CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele"

Átírás

1 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek vezetõi a civilekkel együtt a jogalkalmazás és a jogszabályok problémáiról beszélgettek, vitatkoztak. Elõzméyül a Noprofit Szektor Aalízis (NOSZA) program kutatása szolgált. Az alapítók ugyaazt az egyesületi alapszabályt yújtották be húsz megyei bírósághoz, kérve az egyesületek yilvátartásba vételét, majd összehasolították a visszaérkezõ hiáypótlási felhívásokat. Az eredméy megdöbbetõ és elgodolkodtató. Nem volt egyetle olya redelkezés sem, amelyet mide bíróság azoosa elvárt vola. Az elõírt hiáypótlás Veszprém megyébe egyetle potból, míg Komárom-Esztergom megyébe harmichat potból állt. A másodfokra eljutott kérdésekre kapott ítéletekbõl pedig sok szempotból eltérõ elvárások tükrözõdek. Ezek utá hívta össze az éritetteket egy kofereciára a Legfelsõbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Taács elöke, dr. Lomici Zoltá Egyesületek bírósági yilvátartásba vételi gyakorlata. Ezt a címet viseli az EMLA Egyesület 2006 tavaszá megjelet kötete (továbbiakba: EBGY), melyet dr. Fülöp Sádor igazgató írt a Noprofit Szektor Aalízis (NOSZA) program keretei között. Címe alapjá em soka érezhetik úgy, hogy olvasmáyos és izgalmas köyvre bukkatak. Pedig érdekes dolgok bújak meg a lapok között. Elõzméyek A Köryezeti Maagemet és Jog Egyesület (EMLA) tizeegy éve foglalkozik a társadalmi szervezetek jogi problémáival. Eek sorá több száz yilvátartásba vételi, módosítási, közhaszúvá miõsítési ügybe látott el jogi képviseletet, vagy adott jogi taácsot be idította el a NOSZA-programot, amely többek között átfogó elemzéseket készített a civil oprofit szektor jogszabályi köryezetérõl. Eek eredméyeképpe 2002-be jelet meg Dr. Bíró Edre Noprofit Szektor Aalízis Civil szervezetek jogi köryezete Magyarországo címû köyve. A köyv áttekitette a hazai oprofit jog elméleti hátterét, törtéetét, és elemezte a jogszabályokkal kapcsolatos problémákat. A köyv utolsó fejezetébe átfogó javaslatokat CIVIL SZEMLE 2007/1 19

2 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 20 A NOSZA egyesület alapítása kapcsá fogalmazódott meg az ötlet, hogy a szó szerit megegyezõ alapszabályok külöbözõ bíróságokhoz törtéõ egyidejû beyújtásával a bíróságok yilvátartásba vételi gyakorlatát összehasolíthatóvá lehet tei. Az elképzelés kedvezõ fogadtatásra talált mid a CivilTárs-programba együttmûködõ parterek, mid az EMLA berkeibe, és a NOSZA Egyesület alapítói is támogatták a megvalósítást. Az ötletet tett követte, és 2005 augusztusába egyazo apo ugyaaz a tíz ember húsz szervezetet alapított meg. Az alapszabályok a evükbe (NOSZA X Megyei/ Budapesti Közhaszú Egyesület a Noprofit Szervezetek Jogaiért) és a székhelyük címébe tértek csak el egymástól. Az alapszabály megszövegezésekor igyekeztük az átlagosál agyobb körültekitéssel lei és mide jogszabályi redelkezést teljesítei, de apróbb hibák természetese még így is kerül(het)tek a szövegbe. A kérelmeket egy apo adtuk postára, és juttattuk el Magyarország mide megyei bíróságára, valamit a Fõvárosi Bíróságra. Az alapszabály megalkotásakor a következõ elveket tartottuk szem elõtt: 1. Az alapszabály mide jogszabályi elõírásak felelje meg. 2. A bírósági gyakorlat ismeretébe a voatkozó legfelsõbb bírósági határozatok többségéek felelje meg. Szádékosa em feleltük meg például aak a bírói gyakorlatak, amely az egyes jogszabályok alapszabályba törtéõ beidézését követeli meg, mivel ezt az alapvetõ jogelvekkel elletétesek tartjuk. 3. Tartalmazzo olya elemeket is, amelyek a gyakorlatba az egyesület mûködését megköyíteék, de amelyeket az eddigi tapasztalataik alapjá a bírósági gyakorlat esetekét em fogad el aak elleére, hogy ezek véleméyük szerit em akadályozzák az egyesületi demokrácia és az átláthatóság érvéyesülését (ilye például az iformációs techológiák haszálata a vezetõségi üléelméletileg ismertetett az egyes problémakörök megoldására is. A kutatás alapjá már be adatok álltak redelkezésükre arra voatkozóa, hogy a civil oprofit szervezetek bírósági yilvátartásba vételével külöösképp a közhaszú jogállás megszerzésével kapcsolatba számtala god va. A CivilTárs Programiroda Civil Jövõkép oprofit jogi reform kocepciója szité kiemelte kezelte ezt a kérdést mit az egyesüléshez való jog egyik akadályát. (A taulmáyt Bullai Nilda a Civil Szemle 2005/1. számába mutatta be.) Mára a társadalmi szervezetek yilvátartásba vételére, mûködésére, gazdálkodására voatkozó jogszabályok és a legfotosabb joggyakorlati útmutatások vaskos köteteket teszek ki. Az egyesület helyzete egy bejegyzésre szakosodott jogász segítsége élkül úgyszólvá reméytele; sõt, még így is hóapokig tart, amíg a bíróságok által megkövetelt összes, elõre kiszámíthatatla tartalmú hiáypótlásak (esetekét: hiáypótlások sorozatáak) az alapítók eleget teszek. Az ötlet 20 CIVIL SZEMLE 2007/1

