VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL"

Átírás

1 Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil. Losocz Miklós DSc. m ájus 1

2 7$57$/20-(*<=e. %(9(=(7e6 $YiODV]WRWWWpPDpVKiWWHUH 6]HPpO\HVPRWLYiFLyNNRUiEELV]DNPDLHO ]PpQ\HN $GLVV]HUWiFLyWPHJDODSR]yNXWDWiVLHUHGPpQ\HNSXEOLNiFLyN $GLVV]HUWiFLyYH]pUIRQDOD $NXWDWiVI FpONLW ]pvhl $NXWDWiVPyGV]HUH.e5'e6(.e6+,327e=,6(..pUGpVHN +LSRWp]LVHN $ 3e1=h*<, 9È/6È* +È77(5( $ 1(0=(7.g=, 3e1=h*<, 5(1'6=(5 */2%È/,6%(È*<$=2776È*$ $QHP]HWN ]LSpQ] J\LUHQGV]HUpVDJOREDOL]iFLy $JOREDOL]iFLyMHOHQWHWWHNLKtYiVRN $JOREDOL]iFLyIRJDOPD $ONDOPD]NRGiVpVYpGHNH]pV. ]pspv.hohw(xuysduhqgv]huyiowr]ivpvjoredol]ifly 7~OOpSQLDW UWpQHOPHQ $PXOWLNPLQWDJOREDOL]iFLyKRUGR]yL0DJ\DURUV]iJRQ $JOREDOL]iFLypVDV]XYHUHQLWiV VV]HI JJpVH 7XGDWRV QNRUOiWR]iV $JOREDOL]iFLyKD]DLPHJtWpOpVH 2OLJRSROLV]WLNXVSLDFLN UQ\H]HWpVSpQ] J\LLQQRYiFLyN $]ROLJRSROLV]WLNXVSLDFVWUXNW~UDVDMiWRVViJDL 3LDFIRUPDpVYHUVHQ\ 2OLJRSROLV]WLNXVPDJ\DURUV]iJLEDQNSLDF 3pQ] J\LLQQRYiFLyNDJOREiOLVSpQ] J\LSLDFRNRQ $SpQ] J\LLQQRYiFLyNV]HUHSH.RFNi]DWL VV]HI JJpVHN,QQRYDWtYPHJROGiVRNDKD]DLSLDFRQ /HN W WWEHWpWpVW NHSLDFLEHIHNWHWpVNRPELQiFLyL +RPRJHQL]iOyGyWHUPpNpVV]ROJiOWDWiVNtQiODW,QQRYiFLyVV]LQWHN $SpQ] J\LLQQRYiFLyNKD]DLEDQNSLDFLKiWWHUH

3 $*/2%È/,63e1=h*<,9È/6È*e6.(=(/e6e1(.7$3$6=7$/$7$, $SpQ] J\LYiOViJRNÄDMHOHQOHJLPiV V]LQGUyPD 9iOViJWDSDV]WDODWRNHPSLULNXVDGDWRNDODSMiQ (U V G V]LQNURQpVN OFV QKDWiVRN $MHOHQOHJLYiOViJiOWDOiQRVMHOOHP] L $MHOHQOHJLYiOViJ~MHOHPHL 86$VXESULPHYiOViJpVYLOiJJD]GDViJLN YHWNH]PpQ\HL $]86$VXESULPHMHO]iORJSLDFLYiOViJpVN YHWNH]PpQ\HL )RNR]yGyHJ\HQV~O\WDODQViJ 1 YHNY NRFNi]DWLpWYiJ\ $YiOViJQpKiQ\WDQXOViJD 7~O]RWWEL]DORPDNRFNi]DWNH]HOpVLPRGHOOHNEHQ 7~OpUWpNHOWUDWLQJHN.RFNi]DWRVpUWpNSDStURVtWiV $EDQNRNUHDJiOiVDDSpQ] J\LYiOViJUD $EDQNRNDWpUWI EENLKtYiVRN %DQNPHQWpVQDJ\ ]HPEHQ 1 YHNY ILQDQV]tUR]iVLJRQGRN $EDQNLYiOViJUHDNFLyNI YRQiVDL 0HJYiOWR]RWWPpUOHJVWUDWpJLD 7 NHLJpQ\UDFLRQDOL]iOiVD )HOpUWpNHO G IRUUiVV]HU]pVLEL]WRQViJ 5pJLyLOOHWYHRUV]iJVSHFLILNXVEDQNLUHDNFLyN $IHMOHWWRUV]iJRNpVD]i]VLDLIHO]iUNy]ySLDFRN $N ]pspvnhohwhxuysdledqnrn±grplqiqvn OI OGLWXODMGRQ (ODSDGyN OV IRUUiVRN±YiOViJEDQD]HGGLJLQ YHNHGpVLPRGHOO $Q\DEDQNLHON WHOH] GpV 9iOViJNH]HOpVD](XUySDL8QLyEDQ $YiOViJJOREiOLV VV]HI JJpVHL 0HJYiOWR]RWWPDNURN UQ\H]HW 6]DEiO\R]iVpVIHO J\HOHWOpSpVKiWUiQ\EDQ $](XUySDL8QLyWpUWNLKtYiVRN 8QLyVKHO\HWWWDJiOODPLV]LQW YiOViJUHDJiOiV $YiOViJN YHWNH]PpQ\HLD*08EDQ 0pO\ O UHFHVV]Ly 5RPOyiOODPKi]WDUWiVLSR]tFLyN 1 YHNY HODGyVRGiVPpUVpNHOWN OV HJ\HQV~O\URPOiV

4 0RQHWiULVSROLWLNDLNLKtYiVRN $]HXUy]yQiQNtY OLN ]pspvnhohwhxuysdlruv]ijrnkho\]hwh (OYHV]WHWWGLQDPLND %DQNUHQGV]HUN OI OGLWXODMGRQEDQ. OV IRUUiVRNUDDODSR]RWWKLWHOH[SDQ]Ly (XUyWyOWiYRORGYD $YiOViJKDWiVDDSpQ] J\LN ]YHWtWpVUH $SpQ] J\LN ]YHWtWpVOpQ\HJH %DQNLpVW NHSLDFLIRO\DPDWRN )HOpUWpNHO G W NHSLDFLIRUUiVV]HU]pV 7 NHV]DEiO\R]iV $]~QiUQ\pNEDQNUHQGV]HUV]HUHSHDYiOViJEDQ %L]DOPLYiOViJ±UHiOJD]GDViJLN YHWNH]PpQ\HN 1 YHNY NRFNi]DWRN 0DJ\DURUV]iJYiOViJNH]HOpVLWDSDV]WDODWDL ÏYDWRVPRQHWiULVSROLWLNDLOpSpVHN 6] NILVNiOLVPR]JiVWpU $EDQNUHQGV]HUPHJHU VtWpVHDKLWHOH]pVLDNWLYLWiVpUGHNpEHQ %HGXJXOWKLWHOFVDWRUQiN $SpQ] J\LYiOViJV]DEiO\R]iVL VV]HI JJpVHL $YiOViJHO ]PpQ\HL 5HFHVV]LyV]LQNURQEDQ $]puwpnsdsturvtwivnrfni]dwlpvv]deio\r]ivldvshnwxvdl $UDWLQJFpJHNIHOHO VVpJH %DQNV]DEiO\R]iVpVIHO J\HOpV $%i]ho,pv%i]ho,,i EEHOHPHL %i]ho,,v]deio\r]iv±sureoppin 1HP]HWN ]LSpQ] J\LV]DEiO\R]iVIHMOHV]WpVLLUiQ\DL 7 NHN YHWHOPpQ\DQRPiOLiN $]puwpnsdsturvtwrwwwhuppnhnnh]hopvh $ SpQ] J\L V]DEiO\R]iV pv IHO J\HOpV iwdodntwiviqdn I EE IHODGDWDL 5HQGH] HOYHN $UDWLQJV]HUHSH $+,327e=,6(.g66=()2*/$/Ïe57e.(/e6(.g9(7.(=7(7e6(. $JOREDOL]iFLypVDUHJLRQiOLVLQWHJUiOyGiV VV]HI JJpVHL

5 $SLDFVWUXNW~UDpVDSpQ] J\LLQQRYiFLyN $SpQ] J\LLQQRYiFLyNV]HUHSHDYiOViJWHUMHGpVpEHQ 8QLyVYiOViJNH]HOpVLKLiWXVRN $PHJYiOWR]RWWSpQ] J\LN ]YHWtWpVNRFNi]DWDL 1HP]HWN ]LV]DEiO\R]iV±DW UHNYpVHNUHDOLWiVD $'2/*2=$778'20È1<26$1Ò-e6Ò-6=(5 0(*È//$3Ë7È6$, )(/+$6=1È/7,52'$/20 6]DNLURGDOPLIRUUiVRNV]DNFLNNHN 6WDWLV]WLNiNMHOHQWpVHN~MViJFLNNHNOLQNHN -(*<=e.(. ÈEUDMHJ\]pN 7iEOi]DWRNMHJ\]pNH

6 %(9(=(7e6 $YiODV]WRWWWpPDpVKiWWHUH 6]HPpO\HVPRWLYiFLyNNRUiEELV]DNPDLHO ]PpQ\HN Egyetemi taulmáyaim óta foglalkoztatak a széles értelembe vett emzetközi HJ\ WWP N GpVNpUGpVHLDYLOiJJD]GDViJIHMO GpVLWHdeciái, kiemelte a regioális gazdasági itegrációk, YDODPLQW D NHUHVNHGHOHPSROLWLND a em zetközi pézügyek továbbá olya folyamatok, mit a verseyképesség, D]iovációk és apiacstruktúra összefüggései Nem zetközi szakos hallgatókét D GLSORPDGROJR]DWRPDW EDQ D] ös világgazdasági válságról írtam, azt állítva középpo tba, hrj\dqkdwrwwd krízis a ém et gazdaságltegrációvndsfvrodwdlud $] EDQ Sum m a cum laude PLQ VtWpVVHO m egvédett doktori disszertációm D vállaldti kocetráció és kooperáció IRO\DPDWDLW I OHJ DQQDN YHUVHQ\SROLWLNDL szabályozási kozekveciáit vizsgálta a Qémetországi tapasztalatok alapjá. Szakközgazdász diplomamukám, amelyek eredméyekét emzetközi JD]GDViJL V]DNpUW YpJ]HWWVéget szereztem, eek a témáak az összehasolító vizsgálatát kiterjesztette D PDL (XUySDL 8QLy MRJHO GMpUH az Európai Gazdasági KözösségUH A Közgazdaságtudom á yi Egyetem Világgazdasági Taszéké PDMG D] MTA Világgazdasági KutatóitézetébeNpV EESHGLJD. ONHUHVNHGHOPL ) LVNROiQ alkalmam yílt a gazdasági itegráción D NHUHVNHGHOHP és vámsrolwlna kérdéseiek, a techikai haladás, K+F és vállalatagyság összefüggéseiek kutatására és oktatására egyarát.pv EEL, az államigazgatásba végzett PXQNiP VRUiQ OHKHW VpJHP YROW D külpolitikai és külgazdasági stratégiai WHUYHzési, elemzési tevékeységbe bekapcsolódi, ami az elméleti és a J\DNRUODWLLVPHUHW és tapasztalatszerzés szempotjából egyarát agyo fotos volt.

7 $ NLViOODPL OpWE O IDNDGy PHJKDWiUR]RWWViJRN a szuvereitás problematikája, D emzetközi itegrálódásl NpQ\V]HUHN pv OHKHW VpJHN, valamit az ezek hátterébe meghúzódó globalizáció jeletette kihívásrn veszélyek és esélyek ekkor kerültek pughno GpVHPKRPORNWHUpEH $ KD]DL NHUHVNHGHOPL EDQNRNál (Budapest Bak, Magyar Hitel Bak, Magyar Fejlesztési Bak) eltöltött több mit 7 év sorá jártasságot szerezhettem baki termékstudtégiák kidolgozásába, em]hwn ]L EDQNPLQ VtWpVHN pv NRFNi]DWNH]HOpVL módszerek megismerésébe, valamit fejlesztésfiaszírozási kérdésekbe. A 0RGHUQ h]ohwl 7XGRPiQ\RN ) LVNROiMiQ W O MHOHQOHJ LV D pézügy tatárgy keretébe makropézügyhnhw pézelmélet, moetáris politika, bakügyletek, emzetközi pézügyi ismeretek, közpézügyek puwpnsdstu SLDFRN P N GpVH PRGHUQ vállalati pé zügyeket YDODPLQW ehhez szükséges pé zügyi számításokat RNWDWRN (]HNQpO D WiUJ\DNQiO OHKHW VpJ YDQ D NRUiEEL J\DNRUODWEDQ PHJV]HU]HWW V]DNPDLWDSDV]WDODWDLP oktatási haszosítására. $3K'IRNR]Dt megszerzésére való törekvés természetes módo merült fel számomra, HOV VRUEDQ D]pUW PHUW WRYiEEUD LV D IHOV RNWDWiVEDQ NpS]HOHP HO D M Y PHW pv V]DNPDL NDUULHUHPHW 0iVUpV]U O D]pUW PHUW D] HGGLJL V]DNPDL, oktatási WDSDV]WDODWDLPYDODPLQWDmegszerzett tudomáyos elméleti felkészültségem alapjá szerettem vola olya tém a kim u kálására vállalkozi, amelyqhn sorá ezen D készségek és képességek alkalmazhatók Ezért eleve szélesebb témakörbe JRQGRONRGtam, ahol szitetizálhatók a külöféle részterületekeqfolytatott, esetekét 15 éveslg WiYUDYLVV]DQ\~Oytudomáyos kutatási tevékeységem eredméyei, s az HOHP]pVHN DODSMiQ OHV] UW N YHWNH]WHWpVHLP MDYDVODWDLP szakmai megalapozottsága e él fogva szilárdabbohkhw $GLVV]HUWiFLyWPHJDODSR]yNXWDWiVLHUHGPpQ\HNSXEOLNiFLyN $QHm zetközi pé zügyi folyamatok, EHQQHa bakok tevéke ységé ek, a piacstruktúra alakulásáak D] iuyhuvhq\ iwpuwpnho GpVéek, vele párhuzamosa, vagy aak

8 helyébe lépve a pézügyi iovációkak, a kommuikációqdn, a márkaértékek IHOpUWpNHO GpVéek a vizsgáldwd PLQGPLQG D YHUVHQ\képesség N O QIpOH VV]HWHY LW KR]]D HO WpUEH A globális pézügyi válság kitörése még ikább arra idított, hogy DODSYHW HQDkrízissel összefüggésbe, eek a szempotak aláredelte folytassam a kutatásaim at és fogalmazzam m eg a téziseim et. A vizsgált résztémák ezért kie Y OWHN D YiOViJ NRQNUpW VV]HWHY LQHN HOHP]pVpYHO I EE N YHWNH]PpQ\HLQHN EHPXWDWiViYDO (z magába foglalta aak a emzetközi m akrogazdasági háttérek a feltérképezését DPHO\E O D NUt]LV NLLQGXOW PDJXNDW D pézügyi iovációkdw H]HNHW D NpV EE ÄWR[LNXVQDN EL]RQ\XOW kostrukciókat, YDODPLQW D NRFNi]DWNH]HOpVUH D SUXGHQV EDQNL P N GpVUH YRQDWNR]y emzetközi szabályozás és felügyelés MHOOHP] Lek elem zését. A válság kibo takozása, valam i t a] arra adott válaszreakciók logikusa igéyelték aak bemutatását, hogy milye térség, illetve országspecifikus válságkezelési megoldások, kiútkeresési próbálkozások vaak szerte a világba. Az elm últ három év sorá H]HNU ODWpPiNUyOIRO\WDWRWWNXWDWiVDLPHUHGPpQ\HLU OD] alábbi publikációkba szám oltam be: 9 A globalizáció hatásai és megítélése a közép és keleteurópai térség és Magyarország WDSDV]WDODWDL i: Merre tart a világgazdaság: (XUySD KHO\]HWH %0( 0 V]DNL 0HQHG]VPHQW *D]GiONRGiV és Szervezéstudomáyi Doktori Iskola III. országos kofereciájáak HO DGiVDL Kofereciakötet, %XGDSHVW GHFHPEHU ROGDO,6%1 9 Globális pézügyi piacok: virtualizálódó befektetési világ valóságos kockázatokkal Külgazdaság LII. évfoo\dpv]rogdo 9 A pézügyi iovációk szerepe oligopolisztikus piaci Pé zügyi Szem le LIII. évfolyam 4V]ROGDO 9 3XEOLF)LQDQFH4XDUWHUO\9ROXPH/,,,,VVXHSS 9 Felcserélt szerepek Meddig képes helyettesítei az állam a bakokat a pézügyi közvetítésbe? Szécheyi Istvá Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudomáyi Kar által Kautz Gyula haláláak 100. és születéséek

9 180. évfordulója alkalm ából szervezett tudom áyos koferecid *\ U m ájus 18. kiadváy 9 A bakok reagálása a globális pézügyi válságra emzetközi Pézügyi Szem le LV. évfolyam V]R 'U Loso cz Miklóssal közöse írt cikk 9 +RZ EDQNV UHVSRQGHG WR WKH JOREDO ILQDQFLDO FULVLV LQWHUQDWLRQDO H[SHULHQFH 3XEOLF )LQDQFH 4XDUWHUO\ 9ROXPH /9,VVXH SS (Dr. Losocz Miklóssal közöse írt cikk) 9 A globális pézügyi fiaskó éhá y következm é ye az Európai Uióba Fejlesztés és Fiaszírozás / Developmet ad Fiace ROGDO 9 6RPH&RQVHTXHQFHVRIWKH*OREDO)LQDQFLDO)LDVFRLQWKH(XURSHDQ8QLRQ Developmet ad Fiace / Fejlesztés és Fiaszírozás 20 10/ 1, SS 9 $ globális pézügyi válság éháy szabályozóredszerbeli összefüggése KülgazdaságLIV. évfolyam ROGDO 9 Válságokozó ba ki i ovációk i ovatív válságkezelés" $FWD Periodica MÜTF. kötet (m egjele és alatt) 9 6th A ual I ter atioal Bata Coferece, Zlí, 15th April, (ko ferecia kötet, megjeleés alatt) A publikációk mellett tudomáyos kofereciáko prezetáltam az eredméyeimet, az alábbi lista a 20 N ] WWLLG V]DNredezvéyeit fogja át.,g SRQW GHFHPEHU +HO\V]tQ %0( 0 V]DNL 0HQHG]VPHQW *D]GiONRGiV és Szervezéstudomáyi Doktori Iskola II. országos kofereciája, Budapest $NRQIHUHQFLDFtPH 0HUUHWDUWD világgazdaság: EurópaKHO\]HWH

10 $]HO DGiVFtPH A globalizáció hatásai és m egítélése a közép és kelet európai térség és Magyarország tapasztalataissw,g SRQW QRYHPEHU +HO\V]tQ 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD7DWDEiQ\D $NRQIHUHQFLDFtPH $0DJ\DU Tudom á y Üepe $]HO DGiVFtPH Globális pézügyi piacok: virtualizálódó befektetési világ valóságos kockázattalssw,g SRQW QRYHPEHU +HO\V]tQ Szécheyi Istvá Egyetem Kautz Gyula Közgazdasági Szakkollégium *\ U $NRQIHUHQFLDFtPH A hitelválság hatása a m agyar m akrogazdasági pályára $]HO DGiVFtPH gvv]hg OW GHULYDWtYiN PHJUHQG OW EL]DORP KLWHOYiOViJ mi jöhet még?ssw,g SRQW GHFHPEHU +HO\V]tQ 0RGHUQ h]ohwl 7XGRPiQ\RN ) LVNROiMD *azdálkodás és 0HQHG]VPHt Taszék, Budapest $NRQIHUHQFLDFtPH 6]DNPDL0 KHO\ $]HO DGiVFtPH 3ézügyi válság HO ]PpQ\HN YiUKDWy N YHWNH]PpQ\HN SSW,G SRQW m ájus 18. +HO\V]tQ Szécheyi Istvá Egyetem Kautz Gyula *D]GDViJWXGRPiQ\L.DU*\ U $NRQIHUHQFLDFtPH.DXW]Emlékkofere cia $]HO DGiVFtPH Felcserélt szerepek Meddig képes helyettesítei az állam a ba kokat a pézügyi közvetítésbe?ssw

11 ,G SRQW QRYHPEHU +HO\V]tQ 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD7DWDEiQ\D $NRQIHUHQFLDFtPH $ Magyar Tudomáy Üepe a kreativitás és iováció európai éve $]HO DGiVFtPH Válságokozó ba ki i ovációk i ovatív válságkezelés? SSW,G SRQW április 15 +HO\V]tQ Tomas Bata Uiversity i Zlí, Faculty of Maagemet DQG(FRQRPLFV $NRQIHUHQFLDFtPH WK $QQXDO,QWHUQDWLRQDO %DWD &RQIHUHQFH IRU 3K' 6WXGHQWVDQG<RXQJ5HVHDUFKHUV $]HO DGiVFtPH 7KH UROH RI ILQDQFLDO UHJXODWLRQ DQG VXSHUYLVLRQ LQ WKH JOREDOFULVLVSSW $GLVV]HUWiFLyYH]pUIRQDOD A tém aválasztást kövhw HQ DUUD W UHNHGWHP KRJ\ WDOiOMDN HJ\ RO\DQ UHQGH] HOYHW elméletivezérirqdodwdpluha disszertációba eek a szerteágazó témáak az egyes HOHPHLWIHOOHKHWI ]QL(]W a globalizációedqohowhpphjdpho\szerepet játszott már D válságho ]PpQ\HLEHQLVNpV EEeek hátteré botakozott ki a mostai válság, és m it tartós jeleséggel szám oli NHOOYHOHDN YHWNH] pywl]hghnvruiqlv A globalizáció IRO\DPDWD Dz elmúlt évtizedekbe apézügyi ter OHWHQKDODGWHO UHD legagyobb mértékbe, amiek köszökhw HQ PHJYDOyVXOW a emzetközi pézügyi SLDFRN YLOiJPpUHW összekapcsolódása, globális i tegrációja -yoohkhw RO\DQ PpUWpN emzetközi szabályozottság DV]HUHSO NHOWpU pughnhlpldwwa pézügyi piacoko em jött létre, mit a terméksldfrnrq de azért LWW LV YDQQDN QHP OHEHFV OHQG eredméyek (]HN N ] WW HPOtWKHW KRJ\ Vzabváyosították a pézügyi termékeket, DPLHOHYHEL]WRVtWRWWDDNHOO likviditásw$w NHPR]JiVHO VHJtWpVHDmiél szabadabb

12 emzetközi áramlásáak biztosítása érdekébe HOLQGXOW D QHPzetközi jogharm oizáció, LOOHWYH D V]DEiO\R]iV HJ\V]HU VtWpVH N QQ\tWpVH 0LQGH]HN PHJWHUHPWHWWpN D WpQ\H] iudpoiv D QHP]HWN ]L V]LQW SpQ] J\L N ]YHWtWpV NLERQWDNR]WDWiViQDN OHKHW VpJpW Amikét azt is, hogy a válságok is gyorsa utat találjaak m agukak a globális piacok férego\xndlq, s eljussaak m idehová. $ disszertáció kiidulópotja D] KRJ\ D globalizáció folyamatd új megvilágításba KHO\H]WH D QHP]HWL JD]GDViJRN IHMO GpVpW D UHJLRQiOLV HJ\ WWP N GpVW YDODPLQW D emzetközi gazdasági itegrációs törekvéseket. $] iowdod NtQiOW HO Q\ N pv D] HO UHKDODGiViYDO SiUKX]DPRVDQ MHOHQWNH] NRFNi]DWRN YHV]pO\HN IHQ\HJHWpVHN DGHNYiWVWUDWpJLDQpON OQHPNH]HOKHW NKDWpNRQ\DQ Az elmúlt évtizedek sorá a világgazdaságba végbemet piaci liberalizáció a QHPzetközi gazdasági, kereskedelmi és pézügyi kapcsolatokat egyarát éritette. (QQHN D IRO\DPDWQDN D NLWHOMHVHGpVpYHO RO\DQ I OHJ D SpQ] J\L SLDFRNDW iwirjy globális struktúrák jöttek létre, amelyek a termelés, kutatás, fejlesztés, iováció, befektetések VWEhatékoysági követelm é yeiek új dim ezióját jeletik $ PRVWDQL mélységét és kiterjedtségét tekitve a YLOiJKiERU~W N YHW LG V]DN legsúlyosabb, az 1929DVYLOiJYiOViJKR]PpUKHW globális pézügyi válságqdnd hátterébe LV H]HN D IRO\DPDWRN állak. $ SLDF SULPiWXViUD pstw DQQDN PLQGHQKDWyViJiW KLUGHW liberális közgazdasági elméleti maistream azt az illúziót HU VtWHWWH KRJ\ DPHQQ\LEHQ PLQGHQ SLDFL V]HUHSO D VDMiW pughnhlw N YHWL DNNRU HQQHNHUHG MHKRVV]~WiYRQIHQQWDUWKDWyIHMO GpVJOobális, ömagát korrigáli képes egyesúlyi redszer lesz. Azt sugallta, hogy válságjeleségek egyes piaci V]HJPHQVHNEHQHO IRUGXOKDWQDNXJ\DQD]RQEDQH]HNVRNNDOLQNiEE QWLV]WXOiVNpQW egyfajta taulási folyam atkét foghatók fel, m i tsem re dszerproblém aké t. $ jelelegi válság súlyos következméyel Oátváyosa jelzik, hogy a piaci mechaizmusok elégteleek és alkalmatlaak bizoyultak PLQG a hatékoy HU IRUUiV DOORNiFLyUD PLQG SHGLJ az ökorrekcióra $ pézügyi piacoko és azok V]HUHSO L N UpEHQ NLDOakult problémák (tartós és HJ\UH PpO\ O JOREiOLV egyesúlytalaságok, túlzott kockázatvállalás, féktele hozamversey, irracioális ösztözési redszerek, egységes szabályozás hiáya, pézügyi redszerkockázatok stb.) kezelése érdekébe szükségessé vált Dz állam i terveciója

13 $globális piac kudarcát az állam próbálta lokálisa eyhítei évehdydwnr]rwwd válság hatásaiak eyhítése érdekébe. Elletétbe a] DV agy gazdasági világválság idejé követett gyakorlattal, a kormáyok most QHP KDJ\WáN magára a pézügyi V]HNWRUW. A fiskális SROLWLND W NHHPHOpVVHO WXODMGRQV]HU]pVVHO VLHWHWW D EDQNRN és egyes ágazatok, stratégiai vállalkozások megsegítéséuh miközbe a m oetáris politiká keresztül D MHJ\EDQNRN OLNYLGLWiVE YtW LQWp]NHGpVHNNHO LJ\HNH]WHNIHQQWDUWDQLDSpQ] J\LSLDFRNP N GpVpWDSpzügyi közvetítést. Ma még em látható teljes mélységébe, hogy a rövidtávú válságkezelés, az állam beavatkozása hogya éri ti a IHQQWDUWKDWy IHMO GpVW D hosszú távú tredeket D pézügyi és reálszférába egyarát. Nem csupá az állam m egövekedett szerepeyhw IHO XJ\DQLV kérdéseket KDQHP HQQHN OHpStWpVH pv D PpJ PHJOHKHW VHQ W UpNHQ\ felledülésre gyakorolt várható hatásai is elemzésre várak. A probléma VV]HWHWWVpJpW MHO]L D] HJ\HV NRUPiQ\RN UpV]pU O WDSDV]WDOW yydwrvvij DKRJ\DQ D válságkezelés érdekébe alkalmazott eszköztár visszavoásába eljár ak 0HVV]LUH YH]HW pv PHJOHKHW VHQ VRN EL]RQ\WDODQViJJDO WHUKHOW XJ\DQDNNRU D] D IRO\DPDWDPHO\DYiOViJOHN ]GpVpU OPHJKDODGiViUyOV]yOpVPDPpJQHPOiWKDWy WLV]WiQ KRJ\ D M Y UH Qp]YH PLO\HQ YiOWR]isok körvoalazhatók a emzetközi SpQ] J\L UHQGV]HU HJpV]pUH LOOHWYH HJ\HV V]HUHSO LUH Qp]YH A válság yomá YDOyV]tQ VtWKHW D] ioodprn MHOHQW V lokális és a korábbiakhoz képest m ég HU WHOMHVHEE globális szerepvállalásd a m oetáris és a fiskális poliwlndl HJ\ WWP N GpVEHQ YDODPLQW D emzetközi pézügyi szabályozás és felügyelés teré egyarát. $NXWDWiVI FpONLW ]pvhl D $ JOREDOL]iFLy PLQW NRPSOH[ YLOiJPpUHW MHOHQVpJ JD]GDViJL SpQ] J\L összefüggései ek vizsgálata pozitív és egatív KDtásaiak bem utatása, NLHPHOWHQ D regioális itegrációs folyam atokkal való kölcsöhatásai ak elemzése

14 E %HPXWDWQLD regio álisi tegrálódás kovergecia követelm éyeiqhnydodplqw a globális kihívásokhoz való alkalm azkodás ké yszerei ek HJ\LGHM érvéyesülését D közép és keleteurópai térségbeq külöös tekitettel D] HJ\HV országrn érdekérvéyesítéséehqdem zeti szuvereitás kiteljesítése irá ti igéy pvdnpq\v]hu ökorlátozásdialektikájára F (OHPH]QL D globalizáció és liberalizáció hatásárd D Qemzetközi és hazai pézügyi SLDFRNRQ IHOHU V Gött VWUXNWXUiOLV iwuhqgh] GpVQHN D] ROLJRSROLV]WLNXV SLDFV]HUNH]HWtéryeréséek következméyeiw az árversey és a pézügyi iovációk V]HUHSHszempotjából; G $] amerikai jelzálogpiacról EHQ NLLQGXOW Yálság kiváltó okaiak és legfo tosabb következméyei ek feltárása és bemutatása NLHPHOW ILJ\HOHPPHO D] HJ\HV pézügyi iovációkak ebbe játszott szerepére; H $ SpQ] J\L YiOViJ I EE PHJMHOHQpVL IRUPiLEyO YDOXWD, adósság és bakválság) kiidulva a jelelegi válság általáos sajátosságaiak, valamit a korábbi NUt]LVHNKH]NpSHVWPHJILJ\HOKHW ~MV]HU YRQiVDLQDNbem utatása I Megvizsgáli a válságak a pézügyi itézméyekre gyakorolt hatásait, EHPXWDWQLDbaki válságreakciók általáos voásaitydodmit értékeli HJ\HVrégió LOOHWYH országvshflilnxv baki válságkezelési m egoldásokat NLHPHOWHQ D *08 tagországok, YDODPLQW az eurózóá kívüli közép és keleteurópai országok H]HQ belül Magyarország esetébe; J %HPXWDWQL D pézügyi közvetítésehq az utóbbi évekbe kiteljesedett változásokat, a kereskedelm i EDQNL V]HUHSO N N ]UHP N GpVpYHO ]DMOy N ]YHWtWpV térvesztését a W NHSLDFL megoldásokkal szembe, valamit a válságak az i term ediáció teré PLQGHUUHYLVV]DYH]HWKHW következm éyeit; K Feltári a globális pézügyi válság szabályozásl és felügyelési összefüggéseit YDODPLW EHPXWDWQL D I IHMOHV]WpVL LUiQ\RNDW PHJROGiVL MDYDVODWRNDW DPHO\HN D SUXGHQV EDQNL P N GpV NLNpQ\V]HUtWpVpYHO a pézügyi re dszert feyegew kockázatok mérséklését,dmostaihoz hasoló válságok elkerülését, vagy legalábbis egatív hatásaiqdnfv NNHQWpVpWWHV]LNOHKHW Yp

15 $NXWDWiVPyGV]HUH A téma feldolgozása sorá a kutatásom NHOO elméleti megalapozása céljából széles N U em zetközi és hazai közgazdasági elméleti szakirodalm aw ta ulmá yoztam át (zek között megtalálhatók Hgyes em zetközi szervezetek (IMF, BIS, Európai Uió) MHJ\EDQNRN (Európai Közpo ti Bak, BoE, Bu desba k, )HG 01% DQ\DJDL iráym utatásai, kutatóitézetenv]dnpdlelemzései, MDYDVODWDLPXQNDGRNXPHQWXPDL Áttekitettem D tém ához kapcsolódó érvé yehq OpY jogszabályokat W NHV]DEiO\R]iV YDODPLQW a pézügyi szabályozás és felügyelés egyes kérdéseit pulqw QDSLUHQGHQ OpY IRQWRVDEE törvéym ódosítási javaslatokat, V]DNpUW N taulm áyait, feljegyzéseit Iigyeltem a em zetközi gazdasági sajtó (The Eco omist, )LQDQFLDO 7LPHV +DQGHOVEODWW New York Tim es) elem zéseit YDODPLQW D KD]DL tudom áyos szakm ai folyóiratok, olie hírportálok relevá s megjele éseit. $ problém akör összetettsége iterdiszcipliáris m egközelítést igé yelw HPLDWW törekedtem arra, hogy az Hgyes folyamatokat, jeleségeket, ezek összefüggéseit és kölcsöhatásait redszerszemléletehq tármdp IHO, és a levot részkövetkeztetéseket szitetizálmdp$ dolgozat leíró, ormatív közgazdasági taulmáy, amely a külöféle szakirodalmi forrásokba megjelet elemzések megállapításait összevetve, esetekét statisztikai adatokkal alátámasztott kiértékelpvw N YHW HQ törekszik általáosítható következtetésekre jut i és ezek alapjá javaslatokat m egfogalm az i. A globális pézügyi válsággal kapcsolatos kutatásdlp sorá a vizsgálódásaimat több V]LQWHQ és aspektusból IRO\WDWWDP $] HJ\LN V]LQWHW a globális folyamatok, D]RN VDMiWRVViJDL VV]HWHY L pv N YHWNH]PpQ\HL képezik. A másik szit regioális PHWV]HWHW MHOHQW YDJ\LV HOHPH]WHP a regioális folyamatokat, illhwyh D globális IRO\DPDWRNtérségi érvéyesülését, egyrészt az Európai Uió/ GMU, illetve a közép és keleteurópai EUtagországok szempotjából. A harmadik szitet Magyarország MHOHQWHWWHáltalába a gazdaságpolitika, valamit aak két részterülete, a moetáris és a fiskális politika sajátosságaiak, a válságkezelésbe játszott szerepükek az elemzésével.

16 Ez a m ódszerta i elhatárolás OHKHW Yp WHWWH D] HJ\HV MHOHQVpJHN VWDWLNXV állapotfelm érését csakúgy PLQW LG EHOL folyamatba ágyazva D]RN GLQDPLNXV elemzését D YiUKDWy WHQGHQFLiN IHMO GpVL LUiQ\RN IHOYi]ROiViW $z elemzés sorá törekedtem a lehetséges KDWyWpQ\H] N pv következmé yeln PLQpO V]pOHVHEE N U feltérképezésére, miközbe próbáltam WXGDWRVDQkerüli D]iOWDOXNHO LGp]HWW hatások érvéyességi dimezióiak abszolutizálását. $ kölcsöhatások feltárása segítséget DGRWW D] HJ\HV YiOViJ RNRN LOOHWYH N YHWNH]PpQ\HN UHiOLV MHOHQW Végéek téyleges súlyá akbem érésére, és PLQGH]D következtetések MREEm egalapozását LVsegítette$] HJ\HV vizsgálati aspektusok a övekedés, D]egyesúly, Dmoetáris és fiskális politika, DEDQNi reagálásokydodplqwdszabályozás és felügyeléshohphlw fogják át. $GLVV]HUWiFLyHJpV]pQYpJLJYRQXOD]DNHWW VVpJamely a választott téma hátterébe LV meghúzódik, evezetese a pézügyi és a reálszféra kapcsolata, akár a kauzális összefüggéselket, akár a diamikusa változó kölcsöhatásdlndwydj\d két területe D JOREDOL]iFLy IRO\DPDWiQDN HO UHKDODGiViW tekitjük Az elm últ két év makro IRO\DPDWDLWJyUFV DOiYHY N O QIpOHHOHP]pVHNN ] VNLLQGXOySRQWMDKRJ\DYiOViJD globális pézügyi piacoko botakozott ki, globális jellege meghatározó, és em választható el azoktól a em zetközi pézügyi MHOHQVpJHNW ODPHO\HND]HOP~OWpYWL]HG VRUiQ HU V GWHN IHO $ SpQ] J\L LQQRYiFLyN V]pOHV N U DONDOPD]iVD XJ\DQLV PHVV]HPHQ N YHWNH]PpQ\HNNHOMiUWQHPFVDNDglobális pézügyi redszer egészére, KDQHP a kölcsöös függések redszeré keresztül a termékpiacokra és a gazdaságokra LV $ Ueálszféra IRO\DPDWDL dötései és azok következméyei ugyaakkor hosszú távo érvéyesülek, és a mögöttes termékhez kapcsolódó szolidabb jövedelemáramlási, m egtérülési elvárásokkal alátámasztottak. $ UHiOJD]GDViJ P N GpVL ]DYDUDL D külöféle termékpiacoko zajló kojuktúra folyamatok alapjá viszoylag jól PRGHOOH]KHW NpVHO UHMHOH]KHW N$QDJ\RQIOH[LELOLVSpQ] J\LV]IpUiEDQYLV]RQWD] LG KRUL]RQWOHU YLG OpVHYiOt általáosamhoohp] YpDPLQHk egyik következméye a agyobb fokú volatilitás. -yoohkhw PLQGNpW V]IpUiQDN MHOHQW V UHODWtY QiOOyViJD YDQ D UHiOJD]GDViJEDQ pv D pézügyi területe zajló folyamatok kölcsöhatását D]RQEDQmégsem lehet figyelme kívül hagyi az elemzések sorá. A jelelegi globális pézügyi válság például agyo hamar átterjedt a reálgazdaságra és súlyos recessziót, foglalkoztatási, egyesúlyi

17 problémákat okozottráadásul itt a kilábalás várhatóa hosszabba elhúzódik, mit a SpQ] J\L LQWp]PpQ\HN HVHWpEHQ DKRO D W ]VGék, befektetési alapok D veszteségeik MHOHQW V UpV]pW PiU OHGROJR]WiN $ kojuktúra újbóli felledülése, a reálgazdaság övekedési perspektívái em választhatón el attól, milye ütembe megy végbe a pézügyi YLV]RQ\RNkoszolidációja és övekedéséqhnlqgxlása, de az ütemkülöbség a két szféra között várhatóa fe marad.

18 .e5'e6(.e6+,327e=,6(. $ EHQ NH]G G WW PDMG YpJpUH NLWHOMHVHGHWW JOREiOLV SpQ] J\L YiOViJ és következm éyei yom á szám os kérdés felvet GLN a pézügyi globalizáció SHUVSHNWtYiLW D IRO\DPDW HO UHKDODGiViQDN WHPpW PpO\VpJpW pv NLWHUMHGWVpJpW LOOHW HQ$ krízis által kiváltott legkülöfélébb típusú (pézügyi, gazdasági, egyesúlyi, foglalkoztatási VWE problém ák egy részére D válságkezelés sorá születtek MREE URVV]DEE Yálaszok, másokra ugyaakkor továbbra sicseek teljes bizoyossággal állítható eredm éyes Pegoldások $] PLQGHQHVHWUH HOpJ HJ\pUWHOP HQ PHJPXWDWNR]RWW KRJ\ a válaszkeresés és a válságkezelés J\DNRUODWD elletétbe m agával a krízissel Qem öltött globállvmhoohjhw.pugpvhn $disszertációba YLzsgált tém akörrel összefüggésbe Dteljesség igéye élkül D N YHWNH] IRQWRVDEEkérdésekre kerestem a választ D E 0LO\HQ összefüggés va D globalizáció, YDODPLQW D regio ális itegrálódás között KRJ\DQ puwhoph]khw D V]XYHUHQLWiV Dz itegráció és a globalizáció folyamatába NLHPHOWHQ D közép és keleteurópai térség országaiak felzárkózása, társadalmi, gazdasági moderizációja szempotjából? 0LO\HQ hatásai vaak a piaci struktúráak D] HJ\HV Siacform ákak a SLDFL V]HUHSO NWHYpNHQ\VpJpUHD]iUYHUVHQ\re, valamit az iovációkra?

19 F G H I 0e yibe hasolít ez a globális krízis a korábbi válságokhoz, PLEHQ PXWDW eltéréstpvplo\hqppuwpn H]D külö bség az elm últ évtizedek sorá WDSDV]WDOW jele ségekhez képest? 0LO\HQWpQ\H] NUHYH]HWKHW YLVV]DKRJ\D külöféle közgazdasági elemzések, elmélhwhn YDODPLQW D] H]HNUH ps O JD]GDViJILOR]yILDL PHJN ]HOtWpVHN QHP voltak képesek D PHJIHOHO SURDNWtY JD]GDViJSROLWLNDL YiODV]RN kikéyszerítésével elejét YHQQL a válság bekövetkezéséek, vagy legalább kitöréséek LG EHQ W UWpQ HO UHMHOzésére LOOHWYH várható kiterjedéséek, m élységé ek és következm éyeisúlyosságáak progosztizálására" 0HQQ\LEHQ MHOHQWL a m ostai válság az elm últ évtizedek m aistrhdp közgazdasági go dolkodásáak D SLDF PLQGHQKDWyViJiW HO WpUEH iootwy eoliberális felfogásak a kudarcát, H]]HOHgy korszak lezárulását" Milye új feladatokat jelet a válság súlyossága és VRN ~MV]HU YRQiVD D em zetközi pézügyi szabályozásés felügyelésweré? 0LO\HQMHOOHP] LOHV]QHN aak az új pézügyi architektúráak, amely a globális folyamatok túlhajtására válaszul NLDODNXO" +LSRWp]LVHN A fe ti kérdések V]HPHO WWWDUWiViYDODGROJR]DWEDQaz alábbi hipotézisek elemzéséw és releva ciájá ak igazolását kíváom elvégezi KLSRWp]LV A közép és keleteurópai országok köztük Magyarország számára az európai uiós itegrálódás QHP MHOHQW WHOMHV és automatikus védelmet D globalizáció veszélyelyho V]HPEHQ GH D] (8tagság MREE esélyekew biztosít D

20 globális kihívások ak való m egfelelésre Az európai u iós véd HUQ\ FVDN adekvát gazdaságpolitika eseté hatékoy. KLSRWp]LV A globalizáció hatására a pézügyi piacok oligopolisztikus jellege az egyes RUV]iJRNEDQ pv YLOiJPpUHWHNEHQ LV IHOHU V G WW LO\HQ SLDFL N UQ\H]HWEHQ D] iuyhuvhq\ YHV]tW MHOHQW VpJpE O V]erepét a K+F tevékeység és a pézügyi i ovációk veszik át. KLSRWp]LV A pézügyi iovációkdwdehihnwhw Ligéyek hívják életre, de a kockázatokak a globális pézügyi redszerbe való szétterítésével a lokális válságok gyors terjedéséek, em zetköziyp YiOiViQDN D KRUGR]yLYi pv IHUW ]pvl FVDWRUQiMiYi váltak. KLSRWp]LV $](XUySDL8QLyIHONpV] OHWOHQQHNpVJ\HQJpQHNEL]RQ\XOWDN ] VVpJLV]LQW válságkezelésbe, a tagállami itézkedések ugyaakkor szembemetek az puypq\ehq OpY N ] VVpJL V]DEiO\UHQGszerrel és ez súlyosa veszélyezteti a *08WRYiEELE YtWpVpWDN ] VPRQHWiULVSROLWLNiW KLSRWp]LV A pézügyi itermediáció kockázatait fokozza, hogy a kereskedelmi baki N ]UHP N GpVVHO PHJYDOyVXOy SpQ] J\L N ]YHWtWpVVHO V]HPEHQ D W NHSLDFL forrásokra támaszkodó, a pézügyi iovációkat széles körbe alkalmazó EHIHNWHWpVLEDQNRNpVHJ\pESpQ] J\LLQWp]PpQ\HNV]HUHSHPHJQ WW KLSRWp]LV $pézügyi piacok globalizálódásávalem tartott lépést a pézügyi szabályozás és felügyelés$yiovijihohu VtWHtte az egységes emzetközi szabályozásra való törekvéseket, GH YiOWR]DWODQXO HU VHN D] pughnhn D QHP]HWL V]LQW m egoldásokba, H]pUWDV]DEiO\R]iVLDUELWUi]VOHKHW VpJHWDUWyVDQIHQQPDUDG

21 $3e1=h*<,9È/6È*+È77(5($1(0=(7.g=, 3e1=h*<,5(1'6=(5*/2%È/,6%(È*<$=2776È*$ Az alábbi fejezet a globalizáció fogalmáwdiro\dpdw MHOHQWHWWHOHJI EENLhívásokDW veszélyekhwpvohkhw VpJHNHW, továbbá a traszacioális társaságokak a globalizáció térhódításába játszottvzerepét foglalja össze. (OHP]LDJORbalizáció és a regioális itegrálódás összefüggéseit, kölcsöhatásait,ydodplqwd] európai uiósitegrálódás útjára lépett közép és keleteurópai térség országai HO WW iooy NHWW V globális és regioális alkalm azkodási kéyszer összefüggéseit 0LQGH] LG EHQ HJ\EHHVHWW D régió államaiedq YpJEHPHQ SROLWLNai és gazdasági paradigmaváltással, ezért a törté elm i, geostratégiai meghatározottságok következtébe a QHP]HWL érdekérvéyesítés, a em zeti szuvereitás kérdésekülöös érzékeységgel YHW GLNIHO D]i tegrálódás kiteljesítésébe és a globális alkalm azkodás teré egyarát. $QHP]HWN ]LSpQ] J\LUHQGV]HUpVDJOREDOL]iFLy $JOREDOL]iFLyMHOHQWHWWHNLKtYiVRN $JOREDOL]iFLyIRJDOPD A globalizációak i cs egységes meghatározása, a szdnpuw N HOV GOHJHVHQ D gazdasági voatkozásait hagsúlyozzák, utalva arra, hogy a folyamatak kulturális, politikai és egyéb összefüggései is va ak. A disszertációba HOV VRUEDQDJD]GDViJL pézügyi aspektusokat vizsgálom. A Világbak HJ\LNDQ\DJDDJD]dasági globalizációt D KDWiURNRQ iwtyho JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN QHP]HWN ]L NHUHVNHGHOHP N OI OGL! " #$%'& $ ( & $*) + +,+ & -+ &. & //0#+/,*& #12/+ %3

22 C B B B P N G W NHEHIHNWHWpVHNSRUWIROLyEHIHNWHWpVHNQ YHNHGpVpYHOD]RQRVtWMDDPHO\HN N O QE ] RUV]iJRNEDQpO HPEHUHNN ] WW]DMODQDN Eél átfogóbb értelmezés az, amely szerit a emzetközi kereskedelmi, pézügyi, gazdasági ügyletek mellett agyo sok itézméy beleértve cégeket, kormáyokat, emzetközi i tézm é yeket és em korm áyzati szervezeteket (NGO s) P N GpVHLV túllép az országhatároko.4,o\hqértelembe a globalizációs jeleség egyáltalá em ~M D YLOiJJD]GDViJ NRUiEEL IHMO GpVL V]DNDV]DLEDQ LV PHJILJ\HOKHW YROW GH D NLOHQFYHQHVpYHNN ]HSpW OH]DIRO\DPDW külööse felgyorsult. $JOREDOL]iFLyWDWRYiEELDNEDQNRPSOH[YLOiJPpUHW MHOHQVpJNét értelmezem, amely DQHP]HWN ]LNDSFVRODWRNNLV]pOHVHGpVpUHpVHOPpO\ OpVpUHYH]HWKHW YLVV]D+DWiVDL közvetleül éritik és befolyásolják a emzetközi politikai, biztoságpolitikai, YDODPLQW NHUHVNHGHOPL JD]GDViJL SpQ] J\L WHFKQROyJLDL IHMO GpVL IRO\DPDWRNDW H]HNHQ NHUHV]W O D YLOiJJD]GDViJL HU YLV]RQ\RNDW YDODPLQW D] HJ\HV RUV]iJRN társadalm igazdasági m oder izációs törekvéseit, érdekérvé yesítését, szuvereitását. A apjaikra felgyorsult globalizáció a em zetköziesedés terméke DPHO\ D] DV]LPPHWULNXV N OFV Q V I JJ VpJHN IHOHU V GpVpW KR]WD PDJiYDO +iwwhupehq D QHP]HWN ]L NHUHVNHGHOHP OLEHUDOL]iFLyMD YDODPLQW HOV VRUEDQ D NRPPXQLNiFLyV pv LQIRUPiFLyV WHFKQROyJLD WHUpQ YpJEHPHQW XJUiVV]HU IHMO GpV K~]yGLN PHJ $ JOREDOL]iFLyOHJI EEKRUGR]yLYá az ú. traszacioális társaságok5 N ]NHOHW QpYHQ multik) váltak, amelyek globális méretekbe szervezik meg a termelésüket, YLOiJPpUHW EHV]HU]pVLpUWpNHVtWpVLEHIHNWHWpVLOHKHW VpJHNEHQJOREiOLVSLDFRNEDQpV globális hatéko ysági követelm éyekbejrqgronrgqdn A multik tevékeysége következtébe a emzetközi pézügyi piacok mid HU WHOMHVHEEHQ NDSFVROyGQDN VV]H D SpQ] J\L LQWHJUiFLy IRO\DPDWRVDQ PpO\ O D világgazdaság egészébe a reálszférát, a moetáris folyamatokat, valamit a társadalm i, kulturális redszereket egyará t beleértve D JOREiOLV MHOOHJ HU V GLN E ek következtébe ÄD JOREDOL]iOyGiV HO UHKDODGiViYDO YDODPHQQ\L RUV]iJ 6879:;<7=>?>: 9D;FEG; +HI"J KL8L8L?M NO +? #P0"? & $.0 RQS?(G,"0,TS + & -+ &.R! #FNO *(?# =! "& -!& 8U ; B"C #/#+*$ #+%'& " & WV!!#(*+ & + 9 $ %'& $/U $.("1P?0.? & $<P8( & $*) U(XY& Z.#(*/& )Y"1 H[& $ &"8U+\? ] A traszacioális és multiacioális -F# / %'#.#^Z.#+-_+/`12# ab#+-&".&.#+-##(-fc*& társaságok, illetve multik fogalmakat d(/!zd+ + ( "+S # szioimakét / haszálom. _(")#_ *U(?#bZ#+-# #+/#(8U Kétségtele, hogy ikább a ab# hogy - U+& tevékeységüket # Z#<A%e0!&& 1 világméretekbe #ab#-_+/s.#/"?#(%e-#!& szervezik /_ és fejtik f./^/-# _!# ki, átlépve _ 8? "/^g az egyes )"--.U+f"-.).# országok határait. Z(,#+W& d'#-#zd A multiacioális ( elfogadottá.

23 l C 9 C I JJ Yp YiOLN HJ\PiVWyO 1LQFV pv QHP LV OHKHW W EEp V]RURV puwhohpehq YHWW JD]GDViJLI JJHWOHQVpJ LOOHWYHV]XYHUHQLWiV h $ONDOPD]NRGiVpVYpGHNH]pV A globalizációval kapcsolatos viták kiváltó oka a folyamat egyes országokra, ország FVRSRUWRNUD J\DNRUROW KDWiVDLQDN N YHWNH]PpQ\HLQHN HOWpU PHJtWpOpVpUH YH]HWKHW YLVV]D$]HOOHQ] LD]WKDQJV~O\R]]iNKRJ\a globalizáció D]HU VRUV]iJRNQDNNHGYH] a gyegékkel szembe, és V~O\RVEtWMD N O Q VHQ D IHMO G RUV]iJRNEDQ po N elyomorodását. Az emberek kiszolgáltatottságát öveli, mert mid többe érzik úgy, KRJ\QHP NPDJXNKDWiUR]QDNpOHW NU OJD]GDViJLOHKHW VpJHLNU OPpJFVDNQHPLV VDMiW NRUPiQ\]DWXN KDQHP RO\DQ N OV HU N DPHO\HN IHOHWW QLQFV HOOHQ U]pV Ni $ globalizáció támogatói ugyaakkor azzal érvelek, hogy a emzetközi NHUHVNHGHOHPEH W NHiUDPOiVL IRO\DPDWRNED YDOy EHNDSFVROyGiVW N YHW HQ számos IHMO G RUV]iJEDQFV NNHQWDV]HJpQ\HNDUiQ\DMDYXOWDODNRVViJM YHGHOPLKHO\]HWH PpUVpNO G WWDWiUVDGDOPLHJ\HQO WOHQVpJj $ JOREDOL]iFLy D YLOiJJD]GDViJ PLQGHQ V]HUHSO MpW O alkalmazkodást követel meg, a NRQWLQHQWiOLVJD]GDViJLHU N ]SRQWRNWyOpVDIHO]iUNy]yYDODPLQWIHMO G RUV]iJRNWyO HJ\DUiQW $ JOREiOLVIRO\DPDWRNDW UpV]EHQ HU VtWYH UpV]EHQ D]RN HOOHQpEHQ PLQWHJ\ védekezéskét zajlaak a agyrégióko belül a már jóval korábba elidult és jeleleg LVPHJILJ\HOKHW regioális itegrálódávliro\dpdwrnv]xeuhjlrqiolvhj\ WWP N GpVL törekvések. A közép és keleteurópai országok Európai Uióhoz való csatlakozásáak egyik m otívumaké t em líti Bere d T. Ivá gazdaságtörté ész, hogy Ä~M V]W Q] HJ\ ~MDEE NLKtYiV MHOHQW XJ\DQLV PHJ D JOREDOL]iFLy $ JOREDOL]iFLy HU VHEE pv LQWHJUiOWDEE (XUySiW N YHWHOW V D WRYiEEL E YtWpV D] 8QLy V]iPiUD LV KDWDOPDV HO Q\ NHWtJpUW k 9 E J KL8L?"M : #(%e-# &"1 #a!?_+/`?*? #(%'!& d*a*1 #).*/ ,+ & -d$& ca_+/f*# "& d+ & /S&!# "*d$& c B.m BAC korába, Fejlesztés és Fiaszírozás 2. Szám 25. o. o,79:;<7=>?>: 9D;FEG; +HpJ KL8L,LM (0, q8 B"C r 2 Y A ","?.! " #+$.?.%'& $ & $*) ( +,+ & -!&.?"$0?%'# / : /^/#+/^/&.TS +,+ & -+!&.?P,K 1 D Y A. ","?! " #+$.?.%'& $ & $*) ( +,+ & -( & "$0?%'#+ / : //#+/^/&.TS +,+ & -+ &?P?\? 1 és s?t`9d;f9 EY7 VJ KL8L,uM : !c"?(&.XA& c# #!& Zv _+/&" & & d!ab és az átalakulásba játszott szerepe, Fejlesztés és Fiaszírozás, Bp. 5. o.

24 A regioalizálódás, a szomszédos országok közötti emzetközi mukamegosztási folyamatok elmélyülése, az itegrációs folyamat gazdasági, pézügyi, kereskedelmi, WHFKQROyJLDLIHMO GpVLPRGHUQL]iFLyV YDODPLQW IRJODONR]WDWiVL MyOpWL KDWiVDL QDJ\RQ fotosak az adott országcsoport sikeres világgazdasági alkalmazkodása, téryerése szempotjából. Itt léyegébe kicsibe, az itegráció keretébe, sajátos regioális YpG HUQ\ DODWWW UWpQLNDJOREDOL]iFLyDKDWiURNRQiWtYHO WHYpNHQ\VpJHNLQWHQ]tYYp YiOiVD pv D] HEE O V]iUPD]y HO Q\ N NLKDV]QiOiVD 8J\DQDNNRU D IHOJ\RUVXOW YLOiJPpUHW JOREDOL]iFLyNLKtYiVDLUDDUHJLRQiOLVV]LQW HJ\ WWP N GpVFVDNDNNRUWXG eredméyes és hatékoy választ adi, ha ez em jelet befelé fordulást, a világgazdaságtól való elzárkózást. Ez utóbbi m a m ár egyetle ország, vagy országfvrsruwhvhwpehqvhpwhnlqwkhw UHiOLV alteratíváak a emzetközi mukamegosztás redszerébe való bekapcsolódással V]HPEHQ (EE O D] LV N YHWNH]LN KRJ\ D IHMO GpVL N YHWHOPpQ\HN pv DONDOPD]NRGiVL kéyszerek em csak a regioális itegrációk, haem az egyes emzeti gazdaságok szitjé is jeletkezek, és új megvilágításba helyezik a emzeti öállóságak, V]XYHUHQLWiVQDN D QHP]HWL puwpnhn PHJ U]pVpQHN YDODPLQW D emzetállami pughnpuypq\hvtwpvqhndohkhw VpJHLW Napjaikba a globalizáció fotos hajtóereje a liberális gazdaságpolitikák emzetközi WpUQ\HUpVH D YLOiJPpUHW SLDFL liberalizáció, valamit a pézügyi piacok VV]HIRQyGiVD $ WHUPHOpVL WpQ\H] N PHJV]HU]pVppUW IRO\y PLQG NtPpOHWOHQHEE versey, a techikai, techológiai megújulás, az iovációs kéyszer az iformatika VRKD QHP WDSDV]WDOW WHP IHMO GpVpYHO pv HOWHUMedésével járt együtt. A totalitárius redszerek bukásával, az iformációs társadalom kiépülésével, az Iteret térhódításával az egyé számára a szabadság és demokrácia jegyébe valósággá vált az iformációhoz való szabad hozzáférés. 8J\DQDNNRU H] D WHFKQRlógiai változás F. )XNX\DPDV]HULQWÄERPODV]WyKDWiVWIHMWHWWNLDWiUVDGDOPLNDSFVRODWRNYLOiJiEDQ«NLNH]GWH D WHNLQWpO\ J\DNRUODWLODJ YDODPHQQ\L IRUPiMiW pv PHJJ\HQJtWHWWH D FVDOiGRNDWDV]RPV]pGViJLN ] VVpJHNHWpVQHP]HWHNHW VV]HWDUWyN WHOpNHNHW w Az iformációrobbaás hatására bekövetkezett átalakulás felértékelte a tudásalapú gazdaság D IHQQWDUWKDWy IHMO GpV YDODPLQW D] NROyJLDL V]HPSRQWRN MHOHQW VpJpW $ traszacioális társaságok súlya expazív terjeszkedésük következtébe a x > XYQSXFy : H :z> J2KL,L8L?M A agy szétbomlás, Európa Köyvkiadó, Bp. 18. o.

25 C C B világgazdaság egészébe m eghatározóvá vált. A m ultik a JOREiOLV W NHNDSFVRODWRN RO\DQKDWpNRQ\DQP N G LQIUDVWUXNWXUiOLVKiWWHUpWWHUHPWHWWpNPHJDPHO\DONDOPDV D SpQ] J\L HU IRUUiVRN LJpQ\ V]HULQWL J\RUV iwfvrsruwrvtwiviud D SLDFL OHKHW VpJHN kihasz álására, valam LQW D EHIHNWHWpVHNQpO D JOREiOLV W NHKDWpNRQ\ViJL követelm éyek kizárólagos érvé yesítésére. A Szovjetuió és birodalmi redszeréek szétesésével, katoai világhatalmi szerepéek elvesztésével, valamit a közép és keleteurópai térségbe kibotakozó JD]GDViJL WiUVDGDOPL UHQGV]HUYiOWR]iVVDO PHJV] QW D NHOHWyugati szembeállás korábbi LGHROyJLDLDODSMDIHOERPORWWDNpWQDJ\KDWDORPN UpV]HUYH] G WWYLOiJUHQG (] D]RQEDQ QHP MHOHQWL DXWRPDWLNXVDQ D PiV MHOOHJ W UpVYRQDODN HOW QpVpW LV HOHJHQG XWDOQL D Q\XJDWHXUySDL LQWHJUiFLyV IHMO GpVEHQ PLQGYpJLJ PHJILJ\HOKHW emzetekfelettiség és emzetek Európája dialektikájára 'H PHJHPOtWKHW D világot IHQ\HJHW JOREiOLVNLKtYiVRNN ] ODJD]GDJpVV]HJpQ\RUV]iJRNeV]DN Dél) közötti szakadék övekedéshlv Az Amerikai Egyesült Államok katoai szuperhatalmi pozíciója elleére gazdasági tére egyre markásabba kirajzolódó több közpotú világred egyúttal azt is MHOHQWL KRJ\ D IHMO GpVL HOPDUDGRWWViJ IHOV]iPROiVD pv D] HJ\HV RUV]iJRNQDN D világgazdaság mukamegosztási redszerébe való bekapcsolódása sem csupá egyetle m i ta, a yugati társadalm ak m oderizációs receptje alapjá törté ik.{ $ IHMO GpVFLYLOL]iFLyVDVSHNWXVDLQDNDIHOpUWpNHO GpVH megbotja a korábbi egyesúlyt, iwuhqgh]ld]hu YLV]RQ\RNDWps a kulturális, vallási, társadalmi egyszóval civilizációs törésvoalak meté ~MWtSXV~NRQIOLNWXVRN kialakulásával feyeget!. A emzetközi WHUURUL]PXVHO WpUEHNHU OpVHV]LQWpQD]HOWpU FLYLOL]iFLyVJ\ NHUHNE OWiSOiONR]LN $P N G W NHEHUXKi]iVRNYLOiJPpUHW UHQGV]HUpQHNKDWpNRQ\ViJLN YHWHOPpQ\HLD emzetközi, PXOWLQDFLRQiOLVW NHpVDGHNYiWJOREiOLVKDWyN U MHOHQW VPpUWpNEHQ az USA által domiált, ezért a politikai közvélekedésbe gyakra vele azoosított itézméyeiek (IMF, Világbak, W72 pughnhl egyre yilvávalóbba NHU OQHN NRQIOLNWXVEDDMREEiUDQHP]HWLYDJ\UHJLRQiOLVV]LQW V]HUYH] GpVWPXWDWyiOODPRN RUV]iJFVRSRUWRNWiUVDGDOPLSROLWLNDLJD]GDViJLNXOWXUiOLVpUGHNHLYHO. A külöféle DQWLJOREDOLVWD PR]JDOPDN FLYLO V]HUYH] GpVek, és D PDJXNDW QHP]HWLQHN KLUGHW }F~ -d(-/& &!d!/(? %'(ab# # /#(e. f",f"-#r#) %'d(/b c U.d"% #) 2!#/#+ƒ%e_ "& /"(-(/d("&?%'"#(*?& -d$& c"?(- Z+ cy+ ( %'-"d(/s?+).r# _( %'&!dabd+?_+ "Z& /# & > 0.0")(%' > + K L8L8L? +0 ( K? ˆF X E V E T =E +PD"J KL8L,K"M K u" A civilizációk összecsapása és a világred átalakulása, Európa Köyvkiadó, Bp. 15Š

26 UDGLNiOLVSRSXOLVWDSROLWLNDLHU NKDWiViUDpOHVNULWLNDYDODPLQWQ YHNY HOOHQV]HQY kíséri a már említett emzetközi szervezetek tevékeységét, és a traszacioális WiUVDViJRNP N GpVpWYDODPLQWUDMWXNNHUHV]W ODJlobalizáció egészét. Az egyes országok közvélem é yéek szem ébe a EHOV WiUVDGDOPL JD]GDViJL SUREOpPiN egyre ikább a JOREDOL]iFLy QHJDWtY N YHWNH]PpQ\HNpQW MHOHQQHN PHJ miközbe aak pozitív hatásairól em, vagy alig veszek tudomást. A globális pézüg\l LQWp]PpQ\HNQHN D PRVWDQL YiOViJ NH]HOpVpEHQ MiWV]RWW NH]GHPpQ\H] szerepe bizoyos elmozdulást eredméyezett a hozzájuk való viszoyt, illetve PHJtWpOpVWLOOHW HQ. ]pspv.hohw(xuysduhqgv]huyiowr]ivpvjoredol]ifly Ma még világszerte KLiQ\R]QDN D NRQIOLNWXVNH]HOpV D]RQ WHFKQLNiL DPHO\HN hatékoya tudák feloldai a globalizációval kapcsolatos elletmodásokat, harm oizáli a külöféle törekvéseket, elejét veidnrqiolnwxvrnak, de legalább is PHGHUEHQWDUWDQLD]RNDW. Az is ehezíti a hho\]hwhwkrj\plqgpiljqhpvlnhu OWNHOO iuq\dowvijjdo EHPXWDWQL pv D V]pOHV N ]YpOHPpQ\ V]iPiUD LV puwkhw Yp WHQQL D globalizációt a m aga teljességébe, összes pozitív és egatív hatásával együtt. $YHOHNDSFVRODWRVIpOHOPHNHOV VRUEDQDJD]GDViJLHU YLV]RQ\RNDYHUVHQ\ és piaci SR]tFLyN KiWUiQ\RV iwuhqgh] GpVH D] HOpUW pohwv]tqyrqdo YHV]pO\H]WHWpVH D EL]RQ\RV WHYpNHQ\VpJHNUH YDOy NRUiEEL V]DNRVRGiV NRPSDUDWtY HO Q\HLQHN J\RUV OHPRU]VROyGiVDDQHP]HWLNXOW~UDpUWpNHLQHNHOW QpVHD]DQ\DQ\HOYYHV]élyeztetése PLDWW PHU OQHN IHO $ JOREDOL]iFLy SR]LWtY KDWiVDLW Q YHNY iuxntqiodw telekommuikáció, turizmus, világkultúra) ugyaakkor a társadalom agy része természetesek veszi, kihaszálja, és em feltétleül kapcsolja össze ezzel a IRO\DPDWWDO

27 Š C 7~OOpSQLDW UWpQHOPHQ $ IHOJ\RUVXOW JOREDOL]iFLy HQQHN NHUHWpEHQ D QHP]HWN ]L W NHPR]JiVRN KDWiViUD redkívül gyors ütem be m egváltozhatak az egyes országok korábbi verseypozíciói (] egyesek számára a lesüllyedés veszélyével feyeget, míg másokak a felemelkedés esélyét kíálja. A folyam at redkívül összetett, m ert Bod Péter Ákos szavaival élve ÄYDOyVDN D KLUWHOHQ W NHPR]JiVKR] WDSDGy YHV]pO\HN LV D JD]GDViJL YLV]RQ\RN J\RUV iwuhqgh]pvh VV]HNXV]iOMD D] NRV]LV]WpPiW D GLQDPLNXV JD]GDViJL IHMO GpV KDPDUHOWXGURQWDQLV]HUYHVHQIHOpS OWWiUVDGDOPLVWUXNW~UiNDW * A fet jelzett problémák sok esetbe éles NRQIOLNWXVRN formájába jeleek meg Közép és KeletEurópa országaiba, így Magyarországo is. Eek magyarázata D] LVPHUW általá ov RNRN PHOOHWW D]RNEDQ D VDMiWRV W UWpQHOPL SROLWLNDL JD]GDViJL HWQLNDL V]RFLRNXOWXUiOLV YLV]RQ\RNEDQ rejlik, amelyek gyökerei agyo messzire yúl ak vissza. A törtéelmi m élyfolyamatok között utali kell a Nyugat YDODPLQW Közép és KeletEurópa V]pWIHMO GpVpQHN NH]GHWpW MHOHQW PiVRGLN MREEiJ\ViJ kialakulására, az eek hatására az egyes országokba végbemet torz, befejezetle QHP]HWIHMO GpVN YHWNH]PpQ\HLUHD]DODFVRQ\V]LQW SROJiURVRGRWWViJUDpVDWpUVpJ államaiak N O QE ] V]LQW SHULIpULális alávetettségére. 4 A szovjet befolyási övezetbe tartozás miatti szuvereitásdeficitet tetézte az elmúlt QHJ\YHQötve év politikai és gazdasági értelembe egyarát zsákutcás PRGHUQL]iFLyV IHMO GpVH LV. Ugyacsak szerepet játszaak D]RN D PD LV KDtó társadalmi, politikai körülméyek, amelyek között a redszerváltozás, az Európába való visszatérés (regioális itegrálódás), és a világgazdasági felzárkózás (globális alkalm azkodás) az egyes országokba végbem egy. $GHPRNUDWLNXVIHMO GpVEHQDWiUVDGalmi, politikai redszer átalakulása a többpárti SDUODPHQWL GHPRNUiFLD LQWp]PpQ\UHQGV]HUpQHN D PHJWHUHPWpVH pv P N GWHWpVH fotos lépés, de legalább eyire léyeges a civil társadalom kiépülése, mert a Magyar Nemzet, júius 15. (Belátszik a a*# #( QS#(*#./^-^! Š beszélgetés a globalizáció kilátásairól) 6.:?b8 _+%'(.f 8. f 12_ #/-#+%e,c!d"!)+ cav *d/y.f.-. %'# "#(%R v?# td9d;<9 EY7 +V^ QS# # 9 08*c? "(-/^d(&"12# a!?_+/#<yb RÁNKI Gy. J2^ uœ.m Közép Š Š 20. századba, Közgazdasági és J ogi Köyvki (?cu t 0?( #/b b B"m Ž B HANÁK P. J2^? Œ.M : Európa régiói a törtéelembe, MTA Törtéettudomáyi Itézet Országos Pedagógiai Itézet, Budapest

28 C stabilitást, az ellesúlyt csak ez képes biztostwdql $ SROLWLNDL NXOW~UD IHMO GpVH D MRJiOODPLViJ puypq\uh MXWWDWiVD pv D FLYLO QV]HUYH] GpVHN PHJHU V GpVH D] HJ\HV országokba gyakra éles politikai küzdelmek sorá, korátsem egyees voalú IHMO GpVIRUPiMiEDQPHJ\YpJEH A közép és keleteurópai térség államaiba a piacgazdaság újrateremtése a tulajdoviszoyok átalakítása, az állami szerepvállalás visszaszorítása révé, és MHOHQW VUpV]EHQDPXOWLNWHYpNHQ\VpJpQHNN V] QKHW HQJ\RUV WHPEHQ]DMOLN0DD régió országaiba a JD]GDViJRN P N GpVH OpQ\HJpEHQ ~MUD SLDFL HOYHNHQ Q\XJV]LN Ezért kétségtele ül súlyos árat kellett fizeti a társadalom egésze szem potjából. $ közép és keleteurópai országok többségéek a em piac, vagy kvázi piacgazdaságból (Magyarország) a piacgazdaságba való visszatérése olya kísérlet YROW DPLW HO WWH VHKRO D YLOiJRQ QHP KDMWRWWDN PpJ YpJUH N O Q VHQ QHP dem okratikus körülm éyek között. Ezért em véletle, hogy ÄHJ\HWOHQ N ]SRQWL WHUYXWDVtWiVRV JD]GDViJQDN VHP VLNHU OWHGGLJHONHU OQLHDIiMGDOPDVPHJV]RUtWyLQWp]NHGpVHNHWDSLDFJD]GDViJIHOp YH]HW ~WRQpVDEDMRNDWFVDNWHWp]WHDV]iPRVDPHULNDLV]DNpUW iowdomdydvrowulghj SUREOpPDNH]HOpVLPyG 5 $](8FVDWODNR]iVW PHJHO ] LG V]DNEDQPDJD D] 8QLy LV redkívül szigorú követelméyeket támasztott a belépi szádékozó országokkal szem be, am i sok esetbe kom oly elégedetleséget váltott ki, és az EUtagságPLQW cél eléréséek társadalmi támogatottsága gyors ütembe és drámai mértékbe YLVV]DHVHWW Bered T. Ivá szerit azo ba a Ä%L]RWWViJ pv D] 8QLy UpV]pU O KHO\HV YROW NLNpQ\V]HUtWHQL D] LJD]RGiVW KLV]HQ D IHMOHWW WDJiOODPRN pv D WDJMHO OW RUV]iJRN N ] WWLV]DNDGpNVRNNDOV]pOHVHEEYROWPLQWHO WWHEiUPLNRUDPHQQ\LEHQH]HND] RUV]iJRN FVDWODNR]QL NtYiQWDN D] 8QLyKR] DONDOPD]NRGQLXN NHOOHWW V D] DONDOPD]NRGiVQHP]HWLpUGHN NHWV]ROJiOWD * Miközbe a politikai és a gazdasági viszoyokba mélyreható átalakulás met végbe, DGGLJV]RFLiOLVWpUHQDIRUGXODWQHPN YHWNH]HWWEH. A változások vesztesei számára (és ez a közép és keleteurópai térség országaiba kivétel élkül mideütt a társadalomqdn D G QW W EEVpJpW MHOHQWL D] iwdodnxoiv RO\DQ QHJDWtY HOHPHNNHO ] 3+QFV V E T 9D; J2^? M B B : Diplomácia (Budapest, Paem T<!(12U^ D?^u. l td9d;<9 EY7 +V^"J2K L8L8u+M +0, 8

29 pohwkho\]hwhnnho NDSFVROyGRWW VV]H, mit mukaélküliség, ifláció, létbizoytalaság, elértékteleedett tudás, egziszteciális kiszolgáltatottság, szélesre yílt jövedelmi olló, és még lehete soroli tovább. A veszteség mértékét jól érzékelteti, hogy míg Ä. ]ps pv.hohw (XUySD PDMG NpWV]i] pyhq iw NLVHEE LQJDGR]iVRNNDO1\XJDW(XUySDHJ\I UHMXWyQHP]HWLM YHGHOPpQHNPLQWHJ\ V]i]DOpNiW puwh FVDN HO EDQ ± PpJ VRKD QHP YROW PpO\SRQWUD ± D Q\XJDW HXUySDLV]LQWDOLJW EEPLQWV]i]DOpNiUDHVHWWYLVV]D i $PXOWLNPLQWDJOREDOL]iFLyKRUGR]yL0DJ\DURUV]iJRQ $ QHP]HWN ]L W NHiUDPOiV IRO\DPDWiQDN pv N YHWNH]PpQ\HLQHN D NHWW VVpJpW D] általa kiváltott pozitív és egatív hawivrn HJ\LGHM MHOHQOpWH pu]pnhowhwl Magyarországo a gazdaságba a privatizáció hatására tömegével jeletek meg a külföldi beruházók, a multiacioális világcégek. A globalizáció zászlóshajóiak m asszív jeleléte és tevéke ysége látvá yosa MDYtWRWWD D] RUV]iJ PDNURJD]GDViJL WHOMHVtWPpQ\PXWDWyLWHO UHYLWWHDPRGHUQL]iFLyWDWHFKQLNDLWHFKQROyJLDLIHMO GpVW pvlqqryiflywydodplqwmhohqw VHQKR]]iMiUXOWDNDJD]GDViJÄNLIHKpUtWpVpKH] A traszacioális társaságok által eszközölt befektetések segítettén az egyesúly javulásáw D NHGYH] LUiQ\~ PDNURszerkezeti átalakulásw, a piaci kíálat felfutásáw VV]HVVpJpEHQ D YLOiJPpUHW PXQNDPHJRV]WiV UHQGV]HUpEH YDOy HUHGPpQ\HV bekapcsolódásw1\loyiqydoyxj\dqdnnrukrj\di JJ VpJLVIRNR]yGRWWD]iOWDOKRJ\ DQ YHNHGpVLSiO\DLQSXWpVRXWSXWROGDOiQHJ\DUiQWQ YHNY MHOHQW VpJUHWHWWHNV]HUW a multik és az általuk kiépített termelési, értékesítési, fejlesztési, logisztikai KiOy]DWDLNYDODPLQWDKD]DLYiOODONR]iVRNNDONLDODNtWRWWHJ\ WWP N GpVLUHQGV]HUHLN $ techikai, techológiai moderizációs eredméyek, a javarészt exportorietált IHMOHV]WpVHN~MWHUPHOpVLNXOW~UiNPHJKRQRVtWiVDDPpUOHJFVXSiQHJ\LNVHUSHQ\ MpW MHOHQWHWWH0LQGH]HNWiUVDGDOPLN YHWNH]PpQ\HLWLVJyUFV DOiYRQYDPHJiOODStWKDWy KRJ\ D Siacgazdasági átalakításba Magyarországo is HOV GOHJHVHQ D SLDFL PyGV]HUHN pv N YHWHOPpQ\HN puypq\hv OWHN DQpON O KRJ\ D EHIHNWHW N D PXOWLN e ek társadalm i következmé yeivel érdembe foglalkoztak vol a. # td9 d/ REND T. I. [2000]: a Magyar Fejlesztési Bak Zrt. jubileumi kofereciájá (2007. júius 18.) elhagzott

30 Általáosa m egállapítható, hogy a redszerválwr]ivwn YHW HQGUiPDLDQPHJURPORWW a mukavállalók érdekérvéyesítéséek hatékoysága, illetve számos területe J\DNRUODWLODJPHJLVV] QW(QQHNPDJ\DUi]DWDUpV]EHQDEEDQUHMOLNKRJ\DNRUiEEL érdekvédelmi szervezetek politikailag lejáratódtak, befolyásuk lecsökket. A szakszervezetek csak éháy stratégiai fotosságú szakmába (közlekedési dolgozók, PR]GRQ\YH]HW N OpJLLUiQ\tWyN WXGWiN PHJ UL]QL EHIRO\iVXNDW LOOHWYH D] DJUiULXPEDQ OpWUHM WW SROLWLNDL V]HUYH] GpVHN 0DJRV] GHPRQVWUiFLyL MHOHQWHWWHN NRPRO\DEEDONXHU W Az érdekvédelem a kis és közepes cégekél korábba sem volt megoldott, eze a KHO\]HWHQ D]yWD VHP W UWpQW YiOWR]iV $] pughnypg N SR]tFLyYHV]WpVH N O Q VHQ D multiacioális társaságok tulajdoába került többi hazai vállalat esetébe száprwwhy H]W D]RQEDQ UpV]EHQ HOOHQV~O\R]WD KRJ\ H]HN D QHP]HWN ]L FpJHN D mukaszervezés és teljesítméykövetelméyek meghatározása sorá a másutt is bevezetett em zetközi sta dardokat alkalm azták. A piacgazdasági átalakulás sorá a hazai NLV pv N ]HSHV YiOODONR]iVRN YHUVHQ\KHO\]HWH V]iPRWWHY HQ URPORWW, és a gyorsuló piaci térvesztésük ellesúlyozására kezdeméyezett kormáyzati itézkedések j (pl. beszállítói SURJUDP VHP EL]RQ\XOWDN NHOO HQ KDWiVRVQDN (]HN D FpJHN HJ\UH NHYpVEp WXGWDN lépést tartai a QDJ\ W NHHU V N OI OGL WiUVDViJRNNDO DPHO\HN EHIHNWHWpVHLW D kormáyzat, és az éritett ökormáyzatok foglalkoztatási, és fejlesztési szem potok alapjá külöféle tám ogatásokkal igyekeztek ösztöözi..pwvpjwhohq HUHGPpQ\NpQW N Q\YHOKHW HO KRJ\ D válság súlyos következméyei elleére D NNYV]HNWRU ILQDQV]tUR]iVL KHO\]HWH NHGYH] EEp YiOW $ NRUPiQ\]DWL fejlesztéspolitika törekvéseivel összhagba a Magyar Fejlesztési Bak Zrt. a kedvezméyes hlwhosurjudpmdl keretébe kifejezette eek a vállalati körek KLUGHWWH PHJ D 9iOODONR]iVIHMOHV]WpVL KLWHOSURJUDPEyO LJpQ\HOKHW NHGYH]PpQ\HV NRQVWUXNFLyLW DPHO\HNHW D NHUHVNHGHOPL EDQNRN N ]UHP N GpVpYHO UHILQDQV]tUR]iV formájába bocsátott redelkezésre. Az Agrárfejlesztési hitelprogram az üzleti bakok általphjohkhw VHQPRVWRKiQNH]HOWPH] JD]GDViJLYiOODONR]iVRNDWVHJtWHWWH Az MFB támogatott hiteleiek az elmúlt évek sorá volt egy olya közvetett hatása is, r _/`f.-_.zd + "-d/"bc(2u+1 #a* _+/ A d%'"+!d+/d"*c2u D évi XXXIV.. #( 0 %' törvéy a & (!.2Z" * %e/ kisš? ^?& $?qu+q

31 KRJ\ PpJ DYiOViJ NLW UpVHHO WW D kereskedelmi bakok szité felfedezték a NLV és közepes YiOODONR]iVRNDW PLQW ]OHWL OHKHW VpJHW pv D IHMOHV]WpVL EDQNL kostrukcióhoz haso ló saját hitelterm ékekkel jele tek m eg a piaco. (]W D NHGYH] IRO\DPDWRW HU VtWHWWH KRJ\ Dz Európai Uió közötti LG V]DNUDMyYiKDJ\RWWN OWVpJYHWpVLIRUUiVDLa magyar gazdaság egésze számára, azo belül kiemelte a kkvv]hnwru V]HUHSO LQHN HJ\HG OiOOy IHMOHV]WpVL OHKHW VpJHNHW kíálak A globális pézügyi válság hatására azoba midez gyökerese megváltozott, a kereskedelmi bakok hitelezési hajladósága, kockázatvállalási kedve visszaesett, amiek következtébe romlott a vállalkozások fiaszírozási helyzete. Ezt D NHGYH] WOHQ IRUGXODWRW D] ioodpl IHMOHV]WpVSROLWLND pv YiOViJNH]HOpV D 0DJ\DU Fejlesztési Bak bevoásával oly módo próbálta ellesúlyozi, hogy a beruházási, fejlesztési célú forráskíálat fetartása mellett az MFB a vállalkozások api P N GpVLSUREOpPiLWVHJtW IRUJyHV]N ]KLWHOHNNHOpVJDUDQFLDWHUPpNHNNHOMHOHQWPHJ A garaciákkal a kereskedelmi bakok kockázataiak mérséklését, illetve eze NHUesztül hitelezési hajla dóságuk fokozását kíváták eléri. $JOREDOL]iFLypVDV]XYHUHQLWiV VV]HI JJpVH A piacgazdasági átalakulás a közép és keleteurópai térség országaiba, így Magyarországo is egy SROLWLNDL SDUDGLJPDYiOWiVVDO SiUKX]DPRVDQ ]DMORWW]DMOLN Eek sajátos hozadéka, hogy a korábba említett sérelmek, és diszkrimiatív helyzet PLDWWEL]RQ\RVSROLWLNDLHU NDEHIRO\iVXNHU VtWpVHpUGHNpEHQWXGDWRVDQpStWHQHND WpUVpJEHQ PLQGLJ LV PHJOpY OiWHQV N OI OGL HOOHQHVVpJUH, külööse a globális VWUDWpJLiW N YHW WUDQV]QDFLRQiOLV WiUVDViJRNNDl szembei hagulatkeltésre.psylvho LN QHP HJ\V]HU DEV]ROXWL]iOMiN a emzeti értékek és érdekek fotosságát, J\DNUDQ SRSXOLVWD PyGRQ V]HPEHiOOtWYD HJ\PiVVDO D QHP]HWN ]L W NpW pv D KD]DL vállalkozásokat.

32 7XGDWRV QNRUOiWR]iV A globalizáció kövhwnh]ppq\hnpqwplqgj\dnudeedqihoyhw GLN a Magyarországhoz KDVRQOy PpUHW NLV RUV]iJRN HVHWpEHQ N O Q VHQ KRJ\ NLV]ROJiOWDWRWWViJXN pv I JJ VpJ N a emzetközi folyamatoktól egyre HU V GLN DPLW FVDN D UXJDOPDV alkalm azkodás segítségével képesek ellesúlyozi. eughnpuypq\hvtw HV]N ]WiUXN ugyais korlátozott, gazdaságpolitikai dötéseikkel em tudják érdembe befolyásoli a világgazdasági változásokat. Ebbe az értelembe kétségteleül OHpUWpNHO GLN D QHP]HWiOODPRN V]HUHSH FVRUEXO D] HJ\HV RUV]iJRN QHP]HWL V]XYHUHQLWiVD! A godolatmeetet folytatva az a következtetés is levoható, hogy a yitott gazdaságú országok számára kizárólag a WXGDWRV DONDOPD]NRGiV jeletheti a globalizáció KiWUiQ\RVN YHWNH]PpQ\HLQHNDNLYpGpVpWpVDQHP]HWN ]LHVHGpVE OQ\HUKHW SR]LWtY hatások kiakázását. A globalizációval megyíló P N G W NH EHiUDPOiV, és WHFKQLNDLWHFKQROyJLDLIHMO GpVUpYpQOHKHW YpYiOLNDPRGHUQL]iFLy felgyorsítása, ami DODSYHW IHOWpWHOHD]HUHGPpQ\HVYLOiJJD]GDViJLDONDOPD]NRGiVQDN $ NRUV]HU LVmeretekhez és iformációkhoz való közvetle, és akadálymetes KR]]iIpUpV HO VHJtWL D WXGiV DODS~ WHYpNHQ\VpJHN PHJKRQRVtWiViW pv D YHUVHQ\NpSHVVpJ szolgálatába állítását. Ez igazá hatékoya a emzetközi i tegrálódás, és a globalizáció követelm é yeiek ej\lghm V]HP HO WW WDUWiViYDO valósítható m eg. Ä1HP WHNLQWKHW YpOHWOHQQHN KRJ\ D] HJ\ I UH MXWy P N G W NH EHIHNWHWpVHN ioorpiq\d D]RNEDQ D] RUV]iJRNEDQ D OHJQDJ\REE DPHO\HN D OHJQDJ\REE PpUWpNEHQ ij\d]ygwdn EH D SLDFJD]GDViJED DKRO D OHJIHMOHWWHEEHN D SLDFLPHFKDQL]PXVRN b A globalizáció kihívásaiak, és a emzeti érdekekkel való kofliktusaiak feloldására, és kezelésére eleddig QHPWXGWDNiOWDOiQRVpUYpQ\ KDWpNRQ\YiODV]WpVPHJROGiVW DGQL VHP D NRUPiQ\RN SROLWLNDL HU N pv PR]JDOPDN VHP SHGLJ D emzetközi pézitézetek és tra sz acioális társaságok. Részbe azért, mert QHP M WW OpWUH s x Magyar Hírlap, december 26. és 27. (Globalizáció: áldás, vagy átok?) LOSONCZ M. [200 5]: A magyar verseyképesség forrásai emzetközi összehasolításba, SZE J GK Multidiszcipliáris Társadalomtudomáyi Doktori iskola Évköyv, 59. o.

33 C Ž PHJIHOHO V]LQW SiUEHV]pG pv HJ\ WWP N GpV N ] WW N. O Qkülö, ömagába YL]VJiOYDIHOWHKHW HQPLQGHJ\LNV]HUHSO puyuhqgv]huhwduwdopd]phjj\ ] HOHPHNHW GH HJ\ WWHVHQ PpJVHP HUHGPpQ\H]WHN HGGLJ NRQVWUXNWtY HO UHOpSpVW HQQHN D redkívül összetett problémá ak a kezelésébe..pwvpjwhohq WpQ\ KRJ\ QHP N QQ\ HOHJHW WHQQL DQQDN D VRNIpOH LJpQ\QHN pv N YHWHOPpQ\QHN DPLYHO HJ\LGHM OHJ NHOO V]HPEHQp]QL D NRUPiQ\]DWRNQDN $] Európai Uióhoz csatlakozott közép és keleteurópai országokba, így Magyarországo is, a WHOMHV MRJ~ WDJViJ pughnpehq D IULVVHQ YLVV]DV]HU]HWW QHP]HWL V]XYHUHQLWiVHJ\UpV]pU OWXGDWRVDQOHNHOOHWWPRQGDQL $ERQ\ROXOWNpUGpVU O7DEDMGL&VDEDDN YHWNH] NpSSHQtUÄ$NpWWpUVpJRUV]iJDLD OHKHW OHJHU WHOMHVHEEHQ NtYiQQDN 1\XJDW(XUySiKR] LQWHJUiOyGQL DPL YLV]RQW PLQGHQNRU D V]XYHUHQLWiV QNRUOiWR]iViW WpWHOH]L I O $ QHP]HWL V]XYHUHQLWiV KHO\UHiOOtWiVD WHKiW HJ\EHQ HO IHOWpWHOH HXUySDL EHWDJR]yGiVXNQDN KRJ\ SRQWRVDQ WXGMiN PpUOHJHOQL V]XYHUHQLWiVXN QNpQWHV NRUOiWR]iViQDN MHOOHJpW pv PpUWpNpW { Egy ilye dötés legitimációjához feltétleül szükség va a közvéleméy PHJpUWpVpQHN pv V]pOHV N U WiPRJDWiViQDN PHJV]HU]pVpUH DQQDN EHOiWiViUD KRJ\ D] QNpQWHV NRUOiWR]iVVDO HJ\LGHM OHJ D FVDWODNR]RWW RUV]iJRN MHOHQW V V]XYHUHQLWiV E Y OpVW LV HON Q\YHOKHWWHN 0L PiVNpQW puwhoph]khwqpqn D]W D KHO\]HWHW DPHO\EHQ LQWp]PpQ\HV EHOHV]yOiVW NDSWDN D RUV]iJRW W P UtW LQWHJUiFLyV V]HUYH]HW M Y MpW pulqw NpUGpVHNHOG QWpVpEH Választ kell találi azokra a kihívásokra is, amelyeket a QHP]HWL pughnhn N YHWpVH YDODPLQWD*D]GDViJLpV0RQHWiULV8QLyNRQYHUJHQFLDN YHWHOPpQ\HLQHNWHOMHVtWpVH pv D JOREDOL]iFLy HJ\LGHM NpQ\V]HUHL jeleteek. Külööse olya körülméyek N ] WW DPLNRU D JOREiOLV IHMO GpVL IRO\DPDWRN D QHP]HWHN IHOHWWL XQLYHU]DOL]PXV WpUKyGtWiVDYDODPLQWDW NHKDWpNRQ\ViJLpVSLDFLN YHWHOPpQ\HNpUYpQ\HVtWpVHPLDWW VpU OKHWQHN D ORNiOLV gazdasági, társadalmi pughnhn, és YHV]pO\EH NHU OKHWQHN D QHP]HWLNXOWXUiOLVpUWpNHN4 } :t : 7 V /,J2^ M : Az öazoosság labiritusa A magyar külš és kisebbségpolitika redszerváltása (Budapest, CP Stúdió, 1998) 94. o. 6 ˆ ~ : 0 g?* a*# #( /_"##+%'$/^+Y-F.*/-d(""Y +!d*& # U+ "#+% ( +,d+ & /`"- /d(,w_/s?#+%e-# f"-& redbe is megöve #+# 2 ^ 8"Z#(!#(?$& & bc.?& d*ab+_?#+w+)+e&!_+-%'_+")##?& #?d,!gaz_#c" %'#1 &).# # f"-# #+_+/#(--+a*d",#) *U+ ")Y(-F#(%,#(*#%'SZ& B d( "/^-#( #8ab, 0?!d8"AZ?(Y(-.# ^Œ? elválasztó kulturális külöbségekek. F. FUKUYAMA: Bizalom (Budapest, Európa Köyvkiadó, 1997) 15Š

34 Midezzel együtt tisztá kell láti, hogy a globalizáció kihívásaiak megválaszolása Magyarország, de a közép és keleteurópai országok szem potjából QDJ\REE HUHGPpQ\HVVpJJHOWHKHW PHJD](XUySDL8QLyNHUHWpEHQ1HPYéletle, hogy már a WDJIHOYpWHOW PHJHO ] HQ PHJIRJDOPD]yGRWW LWWKRQ, hogy az Uióhoz tartozás ÄNXOWXUiOLV YRQDWNR]iVEDQ GH WDOiQ JD]GDViJL puwhohpehq LV EL]RQ\RV YpGHOPHW Q\~MWDJOREDOL]iFLyHOOHQ 4 Magyarország európai uiós tagsága tehát em jelet abszolút korlátot a globális DONDOPD]NRGiVW LOOHW HQ PiVUpV]W D] HXUySDL UHJLRQiOLV LQWHJUiOyGiVVDO agyo jól PHJIpU D V] NHEE V]XEUHJLRQiOLV HJ\ WWP N GpVEHQ MiWV]RWW NH]GHPpQ\H] V]HUHS PHUWDPHOOHWWKRJ\IRQWRVVWDELOL]iOyWpQ\H] OHKHW YpWHV]LDtérségi kapcsolatokba UHMO JD]GDViJL HO Q\ N NLKDV]QiOiViW$]WVHP V]DEDG ILJ\HOPHQ NtY O KDJ\QLKRJ\ maga az Európai Uió is kéytele alkalmazkodi, és választ adi a globalizáció által felvetett kérdésekre, és ezt NRQWLQHQVQ\L PpUHW itegrációs szervezetkét sokkal QDJ\REEDONXHU ELUWRNiEDQ WHKHWL PHJ PLQW DPLUH az egyes országok öm agukba képesek le éek $JOREDOL]iFLyKD]DLPHJtWpOpVH $ kilecvees évtized fordulója körül lezajlott magyarországi redszerváltozás óta HOWHOW LG V]DN fotos tapasztalata, hogy a társadalom hajladó tudomásul vei a szociális szempotból mégoly hátráyos következméyekkel járó gazdaságpolitikai dötéseket is (lásd: a Bokroscsomag fogadtatását), ha azok racioalitását, céljait és következm éyeit világosvi WHV]LN V]iPiUD $PLNpQW D] HOOHQNH] MH LV LJD] KRJ\ QHKH]HQ V]HUH]KHW PHJ V]éles társadalm i tám ogatottság az elegedhetetle ül V] NVpJHV iwirjy WiUVDGDOPL UHIRUPRNKR] KD D]RNDW QHP VLNHU O PHJJ\ ] HQ komm uikál i (pl. az egészségügy reform ja) 1LQFV ok feltételezi azt, hogy a közvéleméy máskét reagála a globalizációra, DPHQQ\LEHQ D JOREDOL]iFLyW D PDJD WHOMHVVpJpEHQ VV]HV NHGYH] pv KiWUiQ\RV hatásával együtt ismerheti meg. Tekitettel arra, hogy apjaikba ezt a folyamatot m ide ütt a világoq így Magyarországo is OHHJ\V]HU VtWYH OpQ\HJpEHQ D 6 Magyar Nemzet, júius 15. (Belátszik a jele QS#+*#/^-^ + Š beszélgetés a globalizáció kilátásairól)

35 QHP]HWN ]L SpQ] J\L LQWp]PpQ\HNNHO pv D N OI OGL EHIHNWHW NNHO HOV VRUEDQ D WUDQV]QDFLRQiOLV PRQRSyOLXPRNNDO D]RQRVtWMiN D YHV]pO\HN pv OHKHW VpJHN HJ\LGHM bem utatására irá yuló kezdem é yezéseklvlqqhqnhoohqhholqgxoql 0D 0DJ\DURUV]iJRQ D N OI OGL W NH V]HUHSpQHN és általába D PXOWLNQDN D PHJtWpOpVHNHGYH] EE, mit a közép és keleteurópai térség számos más országába. Ez a megállapítás természetese még em mod igazá sokat arról, hogy téylegese m ilye a helyzet. Téy, hogy QLQFViOWDOiQRVpVGXUYDPXOWLHOOHQHVVpJPHUWHGGLJD NULWLNiNpVHOOHQpU]pVHNQHPFVDSWDNiWDN OI OGLEHIHNWHWpVHNP N GpVpWOpWH]pVpW PHJNpUG MHOH] IHQ\HJHW PHJQ\LOYiQXOiVRNED Az elmúlt évek sorá azoba m id gyakrabba merültek fel IRJODONR]WDWiVL SLDFL N UQ\H]HWYpGHOPL SUREOpPiN (Metro, Lidl, Daoe, Nestlé, Hakook), WHUPpNPLQ VpJLWHUPpNIHOHO VVpJLJRQGRN6LHPHQV &RPELQRYLOODPRVRNYDJ\D] HOWpU NXOW~UiN WDOiONR]iViEyO V]iUPD]y NRQIOLNWXVRN (Hakook, Suzuki), és emiatt ezekek a cégekek a reputációja em jó, és külööse a KHO\L ODNRVViJ HJ\ UpV]H HOOHQV]HQYYHO viseltetik irátuk. Számos példát lehet találi ugyaakkor arra is, hogy D N OI OGL EHIHNWHW PLQW ÄJRRG FRUSRUDWH FLWL]HQ PHJWDOiOWD D KHO\pW V] NHEE pv tágabb piaci köryezetébe (GE, Audi, Alcoa), és sikerült elfogadtatia magát a széles közvélem é ybe is. Vaak azoba olya mometumok, amelyek arra utalak, hogy a globalizációt NtVpU QHP]HWN ]LIHMOHPpQ\HNpVHJ\HVVDMiWRVKazai körülm é yek hatására J\RUVDQ IHOHU V GKHWQHN D NHGYH] WOHQ LUiQ\~ IRO\DPDWRN (OHJHQG XWDOQL D KD]DL SULYDWL]iFLyW midvégig YH] pv UHQGUH YLVV]DWpU PiLJ WDUWy SROLWLNDL YLWiNUD DPHO\HN I OHJ D VWUDWpJLDL FpJHN puwpnhvtwpvh NDSFViQ PHU OWHN IHO (]HN W~OQ\RPyUpV]W D WXODMGRQYLV]RQ\RN iwdodntwiviqdn WpQ\V]HU YLVV]iVViJDLEyO táplálkozak, és alkalmasak a privatizációba vesztes társadalmi rétegek valódi érdeksérelmé ek a fel agyítására, vagy legalábbis ébre tartására. Vaak olya radikális SROLWLNDL HU N LV ez em kizárólag magyar sajátosság amelyek a emzeti érdekekre való hivatkozással Q\tOWDQV]HPEHIRUGXOQDN a külföldi beruházókkal, és kizárólag a JOREDOL]iFLy NiUWpNRQ\ KDWiVDLW KDQJV~O\R]]iN Felfogásukba a globalizációhoohqhvvpj HOV VRUEDQ $PHULNDelleességet jelet, és azokak a emzetközi pézügyi itézméyekek az elutasítását, amelyek eek a IRO\DPDWQDN D] HPEOHPDWLNXV PHJMHOHQtW L,0) 9LOiJEDQN Eze még az sem

36 változtat feltétleül, hogy a globális pézügyi válságba ehéz helyzetbe került RUV]iJRN PHJVHJtWpVpEHQ H]HN D JOREiOLV SpQ] J\L LQWp]PpQ\HN NH]GHPpQ\H] szerepet játszottak. Nem hagyható figyelme kívül, hogy a globalizáció kérdésköréek, a multikhoz való viszoy ak, továbbá a külföldiek m agyarországi befektetéseiek D PHJtWpOpVH LG U O LG UH ykdwdwodqxo D SROLWLNDL N ]GHOPHN UpV]pYp YiOLN OiVG D 3pFVL 9t]P visszaprivatizálása a fracia SuezW O 0LQGH] J\DNRUWD SRSXOLVWD HOHPHNNHO IHOG~VXOYD jeleik meg a médiába, a kommuikációba pedig tudatosa rájátszaak D em zeti érzelm ekre, a m ultielle ességre. Eek a folyamatak az a veszélye, hogy agyo köye egyfajta ÄVSLOORYHU hatás következhet be, amikor is hógörgeteg módjára elszabadulak a globalizációellees idulatok, és a külföldi EHIHNWHW NUpV]pU OPHJUHQG O a tartós üzleti kapcsolatok, és a KRVV]~ WiY~ HJ\ WWP N GpV DODSMiW MHOHQW EL]DORP (] D P N G W NH EHiUDPOiV J\RUV WHP HODSDGiViW YiOWKDWMD NL DPL D YLOiJJD]GDViJL NDSFVRODWRNUD HU VHQ ráutalt, yitott gazdaságú Magyarország számára redkívül hátráyos következméyekkel jára. Term észetese az sem zárható ki, hogy az ország W NHYRQ]yNpSHVVpJpQHNURPOiVDD] HO ] HNEHQ UpV]OHWH]HWW WpQ\H] N QpON O LV EHN YHWNH]KHW $ PXQNDHU UHODWtY ROFVyViJiUD pstw EHUXKi]iVRN M YHGHOPH] VpJH XJ\DQLV IRO\DPDWRsa romlik, és OHPRU]VROyGLND]HEE OWiSOiONR]yYHUVHQ\HO Q\4(4 66 HVG, 21. szám, május 25.

37 2OLJRSROLV]WLNXVSLDFLN UQ\H]HWpVSpQ] J\LLQQRYiFLyN $z elmúlt évtizedekbe a emzetközi pézügyi piacoko, valamit az egyes gazdaságokba végbemet liberalizáció hatására a világgazdaság és világpiac HJpV]pEHQDJOREiOLVNDSFVRODWRNV] YHYpQ\HVUHQGV]HUHYiOWMHOOHP] Yp$Q\LWottság következtébe NLWiJXOW P N GpVL WpU szervezeti és ifrastrukturális oldalról PHJWHUHPWHWWH D KDWpNRQ\ W NHDOORNiFLy KiWWHUpW és midez övekedési, jólétl hatásokkal járt együtt. $ N YHWNH] IHMH]HWHN D emzetközi pézügyi piacok ROLJRSROLV]WLNXVYRQiVDL IHOHU V GpVéek következméyelw, az egyes piacformák és a YHUVHQ\, valamit a pézügyi iovációk szerepét és kölcsöhatásait HOHP]LN $]ROLJRSROLV]WLNXVSLDFVWUXNW~UDVDMiWRVViJDL 3LDFIRUPDpVYHUVHQ\ Az egyes piacformák adekvát viselkedést, magatartást váltaak ki a piaci V]HUHSO NE O4 5 A piaci verseybe való eredméyes helytállás érdekébe kialakított YHUVHQ\VWUDWpJLDMHOOHP] HQQ YHNHGpVorietált, PHUWD]HU VHEESLDFLSR]tFLyNUpYpQ pukhw HO PDJDVDEE SURILW pv HKKH] HJ\UH QDJ\REE W NHHU LV V] NVpJHV YDJ\LV D YiOODODWLpUWpNPD[LPDOL]iOiVDV] NVpJV]HU HQDPpUHWQ YHNHGpVpYHOMiUHJ\ WW Az ú. SRO\SRO piacstruktúra olya verseykör yezetet jhohqwdpho\ehqqdj\rqvrn V]HUHSO YDQ MHOHQ NtQiODWL pv NHUHVOHWL ROGDORQ HJ\DUiQW GH H]HN HJ\LNH VHP redelkezik akkora befolyással, hogy erre alapozva tartósa maipuláli tudá az iudn DODNXOiViW (U WHOMHV D] iuyhuvhq\ N QQ\ D SLDFUD YDOy EHOpSpV HQQHN QLQFVHQHN V]iPRWWHY N OWVpJHL H]pUW YDODPHQQ\L V]HUHSO V]iPiUD ioodqgyvxow D SLDFLSR]tFLyYHV]WpVIHQ\HJHWHWWVpJHDYHUVHQ\WiUVDNUpV]pU ODNHUHVOHWiUYH]pUHOWpV 62] f.//-#1 ("_+/#Y_+/` f2z_()/^-#( /_"#Y+ (.Z# #(WS,.& U _( - )&./^-1 _(*#+/# _b,#(r& /S_(2Z_(")#+/# A piacstruktúra elemzése sorá általáos vállalati verseyköryezetet feltételezük, az itt bemutatott

38 C agymértékbe LQJDGR]LN, ezért ehezebb az árba idokolatla költségeket érvéyesíte i (EEHQ D SLDFL N UQ\H]HWEHQ PLQGHQ V]HUHSO IRNR]RWWDQ NHOO KRJ\ V]iPROMRQ D költség pv NHUHVOHWL ROGDOUyO HJ\DUiQW MHOHQWNH] IHQ\HJHWpVHNNHO $ YHUVHQ\NpSHV költségstruktúra kialakítása érdekébe mideki kéytele fejlesztei az alkalmazott WHchológiát, a terméket, adott esetbe magát az értékesítési folyamatot, vagyis a NXWDWiVL IHMOHV]WpVL NpQ\V]HU QDJ\RQ HU V $] HQQHN UpYpQ HOpUW YHUVHQ\HO Q\ ugyaakkor redkívül tüékey, mert reális a veszélye aak, hogy a verseytársak hasoló iováclyl YDJ\ psshq LPLWiFLyL N ] PE VtWLN D IHMOHV]WpVVHO HOpUW iuho Q\W $]LQQRYiFLyHJ\LNI PRWLYiOyWpQ\H] MHH]pUWD]~QÄSLRQHHUSURILW megszerzése, de DPHQQ\LEHQ H]W QHP OHKHW WHOMHV PpUWpNEHQ NLDNQi]QL DNNRU LQNiEE D N YHW verse ystratégia válik MHOOHP] Yp +D D] HO EEL SLDFVWUXNW~UD QDJ\MiEyO KDVRQOy HUHM V]HUHSO N YHUVHQ\SLDFDNpQW puwhoph]khw DNNRU D PiVLN YpJOHWHW D PRQRSROLVWD SLDF MHOHQWL(QQHN D SLDFQDN LV VRNV]HUHSO MHOHKHWNtQiODWLROGDORQ4+h GHYDQHJ\NLW QWHWHWWKHO\]HW YiOODODWDPHO\ meghatározó a piaci feltételek, árak alakításába, és mideki más kéytele hozzá LJD]RGQL (] QHP ]iumd NL D YHUVHQ\W D W EEL V]HUHSO N ] WW GH D PRQRSROKHO\]HW vállalat számára sokkal kisebb a kéyszer a költségcsökketésre, illetve aak elérését biztosító kutatásra, fejlesztésre. A terméklqqryiflyud YDOy KDMODQGyViJiW D] LV FV NNHQWL KRJ\ D] ~M WHUPpNHNW O várható profit a régiek rovására keletkezhet. Ráadásul a fejlesztési ráfordítások megtérülése bizoytala, ezért em feltétleül kockáztatják a már megszerzett magas piaci részesedésüket ilye kiadásokkal. Kétségtele, hogy moopolista piaco rövidtávo em kell tartaiuk attól, hogy felbukka olya verseytárs, aki az utázás UpYpQ NtQiODWiYDO YHV]pO\H]WHWQp D YHUVHQ\HO Q\ NHW GH KRVV]DEb távo a piacra ~MRQQDQ EHOpS V]HUHSO NW O ÄQHZFRPHUV ) való félelem a kutatásokba való érdekeltséget fetartja.4i A köztes piaci struktúra az ROLJRSyOLXP, ahol a piacot viszoylag kevés számú, de QDJ\W NHHUHM V]HUHSO NtQiODWDGRPLQiOMDDPHO\HN QPDJXNEDQW~OViJRVDQHU VHN 62l # _( A moopolista /-#+b# piac keresleti oldalo is feállhat, a leírt sajátosságok ebbe az esetbe is érvéyesek, csak posztásba. 6 ö ;<9 X 9 ;I> J2^ u(l?m >.*/$ 0 "/^?( & & A0? >.*/$ 0/^ 0? U 7 0?$#+ 0? R 0% (U t #( & 8U+\,

39 C ahhoz, hogy a piaci pozícióikat egymás rovására, a közöttük kibotakozó árversey révé legye ek képesek javíta i XJ\DQDNNRU W EE HXUySDL RUV]iJ EDQNSLDFiUD D] ROLJRSROFpJHN N ] WWL NtPpOHWOHQ YHUVHQ\ D MHOOHP] 4(j Ez a küzdelem túlságosa KRVV]~UD Q\~OKDWQD DQpON O KRJ\ pughpl iwuhqgh] GpVKH] YH]HWQH D IHQQiOOy SR]tFLyNEDQ pv UHQGNtY O N OWVpJHV LV 0LYHO FVHNpO\ V]iP~ V]HUHSO U O YDQ V]y H] elvileg öveli az esélyét, hogy az egymás NLYpUH]WHWpVpUH irá yuló áryhuvhq\kho\hwwd SLDF EHIRO\iVROiViW MHOHQW LQIRUPiOLV KiWWpU megállapodásokkal, kartellbe W P U OYHV]DEiO\R]]iND]DGRWWSLDFP N GpVpW 1\LOYiQ HQQHN OHKHW VpJHL DWWyO LV I JJQHN KRJ\ D] DGRWW RUV]iJEDQ PLO\HQ D verse yszabályozás, a tisztességes piaci verse\ IHQQWDUWiVipUW IHOHO V HOOHQ U] hatóságok milye hatékoya tudak fellépi a verseykorlátozó praktikákkal, az iformális kartellmegállapodásokkal szembe. Ha az oligopolisztikus piaci köryezetbe az árak csökketése, vagyis az árversey em járható út a pozíciók javítására, akkor az árqdnd szabályozó szerepe szükségképpe veszít a befolyásából, PLN ]EHQ PiV WpQ\H] N KDWiVD IHOpUWpNHO GLN $ SRO\SRO MHOHQWHWWH YHUVHQ\SLDFKR] hasolóa, eél a piacform áál is megjeleik a kutatási, fejlesztési kéyszhufvdnd] itezitása mérsékeltebb, mert em biztosítható a közvetle összhag a kutatási, fejlesztési ráfordítások és az általuk elért hozam között.4 $ SLDFL VWUXNW~UD QHP I JJHWOHQtWKHW D] RWW MHOHQ OpY V]HUHSO N PpUHWpW O PHUW D változó piaci köryezethez való alkalmazkodás, a kutatási, fejlesztési kéyszerek és hajladóság eek aláredelte változak. Az abszolút vállalatméret és az iovációs tevéke ység összefüggéseiek vizsgálata sorá J. Schum peter 4 w MXWRWW DUUD D megállapításra, hogy a techikai megújulás sokkal agyobb termelékeységi és jóléti hatásokat eredméyez, mit ami az eszközök elosztásáak javításával valaha is HOpUKHW Schumpeter az ú. NUHDWtY URPEROiVW WHNLQWHWWH D W NpV JD]GDViJL UHQG legfotosabb mozgatórugójáak, amely sorá a] LSDUL PXWiFLyN EHO OU O szakadatlaul forradalmasítják a gazdasági struktúrát, folyamatosa rombolva a régit és folyam atosa újat terem tve. 6 r ÁBEL Istvá POLIVKA Gábor J2^ M "\ u. A bakpiaci + versey Magyarországo a kilecvees évek elejé U Közgazdasági Szemle, XLV. évf., júius 6 s NG& Lásd * /$ (1 részletesebbe:?0?rt<#+/# /$ (1 MACHLUP *U t,(^ 8 F. [1967]: Oligopol ud Freiheit, ORDO J ahrbuch für die Ordug vo 6 x XYH[P 9 9D; "J2^?LM :-?+/d("&12#a _+/S# %'_ # -/^"d+ c"?d(/`fzd +.-c.&.?*"1 &!bc(2u+ _( 2U+?&!# 2U BŽ a kamatról és a kojuktúraciklusról, KJ K, Budapest, 320 p.

40 (]]HO D IHOIRJiVVDO V] JHV HOOHQWpWEHQ ioo D] ynrul MyVQ K ].DVV]DQGUiKR] DNLQHN seki em hitte el a jóslatait, pedig a végé midig igazak bizoyultak hasolított +DUROG -DPHV iootwivd DPHO\HW D N Q\YpU O V]yOy UHFHQ]LyMiEDQ -DPHV %RXJKWRQ HPHOW NLš(. Eszerit a NUHDWtY URPEROiV éppe azokat az értékeket ássa alá, DPHO\HNW O D KDODGiV I JJ $] LQQRYiFLy pv a övekedés a pézügyekek va DOiUHQGHOYH H] XWyEEL D]RQEDQ LG U OLG UH HONHU OKHWHWOHQ O SpQ] J\L YiOViJED pv JD]GDViJL VV]HRPOiVEDWRUNROOLN,QQHQW ONH]GYHD]XWiQÄDEDQNRND] ]OHWLYLOiJ V]HUHSO L GH PpJ D] HJ\pQHN VHP Et]QDN HJ\PiVEDQ PLXWiQ D SpQ] J\L pv HV]PpQ\tWHWWpUWpNHNPHJUHQG OQHN. 6FKXPSHWHU NpV EEL N YHW L N ] O - 7DEEHUWœ( úgy fogalmaz, hogy a techikai HO UHKDODGiVDNYi]LPRQRSROKDWDORPPDOUHQGHONH] QDJ\YiOODODWRNWyOI JJpVW O N YiUKDWyN LJD]iQ D] LQQRYiFLyV HU IHV]tWpVHN PHUW H]HN YDQQDN DEEDQ D KHO\]HWEHQ hogy az ehhez szükséges költségeket és kockázatot vállali tudják, illetve a fi aszírozás is redelkezésükre áll. $ PRQRSROKHO\]HW NLDODNXOiViW HO LGp] NRQFHQWUiFLyV IRO\DPDWRN HU V GpVH LV DUUD YH]HWKHW YLVV]DKRJ\ DWHFKQLNDL KDODGiVD FV NNHQ KR]DGpNPLDWW HJ\UH QDJ\REE optimális üzem agyságot követel, ezért az ÄHFRQRPLHV RI VFDOH MHOHQWHWWH N OWVpJPHJWDNDUtWiVWDODSYHW HQDQDJ\YiOODODWRNNpSHVHNNLKDV]QiOQL7HUPpV]HWHVHQ csak akkor, ha ezeket a kutatásokat, illetve ezek eredméyeit végigviszik, és a piaci EHYH]HWpVLJHOMXWQDN(]HQDWHU OHWHQD]RQEDQPiUNRUiQWVHPHJ\pUWHOP DQDJ\RN YHUVHQ\HO Q\HPHUWDPpUHWWHOYHV]WHVpJHNÄGLVHFRQRPLHVRIVFDOH ) is felléphetek azáltal, hogy kisebb a késztetésük az iováflynplqpoho EELSLDFLEHYH]HWpVpUHœ"ž 2OLJRSROLV]WLNXVPDJ\DURUV]iJLEDQNSLDF A magyarországi bakprivatizáció fotos eredméye, hogy a piaco a kilecvees pyhnn ]HSpW OWXODMGRQRVNpQWYDQQDNMHOHQDQDJ\N OI OGLEDQNFVRSRUWRNDPHO\HN Ÿ D D Y Y D p? "ª2«8 ^? ( ±²^²±(³?µ*± +±+¹²8º»"±(¼ ³8½(¾¼ ³±³? ÀIÁ bâ à Ä" 8Å' +³Æ*½(Ç[±"µ* ÈR«, ^,½^ÉÄ+à Ê8Åe <Ë?̽+ AÊÅ Í +µ` È Æ Æ D ÎÎÏÏÏ ¼ ÅeРĵ!»"Î Ñ"Æ (µb³±ã Î Ê"Í8²ÎÐ ÆÎÐ2±³?Î+«8 ^?Î+ 8Ò.ÎbÍ,Ä.Ä"¹.²+ È ÆÅÔÓ,«Á +²^Ƶ*Ê? ^Ƽ Ä"³WÄ"Ð"ɱà Ê. DÈ Sà Ä+Í ±Ã ¼ Õ±Æ!¼ Ä.³W Ö ^à Š¹.س"Ö(ÂÙ(µ ÃÚ W±µ2±"µ! Y³¼  (µ!²¼ Æ Ö Û8µ* ²²½+ ±Å Í µ*¼»" ½ Ç[±²^²±( ÈÊ ² Æ Æ²S±³ ẂÜ8Ä.³ ij8½(«8,ݽË?Þ Ë ß à!á?º D DâDãD e [1974]: Uterehmesgrösse, Marktstruktur ud techischer Fortschritt, Göttige, 5. o. à*ä+?º D DâDãD e? ª býìë " bå Ä Recezió Harold James: The Creatio ad

41 W NHHUHM NNHO NRUV]HU EDQNL WHUPpN és szolgáltatáskíálatukkal, a baki ifrastruktúra fejlesztésével hozzájárultak a hazai pézügyi redszer stabilitásához, a SpQ] J\L N ]YHWtWpV HOPpO\tWpVpKH] D JD]GDViJ V]HUHSO LQHN KDWpNRQ\ kiszolgálásához. Midez olya bakpiaci köryezetbe met végbe, amely szerkezeti VDMiWRVViJDLWWHNLQWYHHU WHOMHVROLJRSROLV]WLNXVSLDFLYRQiVRNDWPXWDW. sz. ábra $EDQNUHQGV]HUL52$52(pVUHiO52(DODNXOiVD 35 % % 3,5 30 3,0 25 2,5 20 2,0 15 1,5 10 1,0 5 0,5 0 0, dec 2004.márc 2004.jú 2004.szept 2004.dec 2005.márc 2005.jú 2005.szept 2005.dec 2006.márc 2006.jú 2006.szept 2006.dec 2007.márc 2007.jú 2007.szept 2007.dec 2008.márc 2008.jú 2008.szept 2008.dec 2009.márc 2009.jú 2009.szept 2009.dec ROE (bal skála) Reál ROE (bal skála) ROA (jobb skála) )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' Az ú. Várhegyibizottság jeletése szeri t ÄD KD]DL EDQNSLDFL KHO\]HW HPSLULNXV HOHP]pVHDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\HJ\HVODNRVViJLUpV]SLDFRNRQIRO\yV]iPOD KLWHO iuxklwho V]HPpO\L N OFV Q IRO\yV]iPOiN NLPXWDWKDWyDQ J\HQJH D] iuyhuvhq\ œš $] ROLJRSROLV]WLNXV SLDFVWUXNW~UD WLSLNXV MHOOHP] MH D] iuyhuvhq\ korlátozott szerepe. Emiatt em csupá a baki tömegtermékek (pl. számlacsomagok), de a betéti és a hiteltermékek kodícióiba, árazásába sicseek à*ÿ Ü?±(¹.Ä.²²^æ(»¼Û?Ù(³ Õç»Ö¼.ÕÄûæ+à Ʊ+Æ æ²ä"¹.±(æé¼ Õ²^»"æ+à è Õ±(¹Ù+µ!Æ bakszolgáltatások problémáiak kezelésére ½( Ê?±+? +²bÆ*½( Þ8 Ä È Æ Æ D ÎÎÏÏÏ Å' +È, È Ê?ÎÆ ^ ¹. (³"Ö²»"ÎÆ ^ ¹È¼ µ* ¹Î(«8?Ì" 8 bò ÈÆ!ÅRà ¼. ¼ ÕÄ"Æ2Æ ²æ(»YÚ«8,é.ß ±Â±(²bà ±+ÆÄ"¹Y±Ã ±+¹Ä.²²æ+»"¼

42 olya szigifikás eltérések, amelyek ömagukba befolyásolák az ügyfelek bakválasztását.,o\hqn U OPpQ\HNN ] WWDSLDFLHUHGPpQ\HVVpJHWEHIRO\iVROyWpQ\H] NiUPLQ VpJ megbízhatóság, márkaérték, iováció, marketigkommuikáció) szerepéek fotosságalviwpuwpnho GLNpVD]HJ\HVSLDFLszegmesek sajátosságaihoz igazodik. Ez a magyarázata aak, hogy miközbe a magyarországi bakpiac egésze ROLJRSROLV]WLNXVHVHWHQNpQWPRQRSROLV]WLNXVMHOOHJ HU VHQKRPRJHQL]iOyGyWHUPpN és szolgáltatáskí álattal redelkezik, addig egyes ügyfél LOOHWYe term ék V]HJPHQVHNEHQ HU V D SLDFL iuyhuvhq\ pv D SpQ] J\L LQQRYiFLyN Q YHNY V]HUHSHW játszaak a piaci téryerésbe. A ba kre dszeri eredmé ym utatók egésze a válság kitöréséig V]HSWHPEHU viszoylag m agas értékeket m utattak DPL D UHQGV]HU Q\HUeségterm el L robosztusságát mutatja$ ROE még közel egy éve át tudta tartai a valamivel másfél százalék alatti mértékét, csak szeptem berébe került 1 százalék alá DPLW D]RQEDQ az év végére visszakorrigált. Hasoló tedeciát mutat az eszközaráyos yereség (ROA) m utatója $KLWHOLQWp]HWHNUpV]pU ONHOO HQWUDQV]SDUHQViUD]iVUD VV]HKDVRQOtWKDWyV]HU] GpVHV feltételekre lee szükség ezekqhn a külöbségekqhndihoihgéséhez, amelyek végül is az alapját képezék aak, hogy az ügyfelek megtalálják a legjobba igéyeikre szabott pézügyi megoldásokat. Ehhez azoba mélyebb tájékozódásra va szükség magukak a baki szolgáltatásokak a részletes tartalmáról, az egyes termékek, szolgáltatások költségvozatáról (kam atok, díjak összehasolíthatósága), valaplqw D EDQNRNpVD] J\IHOHNMRJDLUyOpVN WHOH]HWWVpJHLU O A továbbiakba a magyarországi pézügyi szektorak a részvéytársasági formába P N G KLWHOLQWp]HWHLWYHVV] NYL]VJiODWDOiD. évl adatok felhaszálásával.œ(œ (] az i tézm éyi csoport összese 3 KLWHOLQWp]HWHW IRJODO PDJiEDQ D N YHWNH] botásba: agybakok ( db), középbakok ( GE NLVEDQNRN GE YDODPLQW szakosított hitelitézetek ( GE $ EDQNL SLDFVWUXNW~UD MHOOHP] L D 36=È) HOHP]pVL FVRSRUWMDLQDN D PpUOHJI VV]HJ D VDMiW W NH YDODPLQW az adózott eredméy VV]HVtWHWWpUWpNHLE OYDOyUpV]HVHGpVHDODSMiQNHU OWHNPHJKDWiUR]iVUD àà È Æ2Æ ÎÎÏÏÏ ²^Õ±(Ð È Ê?Î ±+ƱΠÅe²«^ *å"ë?é«î ¼ Ƽ ³Æ êfµ* +²^Õ^à Æ! ²bề ±(?±Æ!Ĺ «8 8Ý ^«(êf ^, 8«bå Ñ(à ²

43 $KD]DLEDQNSLDFmár em lített HU WHOMHVROLJRSROLV]WLNXVMHOOHJpUHXWDOKRJ\DYL]VJiOW KLWHOLQWp]HWHN VV]HVtWHWWPpUOHJI VV]HJHPDJDVIRN~NRQFHQWUiFLyWPXWDW$Q\ROF V]iPDUiQ\iWWHNLQWYHV]i]DOpNRWNLWHY QDJ\EDQNœ+ë részesedése év végé 79 százalékot tett ki, miközbe a legépesebb csoportot alkotó kisbakok az összes eszköz midössze 3 százalékát modhatták csak magukéak. A középbakok 6 százalékos, valamit a szakosított hitelitézetek 12 százalékos súlya együttese sem tudta elle súlyoz i a agybakok csoportjáak meghatározó befolyását.. sz. ábra +LWHOLQWp]HWLFVRSRUWRNUpV]HVHGpVH DGy]iVHO WWLHUHGPpQ\pY ìíì"îyïð Na g y b a k ok Közép b a k ok Kisb a k ok Sza k osít ot t h it eli t ézet ek )RUUiVñò ò óô õõöröwö3 ófø!ù(úû ñ ü+õýú?ò ú(õ þÿ3ø (õ ò 8ò ø!ù (ò ø Aúý ú?ò! ", # ø ú úó$&% øú'$%?ò ø!ù%?ÿ)( ò % ø à'* Budapest Hitel és Fejlesztés Bak Nyrt.;,+* ƒ ±³¹!- µ!æb.âdãf " `⃠±"³ ¹ Ê?³»(±"µ2Ö FÖ µæ^. - µ!æb.ç0/f ƒ ±³ ¹1- µæb." S SÛ3 ±³¹ FÖ µ!æb."ã º2+!¾?¾8â3+* â ±³¹4- µæb. A³¼ Dµ*?¼ Æ ±(³¹Y Wʳ»"±"µ Kereskedelmi Ö1-,µÆ^ és Hitelbak

44 $ VDMiW W NpW WHNLQWYH LV KDVRQOy NpS ERQWDNR]LN NL D QDJ\EDQNRN V]i]DOpNRV UpV]DUiQ\D D] VV]HVtWHWW VDMiW W NpEHQ D PpUOHJI VV]HJQpO YDODPLYHO PDJDVDEE kocetrációt mutat. A kisbakok 5 százalékkal, a szakosított hitelitézetek 8, a középba kok pedig 6 százalékkal részesedten A hét szá]dopnrw PHJKDODGy *'3 FV NNHQpVVHO MHOOHPH]KHW PDNURJD]GDViJL köryezet elleére D 35 hitelitézet év végé összese 255,6 milliárd forit DGy]iVHO WWLHUHGPpQ\WPXWDWRWWNL (1. sz. ábra)$qdj\edqnrnhee O99,7 milliárd foritot, a középbakok 1,7 milliárdot, a szakosított hitelitézetek pedig 55,5 PLOOLiUGRW PRQGKDWWDN PDJXNpQDN $ NLVEDQN pyl VV]HVtWHWW DGy]iV HO WWL eredméye ugyaakkor több mit 1,2 milliárd foritos veszteséget mutatott. $]DGy]iVHO WWLHUHGPpQ\az elmúlt évbe 9,1 százalékkal csökketdhitelek év végi állom áya SHGLJ676 milliárd forittal, összese 8,5 százalékkal PDUDGWDODWWDD]HJ\ évvel korábbidn$ rossz hitelek és követelések utá EHQDKLWHOitézetek 427 PLlliárdos többlet értékvesztést és céltartalékot számoltak el, illetve képeztekh]közel három szor DNNRUD PLQW D EDQ NLPXWDWRWW 4 m illiárd volt. $] adózás HO WWL m illiárdirulqwrv yereség a fetiek alapjá NLIHMH]HWWHQMyQDNPLQ VtWKHW $ KD]DL EDQNRN WHKiW HJ\ py DODWW OpQ\HJpEHQ PHJWHUPHOWpN D]RNDW D IRUUiVRNDW DPHO\HNHWDKLWHOSRUWIyOLyYHV]WHVpJpUHNHOOIRUGtWDQLPDLpUWpNHOpV NDODSMiQ œ5 3pQ] J\LLQQRYiFLyNDJOREiOLVSpQ] J\LSLDFRNRQ $SpQ] J\LLQQRYiFLyNV]HUHSH A továbeldnedq D]W YHVV] N JyUFV DOi KRJ\ D] ROLJRSROLV]WLNXV SLDFL YLV]RQ\RN közepette milye szerepet játszaak a pézügyi iovációk. A globalizált világba a versey is új dimeziókat ölt, a kocetrációs folyamatok téryerésével az egyes országok piacszerkezete is folyamatosa átalakul, az oligopolisztikus viszoyok mid W EEWHU OHWHQYiOQDNMHOOHP] Yp,O\HQN U OPpQ\HNPHOOHWWDSLDFLV]HUHSO NN ] WWL à'6 RESZEGI László [20 10]: Bakprofit7 vizsgálat ½(¾?¼»Ö à «8 ^ D Å'æ"µ* ¼ Ê ²< ^ å"ë åå Ä(à ±+à 7

45 7 árversey háttérbe szorul, helyét és szerepét a hozamért való verseyfutás veszi át, amelybe a hagyomáyos baki termékekkel szembe a pézügyi iovációk MiWV]DQDNI V]HUHSHW $ JOREiOLV SLDFRNRQ D SpQ] J\L LQQRYiFLyN J\RUV WHP WpUKyGtWiViW D KR]DP kockázat kategóriákba go dolkodó EHIHNWHW N ROGDOiUyO PHJIRJDOPD]yGRWW magasabb hozamigéyek, és agyobb kockázati étvágy táplálták (QQHN hatására a KDJ\RPiQ\RV EHIHNWHWpVL OHKHW VpJHNHW NLWiJtWy ~M SpQ] J\L WHUPpNHN LQVWUXPHQWXPRNMHOHQWHNPHJ$SpQ] J\LLQQRYiFLyND]~MV]HU VpJ NRNiQMHOHQWHWW YRQ]HU QW~OPHQ HQD]WDWpYHVNpS]HWHWLVHU VtWHWWpNKRJ\DPDJDVDEEKR]DPQHP NHOO KRJ\ V] NVpJV]HU HQ HJ\ WW MiUMRQ D NRFNi]DW DUiQ\RV Q YHNHGpVpYHO PHUW D kockázatok a globalizálódott pézügyi piacoko az egyre komplexebb pézügyi WHUPpNHNUpYpQV]pWWHUtWKHW N 0HJOHKHW VHQ iowdoiqrv YpOHNHGpV KRJ\ D SpQ] J\L JOREDOL]iFLy iowdo OHKHW Yp YiOy KDWpNRQ\ QHP]HWN ]L W NHDOORNiFLy D NRFNi]DWRN PHJRV]WiVD D JD]GDViJRN emzetközi pézügyi itegrálódása jóléti hatásokkal jár, a GDP övekedését, a fogyasztási szívoal igadozásáak csökkeését eredméyezi. A pézügyi yitottság PiVWpQ\H] N QNHUHV]W OLVKR]]iMiUXOKDWDKD]DLSpQ] J\LV]HNWRUIHMO GpVpKH]pV NLYiOWKDWMD D] HPOtWHWW MyOpWL KDWiVRNDW D]iOWDO KRJ\ IHJ\HOPH] HU W MHOHQW D PDNURJD]GDViJL SROLWLNiN YLWHOpEHQ D N OV YHUVHQ\WiUVDN MHOHQOpWH hatékoyságjavulást eredméyezhet a hazai vállalkozói köryezetbe, valamit NRUV]HU EENRUPiQ\]DWLpVYiOODODWLLJD]JDWiVWWHV]OHKHW Yp (OHP]pVHND]RQEDQUiPXWDWQDNDUUDLVKRJ\DSRWHQFLiOLVHO Q\ NQHNDNLKDV]QiOiVD csak bizoyos fejlettségi szi tbeli peremfeltételek megléte eseté lehetségesœ8 $ küszöb feletti fejlett, iparosodott országok esetébe a pézügyi globalizáció a GDP és D WHUPHOpVL WpQ\H] N KDWpNRQ\ViJiQDN Q YHOpVH YDODPLQW D YiOViJRN NRFNi]DWiQDN csökketése révé jobb makrogazdasági teljesítméyhez vezet. Ugyaakkor a kevésbé fejlett gazdaságok esetébe, amelyek a peremfeltételeket em tudják teljesítei, a KRVV]~ WiYRQ puypq\hv O pv NLKDV]QiOKDWy HO Q\ N U YLGWiYRQ D YiOViJNRFNi]DWRN övekedésével járak, m iközbe kérdéses, hogy a övekedési KDWpNRQ\ViJL HO Q\ N egyáltalá realizálhatókh à 9 ÇI bºy &/F ầ ½(âS Û,ã8º (ºÁ½/ +ã< ¾?¾,½+ : â,+`ª2«8 8Ì+ (¾?¼ ³ ±"³ ¼ ±Ã Sà ÄÍ ±Ã ¼ Õ±+Ƽ Ä.³ ^ÖÄ.³ Æ È? 8à ±"Å' <±Å' ½ ¾?¼ ³±³ ±"³ 3Á ^ à Ä.?Å' +³ Æ*½(ÇÔ±µ* È3«, 8̽^ÉÄà Ê8Å' <Ë Ë?½+ AÊÅ Í +µ` È Æ Æ D ÎÎÏÏÏ ¼ ÅeРĵ!»Î Ñ"Æ (µb³±ã Î Ê"Í8²ÎÐ ÆÎÐ2±³?Ϋ8?Ì(Î(?Òι.Ä.² " È ÆÅ

46 Æ Az elmúlt évtizedbe a pézügyi iovációk gyors terjedését a bakredszer oldaláról HOV VRUEDQ D] V]W Q ]WH KRJ\ DONDOPDV HV]N ]QHN WDOiOWiN D URPOy M YHGHOPH] VpJ RUYRVOiViUDPtJEHIHNWHW LUpV]U ODQpSV]HU VpJ NHWI NpQWDPDJDVKR]DPRNQDNpV az ezzel em aráyba álló (alábecsült) kockázatukak köszöhették. Ez utóbbi LOO~]LyWHU VtWHWWHD]DN U OPpQ\KRJ\DSpQ] J\LLQWp]PpQ\HND]LQQRYDWtYGHQHP NHOO HQ WUDQV]SDUHQV UiDGiVXO D PDJDV W NHiWWpWHOœ; miatt hatváyozott kockázatot KRUGR]y Ä~MUDFVRPDJROW WHUPpNHNQHN N QQ\HQ KR]]iIpUKHW JOREiOLV termékpiacokat hoztak létre. $] LQWp]PpQ\L EHIHNWHW N D KR]DPQ YHOpV pughnpehq HO V]HUHWHWWHO powhn D W NHiWWpWHOHV PHJROGiVRNNDO KLWHO puwpnsdstu NLERFsátás), miközbe a hosszabb lejáratú befektetéseket agyo rövid forrásokkal fiaszírozták. Ráadásul a V]DEiO\R]iVUDGDUHUQ\ MpQHNKDWyVXJDUDDODWWPR]JypUWpNSDStURNNLERFViWiVDVRUiQ LJpQ\EH YHWWpN D MDYDUpV]W KLWHOE O ILQDQV]tUR]RWW D] ÄiUQ\pNEDQNUHQdszerhez WDUWR]yVSHFLiOLVN ]YHWtW V]HUYH]HWHNHWDPHO\HNUHQHPYRQDWNR]WDNDV]LJRU~EDQNL HO tuivrn Ez azt jeletette, hogy ez a csupá itermediációra jogosult itézméyi kör mid QDJ\REE PpUWpNEHQ WpQ\OHJHV SpQ]WHUHPW Yp OpSHWW HO $PtJ E VpJHV YROW D likviditás, valamit az értékpapírok mögött álló eszközök ára emelkedett, ez a VWUDWpJLD P N G WW $] HPOtWHWW LQQRYDWtY WHUPpNHN pv SLDFDLN PHJIHOHO V]DEiO\R]RWWViJD pv HOOHQ U] WWVpJH D]RQEDQ PLQGPiLJ PHJROGDWODQ pv D] HOK~]yGy emzetközi pézügyi problémák továbbéléséek és újraéledéséek továbbra is egyik OHJIRQWRVDEEWpQ\H] MH à <.ºIÆ ¹. +æ(æ2æ!ùæ Ã+Âæ+à à ±+à ±(Ƽ.²^Õ¼ ³ Æ +³ ±ÕF¼» (³RÙ²S±²±"=*æ+Æ?Æ ¹. ±"µ*æ³"ö.æâ±+ã =* à à +Å' +ÕÈ? Æ ½(Å'¼ ³Ùà Å'±+»"±(²±ÍÍ`½±"³³?æà ³ ±(»ÖÄÍ Í kockázattal =*æ"µ bºôí, Ð2 ¹.Æ Æ!Ù² ¹³ÙÃ±Æ ¹ +æ+æ2æùæ! ñ(Õ^Æ=b à +³ Ƽ ½È?ĻֱÈÄ"ձŃ³Ø+ à Ù+²SÙ(µ*? ¹Ù^Í, +³?Ù+³Õç»Ö¼" +²^Õ¹Ø.Õع Æ*½ û(Æ!ØÍ Í,²^Õص,¹Ø(à ²Ø.³ Æ +²Õ³ ¹Y¼»"Ù(³"Ö(Í, " bºiæ Õ²^ +¼Ú ß È±+Ææµ*¼ ²Sç»Ö"à Æ! ¹ ³Ùà à û" (³ ßb½+»Ö±FÍ, Ð ¹.Æ Æ û"ü8ò üø ±²^± =bæ+ææ ) és a baki ¹Ù'=*Ù+È? ÕS¹Ù +²bÆ8²Ä"¹.¹.±+à ³±(»Ö.Ä+ÍÍ'æµ!Ð2Äà (û>>örú ý Ö±"Å'Ù(µÆÙ¹ µ* FÆÊ kifizeti çõbã Æ Æ8¹.Ø"Ƴ?¼ az ügylet bºiæ ¹. +æ+æ ÆÙÆ Ã±(ÕÄ³Í ±³R³±(»ÖijW³±(»ÖY¹.Ä. ¹.æÕ±+ÆÄ"¹"±(Æ8ÈÄ.µb Ä"Õ<Åe±+»"æÍ,±³8½(Å' (µææ!øí Í8²Õص*Ø.²Ù(µ* F¹Ù +²S³Ø+ à egy részét (ÿeú?3 ¼ ±ÈÄ.Õ±(Å'ÄÆ*½+? <±F +²^Õ^Æ +²Ù» Æ,¼ ²+ *ºÕF¼ ³ÆÙÕÅ'Ù+³"Ö¼Í, Ð2 ¹"Æ! Æ ¹±ÈÄ.Õ±(Å'³?Ø à ٲSÙ(µ*? ¹.Ù^Í, (³W à ²Õ +µ* Æ Æ2Æ! ÃÙÃ Æ ¹Y± ¹ +ææ ÆÙÆ Ã +²FÅ'»Äà æ²ä¹.¹±ãú2è?¼ Æ! Ã2½+Ù(µÆÙ¹ ±( µ,¹¼ Í Ä" ²æ+Æ!æ+²^ß^½+Å'¼ ¹Ø"Õ!Í (³ ±ÈÄ"²²Õ±^Í ÍRà Ð2 ¹.Æ Æ!Ù+² ¹ Æ,³?±+»ÖÄ"³ µ*ø+â¼ ẂРĵbµ*æ²Ä¹.¹±Ã.Ð ¼ ³±"³²Õ µ*ä.õ^ææ+¹? bºå'»fí ²Ù» +²,ÂÄà Æ,±<à ¼ ¹+¼ ¼ Ææ(²½^±à ±"Å'¼ ³ Æ8±(ÕFÙ(µÆÙ¹ ±( µ*ä"¹å'ø»ø"æ2æ,æ+ã à èy ²Õ¹Ø.Õ (Å' à ¹ + Æ Æ*½+ ÕS±²bÆ!µ*±+ÆÙ»¼ ±AÅ ¹.Ø"?ØÆ Æb ök ára

47 7.RFNi]DWL VV]HI JJpVHN $ SpQ] J\L LQQRYiFLyN PHJOHKHW VHQ WiJ NDWHJyULD OHJiOWDOiQRVDEEDQ ~J\ puwhoph]khw PLQW J\ MW IRJDOPD PLQGD]RQ ~MV]HU EHIHNWHWpVL pv ILQDszírozási eszközök ek, am elyek a péz D KLWHO pv D W NHSLDFRNRQ PpJ QHP iowdoiqrvdq KR]]iIpUKHW NœA A émet pézügyi szabályozásba a fogalom azokat az értékpapírokat jeleti, amelyek az adóköteles kamatbevételeket adómetes árfolyam yereséggé alakítján YDJ\LV WHOMHV HJpV]pEHQ W NHM YHGHOHPNpQW DGy]QDN utáa.œ A pézügyi iovációk a profitszerzés érdekébe alkalmazott olya új pézügyi eszközöket, piaci megoldásokat és értékesítési techikákat jeleteek, amelyek révé OHKHW Yp YiOLN ~M J\IHOHN PHJVzerzése, a forrásköltségek csökketése, a források Q YHOpVpYHO W EEOHW OLNYLGLWiV EL]WRVtWiVD $ SpQ] J\L LQQRYiFLyN WHUPpNHL OHKHW Yp WHV]LN D NDPDW pv iuiro\dp LQJDGR]iV YDODPLQW D W NHiWWpWHO MHOHQWHWWH PDJDV NRFNi]DWUD pstw VSHNXODWtY M YHGHOPHN HOprését, ezzel párhuzamosa a kockázatok szétterítését, illetve bizoyos adm iisztratív pézügyi piaci HO tuivrn kikerülését YDJ\LVDQHP]HWN ]LV]DEiO\R]iVLpVIHO J\HOpVLDUELWUi]VOHKHW VpJHNNLKDV]QiOiViW$ pézügyi iovációk szorosa kapcsolód ak az i form atikai és kom muikáció WHFKQROyJLDL IHMO GpVKH] DPHO\ I OHJ D Q\ROFYDQDV pyhnw O NH]GYH D QHP]HWN ]L SpQ] J\LSLDFRNXJUiVV]HU Q YHNHGpVpWYiOWRWWDNL A pézügyi iovációk között található D Nockázatok emzetközi szétterítésébe OHJMHOHQW VHEE V]HUHSUH V]HUW WHWW értékpapírosítás (VHFXULWLVDWLRQ DPHO\QHN D] D OpQ\HJHKRJ\DEDQNRNDKLWHOHLNHWNLYH]HWLNDPpUOHJE OHV]N ]IHGH]HW puwpnsdstuui alakítják, és továbbadják azokat a piaco. -HOOHP] WHUPpNHL PHJROGiVDL N ] WW HPOtWKHW ND]HXURértékpapírok, a változó kamatozású értékpapírok, a letéti jegyek, a kamatszelvéy élküli kötvéyek, valamit azok a speciális értékpapírok, amelyek mögött valamilye homogé eszközök, vagy eszközcsoportok állak fedezetkétë" $] értékpapírosítás a agy emzetközi kereskedelmi bakok körébe apjaikba egyre szélesebb körbe alkalmazott eljárás a hagyomáyos hitelyújtás sorá MHOHQWNH] NRFNi]DWRNWyOW UWpQ PHJV]DEDGXOiV érdekébe. Eek sorá a bakok az à B È Æ2Æ ÎÎÏÏÏ Ä³ Êà ²Ä.³ +Îà Ñ.¼ ¹.ijÎÐ2¼ ³?±³Õ¼ ³8³Ä+Â.±+Æ!¼ ij +³, È ÆÅ à! È Æ2Æ ÎÎÏÏÏ Ð Ã Ö¼ ³»(Ð2Ä(Ñ +ÎÐ Ä(Ñà Ñ.μ ³ Ñ È Î¾?¼ ³±"³ Õ¼ ³³?ı(Ƽ Ä.³ **ád±²² Æ Í,± ¹ Ŕ² + Ê?µ*¼ Ƽ ²

48 általuk kihelyezett eszközöket (jelzáloghitelek, VXESULPH hitelek, szidikált eurohitelek, egyéb eszközök) értékpapír formájábaydj\lvdklwhohnpézáramlásait egyetle kötvé ybe összecsom agolva HODGWák a piaco A vásárló egy olya speciális pézügyi szolgáltató céltársaság (SPV 6SHFLDO3XUSRVH 9HKLFOH YROW DPHO\HW J\DNUDQ saját maguk KR]WDN létre. Ez a kötvéy megvételét N YHW HQ V]pWFVRPDJROWD azt és a cash flowkat a kockázati kitettség, valamit lejárat alapjá szeletekre, csomagokra botott (WUDQFKHV) kötvéyekké alakította. (]HNHWD]pUWpNSDStURNDWD]XWiQDSLDFRQLQWp]PpQ\LEHIHNWHW NEHIHNWHWpVLEDQNRN IHGH]HWL DODSRN KHGJH IXQGV) vásárolták m eg, és imm ár újracsomagolva D] DODS befektetési jegyekét folytatwák útjukat. Léyegébe az törtét, hogy a eheze eladható egyedi hiteleket és kötvéyeket ezzel a pézügyi techikával forgalomképes értékpapírokká traszform álták. $EDQNRNily módo tehát visszakapják a hitelkét korábba kihelyezett forrásaikat, DPLNHWtJ\~MUDNLKHO\H]KHWQHN(]iOWDOPHJV] QQHNDKLWHOHNKH]NDSFVROyGyKLWHO és kamatkockázatok, ráadásul felszabadíthatók leszek az esetlegese megképzett kockázati tartalékok is. A kockázatoktól való megszabadulásak ez a viszoylag HJ\V]HU OHKHW VpJHD]RQEDQDPLNRUDKLWHOQ\~MWiVHOHYHD]]DODV]iQGpNNDOW UWpQLN hogy értékpapírrá alakítva továbbadják a követelést (RULJLQDWHWRGLVWULEXWH HU V késztetést jelethet a bakok számára, hogy felpuhítsák szigorú hitelbírálati J\DNRUODWXNDWVDPpUOHJE OYDOyNLNHU OpVLJWDUWyiWPHQHWLLG UHRO\DQ J\IHOHNQHN is adja ak kölcsö t, akik korábba em feltétleül kaphattak vola. Ez L. Kodresë.ž szerit egyúttal azt is jeleti, hogy a bakok hitelezési aktivitása midikább a EHIHNWHW N puwpnsdstu YiViUOiVLKDMODQGyViJiWyO I JJYDJ\LV D] J\IHOHNEL]WRQViJRV hosszú lejáratú betéteiek kisebb a szerepe a bakok likviditásába, így azok az LGHJHQHNNpQ\pW O függ ek. A pézügyi iovációk termékeiek másik agy csoportját a származékos eszközök D] ú. GHULYDWtYiNCD IXWXUHVIRUZDUGVVZDSVRSFLyNképezik. (]HNDONDOPDVDNDUUD KRJ\DEHIHNWHW NYLV]RQ\ODJNLV VV]HJHNNHOQDJ\RQQDJ\iUIRO\DPpUWpNUHN VVHQHN ]OHWHWDPLpUWHOHPV]HU HQIRNR]]D a kockázatot, és a emzetközi pézügyi redszer *bä/f Áã<âD ÜD ª «8,Þ ÉÄÃ ÊÅ' Ëå ½ AÊ?Å Í, (µd«? +«8 Þ8 : A Crisis of Cofidece ad a Lot of More. EF ú?þ Fú ý4ghji>j ^ó<ÿk&8ò L júius, 12. o. *bÿ ««Ä Részletesebbe lásd: CSIKÓS7 NAGY Béla ª «8?å" : A pézelmélet új alapjai, a derivatívumok térhódítása, Fejlesztés és Fiaszírozás 2. szám 157

49 HJpV]H HOIHUW ] GpVpQHNLOOHWYH IRNR]yGyLQVWDELOLWiViQDNYHV]pO\pW A hagyomáyos befektetési term ékekhez képest m agasabb kockázatuk azzal függ össze, hogy értékük egy vagy több más eredeti alaptermék (XQGHUO\LQJ SURGXFW piaci árától függ, és M Y EHOLHODGiVLYDJ\YpWHOLN WHOH]HWWVpJWiUVXOKR]]iMXN$GHULYDWtY ügylete elért Q\HUHVpJ YDJ\ YHV]WHVpJ D V]HU] GpVEHQ HO UH U J]tWHWW iu pv D WpQ\OHJHV SLDFL iu N O QEVpJpW OI JJDPLQDJ\REEiUIRO\DPYRODWilitás mellett V]iPRWWHY HQPDJDVDEE kockázatokkal jár, m it amik egyébkét a részvéypiacot általába jellemzik. (QQHN D] D PDJ\DUi]DWD KRJ\ D EHIHNWHW N D KDJ\RPiQ\RV UpV]YpQ\SLDFRQ D] osztalék és az árfolyam övekedés jele tette magasabb hozam reméyéehq vásárolak részvéyt. A tapasztalatok szerit azok bizoyulak sikeresek, akik a részvéybefektetésüket hosszú távra eszközlik, vagyis va idejük és türelmük kivári, KRJ\ D] iuiro\dp HPHONHGpVH EHN YHWNH]]HQ $PHQQ\LEHQ D]RQEDQ HJ\ EHIHNWHW részvéy helyett pézügyi iovációba fektet, vagyis pl. három vagy hat hóapos KDWiULG V NRQWUDNWXVW YiViURO DPHO\EHQ D] iuiro\dp Q YHNHGpVpUH V]iPtW DNNRU D UpV]YpQ\SLDFWHQGHQFLiLPHOOHWWD]LG WpQ\H] YHOLVV]iPROQLDNHOO+DXJ\DQLVDYiUW árfolyam em elkedévdniu FVDN HJ\ QDSSDO NpV EEHQ N YHWNH]LN EH PLQWD KDWiULG V J\OHWOHMiUDWDDNNRUDEHIHNWHW E~FV~WPRQGKDWDKR]DPQDN Az pézügyi i ovációk körébe sorolható az ú. FDUU\WUDGH DPLHJ\DODFVRQ\DEE kamatozású devizába való hitelfelvétel és egy magasabb hozamú devizába való kihelyezés összekapcsolását jele ti. $UHQGNtY OGLQDPLNXVDQIHMO G LQQRYDWtYSpQ] J\LLQWp]PpQ\HNN ] WWHPOtWKHW ND fedezeti alapok, az ú. KHGJH IXQG ok, amelyek befektetési portfoliói javarészt KLWHOE OOHYHUDJHYDJ\FDUU\WUDGH útjá fiaszírozott pozíciókból épülek fel, és H]HN W PHJHV IHOPRQGiVD OiQFUHDNFLyV]HU ]DYDURNDW NpSHV NLYiOWDQL I OGUDM]LODJ távoli piacoko is. $ PRQHWiULVKDWyViJRN V]iPiUD D JOREiOLV SLDFRN J\RUVIHUW ] GpVpQHN D OHKHW VpJH számos szabio\r]ivl HOOHQ U]pVL SUREOpPiW LV IHOYHW (UUH %HQ 6 %HUQDQNH D )(' elöke is felhívta a figyelmetë(œ, mert miközbe a pézügyi iovációk jól szolgálak RO\DQ iowdoiqrv FpORNDW D JD]GDViJEDQ PLQW D SpQ] J\L VWDELOLWiV D EHIHNWHW N védelm e, a piaci i tejuifly PHJWHUHPWpVH HJ\LGHM OHJ V]iPRWWHY NRFNi]DWRNDW LV *!àd. + + ÈR ȱ¼ µ*å'±³r D +³R? + DâDãS Fº 1/Fâ È Æ Æ D ÎÎÏÏÏ To Ð the +? +µb±ã Federal µ* +² (µ2â " Reserve»"Ä(Âγ? ϲ ^ (³ Æ ²Î²^? + + È?Î*Í, (µ*³?±(³ ¹. «8 8Ì?å bå± Bak of Atlata s 2007 Fiacial Markets ÈÆ!Å Coferece, május 15.

50 hordozak és terjeszteek szét a világgazdaságba. Ezekek a kezelésére azoba a jelelegi pézügyi szabályozás m ég em redelkezik hatékoy eszközökkel. $ SLDFL NRFNi]DWRNNDO D EHIHNWHW N NpQ\Weleek együtt éli, s eze a pézügyi iovációk sem képesek változtati. A Die Zeitëë PiU HJ\ pywl]hggho H]HO WW D] etrópiát, a termodiamika eergia megmaradásról szóló alaptörvéyét a zárt térbe az eergia em csökke hozta aalógiakét arra, hogy bármely hatékoy pézügyi iováció sem képes a piacak a kockázatát csökketei. Ezek a kostrukciók csak azt tudják elér i, hogy a kockázatok m egoszlása másm ilye legye. Eek féyébe belátható, hogy az amerikai VXESULPH jelzálogpiaci válsággal összefüggésbe eddig yilváosságra került adatok elletétesek azzal a tézissel, hogy DSpQ] J\LLQQRYiFLyN QPDJXNEDQHU WHOMHVMyOpWLKDWiVRNNDOEtUQDND]iOWDOKRJ\D kockázatok jobb szétterítését biztosítjákë5 $PDJDVW EEV] U VW NHiWWpWHOHNPLDWWD kockázatok téyleges mértékéek az észlelése és azok meedzselése a pézügyi kockázatkezelést boyolultabb feladat elé állítja, mit az egyéb hagyomáyos üzleti területeke.,qqrydwtyphjrogivrndkd]dlsldfrq A pézügyi iovációk alkalm azásáak igéye a hazdl SLDFRQ LV HJ\UH HU V GLN D bakok mid több magas kockázatú termékkel jeleek meg, amelyekkel a stagáló, LOOHWYH IRNR]DWRVDQ URPOy W NH LOOHWYH HV]N ]DUiQ\RV M YHGHOPH] VpJ NHW 52( ROA) próbálják kompezáli $ WRYiEELDNEDQ D EDQNL IRUUiVJ\ MWpV szempotjából meghatározó lakossági piaco, azo belül is a betétek, befektetések területé megjelet éháy pézügyi iovációról lesz szó em vizsgályd sem a vállalati, sem az ökormáyzati piac sajátosságait. Æ * * È Æ2Æ ÎÎÏÏÏ Õ +¼ Æb? Î( bý?þþ ÎËÒ.ÎbÉ (µbµ*ê? + ^¹"Æ! ².?¼ à ±Ê Ð -, +¼ * 6 âd³æ!õ±(ê"í, (µæ! <¾8¼ ³?±(³Õ¼ ³?³Ä+Â.±+Æ!¼ ij (³ È Æ Æ D ÎÎÏÏÏ È±"³? à ²Í8à ±Æ Æb ÄÅeÎ ÏA²Î A³ Æ! (µ*³ +ÈÅ' (³?Î D±(³¹. (³ É (µ*²¼ È (µ!ê?³»" ³?Îề "ÂÎ^ề Î+«8 8?Ò ÝÎ^êDÆ!ÎÐ Æ!Î^ê8Í,Î+ bë? bò *ËÒ.Î Ð2±(Êà Æ* ±²^ Ñ.Î (³Æ Õ±(Ê"Í, (µæ Erüchterdes Fazit, Hadelsblatt, április 6. Ð ¼ ³±³ Õ¼ ³³?ı(Ƽ Ä"³? (³, ÈÆÅ3Ã

51 7 7 ± 7 7 ± (O UHNHOOERFViWDQLKRJ\DODNRVViJLSLDco a megtakarításokért folyó verseybe a KLWHOLQWp]HWHNiOWDODONDOPD]RWW~MSpQ] J\LLQVWUXPHQWXPRNQHPPLQGLJWHNLQWKHW N a szó valódi értelmébe vett iovációkak, agy részük léyegébe csak egy kreatív módo összerakott, átcsomagolt pézügyi eszköz. Ugyaakkor mégis jól pu]pnhowhwln D]W D] HJ\UH HU WHOMHVHEEHQ puypq\hv O V]HPOpOHWYiOWiVW DPHO\ VRUiQ D bakok alkalmazkodi próbálak a termék és szolgáltatáskíálatukkal a változó ügyféligéyekhez. /HN W WWEHWpWpVW NHSLDFLEHIHNWHWpVNRPELQiFLyL $JOREiOLVSpQ] J\LYiOViJNLW UpVpWPHJHO ] LG V]DNEDQMyOPHJILJ\HOKHW YROWD]D MHOHQVpJ KRJ\ D Q YHNY LQIOiFLy N YHWNH]WpEHQ D KDJ\RPiQ\RV EDQNL EHWpWL termékek hozam szempotjából folyamatosa veszítewwhn D YRQ]HUHM NE O $] ügyfelek UpV]pU OXJ\DQDNNRU a megtakarításaik reálhozamáak javítása érdekébe HJ\UH HU WHOMHVHEE LJpQ\ IRJDOPD]yGRWW PHJ PDJDVDEE KR]DPRNDW tjpu GH PpJ pvv]hu PpUWpN NRFNi]DWRWMHOHQW EHIHNWHWpVLOHKHW VpJHNLUiQW A megtakarítók globális kockázatvállalási hajladóságáak a övekedése PiVRGLN IHOpW O DUUD LQGtWRWWD D KD]DL EDQNRNDW KRJ\ J\RUVDQ UHDJiOMDQDN pv D] J\IHOHLNQHN PLQG YiOWR]DWRVDEE W NHSLDFL EHIHNWHWpVHNHW NtQiOMDQDN IHO LOOHWYH D KDJ\RPiQ\RV EHWpWL WHUPpNHLNHW PDJDV KR]DPRW tjpu W Nepiaci befektetési megoldásokkal kapcsolják összeë8. Ezek a kombiált befektetési portfoliók az egyes bakokál ugya másmás éve futak, de felépítésük a hozam és kockázat I JJYpQ\pEHQOpQ\HJpEHQKDVRQOyUHQGH] HOYHNPHQWpQW UWpQLN Az ügyfelek magasabb hozamelvárású megtakarításait a bakok olya portfoliókét NH]HOLN DPHO\QHN HJ\ UpV]H EHWpW IRUPiMiEDQ PiVLN UpV]H SHGLJ N O QE ] VV]HWpWHO ] PpEHQ Q\tOW YpJ EHIHNWHWpVL DODSRN MHJ\HLEHQ D]D] N O QE ] KR]DP és kockázati szitet reprezetáló befektetési kosarakba kerül elhelyezésre. A *"9 Ç[±(» à ±³ ¹(Í, ÆÙÆ Í, <Ð ¹.Æ Æ A GfK Hugáriáak a The Wall Street J oural Europe számára ¹±µ*æ³.Ö.±A ^ D²^Õæ(Õ±+à készített felmérése Ù¹½ <ÖÊ»"±(Æ azt mutatja, hogy yarországo a rövid7 7 Európába 43, Csehországba 27 százalék. A hazai lakosság 17 1 százaléka fektet részvéybe, illetve részvéyalapba (Nyugat7 Európába: 11 és 9 százalék). Az életbiztosításokba és yugdíjalapokba is csak 10, illetve 5 százalékos aráyba fektetek be áluk, miközbe Nyugat7 Európába ez az aráy 25 és 14 százalékos. A felmérés szerit a magyar háztartások kereke háromegyedéek ics megtakarítása, a yugat7 európaiak esetébe ez 40 százalék. È Æ Æ D ÎÎĵ*¼»Ä ÈÊÎÊÕ^à Æ!¼ ³?»Ö + Î*Í Ð2 ¹"Æ! Æ +²Î+«, 8Ì ^«*Ë Ð2 È? (µ ÈÄÃ Ã Ä Å'±(»Ö±µ*Ä"¹ ³ ±+à +³ÕÊ»Ö.¼ Í Ð ¹.Æ Æ +²»Ð ¹ È Æ!Å3Ã

52 7 SRUWIROLy PHJRV]WiViQDN D] DUiQ\DLW MHOOHP] HQ D EDQNRN VDMiW PDJXN tumin HO $] LO\HQ NRQVWUXNFLyNEDQ D EHWpWL UpV] WHOMHVHQ NRFNi]DWPHQWHV D W NH YLVV]DIL]HWpVpW LOOHW HQUiDGiVXOD]HOV KyQDSUDHO UHU J]tWHWWNLHPHONHG HQPDJDVIL[EHWpWL kamat jár, vagyis a hozama is potosa kalkulálható. Eek az átmeeti periódusak DOHMiUWiWN YHW HQDSRUWIROLyEHWpWLUpV]HWRYiEEUDLVNRFNi]DWPHQWHVHQGHPiUFVDN az aktuális kodíciós lista szeriti lekötött betétek (alacsoyabb) kamatmértékei szerit gyarapszik tovább. $SRUWIROLyPiVLNUpV]pWXJ\DQDNNRUDEDQNRNNRFNi]DWRVW NHSLDFLHV]N ] NEHQ\tOW YpJ DODSRN EHIHNWHWpVL MHJ\HLEH DODSRN DODSMiEDë; fektetik, amelyek mögött a OHJGLQDPLNXVDEEDQ IHMO G SLDFRN részvéyidexei, és egyes árupiaci termékek idexei találhatók, s midezekhez speciális hozamszámítási módszerek, kifizetési PHFKDQL]PXVRNLVNDSFVROyGQDN$EDQNLWXODMGRQEDQOpY EHIHNWHWpVLDODSNH]HO ND áluk befektetési jegyekre váltott megtakarításokat betételhelyezés formájába léyegébe visszacsatorázzák a bakokhoz, amelyek számára ez a likviditásmeedzselés szempotjából külööse fotos lehet.ëa $ EDQNRN D W NHSLDFL EHIHNWHWpVHN V]iPRWWHY HQ PDJDVDEE NRFNi]DWiW N O QIpOH módo igyekezek mérsékeli, vállalhatóvá tei az ügyfelek számára. A széles N UEHQDONDOPD]RWWW NHJDUDQWiOWNRQVWUXNFLyNë" D]WMHOHQWLNKRJ\DEHIHNWHWHWWW NH visszafizetését a bak szavatolja, ezáltal a megtakarító lehetséges veszteségéek a PpUWpNHDOHJNHGYH] WOHQHEESLDci körülméyek bekövetkezése eseté is legfeljebb a hozamot ériti. Ugyacsak a befektetési hajladóságot hivatott öveli a bakok UpV]pU O D KR]DP PLQLPiOLV PpUWpNpYHO NDSFVRODWRV YiOODOiV D] ~Q KR]DPYpGHWW befektetés5+ felkíálása. Ez a gyakorlatba azwmhohqwlkrj\phjkdwiur]rwwixwdplg OHMiUWiW N YHW HQ DW NH HJ\HO UH U J]tWHWW PpUWpN KR]DPPDO Q YHOWpUWpNHQ NHU O visszafizetésre. *"<8Û Ã Û8¼ ij + (µdû8µ*ä"ð2¼ Æ*Åe±Ñº<à ±+?Ĺº<à ±+ &=*±.½(ãF±(¼ Ð Ð +¼ ² (³RÛ?µ*¼ ±+Æ ±³ ¹.¼ ³»YÛ?±"³³?Ä.³?¼ ±Fº<à ±+?Ĺº<à ±+ &=*± *"B È Æ Æ D MNB ÎÎÏÏÏ J eletés Ń³ÍS a ÈÊÎ+â ³»¼ pézügyi ³ " stabilitásról ±(²^ Ñ M ±(»" N8Ń³Í,ÈÊ.ề ( április), ²^ƱÍ,¼ à ÀF ijÆ! +³Æ +bá!n, ^ Þ Ý Ì 79. o. **OÛ Ã Y³¼ Dµ* ¼ ÆzÛ?¼ ±( ¼ƒ Ƽ ÅeÊÅ ºFà ±( 8½Aº»"ijPOÕÄ.³RQ +²z ¹ ^Â.Ù+? Æ Æp.Õæ"µ*Åe±Õ^Æ ±+ÆÄ"Æ2ƃº<à ± 8½WÇ0/F S- Ø(Ã Í Ä(à Ö.»"è ¹. ^ÂÙ+ Æ Æ?²Õæ"µ*Å'±(Õ^Ʊ+ÆÄÆ2Æ º<à ±(?½(âDµ*²bÆ! F DÄ e ^ T/SØ(Æ ÂÙ+³.ÖºFà ±( 6áFÛÃ2 Ð ÊÆèA ¹ Ù+²< Ä"Õ±(ÅWÂÙ+ Æ Æ º<à ±+,½É¼ à æ+»"²^õæå ¹. /SØ"Æ ÂÙ(³"Ö½+ãF±¼ Ð Ð2 +¼ ² (³W A³¼  (µ!õêå ¹. 7 és Hozamgaratált Származtatott Alap, Erste Garatált 7 és Hozamvédett Származtatott Alap

53 +RPRJHQL]iOyGyWHUPpNpVV]ROJiOWDWiVNtQiODW A hazai bakpiac betétpiaci szegm esébe az általá ostól eltéu HQHOpJJpNLpOH]HWWD YHUVHQ\ D KLWHOLQWp]HWHN N ] WW 0LN ]EHQ D] HO EELHNEHQ EHPXWDWRWW PHJROGiVRN QHYH]HWHVHQ D EHWpWL pv D W NHSLDFL EHIHNWHWpV YDODPLO\HQ IRUPiEDQ W UWpQ összekapcsolása DPHO\DOLJKDQHYH]KHW NODVV]LNXVSpQ] J\LLQQRYiFLyQDN mégis ~MV]HU SpQ] J\L LQVWUXPHQWXPQDN WHNLQWKHW KLV]HQ DONDOPD]iVXNNDO D PDJDVDEE KR]DPLJpQ\HNHOpUpVHpVDNRFNi]DWRNpVV]HU PHJRV]WiVDYiOLNOHKHW Yp (]HN D SpQ] J\L NRQVWUXNFLyN D]RQEDQ QHP NpSHVHN WDUWyV YHUVHQ\HO Q\ biztosítására, mivel az imitifly UpYpQ D] HJ\HV EDQNRN LO\HQ MHOOHJ WHUPpNHL KRPRJHQL]iOyGQDN D NRQGtFLyNEDQ QDJ\IRN~ HJ\H]pV ILJ\HOKHW PHJ $ forrásszerzésbe az egyes bakok piaci téryerése és ügyfélköréek kiterjesztése tehát agyo szorosa függ az általuk kíált omiális kamat agyságától, mert a betéti WHUPpNHNEHQ pughnhow PHJWDNDUtWyN EDQNYiODV]WiViW DODSYHW HQ D PLQpO PDJDVDEE kam at elérése m otiválja. (]YLV]RQWD]WMHOHQWLKRJ\DWHUPpNiUD]iViQDNH]HQDWHU OHWHQNLHPHOWMHOHQW VpJH YDQ YDJ\LV ROLJRSROLV]WLNXV körye]hwehq LV OHKHWQHN RO\DQ V]HJPHQVHN DPHO\HN D SRO\SRO SLDFVWUXNW~UiUD MHOOHP] PyGRQ YLVHONHGQHN (] D]W MHOHQWL KRJ\ LWW D] árversey D G QW WpQ\H] D EDQNYiODV]WiV HJ\pE V]HPSRQWMDL PiUNDpUWpNHN PHJEt]KDWyViJ NLV]ROJiOiV PLQ VpJH HOpUKHW VpJ LVPertség, stb.) ezért háttérbe V]RUXOQDN$KD]DLODNRVViJL J\IpOV]HJPHQVEHQNLDODNXOWQDJ\RQHU ViUYHUVHQ\tJ\ D]HOpUKHW PDU]VRWDODFVRQ\DQWDUWMDDPLDEDQNRNM YHGHOPH] VpJpWURQWMD Üzletpolitikai és kom muikációs szem po tból is figyelemre m éltó tasdv]wdodwrnndo V]ROJiOWDV]HSWHPEHULNDPDWDGyEHYH]HWpVpWPHJHO ] LG V]DNDPLNRUQDJ\RQ agresszív versey botakozott ki az ügyfelek megyerése érdekébe a bakok között. J óllehet a kam atadó elkerülését célzó betéti kostrukciók kíálatával m illiáugrv agyságredbe sikerült mobilizáli a megtakarításokat, a versey miatt azoba a marzs agyo lecsökket, a ettó kamatkülöbözet alig haladta meg az egymásfél százalékot. UgyDQH] YROW PHJILJ\HOKHW DOLJ HJ\ pyyho NpV EE D OHMiUy EHIHNWHWpVHN megújítása érdekébe a hitelitézetek között kibotakozott kíálati versey sorá is. $ 3. sz. ábrá jól látható, hogy m árciusától szeptem beréig D EDQNUHQGV]HUL V]SUHG IRO\DPDWRVDQ és töretleül csökket, összességébe közel

54 másfél százalékpottal, és csak az év utolsó egyedébe mutatott miimális em elkedést sz. ábra $EDQNUHQGV]HULV]SUHGpV VV]HWHY L % % 2003.dec 2004.márc 2004.jú 2004.szept 2004.dec 2005.márc 2005.jú 2005.szept 2005.dec 2006.márc 2006.jú 2006.szept 2006.dec 2007.márc 2007.jú 2007.szept 2007.dec 2008.márc 2008.jú 2008.szept 2008.dec 2009.márc 2009.jú 2009.szept 2009.dec 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Kam atráfordítás/ átl.kam atozó források (bal skála) Kam atbevétel/ átl.kam atozó eszközök (bal skála) Szpred (jobb skála) )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' $bakok közötti ügyfélpviruuivv]hu]pvlyhuvhq\e Oaz említett RVLG V]DNEDQ pughnhvpygrqqhpdohjqdj\reeodnrvvijledqnd]273nhu OWNLJ\ ]WHVHQ$EDQN YH]HW L NpV EE D OHKHWVpJHV RNRN N ] WW D N OV NRPPXQLNiFLyEDQ QHP D]W hagsúlyozták, hogy QHP UHDJiOWDN NHOO HQ J\RUVDQ pv UXJDOPDVDQ HUUH D] HJ\V]HUL lakossági igéyre, haem azt, hogy em hajladók mide árat megadi az J\IpOE YtWpVpUW (QQHN D EDQNYiODV]WiVL G QWpVHLEHQ HU WHOMHVHQ iuvezérelt, ezért LGHoda csapódó, eheze megtartható ügyfélszegmesek a megyerése érdekébe XJ\DQLVRO\DQNHGYH] IHOWpWHOHNHWNHOOHWWYROQDDMiQODQLXNDNRQNXUHQFLiKR]NpSHVW

55 DPLWDM YHGHOPH] VpJLV]HPSRQWRNPpUOHJHOpVpWN YHW HQD]273YH]HWpVHPiUQHP vállalt. Kommuikációs szempotból több olvasata is lehet eek a törtéetek. Az egyik az, KRJ\ D] 273 NpV Q peuhgw D YHUVHQ\WiUVDL PHJHO ]WpN QHP WXGRWW poql D NtQiONR]y OHKHW VpJJHO $ PiVLN PDJ\DUi]DW YLV]RQW D] OHKHW pv YDOyV]tQ VtWKHW HQ H] ioo közelebb a valósághoz, hogy a bak agyobb értéken WHNLQWHWWHDPHJOpY VWDELO J\IpON UpQHN PHJ U]pVpW PLQW D] iuvezérelt, fogyasztói magatartását tekitve eheze kiszám ítható új betétes ügyfélkör felé való yitást. Általáosítható tapasztalat, hogy ameyibe egy ba ki ügyfélpolitika a forrásszerzév pughnpehq H[SDQ]tY FpORNDW W ] PDJD HOp DNNRU D NRPPXQLNiFLyMiW LV HQQHN NHOO DOiUHQGHOQLH PDJ\DUiQ D OHJI EE IHODGDWD D YHUVHQ\WiUVDNpKR] NpSHVW NHGYH] EE NDPDWNRQGtFLyN KDQJV~O\R]iVD (]]HO D WHUPpNNRPPXQLNiFLyYDO SHUV]H HOV VRUEDQ D]RNQ\HUKHW NPHJDNLNV]iPiUDD]iUD]HOV GOHJHVYDJ\NL]iUyODJRVV]HPSRQW Ilye körülméyek között a brad, az imázselemek a kommuikációba csak korlátozotta felhaszálhatók, ugyais a hatásuk szite em is érvéyesül, alig va üzeetértékük a bakválasztási dötések befolyásolásába. A kommuikáció PpUKHW VLNHUH J\IpOV]iP Q YHNHGpV IRUUiVEHYRQiV QHP PDJiWyO D NRPPXQLNiFLyV WHYpNHQ\VpJW O KDQHP OpQ\HJpEHQ HJ\ N OV WpQ\H] W O D] DGRWW termék árazásától függ. A következméy az eredméy szempotjából em mewhv EL]RQ\RV WUDGH RII hatástól sem, evezetese a forrásövekedés az ügyfélportfolió LQVWDELOEHWpWHVLN UUHOW UWpQ IHOKtJXOiVDUpYpQN YHWNH]KHWEH $ EDQNRN V]iPiUD D WDUWyV pv PHJEt]KDWy J\IpON U NLDODNtWiVD HJ\ HU VHQ szegmetált ügyfélpolitika keretébe a passzív és aktív oldali termékek és szolgáltatások összekapcsolását, a FURVVVHOOLQJ DONDOPD]iViW VHJtW FpOLUiQ\RV kommuikációval támogatható meg igazá eredméyese. A kommuikáció itt már em csak HJ\ K~URQ MiWV]LN, haem célcsoport specifikus eszköztárat alkalmaz. Mideesetre fotos ta ulság lehet DEDQNSLDFLV]HUHSO NV]iPiUD]LVKRJ\DPDJDV PDU]VRNNDO NHFVHJWHW J\IpOV]HJPHQVHNEHQ QHP NHOO YLVV]DULDGQL D] DJUHVV]tY YHUVHQ\]pVW OVHP

56 ,QQRYiFLyVV]LQWHN Az i ováció a verseyköryezhwehqydoyhuhgppq\hvp N GpVpUGHNpEHQQHPFVDN D JD]GDViJ KDQHP D SpQ] J\L V]IpUD V]HUHSO L tj\ D EDQNRN V]iPiUD LV PLQG MHOHQW VHEE WpQ\H] Yp YiOLN $] HJ\HV KLWHOLQWp]HWHN SLDFL WpUQ\HUpVpW D V]HUYHV IHMO GpV YDODPLQW D J\RUV PpUHWQ YHNHGpVW HO LGp] VV]HROYDGiVRN I~]LyN pv IHOYiViUOiVRN PHOOHWW Q YHNY PpUWpNEHQ D] LQQRYDWtY SpQ] J\L PHJROGiVRN ~M termékek és szolgáltatások bevezetése képes biztosítai. $],%0,QVWLWXWHIRU%XVLQHVV9DOXH(IBV) ba ki csoportja által készített taulm áyuv V]HULQW D] LQQRYiFLy UpYpQ OHKHW VpJ Q\tOLN D YHUVHQ\WiUVDNWyO W UWpQ PHJN O QE ]WHWpVUH D W PHJE O YDOy NLHPHONHGpVUH (V]HULQW D QHP V]RNYiQ\RV SpQ] J\L ~MtWiVRN HO VHJtWLN D KDWpNRQ\DEE DONDOPD]NRGiVW D SLDFL LJpQ\HNKH] hozzájárulak a profit öveléséhez, ayhuvhq\ho Q\PHJWHUHPWpVpKH]IHQQWDUWiViKR] és a piaci expa zióhoz. Az iovációs folyamat új ötleteket igéyel, illetve a jelelegihez képest gyökerese új JRQGRONRGiVPyGRW IHOWpWHOH] $],9% NXWDWyFVRSRUWMiQDN YH]HW MH -RKQ :KLWH V]HULQWU&W az iováciyqdn KiURP I WtSXVD pv DONDOPD]iVL WHU OHWH N O QtWKHW HO DPHO\HNN ] OD]HJ\LNDPiUHO ] HNEHQHPOtWHWWSpQ] J\LWHUPpNpVV]ROJiOWDWiVL iovációkat jele ti. A m ásik az RSHUDWtY LQQRYiFLyNDW YDJ\LV D EDQN I P N GpVL WHU OHWHLQHN DODSYHW WHYpNHQységeiek hatékoyságát javító új megoldásokat foglalja magába, a harmadik válfaja pedig az üzleti vállalkozási PRGHOO iováció, amely sorá a bak új célterületeket alakít ki, átstrukturálja szervezeti felépítését, tevéke ységei hatókörét és kiterjesztisldflp N GpVpW A termékiovációk a baki pézügyi termékek és szolgáltatások megújítását MHOHQWLNDPHO\HNUpYpQ~MSLDFLV]HJPHQVHNpV J\IHOHNYiOQDNHOpUKHW YpPLN ]EHQ H]DWHYpNHQ\VpJDPHJOpY J\IHOHNpVSLDFLSR]tFLyNPHJ U]pVpKH]LVKR]]iMiUXO$ YHUVHQ\WiUVDNWyO W UWpQ PHJN O QE ]WHWpV GLIIHUHQFLiOiV V]HPSRQWMiEyO D]RQEDQ D terméklqqryifly FVDN LG OHJHV HUHGPpQ\HNHW NpSHV IHOPXWDWQL XJ\DQLV YLV]RQ\ODJ N QQ\ OHPiVROQLXWiQR]QLDNLDODNtWRWW~MNRQVWUXNFLyNDW X Y Z2[\"]!^'_4`]!ä b c c]\"]de^ fgihj4`3[dekeb d lb d d _&me[&^ b _>d))[&^^ ]&\"opd _qsr't uuv&w xy"z,{} ~ _&`[&~z3 o b d ]Jo op >]\meb ]&ojx h ^^ƒ3f J q2qpq1 >ˆ b `3 _e) o ]\meb ]&o o b d ä ]Š q4o o Jb ` meo ^ aje l`o J[ ut ˆ> eˆ uœ Jd ^Š^" [ uuuuž X he^^ƒ3f J qpq2q1 >ˆ b `3 _e) Jo ]\ meb ]&o J o l`o ` o ƒ a c Jb `3) ƒ_a [&o ^ a[\"]& ^ \"[d o J\"b ƒ ^' cb d [&~ ƒ a c, március _

57 V]táblázat $]LQQRYiFLyYiOWR]yWHUPpV]HWH $]HGGLJLLQQRYiFLyN MHOOHP] L ƒ Hagsúly a termék és szolgáltatás iováció ƒ Fejlesztés és techológia vezérelt ƒ A kutatás és fejlesztés (K+F) közpoti szerepet játszik ƒ =iuwpvdyioododwehov ügye ƒ $WHFKQológia jeleti a másoktól való m egkülöböztetést B B B B B $M Y EHOLLQQRYiFLyN MHOOHP] L ƒ 6]pOHVN U PDJiED foglalja az üzleti modell iovációt ƒ Ügyfél és techológia vezérelt ƒ A vezetés és az egyéek NXOFVV]HUHSO NPHUWD.)DOHJI EELQQRYiFLy hordozó ƒ 1\LWRWWpVHJ\ WWP N G szervezeti és vállalati NRUOiWRNRQiWtYHO ƒ A techológia és az üzleti tevékeység itegrációja jeleti a másoktól való m egkülöböztetést )RUUiV,%0,QVWLWXWHIRU%XVLQHVV9DOXH,Q'DUHWREHGLIIHUHQW:K\EDQNLQJLQQRYDWLRQ PDWWHUVQRZ,%0*OREDO%XVLQHVV6HUYLFHVR KWWSZZZLEPFRPVHUYLFHVXVLQGH[ZVVLEYVWXG\JEVD"FQW[W D Tartósabb a hatásuk, és ahogy ez az V]WiEOi]DWEyOLVOiWV]LNDM Y WD]RNDWtSXV~ LQQRYiFLyNGRPLQiOMiNDPHO\HND]RSHUDWtYIRO\DPDWRNDWLOOHWYHDYiOODODWLP N GpVL PRGHOO DODSMDLW pulqwln 0LQGH] PiVIpOH DWWLW G W IHOWpWHOH] KLV] D WHUPpN és szolgáltatás iovációval szembe az elzárkózás helyett a yitottságra, HJ\ WWP N GpVUHpStWpViWtYHODV]HUYH]HWLpVLQWp]PpQ\LNRUOiWRNRQ A verseytársaktól való markás és hosszú távo ható, fetartható m egkülö böztetés (VXVWDLQDEOH GLIIHUHQWLDWLRQ OHJIRQWRVDEE WpQ\H] MH D] DONDOPD]RWW techológia és az üzleti itegráció (ek elleére a legikább követett

58 iovációs eljárás a termék és szolgáltatási kör megújítására beleértve az imitációt LV LUiQ\XO PLXWiQ HQQHN N OWVpJYRQ]DWDL pv LG LJpQ\H HJ\DUiQW H IHOp WROMiN D EDQNRNDW $ Sézügyi iovációk akkor vezethetek sikerre, ha a fejlesztési folyamatokat az ügyféligéyekek redelik alá és kiemelte kezelik az iováció ifrastrukturális hátteréek megteremtését. Ilye köryezetbe lehet igazá hatékoya itegráli az üzleti folyamatokat és az azokat kiszolgáló techológiákat a baki értékteremtés érdekébe. $SpQ] J\LLQQRYiFLyNKD]DLEDQNSLDFLKiWWHUH $ PDJ\DURUV]iJL EDQNUHQGV]HU HU WHOMHVHQ ROLJRSROLV]WLNXV SLDFL V]HUNH]HWpEHQ D] árversey szerepe a legtöbb piaci szegm esbe háttérbe szorul. Ez a körülm éy D emzetközi tapasztalatok alapjá elvileg fokozza a piaci téryerés, valamit a M YHGHOPH] Vég javításába fo tos szerepet játszó pézügyi iovációk irá ti igéyt. Az MNB elemzéseuj V]HULQW D KD]DL EDQNUHQGV]HU M YHGHOPH] VpJL PXWDWyL QHP]HWN ]L VV]HKDVRQOtWiVEDQ XJ\DQ NLHOpJtW QHN PRQGKDWyN GH IRO\DPDWRVDQ URPODQDN $ W NHDUiQ\RV M YHGHOPH] VpJ 52( PpUVpNO GpVH QDJ\REE PpUWpN PLQWD]HV]N ]DUiQ\RVp52$GHPLQGNHWW DODNXOiVDDUUDXWDOKRJ\HJ\UHJ\RUVDEE WHPEHQ PRU]VROyGLN OH D M YHGHOPH] VpJL YHUVHQ\HO Q\ QN N O Q VHQ D IHMOHWW RUV]iJRNNDO V]HPEHQ GH NHGYH] WOHQ O DODNXO D WpUVpJEHOi bakredszerekkel való összehasolításba is (4. sz. ábra) (]HN D WpQ\H] N D SpQ] J\L LQQRYiFLyNNDO IRJODONR]y V]DNpUW N YpOHPpQ\H V]HULQW V] NVpJHV HO IHOWpWHOpW MHOHQWLN D EDQNV]HNWRUEDQ YpJEHPHQ LQQRYiFLyQDN PLQG D termék és szolgáltatások, mid pedig a techológiai folyamatok és szervezeti/ szervezési átalakítások teré. A pézügyi iovációk alkalmazása, HOWHUMHGpVHD]RQEDQQHPI JJHWOHQtWKHW DSpQ] J\LNXOW~UDiOWDOiQRVV]tQYRQDOiWyO vagyis attól, hogy az új pézügyi istrumetumokkal megcélzott ügyfélkör meyire befogadó irá tuk. X h ^^ƒ,f MNB J q2q2q J eletés a pézügyi stabilitásról, 2010 április, 55. o. d` ḧ & 3d lb d ] [o ƒeš Œ ƒ [l] d`ḧ > o ^ [ `b ~ 3_ede^ ]&de^ y Z! Žu ˆ t

59 $KD]DLEDQNUHQGV]HUM YHGHOPH] VpJLKHO\]HWHUHJLRQiOLV VV]HKDVRQOtWiVEDQ. sz. ábra 1,5 % š % 1,5 30 % % ,5 0, ,5-0, ,5-1, LV (2009.II..év) LT (2009.I..év) RO (2009.III..év) SK (2009.III..év) PL (2009.III..év) EE (2009.I..év) HU (2009.IV..év) BG (2009.IV..év) CZ (2009.III..év) LV (2009.I..év) LT (2009.II..év) RO (2009.III..év) SK (2009.III..év) PL (2009.III..év) EE (2009.I..év) HU (2009.IV..év) BG (2009.IV..év) CZ (2009.III..év) -25 )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' $KD]DLSpQ] J\LN ]YHWtW UHQGV]HUP N GpVpWPLQ VpJpWMHOOHP] PpO\VpJLPXWDWyN XJ\DQDNNRUa globális pé zügyi válság kitöréséig folyam atos javulásról ta úskodak. $ KD]DL EDQNUHQGV]HU VV]HVtWHWW PpUOHJI VV]HJH PHJN ]HOtWL D *'3 QDJ\ViJiW D m agászektor ba ki hiteleiek értéke pedig a bruttó hazai term ék felét. A pézügyi redszer mélyülése a gazdasági övekedés lelassulása mellett is folytatódik, ami arra utal, hogy a lakosság a megszorító itézkedések elleére is próbálja fe tarta i az eddig eopuw IRJ\DV]WiVL V]tQYRQDOiW $ YiOViJRW PHJHO ] évekbe az ú. szabad felhaszálású jelzáloghitelek állomáyáak felfutása, vagy a m agas kockázatú japá je alapú hitelhnphjmhohqpvhhqqhnhj\puwhop EL]RQ\tWpNDL -yoohkhw D] LQJDWODQIHGH]HWHN PLDWW D KLWHOH] EDQNRN YiUKDWy YHV]WHVpJH QHPIL]HWpV

60 eseté kisebb lesz, a folyamat elég jól jelzi, hogy a háztartási szektor meyire em hajladó tudomásul vei az egyre övekv SpQ] J\LNRFNi]DWRNDW $ FV NNHQ UHiOM YHGHOPHN PHOOHWW NpS] G PHJWDNDUtWiVRNRQ HOpUKHW KR]DPRN PD[LPDOL]iOiVDpUGHNpEHQDODNRVViJPHJOHKHW VHQV]pOHVN UHPXWDWKDMODQGyViJRW D PDJDV NRFNi]DWL SURILO~ SpQ] J\L LQQRYiFLyN N UpEH WDUWR]y W NHSLDFL EHIektetési NRQVWUXNFLyNYDODPLQWDPiUNRUiEEDQWiUJ\DOWOHN W WWEHWpWWHONRPELQiOWW NHSLDFL befektetések irát. A bakokak a hitelezés fetartásához öveliük kell a IRUUiVDLNDW H]pUW D EHWpWJ\ MWpVL YHUVHQ\IXWiVEDQ NpV]VpJJHO NLV]ROJiOMiN H]HNHW D] LJpQ\HNHW pv Q YHNY PDUNHWLQJ NLDGiVDLNNDO D] ]OHWL NRPPXQLNiFLy HV]N ]HLQHN alkalmazásával még táplálják is ezeket. $ MHJ\EDQN PiU HPOtWHWW PpJ D JOREiOLV SpQ] J\L YiOViJRW PHJHO ] HQ NpV] OW jeletése ugya akkor m egállapítja, hogy a NRFNi]DWDODS~ YHUVHQ\ LV HU V GLN D EDQNRN N ] WW DPL I NpQW D] HJ\UH NRFNi]DWRVDEE WHUPpNHN IHMOHV]WpVpEHQ pv D KLWHOH]pVL IHOWpWHOHN HQ\KtWpVpEHQ OW WHVWHW UJœ A válság hatására ez a helyzet m egváltozott, az ayaba ki források elapadása, a rom ló hitelportfolió m iatti WDUWDOpNROiVLWHUKHNQ YHNHGpVHDNRFNi]DWYiOODOiVWLOOHW HQUHQGNtY OyYDWRVViWHWWHD NHUHVNHGHOPLEDQNRNDWDPHO\HNDKLWHOH]pVLWHYpNHQ\VpJ NHU WHOMHVYLVV]DIRJiViYDO reagáltak. Ha midehhez hozzávesszük, hogy a hazai bakredszerbe emzetközi öss]hkdvrqotwivedq NLHPHONHG HQ PDJDV pv IRO\DPDWRVDQ Q YHNY D kamatjövedelmek aráya a díj és jutalékbevételekhez képest (5. sz. ábra) DNNRU EHOiWKDWyKRJ\DM YHGHOPH] VpJNpWROGDOUyOLVYHV]pO\H]WHWHWW$]HJ\LNDVXESULPH piaci válság következm é yeiuh YH]HWKHW YLVV]D D QHP]HWN ]L KLWHOV] NH FUHGLW VTXHH]H YDJ\ V]pOV VpJHV HVHWEHQ HJ\ KLWHO VV]HRPOiV FUHGLW FUXQFK PLDWWL kamatemelkedés, a másik kompoes pedig az említett hazai betétekért folyó küzdelem, ami öveli a forrásköltségeket. Együttes hatásuk a bakredszer egésze M YHGHOPH] VpJpQHNURPOiVDLUiQ\iEDPXWDW X Lásd u. o. 68. o.

61 ž sz. ábra $EDQNUHQGV]HUI EEHUHGPpQ\WpWHOHL 1500 Mrd Ft Mrd Ft dec 2007.dec 2008.dec 2009.dec Ÿ ' Ÿ " " Ÿ Követelések értékvesztése Egyéb eredméy Kamatjövedelem Jutalék- és díjeredméy Osztalék ± ² «³' ' F ª" ª «Ÿ ' F 'ª )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' Nagyo veszélyes iráyt jelethwwd]dyiovijrwphjho ] LG V]DNEDQegyre szélesebb körbe alkalmazott gyakorlat, amely sorá a bakok lemodwak olya szolgáltatási díjakról (pl. hitelbírálat) amelyekkel pedig effektív mukaráfordításaik vaak, és a NDPDWPpUWpN NHU O D N OV NRPPXQLNiFLy IyNXV]iED A krízis yomá óvatosabbá vált pézügyi itézméyek szigorítottak hitelbírálati gyakorlatuko, és a portfolió romlásával kapcsolatos félelmeik miatt az ügyfélszerzések ezek a módszerei YHV]tWHWWHNDMHOHQW VpJ NE O $ EDQNL WHUPpN pv V]ROJiOWDWiVNtQiODW HU WHOMHV KRPRJHQL]iOyGiViYDO HJ\LGHM OHJ PHJILJ\HOKHW YROW, hogy a bakok mid jobba törekszeek arra, hogy az ügyféligpq\hn V]HP HO WW WDUWiViYDO SUyEiOMiN NLDODNtWDQL V]ROJiOWDWiVFVRPDJMDLNDW Sajátos pézügyi iovációs példa miderre a em ayira ár, sokkal ikább V]ROJiOWDWiVL YHUVHQ\ IRUPiMiW OW SiO\i]DWL WDQiFVDGiV DPHOO\HO D PLNUR NLV és

62 középvállalkozásokaw N UpEHQ WDOiONR]KDWWXQN D YiOViJ NLW UpVH HO WWL LG V]DNEDQ $ bakok általdnnru kíált szolgáltatáscsomagok a fiaszírozás mellett a pályázati IRUUiVOHKHW VpJHN IHONXWDWiViW SiO\i]DWL WDQiFVDGiVW PDJiQDN D SiO\i]DWQDN D megírását ugyaúgy magukbdq IRJODOWák, mit a pályázatok utógodozásáak komplex mukáit. Az uiós és a hazai gazdaságfejlesztési források elyerésére pályázó vállalkozások PHJV]HU]pVppUWYHUVHQJ EDQNRNra érvé yes volt az a megállapítás, hogy az iud]ivd UXJDOPDVViJDIHGH]HWLHOYiUiVRNpVDNLV]ROJiOiVLV]tQYRQDON O QE ]WHWLPHJ NHW HJ\PiVWyO.UJU A válság eze a tére is fordulatot hozott, a kereskedelmi bakok KLWHOH]pVLDNWLYLWiVDYLVV]DHVHWWDYiOODONR]iVRNILQDQV]tUR]iVLOHKHW VpJHLURPORWWDN XX FARKAS Barbara [2008]: Pályázatok: több bak is újított, Világgazdaság, április 10. _

63 $*/2%È/,63e1=h*<,9È/6È*e6.(=(/e6e1(. 7$3$6=7$/$7$, A m ostai globális válság Dpézügyi, gazdasági, társadalm i N YHWNH]PpQ\HLWLOOHW HQ D] 1933 közötti QDJ\ gazdasági világválsághoz PpUKHW Bekövetkezése súlyos kérdéseket vet fel a közgazdasági elm élet számára LV YDMRQ PHJHO ]KHW OHWW YROQD YDJ\ VHP Általába is YHNY pughno GpV YH]L D YiOViJRN WHUPpV]HWUDM]iW D bekövetkezésüket kiváltó közvetle és hosszabb távo ható okokat, valamit azt a NpUGpVWKRJ\PHQQ\LEHQPiVH]D]pSSHQDNWXiOLVYiOViJPLQWDPHJHO ] HN (]HNQHN D kérdésfelvetésekek az értelmét D] DGMD KRJ\ YDQe valamiféle általáos W UYpQ\V]HU VpJ D NUt]LVHNKH] YH]HW ~WRQ LOOHWYH PDJiQDN D YiOViJQDN D lefolyásába 9DQe mód eljuti olya következtetések levoásához, taulságok megfogalmazásához a folyamatokat leíró komplex adathalmazok vizsgálatával, DPHO\HN HOLJD]RGiVW Q\~MWDQDN D M Y EHQ EHN YHWNH] NDWDNOL]PiNNDO VV]HI JJpVEHQ$]LVYL]VJiODWUDV]RUXOKRJ\DYiOViJDSLDFJD]GDViJP N GpVpQHN WHUPpV]HWV]HU YHOHMiUyMD YDJ\ psshq DQQDN GLV]IXQNFLyMiUD YH]HWKHW YLVV]D továbbá vae léyeges külöbség a gazdasági fejlettség szempotjából az egyes országokat, térségeket sújtó válságfolyamatok között azok mélységét, kiterjedtségét, LOOHWYHHOK~]yGiViWLOOHW HQ $SpQ] J\LYiOViJRNÄDMHOHQOHJLPiV V]LQGUyPD A pézügyi válsággal összefüggésbe általába három krízistípust külöböztetek PHJ H]HN D YDOXWD, az adósság, illetve a ba kválság. Az IMF defiíciója szeri tu&µ X' b ḧ [\ a ¹ 3{0{ºy»1 {ºb h[] ~3¼½,¾¾ Š>]~ 3Ḩy {0{0 3¾ÀÁ 3»4»4y" ÃÂt uu eä f Á b o [&~eåp e~ d ]&\ [ `3b ~ b ^ jk[d aáb d [d b [J~,\"b o ]&otb di 3)]\ lb d læ{[\"k>]^h _>d_>)b ]&ojxçp [o o b _d[j~2à[&ƒ]&\ète Éx,y"de^ ]&\ d [&^b _>d[j~2{º_ed ]^'[\jêá d axgë[o ḧ b d l^'_edìzp t uu Ž _

64 valutaválság akkor következik be, ha az árfolyam ellei spekulatív támadás az adott valuta értékvesztéséhez, vagy agyaráyú leértékeléséhez vezet, vagy az ország hatóságai kéyteleek a valuta védelmébe a tartalékokat agy volumebe IHOKDV]QiOQLYDJ\MHOHQW VHQPHJHPHOQLDNDPDWOiEDW Eek két változatáról beszélek, az egyik a régi stílusú, ú. lassa kibotakozó (slow PRWLRQ YDOXWDYiOViJ DPHO\QpO D EHOV W~ON OWHNH]pV Q\RPiQ UHiOIHOpUWpNHO GpV következik be, am i gyegíti a folyy IL]HWpVL PpUOHJHW pv H] D] H[WHQ]tY W NHNRQWUROO hatására végül a leértékeléshez vezet. Az új stílusú válság kiidulópotja ugyaakkor D EHIHNWHW N UpV]pU O PHJQ\LOYiQXOy EL]DORPYHV]WpV D JD]GDViJ HJ\ UpV]pQHN YDJ\ HJpV]pQHN WHOMHVtW NpSHVVpJpW LOOHW HQ pv H] QDJ\RQ J\RUVDQ HU WHOMHV Q\RPiVW gyakorol az árfolyamra. $GyVViJYiOViJDNNRUN YHWNH]LNEHKDD]DGyVIL]HWpVNpSWHOHQQpYiOLNYDJ\DKLWHOH] D]W IHOWpWHOH]L KRJ\ HQQHN MHOHQW V NRFNi]DWD YDQ pv H]pUW PHJWDJDGMD ~MDEE KLWHOHN folyósítását, illetve megpróbálja visszaszedi a már folyósított hiteleket. A válság pulqwkhwldnhuhvnhghoplpvydj\dv]xyhupqdgyvvijrw+dd]dihowpwhoh]pvhu V GLN hogy az állam em képes, vagy em akarja teljesítei fizetési kötelezettségeit, akkor a külföldi m agáq W NHEHiUDPOiV QDJ\RQ J\RUVDQ YLVV]DHVLN PHUW PpJ D]W LV NpWVpJEH voják, hogy az állam megegedie, hogy a magászféra fizesse a saját tartozásait. ÈOWDOiEDQ QHP YH]HW V]pOHVHEE YiOViJKR] DPHQQ\LEHQ D SULYiW V]HNWRU V]HUHSO LQHN IL]HW NpSHVVpJHNHU OYeszélybe, ugyaakkor súlyos következméyekkel kell számoli, ha a közfia szírozás lehetetleül el. $ EDQNYiOViJUyO DNNRU EHV]pOKHW QN KD D P N GpVL NRFNi]DW LOOHWYH FV GKHO\]HW bekövetkezése miatt a bakok felfüggesztik a hazai kötelezettségeik teljesítését, vagy DUUD YHV]LN Ui D NRUPiQ\]DWRW KRJ\ HQQHN HONHU OpVH pughnpehq QDJ\PpUWpN pv kiterjedt segítséget yújtso a számukra. A bakválságok agyo súlyos következméyel járak a gazdaság egészébe, mert zavarokat okozak a pézügyi közvetítésbe, mejuhqg O D EL]DORP DPL NLYiOWMD D W NH PHQHN OpVpW NHWW V valutaredszer kialakulásához, valamit súlyos költségvetési hiáyhoz, eladósodáshoz vezet. A mostai globális pézügyi válság sorá midhárom válságtípussal találkozhattuk, közülük domiált a bakválság. J óllehet a fet ismertetett defiíciók alapjá világos N O QEVpJ WHKHW D] HJ\HV YiOViJWtSXVRN N ] WW D YDOyViJEDQ H] D] HOKDWiUROiV PiU

65 NRUiQWVHP DQQ\LUD HJ\pUWHOP (]HN D MHOHQVpJHN XJ\DQLV VV]HI JJQHN HJ\PiVVDO DNiU HJ\LGHM OHJ YDJ\ LG EHQ egymást követve jeletkezek, ráadásul felmutatják V]LQWHD] VV]HVV]yEDM KHW N YHWNH]PpQ\W9ROWRO\DQUDSpOGDKRJ\D]iUIRO\DPpV HJ\HV W ]VGHL FpJHN HOOHQL VSHNXODWtY WiPDGiV Q\RPiQ PpO\ OW HO D YiOViJ SO Magyarország, Írország), ami aztá az állampapírpiac összeomlása miatt agyo KDPDU DGyVViJYiOViJJi WHUHEpO\HVHGHWW GH QHP MiUW HJ\ WW EDQNFV G NNHO V QHP WHWWHV] NVpJHVVpDEDQNUHQGV]HUV]HUHSO LQHNW PHJHVWiPRJDWiViW $IHMOHWWRUV]iJRNEDQDNUt]LVDSpQ] J\LSLDFV]HUHSO LQHNQHKp]VpJHLYHONH]G G WW FV GEHPHQW/HKPDQ%URWKHUVYDJ\FV GN ]HOLKHO\]HWEHNHU OW1RUWKHUQ5RFN $,*V]iPRVEDQNDPHO\Q\RPiQPDVV]tYiOODPLEHDYDWNR]iVUDPHQW DNFLyNUDYROW szükség. Ez az államháztartás deficitjét és az eladósodást egyes esetekbe (EgyesüOW.LUiO\ViJ3RUWXJiOLD6SDQ\RORUV]iJMHOHQW VHQPHJQ YHOWHGHDGyVViJYiOViJRWQHP okozott (kivéve Görögországot). A görög válság hatására ugyaakkor az euró került veszélyeztetett helyzetbe és kéytele elszevedi eddigi legsúlyosabb árfolyamgyegülését. 9iOViJWDSDV]WDODWRNHPSLULNXVDGDWRNDODSMiQ Nagyo figyelemre méltó empirikus elemzést tett közzé Carme M. Reihart és.hqqhwk 6 5RJRIIU&Í a bakválságokról. A taulmáy egyik legfotosabb PHJiOODStWiVD D] KRJ\ D OHJN O QE ] EE PDJDV N ]HSHV pv DODFVRQ\ M YHGHOP RUV]iJRNHVHWpEHQDEDQNYiOViJRNHU VKDVRQOyViJRWPXWDWQDNPLQGDIHOpS OpV NHW PLQG SHGLJ D N YHWNH]PpQ\HLNHW LOOHW HQ $;,; V]i]DG HOHML 1DSyOHRQL KiERU~NWyO D] DPHULNDL VXESULPH YiOViJLJ WHUMHG LG V]DNRW pv RUV]iJRW IHO OHO DGDWEi]LV HOHP]pVpUH WiPDV]NRGYD YRQWiN OH I EE N YHWNH]WHWpVHLNHW $ JD]GDViJW UWpQpV]HN N ] WWHOV NpQWYL]VJiOWiND]iOWDOXN VV]HJ\ MW WWpVUHQGV]HUH]HWWKRVV]~pVNRPSOH[ adatsorok alapjá az igatlaárak alakulását az ázsiai, európai és lati DPHULNDL felzárkózó piacoko és azok összefüggéseit a bekövetkezett ba kválságokkal. X'Î 3[\ )]dk{ 3y»1,Ï ¼F]Jdd ]^h) Ç! pçpáá,f>z3[d keb d l¹ 3\"b o]jof dk Ðe [&~Çpƒ ƒ _e\'^' d b ^ j¹{º]d [ ]pgi_e\ k>b d lhà[ƒ ]&\ Ž ˆ É vº»4[^'b _d[j~4z3 \"]&[ Ì_c 3 _ed _>)b ]Jo ]&[\" hx½ u ˆ uñ{º[&o o [ h o ]^^ o me]jd ]º 3[H`\ b ä l]x½{ ut ÉÌZ2]& ]&H`]\ t uué h ^^'ƒ3f q2q2q ]& J_ed _ekb o ḧ [\me[\ a ]&a c b ~ ]Jo c[ e~ ^ je ˆ Fz3[d k>b d l& F,\"b o ]&o ƒ ä c

66 $ QDJ\RQ KRVV]~ LG V]DNRW IHO OHO iuwhqghqflin YL]VJiODWD DODSMiQ D SpQ] J\L YiOViJRN OHIRO\iViQDN OHJMHOOHP] EE N YHWNH]PpQ\HL N ] WW HPOtWLN D] HV]N ]SLDFRN mélyreható, hossza elhúzódó következméyekkel járó összeomlását. Miközbe az egyes válságok sorá az igatlaárak reálértéke átlagosa 35 százalékkal estek vissza D NUt]LVW N YHW KDWpYHV SHULyGXV VRUiQ D W NHSLDFL iu]xkdqiv HQQpO MyYDO QDJ\REE átlagosa 56 százdopnrvppuwpn YROWGHFVDNPLQWHJ\KiURPpVIpOpYLJWDUWRWW $ PiVLN MHOOHP] N YHWNH]PpQ\ D WHUPHOpV pv D IRJODONR]WDWiV V~O\RVKDQ\DWOiViEDQ UDJDGKDWyPHJ$PXQNDQpON OLVpJLUiWDDFLNOXVOHIHOpPHQ ijiedqiwodjrvdqpyl százalékpotos övekedést mutatott, és ez a folyamat égy évél is tovább tartott. A kibocsátás visszaesése (a csúcstól a mélypotig) átlagba meghaladta a 9 százalékot, de ez léyegese rövidebb ideig, csak körülbelül két évig tartó folyam at volt. A törtéelmi adatsorok átfogó elemzése új megvilágításba helyezte a bakválságokak az állam i adóbevételekre és az állam adósságra gyakorolt hatásait (6. sz. ábra) $] HOHP]pVHLN VRUiQ D V]HU] N DUUD MXWRWWDN KRJ\ ÄD EDQNYiOViJRN PDMGQHP PLQGLJ D] DGyEHYpWHOHN V~O\RV FV NNHQpVpKH] YDODPLQW D] ioodpl NLDGiVRN MHOHQW V Q YHNHGpVpKH] YH]HWWHN «$] ioodpdgyvvij iwodjrvdq V]i]DOpNNDOQ WWDEDQNYiOViJRWN YHW KiURPpYVRUiQ U&Ò Ez utóbbi megállapítás arra utal, hogy válságkezelés közvetett fiskális költségvozata sokkal súlyosabb, mit DNUt]LVLGHMpQDEDQNPHQW DNFLyNUDNLYiViUOiVRNUDIHOW NpVtWpVUHIRUGtWRWWSURPSW kiadások összege. Az is figyelemre méltó következtetésük, hogy ezek a jeleségek a fejlett és a felzárkózó JD]GDViJRNEDQ HU V KDVRQOyViJRW PXWDWQDN 1\LOYiQYDOyDQ D EDQNPHQWpV N OWVpJHL pvdn OWVpJYHWpVLNLDGiVRNPpUWpNHpVDUiQ\DLQHPI JJHWOHQtWKHW ND]DGRWWRUV]iJ politikai, gazdasági viszoyaitól, vagyis attól, milye súlyos volt az adott válság, és eek függvéyébe mekkora sokkhatást váltott ki. Számos ország esetébe az DGyVViJV]ROJiODW NDPDWWHUKHL D] HPHONHG NDPDWOiEDN N YHWNH]WpEHQ QDJ\RQ PHJQ WWHN PLN ]EHQ D] DQWLFLNOLNXV N OWVpJYHWpVL Solitikai itézkedések az ioodpdgyvvijv]iprwwhy Q YHNHGpVpWYiOWRWWiNNL $ EDQNYiOViJRN HO IRUGXOiViW YDODPLQW D] H]HNEHQ pulqwhww RUV]iJRN DUiQ\iQDN DODNXOiViW MHO] PXWDWyNDW D ;; V]i]DG HOHMpW O D LJ WHUMHG LG V]DNUD X'Ó 3[\ )]JdT{ 3y»1,Ï ¼F]&d eth S. ROGOFF: Bakig Crises: t _

67 vizsgálva megállapítható, hogy az 1929as világgazdasági válság okozta a OHJQDJ\REE NLOHQJpVW 6HP D], YLOiJKiERU~ NLW UpVpW N YHW pyhnehq YDJ\ D PpJ EHQ 1HZ <RUNEyO NLLQGXOW SiQLN LGHMpQ VHP YROW HKKH] IRJKDWy QDJ\ViJUHQG töm eges ba kválság. $]ioodpdgyvvijnxpxodwtyq YHNHGpVHD EDQNYiOViJRWN YHW KiURPpYVRUiQ V] ábra 0DODM]LD Mexikó J apá Norvégia FülöpV]LJHWHN.RUHD Svédország Thaiföld Átlag Spayolország Idoézia &KLOH Fiország.ROXPELD,QGHx=100 a válság évébe Az átlag: 186,3 ØÙ>ÚÚ Û ÜÝ Þß"àÑß á½â3ã ä1å!æ2áhç è é4ßêß á1ë2ì ë,øø2ýí½î ïðñ ï>ò)þ3újñ ÜóÜÝ æhï4âpô>õ îöë ½ÙeÚJø õïñ ø ù2àìójï î ú ó!ûëü üß&ùeß A II. világháborútól a bretto woodsi pézügyi redszer felbomlásáig ugyaakkor HJ\YLV]RQ\ODJQ\XJRGWLG V]DNN YHWNH]HWW DPLQHNNHGYH]HWWDYLOiJJD]GDViJJ\RUV WHP Q YHNHGpVHGHPLQGHQEL]RQQ\DO VV]HI JJ WWD]]DOLVKRJ\D]egyes országok KD]DL SpQ] J\L SLDFDLQ D W NHPR]JiVRNUD KRVV]~ pyhnlj QDJ\RQ V]LJRU~ redszabályok, korlátozó itézkedések voltak érvéybe. Reihart és Rogoff megállapítása szerit D QDJ\DUiQ\~ QHP]HWN ]L W NHPR]JiVRN LG V]DNDL UHQGUH QHP]HWN ]L EDQNYiOViJRN NLDODNXOiViKR] YH]HWWHN QHP FVXSiQ D MyO LVPHUW NLOHQFYHQHVpYHNEHOLNUt]LVHNKH]KDVRQOyDQGHW UWpQHOPLOHJLJD]ROKDWyDQ. U&Ô X'Õ2 3[\")]&d0{ 3y»1,Ï Á_~ ~ j xà\"b d ]^ _>d¹ 4d b me]\"o b ^ jhà\"]&o ojxà\"b ¼F]dd] ^'h0 d ]^'_ed¹[d aèç Šc Ç! pçpááöâteuu _e\"ax& >Ä f Ï h b o Ï b )]¹b ozpb c c ]\"]de^ ˆˆ _ 3b lh ^ ]de^' \"b ]&o4_cfáb d [d b [J~

68 $ KHWYHQHV pyhn HOHMpW O D SpQ] J\L pv QHP]HWN ]L W NHPR]JiVRN OLEHUDOL]iFLyMiQDN IHOHU V GpVpYHO HJ\LGHM OHJ J\RUV WHPEHQ Qövekedett a bakválságokba éritett országok száma. A fix árfolyam ok redszeréek felbom lása, az olaj és yersayagár robbaás következméyei, a hossza elhúzódó stagfláció a emzetközi pézügyi UHQGV]HUSUREOpPiLQDNIHOHU V GpVpKH]YH]HWHWWV]iPRVIHMOHtt országba. A yolcvaas évekbe a yersayagárak összeomlása és a magas és volatilis amerikai kam atlábak egy sereg bak és adósságválságot okoztak a lati DPHULNDLpVNpV EED] afrikai felzárkózó országok gazdaságaiba. Az USA 1984es hitelválságát az évtized végé a skadi áv országokba és J apá ba az i gatla pv W NHSLDFL iuexerupn NLSXNNDQiVDPDMGD]WN YHW HQV~O\RVEDQNYiOViJN YHWWH A közép és kelethxuysdlruv]ijrnsldfjd]gdvijliwdodnxoivddolehudol]iflywn YHW HQ a pézügyi szektor súlyrv P N GpVL ]DYDUDLYDO MiUW HJ\ WW $ NLOHQFYHQHV pyhn közepé a mexikói és argeti, két évre rá a redkívül súlyos ázsiai, majd az orosz, és D]~MpYH]UHGHOV NpWpYpEHQD]DUJHQWLQpVXUXJXD\i pézügyi válság tartotta magas szite a bakválsággal küzg RUV]iJRNDUiQ\iW $] H]WN YHW YDODPLYHO W EE mit félévtizedes yugalmi periódus utá következett EH EHQ D] DPHULNDL PiVRGUHQG MHO]iORJSLDF YiOViJD D] LQJDWODQSLDFL árbuborék kipukkaása, am ely ek következm éyei tól gyors ütembe terjedthn V]pW D JOREiOLV SLDFRNRQ 0LQGH]HN D IHMOHPpQ\HN V~O\RV ioodpfv GGHO IHQ\HJHW KHO\]HWHW LGp]WHN HO,]ODQGRQ D NRUiEEDQ D] (8 FVRGDJD]GDViJiQDN WHNLQWHWW Írországba, de az igatlapiaci problémák az amerikaihoz hasoló i gatlabuborékok felépülése következtébe Spayolországba és Nagy %ULWDQQLiEDQLVUHQGNtY OHU WHOMHVHQpUH]WHWWpNKDWiVXNDW Az USA subprime piacáak korábbi száryalásából a többi fejlett gazdaság pézügyi itézméyei igyekeztek kivei a részüket, s ez a jelzálogpiaci kitettség a pézügyi LQQRYiFLyNRQ NHUHV]W O D IHUW ] GpVQHN YDJ\LV D YiOViJ WRYDWHUMHGpVpQHN IRQWRV csatorájává vált. Eek következtébe az egyes országok gazdasági ciklusai közötti V]LQNURQLVIHOHU V G WW

69 (U V G V]LQNURQpVN OFV QKDWiVRN $ PRVtai globális pézügyi válság ráiráyította a kutatók figyelmét aak YL]VJiODWiUD KRJ\ PLO\HQ WpQ\H] NNHO KR]KDWy VV]HI JJpVEH D] HJ\HV RUV]iJRN országcsoportok külö féle pézügyi gazdasági folyam atai ak szikro ba kerülése sz. ábra) $] 86$ PLQW D YLOiJJD]GDViJ OHJHU VHEE V]HUHSO MpQHN EHOV IHMO GpVL folyamatai yilvávalóa kihatak a emzetközi gazdasági ciklusokra, a felledülés és D UHFHVV]Ly LG V]DNiEDQ HJ\DUiQW YLOiJPpUHWHNEHQ puh]whwln KDWiVXNDW Term észetese ez fordítva is igaz, a kölcsöhatások érvé yesülek a többi ország FVRSRUW HVHWpEHQ LV FVDN HOWpU HU VVpJJHO DKRJ\ HUUH D N ]V]iMRQ IRUJy PRQGiV LV utal: KDD]86$W VV]HQWDYLOiJW EELUpV]HiJ\QDNHVLN. $EDQNYiOViJRWHOV]HQYHG RUV]iJRNDUiQ\iQDN DODNXOiVDpVN ] WW (a világ jövedelm ébe elfoglalt részará yal súlyozva) sz. ábra Az "$# országok ába þ ý A agy gazdasági világválság pézügyi vállsága! þ ý þ ý ÿ þ ÿ ý þ I. világháború %'&(*),+.- # /0 páik Felzárkózó piacok, Japá, a skadiáv országok, USA ,7 ý ØÙ>ÚÚ Û ÜÝ Þß"àÑß á½â3ã ä1å!æ2áhç è é4ßêß á1ë2ì ë,øø2ýí½î ïðñ ï>ò)þ3újñ ÜóÜÝ æhï4âpô>õ îöë ½ÙeÚJø õïñ ø ù2àìójï î ú ó!û98 ß&Ù ß

70 + Az elmúlt két évtized sorá a világgazdaság egésze tovább globalizálódott, a QHP]HWN ]L VV]HIRQyGiVQDJ\RQVRNUpW YpYiOWVH]DIRO\DPDWN O Q VHQDSpQ] J\L SLDFRN WHUpQ YROW HU WHOMHV 0LN ]EHQ D YLOiJNHUHVNHGHOHP YROXPHQH megháromszorozódott, a határoko áthaladó pézáramlások több mit kilecszeresére övekedtek. Ez arra eged következteti, hogy a emzetközi pézügyi N ]SRQWRNEyO NLLQGXOy IRO\DPDWRN MHOHQW VpJH LV IHOpUWpNHO G WW $ PRVWDQL YiOViJ kii dulópo tja az am erikai pé zügyi szektor volt. $],0)V]DNpUW LD]WHOHPH]WpNKRJ\PLO\HQWRYDJ\ U ] KDWiVRNDWVSLOORYHU) vált ki DUHiO*'3V]i]DOpNiWNLWHY VRNNEHN YHWNH]pVH: az USA, az eurózóa, Japá, az Egyesült Királyság és a világ többi része kategória esetébe. Az USA reál GDPjéek 1 százalékos változásáról azt állapították meg, hogy mideütt már rövidtávo MHOHQW VHQ puh]whwl D KDWiViW DPHO\ D]WiQ LG EHQ IRNR]DWRVDQ WHOMHVHGLN NL.pW py alatt az összes többi régióba 0,41 százalékos reál GDP övekedést i dukál. Az euró ]yqdhvhwpehqh]dwrydj\ U ] KDWiVLQGXOiVNRUKDVRQOyPpUWpN PLQWD]86$ál, GHQDJ\RQKDPDUOHFVHQJpVHOYHV]tWLDMHOHQW VpJpW J apá kihatása a többi térségre általába gyege, ami az ország hosszú ideje WDSDV]WDOKDWyQ YHNHGpVLJRQGMDLUDYH]HWKHW YLVV]D$](J\HV OW.LUiO\ViJMHOHQW s és Q YHNY WRYDJ\ U ] KDWiVVDO EtU Q\LOYiQYDOyDQ QHP I JJHWOHQtWKHW PyGRQ D QHP]HWN ]L SpQ] J\L IRO\DPDWRNEDQ EHW OW WW V]HUHSpW O $ ÄYLOiJ W EEL UpV]H NDWHJyULDDODSYHW HQDQ\HUVDQ\DJWHUPHO RUV]iJRNDWIRJODOMDPDJiEDQtJ\D]LQQHQ kiiduló hatások a yersayagárakál tapasztalható áremelkedéssel függek össze. Ez m agyarázatot ad arra, hogy az ebbe az országfvrsruwedqehn YHWNH] SR]LWtYVRNN m iért jeleik m eg egatív spillover formájába m ide ütt másutt. $ WRYDJ\ U ] KDWiVRN D] 86$ pv D] (J\Hsült Királyság esetébe ezekek az RUV]iJRNQDNDUHODWtYHQDJ\SpQ] J\LV]HUHSpUHYH]HWKHW YLVV]DD]D]LWWDSpQ] J\L piacok domiáltak a hatások közvetítésbe. A világ többi része kategóriáál XJ\DQDNNRUDQ\HUVDQ\DJNDSFVRODWRND]D]DNHUHVNHGHOPLIaktor volt meghatározó..pwpyhvlg V]DNRW DODSXO YpYH D]86$ iwodjrvvslooryhukdwiviqdnppuwpnh D] VV]HV többi régióra mitegy 0,5 százalék, a világ többi része esetébe ez az adat pedig 0,4 százalékot tesz ki. >6L,MON f f a CDL,CDmaoqprah.af vywif BlMa xly j4zvbdm `Fgg*c_ } }~r~r~ N M = }cdb,{ } g=} LtCFƒFƒl}4Ze['\[l}4[l.}s{'BDN èg=m

71 ( $],0)V]DNpUW LV]HULQWDWRYDJ\ U ] KDWiVRNYL]VJiODWDHJ\pUWHOP HQDOiWiPDV]WMD a kétezres évek felledülésé ek és a W O NLERQWDNR]y YiOViJQDN D JOREiOLV természetét. Az USA és az Egyesült Királyság domiálta globális piacoko EHN YHWNH]HWW SR]LWtY VRNNRN VRUR]DWD YLOiJPpUHW SpQ] J\L ERRPKR] YH]HWHWW DPHO\QHN SR]LWtY WRYDJ\ U ]pvh WiSOiOWD D IHMOHWW RUV]iJRN JD]GDViJL Q YHNHGpVpW $PLQW D]RQEDQ D] 86$ MHO]iORJSLDF W~OI W WW Q YHNHGpVH PHJWRUSDQW pv HOOHQNH] iráyba fordult, majd követte az Egyesült Királyság jelzálogpiacáak hayatlása, és midezek yomá a globális pézügyi piaci problémák is sokasodi kezdtek, ez recessziót váltott ki a fejlett országokba. $ V]HU] N LJD]ROWQDN OiWMiN IHOWHYpV NHW QHYH]HWHVHQ D JOREiOLV SpQ] J\L SLDFL kapcsolatok fotosságát, és azt, hogy az USA, valamit az Egyesült Királyság piacairól NLLQGXOySpQ] J\LVRNNRNQDJ\KDWiVVDOYDQQDNDYLOiJJD]GDViJW EELV]HUHSO LUH$ JD]GDViJL UHFHVV]LyQDN H] D PRVWDQL NLYpWHOHVHQ HU VV]LQNURQMDD/HKPDQ%URWKHUV EHIHNWHWpVL EDQN FV GMpW N YHW HQ NLW UW SpQ] J\L Sáikra, és az eek yomá a IRJ\DV]WiVLFLNNHNpVEHUXKi]iVLWHUPpNHNLUiQWLNHUHVOHWKLUWHOHQOHiOOiViUDYH]HWKHW vissza. Ez ugya rövid ideig tartó, de agyo éles kereskedelmi spillover hatást RNR]RWW A világkereskedelem volumee 2008 október és 2009 jauár között 17 százalékkal ]XKDQW YLVV]D PLN ]EHQ XJ\DQH]HQ LG V]DN VRUiQ D] LQIOiFLyYDO NLLJD]tWRWW *'3 YLV]RQ\ODJ FVHNpO\ V]i]DOpNUD WHKHW PpUWpN FV NNHQpVW PXWDWRWW:. Miutá a IHO]iUNy]y SLDFRN D IHMOHWW JD]GDViJRNKR] DODSYHW HQ D NHUHVNHGHOPL csatoráko keresztül kapcsolódak, eze az átmeeti sokko viszoylag hamar túljutottak. A fejlett gazdaságok esetébe azoba a pézügyi kapcsolatok domiaciája miatt ez a kilábalás elhúzódó és sokkal súlyosabb következm é yekkel jár együtt. $ gazdasági és pézügyi válságok KRVV]~ LG VRUDLQDN VDMiWRVViJDLEyO OHV] UKHW taulságok elemzése D]W PXWDWMD D SpQ] J\L UHQGV]HU P N GpVpW IHQ\HJHW EDQNYiOViJRN HVHWpEHQ iowdoiedq D NRUPiQ\]DWL PHQW DNFLyN QDJ\RQ YiOWR]DWRV HV]N ]WiUD OpS P N GpVEH $ EDQNV]HNWRU PHJPHQWpVH pughnpehq a problémás eszközök kivásárlása mellett szóba jöhet egyhj\ FV G N ]HOL KHO\]HWEH NHU OW SpQ]LQWp]HW ÄURVV] EDQN LUiQ\tWRWW VV]HROYDV]WiVD HJ\ YLV]RQ\ODJ MyO P N G YHO ; sg*n L,CW H zkz mpksrztqkš]p XŒZe[]\[l^_eQ?hewtN ƒdn CFEŽ wtcln M jlkln CDL,CDma prahea f w.cdmoaicegsj]u ZF[]\['j vyw,f B]MOa xdy j zkblm ègœgœc_ } }~r~y~ N M = } cfbt{] } gœ} LtClƒFƒD}4ZF[]\[l}4[l e} `DaiCDC `Fg*M

72 HVHWOHJN ]YHWOHQiOODPLNLYiViUOiVW NHHPHOpVVHOW UWpQ WXODMGRQV]HU]pVYDJ\H]HN valam iféle kom biációja. 1\LOYiQYDOyKRJ\H]HNQHNDOpSpVHNQHNDYiOViJNH]HOpVLG V]DNiEDQV~O\RVN ]YHWOHQ ILVNiOLV N YHWNH]PpQ\HL YDQQDN HOV VRUEDQ D PiU NRUiEEDQ HPOtWHWW DGyEHYpWHOHN visszaesésébe. A 5HLQKDUW 5RJRII V]HU] SiURV említett WDQXOmáya a II. világháború utá regisztrált 138 bakválság tapasztalatait elemezve arra a N YHWNH]WHWpVUHMXWRWWKRJ\DPtJDNUt]LVWPHJHO ] pyhnehqd]dgyehypwhohnqdj\rq URERV]WXV Q YHNHGpVW PXWDWWDN PiU D YiOViJ pypehq MHOHQW VHQ YLVV]DHVWHN pv H] D FV NNHQpVDN YHWNH] KiURPpYEHQLVIRO\WDWyGRWW:, sz. ábra ÈOODPLDGyEHYpWHOHNpVDEDQNYiOViJRN (reálértéke, éves százalékos változás) Százalék t-3 t-2 t-1 T t+1 t+2 t Forrás: Þß"à ß á½â3ã ä1å!æ2áhç è é1ß êß á1ë2ì ë,øø2ýí½î ïðñ ï>òkþ,újñ Üó ÜÝ æ¹ï!âpôõ îöë ½ÙeÚJø õïñ ø ù!àiójï î ú ó!ûëüd &ßJÙ ß Ameyibe ez a folyamat érvéyes lesz a mostai globális válságra is, akkor EHQ PpJ V]iPRWWHY YLVV]DHVpVVHO NHOO V]iPROQL D] ioodpki]wduwivl EHYpWHOHNQpO ; C Û $ J=z rqk 6> a4cdclag*` d] $SKỸSYk]kOXZF[][] e^_igltcfš.n C g Crises: x \ wf

73 .pugpvhv KRJ\ D PHJOHKHW VHQ W UpNHQ\QHN PLQ VtWHWW IHOOHQG OpV NpSHV OHV]H PHJDODSR]QLKRJ\DYiOViJRWN YHW WpYEHQD]D]be az állami adóbevételek övekedése m ár ism ét a pozitív tartom áyba kerüljö (8. sz. ábra) (WW OQHPI JJHWOHQtWKHW az, hogy a válságkezelés érdekébe alkalmazott moetáris pvilvniolvlqwhuyhqflyq\rpiqphjq WWiOODPLV]HUHSYiOODOiVOHpStWpVpUHPLO\HQJ\RUV ütembe kerülhet sor. Az Európai Uióba a válságból való kilábalást szolgáló kilépési stratégiák megtervezése küo Q VHQ HU VHQ LJpQ\OL D Iiskális politikák koordiációját. A szigorító itézkedésekek ugyais hátráyos következméyei OHKHWQHNKDH]HNHWa tagállam ok egym ással QHPKDQJROják össze. $MHOHQOHJLYiOViJiOWDOiQRVMHOOHP] L $],0) V]DNpUW L D]W YHtték vizsgálat alá, hogy a mostai globális pézügyi válság kiváltó okai milye hasolóságot mutatak a korábbi válságokéival, illetve melyek D]RN D VDMiWRV VV]HWHY N DPHO\HN ~M HOHPQHN WHNLQWKHW N D] RNRN N ] WW 1pJ\ I WpQ\H] WQHYH]WHNPHJH]HN a fetarthatatlaak bizoyult eszközár övekedés; (2) a súlyos adósságterheket okozó hitelerrp D UHQGV]HUNRFNi]DWRW MHOHQW W~O]RWWPpUWpN KLWHOIHOYpWHODV]DEiO\R]iVpVIHO J\HOpVNXGDUFDKRJ\PHJHO ]]H vagy lépést tartso a kirobba t krí]lvvho:4œ $ PRVWDQL JOREiOLV YiOViJRW N ]YHWOHQ O HO LGp] WpQ\H] N N ] WW D] HV]N ]iudnedq azo belül is kiemelte a lakóigatlaok árába bekövetkezett agyaráyú HPHONHGpVW ~Q iuexerupn NLDODNXOiViW OHKHW HOV KHO\HQ HPOtWHQL $ &DVH6KLOOHU reáláridex adataiak felhaszálásával C.M. Reihart és K. Rogoff megvizsgálta az 86$ODNiViUDNpVN ] WWLDODNXOiViWDPHO\E OD]GHU OWNLKRJ\ÄpV N ] WW HNNRU WHW ]WHN D] iudn D NXPXOiOW UHiO iuq YHNHGpV PLQWHJ\ ;* dtg*n žscÿbš.qk 6dedF 6zKd pra4cdnuj Qrz ŠlBDmuŠ.QK Dvr z XŒZe[]['.^_rŠla4 w.cd ŽLtCFƒŸ ]wif N m= J=McFf N ml4g*n wecf g*`dâ Ãf Giovai w4{'l4fokln ClL,CDmN DELL ARICCIA L f a j$juuk9 CDEq l}4\[]} xfx wecdl4f okdbdcdƒ x wd

74 V]i]DOpNYROW±W EEPLQWKiURPV]RUDNNRUDPLQWD]pVN ] WWLNXPXOiOW V]i]DOpNRVQ YHNHGpV :i $ J\RUV EXERUpNNpS] GpVW MyO PXWDWWD KRJ\ EHQ DPLNRU D OHJQDJ\REE YROW D reálárövekedés, eek mértéke meghaladta a 12 százalékot, ami hatszor akkora YROW PLQW D] HJ\ I UH MXWy *'3 Q YHNHGpVH DEEDQ D] pyehq $] LQJDWODQiUDNEDQ WDSDV]WDOW GLQDPLNXV IHOIXWiV PHJILJ\HOKHW YROW D NRUiEEL IHMOHWW RUV]iJRNEDQ lezajlott válságokál is, így a skadiáv országokba (Norvégia 1987, Fiország, Svédország YDgy J apá ba (1992). $ NUt]LVW PHJHO ] KRVV]DQ WDUWy DPHULNDL KLWHOH[SDQ]Ly I NpQW D MHO]iORJSLDFUD összpotosult, és a háztartások gyors eladósodásával, és azok egyre súlyosabb DGyVViJWHUKHLYHO MiUW HJ\ WW $ Ki]WDUWiVRN SRWHQFLiOLV VHEH]KHW VpJH pv NLV]olgáltatottsága fokozódott, amit akár a házárak csökkeése, akár a baki hitelezési feltételek szigorítása, vagy általába a gazdasági övekedés lassulása egyarát reális problémává képes változtati. A hitelállomáy övekedése másutt is bekövetkezett, hasolóa súlyos godokat okozott a hatására kialakult árbuborék Spayolországba, az Egyesült Királyságba. Több közép és kelethxuysdl RUV]iJEDQ tj\ 0DJ\DURUV]iJRQ LV D KLWHOHN MHOHQW V részét em hazai, haem külföldi devizába (euró, svájci frak, japá je) vették fel, amelyhez agyo súlyos árfolyam kockázati kitettség kapcsolódott. A hazai háztartások hitelei ek deomiációs összetétele (9. sz. ábra) D]W PXWDWMD KRJ\ D IRULQW KLWHOHN 2004 között a Szécheyiterv lakáspolitikai itézkedéseiek hatására agyo gyors ütembe, mitegy 2,7szeresére övekedtek, állomáyuk milliárd foritról 2004 végére milliárd foritra emelkedett. (]W N YHW HQ D]RQEDQD N YHWNH] W pyehq OpQ\HJpEHQ PLOOLiUGIRULQW N U OL szite stagált. A m agas IRULQW NDPDWRN PLDWW XJ\DQDNNRU D GHYL]DKLWHOHN V]LQWH töretleül száryaltak. A 2002es 14,4 százalékról 2005re már megduplázták a részesedésüket, két év múlva pedig már a teljes hitelállomáy felét ezek tették ki. A devizahitelek aráya 2008 utolsó egyedévére meghaladta a 70 százalékot, állom áyuk pedig m egközelítette a m illiárd fori tot. ;* F $ J=z rqr A> a4clcdag*ùdlf $SKỸSYk]kˆXŒZe['[].^_F>`FN r>an MOa N oprn klw,f f Dji CDmag=w.C IVCDN N g ji CDmag*weC L,CFƒHS$ t y wf N a4 Vwt?klN CDL,CDmN L f

75 sz. ábra $Ki]WDUWiVRNKLWHOHLQHNGHQRPLQiFLyVV]HUNH]HWH Mrd Ft % I.. év II.. év III.. év IV.. év I.. év II.. év III.. év IV.. év I.. év II.. év III.. év IV.. év I.. év II.. év III.. év IV.. év I.. év II.. év III.. év IV.. év I.. év II.. év III.. év IV.. év I.. év II.. év III.. év IV.. év I.. év II.. év III.. év IV.. év Devizahitelek Forit hitelek Devizahitelek aráya (jobb skála) )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' A válság hatására bevezetett felügyeleti szigorítások, illetve a forit árfolyamáak a J\HQJ OpVH PLDWWMHOHQW VHQ PHJQ YHNHGHWW DGyVViJVzolgálati terhek, és em utolsó sorba a forit kamatok csökkeése hatására az újoa felvett hitelekél HJ\pUWHOP HQ PHJILJ\HOKHW D ODNRVViJ pughno GpVpQHN D IRULQW pv HXUy KLWHOHN IHOp fordulása. A je hitelek folyósítása a Lehma Brothers bukását kövew HQ V]HSWHPEHUpW O J\DNRUODWLODJ PHJV] QW HEEHQ D 36=È) pv D] 01% KDWiUR]RWW fellépése is segített. A svájci frakba deomiált új hitelek havi mitegy milliárd közötti korábbi övekm éye végére 22,5 m illiárdra esett vissza. Ez a teghqfld D N YHWNH] pyehq LV IRO\WDWyGRWW DXJXV]WXViEDQ PLQG VV]H PLOOLiUGGDO Q WW H] D] állomáy. Az euróba felvett hitelek havi állomáygyarapodása és 2008 októbere között midvégig agyo szeréy volt, egymilliárd forit alatt maradt, de GHFHPEHUpEHQ PiU PHJKDODGWD D PLOOLiUG IRULQWRW D]W N YHW HQ SHGLJ D 30 milliárd közötti sávba m ozgott (10. sz. ábra)

76 Ñ sz. ábra $]~MKLWHOV]HU] GpVHNpVDWHOMHVKLWHOiOORPiQ\GHQRPLQiFLyV VV]HWpWHOH DEDQNUHQGV]HUEHQ ÂtÃDÄ*ÅsÆÇÅ È,ÉÄ=ÆsÊ Ë]Ì Ì Í Î ÏÐ Mrd Ft % Mrd Ft % ja 2008.márc 2008.máj 2008.júl 2008.szept 2008.ov 2009.ja 2009.márc 2009.máj 2009.júl 2009.szept 2009.ov ja 2008.márc 2008.máj 2008.júl 2008.szept 2008.ov 2009.ja 2009.márc 2009.máj 2009.júl 2009.szept 2009.ov 0 J PY EUR CHF HUF ª ««±² ³ Œ µ Œ ¹4º*» ¼½ µ ² ¹ ³¼ µ ¹¾ ¼' «ººi³ ¹Œ ¾ À Á śª «s±² ³ µ Œ ¹4º*» Œ¼½ µ ² ¹³¼ µ ¹ ¾¼4 «ººi³ ¹Œ ¾ À J PY EUR CHF HUF Forithitelek részaráya (jobb tegely) )RUUiV01%6WDELOLWiVLMHOHQWpViSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' Miközbe az összesített hitelállom á y övekedése W OV]iPRWWHY HQYLVV]DHVHWW D]~MIRULQWKLWHOHNQ YHNPpQ\HQDJ\ViJUHQGLOHJQHPPpUVpNO G WWWDUWRWWDWRYiEEUD is a korábbi 3545 milliárdos agyságát. Így a részesedésük az összes újoa felvett hiteleke belül folyamatosa övekedett, és augusztusába m ár m egkdodgwdd] 50 százalékot. Ez a tedecia sem tudott azoba érdembe változtati a teljes hitelállomáyo belül a devizahitelek aráyá, amely alig 3 százalékpottal PpUVpNO G WWHOHMpKH]NpSHVW A jelelegi globális válság egyik léyeges elem éek teklqwkhw D] LQDGHNYiW V]DEiO\R]iVpVIHO J\HOpVDPHO\QHPYROWNpSHVPHJIHOHO PyGRQUHDJiOQLDSpQ] J\L OLEHUDOL]iFLy N YHWNH]PpQ\HLUH (] puypq\hv D QHP]HWN ]L pv D QHP]HWL V]LQW szabályozásra egyarát, mert képtele ek bizoyultak arra, hogy eredm éyeshq

77 NH]HOMpN D W NHPR]JiVRN OLEHUDOL]iOiVD Q\RPiQ D]HJ\HV SLDFRNUD Ui]~GXOW KDWDOPDV pézáramokat. Külööse azzal összefüggésbe bizoyultak készületleek, hogy a pézügyi N ]YHWtWpVEHQ DEDQNRN PHOOHWW IHOpUWpNHO G WW D N O QIpOH HJ\pESpQ] J\LN ]YHWtW itézméyek ( áryékedqnuhqgv]hu V]HUHSH pv H]HN D NHOO SUXGHQFLiOLV V]LJRU KLiQ\iEDQ D SpQ] J\L UHQGV]HU HJpV]pW YHV]pO\H]WHW NRFNi]DWRW KRUGR]WDN $ szabályozás és felügyelés a korábbi válságkezelési gyakorlatokhoz hasolóa az egyes itézméyek likviditási és szolvecia kockázataira összpotosított, és kevesebb ILJ\HOPHWIRUGtWRWWDSpQ] J\LUHQGV]HUHJpV]pWIHQ\HJHW YHV]pO\HNUH $MHOHQOHJLYiOViJ~MHOHPHL $PiUHPOtWHWW,0)V]DNpUW LHOHP]pVQpJ\RO\DQ~MHOHPHWQHYH]HWWPHJDPHO\HND YiOViJV~O\RVViJiWWHUMHGpVpWpVHU VVpJpWPHJKDWiUR]yPyGRQEHIRO\iVROWiN(]HND N YHWNH] NNRPSOH[pViWOiWKDWDWODQSpQ] J\LHV]N ] NHOWHUMHGWDONDOPD]iVD DQHP]HWN ]LpVKD]DLSLDFRNN ] WWLYDODPLQWD]86$SLDFiYDOYDOyQ YHNY PpUWpN VV]HNDSFVROyGiV D SpQ] J\L LQWp]PpQ\HN iowdo DONDOPD]RWW PDJDV W NHiWWpWHO (leverage); (4) a háztartási szektor kulcsszerepe:iò Az értékpapírosítás és a külöféle iovatív pézügyi eszközök alkalmazása m eghatározó volt az am erikai hitelexpa ziót lekhw Yp WHY IRUUiVV]HU]pVEHQ $] DONDOPD]RWWEDQNPRGHOORULJLQDWHWRGLVWULEXWH) igéyelte a ratig cégek által adott PLQ VtWpVHNHW PLN ]EHQ PDJXN D KLWHOPLQ VtW N HJ\UH NHYpVEp YROWDN NpSHVHN átlát i az egyre összetettebb és átláthatatla abb pézügyi teuppnhnehq UHMO kockázatokat. A pézügyi redszer törékeységét fokozta, hogy miközbe az említett külöféle HV]N ]IHGH]HW PpUOHJHQ NtY OUH YLWW WHUPpNHN WpUQ\HUpVH N YHWNH]WpEHQ D EDQNL PpUOHJHN WUDQV]SDUHQFLiMD VpU OW D ILQDQV]tUR]iVXNEDQ PHJQ WW D Uövid lejáratú bakközi források szerepe. Amikor azutá a mögöttes termékek (pl. igatla) árai ;*Ódtg=N žscÿbšeqr 6dedD zvd J=McFf N ml4g*n pra4clnuj Qrz Giovai DELL ARICCIA os from the Global Fiacial Crises 8. o. ŠDBDmuŠ.QK Dvr zôxœze[][l e^_ršla4 w.cd L,CFƒ lw,f N m=

78 FV NNHQLPDMG]XKDQQLNH]GWHNDOLNYLGLWiVUHQGNtY OJ\RUVDQHOW QWDSLDFRNUyOpV az így fiaszírozhatatlaá vált pozíciók redkívül gyors elértékteleedése tovább PpO\tWHWWHDSLDFLUpV]WYHY NN ] WWLEL]DOPDWODQViJRWIRNR]WDDYiOViJRW A globalizációs folyamatok eredméyekét a pézügyi itegráció, a külöféle SpQ] J\L SLDFRN VV]HNDSFVROyGiVD MHOHQW V PpUWpNEHQ HO UHKDODGW (] D]W eredm é yezte, hogy az HJ\HVRUV]iJRNEDQNUHQGV]HUpEHQHJ\UHQDJ\REEMHOHQW VpJUH WHWWHNV]HUWDQHP]HWN ]LSpQ] J\LN ]YHWtW NpVV]HUHSYiOODOiVXNUpYpQQHPFVXSiQ a emzetközi kockázatmegosztás valósult meg, de a kockázatok és külöféle pézügyi sokkok tovaterjedéséek csatorái is m egyíltak.. sz. ábra $IHMOHWWRUV]iJRNEDQNUHQGV]HUHLQHNW NHiWWpWHOH PpUOHJI VV]HJVDMiWW NH MDQ ja júl ja júl ja júl ja júl ja júl ja júl ja júl ja júl. Egyesült Állam ok (20 legagyobb b ak) Egyesült Kir ályság Eur ozóa )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,'

79 $]DPHULNDLVXESULPHYiOViJNLW UpVpWN YHW HQQDJ\RQJ\RUVDQiWWHUMHGW DYiOViJD fejlett országok pézügyi piacaira is, tekitettel arra, hogy aktíva részt vettek H]HNQHN D NpV EE IHUW ] WWQHN EL]RQ\XOW SpQ] J\L WHUPpNHNQHN LQQRYiFLyNQDN D forgalmazásába. A pézügyi redszerkockázatok felépülése számos országba m egtörté t, és ez fokozott kihívást jeletett a válságkezelésbe. A pézügyi itézméyek körébe széles körbe alkalpd]rwwhomiuivyrowd]rofvyn OV IRUUiVRNUD YDOy WiPDV]NRGiV D W NHiWWpWHO WXGDWRV QDJ\DUiQ\~ DONDOPD]iVD V] ábra). Ez viszot fokozta aak a veszélyét, hogy az egész pézügyi redszer kerülhet válságba, ameyibe az egyes eszközcsoportokál ben YHWNH] YHV]WHVpJHNJ\RUVDQ aláássák a bizalmat, és övelik a parterkockázatokat. Amikor ez téylegese EHN YHWNH]HWW D] LOOLNYLG HV]N ] NUH puypq\hvtwhww QDJ\PpUWpN YHV]WHVpJOHtUiVRN WRYiEE IRNR]WiN D V]ROYHQFLD NRFNi]DWRW pv HOOHQNH] W UHNYpVW YiOWRWWDN NL D IHMOHWW RUV]iJRNEDQQHYH]HWHVHQDW NHiWWpWHOJ\RUV WHP HU OWHWHWWOHpStWpVpW Számos felzárkózó országot a pézügyi válság em ayira az említett komplex SpQ] J\LWHUPpNHNDONDOPD]iVDN YHWNH]WpEHQpULQWHWWKDQHPDN OV IRUUiVV]HU]pVL OHKHW VpJHN GUiPDL EHV] N OpVH RNiQ (] D N ]ps és keleteurópai országok által DONDOPD]RWW PDVV]tY N OI OGL W NHEHiUDPOiVUD pstw IHMO GpVL PRGHOO ellehetetleülésével járt. A háztartások eladósodása és problém ái a m ostai globális pézügyi válságba sonndo agyobb szerepet játszottak, mit a korábbi krízisekbe bármikor. A szektor agyfokú HODGyVRGRWWViJD D] LWW IHOpS OW W NHiWWpWHO PpUWpNH külööse az USAEDQ D YiOViJ NLW UpVpW N YHW HQ D WRYDWHUMHGpV HOV VRUEDQ D UHiOV]IpUiUD YDOy iwwhumhgpv IRQWRVNLLQGXOySRQWMiYipVIHUW ] GpVLFVDWRUQiMiYiYiOW Az egyre agyobb aráyú fizetési késedelmek, emfizetések következtébe a bakok KLWHOSRUWIROLyLQDN PLQ VpJH J\RUVDQ URPORWW $ SpQ] J\L LQWp]PpQ\HN PLQGHUUH válaszul szigorították a hitelfeltételeket, ami tovább rototta a háztartások helyzetét, és ellehetetleítette a forrásszerzésbe midaddig széles körbe alkalmazott értékpapírosítást. Midez hozzájárult a válságfolyamatok elmélyüléséhez és a gazdaság más szektoraira való átterjedéséhez. A háztartások problémáiak övekedése sokkal boyolultabb probléma elé állította a kormáyzati válságkezelést, ugyais a lakosság széles rétegeit közvetleül és súlyosa pulqw V]RFLiOLV SUREOpPiN IRUPiMiEDQ MHOHQWNH]HWW $ NRUiEEL YiOViJRN VRUiQ D vállalati szekwru MHOHQWHWWH D] HOV GOHJHV FpOFVRSRUWRW $ YiOODONR]iVRN LSDUiJDN

80 FV GKHO\]HWpQHN NH]HOpVpEHQ D] DGyVViJRN iwvwuxnwxuioiviedq D] LG N VRUiQ kialakultak azok a EHVW SUDFWLFH W MHOHQW QHP]HWN ]L PHJROGiVRN DPHO\HN VHJtWVpJpYHODYiOViJRNNH]HOKHW QHN bizoyultak. A jelelegi krízis sorá azoba a Ki]WDUWiVRN YiOWDN D] HOV GOHJHV pulqwhwwhnnp pv H] D SROLWLND V]iPiUD QHP WHWWH OHKHW YpDWLV]WiQJD]GDViJLUDFLRQDOLWiVDODSMiQW UWpQ YiOViJNH]HOpVW

81 86$VXESULPHYiOViJpVYLOiJJD]GDViJLN YHWNH]PpQ\HL $ N YHWNH] IHMH]HWHN UpV]OHWHVHQ EHPXWDWMiN D] 86$ból kiidult, de redkívül J\RUVDQ YLOiJPpUHW Yp WHUHEpO\HVHGHWW válság kiváltó okait és következméyeit. 0LQGH] QHP YiODV]WKDWy HO DWWyO D PHJKDWiUR]y V]HUHSW O DPHO\HW D] DPHULNDL gazdaság betölt a emzetközi pézügyekbe, illetve a Fed által követett moetáris politika globális hatásaitól. $]86$VXESULPHMHO]iORJSLDFLYiOViJpVN YHWNH]PpQ\HL )RNR]yGyHJ\HQV~O\WDODQViJ $ MHOHQOHJL QHP]HWN ]L SpQ] J\L SLDFL SUREOpPiNDW D] HOHP] N D] DPHULNDL PiVRGUHQG ~QVXESULPH jelzálogpiaci válsággal hozzák közvetleül összefüggésbe, de a gyökerei sokkal mélyebbre yúlakõ,õ $ es évek végéek pézügyi NUt]LVIRO\DPDWDLQHPI JJHWOHQtWKHW NDMHO]iORJSLDFRQNLDODNXOWEXERUpNWyODPHO\HW D lakóigatlaok áráak tartós és diamikus áremelkedése táplált, és amit tovább IRNR]RWWDIHO]iUNy]yJD]GDViJRNN ONHUHVNHGHOPLpVIRO\yIL]HWpVLPpUOHJW EEOHWpE O V]iUPD]yROFVyN OI OGLW NHPDVV]tYEHiUDPOiVD Midezt tetézte az egyre egedékeyebb szabályozási politika, amely hozzájárult az HPOtWHWW WpQ\H] N N ] WWL GLQDPLND IHQQWDUWiViKR] /pq\hjpehq D] W UWpQW KRJ\ D] egyre kevésbé fetartható amerikai folyó fizetési deficitet tette fetarthatóvá Kía és több más felzárkózó gazdaság azo hajladósága, hogy óriási dollár állomáyt halmozzaak fel, részbe a devizatartalékaik feltöltése, részbe portfolióbefektetések céljából. Ö=Ö Részletesebbe lásd pl. L YØF YÙ Ú'Û Miklós ÜŒÝeÞ]Þßeà : Az amerikai hitelválság és világgazdasági következméyei. Pézügyi Szemle, LIII. évf., szám, 248á=ÝDâtã'äåDä

82 ÿ ÿ ì ì ý ë ì ý ê ö Miközbe az amerikai folyó fizetési mérleg 1997es hiáya a GDP 1,7 százalékáról ra elérte az 56 százalékot, addig Kía többlete az elmúlt évekbe szite UREEDQiVV]HU Q YHNHGpVW PXWDWRWW pv be m ár a GDP 11,5 százalékát tette ki (12. sz. ábra) A kieli Világgazdasági Itézet taulmáykötetéek elemzése rámutat, hogy ezzel párhuzamosa a világgazdaság egészébhq LV Q YHNY PpUWpN IRO\y IL]HWpVL PpUOHJ HJ\HQV~O\WDODQViJRN YiOWDN MHOOHP] YpÕiæ (]]HO HJ\EHFVHQJ D],0) V]DNpUW LQHN m egállapításaõiç DPHO\ V]HULQW WyO NH]G G HQ OHV]iPtWYD D HV LG V]DNRWDYLOiJ*'3jéek százalékába mérve a kiegyesúlyozatlaság töretleül fokozódott. sz. ábra $]86$pV.tQDIRO\yIL]HWpVLPpUOHJpQHNDODNXOiVD között a GDP százalékába, W OHO UHMHO]pV USA Kí a )RUUiVKWWSZZZLPIRUJH[WHUQDOSXEVIWZHRZHRGDWDLQGH[DVS[VDMiW NpV]tWpV Ö=è?éeêiëDì í êië ë ê?î?ødïùkáð Kñ$ò$ïó'ïAô]õ6ö,ø á J ürge GERN, Nils JùrÙKÙ ØFïÙPÜ*ÝeÞ]Þ]ú.àûDü ý ö ötñtö å þ 4ö?ÿ þ' 4ö ï ìê ê ô ë í6ê ë Ú ý å ô'ï ý ê ê4ëdë ë ëdì þ ð õö å Y *ý Œø ê ê å üqå ö ï å å ôþä ådä Ö ê $í ë"!! ë$ ê ì $ö ý eý ùrùkúðvùrò ñ$ý ý ÿ ïøeÿ=á=ó]ï6òtò$ï##6ÿrüœýeþ]þlúfàûfñ?ö å þ 4ö]ý þ' 4ö ûfÿ Positio Note, December 22, SPN/ 0 9/ 29, Iteratioal Moetary Fud 7. és 12. o. ë ê4ì rê ê ìê ë êiëlê ê4ë ê ð sôdùvå ê þ ÝeÞ]Þ]úDô]õ?ý ë"! Fì sê ý! ôeÿ ó Ø%Œ å

83 gqpdjiedqd]hj\hqv~o\wdodqvijqhpwhnlqwhqg HJ\pUWHOP HQQHJDWtYMHOHQVpJQHN VRNNDO LQNiEE DQQDN NLIHMH] GpVH KRJ\ D PHJWDNDUtWiVRN RGD iudpodqdn DKRO D leghatékoyabba haszálják fel azokat. Máskét fogalmazva, az egyesúlytalaságok WHUPpV]HWHVN YHWNH]PpQ\HLD]HJ\HVRUV]iJRNEDQWDSDV]WDOKDWyHOWpU PHJWDNDUtWiVL KDMODQGyViJQDN D N O QE ] W NHPHJWpU OpVL OHKHW VpJHNQHN YDJ\ psshq D] HJ\HV eszközök másmás kockázati, likviditási szitjéek. Nagyo fotos aak vizsgálata, KRJ\DYDOyViJEDQH]HNP J WWPLO\HQWpQ\H] NK~]yGQDNPHJ V]táblázat ÈWODJRVIRO\yIL]HWpVLPpUOHJ (a világ GDPjéek százalékába) & & 86$ (XUySDLGHILFLWHV RUV]iJRN $YLOiJW EELUpV]H.tQD )HO]iUNy]yÈ]VLD -DSiQ 2ODMH[SRUWiOyN (XUySDLV]XIILFLWHV RUV]iJRN (OWpUpV + becslés * Görögország, Írország, Olaszország, Portugália, Spayolország, Egyesült Királyság, Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litváia, Legyelország, Romáia, Szlovákia, Törökország, Ukraja ** Hog Kog Idoézia, Korea, Malajzia, Fülöp' szigetek, Szigapúr, Tajva, Thaiföld *** Ausztria, Belgium, Dáia, Fiország, Németország, Luxemburg, Holladia, Svédország, Svájc () **+,.-%/ *$ :9<; DEGFHD*1 D FJIK5%L#M IN (L$=8=#L>O<O IPQRRST.-%B 0)U D%0.1 V Ü D%0 DEW3,.- I EGFH1 X,Y *3.DV[Z#\"] ^_,$`Q<^)^ $2. sz. táblázat adataiból, valamit a 13. sz. ábráról jól látható, hogy álladósult az USA magas folyó fizetési mérleg hiáya és az amerikai pézügyi eszközök iráti tartós

84 kereslet. A magas megtakarítási ráták következtébe, amelyek a kevésbé fejlett felzárkózó országbeli pézügyi piacoko részbe tartalékképzési, részbe árfolyam stabilizálási megfotolásokból övelték a keresletet a dollár és a hosszú lejáratú DPHULNDL állam kötvé yek irát. $W NHIRO\DPDWRVDQD]86$ba áramlott és ez leyomta a kamatlábakat, a bakokat arra ösztöözte, hogy olcsó rövid forrásokat vegyeek fel, amiket azutá magasabb KR]DP~ KRVV]DEE OHMiUDW~ HV]N ] NEH IHNWHWWHN $ SpQ]E VpJ KDWiViUD tj\ WHUPpV]HWV]HU OHJPHJQ WWD]LJpQ\D]DOWHUQDWtYEHIHNWHWpVLOHKHW VpJHNLUiQWpVH]HN N ] ODMHO]iORJSLDFW QWRO\DQpVV]HU PHJROGiVQDNDPHO\DODFVRQ\NRFNi]DWPHOOHWW PDJDVDEEM YHGHOPH] VpJHWNtQiOW sz. ábra $JOREiOLVIRO\yIL]HWpVLPpUOHJDODNXOiVD )RUUiV%DQNRI(QJODQG)LQDQFLDO6WDELOLW\5HSRUW'HFHPEHU,VVXH1RR KWWSZZZEDQNRIHQJODQGFRXNSXEOLFDWLRQVIVUIVUKWPFKDUWV A laza amerikai moetáris politika hozzájárult a pézügyi válsághoz, az alacsoy hitelköltségek ösztöözték D KLWHOE O ILQDQV]tUR]RWW PDJiQIRJ\DV]WiVW IRNR]WiN D pézügyi itézméyek kockázati étvágyát és övelték a keresletet a külöféle

85 Ù ì ê ö ë ì å ë ø ý ë ô ë ý ë ö ë ý DOWHUQDWtY PDJDV KR]DP~ HV]N ]IHGH]HW puwpnsdsturn LUiQW Ä$] 86$ IHMOHWW SpQ] J\LSLDFDLpVDSpQ] J\LLQQRYiFLyNIHOHU VtWHWWpNDPHJWDNDUtWiVE VpJpVD OD]D PRQHWiULV SROLWLND JOREiOLV HJ\HQV~O\WDODQViJRNUD pv D SpQ] J\L YiOViJUD J\DNRUROWKDWiVDLW$ SpQ] J\LLQQRYiFLyN KR]]iMiUXOWDN DKKR] KRJ\ D]DODFVRQ\ NDPDWOiEDN pv D Q YHNY HV]N ]iudn D IRJ\DV]WiVEDQ FVDSyGMDQDN OH pv IHQQWDUWKDWDWODQODNiVSLDFLERRPDODNXOMRQNL Õa %XERUpNNpS] GpV $EXERUpNNpS] GpVLIRO\DPDWD]iWODJDODWWLKLWHOPLQ VtWpV NRFNi]DWRVVXESULPH és ú. $OW$ æcb KLWHOHNN ] WWLJ\RUVIHOIXWiViYDONH]G G WWDPLWD]idított HO, hogy az amerikai bakok lazították a hitelfeltételeket. Az igatlaárak száryalása közepetteæ d arra számítottak ugyais, hogy az esetleges fizetési, törlesztési problémák V]iPRWWHY HQPpUVpNHOKHW NYDJ\WHOMHVPpUWpNEHQNLYpGKHW NKDDKLWHOIHGH]HWNpQW szolgáló igatlaok ára folyamatos em elkedik, a hitelfedezeti ráta (LTV)æce D]D]DKLWHO aráya a hitelbiztosítéki értékhez viszoyítva csökke. Ez a magyarázata, hogy egyes EDQNRN MHOHQW V ~Q ÄQLQMD æ.f hitel állomáyt is felhalmoztak, jóllehet ezek még a VXESULPHhoz képest is jóval kockázatosabbak. $] LQJDWODQiUDN IRO\DPDWRV pv MHOHQW V HPHONHGpVpUH DODSR]RWW KLWHOH]pVL J\DNRUODW ellehetetleült (14. sz. ábra)dplnruypjpw OD]iUDNFV NNHQpVHIHOJ\RUVXOWpV eek következtébe hirtele megugrott a késedelmes adósságtörlesztések, valamit a emfizetés miatti végrehajtások száma. $ EHQ az árbuborék kipukkaását N YHW HQ D] DPHULNDL VXESULPH jelzálogpiaco kitört, majd Európára is viszoylag gyorsa átterjedt pézügyi válság súlyos zavarokat okozott a emzetközi pézügyi Ög]é.êiëDìTí Aî?ØDïÙVá=ð Kñ$ò$ïó'ïAô4õ6ö,ø èkh ù ø,þ8i êkj %ê êcl:mê êië ì ý ö ö êh ö ë<omp ê Dê ê l ê ö ô<qö 4ö K*ý$lý á J ürge GERN, Nils J ANNSEN [2009]: Will Global Imbalaces 114. o. öoý ì.r s ììê sê4ë$fê l.ê ö ö ëdê l ê ôoý dokumetálható hiteltörtéetük. Az Altá A kategóriába a viszoylag jó adósok tartozak, akikek azoba már magas az adósságuk a jövedelmükhöz képest. ètvu!a $ iøeö ù ä ÚwVï îôüœýeþ'þ'ßeàûk êx ý ydødý ý ë $ Úå ø$ u ë ê4ì ê4ë ô ý ý ÿ!,ê êië ë%z$ êc{ íê uúåjid Ú6ô ilå së! 'ô Ú 4ö ý å ý.ô HÝFÞ'Þ]ß iû } } ê åiö ä{ ël ê ý ö ä ê tê4ì åtå ö id ä ëdìl åh}4úótùooý äi è~ ë ö åt *å e ö ø è ê a ija hit ö Håiö ý s ë% l l ö iq l l leëdê l9ë ë ì ê4ëdì ôt ý ê sêìkmp ê lê ê ël ö ë ìø q m ìhê Dê ê.ôƒs l ë s felkíálható eszköze sem C c Ĵ Š <ŒŠ< $ Žv : c ë ì

86 SLDFRNRQ IHOV]tQUH KR]RWW V]iPRV P N GpVL SUREOpPiW pv Q\LOYiQYDOyYi WHWWH D pézügyi i tézm éyek felügyeleti és szabályozási gyegeségeitæ.. sz. ábra 6 3&DVH6KLOOHUODNiViULQGH[DODNXOiVD Éves százalékos változás )RUUiV6 3&DVH6KLOOHU+RPH3ULFH,QGLFHV$<HDU,Q5HYLHZ KWWSZZZVWDQGDUGDQGSRRUVFRPVHUYOHW%ORE6HUYHU"EOREKHDGHUQDPH 0'7 7\SH EOREFRO XUOGDWD EOREWDEOH 0XQJR%OREV EOREKHDGHUYDOXH LQOLQH%ILOHQDPH '63B&DVHB6KLOOHUBB5HYLHZSGI EOREKHDGHUQDPH &RQWHQW 'LVSRVLWLRQ EOREKHDGHUYDOXH DSSOLFDWLRQ)SGI EORENH\ LG EOREKHDGHUQDPH FRQWHQW W\SH EOREZKHUH EOREKHDGHUYDOXH 87) Becslések szerit a VXESULPH jelzálogpiac közvetle veszteségeiek mértéke az am erikai gazdaságba viv]rq\odj PpUVpNHOW D] 86$ W ]VGHiUDN KR]]iYHW OHJ V]i]DOpNRVFV NNHQpVpYHOHJ\HQpUWpN 6RNNDOQDJ\REEJRQGRWMHOHQWD]RQEDQKRJ\D folyamat egatíva éritett az országba több kulcságazatot és a pézügyi gazdasági è Lásd részletesebbe: NAGY M. SZABÓ E. V. ÜÝFÞ]Þ'ßFàûFù ê l ì ý,ý>hq hatásai a magyar bakredszerre, MNBá szemle, április å $ êië msê ö cq4ö å lý ê ö á piaci válság és

87 ì ë í Ø ì ë ý Ø ì ë redszer egészét. A pézügyi zavarok m iatti globális veszteségek m értékét az IMFæ. 945 milliárd dollárra becsülte, de a válság ak m ég m essze ics vége 1 YHNY NRFNi]DWLpWYiJ\ Am it erre m ár korábba utalás törtét, a VXESULPH YiOViJJDO DODSYHW HQ megváltozott az elmúlt évek kedyh] QHP]HWN ]L SpQ] J\L JD]GDViJL N UQ\H]HWH amelyet diamikus gazdasági övekedés, mérsékelt ifláció, alacsoy kamatlábak, E VpJHVOLNYLGLWiVpVDJOREiOLVSpQ] J\LSLDFRNNLVPpUWpN YRODWLOLWiVDMHOOHP]HWW$ EHIHNWHW N IHQWL WpQ\H] NUH DODSR]RWW RSWimista kockázatértékelési hozzáállása N YHWNH]WpEHQMHOHQW VHQPpUVpNO GWHNDNRFNi]DWLIHOiUDNPLN ]EHQDKDJ\RPiQ\RV befektetési eszközök ára övekedett. (]HN D KiWWpUWpQ\H] N HJ\ WWHVHQ MiUXOWDN KR]]i D SLDFL V]HUHSO N NRFNi]DWYiOODOiVL hajladóságá an Q YHNHGpVpKH] $ EHIHNWHW N HJ\UH PDJDVDEE KR]DPRNEDQ YDOy pughnhowvpjh D]W LGp]WH HO KRJ\ PLQG iowdoiqrvdeei YiOW D NRFNi]DWRN DOiEHFVOpVH DOXOiUD]iVDHQQHNQ\RPiQDNRFNi]DWRVDEEHV]N ] NEHW UWpQ EHIHNWHWpV A külöféle pézügyi iovációko, elv VRUEDQ D] értékpapírosítási tevékeysége keresztül a kockázatok szétterültek a világba. A baki hitelezés diamikáját és a kockázatok továbbadását a globális piacoko övelte, hogy ezekek a hitelekek a MHOHQW V UpV]pW D KLWHOQ\~MWyN HOHYH D]]DO D V]idékkal bocsátották ki, hogy ú. VWUXNWXUiOWpUWpNSDStURNIRUPiMiEDQpUWpNHVtWVpNDEHIHNWHW NQHNV]HUWHDYLOiJRQ$ strukturált befektetési, vagy hiteltermékekæõ olya külöleges értékpapírok, amelyek P J WW IHGH]HWNpQW N O QE ] EHVRUROiV~ KRPRJpQ DGyVVigcsoportok portfoliói (jelzálogpvjpsmiup KLWHOHNKLWHONiUW\iNN WYpQ\HNHJ\pEHV]N ] NiOOQDN $ VXESULPH hitelválság júliusi kitöréséig a strukturált hitelfiaszírozási termékek expo eciálisa övekedtek. Az USAba és Európába a külö félh strukturált hiteltermékek összesített kibocsátási értéke a évi 500 milliárd GROOiUUyOPLOOLiUGUDQ WW(]XWyEELEyOD]DGyVViJIHGH]HW puwpnsdsturn&'2v è! ë ÿ ó ñ?ö å þ öaólý ý öaø%* þý ö ý ê ë ò idå ë.ì Úå *,ý Ø ìl.ì ë ê ì ë ëv êoý òtý ò =å ý ólý Ú?ô4â tä ådä iû } } {o{o{ ä ý ä å } êc ê së ì 4ö }cidø,þ } } ìc }4ÝeÞ'Þ'ß}4Þ#}ci }c êc säi ëfì ììê.leê ìê ê ì %!Wí ù ù =á þ' ø ý =ý Oå,ê ì ë ÝFÞ]Þ'ßlôü lý *å èœö Ú å,ö ö ê ê lê 4ö ý þ$'å þlö ý =ý å ë ë]ëdê ìì ý öaøeå.ø ô,ùi ý ö.l.ê ìê ê ì á þ' ø ý *ý

88 ë ë ý ë ë D MHO]iORJIHGH]HW puwpnsdsturn 0%6V SHGLJ NHUHNHQ PLOOLiUG GROOiUW WHWWHN NLææ +HO\WiOOyQDN WHNLQWKHW XJ\DQDNNRU &]LUMiN 6iQGRU PHJiOODStWiVD PHO\ V]HULQW H]HNEHQ Ä«D EHIHNWHWpVL DODSRNEDQ KDWDOPDV D UHiOJD]GDViJJDO DOi QHP WiPDV]WRWW M YHGHOPHN pv SpQ]HN YDQQDN D MHJ\EDQNRN QHP VRNDW WXGQDN NH]GHQLH]]HO æç $ EHIHNWHW N D VDMiWPDJXN NRFNi]DWKR]DP SUHIHUHQFLiLQDN PHJIHOHO HQYiViUROWDN H]HNE O D NRQVWUXNFLyNEyO pv D PDJDVDEE KR]DP UHPpQ\pEHQ iwyioodowin D EHQQ N UHMO NRFNi]DWRNDWLV$VWUXNWXUiOWKLWHOWHUPpNHNP J WWHVSRUWIROLyMiWDNLERFViWyN DPHO\HNJ\DNUDQNifejezette erre a célra létrehozott társaságok, a kockázati kitettség és lejárat alapjá szeletekre botják (WUDQFKHVPDMGHO V] UDOHJNHYpVEpNRFNi]DWRV G QW HQ$$$PLQ VtWpV ~QVHQLRUWUDQFKHELUWRNRVDLWIL]HWLNNLD]HJ\UHQDJ\REE kockázatot repreze táló szeletek az ú. PH]]DQLQHtól (AAWyO %% PLQ VtWpVLJ D QHPPLQ VtWHWWHTXLW\WUDQFKHLJ WXODMGRQRVDLUDSHGLJFVDNH]WN YHW HQNHU OKHW VRU A pézügyi iovációk keretébe többszöröse újracsomagolt termékek által megtestesített téylegev NRFNi]DWRN IHOPpUpVpW D EHIHNWHW N UiKDJ\WiN D N O QIpOH UDWLQJ cégekre. Ezek lettek vola hivatottak arra, hogy a csökketsék azt az iformációs aszimmetriát, ami az értékpapírosított eszközök kibocsátói és azok NpV EEL PHJYiViUOyL N ] WW OpWH]QHN $ KLWHOPLQ VtWpV IRO\DPDWD XJ\DQDNNRU PHJOHKHW VHQV~O\RVIHV] OWVpJHNHWKRUGR]RWWD]iOWDOKRJ\DUDWLQJ J\Q NVpJHNHWD ÄMREEDQ LQIRUPiOW NLERFViWyN IL]HWWpN DNLN D NHGYH] UDWLQJ VHJtWVpJpYHO NtYiQWiN javítai pozícióikat. A Fiacial Times idézte a Goldma Sachs vezérigazgatója, Lloyd Blakfei kijeletését a ratigek devalválódásáról: MDQXiUMiEDQÄWULSOD$ PLQ VtWpV YiOODODW YROW D YLOiJRQ 8J\DQHNNRU VWUXNWXUiOW SpQ] J\L HV]N ] ± PLQW SpOGiXO DGyVViJIHGH]HW puwpnsdstu V]HOHWHN &'2 WUDQFKHV ± NDSRWW $$$ EHVRUROiVW æca Növelte a kockázatokat, hogy a agyobb hozamok elérése érdekébe alkalm azott befektetési stratégiák hitelek és GHULYDWtYiN igéybevételével PDJDV W NHiWWpWHOUHpS OWHNH]iOWDOpU]pNHQ\QHNEL]RQ\XOWDNDSLDFLiUYiOWRzásokra. ë ý 4öØ<* þ'ý ö ý ê ë ò idå ë eì Ú6å =,ý Ø ìl.ì ë ê ì ë ëv êý ò?ý ò =å ý ólý Ú?ô eâdä ådä iû }c} {o{o{ ä ý ä å } ê. ê ë ì 4ö }cidø,þ } } ìc }4ÝeÞ]Þß}4Þ#}ci }c êc äi èk Ú ZIRJ ÁK Sádor [200 8]: Párhuzamos világaik. Piac & Profit, XII. évfolyam, február ëtê ë åtø ë ê4ì å Oø ]ôiólý ý 4ö6ý ôi =åþ! ÿ ówñaö ìå4þ' 4ö6ólý ë ÝFÞ]Þ'ßlôü lý *å èkg ëv ê4ë l.ìtë ù ä e w?îtù û ü *å%išo årö å ë ý öaøeå.ø ê ã ÝFÞ]ÞlúlôiÝeúlä ådä ëlëdê4ìì ô,ùi ý ö

89 ë ý ô é $]86$ba a jelzáloghitelek összesített értéke 2008 elejé elérte a GDP mitegy 90 százalékátç<b XJ\DQDNNRU a világo D jelzáloghitelek és ezekhez kapcsolódó értékpapírok miatti veszteségleírások összesített értéke jóval meghaladta a 400 m illiárdgrooiuwpvh]wqhpwxgwdhoohqv~o\r]qld]dw NHEHYRQiVDPLWLG N ]EHQD] amerikai, európai és ázsiai bakok egyébkét sikerese végrehajtottak. A bakok ezért továbbra is M YHGHOPH] VpJL SUREOpPiNNDO NpQ\WHOHQHNV]HPEHQp]QL DURPOy KLWHOPLQ VpJ D FV NNHQ MXWDOpNEHYpWHOHN D PDJDV IRUUiVN OWVpJHN pv HU WHOMHV MHO]iORJSLDFLNLWHWWVpJ NN YHWNH]WpEHQ ç<d $YiOViJQpKiQ\WDQXOViJD $ VXESULPH válság yomá a emzetközi pézügyi redszerbe kialakult turbuleciák D VSHFLiOLV HV]N ] IHGH]HW puwpkpapírok (CDOs, ABSs, MBSs) SLDFiQDN ÄHOIHUW ] GpVH D EDQNN ]L NDPDWOiEDN PHJXJUiVD D PpJ D KLWHONpSHV ügyfelekkel szembe is gyaakvóbbá vált emzetközi bakok hiteleiek kiszáradása GU\LQJXS RI FUHGLW D SpQ]EHQ PpUKHW YHV]WHVpJHN PHOOHWW QDJ\R súlyos EL]DORPYHV]WpVVHOMiUWDNHOV VRUEDQDSpQ] J\LLQQRYiFLyNNDO VV]HI JJpVEHQ 7~O]RWWEL]DORPDNRFNi]DWNH]HOpVLPRGHOOHNEHQ 0LN ]EHQ D VWUXNWXUiOW KLWHOWHUPpNHN DODSYHW HQ KR]]iMiUXOWDN D NRFNi]DWRNQDN D EHIHNWHW N V]pOHV N UpEHQ YDOy szétterítéséhez, megteremtették a lokális, vagy regioális piaci problémák redkívül gyors tovaterjedéséek, ezáltal globálissá válásáak a csatoráit. A VXESULPH jelzálogpiaci sokkot átvitték a hagyomáyos hitelpiacokra is, így a globális pézügyi redszeu HJpV]H IHUW ] G WW A emzetközi pézügyi szabályozás ezekkel a gyors változásokkal em tudott lépést tartai. h ê4ëv! Ú ä4ò$ïÿ=ù ðrùkò ìƒ ê êië õ ý 221ä åfä t! ë ÿ ó ñaö å4þ' 4ö ólý ý ö Ø<* þ'ý ö ý ê ò idå! l.ê w:i ê KKi6û} } {o{o{ ä ý ä å } êc ê së ì ö } iføtþ } } Oø } ê4ë }iýeþ'þ]ß}iþ]ý}ci }iþ$,þ'ß]ä i ê4ëdëdê ì ê Ølä4ò$ Kñ$ rólóžüýeþ'þ]ú.àûclý Aý øeö ÝFßlô ÝFÞ]Þ'ß]ô ÝDä åfä

90 ë í ë ê ë Számos vélekedés szerit a válság elmélyüléséhez hozzájárult, hogy az elmúlt évek sorá a hozamövelést célzó pézügyi iovációk eredméyekét túlságosa összetett, a kockázati összefüggések és kölcsöhatások szempotjából a piaci V]HUHSO N pv D V]DEiO\R]iV V]iPiUD HJ\DUiQW QHKH]HQ iwwhnlqwkhw WHUPpNHN M WWHN OpWUH$EDQNLPpUOHJHNHWHJ\UHQDJ\REEUDGX]]DV]WyLO\HQMHOOHJ NRQVWUXNFLyNN ] O 3DEOR 7ULDQDç%e külö öse pusztító hatásúak ítélte a CDONDW YDJ\LV D] DGyVViJIHGH]HW puwpnsdsturndw DPHO\HN PLQ VtWpVpUH KDV]QiOW N O QIpOH matematikai modellek kiiduló feltételei eleve hibásak bizoyultak, így em lehetett eredméyes az erre alapozott kockázatkezelés sem. Szerite ömagába az, hogy egy pézügyi term ék összetett, em feltétle ül jelet rosszat. A CDONDO NDSFVRODWEDQ VHP D NRPSOH[LWiVXN D] LJD]L SUREOpPD KDQHP D] VV]HWpWHO N WHV]L LG ]twhww ERPEiYi NHW YDJ\LV D] KRJ\ D P J WW N álló fedezet, és vele együtt a bak követelése is egyik pilla atról a másikra értékteleé válhat. $ kockázatkezelésuh NLIHMOHV]WHWW PDWHPDWLNDL PRGHOOHN DONalmazásával Matthew 9DOHQFLDç%f szeri t a pé zügyi kockázatok egyszeribe W WL]HGHV SRQWRVViJJDO NLV]iPROKDWyNOHWWHNpVDKR]DPHOYiUiVRNDWHQQHNPHJIHOHO HQDODNtWKDWWiN. Miél jobba lehetett kalibráli a kockázatokat, aál agyobb tér yílt a bakok számára az adósság értékpapírosítására, amelyet azutá el lehetett adi, vagy átvezeti a bak NHUHskedési köyvébe, ahol a ormál hitelekhez képes jóval alacsoyabb W NHN YHWHOPpQ\HNWiUVXOWDNKR]]i Széles körbe elfogadott volt az a felfogás, hogy a baki mérlegek övelésével, a W NHiWWpWHOOHYHUDJHIRNR]iViYDODQ\HUHVpJ~J\HPHOKHW KRJ\DNRFNázatkezelési WHFKQROyJLD IHMO GpVpQHN N V] QKHW HQ D NRFNi]DWRW NRUOiWRN N ] WW OHKHW WDUWDQL $ szabályozó hatóságok elfogadták midezt, azzal érvelve, hogy ez a QDJ\PpUVpNOpV (great moderatio) a makrogazdasági veszélyeket megszütette, az értékpapírosítás XJ\DQLVD]HJ\HGLFpJNRFNi]DWRNDWNH]HOKHW PpUHW UHV]HOHWHOWHIHO Léyegébe ebbe az új, WHFKQROyJLDYH]pUHOWH UHQGEHQYDOyKLWW NU ] GLND%i]HO,, W NHV]DEiO\R]iViEDQ DPHO\ QDJ\RQ HU WHOMHVHQ WiPDV]NRGLN D EDQNL EHOV modellek alkalmazásáud -yoohkhw YROWDN ILJ\HOPH]WHW MHOHN D /RQJ7HUP &DSLWDO 0DQDJHPHQW KHGJH IXQG FV GMH D] ~Q GRWFRP EXERUpN NLSXNNDQiVD GH LJD]iQ D ~8u ê þ]ö åoaòtÿ ùrù$ùoû ö % ê oë *å ý ö F 4ö ý å êc åjieö ý ë ê ì ê ô4ólý ý 4öAý ôi =åþ Ýeâ ÝeÞ]Þ'úDôœDä ådä ê lìaì å l.ê.l ê ý þ ì ê ì ì ï å åoý ]ó þh HÝFÞ#Þ å å<oý sä åh} i ê ê ì ý ö ilå } ý KKi6û} } {o{o{ ä ì ieö Ø%*å ä. ì =å % ý #ž tã$ ã$œ

91 ë ø ì ö ê mostai globális pézügyi válság sorá mutatkozott meg a moder metrikus m odellekre alapozott kockázatkezelés gye gesége. M. Vale cia szeri t kotra produktívak bizoyulhat a túlzott törekvés a kockázatok matematikai képletekkel való miél po tosabb leírására, ha a potosság ak ez a szitje valójába elérhetetle. V]táblázat $N ] WWNLERFViWRWW VXESULPHMHO]iORJIHGH]HW puwpnsdsturneyonpsh]hww&'2n QHPIL]HWpVLUiWiL(százalékba) $pyhvyiukdwy QHPIL]HWpVLUiWD $NWXiOLV QHPIL]HWpVLUiWD $$$ $$ $$ $$ $ $ $ %%% %%% %%% )RUUiV'RQDOG0DF.HQ]LH8QLYHUVLW\RI(GLQEXUJK±,Q1XPEHUFUXQFKHUVFUXQFKHG± 7KHXVHVDQGDEXVHVRIPDWKHPDWLFDOPRGHOV)HEWK KWWSZZZHFRQRPLVWFRPUHVHDUFKDUWLFOHV%\6XEMHFWGLVSOD\VWRU\FIP"VXEMHFWLG VWRU\BLG A 3. sz. táblázat adatai keresztül MyOQ\RPRQN YHWKHW KRJ\DYiUKDWypVDWpQ\OHJHV QHPIL]HWpVLUiWiNN ] WWHJ\UHWiJXOWDUpVDPLDUUDYH]HWKHW YLVV]DKRJ\DEDQNRN lé yegébe ugya azokat a kockázatkezelési m odelleket alkalm azták. 0LN ]EHQ D]W KLWWpN KRJ\ D SRUWIROLyMXN NHOO HQ GLYHU]LILNiOW NLGHU OW KRJ\ PLQGHQNL KDVRQOy SR]tFLyNNDO UHQGHONH]HWW DPHO\HNHW D %i]ho,, N YHWHOPpQ\HLQHN YDOy PHJIHOHOpV pughnpehq DONDOPD]RWW HJ\IRUPD PRGHOOHN DODSMiQ pstwhwwhn IHO ç% 6]LQNURQEDQ ÙKø$ ê ë þ á ø ê =ìg ë ø ê ê ê ì ê ìê å å<oý sä åh} KKi6û} } {o{o{ ä ë þ'ø ìê ì ìê ì å O lê êo =ý 4öOå ô4ó þ" ÝeÞ#Þ $} ê4ìí msê Œý ö Øeø,þ } ì eì ì ý ifö =å ä. msê 8ž ì øtþ *ý œ.ãlßlúœfâÿ 8ž *å ý.ã 4ãlÞ#

92 ë ë voltak akkor is, amikor lazítai akartak a kockázati kitettségükö, mert ugyaattól a pozíciótól akartak ugyaabba a pillaatba megszabaduli, ami redkívüli módo felfokozta a bizo ytalaságot. 7~OpUWpNHOWUDWLQJHN $ EHIHNWHW N N UpEHQ D EL]DORPYHV]WpV DODSYHW HQ D]]DO NDSFVRODWEDQ HU V G WW IHO KRJ\D kom plex strukturált termékekkockázatfelm éréséuhdqhp]hwn ]LKLWHOPLQ VtW itézetek által alkalmazott ratigek em bizoyultak alkalmasak a kockázatok téyleges méuwpnpqhnd]pv]ohopvpuh$nhgyh] SpQ] J\LSLDFLIHOWpWHOHNN ]HSHWWHD EHIHNWHW NQHPIRUGtWRWWDNNHOO ILJ\HOPHWD]pUWpNSDStURNP J WWPHJK~]yGyHJ\HV eszközök, valamit az eszközcsoport egésze kumulált kockázatáak felmérésére. Befektetési dötéseikéo D PLQ VtW FpJHN UDWLQJMHLW YHWWpN DODSXO GH PLQW utóbb kiderült, maguk a ratig cégek is csak a kockázatok egy részét észlelték, módszereik a P N GpVLNRFNi]DWRNDWQHPWXGWiNDGHNYiWPyGRQEHpStWHQLDPLQ VtWpVEH$PLNRU viszot szigorítottak a ratigenhq pv OHPLQ VtWHWWpN D] HJ\HV HV]N ] NHW H]]HO FVDN IRNR]WiND]iUHVpVPLDWWLYHV]WHVpJHNQ\RPiQHJ\UHHU V G SLDFLSiQLNRW $ 7KH (FRQRPLVWç PHJV]yODOWDWWD HJ\ JOREiOLV QDJ\EDQN NRFNi]DWNH]HOpVpUW IHOHO V YH]HW MpWDNLV]HULQWRO\PpUWpNEHQKLWWHNDN OV NRFNi]DWPLQ VtW NpUWpNtWpOHWpEHQ KRJ\ DPLNRU D saját kockázatkezelési részlegük egy ügyletre alacsoyabb ratiget MDYDVROW D]W D EDQNYH]HWpV D]RQQDO PHJNpUG MHOH]WH Eleve úgy tartották ugyais, hogy DUDWLQJ J\Q NVpJHNMREEDQWXGMiN (]WDPHJJ\ ] GpV NHWD]DPHJIRQWROiV LV HU VtWHWWH KRJ\ D NHGYH] EE PLQ VtWpV ]OHWL V]HPSRQWEyO NLVHEE W NHOHN WpVVHO tartalékolási kötelezettséggel járt együtt, ami magasabb hozamok elérését tette OHKHW Yp $ év élkül Q\LODWNR]y V]DNpUW V]HULQW XWyODJ W bb fotos taulság is megfogalmazható. Az egyik az, hogy em szabad feltétleül megbízi a ratigekbe, mert még ha korrektek is, gyorsa megváltozhatak (zért az alapokig kell vissza yúli, és az egyes mérlegtételeket a típusuk, m éretük, és komplexitásuk DODSMiQNHOOPLQ VtWHQL$PiVLNKRJ\QDJ\RQOpQ\HJHVDOLNYLGLWiVLNRFNi]DWDODSRV ë ê4ìì ëlì tê ê Úå ý å å ý ìlo ôc ï å ì åoý ôùyø ø ì 'ú%lá %K ÝeÞ]Þßlô,âeßFásâ.ú]äåDä

93 ù ö ë PpUOHJHOpVHpVPHJIHOHO OLNYLGLWiVLWDUWDOpNRNEL]WRVtWiVD$KDUPDGLNWDQXOViJKRJ\ V]HPOpOHWYiOWiVUD YDQ V] NVpJ D NRFNi]DWHOHP] NNHO NDSFVRODWRV HOYiUiVRNEDQ pv megítélésbe. $] ]OHWL UpV]OHJHN V]HPpEHQ D NRFNi]DWHOHP] N QHP WDUWR]QDN D EDQN M YHGHOHPV]HU] L N ]p V W NRFNi]DWPLQ VtWpVHLNNHO HJ\HQHVHQ DNDGiO\R]yL D PDJDVDEEKR]DPRNHOpUpVpQHNYDJ\LVÄQHPNRQVWUXNWtYDN QHP ]OHWLV]HOOHP HN Ä QIHM HN $ V]DNpUW V]HULQW XJ\DQDNNRU ÄD NRFNi]DWHOHP] NUH ~J\ NHOOHQH WHNLQWHQLPLQWDIRFLNDSXVUDDNLiOODQGyDQDSiO\iQYDQpVHVHWHQNpQWSpOGiXOD E QWHW U~JiVNLYpGpVpYHODEV]RO~WG QW V]HUHSHWMiWV]LN.RFNi]DWRVpUWpNSDStURVtWiV A globális pézügyi UHQGV]HUSRWHQFLiOLVVHEH]KHW VpJpWQ YHOWHpV ezáltalurqwrwwdd WUDQV]SDUHQFLiW az elmúlt évtizedbe a bakok egyre szélesebb körébe alkalmazott értékpapírosítás, az ú RULJLQDWHWRGLVWULEXWH modell alkalmazása. Eek sorá XJ\DQLV DKRJ\ HUU O NRUiEba már szó volt, a hitelyújtás eleve azzal a szádékkal W UWpQWKRJ\pUWpNSDStUIRUPiMiEDQEHIHNWHW NQHNWRYiEEDGMiND]D]HJ\N ] QVpJHV hitel egyszeribe értékpapírformát öltött, majd újracsomagolva, valamilye befektetési alapokba, strukturált terménhnehq~mdeeehihnwhw NK ]NHU OW $ VXESULPH válság a bakok kockázatkezeléséek problémái kapcsá ismételte UiLUiQ\tWRWWD D ILJ\HOPHW D W NHPHJIHOHOpV IRQWRVViJiUD DPLW D %i]ho,, V]DEiO\R]iV kiemelte hagsúlyoz és megkövetel. A bakok a külöféle pézügyi iovációk segítségével szerették vola a kockázatokat továbbadi és eltüteti. A válság Q\RPiQ D]RQEDQ MHOHQW V YHV]WHVpJOHtUiVUD NpQ\V]HU OWHN H]HNQHN D VWUXNWXUiOW WHUPpNHNQHNDOHPLQ VtWpVHPDMGD]DQQDNQ\RPiQEHN YHWNH]HWWiUHVpVHPLDWWç.Õ $ EDQNL HV]N ]PLQ VpJ iowdoiqrv URPOiVD D NRFNi]DWérzékey mérlege kívüli WpWHOHN DUiQ\iQDN Q YHNHGpVH DPHO\HN MHOHQW V UpV]EHQ W NHiWWpWHOHV IRUPiEDQ YDJ\LV LGHJHQ IRUUiVRN EHYRQiViYDO NHU OWHN ILQDQV]tUR]iVUD XJ\DQFVDN PHJIHOHO W NHHU W WHV]QHN V] NVpJHVVp D PDJDV W NHiWWpWHO MHOHQWHWWH NRFNi]DW PpUVpNOpVH Ö ê të å þfþ veszteségleírásokat (2007. augusztus 9á m ì öyýfþ]þ'ß]ä ö ý ø <s s4ý ôoý ö ö ý q å,ö ö q ë <! þ' ŽÚý *ý å,øi tãlô â ôt í ë l ììê ì Dì errill ê Lych (51,8), valamit a UBS (38,2) és az HSBC (27,4) volt kéytele elköyveli. ö å ð 4ö öeå D % ì ì ï å å<oý ôùyø ø ]ú%dá HÝFÞ]Þ'ßlô,â<.ä åfä ô. ê

94 érdekébe. A VXESULPH válság következméyeiek kezelése sorá a Fed által idított akciók < ~M PHJYLOiJtWiVED KHO\H]WpN D MHJ\EDQN OLNYLGLWiVWHUHPW ÄYpJV PHQWVYiU OHQGHURIODVWUHVRUWIXQNFLóját is. ª «c. " ±²c ³<² ² ±oµh² < % ±¹ ºJºk»8º ³«%³ º³$¼½¾8¾µH ¹% À «¹% «< k Áº ² ²c±.à Hºk»²cÄ ² ³%± ² $² Åc² Æà ±Ã ³².Ç ± ² ± È<É ²c Åc¹ «% Ä ² $² Åc²c± à ±Ã ³% $º $Ç É º ³À³ c ±¹% ɲ ²". c² Ãc Ã.à ²%¼Gº ʲ º% Ë<±² º [̾ƵH etési bakokak ¹% $«a ³ # ²Í.à %² ² ³k¹ ± ÍÃ.±²c ²%¼º:Î#º $ ²oÏAº²Ã GºoÎ8 ² ²oÏ º G.Å.¹%µH¹ º: Å.г.Ãc ².²c±Ã $ ±²c ² ² ±.à :Ä ²c ³<Ç ¹ ¹.º

95 $EDQNRNUHDJiOiVDDSpQ] J\LYiOViJUDÑ$Ñ $ YiOViJ HOV GOHJHV N YHWNH]PpQ\HL D SpQ] J\L UHQGV]HU V]HUHSO LW D EDQNRNDW LOOHWYH D EHIHNWHW NHW éritették D OHJV~O\RVDEEDQ (]HN D KDWiVRN HJ\UpV]U O QDJ\PpUHW YHV]WHVpJHNHW V]iPRV N ]W N yulivl PpUHW PHJLQJDWKDWDWODQQDN WHNLQWHWW emzetközi pézügyi piaci V]HUHSO HOEXNiViW D] DGGLJ DONDOPD]RWW EDQNL m odell ellehetetle ülését MHOHQWHWWéN 0iVUpV]U O YLV]RQW WRYiEE V~O\RVEtWRWWD D krízist, hogy az általáos bizalom vesztés a pézügyi redszer P N GpVpQHN]DYDUDLW RO\ PpUWpNLJ IHOHU VtWHWWH KRJ\ J\RUV WHPEHQ WHUMHGWHN iw D N YHWNH]PpQ\HN D reálszférára is. $SpQ] J\LV]IpUDV]HUHSO LQHNYiOViJUHDNFLyLYDODPLQWD]DONDOPD]RWW válságkezelési megoldások (hitelezési aktivitás visszafogása, megszigorítása, a leverage leépítése, stb.) WRYDJ\ U ] KDWiVDL yomá kibotakozott általáos recesszió HOHQJHGKHWHWOHQQpWHWWHDNRUPiQ\]DWRNUpV]pU OYDOyEHDYDWNR]iVW $ N YHWNH] IHMH]HWHN D YiOViJ V]LPSWyPiLQDN EHPXWDWiVD PHOOHWW HOHP]L D EDQNL válságkezelés általá os sajátosságait, valam it régió és országvshflilnxv EDQNL UHDNFLyNMHOOHP] LW $EDQNRNDWpUWI EENLKtYiVRN $]86$PiVRGUHQG MHO]iORJSLDFiQkialakult árbuborék kipukkaása súlyos válságot okozott az amerikai jelzáloghitelezésbe, és ez átterjedt a emzetközi piacokra is. Az árbuborék többéves folyamat következméyekét jött létre, kiváltó okai között a JOREiOLV OLNYLGLWiVE VpJ D EHIHNWHW N yulivl NRFNi]DWL pwyij\d pv Q YHNY A fejezet megírása sorá felhaszáltam a Pézügyi szemlébe megjelet, Losocz Miklóssal közöse írt taulmáyt: Losocz Miklós Nagy Gyula: A bakok reagálása a globális pézügyi válságra emzetközi tapasztalatok, Pézügyi szemle LV. évfolyam 2010 / 1 69Ò Ì$ªc«ª Ñ

96 kockázatvállalási hajladósága, valami t a pézügyi piaci folyam awrn pv D W NHSLDFL HV]N ]iudnm Y EHOLDODNXOiViQDNW~OViJRVDQLVRSWLPLVWDpUWpNHOpVHHPOtWKHW Midezek együttese YH]HWWHN D júliusdxjxv]wxviedq NH]G G WW YiOViJKR] DPHO\ HO V] U D]RNDW D] DPHULNDL EDQNRNDW pulqwhwwh DPHO\HN MHOHQW V MHO]iORJKLWHO ioorpiqq\do pv DUUD ps O ~Q VWUXNWXUiOW SpQ] J\L HV]N ] NNHO UHQGHONH]WHN $] LQJDWODQiUDN J\RUV WHP FV NNHQpVH HOpUWpNWHOHQtWHWWH H]HNHW D N O QIpOH HV]N ]IHGH]HW SpQ] J\L LQQRYiFLyV WHUPpNHNHW D SpQ]E VpJ PLDWW MHOOHP] HQ W NHiWWpWHOHV OHYHUDJH), azaz idege forrásra, hitelre alapozott kostrukciók ILQDQV]tUR]iVD D NLDODNXOW pv HJ\UH PpO\ O SpQ]SLDFL YiOViJ N YHWNH]WpEHQ PLQG ehezebbé és költségesebbé vált. A válság ak e]w D V]DNDV]iW QDJ\ DPHULNDL pv HXUySDL EDQNRN FV G N ]HOL ioodsrwed NHU OpVHLOOHWYHFV GMHMHOOHPH]WH$EDQNFV G NYHV]pO\H]WHWWpND JOREiOLVSpQ] J\L redszer egészéek stabilitását, ami közvetle állami beavatkozást váltott ki, HOV VRUEDQ D QHKp] KHO\]HWEH MXWRWW EDQNRN N O QIpOH IRUPiNDW OW IHOW NpVtWpVH révé. A pézlqwp]hwhn NRQV]ROLGiOiViW W NHKHO\]HW N PHJHU VtWpVpW D MHJ\EDQNRN OLNYLGLWiVQ YHO LQWp]NHGpVHL HJpV]tWHWWpN NL D] DODSNDPDWRN VV]HKDQJROW csökketése, jegybaki forráshoz jutás megköyítése stb.). A válság felszíre hozta a pézügyi redszer gyege potjait, és fokozatosa átterjedt a pézügyi piac egyéb WHU OHWHLUH pv PiV RUV]iJRNUD PDMG PLQGLQNiEE puh]whwwh NHGYH] WOHQ KDWiVDLW D WHUPHO V]IpUiEDQLV A legtöbb ország bakszektorát a globális pézügyi válság ak a Lehm a Brothers D világ egyik legagyobb befektetési bakja szeptember közepé bekövetkezett FV GMpYHO fémjelzett m ásodik szakasza pulqwhwwh D OHJHU WHOMHVHEEHQ (QQHN Q\RPiQ XJ\DQLV PpO\SRQWUD ]XKDQW D EDQNV]HNWRU V]HUHSO LQHN HJ\PiV LUiQWL EL]DOPD am iek következtébe a korábbilg V]DNRWMHOOHP] SpQ]E VpJDYLVV]iMiUDIRUGXOWD EDQNN ]L SpQ]SLDF OLNYLGLWiVD YLOiJPpUHWHNEHQ GUiPDL PyGRQ VV]HV] N OW RNWyEHUpEHQ iwphqhwlohj NLV]iUDGW PLN ]EHQ D EDQNN ]L NDPDWOiEDN HU WHOMHVHQ m egem elkedtek és tartósa m agas szite m aradtdn $] HJ\UH PpO\ O YiOViJ KDWiViUD a pézügyi közvetítés itézméyredszeréek HJpV]pEH YHWHWW EL]DORP V~O\RVDQ PHJUHQG OW. O Q VHQ LJD] H] D W NHSLDF V]HUHSO LUHpVD]iOWDOXNDONDOPD]RWWSpQ] J\LLQQRYiFLyNUDDPLWD]RNDQ\LOYiQYDOy

97 Ñ Ñ veszteségek tápláltak, amelyeket a külöféle befektetési alapok, strukturált termékek, YDJ\pSSHQDW ]VGpNHOV]HQYHGWHN $ EDQNL N ]UHP N GpVVHO PHJYDOyVXOy LQWHUPHGLiFLy is megsíylette a válságot, UpV]EHQ D]pUW PHUW PDJXN D EDQNRN LV HO V]HUHWHWWHO KDV]QiOWiN D URPOó M YHGHOPH] VpJHOOHQWpWHOH]pVpUHDNpV EEWR[LNXVQDNEL]RQ\XOWHV]N ] NHWPiVUpV]W D W NHiWWpWHOHV SR]tFLyN OHpStWpVpQHN iowdoiqrvvi YiOiVD V~O\RV OLNYLGLWiVL SUREOpPiNKR] YH]HWHWW $ EHIHNWHW N SiQLNV]HU W NHNLYRQiVD YDJ\LV D kockázatosabb ak tartott HV]N ] NW O YDOy J\RUV V]DEDGXOiV V~O\RVDQ pulqwhwwh D közép és keleteurópai felzárkózó országokat, azok közül is külööse Magyarországot. $ *20 miisztereiek és jegybaki kormáyzóiak márciusi lodoi WDQiFVNR]iViUDNpV] OW,0)V]DNpUW LIHOjegyzés <Ó a jelelegi krízis fotos elemekét a EL]DOPL YiOViJRW D NLOiEDOiV HO IHOWpWHOpQHN SHGLJ D EL]DORP KHO\UHiOOtWiViW MHO OWH meg. Eek az eléréséhez a jelelegiél szorosabb emzetközi szabályozási HJ\ WWP N GpV NHUHWpEHQ ~M DODSRNRQ WUDQV]SDUHQV PyGRQ P N G QHP]HWN ]L pézügyi redszer kialakítása járulhat hozzá. A The Ecoomist még markásabba fogalmazott, amikor azt írta: ej\ SpQ] J\L WHUPpN V]HPSRQWMiEyO D M Y EHOL puwpnpehqydoyel]dorpdodsyhw KDDEL]DORPHOYHV]LNDSLDF VV]HRPOLN ÓÔ A kockázatos eszközökkel szembei tartalékolási követelméyek, valamit az egyre Q YHNY YHV]WHVpJOHtUiVRN PHJNHU OKHWHWOHQQp WHWWpN D EDQNRN V]iPiUD W NHKHO\]HW N PHJHU VtWpVpW NRQV]ROLGiOiViW HUUH D]RQEDQ QHU E O QHP YROWDN képesek vállalkozi. $ NRUPiQ\]DWL EHDYDWNR]iV HO V] U YLOiJV]HUWH W NHLQMHNFLyN jegyba ki forráshoz juttatás, YDODPLQW D NLQQOHY VpJHNUH W UWpQ JDUDQFLDYiOODOiV IRUPiMiW OW WWHPDMGNpV EEDURVV]KLWHOHNiOODPiOWDOW UWpQ PHJYiViUOiViUDYDJ\ garatálására vo atkozó kostrukciókat is kidolgoztak. Õ Ö «< v«äø8áâ² ± ÈÏA² ²c± :«%Ä Ï ±² >º% vù² ± º ʺ% ³ Ö «Í² «ƒï º. JÚÌ Ò ÚÛš½¾8¾$Ü Ý#«% «#È Þkªßª à c««µh á$«c ² Gº% vá# «$² ± È â:«%±²>»ķë<±ºä Ä «Ä± $²ã ±² º ± «% º Ï «< $².±º% ÇÎ$ #È 8ª Ú¾ Ö 8º Õä Ø> ²Î$ ± ²«%Ä Ùº $ ±º.µ Ø ²oÙ«.² å ² c²«ä%»8º š² c««<µh c ÈÏ º% c šü ½¾#¾#Ü$È à c«< «<µh ±ª.«µAÈ ±K±K æ ç ç.áoáoákª Ä ±ª c«<µhç µj.ç.ç ¾$ç».Û.Ä Ñ Ò ¾$ c² Û Ò ÚÚ ² Ò ºèè<è Ò ¾#¾8¾#¾$ééÜÄ #½<º È Á: ê> #ë#º²úú¾ Û c Ò Ä ½<² Ò ÚÚ Ò ºº² ¾#¾8¾#¾#éé» ¾$é%ì%è ª ±µ[ Ñ Ò

98 Ñ %DQNPHQWpVQDJ\ ]HPEHQ A válság súlyosságát jól érzékelteti, hogy a gyakorlat rácáfolt a sokáig axiómakét kezelt WRR ELJ RU WRR LQWHUFRQQHFWHG WR IDLO ÄW~O QDJ\ W~O MHOHQW V DKKR] KRJ\ FV GEH PHQMHQ vélekedpvuh D PiU HPOtWHWW /HKPDQ %URWKHUV FV G W N YHW HQ felvásárolták a 0HUULOO /\QFKHW D %HDU 6WHDUQVt, de ugyacsak áldozatul esett a Washi gto Mutual. Az amerikai Faie Mae és a Freddie Mac jelzáloghitel itézeteket csak az állami segítségyújtás metette meg, de 85 milliárd dollár jegybaki hitelt kapott az óriásbiztosító AIGÓí LV, amely így állami segítséggel PHJPHQHN OWDFV GW O A válság hamar elérte Európát is, ahol Németországba ki kellett vásároli a Sachse /%W NpV EE D +\SR 5HDO (VWDWHW $QJOLiEDQ D %DQN RI (QJODQG HO V] U OLNYLGLWiVL tám ogatásba részesítewwhpdmgm ás kiút em lévé, állam osította a Norther Rock RW NpV EE D %UDGIRUG %LQJOH\W $ %HQHOX[NRUPiQ\RN W NHHPHOpVVHO VLHWWHN D Fortis Bak megsegítésére, a fracia, belga és luxemburgi hatóságok pedig 6,4 PLOOLiUG HXUyV W NHLQMHNFLyYDO WiPRJDWWiN PHJ D 'H[LDt. A Citi és az UBS QDJ\PpUWpN YHV]WHVpJOHtUiVWYROWNpQ\WHOHQHON Q\YHOQLD0DGRII6HFXULWLHVSHGLJ m illiárd dollár veszteséget halm ozott fel pilótajáték csalást kövhw HQ Az ír kormáy a pézügyi redszer összeomlásáak elkerülése érdekébe a hat OHJQDJ\REE EDQN V]iPiUD tjpuw EHWpWJDUDQFLiW H]W N YHW HQ V]iPRV RUV]iJEDQ tj\ Magyarország is sor került a betétvédelmi szabályok kiterjesztésére, állami garaciával való megtámogatására, hogy elejét lehesse vei a megtakarítások külföldre meekítéséek. Az európai országokba fogaatosított itézkedések kapcsá a 7KH (FRQRPLVt arról írt, hogy D NRQWLQHQV V]LQWH EDQNPHQW ODERUDWyULXPPiYiOW Óî Õ ï Ë Åc²oµHº ± ±² ±K±K æ ç ç.áoáoákª ² c«< $«<µh AIG s ±ª rescue. c«µhçcä º c² ç Ecoomist.com ºc ±«$ª Sep.Ä µ"ðc ±«êg 18th ë8Ú½½<éÛ$¾$é¾ Õ ñ8ò k Ä ². «± Ö «Í² $µh² ± G ÂóoµH² cº:º à $ «% $². ºµ»$ ²±«C ².. $²ºo c«º.  < ±² µ ª à c««<µh ±ª c«µ ò.±8½ v½¾#¾ ª ± ±K æ ç ç.áoáoákª ² «< $«<µh ±ª c«<µhçcä º c² ç ºc ±«$ª.Ä µað. ±«< êg #ëú½ì%û$½ú èì ô ±«%

99 1 YHNY ILQDQV]tUR]iVLJRQGRN $ JOREiOLV SpQ] J\L SLDFRNRQ pv D N ]YHWtW UHQGV]HU LQWp]PpQ\HLEHQ EHN YHWNH]HWW válság agyo hamar átterjedt a reálszférára is, így a vállalkozások fiaszírozási problémái súlyosbodtak, a termelés visszaesése rototta a kojukturális kilátásokat, s midez makrogazdasági szite is a övekedés visszaeséséhez és az állami kiadások fi aszírozásá ak ehezebbé válásához vezetett. $ V]pQ NLDODNXOW NULWLNXV KHO\]HWEHQ D I YHV]pO\W HJ\ JOREiOLV ioodpsdstupiaci likviditási válság feyegetése jeletette. Akkori értékelések alapjá a évi költségvetési elképzelések szerit egyedül az USA államháztartásáak milliárd dollár hitelt kell felveie az adott költségvetési évbe. $] (8tagállamokak a költségvetési deficit és a bakphqw FVRPDJRN fiaszírozásával kapcsolatos hitelszükségletét kereke milliárd dollárra becsülték.ó õ Világméretekbe az állampapírkibocsátás volumeét milliárd dollárra progosztizálják, ami a évi kibocsátást várhatóa több mit három szorosa múlja felül. $ *D]GDViJL pv 0RQHWiULV 8QLyEDQ HJ\PiVWyO HOWpU KLWHONpSHVVpJ V]XYHUpQ kibocsátó verseg egymással. A likviditási válság realitását támasztotta alá az ír ioodpsdsturnn OI OGLEHIHNWHW NiOWDOW UWpQWPDVV]tYHODGiVD$]tUiOODPpapírok 90 V]i]DOpND N OI OGL WXODMGRQEDQ YDQ $ EHIHNWHW N D]pUW YRQWiN NL W NpM NHW Írországból, hogy eleget tudjaak tei hazai fizetési kötelezettségeikek. A pézügyi piacoko a feszültség 2009 jauárjára eyhült, azóta további koszolidáció következett be, ami azoba messze em jeleti a pézügyi válság YpJpW$KHO\]HWDNpWVpJWHOHQMDYXOiVHOOHQpUHWRYiEEUDLVPHJOHKHW VHQEL]RQ\WDODQ -yoohkhw D JOREiOLV UHFHVV]LyEyO YDOy NLOiEDOiV HONH]G G WW DPLW D] HJ\PiVW N YHW SURJQy]LVRN HJ\UH NHGYH] EE kojuktúra adatai is érzékeltetek, eek a folyam atak a tartóssága továbbra is hordoz bizoytalaságot. Az IMF világgazdasági kilátásokról szóló jeletése KDWYDQpYyWDHO V] U EHQ a világgazdaság átlagosa 1,1 százalékos visszaesésével szám ol DPL EHQ Õö à $ «Ò Åc«< ² «Í² $µh² ±»8«< ªcʲ º± :±K $²o ªØ $² à c«< «µj ± ÈÏ º. vé ± v½¾#¾$ü$è 8ª é¾

100 V]i]DOpNRV E Y OpVEH IRUGXO iw $ IHMOHWW RUV]iJRN iwodjrw PHJKDODGy PpUWpN H] évbe 3,4 százalékos csökkeésre számíthatak, eze belül az USA 2,7, az eurózóa országai 4,2, a japá gazdaság pedig 5,4 százalékos hayatlást lesz kéythohq HON Q\YHOQL- Y UHD]86$PLQWHJ\-DSiQYiUKDWyDQV]i]DOpNRVQ YHNHGpVUH számíthat, de a korábbi várakozásokkal elletétbe az eurózóába is mitegy 0,3 százalékos GDP övekedést progosztizálak. A felzárkózó piacok (HPHUJLQJPDUNHWVYDODPLQWDIHMO G RUV]iJRNHJ\ WWHVHQ százalékkal övekedek EHQ D N YHWNH] pyuh D] HO UHMHO]pV V]HULQW százalékos diamika várható. Ez bíztató fejleméy, de még midig alatta marad eze országfvrsruwba mért 6,0 százalékos övekedéséqhnó A válság egyes szakaszaiba a bakokak külöféle típusú veszteségforrásokkal NHOOHWW V]HPEHV OQL N $ YiOViJ HOV V]DNDV]iW D NHUHVNHGpVL N Q\YHNEHQ V]HUHSO elértékteleedett eszközök leírása jellemezte. Ezek agyságredje em volt ismert, IRNR]DWRVDQ GHU OW IpQ\ D URVV] NLQQOHY VpJHNUH H]pUW D IRO\DPDW QHP YROW HO UH MHOH]KHW $ VWUXNWXUiOW SpQ] J\L WHUPpNHN NRPSOH[LWiVD PLDWW QHKp] YROW megbecsüli, hogy a veszteségek milye módo éritik az értékpapírosított baki eszközöket. $PiVRGUHQG pvdqqiolvj\hqjpeeklwhonpshvvpj DGyVRNUDYRQDWNR]yLQIRUPiFLyN KLiQ\D PLDWW QHKp] YROW HOIRJDGKDWy EHFVOpVW DGQL D FV GDUiQ\UD H]iOWDO D KLWHOSRUWIROLy PLQ VpJH URPOiViQDN PpUWpNpUH 5iDGiVXO D EDQNRN D] LOOLNYLG eszközöket olya árako értékelték, am elyen D V]yEDQ IRUJy HV]N ] N PLQ VpJpQ W~OPHQ HQDYiViUOyNKLiQ\iWLVQDJ\PpUWpNEHQW NU ]WpN$1HP]HWN ]L9DOXWDDODS RNWyEHULpUWpNHOpVHV]HULQWYLOiJPpUHWHNEHQ VV]HVHQELOOLyGROOiUUDWHKHW D YiOViJ KDWiViUD SRWHQFLiOLVDQ OHtUiVUD NHU O EDQNL pézügyi eszközök (hitelek és értékpapírok) állomá ya.óø További veszteségleírási sokkok sem zárhatók ki, de azok a poteciális vagy téyleges veszteségek, amelyekkel a bakok a globális pézügyi válság második, jelelegi szakaszába szembesülek, már sokkal kiszámíthatóbbak, mivel a hitelportfolió rom lásával kapcsolatosak $ UHFHVV]Ly pv D KLWHOSRUWIROLy PLQ VpJpQHN DODNXOiVD Õù ã Ï ÎûúÆ«< à c«< $«<µh ò ± «<«%³ ò ±² ü½¾8¾#ü È"Ë ±º ý± ²ÿþƒ² c«í² È"ã ±² º ± «< º Ï «< $²c±º% Î ±K±K æ ç ç.áoáoákª µjäª«ç ² ±² º ç %»#.çcä ±ç.áâ² «%ç½¾#¾#üç ¾8½<çc Ä ç.±² ±ª Ä Õ ã Ï Î Ö º ÂÎ$ º c º ÂË%±º.» ± Æþƒ² «±ª>âº.Í º± ± ² Î$ º c º :Ù º ² %² šóo ² º 8ªGã ±² º ± «º ÂÏA«² ±º Î $ 8È.úƺ. ±«où>è ò ±² Ǵ½¾#¾$Ü$È 8ª½ì$ª ± ± æ ç çáoáoá ª µj䪫%ç ² ±² º çc».çcä ±ç. Ä c ç ½¾8¾$Üç¾#½çc Ä ç.±² ±ª Ä

101 Ñ N ] WWL VV]HI JJpVHNLVPHUWHNDNHWW N ] WWLNDSFVRODWUDYDQQDNKLVWRULNXVDGDWRN $ PXQNDQpON OLVpJ Q YHNHGpVpYHO N O Q VHQ MHOHQW V YHV]WHVpJHN YiUKDWyN D hitelkártya és a jelzáloghitelüzletágbdq GH QHP OHV] MREE D KHO\]HW D szem élygépkocsihitelek és lízigfi aszírozás teré sem. $EDQNLYiOViJUHDNFLyNI YRQiVDL $ YLOiJ YH]HW QHP]HWN ]L NHUHVNHGHOPL EDQNMDLQDN HJpV] VRUiUyO GHU OW NL KRJ\ D SUXGHQV P N GpV pughnpehq V] NVpJHVVp YiOLN D IHOW NpVtWpV N pv P N GpV N LV gyökeres változtatásra szorul. A bakok válságra adott válaszaiak elemzésekor D]RQEDQ FpOV]HU DEEyO NLLQGXOQL KRJ\ D IHMOHWW SLDFJD]GDViJRN SpQ]LQWp]HWHL W EEVpJpQHN D M Y MH EL]WRV PHUW D NRUPiQ\RN D SpQ] J\L UHQGV]HU Vtabilitására WHNLQWHWWHOQHPKDJ\MiNFV GEHPHQQL NHW $V]HUNH]HWLiWDODNtWiVNHUHWpEHQD]iOODPLW NHMXWWDWiVEDQUpV]HV OWEDQNRNQDNpVD SpQ] J\L LUiQ\tWy KDWyViJRNQDN D]RQEDQ D M Y EHQ DUUD D NpUGpVUH LV YiODV]W NHOO DGQLXN KRJ\ D] ioodp PHQQ\L LG alatt és milye feltételek mellett számolja fel tulajdoosi pozícióit. Az államak a pézügyi közvetítésbe való megjeleése a bakokba szerzett tulajdoosi pozíciója alapjá ugyais hosszabb távo verse yproblémákat és piaci árazási go dokat is felvetó H]pUWD]OHQQHDFpOV]HU KD D]iOODPDNUt]LVHOP~OWiYDOPLHO EENLYRQXOQDDSpQ] J\LSLDFRNUyO(]Q\LOYiQYDOyDQ FVDN IRNR]DWRVDQ W UWpQKHW HOOHQNH] HVHWEHQ QHP ]iukdwy NL HJ\ ~MDEE PHUHGHN visszaesés. Eek a problémáak az elemzése azoba szétfeszíteé e taulmáy tartalmi és terjedelm i kereteit. A baki hitelezés általáos peremfeltételei gyökerese megváltoztak, a korábbi, DODSYHW HQDNHUHVOHWiOWDOWiSOiOWSLDFDYiOViJpVezzel összefüggésbe a kockázatok m egövekedése miatt kíálathiá yossá YiOWD]D]PDDNtQiODWDV] NNHUHV]WPHWV]HWD hitelezésbe. $EDQNLNLQQOHY VpJHNPLQ VpJpQHNURPOiVDDSpQ] J\LLQQRYiFLyNRQ Ñ Õ ÏJóoþƒËã à ³º ½¾8¾ 5. szám, 490. o. æ à µhãc ³² à ƒºâ %»# $ µh²o² ² $ɲc ² $.Ãc ² È ±²c ±Ã Åc² ±K ËÅc² µ[ ²Â½¾#¾ ªš²c±² ³ ÃÍ<Ä «ºµ"È

102 HOV]HQYHGHWWW ]VGHLW NHSLDFLÄPpUJH]HWWHV]N ] N pvklwhoh]pvlyhv]whvpjhnurvv] MHO]iORJKLWHOHN URPOy PLQ VpJ KLWHOSRUWIROLy VWE PLDWWL MHOHQW V OHtUiVRN pv D Q YHNY NRFNi]DWRN HOOHQV~O\R]iViW V]ROJiOy FpOWDUWDOpNROiVL N WHOH]HWWVpJHN fokozódása következtébe a pézitézetek a piaci kamatláb agyságától függetleül visszafogták hitelkíálatukat, csökketették üzleti aktivitásukat, azaz a mérohji VV]HJ NHW (QQHN Q\RPiQ D EDQNRN iud]ivl DONXHUHMH MHOHQW VHQ megövekedett. A válság miatt természetese a hitelek iráti általáos kereslet is csökket, külööse az amerikai háztartások körébe, de kisebb mértékbe, mit a kíálat. $háztartások a pézügyi problémák hatására már em ayira a hitelfelvételre törekedek, mit ikább az adósságaik csökketésére, azaz hiteleik visszafizetésére, de legalább is az adósságszolgálati terhek (kam at plusz törlesztés) m érséklésére. (] D PHJiOODStWiV PLQGHQHNHO WW D JOREiOLV SpQ] J\L YiOViJ HOV V]DNDV]iUD YRQDWNR]LN MyOOHKHW D SpQ] J\L JD]GDViJL NUt]LV MHOHQOHJL LG V]DNiEDQ D YiOODODWL V]IpUiEDQ D I SUREOpPD WRYiEEUD LV D KLWHOHN LUiQWL J\HQJH NHUHVOHW I OHJ 1\XJDW Európába, azaz a vállalati szféra prudesebb, mit a bakszektor. A vállalatok ugyais recessziós vagy recessziógyaús köryezetbe em kezdeek azoal EHUXKi]iVED KD D NDPDWOiEDN PpUVpNO GpVpW WDSDV]WDOMiN OHJIHOMHEE DNNRU KD D]W várják, hogy a változó kamatozású hitelek kamatlába hosszabb ideig alacsoy marad, YDJ\FV NNHQ WHQGHQFLiWPXWDW A gazdasági övekedés visszaeséséek fékezése, a kojuktúra élékítése érdekébe az EBRD és az Európai Közpoti Bak külöféle kostrukciói ezért a vállalati KLWHONHUHVOHWHWNtYiQMiNpOpQNtWHQL8J\DQDNNRUVRNRO\DQYiOODODWLVYDQI NpQWDNNY V]HNWRUEDQDPHO\QHNpJHW V] NVpJHOHQQHKLWHOUHGHPpJVHPMXWKR]]i 0HJYiOWR]RWWPpUOHJVWUDWpJLD $]XWyEELpYWL]HGEHQDPLNRUDW NHiUDDODFVRQ\YROWDEDQNRN ]OHWLVtratégiája a mérleg eszközoldalára összpotosított. A pézügyi iovációk (értékpapírosítás, strukturált hitelek stb.) is az aktívákat éritették, evezetese mikét lehet tartósa m agas hozamokat eléri, miközbe a kockázatokat a em zetközi pézügyi piaconrq

103 ezekek az iovációkak a segítségével szétterítik. A emzetközi ratig cégek ebbe tettestársak voltak, mert módszertailag sem voltak felkészültek az ú. strukturált befektetési és hitelkostrukciók által m egtestesített téyleges kockázatok és azon összefüggéseiek, kölcsöhatásaiak felmérésére. Aak elleére adtak mégis kiváló PLQ VtWpVW D SpQ] J\L LQQRYiFLyW PHJWHVWHVtW WHUPpNHNUH NRQVWUXNFLyNUD KRJ\ D PDJDVW EEV] U VW NHiWWpWHOHNPLDWWDNRFNi]DWRNWpQ\OHJHVPpUWpNpQHND]pV]OHOpVH és azok meedzselése a pézügyi kockázatkezelést boyolultabb feladat elé állítja, m it az egyéb hagyom á yos üzleti területeke. A globális pézügyi válság kezdete óta a bakok magatartásába midikább az pu]pnhokhw KRJ\ D IRUUiVROGDO NHU OW HO WpUEH D]D] a veszteségekkel szembe YpGHOPHW Q\~MWy W NH QDJ\ViJD pv PLQ VpJH LOOHWYH D IRUUiVRN IXWDPLGHMH YiOW fotosabbá.ó $ EDQNRN W NHV] NVpJOHWH QHPFVDN D MRJV]DEiO\L HO tuivrn HVHWOHJHV YiOWR]iVDLPLDWWQ KDQHPD]pUWLVKRJ\PHJOHJ\HQDPHJIHOHO IHGH]HWD]HVHWOHJHV YHV]WHVpJHNUH$W NHPRVWDQLUHODWtYV] N VVpJHpVPDJDVDEEiUDPLDWWQHKp]VpJHNEH WN ]LN D PpUOHJI VV]HJ Q YHOpVH V W D EDQNRN NLIHMH]HWWHQ HQQHN FV NNHQWpVpUH törekszeek. Ráadásul azok az i ovatív m egoldások (értékpapírosítás), am elyeknho mérlege kívülre (off balace sheet) vitték a hitelkockázatokat, ezáltal virtuálisa MDYtWRWWiN D W NHN YHWHOPpQ\HNQHN YDOy PHJIHOHOpVW D M Y EHQ QHP DONDOPD]KDWyN tovább. (]W EL]RQ\tWMD KRJ\ D EDQNRN QDJ\RQ HU VHQ YLVV]DIRJWiN H]W D NRUiEEDQ V]pOHV N UEHQ IRO\WDWRWW J\DNRUODWXNDW (PHOOHWW D UHQGHONH]pVUH iooy W NpW LV D NRUiEELQiO KDWpNRQ\DEEDQ NHOO IHOKDV]QiOQL %L]RQ\RV WHYpNHQ\VpJHN W NHLJpQ\H QDJ\ GH PHJWpU OpVH DODFVRQ\ PLN ]EHQ D W NHiWWpWHO LV NLVHEE D] LO\HQ SR]tFLyN WXGDWRV leépítése következtébe (GHOHYHUDJLQJ), a kockázatok pedig agyobbak és a W NHN OWVpJPDJDVDEE 7 NHLJpQ\UDFLRQDOL]iOiVD $ %i]ho,, W NHHO tuivdl LOOHWYH D YiOViJ Q\RPiQ HOLQGtWRWW WRYiEEL V]DEiO\R]iVL V]LJRUtWiVRN HJ\UH V] NHEE PDQ YHUH]pVL OHKHW VpJHW KDgyak a bakok szám ára. $ Õ Î# «<µzº.²c±$±«: ºc»8 ± $ª ó $² c º ² $«< ±#«š ±² º ± «º»8º% ³< ªØ $² à c«< $«<µj ± ÈÏAºc Úì%± [½¾#¾#Ü È 8ª Ñ

104 KLWHOH]pVLDNWLYLWiVYLVV]DHVpVHDPiUHPOtWHWWNHUHVOHWLROGDOLWpQ\H] NPHOOHWWD]]DOLV összefüggésbe hozható, hogy a bakok a hitelportfolió további romlása következtébe Q YHNY WDUWDOpNROiVLN WHOH]HWWVpJHNNHONpQ\WHOHQHNV]ámoli, külööse az eladásra szát igatlaokkal, valam it hitelkártyákkal összefüggésbe. 8J\DQFVDN IRQWRV V]HPSRQW KRJ\ D V]LJRU~EEi YiOy V]DEiO\R]iVL HO tuivrnqdn YDOy PHJIHOHOpV pughnpehq D EDQNRN PiU D]RN WpQ\OHJHV pohweh OpSpVpW PHJHO ] HQ HONH]GWek alkalmazkodi. A Bázel II keretébe kialakított kockázati súlyozás egyfajta NRQV]HQ]XVRV QHP]HWN ]L VWDQGDUGQDN WHNLQWKHW DPHO\ HOLJD]tWiVW DG DUUD Qp]YH KRJ\ PHQQ\L W NpW NHOO D] HJ\HV NRFNi]DWL RV]WiO\RNED WDUWR]y HV]N ] NNHO szembeállítai. $ W NHN YHWHOPpQ\HNHW LOOHW HQ D %i]ho,, VRNNDO NHGYH] EEHQ NH]HOL D EHIHNWHWpVL NDWHJyULiED WDUWR]y puwpnsdsturndw pv ioodpsdsturndw PLQW D QDJ\ YROXPHQ NHUHVNHGHOPLpVLSDULKLWHOHNHW$]DPHULNDLV]DEiO\R]yKDWyViJHO tuwddplooliug dollár feletti méuohji VV]HJJHOUHQGHONH] QDJ\EDQNRNV]iPiUDKRJ\iSULOLViLJ QpJ\HJ\PiVWN YHW QHJ\HGpYVRUiQ párhuzamosa vizsgálják és számolják ki, KRJ\D]pUYpQ\EHQOpY %i]ho,v]deio\rnv]hulqwlw NHPHJIHOHOpVKRJ\DQDODNXOQDKD a Bázel II követelm éyeit veék alapuló -yoohkhwh]hj\ho UHFVDNÄSDStURQ W UWpQLNGHPiUPRVWpUH]KHW KDWiVVDOYDQD]~Q BB besorolású, vagyis az átlagosál magasabb kockázatú ügyfelekkel szembei baki hitelezési gyakorlatra. A es adatok alapjá az amerikai agybaqnrn KLWHOHLQHN mitegy felét ez az ügyfélkategória, vagy ez alatti teszi ki, miközbe hitelkockázati V]HPSRQWEyO D WULSOD % YDJ\ DQQiO LV MREE PLQ VtWpV DGyVRNDW WDUWDQiN kívá atosak. J óllehet az em lített kockázatos ügyfélkört em építik le teljese a EDQNRNGHYiUKDWyDQV]LJRUtWMiNDIHGH]HWLHO tuivrndwpvqdj\rqphjurvwiominkrj\ közülük kikek folyósítaak hitelt, azaz vállalak kockázati kitettséget. $ %i]hol %L]RWWViJQDN D] ~M W NHN YHWHOPpQ\ UHQGV]HUU O V]yOy V]DEiO\R]iVD direktívaké t beépült az Európai Uió jogre djébe isóó (] D NRUiEEL HO tuivrnkr] NpSHVW iwirjyee UXJDOPDVDEE pv D W NHV] NVpJOHWHW VRNNDO V]RURVDEEDQ NDSFVROMD Õ «< $ :ãóoþ ½¾#¾#Ü æcø ²o ² º ².«>Ä «< 8± ² ² $² :»º% ³: ² $ <È Î$ º% c º %Ø µh² ò ±K8² ½ ìk½¾#¾$ü$ªúì$ªc«ª ÕÕ ó ²c³C±²Íà ³<² < %.à %à ² ³ µj² ³² Åc $Ã.à à folytatásáról ² ± ± æ ç ç ² $ (2006. júius 14.). z Európai Parlamet és a Taács 2006/ 48/ EK iráyelve a hitelitézet ª ² $ «% ºª ² ç Ý$² ÞC ˲ Íçc. ±² çc $ ç «É ç½¾#¾#ìç. Ò êƒúééç. êúéé½¾#¾#ì¾8ì<ì¾$ #¾#¾#¾8Ú.¾#½¾8¾ª Ä

105 Ñ Ñ VV]HDEDQNRNEDQIHOPHU O NRFNi]DWRNNDONLHPHOWHQDKLWHODSLDFLpVDP N GpVL kockázattal, am ely utóbbit a hazai szabályozás is elkülöítette kezeliíô<ô A globális pézügyi és gazdasági válságba az eszközök likviditása is más PHJYLOiJtWiVED NHU O 2O\DQ LG V]DNEDQ DPLNRU D SLDFRN NHYpVEp OLNYLGHN D] eszközök hosszabb ideig maradak a mérlegbe. Ez öveli a bakok számára a NRFNi]DWRWpVW NpWN WOHDPHO\HWPiVKROMREEDQOHKHWQHIHOKDV]QiOQL0LQGH]DUUD V]W Q]LDSpQ]LQWp]HWHNHWKRJ\DNHYpVEpW NHLJpQ\HVWHU OHWHNUHNRQFHQWUiOMDQDN$ Credit Suisse például továbbra is fe kívá ja tarta i jelelétét az am HULNDL lakóigatlajelzáloggal fedezett értékpapírok piacá, amely mély és likvid, de ki kívá lépi ugyaeze pézügyi istrumetumok európai piacáról, ahol a bakok hosszabb ideig kéyteleek vo atkozó eszközeiket m egtartai. $ EDQNRN D] HU WHOMHV NRUPáyzati yomás hatására rákéyszerülek az általuk vállalható kockázatok mérséklésére, ami azt is jeleti, hogy kéyteleek visszafogi a saját számlás ügyleteket (SURSULHWDU\ WUDGH HKHO\HWW Qagyobb mértékbe támaszkodak az ügyfelekre. %DUDFN2EDPD. jauár 21é ismertetett javaslatai között szerepel, hogy az amerikai kormáyzat korlátozi fogja a bakok saját számlás NHUHVNHGpVpW YDODPLQW D IHGH]HWL DODSRNED pv NRFNi]DWL W NHDODSRNED YDOy befektetését. 1HP IRUGXOKDW HO PpJ HJ\V]HU KRJ\ D] DPHULNDL DGyIL]HW W~V]iYi YiOMpN HJ\ EDQNQDN DPHO\ W~OViJRVDQ QDJ\ KRJ\ FV GEH PHQMHQ íôí 0HJ NHOO MHJ\H]QLKRJ\DEDQNRN ]OHWLDNWLYLWiViEDQH]HNDWHYpNHQ\VpJHNQHPV]iPRWWHY HN és a YiOViJEDQVHPMiWV]RWWDNYH]HW V]HUHSHW $ EDQNRN pughno GpVH Q D] ROya tevékeységek irát, amelyek em kötek le MHOHQW V W NpW pv QHP MiUQDN QDJ\ NRFNi]DWRNNDO,O\HQ D EHIHNWHWpVL EDQNL taácsadás, a letéti szolgáltatás, a vagyokezelés (ez utóbbi esetbe mások pézét kockáztatják). A taácsadás iráti keresletet várhdwydq KRVV]DEE LG Q NHUHV]W O WiSOiOMD KRJ\ D YiOViJ PLDWW VRN YiOODODW V]RUXO W NHEHYRQiVUD LOOHWYH NpQ\WHOHQ átstrukturáli adósságállom áyát. A bakok agyobb figyelmet fordítaak olya eszközökre, amelyek további hitelfelvételek fedezetéül szolgálan (QQHN PHJIHOHO HQ NpWIHOp RV]WMiN ï ää ½¾#¾#Ü æï ³< Ã. %³<«<.³<¹Åcº ± ± ³<² ³ Ͳ ±²c µhã %Ç ºÅcº c»º ³ ².Åc² ² º ³««±# $º ±¹ º<ª Ï ââê HOMOLYA Dáiel Ò ± ± 8æ ç ç.áá:á ªµ"»>ª ç à % ²%ªº Szemle július ð. $º %²ë#µ" %»# êgµh» Åc² µ[ ²Ù«±² ±ã ÂëÚ½ Ìé ï äï þg² % º ± ƒóoµh² cº #»º ³< Ë<±º %² $ «% #È º [½ ± v½¾#ú¾ ±K±K æ ç ç.áoáoákª ² c«< $«<µh ±ª c«µhç ².² º c $ç º ±K ² cê ˻ɲ ±çc $ Ñ º. ±«< $ª.Ä µað. %»É² ± 8ë#Ì<Û ÜÌìƒ ±«êg 8ë8Ú è<ìüìü é½

106 tevéke ységüket. $] HOV FVRSRUWED D]RN WDUWR]QDN DPHO\HN RO\DQ IHGH]HWHW LJpQ\HOQHN DPHO\HNHW D N ]SRQWL EDQNRN LV HOIRJDGQDN SpOGiXO PDJDV PLQ VpJ MHO]iORJ YDJ\ WHUPpV]HW NQpO IRJYD PHJIHOHO EL]WRQViJRW DGQDN Séldául bizoyos blue chip részvéyek). A másik csoportba olya tevékeységek kerülek, amelyek QHPLJpQ\HOQHNIHGH]HWHWtJ\EL]WRVtWpNRNQpON OLILQDQV]tUR]iVWLVOHKHW YpWHV]QHN )HOpUWpNHO G IRUUiVV]HU]pVLEL]WRQViJ A bakok mérsékeli kíváják az ú. wholesale baki fiaszírozásak való NLWHWWVpJ NHW D]D] D EDQNN ]L SLDFRN LOOHWYH D W NHSLDFL LQVWUXPHQWXPRN UpYpQ W UWpQ forrásszerzés helyett agyobb mértékbe kíváak a betétekre támaszkodi. Általáos törekvés a hitel / betét aráy csökketése, azaz a kihelyezések betéttel való fedezettségéek javítása. A jelelegi súlyos pézügyi válság létrejöttébe fotos szerepet játszott egy hosszapuoho G WWVWUXNWXUiOLVYiOWR]iVDPLD]WMHOHQWHWWHKRJ\ a saját ügyfelek biztoságos hosszú lejáratú betéteiek csökket a szerepe a bakok OLNYLGLWiViEDQDEHIHNWHW NpKH]NpSHVW $ pézügyi iovációkkal összekapcsolt hitelyújtás az elmúlt évtizedbe sok bakál eleve azzal a szádékkal törtét, hogy a kihelyezéseiket értékpapír form ájába befektet NQHN WRYiEEDGMiN,O\ PyGRQ HJ\ N ] QVpJHV KLWHO SO kötvéyformát öltött, majd újracsomagolva, valamilye befektetési alapba, VWUXNWXUiOW WHUPpNEHQ ~MDEE EHIHNWHW NK ] NHU OW,QQHQW O NH]GYH D KLWHOQ\~MWiV diamikája em a kiszámítható magatartású betéwhokho\h] NW O I JJ WW KDQHP VRNNDO LQNiEE D EHIHNWHW N QHKH]HQ HO UH MHOH]KHW puwpnsdstu YiViUOiVL hajladóságától. $IRUUiVRNPHJV]HU]pVpEHQDYiOViJKDWiViUDDEHWpWHNIHOpUWpNHO GpVHILJ\HOKHW PHJ pv D WDSDV]WDODWRN DODSMiQ NLMHOHQWKHW KRJ\ D NLWHUMHGW ILyNKiOy]DWWDO UHQGHONH] EDQNRN VRNNDO VLNHUHVHEEHN YROWDN D EHWpWJ\ MWpVEHQ PLQW D]RN D EDQNRN DPHO\HN más értékesítési csatorákra (Iteret stb.) helyezték a hagsúlyt. Az áryalt képhez az is hozzátartozik, hogy a betétekre való támaszkodásak is megvaak a veszélyei pvnrfni]dwdlppjkddnlkho\h]pvhnplyhoqhplvihowpwohq O VV]HPpUKHW N$EHWpWHN ugyais köye kivohatók a bakokból, és a betétesek védelmét szolgáló

107 Ñ korm áyzati gara ciák egyáltalá em akadályozzák meg a betéteseket aeedq KRJ\ diszkrimiáljaak az egyes pézügyi itézméyek között. A bakokat a forrásszerzésbe segítette az a körülméy, hogy a jegybaki OLNYLGLWiVQ YHO LQWp]NHGpVHN NHUHWpEHQ D U YLGOHMiUDW~ NDPDWOiEDN HU VHQ csökketek, az iráyadó kamatok törtéelmi mélypotra süllyedtek. A válságból való NLOiEDOiV VRUiQ D]RQEDQ H] D WHQGHQFLD QHP PDUDGKDW IHQQ WDUWyVDQ HO EEutóbb bekövetkezik a kamatszívoal övekedése. Ez a bakok számára kockázatot jelet, DPHO\UH DNNRU LV NpV] OQL N NHOO KD D )HG HJ\HO UH továbbra is alacsoya tartja a kam atokat, és az ECB is követi ebbe. $ EDQNRNDW pulqw HJ\LN OHJQDJ\REE M Y EHOL SUREOpPD D NDPDWOiEDN DODNXOiViEDQ MHO OKHW PHJ DPHO\ D IRUUiVN OWVpJHN HPHONHGpVpKH] YH]HWQHN (] XWyEELW D] államháztartási deficitek fiaszírozási igéye miatt a forrásokért folyói versey is Q YHOL pv H]W FVDN IRNR]]D KRJ\ D EDQNRN LV MHOHQW V DGyVViJRW J UJHWQHN PDJXN HO WWDPHO\HWPHJNHOO~MtWDQLXN $]HOHP] ND]WYL]VJiOMiNKRJ\PLO\HQKDWiVWJ\DNRURODNDPDWV]tQYRQDOQ YHNHGpVH D]HJ\HVEDQNRNUDíÔ<î. Az ú. HV]N ]±pu]pnhq\ pézügyi itézméyek, amelyekél D] HV]N ] N KiWUDOpY iwodjrv IXWDPLGHMH U YLGHEE PLQW D IRUUiVRNp H]pUW D] átárazásuk gyorsabba megtörtéik, köyebbe birkózak meg ezzel a problémával. Persze a kamatlábak emelkedése kiválthatja a betétesek oldaláról azt a törekvést, KRJ\ PiV DOWHUQDWtY EHIHNWHWpVL OHKHW VpJHN IHOp IRUGXOMDQDN tj\ EDQNRN V]iPiUD H]HNQHNDNLHV IRUUiVRNQDNDSyWOiVDQDJ\RQN OWVpJHVVpYiOKDW A IRUUiVpU]pNHQ\ bakok ugyaakkor sokkal kitettebbek a forrásköltségek emelkedéséek, miközbe ezzel párhuzamosa az eszközök átárazásáak csak agyo NRUOiWR]RWWDNDOHKHW VpJHLH]pUWDNDPDWUpVFV NNHQpVpYHOURPOyM YHGHOPH] VpJJHO kéyteleek számoli. Ha midehhez hozzávesszük, hogy a moetáris politika szigorításával a jegybaki iráyadó kamatok emelkedek, akkor ez általába is a hozamgörbe ellapulásához vezet. A válság hatására egy további sajátos fejleméyel is találkozhatuk, evezetese szupermarketek kíváak betör i a retail bakpidfudd]d]dm Y EHQDEDQNRNQDND ï äñ ã ±² ² ± Ò º ±²o ³ ±K±K æ ç ç.áoáoákª ² c«< $«<µh Ë $ Ä > ±ª c«µhç»# $. $² È Î$²»H½è± v½¾8ú¾ Baks ext big problem appears o the horizo Ò Ä º $.² ç á# ±² Î# ² ª.ÄKµAðc ±«%êg 8ë8Úè%è ¾8ÚÌ Ñ

108 Ñ KDJ\RPiQ\RVSpQ] J\LYHUVHQ\WiUVDLNPHOOHWW~MSLDFLV]HUHSO NNHONHOOV]HPEHQp]QL (] XWyEELDN J\IpOV]HU]pVL N OWVpJHL DODFVRQ\DN PLYHO QDSRQWD QDJ\V]iP~ YHY keresi fel értékesítési potjaikat. A szupermarketek jó híreve em sérült a EDQNYiOViJEDQ DPL MHOHQW V YHUVHQ\HO Q\ OHKHW D PHJWpSi]RWW KtUQHY EDQNL PiUNDQHYHNNHO V]HPEHQ,O\HQ MHOOHJ GLYHU]LILNiFLyYDO D 7(6&2 IRJODONR]LN D OHJNRPRO\DEEDQíÔ<õ A fogyasztói m agatartásba bekövetkezett változások, így külö öse a háztartásrn PHJWDNDUtWiVDLQDNQ YHNHGpVHSyWOyODJRVOHKHW VpJHNHWLVWHUHPWHQHNDUHWDLOEDQNRN számára. Az USAba a lakosságot kiszolgáló bakok fotolgatják olya strukturált PHJWDNDUtWiVL WHUPpNHN NtQiODWiW D Ki]WDUWiVRNQDN DPHO\HN OHKHW Yp WHV]LN D részvéybeihnwhwpvwpln ]EHQYpGLNDEHIHNWHWHWWW NpW8J\DQFVDND]86$EDQQ D kereslet a m ás devizába deomiált m egtakarítási kostrukciók irát. eughnhv YiOWR]iV KRJ\ DPtJ NRUiEEDQ D EDQNRN IpOWHN J\IpO YiOODODWDLN FV GMpW O addig jeleleg a bakok vállaodwl J\IHOHLV]HUHWQpNEL]WRVtWDQLPDJXNDWDEDQNFV GMH esetére. Ko kréta, a vállalatok hivatalos állásfoglalást kérek bakjaiktól arra D NpUGpVUHKRJ\PLW UWpQLND]iOWDOXNQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNNDODNNRUKDD]RNFV GEH meek. Ugyaígy garaciákat kérek a bakok által yújtott szolgáltatásokhoz való hozzájutásra a megállapodott árako arra az esetre, ha egy adott bak más pézügyi N ]YHWtW YHOHJ\HV OQHYDJ\PiVSpQ] J\LN ]YHWtW EHROYDGQDEH $PL D M Y W LOOHWL D N O QIpOH WtSXV~ EDQNRN HOWpU OHKHW VpJHNNHO UHQGHONH]QHN $ kisebb bakok számára, amelyek kívül esek az állami beavatkozás (betétbiztosítás, a jegybak OHQGHU RI ODVW UHVRUW védelme, EDQNPHQW FVRPDJRN KDWyN UpQ YDJ\ kevésbé diverzifikált hitelportfolióval redelkezek, a kilátások borúsabbak. (]HNQHN a em garatált itézméyekek az amerikai pézügyi redszere belül gyorsa övekedett a súlya, ami egy poto túl már a redszer egészére jeletett fe yegetéstíô% PLYHOig em élvezték azt a fe t em lített biztosági hálót, apld EDQNRN HVHWpEHQ P N G WW 'H például az amerikai regioális bakok és a spayol takarékpéztárak helyzete továbbra is ige istabil amiatt, hogy a kereskedelmi igatlaal kapcsolatos portfoliójuko óriási veszteségek keletkeztek. A válság ï ä ö ó: $ ² º:Î à Ý$Ë%Ø à º% vá º ±.³ à âc߃ãâcë ½¾#¾$Ü æùº. vº š.º% $ª Î$ º% c º %Ø µh² È ½¾±K J½¾#¾$Ü$È 8ª é ï ä ù º ªó:Ù:óoþ 8óÂÈ.Ø $«%µhº Gá!šã Ý$ã á#á ò âcèï º ± ± $²cÁÆþƒãÙ":ó:þ# oë ò âkè º šâ:«< $ ²c þ ò ÞCÊãâCã$ ½¾#¾#Ü à ²$ ²cÁkÈcØ ²oÎ$ º c º <Ù >«%Ä$½¾8¾#é Ò ½¾8¾$Ü#æÙº.² Gº vþƒ² µh² ² Èá# ««% % ²È ú Ê#ØG¾$Ü ½ Ò óo. $º% º%ÈÎ$²» º% Ú ½¾#¾$Ü È ª é ±K±K æ ç ç µh² ºªÁ ² $ª c«µhçc $ «< ± ê> º ±ºç ² c² ±ç.û$ì<ç¾$û é¾ Û ÜÜÌç¾ Û é¾ Û$ÜÜÌ<Û$ì Ò ½ ª Ä æó Bird sò ±

109 hatására az 86$EDQ D EDQNRN V]iPD D MHOHQOHJL H]HUU O YiUKDWyDQ H]HUUH csökke.íô<ø Az alacsoy kamatlábak miatt meredekebbé vált a hozamgörbe, azaz a rövid és a KRVV]~OHMiUDW~NDPDWOiEDNN ] WWLN O QEVpJQ WW(]DNDPDWPDU]VRWYDJ\LVDEHWpWL és a hitelkamatliedn N ] WWL N O QEVpJHW LV pulqwhwwh 2O\DQ LG V]DNEDQ DPLNRU D jegybaki kamatlábak közel vaak a ullához, a bakokak elvileg mérsékeliük kellee hitelkamatlábaikat, miközbe a forrásszerzési versey következtébe em tudják tovább csökketei betétl kamatlábaikat. Midez a kamatmarzs VV]HV] N OpVpW HUHGPpQ\H]L $ EDQNRN PR]JiVWHUH QDJ\RQ EHKDWiUROyGLN KD D] alacsoy kam atlábak hosszú ideig fe maradak.íô Egyébirát a bakok em a PDJDVNDPDWRNEDQKDQHPDKDV]QXNDWMHOHQW NDPDWUpVEHQ a betétek ököltsége és a hitelkamatok külöbsége pughnhowhn DPLW D] DODFVRQ\ NRFNi]DWRW W NU ] iowdoiqrvdq DODFVRQ\DEE EHWpWL pv KLWHO NDPDWV]LQWHN LOOHWYH FV NNHQ N WHOH] tartalékképzés m ellett is képesek eléri. A bakok bevétele, illetve yeresége emcsak a kamatmarzsból származik, haem a N O QIpOH GtMDNEyO LV -HOHQW V NRFNi]DW KRJ\ D EDQNV]HNWRU HJ\UH HU WHOMHVHEE politikai idíttatású yomás alá kerül általáos megítélésük romlik, a magas SURILWRN D EDQNYH]HW N NLXJUyDQ QDJ\ M YHGHOPHL LUULWiOMiN a közvéleméyt, a SROLWLNDL HU N H] DODSMiQ NpV]WHWpVW puh]qhn D PHJUHJXOi]iVXNUD HO EEutóbb vizsgáli kezdik: az egyes bakok által a külöféle szolgáltatásokra felszámolt díjak m e yire m éltáyosak. Méltáyos, magyará alacso yabb díjak követelése a EDQNRN GtMEHYpWHOHLQHNDODNXOiViWLVNHGYH] WOHQ OpULQWKHWL ï ä þƒ²»# $ $ ± ²»8º ³ ª ó ² c º ² «±#«š ±² º ± «< $º»º ³% ª.Ø ² à c««µj ±È ÏAºc šúì± v½¾#¾$ü$ª È 8ªcÛ ï ä% Î# «%µ < ² º ± ±«Â %«%«< 8ª ʺ% ³ Á < ± µhº ³²µH«< $² ÈÉ ±$ ². G«%Ä ±ª ó ² c º ² $«< ±8«< š ±² º ±K «º»º ³ ª.Ø $² à c««µh ±È ÏAºc Ú.ì± v½ ¾#¾$ÜC ª ½¾

110 5pJLyLOOHWYHRUV]iJVSHFLILNXVEDQNLUHDNFLyN $IHMOHWWRUV]iJRNpVD]i]VLDLIHO]iUNy]ySLDFRN $EDQNRNUHDJiOiVDDYiOViJUDHOWpU VDMiWRVViJRNDWPXWDWD]HJ\HVUpJLyNEDQLOOHWYH országokba. $] 86$EDQ D EDQNRN G QW W EEVpJH D NRUPiQ\ iowdo D 7$53 keretébe (Troubled Asset Relief Program) redelkezésükre bocsátott forrásokat (700 milliárd dollár) új hitelek yújtására haszálta fel. A bakok kisebbik része az állami forrást verseytársai felvásárlására fordította.íô Ez utóbbit az illetékes DPHULNDLhatóságok em ézik jó szemm el. $]HJ\HV*08 országok által bevezetett baktámogató csomagok agyságredje az összesített GDP mitegy 22 százalékára rúgíô, Németország és Fraciaország 20 százalék körüli mutatójával ehhez közel helyezkedik el. Holladia aráyait tekitve éppe a dupláját költötte a bakok támogatására, mit az EU, de Ausztria HJ\KDUPDGRV*'3aráyos támogatása is átlago felüli, ami arra utal, hogy a válság következtébe eze országok bakjaiak kockázati kitettsége is jóval agyobb. A kaadai bakredszer sok olya voással redelkezik, ami miatt érdemes kicsit részletesebbe megvizsgáli. Kaada legagyobb bakjai yereségesek voltak a jauár 31ét PHJHO ] három hóapba, azaz akkor, amikor a piaci feltételek YLOiJV]HUWH D OHJNHGYH] WOHQHEE O DODNXOWDNíÔ<Ó A kaadai bakok üzleti stratégiája MyYDO NRQ]HUYDWtYDEE NRFNi]DWYiOODOiVL KDMODQGyViJD V]iPRWWHY HQ NLVHEE PLQW D] amerikai bakoké. Emiatt a kaadai bakok portfoliójából léyegébe hiáyoztak az DPHULNDL EDQNRN YiOViJRW HO LGp] ÄIHUW ] WW WHUPpNHL D QDJ\RQ PDJDV W NHiWWpWHOOHOííÔ (leverage), azaz idege forrással fiaszírozott kostrukciók. Ehhez ï ä Ø>«<µ Ê þ8óoãkø8úàóoãkø à K½¾8¾$Ü æï «% ±8Þ:Ëo»8º ³ >.² kø º Ä $ ±8«<«% ±$ ² È ² $«< ±8 ²Í² º ª Î$ º c º %Ø µh² È ½¾± v½¾#¾$ü È ª ÚÚ ï ä ±K±K MNB æ ç ç.áoáoákª J eletés µ"»gª a ç pézügyi à ²%ª stabilitásról º április ð. º %²ë#µ"»# $ <ê> ±º.»8 Ù«±² ±ã% :ë8ú½ì¾8ì ï äõ ±K±K Do t æ ç ç.áoáoákª blame ² c«< $«<µh Caada. ±ª c«µhçc ² c A special report º ² $«< ±.çc o iteratioal ºc < ±«ª.Ä µ"ðc ±«%ê> bakig. The 8ë8ÚÌ ì¾ Û è%ü$ú Ecoomist, May 16th 2009, p. 7 ï ï ä Ê Ê º ²Ç.Åc² ¹ ±«< 8ºÂµJº ͹.¹ % «<ÅͲ Åc²c± $»¹ > ±Ã.² ³Â³&<Å'±K±#²µ[ Ç ±²c± ±²È «% ǺŃÞÂË( Ò»º v½¾8¾$û Ò»8² šº»º ³<«%³Â± ³² ¹ ± ±Ãc±². ² $² ±.Ãc %² ±8Ú¾ æ Ú Ò Ì¾ æ Ú «Á ±«) o² º Á ± šã±8ê Ê Ê þó* oý à È â: º ÎÒ re à þ terjesztették Ö ÞÂË ò âcèá$º ߃þƒÞ ki, és ezt Ö Ï[óoâCÈ ââ«% # azok ki is haszálták. ²c þ ò ÞCÊ ãâcãè I: The Ö ² «%²Ë Crisis ò ad þ ò Ë È

111 az is hozzájárult, hogy az egyik leg agyobb kaadai baqn EHQ NLYRQXOW D strukturált termékek üzletágból és példáját mások is követték, illetve az, hogy a NDQDGDLMHJ\EDQNV]i]DOpNRVViYEDQNRUOiWR]]DD]WD]DUiQ\WDPHO\DW NHSLDFL üzletág hozzájárulása lehet a yereséghez. $NDQDGDLEDQNUHQGV]HUROLJRSROLV]WLNXVV]HUNH]HW WGRPLQiQVEDQNUpV]YpWHOpYHO Ez a téy egyrészt korlátozza az árverseyt. Függetle brókerek a jelzáloghitelekek midössze egyharmadát közvetítették ki Kaadába az USA 70 százalékával szembe. Másrészt megköyíti a bakok számára a visszavoulást, ha a dolgok kezdeek túlságosa kockázatossá váli. 0LYHO D GRPLQiQV SLDFL SR]tFLyYDO UHQGHONH] NDQDGDL EDQNRN W~OViJRVDQ QDJ\RN DKKR]KRJ\FV GEHPHQMHQHNH]pUWDEDQNIHO J\HOHWLVVRNNDOV]LJRU~EE(]DEEDQLV kifejezésre MXWKRJ\DIHO J\HOHWPHJKDWiUR]]DDW NHiWWpWHOPD[LPXPiWpVHJ\VpJHV redszert alkalmaz a kereskedelmi és a befektetési bakokra. A kevésbé szigorú és VRNNDO IUDJPHQWiOWDEE UHQGV]HUHN PiV RUV]iJRNEDQ OHKHW Yp WHWWpN D EDQNL PpUOHJ I VV]HJHNUREEDQiVV]HU Q YHNHGpVpW Egy felm érés szeritíí í DNDQDGDLEDQNRNVRNNDONLVHEEW NHiWWpWHOPHOOHWWP N GQHN mit emzetközi verseytársaik. A hitel / betét aráy 78%os, miközbe ugyaez a mutató az USA esetébe 83%, az Egyesült Királyságba pedig 96%. Az USA és Kaada közötti legléyegesebb külöbség a jelzáloghitelek szabályozásába va. Az 86$EDQ D MHO]iORJKLWHOHN NDPDWD OHYRQKDWy D] DGyEyO DPL V]iPRWWHY PpUWpNEHQ ösztözi a hitelfelvételt. Kaadába a kamat em voható le az adóból. (Eek MHOHQW VpJpW D]RQba em idokolt eltúlozi. Ebbe a tekitetbe az Egyesült Királyságba kialakult redszer megegyezik a kaadaival, mégis súlyos válságba va a jelzálogpiac.) Ha a hitel a fedezetéül szolgáló igatla értékéek a 80%át meghaladja, akkor Kaadába az adós köteles biztosítást köti a Caada Mortgage ad Housig &RUSRUDWLRQ &0+& QHY ioodpl LQWp]PpQQ\HO $ EDQNRN SRUWIROLyMXN IHQQPDUDGy részét is biztosítják a CMHCvel. Emiatt a CMHC által garatált jelzáloghitelekre þƒ8 kú à Ý$Ý$Ë ².±8º Kª.Ø ²â²cÁ+G«³ þg²í ²cÁ «%Ä Ê «<«³ È,«$µH²èìÈ ââ µ»8² >Ú¾È $²:ÚÚ± v½¾#¾$ü ±K±K æ ç ç.áoáoákª %»«%«%³< ª c«µhç º ± ².ç½½é èì ï ï ï «º ± º vþ8óø â à þ- ½¾#¾$Ü æý$². ƒ ³k šùº º º :»8º ³ æ ÞÂÊ Ë$È Î#²» º ÚÚ.Ƚ¾8¾$Ü ±K±K æ ç ç ² ±KÁ:«³$ª º ± «< $º $«% ±ª.«µHç $ç»$ «%.çc± º $ $² ³<ç º%. Ͳ ç½¾#¾8üç ¾#½ç ÚÚç. ². Ò ³ Ò Ò cº $º $ º Ò»8º ³ %»8 ª º Ò

112 Ñ szigorú stadardokat alkalm azak. MiGH]D]86$WyOHOWpU HQQHPWHV]LpUGHNHOWWpD bakokat abba, hogy értékpapírosítsák a jelzáloghiteleket. Sok felzárkózó országba, külööse Ázsiába is ehezebbé váltak a bakok P N GpVLIHOWpWHOHLDJD]GDViJLKHO\]HWURPOiViYDO8J\DQDNNRUH]HNQHNDEDQNRNQDN QHPYDJ\FVDNV] NN UEHQNHOOW NHiWWpWHOHVSR]tFLyNDWIHOV]iPROQLPHUWNHYpVLO\HQ eszközük volt, vagy egyáltalá em fektettek ilye istrumetumokba. Ezért kevésbé is va szükség szabályozási változtatásokra. Az ázsiai bakok a határoko túlyúló W NHiUDPOiVRNQDN YDOy NLWHWWVpJ NHW HOOHQ U]pV DODWW WDUWRWWiN 9LV]RQ\ODJ V] N tartom áyba va szükség szerkezeti változtatásokra. $N ]pspvnhohwhxuysdledqnrn±grplqiqvn OI OGLWXODMGRQ Sokkal ellemodásosabb a helyzet Közép és.hohweurópábaííî. Ezt a térséget egyrészt az jellemzi, hogy a bakredszer tekitélyes háyada külföldi tulajdoba, zömmel yugateurópai bakok kezébe va. A külföldi ayabakok tulajdoába OpY VV]HVtWHWWKD]DLNHUHVNHGHOPLEDQNLDNWtYiNpUWpNHbe Magyarországo a GDP 93,1 százalékát tette ki. Eél agyobb aráy csak Horvátország (157,2%), ev]wruv]ijpv/lwyiqldhvhwpehqilj\hokhw PHJííKõ 0iVUpV]W QDJ\V]iP~ WpQ\H] KDWiViUD D] XWyEEL pyhnehq H]HNEHQ D] RUV]iJRNEDQ gyors ütem be terjedtdyioododwlv]ipudpvdki]wduwivrnghyl]iedqi OHJHXUyEDQpV svájci frakba) deomiált hitelfelvétele (de kivétel pl. Csehország) A háztartások GHYL]DKLWHOállomáya fedezetle árfolyamkockázatak va kitéve. Harmadrészt HOHJHQG KD]DLPHJWDNDUtWiVKLiQ\iEDQDN OI OGLWXODMGRQEDQOpY KD]DLEDQNRND] ayabakoktól kaptak rövid lejáratú devizaforrásokat, amiket viszot hosszú lejáratra helyezték ki (például lakásvásárlási hitelek formájába, amelyek fedezete az LQJDWODQ.RUiEEDQ NHGYH] NRQMXQNWXrális helyzetbe az EU pártfogolta a yugateurópai bakok terjeszkedését az új tagállamokba, mert aak révé a fogadó országok ï ï ñ à ²µHº %² ò ±»$ «<.³< ±ºº ±² æcø º Ä «µhº ± «< ²c $ ² #ð úæ ±K. c $º Ä ± $ ² $ ±8½¾#¾$Üçcèk½ é Ò Ì¾$è: 8ª ï ï ö ó: # ² º:Ï ª Ï[ó à Ù Ý à þ º% vý <Ý# º ò â Ö K½¾#¾#Ü æî$«² < vêº% ³ G k± $²Ù à Ë à Ù«% ± ² æ ã šä «ºÂá$² $ È šä «º Poud or PeyÒ ú.²èá$«< Ò Î$«<«. #ð ÈãÏ Î úæ«< ³ Cá$º ² #ú á$ç¾$üç/..âè º% $º% ķ½¾#¾$ü$èú è Ò Úé%ª «ª

113 fejlettebb pézügyi techikákhoz és agyobb fokú pézügyi biztosághoz jutottak. Az a körülméy, hogy a közép és keleteurópai államok az EUcsatlakozással, a gazdasági és pézügyi itegrálódással az Európai Uió fejlett országaiak ÄKROGXGYDUiED NHU OWHND]WDSLDFLSHUFHSFLyWHU VtWHWWHKRJ\YiOViJHVHWpQQDJ\REE DYDOyV]tQ VpJHKRJ\VHJtWVpJHWNDSQDN(QQHNDIHOWpWHOH]pVek tulajdoíthatóa az országnrfni]dwrwnlihmh] N WYpQ\IHOiUDLNDODFVRQ\DEEDNYROWDNPLQWHQpON OOHWWHN vol a. A piacok ezek ek az országokak az állampapírjait összességébe 50 bázispottal alacsoyabba árazták be, m i t amit a gazdasági fu dam eqwxprn idokolttá tettek volaíík YDJ\LVHJ\HVRUV]iJRNV]iPiUD DQ YHNY VHEH]KHW VpJ N HOOHQpUHOHKHW YpWHWWHKRJ\DN OV IRUUiVRNpUWNHYHVHEEHWIL]HVVHQHN (OHLQWH~J\W QWKRJ\DEHQD]86$ba kibotakozott válság em ériti ezeket az országokat, mivel gyakorlatilag em volt kitettségük a mérgezett eszközökbe, de DYiOViJPpO\ OpVHN YHWNH]WpEHQDWpUVpJEHLUiQ\XOyW NHEHiUDPOiVYLVV]DHVHWWDPL megehezítette a kevésbé hazai megtakarításokra, belföldi betétekre alapozó, mit ikább külföldi forrásokra támaszkodó hitelfiaszírozás diamikájáak fetartását, miközbe rom lottak az exportohkhw VpJHLN I NpQW D MiUP LSDUL beszállítói pozíciók teré. $ Ei]HOL V]pNKHO\ 1HP]HWN ]L )L]HWpVHN %DQNMD %,6 V]HULQW D *D]GDViJL pv Mo etáris U ió tajruv]ijdledq I OHJ $XV]WULiEDQ 2ODV]RUV]iJEDQ%HOJLXPEDQ pv Svédországba bejegyzett bakokak Közép és KeletEurópába mitegy milliárd dollár hitelállomáyuk va (az összes külföldi bakhitel állomáya a térségbe milliárd dollár). Az osztrák bakok közép és keleteurópai NLQQOHY VpJHL$XV]WULD*'3MHára, a bakredszer eszközeiek 26%ára rúgak. $]RV]WUiNEDQNRNQDNHOV QHJ\HGpYpQHNYpJpQPLOOLiUGHXUyNHOHWeurópai NLQQOHY VpJHYROW Az osztrák korm áy 6,4 m illiárd eury W NHLQMHNFLyEDQ UpV]HVtWHWWH D YH]HW RV]WUiN EDQNRNDW(UVWH5DLIIHLVHQ%DZDJ36.9RONVEDQN+\SR$OSHQ$GULDííKø $]YROWD hallgatólagos feltételezés, hogy a fogadó országokat egy esetleges válság em ériti hátráyosabba, mit az ayaországot. E terjeszkedés révé ráadásul a GMU ï ï ù Ï º ± 0ã *(oß Ë 8«º:ÏAãKØ>þ8ó) ½¾#¾#Ü æý$«<. oø ² º «ÈÎ$ º% c²1+ ²Í²c «% #µh² ± $²½¾#¾#Ü$È%«µH²Û ì È ââ $µ»8² ½ È ± ± æ ç ç.ááoá ª µj䪫< %ç ² ±² º ç».çcä ±çcä º% ç ½¾#¾$Üç¾8ì<ç c º³ ª ±µ ï ï Ø «µjº ƒï ãþ ò úxè ºÅ à Ê þ ²c!³²Ã ±Ã ³<²c Ã.à ±# à Åc Kæ Î$ ². Ƚ¾#¾#Ü#ªKÉ 2 G̾ª º ű Gèª é<ª «ª

114 Ñ Ñ WDJRUV]iJRNEDQ EHMHJ\]HWW EDQNRN MHOHQW V SURILWUD WHWWHN V]HUW D] XWyEEL pyhnehq am ely ek agy részét hazautalták.íí (ODSDGyN OV IRUUiVRN±YiOViJEDQD]HGGLJLQ YHNHGpVLPRGHOO A globális pézügyi válság megkéug MHOH]WHD]LVPHUWHWHWW ]OHWLPRGHOOQHNDtovábbi P N GpVpW (J\UpV]W D /HKPDQ%URWKHUV V]HSWHPEHUL FV GMH XWiQ D Q\XJDW európai ayabakok is likviditási ehézségekkel szembesültek, amiek következtébe em tudták közép és keleteurópai érdekeltvpjhlnhw D NRUiEEL LG V]DNKR] KDVRQOy módo fiaszíroziíí. Másrészt a közép és keleteurópai országokat, külööse a QHP]HWN ]L VV]HKDVRQOtWiVEDQ MHOHQW V N OV DGyVViJRW IHOKDOPR]RWW Magyarországot likviditási és árfolyamválság érte, ami többek között devizájuk OHpUWpNHO GpVpEHQ FVDSyGRWW OH (J\HV RUV]iJRN tj\ 0DJ\DURUV]iJ LV QHP]HWN ]L szervezetek (IMF, Világbak, Európai Uió) hitelcsomagja segítségével lett úrrá a likviditási és árfolyam válságo. A válságkezelés emzetközi példái azt mutatják, hogy az egyes államok a moetáris és fiskális eszköztár párhuzamos és összehagolt alkalmazásával igyekeztek mérsékeli D NUt]LV N YHWNH]PpQ\HLW $ PHQW FVRPDJRN NLHPHOWHQ D EDQNRN PHJPHQWpVpW valamit a gazdasági övekedés visszaeséséek ellesúlyozását, a vállalkozások koszolidálását, a foglalkoztatás fetartását és a ehéz helyzetbe került, stratégiai fotosságú iparágak, vállalatok m egm e tését célozták. 0LYHOH]HNQpOD]LQWHUYHQFLyNQiOQHPNHU OWVRUQHP]HWN ]LV]LQW VV]HKDQJROiVUDD válság hatására PLQG QDJ\REE WHUHW Q\HU D QHP]HWL SURWHNFLRQL]PXV DPHO\QHN MHJ\pEHQDNRUPiQ\RNÄHUN OFVL Q\RPiVWJ\DNRUROQDNDJD]GDViJLV]HUHSO NUHKRJ\ a válságkezelés keretébe yújtott állami támogatásokat a hazai mukahelyek fetartására vagy m egm etésére fordítsák. ï ï 8.«± >ó:þ óoë º ² º% šá8ãë óâcã Ò Î à þþ 3 ½¾#¾ æó %Ͳ.²² Ä Ä ².± G«%IJ $ «Âº% ² ºo GµHº º ²µH² ±#«< ±K ²o $².Á µh² µ»8² ±º ±² G«Ä± $² à ÞkÈ º $«Á ±«k ²µH² % ± ² µ ª ââ«íš½ Ñ ±K [½¾#¾ È ª ½ ª «ª ï ï $Ï ºḰÇË<Ø ò ß à Ë ½¾#¾$Ü ±² à $ «% ² º% vê8º% ³< ƒù«% ± ²GØ «kë< $«< ± Ø ² Ù à à Ë»8. $ º% ² ðgï ºc ½Ü<±K v½¾#¾#ü : Prisoers ±K±K æ ç ç.áoáá ª Dilemma: %² µh«will ±«.ª Wes c«µjçc² c««µh«< $ ±«< µh«±«ç ½<èì<ÜÌÜçc $.«² ê> ²µ"µHºcê>Á: ê Á² ±² êg² $ «% ² º ê#»8º ³% êg c«< ± Ò ².ê ±«ê> $«< ± ê ± $² êg c² ²cê> %»8. º ²

115 Eél is súlyosabb következméyeit jeleti a pézügyi protekcioizmusak, amikor a kormáyok által megsegített bakok részbe politikai yomásra saját országuk DGyIL]HW LQHN pughnhlw KHO\H]LN HO WpUEH D KLWHOH]pVEHQ pv V] NtWLN QHP]HWN ]L NLKHO\ezéseiket, beleértve a külföldi, azo belül közép és keleteurópai érdekeltségeik ILQDQV]tUR]iViW SRQWRVDEEDQ GHYL]DIRUUiVRNNDO W UWpQ HOOiWiViW $ WpUVpJEHQ P N G OHiQ\EDQNRNV]iPiUDH]pUWD] ]OHWLDNWLYLWiVIHQQWDUWiVDUHQGNtY OV]RURVDQ összekapcsooyglnd]]dokrj\plo\hqhuhgppq\wwxgqdnihopxwdwqldehwpwj\ MWpVEHQ $ KD]DL EDQNSLDFRQ D] XWyEEL KyQDSRNEDQ H]HQ D WHU OHWHQ HU V G iuyhuvhq\ ILJ\HOKHW PHJ a bakok körébe.íí Nem dokumetálható tételese, de a valóságtól QHP HOUXJDV]NRGRWW D] D IHOWételezés, hogy az ayabakok em akarják közép és NHOHWHXUySDL NLWHWWVpJ NHW Q YHOQL D]D] D OHiQ\EDQNRNQiO W NHNRQV]ROLGiFLyV kéyszerbe kerüli. A kiváró magatartásuk arra utal, hogy a prudeciális PHJIRQWROiVDLN VRNNDO HU VHEEHN PLQW D M YHGHOPH] VpJi elvárások, ami egyik oka lehet pl. Magyarországo, hogy a kereskedelmi bakok hitelezési hajladósága drám aia csökke t. $] DQ\DEDQNRN WpUVpJEHOL DNWLYLWiViQDN YLVV]DHVpVH D] ÄHOIHUW ] WW HV]N ]HLNHQ elszevedett veszteségekre, valamit a romló hitelportfoliótól való félelemre YH]HWKHW YLVV]D (QQHN HJ\LN MHOHQVpJH KRJ\ PpJ D 0DJ\DU )HMOHV]WpVL %DQN refiaszírozási kostrukcióál is, amelyekhez az árfolyamkockázatok kivédésre állami garaciavállalás kapcsolódik, visszafogottságot mutatak. Hozzá kell azért azt LV WHQQL KRJ\ D NHUHVOHWL ROGDO V]HUHSO L D NNYszektor vállalkozásai között PHJOHKHW VHQ NHYpV D YDOyEDQ SLDFNpSHV tj\ KLWHOpUGHPHV V]HUHSO (]]HO HJ\ WW D már említett pézügyi protekcioizmus teljes mértékbe elletmodott aak az EurópaL 8QLyEDQ HOIRJDGRWW DODSHOYQHN DPHO\ V]HULQW D] DQ\DEDQNRN IHOHO VHN N OI OGLpUGHNHOWVpJHLNP N GpVppUW ï ï Ez korátsem csupá hazai jeleség, David W. Norto úgy fogalmaz: !7 6/9 :;: < 67 8KQ!686IQKQ: 9: 8!E7 5JNM&M&L!8R? M6<SE< 8!< V67 DF6/9!? HJ6B DP: 8Q 8KL&9!GNM&MWDFEB< <?'E/96'?V&6/9G=&6BI< TLR;NIHLDPX 9 EB'6< 6<. I: Ùº. šî «ÁkÈ âc«±þƒ².± $ 8È ± ± æ ç ç.ááoá ª»º ª«%绺% ³< ± º ±² % ².ç½¾#¾$Ü Ò óâ Î à Êç Ùº $Î «ÁÂ⫱ þg² ± $ ç ² ª º #ð.å#ë$ $ ±µh² Ò

116 Ñ Ñ $Q\DEDQNLHON WHOH] GpV A globális pézügyi válság hatására reális veszélyt jeletett, hogy a külföldi tulajdoú bakok korábba kiyilváított hosszú távú érdekeltségük elleére kivoulhatak a WpUVpJ SpQ] J\L SLDFiUyO (J\ D]RQQDOL W NHNLYRQiV D N ]ps és keleteurópai országokat redkívül súlyosa éritette vola, a fizetési mérlegproblémáik oly PpUWpN NLpOH] GpVpW RNR]YD DPHO\ EHOithatatla gazdasági és társadalmi politikai problémákhoz vezet. Ha em sikerül rávei a külföldi tulajdoú ayabakokat, hogy hajladók legyeek a térségbeli érdekeltségeik további fiaszírozására, azok IHOW NpVtWpVpUH YDJ\LV NRFNi]DWL NLWHWWVpJ N WRYiEbi fetartására, az a pézügyi UHQGV]HUYiOViJiKR]YH]HWHWWYROQDD],0)pVD](8YDODPLQWPiVKLWHOH] NSpQ] J\L tám ogatása elleére is. A veszteségeik csökketésére és kockázati kitettségük mérséklésére iráyuló szádékaik elleére az éritett yugathurópai bakok em érdekeltek abba, hogy a válság hatására feladják a térségbe em kis ráfordítással kiépített piaci pozícióikat, és magukra hagyják közép és keleteurópai leáybakjaikat. A korábbiakba említett m orális szem pothoz képest a kojuktúrdlghmpqmhohqw VQ\HUHVpJUHWHWWHNV]HUW így elvárható, hogy válság idejé is kitartsaak ez sokkal yomósabb érv, külööse DNNRUKDILJ\HOHPEHYHVV] NHJ\DYiOViJOHFVHQJpVpWN YHW HVHWOHJW EEpYP~OYD LG V]HU Yp YiOy ~MEyOL SLDFUD OpSpV N OWVpJeit, ehézségeit. Kilec, az új WDJiOODPRNEDQ pughnhowvpjhnnho UHQGHONH] EDQN HOHMpQ HONH]GHWW OREEL]QL azért, hogy az Európai Uió és az Európai Közpoti Bak terjessze ki a válság leküzdésére foga atosított itézkedéseit a Gazdasági és Mo etáris ULyQ V W D] Európai Uió kívülre (Ukraj ára és egyes jugoszláv utódállam okra). Az ú. Bécsi Kezdeméyezés keretébe, amely Európai Bakkoordiációs Kezdeméyezéskét is ismert, 2009 október végéig 15 ayabak vállalt specifikus forrásmegújítási és felw NpVtWpVLN WHOH]HWWVpJHW WN ]ps és keleteurópai országba, amelyek midegyike az IMF és egyes esetekbe az Európai Uió által is támogatott stabilizációs program ot vezetett beííó. Lettország m ellett Rom áia, %RV]QLD 6]HUELD ï ï Õ ÙºµH ºGóoâ) à þƒë à ây K½¾8¾#Ü æó < ² ²µJ² ± Á ± vêº ³ GÝ$ µh ± GÙ. G à µh² à $ «$²È ò.±8² ½ Ë $ Ͳǫ² ±K±K æ ç ç.áoáá ª µj䪫< ç ² ±² º çc %»8.çcÄ ±ç $ Ͳ ç «%ç½ ¾#¾$Üç ãâøƒú¾#½ ¾#Ü ócª ±µ Ƚ¾#¾8Ü È ã Ï Î

117 és Magyarország külföldi tuodmgrqedqopy EDQNMDLNDSWDNPHJHU VtWpVWDUUyOKRJ\D Q\XJDWeurópai a yaba kok eleget tesz ek kötelezettségeikek. $]0.%%DQNDQpPHWiOODPiOWDOPHJVHJtWHWWEDMRUDQ\DEDQNWyONDSRWWW NHLQMHNFLyW D 5DLIIHLVHQ %DQNRW SHGLJ RV]WUiN DQ\DEDQNMD HU VtWHWte meg 20 millió euró N OFV QW NpYHO $ &,% PLOOLiUG IRULQW W NHLQMHNFLyW NDSRWW DQ\DEDQNMiWyO (QQHN HOOHQpUHDN OI OGLEDQNRNHJ\HO UHOiWKDWyDQQHPNtYiQMiNQ YHOQLN ]ps és kelet európai kitettségüket.

118 9iOViJNH]HOpVD](XUySDL8QLyEDQ Az Európai Uió válságkezeléséek vizsgálata azért érdemel kiemelt figyelmet, mert V]RURV kölcsöhatásba va D] (8 NLE Y OpVH Q\RPiQ HORGi]KDWDWODQQi YiOW átfogó UHIRUPeredméyességével. $N YHWNH] DOIHMH]HWHNEHPXWDWMiNKRJ\D krízis felszíre KR]WD egyrészr O Dz i tegrációs szervezet gye geségét és készületleségét D KDWiUR]RWWDEE N ] VVpJL V]LQW UHDJiOiVUD 0iVUpV]U O XJ\DQDNNRU D YiOViJ következm éyei (az eddigi közösségi szabályredszer sorozatos megsértése QDJ\ N OWVpJYHWpVLGHILFLWHNQ YHNY HODGyVRGás, D további euró bevezetések késedelm e, a közös m oetáris politika gye gesége VWE D NRQYHUJHQFLD IRO\DPDW HGGLJL eredm é yeit ássák alá $YiOViJJOREiOLV VV]HI JJpVHL A világ egyik leg agyobb befektetési bakjá ak, a Lehm a BrothersQHN D V]HSWHPEHU L FV GMpYHO ~M V]DNDV]iED OpSHWW D] 86$ MHO]iORJSLDFiUyO NLLQGXOW pézügyi válság, és gyors ütembe terjedt szét a világba a globális pézügyi itézméyredszer kapcsolati hálójá keresztül. Eleite a fejlett országokba, majd NpV EEPiVXWWLVU YLGLG QEHO OUHQGNtY ONLWHUMHGWPpO\N YHWNH]PpQ\HLWWHNLQWYH SDUDGLJPDWLNXV MHOHQW VpJ D EDQNUHQGV]HU HJpV]pUH NLKDWy D SpQ] J\L VWDELOLWiVW N ]YHWOHQ OIHQ\HJHW NUt]LVVpWHUHEpO\HVHGHWW 0HJYiOWR]RWWPDNURN UQ\H]HW Véget ért az a vis]rq\odj KRVV]~ LGHLJ WDUWy OLNYLGLWiVE VpJ DPHO\HW D IHO]iUNy]y gazdaságokból származó megtakarítási túlkíálat és az egedékey moetáris

119 c i } } ~ ~ z d g ~ g ~ ~ b } } } g g ~ ~ g p i e ~ ` z SROLWLNiN PHOOHWW D GROOiU IHO OpUWpNHOWVpJpE O IDNDGy JOREiOLV HJ\HQV~O\WDODQViJRN tápláltak. Ez kedvezett külöfélhhv]n ] NNLHPHOWHQDMHO]iORJKLWHOHNUHpS O ODNypV NHUHVNHGHOPL FpO~ LQJDWODQRN SLDFiQ YDODPLQW D KLWHOE O YDOy FpJNLYiViUOiVRNQiO árbuborék kialakulásá ak. Miutá az amerikai jelzálogpiaci buborék kipukkat, az igatlaárak gyors csökkeése elértékwhohqtwhwwhdn O QIpOHHV]N ]IHGH]HW DSpQ]E VpJPLDWW] PPHO idege források igéybevételére alapozott befektetési termékeket. Ezekek a pozíciókak a fiaszírozása a kialakult bizalmi válság következtébe megredült bakközi piacoko ellehetetleült, emiatt redkívül súlyos hitelválság alakult ki. A bakok visszafogták hitelezési aktivitásukat, ami súlyos recessziót váltott ki a gazdaságba, a övekedés visszaesését a mukaélküliség felfutása kísérte, tovább súlyosbítva a társadalm i feszültségeket. 0LQGHz kiváltotta a kormá yzat beavatkozását Z [\ DPHO\ D%HDU 6WHDUQV D)DQQLH 0DHD)UHGGLH0DFD]$,*pVD&LWLJURXSV]iPiUDNLDODNtWRWWPHQW FVRPDJPHOOHWW I NpQW D SpQ] J\L UHQGV]HUNRFNi]DWRN NH]HOpVpUH LUiQ\XOW $] HOKLEi]RWW EDQNL P N GpV N YHWNH]PpQ\HLQHN UHQGEHWpWHOH yulivl VV]HJHNEH NHU O pv WDUWyVDQ megterheli az egyes országok államháztartási kiadásait. Nem kis mértékbe eek következtébe a G20 országokba az államadósság 20 14EHQmár átlagosa túllépi a GDP 10 0 százalékát, miközbe 2000be még 70, húsz évvel korábba pedig m idössze 40 százalék voltz [JZ $EHIHNWHW NQ YHNY KR]Dmelvárása, fokozódó kockázati étvágya és kockázatvállalási KDMODQGyViJDNRUiEEDQDUUD V]W Q ]WHDEDQNRNDWKRJ\URPOyM YHGHOPH] VpJ NHW javítadó, a pézügyi iovációko keresztül miél jobba elébe mejeek ezekek D] LJpQ\HNQHN 0LYHO D OLNYLGLWiVE VpJ N YHWNH]WpEHQ D W NH UHODWtYH ROFVy YROW D bakok arra törekedtek, hogy az értékpapírosítás, a derivatívák, valamit a külöféle strukturált hitelkostrukciók alkalmazásával miél magasabb hozamot érjeek el, miközbe a téyleges kockázatokat alábecsülték és globálisa szétterítették a EHIHNWHW NN UpEHQ ] ^_!`*ab*`*cd `feogeog SUNDARAM R. [200 8]: The Fiacial Sector Bailout : Sowig the Seeds of the Next Crh i/h iij k l"m c# i%o pqh lkros!h lktlu'h tivkw&o t/x h v h o ym pjz{o p c#i th qt*s!tjh v } wjy&i%o ~ } h o I} xy h qtv u/ tqsytƒtl } tioo h u' tq i/pl RÔ pq WŠOlh qi/h o ywwo q%lwu'!ppjvpjœ! Ži/h l i/i J & g%` u'h tvkq c# pq oplh lo q,lkto h p&l!tivxtl &h lkrm xž!h v h lkr1o x tjlk i / 1 u'p&l!p h i%o t'yr &ö! Koo m I /z1z1z g u'p&l!p h i%o u'p 'i u'h tiv q I p&q ö i/ h i v t'ywo pqsy u/œ j/i%ö p&qsy h } % š!škš& ] ^ ]'` u'h tivkq I pq oplh lo q%ltoh pltvx tjl &h lkrm c x Žh v h lkr1o xtl &i ' ƒ u'plp h i%o t/yr o K! Koo m I /z1z1z g u'p&l!p h i%o u'p 'i u'h tiv q I p&q ö i/ h i v t'ywo pqsy u/œ j/i%ö p&qsy h } % š!škš&

120 h k g g t ~ } 6]DEiO\R]iVpVIHO J\HOHWOpSpVKiWUiQ\EDQ A pézügyi szabályozás és felügyelet em tudott lépést tartai a klasszikus kereskedelm i baki termék és szolgáltatáskíálathoz képest egyre agyobe MHOHQW VpJ Yp YiOy SpQ] J\L LQQRYiFLyNNDO D VSHNXODWtY FpO]DW~ W NHiWWpWHOHV SR]tFLyNNDO D] HV]N ] NQHN D] puwpnsdsturvtwiv UpYpQ D EDQNL PpUOHJHNE O W UWpQ kivezetésével (záltal sérült a WUDQV]SDUHQFLD és D KLWHONRFNi]DW PHOOHWW PHJMHOHQ P N GpVL és likviditási kockázatokkal, illetve ezek kölcsöhatásaival is számoli NHOOHWW (J\HV V]DNpUW L YpOHPpQ\HN V]HULQWZ [[ D YiOViJ OHJI EE RND D SpQ] J\L V]HNWRU N YHWNH]HWOHQ HOOHQWPRQGiVRV V]DEiO\R]iViEDQ NHUHVHQG 0tJ D NHUHVNHGHOPL bakok szoros szabályr]iv pv V]LJRU~ IHO J\HOHW PHOOHWW P N GQHN DGGLJ D EHIHNWHWpVL EDQNRNUD pv PiV SpQ] J\L LQWp]PpQ\HNUH YRQDWNR]y HO tuivrn VRNNDO OD]iEEDN. O Q HPOtWpVW pughphoqhn D EHIHNWHW N G QWpVHLQHN RULHQWiOiViEDQ NXOFVV]HUHSHW MiWV]y QHP]HWN ]L KLWHOPLQ VtW UDtig) cégek, mert a külöféle EHIHNWHWpVL DODSRNED VV]HJ\ MW WW ~MUDFVRPDJROW pv SLDFUD GRERWW HV]N ]IHGH]HW puwpnsdsturnplq VtWpVHVRUiQQHPMiUWDNHONHOO JRQGRVViJJDO$QpON ODGWDNNLYiOy PLQ VtWpVW KRJ\ D NRFNi]DWRNDW pv D]RN OHKHWVpJHV N OFV QKDWiVDLW WHOMHV N U HQ felm érték vol a. A szabályozási és felügyeleti aomáliák következméyeit az tette redkívül súlyossá, hogy a pézügyi szektor az elmúlt évek sorá egyre agyobb befolyásra tett szert az egyes gazdaságokba, illetve ezzel párhuzamosa globális jellege folyamatosa HU V G WW $ SpQ] J\L JOREDOL]iFLy Q\RPiQ OpWUHM WWHN D]RN D YLOiJJD]GDViJRW EHKiOy]y HJ\ WWP N GpVL FVDWRUQiN DPHO\HN D QHP]HWN ]L SpQ] J\L N ]YHWtWpV hatéko y kiszolgálását biztosították, ugya akkor az egységes szabályozás hiáyába OHKHW Yp WHWWpN D ORNiOLV SpQ] J\L YiOViJRN N YHWNH]PpQ\HLQHN QDJ\RQ J\RUV szétterjedését, globálissá válását is. Sœœ k b $e gjž &Ÿ mj I ~P h lr1o rv px tv i" &tjlžtqsy K W g KoSo m I /z1z1z uip&l!p ywtœ v pto h li } g } Ž }! u'h tjltrh lr*h lt pjzolkožqlm qh lkr& u'qh i/h i/ K} ŒSi/ Is!` q oh u,v u/ž!q,q tl louiqh!g i/h } i s!h ltlu'h tiv Œ

121 a a a s g s g a a k g g g g ~ g m b ~ ~ c Š z d o q l ~ ˆ k k a ~ j v «k a } h u ~ w Ž ~ x i Œ w ˆ m p g m ` q ` m $] 86$beli tapasztalatokból kiidulva, Paul Krugma Z [ szerit szükség va a túlm éretezett pézügyi szektor szerepé ek csökketésére az amerikai gazdaságba (] jeleleg a GDP 8 százalékát teszi ki, és a csúcspotjá a gazdaság egészébe PHJWHUPHOW SURILW V]i]DOpND HEE O D V]HNWRUEyO V]iUPD]RWW Az IfW taulmáya idézte T. Philippo és A. Reshef m egállapítását arról, hogy az am erikal EDQNV]HNWRU túlsúlyossá válása KDWpNRQ\ SLDFL YiODV]OpSpVQHN WHNLQWKHW DUUD D] LJpQ\UH DPLW D],7 IRUUDGDORP WHUHPWHWW Z [. Ebbe a folyamatba olya iovatív, magas Q YHNHGpVLSRWHQFLiOODOUHQGHONH] GHW NHV]HJpQ\FDVKSRRU) cégek (pl. Microsoft, *oogle) játszottak meghatározó szerepet, amelyek agyo speciális, szofisztikált SpQ] J\LV]ROJiOWDWiVRNDWLJpQ\HOWHNDPHO\HNNHODSpQ] J\LLSDUiJHOLVOiWWD NHW Azért, hogy a pézügyi szektor képes legye ezt megtei, egyre agyobb számba DONDOPD]RWt magasa képzett befektetési bakárokat, meghatározott tevékeységekre VSHFLDOL]iOyGRWW SpQ] J\L V]DNpUW NHW DNLN D] J\IHOHN LJpQ\HLUH DODNtWRWWiN D pézügyi iovációkat. Eek következtébe a pézügyi szférába az összes foglalkoztatott körébe az egyhwhpl YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH] N DUiQ\D D Q\ROFYDQDV pyhn HOHMpW O PLQWHJ\ V]i]DOpNSRQWWDO V]i]DOpNUD Q WW PLN ]EHQ D] 86$ gazdaság egészébe ez a övekedés csupá 5 százalékpotot tett ki, és 25 százalékos aráyt ért el.z [ A pézügyi szektor jövedeophllvhqqhnphjihoho HQMyYDOiWODJIHOHWWL m értékbe em elkedtek. $ JOREiOLV SpQ] J\L YiOViJ V~O\RVDQ pulqwhwwh D SLDF V]DEiO\R]y HUHMpUH pstw D] DQJROV]iV] PRGHOOW N YHW V]DEDGSLDFL JD]GDViJRNDW 86$ $QJOLD ËURUV]iJ 0LQGHközbe em kím élte az álodp LUiQ\tWy V]HUHSpW KDQJV~O\RVDQ puypq\hvtw szociális piacgazdaságokat (Németország, Fraciaország) sem. A világak Mario 0RQWLV]HULQWHJ\ LQWHJUiOWSLDFJD]GDViJUD va szüksége, amely élkülözhetetle, de em elégséges feltétele a övekedések és a jólétek.z [ Az Európai Uióak a OHKHW OHJW EEHWNHOONLKR]QLDIHQWHPOtWHWWNpWYHUVHQJ JD]GDViJLPRGHOOE OYDJ\LV ] ^S c`* * Kd s "cª ŠOw 1ˆ{ˆRg ªƒ `1ˆ«g c# Š) k ˆRg w 1c# ª*g " cƒgi otv gjž Ÿ qh i/h ĩ tl }b pjz{o p ƒ tvjzoh o ko / ƒô pq c# h z{p&œ pp i,e pv Ž ~P š ˆ q$ &Ž!l / K Koo m I /z1z1z lyxpp &i u'p ItJq o h u,v i/ K š ] ^S "k ˆ `1ab g * * Ög * 1b w `)gib*`1ô Kd c1g w ab $c +žs &Ÿ `ƒ}i Ž!i%o ~P lo Œ o q o qh i/h i {h v vö s!h ltjlu'h tvw u,opq"w qh l )tjl } lo q I Ž!qi/ h p&p h pjv h uyr "qh K u,o px K! Istitut für Weltwirtschaft Kiel, 3. o. ] ^S "k ˆ `1a"b g 1 * Ög * 1b w `)gib*`1ô Kd c1g w ab "c" ±žs K &Ÿ `ƒ} Ž!i%o ~P lo Œ o qo qh i/h i 4. o. ] ^² ± 1ˆƒ 3gJž &Ÿ pjz-ö poi,t/ o 1~ tq u'p&lp ywh l Žq p J s!h ltjlu'h tv ~P `ƒ q%h v K Koo m I /z1z1z Œ o u'p Iu i/ Ii/ ' J x Œ K }, }! Œ t/x g o v

122 KDWiUR]RWWDQ WRYiEEOpSpVUH YDQ V] NVpJ D] HJ\VpJHV EHOV SLDF NLWHOMHVtWpVpEHQ másrészt a szociális célok érdekébe az adózás koordiálását fokozó itézkedésekkel korlátozi kell az adóverseyt. A piacgazdaságok, de egyúttal a dem okrácia próbaköve lesz, hogy képesek lesz ekh megbirkózi a globalizációs folyamatokból származó egyre agyobb társadalmi HJ\HQO WOHQVpJHNNHODPLNHWDYiOViJWRYiEEPpO\tWHWW$V]RFLiOLVWpQ\H] NNH]HOpVpWD PiUKLYDWNR]RWW3DXO.UXJPDQV]HULQWD]86$VHPNHU OKHWLPHJ$N YHWNH] pyhn HJ\LN IRQWRV VWUXNWXUiOLV YiOWR]iViQDN HJ\ HU V V]RFLiOLV KiOy NLpStWpVpW WDUWMD PHUW ugya az Európai Uió a válság m akrosziw NH]HOpVpEHQ QHP EL]RQ\XOW RO\DQ hatékoyak, mit az USA, de a mukaélkülivé válás ott em jár együtt a WiUVDGDORPEL]WRVtWiVLHOOiWiVPHJV] QpVpYHO$]86$ba ics ilye biztosági háló, YDJ\LVD]iOOiVHOYHV]WpVHHJ\HQO ]XKDQiVDV]DNDGpNED $](XUySDL8QLyWpUWNLKtYiVRN A m osta i emzetközi pézügyi és gazdasági válság súlyos kihívást jeletett a JOREDOL]iFLyVIRO\DPDWRNiOWDONLYiOWRWWYLOiJPpUHW HU YLV]RQ\iWUHQGH] GpVEHQPiU KRVV]DEE LGHMH IRO\DPDWRV WpUYHV]WpVEHQ OpY Európai Uió egésze és tagországai V]iPiUD HJ\DUiQW $ OHJXWyEE NpW OpSFV EHQ U O WDJ~UD NLE Y OW LQWHJUiFLyV V]HUYH]HW D JOREiOLV NUt]LVQpON OLV MHOHQW VHU SUyEiQDN YDQ NLWpYHHJ\HEHN N ] WW HO UHJHG WiUVDGDOPD URPOy LQQRYiFLyV WHOMHVtWPpQ\HL HOpJWHOHQ YHUVHQ\képessége, Q YHNY HODGyVRGiVDpVQHKp]NHVG QWpVKR]DWDOLPHFKDQL]PXVDLPLDWW Az új tagországok csatlakozásával az EU kiterjesztette földrajzi határait, övelte épességéek lélekszámát, termelési és piaci poteciálját, ezáltal mérsékeli, fékezi próbálta világgazdasági és emzetközi politikai margializálódását. A horizotális E Y OpV N YHWNH]WpEHQ XJ\DQDNNRU PDUNiQVDEEDN OHWWHN D N ] VVpJHQ EHO OL IHMOHWWVpJL N O QEVpJHN $] (XUySDL 8QLy V]iPiUD PLQGHQ NRUiEEL NLE Y OpVKH] képest boyolultabb feladat a felzárkóztatás, az itegrálódás elmélyítése, a kohézió

123 u g h ~ t Œ g m o ~ Ž l g ~ ~ x q g ~ HU VtWpVH PHUW HKKH] D] (8 LQWp]PpQ\L KiWWHUpQHN P N GpVL G QWpVKR]DWDOL érdekérvéyesítési m echaizm usaiak mélyreható átalakítására va szükség. 8QLyVKHO\HWWWDJiOODPLV]LQW YiOViJUHDJiOiV $V]HSWHPEHUpW OJ\RUVDQPpO\ O YiOViJUDQHPD](8VLQWp]PpQ\HNUpV]pU O születtek meg az azoali válságkezelési itézkedések, haem a tagországok a saját emzeti érdekeiket követve láttak eki a bakredszer, a stratégiai ágazatok és a PXQNDKHO\HN PHJPHQWpVpQHN.pV EE D] (XUySDL %L]RWWViJ D YiOViJ következméyeiek tartós kezelése, a kilábalás érdekébe átfogó Európai Gazdasági Felle dülési Programot (Europea Eco omic Recovery Program me) dolgozott kiz [³ am ely ek közpo ti elem ei között megtalálhatók m i dezek az érzékey területek. A krízis yilvávalóvá tette az Európai Uió felkészületleségét és gyegeségét a válságkezelésre itézméyi és közösségi forrásoldalról egyarát. Ez alapjá IRJDOPD]yGLN PHJ HJ\UHJ\DNUDEEDQKRJ\D](8 IHMO GpVH sorsfordulóhoz érkezett. 6 UJ VHQYiODV]WNHOODGQLDXJ\DQLVDUUDKRJ\D]HGGLJHOpUWNRKp]LyDODSMiQNpSHVH a krízisre hatékoy közösségi megoldásokat kíáli, valamit mideközbe következetese továbbhaladi az i tegráció kiteljesítésébe, újra életet OHKHOQL D be meghirdetett, a övekedést és foglalkoztatást középpotba állító lisszaboi m oderizációs program ba. A másik forgatóköyv azzal a veszéllyel feyeget, hogy a tagállami érdekek felülírják a közösségi szempotokat, veszélybe sodorva, vagy akár végleg feladva az egységes EHOV SLDFDN ] VSpQ]DYHUVHQ\V]DEiO\R]iVDN ] VVpJLSROLWLNiNWHUpQHGGLJHOpUW HUHGPpQ\HNHW $] XQLy M Y MpW pulqw NLKtYiVW 0DUHN %HOND D],0) (XUySiYDO foglalkozó osztályáak igazgatója abba látja, hogy az európai itézméyek és dö téshozók tevékeységéek eredméyessége, vagy kudarca yom á W EE (XUySD, vagy NHYHVHEE (XUySD, vagy éppe VRN (XUySD lesz Z [ 0LQGH]HN D ] ^µ Europe s proactive respose to the ecoomic crisis Koo m I g Ž!qp g Ž! u'p&lp yj $Œ h ltjl!u l Itq o h u,v! o ] ^ " `3 3gžS K! Ÿ Ž!qp Š*l } q"w&o q i,i rv pixtv u'plp h u#uiqh i/h ĩ h i"o Š)lh p&l sh l!tl!u ƒ + 1 v p!~p lo &Žl 1 K!!%e pjv Ž ~P!š ˆ Koo m I /z1z1z pq rj ' q%ltiv Žxi/ 'Œ o 'ŒStJl }K} K! š& x v t Ko ~ i%o h lkr1o u'p& i/h pl pjœko 1 Žqp! tjl

124 s ~ g ~ i } g ~ t š ~ OHKHWVpJHV NLPHQHWHN Q\LOYiQYDOyDQ QHP I JJHWOHQtWKHW N D] HJ\HV RUV]iJRN közösségi megoldivrnluiqwlnpv]vpjpw OpVHON WHOH]HWWVpJpW O J óllehet a válság az Európai Uió egészét éritette, eek elleére hatásait, valamit D YiOViJNH]HOpV FpOMDLW HV]N ]WiUiW LOOHW HQ PDUNiQVDQ HON O QtWKHW NpW RUV]iJ csoport. Az egyikbe a Gazdasági és Moetáris Uióba tartozó gazdaságok, a másikba a *08WyO WiYROPDUDGW LOOHWYH D] RGD EHOpSpVUH YiUy G QW HQ ~MRQQDQ FVDWODNR]RWW tagállamok sorolhatók. Formálisa a GMU kívül va az Egyesült Királyság, Svédország és Dáia, de fejlett piacgazdaságokkét a jelelegi státuszukat az Európai Uió belül teljese más szempotok determiálták, mit a piacgazdaságra a szovjet EHIRO\iV PHJV] QpVH XWiQ iwwpuw N ]ps és keleteurópai országokét. Ezért az euró zóa országaira voatkozó fotosabb megállapítások rájuk is érvéyesek WHNLQWKHW N Az Egyesült Királyság az árfolyamstabilitással szembe agyobb értékek ítélte az QiOOyPRQHWiULVSROLWLNiMiQDNPHJ U]pVpWH]pUW~QRSWout záradékkal elállt az euró EHYH]HWpVpW O+DVRQOyDQMiUW HO6YpGRUV]iJLVDPHO\XJ\DQWeljesíti a kovergecia kritériumokat, de 2003ba épszavazás dötött a GMUtól való távolmaradásáról. A dáok a koroa árfolyamát ugya az euróhoz kötötték, de két referedumo is elutasították az eurózóába való belépést. Ez egyes elem zések szeri t Z [¹ D OHKHW legrosszabb megoldás a pézügyi stabilitás szempotjából, mert a pézügyi válság N ]HSHWWH D N OV YDOXWiKR] N W WW iuiro\dp N QQ\HQ VSHNXOiFLyV WiPDGiVRN kereszttüzébe kerülhet, am i agyo i gataggá teszi az árfolyam ot. 0LQGHzt Magyarország is m ejwdsdv]wdokdwwd D IRULQW V]HSWHPEHUW O NH]G G WW mélyrepülése kapcsá. A dá kormáy az árfolyam védelme érdekébe kész lee az QiOOy PRQHWiULV SROLWLND IHODGiViUD DPLKH] D]RQEDQQHP PHJNHU OKHW HJ\ ~MDEE QpSV]DYD]iVRQW UWpQ NpWHVNLPHQHWHO PHgm érettetés. ] ^º tjq»pjœ¼œ v p&tö h lr ½`! u/h tv¼q pq o¾pl o À Ž!q%pÁtJq  Koo m I /z1z1z g u'p&l!p h i%o u'p 'i u'h tiv q I p&q ö i/ h i v t'y&i,o pqsy u/œ j'i%o pqsy $h } à u'plp % h i%o Žl &o K! g g

125 $YiOViJN YHWNH]PpQ\HLD*08EDQ A válság elmélyítette az euró]yqd WDJRUV]iJDLQDN HJ\HQV~O\L SUREOpPiLW $ MHOHQW V folyó fizetési mérleg deficitek és költségvetési hiáyok, valamit több tagállam HVHWpEHQ V~O\RV PpUWpN ioodpdgyvvij PiU D NUt]LVW PHJHO ] HQ LV ODVVXOy WHP agyo alacsoy övekedési teljesítméyel párosult. A liberalizálás és a piacok megyitása hozott ugya eredméyeket a termelékeység és a hatékoyság, valamit a foglalkoztatottság övelése teré, de a beruházások ösztözöttsége em volt NLHOpJtW pvdolvv]derqlhj\h]ppq\ehqdyhuvhq\npshvvpjpvlqqryiflymdytwiviwfpo]y HU IHV]tWpVHNKDPDUNLIXOODGWDN 0pO\ O UHFHVV]Ly A válság legközvetleebb hatása a Gazdasági és Moetáris Uió tagországaira a JD]GDViJL Q YHNHGpV YLVV]DHVpVH YROW DPL D YLOiJKiERU~W N YHW LG V]DN legsúlyosabb recesszióját jeleti a térségbe. Az eurózóa övekedési teljesítméye EDQD]HO ] pylv]i]dopnuyov]i]dopnudhvhwwylvv]dpvydodphqq\lruv]ij esetébe alatta maradt a GDP övekedése a 20 07es értékekek. Ez a lassulás külööse a 2008as év utolsó egyedébe vált meghatározóvá, amikor a 16 GMU tagország közül 12EHQ PiU HJ\pUWHOP YLVV]DHVpVW UHJLV]WUiOWDN &VXSiQ Görögország, Szlovákia és Ciprus tudott még vlv]rq\odj PDJDV 2,5 százalékos övekedést elköyveli, és Ausztria is ebbe a körbe tartozott a maga agyo szeréy V]i]DOpNRV HUHGPpQ\pYHO $ OHJQDJ\REE PpUWpN ]VXJRURGiV D FV G N ]HOL helyzetbe került Írországba ( YROW GH V]iPRWWHY *'3 csökkeést regisztráltak Olaszországba (3,0 %), Fiországba (2,6%) is, miközbe a két legagyobb gazdaság, a émet (1,8%) és a fracia (1,6%) sem tudta megúszi PLQGH]W A globális recesszió be tovább mélyült, D],0) HO UHMHO]pVH V]HULQW D YLOággazdaság övekedésébe átlagosa 1,4 százalékos visszaesés várható, amit a

126 ` k t ~ «} w o o x q x q g h ~ Œ g o g g i ~ u ~ x x l ~ l Œ N YHWNH] pyehq PiU HJ\ YLV]RQ\ODJ V]HUpQ\ V]i]DOpNRV E Y OpV N YHWKHW $] eurózóa országai 2009be mitegy 4,8 százalékos zuhaásra számíthatak, ami összességébe egy százalékpo ttal m ég rosszabb is a fejlett országok átlagáál Z J\ (] a romló tedecia 2010 re ugya megfordul, de az IMF még továbbra is mitegy 0,3 százalékos visszaesést progosztizál az eurózóa országai egészébe. A redelkezésre álló GDP övekedési adawrn Z Z részbe visszaigazolják ezeket a UH HO UH MHO]HWW NHGYH] WOHQ IHMOHPpQ\HNHW $] HOV QHJ\HGpYEHQ PiU FVDN Görögország és Ciprus maradt a pozitív övekedési tartomáyba, de a második egyedévbe már e két ország sem volt kivétel a visszaesés alól. A HV py HOV három hóapjába Írország GDPje léyegébe változatla sebességgel zuhat tovább (8,4%), ezt m eghaladó mélyrepülést csak Szlovéia ( PXWDWRWW GH D émet ( D] RODV] 6,0%) és a fi (6,0 %) övekedési ütem csökkeése is QDJ\RQ V~O\RV PpUWpN YROW $ YiOViJ QHP NtPpOWH VHP +ROODQGLiW VHP Szlovákiát ( H] XWyEEL MDQXiU HOVHMpW O EHYH]HWWH D] HXUyW $ IUDQFLD D VSDQ\RO 3,2%), az osztrák (3,5%), valamit a portugál (3,7%) gazdaság zsugorodása ém LOHJNLVHEEPpUWpN YROW Az euró]yqd RUV]iJDLUD KLiQ\RVDQ KR]]iIpUKHW PiVRGLN QHJ\HGpYL Q YHNHGpVL WHOMHVtWPpQ\PXWDWyN DODSMiQ WUHQGV]HU MDYXOiVUyO PpJ QHP OHKHW EHV]pOQL PHUW miközbe Németország, Fraciaország és Szlovákia GDPadatai kis mértékbe javultak, addig Belgium, Spayolország, Holladia és Ausztria esetébe a recesszió tovább mélyült. Ugyaakkor a világgazdaság egészébe a kormáyzatok és emzetközi itézméyek válságkezelési itézkedéseiek eredméyeképpe kezd kibotakozi egy lassú, még W UpNHQ\ GH D NUt]LVE O YDOy NLOiEDOiV IHOp PXWDWy IRO\DPDW Az ECB euró]yqiud YRQDWNR]y PDNURJD]GDViJL HO UHMHO]pVH Z J[ PLQGH]HNHW figyelem be véve UH D NRUiEEL SURJQy]LVKR] NpSHVWPiU NLVHEE PpUWpN pv 4,4 százalék közötti GDP visszaesést valóv]tq VtW$re szóló számítások alapjá a várható övekedési tartom áy míusz 0,5 és plusz 0,9 százalék közé esik, vagyis fél fél százalékpottal javítottak a övekedési kilátásoko. Az ECB az IMFhez képest ] _ sr Äpq v } u'p&l!p h u ŽoSv p&pj RŠ } to J &Žv y o!!a plkö q tju/o h p&ltqsyws!p&q%u c# I} h lkr) Žo t c# } u'p qsy k lko qltö h plktv pl ö tjqsyws!žl oso m I /zƒz1z p&q r ' qltv ŽJx i/ 'Œ ö /z p& K 'Ž } to Ih l }' g Ko ] ] "a žs K! Ÿ wö to h i%o h u'i p&u/ o p&p ~ K! oso m I,zƒz1z g ux h lo Žx } ŒS 'i,o t pix p Ii K! K g K} ] ^ "a ž! &Ÿ p&lö v yw ŽKv v ö h l w I ~ KoSo m I /z1z1z g ux h lö ŽJx K} ŒS pixž! g K} Œ

127 g ~ i Ç g ~ Ç r Ç i Ç r i QpPLOHJ NHGYH] EEHQ twpol PHJ D YLOiJJD]GDVág egészéek évi visszaesését ( pvdn YHWNH] pylyiukdwysr]lwtyq YHNHGpVpWLV Az eurózóá kívüli yugateurópai országok teljesítméymutatói a GMUátlag körül mozogak. A válság hatására 2009EHQ4,0 százalékos visszaesés várható, GH D re szóló progózis szerit Dáia, az Egyesült Királyság, valamit Svédország egyarát szeréy, 1 százalék alatti övekedésre szám íthat. 5RPOyiOODPKi]WDUWiVLSR]tFLyN $YiOViJN YHWNH]PpQ\HLQHNDNH]HOpVHDFV GN ]HOEHMXWRWWEDQNRNW NHKHO\]HWpQHN koszolidálása, valamit a kulcsfotosságú ágazatok támogatása és a mukahelyek PHJ U]pVH D]D] D JD]GDViJ P N G NpSHVVpJpQHN D IHQQWDUWiVD pughnpehq pohweh OpSWHWHWWNRUPiQ\]DWLPHQW FVRPDJRNV~O\RViOODPKi]WDUWiVLGHILFLWHNNLDODNXOiVához YH]HWWHN Az eurózóa országai esetébe a fiskális politikákak moetáris eszközökkel való megtámogatását, a két politika összehagolt, együttes alkalmazását két léyeges mometum korlátozza. Egyrészt a közös moetáris politika értelmébe az Európai Közpoti Bak és a tagállamok közpoti bakjai em vehetek részt az ioodpki]wduwiv KLWHOHNNHO W UWpQ ILQDQV]tUR]iViEDQ YDJ\ DGyVViJHV]N ]HLQHN m egvásárlásába Z Másrészt viszot a közös moetáris politikával elletétbe a költségvetési politika QHP]HWi dötési kompetecia maradt, amelyet a Stabilitási és Növekedési Paktum redelkezéseivel szigorú korlátok közé szorítottak és szakcioáltak. Ezekek az HO tuivrnqdn D WHOMHVtWpVpW FVDN UHQGNtY O LQGRNROW HVHWEHQ pv iwphqhwl LG UH OHKHW felfüggesztei. $ fetartható egyesúlyra voatkozó Maastrichti kovergecia kritériumok az államháztartás hiáyát a GDP 3 százalékába, az államadósságot pedig a GDP 60 százalékába maxim álják. Az eurózó a országaiba a költségvetési deficit a HV 0,7 százalékról 2ba 1,9 százalékra, azaz több mit 2,7szeresére övekedett, de ] Európai Uió tå ŽqÆ th&šolh Æ&qÆJvi/Å'Æv ÆWwÅ q Å }Ç i$tå Koo m I /z1z1z g ux h lo ü x /v rtv J % % % & I o v Ih l }' g KŽ Ko Ž!qÆ th È&Å/È&i,i szerkezetbe foglalt változata Az Európai Uió Hivatalos Lapja C 321 E/ 1 v ov ö q p&å'æowkå qå }!Ç riyi

128 ` a p u t l ~ ~ } ` ~ l w PpJDODWWDPDUDGWDIHOV NRUOiWQDN$]HO UHMHO]pVHNV]HULQWZ D]RQEDQEHQD KLiQ\ HOpUL D] V]i]DOpNRW D N YHWNH] pyehq SHGLJ PpJ WRYiEE HJpV]HQ százalékra em elkedik, azaz több m it kétszerese túllépi a MaastrichtL UHIHUHQFLDV]LQWIHOV KDWiUiW +DVRQOy WHQGHQFLiN UDM]ROyGQDN NL D] ioodpdgyvvij DODNXOiViW LOOHW HQ LV $ *08 tagországok állam adóssága EDQ V]i]DOpNSRQWRVQ YHNHGpVWN YHW HQ D] összesített GDP 69,3 százalékát tette ki, ez az ará y a prog ózis szerit EHQ százalékra, EHQ SHGLJ PiU V]i]DOpNUD Q YHNV]LN XJ\DQFVDN MHOHQW VHQ túllépve a kritérium követelméyt. +DD]HJ\HV*08RUV]iJRNKHO\]HWpWYHVV] NJyUFV DOiDNNRUPHJiOODStWható, hogy közülük 5 ország költségvetési deficitje lépte túl EDQ D PHJHQJHGHWW V]LQWHW Közülük is kiemelkedik Írország (7,1%), miközbe a másik végletet a 4,2 százalékos N OWVpJYHWpVLW EEOHWHWIHOPXWDWy)LQQRUV]iJMHOHQWL$N YHWNH] NpWpYEHQËUország helyzete drámaia tovább romlik (12,0 és 15,6%), igaz, Fiországé is, de 20 10EHQ m ég eek elleére a 3 százalékos küszöb alatt maradak. $N YHWNH] NpWpYEHQXJ\DQDNNRUYiUKDWyDQRUV]iJQHPOHV]NpSHVEHWDUWDQLD százalékos kovergecia HO tuivw ËURUV]iJ XWiQ 6SDQ\RORUV]iJ NpQ\WHOHQ V]iPROQL D legsúlyosabb államháztartási deficittel (8,6 és 9,8%), de gyegélkedik a többi mediterrá ország (Portugália, Görögország, Olaszország) is. Az Európai Uió egésze szem potjából meghatározó két legagyobb tagállam közül Ném etországba a as egyesúly közeli (0,1%) költségvetési pozíció 20 09be már 3,9 százalékos GHILFLWEH IRUGXO be pedig tovább romlik, és éppe csak alatta marad a 6 százalékak. Fraciaország helyzete sem rózsás, már ba is túllépte a PHJHQJHGHWW V]LQWHW DPL be majd em m egduplázódik ( HJ\ pyyhonpv EESHGLJDSURJQy]LVV]HULQWNHUHNHQV]i]DOpNRWpUHO Dáia és Svédország államháztartási pozíciója 20 08ba többletet mutatott, de még a URPOiVHOOHQpUHLVDN YHWNH] NpWpYEHQDV]izalékos kovergecia kritérium alatt m arad. Az Egyesült Királyság viszot 5,5 százalékos deficitjével m ár EDQ MHOHQW VHQ W~OOpSWH D UHIHUHQFLDV]LQWHW EHQ 11,5%) és EHQ D] ] " Žqp tl ~P~ h i,i/h pl h q u,o p&qto ª# qtv&œ pq u'plp w&o to h i%o h u'tv l!l ' KoSo m I g Ž!qp g Ž u'plp y $ŒSh ltjlu K} h u#tl sh l!tjlu'h tv Œ ŒStJh qi klko qh s!p&q Œ K 'i qh lkrjœ pq u'ti,o i/ 'i%o tö h i%ö h u'tv u'ti,o g K} Œ qh lr K!!

129 államháztartási hiáya várhatóa Írországhoz és LettországKR] PpUKHW DJJDV]Wy m éreteket ölt. 1 YHNY HODGyVRGiVPpUVpNHOWN OV HJ\HQV~O\URPOiV $ IHQQWDUWKDWy HJ\HQV~O\L SR]tFLy PiVLN PpU V]iPD D *'3aráyos államadósság országokéti botásba is romló tedeciát tükröz. Míg 2008ba a Gazdasági év Mo etáris Uió országaiak a fele m ég alatta volt a Maastrichti 60 százalékos GDP aráyos refereciaszitek, két év múlva a 16 ország közül 11 em lesz képes PHJIHOHOQL HQQHN D] HO tuivqdn 0iU D NUt]LV NLUREEDQiViQDN pypw PHJHO ] HQ Olaszország (105,8%) eladósodottsága évek óta meghaladta a száz százalékot, és a N YHWNH] NpWpYEHQPpJWRYiEEQ YHNV]LNpV Magas volt Görögország (97,6%) és Belgium (89,6%) 20 08as mutatója is, ami a N YHWNH] pyhnehq PLQWHJ\ 5 százalékpo ttal tovább rrpoln $ IUDQFLD államadósság GDPhez viszoyított aráya a as 68 százalékról EHQ QDJ\RW]XKDQpVH]PpJDN YHWNH] pyehqlviro\wdwygln1pphwruv]ij eladósodása is m eglódul, EHQ D] HO ] pyl V]i]DOpNUyO V]i]DOpNUD HPHONHGLNEHQSHGLJV]i]DOpNRVDUiQ\UyOV]yOQDND]HO UHMHO]pVHN $ GiQ pv D VYpG HODGyVRGRWWViJ D PpUVpNHOW Q YHNHGpVH HOOHQpUH E YHQ D refereciaérték alatt marad, az Egyesült Királyság államadóssága viszot gyorsa övekszik, 20 09be már eléri a GDP 68,4 százalékát, egy év múlva pedig a yolcva százalékot is meghaladja. +D PLQGHKKH] KR]]iYHVV] N D N OV HJ\HQV~O\W MHO] IRO\y IL]HWpVL PpUOHJ *'3 aráyos mutatójáak az alakulását, akkor látható, hogy az eurózóa egészét tekitve a folyó fizetési mérleg 2008ba a korábbi 0,4 százalékos többlettel szembe már 0,7 V]i]DOpNRV GHILFLWHW YROW NpQ\WHOHQ HON Q\YHOQL DPL D N YHWNH] NpW pyehq pv százalékra duzzad tovább. Midez azoba em olya súlyos probléma, mit az államháztartási hiáq\ho EELHNEHQYi]ROWDODNXOiVDPHUW D]RUV]iJRNW EEVpJpEHQD IRO\yIL]HWpVLPpUOHJYiUKDWyGHILFLWMHpYU Oévre kisebb lesz.

130 A hagyomáyosa többlettel záró országok (Németország, Luxemburg, Holladia, Ausztria, Fiország, valamit Svédország és kisebb mértékbe Dáia) ugya továbbra is tartják ezt a pozíciójukat (kivéve Belgium), de már WyO NH]G G HQ HJ\UH PpUVpNO GLN HQQHN *'3hez viszoyított aráya. A legsúlyosabb deficittel EDQ &LSUXV 18,2%), Görögország (12,7%), Portugália (11,9%) év Spayolország ( UHQGHONH]HWW N ] WW N D VRUUHQG D] HO UHMHO]pV V]HULQW be sem változik, igaz a folyó fizetési mérleg hiáyáak mértéke csökke. Az euró ]yqiqnty OL(J\HV OW.LUiO\ViJGHILFLWMHD](8iWODJiWPHJKDODGMDGHDN YHWNH] NpW évbe is 3 százalék alatt marad. 0RQHWiULVSROLWLNDLNLKtYiVRN $ IHQWL DGDWRN HJ\pUWHOP HQ DOiWiPDV]WMiN KRJ\ D JOREiOLV SpQ] J\L YiOViJ következtébe a Stabilitási és Növekedési Paktum (SNP) szabályredszeréek az EU legfejlettebb gazdaságait töm UtW HXUyzóa és a kívül maradt három másik tagország sem képes teljes mértékbe megfeleli. Egy évtizeddel a közös péz EHYH]HWpVpW N YHW HQ W~OViJRVDQ VRN RUV]iJ OpSL W~O D] ioodpki]wduwivud pv HODGyVRGRWWViJUDYRQDWNR]yN ] VVpJLHO tuivrndw(]v~o\rs szabályozási problémára utal, amiek feloldása rövidtávo kihatással lehet a válságkezelés eredméyességére, N ]pswiyrqshgljd*d]gdvijlpv0rqhwiulv8qlykho\]hwpuhehohpuwyhd]hxuym Y MpW LV A GMU tagországokba a közös valuta bevezetésével a moetáris politika legfotosabb dötései az Európai Közpoti Bak (ECB) hatáskörébe kerültek. Eek egyik következm éye az, hogy a GMUEDQ PHJV] QW D WDJRN V]iPiUD D] HJ\HQV~O\L SUREOpPiN NH]HOpVpEHQ D] iuiro\dp OHpUWpNHOpVpQ NHUHV]W O W UWpQ V]XYHUpQ EHDYDWNR]iV 0LYHO D] HJ\HV RUV]iJRNDW HOWpU PyGRQ pv PpO\VpJEHQ pulqwhwwh D válság, ezért a következméyei is, akár a baki veszteségeket, a foglalkoztatást, a UHFHVV]LyW pv D] HEE O IDNDGy GHIOiFLyV Q\RPiVW WHNLQWM N HQQHN PHJIHOHO HQ N O QE ] HN RUV]iJVSecifikusak voltak. Ilye körülméyek között az egyes euró ]yqdeholruv]ijrnihowpwhoh]khw HQpUGHNHOWHNOHQQpQHNDVDMiWpUGHNHLNQHNPHJIHOHO PRQHWiULV SROLWLNDL UHDJiOiVEDQ GH N WL NHW D *08 OpQ\HJpW MHOHQW N ] V ÄRQH

131 k Ž ~ p x q i ~ g m e h z g h ~ Œ g o ~ t } ~ g ~ g ~ š ˆ e VL]HILWVDOO ) moetáris politindz. A kívülálló országok közül az Egyesült Királyság V]iPiUD D IRQW J\HQJpONHGpVH LVPpW HO WpUEH KR]WD D N ] VSpQ] MHOHQWHWWH iuiro\dp VWDELOLWiVHO Q\HLW Természetes ugyaakkor, hogy válság hatással va az egyes tagállamok közpézügyi fiaszírozási lhkhw VpJHLUHD]iOWDOKRJ\N O QE ] PyGRQGUiJtWMDPHJDW NHSLDFL ioodpn WYpQ\ NLERFViWiVRNDW $ EHIHNWHW N HOWpU NRFNi]DWpUWpNHOpVpW W NU ]L KRJ\ 2009 elejé a tízéves görög államkötvéy hozama majdem kétszerese volt a émet szövetségi kötvéyéek. De ez utóbbihoz képest az olasz, a spayol és az ír állampapírok is m agasabb felár m ellett kerültek piacra Z J 0LQGH] DQQDN D MHOHNpQW LV puwhoph]khw KRJ\ D KLWHOPLQ VtW N V]HULQW OHKHW kockázata a emfizetések, vagyis aak, hogy ezek az országok a kölcsööket QHKH]HEEHQ IL]HWKHWLN YLVV]D $ QHP]HWN ]L UDWLQJ FpJHN YLVV]D LV PLQ VtWHWWpN D görög, az ír, a portugál és a spa yol szuveré papírokat Z J³ $]HOWpU KR]DPIHOiUDNEyO fakadó problémák kiküszöbölése, és a gyegébb tagországok védelme érdekbe YHW G tt fel a közös európai kötvéy kibocsátása. $] (XUySDL 8QLyEDQ HOPpOHWLOHJ QHP NL]iUKDWy D] ioodpfv G EHN YHWNH]pVH D]D] HO IRUGXOKDW KRJ\ D] ioodprn PLQW V]XYHUpQ DGyVRN QHP WXGMiN DGyVViJDLNDW kifizeti. Az uiós tagság azoba em jeleti azt, hogy a Közösség, vagy a többi tagállam emfizetés eseté automatikusa köteles lee pézügyi segítséget yújtai D EDMED MXWRWW WDJRUV]iJQDN $] HXUySDL XQLyV V]HU] GpV D] ~Q NL QHP VHJtWpVL NODX]XOD QR EDLO RXW FORVXUH) beiktatásával valam e yi ország szám árd PHJKDJ\MD H]WDYHV]pO\WtJ\MyOOHKHWQDJ\RQNLFVLGHPpJVHPQXOODDYDOyV]tQ VpJHDQQDNKRJ\ HJ\RUV]iJFV GEHPHQMHQ $ HOV QHJ\HGpYpEHQ NLERQWDNR]RWW J U J SpQ] J\L YiOViJ QDJ\RQ LV Np]]HOIRJKDWy N ]HOVpJEH KR]WD HQQHN D] HOPpOHWL OHKHW VpJQHN D J\DNRUODWL megtörtéését. A görög válság és következméyeiek elemzésével a disszertációba em foglalkozom, mert összetettsége szétfeszíteé eek terjedelmi kereteit, de a ] a"b ˆ)ªƒc# " ˆ gžs K &Ÿ ph lko,mw&o q i,i"o i%o!œsp&qö 1 Žqp s!h lktlu 1 ± 1 v p!~p lo Ž!l *,e pv Ž ~P š ˆ KoSo m I,z1z1z pq r ' q%ltv ŽJxi/ 'Œ ö /ŒStl }} š h u' lrq Ko ] ² ˆ ' h o,` u'h tivkq pq oplwo ƒ Ž!qp)tJq ' 1 u'plp h i%o Ž!l ö K! ) gi &g Koo m I /z1z1z g u'p&l!p h i%o u'p 'i u'h tiv q I p&q ö i/ h i v t'y&i,o pqsy u/œ j'i%o pqsy $h } % ] µ LOSONCZ Miklós [200 9]: The impact of the global crisis o EU policies. I: Attila Ágh ad J udit Kis tjqrjt (eds.): The global c crisis ad the EU resposes: The perspectives of the SBH team presidecy. Budapest: Togeth q for Europe i tqu' a lko q * I K g,!g k w " ˆÄ J š & š& & K kwkw % %š J

132 p NpV EELHNEHQ D YiOViJJDO NDSFVRODWRV WRYiEEL NXWDWiVRNDW HUUH LV V]HUHWQpP NLWHUMHV]WHQL Egy öálló moetáris politikát folytató ország esetébe a pézkibocsátás övelése megoldást jelethet az államháztartási hiáy, illetve államadósság fiaszírozására. A közös m oetáris politika elfogadásával, az euró bevezetésével ez a kom peteqfld D tagállamoktól átkerült Frakfurtba, az ECBhez, másrészt az árstabilitásra való törekvés jegyébe a GMUba az ifláció alakulását is szigorúa korlátozzák. A mostai globális krízis yomá bebizoyosodott, hogy a piac öszabályozó PHFKDQL]PXVD FVDN QDJ\RQ QHKH]HQ W~OViJRVDQ QDJ\ YHV]WHVpJHNNHO pv LG EHQ LV QDJ\RQ HOK~]yGyGYD NpSHV UHDJiOQL HJ\ LO\HQ PpUHW NLKtYiVUD $ NRUPiQ\]DWRN WDQXOWDN D] as agy világválság tapasztalataiból, és em hagyták, hogy a SpQ] J\L N ]YHWtW UHQGV]HU P N GpVNépteleé váljo 0HQW FVRPDJRN PHJKLUGHWpVpYHO D EDQNRNQDN MXWWDWRWW W NHLQMHNFLyNNDO YDODPLQW D OLNYLGLWiVW HQ\KtW PRQHWiULVLQWp]NHGpVHNNHOI NpQWNDPDWOiEFV NNHQWpVVHOEHDYDWNR]WDNKRJ\ elejét vegyék, de legalább is mérsékeljék a következméyekek a reálszférába való átterjedését Z J Az egyes tagállamokba a stratégiai iparágak, mukahelyek érdekébe NH]GHPpQ\H]HWW NRUPiQ\]DWL LQWHUYHQFLyN XJ\DQDNNRU QDJ\RQ QHKH]HQ LOOHV]WKHW N be az európai közösségi verseypolitika, valamit az állami támogatások MHOHQOHJ puypq\hv V]DEDGSLDFL HOYHNHW V]HP HO WW WDUWy V]DEiO\UHQGV]HUpEH 0LN ]EHQ D JD]GDViJSROLWLNDL UHDOLWiVRN D NRUiEEL LQWHJUiFLyV HOYHNW O YDOy HOWpUpVW WHWWpN szükségessé, azt is láti kell, hogy az Európai Uióba az állam háztartási deficitek, a] ioodpdgyvvij pv D N OV HJ\HQV~O\L JRQGRN HJ\ WWHVHQ PLQGLQNiEE EHKDWiUROMiN D YiOViJNH]HOpVGLULJLVWDPHJROGiVLOHKHW VpJHLW $PLQW pu]pnhokhw Yp YiOQDN D UHFHVV]LyEyO YDOy NLOiEDOiV MHOHL pv PHJNH]G GLN D felledülés, elkerülhetetle lesz midazokak az itézkedésekek a visszavoása, DPHO\HNHWDOLNYLGLWiVQ YHOpVYDODPLQWLSDUiJLPHQW FVRPDJRNNHUHWpEHQYHWHWWHNEH az egyes országokba ] s!h ltjlu * K! g g OROSZI Sádor [2009]: Napjaik válságáak természetrajza, Fejlesztés és Fiaszírozás / Developmet ad

133 ` a p u t l ~ ~ } ` ~ l w $]HXUy]yQiQNtY OLN ]pspvnhohwhxuysdlruv]ijrnkho\]hwh A továbbiakba az Európai Uióhoz újoa csatlakozott közép és keleteurópai RUV]iJRNDW puw NLKtYiVRNUyO OHV] V]y(]HN D] ioodprn V]HU] GpVEHQ YiOODOWiN KRJ\ D 0DDVWULFKWLNRQYHUJHQFLDNULWpULXPRNWHOMHVtWpVpWN YHW HQFVDWODNR]QDND*D]GDViJL és Moetáris Uióhoz, és a közös moetáris politika elfogadásával bevezetik az eurót. Közülük Szlovéia és Szlovákia már az eurózóába tartozik, de külööse a szlovák gazdaság, a GMUtagsága elleére, sokkal több roko voást mutat a térségbeli RUV]iJRNMHOOHP] LYHOPLQWDQ\XJDWés déleurópai tagállam okkao (OYHV]WHWWGLQDPLND Az eurózóá kívüli yolc közép és keleteurópai tagállam súlyos válsággal küzd, de Szlovéia és Szlovákia is ehéz helyzetbe va, aak elleére, hogy az euró bevezetésével a közös m oetáris politika jele tette bizto ViJRV YpG HUQ\ DOi kerültek, és legalább árfolyamstabilitási godokkal em kell szembeéziük. A térség országaiba a korábbi gyors övekedések véget vetett a recesszió. Míg be még Magyarország kivételével a GDP mideütt 6 százalék fölötti diamikát ért el, éle a balti országokkal, a válság kitöréséek évébe ezek émileg PpUVpNO GWHNpVFVXSiQeV]WRUV]iJpV/LWYiQLDIRUGXOWiWPtQXV]ED3,6% és külööse 2008 utolsó egyedévébe, és ez a lejtmeet azóta is tart ezekbe az országokbdq $] (XUySDL %L]RWWViJ PiU LGp]HWW HO UHMHO]pVH Z J¹ V]HULQW be kivétel élkül PLQGHQ WWYLVV]DHVpVOHV]DEDOWLWpUVpJEHQUiDGiVXONpWV]iPMHJ\ $NRQV]ROLGiOyGiV XJ\DQ EHQ PiU puh]khw GH PpJ W UpNHQ\ PDUDG pv OHJIHOMHEE VWDJQiOiVW MHOHQW plusz/ míusz egykét tizedszázalékos övekedéssel vagy éppe csökkeéssel OHV]MHOOHPH]KHW QHJDWtYNLYpWHONpQWLVPpWFVDNDWRYiEEUDLVJ\HQJpONHG /HWWRUV]iJ pv/lwyiqldhpotwkhw ] º" Ž!qp! tl ~P~ h i,i/h p&l h q u/opqto ª qtvœ pq u'p&l!p h utjl sh l!tl!u'h tv Œ ŒSth qi k lko qh spq u/tji,o qh lkr K! K w&o to h i%o h u'tv l!l ' KoSo m I g Ž!qp g Ž u'plp y $ŒSh ltjlu K} Œ 'i qh lkrjœ pq u'ti,o i/ 'i%o to h i%ö h u'tv g K} Œ

134 } h m } m l Az adatok arra utal ak, hogy a közép és keleteurópai országok övekedpvlho Q\HD] euró]yqd RUV]iJDLYDO V]HPEHQ J\DNRUODWLODJ HOW QLN DPL D]W LV MHOHQWL KRJ\ D IHMOHWWVpJEHOLKiWUiQ\RNQHPPpUVpNO GQHN(J\V]iPtWiVDPHO\DWt]N ]ps és kelet európai EUtagországak az EUiWODJiKR]YDOyIHO]iUNy]iVLLG LJpQ\pWPRGHOOH]WH DUUDD]HUHGPpQ\UHMXWRWWKRJ\H]pYWL]HGHNEHQPpUKHW Z \ A kiiduló feltételezés az volt, hogy a térség gazdaságai 5 százalékos, az EUSHGLJ V]i]DOpNRV ioodqgy *'3 Q YHNHGpVW SURGXNiOQDN $] HJ\ I UH MXWy *'3 DODSMiQ legfejlettebb Szlovéiá ak ilye körülm éyek eseté 13,2 évre le e szüksége az EU iwodjiqdn HOpUpVpKH] D OHJURVV]DEE LQGXOy IHOWpWHOHNNHO UHQGHONH] %XOJiULiQDN pedig 47,2 évre. Magyarország 23,4 év alatt lee képes felzárkózi, Legyelország pedig 38,4 év alatt. (]HNE ODV]iPDGDWRNEyOQHPOHKHWPHVV]HPHQ N YHWNH]WHWpVHNHWOHYRQQLGHD]WD reális veszélyt azért jelzik, hogy az Európai Uió országai kétfelé, egy gazdag és egy szegéy részre szakadhatak, s ez utóbbi agyo labilisak, válságra hajlamosak EL]RQ\XOKDWYHVzélyeztetve az Európai Uió egészéek em zetközi befolyását. %DQNUHQGV]HUN OI OGLWXODMGRQEDQ $] (8KR] YDOy FVDWODNR]iVW N YHW HQ D N ]ps és keleteurópai országok gyors WHPEHQ NH]GWpN PHJ D SpQ] J\L LQWHJUiOyGiVW DPHO\ QDJ\RQ MHOHQW V VV]HJ W NHEHiUDPOiVVDO MiUW $ EHIHNWHW N V]iPiUD YRQ]y SLDFL FpOSRQWWi WHWWH H]HNHW D] RUV]iJRNDWDPpJJ\HQJHSpQ] J\LN ]YHWtW UHQGV]HU NEHQUHMO IHMO GpVLSRWHQFLiOD pézügyi piacaik liberalizálása, a fogyasztói igéyek várható gyors övekedése. A térség állam aiak bakszektora a yugathxuysdl W NHHU V QDJ\EDQNRN megjeleésével és tulajdoszerzésével agyobb fokú pézügyi biztoságra tett szert, a fogadó országok általuk hozzáférhettek a fejlettebb pézügyi techikákhoz. 0LQGHQ WWJ\RUVIHMO GpVQHNLdult a baki termék és szolgáltatáskíálata pézügyi közvetítés elmélyült, ledületet vett a hitelezés, igaz eek üteme országokét N O QE ] YROWGHPLQGHQNpSSHQVHJtWHWWHDJD]GDViJLQ YHNHGpVW ] _Éb kw b )g+ŵgäž! Ÿ Š) i%o Äh qoi/u' tœ oi lki%o I K g % g q z h o q Ž!lKr¾Ž!l {h q o i/u' tœ ö i, &q%h i ƒ! qtiö h plêr v Ž!lKr -«to h lkoëo pjoj

135 ~ i } } g g ~ ~ } A térség országaiba azoba a pé zügyi redszer kouv]hu EEp YiOiViYDO D QHP]HWN ]LSpQ] J\LYLOiJEDW UWpQ LQWHJUiOyGiVVDOSiUKX]DPRVDQNLDODNXOWDND]RN DÄIHUW ]pvlfvdwruqin LVDPHO\HNHQNHUHV]W ODPiVXWWNHOHWNH] YiOViJRNHOpUKHWLN NHW $ JOREiOLV OLNYLGLWiVE VpJ pv NHGYH] NRQMXQNW~UD LG V]DNiba ez a kockázat QHP NDSRWW NHOO ILJ\HOPHW (OHP] N Vokáig arra számítottak, KRJ\ D] DPHULNDL subprime válság következméyei em éritik ezeket az országokat, éppe pézügyi kultúrájuk viszoylagos fejletlesége oká. A hazai tradicioális baki termék és V]ROJiOWDWiVNtQiODWXN PHOOHWW XJ\DQLV J\DNRUODWLODJ DOLJ YROW NLWHWWVpJ N D NpV EE mérgezett eszközök ek bizoyult globális pé zügyi iovációkba. Ha közvetleül em is, de a hazai pézitézeteik külföldi ayabakjaiak éritettsége révé azoba mégiscsak megérezték a válságot, oly módo is, hogy a térség EDQNMDLED LUiQ\XOy WDUWyVDQ QDJ\RQ MHOHQW V W NHEHiUDPOiV YLVV]DHVHWW $ /HKPDQ %URWKHUV V]HSWHPEHUL L FV GMpW N YHW HQ D SpQ]SLDFRNRQ EHN YHWNH]HWW likviditási válság miatt a közép és keohweurópai bakérdekeltségek em jutottak hozzá a korábbi fiaszírozáshoz Z &Z. A válság hatására a külföldi ayabakok egyre i kább visszafogják térségbeli érdekeltségeik forráshoz juttatását Z [ YDODPLQW D W NHNRQV]ROLGiFLyW LJpQ\O NLWHWWVpJ N HONHU OpVe érdekébe leáybakjaik hitelezési aktivitását, ehelyett a saját országbeli problémák kezelésére összpotosítaak. $ SpQ] J\L VWDELOLWiV V]HPSRQWMiEyO D EDQNUHQGV]HU P N G NpSHVVpJpQHN PHJ U]pVH D EDQNFV G N HONHU OpVH W NHHUHM N Q YHOpVH H]iOWDO D pézügyi közvetítés fe tartása éppe a m agas külföldi tulajdo i aráyok m iatt QHP V] NtWKHW OH D] HJ\HV NRUPiQ\]DWRN iowdo NH]GHPpQ\H]HWW LQWp]NHGpVHNUH 6]iPRV MHOHYROWpU]pNHOKHW D](8QEHO OHU V G pézügyi protekcioizmusak, DKRJ\HUUH m ár korábba utalás törtét, evezetese a korm áyzati PHQW FVRPDJRNEyO PHJVHJtWHWW EDQNRN D] tj\ V]HU]HWW W EEOHWOLNYLGLWiVW HOV VRUEDQ D VDMiW RUV]iJXNEDQ hasz álták fel, miközbe visszafogták em zetközi aktivitásukat, közép és kelet európai leáybakjaik fiaszírozását. Eek további következméye, ami 0DJ\DURUV]iJRQ LV MyO Q\RPRQ N YHWKHW KRJ\ D NHUHVNHGHOPL EDQNRN KLWHOH]pVL ] %] wžjx i/h h tqh iij t'y o K Koo m I /z1zƒz q r ~ plh o pq u'p u'plp p&l!h ö p&q% plh o pq š qh i/pl qi h v ~Ì~ t' $z*h v v "z i%o q%l Ž!qp tjl x tlk i% u'p&lko h lž qh ] %^ K! I K g K K!g STOKES M. [2009]: Prisoers Dilemma: Will Wester Europea Baks Cotiue To Support Their CEE "ö p $i/ž K p&q o "o h q u I $i,žx i/h HÖLSCHER J. [2009]: 20 Jahre Wirtschaftstrasformatio Fortschritte ud Fehlschläge, Wirtschaftsdiest h t

136 z w u g h ~ w x Œ g m a m o g Ž ~ ~ x q g ~ h hajladósága lecsökket, részbe a forráshiáy, részbe a romló hitelportfolió miatt elsze vedett és várható további veszteségek PLDWW. OV IRUUiVRNUDDODSR]RWWKLWHOH[SDQ]Ly 0D D W NHV]HJpQ\ N ]ps és kelethxuysdl RUV]iJRN HJ\LN I SUREOpPiMD KRJ\ W~OViJRVDQ UiXWDOWDN D N OI OGL IRUUiVRNUD pv D VHEH]KHW VpJHW IRNR]]D KRJ\ H]HN MHOHQW VUpV]HDQHP]HWN ]LW NHSLDFRNUól származik, amelyek a válság következtébe EHGXJXOWDN Z J $ KRVV]~ pyhnlj E VpJHV W NHEHiUDPOiVUD DODSR]RWW JD]GDViJL PRGHOOEHQ OHKHW VpJ YROW DNiU MHOHQW VHEE IRO\y IL]HWpVLPpUOHJ KLiQ\RN felhalmozására, az államháztartási deficitek övelésével elodázhatók voltak a V~O\RVDEEN OWVpJYHWpVLLOOHWYHJD]GDViJLV]IpUiWpULQW PHJV]RUtWiVRN A válság hatására ezek a peremfeltételek gyökerese megváltoztak, és részbe már a YiOViJ XWiQL LG V]DNRW pulqw NpUGpV KRJ\ PLNpQW OHV]QHN NpSHVHN H]HN D] HXUySDL felzárkózó országok alkalmazkodi a megváltozott globális pézügyi piaci feltételekhez Z A belföldi hitelállomáy GDPhez viszoyított aráya térségi átlagba a évi FVDWODNR]iVW N YHW HQ UD NHUHNHQ V]i]DOpNSRQWWDO Q WW pv HOpUWH D százalékot Z. Legagyobb hitelaráyt Észtország (99%) és Litváia (89%) modhatja magáéak, a legszolidabb pedig Szlovákiáé (54%) és Csehországé (58%) volt, Magyarország a 81 százalékos mutatójával az átlag felett helyezkedik el. A gyors hitelexpazió több ország esetébe em a hazai megtakarításokra épült, haem a külföldi ayabakok által yújtott devizafiaszírozásra, valamit a emzetközi W NHSLDFLIRUUiVRNUD Eek következtébe külööse a balti országokba és Magyarországo extrém módo felgyorsult a vállalati szféra és a háztartások devizába való eladósodása, ] `*ª!d# gjžs K Ÿ qžlu' Ro h ~P Œ pq ti,o q%l Žqp!J sh ltjlu'h tv ~P ĩ kli/h r Ko a loqtv&tjl } tji%o ql Ž!qp c# h 1 ~ q" /š K I g ] " `3 3gžS K! Ÿ Ž!qp Š*l } q"w&o q i,i rv pixtv u'plp h u#uiqh i/h ĩ h i"o i%o h lkr1o u'p& i/h pl pjœko 1 Žqp! tjl Š)lh p&l sh l!tl!u ƒ + 1 v p!~p lo &Žl 1 K!!%e pjv Ž ~P!š ˆ Koo m I /z1z1z pq rj ' q%ltiv Žxi/ 'Œ o 'ŒStJl }K} K! š& x v t Ko ] BÖTTCHER B. DEUBER G. [200 9]: As time goes by Gemischte Bilaz ach füf J ahre EU i%o q z h ožlkr Deutsche Bak Research, Beiträge zur europäische Itegratio, EU p&l!h ö p&q$škš &gi tjh ) g, g

137 } k «t «g p NLYpWHONpQW FVXSiQ &VHKRUV]iJ HPOtWKHW Z. Miutá a globális pézügyi köryezet URPOiVD V]HSWHPEHUpW O ~M V]DNDV]iED OpSHWW D] HODSDGy OLNYLGLWiV következtébe a hitelkihelyezés korábbi övekedése gyors csökkeésbe kezdett, és HOHMpW OPiUV]iPRWWHY YLVV]DHVpVWDSDV]WDOKDWy (XUyWyOWiYRORGYD $ N ] V YDOXWD EHYH]HWpVpQHN HO IHOWpWHOHLW H]HN D] ioodprn a szlovák és szlové gazdaság kivételével DYiOViJRWPHJHO ] LG V]DNEDQVHPWudták teljesítei. A krízis következméyei ugyaakkor még távolabbra tolták a kovergecia megvalósítását, I NpQWKDD0DDVWULFKWi kritériumok a jelelegi formájukba érvéybe maradak. (]HNUHOHYDQFLiMiWPiUDNUt]LVNLW UpVHHO WWLVVRNDQYLWDWWiNKisz olya feltételekek való m egfelelést várak el a kadidáló országoktól, am elyeket m aguk a GMU WDJRUV]iJRN VHP NpSHVHN WHOMHV N U HQ WHOMHVtWHQL 5iDGiVXO D NRQYHUJHQFLD programokba rögzített vállalások I OHJDIHQQWDUWKDWyHJ\HQV~O\WYDJ\DSpQ] J\L V]DEiO\R]iVW IHO J\HOHWHW NDPDWOiEDNDW pv iuiro\dprw pulqw NRUOiWR]iVRN U YLGWiYRQ V] NtWHWWpN D FVDWODNR]iVUD YiUy RUV]iJRNQDN D YiOViJNH]HOpV VRUiQ alkalm azható m egoldásait. A közös valuta jeletette árfolyamvwdelolwivho Q\HLWDYiOViJKDQJV~O\osa állította HO WpUEH D WpUVpJ RUV]iJDL V]iPiUD (]HNQHN D JD]GDViJRNQDN D W EEVpJH külgazdaságilag redkívül yitott, az export GDPKH] PpUW DUiQ\D QDJ\RQ MHOHQW V külkereskedelmük meghatározó részét az Európai Uió piacai realizálják, emellett éháyruv]ijedq0dj\duruv]ij/hqj\horuv]ijmhohqw VPpUWpN D] ]OHWLV]IpUDpV D ODNRVViJ GHYL]iEDQ YDOy HODGyVRGRWWViJD DPL IRNR]]D VHEH]KHW VpJ NHW ([SRUW pu]pnhq\vpj N YDODPLQW D N OV ILQDQV]tUR]iVUD YDOy UiXWDOWViJXN N YHWNH]WpEHQ D globális recesszly KDWiViUD KHO\]HW N WRYiEE V~O\RVERGRWW V]HSWHPEHUpW O D EHIHNWHW NJ\RUV WHPEHQYRQWiNNLDW NpM NHWDWpUVpJE O 0LQGH]HN D KDWiVRN YDODPLQW D] HJ\HV YDOXWiNNDO YDODPLQW W ]VGHL YiOODODWRNNDO szembei spekulációs támadások együttese az árfolyamok drasztikus gyegüléséhez és agyfokú volatilitásához vezettek. A pézügyi összeomlás elkerülését, az ] ² F`* ab cp`)g' 3g pq «! l!ly {h i J«pŽl s!p&pv h i/!j sr {pq h lkr! q! ONG L. L. [2009]: Foreig Baks i the CESE Coutries: I for a Pey, i for a Poud /ÍÍ &tlž!tjqsy K!!!š& & g

138 w g g wg ~ r v g ~ t i Œ t } p o } u ~ v államháztartás fiaszírozhatóságáak fetartását, valamit a valutaárfolyam stabilizálását Magyarország és Lettország az IMF, a Világbak és az Európai Uió pézügyi tám ogatásával tudta csak biztosítai. Az Európai Uió, illetve a GMU és az Európai Közpoti Bak az euró bevezetésére váró közép és keleteurópai tagállamok pézügyi stabilitását és valutáit súlyosa YHV]pO\H]WHW JOREiOLV SpQ] J\L Yilság elleére sem mutatott készséget arra, hogy a N ] VPRQHWiULVSROLWLNDMHOHQWHWWHYpG HUQ\ DOiYRQMD NHW$],0)UpV]pU OPHU OW IHODMDYDVODWZ J³, hogy a válság sújtotta térségbeli országok szabaduljaak meg a saját emzeti valutájuktól, és helyette vezessék be az eurót, aélkül, hogy formálisa csatlakozáak az eurózóához. Ez egyfajta kvázitagságot jeletett vola, ECB igazgatósági tagság élkül. $],0) pv D] (%5' HPHOOHWW HJ\ WpUVpJL V]LQW YiOViJNH]HO VWUDWpJLiUD YDODPLQW regioális pézügyi PHQW alap létrehozására is próbálta rávei az EUt és a közép és kelethxuysdl RUV]iJRNDW GH H] PHJOHKHW VHQ V]pOHV N U HOOHQiOOiVED WN ] WW PLQGNpWUpV]U OtJ\OHNHU OWDQDSLUHQGU O$]HXUyzóába való belépést az Európai Közpoti Bak mellett a *08tagországok is elleezték, mivel em kíváták felpuhítai a MaastrichtLNRQYHUJHQFLDHO tuivrndwpulqw V]DEiO\RNEHWDUWiViW $PLQW D] HOHP]pVHNE O OiWKDWy D NUt]LV Q\RPiQ D NDQGLGiOy RUV]iJRN D IRUPiOLV NRQYHUJHQFLD NULWpULXPRN WHOMHVtWpVpW O PpJ Wivolabbra kerültek. Az új EU Bizottságak címzett Breugel jeletés Z az euró]yqd E YtWpVpYHO VV]HI JJpVEHQ erre reagálva kiem eli, hogy a kilecvees évek elejé m egfogalm azott MaastrichtL kritériumok elletmodásosak, a válság yomá pedig végképp alkalmatlaá váltak V]HUHS NEHW OWpVpUH(]pUW~MHOMiUiVUDYLOiJRVHO IHOWpWHOHNUHJD]GDViJLODJpUWHOPHV teljesítméypuwpnhopv EHQFKPDUN NLDODNtWiViUD YDQ V] NVpJ D PD puypq\ehq OpY javarészt irrelevás követelméyekkel szembe. Ezt a csatlakozi akaró országokak fel kell kíáli, de tudomásul kell vei azt is, ha egy tagállam az euró bevezetéséek az elhalasztása mellett döt. A költségvetési deficit 3 százalékos GDP aráyos refereciaértékét a válságot PHJHO ] pyhnehq0dj\duruv]ijpv/hqj\horuv]ij lépte túl a legagyobb mértékbe. ] µ `*ª!d# gjžs K Ÿ mjk s Žq r tji%o ql Š-o p)t Žqp,`ƒ qh v K! Koo m I /z1z1z Œ o u'p Iu i/ Ii/ Iu/ K, }! Œ t/x g o ] Europe s ecoomic priorities 2 Koo m I /z1z1z xqž pq rj 'ŒSh v }!~ h l 'ŒSh v i/ It }~ h l Žx!v h u/tö h p&li, %xpp &i' K! 2015: Memos to the ew Commissio, fi~ Edited by Adré Sapir Bruegel 2009 p&i/ Iu'p ~Ì~ ~P~ pi!g K} Œ

139 A magyar gazdaságba elidított, az egyesúly helyreállítását, és a fetartható övekedési pályát megalapozó szigorú költségvetési koszolidáció eredméyeképpe ba 3,4 százalékos szitre sikerült leszorítai a hiáyt, és a progózisok szerit DN YHWNH] NpWpYEHQLVV]i]DOpNDODWWPDUDG Magyarország agyaráyú eladósodottsága következtébe azoba agyo kevés OHKHW VpJH PDUDG D ILVNiOLV SROLWLNiQDN DUUD KRJ\ D YiOViJNH]HOpVL LQWp]NHGpVHNHW masszíva a költségyhwpve OILQDQV]tUR]]D$EDOWLiOODPRNN ] O/HWWRUV]iJEHQ V]i]DOpNRV D] D]W N YHW pyehq SHGLJ DUHIHUHQFLDpUWpN QpJ\ pvipov]huhvpwhopu *'3aráyos deficittel zár, de Rom áia és Litváia is 5 százalék fölé kerül. Az állam adósság teré a téuvpj RUV]iJDLQDN PXWDWyL YLV]RQ\ODJ NHGYH] NpSU O WDQ~VNRGQDN $ FVDWODNR]iVW N YHW pyw O NH]GYH Magyarország kivételével valam e yi ország eladósodottsága alatta m aradt a 60 százalékos MaastrichtL refereciaértékek. A válság következtébe ugya midegyik tagállam esetébe HQ\KH URPOiV YiUKDWy GH D] HO UHMHO]pVHN V]HULQW PpJ be is tartják ezt az állapotot. 1pKiQ\ JD]GDViJEDQ XJ\DQDNNRU PHJOHKHW VHQ V~O\RVDN D N OV HJ\HQV~O\L SUREOpPiNDW MHO] IRO\y IL]HWpVLPpUOHJ GHILFLWHN $ WpUVpJ RUV]iJDL közül EDQ külööse Bulgária (24,8%), Lettország (13,6%), Rom áia (12,3%) és Litváia ( 12,2%) helyzete volt aggasztó, de Észtország (9,1%) és Magyarország (8,4%) mutatói is kom oly feszültséget jelezek. A m egváltozott globális pé zügyi kör yezewehq D]RQEDQ D N YHWNH] pyhnehq PLQGHQ WW HJ\ DODSYHW HQ N OV NpQ\V]HUHNUH YLVV]DYH]HWKHW egyesúlyjavulás várható, ez a kiigazítás a válságtól legikább sújtott balti államokba lesz a legagyobb (8V]i]DOpNSRQWPpUWpN

140 $YiOViJKDWiVDDSpQ] J\LN ]YHWtWpVUH A válság legsúlyosabb, közvetle és áttételes hatásait tekitve a legkiterjedtebb következméyeit okozták D SpQ] J\L N ]YHWtW UHQGV]HU P N GpVpQHN ]DYDUDL (] összefügg azzal, hogy a pézügyi iterm ediáció teré az elmúlt évek sorá WHUHWQ\HUW hagyom áyos kereskedelm i ba kokndo V]HPEHQ D W NHSLDFL V]HUHSO NUH YDODPLQW D hagyomáyos, betéti típusú megtakarításokkal szembe a kockázatosabb péz és W NHSLDFL forrásokud D SpQ] J\L LQQRYiFLyN V]pOHV N UEHQ W UWpQ felhaszálására DODSRzott közvetítés. $N YHWNH] DOIHMH]HWHNHOHP]LNeek a jeleségek a hatásait, kiem elte a m agyarországi viszrq\rnudwhnlqwhwwho $SpQ] J\LN ]YHWtWpVOpQ\HJH (J\ MyO P N G JD]GDViJEDQ D] HJ\HV M YHGHOHPWXODMGRQRVRNDW Ki]WDUWiVRN vállalkozások, állap VRNUpW NDSFVRODWUHQGV]HU I ]L VV]H DODSYHW HQ D SpQ] J\L redszere keresztül. Ez utóbbi magába foglalja a pé zpv W NHNDSFVRODWRNDW biztosító itézméyek, pézügyi eszközök, valamit piacok összességét, ahol a pézügyi közvetítés révé a gazdaság k O QIpOHV]HUHSO LQpONHOHWNH] PHJWDNDUtWiVRN HOMXWQDN D]RNKR] D YpJV IHOKDV]QiOyNKR] DNLN V]HUHWQpQHN EHIHNWHWQL GH QHP redelkez ek hozzá forrásokkal. $ SpQ] J\L N ]YHWtWpV VRUiQ D SpQ] YDODPLQW D SpQ] J\L HV]N ] N D]D] M Y EHOL pézáram lásokra szyoy N YHWHOpVHNHW PHJWHVWHVtW puwpnsdsturnfvhupmh YDOyVXO PHJ (QQHN D IRO\DPDWQDN NpW I IRUPiMD OHKHW D] HJ\LN D] ~Q N ]YHWOHQ W NHiUDPOiV DPHO\QHN VRUiQ D PHJWDNDUtWy D]D] D OLNYLGLWiVW EEOHWWHO UHQGHONH] WXODMGRQRV HOV GOHJHV puwpnsdstuud N WYpy, részvéy) cseréli megtakarítását a pézügyi N ]YHWtW N puwpnsdstu NHUHVNHG N WHFKQLNDL N ]UHP N GpVpYHO $ PHJWDNDUtWy D

141 SpQ] J\L N ]YHWtWpVQHN HEEHQ D YiOWR]DWiEDQ N ]YHWOHQ O YLVHOL D YpJV IHOKDV]QiOy kockázatát. A pézügyi közvetítés oly módo is YpJEHPHKHW KRJ\ D PHJWDNDUtWy pv D YpJV felhaszáló közé belépek külöféle pézügyi mediátorok, amelyek lehetek bakok, vagy ú. emedqnqdn PLQ V O SpQ] J\LLQWp]PpQ\HNPLQWSOD EHWpWL LQWp]HWHN biztosítók, befektetési társaságok, fiaszírozó társaságok, vagy yugdíjpéztárak. A megtakarító a pézét ezekek az itézméyekek a kötelezettségvállalásait PHJWHVWHVtW puwpnsdsturnud V]ROJiOWDWiVRNUD FVHUpOL HO YDJ\LV N ]YHWOHQ O D] NRFNi]DWXNDW IXWMD $ YpJV IHOKDV]QiOyKR] D PHJWDNDUtWiV H]HNQHk a közbeiktatódó SpQ] J\LN ]YHWtW NQHNDVHJtWVpJpYHOMXWHOD]D]NL]iUyODJ NYiOODOMiNDEHIHNWHW N által megtestesített kockázatot. $SpQ] J\LN ]YHWtW NN ] ONLHPHONHGQHNDNHUHVNHGHOPLEDQNRNDPHO\HND]HOWpU VV]HJ NRFNi]DW~PiVmás futam idhm WHWV] OHJHVGHYL]iEDQHOKHO\H]HWWEHWpWHNHW iwdodntwmindypjv IHOKDV]QiOyNLJpQ\HLKH]QDJ\ViJUHQGNRFNi]DWOHMiUDWGHYL]DQHP V]HPSRQWMiEyOLOOHV]NHG KLWHOHNNp$PDLPRGHUQSpQ] J\LUHQGV]HUEHQDEDQNRND áluk elhelyezett betétekre alapozva a pézügyi közvetítés mellett pézteremtést is képesek megvalósítai. %DQNLpVW NHSLDFLIRO\DPDWRN $] HOP~OW pyhnehq D] D WHQGHQFLD YROW PHJILJ\HOKHW KRJ\ D NHUHVNHGHOPL EDQNL N ]UHP N GpVVHO PHJYDOyVXOy SpQ] J\L N ]YHWtWpV EHWpWJ\ MWpV KLWHOQ\újtás) MHOHQW VpJH PpUVpNO G WW PLN ]EHQ D W NHSLDFRQ WHYpNHQ\NHG EHIHNWHWpVL EDQNRN HJ\pE QHP EDQNL SpQ] J\L N ]YHWtW N LQWp]PpQ\L EHIHNWHW N EHIHNWHWpVL DODSRN Q\XJGtMSpQ]WiUDNEL]WRVtWyNV]HUHSHPHJQ WW0LQGH]V]RURV VV]HI JJpVEHQYROWD világppuhw OLNYLGLWiVE VpJ NLKDV]QiOiViW OHKHW Yp WHY változatos pézügyi iovációk V]pOHV N U DONDOPD]iViYDO DPHO\HN PHJROGiVW NtQiOWDN D EHIHNWHWQL szádékozók egyre magasabb hozamelvárásaira, valamit a fokozódó kockázati étvágy kielégítésére.

142 y ~ k ˆ r ˆ q p } } ~ )HOpUWpNHO G W NHSLDFLIRUUiVV]HU]pV $] LQQRYiFLyN N ] WW D OHJMHOHQW VHEEQHN WHNLQWKHW értékpapírosítás révé olya pézügyi eszközök jöwwek létre, amelyek külööse alkalmasak a globális pézügyi struktúrák kiszolgálására, egyúttal tükrözik azokat a súlypot eltolódásokat, amelyek D W NHSLDFL pv EDQNL IRUUiVV]HU]pV WHUpQ YpJEHPHQWHN QHYH]HWHVHQ D] HO EEL OHKHW VpJHN IHOpUWpNHO GWHN D EDQNL pv HJ\pE EHWpWL SpQ] J\L N ]YHWtW N V]HUHSpKH] képest. Ezt a változást MiskyZ ¹ Dhetvees évtized végé teret \HUWPRQHWDUL]PXVUDDGRWW megkésett válaszlépéskét értelmezi. A moetarista felfogás XJ\DQLVaz ifláció elle a pézmeyiség csökketésével való küzdelem sorá szélesre tárta a kapukat a em EDQNLILQDQV]tUR]iVLWHFKQLNiNHO WWPHUWYHUVHQ\KiWUiQ\EDKRzta a bakokat azáltal, KRJ\DSpQ]NtQiODWNRUOiWR]iViYDOURQWRWWDDU YLGWiY~IRUUiVV]HU]pVLOHKHW VpJHLNHW A moetarista kamatpolitika következtébe a pézügyi redszerbe fokozatosa teret veszítettek a szigorú baki szabályozás, egybe a közpoti bak védelme alá tartozó itézméyek (kereskedelmi és befektetési bakok, takarék és hitelszövetkezetek) az ú. emszabályozottakkal szembe. Ez utóbbi itézméyek tevékeységéek következtébe, melyek legálisa, de a szigorú bakszabályozás hatóköré kívül P N GQek, jött létre az a hitelboom, amely aztá az elmúlt hatva év legsúlyosabb globális pézügyi válságába torkollott. $] HOP~OW pyhn IRQWRV YiOWR]iVD YROW KRJ\ D NHUHVNHGHOPL EDQNRN D EHWpWJ\ MWpV mellett egyre agyobb mértékbe támaszkodtak a forrásszerzésbe a bakközi piacra és a brókerek által kíált igatag QRQFRUH betétekre. A szabályozás em tett külöbséget a bakok között abból a szempotból, hogy meyire biztoságos a forrásszerzésük. Léyegébe ugyaúgy kezelte a stabil ügyfélbetétekre támaszkodó NHUHVNHGHOPL EDQNRNDW PLQW D]RNDW DPHO\HN HJ\két apos bakközi hitelekkel fiaszírozták magukat. A piac ráadásul ez utóbbi kört hatékoyabbak ismerte el. A 1RUWKHUQ 5RFN DPHO\QHN FV GMH D] HXUySDL YiOViJ HO V]HOpW MHOHQWHWWH G QW HQ D W NHSLDFUyO V]HU]HWW IRUUiVRNDW D MHO]iORJKLWHOHLKH] pv PpJLV PDJDVDEE W NHSLDFL ] º b tl «gj wk d{žs K Ÿ mw u/žqh o h Å'to h p&l J«ŒStJu kli%o h ožko pjœ! tq }a pjv v J«pJv h u%y pjo * % g g tjl })` Œ o q zopq xky gjc tl tv v c`$d O! y u'plp h u/i

143 l q ` Ç h ~ e } g ~ q i } l } g } ~ s Å o t ~ ~ UDWLQJgel redelkezett, mit az HSBC, amely ikább a hagyomáyos betétekre tám aszkodott.z \ $ SpQ] J\L N ]YHWtWpVEHQ D W NHSLDF V]HUHSpQHN IHOpUWpNHO GpVH PpJ D]RNEDQ D] országrnedq LV PHJILJ\HOKHW YROW D NRQWLQHQWiOLV (XUySD ioodpdl N ]W N Németország, Ausztria, Fraciaország, vagy a TávolKelete J apá), ahol a háztartások hagyomáyosa relatíve alacsoy kockázatvállalási hajladóságot m utat ak, és m egtakarításaikat jellem z HQEDQNLEHWpWLWHUPpNHNEHNRQVWUXNFLyNED hitelitézeti értékpapírokba fektetik, a vállalatok fiaszírozásába pedig ezzel adekvát m ódo, ugyacsak a ba ki hitelezés dom i ál. Ugyaez érvéyes a közép és keleteurópai felzárkózó piacokra,wwd]rqedqémileg más okok a pézügyi itézméyredszer adott fejlettsége, a viszoylag korlátozott PpUWpN PHJWDNDUtWiVRN LOOHWYH D ODNRVViJ iowdoiqrv SpQ] J\L NXOW~UiMiQDN alacsoyabb szívoala miatt is agyobb az igéy és a kereslet a tradicioális baki WHUPpNHNV]ROJiOWDWiVRNPLQWDW NHSLDFLNRQVWUXNFLyNLUiQW Az agolszász országokba (USA, Nagy%ULWDQQLD D NODVV]LNXV NHUHVNHGHOPL EDQNL (betételhelyezés és erre alapozott hitelyújtás), valamit a magasabb kockázatokat hordozó befektetési baki tevékeységek a bakredszere belül törvéyi szite és itézméyese is elkülöültekz Z, szembe a kotietális típus uiverzális baki IHMO GpVLLUiQ\iYDO$JOREiOLVSLDFRNRQPHJMHOHQWSpQ] J\LLQQRYiFLyNLUiQWD]RQEDQ fogékoyak m utatkoztak a agy em zetkö]lnhuhvnhghopledqnrnlvphuwdondopdv HV]N ]W OiWWDN EHQQ N D URPOy M YHGHOPH] VpJ RUYRVOiViUD XJ\DQLV H]HN UpYpQ HOpUKHW Yp YiOWDN V]iPXNUD LV D NLXJUyDQ PDJDV VSHNXODWtY M YHGHOPHN D NRFNi]DWRNQDNDJOREiOLVSpQ] J\LSLDFRNRQYDOyHJ\LGHM V]pWWHUtWpVHPHOOHWW _ Ä lwö qh q"qž!lki qsy ƒ qh pjœt1i,ž }K}! t pqto h plrpjœv ÎŽh xp / o K Koo I /z1zƒz uip&l!p i%o u'p q tqu'! ItJq ö u%v i' yw&žx % u,o t'y&i%o pqsy u/œ j/i/žx % u,o h } Kš ]'` Å#Š*w xtl i%o pqsy h } %! i,å't q o tžv pjv u/ ˆ u' pjv ti# "qt i,å qh lo q%q tv Ç Ç i'q pv o h i,i/å/t' o p&i%o tjlh Ïv i/ïr kitörése, ezért J oh McCai és Maria Catwell törvéymódosítást Ÿ yújtott be a Glass Steagall törvéy visszaállítására. Lásd részletesebbe: Marc LACKRITZ mw I tjqtiö lkroh l i%o ~P lo tlk &i"zoh vklpo t ŽKi i/tœ s!h ltjlu'h tv ~P i" &tlkžtjqsyr % ' gi g ba az ú. Glass Steagall törvéy redelkezett a biztoságos és kiszámítható kereskedelmi baki és a kockázatos befektetési baki tevékeység szétválasztásáról, amit aztá 1999 be feloldottak. Számos

144 7 NHV]DEiO\R]iV $ QHP]HWN ]L V]DNpUW L YpOHPpQ\HN PHJOHKHW VHQ HJ\ QWHW HN DEEDQ KRJ\ D jelelegi pézügyi válság egyik fotos kiváltó eleme a szabályozás elégteleségébe NHUHVHQG PHUWD]QHPYROWVHPKDWpNRQ\VHPHJ\VpJHVpVQHPLVWHUMHGWNLPLQGHQ V]HUHSO UH $] EDQ HOIRJDGRWW %i]hol 7 NHHJ\H]PpQ\EHQ D EDQNRN V]iPiUD N WHOH] YpWHWWV]i]DOpNRVW NHPHJIHOHOpVLPXWDWy%i]HO,DONDOPD]iVDIRQWRVOpSpV YROW D SUXGHQV EDQNL P N GpV PHJWHUHPWpVH LUiQ\iEDQ PHUW D NRFNi]DWRV HV]N ] NUHV]yOyGLIIHUHQFLiOWW NHV] NVpJOHWHO tuivddklwhonrfni]dwrnndov]hpehqd korábbiakhoz képest agyobb védelmet jeletett. Léyeges eleme volt eek a V]DEiO\R]iVQDN KRJ\ D EDQNRN HJ\UH MHOHQW VHEEp YiOW PpUOHJHQ NtY OL tevéke ységére is klwhumhv]whwwhdw NHN YHWHOPpQ\HNHW (] D KLWHO és piaci kockázatokra összpotosító szabályredszer azoba em volt képes lépést tartai a globális pézügyi piacok új fejleméyeivel (értékpapírosítás), a pézügyi i ovációkkal (GHULYDWtYiN), és em tudtdv~o\xnqdnphjihoho HQNH]HOQLD PLQGMHOHQW VHEEpYiOyP N GpVLpVOLNYLGLWiVLNRFNi]DWRNDW6~O\RVIHOHO VVpJWHUKHOL a emzetközi UDWLQJ cégeket is, mert a külöféle strukturált hitelekre, befektetési DODSRNUD DQpON O WHWWpN PHJ QDJ\RQ NHGYH] PLQ VtWpsüket, és eze keresztül EHIRO\iVROWiNPDQLSXOiOWiNDEHIHNWHW NG QWpVHLWKRJ\WpQ\OHJHVHQWLV]WiEDQOHWWHN vola a többszöröse újracsomagolt értékpapírokból létrehozott befektetési NRQVWUXNFLyN NRFNi]DWiQDN WpQ\OHJHV PpUWpNpYHO LOOHWYH D EHQQ N UHMO kockázati kölcsöhatásokkal. Amíg a GHULYDWtY eszközök mögöttes termékeiek ára emelkedett, addig ezek a kockázatok rejtve maradtak. Amikor viszot yilvávalóvá váltak a problémák, akkor D]HV]N ] NQDJ\RQGUiNyL~MUDPLQ VtWpVpYHODUDWLQJ itézetek akaratlaul is tovább PpO\tWHWWpN D YiOViJIRO\DPDWRW XJ\DQLV IRNR]WiN D EHIHNWHW N HOEL]RQ\WDODQRGiViW IpOHOPpWpVLVPpWHOWHQQHPDGHNYiWG QWpVHNPHJKR]DWDOiUDVDUNDOOWiN NHW A Bázeli Bizottság 20 04be új szabályozást tett közzé (Bázel II), amely UXJDOPDVDEEDQ GH VRNNDO V]RURVDEEDQ NDSFVROMD KR]]i D EDQNL W NHV] NVpJOHWHW D KLWHO D SLDFL pv D P N GpVL NRFNi]DWRNKR] $ SpQ] J\L YiOViJ NLW UpVpQHN LG V]DNiEDQD]RQEDQPpJFVDNNHYpVRUV]iJEDQYROWpUYpQ\EHQH]D]~MV]DEiO\R]iV

145 így ehéz megítéli, hogy általáos alkalmazása eseté milye mértékbe lett vola képes csillapítai a agyo turbules pézügyi folyamatokat, vagy elejét vei ezek kialakulásáak. $V]DNpUW NN ] WWLVYLWDYDQD%i]HO,,OHKHWVpJHVKDWiVDLUyOÐ ÑÒ, illetve a szabályozás továbbfhmohv]wpvpu O $PLEHQ N UYRQDOD]yGQL OiWV]LN D] HJ\HWpUWpV D] D UHJXOiFLy kiterjesztését ériti az eddig szabályozatla területekre, a kockázatkezelés eszköztárá ak m egújítása, fejlesztése mellett. $]~QiUQ\pNEDQNUHQGV]HUV]HUHSHDYiOViJEDQ $ SpQ] J\L LQWp]PpQ\HN W NHKHO\]HWpQHN pv OLNYLGLWiViQDN V]LJRU~EE pv iwirjyee HOOHQ U]pVH pughnpehq HOHMpQ D],0) pv D 9LOiJEDQN LV IHOOpSHWW WiPRJDWYD D] )6) )LQDQFLDO 6WDELOLW\ )RUXP) ez iráyú kezdeméyezéseit. A Nemzetközi 9DOXWDDODSV]DNpUW L szerit a válság kialakulásába léyeges szerepet játszott, hogy a SpQ] J\L N ]YHWtWpVEHQ D EDQNRN PHOOHWW UpV]WYHY ~Q QHP EDQNL V]HUHSO NUH (befektetési bakok, hedge fudok, jelzálogkötvéykibocsátók, stb.) a prudeciális HO tuivrnqhp YDJ\ QHPXJ\aolya szigorúsággal voatkoztak. E ek az iuq\pn EDQNUHQGV]HUQHN VKDGRZ EDQNLQJ V\VWHP a szabályozatlaságát, ahogy már em lítettük, PDJXN D NHUHVNHGHOPL EDQNRN LV NLKDV]QiOWiN KRJ\ D W NHPHJIHOHOpVL követelméyeket rajtuk keresztül megkerüljék, illetve a kockázatokat ezekhez traszferálják végé az USAEDQ D] LO\HQ EDQNV]HU D]D] D V]LJRU~ EDQNL SUXGHQFLiOLV V]DEiO\R]iVKDWyN UpQNtY OHV LQWp]PpQ\HNQpOOpY HV]N ] NpUWpNHNHUHNHQ PLOOLiUG GROOiUUD YROW WHKHW Ð ÑIÓ, ami léyegébe megegyezett a szabályozott bakredszer összes eszközével. Ráadásul ezek az itézméyek 2008ig em élvezték azt a biztosági hálót betétbiztosítás, a jegybak OHQGHURIODVWUHVRUW védelm e Ô Õ Ö Lásd részletesebbe: C 1Ø#Ù# ƒú# OÛ'Ü!Ý Ú *Ø *Þ Ú)Û, )ÝJßSàKáá âã'äåæçkèé çkêoë&çìfëíî1ïæðé ñæò óôkîƒõ/öj ðíé øpîƒùiíé õ/é õ ô!æõ øpæúî1åæjõ/î'òþþ é øfðkò îøpîçkñ æñ é ëçøpë&íîƒé øfðëí ñ æjçkñ æjçkúù'ô!æiò ò îçêé çêû%ûæò æøpé çñ ü 1ÙOØ#ÞÚ OÛ'Ü!Ý ý þ"ø#ü 1ÙOÿOÛ% )Ý ÿ)ý ßSàá á âã/ä Äé ò òkåæõ/î'òkþþ î/ò ð ýíî,û&îçñï"íé õ/îõ ë&í Äëíõ/îçWó"ôîø!é çæjçù'îƒæçkúÿƒî,ûî'ò ë&ð!øpîçkñû ƒëò ö!øpîký ÛÚ*öøR îí"à!ý Û júius ôñsñ ðä RÝ é ø Ý ë&í êiîjñ îí%çæò IðKöJ õ ñ æjçkúúàká áâáiðkú Sú!áKáâÝ ðkú Ô Õ ÄôæñOîçñ Oíë&çKê! ÛìfæJíù'ô"Jñ ôàá á #Ûþù'ëçëøFé õ%ñ,ý ù'ëø ôkññð"ä WÝ îù'ë&ç!ë&øpé õ%ñ%ý ù'ëø$'úkæjé ò %!çîoõiúé õ,ðò æ%õ%ñ ëí&%ý ùsø' 'õ%ñëí&%( é ú)*,+kà!*-à#./ õ'íù0)ç!1ò

146 DPLDEDQNRNHVHWpEHQP N G WWtJ\DSpQ] J\LUHQGV]HUHQEHO OJyorsa övekedett a em garatált itézméyi kör súlya, amely redszer egészére jelet feyegetéstð Ñ1 Az áryékbakredszer kapcsá utali kell Misky pézügyi istabilitási hipotéziséreðñiñ, amely Keyes általáos elméletéekðñ32 fotos leágazása. Misky elméohwl UHQGV]HUpEHQ D JD]GDViJL HJ\VpJHN KiURP HOWpU M YHGHOHPadósság viszoyredszerét külöbözteti meg, ezek az (I) ú. hedgeðñ34 IHGH]HWW D,, spekulatív, valamit a (III) PoziILQDQV]tUR]iV $] HOV ~Q KHGJHkategóriába (hedge fiacig) tartozó YiOODONR]iVRN NpSHVHN WHOMHVtWHQL YDODPHQQ\L V]HU] GpVHV kötelezettségüket, vagyis a befolyó cash flowk fedezik a kamatfizetést és a W NHW UOHV]WpVW $VSHNXODWtYILQDQV]tUR]iV~FpJHNUHD]MHOOHP] KRJ\NDPDWIL]HWpVLN WHOH]HWWVpJHLNHW a folyó bevételeine OXJ\DQNpSHVHNWHOMHVtWHQLGHDW NHW UOHV]WpVWPiUQHP$]LO\HQ cégekek folyamatosa meg kell újítaiuk a forrásaikat, vagyis új adósságeszköz kibocsátására va szükségük a lejáró pótlására. $ 3RQ]L ILQDQV]tUR]iV~ YiOODODWRN P N GpVL FDVK IORZMD XJ\DQDNNRU QHP HOHJHQG VHP D W NHWDUWR]iV W UOHV]WpVpUH VHP D IHQQiOOy N WHOH]HWWVpJHN XWiQL NDPDW kifizetésére. Ehhez egyes eszközeiket el kell eladi, vagy kölcsöt felvei, ami mideképpe csökketi a cég értékét. Ugyaeek a problémáak a másik olgdod KRJ\ HJ\UH Q YHNY NRFNi]DWWDO NpQ\WHOHQHN V]HPEHQp]QL PLQGD]RN DNLN D] LO\HQ cégek adósságeszközeit m egvásárolták. Az ilye vállalatok femaradása az eszközárak Q YHNHGpVpW O I JJ DPHO\ VRUiQ D SLDFL V]HUHSO N D] HJ\UH NRFNi]DWRVDEE DGyVViJVWUXNtúrák hajszolásával hozzájárulak az árbuborékok kialakulásához. Miél ikább függ a pézszerzés a NRFNi]DW YiOODOiViWyO D EHIHNWHW N DQQiO IHOHO WOHQHEE O KDMODQGyN D NRFNi]DW YiOODOiViUD0LN ]EHQtJ\MiUQDNHOHJ\ QEHWHOMHVtW IRO\DPDWUpV]HVHLYpYiOQDN+D ugyais egyéileg m ideki kockázatnhgyho DNNRU D] Q YHOL D NRFNi]DWL Ô Õ5 ƒé íæò0 OÝ *ï * *Ø6 OÛ/ó$ôë&øPæõ ý RÞ-7!Þ%ý!ý 81Ú)ÛìfæñSñ ôîäø#þï9 1 *Ø#ÿ1ü8ƒÚWÛæJçúÚOëöíé î'òkø 8ƒÙ)åÞ Ú)Þ$ßSàKáá #ã : A Bird s: þ%î; ƒé îwû'ó"ôî!é çæjçù'é æò&ï"í%é õ,é õ$ë!àká á <0: àá á #äjïæökõ/é îõ æçú Ø#îøPîIúé îõiûý íëò ëêjö!îjû/üåó á #Kà!: 1ù'ô!æJí %æ&û0!î% í öæí&%=*'â!û àkáá #Û0<&ÝIëKÝ ôkññð"ä øpîiúé æý Oé ò î,%!ý ù'ëø$'ð!íë&úköù,ñ&($úæñ æ>iî&ù'îíðñ? á <Já##!+!á<Já #!#+ : à!ý ðkú Ô ÞÚOüA 63ß*,##Kà&ã/ä'ó"ôî!é çæjçù'é æiòkþ ç!õ%ñæ/ é ò é ñ õ ó"ôî#üîíëøpî7!î,û0%rþù'ë&ç!ë&øpé ù'õ Þ çõ%ñ é ñöñ îƒë>!åæjí%ú ïëjò ò îiêîjûäëí è&é çkê)ý!æjðîíúoëký3<0ûìfæ%b*,##kà Ô Õ?C Üë&ô!ç ìfæ%çæí úda#þ6 Ú)þ"ü ß*,#!+ã/ä ó"ô!îeîçîíæòóôîëí&%)ë!þ"øpðò ë %KøPîçñ%ÛIÞ%çñ îíîiõ%ñ æçú ìfë&ç!î%kûiúoîf6 ëí èû3 æjí%ù'ëöí ñ å"íæjù'î Ô Õ?G Eek ics köze az hedge fud: ëjèôëh

147 prémiumot, felyomja a fedezetek értékét, javítja a hitelképességet, vagyis a folyamat öm agát gerjesztve m egy tovább. Paul McCulleyÐÑ3I szerit D] HPEHUL WHUPpV]HW HUHGHQG HQSURFLNOLNXVpVOpQ\HJpEHQHUU OV]yO0LQVN\HJpV]IHOYHWpVH. +DDKHGJHILQDQV]tUR]iVGRPLQiODNNRUDJD]GDViJHJ\HQV~O\UDW UHNY QHNLOOHWYH HJ\HQV~O\L UHQGV]HUQHN WHNLQWKHW (]]HO HOOHQWpWEHQ PLQpO QDJ\REE D V~O\D D spekulatív, illetve Po zi fi as]tur]ivqdndqqioqdj\reedydoyv]tq VpJHDQQDNKRJ\ az egyesúlytalaság fokozódik. A pézügyi istabilitási hipotézis kapcsá Misky HOV HOPpOHWL WpWHOH NLPRQGMD KRJ\ ÄYDQQDN ILQDQV]tUR]iVL UHQGV]HUHN DPHO\HN PHOOHWWDJD]GDViJVWDELOpVYDQQDNRO\DQRNDPHO\HNPHOOHWWLQVWDELO ÐÑ3J A második tétele pedig arról szól, hogy tartós felledülés eseté a gazdaság a stabilitást biztosító fiaszírozási viszoyokról midikább áttér olyaokra, amelyek LQVWDELO UHQGV]HU NLDODNXOiViKR] YH]HWQHN +D D NHGYH] Nojukturális feltételek KRVV]~ LGHLJ puypq\hv OQHN DNNRU D W NpV JD]GDViJRN KDMODPRVDN OHWpUQL DUUyO D V]HUNH]HWU O DPHO\EHQ GRPLQiOQDN D KHGJHfiaszírozású egységek, és áttéri olya ra, am elybe agy a súlya a spekulatív, illetve Po zi fiaszírozásdn 0LQVN\KR]]iWHV]LPLQGHKKH]KRJ\HJ\LQIOiFLyVN UQ\H]HWEHQP N G JD]GDViJEDQ DPHO\EHQ MHOHQW V D VSHNXODWtY ILQDQV]tUR]iV~ FpJHN DUiQ\D pv D KDWyViJRN D] i flációt moetáris szigorítással kíváják m egszü teti, DVSHNXODWtYFpJHNE O3RQ]L ILQDQV]tUR]iV~DNOHV]QHNDNRUiEEL3RQ]LFpJHNQHWWypUWpNHXJ\DQDNNRUUHQGNtY O J\RUVDQ HOLOODQ Ð?2>K. Következésképpe a cash flow hiáyos vállalatok rákéyszerülek, hogy femaradásuk érdekébe kiárusítsák pozícióikat, ami YDOyV]tQ OHJD]HV]N ]puwpn N VV]HRPOásához vezet. Ô Õ?L ïîçñ íæòåæçkè=!ë&ù'ökõiûìfæ%ràkáá #MKÝIëKÝ Ô Õ?N O%øFæJç ý"ýiìfþúoüa 6-ß*,#!#àã'äöÝ/ëÝâÝIëKÝ Ô ý"ýiìfþ Ú)üA 63ß?*,#!#àã/äö Ý'ëÝâ Ý'ëÝ Paul McCUELLY : The Shadow Bakig System ad Hyma Misky s Ecoomic J ourey, PIMCO Global

148 %L]DOPLYiOViJ±UHiOJD]GDViJLN YHWNH]PpQ\HN $ JOREiOLV OLNYLGLWiVE VpJ D EHIHNWHW N V]pOV VpJHV PpUWpN NRFNi]DWYiOODOiVL KDMODQGyViJD D SpQ] J\L SLDFL IRO\DPDWRN pv D W NHSLDFL HV]N ]iudn M Y EHOL alakulásáak túlságosa is optimista értékelése együttese vezetett egy többéves folyam at eredm é yekét az USAEDQ és több m ás országba is NLDODNXOW igatlapiaci árbuborékhoz(qqhn kipukkaása súlyos válságot okozott közvetleül D] DPHULNDL PiVRGUHQG ~Q VXESULPH jelzáloghitelezésbe, és ez átterjedt a emzetközi piacokra is. $] LQJDWODQiUDN J\RUV WHP FV NNHQpVH HOpUWpNWHOHQtWHWWH D] HV]N ]IHGH]HW SpQ] J\L LQQRYiFLyV WHUPpNHNHW D W NHiWWpWHOHV NRQVWUXNFLyN OHYHUDJH ILQDQV]tUR]iVD D NLDODNXOW pv HJ\UH PpO\ O SpQ]SLDFL YiOViJ következtébe mid ehezebbé és költségesebbé vált. Ez az eseméysor szite teljese leképezte a Misky iowdo IHOYi]ROW pv D IHQWLHNEHQ LVPHUWHWHWW QJHUMHV]W IRO\DPDWRNDW DPHO\HN D globális pézügyi redszer válságához vezettek. 1 YHNY NRFNi]DWRN A kockázatok 2008 augusztusától meredeke emelkedi kezdtek, amit jól érzékeltet a J P Morga EMBI Global mutatójáak alakulása ( sz. ábra), amely a szuveré, vagy kvázi szuveré kibocsátók dollárba deomiált kötvéyeiek kamatfelárát mutatja. $z ugyaitt látható Maggiemutatók az euróba deomiált vállalati és államkötvéyek, jelzáloglevelek kamatfeláráak változását tükrözik. A mutatók értéke FVDNKDUPDGLNQHJ\HGpYpUHFV NNHQWYLVV]DDYiOViJHO WWLV]LQWUH

149 sz. ábra ) EENRFNi]DWLLQGH[HNDODNXOiVD bázispot bázispot ja 2005.febr 2005.ápr 2005.jú 2005.aug 2005.okt 2006.ja 2006.márc 2006.jú 2006.aug 2006.okt 2006.dec 2007.febr 2007.márc 2007.máj 2007.júl 2007.szept 2007.ov 2007.dec 2008.febr 2008.ápr 2008.máj 2008.júl 2008.aug 2008.okt 2008.dec 2009.febr 2009.ápr 2009.máj 2009.júl 2009.szept 2009.ov 2010.ja 2010.márc J PM EMBI Global J PM Maggie High Yield J PM Maggie A )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' A pézügyi iovációk az egyre m agasabb hozam igéyek (16. sz. ábra) NLV]ROJiOiViYDO YDODPLQW D NRFNi]DWRNQDN D JOREiOLV SLDFRNRQ NHUHV]W O W UWpQ V]pWWHUtWpVpYHO HJ\LGHM OHJ megteremtették azokat a csatorákat is, amelyeke keresztül a lokális problémák redkívül gyorsa képesek szétterjedi a világba, és PiVXWW LV IHUW ]pvw RNR]QL $ VXESULPH válság következtébe súlyos veszteségeket elszevedett emzetközi hitelitézetek redkívül óvatossá váltak, a bizalomvesztés súlyosa éri tette a ba kközi hitelezést, és m egidult a kouieelw NHiWWpWHOHVSR]tFLyN leépítése (GHOHYHUDJLQJ

150 sz. ábra $I EESLDFRNLPSOLNiOWYRODWLOLWiVD 360 bázispot bázispot ja 2005.febr 2005.ápr 2005.jú 2005.júl 2005.szept 2005.ov 2005.dec 2006.febr 2006.márc 2006.máj 2006.júl 2006.aug 2006.okt 2006.dec 2007.ja 2007.márc 2007.máj 2007.jú 2007.aug 2007.okt 2007.ov 2008.ja 2008.márc 2008.máj 2008.jú 2008.aug 2008.okt 2008.ov 2009.ja 2009.márc 2009.máj 2009.jú 2009.aug 2009.okt 2009.ov 2010.ja 2010.márc MOVE-I dex VI X-I dex (jobb skála) 029(LQGH[86$iOODPSDStURNLPSOLNiOWYRODWLOLWiVD0HUULOO/\QFK 9,;LQGH[D]6 3W ]VGHLQGH[KDYLHO UHWHNLQW YRODWLOLWiViWPXWDWMD$PXWDWy HPHONHGpVHDNRFNi]DWLpWYiJ\FV NNHQpVpWW NU ]L )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' A bakközi kamatlábak mideütt drámai módo megemelkedtek, a befektetett eszközökek D OLNYLGLWiVE VpJ PHOOHWW NRUiEEDQ DONDOPD]RWW rövid lejáratú hitelekkel való fiaszírozása a pézpiacok kiszáradása következtébe ellehetetleült. (]Hk a fejleméyek folyamatosa tovább táplálták a piaci páikot, a baki részvéyek puwpnh D W ]VGHLQGH[HNQpO LV QDJ\REE PpUWpNEHQ ]XKDQW D QHP]HWN ]L SpQ] J\L redszer hosszú évtizedek óta legsúlyosabb válságával kéytele szem be éz i. A kockázatos eszköz NNHO V]HPEHQL WDUWDOpNROiVL N YHWHOPpQ\HN D] HJ\UH Q YHNY YHV]WHVpJOHtUiVRN PHJNHU OKHWHWOHQQp WHWWpN D EDQNRN V]iPiUD W NHKHO\]HW N PHJHU VtWpVpW NRQV]ROLGiOiViW $] yydwrvdeei pv UHQGNtY O YLVV]DIRJRWWi YiOW hitelkihelyezések következtébe a pézügyi N ]YHWtW UHQGV]HU LQWp]PpQ\HLEHQ pv piacai bekövetkezett válság agyo hamar átterjedt a reálszférára is, így a vállalkozások fiaszírozási problémái súlyosbodtak, a termelés visszaesése tovább

151 rototta a kojukturális kilátásokat, s midez makrogazdasági szite is a övekedés visszaeséséhez vezetett. V] ábra $PDJ\DUiOODPKRVV]~WiY~QHPIL]HWpVLNRFNi]DWD pviruzdugihoiud 700 bázispot bázispot ja 2006.febr 2006.ápr 2006.jú 2006.júl 2006.szept 2006.ov 2007.ja 2007.márc 2007.máj 2007.jú 2007.aug 2007.okt 2007.dec 2008.febr 2008.márc 2008.máj 2008.júl 2008.szept 2008.okt 2008.dec 2009.ja 2009.márc 2009.máj 2009.júl 2009.aug 2009.okt 2009.ov 2010.ja 2010.márc 0 5 év m úlvai 5 éves hozam felár 5 éves CDS felár (jobb skála) )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' 0LN ]EHQ D IHO]iUNy]y SLDFRN HJpV]pQHN SR]tFLyYHV]WpVH NLVHEE PpUWpN PLQW D fejlett országoké, addig a közép és keleteurópai országok egatív kivételt képezen mert makrogazdasági teljesítméyeik sokkal gyegébbek, magas a folyó fizetési PpUOHJKLiQ\XN pv QDJ\RQ HU VHQ I JJQHN D N OV ILQDQV]tUR]iVL IRUUiVRNWyO (] D I JJpV D JOREiOLV SpQ] J\L YiOViJ D KLWHOSLDFRN NLV]iUDGiVD D EHIHNWHW N elbizoytalaodása, a kockázati étvágy látváyos visszaesése miatt külööse kiszolgáltatott helyzetbe hozott éháy országot, köztük Magyarországot. $V]iEUDDODSMiQMyON YHWKHW PDJ\DURUV]iJLSpQ] J\LUHQGV]HULUiQWLEL]DORP PHJUHQG OpVHV]HSWHPEHUpWN YHW HQDPLWD650 bázispotot elért CDS IHOiUDN LV W NU ]QHN (] D ILQDQV]tUR]iVL OHKHW VpJHN GUiPDL URPOiViYDO MiUW pv

152 V]iPRWWHY MDYXOiV D],0)(8 VWDQGby hitel elleére csak 2009 februárjától i dult el. A CDS felárak utolsó hóapjaiba tértek vivv]ddyiovijho WWLiWODJRV V]LQWUH $ HOHMpQ NLERQWDNR]RWW J U J YiOViJ Q YHOWH D EHIHNWHW N LVPpWHOW EL]DORPYHV]WpVpQHNYDOyV]tQ VpJpW 0DJ\DURUV]iJYiOViJNH]HOpVLWDSDV]WDODWDL A pézügyi válság a közép és keleteurópai térség felzárkózó piacaihoz képest is súlyosabba éritette Magyarországot, mert a magas eladósodottság következtébe a JD]GDViJSROLWLNDV]iPiUDQDJ\RQNRUOiWR]RWWOHKHW VpJHNiOOQDNFVDNUHQGHONH]pVUHD YiOViJNH]HOpVKH] 6RN RUV]iJEDQ I OHJ D IHMOHWW JD]GDViJRNEDQ D PRQHWiULV SROLWLND YDODPLQW D QDJ\REE KDWpNRQ\ViJ pughnpehq D QHP]HWN ]L V]LQW VV]HKDQJROW MHJ\EDQNL HJ\ WWP N GpV HJ\DUiQW IRQWRV V]HUHSHW NDSRWW DEEDQ KRJ\ D OLNYLGLWiVE YtWpVW D EDQNRN W NHKHO\]HWpQHN PHJHU VtWpVpW D EDQNN ]L SLDF stabilizálását a közpoti baki eszköztár alkalmazásával (refiaszírozás, alapkamat csökketése, meyiségi korlátozások feloldása, bakközi hitelgaraciák yújtása, ÄIHUW ] WW EDQNL puwpnsdsturn IHOYiViUOiVD ioodpsdstuud YDOy YiOWiVD VWE VHJtWVH m egvalósul i. A jegybakok a fouuivohkhw VpJHN E YtWpVpYHO HOV VRUEDQ D]W NtYiQMiN HOpUQL KRJ\ D SpQ] J\L N ]YHWtW UHQGV]HU P N G NpSHV PDUDGMRQ PHUW FVDN H]HQ NHUHV]W O EL]WRVtWKDWy D UHiOJD]GDViJ QRUPiOLV P N GpVH D Q YHNHGpVL YHV]WHVpJHN mérséklése. ÏYDWRVPRQHWiULVSROLWLNDLOpSpVHN Az IMF globális pézügyi stabilitásról szóló jeletéseð?2ð felhívja a figyelmet arra, hogy miközbe a bakokak az üzleti aktivitásuk fetartásához szükségük va hosszabb IXWDPLGHM OLNYLGIRUUiVRNUDDMHJ\EDQNRNiOWDOLO\HQFpOUDEL]WRVtWRWWSpQ]HNMHOHQW V Ô CÔ Þçñ îíçæñé ëçæòìfëçî'ñ æí %M ö!çkúbẽ ò ëi æiò!é çæjçù'é æòüñ æ/ é ò é ñ %RØ#îIðKëí ñ ì æí è&îiñù1ðúæñ îjû'ü&æjçöæí&%wàkáá #!Û +!ÝIëKÝ

153 része mégis az RYHUQLJKW piacoko köt ki, vagy betétkét visszakerül a MHJ\EDQNRNKR]. sz. ábra $MHJ\EDQNLHV]N ] NKLWHOLQWp]HWLLJpQ\EHYpWHOH Mrd Ft Mrd Ft aug aug aug szept szept okt okt ov ov dec dec ja ja ja febr febr márc.13. Tartalék-teljesítés Egyapos eszközök ettó állomáya Kéthetes kötvéy Kéthetes hitel Hathóapos hitel A pozíciók ettó egyelege )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLV KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' (] DUUD XWDO KRJ\ D M Y EHOL OLNYLGLWiVL VRNNRN YHV]pO\H NRUiQWVHP P~OW HO pv D EDQNN ]L SLDFRN PpJ PLQGLJ QHP WpUWHN YLVV]D QRUPiOLV P N GpVükhöz, a jegybakok itézkedései yomá létrejött pótlólagos likviditás ugyais a bakokak a SpQ] J\L N ]YHWtWpVE O YDOy YLVV]DYRQXOiVD PLDWW PpJVHP MHOHQLN PHJ D KLWHOH]pVL aktivitásba. $PLDKD]DLYLV]RQ\RNDWLOOHWLDsz. ábrá jól yomo követhew KRJ\DSpQ] J\L YiOViJNXOPLQiOyGiViQDNLG V]DNiWyONH]GYHRNWyEHUDEDQNRNKLWHOpVEHWpWL oldalo egyarát igéybe vették az MNB által biztosított eszközöket, ami a bakközi foritpiaci likviditási feszültségekre eged következteti, vagyis a bakok közvetleül NHYpVEpLQNiEEFVDNDMHJ\EDQNRQNHUHV]W OP N GWHNHJ\ WW$NpWKHWHVN WYpQ\HN

154 GHFHPEHUW O MHOHQW VHQ PHJQ WW ioorpiq\d D]W MHO]L KRJ\ D NHUHVNHGHOPL EDQNRN YRQ]y OHKHW VpJHW OiWQDN OLNYLGLWiVIHOHVOHJHLNQHN D PDJDVDQ WDUWRWW MHJ\EDQNL alapkamato (9,5 százalék) való befektetésére, mert ez a 3 százalék alá került ifláció PHOOHWWMHOHQW VNRFNi]DWPHQWHVSR]LWtYUHiOKR]DPRWEL]WRVtWV]iPXNUD Sajátos m ódo a Magyar Nem zeti Bak kam atpolitikája kiszorító hatással járw FURZGLQJ RXW HIIHFW), csökkethwwh a kereskedelmi bakok késztetését hitelezési aktivitásuk övelésére. Az aggregált likviditási mutató ( V]. ábra) is likviditási feszültségek fem aradásáról ta úskodik, a ovem beri m élypo t utá W EEV] UL YLVV]DHVpVW N YHW HQ emelkedések idult ugya, de m ég PLQGLJ DODWWD YDQa elejé mért értékekqhn. sz. ábra $JJUHJiOWOLNYLGLWiVLPXWDWy expo eciális m ozgóátlag) ja 2005.már 2005.máj 2005.júl 2005.szept 2005.ov 2006.ja 2006.már 2006.máj 2006.júl 2006.szept 2006.ov 2007.ja 2007.már 2007.máj 2007.júl 2007.szept 2007.ov 2008.ja 2008.már 2008.máj 2008.júl 2008.szept 2008.ov 2009.ja 2009.már 2009.máj 2009.júl 2009.szept 2009.ov 2010.ja 2010.márc Aggregált likviditási m utató (expoeciális m ozgóátlag) )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,'

155 A pézügyi válság körülméyei között a felzárkózó gazdaságokba, így Magyarországo is, a m oetáris politikáak figyelem mel kell leie arrd KRJ\ D NRFNi]DWRVSR]tFLyNWyOV]DEDGXOQLDNDUyEHIHNWHW NW NHNLYRQiVDYHV]pO\H]WHWLDKD]DL SpQ] J\L VWDELOLWiV IHQQWDUWiViW $] LQIOiFLyV FpON YHWpV UHQGV]HUpEHQ D PHJIHOHO V]LQW KLWHOHOOiWiV pughnpehq D NLHVHWW OLNYLGLWiV SyWOiVD D PRQHWiULV NRQGtFiók N QQ\tWpVpWNDPDWFV NNHQWpVWWHQQHV] NVpJHVVpXJ\DQDNNRUD]HPHONHG NRFNi]DWL IHOiUDN PHOOHWW LV HJ\UH V] N VHEEHQ HOpUKHW N OV ILQDQV]tUR]iVL IRUUiVRNKR] YDOy KR]]iMXWiVHVHWHQNpQWHQQHNpSSHQD]HOOHQNH] MpWN YHWHOLPHJ A fejlett országokhoz hasolóa a felzárkózó országbeli jegybakok is a moetáris eszközök alkalmazásával a befagyott hitelpiacokat próbálják újra mozgásba hozi azáltal, hogy a pézügyi közvetítésbe átmeetileg belépek a bakok mellé, és a OLNYLGLWiVE YtWpVpYHOSUyEiOMiNNiszolgáli a gazdasági szféra fiaszírozási igéyeit. $ KD]DL PRQHWiULV SROLWLND KDWpNRQ\ YiOViJNH]HOpVL WHOMHVtWPpQ\pW MHOHQW VHQ korlátozta, hogy a forit árfolyam YRODWLOLWiVDMHOHQW VHQPHJQ WWD]iUIRO\DPJ\RUV WHP J\HQJ OpVH N YHWNH]WpEHQ PLQG IHQ\HJHW EE UHDOLWiVVi YiOW D valutaválság NLDODNXOiVD $ QDJ\RQ HU V OHpUWpNHO GpVL YiUDNR]iVRN PLDWW D] 01% D NRUOiWR]RWW devizatartalékai mellett em vehette fel a harcot a forit elle spekulálókkal. Az iterveció helyett azoali itézkedéskét október 22é 300 bázispotos DODSNDPDW HPHOpVW OpSWHWHWW pohweh DPL MHOHQW VHQ URQWRWWD D VSHNXOiQVRN SR]tFLyLW I OHJ D VSHNXODWtY SR]tFLyN ILQDQV]tUR]iVD ROGDOiUyO GH H]]HO HJ\LGHM OHJ D KD]D hitelkam atok ál is drágulást váltott ki, vagyis a reálgazdavij ILQDQV]tUR]iVW LJpQ\O V]HUHSO LQpOFVDSyGWDNOHDN YHWNH]PpQ\HN A jegybaki kamatlábemelés yomá az állampapírok átárazódása miatt OHpUWpNHO G WW D N OI OGLHN NH]pEHQ OpY MHOHQW VQDJ\ViJUHQG PDJ\DUiOODPSDStU állom áy, am i em övelte e befekthw LN U0DJ\DURUV]iJLUiQWLEL]DOPiW$],0)pV D] (XUySDL 8QLy iowdo NpV EE UHQGHONH]pVUH ERFViWRWW PLOOLiUG HXUy VWDQGE\ KLWHONHUHWMHOHQW VHQPHJQ YHOWHD0DJ\DU1HP]HWL%DQNGHYL]DWDUWDOpNDLQDNV]LQWMpW és rövidtávo megyugtató módo biztosította a folyó fizetési mérleg fi aszírozhatóságát.

156 c c 6] NILVNiOLVPR]JiVWpU A válságkezelésbe a emzetközi példák azt mutatják, hogy a moetáris eszköztár DONDOPD]iViYDO SiUKX]DPRVDQ pv V]RURV HJ\ WWP N GpVEHQ ILVNiOLV WHU OHWHQ LV törté tek i tézkedések a NUt]LV N YHWNH]PpQ\HLQHN PpUVpNOpVpUH $ N OWVpJYHWpVE O ILQDQV]tUR]RWW NRUPiQ\]DWL PHQW FVRPDJRN NLHPHOWHQ D EDQNRN PHJPHQWpVpW valamit a gazdasági övekedés visszaeséséek ellesúlyozását, a vállalkozások koszolidálását, a foglalkoztatás fetartását és a ehéz helyzetbe került, stratégiai fotosságú iparágak, vállalatok megmetését célozták. Ezekél az iterveciókál, HOOHQWpWEHQ D PRQHWiULV SROLWLNiYDO QHP NHU OW VRU QHP]HWN ]L V]LQW VV]HKDQJROiVUD pss HOOHQNH] OHJ D QHP]HWL V]LQW PHJROGiVRN Yáltak PHJKDWiUR]yYi DPL D SURWHNFLRQL]PXV IHOHU V GpVpQHN UHiOLV YHV]pO\pYHO MiU pv V~O\RVSRWHQFLiOLVIHQ\HJHWpVWMHOHQWDQHP]HWN ]LNHUHVNHGHOHPIHMO GpVpUHYDODPLQW a világgazdaság övekedésére. 6]DNpUW N IHOKtYMiN D ILJ\HOPHW DUUD KRJ\ D N OWVpJYHWpVE O ILQDQV]tUR]RWW PHQW FVRPDJRN DONDOPD]iVD QHP V]DEDG KRJ\ DG KRF PyGRQ W UWpQMHQ PHUW D múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilye megoldások hosszú távo midig gazdasági stagáláshoz vezettek. Ehelyett világos és egységes elvek alapjá keoo D korm áyzati beavatkozást felépítei. E. I. Altm a és T. Philippo Q?R>S D] DPHULNDL NRUPiQ\]DW V]iPiUD D]W WDUWDQi N YHWHQG QHN KD D] LQWHUYHQFLyUD FVDN D SLDF yilvávaló kudarca eseté kerüle sor, hatékoy eszközök alkalmazásával, az DGyIL]HW NH]]HO Napcsolatos terheiek miimálisra csökketése mellett, oly módo, KRJ\ D NRUPiQ\]DWL VHJtWVpJQ\~MWiV QH YiOWVRQ NL QHP NtYiQDWRV IHOHO WOHQ m agatartást (PRUDOKD]DUG J óllehet a emzetközi pézügyi válság egatív jeleségei és következméyei MagyarországoQ LV pu]pnhokhw N D ILVNiOLV SROLWLNiUD WiPDV]NRGy HU WHOMHVHEE fellépést a válságkezelés teré agymértékbe korlátozza, hogy az eladósodottság V] NUH V]DEMD D NRUPiQ\]DWL PDQ YHUH]pVL OHKHW VpJHNHW $ V]HSWHPEHUpW O D EHIHNWHW N N UpEHQ N O Q VHQ Hlhatalmasodott páik, a kockázatosak tekitett T U-V þú*æí úâþ/ý" 7Kó$ì ƒú æçkúyóô!ë&øpæõ+ý Þ-7!Þýý 8ƒÚ ßSàKáá âã'äwäôîíî{üôëöò ú½ñ ôî{åæjé ò ë&öñfü&ñë&ð XY ZO[/\3],^_`,a Yb a Yd>Yea d3f g^?dha f a ^ i ZjM_>kl^_B[W\3md>a `;d d>a f \3g>i],^?\0o'pq a ^?\3=h!isra `-d fteud`&i!dsdy v'd3^^u\kw[/a eud`]_ypxy y z"{o\k _!`}=~OYa!\0`]a ^ i=g^\0`-ydg!eu >f!_ ]a Y\3]]3ƒ> y _

157 SLDFRNUyO W UWpQ W NHNLYRQiV IHOJ\RUVXOiVD YDODPLQW D QHP]HWN ]L KLWHOSLDFRN kiszáradása következtébe fellépett általáos likviditási válság miatt a folyó fizetési mérleg deficitjéek fiaszírozása redkívül megdrágult, gyakorlatilag teljese ellehetetleült. ) EEPDJ\DUpVNHOHWHXUySDLW ]VGHLQGH[HN pyhvkr]dpiqdndodnxoivd. sz. ábra % % máj 2005.júl 2005.szept 2005.ov 2006.ja 2006.már 2006.máj 2006.júl 2006.szept 2006.ov 2007.ja 2007.már 2007.máj 2007.júl 2007.szept 2007.ov 2008.ja 2008.már 2008.máj 2008.júl 2008.szept 2008.ov 2009.ja 2009.már 2009.máj 2009.júl 2009.szept 2009.ov 2010.ja BUMI X CETOP BUX )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyOiSULOLVR KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' 0LQGH] RO\DQ LG V]DNEDQ puwh 0DJ\DURUV]iJRW DPLNRU UHQGNtY O V]LJRU~ költségvetési kiigazítási, koszolidációs programot kell megvalósítaia a NRQYHUJHQFLDprogram értelmébe. A emzetközi pézügyi válság, a hitelpiacok EHIDJ\iVDDEHIHNWHW NEL]DORPYHV]WpVHV~O\RVP N GpVL]DYDURNDWRNR]RWWDKD]DLpV DWpUVpJLRUV]iJRNW NHSLDFDLQHJ\DUiQWMHOHQW VYROWD]pUWpNW ]VGpNiU]XKDQiVD sz. ábra). $ PDJ\DU W ]VGHLQGH[ D M~OLXV á elért potos maximumról gyors FV NNHQpVQHNLQGXOWpVD%8;pUWpNHD/HKPDQ%URWKHUVFV GEHMHOHQWpVpQHNQDSMiQ V]HSWHPEHUpQPiUFVDNSRQWRQiOOW(]WN YHW HQDOLJPiVIpOKyQDS

158 c c m úlva (október 27.) elpuwhdwdydo\lppo\srqwrwmhohqw SRQWRVpUWpNpWDPLWD BÉT legutóbb 2004 márciusába produkált, csak akkor em lejtmeetbe volt, haem sorra dötötte a csúcsokat. Ez kereke 44 százalékos visszaesést jelet, a év elejéhez képest pedig 58 százalékos zuha ást.qr3 -yoohkhwdkhnwlnxvw ]VGHL iupr]jivrn LG N ]EHQ OHFVLOODSXOWDN D] DNWXiOLV W ]VGHPXWDWy PiMXV pot) még midig csak alig 7 százalékkal haladwa meg az év eleji értéket, miközbe március 5é az utóbbi évek egatív rekordját is felállította potos teljesítm é yével. PiVRGLNQHJ\HGpYpW O NH]G G HQ D QHP]HWN ]L NRQMXQNW~UD pohgpvpyho VV]KDQJEDQ D W ]VGHLQGH[HN HPHONHGpVQHN LQGXOWDN pv D] py YpJpUH MREEiUDYLVV]DWpUWHNDYiOViJRWPHJHO ] KyQDSRNMHOOHP] putékeihez (20. sz. ábra) $EDQNUHQGV]HUPHJHU VtWpVHDKLWHOH]pVLDNWLYLWiVpUGHNpEHQ $SpQ] J\LN ]YHWtW UHQGV]HUEpQXOWViJDDUHiOJD]GDViJEDQHOV VRUEDQDQ YHNHGpVL veszteségekbe érezteti a hatásait. Az egyre súlyosabbá váló recesszió mérséklése érdekébe szite mideütt a világo szükség va arra, hogy a gazdasági szféra V]HUHSO LQHNILQDQV]tUR]iVLOHKHW VpJHLWDEDQNRNKLWHOH]pVLDNWLYLWiViQDNHU VtWpVpYHO MDYtWViN $ NRFNi]DWRN Q YHNHGpVH D EDQNL NLQQOHY VpJHN PLQ VpJpQHN URPOiVD D péz J\L LQQRYiFLyNRQ HOV]HQYHGHWW YHV]WHVpJHN PLDWWL MHOHQW V OHtUiVRN következtébe ugyais a bakok mideütt sokkal óvatosabbak lettek, visszafogták és QDJ\RQ PHJV]LJRUtWRWWiN D KLWHOH]pV IHOWpWHOHLW $ YLOiJ YH]HW QHP]HWN ]L kereskedelmi bakjaiak egészvruiuyoghu OWNLKRJ\DSUXGHQVP N GpVpUGHNpEHQ V] NVpJHVVpYiOLNDIHOW NpVtWpV N Az USA esetébe a Bear Stears, a Faie Mae, a Freddie Mac, az AIG és a &LWLJURXS V]iPiUD Q\~MWRWW D] DGRWW LQWp]PpQ\UH V]DERWW DG KRF PHQW FVRPDJ PHOOHWW D NRUPiQ\]DWL HU IHV]tWpVHN I NpQW D SpQ] J\L UHQGV]HUNRFNi]DWRN kezelésére irá yultak, amelyek a hitelpiacok befagyását okoztákq?r0 $ YiOViJ HOV hó apjaiba a m akron ]JD]GiV]RN QDJ\ UHPpQ\HNHW I ]WHN D )HG LOOHWYH PiV jegyba kok fellépésé ek hatéko yságához. T U?ˆ u^&^?m Z kkk= h \^, u od0b i!d>`?š/\ bi!\h a Ym_!`?^&f 3Y_Y `-\3d3f ^?a o$\ u a ],^d3^?d T U? ra top3[wdybd>`-d- &xy yz : The Fiacial Sector Bailout : Sowig the Seeds of the {O\ >^ Œ9`-a ]a ] XY9Z0[W\3],^?_!`-a Yb a Yd>Yea d fg^?dha f a ^ i Z0jM_>k ^?_s[w\ m d3a ` d d>a f \3Bg>i!],^?\3o'p0qa ^?\ Ohira `-d3f0teud`&iddy v d3^&^?u \k [Wa eud>`]_!y p0xy yzm{o\k _`}=~OY a!\0`-]a ^ img^?\3`,ybgeu 0f!_> ]a Y\3]]3ƒ> _

159 sz. ábra $MHJ\EDQNRNpVNRUPiQ\RNSpQ] J\LUHQGV]HUWWiPRJDWySURJUDPMDLQDN EHMHOHQWHWWPpUWpNHD*'3DUiQ\iEDQ( júius) % Egyesült Királyság Egyesült Államok Eur ozóa J egybak (közvetle hitelek ) J egybak (eszközcsere-ügyletek) Korm áy (eszközbiztosítás) J egybak (eszközvásárlások és m ás hitelek) Korm áy (adóssággaraciák) š -œ' žÿ$! 3œ / ž! $ª«> )RUUiV01%-HOHQWpVDSpQ] J\LVWDELOLWiVUyO,G N ]LIHO OYL]VJiODWQRYHPEHU KWWSZZZPQEKX(QJLQHDVS["SDJH PQEKXBVWDELO &RQWHQW,' $YiOViJNH]HOpVHOV VRUEDQDOLNYLGLWiVEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQDMHJ\EDQNRNIRNR]WiN aktivitásukat (21. sz. ábra)$ohjqdj\reeppuwpn D*'30 százalékát meghaladó itervecióra az Egyesült Királyságba került sor, de D]USA esetébe is masszív, 70 százalék feletti volt eek összesített mértéke. Az eurózóa ehhez képest jóval szeréyebb, mi dössze a GDP alig egyedére rugó jegyba ki és kormá\]dwl beavatkozást eszközölt. Eze belül átlag feletti volt Holladia egyve százalékos, YDJ\ $XV]WULD HJ\KDUPDGRV *'3aráyos támogatása ami arra utal, hogy a válság következtébe D bakjaik kockázati kitettsége is jóval agyobb. Amikor 2007 yaráak végé az USAba kezdett elmélyüli a likviditási válság, )UHGHULFN 0LVKNLQ a Fed kormáyzója még agyo optimistá beszélt egy NRQIHUHQFLiQDYiUKDWyIHMOHPpQ\HNU O0RGHOOV]iPtWiVDLNV]HULQWKDD]LQJDWODQiUDN DN YHWNH] NpWpYEHQD] W GpYHO]XKDQQDk is, legfeljebb csak a GDP 0,25 százalékos

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukabil.

Részletesebben