Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai"

Átírás

1 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa fejlődő. 1

2

3 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai A megelőző típus legjellemzőbb példája Aglia. Az Agliába felhalmozódott gazdaság mideek előtt a viszoylag agy létszámú városokba, a lakásállomáyba, a városok ellátásához tartozó ayagi eszközökbe, szervezetekbe és itézméyekbe testesült meg. 3

4 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Ez az ifrastruktúra agyobb keretet teremtett, mit amelyet az akkori gazdaság valójába kitöltött, így már meglevő adottságkét biztosította bizoyos területeke - legalábbis egy ideig - a később megiduló iparosodás ifrastrukturális feltételeit. 4

5 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Sajátos törtéelmi, földrajzi és gazdaságitechikai okok miatt em lehetett szó a megelőző csak a lácszerűe együtt haladó fejlődéstípus megvalósulásáról az Egyesült Államokba. Aglia egész iparosodása azoos földrajzi területe való iparosodást jeletett, az Egyesült Államok esetébe viszot álladó területi terjeszkedéssel megvalósuló iparosodás törtét. 5

6 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az Egyesült Államokba az iparosodás mitegy éves késéssel kezdődött ugya, de már a XIX. század első feléek techikai szívoalá, az eek megfelelő ifrastrukturális kereteket igéyelve. Ezért az Egyesült Államokba az iparosodás úgy haladt előre és kapcsolta magához az újabb és újabb területeket, hogy az ifrastruktúra az iparral párhuzamosa alakult ki és fejlődött tovább. 6

7 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai A XIX. század végéek, a XX. század elejéek ige gyors techikai haladása, számos új iparág megjeleése, a gyors átalakulás, az ifrastruktúra lácszerűe együtt fejlődő típusáak elterjedéséhez vezetett a gazdaságilag fejlett országokba. Ez a típus törtéelmileg időtállóak tekithető olya országok számára, amelyek iparosodottsága már bizoyos szívoalat elért. 7

8 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az utólagosa fejlődő ifrastrukturális fejlődéstípus, amely a szocialista iparosítás megidulásáak időszakától az európai szocialista országokba vált jellemzővé, a második világháború utá alakult ki. A II. világháború utá szocialista útra tért országok, köztük Magyarország előtt az a feladat állt, hogy öerőből gyors ütembe hozzák be a korábbi társadalmi redszertől örökölt gazdasági elmaradottságot. 8

9 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Mivel az ifrastruktúra bizoyos területei (közlekedés, hírközlés stb.) redkívül tőkeigéyesek, s mivel a termelés gyors meyiségi övelése - főképpe az iparba - végrehajtható volt az ifrastrukturális területek egyidejű fejlesztése élkül is, a helyreállítás sorá az ifrastruktúra a háború előtti szerkezetbe és techikai szívoalo épült újjá. 9

10 Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az ifrastrukturális beruházások aráya Magyarországo 1950-be 30-33%-ot tett ki, miközbe a emzetközileg kialakult ifrastrukturális beruházási aráy - a gazdasági fejlettségi szittől függetleül 55-65%. Az ifrastruktúra többi területe (oktatás, egészségügy, stb.) a politikai prefereciák hatására, 1950-es évekbe is jeletőse fejlődött. 10

11 Ifrastruktúra és gazdasági fejlettség Ha grafikoo ábrázoljuk, hogy a vizsgálat külöböző időszakaiba milye gazdasági fejlettséghez milye ifrastrukturális szívoal tartozik, az egyes országokat jelző potok egy viszoylag keskey sávba helyezkedek el. Ebből következőe a gazdasági fejlettség és az ifrastrukturális szívoal között szoros kapcsolat va. 11

12

13 Ifrastruktúra és gazdasági fejlettség Általába miél magasabb valamely ország egy lakosra jutó emzeti jövedelme, illetve GDP-je, aál magasabb az ifrastrukturális szívoala is. A fejlődésbe midig vaak viszoylagos késések és viszoylagos előreszaladások, amiek következtébe az egyik időszakba ez, a másikba az az ország lóg ki az összefüggés pothalmazáak sávjából. 13

14 Ifrastruktúra és gazdasági fejlettség A gazdasági övekedés általába jóval egyeletesebb, mit az ifrastrukturális szívoal fejlődése. A agyaráyú ifrastruktúra-fejlesztés (pl. városépítés, a közlekedés teljes szerkezeti átalakulása stb.) az ország erőforrásaiak tekitélyes részét felemészti és ilyekor a gazdasági fejlődés üteme átmeetileg lelassul. 14

15 Ifrastruktúra és gazdasági fejlettség Ha egy-egy időszak gazdasági és ifrastrukturális szitje között lehetek is egyik-másik ország esetébe eltérések, hosszú távú tedeciakét a kettő harmoikus együttmozgása jut érvéyre. Ahol ez em törtéik meg, ott olya zavarok lépek fel, hogy az ifrastruktúra hiáya az általáos gazdasági övekedés gátjává válik, lehetetleé teszi az eléri kívát övekedést. 15

16 Beruházási dötések és stratégiák A beruházások hatékoy sorredje Fejlesztés ifrastruktúra-hiáy, illetve kapacitástöbblet útjá Az ifrastruktúra-hiáy mellett végbemeő fejlődés korlátai 16

17 A beruházások hatékoy sorredje A fejlesztés a jövedelemre kedvezőe ható tervek egész soráak elkészítését kívája meg a legkülöbözőbb területeke. (pl. közegészségügy, közlekedés stb.) Az erőforrások csak korlátozott mértékű megléte arra kéyszerít, hogy e tervek között válasszuk. A hagyomáyos közgazdaságtaba a piac tölti be ezt a szerepet. 17

18 A beruházások hatékoy sorredje Bármely közgazdaságba a redelkezésre álló erőforrások jeletős háyadát olya célokra kell fordítai (közoktatás, közegészségügy stb.), amelyekek hozama em mutatható ki közvetleül vagy ics visszatérülő piaci értéke. Továbbá az elmaradott gazdaságokba bizoyos redszeres eltérések tapasztalhatók az ú. egyéi és a társadalmi költségek között, és ilye esetekbe a piacra való támaszkodás az erőforrások téves elosztásához vezete. 18

19 A beruházások hatékoy sorredje Ha adva va egy korlátozott összegű beruházási erőforrás és adottak a megvalósítadó beruházási célok, amelyek teljes megvalósítási költsége azoba meghaladja a beruházásra redelkezésre álló összeget, hogya választhatjuk ki azokat a beruházási tervváltozatokat, amelyek megvalósítása a ráfordított költségekhez viszoyítva a legagyobb hozamot biztosítja? 19

20 A beruházások hatékoy sorredje Az egyik lehetőség az ú. társadalmi határtermelékeység (social margial productivity) mérése. Más megközelítés eseté külöbséget kell teük helyettesítési: egymást helyettesítő lehetőségek közötti választás elhalasztási dötések: a megvalósítási sorred meghatározása között. 20

21 A beruházások hatékoy sorredje Elhalasztási dötés Ha feltételezzük, hogy céluk mid A -ak, mid B -ek a megvalósítása, de most csak vagy A -t vagy B -t valósíthatjuk meg és B -t vagy A -t későbbre hagyjuk, akkor az A, B sorredek a B, A -val szembei előybe részesítéséek egyetle idoka az lehet, hogy mide valószíűség szerit B hamarabb lesz megvalósítható, ha A már elkészült, mit megfordítva. 21

22 A beruházások hatékoy sorredje A fejtegetés célja: a hatékoy sorred fogalmát érthetőbbé tei; kimutati, hogy a hatékoy sorred szükségszerűe változik területekét és országokét, attól függőe, hogy a legfotosabb fejlesztési ehézségek hol fordulak elő és meyire álladóak. 22

23 Fejlesztés ifrastruktúra-hiáy, illetve kapacitástöbblet útjá Eltekitve a meglehetőse tág határoktól, az ifrastruktúra és a közvetle termelőágazatok közötti kapcsolat techológiailag ics meghatározva. Az összefüggés csak olya módo jeletkezik, hogy miél magasabb a közvetle termelőtevékeység egységyi kibocsátásáak termelési költsége, aál kevésbé megfelelő a gazdaság ifrastruktúrája. 23

24 Fejlesztés ifrastruktúra-hiáy, illetve kapacitástöbblet útjá A gazdaság mit egész szempotjából a cél: a közvetle termelőágazatok övekvő termeléséek lehető legalacsoyabb költséggel való elérése, beleértve mid a közvetle termelőtevékeységre, mid az ifrastruktúrára fordított erőforrásokat. A termelő ágazatok és az ifrastruktúra kiegyesúlyozott övekedéséek ideális esetébe: mide lépésél midegyikből egy keveset valósítuk meg. 24

25 Fejlesztés ifrastruktúra-hiáy, illetve kapacitástöbblet útjá Az elmaradott országokba az igazi szűkösség aak a képességek a hiáya, hogy az erőforrásokat működésbe is hozzák. Ebből kiidulva megállapítható: az ifrastruktúra és a közvetle termelőágazatok em övelhetők egy és ugyaazo időbe; előybe kell részesítei azt a fejlesztési sorredet, amely maximálisa segíti, ösztözi és megköyíti a dötéshozatalt. 25

26 Fejlesztés ifrastruktúra-hiáy, illetve kapacitástöbblet útjá Az első feltétel szerit a sorredek két fő típusát külöíthetjük el: az egyik a fejlődést az ifrastruktúra övelésével kezdi (ábrá AA1BB2C potok) a másik a fejlesztést a közvetle termelőágazatokkal kezdi (ábrá AB1BC1C potok) Az első sorred fejlődés az ifrastrukturális többletkapacitással, a második pedig fejlődés az ifrastrukturális kapacitáshiáyal. 26

27 Fejlesztés ifrastruktúra-hiáy, illetve kapacitástöbblet útjá A második feltétel szerit az a sorred részesítedő előybe, amely egy élék, ömagát előrehajtó erő kialakulására agyobb biztosítékot yújt. Midkét sorred ösztöző és sürgető hatásokat eredméyez, de hatékoyságuk foka egyikél a vállalkozói kezdeméyező képesség fokától, a másikál pedig az ifrastruktúráért felelős állami hatóságok részéről jeletkező reagálás módjától függ. 27

28 Fejlesztés ifrastruktúra-hiáy, illetve kapacitástöbblet útjá Az alapvető külöbség a két tiszta sorred között az adott ösztöző erő típusa: Az ifrastrukturális kapacitástöbblet hatása léyegébe ikább megegedő, lehetőség biztosító, eek megfelelőe ikább csábít, mit kéyszerít. Egy érezhető hiáy léyegéél fogva előidézi, hogy amiatt a kárt szevedők vagy azok, akik a megszütetéséből előyhöz jutak, megkíséreljék megszütetését. 28

29 Az ifrastruktúra-hiáy mellett végbemeő fejlődés korlátai Va egy miimális ifrastruktúraközvetle termelőtevékeység aráy, ahol a közvetle termelés már csak az ifrastruktúra fejlesztése útjá övelhető. Ez azoba em azt jeleti, hogy eze a poto további termelő-beruházás em mehet végbe, haem azt, hogy az összes termelő-beruházások teljes termelőképessége em fog további övekedést mutati. 29

30 Az ifrastruktúra-hiáy mellett végbemeő fejlődés korlátai Sajálatos módo em tudjuk felismeri azt a potot, ahol az ifrastruktúrá túlövő termelésfejlesztés ilye módo saját maga gátjává válik éppe azért, mert ics olya abszolút akadály, amely valaha is kizárá a további termelőberuházást. 30

31 Jellegzetes emzetközi tedeciák Az ifrastrukturális és szolgáltatási szférákba jeletkező új és legfotosabb emzetközi tedeciák ismerete élkülözhetetle egy olya kis ország számára, mit Magyarország, amely már alacsoyabb gazdasági fejlettségi szite is alkalmazkodi kéyszerül a gazdaságilag fejlett világba, illetve az Európába, az EU-ba zajló folyamatokhoz. 31

32 Jellegzetes emzetközi tedeciák A mikroelektroikáak térhódítása yomá bekövetkező techológiaváltás A mikroelektroika révé a kommuikációba végbemet techológiaváltás Az ifrastrukturális és szolgáltatási hálózatok emzetközivé válása A globalizálódás mellett a több országra kiterjedő regioalizálódás Világhálózatok létrehozásáak lehetősége Ifrastrukturális hálózatok világméretűvé válása 32

33 Jellegzetes emzetközi tedeciák Világkereskedelembe megőtt a szolgáltatások országok közötti kereskedelméek részaráya Alapvetők a változások az állam szerepvállalásába és az állami tulajdo aráyaiba Alapvető változások érlelődek a tercier szektorok mukaerő-igéyébe Az elektroikai bázisú iformatika a világpiac leggyorsabba fejlődő ágazatáak bizoyul 33

34 A mikroelektroika térhódítása, techológiaváltás A mikroelektroikáak az utóbbi évtizedekbe végbemet térhódítása yomá techológiaváltás következett be. E techológiaváltás révé teljese új fejlődési iráyok alakultak ki, korábba ismeretle lehetőségeket yújtó új hálózatok, techikai apparátusok jöttek létre. Új, globális távközlési redszerek jeleek meg, távközlő világhálózatok épülek. 34

35 A mikroelektroika térhódítása, techológiaváltás A csúcstechikák termeléséek terjedése s yomába a magas termelékeység, következésképpe eszközeiek folyamatos olcsóbbodása segíti tömeges alkalmazásba vételüket mide területe, így a hálózati ifrastruktúrák és a szolgáltatások szféráiba, sőt midikább már a háztartásokba is. 35

36 A kommuikációba végbemet techológiaváltás A kommuikációba végbemet techológiaváltás főbb következméyei égy rétegbe sorakoztathatók fel: a legbelső burok a digitális techológia fejlődése a távközlés külöböző ágaiak (beszéd-, adatátvitel és műsorszórás) közeledése egymáshoz a hírközlés, a számítástechika, a szórakoztatóelektroika és a médiák összefoódása valameyi más ágazat korszerűsödése 36

37 A kommuikációba végbemet techológiaváltás Jele korukba már szite kizárólagosa csak azok az ágazatok képesek korszerűsödi, amelyek felismerik, hogy saját tevékeységükö belül milye szerepet kaphat, adhat számukra a korszerű iformatika. 37

38 Ifrastrukturális és szolgáltatási hálózatok emzetközivé válása A emzeti ifrastruktúrák hálózatai midikább emzetközi redszerek részeikét működek. A világméretű redszerek a csúcstechika és techológia természete alapjá terjedek. 38

39 Ifrastrukturális és szolgáltatási hálózatok emzetközivé válása A világgazdasághoz való kapcsolódás ma már alacsoyabb gazdasági fejlettségi szit mellett is megköveteli a emzeti ifrastrukturális hálózatok emzetközi redszerekhez csatlakozó kiépítését, illetve a meglévők eek megfelelő átalakítását, korszerűsítését, az állam ehhez szükséges ayagi hozzájárulását és az ezzel kapcsolatos szabályozási red megalkotását. 39

40 Több országra kiterjedő regioalizálódás Európá belül a regioalizálódás az EU-hoz kapcsolódik. A legutóbbi évek új tedeciájakét számos ifrastrukturális hálózat tekitetébe (például az eergia szektorba, a szárazföldi közlekedésbe, a vízi és légi közlekedésbe, a telekommuikációba) jellemzővé válik az EU tagországaiak emzeti ifrastrukturális hálózatait egymással összekapcsoló regioális hálózatok fejlesztése. 40

41 Világhálózatok létrehozásáak lehetősége Néháy területe (pl. a távközlésbe és a vele összefoódva fejlődő iformatikába, szórakoztató és tájékoztató elektroikába) a viharos techikai fejlődés a világ élvoalába lévő éháy tőkeerős ország (az USA, illetve egy-egy területe Japá) részére a közeli jövő poteciális lehetőséget kíál arra, hogy regioális hálózatok redszeréek megkerülésével olya világhálózatokat hozzo létre, amelyek lehetővé teszik a hozzájuk való közvetle egyéi csatlakozást. 41

42 Ifrastrukturális hálózatok világméretűvé válása Az ifrastrukturális hálózatok világméretűvé válása a szolgáltatások egyre övekvő részéél emeli át a verseyt az országok, a regioalizált országcsoportok felett álló, emzetközi kompetitív szféra területére. Számos hálózati ifrastruktúrába és szolgáltatásba az EU elmarad az északamerikai koties és Japá mögött. A kialakult világhálózatokba, stratégiai világszövetségekbe a agy európai távközlési szolgáltatók is csak parterek lehetek. 42

43 A szolgáltatások országok közötti kereskedelméek övekedése Az EU országaiak többségébe a szolgáltatások kereskedelme a teljes exportba valamivel agyobb, 20-30%. A turizmus ige agy aráya miatt az EU országai közül Görögország 52, Spayolország 34%-os (1991) szolgáltatásexportjával emelkedik ki. 43

44 Változások az állam szerepvállalásába, az állami tulajdo aráyaiba A XX. századba az állami szerepvállalás az elosztó ifrastrukturális hálózatokál (az áram-, víz- és gázszolgáltatás, közlekedés, posta és hírközlés stb.), az üzleti szolgáltatások bizoyos területei (a pézügyi-biztosítási, a vagyokezeléssel kapcsolatos szolgáltatások stb.), továbbá a tudomáy, a techikai-techológiai kutatás szféráiba fokozatosa egyre agyobb jeletőséget kapott. 44

45 Változások az állam szerepvállalásába, az állami tulajdo aráyaiba Már az 1960-as évek dereká mid elterjedtebbé vált az a felismerés, hogy az állami tulajdo emzeti verseyt is kizáró domiaciája gyege hatékoyságú és gazdasági irracioalitások forrása. Ez azoba addig em okozott agyobb godot, amíg a gyors gazdasági övekedés biztosítai tudta eek költségfedezetét. 45

46 Változások az állam szerepvállalásába, az állami tulajdo aráyaiba Az 1970-es évek elejé, mit ismeretes, a II. világháborút követő, törtéelmileg példátlaul gyors gazdasági övekedés szite mide gazdaságilag fejlett piacgazdaságba lassuli kezdett, be megtorpat, éháy országba pedig csökkeése következett be. Az állami kiadások azoba tovább övekedtek. 46

47 Változások az állam szerepvállalásába, az állami tulajdo aráyaiba Az 1980-as évektől új költségvetési teherkét jelet meg a mukaélküliséggel összefüggő kiadások fiaszírozása. Az országok jeletős részébe mid agyobb költségvetési hiáy keletkezett. Napiredre került emzeti keretek között is az állami szerepvállalás és az állami tulajdolás újragodolása, kéyszerű visszaszorítása. 47

48 Változások az állam szerepvállalásába, az állami tulajdo aráyaiba Számos gazdaságilag fejlett országba megkezdődött a korábba kizárólag állami tulajdot képező, és így állami költségvetésből "közszolgáltatáskét" fejlesztett és működtetett közlekedési, hírközlési stb. vállalatok, itézméyek részleges privatizálása, magá- (illetve regioális közösségi) tulajdoba adása. 48

49 Változások az állam szerepvállalásába, az állami tulajdo aráyaiba Versey alakult ki olya területeke is, ahol korábba egyértelmű volt az állami tulajdo és szabályozás kizárólagossága. E folyamat a hálózati ifrastruktúrákat és a rajtuk boyolódó szolgáltatásokat, így a közlekedést, a távközlést, a postát, a hírközlést, a vízgazdálkodást, az idegeforgalmat, sőt az egészségügyet és az oktatást egyarát ériti. 49

50 Változások az állam szerepvállalásába, az állami tulajdo aráyaiba Az állam szerepvállalásáak visszavoulása és köztulajdoi háyadáak csökkeése számos országba és országcsoportba, így az EU-ba is lassú, fokozatos és előre em látható, számos problémával terhes, elletmodásokkal tarkított folyamatkét megy végbe. 50

51 Változások az állam szerepvállalásába, az állami tulajdo aráyaiba A hálózati ifrastruktúrák és a rajtuk boyolódó szolgáltatások részleges privatizálását az országok többségébe jobbára megelőzte az azok működtetésére, a költségek elszámolására, az árak képzésére, a profitok agyságára, a fetartásra, a fejlesztésre iráyuló szigorú állami szabályozás törvéybe foglalása és a korszerű felhaszálói, fogyasztói érdekvédelem szervezeteiek a kiépítése. 51

52 Alapvető változások a tercier szektorok mukaerő-igéyébe Ezek a szektorok mukaerőt felvevő ágazatokból mukaerőt leadó ágazatokká formálódak. Okai közül kettő: az élőmukát megtakarító, de a magasabb képzettségű mukaerőt igéylő csúcstechikák és techológiák ifrastruktúrákba és szolgáltatásokba való legutóbbi évekbe felgyorsult haszosítása elterjedése a privatizációak a mukaerőköltségek csökketésével járó előrehaladása. 52

53 Alapvető változások a tercier szektorok mukaerő-igéyébe Mivel a gazdaságilag fejlett országokba a tercier szektorokak az összes foglalkoztatottako belüli aráya stabilizálódott, a feldolgozóipari mukaerő átáramlása a tercier szektorokba kéyszerűe lezárult. Ez az egyik léyeges oka a mukaélküliség kétszámjegyűvé válásáak az EU, illetve a gazdaságilag fejlett országok egy részébe az 1980-as évtized második felétől. 53

54 Alapvető változások a tercier szektorok mukaerő-igéyébe A terjedőbe lévő atipikus foglalkoztatási módok (a részmukaidős, az öfoglalkoztató és a határozatla idejű foglalkoztatás) lehetőséget adak emcsak a bérek, haem a szociális juttatások mérséklésére, így a mukaerő áráak jeletős csökketésére is, ami egybe a verseyképesség emelkedésével jár. 54

55 Az elektroikai bázisú iformatika a leggyorsabba fejlődő ágazat Megváltoztatja a gazdasági életet, ahol a globálissá váló "iformációs piaco" közvetle kapcsolatok jöek létre a gazdasági élet szereplői között, lehetővé téve a termék- és a techológiafejlesztői tevékeység, valamit a termelés hatékoyabb megszervezését is (virtuális vállalatok, távmuka, elektroikus kereskedelem stb.). 55

56 Az elektroikai bázisú iformatika a leggyorsabba fejlődő ágazat Az iformációs techológiák itegrációjáak fotos következméye, hogy a gyorsa bővülő emzetközi számítógép-hálózatoko földrajzi és politikai korlátozás élkül lehetségessé válik az otthoi, a mukahelyi vagy mobil személyi számítógépeke keresztül az óriási iformációtömeghez való közvetle hozzáférés (lexikook, köyvek, kereskedelmi adatok stb.) és a sokoldalú közvetle kommuikáció. 56

57 Az elektroikai bázisú iformatika a leggyorsabba fejlődő ágazat Elemzések hívják fel a figyelmet arra, hogy akik em sajátítják el az iformációs techológiák kezelését gazdasági alaykét, állampolgárkét is hátráyba kerülek, mit mukavállalók pedig a mukaerőpiac peremére szorulak. Az új médiumok az iformációs társadalomból kizárt országokat és embereket margializálják. 57

58 Az elektroikai bázisú iformatika a leggyorsabba fejlődő ágazat A gyorsa övekvő iformatikai piachoz a jogi háttér még kidolgozatla. Hiáyozak az elektroikus adatcsere szerződéses kapcsolatokra való alkalmazásáak jogi biztosítékai. Kidolgozatlaok az illegális iformatikai tevékeységek, a "teleagresszió" ellei védekezés eszközei. 58

59 Az elektroikai bázisú iformatika a leggyorsabba fejlődő ágazat Fotos probléma, hogy a techikai adottságok következtébe az iformatika eszközredszere, kíálata sokkal gyorsabba fejlődik, mit a társadalom egészéek alkalmazkodóképessége. Reális lehet az a veszély, hogy az iformatika által kiváltott egyes egatív társadalmi jeleségeket kiterjesztik az iformatika teljes egészére, veszélyeztetve a pozitív hatások elfogadását is. 59

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA Adva va külöböző elem Kiválasztuk k darabot Vesszük az összes elemet és sorba rakjuk A kiválasztás sorredje számít A kiválasztás sorredje em számít PERMUTÁCIÓ P matekig.hu Ha

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszit 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fotos tudivalók

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4.

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4. TétékásNyúz LII. félévfolyam 4. szám 2016. március 9. web: http://yuz.elte.hu Égető kérdés Miért kevesebb idé a szoctámom? 4. oldal Irá egy magyar szemével Végleg kiszáradt a Poopó-tó Kaladok az ősi Perzsia

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41 Hűtés és fagyasztás 0 0 alapos ok arra, hogy Liebherr teréket vásároljo 6 A tapasztalat, ai száít BioFresh bizoyíthatóa egészségesebb A Liebherr, it a hűtő- és fagyasztó készülékek szakértője, ár több

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal 5. Komplex számok 5.1. Bevezetés Taulmáyaik sorá többször volt szükség az addig haszált számfogalom kiterjesztésére. Először csak természetes számokat ismertük, később haszáli kezdtük a törteket, illetve

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében Lukovics Miklós (szerk.) 204: Taulmáyok Legyel Imre professzor 60. születésapja tiszteletére. SZTE Gazdaságtudomáyi Kar, Szeged, 5-24. o. Területi kocetráció és bolyogás Legyel Imre publikációs tevékeységébe

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0 Ha mást em moduk, szám alatt az alábbiakba, midig alós számot értük. Műeletek összeadás: Példa: ++5 tagok: amiket összeaduk, az előző éldába a, az és az 5 szorzás: Példa: 5 téezők: amiket összeszorzuk,

Részletesebben

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012 0 jó ok, hogy iért Liebherr készüléket válasszo. A tapasztalat, ai száít A Liebherr, it a hűtő-fagyasztó készülékek szakértője ár több it 50 éve következetese tervez és gyárt olya terékeket, aelyek új

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszit 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Fotos tudivalók Az írásbeli

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója Poliomok és egyeletek Jaroslav Zhouf Első rész Lieáris egyeletek A lieáris egyelet defiíciója A következő formájú egyeleteket: ahol a, b valós számok és a + b 0, a 0, lieáris egyeletek hívjuk, az ismeretle

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok 2 TARTALOMALOM Az Orvosapok programja Kitütetések, elismerések Aray- és gyémátdiplomások Kievezések Dékái vezetõi értekezletek Taévyitó beszéd (Léárd László) Taácsülés ogorvos-avatás (Szabó Gyula) OEC-aktualitások

Részletesebben

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata 6. év OTKA zárójeletés: Vezető kutató:kalszky Sádor OTKA ylvátartás szám T 4993 A pályázat címe: Rugalmas-képlékey tartószerkezetek topológa optmalzálásáak éháy külöleges feladata (Részletes jeletés) Az

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei. SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL Doktoi étekezés tézisei Bátfai Zoltá Gödöllő 001. A doktoi pogam Címe: Agáeegetika és Köyezetgazdálkodás

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Koós Tamás Zríyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zme.hu DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Absztrakt A tériformatikai szoftverek egyre szélesebb köre képes

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

Mezőgazdaság. Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban

Mezőgazdaság. Az agrártermelés helyzete a nemzetgazdaságban Mezőgazdaság Az Osztrák Magyar Monarchia szétesése, majd a történelmi magyar államterület felosztása után az 1920-ban rögzített, új nemzetközi határ szétszabdalta a több évszázados regionális gazdasági

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03.

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségiráyítási redszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségtartó szabályozás Elleőrző kártyák miősítéses jellemzőkre Két esete: A termékre voatkozó adat: - valamely jellemző alapjá megfelelő em megfelelő:

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l! KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK A ombiatoria általába a véges halmazora voatozó redezési és leszámlálási feladatoal foglalozi. Az elemi ombiatoria legtöbb esetbe a övetező ét érdés egyiére eresi a választ:

Részletesebben

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése 3.1.1. Rugalmas elektroszórás 45 3.1.1. Rugalmas elektroszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése Aray, ikkel, szilícium és grafit mitákról rugalmasa visszaszórt elektrook eergiaeloszlását mértem

Részletesebben

Mérési adatok feldolgozása. 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

Mérési adatok feldolgozása. 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1 Mérés adatok feldolgozása 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc Bevezetés A mérés adatok külöböző formába, általába ömlesztve jeleek meg Ezeket az adatokat külöböző szempotok szert redez kértékel

Részletesebben

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor FLYADÉKKRISTÁLY-TLVÍZIÓK Éber Nádor A 21. SZÁZAD KÉPRNYÔI MTA SZFKI, Budapest A szerezetü és tulajdoságai alapjá a folyadéo és a szilárd ayago özött sajátos átmeetet épezô folyadéristályo felfedezésü (1888)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. en) Az Európai Uió Taácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. e) 7383/16 ADD 1 ENER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. március 22. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Taács Főtitkársága

Részletesebben

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke: A PÉNZ IDİÉRTÉKE A péz értéke többek között az idı függvéye. Ha idıbe késıbb jutuk hozzá egy jövedelemhez, akkor elveszítjük aak lehetıségét, hogy az eltelt idıbe azt befektessük, azaz elesük aak hozamától,

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós Tisztelt Olvasó! Nógrád megyében idén elsõ alkalommal és nem titkolva, hogy hagyományteremtõ szándékkal jelentkezik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád Megyei Hírlap és az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

A tér kitüntetett pozíciói a következőek: Előadó: Dr. Péli László, adjunktus

A tér kitüntetett pozíciói a következőek: Előadó: Dr. Péli László, adjunktus Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Regionális gazdasági növekedési elméletek, Centrum-periféria viszonyrendszer TERÜLETI EGYENLŐTLENSÉGEK

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

10. évfolyam, harmadik epochafüzet

10. évfolyam, harmadik epochafüzet 0. évfolyam, harmadik epochafüzet (Sorozatok, statisztika, valószíűség) Tulajdoos: MÁSODIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Sorozatok... 4 I.. Sorozatok megadása, defiíciója... 4 I.. A számtai sorozat... 0 I...

Részletesebben

Mai magyar társadalom

Mai magyar társadalom Mai magyar társadalom Szociológia vizsgálja: Egyenlőtlenségek mértékét, arányait, területi elhelyezkedését Szegénység: élet fenntartásához szükséges anyagi javak hiánya, illetve az egyén/család nem rendelkezik

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS

2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Az új tagállamok konvergencia-indexe 2005/1 JELENTÉS BUDAPEST, 2005. MÁJUS Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ÖSSZESÍTETT KONVERGENCIAINDEXE 3 II. AZ ÚJ TAGÁLLAMOK NOMINÁLIS KONVERGENCIÁJA

Részletesebben

FELADATOK a Bevezetés a matematikába I tárgyhoz

FELADATOK a Bevezetés a matematikába I tárgyhoz FELADATOK a Bevezetés a matematiába I tárgyhoz a számítástechia taár főisolai és a programozó matematius szao számára 2004 ovember 4 FIGYELEM: a számtech szaosoa csa a övetező feladato ellee: 2,6,7,8,9-13,16-25,27,31-33

Részletesebben

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA A Chevro iovációs örökségéhez tartozik a szállítmáyozásba haszálatos keőayagok fejlesztése. Európába a Texaco márkájú termékek széles

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése 3 4 Tartalomegyzék. BEVEZETÉS 5. A MÉRÉS 8. A mérés mt folyamat, fogalmak 8. Fotosabb mérés- és műszertechka fogalmak 4.3 Mérés hbák 8.3. Mérés hbák csoportosítása eredetük szert 8.3. A hbák megeleítés

Részletesebben

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE

AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE 91 AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A NÖVENDÉKNYULAK TERMELÉSÉRE SZENDRŐ ZS., MIHÁLOVICS GY., MILISITS G., BIRÓNÉ NÉMETH E., RADNAI I. Pao Agrártudomáyi Egyetem, Állatteyésztési Kar, Kaposvár

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

Hűtő-, és fagyasztókészülékek ActiveGreen technológiával

Hűtő-, és fagyasztókészülékek ActiveGreen technológiával tapaztalat, ami zámít Liebherr, mit a hűtő-fagyaztó kézülékek zakértője már több mit 50 éve következetee tervez é gyárt olya termékeket, amelyek új é meggyőző megoldáokkal büzkélkedhetek. Vevőik bizalma

Részletesebben

VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK. 1.ea.

VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK. 1.ea. VÉLETLENÍTETT ALGORITMUSOK 1.ea. 1. Bevezetés - (Mire jók a véletleített algoritmusok, alap techikák) 1.1. Gyorsredezés Vegyük egy ismert példát, a redezések témaköréből, méghozzá a gyorsredezés algoritmusát.

Részletesebben

Endogén megközelítések a területfejlesztésben. 1. A térbeliség összefüggései 2015.12.03. A világgazdaság változási trendje. A vidékgazdaság állapota

Endogén megközelítések a területfejlesztésben. 1. A térbeliség összefüggései 2015.12.03. A világgazdaság változási trendje. A vidékgazdaság állapota Endogén megközelítések a területfejlesztésben 1. A térbeliség összefüggései,, A siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Mellékletek, 2015. I. Melléklet: A gazdasági, munkaerő-piaci és demográfiai helyzet 1. v. 2015. 06. 03. 2 Tartalom 1. A gazdasági környezet... 3 1.1 A gazdaság

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

2012.03.01. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

2012.03.01. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1 Mérés adatok feldolgozása 202.03.0. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc Bevezetés A mérés adatok külöböző formába, általába ömlesztve jeleek meg Ezeket az adatokat külöböző szempotok szert redez kértékel

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA-

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2009. JANUÁR-JÚNIUS KÉSZÍTETTE: MILEI OLGA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban

Részletesebben

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 774 végleges A. melléklet / 1. fejezet A. MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben