KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL"

Átírás

1 csz10 visszhat.qxd :23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába. A határo túl magyarkét maradi, megmaradi pedig egyeese ehéz, lelket próbáló helyzet. Ezek voltak az elsõ godolataim, amikor a szeréy borítékból kicsúsztattam azt a éháy, keméypapír-kötésû folyóiratpéldáyt, amelyet a szerkesztõségük recezióra szát. Talá em szégye, ha bevallom, bizoy tévedtem. Egy sajátosa sokszíû, 1989 óta szárba szökket, és redkívül felkészült civil szféra rajzolódik ki elsõkét az elõtt, aki a Civil Fórum címet viselõ periodikát elõször kezébe veszi. Az erdélyi magyar civil szervezetek közös godjaiak megvitatására egy azóta már hagyomáyossá vált redezvéye elsõ alkalommal 1999 jauárjába yílott alkalom. A redezvéy a Civil szféra az ezredforduló: lehetõségek, kihívások címet kapta, a megvalósítása pedig a következõ szervezetek érdeme volt: Erdélyi Magyar Mûszaki Tudomáyos Társaság (EMT), Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Társaság (EMKE), Romáiai Magyar Közgazdasági Társaság (RMKT), Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ). A szervezõk tíz évvel az ottai redszerváltás utá felismerték, hogy a közös godok puszta megvitatása em elég, a civil szféra fejlõdését szolgáli csak a folyamatosságot biztosító itézméyes keretek között lehetséges. Már ekkor a levegõbe lógott a civil szövetség létrehozásáak szádéka, azoba a kezdeméyezõk CIVIL SZEMLE 2007/1 141

2 csz10 visszhat.qxd :23 Page 142 VISSZAHATÁS akkor még em redelkeztek ily agy mértékû közösségi összefogáshoz szükséges bizalmi tõkével. Az elsõ Civil Fórum koferecia sikeré felbuzdulva úgy érezte pár civil szervezet, hogy szükség va a civil szervezetek kapcsolattartását, az erdélyi magyar civil szféra fejlõdését szolgáló civil eryõszervezet létrehozására, s a szervezõk közül három szervezet (EMT, RMKT és KMDSZ) ekkor elhatározta, hogy alapítváyi formába lát eki az erdélyi magyar civil szféra fejlõdését célzó teivalókhoz. Ez a szervezet az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítváy (ERMACISZA), amelyek tevékeységeit mára már országszerte, mi több, szerte Európába soka ismerhetik. Azóta mide évbe megszervezik a civil szervezetek találkozóját. Midig egyegy aktuális téma köré szervezõdek ezek a fórumok. Az eddigi témák: A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésbe; A tudás mit társadalmi erõforrás; A civil társadalom és az öépítkezõ itézméyfejlesztés; Együttmûködés, érdekvédelem és szakmaiság a civil szférába. Nem meglepõ módo a Civil Fórum témái is hasolóképpe szervezõdek. A redezvéy mára mitegy 300 civil szervezet számára teremt fotos fórumot. Az évrõl évre fejlõdõ, tartalmilag is gazdagodó, szívoalas redezvéy legutóbb már tíz szakmai szekcióba tömörítette a résztvevõket: egyházi, épített örökségvédelem, gazdasági, ifjúsági, köryezetvédelem, média, mûvelõdési, oktatási, szociális és szórváy. Már a legelsõ taácskozás is ahogya az természetes kérdéseket fogalmazott meg, s kereste rá a saját válaszait. Már ez a taácskozás is kiderítette, hogy a civil szféra számos problémája azért em yer megoldást, mert em a civil világ redelkezik az érdekképviseletét ellátó itézméyel. A koklúzió természetese, hogy ezt a hiáyosságot hamar pótoli kell, hogy a civil társadalom hatékoyabba szólhasso bele a közéleti folyamatok alakulásába. A hét esztedeje mûködõ Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítváy Kolozsvár szívébe, egy másik civil szervezet székházába egy számítógéppel kezdte meg tevékeységét. A kommuikáció, a kapcsolattartás, a yilváosság megteremtéséek igéye már a kezdet kezdeté meghatározó volt a célok és feladatok beazoosításába. Fõbb tevékeységeik így a civil szervezetek számára fórum teremtését, iformációáramoltatást, a szakismeretek szórását célozzák meg. Ezek a következõk: Civil Fórum kofereciák és taulmáykötetek; Civil Fórum lap; ermacisz levelezõlista; Civil Sajtómûhely képzések. Az érdekartikuláció, véleméyyilváítás és a civil szféra erõsítéséek kiváló eszköze az ugyaeze évbe, 1999-be elidított folyóirat. De mikét változtak az eredeti célkitûzések? 142 CIVIL SZEMLE 2007/1

3 csz10 visszhat.qxd :23 Page 143 VISSZAHATÁS A civil szféra egyre jeletõsebb szerepet tölt be az erdélyi magyar társadalom életébe. Az Európai Uióhoz való csatlakozás a számtala lehetõség mellett komoly követelméyekkel szembesíti a civil szervezeteket is. Az erdélyi magyar civil szféráak küldetése beteljesítése érdekébe folyamatosa kell fejlõdie, és a szabadságra, a közösségi értékekre, az együttmûködésre alapozva kell részt vállalia a társadalmi feladatok ellátásába. Külööse fotos tehát az új viszoyredszerbe az eredeti küldetés, misszió megtartása mellett, európai keretek között újrafogalmazott célok szem elõtt tartása. Az erdélyi magyar civil szervezetekek segédkezet kell yújtai az Eu-s csatlakozásba godolkodva. Eek megfelelõe alakulak redezvéyeik, szolgáltatásaik sorá, illetve a civil lap témáiak, írásaiak válogatásakor is fõ célkitûzések: civil szervezetek kapcsolatredszeréek kiépítése, fetartása, fejlesztése; az együttmûködés feltételeiek megteremtése; a civil itegrációs folyamat támogatása; a szakmai segítségyújtás, a képzések és taácsadások szakmai támogatása; fórum teremtése és yilváosság biztosítása a civil szféráak; iformációáramoltatás. A teedõkrõl így ír Csáki Rozália, a Civil Fórum lap fõszerkesztõje: Az erdélyi magyar civil szervezetek, a civil szféra fejlõdéséért törtéõ tevékeykedést a legagyobb szakértelemmel is végezhetjük úgy, hogy közbe potosa az éritett, a célközöség marad le a törtéésekrõl. A yilváosság megteremtése tehát több szempotból is léyeges. És meddig jutottak ez idáig? Azo töpregük, hogy hogya tudjuk jobba differeciáli az iformációk szórását, hogy mideki a számára érdekes iformációkat kapja meg. Ehhez szité humáerõforrás és ügyes techikai megoldás szükséges. (...) A közérdekért törtéõ értékmegõrzõ, közösségfejlesztõ mukáak, ami a civil szféra sajátja, közösségi értékké kell vália, egyszersmid meg kell mutatkozia, és ezt a célt szolgálják a kommuikációs eszközök, a yilváosság megteremtéséek külöbözõ formái. Ezekkel meg kell tauluk, ekük, civilekek is éli. A mukák, elveik, értékeik elsõsorba számukra világosak és egyértelmûek, de em egyértelmûek egy külsõ szemlélõ, egy egésze más elfoglaltságú ember számára. Így sem a vállalkozók, sem a politikusok, sem a pézelosztók, sem az egyszerû hétközapi ember számára, sõt a média emberei számára sem. És elsõsorba a mi feladatuk, hogy ezt az iformációs és ismeret-ûrt kitöltsük. A szakmaiság azoba alapkövetelméy. Nemcsak a civilek számára kell a yilváosság megteremtéséek fotosságát, a kommuikáció jeletõségét hagsúlyozi, haem a médiát is»civilesítei«kell. A kommuikációs tevékeységük sikeressége agy mértékbe befolyásolja támogatottságukat, úgy a célcsoport részérõl, mit a pézelosztók, az adomáyozók, a politikum részérõl. És tevékeységük hatékoyságára, sikerességére is kihatással CIVIL SZEMLE 2007/1 143

4 csz10 visszhat.qxd :23 Page 144 VISSZAHATÁS va ezáltal. Érdemes szakmailag fejlõdi eze a tére, és hagsúlyt fekteti ezekre a tevékeységekre. Szakértelem és összefogás akár a lap mottója is lehete. A egyedévete megjeleõ lap szite egyedüli az erdélyi civil társadalmi térségbe. Elsõdleges célja tehát, hogy az egész civil szféra számára teremtse yilváosságot. A lap külö érdekességei az ú. tematikus lapszámok, amelyek révé a szakmailag sokszíû civil szféra mide szegmeséek igyekezek lehetõséget yújtai a részletes bemutatkozásra. Az eddigi témák közül kiemelhetõ: Az egyház társadalmi felelõsségvállalása, Az ifjúság szerepe az erdélyi magyar társadalom jövõjéek építésébe, A civil szféra szerepe a kisebbségi és közösségi jogok védelmébe, A yilváosság mit a közösség- és társadalomfejlesztés eszköze, A civil szféra szerepvállalása az Európai Uióhoz való csatlakozásba, A közösségfejlesztés lehetõségei a civil társadalom építésébe, A civil szféra válaszai a társadalom szociális problémáira. Az elmúlt két év termésébõl: A civil szféra és a kultúra megõrzése, terjesztése, támogatási lehetõségek, szakmai továbbképzések, a politikum és a civil szféra; és örök témakét szite az ökormáyzatok és a civil világ. VitaFórum mellékletük révé az éppe aktuális problémákkal kapcsolatos szabad véleméyyilváításak biztosítaak teret. (Az igazsághoz tartozik, hogy ez ma már az iteret világába más médiumok felé yitott mûfaj. Az új helyzetre reagálva a szervezetek saját elektroikus levelezõlistája és iteretes fórumai is mûködek...) Saját meglátásuk szerit az 1000 példáyba megjeleõ lap yilváosságával többet lehete törõdi, mit ameyire jele körülméyeik megegedik. Ám ahogya fogalmaz a lap ugyaakkor a civil szféráak is még fejlõdie kell ahhoz, hogy egy ilye szakmai lapot fe tudjo tartai. (A tevékeységek fetartásáért, az ayagiak megteremtéséért vívott api harcok kevés idõt egedek szakmai lap olvasására.) A teljességhez tartozik, hogy a sajtó yilváosságát máskét is ügyese haszálják, hisze mûködtetik a Civil Sajtómûhely -t, illetve aak képzéseit. Céljuk a közösségi lapok elidulásáak szorgalmazása. A közösség számára yilváosságot és iformációforrást teremtõ sajtótermék közösségfejlesztõ erejére alapozva törekszeek arra, hogy a már meglévõ közösségi lapok szívoalát emeljék, illetve a kisebb közösségek számára segítséget yújtsaak egy-egy ilye kiadváy elidításához és fetartásához. E képzések révé persze közvetle kapcsolatba kerülek a civil sajtó létezõ formáival, azokkal az emberekkel, aki a yilváosság biztosítását fotos téyezõek tartják. Így õk is megismerik egymást, és további együttmûködések alakulak ki az iformációk szórása, a szakmai ayagok megjeletetése érdekébe. A lap agyo széles témaköröket dolgoz fel. Izgalmas írások szólak a parterségrõl, az öszervezõdések helyzetérõl, szerepérõl, a közösségfejlesztés teivalóiról, sikereirõl és kudarcairól. 144 CIVIL SZEMLE 2007/1

5 csz10 visszhat.qxd :23 Page 145 VISSZAHATÁS A szerkesztõk bátra yúlak olya témákhoz is, mit amilye a civilség és a politikum kérdése, s a megközelítésbe a türelem mellett legfõbb eréyük az alaposság és gyakorlatiasság. (Nem véletle, hogy az egyik legjobb lapszám a képzésrõl szól.) A gyakorlati megközelítés szite mide lapszámra, mide tematikus megjeleésre igaz. Ha kell, akkor hat évvel korábbi írást teszek egy mai beszámoló mellé, ha kell, akkor aktív politikusokat szólaltatak meg, s ha a kérdéskör igéyli, akkor akár távoliak tûõ godolatokat pl. oprofit szektor és a diplomácia is sikerese párosítaak, vizsgálak. A sok jó téma közül amelyek komolyságát itt-ott azért ige godolatgazdag karikatúrákkal szíesíteek a lap gazdái kiemelkedik az ökormáyzatiság-politika témaköre. A demokratikus és fejlõdõ társadalmakba a politikum és a civil szféra együttmûködésre törekszik. Az egymás és a társadalom haszát keresõ parteri viszoy csak a felek szempotjaiak kölcsöös figyelembevételével valósulhat meg, ám bármelyik fél bármiemû kiszolgáltatottsága esetébe erre sajos em kerülhet sor. Az erdélyi magyar civil szféra fejlõdése és felelõsségteljes szerepvállalása érdekébe olya társadalmi struktúrát kell kialakítai, amely lehetõvé teszi a politikummal szembei öállósodását, függetle érdekképviseletét. Gyakra elõfordul, hogy egyes társadalmi folyamatok kedvezõtle iráyú alakulásáért kizárólag a politikumot teszik felelõssé, a civil szövetség megalakulása éppe ezért a politikum érdeke is, hisze eek a felelõsségek a megosztását is jeleti. Bátra forgassa ezt a lapot, aki egy friss, új szemszögbõl szereté láti a magyarországi és a határo túli magyar és szomszéd épek civilségéek jeleét, múltját külö elismerés a remek törtéeti írásokért! és közeli jövõjét. (Külö öröm: a korábbi számokat az iterete is el lehet éri.) Egy szó mit száz, tévedtem tehát. Ugyais az erdélyi civil élet pezsgõbbek, határozottabbak és szakmailag alaposabbak látszik a Civil Fórum hasábjait bögészve, mit az ú. ayaországi. Közhelyes fordulat lee a pálmafa övekedéséek és a reá boruló teherek a kapcsolatát idézi az ismert modásból mégis sok igazság lehet bee. (És a hab a tortá: 2006-tól már a lap borítója is kiszíesedett. Olyaá vált, mit amilye hét esztedeje már belülrõl is a szakmai periodika.) Civil fórum civil társadalmi lap Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítváy CIVIL SZEMLE 2007/1 145

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Várjuk véleményét, javaslatait

Várjuk véleményét, javaslatait XIII. évfolyam 9. szám 2005. szeptember Várjuk véleméyét, javaslatait KEDVES OLVASÓNK!! Elôzô lapszámaikba kérdôíveket helyeztük el, amelyek kitöltésével bárkiek lehetôsége kíálkozott a Naplappal kapcsolatba

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Látogatás Lubaczówban

Látogatás Lubaczówban XXIV. évfolyam, 44. szám 2014. ovember 20. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 5 2 4 13 Alpolgármesteri iterjú Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt Bács Istvá, a város új alpolgármestere.

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA Időpont: 2009. október 9 10. Helyszín: Hőforrás Hotel Gyula, Rábai Miklós u. 2. (www.hoforrashotel.hu) PROGRAM Október 9. (péntek) 13.30 13.35 Köszöntő

Részletesebben

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső 2 civil fórum Tartalomjegyzék Cuprins 3. oldal Somai József: Civil felelősség 4. oldal Csáki Rozália: Kényszer vagy felismerés? 5. oldal Scsaurszki Tamás: Hálózatok 8. oldal Bullain Nilda: Európai civil

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

Civil szerepek tanult szerepek?

Civil szerepek tanult szerepek? Civil szerepek tanult szerepek? Olvasom, hogy a civil szervezetek szerepéről két regiszterben is beszélhetünk. Az ismert civil szféra-szakértő, Kuti Éva fogalmazta meg Hívjuk talán nonprofitnak c. könyvében,

Részletesebben

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 Fekete Sándor egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Intézet Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 A civil, vagy non profit

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudomáyos közleméyei Alapítva: 2011 3 (1) Főszerkesztő: Takácsé György Katali Meghívott szerkesztő: Tóth Zoltá Felelős szerkesztő: Cserák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja. Juhász Gyula ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. május hogy általuk legyen jobb! Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2008

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben