csz10 eleje.qxd :51 Page 1 CIVIL SZEMLE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE"

Átírás

1 csz10 eleje.qxd :51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2 csz10 eleje.qxd :51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi László, Kirscher Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferec, Németh Ferec Szerkesztõség/Editors Fõszerkesztõ/Editor i Chief Fõszerkesztõ-helyettes/Seior Editor Rovatszerkesztõk/Editors Nagy Ádám Nizák Péter Csogor Aa (Társadalom és állam) Márkus Eszter (Elméletileg) Nyitrai Imre (Visszahatás) Péterfi Ferec (Közösségek és civil társadalom) Sebestéy Istvá (Világ-ézet) Nemeskéry Artúr Cikkjavaslatokat, ötleteket, véleméyeket a címre váruk. Elõfizethetõ a címe. Együttmûködõik/Co-operators Szociális és Mukaügyi Miisztérium Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Visegrád Alap (Iteratioal Visegrad Fud) Civil Szemle Alapítváy ÚJ MANDÁTUM KÖNYVKIADÓ Budapest, Fráter György tér 11. Tel./fax: (+36-1) , Felelõs kiadó Németh Istvá Lapterv Zátoyi Tibor Fotó Zátoyi Tibor Készült az Káai yomdába Felelõs vezetõ Káai József ISSN

3 csz10 eleje.qxd :51 Page 3 TARTALOM ELMÉLETILEG Ligeti György A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL 5 Márkus Eszter CIVIL VERDIKT 19 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Osváth László A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI 31 Béres Tibor AHOVA A PÉNZ NEM JUT EL 49 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM Porubcsászki Katali A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN 71 Zám Mária A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN 91 VILÁG-NÉZET Gojko Bez ova A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA 107 Scsaurszki Tamás: KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 123 VISSZAHATÁS Boros Móika NONPROFIT ELMÉLETEK, MODELLEK, TRENDEK (RECENZIÓ) 137 Nyitrai Imre KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL 141 Szabó Máté A CIVIL TÁRSADALOM A POLITIKAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN ÉS A MAI DISKURZUSOKBAN 146 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 151 REPERTÓRIUM 155 SZERZÕINK 158

4 csz10 eleje.qxd :51 Page 4

5 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus keretei között, lakói szabad autoóm választópolgárok, akik élek is egyesülési jogukkal, gazdaságába a szabad piac viszoyai a meghatározók. Két éve az Európai Uió tagja, ilye módo azoba már emcsak haszoélvezõje aak, hogy a világ modhati aposabb oldalá helyezkedik el, de polgáraiak, szervezõdéseiek egybe kötelezettsége is va az õket körülvevõ szûkebb-tágabb értelembe vett társadalmi és köryezeti világgal szembe. A Kurt Lewi Alapítváy az elmúlt év sorá számos iterjút készített kis- és középvállalatok képviselõivel, civil szervezetek vezetõivel, illetve olya multiacioális cégek magyarországi leáyvállalataiak pr- és marketigvezetõivel, amelyek valamilye módo elkötelezettek modják magukat a társadalmi felelõsségvállalás ügye, rövide a CSR (corporate social resposibility) mellett. A cél em pusztá az iformációgyûjtés volt, hisze már elérhetõk magas szívoalú vizsgálatok az országba is (Deák et al., 2006; Kreatív Olie, 2006; Prime Europe, 2005), haem aak feltárása, milye módo lehet mozgósítai a kis- és középvállalkozásokat, a civileket, valamit a médiát e tére. A vizsgálódás célja a külöbözõ szektorok együttmûködésébõl származó kölcsöös elõyök megfogalmazása és egy késõbbi kokrét projekt kereteiek megfogalmazása is volt. CIVIL SZEMLE 2007/1 5

6 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 6 A profitorietált cégek azért jöttek és jöek létre, hogy ayagi haszot termeljeek tulajdoosaik számára. A jelelegi jogszabályok alapjá 1 az a kötelességük, hogy a rájuk voatkozó törvéyeket és redelkezéseket betartsák, például adót fizesseek. Ezzel a cégek le is tudták a társadalommal szembei kötelezettségeiket. A mid többek által képviselt (posztmoder) szemlélet alapjá azoba a cégek felelõssége kiterjed arra a természeti és társadalmi köryezetre, amelybe mûködek, amely számára szolgáltatak, s amely léyegébe lehetõvé teszi azt, hogy egyáltalá létezzeek. A»szerzési ösztöek«,»yereségvágyak«, a lehetõleg magas pézyereség szádékáak ömagába véve semmi köze a kapitalizmushoz. [...] A korlátla szerzési ösztö a legkevésbé sem azoos a kapitalizmussal, még kevésbé aak»szellemével«. A kapitalizmus egyeest azoos lehet eek az irracioális ösztöek a megfékezésével, vagy legalábbis racioális mérsékelésével. írta a múlt század elejé a szociológia klasszikusa, Max Weber. (Weber, 1995:11 12) A társadalmilag felelõs vállalkozás tehát az eddigi gyakorlattal elletétbe em vakrepülés, melyek sorá a vállalt»pilótája«mide társadalmi következméyt figyelme kívül hagyva, maximális sebességgel száguld egyetle cél, a profitmaximalizálás felé fogalmaz apjaik kutatója. (Deák et al., 2006: 9) A késõbbiekbe ejtük még szót a kölcsöösségrõl mit fotos demokratikus értékrõl, mely a felelõsségvállalás egyik alapja. A mai vállalkozások közege a szabad verseye alapuló piacgazdaság és az aak mûködési hátteret adó átlátható bürokrácia, illetve a demokratikusa megválasztott és kotrollálható-leváltható hatalom. A piaci alapú kapitalizmus, a szabad versey csak akkor fetartható, ha aak haszoélvezõi, a cégek is hozzájárulak mûködtetéséhez, s saját jövõjük tervezésekor társadalmi és köryezeti szerepvállalásukról stratégiailag godolkodak. A cégekek felelõsségük va abba, hogy a demokrácia e pusztá jogszabályok kiszáradt csotváza, haem tartalommal megtöltött mûködõ orgaizmus maradjo. Rövide: a demokrácia olya jószág, melyet folyamatosa és aktíva ápoli, godozi, tápláli kell, ez pedig a for profit szervezõelméletileg Az alábbiakba azt szereték bemutati, milye módo va köze a cégvilágak (for profit szektor) a külöbözõ társadalmi és köryezeti ügyekhez, hogya kapcsolódik e kérdéskörhöz a civil szféra, milye módo tud a vállalati és a oprofit szektor egymás segítségére lei. Végül kitérük arra, hogy milye szerepet száhatuk választópolgárkét az államak, ameyibe fotosak tartjuk a cégek, civilek és magászemélyek társadalmi felelõsségvállalását, és hogya jelehet meg midez hétközapi életük egyik meghatározó szegmesébe, a médiába. A szövegbe egyarát szerepelek majd az elméleti megközelítésre utaló részek, a vállalati társadalmi felelõsségvállalás mögötti ideológia ismertetése, valamit a kokrét magyarországi tapasztalatok bemutatása. 1. A cégek felelõssége 6 CIVIL SZEMLE 2007/1

7 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 7 ELMÉLETILEG dések dolga is. Nem kevés azo cégek száma, melyek legalább akkora befolyással (így felelõsséggel) redelkezek, mit a kormáyok. 2 Jó-e az egy cégek, hogy versey va? Természetese a versey veszélyes, a küzdelem fárasztó, abba alul is lehet maradi, ki is lehet szoruli a piacról. Ugyaakkor túl azo, hogy a versey örököse iovációra, újításra készteti a szervezeteket, 3 ami megújulást és értelmet visz a vállalat mideapjaiba, egybe azzal a pozitív hozadékkal jár, hogy a vállalat beszállítói, alvállalkozói is verseybe vaak a cég kegyeiért. Ilye módo biztosított a cég számára a femaradás lehetõsége. Midezzel azt akarjuk modai, hogy a for profit vállalatok számára egyszerre kihívás a versey és egyszerre garacia a miõségre. Ez a versey pedig csak a demokratikus társadalmi beredezkedésû szabadság keretei között valódi. Hogya jeleik meg a gyakorlatba a vállalatok felelõsségvállalása? A társadalmi felelõsségvállalás legprimerebb szitje a szpozoráció vagy az imázscélokat is szolgáló adomáyozás. Ezek a tevékeységek em is igazá tartozak bele a klasszikus értelembe vett CSR kategóriájába. Ilye esetekbe a vállalat em tesz mást, mit külöbözõ sport- és kulturális eseméyeket fiaszíroz, hirdeti magát, illetve összeköti a márkaevet a szpozorált céllal, így a klasszikus zeével a jazz-zel vagy a tõrvívással. Erkölcsileg icse ebbe semmi elítéledõ, szpozorok élkül em lee autóversey, futball vagy köyûzee, de ma már opera sem léteze. A második szit a jótékoykodás, melyet folytathat a vállalat csedbe, a sajtó kizárásával, és folytathat megfelelõ médiamegjeleéssel. Tapasztalat, hogy Magyarországo a legagyobb vállalatok, külööse a külföldi (fõleg agolszász) tulajdoú cégek építik bele stratégiájukba az adomáyozást. Megfigyelhetõ azoba, hogy egyrészt korátsem midegyikük felkészült a agyszámú adomáykérelem megfelelõ meedzselésére, a visszajelzésre. Másrészt még azo cégek adomáyozási stratégiája is zavarosak modható, tudatos és stratégiai jellegû belsõ CSR-t követ. Tömeges elbocsátások (leépítések) emcsak gazdasági recesszió idejé vagy a cég piaci lemaradásakor fordulak elõ, haem egy-egy jeletõsebb techológiai újítás bevezetésekor is: agyo sok ember mukája válhat feleslegessé. Létezek ma már olya magyar agyvállalatok, melyek az elbocsátai szádékozott emberekkel jó elõre közlik a leépítés téyét, s lehetõséget adak számukra az átképzésre, felkészüli a mukaerõpiaco való sikeresebb itegrációra, például megtaítva õket öéletrajzot íri, segíteek ekik külöbözõ készségek (skillek) fejlesztésébe, valamit metálhigiéés támogatást adak számukra. 4 Ezt a tevékeységet evezhetjük belsõ CSR-ek. Amelyik cég csak a külvilág felé mutat elkötelezett felelõsségvállaló magatartást, s így megelégszik az adomáyozási tevékeység látváyossá tehetõ szegmesével, ezzel párhuzamosa viszot saját dolgozóit em emberek, pusztá mukaerõek, humáerõforrásak tekiti, az hosszú távo elveszti hitelességét. Egy idõ utá seki em hisz azo vállalat társadalmi elkötelezettségébe, amelyik csak látváyos társadalmi ügyeket támogat, például em köt bár szerzõdést olya beszállítóval, amelyik gyermekmukát haszál, ám belsõ dolgozóit a végletekig kizsigereli, s em alkalmaz mozgáskorlátozottakat, romákat, szülõképes korba lévõ õket. CIVIL SZEMLE 2007/1 7

8 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 8 ELMÉLETILEG A CSR legmagasabb szitjéek megértéséhez a vállalatra mit emberek együttesére kell tekiteük. (Ligeti, 2006) Képzeljük magukat egy elegás yári állófogadásra, ahol a csillogó díszmedece mellett megterített asztalról egyre tömjük magukba a lazacos falatkákat. És egyszer csak odasettekedik hozzák egy kiéhezett koldus, aki valahogya beszökött a redezvéyre, és kérõe éz rák. Mit teszük ilyekor, mi jut eszükbe? Az emberek egy kisebb része valószíûleg elfordul tõle, és leyom a torká még egy falatot. Pedig adhata eki, mert akkor hozzájárula ahhoz, hogy e haljo éhe. Az emberek egy további csoportja esetleg utilitarista szemléletû, s jól tudja, hogy ha ad, akkor csökketi aak az esélyét, hogy az állófogadásról hazafelé meet valaki rárot, aki az éhségtõl és a élkülözéstõl már jócská lejjebb adta mid öérzetbe, mid erkölcsi és jogi érzék tekitetébe. És mid többe vaak olyaok a cégvilágba is, akik egyszerûe em tudják magukat felhõtleül jól érezi aak tudatába, hogy vaak éhezõ emberek, tovább vive a godolatot: rákbeteg gyerekek, bõrszíük miatt diszkrimiált embertömegek, pusztuló esõerdõk. A 21. század polgára tudatosabbá válik. A vásárlás teré már em csak a termék primer elõyei alapjá válogat, de arra is tekitettel va, hogy aak létrehozása milye köryezeti károsodást okoz, va-e bee gyermekmuka stb. Ugyaez a polgár mukaideje lejártával például egy civil szervezetél végez ökétes mukát. Miért választaá el állampolgári éjét cégvezetõi, for profit iráyítói éjétõl? Egyre kevésbé realitás az, hogy valaki etikusa, filatróp módo éli szabadidejét, ezzel szembe mideféle felelõsségvállalástól metese dolgozik mukahelyé akár vezetõkét, akár beosztottkét. A CSR stratégiai megközelítése a cég által éritettek összességéek érdekeiek harmoizációjáról szól, ezért a vállalatot em lehet kiemeli aak mûködési köryezetébõl. A dötéshozókról feltételezük kell, hogy etikusa godolkodó polgárok, s az általuk iráyított szervezõdés stratégiai iráyvoalaiak kijelölésekor a vállalat által foglalkoztatottak, a vállalatak helyet adó település érdekeit, továbbá adott esetbe a verseytársakkal szembe követedõ etikai ormákat is figyelembe veszi. Függetleül attól, hogy ez rövid távo haszot hajt-e számára. Hogy álluk midezzel idehaza? 2006-os kutatása sorá a Brau ad Parters (Torma, 2006) és a Mediá vezetõ cégek elsõ embereit kérdezte arról, hogy szeritük a CSR hosszú távo pozitív hatással va-e a vállalat bevételeiek övekedésére. A megkérdezettek 63%-a szerit ige, és eleyészõ számba voltak azok, akik szerit em (4%). Az eredméy érdekes vetülete az a 33%, aki em biztos ebbe. Tapasztalatuk az, hogy a magyar agyvállalatok csak abba az esetbe hajlaak a társadalmi felelõsségvállalás stratégiai végiggodolására, ha az elsõ számú vezetõ elkötelezõdik az ügy mellett. Hiába is gyakorol rá yomást a pr-vezetõ vagy a marketiges, esetleg a hr-fõök. Kicsit úgy vaak a magyar agyvállalatok a CSR-rel, hogy jó-jó, tudjuk, hogy ez kell, de még ráérük vele, s csak akkor teszek lépéseket, amikor már lépte-yomo errõl hallaak és olvasak. A cégek midössze két területe modhatók gyegéek a felelõsségvállalás teré: egyrészt icseek megfelelõ társadalmi ismereteik, melyek a problémafeltárást 8 CIVIL SZEMLE 2007/1

9 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 9 ELMÉLETILEG segítheték, másrész em tudják, kihez forduljaak, ha segítei akarak. Ezért va szükségük a vállalatokak olya szervezõdésekre, melyek hidat képezek köztük és a társadalmi probléma, valamit aak megoldása között. E szervezetek pedig szeritük a civilek. A for profit szervezetekek icse megfelelõ meyiségû tudásuk arról, hogy milye társadalmi problémák létezek, azokak mi az oka, és milye megoldásmódokkal orvosolhatók. Erre szolgálak a társadalomtudomáyok, melyek eredméyeit a cégek persze sûrû alkalmazzák elsõ sorba yereségtermelõ tevékeységük segítésére (piackutatás, vezetési iráyok meghatározása, szervezeti kultúra kialakítása, humáerõforrás kezelése). Abba az esetbe, ha már megszületett az a stratégiai elhatározás, hogy az adott vállalat a rákbeteg gyermekek gyógyítása, a hajléktalaok itegrációjáak segítése vagy a köryezetbarát eergiahordozók terjesztése felé fordul majd, em tudják, hogy milye csatoráko keresztül segíthetek. Szükségük va közvetítõkre. Ezt más területeke egyszerûe kiszervezések (outsourcig) modják, vagyis a cég egy feladattal, például iformatikájáak üzemeltetésével és fejlesztésével megbíz egy másik szervezõdést. Hiába áll ki a vállalat megbízottja egy pézes zsákkal a Déli Pályaudvar parkolójába a hajléktala emberek számára adomáyt osztai, a péz valószíûleg gyorsa elfogy, a felmerült társadalmi probléma azoba em. A vállalatok legikább az NGO-ko keresztül építhetek hidat a támogati kívát célcsoport vagy a társadalmi probléma megoldása felé. A civil szervezetek lehetek azok a multiplikátor itézméyek, melyek a leghatékoyabba az õket felkeresõ vagy igéybe vevõ cégek természetbei vagy pézbeli adomáyait a célcsoporthoz. Ige ám, csakhogy a magyar civil szervezetek jeletõs része a cégvilág mérceredszere szerit em szaloképes: em elszámoltatható, eredméyeik eheze vagy legikább sehogya sem mérhetõk, mûködésük em átlátható, ráadásul létezik velük szembe émi idegekedés is éháy jeletéktele, de látváyos botráy miatt. Hozzá kell teük azt is, hogy sajos a oprofit szektorba tevékeykedõk közül em kevese sokkal agyobb elõítélettel és elleszevvel viseltetek a vállalati szférával szembe, mit fordítva. 2. A civilek felelõssége Godolkodj globálisa, cselekedj lokálisa. A stratégiailag godolkodó NGO, a globálisa godolkodó ember felteszi magáak a kérdést: milye világot akarok? Milye jövõt képzelek el? Olyat, ahol a hightech felszereltségû erõdítméyemet legyõzhetetle testõreim védik? Avagy va valami elgodolásom az erõdítméyem falai kívül esõ törtéésekrõl is? Ha ige, akkor elmodható, hogy globálisa godolkozom. Persze fel kell tételezi azt, hogy más is ezt teszi. Ettõl a pottól kezdve pedig már csak a saját hétközapjaimba kell megteem azokat az apró lépéseket, melyek élhetõbb erõddé teszik világukat. CIVIL SZEMLE 2007/1 9

10 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 10 ELMÉLETILEG A civil szervezetek körébe éppe a jövõkép felvázolása, artikulálása szokott problematikus lei. Az jeleti a legagyobb problémát, amikor a civilekek arról kell yilatkoziuk, hogy milye várost, országot, kotiest, világot képzelek el öt vagy húsz év múlva, amely létrejöttéhez értelem szerûe az õ tevékeységük is hozzájárul. A civilek túlyomó többségéek icse stratégiai terve. Így sem támogatóik, sem célcsoportjuk, sem pedig az adó megfelelõ százalékáról redelkezõ állampolgárok em tudják, hogy olya helyre kerül-e a pézük, amelyik hozzájárul a vágyott jövõkép megvalósulásához. Nem kizárólag az egyes civil szervezetek vaak stratégia híjá, haem a civilek által képviselt egy-egy egész szegmes is. Olya dolog persze, hogy civil ügy, ömagába em létezik, tehát az egyik NGO a szegéység elle vagy az esélyegyelõtleségért, a másik a köryezetvédelemért, megit másik a testkultúra fejlesztéséért vagy a boszorkáyok érdekvédelméért küzd. Mi a közös beük? Az, hogy valamiféle állampolgári aktivitást fejezek ki, valamit a világ jobbítását, az élhetõbb köryezet kialakítását a piaci automatizmuso és az állami tevékeysége kívül vagy azoko túl képzelik el. Akármiért is küzdjö egy NGO, társaival vagy verseytársaival mégiscsak létezik közös alapvetés. Az egyik zöld alapítváy például a természetkímélõbb eergiaforrásokért szélkerekek által termelt villamos eergia harcol, míg a másik a madarak védelmébe éppe e szélforgók elle. Mégis: közös zöld stratégia hiáyába egyikük sem tud elegedõe sikeres lei. Mideképpe lehet közös miimumot találiuk, mely társadalmi kommuikációja midegyikük érdeke. Eek pedig jeletõs hatása lehet a természetvédelem ügyéek kommuikációja sorá. Mithogy a készpéz a legdrágább, a külöbözõ NGO-k által képviselt ügyek, célok eléréséhez számtala más segéderõ igéybe vehetõ, kezdve az ökétes alapo dolgozó reklámtervezõktõl, holap-készítõktõl egésze az ötudatos polgárig, aki mideapos aktivitásával em diszkrimiálja a romákat, tudatosa szelektíve gyûjti össze az otthoi hulladékot, köryezetbarát mosószert haszál az adott szervezet vagy szegmes által képviselt ügyet szolgálja. És az autoóm polgár hét végé szemetet szed az erdõbe, yáro ökétese táboroztat rákbeteg gyerekeket, ap közbe viszot például a cégvilágba vállal mukát: beosztott vagy iráyító. Hogya áll a civilek dolga a piaci szektorral? Az modható általáos tapasztalatak, hogy a magyar civil szervezetek még em felkészültek arra, hogy a poteciális vállalati adomáyozás vagy stratégiai együttmûködés elõyeit kiakázzák. Adomáygyûjtésük túlyomó többségébe készpézre szorítkozik, és a megszokott állami, uiós és magáadomáyozói kört látja. Emellett ráadásul az NGO-k mukatársai, vezetõi körébe erõs a gyaakvás a for profit cégekkel szembe, modhati gyaús a haszoszerzés mit fõtevékeység, ami ez témáktól messze vezet egy fotos társadalmi kórtüetre hívja fel a figyelmet: egy piacgazdaságra építõ országba még midig jeletõs az elleérzés a vállalkozóval, a tõkéssel szembe. Tapasztalat, hogy Magyarországo még midig ehezükre esik köszöetet modai. Gyakorta felejtjük el meghívi redezvéyeikre adomáyozóikat, értesítei õket a támogatott program utóéletérõl, de em ritka az sem, hogy a támogatott szervezet em tud elszámoli az adomáyról. 10 CIVIL SZEMLE 2007/1

11 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 11 ELMÉLETILEG Fotos, hogy ezzel együtt a civilek mid agyobb számba próbálják meg felkeresi a vállalatokat, elsõsorba mit adomáyozókat, s szite elhayagolható azo alapítváyok és egyesületek száma, amelyek a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjához kötik megkeresésüket, illetve azo tevékeykedek, hogy e csak õk kapjaak a vállalatoktól, de õk is adhassaak valamit a for profit szervezetekek: jelesül azok CSR-stratégiájáak kidolgozásába való aktív és értõ részvételt vagy éppe a részvétel és az adakozás élméyét az adott cég vezetõiek és mukavállalóiak. A vállalatok megkeresése a legtöbbször készpézes adomáykéréssel törtéik, oha elõyösebb lehete megismeri a cég tevékeységét, filozófiáját, imázselemeit, s eleite aak szolgáltatásaira vagy termékeire pályázi. Ez utóbbiakból ugyais a cégek is köyebb adomáyozi, mit a piaci értékesítés és az adózás utái megmaradó készpézbevételbõl. Ha már létrejött együttmûködés a céggel, akkor sokkal köyebb oa készpézadomáyt szerezi. Milye módo tud a vállalati és a oprofit szektor egymás segítségére lei? Az általába világos szokott lei, hogy a cégvilág mikét lehet a civilek segítségére. Ahogya a fetiekbe írtuk, mid több alapítváy, egyesület ismeri fel a vállalatokkal létrehozott parterségbe rejlõ poteciált. Arról már kevesebb szó esik, miért lehet gyümölcsözõ a cég számára egy oprofit szervezettel való együttmûködés és em feltétleül csak aak támogatása. A civilek által mideekelõtt a vállalatok újabb piachoz juthatak, portfóliójukba beemelhetik az NGO-kkal teljesített közös projekteket, ez pedig sok, számukra kiírt pályázato, közbeszerzésbe jó referecia lehet. Eze túl viszot például a cég mukavállalói körébe övelheti a vállalat iráti lojalitást az a körülméy, hogy mukahelyük civil szervezetekkel együttmûködésbe a legkülöbözõbb társadalmi problémák megoldásá fáradozik. Ilye példa, amikor egy NGO szervezésébe a cég dolgozói egy túlyomó részt hátráyos helyzetû gyerekek által látogatott óvodát meszeltek ki csapatépítés gyaát. A programba talpig meszes volt az ügyvezetõ igazgató is. Az NGO-k olya tére redelkezek behozhatatla elõyel a cégvilággal szembe, amely a szervezeti kultúra és a mukavégzés teré kulcsfotosságú. Ez pedig a motiváció. A cégek sokat kaphatak a civil szervezõdésektõl dolgozóik motivációjáak övelése teré a módszer tekitetébe. Számos NGO vállal kotrollszerepet, s figyeli árgus szemekkel az állam vagy a cégvilág mide lépését (watchdog szervezetek). Kiemelkedõ ezek közül például a Greepeace, mely emcsak figyel, de látváyos akciókkal hívja fel a köz figyelmét egy-egy általa helyteleek tartott itézkedésre vagy lépésre. A média felelõsségérõl szóló részbe szót ejtük rövide hazai példákról is. Az ilye civil szervezetek felelõssége abba áll, hogy olya eseméyekre reagálak, amelyek valóba köryezetkárosítóak, amelyek valóba súlyosa sértik például a hátráyos helyzetû, a kiszolgáltatott emberek, gyerekek jogait. Ha tevékeységükkel elsõdlegese a cégvilággal szembei elleérzéseket övelik, vagy falat emelek a civil és a for profit szektor közé, akkor létük csak rövid távo modható haszosak. S bár mide szervezetek saját szabadsága a jogszabályok adta kereteke belül megfigyeli, kritizáli, pert és tiltakozó akciót idítai, erkölcsi felelõssége va a kialakuló elõítéletek teré. Ahogy CIVIL SZEMLE 2007/1 11

12 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 12 ELMÉLETILEG elvárható egy vállalattól az etikus magatartás, úgy egy civil szervezet is felelõsséggel tartozik egész szektorával szembe. A korábbiakba megemlítettük a kölcsöösségre való képesség szerepéek fotosságát. A mai magyar oktatás még kevéssé képes arra, hogy a diákok számára e képesség kialakulásáak terepet biztosítso. Noha már létezik miisztériumi redelet 5 a pedagógusok körébe a szociális kompeteciák fejlesztésérõl, s eek vitaayagába az oktatás szakértõi kitérek a kölcsöösség, az empátia, a másik helyzetébe való beleilleszkedés képességéek fejlesztésére, külöbözõ kutatások még azt mutatják, hogy eek kialakítása kezdeti stádiumba va. A mai iskola idõszerkezete, térkialakítása, követelméyredszere miatt em képes mások mellett e képesség fejlesztésére. Ezért a civilekek jeletõs szerep és felelõsség jut azo a tére, hogy a pedagógusok és más multiplikátorok olya oktatásszervezési formákat alakítsaak ki, amelyek segítik azt, hogy a diákok megértsék, miért fotos a saját felelõsségvállalásuk, és mi törtéik akkor, ha csak õk sértik meg egyedül a közösség által kialakított ormákat. 3. Az állam felelõssége Az állam a világo mideütt hatalmi téyezõ, s ameddig a moder korba a hatalom összpotosulásáak szite kizárólagos szítere volt, addig a 20. század utolsó harmadába, a posztmoder korba már csak egy a hatalmi közpotok közül, vele párhuzamosa megjeleek a multiacioális cégek, 6 a külööse erõs civil szervezõdések vagy az államok feletti itézméyek (Európai Uió, Nemzetközi Valutaalap). Az állam em pusztá az erõszak moopolizálásáak, a külöbözõ dötéshozói és bírói fukciókat kocetráló itézméye, de maga is egy a szervezetek sokaságába, így szervezeti létébõl következõe saját femaradásáért és fotosságáért küzd. Hagsúlyozzuk, a bee tevékeykedõ kokrét személyek akaratától függetleül is. Egyszerûe ilye a természete. Ebbõl következik az, hogy az államak például em érdeke, hogy a övekedje azo személyi jövedelemadót fizetõk aráya, akik érdembe redelkezek adójuk egy százalékáról, hisze akkor az a péz az állam számára mitegy elveszett, afölött már em diszpoálhat. Még akkor sem érdeke az államak a civil szervezetek gyarapodása az egy százalékokból, ha ez a péz olya NGO-khoz jut el, amelyek az állam által ellátadó feladatokat teljesíteek. Az állam a legrosszabb gazda. Ez kiderül az állam által tulajdoolt termelõ vagy szolgáltató vállalatok mûködéséek és gazdálkodásáak közismert szívoalából eltekitve egy-egy olya közszolgáltatást yújtó cégtõl (közterület-fetartás, városi tömegközlekedés), mely csak kivételes esetbe privatizálható. Hadd hozzuk egy olya példát, mely tipikusak modható a társadalmi felelõsségvállalás, valamit egy jeletõs problémával kapcsolatos figyelemfelkeltés szempotjából, továbbá az utóbbi idõkbe civil körökbe jeletõs port kavart. 586 millió forityi Phare-pézbõl fiaszírozott kezdeméyezés keretébe idította a magyar állam Program Öt 12 CIVIL SZEMLE 2007/1

13 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 13 ELMÉLETILEG éve 7 a romák iráti toleraciafejlesztõ programját, mely a félismertség homályába maradt, oha célja az egyik legégetõbb társadalmi kérdés megoldásáak segítése, a romák ellei diszkrimiáció mérséklése lett vola. A program keretébe legyártott reklámayagok, óriásplakátok, televíziós spotok kétes értékûek abból a szempotból, hogy hosszú távo kifejtik-e a hatásukat, s valóba azt a célt szolgálják, amire létrejöttek. Az ilye programok ráadásul a drága és ehézkes közbeszerzés útjá valósulak meg (ez is), mely eljárásmód apjaikba számos kétséget kelt tisztaságát tekitetve. Az állam társadalmi felelõsségvállalása em az, hogy programokat hajt végre, haem az, hogy ésszerû mértékbe meghagyja az adóforitokat a magászektorba (cégek, magászemélyek), s redelkezéseivel helyzetbe hozza a civil kezdeméyezéseket, adakozásra, ökétes mukára ösztözi az állampolgárt. Fotos lee, hogy a jogszabályi keretek helyes kialakításával teret egedje a cégek társadalmi szerepvállalásáak, a médiumokat pedig e bütesse akkor, ha egy-egy cég jó gyakorlatát bemutatják. A (eo)liberális gazdaság- és társadalom-felfogás alapja, hogy a piac és a piaco vásárló szabad polgárok elredezik a miõség kérdését, az állam feladata pedig az, hogy a szereplõk betartsák a törvéyeket, legfeljebb ayi, hogy az újraelosztás (redisztribúció) csatorái keresztül a hátráyosabb helyzetbe lévõk, a településszerkezet szempotjából elõytele helye élõk esélyegyelõsége biztosítva legye (vagy legalább az esélyegyelõtlesége e legye elviselhetetleül agy). A szabadpiaci versey uralta társadalomba em kizárólag az állam feladata a jóléti újraelosztás. A liberális, ikább az agolszász országokra jellemzõ felfogás szerit miél kevesebbet kell a termelõ szektortól és a magászemélyektõl elvei, ezzel ösztöözve a vállalatokat a magasabb termelékeységre, új mukahelyek teremtésére, valamit a cégeket és a magászemélyeket az adomáyozásra, a jótékoykodásra, illetve új, speciális szempotok szeriti fogyasztásra. Tehát em segélyek és más támogatások yújtásával, kompezációk biztosításával, a közoktatás, az egészségügy, az állami üdülés igyeessé tételével lehet és kell a jólétet öveli, haem olya társadalompolitikával, melyek eredméyekét szélesebbé válik a középosztály (ezzel párhuzamosa jeletékteleé válik a hátráyos helyzetûek aráya), mely képes piaci áro megvásároli a tudást, egészségügyi szolgáltatást, üdülést. Az ideológia kritikusai szerit azoba a szabadság mellett elvész a másik fotos felvilágosodás kori érték, a szolidaritás. Az állam a hagyomáyos felfogás szerit yomást gyakorol a vállalatra, hogy a tevékeysége által keltett egatív hatást (például köryezetszeyezés) miimalizálja, vagy ameyibe az lehetetle, úgy kompezálja azt. E feltételezés mögött az áll, hogy a for profit szektor em akar felelõsségteljes módo cselekedi. E felfogás politikafilozófiai háttere az, hogy az állam azért szakcioál és szabályoz legitim módo, mert a közösség érdekeit képviseli. Ezzel szembe a vállalati társadalmi felelõsségvállalást képviselõk szerit em szabad túlotúl agy autoritást biztosítai a köryezeti vagy esélyegyelõségi problémák kezelése teré az államak, mivel azt is csak emberek, érdekekkel redelkezõ hivatalokok-bürokraták mûködtetik, ezzel CIVIL SZEMLE 2007/1 13

14 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 14 Bad ews is good ews! Azaz csak a katasztrófa, a botráy, a tragédia az igazi hír a szerkesztõk számára. Ha egy emzetközi áruházlác országos véradó akcióprogramot hirdet, Magyarországo elképzelhetetle, hogy bekerüljö vele a hírmûsorokba. Hiába mûködik együtt a véradás ügyéért aktíva tevõ civil szervezettel, hiába bocsátja redelkezésre igyeese a szervezet számára összes áruházáak parkolóját igyeese, hogy az felállíthassa ott sátrát. Nevét megemlítei em lehet, a ézõk és a hatóságok azoal burkolt reklámra gyaakodáak, a kokrét helyszí említése élkül viszot ehézkes ugyebár az érdeklõdõket (társadalomtudatos polgárokat) orietáli, hogy például melyik szupermarket parkolójába keressék a véradósátrat. Ezzel szembe, ha például egeret találak ugyaazo áruházlác polcai eladásra várakozók keyerek egyikébe, a cég jó eséllyel pályázik az összes híradó fõmûsoridejébe való bemutatásra. Az ATV július 18-i esti híradójába bemutatásra került egy olya tütetés, melye kevesebb mit kéttucatyi köryezet- és állatvédõ vett részt. A tütetõk szerit a KFC embertele módo báik az ételek alapayagául szolgáló állatokkal. Vágóképkét egy lerobbat csirketelepet mutatott a csatora, ahol az állatok redkívüli zsúfoltsága látható. Mi marad meg a hírfogyasztóba? A hír akár igaz, akár em, egy kokrét gyorsétterem-lác és a yomorult sorsú csirkékkel zsúfolt telep, o meg az, hogy a KFC körül valamiféle botráy va. Az eseméy egyébkét végül is azért válhatott hírértékûvé, mert a tütetés em kapott egedélyt, és a redõrség megbilicselte a résztvevõket, autóba tuszkolta õket. Talá em is kerülhetett vola televíziós híradásba az eseméy, ha em állt vola redelkezésre az autóba gyömöszölést bemutató mozgóképi ayag. Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) hétmillió foritos bütetést szabott ki az RTL Klub egyik augusztusi Híradójára, 8 mivel a testület burkolt reklámak ítélte a Hégetõ Hoorka Alapítváy pályázatáak ismertetéséél az alapítváy fõ támogatója a Pao GSM szövegrészt. Az idoklás szerit a cég jótékoysági célú tevékeységéek bemutatása alkalmas arra, hogy a ézõket a mobilszolgáltató igéybevételére ösztöözze. Ezzel szembe a televíziócsatora hivatkozva etikai kódexére azt állította, hogy elõ kívája segítei a társadalmi szerepelméletileg szembe el kell fogaduk azt, hogy mid több vállalat ismeri fel a társadalmi-köryezeti problémákat és azt, hogy ezek megoldásáért felelõsséggel tartozak. Eze felül pedig hiszek az autoóm polgárok ökétes és hathatós szervezõdésébe amit mi egyszerûe NGO-ak hívuk, mely parterkét vagy watchdogkét képes a cégvilágot segítei (vagy rákéyszerítei) az etikus, felelõsségvállaló magatartásra. Ugyaakkor az állam em delegálhatja az összes felelõsségi körét külöbözõ for profit és oprofit szervezõdésekek. Az autoóm választópolgárok, rövide a köz felelõssége az, hogy mit tekit a külöbözõ szervezõdések számára ökétes, és mit kötelezõ jellegû felelõsségvállalásak. 4. A médiumok felelõssége 14 CIVIL SZEMLE 2007/1

15 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 15 ELMÉLETILEG vállalásáról való objektív tájékoztatás ügyét, a gazdasági szféra e tére szükséges, felelõsségteljes magatartásáak kialakulását. Az RTL Klub által követett elv, hogy a tízmillió forit feletti adomáyok felajálóit mide esetbe megevezi. Ahogya az egyik multicég marketigvezetõje saját CSR-tevékeységük kommuikációjával kapcsolatba elmodta, már em ébredek fel éjjel arra, hogy em szereplük a híradókba. Ugyaakkor lehetetle helyzet az, hogy a magyar tévécsatoráko keresztül sem mozgósítai, sem egyfajta jó példát bemutati em lehet. Hírszerkesztõk dilemmája, hogy ameyibe például egy multicég egy kórház lélegeztetõ-gép vásárlását támogatja, modjuk tízmillió forit értékbe, arról számot adjo-e. Egyes hírszerkesztõk azzal a hivatkozással utasítják vissza az ilye jellegû megkereséseket, hogy az eseméy volumee miatt aak icse igazi hírértéke, ezzel szembe, ha az egész ország mide kórházáak adomáyozott vola az illetõ cég ilye beredezést, akkor már lee hírérték. Az ilye magatartás hátterébe a bujtatott reklám elkerülése és az ORTT-vel való szembekerülés megelõzése áll. A logika azoba elsõsorba a csatora direkt üzleti érdekei alapszik, hisze a hírérték és a ézettség hosszú távo mideképpe kéz a kézbe járak egymással, ezért válhat hírré például az olya eseméy is, hogy új padamaci-kölyök született a veszprémi állatkertbe. A vállalati társadalmi felelõsségvállalás hosszú távo és közvetve hozzájárulhat a maximális profittermeléshez, célja azoba em elsõdlegese ez, haem az egész társadalom számára az elõyök maximalizálása. Ez pedig valósággá válhat, feltéve, ha mide vállalat törekszik a társadalmi felelõsségvállalásra. A megfelelõe átgodolt CSR-stratégiáak lehetek és vaak közvetle PR- (public relatio) elõyei a cégek számára. A reklámokkal teli világba sok esetbe egyre ehezebb hasoló miõségû és hasoló árú terméket eladi. ( ) Az átlagos fogyasztó egyúttal kritikusabb is a vásárolt termékkel szembe, és figyel arra, hogy a termék fogyasztása milye veszélyekkel járhat, meyire egészséges, sõt sok esetbe még arra is, hogy a termék elõállítása milye társadalmi következméyekkel jár. (Deák et al., 2006:24) Néháy vállalat kifejezette a felelõsségvállalásra alapozza imázsépítését. Így például egy emzetközi kávézóhálózat kifejezette hirdeti a fair trade (méltáyos kereskedelem) értékeit, mely sorá em vásárolak meg gyermekmukával elõállított alapayagokat. Ugyaakkor még egyszer hagsúlyozadó, hogy a felelõsségvállalás, az etikus beszerzés, a köryezettudatos vállalati magatartás em az imázsépítésbe és a marketigstratégiába kamatozik. Természetese a CSR szempotjából em aak marketigértéke a legfotosabb, azoba miél késõbb csatlakozik egy vállalat, õ a veszélye aak, hogy aál kevésbé tudja imázsépítését erre alapozi, hisze a CSR aál elterjedtebbé válik. Visszatérve még a civilekhez. Az NGO-k külsõ kommuikációja agyba azok belsõ kommuikációjá, illetve szervezeti kultúrájá áll vagy bukik, így a külöbözõ NGO-k közlése hosszabb távú stratégia, belsõ viták és az azoko keresztül kialakuló koszezus élkül még agyobb valószíûséggel vész el a reklámzajba, illetve a híráradatba. Az NGO-k túlyomó többsége ma még em redelkezik átfogó stratégiai tervvel, CIVIL SZEMLE 2007/1 15

16 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 16 ELMÉLETILEG olya programmal, mely a belsõ értékek, ehézségek számbavételé, a külsõ köryezet feltérképezésé alapuló megismerési folyamato, a mukatársak által megfogalmazott elvárásoko és célkitûzéseke alapul. Az alapítváyok, egyesületek többyire pályázattól pályázatig élek, emegyszer azok megjeleéséhez igazítják céljaikat és küldetésüket. Midez erõse érezteti hatását külsõ kommuikációjuko is. A civil szervezetek a legkülöbözõbb ügyek mellett szállak síkra, szakemberek kiemelkedõek modják azt a sokszíûséget, melyet például a magyar NGO-k képviselek. A civil szervezetek külsõ kommuikációjáak kettõs fukciója va: egyszerre saját szervezetük reklámja és egyszerre magáé az ügyé. Általába szokás is egyik vagy másik ügyet egy kokrét NGO-hoz köti, midayia tuduk olya ügyet modai, melyet említve rögtö egy kokrét alapítváy vagy egyesület jut az eszükbe. E szervezetekek jeletõs felelõsségük és lehetõségük lehet azo a tére, hogy a társadalmi szereplõk teljes horizotjába godolkodva elérjék, a külöbözõ médiumok vállaljaak föl bizoyos társadalmi problémákat, s szõjék át teljes egészébe kommuikációs stratégiájukat, arculatukat az adott üggyel. Ilye módo a társadalmi sokszíûség ügye apota emcsak harmic másodpercre, haem mûsorról mûsorra, híradós mûsorvezetõtõl egésze a programokat elválasztó arculatelemekig midet áthat. Nagy a reklámzaj. A társadalmi célú üzeetek sem a mögöttük álló civil szervezõdések ayagi lehetõségei, sem pedig jellegzetességeik miatt em alkalmasak arra, hogy külöbözõ reklámblokkokba beszúrva öállóa elérjék a kívát hatást. Alig mérhetõ egy a köryezettudatos ivóvízhaszálatot vagy a migrások iráti befogadóbb attitûdöket hirdetõ félperces reklámspot hatása, mely egy joghurtreklám és egy mobiltarifa-hirdetés között jeleik meg. Hirdetés helyett ikább általáos felelõsségvállalásak kell megjeleie mid a közszolgálati, mid a kereskedelmi csatoráko. A mûsorkészítõk, a legkülöbözõbb társadalmi ügyeket felvállaló szereplõk (NGO-k, cégek, médiumok) stratégiai godolkodásába meg kell jeleie a vállalt ügy hatékoy és mide közlést átható kommuikálhatóságáak. Az 1% csak egy százalék. Az NGO-k kommuikációja jeleleg jobbára a személyi jövedelemadó egy százalékáak gyûjtésére kocetrálódik. Évete egyszer kampáyszerûe megkezdõdik a civil kommuikáció az egy százalékokért. Jó és kevésbé sikerült hirdetések jeleek meg az utcáko és a médiumokba. Ez egyrészt kizárólag a hirdetés (kampáy) tervezését és megjeleését megfizeti és megszervezi tudó szervezetek számára jelet adomáygyûjtési lehetõséget, ami azoba agyobb probléma, hogy soka godolhatják azt, hogy azzal az aktussal letudják felelõsségvállalásukat, hogy beírják a papírra a kedvezméyezett adószámát. Pedig a megoldadó probléma az év egészébe létezik. Így modauk sem kell, em elegedõ az egyszeri adakozás a köryezettudatosságra evelõ szervezet számára, ehelyett a polgárak egész évbe magamagáak is gyakorolia kell a köryezettudatos magatartást, például azzal, hogy köryezetkímélõ felmosószereket vásárol. A társadalmi felelõsségvállalás em merülhet ki ayiba, hogy adóm egy százalékát felajálom egy, az etikai diszkrimiáció elle küzdõ szervezetek, haem magamak 16 CIVIL SZEMLE 2007/1

17 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 17 ELMÉLETILEG is tevõlegese így kell eljárom a hétközapokba, például bizalommal fordulok a roma vállalkozó felé, kiadom a lakásom bérbe kíaiakak stb. Jeletõs szerepe lehet a külöbözõ pr-ügyökségekek abba, hogy az NGO-k külsõ kommuikációja professzioalizálódjo, hogy a külöféle társadalmi ügyek megjeleése elérje a kritikus tömeget. A pr-ügyökségek bevehetik egyik vagy másik NGO-t a portfoliójukba, s bizoyos meyiségû ökétese adott mukaórával szakmai tudásukkal és kapcsolati hálójukkal segíthetik a kiválasztott civil szervezeteket. E pr-ügyökségek mit cégek pedig egybe a CSR zászlóvivõjévé válhatak azzal, hogy felvállalják az adott ügy kommuikációját, s akár egész arculatukat, sõt stratégiájukat eze ügyre építik. Ha a médiumok komolya veszik a társadalmi felelõsségvállalást, akkor eek következméyekét: mideekelõtt em készíteek olya mûsort többet, mit a Bazi agy roma lagzi; programjaikat, hirdetéseiket átszövik a külöbözõ ügyek iráti tudatos üzeetek (például roma, mozgássérült szereplõ a szappaoperába, természetvédelmi, egészségügyi megelõzõ akciók valóságshow-mûsorokba, ilye tárgyú kérdések a vetélkedõkbe); em tekiteek gyaakodva más cégekre (hisze õk maguk is piaci vállalatok), hogy azok jótékoysági és más társadalmi célú üzeetei voltaképpe kizárólag az olcsó promóciót szolgálják; felõttek tekitik közöségüket, s részit a külöbözõ társadalmi problémákat em mit gúy, megvetést tárgyakét, valamit egzotikumkét mutatják be, rövide: em csiálak üzletet más ember yomorából (Hammer, 2004; illetve Jaecskó Murrhardt, 2005); ismételte felõttek tekitik közöségüket, ameyibe tudják azt, hogy hírmûsoraikba az egyik-másik cég által adott támogatás puszta téyéek említése em jelet burkolt reklámot, ha mégis, akkor a mûsorfogyasztó képes lesz átláti a szitá; maguk is a társadalmi felelõsségvállalás ügyéek élére állak azzal, hogy em ódzkodak a jó gyakorlatok bemutatásától. Végül a külöbözõ médiumok saját CSR-tevékeységébe tartozhat a civil szektor aktív segítése akár ökétes mukával is. Talá em elképzelhetetle, hogy szerkesztõségek mukatársai, hírigazgatók, reklámszakemberek megtaítják a civil szervezeteket a média fejével godolkodi, megtaítják õket arra, hogy programjaikat hogya tehetik hírértékûvé, közléseiket érdekessé, fogyaszthatóvá, végül megjeleésüket hitelessé. CIVIL SZEMLE 2007/1 17

18 csz10 elm 1 ligeti.qxd :53 Page 18 ELMÉLETILEG Jegyzetek 1 Európa-szerte vita látszik kibotakozi arról, hogy a vállalati felelõsségvállalás milye mértékbe legye kötelezõ, illetve ökétes jellegû. A szerzõ véleméye az, hogy a kötelezõ jelleg em jelet többet, mit a hatályos jogszabályok betartását, tehát ha valami kötelezõ, akkor em beszélhetük CSRról. Az etikus vállalati magatartás vagy a moder polgári szolidaritás léyege éppe az ökétesség. Miderrõl lásd még Gree Paper (2001). 2 Két példa: ha túl agyra yílik a szegéységi olló, ha a társadalom túlotúl agy háyada válik hátráyos helyzetûvé, a mukaerõpiacról kiszorulttá, a cégek bizoytala közegbe találják magukat. A vállalatokak tehát va dolguk a hátráyos helyzetûek itegrációja teré, a humáerõforrás-fejlesztésbe. Egy másik példa: a cégek ahelyett, hogy a törvéyek módosításáak yílt tárgyalásos útját választaák, sok esetbe az egyéi kijáráso alapuló magáalkukkal próbálják meg a dötéshozókat belátásra bíri. Ez semmiképpe em kedvez a korrupciómetes, yitott jogalkotáso alapuló demokráciáak, s az egyik vállalat ügyessége vagy élelmessége természetese a többiek rovására megy majd. 3 Szádékosa moduk szervezetet. A versey tekitetébe az NGO-k helyzete agyo hasoló a for profit szervezõdésekéhez. Ezt Magyarországo csak kevese ismerték eddig fel, a Kurt Lewi Alapítváy iterjúi alapjá azoba az látszik, hogy a mukájukat professzioális szite szervezõ, a mûködésükrõl stratégiailag godolkodó civil szervezetek vezetõi már e verseyszempotot is beépítik dötéseikbe. 4 Tapasztalataik szerit e tére komoly lehetõségek elé ézek a civilek. A humáerõforrás-fejlesztés, a kutatás és emberi miõségbiztosítás, esélyegyelõség teré a cégek szívese szerzõdek ki feladatokat a területe megbízható (és átlátható mûködésû) oprofit szervezetekkel. 5 15/2006. (IV. 3.) OM-redelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeeti követelméyeirõl, eze belül: 7. A taári szak képzési célja, az elsajátítadó taári kompeteciák. 6 Az Istitute for Policy Studies evû kutatóitézet évi jeletése szerit a világ száz legagyobb gazdasági egysége között több a vállalat, mit az ország. Így Például a Geeral Motors bevétele agyobb, mit Dáia GDP-je, illetve a Royal Dutch-Shellé, mit Veezueláé. Az Fortue Magazi ( ös adatai alapjá a Geeral Motors bevétele ( millió USD) mitegy kétszerese volt tavaly, mit a Magyar GDP Többek között az [origo] tudósítása alapjá (2005. december 7.) teve/ azrtl.html Irodalom Deák Kiga Gyõri Gábor Báro Péter Ágosto László (2006): Több mit üzlet: vállalati társadalmi felelõsségvállalás. Budapest: Demos Magyarország Alapítváy. Gree Paper (2001): Gree Paper Promotig a Europea framework for Corporate Social Resposibility. Europea Commissio. ( Jaecskó Katali Murrhardt Zsóka (2005): Móika, Balázs: a kibeszélõshow-k kulisszatitkai: Ha csiáli lehet. Magyar Naracs, február 3. Kreatív Olie (2006): GfK, Brau & Parters közös projekte dolgozak. Kreatív Olie, május 19. ( Hammer Ferec (2004): Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Médiakutató, tavasz, Kisebbség rovat. Ligeti György (2006): Belátáshiáy. HVG, XXVIII. (20): Prime Europe (2005): CSR kutatás 2005 február. Prime ( Torma Dóra (2006): CSR IN HUNGARY AS SEEN BY EXECUTIVES. ( Weber, Max (1995): A protestás etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest: Cserépfalvi. 18 CIVIL SZEMLE 2007/1

19 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek vezetõi a civilekkel együtt a jogalkalmazás és a jogszabályok problémáiról beszélgettek, vitatkoztak. Elõzméyül a Noprofit Szektor Aalízis (NOSZA) program kutatása szolgált. Az alapítók ugyaazt az egyesületi alapszabályt yújtották be húsz megyei bírósághoz, kérve az egyesületek yilvátartásba vételét, majd összehasolították a visszaérkezõ hiáypótlási felhívásokat. Az eredméy megdöbbetõ és elgodolkodtató. Nem volt egyetle olya redelkezés sem, amelyet mide bíróság azoosa elvárt vola. Az elõírt hiáypótlás Veszprém megyébe egyetle potból, míg Komárom-Esztergom megyébe harmichat potból állt. A másodfokra eljutott kérdésekre kapott ítéletekbõl pedig sok szempotból eltérõ elvárások tükrözõdek. Ezek utá hívta össze az éritetteket egy kofereciára a Legfelsõbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Taács elöke, dr. Lomici Zoltá Egyesületek bírósági yilvátartásba vételi gyakorlata. Ezt a címet viseli az EMLA Egyesület 2006 tavaszá megjelet kötete (továbbiakba: EBGY), melyet dr. Fülöp Sádor igazgató írt a Noprofit Szektor Aalízis (NOSZA) program keretei között. Címe alapjá em soka érezhetik úgy, hogy olvasmáyos és izgalmas köyvre bukkatak. Pedig érdekes dolgok bújak meg a lapok között. Elõzméyek A Köryezeti Maagemet és Jog Egyesület (EMLA) tizeegy éve foglalkozik a társadalmi szervezetek jogi problémáival. Eek sorá több száz yilvátartásba vételi, módosítási, közhaszúvá miõsítési ügybe látott el jogi képviseletet, vagy adott jogi taácsot be idította el a NOSZA-programot, amely többek között átfogó elemzéseket készített a civil oprofit szektor jogszabályi köryezetérõl. Eek eredméyeképpe 2002-be jelet meg Dr. Bíró Edre Noprofit Szektor Aalízis Civil szervezetek jogi köryezete Magyarországo címû köyve. A köyv áttekitette a hazai oprofit jog elméleti hátterét, törtéetét, és elemezte a jogszabályokkal kapcsolatos problémákat. A köyv utolsó fejezetébe átfogó javaslatokat CIVIL SZEMLE 2007/1 19

20 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 20 A NOSZA egyesület alapítása kapcsá fogalmazódott meg az ötlet, hogy a szó szerit megegyezõ alapszabályok külöbözõ bíróságokhoz törtéõ egyidejû beyújtásával a bíróságok yilvátartásba vételi gyakorlatát összehasolíthatóvá lehet tei. Az elképzelés kedvezõ fogadtatásra talált mid a CivilTárs-programba együttmûködõ parterek, mid az EMLA berkeibe, és a NOSZA Egyesület alapítói is támogatták a megvalósítást. Az ötletet tett követte, és 2005 augusztusába egyazo apo ugyaaz a tíz ember húsz szervezetet alapított meg. Az alapszabályok a evükbe (NOSZA X Megyei/ Budapesti Közhaszú Egyesület a Noprofit Szervezetek Jogaiért) és a székhelyük címébe tértek csak el egymástól. Az alapszabály megszövegezésekor igyekeztük az átlagosál agyobb körültekitéssel lei és mide jogszabályi redelkezést teljesítei, de apróbb hibák természetese még így is kerül(het)tek a szövegbe. A kérelmeket egy apo adtuk postára, és juttattuk el Magyarország mide megyei bíróságára, valamit a Fõvárosi Bíróságra. Az alapszabály megalkotásakor a következõ elveket tartottuk szem elõtt: 1. Az alapszabály mide jogszabályi elõírásak felelje meg. 2. A bírósági gyakorlat ismeretébe a voatkozó legfelsõbb bírósági határozatok többségéek felelje meg. Szádékosa em feleltük meg például aak a bírói gyakorlatak, amely az egyes jogszabályok alapszabályba törtéõ beidézését követeli meg, mivel ezt az alapvetõ jogelvekkel elletétesek tartjuk. 3. Tartalmazzo olya elemeket is, amelyek a gyakorlatba az egyesület mûködését megköyíteék, de amelyeket az eddigi tapasztalataik alapjá a bírósági gyakorlat esetekét em fogad el aak elleére, hogy ezek véleméyük szerit em akadályozzák az egyesületi demokrácia és az átláthatóság érvéyesülését (ilye például az iformációs techológiák haszálata a vezetõségi üléelméletileg ismertetett az egyes problémakörök megoldására is. A kutatás alapjá már be adatok álltak redelkezésükre arra voatkozóa, hogy a civil oprofit szervezetek bírósági yilvátartásba vételével külöösképp a közhaszú jogállás megszerzésével kapcsolatba számtala god va. A CivilTárs Programiroda Civil Jövõkép oprofit jogi reform kocepciója szité kiemelte kezelte ezt a kérdést mit az egyesüléshez való jog egyik akadályát. (A taulmáyt Bullai Nilda a Civil Szemle 2005/1. számába mutatta be.) Mára a társadalmi szervezetek yilvátartásba vételére, mûködésére, gazdálkodására voatkozó jogszabályok és a legfotosabb joggyakorlati útmutatások vaskos köteteket teszek ki. Az egyesület helyzete egy bejegyzésre szakosodott jogász segítsége élkül úgyszólvá reméytele; sõt, még így is hóapokig tart, amíg a bíróságok által megkövetelt összes, elõre kiszámíthatatla tartalmú hiáypótlásak (esetekét: hiáypótlások sorozatáak) az alapítók eleget teszek. Az ötlet 20 CIVIL SZEMLE 2007/1

21 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 21 ELMÉLETILEG seke, a yilváosság biztosításába, illetve em agykorú vezetõségi tag a vezetõségbe). Alapvetõ állampolgári jogaik sérülek A bírósági végzések a kérelmek postára adása utái 8 40 apo belül érkeztek vissza hozzák. Az eredméy érdekes lett, bár sokak számára em meglepõ: a bíróságoktól érkezett végzések szórása redkívül agy. A végzésekbe egyetle olya pot sem szerepelt, amely midehol egységese megjelet vola. Nagyo sokféle kérdésrõl redelkeztek az eljáró bíróságok; a legtöbb csak egy, illetve két bíróság végzésébe olvasható. Kevés olya kérdés volt, amelyet a bíróságok többsége felvetett vola. Volt olya bíróság, amely egy potba redelte el a hiáypótlás beyújtását; volt olya, amelyik 36 potba. Ehhez járult még a beérkezett állásfoglalások egymáshoz képest ige jeletõs tartalmi eltérése. Mi következik ebbõl? Va olya vélekedés: ez tarthatatla helyzet; a bírósági gyakorlat em megfelelõ. Azt modják: a bíróság függetlesége mára azt jeleti, hogy a bíróság emcsak a jogalkalmazás, haem a jogalkotás területé is tevékeykedik, ami egy szitig természetes, de kérdés, hol va ez a szit? Nem állítjuk, hogy a bíróságokak kizárólag mechaikus, jóváhagyó szerepe lehet a társadalmi szervezetek bejegyzése sorá. A mi következtetéseik eél áryaltabbak és kevésbé radikálisak. A bíróságak mérlegelési lehetõsége va, és ebbõl következõe a végzések soha em leszek egységesek. Azt modhatjuk azoba: a jogbiztoság több eleme (a jog kiszámíthatósága, elõreláthatósága, kalkulálhatósága) csorbul ilye mértékû kiegyelítetleség miatt. Az Alkotmáy betûjébõl, szellemébõl és az alapvetõ állampolgári jogaikból következik az egyesülési szabadság. Ez a jog súlyosa sérül, ha a bíróság elõre em látható, vitatható (és éhol ahogy a késõbbiekbe látjuk talá törvéysértõ) módo a jogszabályokból, a jogalkotó akaratából em következõ redelkezéseket hoz. A bejegyzési eljárás ehézségei miatt végsõ soro csökkehet az egyesülési jog gyakorlása, az állampolgári aktivitás, ami a demokrácia, a demokratikus redszer miõségét rotja le. A bírósági végzések összehasolító elemzését dr. Fülöp Sádor végezte el. A taulmáykötet a végzések tartalmát és az eljárások formai sajátosságait (idõigéyét, terjedelmét) is elemezte. A taulságok, következtetések levoása azoba korátsem volt egyszerû. Hisze a joggyakorlat agyfokú bizoytalasága a midössze másfél évtizedes múltra visszatekitõ jogitézméy esetébe talá természetes. Az egyesülési jog gyakorlásáak akadályait, valamit aak kereteit, határait mérlegelve olya kérdések merültek fel, amelyeket kizárólag a civil szervezetek szempotjai alapjá em lehet megválaszoli. A Civil Szemle keretei szûkösek ahhoz, hogy az elsõfokú végzéseket itt részletese ismertessük. A teljes taulmáy letölthetõ az EMLA holapjáról ( a kiadváyok meüpotál. CIVIL SZEMLE 2007/1 21

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk!

Tisztelt Olvasó! Minden Kedves oovasónknak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt Kívánunk! Tisztelt Olvasó! Semmilye szél em jó aak, kiek ics célul kiszemelt kikötõje. Motaige Carpe diem! (Haszáld ki a jelet!...) Horatius Még el sem kezdõdött a XXI. század, s máris elsõ évéek végé, 2001 decemberébe

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi kar Vicze Gergely Trazies káosz yitott biliárdasztaloko Msc szakdolgozat Témavezető: Tél Tamás, egyetemi taár Elméleti Fizikai Taszék Budapest, 2012 1 Tartalom

Részletesebben

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA A Chevro iovációs örökségéhez tartozik a szállítmáyozásba haszálatos keőayagok fejlesztése. Európába a Texaco márkájú termékek széles

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

Tehetség, kreativitás és zsenialitás: a felszín és ami mögötte van

Tehetség, kreativitás és zsenialitás: a felszín és ami mögötte van Tehetség, kreativitás és zseialitás: a felszí és ami mögötte va Kőváry Zoltá hd ELTE PPK Kliikai Pszichológia és Addiktólógia Taszék SOKSZÍNŰ TEHETSÉG A BENNÜNK REJLŐ POTENCIÁL 2015. November 20. Gárdoy

Részletesebben

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok

XXXIV. Egyetemi Orvosnapok 2 TARTALOMALOM Az Orvosapok programja Kitütetések, elismerések Aray- és gyémátdiplomások Kievezések Dékái vezetõi értekezletek Taévyitó beszéd (Léárd László) Taácsülés ogorvos-avatás (Szabó Gyula) OEC-aktualitások

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek

1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek 1.52 CS / Légcsatra redszerek Alkalmazás: A légcsatraredszere építve, a légcsatráka terjedõ zaj csillapítására alkalmasak. Kialakításuk a eépített csillapító testek szerit alapvetõe hárm féle lehet: A,

Részletesebben

2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 3. szám

2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 3. szám 2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereiek lapja II.évf. 3. szám Kaledárium árcius - Tavaszelő, Böjtmás hava Ébredj, új tavasz jégtörő, sugaras, gallyat gombosító, rügyet rojtosító,

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

Mexikó Általános Tájékoztató

Mexikó Általános Tájékoztató Mexikó Általáos Tájékoztató Mexikói Egyesült Államok Államforma: szövetségi köztársaság Határai: észako az USA, yugato a Csedes Óceá, Kelete a Karib teger, déle Belize és Guatemala. Terület 1.972 547 égyzetkilométer

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák)

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák) Következtetı statisztika 5. Hipotézis-elleırzés (Statisztikai próbák) 1 Egymitás próbák Átlagra, aráyra, Szórásra Hipotézis-vizsgálat Áttekités Egymitás em paraméteres próbák Függetleségvizsgálat Illeszkedésvizsgálat

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel Orosz Gyula: Marov-láco 2. orsoláso visszatevéssel Néháy orét feladat segítségével vezetjü be a Marov-láco fogalmát és a hozzáju acsolódó megoldási módszereet, tiius eljárásoat. Ahol lehet, több megoldást

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

10. évfolyam, harmadik epochafüzet

10. évfolyam, harmadik epochafüzet 0. évfolyam, harmadik epochafüzet (Sorozatok, statisztika, valószíűség) Tulajdoos: MÁSODIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Sorozatok... 4 I.. Sorozatok megadása, defiíciója... 4 I.. A számtai sorozat... 0 I...

Részletesebben

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4.

TétékásNyúz. Égető kérdés. Irán egy magyar szemével. Végleg kiszáradt a Poopó-tó. 2016. március 9. web: http://nyuz.elte.hu. LII. félévfolyam 4. TétékásNyúz LII. félévfolyam 4. szám 2016. március 9. web: http://yuz.elte.hu Égető kérdés Miért kevesebb idé a szoctámom? 4. oldal Irá egy magyar szemével Végleg kiszáradt a Poopó-tó Kaladok az ősi Perzsia

Részletesebben

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében Lukovics Miklós (szerk.) 204: Taulmáyok Legyel Imre professzor 60. születésapja tiszteletére. SZTE Gazdaságtudomáyi Kar, Szeged, 5-24. o. Területi kocetráció és bolyogás Legyel Imre publikációs tevékeységébe

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke: A PÉNZ IDİÉRTÉKE A péz értéke többek között az idı függvéye. Ha idıbe késıbb jutuk hozzá egy jövedelemhez, akkor elveszítjük aak lehetıségét, hogy az eltelt idıbe azt befektessük, azaz elesük aak hozamától,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv dyadock W10 computers.toshiba-europe.com Tartalom Bevezetés...13 Jellemzők...13 A doboz tartalma...14 Számítógépes követelméyek...14 Gyors ismertető...15 Összeszerelés és csatlakoztatás...20 A dyadock

Részletesebben

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990.

CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. CSÖMÖRI FÓRUM DEMOKRATIKUS HAVILAP, ALAPÍTVA 1990. o 2005. Ojáuár Igyees 16. évf. 1. sz. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA PROGRAMJA 2005. jauár 22-é szombato 16 órától a mûvelõdési házba Köszötõt modaak és közremûködek:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében

SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében SZABÁLYZAT Bakonyi Helyi Márka védjegy szabályzata az európai területi A vidék minősége védjegynek való megfeleltetés érdekében Figyelem! Szerzői jogvédelem alatt álló dokumentum. Az anyag részben vagy

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Szociológiai Szemle 2007/3 4, 278 283. A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON FARAGÓ Péter MTA Szociológiai Intézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: peter.farago@meh.hu Tamás Pál (szerk.):

Részletesebben

uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT új ifjúsáki szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU

uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT új ifjúsáki szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 1 szemle V. ÉVFOLY AM 3. SZÁM IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT 2007 ÕSZ WWW.UISZ.HU uisz16 imp.qxd 2007. 09. 28. 13:17 Page 2 Szerkesztõbizottság Beke Pál Bíró Endre Bodor

Részletesebben

VITAINDÍTÓ ( I.) Vidékfejlesztés és falupolitika 1. Kerekes Gábor

VITAINDÍTÓ ( I.) Vidékfejlesztés és falupolitika 1. Kerekes Gábor VITAINDÍTÓ ( I.) Kerekes Gábor Vidékfejlesztés és falupolitika 1 Az RMDSZ számára, ahogy a programjából is egyértelmûen következik, különösen fontos a vidékfejlesztés és a falupolitika, amelyeket részletesen

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei

Szociológiai Szemle 2002/4. 95 120. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE. A gyermekszegénység vizsgálati módszerei Szociológiai Szemle 00/4. 95 0. Darvas Ágnes-Tausz Katalin A GYERMEKEK SZEGÉNYSÉGE A gyermekszegénység vizsgálati módszerei A társadalmi kirekesztõdéssel foglalkozó egyre burjánzóbb és divatossá is lett

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója Poliomok és egyeletek Jaroslav Zhouf Első rész Lieáris egyeletek A lieáris egyelet defiíciója A következő formájú egyeleteket: ahol a, b valós számok és a + b 0, a 0, lieáris egyeletek hívjuk, az ismeretle

Részletesebben

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése 3.1.1. Rugalmas elektroszórás 45 3.1.1. Rugalmas elektroszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése Aray, ikkel, szilícium és grafit mitákról rugalmasa visszaszórt elektrook eergiaeloszlását mértem

Részletesebben

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41

Hűtés és fagyasztás 2014 108-001_Ost_HU.indd 1 108-001_Ost_HU.indd 1 16.12.13 12:41 16.12.13 12:41 Hűtés és fagyasztás 0 0 alapos ok arra, hogy Liebherr teréket vásároljo 6 A tapasztalat, ai száít BioFresh bizoyíthatóa egészségesebb A Liebherr, it a hűtő- és fagyasztó készülékek szakértője, ár több

Részletesebben

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A KULTÚRA VILÁGA Csata Zsombor Kiss Dénes Kiss Tamás Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A kutatási programról Erdélyben a kulturális kataszter felmérése két régióra osztva történt. A csíkszeredai

Részletesebben

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor FLYADÉKKRISTÁLY-TLVÍZIÓK Éber Nádor A 21. SZÁZAD KÉPRNYÔI MTA SZFKI, Budapest A szerezetü és tulajdoságai alapjá a folyadéo és a szilárd ayago özött sajátos átmeetet épezô folyadéristályo felfedezésü (1888)

Részletesebben

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Rajnai Eszter Mészáros Attila A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Lektorálta: Sajgál Rózsa A kiadvány megjelenését a Norvég Civil Alap támogatta.

Részletesebben

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai Eötvös Loád Tudomáyegyetem Temészettudomáyi Ka A logaitmus függvéy bevezetése és alkalmazásai Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Lebaov Dóa Mezei Istvá Adjuktus Matematika Bs Alkalmazott Aalízis és Matematikai

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Hálózati transzformátorok méretezése

Hálózati transzformátorok méretezése KÁLMÁN Telefogyár ISTVÁN Hálózati traszformátorok méretezése ETO 62.34.2.00.2 dolgozat célja olya számítási eljárás megadása, amelyek segítségével gyorsa és a gyakorlat igéyeit kielégítő potossággal lehet

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. en) Az Európai Uió Taácsa Brüsszel, 2016. március 30. (OR. e) 7383/16 ADD 1 ENER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. március 22. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Taács Főtitkársága

Részletesebben

Polgári lap. Szilágysági. Ne a szóbeszédnek higgy! Vegyen könyvet ajándékba

Polgári lap. Szilágysági. Ne a szóbeszédnek higgy! Vegyen könyvet ajándékba Szilágysági Mottó: Jog ott va, ahol jogot formáló polgárok vaak! Polgári lap 2008. júius V. évfolyam (6) Megjeleik havota Igyees 47. sz. Ne a szóbeszédek higgy! A sok zavart, diverziót keltõ szóbeszéd,

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Kapcsolástechnika

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Kapcsolástechnika Távözlő hálózato és szolgáltatáso Kapcsolástechia émeth Krisztiá BME TMIT 015. ot. 1-8. A tárgy felépítése 1. Bevezetés. IP hálózato elérése távözlő és ábel-tv hálózatoo 3. VoIP, beszédódoló 4. Kapcsolástechia

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság A környezetvédelmi szemléletformálásra szolgáló 2015. évi költségvetési forráskeret felhasználásáról

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879

KUTATÁS KÖZBEN. A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában. kutatás közben 879 kutatás közben 879 KUTATÁS KÖZBEN A nemkormányzati szervezetek gyermekvédelmi tevékenysége Ukrajnában Cikkünk áttekinti az ukrajnai civil szektor szociális területen kifejtett tevékenységét 1990-től napjainkig,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa Szék Hírek A Magyarszékért Egyesület kadáya X. éfolyam, 1. szám Karácsoy a árakozással tel szeretet üepe December 17-é fatalok adtak hagerseyt a templomba. K kegyetleül süöltött a hdeg szél, míg be melegséggel

Részletesebben

Bosch tartozékok elektromos kéziszerszámokhoz 09/10. A Bosch még t

Bosch tartozékok elektromos kéziszerszámokhoz 09/10. A Bosch még t 4 Bevezetés A Bosch még t Vissza a Tartalomjegyzékhez CS3_SCHU_00_0004_s_INTRODUCTION.idd 4 11.11.2008 13:55:37 Uhr Bevezetés 5 g többet yújt Öek. Átfogó és uiverzális termékprogramjával a Bosch megbízható

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-én.

fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-én. A fapiaczról. Budapest, 1883. májushó 29-é. (1B.) A émet favámok emeléséek kérdése, mely a faüzleti köröket soká tartá feszült várakozásba, egyelőre kedvező megoldást yert, és pedig B i s m a r k herczeg

Részletesebben

VANNAK A HÁTTÉRBEN NAGYASSZONYOK, EZT LÁTNI KELL Laky Teréz és Lányi Kamilla emlék-kötetek

VANNAK A HÁTTÉRBEN NAGYASSZONYOK, EZT LÁTNI KELL Laky Teréz és Lányi Kamilla emlék-kötetek Szociológiai Szemle 2009/1, 118 122. VANNAK A HÁTTÉRBEN NAGYASSZONYOK, EZT LÁTNI KELL Laky Teréz és Lányi Kamilla emlék-kötetek GYARMATI Andrea Ph.D-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszit 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Fotos tudivalók Az írásbeli

Részletesebben

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Társadalmi struktúrák, az intézmények, szolgáltatók szerepe, jelentősége, funkcióik. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Lantos Szilárd. Társadalmi struktúrák, az intézmények, szolgáltatók szerepe, jelentősége, funkcióik. A követelménymodul megnevezése: Lantos Szilárd Társadalmi struktúrák, az intézmények, szolgáltatók szerepe, jelentősége, funkcióik A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA Adva va külöböző elem Kiválasztuk k darabot Vesszük az összes elemet és sorba rakjuk A kiválasztás sorredje számít A kiválasztás sorredje em számít PERMUTÁCIÓ P matekig.hu Ha

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv dyadock computers.toshiba-europe.com Tartalom A program ismertetése...11 Jellemzők...11 Előlap...12 Hátlap...13 Felső lap...14 Számítógépes követelméyek...14 Összeszerelés...14 Telepítés...15 Az illesztőprogram

Részletesebben

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához DABASI HALÁSZ Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc hrdabasi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

uisz17 eleje.qxd 2007. 12. 13. 12:13 Page 1 új ifjúsáki szemle IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007 TÉL WWW.UISZ.HU

uisz17 eleje.qxd 2007. 12. 13. 12:13 Page 1 új ifjúsáki szemle IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007 TÉL WWW.UISZ.HU uisz17 eleje.qxd 2007. 12. 13. 12:13 Page 1 szemle V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM IFJÚSÁGELMÉLETI FOLYÓIRAT 2007 TÉL WWW.UISZ.HU uisz17 eleje.qxd 2007. 12. 13. 13:01 Page 2 Szerkesztõbizottság Beke Pál Bíró Endre

Részletesebben