3 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 21 ELMÉLETILEG seke, a yilváosság biztosításába, illetve em agykorú vezetõségi tag a vezetõségbe). Alapvetõ állampolgári jogaik sérülek A bírósági végzések a kérelmek postára adása utái 8 40 apo belül érkeztek vissza hozzák. Az eredméy érdekes lett, bár sokak számára em meglepõ: a bíróságoktól érkezett végzések szórása redkívül agy. A végzésekbe egyetle olya pot sem szerepelt, amely midehol egységese megjelet vola. Nagyo sokféle kérdésrõl redelkeztek az eljáró bíróságok; a legtöbb csak egy, illetve két bíróság végzésébe olvasható. Kevés olya kérdés volt, amelyet a bíróságok többsége felvetett vola. Volt olya bíróság, amely egy potba redelte el a hiáypótlás beyújtását; volt olya, amelyik 36 potba. Ehhez járult még a beérkezett állásfoglalások egymáshoz képest ige jeletõs tartalmi eltérése. Mi következik ebbõl? Va olya vélekedés: ez tarthatatla helyzet; a bírósági gyakorlat em megfelelõ. Azt modják: a bíróság függetlesége mára azt jeleti, hogy a bíróság emcsak a jogalkalmazás, haem a jogalkotás területé is tevékeykedik, ami egy szitig természetes, de kérdés, hol va ez a szit? Nem állítjuk, hogy a bíróságokak kizárólag mechaikus, jóváhagyó szerepe lehet a társadalmi szervezetek bejegyzése sorá. A mi következtetéseik eél áryaltabbak és kevésbé radikálisak. A bíróságak mérlegelési lehetõsége va, és ebbõl következõe a végzések soha em leszek egységesek. Azt modhatjuk azoba: a jogbiztoság több eleme (a jog kiszámíthatósága, elõreláthatósága, kalkulálhatósága) csorbul ilye mértékû kiegyelítetleség miatt. Az Alkotmáy betûjébõl, szellemébõl és az alapvetõ állampolgári jogaikból következik az egyesülési szabadság. Ez a jog súlyosa sérül, ha a bíróság elõre em látható, vitatható (és éhol ahogy a késõbbiekbe látjuk talá törvéysértõ) módo a jogszabályokból, a jogalkotó akaratából em következõ redelkezéseket hoz. A bejegyzési eljárás ehézségei miatt végsõ soro csökkehet az egyesülési jog gyakorlása, az állampolgári aktivitás, ami a demokrácia, a demokratikus redszer miõségét rotja le. A bírósági végzések összehasolító elemzését dr. Fülöp Sádor végezte el. A taulmáykötet a végzések tartalmát és az eljárások formai sajátosságait (idõigéyét, terjedelmét) is elemezte. A taulságok, következtetések levoása azoba korátsem volt egyszerû. Hisze a joggyakorlat agyfokú bizoytalasága a midössze másfél évtizedes múltra visszatekitõ jogitézméy esetébe talá természetes. Az egyesülési jog gyakorlásáak akadályait, valamit aak kereteit, határait mérlegelve olya kérdések merültek fel, amelyeket kizárólag a civil szervezetek szempotjai alapjá em lehet megválaszoli. A Civil Szemle keretei szûkösek ahhoz, hogy az elsõfokú végzéseket itt részletese ismertessük. A teljes taulmáy letölthetõ az EMLA holapjáról ( a kiadváyok meüpotál. CIVIL SZEMLE 2007/1 21

4 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 22 ELMÉLETILEG Másodfokú ítéletek Az elsõfokú bíróságok redkívül változatos visszajelzései utá az eredeti tervekbe ugya ez em szerepelt úgy dötött a NOSZA egyesületeket alapítók csapata, hogy kikéri a másodfokú bíróságok (az öt ítélõtábla) álláspotját. Ezért öt, véletleszerûe kiválasztott megyei bíróság esetébe a hiáypótlási felhívásba foglalt elõírások közül csak az általuk alaposak tartott hiáyokat pótoltuk. Mivel em teljesítettük mide potot, az elsõfokú bíróságokál elsõ foko a yilvátartásba vétel iráti kérelmet megtagadó végzések születtek. Dr. Gács Heléa kollégaõk a végzések elle fellebbezést yújtott be az öt ítélõtáblához. A másodfokú bíróságokak természetese eltérõ tartamú fellebbezéseket kellett elbíráliuk, hisze az elutasító elsõfokú végzések is eltérõek voltak. Volt azoba éháy olya kérdés is, amelybe több ítélõtábláak is állást kellett foglalia. Az elsõ foko eljáró húsz bíróság 75%-a elõírta (ilye-olya) jogszabály szó szeriti beidézését az alapszabályba. Ezzel kapcsolatba égy ítélõtábla hozott végzést, és közülük három (azaz ismét 75%) ezzel szembe azt modta, hogy em kell (az elsõ foko megevezett) jogszabályt beidézi, adott esetbe elég a jogszabályra törtéõ hivatkozás. A Szegedi Ítélõtábla mutatkozott egyedül az elsõfokú bíróságokkal lojálisak : helybehagyta az elutasító végzés idoklását, miszerit az alapszabályba bele kell foglali a Kszt. 8. és 9. -ába foglalt azo redelkezéseit, amelyek az összeférhetetleségi szabályokat tartalmazzák, fel kell soroli a tagok jogait, aak elleére, hogy arról az Etv. 9. -a redelkezik, illetve idézi kell az Etv. 20. szabályait is. Több elsõfokú bíróság elõírta, hogy az Alapszabály yilatkozzo arról, hogy az egyesület várható éves bevétele meghaladja-e az 5 millió foritot (mivel akkor a Kszt. alapjá Felügyelõ Bizottságot kellee létrehozia). Ezt a yilatkozatot mi szádékosa em foglaltuk be az Alapszabályba, hisze eze az alapo azt is beírhaták, hogy ameyibe alkalmazottja va az Egyesületek, akkor befizetjük utáa a társadalombiztosítási járulékot, vagy valami hasolót. Ez a kérdés csak a Fõvárosi Ítélõtáblához jutott el, amely az elsõfokú bírósággal szembe azt modta ki, hogy em kell az alapszabályak olya yilatkozatot tartalmazia, miszerit ameyibe az éves bevétel meghaladja az öt milliót, akkor az Egyesület létrehozza az FB-t, hisze ez jogszabályi redelkezés. Négy ítélõtábla is foglalkozott az elektroikus úto törtéõ jelelét, illetve írásbeli határozathozatal kérdéseirõl. Négy elsõfokú bíróság arra hivatkozva em tartotta elfogadhatóak az ilye eljárásokat, hogy ics ilye jellegû speciális jogszabályi redelkezés, vagy azért, mert személyes jelelét élkül az ülések em elleõrizhetõek, em yilváosak mások számára. Két megyei bíróság azt írta elõ, hogy az ilye ülések yilváosságát szabályozi kell. (Az elsõfokú bíróságok többsége viszot semmilye kifogást em emelt ezzel kapcsolatba.) A távszavazással foglalkozó égy ítélõtábla véleméye ebbe a kérdésbe is megoszlott: hármójuk szerit em ütközik jogszabályba a személyes jelelét hiáya. Azt viszot midhárom elõírta, hogy 22 CIVIL SZEMLE 2007/1

5 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 23 ELMÉLETILEG az ilye jellegû dötéshozatal, illetve ülés yilváosságáak garaciáit meg kell teremtei. Összességébe elmodhatjuk, hogy jól tettük, hogy az ítélõtáblák elé vittük éháy kérdést. Látható, hogy a másodfokú bíróságok fogékoyabbakak bizoyultak az egyesületek hatékoy mûködését elõsegítõ, rugalmasabb megoldások alkalmazására. Reméljük, hogy a változások szele hamarosa megériti az elsõfokú bíróságok többségét is. Párbeszéd Az lee a cél, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárai kiszámítható, elõre látható keretek között gyakorolhassák azt a jogukat, hogy egyesületet alapíthassaak. Ezért a köyv megjeletetésekor a téyek elemzése alapjá felhívtuk az éritettek figyelmét a kialakult, elletmodásos bírói gyakorlatra. Dr. Lomici Zoltá, a Legfelsõbb Bíróság elöke yitottak mutatkozott, amit az is jelez, hogy a kutatásukra utalva az MTI-ek adott közleméybe kiemelte: A civil szervezetek a bíróságok külsõ kotrolljába is agy szerepet játszaak. (MTI, február 26., vasárap) júius 8-á a Legfelsõbb Bírósággal és a Pázmáy Péter Katolikus Tudomáyegyetem jogi karával közöse kofereciát szerveztük a bíróságok, fõügyészségek és a civil szervezetek szakértõi számára. A kutatás eredméyei alapjá összeállítottuk azokat a kérdéseket, amelyekbe csak az eredméyek kölcsöös mérlegelése alapjá lehet a jelelegi yilvátartásba vételi gyakorlato javítai. A koferecia következtetéseit és a még midig meglévõ dilemmákat foglaljuk össze az alábbiakba. Nyitva maradt kérdések 1. A társadalmi öszervezõdés: érték vagy jogalkalmazási probléma? A civil szektor szabályozása idege test a jogba, mithogy a civil szektor alapvetõe az állami, a gazdasági és jogi szektoro kívül szervezõdik. A Legfelsõbb Bíróság 2/2005. sz. jogegységi dötéséek idokolása még a társadalmi szervezetek mögött álló társadalmi, politikai folyamatok mélyebb elemzésére is vállalkozott: Az egyesülési jog alapja tehát a társadalom külöbözõ érdekek és értékek alapjá való öszervezõdéséek, az ökétes alapo létrejövõ, szervezett társadalmi közösségek mûködéséek. Egy adott társadalomba az egyesülés szabadságáak téyleges mértéke az emberi szabadságak és a társadalom demokratizmusáak alapvetõ jellemzõje. Az egyesülés szabadsága a épszuvereitásból ered, tehát az egyesülés szabadságáak korlátozása em egyszerûe egy szabadságjog korlátozását, haem a épszuvereitás, a demokrácia korlátozását jeleti. Összegezve: a civil szervezetek autoómiája érték, amit meg kell õrizi. CIVIL SZEMLE 2007/1 23

6 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 24 ELMÉLETILEG A civil szervezetek értékei, melyeket a jog részbe elismer, már egy szervezet yilvátartásba vétele kapcsá is tudatosíthatóak a bíróságok számára. Ilye például a civil szervezetek felbecsülhetetle szerepe a társadalmi problémák azoosításába, kihagosításába, illetve megoldásába. A közfeladatok ellátásába való részvétel, az ökétesek mozgósítása és mukája a közhaszúságról és az ökétességrõl szóló jogszabályokba kap elismerést, és az adókedvezméyeke keresztül (igaz, csak csekély mértékû) támogatást is. A közösségteremtés, a hivatalos struktúrák elleõrzése és elszámoltatása, valamit a rugalmas, alteratív foglalkoztatás biztosítása szité a civil szervezetek fotos eleme igaz ugya, hogy ezeket az értékeket jogszabályok em ismerik el. 2. Az alapítók vagy a bíróság akarata? A kofereciá részt vevõ bírák jeletõs része az Etv.-t alapvetõe jóak tartotta, és a godok forrását a yilvátartásba vételt kérelmezõkél látja. Például a szervezetek olya szabályokat is felveszek gyakra hiáyosa vagy em megfelelõ módo alapszabályukba, amelyeket em ír elõ jogszabály. A bíróságok álláspotja az volt, hogy ha az alapító okirat szabályoz valamit, akkor ekik már elleõriziük kell, hogy az megfelel-e a demokratikus mûködés követelméyéek. Sajos túl gyakra úgy ítélték meg, hogy az ilye többletszabályok em kellõe alaposak, vagyis em demokratikusak. Az egyesülési jogról szóló évi II. törvéy (Etv.) 6. (1) bekezdésbe írt demokratikus mûködés alapelvébõl az is következik, hogy védei kell a társadalmi szervezetek belsõ demokráciáját a tagokat, a kisebbségi véleméyt képviselõket a vezetõség túlhatalmával szembe. Az egyesületi autoómia elve alapjá azoba csupá azzal az idoklással, hogy olya elem va az alapszabályba, amit a jogszabályok em írak elõ, em lehete például az alapszabály voatkozó részéek megváltoztatását elõíri a hiáypótlás kereté belül. A kérdés tehát az, hogya lehet a ma em megfelelõe feálló egyesúlyt megteremtei úgy, hogy a törvéyesség se szevedje sérelmet és a társadalmi szervezetek is megfelelõe mûködi tudjaak, e legyeek rákéyszerülve, hogy közel százoldalas alapszabályt alkossaak. A választ a szabályozás részletességébe, a beavatkozás mélységébe és helyébe kellee keresük. Ahogya az egyik legelismertebb hazai oprofit civil jogi szakértõ, dr. Bíró Edre megállapította: Semmilye jogalapja icse a bíróságokak módszertai mélységekbe és részletességgel elõíri a demokratikus közösségi mûködés egyes fukcióiak (pl. a titkos választás leboyolításáak) az eljárási szabályait. 1 Nem köyû tehát megtaláli az egyesúlyt. Mide esetbe mások a mérlegelési szempotok, de talá em csak az alapszabály keretei belül kellee megoldást találi. Többször felmerült már, hogy az alapszabályba olya redelkezéseket várak 24 CIVIL SZEMLE 2007/1

7 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 25 ELMÉLETILEG el a bíróságok a yilvátartásba vétel érdekébe, amelyekek tipikusa a Szervezeti és Mûködési Szabályzatba (SZMSZ) lee a helyük. 3. Az elõvigyázatosság elve? A kotroll helye A bíróságok és civil szakértõk is megkérdõjelezték, hogy szükséges-e az ügyészség civil szervezetek feletti törvéyességi felügyeletét a yilvátartásba vételre is alkalmazi. Gyakori eset, hogy a bíróság által (hiáypótlás utá) megfelelõek talált alapszabállyal szembe az ügyészségek további kifogásai vaak, és ezért a yilvátartásba vétel folyamata még boyolultabbá és hosszadalmasabbá válik. Ez a tapasztalatuk a NOSZA Pest Megyei Egyesület esetébe is, ahol a teljesített hiáypótlás utá az Ügyészség fellebbezett. Az ítélõtábla új eljárás lefolytatására kötelezte a bíróságot, így most épp a következõ hiáypótló végzést várjuk, közel egy évvel az alakuló közgyûlés utá 2 A civil szakértõk em tételezek fel rosszidulatot a bíróság és az ügyészség részérõl, és em ezért paaszolják az eljárásokat. Tudható például, hogy a kozervatívabb ügyészségi attitûd mögött azok a gyakorlati tapasztalatok állak, amiket az ügyészek a már mûködõ társadalmi szervezetek elleõrzése, illetõleg a velük kapcsolatos paaszok, bejeletések itézése sorá szerezek. Ige ám, de ez a mita em reprezetatív, az ügyészek legtöbbször azt a éháy kofliktusosa, diszfukcioálisa mûködõ szervezetet látják, amelyek midutala eléjük kerülek, a több tízezer yugodta, hatékoya, problémametese mûködõt pedig em. A bejegyzési eljárások sorá tehát sok hiáypótlás, ügyészségi fellebbezés ebbõl a torzított szemléletbõl adódik, ami azoba eheze érthetõ meg a jóidulattól vezérelt, és a közös ökétes muka ledületével szervezetet alapítók szemével. Néhol még az ügyvéd szemével sem. A kérdés tehát az, hogy a kotrol legcélszerûbb helye a bejegyzés legye-e, vagy a mûködés megkezdését követõ ügyészségi elleõrzésre kellee ikább agyobb súlyt helyezi. Az biztosak látszik, hogy a jogsértéseket jobb megelõzi, mitsem utólag korrigáli, viszot az is igaz, hogy a bejegyzésél, bár erre folyamatos törekvést látuk a bíróságok részérõl, em lehet hatékoya megoldai a mûködési problémákat. Hisze em lehet elõre láti, hogy a mûködés sorá bizoyos alapszabályi, illetve SZMSZ-redelkezések (vagy azok hiáyosságai) potosa milye problémát okozak ha egyáltalá okozak majd a jövõbe. Nyitva maradt tehát a kofereciá a kérdés, hogy szükséges-e már a bejegyzés pillaatába mide késõbbi eshetõségre, jövõbeli jogvitára felkészüli, vagy elegedõ csak az adott helyzetbe szükséges szabályok megalkotása, amelyek az idõk folyamá módosíthatók. CIVIL SZEMLE 2007/1 25

8 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 26 A vezetõ tisztségviselõk visszahívásáak a lehetõsége az alapszabályba szerepel már. Ugyaakkor három bíróság úgy redelkezett, hogy e tekitetbe részletesebb szabályozásra va szükség, úgymit a visszahívás okaiak a felsorolására, valamit a kokrét eljárási red és az Etv ába egyébkét már szereplõ jogorvoslati lehetõségek leírására. Véleméyük szerit azoba ebbe a kérdésbe az eljáró bíróságok ismét csak az egyesületi autoómia területére tévedtek. Ahogya a közgyûlések em kell megidokolia azt, hogy kit miért választ meg meghatározott pozíciókba, véleméyük szerit a visszahívást sem feltétleül szükséges. (EBGY:17) A koferecia elõtt ez két kérdés formájába jelet meg, de egyértelmû válasz em született. Ha a vezetõ tisztségviselõk megválasztási joga a közgyûlés autoómiájáak körébe tartozik, akkor a visszahívási jog (a visszaélések lehetõség szeriti kizárása mellett, így a visszahívadó tisztségviselõ megfelelõ védekezési jogáak bizelméletileg 4. A bírósági végzésekbe elõírt ajálások Az eljáró bírók az alapszabályba szükségesek látszó módosításokat általába paracsoló (modhaták, koges) módba fogalmazták meg; ritká alkalmaztak megegedõ (modhaták, diszpozitív) megfogalmazásokat, és a helyzet még ilye esetekbe sem egyértelmû, mivel a kérelmezõk az esetek többségébe értelmezhetik a megfogalmazást úgy is, mit udvariasa megfogalmazott elõírást (valójába az esetek túlyomó többségébe jól teszik, ha úgy értelmezik). Például: megfelelõ lehet, ha az alapszabály rögzíti vagy megfotoladó az alapítók által alkalmazott távszavazás (szövegösszefüggésébe, potosabba: megfotoladó aak elhagyása). (EBGY:28) Az elsõfokú hiáypótló végzésekbe számos olya kogese meghatározott, azaz kötelezõe végrehajtadó redelkezést találtuk, amelyek em jogszabályból következek, és ehéz lee még a demokratikus mûködés elvéhez is köti ezeket. Ugya az ily módo elõírt hiáypótlás éháy esetbe még elfogadható is lee egyes egyesületek számára mide esetbe kötelezõe elõíri ezeket azoba em lee helyes. Erre példa az a végzés, amely elõírta, hogy a szükség eseté helyett akadályoztatása eseté szöveg szerepelje az elök mukáját átvevõ elökhelyettes jogaiál. Ide tartozik még az a hiáypótlás is, amely azt redeli el, hogy a határozatképességhez bizoyos tisztségviselõk jelelétét írja elõ az alapszabály. Abba a koferecia résztvevõi közül többe egyetértettek, hogy em lehet a hiáypótló végzésbe olya elõírást tei, ami em következik a jogszabályokból. Kérdés marad azoba továbbra is, hogy va-e, illetve legye-e lehetõsége a bejegyzõ bírákak arra, hogy praktikus ötleteiket, hatékoyságövelõ észrevételeiket a civil szervezetekkel közölhessék, és ezt milye formába teheték meg. 5. A választási joggal együtt jár-e a visszahívási jog? 26 CIVIL SZEMLE 2007/1

9 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 27 ELMÉLETILEG tosításával) meyibe korlátozható és miért? Ameyibe idokoli kell a visszahívást, tartalmazhatja vagy tartalmazza-e az alapszabály a visszahívási okok felsorolását, vagy elegedõ az alapszabály céljaira törtéõ általáos utalás? 6. Tag kizárása demokratikus elvek szerit A tag kizárásával öt végzés foglalkozott. Ebbõl égy a következõket írta elõ: a tag kizárásával kapcsolatba e csak a közgyûlési jogorvoslatot szabályozza az alapszabály, haem azt is, hogy e jogorvoslatra háy apo belül kerülhet sor Az egyik bíróság elõírta: a tag kizárása tárgyába maga az eljárás alá vot tag is szavazhasso, mert ezt látta összhagba lévõek az Etv. 6. (1) bekezdésébe meghatározott egyesületi demokrácia elvével. (EBGY:15) A civil szervezetek gyakorlati mûködését ismerve sem köyû mide esetbe egyértelmû választ adi ezekre a kérdésekre: Ha a saját személyérõl va szó (például a szervezetbõl való kizárásakor), gyakorolhatja-e a tag a szavazati jogát? Másik oldalról: korlátozható-e a tag szavazati joga? Redelkezi kell-e az alapszabályba a tag kizárását kimodó vezetõségi határozat jogorvoslati határidejérõl? Elképzelhetõ lee akár egy olya megoldás is, hogy redelkezés hiáyába a jogorvoslat elõterjeszthetõ legye egésze a következõ közgyûlés idõpotjáig. 7. Szavazategyelõség eseté a levezetõ elök szavazata döt Ezt az általáosa bevett gyakorlatot egy külöleges esetbe jogszabályba ütközõek miõsítette a 4/2005. KJE jogegységi dötése. Eszerit háromtagú vezetõség esetébe megegedhetetle az elök dötéséek megkülöböztetése, amikor 2 tag jeleléte eseté az elök szavazatáak preferálása egyszemélyi dötést jeletee, ami valóba em demokratikus. Ugyaakkor általába sehol sem csak 3 tagú a vezetõség. Két elsõfokú végzés (amely még a jogegységi dötés elõtt született) a közgyûlés dötéshozatali szabályai közül töröli redelte, hogy szavazategyelõség eseté az elök szavazata döthet. Kérdés, hogy a közgyûlési dötéshozatal esetére az alapszabály révé a tagok felruházhatják-e az elököt eyi többlethatalommal. Ameyibe az elök megkülöböztetése em elfogadható, milye más megoldások vaak a szavazategyelõség miatt esetleg kialakuló patthelyzetre? Erre több választ is hallhattuk: meg kell ismételi a szavazást, és ismételt szavazategyelõség eseté a javaslatot elvetettek kell tekitei. Eek a módszerek csak az a hibája, hogy a javaslat elvetése ugyaúgy dötés, mit aak elfogadása További kérdés volt, hogy csak a 3 tagú vezetõség szélsõ esetébe megegedhetetle az elök szavazatáak agyobb súlyt adi, vagy semmilye más esetbe sem megegedhetõ. CIVIL SZEMLE 2007/1 27

10 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 28 Az egyesületi jog alapelveiek kimukálása és érvéyesítése Úgy godoljuk, hogy eze a területe még sok a közös teivaló. Fotos lee, hogy a bírói gyakorlat iráyítói és a civil szervezetek közöse tárják fel az egyesületi jog alapjait, és a gyakorlati példák alapjá igyekezzeek azokat a határvoalakat kielméletileg 8. Távülésezés, távszavazás A NOSZA egyesületi alapszabály összeállításakor tisztába voltuk azzal, hogy a szabályozás hagyomáyosa a személyes jelelét mellett képzeli el a közgyûlés és a vezetõségi ülések megtartását. A 21. századba már valóba meg lehet ismeri egymás véleméyét, és kiyilváítai az akaratukat elektroikus úto is (pl. video- vagy telefokoferecia, iteretes felület igéybevételével), a fizikai jeleléttel csakem egyeértékû módo. Kérdés, hogy a tagok, sõt a kívülállók jogai meyibe érvéyesíthetõk, hisze ezek az ülések közhaszú szervezetek eseté mideki számára yilváosak. Az bizoyosak látszik, hogy már em tartható fe az a többször viszszatérõ elleérv, miszerit az ülésezés és a határozathozatal em jellemzõ formái ezt egedélyezõ speciális jogszabályi redelkezés hiáyába megegedhetetleek leéek. 3 Az viszot jogos elvárás és ebbe a júiusi koferecia résztvevõi agyjából egyetértettek, hogy valamilye formába redelkezi kell arról, hogy az elektroikus eszközökkel megtartott ülések yilváossága hogya biztosított a közhaszú szervezetek esetébe. Erre megfelelõek látszik a tagok és a szélesebb yilváosság tájékoztatása az adott ülés idejérõl, témaköreirõl és megredezési formájáról azzal a tájékoztatással, hogy aki csatlakozi kívá, idõbe jelezze ezt a szervezõkek. 9. Jogszabály idézése az alapszabályba A másodfokú ítéletek és a koferecia tapasztalatai alapjá határozotta leszögezhetjük, hogy a megyei bíróságokál tapasztaltakkal elletétbe ics arra komoly érv, és ics olya jogszabály, amely egyes jogszabályi szövegekek az alapszabályba (illetve a vezetõségi taggá megválasztást elfogadó yilatkozatba) törtéõ szó szeriti idézését elõírá. Bizoyos esetekbe azoba szükséges a potos jogszabály-helyre törtéõ hivatkozás (például az összeférhetetleségi szabályok eseté). Lépjük tovább! Bár az egyesületek yilvátartásba vételével kapcsolatos bírósági gyakorlatba számos elletmodásra, visszásságra mutattuk rá, ezek közül több ikább egyedi eset, külö itézkedést em igéyel. Va ugyaakkor éháy olya kérdés, amelybe az egységes bírói gyakorlat hiáya akadályozza az egyesületek alapítását és hatékoy mûködését. 28 CIVIL SZEMLE 2007/1

11 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 29 ELMÉLETILEG jelöli, amelyek az egyesületi autoómiát védik a bírói, ügyészségi túlszabályozási törekvésektõl. Az ügyészség hatásköre Meglehetõse markása fogalmazódott meg a kofereciá az a véleméy, hogy újra kellee godoli az ügyészség szerepét a yilvátartásba vételi eljárásál, és a mûködõ egyesületek törvéyességi felügyeletére korlátozi hatáskörüket. Egy megyei bíróságról érkezett hozzászóló a kofereciá egyeese így fogalmazott: Az esélyt sem adják meg a mûködés megkezdésére. Alapszabály-sablo megalkotása A koferecia alatt is felvetõdött az a javaslat, hogy a jogszabály mellékletekét alkossaak meg egy olya alapszabálymitát, amelyet em közhaszú szervezetek bejegyzéséhez alkalmazi lehete. Ez mid az alakuló szervezetek, mid a yilvátartásba vételél eljáró bíróságok dolgát megköyíteé. 4 Mivel ha rosszul vezetik be, em jól alkalmazzák egy ilye sablo akár az egyesületi autoómiát is csorbíthatja, megalkotásába feltétleül be kellee voi a civil szervezeteket és szakértõiket is. Nyilatkozat a várható bevétel agyságáról Az ítélõtáblák is megerõsítettek miket abba, hogy em jogos a yilvátartást vezetõ bíróságok elvárása, hogy az alapszabály yilatkozzo arról, hogy az egyesület várható éves bevétele meghaladja-e az 5 millió foritot. Ezt a rossz gyakorlatot is vissza kellee szorítai. Nyilváosság a 21. századba Fogadja el és támogassa a bírói gyakorlat az elektroikus kommuikáció térhódítását azzal a megkötéssel, hogy az ezzel kapcsolatos dötéshozatali megoldások em csökkethetik az eljárások yilváosságát fogalmazott a taulmáykötet az elsõfokú végzések alapjá. Mid az ítélõtáblák, mid a koferecia résztvevõi külöbözõ álláspotokat képviseltek ebbe az ügybe. Ugya véleméyük szerit ikább ösztöözi kellee az elektroikus iformációtechológia elterjedését a civil szervezetek között, a legfotosabb mégis az lee, hogy mikét az eddigi kérdésekbe is itt is egységessé váljo a bíróságok álláspotja. Mi lee hát az ideális végkicsegése eek a cikkek? Hisze a szerzõ, és midazok, akikkel együtt dolgozik, az ügyvédek, civil szervezetek vezetõi, kutatók és ökétesek regeteg kudarcról tudak beszámoli. Esetekrõl, amikor értelmetleek tûõ idokok alapjá utasítják el egy szervezet bejegyzését, az alapszabály módosításaiak egedélyezését. Az ügyészek pedig számos olya törtéettel szolgálak, ahol az alapszabály túl általáos megfogalmazása, a szabályozás hiáya miatt perelek joggal vagy jogtalaul eltávolított vezetõségi tagok, alkalmazottak. CIVIL SZEMLE 2007/1 29

12 csz10 elm 2 birosag.qxd :56 Page 30 ELMÉLETILEG A szerzõ azoba optimista, hisze egy merész vagy sokak szerit ikább pimasz vállalkozás yomá sikerült objektív képet alkoti arról, hogy mibe és milye mértékbe kiszámíthatatla és jogszerûtle az egyesületek bírósági yilvátartásba vétele. 5 Sõt, sikerült eléri, hogy eek yomá olya párbeszéd iduljo el a jogalkalmazók között, amelyek eredméye az is lehet, hogy holaputá vagy talá ikább egy-két év múlva kicsit egyszerûbb lesz azok dolga, akik rászáják magukat, és közhaszú egyesületet alapítaak. És ez em utópia. Jegyzetek 1 Személyes közlés, a taulmáykötet elõkészítése kapcsá. 2 A NOSZA Egyesület hiáypótlási eljárását az alakuló ülés utá tizehárom hóappal késobb (2006. szeptember 9-é) kelt végzés zárta le. 3 Megjegyezzük, hogy ez a jogértelmezési logika sajálatos módo felbukka a Legfelsõbb Bíróság 2/2005. sz. közigazgatási jogegységi dötéséek idokolásába is: Az egyesületi tagok személyes joggyakorlásáak alkotmáyos kötelezettségét támasztja alá az is, hogy az Etv. em tartalmaz olya redelkezést, amely lehetõvé teé a tagsági jogok meghatalmazott útjá való gyakorlását. 4 Ehhez jó hivatkozási alapot adhatak a cégek számára 2006 óta biztosított egyszerûsített yilvátartásbavétel tapasztalatai. 5 Talá em véletle az egybeesés, hogy a koferecia utá röviddel a témához szorosa illeszkedõ jogegységi dötés született szeptember 26-á 4/2006. Közigazgatási jogegységi határozat a közhaszú szervezetet létesíto okirat tartalmáról címmel. 30 CIVIL SZEMLE 2007/1

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Elektronikus közzétételi lista:

Elektronikus közzétételi lista: Elektroikus közzétételi lista: 2016. 09.30. I. Szervezeti, személyzeti adatok dat Frissítés Megőrzés 1. Elérhetőségi adatok (a hivatalos eve, székhelye, postai címe, telefo- és telefaxszáma, elektroikus

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 305/2005. (XII. 25.) Korm. redelet a közérdekű adatok elektroikus közzétételére, az egységes közadatkereső redszerre, valamit a közpoti jegyzék adattartalmára, az adatitegrációra voatkozó részletes szabályokról

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia

A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai A közeljövő kihívásai dr. Lódi Petra Szilvia A civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

1. Az absztrakt adattípus

1. Az absztrakt adattípus . Az asztrakt adattípus Az iformatikáa az adat alapvető szerepet játszik. A számítógép, mit automata, adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel (alakít át) és továít. Mi adatak foguk tekitei mide olya iformációt,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 171/2012. (I.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 171/2012. (I.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/32883-9/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúráak megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyitéző: személyes adat Melléklet: a hatósági elleőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére.

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére. Véletleített algoritmusok Tegyük fel, hogy va két doboz (A,B), amely egyike 1000 Ft-ot tartalmaz, a másik üres. 500 Ft-ért választhatuk egy dobozt, amelyek a tartalmát megkapjuk. A feladat megoldására

Részletesebben

Eseményalgebra, kombinatorika

Eseményalgebra, kombinatorika Eseméyalgebra, kombiatorika Eseméyalgebra Defiíció. Véletle kísérletek evezük mide olya megfigyelést, melyek több kimeetele lehetséges, és a véletletől függ, (azaz az általuk figyelembevett feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Készletfiaszírozásra Érvéyes készletfiaszírozási szerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló . Számelmélet I. Feladatok 1. Háy égyzetszám osztója va a 7 5 5 7 számak?. Az pozitív egész számak potosa két pozitív osztója va, az + 1-ek pedig potosa három. Háy pozitív osztója va az + 01 számak? OKTV

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei

K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei 2008. október 20. Jele K&H csúcstámadás életbiztosítási szerződés általáos feltételei (a továbbiakba

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben