNROGDOYiOWKDWy Az összes multimédiás elem rendelkezik az egységes statisztikai tulajdonságokkal, melyek DONDOPDVVi WHV]LN NHW LQWHUDNWtY IHODGDWODSRN készítésére. Az így elkészített feladatlapokat a kitöltés után DXWRPDWLNXV NLpUWpNHO PRGXO VHJtWségével az RV]WiO\R]iV LV HOYpJH]WHWKHW $ FVRSRUWRN iowdo megoldott feladatsorokat statisztikai módszerekkel NLpUWpNHOYHDFVRSRUWIHMOGpVHQ\RPRQN YHWKHW Elemtartó $] (OHPWDUWy D /$32'$ UHQGV]HU PXOWLPpGLiV IRUUiVDQ\DJ DGDWEi]LV NH]HOMH $] D IHODGDWD KRJ\ D forrásanyagokról tárolt információkra támaszkodva a felhasználó könnyen és gyorsan hozzájusson a munkájához szükséges anyaghoz.

4 $SURJUDPKDV]QiOKDWy QiOOyDQpVD/DSRGDV]HUNHV]WYHOV]RURVHJ\ WWP&ködésben. A forrásanyagokról adatlap készül, amely tartalmazza a legfontosabb információkat. A forrás fizikai helyét, WtSXViW PpUHWpW HJ\VRURV pv EYHEE OHtUiViW NHUHsési kulcsszavait, egyéb megjegyzést. Az adatlaphoz NpV] OKHW HJ\ NLV PpUHW& J\RUVQp]HW LV PHO\ NpSHN ILOPHN HVHWpQ QDJ\RQ KDV]QRV segítség. A hangokhoz, V] YHJHNKH]LVNpV]tWKHWNDWDUWDORPUDXWDOyNpSHN $ UHQGV]HU QDJ\ HOQ\H DEEDQ UHMOLN KRJ\ D IRUUiVDQ\DJUyO D] LQIRUPiFLyN EHJ\&MWKHWN D IRUUiV IL]LNDL jelenléte nélkül is, ezért a kiválasztáshoz nem kell CD-ROM-okat cserélgetni a számítógépben vagy hosszú perceken át bolyongani az INTERNET-en..HUHV $PHJIHOHOIRUUiVDQ\DJNLYiODV]WiViUD kulcsszavak szolgálnak, melyek relációs kapcsolatba is hozhatók. A túlságosan sok találat esetén lehetvpj YDQDIHOWpWHOHNV]&NtWpVpUH$NHUHVpVL IHOWpWHOHNQHN PHJIHOHO NDUWRQRN HJ\ J UGtWKHW OLVWiED NHU OQHN (]]HO D OHJ\&MW WW KDOPD]]DO WRYiEEL IHODGDWRN YpJH]KHWN $ NHUHVpV EiUPLNRU leállítható, ha például a listában már megjelent a keresett forrásanyag, vagy D NHUHVpVVHO HJ\ LGEHQ PHJ OHKHW kezdeni a találati lista böngészését. Ilyenkor akár át is lehet váltani az adatlap megtekintésére 1p]HJHW A képanyag kiválasztása igen nehézkes, ha a képeket egyenként be kell tölteni egy képfeldolgozó programba. Ezen a kényelmetlenségen az Elemtartó úgy segít, hogy a lista kis képei WRYiEELDNEDQ',$PHJMHOHQtWKHWN HJ\J UGtWKHWSDQHOHQtJ\HJ\V]HPSLOODQWiVVDOPHJWDOiOKDWyDNHUHVHWWNpS

5 Adatlap A forrásanyag információs kartonja NpWIpOHNpSSHQLVPHJMHOHQtWKHW Grafikusan, egy telefonregiszterhez hasonló kartonon, 0H]NUHWDJROWDQV]HUNHV]WKHW formában. Mind a két megoldásnak megvan a PDJD HOQ\H $ JUDILNXV IHO OHW kényelmesebb a szemnek, VV]HIRJRWWDEEDQ KHO\H]KHWN HO UDMWD a] LQIRUPiFLyN PtJ D PH]NUH WDJROW megjelenítés segít az adatok pontos megadásában. Fontos megjegyezni, hogy egy adatbázis csak akkor lehet KDWpNRQ\ KD D] DGDWEHYLWHOW YpJ] V]HPpO\ PHJIHOHO LQIRUPiFLyNNDO rendelkezik és azokat úgy tudja megadni, hogy azok PiVRNV]iPiUDLVHJ\pUWHOP&HNpVMHOOHP]NOHJ\HQHN. Felhasználás A forrásanyag kiválasztása után a V]HUNHV]W-program által kívánt formátumra alakítás következik. Erre azért van szükség, mert az optimális tárolhatóság és a hatékony, gyors feogrojr]kdwyvijhj\pivwyohowpu követelményeket támasztanak..lpuwpnhoprgxo Adatfeldolgozó egység, mely a LAPODA futtatásakor keletkezett tesztlap eredményeinek feldolgozását segíti.

Microsoft Word - 事務培訓招生簡章(含報名表).doc

Microsoft Word - 事務培訓招生簡章(含報名表).doc 公 寓 大 廈 管 理 服 務 人 培 訓 講 習 招 生 簡 章 委 託 單 位 : 內 政 部 營 建 署 受 託 單 位 : 中 華 民 國 物 業 管 理 經 理 人 協 會 委 託 期 間 : 即 日 起 至 105 年 6 月 30 日 內 政 部 營 建 署 委 託 中 華 民 國 物 業 管 理 經 理 人 協 會 辦 理 事 務 管 理 公 寓 大 廈 技 術 服 務 人 員 培

Részletesebben

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。

一、考試宗旨:考選風險管理人才,提升風險管理水準。 101 年 第 1 次 風 險 管 理 師 考 試 簡 章 一 考 試 宗 旨 : 考 選 風 險 管 理 人 才, 提 升 風 險 管 理 水 準 二 考 試 類 別 :( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 ;( 二 ) 企 業 風 險 管 理 師 可 同 時 報 考 三 考 試 科 目 :( 參 考 用 書 請 詳 閱 簡 章 第 二 頁 ) ( 一 ) 個 人 風 險 管 理 師 考 試 (

Részletesebben

< C9ADD938A8E918CA992CA82B52E706466>

< C9ADD938A8E918CA992CA82B52E706466> 2009 10 2009 1022 () 03-3433-5011 (FAX) 03-3433-5239 (E ) info@rice.or.jp 2009 4-6 QE 10 20092010 5 9 2010 2009 ( 3 1 1 2010 4 2009 3500 2010 2010 7 5.7 2009 4 8 33.2 2009 13 7700 13.6 10 8500 22.0 2009

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

プリント

プリント - 188 - - 189 - COO - 190 - - 191 - - 192 - - 193 - - 194 - - 195 - - 196 - - 197 - - 198 - - 199 - - 200 - - 201 - - 202 - - 203 - - 204 - - 205 - - 206 - 2-207 - - 208 - - 209 - - 210 - - 211 - - 212

Részletesebben

(Microsoft Word - \302\315\301n\272\241\276\360\300Y2.doc)

(Microsoft Word - \302\315\301n\272\241\276\360\300Y2.doc) 農 業 世 界 雜 誌 第 265 期 2005 年 9 月 頁 88-92 詩 情 蟲 語 何 所 之 / 著 蟬 聲 滿 樹 頭 二 中 國 蟬 的 種 類 中 國 古 人 對 蟬 早 有 研 究, 殷 墟 甲 骨 上 已 經 有 蟬 字, 銅 器 也 有 蟬 形 的 飾 紋 蟬 可 能 也 是 殷 代 富 貴 人 家 所 喜 愛 的 珍 貴 食 品, 並 且 是 用 來 祭 拜 祖 先 的 東

Részletesebben

2012年目录文件目录.xls

2012年目录文件目录.xls 27 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 2 4 4 3 3 8 3 5 11 4 6 3 20 1 1 7 5 2 3-10 2 1405 2 6 6 1 5 5 3 6 V2.0100 V2.0200 V2.0300 V2.0100 V2.0200 V2.0300 V2.0400 V2.0500 V2.0600 CD-ROM

Részletesebben

報名簡章核定版.doc

報名簡章核定版.doc 1 1. 55 2. 50 3. 4. 1. 2 2. 3. 10 4. 5. 21 31 326 414 421 426 2 3 1. 130,000 2. 1 40,000 2 33,600 3 27,200 3. 80,000 2 4. 1 6 9 2 6 8 3 8 7 12 4 8 13 15 59 8 5. Blog 2,000 6. 4 7. 99-1. 10,000 5,000 2.

Részletesebben

簡   歷

簡   歷 作 者 小 傳 在 已 褪 色 的 記 憶 中, 我 出 生 在 台 灣 一 個 臨 海 僻 鄉 的 村 莊 中 的 一 個 傳 統 家 庭, 這 個 窮 鄉 僻 壤 的 村 莊, 造 就 了 我 樸 實 剛 毅 的 個 性, 而 與 海 為 伍 的 日 子, 培 育 了 我 遠 大 抱 負 的 胸 襟, 但 這 個 深 具 中 國 傳 統 特 色 的 家 庭, 卻 帶 給 我 灰 色 的 童 年,

Részletesebben

Microsoft Word - 文档 3

Microsoft Word - 文档 3 中 国 新 教 育 风 暴 王 宏 甲 目 录 前 言 读 王 宏 甲 中 国 新 教 育 风 暴 有 感 第 一 章 我 们 的 孩 子 失 去 了 什 么 第 二 章 初 三 的 压 力 比 高 三 更 大 第 三 章 保 护 天 赋 第 四 章 探 究 的 世 界 第 五 章 美 国 的 教 育 转 型 第 六 章 大 清 帝 国 的 教 育 转 轨 后 记 我 的 老 师 前 言 读 王 宏

Részletesebben

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行 合 作 金 庫 商 業 銀 行 國 內 服 務 據 點 一 覽 表 (105/4/13) 台 北 市 服 務 據 點 中 山 路 分 行 台 北 市 中 山 北 路 二 段 71 號 (02)25213211 FAX:(02)2523-2802 0028 西 門 分 行 台 北 市 昆 明 街 77 號 (02)23814949 FAX:(02)2375-9469 0039 延 平 分 行 台 北

Részletesebben

天仁期末個人報告1.PDF

天仁期末個人報告1.PDF ...3...3...3...4...4...6...6...8...10...11...12...12...12... 13...13...14...14...14...15...15... 17... 18...18...19...19...20...20...21...22...22...22...23...23...24 ... 24... 26... 27 2 3 4 5 6 7 8 9

Részletesebben

<4D F736F F D20D0C5CDD0D0D0D2B C4EACDB6D7CAB2DFC2D4A3BAD3C9B9E6C4A3D4F6B3A4CFF2C4DAC9FAD0D4D4F6B3A4D7AAB1E42D E646F63>

<4D F736F F D20D0C5CDD0D0D0D2B C4EACDB6D7CAB2DFC2D4A3BAD3C9B9E6C4A3D4F6B3A4CFF2C4DAC9FAD0D4D4F6B3A4D7AAB1E42D E646F63> 2012 / 2011 11 30 2011 3 40977.73 9.5% 38.6% 2011 3 265.9 184.8 143.0% 143.12% 2009 2009 18% 8% -3% -13% -24% -35% -45% 10-11-30 11-2-27 11-5-27 11-8-24 11-11-21 : S0550511020009 TEL: (8621)6336 7000-258

Részletesebben

2010年中国玉米种子市场专项研究报告

2010年中国玉米种子市场专项研究报告 2010 年 中 国 玉 米 种 子 市 场 专 项 研 究 报 告 关 键 字 : 玉 米 种 子 玉 米 种 子 行 业 市 场 调 查 供 需 分 析 投 资 咨 询 出 版 日 期 :2010 年 5 月 报 告 页 码 :62 页 图 表 个 数 :320 个 报 告 格 式 :PDF 电 子 版 或 纸 介 版 交 付 方 式 :Email 发 送 或 EMS 快 递 中 文 价 格 :

Részletesebben

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案 105 學 年 度 臺 中 市 私 立 華 盛 頓 國 民 小 學 教 師 甄 選 簡 章 壹 報 名 資 格 及 條 件 一 基 本 條 件 ( 一 ) 具 中 華 民 國 國 籍 且 身 心 健 康 品 德 操 守 良 好 者 ( 二 ) 無 教 師 法 第 14 條 各 款 規 定 或 教 育 人 員 任 用 條 例 第 31 條 各 款 及 第 33 條 之 情 事 者 ( 如 附 錄 說

Részletesebben

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF 3296 88 1 10628 88 1 0.217 382 02-27672905.217 1 2 3 4 1 2 3 4 99 2,318 88 6 8,912 88 6 2,869 03-5962443 03-5957197 52 1 377 2 3 4 377 5 6 1 5,000 58 7 5 6 30 10 2 3 89.4.21. 016 4 89.4.11. 013 5 89.7.24

Részletesebben

- 1 - (64.5)(35.5) (76.9)(23.1) 64.5 35.5 76.9 23.1 0 1 2 3 4 5 62.9 30.7 3.6 0.80.4 1.5 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 62.8 27.1 8.5 1.20.3 0.2 23.9 37.4 23.7% 23.2 38.7 23.1% () 0% 10% 20% 30% 40%

Részletesebben

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 招 生 簡 章 主 辦 單 位 : 臺 中 市 政 府 教 育 局 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 指 定 承 辦 單 位 臺 中 市 立 光 明 國 民 中 學 403 臺 中 市 西 區 自 由 路 一 段 75 號 http://www.kmjh.tc.edu.tw/

Részletesebben

2

2 BWO615SS 使 用 及 安 裝 說 明 書 2 Content 1...04 2...05 3...06 BWO615SS BWO615SS 4...07 5...08 6... 09 7... 10 3 1 4 2 ( 3mm) ( ) 5 3 BWO615SS 1. 2. 3. 4. / 5. ( ) 6. ( ) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. BWO615SS

Részletesebben

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

公務人員履歷表

公務人員履歷表 新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 104 年 度 儲 備 約 僱 稽 查 員 公 開 招 考 簡 章 一 網 路 報 名 及 繳 費 : 104 年 6 月 22 日 ( 星 期 一 ) 起 至 104 年 6 月 29 日 ( 星 期 一 ) 止 二 筆 試 時 間 :104 年 7 月 18 日 ( 星 期 六 ) 三 口 試 時 間 :104 年 7 月 26 日 ( 星 期 日 ) 新

Részletesebben

1 2032.1.16, 6:01 AM 2 2032.1.16, 6:01 AM 3 2032.1.16, 6:01 AM ( ) 4 2032.1.16, 6:01 AM 5 2032.1.16, 6:01 AM 6 2032.1.16, 6:01 AM 9 2032.1.16, 6:01 AM 10 2032.1.16, 6:02 AM 1 1 2009 7 2 3 2 2009 7 1

Részletesebben

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见

杭师大党字〔2011〕15号中共杭州师范大学委员会关于进一步加强和改进发展党员工作的意见 组 织 工 作 相 关 材 料 汇 编 二 〇 一 二 年 二 月 目 录 学 校 相 关 文 件 : 中 共 杭 州 师 范 大 学 委 员 会 关 于 进 一 步 加 强 和 改 进 发 展 党 员 工 作 的 意 见...3 关 于 建 立 组 织 员 制 度 的 意 见...6 关 于 进 一 步 落 实 在 职 教 工 党 支 部 书 记 待 遇 的 意 见...8 中 共 杭 州 师 范

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313031A67EAF64BEC7BCFABEC7AAF7C2B2B3B95FA5FEB3A1AAA95F2D31312E31362E646F63> 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 附 錄 九 教 育 部 101 年 留 學 獎 學 金 行 政 契 約 書 ( 可 自 行 影 印 所 需 使 用 份 數 ) 甲 方 : 教 育 部 ( 以 下 簡 稱 本 部 ) 乙 方 : 留 學 獎 學 金 甄 試 錄 取 者 ( 以 下 簡 稱 留 獎 生 ) ( 填 寫 時 務 請 詳 閱 契 約 內 容 ) 茲 經 甲 乙

Részletesebben

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公

得 依 法 召 集 股 東 臨 時 會 第 十 一 條 : 股 東 常 會 之 召 集 應 於 開 會 三 十 日 前, 股 東 臨 時 會 之 召 集 應 於 開 會 十 五 日 前, 將 開 會 日 期 地 點 及 召 集 事 由 通 知 各 股 東 並 公 告 之 第 十 二 條 : 本 公 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 總 則 第 一 條 : 本 公 司 依 照 公 司 法 及 保 險 法 之 規 定 組 織 設 立, 定 名 為 旺 旺 友 聯 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 第 二 條 : 本 公 司 以 辦 理 產 物 保 險 業 務, 促 進 社 會 福 利 及 工 商 繁 榮 為 宗 旨 第 三 條 : 本 公 司 設 總

Részletesebben

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是

同 時, 那 些 百 萬 富 翁 們 正 乘 坐 着 私 家 噴 射 機 駛 往 歐 洲, 甘 願 花 大 把 的 鈔 票 接 受 替 代 療 法 並 且 重 獲 了 健 康 替 代 療 法 總 是 很 靈 嗎? 不, 當 然 不 是 在 這 世 界 上 没 有 盡 善 盡 美 的 事 物 但 是 美 國 頂 尖 醫 生 談 癌 症 - 太 珍 貴 了!! 我 可 以 向 你 們 保 證 以 下 的 内 容 100% 真 實, 請 您 一 定 耐 心 看 完 從 醫 15 年 來, 我 也 反 覆 告 訴 病 人 這 些 事 實, 但 是 没 有 人 願 意 去 聽, 更 没 有 人 願 意 去 相 信 或 許, 我 們 的 同 胞 們 真 的 需 要 清 醒 了 說 的 直 白 一 點, 癌

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393832B2C431A6B8A4A4A4DFA8C6B0C8B77CC4B3ACF6BFFD32303130303430352E646F63> 中 華 科 技 大 學 98 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 中 心 事 務 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 99 年 3 月 25 日 ( 星 期 四 ) 下 午 3 時 00 分 地 點 : 斜 坡 視 廳 教 室 主 席 : 湯 主 任 誌 龍 參 加 人 員 : 通 識 專 任 ( 詳 如 簽 到 名 冊 ) 應 到 人 數 : 56 人 出 席 人 數 : 39 位 缺

Részletesebben

untitled

untitled 多 空 盈 家 合 約 證 券 投 資 顧 問 委 任 契 約 立 契 約 書 人 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ), 凱 基 證 券 投 資 顧 問 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ), 茲 因 甲 方 就 投 資 台 灣 地 區 發 行 之 有 價 證 券, 委 任 乙 方 提 供 投 資 諮 詢 顧 問 服 務 事 項, 乙 方 已 於 本 契 約 簽 訂 三 日 前 交 付

Részletesebben

高校发展动态

高校发展动态 2010 NO.29 2010 No.4 ( 29 ) 20010-06-30 2010 No.4 28 ) [0] 2010 () 2010 04 ( 29 ) 2010 6 30 (0459)6819372-8602 E-mail 2010 20+20 60% 32 : 30 70 7700 3% 61 2010 No.4( 29 ) [1] 2010 T T 2010 No.4( 29 ) [2]

Részletesebben

一、

一、 105 學 年 度 第 1 學 期 轉 學 招 生 簡 章 一 律 網 路 填 表 通 訊 報 : 即 日 起 至 105 年 7 月 8 日 現 場 報 :105 年 7 月 4 ~ 13 日 德 霖 技 術 學 院 招 生 委 員 會 105 年 5 月 18 日 會 議 審 議 通 過 承 辦 學 校 : 德 霖 技 術 學 院 地 址 :236 新 北 市 土 城 區 青 雲 路 380 巷

Részletesebben

Microsoft Word - 服装_hyc13_ doc

Microsoft Word - 服装_hyc13_ doc 2003 11 WWW.CEI.GOV.CN TEL01068558355 FAX01068558370 I ---- TEL01068558355 FAX01068558370 II ---- 1 20031-9...2 2 20031-9...3 3...3 4 20031-9...3 5 20031-9...4 6 20031-9...5 7 20031-9...6 8...6 9 20031-9

Részletesebben

000-A-155 撠

000-A-155 撠 菩提園地 覺照花 智慧果 灌溉 歡迎 投稿 燃燈雜誌編輯部 電子郵件信箱 tb.tw@xuite.net 雜誌 調能力的培養 有多麼重要 事務時 才知道人際間 溝通協 我們彼此間必須面對一些共同的 我說了八個字 直真是心 諸 然做了一個夢 有一個老先生對 連續幾天昏睡之後 自己居 原則上 諸事圓融 還是比較 能讓大家圓滿歡喜 師尊在六月九日 人生如 夢醒時 我不禁感到非常羞

Részletesebben

W1699_

W1699_ 主 後 一 六 年 七 月 三 十 一 日 臺 中 市 召 會 週 訊 第 臺 中 市 召 會 文 字 組 編 復 興 路 三 段 479 號 TEL:04-22224283 FAX:04-22227210 第 一 頁 1699 期 E-MAIL: chtai.chtai@msa.hinet.net ( 正 刊 ) http://www.churchintaichung.org 接 受 負 擔, 忠

Részletesebben

Microsoft Word - 文件4

Microsoft Word - 文件4 面 試 常 見 問 題 集 粹 一 般 問 題 1. 請 以 一 分 鐘 介 紹 一 下 你 自 己 (3 分 鐘 :5 分 鐘 ) 2. 請 用 三 個 形 容 詞 形 容 一 下 你 自 己 3. 說 出 你 三 個 優 點 4. 請 說 出 三 個 理 由 本 系 應 選 擇 你 的 理 由 ( 順 便 說 出 自 己 約 三 個 缺 點 ) 5. 由 繳 交 的 [ 自 傳 ] 及 [ 讀

Részletesebben

テラル取扱説明書 IMN T

テラル取扱説明書 IMN T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 230720-0003Tel.084-955-1111Fax.084-955-5777 23-27112-0004 www.teral.net 23-27 112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798 TEL.03-5805-1311

Részletesebben

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc

西安文理学院 西安通信学院 西北工业大学.doc I...1...16...24 ( )...33...44...50...57...62...63...69...78...81...88...90...93...96 ( )..97 ( )... 104 ( )...111 ... 113... 114... 118... 121... 127... 132 2004... 136... 139... 144... 155. 162... 169...

Részletesebben

77 Q84 30 Q84 984 400 2 Q84 Q84 24 48 Q84 48 Q84 Q84 2 5 2?? Q84?? 2009 22?????? 新 闻? 2008 47

77 Q84 30 Q84 984 400 2 Q84 Q84 24 48 Q84 48 Q84 Q84 2 5 2?? Q84?? 2009 22?????? 新 闻? 2008 47 Q84 * Q84 30 Q84 2004 2009 5 Q84 Q84 200 4 22 Q84 25. 8 0. 7 267. 3 Q84 200 5 200 Q84 * 0QN004 46 77 Q84 30 Q84 984 400 2 Q84 Q84 24 48 Q84 48 Q84 Q84 2 5 2?? Q84?? 2009 22?????? 新 闻? 2008 47 200 5 2 Q84

Részletesebben

公立文化施設における政策評価等のあり方に関する調査研究

公立文化施設における政策評価等のあり方に関する調査研究 1. 1 1. (1) n=220 0% 10% 20% 30% 40% 50% 3 (2) n=8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4 1. (3) -1: n=132 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5 (4) -2: n=77 0% 10% 20% 30% 40% 50% 6 1. (5) n=89 7 (6) n=89 8

Részletesebben

Microsoft Word - 家用电器_hyc7620_ doc

Microsoft Word - 家用电器_hyc7620_ doc 2003 11 WWW.CEI.GOV.CN TEL 010 68558355 FAX 010 68558370 I ---- TEL 010 68558355 FAX 010 68558370 II ---- 1 2003...1 2 2003...2 3 2003...4 4 2003...5 5 2003...8 6 2003...8 7 2003...9 8 2003...10 9 2003...

Részletesebben

<4D F736F F D20C5A9D2B5D0D0D2B C4EAB2DFC2D4B1A8B8E6A3BAB9D8D7A2A1B0D3B2D7CAD4B4A1A2A1B0C8EDCAB5C1A6A1B1B5C4D3C5D6CAB9ABCBBE2D E646F63>

<4D F736F F D20C5A9D2B5D0D0D2B C4EAB2DFC2D4B1A8B8E6A3BAB9D8D7A2A1B0D3B2D7CAD4B4A1A2A1B0C8EDCAB5C1A6A1B1B5C4D3C5D6CAB9ABCBBE2D E646F63> 2012 2011 12 06, 1 46% 34% 20%, 2 2012 1 09 233 10.22 10% 20% 12% : : S0550511010003 TEL: (8621)6336 7000-252 FAX: (8621)6337 3209 Email: guowm@nesc.cn : 45 20 : 200002 2011...3...4... 4... 7... 8...9...

Részletesebben

Microsoft Word - æ‰łåŁƒå±•éłƒåł¢å‘„å‹łç¤ºè„…å�ºåœ°å»ºè®¾å·¥ä½œæŒ¹æ¡‹ï¼‹å–¬ç¤ºç¨¿ï¼›

Microsoft Word - æ‰łåŁƒå±•éłƒåł¢å‘„å‹łç¤ºè„…å�ºåœ°å»ºè®¾å·¥ä½œæŒ¹æ¡‹ï¼‹å–¬ç¤ºç¨¿ï¼› 招 商 局 集 团 有 限 公 司 双 创 示 范 基 地 建 设 工 作 方 案 目 录 一 基 础 条 件... 3 ( 一 ) 双 创 平 台 资 源 丰 富... 4 ( 二 ) 双 创 投 资 体 系 完 善... 5 ( 三 ) 双 创 内 生 动 力 充 足... 5 ( 四 ) 双 创 文 化 氛 围 浓 厚... 6 ( 五 ) 双 创 工 作 成 效 显 著... 7 二 总 体

Részletesebben

~ ~

~ ~ C E N T E R F O R M U L T I L I N G U A L M U L T I C U L T U R A L E D U C A T I O N R E S E A A N D R C H 2006 4 2006~20105 3 2011~20155 27 2006 7 8 3 1 2 2004 2004~2006 GP 2006 2006~2010 2007 2006~2008

Részletesebben

國 內 ( 團 體 ) 旅 遊 契 約 書 交 通 部 觀 光 局 八 十 九 年 五 月 四 日 觀 業 八 十 九 字 第 九 八 一 號 函 修 正 發 布 交 通 部 觀 光 局 93 年 11 月 5 日 觀 業 字 第 0930030216 號 函 公 告 : 增 訂 國 外 旅 遊 定

國 內 ( 團 體 ) 旅 遊 契 約 書 交 通 部 觀 光 局 八 十 九 年 五 月 四 日 觀 業 八 十 九 字 第 九 八 一 號 函 修 正 發 布 交 通 部 觀 光 局 93 年 11 月 5 日 觀 業 字 第 0930030216 號 函 公 告 : 增 訂 國 外 旅 遊 定 1 華 亞 科 技 2012 年 度 國 內 旅 遊 活 動 報 名 表 / 保 證 金 扣 款 同 意 書 填 表 日 期 : 2012 年 月 日 報 名 收 單 時 間 : ( 旅 行 社 客 服 人 員 填 寫 ) 服 務 人 員 : 聯 絡 人 :( 工 號 ) ( 姓 名 ) e-mail: ( 必 填 ) 聯 絡 人 電 話 :(o) ext ( 手 機 ) ( 必 填 ) 參 加 國

Részletesebben

目 錄 壹 訓 練 相 關 法 規 一 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 辦 法 2 二 99 年 度 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 課 程 配 當 表 8 三 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練

目 錄 壹 訓 練 相 關 法 規 一 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 辦 法 2 二 99 年 度 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 課 程 配 當 表 8 三 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 法 規 彙 編 目 錄 壹 訓 練 相 關 法 規 一 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 辦 法 2 二 99 年 度 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 課 程 配 當 表 8 三 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 成 績 評 量

Részletesebben

油 吶 喊, 還 常 常 得 趕 場 為 少 年 的 班 級 加 油 打 氣 沒 多 久, 我 就 觀 察 到 少 年 在 班 上 總 是 形 單 影 隻, 好 像 沒 什 麼 可 以 開 懷 對 談 的 同 學 這 時 的 孩 子, 正 值 十 七 歲 荷 爾 蒙 旺 盛 分 泌 的 年 紀, 凡

油 吶 喊, 還 常 常 得 趕 場 為 少 年 的 班 級 加 油 打 氣 沒 多 久, 我 就 觀 察 到 少 年 在 班 上 總 是 形 單 影 隻, 好 像 沒 什 麼 可 以 開 懷 對 談 的 同 學 這 時 的 孩 子, 正 值 十 七 歲 荷 爾 蒙 旺 盛 分 泌 的 年 紀, 凡 一 個 跳 級 資 優 生 的 眼 淚 跳 級 的 資 優 生, 總 是 頂 著 聰 明 的 光 環, 但 在 那 光 環 之 下, 孩 子 得 承 受 多 少 超 齡 的 心 理 壓 力, 面 對 多 少 想 像 不 到 的 難 堪 處 境 呢? 老 師, 我 想 留 級! 少 年 放 下 攪 動 咖 啡 的 小 湯 匙, 突 然 抬 起 頭 來 對 我 說 留 級? 為 什 麼? 要 留 到 哪

Részletesebben

1970 1980 1980 1949 1950 25 1964 3 45 4 42 43 1980 20 1973 1970 80 1977 1980 44 45 1982 1981 1982 35 4 1984 1985 1983 1984 20 1979 46 47 1987 5 15 1989 1990 198618 1987 1986 9 68 50 1987 48 49 18 1992

Részletesebben

為 提 升 公 共 工 程 品 質, 請 將 資 料 轉 給 相 關 人 員 參 考! 公 共 工 程 品 質 管 理 訓 練 班 簡 章 ( 共 13 張 ) 壹 目 的 : 本 班 係 行 政 院 公 共 工 程 委 員 會 委 辦, 屬 於 工 程 從 業 人 員 品 質 管 理 教 育 訓

為 提 升 公 共 工 程 品 質, 請 將 資 料 轉 給 相 關 人 員 參 考! 公 共 工 程 品 質 管 理 訓 練 班 簡 章 ( 共 13 張 ) 壹 目 的 : 本 班 係 行 政 院 公 共 工 程 委 員 會 委 辦, 屬 於 工 程 從 業 人 員 品 質 管 理 教 育 訓 為 提 升 公 共 工 程 品 質, 請 將 資 料 轉 給 相 關 人 員 參 考! 公 共 工 程 品 質 管 理 訓 練 班 簡 章 ( 共 13 張 ) 壹 目 的 : 本 班 係 行 政 院 公 共 工 程 委 員 會 委 辦, 屬 於 工 程 從 業 人 員 品 質 管 理 教 育 訓 練, 灌 輸 工 程 人 員 品 質 管 理 系 統 之 新 知, 以 提 升 工 程 品 質 管 理

Részletesebben

<4D F736F F D DB6ABB7BDBEABB9A4D0C2B9C9B6A8BCDBB1A8B8E6A3BAD6D0B8DFB6CBCDDFC0E3D6BDD3A1CBA2B3C9CCD7C9E8B1B8CFB8B7D6CAD0B3A1B5C4C1FACDB7C6F3D2B52D E646F63>

<4D F736F F D DB6ABB7BDBEABB9A4D0C2B9C9B6A8BCDBB1A8B8E6A3BAD6D0B8DFB6CBCDDFC0E3D6BDD3A1CBA2B3C9CCD7C9E8B1B8CFB8B7D6CAD0B3A1B5C4C1FACDB7C6F3D2B52D E646F63> 2011 8 29 35 3400 25 30 2015 60 20-25 5 230 330 201120122013 EPS 0.51 0.64 0.85 2011 PE 2530 12.75-15.30 / () (%) () (%) EPS () ROE (%) 2010 27,204.43 32.0% 4,284.40 28.6% 0.42 30% 2011E 37,269.66 44.5%

Részletesebben

Microsoft Word - 大连机构资讯周报(2010.8.2-8.8)

Microsoft Word - 大连机构资讯周报(2010.8.2-8.8) 壹 周 市 场 资 讯 ( 第 三 十 一 期 ) (2010.08.02~2010.08.08) 中 国 房 产 信 息 集 团 大 连 机 构 目 录 上 周 回 顾 本 周 导 读 数 字 市 场 重 点 城 市 成 交 指 数 环 比 下 跌, 住 建 部 开 展 打 击 施 工 违 法 行 为 行 动 落 实 保 障 房 用 地 要 靠 问 责 制 市 场 政 策 央 行 重 申 差 别

Részletesebben

50, 1912 20, 1949 40 50,,,,, 20,,,, 1924,,, 30,,,,,, 40, ( 1945 1947 ) ( 1944 ) ( 1945 ),,,,,,,,, 20,,, 223

50, 1912 20, 1949 40 50,,,,, 20,,,, 1924,,, 30,,,,,, 40, ( 1945 1947 ) ( 1944 ) ( 1945 ),,,,,,,,, 20,,, 223 50,,,,, 50,,, 90 1949,,, ( ) 15, 1912,,,,, 1912 6,,,, 10,,,, 1914 222 50, 1912 20, 1949 40 50,,,,, 20,,,, 1924,,, 30,,,,,, 40, ( 1945 1947 ) ( 1944 ) ( 1945 ),,,,,,,,, 20,,, 223 1999 5, 1948 (1945, ),,

Részletesebben

Fontos tudnivalók Mindig csak egy megoldást szabad beírni. Az írásjegyek legyenek jól olvashatóak, az esetleges javítások pedig egyértelműek. A lap al

Fontos tudnivalók Mindig csak egy megoldást szabad beírni. Az írásjegyek legyenek jól olvashatóak, az esetleges javítások pedig egyértelműek. A lap al ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Microsoft Word - 前行广释7.doc

Microsoft Word - 前行广释7.doc ( 七 ) 华 智 仁 波 切 著 索 达 吉 堪 布 译 讲 前 行 广 释 目 录 积 累 资 粮 第 一 百 一 十 九 节 课...324 第 一 百 二 十 节 课...347 发 殊 胜 菩 提 心 第 一 百 零 五 节 课... 1 第 一 百 零 六 节 课... 23 第 一 百 零 七 节 课... 44 第 一 百 零 八 节 课... 64 第 一 百 零 九 节 课...

Részletesebben

第 一 部 分 大 豆 篇 一 国 内 大 豆 生 产 购 销 情 况 2014 年 我 国 农 业 的 生 产, 并 不 是 一 帆 风 顺 的, 华 北 及 东 北 辽 吉, 均 在 夏 季 发 生 不 同 程 度 的 气 象 干 旱, 一 度 引 发 粮 食 减 产 的 忧 虑 这 种 局 部

第 一 部 分 大 豆 篇 一 国 内 大 豆 生 产 购 销 情 况 2014 年 我 国 农 业 的 生 产, 并 不 是 一 帆 风 顺 的, 华 北 及 东 北 辽 吉, 均 在 夏 季 发 生 不 同 程 度 的 气 象 干 旱, 一 度 引 发 粮 食 减 产 的 忧 虑 这 种 局 部 国 际 大 豆 供 给 充 裕, 价 格 重 心 仍 将 下 移 油 脂 油 料 内 容 提 要 : 2015 年, 或 将 是 大 宗 商 品 熊 市 波 动 的 第 四 个 年 头 CRB 价 格 指 数 月 线 级 别 的 下 跌, 在 2014 年 年 末 的 价 格 水 平 上, 仍 存 在 继 续 下 行 20% 到 30% 的 技 术 条 件, 美 联 储 升 息 的 预 期 和 现

Részletesebben

日 及 之 前 申 請 成 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 或 已 取 得 公 會 專 業 資 格 課 程 (QP) 全 科 合 格 者, 可 以 申 請 豁 免 統 一 考 試 的 會 計 審 計 財 務 成 本 管 理 和 公 司 戰 略 與 風 險 管 理 四 個 考 試 科 目 與

日 及 之 前 申 請 成 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 或 已 取 得 公 會 專 業 資 格 課 程 (QP) 全 科 合 格 者, 可 以 申 請 豁 免 統 一 考 試 的 會 計 審 計 財 務 成 本 管 理 和 公 司 戰 略 與 風 險 管 理 四 個 考 試 科 目 與 新 聞 通 稿 2012 年 度 中 國 註 冊 會 計 師 全 國 統 一 考 試 香 港 考 區 即 將 接 受 報 名 2012 年 度 中 國 註 冊 會 計 師 全 國 統 一 考 試 香 港 考 區 報 名 工 作 即 將 開 始, 中 國 註 冊 會 計 師 協 會 會 員 服 務 有 限 公 司 ( 簡 稱 中 註 協 駐 香 港 聯 絡 處 ) 受 中 國 財 政 部 註 冊 會

Részletesebben

未命名-8

未命名-8 1 1 1., 2.,, 3., 1 3 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 1 2 13 1 3 1., 2.,, 3., 1 3 1 5 1 5 1 8 1 9 2 1 1 6 2 2 2 2 2 3 2 3 24 2 4 1., 2., 3., 2 4 2 6 2 6 2 8 3 0 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 34 3 4 1. 2., 3.,, 3 4 3 7 3 7 3

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203939BAD3B3D5A468AF5AA9DBA5CDA6D2B8D5C2B2B3B931323232B371B94C>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203939BAD3B3D5A468AF5AA9DBA5CDA6D2B8D5C2B2B3B931323232B371B94C> 中 華 民 國 99 年 12 月 22 日 本 校 99 學 年 度 研 究 所 考 試 入 學 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 通 過 崑 山 科 技 大 學 99 學 年 度 碩 博 士 班 考 試 入 學 招 生 簡 章 ( 草 案 ) 一 律 先 完 成 網 路 報 名 再 交 報 名 文 件 崑 山 科 技 大 學 研 究 所 招 生 委 員 會 校 址 :710 台 南 縣 永

Részletesebben

第六章 风险与报酬

第六章  风险与报酬 1 R n j= 1 R R P j j 13 R R P j j 3 j= 1 3 R R P j j j= 1 0 0 40 % -40 0 0 80 % 41 14 -40 0 0 40 80 4 % n j= 1 ( R R) j P j 15 (40% 0%) 0.3 + (0% 0%) 0.4 + (0 0%) 0. 3 (80% 0%) 0.3 + (0% 0%) 0.4 + ( 40%

Részletesebben

内页.FIT)

内页.FIT) 中 共 泸 西 县 委 常 委 尧 宣 传 部 部 长 李 涛 文 化, 是 一 个 地 方 的 魂, 是 一 个 民 族 的 根 一 个 没 有 文 化 根 基 的 民 族 是 没 有 希 望 的 民 族, 一 个 没 有 文 化 气 蕴 的 地 区 是 缺 乏 生 机 的 枯 城 所 以, 在 财 富 遍 地 的 时 代, 许 多 国 家 和 地 区 依 然 不 断 挖 掘 着 文 化 的 黄

Részletesebben

目 錄 壹 重 要 服 務 訊 息 一 臺 北 中 心 104 學 年 度 上 學 期 行 事 曆 01 二 辦 公 服 務 時 間 連 繫 管 道 02 貳 注 意 事 項 一 假 日 日 期 ( 週 六 週 日 ) 03 二 非 假 日 日 期 ( 週 一 至 週 五 ) 暨 課 程 表 04

目 錄 壹 重 要 服 務 訊 息 一 臺 北 中 心 104 學 年 度 上 學 期 行 事 曆 01 二 辦 公 服 務 時 間 連 繫 管 道 02 貳 注 意 事 項 一 假 日 日 期 ( 週 六 週 日 ) 03 二 非 假 日 日 期 ( 週 一 至 週 五 ) 暨 課 程 表 04 1 0 4 學 年 度 上 學 期 學 習 須 知 學 習 相 關 服 務 訊 息 教 學 時 間 地 點 及 分 配 電 腦 實 習 日 期 地 點 及 分 配 平 時 成 績 評 量 規 定 學 期 時 間 地 點 及 分 配 導 師 時 間 學 生 諮 商 臺 北 中 心 :(02) 27123677 傳 真 :(02) 27126386 通 訊 地 址 :105 臺 北 市 松 山 區 光

Részletesebben

都市更新46

都市更新46 2010/06 : : Tel : (02) 2327-8700 Fax : (02)2327-8701 Http : //www.ur.org.tw E-mail : urf@ur.org.tw 2526 2010 06 2009 4 1 2 3 20 44 20 30% 75% 57 22 11 8 4 5 201020 10 4 6/19 105/8 4 5 4 5 70 520 50570

Részletesebben

序 茁之集 从传统平面纸张晋升为 电子版 除了顺应时代的演变 更是本 身的茁壮成长 这象征了另一个新里程 碑的开始 我们带着一如既往的真情 在那一片过去耕耘的土地 上 拥抱时代 借助科技 让种子继续萌芽 继续开花结 果 我们期盼见到这些幼苗天天向上 直入云霄 在成长的 羞涩中 展现人世间最美丽的璀璨

序 茁之集 从传统平面纸张晋升为 电子版 除了顺应时代的演变 更是本 身的茁壮成长 这象征了另一个新里程 碑的开始 我们带着一如既往的真情 在那一片过去耕耘的土地 上 拥抱时代 借助科技 让种子继续萌芽 继续开花结 果 我们期盼见到这些幼苗天天向上 直入云霄 在成长的 羞涩中 展现人世间最美丽的璀璨 茁 之 集 第 七 期 顾 问 : 郑 丽 玲 院 长 黄 田 杰 副 院 长 林 慧 冰 副 院 长 邓 敬 姗 副 院 长 林 筱 真 主 任 主 编 : 林 依 桦 老 师 李 华 老 师 高 莉 珺 老 师 吴 丽 诗 老 师 编 委 : 楼 思 梦 李 江 波 出 版 : 裕 廊 初 级 学 院 Jurong Junior College 800 Corporation Road Singapore

Részletesebben

目 录 引 言... 1 一 信 息 编 码 标 准 应 遵 循 的 基 本 原 则... 1 二 数 据 标 准 体 系... 2 三 标 准 制 定 部 门 职 责... 2 四 标 准 制 定 发 布 使 用 基 本 原 则... 3 附 件 1: 数 据 标 准 权 威 制 定 部 门...

目 录 引 言... 1 一 信 息 编 码 标 准 应 遵 循 的 基 本 原 则... 1 二 数 据 标 准 体 系... 2 三 标 准 制 定 部 门 职 责... 2 四 标 准 制 定 发 布 使 用 基 本 原 则... 3 附 件 1: 数 据 标 准 权 威 制 定 部 门... 南 京 理 工 大 学 数 据 标 准 暂 行 规 定 ( 征 求 意 见 稿 ) 信 息 化 建 设 与 管 理 处 2015 年 12 月 目 录 引 言... 1 一 信 息 编 码 标 准 应 遵 循 的 基 本 原 则... 1 二 数 据 标 准 体 系... 2 三 标 准 制 定 部 门 职 责... 2 四 标 准 制 定 发 布 使 用 基 本 原 则... 3 附 件 1: 数

Részletesebben

在 考 試 方 式 方 面, 今 年 將 延 續 2012 年 的 做 法, 在 註 冊 會 計 師 全 國 統 一 考 試 專 業 階 段 和 綜 合 階 段 實 行 電 腦 化 考 試, 即 考 生 在 計 算 機 終 端 獲 取 試 題 在 作 答 方 式 上, 香 港 考 區 考 生 可 以

在 考 試 方 式 方 面, 今 年 將 延 續 2012 年 的 做 法, 在 註 冊 會 計 師 全 國 統 一 考 試 專 業 階 段 和 綜 合 階 段 實 行 電 腦 化 考 試, 即 考 生 在 計 算 機 終 端 獲 取 試 題 在 作 答 方 式 上, 香 港 考 區 考 生 可 以 新 聞 通 稿 2013 年 度 中 國 註 冊 會 計 師 全 國 統 一 考 試 香 港 考 區 正 在 接 受 報 名 2013 年 度 中 國 註 冊 會 計 師 全 國 統 一 考 試 香 港 考 區 報 名 工 作 已 經 開 始, 中 國 註 冊 會 計 師 協 會 會 員 服 務 有 限 公 司 ( 簡 稱 中 註 協 駐 香 港 聯 絡 處 ) 受 中 國 財 政 部 註 冊 會

Részletesebben

目 錄 壹 訓 練 相 關 法 規 一 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 辦 法 2 二 104 年 度 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 課 程 配 當 表 10 三 公 務 人 員 晉 升 官 等 ( 資 位 ) 訓 練 成 績

目 錄 壹 訓 練 相 關 法 規 一 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 辦 法 2 二 104 年 度 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 課 程 配 當 表 10 三 公 務 人 員 晉 升 官 等 ( 資 位 ) 訓 練 成 績 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 法 規 彙 編 目 錄 壹 訓 練 相 關 法 規 一 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 辦 法 2 二 104 年 度 交 通 事 業 人 員 員 級 晉 升 高 員 級 資 位 訓 練 課 程 配 當 表 10 三 公 務 人 員 晉 升 官 等 ( 資 位 ) 訓 練 成 績 評 量 要 點

Részletesebben

" % % $!"#$%& (&#)$$ *&+,+-#".%&$+*- /*&0+- 1&*2%3)&#"+$%3.%&$+*- /4#&5#6 74% /*-$(&)2(+.+$( $ 811&*#24 (*!&*)-3%3 74%*&9 :%""$ & ( ;#.%$!""& )(* + ))

 % % $!#$%& (&#)$$ *&+,+-#.%&$+*- /*&0+- 1&*2%3)&#+$%3.%&$+*- /4#&5#6 74% /*-$(&)2(+.+$( $ 811&*#24 (*!&*)-3%3 74%*&9 :%$ & ( ;#.%$!& )(* + )) "! & & & & & $%& ()") *+"&%, -"*+&)&.&$, /.01"% 2 3*%0 11 ()% 3 ))04,!"") 3+0+ 2 5&%.",!"") 6"(7#( 2 8#(9&.( ((* /.01"% ((+ /.01"% 2 :&.*&(!""%!!"#!""%!""# $ #!" " % % $!"#$%& (&#)$$ *&+,+-#".%&$+*- /*&0+-

Részletesebben

201203阿波生活.indd

201203阿波生活.indd 第 一 八 九 期 阿 波 生 活 主 办 : 德 岛 县 国 际 交 流 协 会 二 〇 一 二 年 三 月 第 一 八 九 期 德 岛 作 者 : 鸣 门 时 间 过 得 真 快 啊, 一 转 眼 我 在 日 本 生 活 了 快 2 年 了 离 开 了 明 媚 的 南 国 老 挝, 浸 润 在 四 季 如 画 的 日 本 四 国, 我 用 眼 睛 用 心 灵 悠 悠 然 品 味 着 和 风 细

Részletesebben

第五章.doc

第五章.doc 89 1947 19521970 1953 1963 1964 1972 1975 1981 1960 1991 64 201 1994 1.1364 3.2080 2003 2 90 91 92 93 1,091 14,886 2,635 3,746 94 95 96 1990 97 A B C D A/D% 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Részletesebben

1-4藍球

1-4藍球 30 21 17 26 24 71 12 30 26 4 ( June. 2011 27 91 9 12 12 12 9 11 8 5 15 20 23 4 38 40 8 33 36 8 27 30 4 69 5 1 11 24 41 39 42 39 11 28 alumni-voice.nctu.edu.tw 446 1 11 24 June. 2011 29 2011 4 9 2 2 15

Részletesebben

97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20 6 97 2 27 7 97 3 7 3 14 8 97 3 14

97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20 6 97 2 27 7 97 3 7 3 14 8 97 3 14 96 12 18 0960195594 97 97 1 25 8 30 97 2 3 3 97 1 25 97 2 4 97 http://tft.naer.edu.tw 97 1 96 12 21 2 1. 96 12 28 1. 97 1 23 2. 2. 96 12 28 3. 97 2 2 4. 3 97 125 8 30 97 2 3 3 4 97 1 25 97 2 4 5 97 2 20

Részletesebben

第一编 文明之前的人类

第一编 文明之前的人类 1500 年 前 的 世 界 第 一 编 文 明 之 前 的 人 类 第 一 章 引 言 : 世 界 史 的 性 质 第 二 章 人 类 食 物 采 集 者 第 三 章 人 类 食 物 生 产 者 第 二 编 欧 亚 大 陆 的 古 代 文 明 ( 公 元 前 3500-1000 年 ) 第 四 章 古 代 文 明 的 起 源 第 五 章 古 代 文 明 诸 类 型 第 六 章 古 代 文 明 的

Részletesebben

國立馬公高級中學 104學年度第一學期一年五班班級讀書會共讀心得報告

國立馬公高級中學 104學年度第一學期一年五班班級讀書會共讀心得報告 國 立 馬 公 高 級 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 一 年 五 班 班 級 讀 書 會 共 讀 心 得 報 告 讀 書 會 名 稱 : 普 一 五 讀 書 會 會 長 : 楊 斐 淩 舉 辦 時 間 :104 年 09 月 18 日 第 4 節 班 會 104 年 11 月 27 日 第 4 節 班 會 會 員 : 第 一 組 : 呂 姵 茵 王 莉 綺 陳 潤 慈 陳 蕙 芳 黃

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 113-0022 3-36-11

Részletesebben

行业市盈率统计

行业市盈率统计 0755-82943242 600969 E-mail: wanghong@ccs.com.cn 2004 5 20 B 7000 2.1027 5.48 36481 03 0.278 19.57 2003 2004E 2005E 50846 59080 68303 38963 44600 50303 3884 5664 7749 21000 21000 21000 0.19 0.27 0.37 23.4

Részletesebben

台 灣 花 精 溫 暖 的 家 台 灣 花 精 的 家 再 蛻 變 與 花 氣 最 初 的 相 遇 在 祈 光 總 部, 因 為 一 個 入 世 之 夢, 台 灣 花 精 的 家 落 腳 市 中 心 繁 華 巷 弄 裡, 用 花 草 出 世 的 靈 秀 之 氣 迎 接 心 靈 花 友, 始 終 如

台 灣 花 精 溫 暖 的 家 台 灣 花 精 的 家 再 蛻 變 與 花 氣 最 初 的 相 遇 在 祈 光 總 部, 因 為 一 個 入 世 之 夢, 台 灣 花 精 的 家 落 腳 市 中 心 繁 華 巷 弄 裡, 用 花 草 出 世 的 靈 秀 之 氣 迎 接 心 靈 花 友, 始 終 如 祈 光 空 間 113 宇 宙 訊 息 傳 人 間 花 開 傳 愛 淨 人 心 本 刊 使 用 環 保 大 豆 油 墨 印 刷 台 灣 花 精 溫 暖 的 家 台 灣 花 精 的 家 再 蛻 變 與 花 氣 最 初 的 相 遇 在 祈 光 總 部, 因 為 一 個 入 世 之 夢, 台 灣 花 精 的 家 落 腳 市 中 心 繁 華 巷 弄 裡, 用 花 草 出 世 的 靈 秀 之 氣 迎 接 心

Részletesebben

修正外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準部分條文

修正外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準部分條文 外 國 人 從 事 就 業 服 務 法 第 四 十 六 條 第 一 項 第 八 款 至 第 十 一 款 工 作 資 格 及 審 查 標 準 部 分 條 文 修 正 條 文 發 文 日 期 : 中 華 民 國 101 年 9 月 17 日 發 文 字 號 : 勞 職 管 字 第 1010510783 號 中 華 民 國 93 年 1 月 13 日 行 政 院 勞 工 委 員 會 勞 職 外 字 第 0930200140

Részletesebben

(Microsoft Word - 103\257S\246\342\273{\303\ _\263\314\262\327\252\251_.doc)

(Microsoft Word - 103\257S\246\342\273{\303\ _\263\314\262\327\252\251_.doc) 桃 園 縣 103 年 度 學 校 特 色 認 證 及 獎 勵 計 畫 說 明 書 封 面 學 校 名 稱 : 桃 園 縣 立 新 屋 國 民 中 學 送 件 資 料 檢 視 表 NO. 送 件 資 料 份 數 勾 選 1 報 名 表 1 份 是 否 2 摘 要 (A4 紙 1 頁 以 內 ) 5 份 是 否 3 說 明 書 (20 頁 以 內 ) 5 份 是 否 4 特 色 網 頁 審 查 網 址

Részletesebben

最新执法工作手册(一百一十七).doc

最新执法工作手册(一百一十七).doc 2001.............................. I ................................ II ............... III 2001 2001 2001 37 10 1 2 3 4 4 29 4 30 8 30 12 00 2 30 5 30 73 1 2 80 2001 40 5 27 8 30 11 00 3 00 4 30 1 2

Részletesebben

2. (1 ) 10 ( 10 ), 20 ; 20 ; 50 ; 100 (2 ) 3, 10 ; 10 ; 30 ; 30 (3 ) 3. 1.,,,,,,, 2.,,,, ;, 3.,,,,,,,,,,, ;,,, 2

2. (1 ) 10 ( 10 ), 20 ; 20 ; 50 ; 100 (2 ) 3, 10 ; 10 ; 30 ; 30 (3 ) 3. 1.,,,,,,, 2.,,,, ;, 3.,,,,,,,,,,, ;,,, 2 1. A B C D (1 ) A, A, :, ;, ;, ;, (2 ) B ;, : 28, ; 28, 60, ; 60, (3 ) C, ; ( ), : 10%, ; 10%,, (4 ) D,, 5 20,, 3000,,,,, A, D,,, 500, 50%,, 1 2. (1 ) 10 ( 10 ), 20 ; 20 ; 50 ; 100 (2 ) 3, 10 ; 10 ; 30

Részletesebben

<4D F736F F D20D3D0C9ABBDF0CAF4D0D0D2B C4EACBC4BCBEB6C8CDB6D7CAB2DFC2D4A3BAC9EECFDDBEADBCC3C6A3C8F5BACDBDF0C8DAB7E7CFD5C0A7BED62D E646F63>

<4D F736F F D20D3D0C9ABBDF0CAF4D0D0D2B C4EACBC4BCBEB6C8CDB6D7CAB2DFC2D4A3BAC9EECFDDBEADBCC3C6A3C8F5BACDBDF0C8DAB7E7CFD5C0A7BED62D E646F63> / 2011 10 11 3 20% LME 7800 2012 8400 6000 23% 14% 4% -5% -15% -25% -34% 10-10-11 11-1-6 11-4-3 11-6-29 11-9-24 : S0550511070002 TEL: (8621)6336 7000-319 FAX: (8621)6337 3209 Email: chenbh@nesc.cn : 45

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1111.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1111.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

广州白云国际机场股份有限公司

广州白云国际机场股份有限公司 600004 18 2003 2004 4 29 18 9 100% 57.6% 1 2 3 2004 2004 1 1000 12 1000 70% 1 2 3 2003 ( ) 2004 6 2 9 ( ) 282 ( ) 1 2003 2 2003 3 2003 2004 4 2003 1 3 4 2 2004 4 24 www.sse.com.cn 5 2004 6 7 8 9 ( ) 1

Részletesebben

Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1311

Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Untitled

Untitled 429_1 429_2 429_3 429_4 1 429_5 429_6 429_7 429_8 2 429_9 429_10 429_11 429_12 3 429_13 429_14 429_15 4 429_16 429_17 429_18 5 429_19 429_20 429_21 429_22 6 429_23 429_24 429_25 7 429_26 429_27 429_28

Részletesebben

untitled

untitled 北 ~ ~ 新 聞 資 料 北 立 館 年 聯 禮 樓 年 拉 禮 樂 北 聯 北 樓 略 力 年 聯 臨 參 年 樓 - 1 - 17 樂 年 年 領 識 LKK 度 / 樓 領 殺 年 狼 亂 劉 沈 亮 不 劉 狼 靈 數 100 北 / 樓 100 領 行 路 炙 歷 刺 老 8 /3 行 9 4 行 8 10 7 85-2 - 北 羅 ~ 樂 列 參 參 樓 羅 ~ 樂 樂 了 樂 樂 來

Részletesebben

1. 2. 3. & 4. 5. 6. 7. A B C A1 A2 B1 B2 2.1 / 2.2 2.3 [ ] 1 2 3 4 5 5 5 , A B C internet 1. 2. 3. 5 20 % % 1 2 3 4 5 3.3 1 2 3 4 A 15% B C D E 199 199 199 199 199 199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

目 錄

目   錄 0 104 學 年 度 陸 生 寒 假 轉 學 生 入 學 考 試 招 生 簡 章 報 名 期 間 :104 年 11 月 17 日 09:00~104 年 12 月 8 日 12:00 止 繳 費 期 間 :104 年 11 月 17 日 09:00~104 年 12 月 8 日 15:30 止 簡 章 下 載 及 報 名 網 址 :http://www.icare.cycu.edu.tw/ 本

Részletesebben

全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 師 資 培 育 之 大 學 操 作 手 冊 目 錄 壹 在 校 師 資 生 使 用 全 國 教 育 實 習 資 訊 平 臺 之 前 置 作 業... 1 貳 使 用 者 註 冊 登 入 說 明... 4 一 加 入 會 員... 4 二 使 用 者 登 錄... 7 參 承 辦 人 員 資 料 管 理... 8 肆 校 內 公 布 欄... 9 伍 各 項 資

Részletesebben

(Microsoft Word - \271B\260\312\267|\257\264\247\307\245U1020.doc)

(Microsoft Word - \271B\260\312\267|\257\264\247\307\245U1020.doc) 2009 年 慈 濟 大 學 15 週 年 校 慶 運 動 會 主 任 委 員 : 王 本 榮 上 下 證 名 譽 會 長 嚴 上 人 名 譽 副 會 長 王 端 正 陳 紹 明 林 碧 玉 大 會 會 長 王 本 榮 大 會 副 會 長 賴 滄 海 李 錫 堅 曾 國 藩 大 會 籌 備 委 員 副 主 任 委 員 : 賴 滄 海 李 錫 堅 曾 國 藩 洪 素 貞 徐 雪 瑩 范 揚 晧 陳 立

Részletesebben

2014 2015 年 兰 州 市 经 济 形 势 分 析 与 预 测 2014-2015 年 兰 州 市 经 济 形 势 分 析 与 预 测 一 2014 年 兰 州 市 经 济 发 展 情 况 及 运 行 特 点 ( 一 ) 总 体 情 况 稳 中 有 进 今 年 以 来, 面 对 世 界 经 济 复 苏 艰 难 曲 折 全 国 经 济 下 行 压 力 加 大 的 复 杂 形 势, 市 委 市

Részletesebben

『謝老闆』僱主補償契約責任保?..峟n保書(FUN441)-101 08 01.pdf

『謝老闆』僱主補償契約責任保?..峟n保書(FUN441)-101 08 01.pdf 120004 50 100 200 300 500 50 100 200 300 500 3 3 3 5 5 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 - AOP 200 AOA 1000 AGG 2000 1~50 1,150 1,500 2,200 3,550 4,950 51~100 1,050 1,365 1,995

Részletesebben

读 者 投 稿 感 恩 也 许 因 为 他 们 知 道, 能 活 下 来, 已 经 是 命 运 的 眷 顾 了 有 养 父 母 的 收 留 和 养 育, 就 更 加 是 温 暖 的 人 间 天 堂 乌 云 女 士 从 师 范 学 校 毕 业 后, 回 到 当 地 任 教 结 婚 后 本 来 幸 福

读 者 投 稿 感 恩 也 许 因 为 他 们 知 道, 能 活 下 来, 已 经 是 命 运 的 眷 顾 了 有 养 父 母 的 收 留 和 养 育, 就 更 加 是 温 暖 的 人 间 天 堂 乌 云 女 士 从 师 范 学 校 毕 业 后, 回 到 当 地 任 教 结 婚 后 本 来 幸 福 第 二 一 八 期 阿 波 生 活 主 办 : 德 岛 县 国 际 交 流 协 会 二 〇 一 四 年 十 月 点 一 盏 和 平 的 明 灯 植 一 片 友 好 的 绿 林 --- 残 留 孤 儿, 特 殊 历 史 中 的 特 殊 人 物 留 给 我 们 的 思 考 来 鸣 门 市 之 前, 我 在 日 本 驻 华 大 使 馆 工 作 了 4 年, 工 作 内 容 主 要 是 医 疗 卫 生 和

Részletesebben

: : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1

: : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1 : : :ISBN 7-223 - 135-1 : : : 2004-01 - 26 : 20 :,,, :,,, 1 1,,, :,,,,, 068,,,,, :,,,, :,,,,,,,, 068,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 068, 2, 068 ,,, : 1, :,,,,,,,, :,, 068,, 068,,,,,,, 2,,,,,,,,,,,,,,,, 10

Részletesebben

98?????M?Z???u?Z_???i??_

98?????M?Z???u?Z_???i??_ 中 華 民 國 98 年 2 月 26 日 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 3 次 會 議 決 議 通 過 國 立 雲 林 科 技 大 學 98 年 度 產 業 研 發 碩 士 專 班 秋 季 班 招 生 簡 章 中 華 民 國 98 年 2 月 11 日 台 技 ( 二 ) 字 第 0980020798H 號 函 核 准 國 立 雲 林 科 技 大 學 招 生 委 員 會 編 製

Részletesebben