IKT eszközök használata az oktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKT eszközök használata az oktatásban"

Átírás

1 IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat utá átkerültem a felsőoktatásba. Így tapasztalatból tudom, meyire igéylik a taulók a passzív befogadáso alapuló, a hagyomáyos taítástól eltérő oktatási módszereket. A kostruktív pedagógiai módszerek és mukaformák, a korszerű taulási taítási techikák feltételezik az IKT haszálatát, mely agyba hozzájárulhat a taulók motivációjához, eredméyesebbé tehetik a evelő-oktató mukát. Ahhoz, hogy a pedagógusok képesek legyeek e feltételekek megfeleli, elegedhetetle, hogy maguk is birtokába legyeek mideze ismeretekek. Biztosa közlekedjeek a kibertérbe, s képesek legyeek megtaítai taítváyaikat is a hipermédia világába tájékozódi. Iform szakértő és szaktaácsadókét é is több képzést tartottam, hogy a kollégák megszerezzék a korszerű iformi eszközök haszálatához szükséges kompeteciákat. Az oktatásiráyítás már az 1990-es évekbe megfogalmazta az IKT eszközök oktatásba való elterjesztéséek fotosságát. A 2004-től kezdődő, az iskolák digitális zsúrkocsival, majd iteraktív táblával törtéő ellátása, s a számos iformi fejlesztést támogató pályázat is e célt szolgálta. Egy 2006-ba készült, az SDT moitorhoz kapcsolódó mérés szerit a hazai taárok fele redszeres IKT haszáló mid a felkészülésbe, mid az admiisztrációba, valamit óráiko is (Huya, 2008). A multimédiás taeszközök ige épszerűek a diákok és a taárok körébe. A multimédia techológiák segítségével rövid idő alatt agy meyiségű iformációhoz lehet juti, mely sokkal hatékoyabbá teszi a taulást (Forgó, 2007). Itézméyükbe agy hagsúlyt fektetük arra, hogy taító szakos hallgatóik redelkezzeek a multimédiás eszközök oktatásba való felhaszáláshoz szükséges kompeteciákkal. Ugyaakkor utolsó éves övedékeik külső taítási gyakorlataiko többször tapasztalták, hogy szakvezetőik em élek a redelkezésre álló IKT lehetőségekkel, illetve em egedték azt sem, hogy a jelöltek haszáljaak multimédiás eszközöket óráiko. Az óráimo is azt tapasztaltam, hogy hallgatóik meglehetőse tájékozatlaok e tére. Kívácsi voltam, milye IKT tapasztalatokra tettek szert közoktatási taulmáyaik sorá. Az empirikus vizsgálat Hipotézisek A folyamatos fejlesztések következtébe az IKT eszközök felhaszálása a középiskolába szigifikása magasabb szitű, mit az általáos iskolába. Az IKT eszközök haszálata egyik iskola fokozatba sem éri el sem a kíváatos, sem a emzetközi szitet. 332

2 A mérőeszköz bemutatása Vzdelávaie, výskum a metodológia, ISBN Feltevéseim alátámasztásához kérdőívet készítettem, melybe háttérkérdésekre, általáos és a középiskolába a külöböző óráko haszált IKT eszközökre, ezek haszálatáak céljára kérdeztem rá, valamit hogy ezeket taulókét haszálhattáke? Eek megfelelőe a kérdőív öt kérdéssorból és 514 itemből épült fel. Az egyes eszközök, illetve ezek felhaszálási módjaiak gyakoriságát kellett értékeliük az egyes óráko: gyakra (3), éha (2), soha (1) em haszálták az adott órá. Meghatároztam, hogy a kérdőív meyire jól mér, a reliabilitás jellemzésére a Crobach-féle alpha koefficiest haszáltam, mely 0,967-ek adódott. Háttérváltozók A kérdőívet 85 első-, illetve másodéves taító szakos hallgató töltötte ki, hisze ők már abba az időszakba jártak általáos-, majd középiskolába, amikor a fet említett fejlesztések folytak. A mita többsége, 85%-a a éves korosztályba tartozik, emek szeriti megoszlása, 14 férfi és 71 láy. Noha a mita korátsem reprezetatív, em is ez volt a vizsgálat célja, haem kívácsi voltam, hol jártak a hallgatók általáos, illetve középiskolába. A kérdőívet kitöltők 54 település 78 általáos, valamit 35 település 60 középiskolájából érkeztek. Többségük a Dél-Alföldről származik, de az ország mide potjáról va hallgatók. Mivel taító szakosok a megkérdezettek, fotos hogya viszoyulak az iskolához. Örvedetese magas értékeket kaptam, hisze az általáos iskolába 78,9%, a középiskolába 87,6% szeretett jári, a főiskolára émileg alacsoyabb értéket, 75,3%-ot kaptam. A megkérdezettek 30,6%-a kívá egyeteme továbbtauli, s 34,1% szerit több diplomára va szükség, ige kevese, a válaszadók midössze 4,7%-a szerete doktori fokozatot szerezi. A megkérdezettek iskolai végzettségét tartalmazza a következő diagram: 1. ábra. A szülők legmagasabb iskolai végzettsége Ha a szülők legmagasabb iskolai végzettségét vizsgáljuk, látható, hogy az ayák végzettsége léyegese magasabb. Figyelemre méltó, hogy az apák közül majd kétszer ayia (49,4%) redelkezek szakmukás végzettséggel, mit az ayák 333

3 (25,3%). Az ayák közül 10,6%-kal többe redelkezek érettségivel, s majd kétszer ayiak va főiskolai diplomája, mit az apákak, míg az egyetemi végzettség teré ics léyeges eltérés. Iformi eszközök haszálata az általáos iskolába A számítógép haszálatáak úgy tűik még midig a legfőbb tere az iskolába az iform óra, bár meglepő, hogy 3 tauló yilatkozott úgy, hogy soha, 2 pedig, hogy csak éha haszáltak számítógépet. A számítógép többi órá való felhaszálását tartalmazza a 2. ábra: 2. ábra. Számítógép haszálata az egyes óráko A kérdőíve szerepelt a többi tatárgy is, de az ezeke való előfordulás ulla, vagy olya kicsi, hogy ics értelme ábrázoli. Ez sajos a többi kérdéscsoport eseté is feáll, mit azt tapasztali fogjuk. Legtöbbször az idege i óráko haszáltak számítógépet, s szembetűő a természettudomáyos tatárgyako, a biológia órák kivételével, milye ritká haszáltak számítógépet. Ha a két előfordulást összegezzük, a számítógép haszálatával jól együtt mozog a projektor haszálata, melyet az első táblázat tartalmaz. 1. táblázat. A projektor haszálata az egyes óráko Matemat ika Kémia Biológia Fizika Földrajz Iformati ka Néha 19% 22% 9% 13% 24% 16% 15% 24% 7% 5% 2% 0% 5% 1% 5% 28% Úgy tűik, a számítógép-projektor kofigurációt a taárok többyire egyszerű kivetítőkét alkalmazták. Erre utalak a további eredméyek is. A számítógép és az iteret segítségével olya ismeretek is bemutathatók ezeke az óráko, amelyek aligha érhetők el egy iskolába. A következőkbe tehát arra voltam kívácsi, mely 334

4 óráko haszálták ismeretszerzésre az világhálót. A kapott eredméyeket láthatjuk a következő ábrá: 3. ábra. Az iteret haszálata az egyes óráko Látható, hogy iteretet is idege i, illetve magyar óráko haszálták legtöbbet. Redkívül alacsoy felhaszálást kaptam matem, kémia és fizika óráko, pedig éppe ezekhez a tatárgyakhoz sok érdekes, jól haszálható segédayag található az oktatást segítő portáloko. 2. táblázat. Az iteraktív tábla haszálata az egyes óráko Matema tika Kémia Biológia Fizika Földrajz Iformat ika Néha 4% 6% 4% 1% 1% 2% 0% 15% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 11% Az iteraktív tábla segítségével redkívül látváyossá, érdekessé tehetjük óráikat, s tapasztalatom szerit még azokat a taulókat is mukára serketik, akik egyébkét em szoktak dolgozi az óráko. Haszálata teré még alacsoyabb értékeket kaptam, mit az iteret eseté. Az iform óra kivételével alig haszálták a táblát. Eek oka valószíűleg az, hogy általába a gépterembe szerelték fel az első táblákat, hisze az iformatikusok tudták ezeket haszáli. Megkérdezett hallgatóik általáos iskolai taulmáyaik sorá em haszáltak PDAt, szavazóredszert és tablet PC-t. 335

5 Iformi eszközök haszálata a középiskolába A kérdőív következő részébe megéztem, hogy a középiskolába hogya változott az előbbi eszközök haszálata. A számítógép felhaszálását mutatja a következő ábra: 4. ábra. A számítógép haszálata a középiskolába Látható, hogy alig látuk elmozdulást a tatárgyak többségéél az általáos iskolához képest. Kivételt képez a kémia óra, ahol a 6+0%, 15+1%-os felhaszálásra övekedett. Örvedetes, hogy belépett a felhaszálók körébe a vizuális evelés, sőt a gyakra haszálók között az élvoalba került. Eek magyarázata valószíűleg az is lehet, hogy középiskolába megövekszik a művészettörtéet taításáak aráya ebbe a tatárgyba. A számítógép haszálata az iform óráko teljessé vált, midössze egy kitöltő yilatkozott úgy, hogy ott is ritká haszálták. A projektor haszálata teré megfigyelhető, hogy míg az általáos iskolába szite teljese összekapcsolták a számítógép haszálatával, itt már megkülöböztetik azt, amikor csak számítógépet haszáltak projektor élkül. A projektor haszálatáak gyakoriságát tartalmazza a 3. táblázat: 3. táblázat. A projektor haszálata a középiskolába Matem Kémia Biológi a Fizika Földraj z Iforma tika Rajz Néha 27% 27% 13% 21% 32% 21% 14% 27% 21% 14% 6% 7% 6% 13% 7% 14% 59% 19% A i órák eseté jeletős visszaesés tapasztalható, míg a magyar és a természettudomáyos tatárgyak eseté, a földrajz kivételével, léyeges övekedés látható. Az iform óráko megkétszereződött a gyakori felhaszálás, és itt is belépett a rajz óráko való felhaszálás. Úgy tűik, középiskolába megváltozott a projektor felhaszálásáak szerepe. Már em csak írásvetítőkét haszálták a pedagógusok, haem összekapcsolták az iteret haszálatával is. Erre utal, hogy ugyaazo tatárgyak eseté 336

6 tapasztalhatuk övekedést, illetve visszaesést az iteret haszálatába, mit a projektor esetébe (5. ábra): 5. ábra. az iteret haszálata a középiskolába Midössze kette yilatkoztak úgy, hogy iform órá sem haszáltak iteretet, 81% viszot gyakra szörfözhetett a ete. Az iskolák iteraktív táblákkal való ellátása folyamatos az elmúlt évekbe, így várható volt, hogy jeletőse övekszik az óráko való felhaszálása (4. táblázat): 4. táblázat. Az iteraktív tábla haszálata a középiskolába Matemat ika Kémia Biológia Fizika Földrajz Iformati ka Néha 11% 20% 8% 4% 8% 7% 5% 18% 6% 5% 6% 1% 5% 2% 7% 29% Az elvárásak megfelelőe, mide tatárgy eseté többszörösére őtt a felhaszálás, a vizuális evelés kivételével, ahol midössze eggyel övekedett a gyakori felhaszálók száma. Noha jeletős övekedés tapasztalható az iformi eszközök felhaszálása teré, az eszközöket egyáltalá em haszáló általáos- és középiskolák aráya még így is ige magas. Kívácsi voltam tehát, hogy e övekedés szigifikás-e. Eek igazolására elvégeztem az F-próbát, mely F=0,436-ak adódott, oha kis eltéréssel, de ics szigifikás eltérés a variaciák között, ezért a t-próba elvégezhető. A t-próba értéke t=2,205 0,07 valószíűség mellett, ha kis eltéréssel is, de a két mita közötti külöbözőség a véletle következméye. 337

7 Iformi eszközök felhaszálása az általáos iskolába A kérdőív további részébe arra voltam kívácsi, mire haszálták az általáos iskolába a pedagógusok az iformi eszközöket. A felsorolt 17 lehetőség közül többet em ismertek a hallgatók, hisze kitöltés közbe megkérdezték, hogy mit jelet egyik vagy másik felhaszálás. Az első lehetőség a taayag szövegéek, illetve vázlatáak kivetítése volt. Ha visszatekitük a 2. ábrára és az 1. táblázatra, látható, hogy a felhaszálók jeletős részbe erre haszálták az eszközöket: 5. táblázat. A taayag szövegét/vázlatát vetítették ki Matem Fizika Kémia Biológia Földrajz Iforma tika Néha 16% 12% 6% 5% 9% 12% 11% 18% 2% 11% 5% 1% 0% 2% 4% 5% 33% 6% Hasoló értékeket kaptam a feladat és azok megoldásáak kivetítésére: 6. táblázat. A megoldadó feladatok és azok megoldásáak kivetítése Rajz Felad at Megol dás Matema tika Fizika Kémia Biológia Földrajz Iforma tika Néha 16% 16% 15% 4% 11% 12% 11% 26% 2% 6% 2% 0% 1% 2% 1% 28% Néha 14% 14% 8% 4% 9% 9% 8% 26% 1% 2% 6% 0% 0% 1% 1% 21% Szembetűő, hogy a megoldások kivetítése teré mide esetbe alacsoyabb értékeket kaptam. Sajálatos ez, hisze tapasztalatom szerit a megoldások elleőrzéséhez, illetve megértéséhez általáos iskolába külööse fotos, hogy a taulók lássák a potos megoldást. E techika segíthet abba is, hogy jól áttekithetőe bemutassuk a megoldást, s sokkal gyorsabb, mitha a táblára írák fel. A taulást eredméyesebbé tehetjük, ha audiovizuális eszközöket haszáluk szervese beillesztve az órákba. Az oktatófilmek agyszámú ismétlést, példák sorozatát teszik lehetővé, ha ügyelük az egyhagúság elkerülésére (Nagy, 1996). A külöböző filmek és oktató filmek haszálatát láthatjuk a 6. ábrá: 338

8 6. ábra. Oktató film és film haszálata az egyes óráko Jellegéből adódóa filmet legikább a magyar és az idege óráko éztek, míg az oktatófilmek a reáltárgyak eseté voltak jeletősek, hisze így olya ismereteket is be lehet mutati, amelyeket egyszerű grafikákkal aligha tudák megfelelőe szemlélteti. A zeehallgatás teré legmagasabb érték az idege óráko adódott (36%, 6%), megelőzve az éek-zee órákat (16%, 25%). Tapasztalatom szerit iform órá is szívese hallgatak muka közbe a taulók zeét, s a rajzóráko is kifejezette segítheti a mukát a megfelelő zeei aláfestés. A PowerPoit bemutatók képesek kép, hag, video ayag itegrálására, a külöböző aimációk segítségével több iformációt közölhetük, mit egyszerű grafikus oldalakkal, mivel több érzékszervre hat, eredméyesebbé teszi a taulási folyamatot. Emellett bármikor visszaléphetük, s akárháyszor megismételhetők az így yújtott ismeretek, az iteraktív bemutatók az egyéi haladást is lehetővé tehetik. Eek elleére úgy tűik, e lehetőséggel csak az iform taárok éltek (36%, 15%), csupá a magyar óráko kaptam számottevő (12%, 1%) előfordulást. Összese égy tauló említette, hogy haszáltak iteraktív lexikot. Hete modták, hogy éha haszáltak idege óráko iteraktív szótárt, ami agyba segíti a taulás hatékoyságát. órá öte, idege és iform órá kette haszáltak elektroikus köyveket. A Suliet Digitális Tudásbázis (SDT) a számítástechika iskolai megjeleése óta tartalmaz oktatási segédleteket, oktató programokat, letölthető szoftvereket. Eek elleére a hallgatók többsége még csak em is ismerte ezt a szolgáltatást, öte haszálták éha iform órá, s eze kívül még hata a külöböző óráko. A multimédiás oktató szoftverek lehetővé teszik az iformáció tetszetős megjeleítését, a taulás sorá lehetőség va a kommuikációra, az egyéi ütemű haladásra, motiválóa hat a felhaszálóra, ha sikeres megoldás eseté dicséretbe vagy jutalomba részesül (pl. bóusz pot vagy játék) (Horváth, 1998). Az iskolák számítógéppel való ellátásával párhuzamosa jeletek meg az iteraktív taulást segítő szoftverek is. Meglepő tehát, hogy eek elleére ige alacsoy felhaszálási szitet kaptuk. Iteraktív oktató programokat iform órá a kitöltők 13%-a éha, 4%-a gyakra, idege órá 9% éha haszált. Néháy tatárgy eseté jött még egy-egy éha haszálatra voatkozó válasz. Hasolóa alacsoy értékeket 339

9 kaptam az oktató DVD és a digitális oktató játékok eseté, melyet a 7. táblázat szemléltet: 7. táblázat: Az oktató program, DVD és a digitális oktató játékok haszálata Fizika Kémia Biológia Földrajz Iform Oktatóprogram. Oktató DVD Oktató játék éha 2% 9% 2% 0% 1% 1% 13% gyakra 1% 0% 0% 0% 0% 0% 4% éha 12% 26% 8% 5% 7% 5% 20% gyakra 0% 15% 1% 1% 1% 1% 2% éha 1% 6% 0% 0% 2% 2% 21% gyakra 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Programozott egyéi taulási köryezetet hat fő éha, egy kitöltő gyakra haszált iform órá, eze kívül éháy tatárgy eseté egy-egy éha válasz született. A virtuális laboratórium lehetővé teszi olya veszélyes vagy költséges kísérletek bemutatását, amelyeket em tehetük meg egy taterembe, ezzel téve élvezetesebbé a természettudomáyos tatárgyak taulását. Eek elleére alig-alig találkoztak a válaszadók vele. Fizika órá 2%, kémiá 4%, biológiá 5%, földrajzo 1% találkozott virtuális laboratóriummal. Iformi eszközök felhaszálása a középiskolába A záró kérdéssor a középiskolai taárok iformi eszközök felhaszálására voatkozott. A kérdéssor ebbe az esetbe is megegyezett az általáos iskolára voatkozóval. Az első kérdés a taayag szövegéek vagy vázlatáak kivetítése volt. A kapott értékeket a 8. táblázat tartalmazza: 8. táblázat. A taayag szövegét/vázlatát vetítették ki Magya r Matem Fizika Kémia Biológi a Földraj z Iform Rajz éha 18% 18% 4% 12% 9% 21% 11% 27% 4% gyakr a 16% 5% 5% 4% 4% 14% 9% 31% 8% A tatárgyak többségéél éháy %-os övekedés tapasztalható az általáos iskolai értékekhez képest. Jeletősebb, 5-10% közötti övekedés az idege, a fizika, a biológia és az iform órák eseté tapasztalható. Ugyaezt mutatják a feladatok, illetve megoldásuk kivetítésére voatkozó kérdésekre kapott eredméyek is: 340

10 9. táblázat. A megoldadó feladatok és azok megoldásáak kivetítése a középiskolába Magya r Matem Fizika Kémia Biológi a Földraj z Iform Rajz Fela dat Meg oldá s Néha 21% 24% 12% 5% 11% 16% 5% 41% 7% 8% 8% 6% 4% 2% 5% 6% 22% 6% Néha 15% 19% 11% 6% 9% 21% 7% 36% 5% 5% 8% 8% 2% 0% 2% 6% 25% 4% Több tatárgy eseté az általáos iskoláál tapasztaltakkal szembe már a feladatok megoldásáak kivetítése meghaladja a feladat szövegéek kivetítését. Eek oka lehet egyrészt az is, hogy ebbe az iskolafokozatba a taulók szövegértése lehetővé teszi, hogy csak felolvassák a feladatokat ekik, másrészt a megoldások boyolultsága és gyakra hosszúsága is szükségessé teszi, hogy kivetítsék a részletes megoldást. Az oktatófilmek és az egyéb filmek ézése teré a humá tatárgyak domiaciája megmaradt, sőt további övekedés tapasztalható e tatárgyakál, míg a fizika kémia földrajz tatárgyak eseté visszalépés tapasztalható: 7. ábra. A filmek és az oktató filmek felhaszálása a középiskolába A zeehallgatás teré legmagasabb értéket ebbe az iskolatípusba is az idege órák esetébe kaptam (42%, 4%), itt is megelőzve az éek-zee órákat (19%,27%). A magyar óráko 6%-os, míg az iform és a vizuális evelés tatárgyakál 1-2%-os övekedés tapasztalható. Míg a PowerPoit bemutatók haszálata teré általáos iskolába csak magyar és iform óráko mutatkozott haszálat, mely émileg övekedett a középiskolába (magyar: 16%,6%, iform: 29%, 29%), megjelet a fizika (9%), 341

11 a biológia (20%, 7%) és a vizuális evelés (13%, 2%) is a felhaszálók között. Úgy tűik, az iteraktív lexikook haszálata eheze terjed el, hisze csupá idege és iform órá volt kimutatható 5%-os felhaszálás. A taulás kiemelt fotosságú a középiskolába, hisze egyre ikább az a cél, hogy érettségiig vizsgát tegyeek a taulók. Nem lehetük tehát elégedettek az iteraktív szótárak (13%, 4%) haszálatával. Az elektroikus köyvtárak állomáya évről évre rohamosa gyarapodik, s olya köyvritkaságokba (pl. a Corvia kódexek) is betekithetük, amelyeket máskét em lapozgathaták. Meglepőek találom, hogy eek elleére magyar órá 9, idege e 7 tauló haszált e-köyvet. A többi tatárgy eseté 1-1 felhaszálást kaptam. Továbbra sem számottevő az SDT felhaszálása, bár az iform órai felhaszálók száma 14-re övekedett táblázat. Az oktató program, DVD és a digitális oktató játékok haszálata középiskolába Magya r Matem Fizika Kémia Biológi a Földraj z Iform Éek Oktató progra m Oktató DVD Oktató játék éha 6% 9% 5% 5% 2% 2% 2% 18% 0% gyakra 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% éha 11% 29% 2% 11% 4% 14% 8% 18% 13% gyakra 2% 15% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 4% éha 2% 4% 1% 1% 0% 2% 2% 13% 0% gyakra 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 0% A középiskolás taulók motiválása, figyelméek, érdeklődéséek fetartása em köyű. A virtuális világ közel áll hozzájuk, ezért fotosak tartom, hogy ezt kihaszáljuk az oktatás eredméyesebbé tételére. Eek eszköze lehet a külöböző oktató programok, DVD-k és játékok haszálata. Amit azt a feti (10. táblázat) is mutatja, ezek felhaszálásáak szitje mélye alul marad a kíváatostól, aak elleére, hogy ilye programok százai érhetők el igyeese az iterete. A programozott egyéi taulási köryezetet felhaszálók száma léyegébe em változott, csupá az iform órá haszálók száma eggyel csökket. A természettudomáyos tatárgyak óraszámáak csökkeése, a taayag ehézsége fotossá teszi a virtuális laboratóriumok felhaszálását, mely azoba em, vagy alig mutatott agyobb felhaszálást a az általáos iskolaihoz képest. Az iformi eszközök felhaszálása eseté is megvizsgáltam, hogy a két részmita szigifikás-e. Az F-próbát elvégezve F=0,598 értéket kaptam, ami a variaciák egyezésére utal, így a t-próba is elvégezhető volt. A t-próbára t= 0,965 kaptam, a hozzá tartozó valószíűség 0,345, ami 65,6%-os szitek felel meg, tehát a két csoport közötti külöbözőség agy valószíűséggel a véletleek köszöhető. 342

12 Összegzés Tatárgy-pedagógia óráko kollégáim és é is azt tapasztaltam, hogy a hallgatók a korszerű IKT eszközöket és módszereket mikrotaításaikba a lehetőségekhez képest ige ritká építik be. Ezek felhaszálására ige eheze lehet rávei őket, aak elleére, hogy az iformi képzés sorá midet megteszük e kompeteciák megszerzésére. arra hivatkozak, hogy őket sem így taították, s ettől em érezték, hogy rossz képzésbe részesültek vola. Vizsgálatom célja ezért az volt, hogy feltérképezzem itézméyükbe érkező hallgatóik milye tapasztalatokat szereztek általáos és középiskolai taulmáyaik sorá az IKT eszközök oktatási felhaszálásába. Az ifokommuikációs techológiák oktatásba való beépülését 2010-ig kellett vola végrehajtai az I. Lisszaboi célok értelmébe, mely hozzájárul eze eszközök rutiszerű haszálatához (Kozma, 2008). Az IKT eszközök iform órai felhaszálása tekitetébe kapott eredméyek összhagba vaak egy reprezetatív mitá vett méréssel (Tóth, Molár & Csapó, 2011). Ugyaeze felmérés szerit a többi szaktaterem 61 százalékába va iteretelérés, az általam vizsgált iskolákba taító pedagógusok azoba még sem élek a kívát mértékbe ezzel a lehetőséggel. Irodalom FORGÓ Sádor (2007): A korszerű a gyors techológia váltások és tudástraszfer lehetőségét támogató oktatási módszerek és IT techológiák alkalmazásáak lehetőségei és gyakorlata a szakképzésbe I. I Szabó Istvá (szerk.) Techológia Tudomáy Szakképzés. Kutatási jeletés (pp ). Budapest; Gödöllő: Nemzeti Szakképzési Itézet. HORVÁTH Róbert (1998): A multimédiás szemléltető ayagok szerepe az oktatásba. [ ] HUNYA Márta (2008): Országos iformi mérés. Új Pedagógiai Szemle, (1), KOZMA, Robert B. (2008): Comperative aalysis of policis for ICT i educatio. I Voogt, J., & Kezek, G. (Eds.), Iteratioal hadbook o iformatio techology i primery ad secodery educatio (pp ). New York: Spriger. NAGY Sádor (1996): Az oktatáselmélet alapkérdései. Budapest: Taköyvkiadó. TÓTH Edit, MOLNÁR Gyögyvér, & CSAPÓ Beő (2011): Az iskolák IKT felszereltsége helyzetkép országos reprezetatív mita alapjá. Iskolakultúra, (10-11),

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

Megjegyzések. További tételek. Valódi határeloszlások. Tulajdonságok. Gyenge (eloszlásbeli) konvergencia

Megjegyzések. További tételek. Valódi határeloszlások. Tulajdonságok. Gyenge (eloszlásbeli) konvergencia Valószíűségszámítás és statisztika előadás ifo. BSC/B-C szakosokak 6. előadás október 5. Megjegyzések. A tétel feltételei gyegíthetőek: elég, ha a függetle, azoos eloszlású változók várható értéke véges.

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére.

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére. Véletleített algoritmusok Tegyük fel, hogy va két doboz (A,B), amely egyike 1000 Ft-ot tartalmaz, a másik üres. 500 Ft-ért választhatuk egy dobozt, amelyek a tartalmát megkapjuk. A feladat megoldására

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat Kísérlettervezés - biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert u-próba Feltétel: egy ormális eloszlású sokaság σ variaciájáak számszerű értéke ismert. Hipotézis: a sokaság µ várható értéke

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE 2 1. BEVEZETÉS Pokorádi László Szoloki Tudomáyos Közleméyek XVII. Szolok, 3 FOLYADÉKSZÁLLÍTÓ RENDSZER LINEÁRIS PARAMÉTER-ÉRZÉKENYSÉG ELEMZÉSE Techikai redszerek matematikai modellvizsgálata sorá figyelembe kell veük,

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó.

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó. I. Függelék A valószíűségszámítás alapjai I.1. Alapfogalamak: Véletle jeleség: létrejöttét befolyásoló összes téyezőt em ismerjük. Tömegjeleség: a jeleség adott feltételek mellett akárháyszor megismételhető.

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Origial scietific paper Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Egy körkérdés alkalmával az amerikai középiskolák mide ötödik diákja bevallotta, hogy hetete egyszer leissza magát,

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS. Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk. kémia-fizika szakos tanár

NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS. Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk. kémia-fizika szakos tanár NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS SZEMÉLYI ADATOK Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk ISKOLÁK 1979-1984 JATE TTK Szeged kémia-fizika szakos taár 1987-1990 Veszprémi Vegyipari

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2015

Gólyakérdőív (alap) 2015 Gólyakérdőív (alap) 2015 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

Virág Katalin. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

Virág Katalin. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Függetleségvizsgálat Virág Katali Szegedi Tudomáyegyetem, Bolyai Itézet Függetleség Függetleség Két változó függetle, ha az egyik változó megfigyelése a másik változóra ézve em szolgáltat iformációt; azaz

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

A válaszadó-vezérelt mintavétel megbízhatóságának vizsgálata szimulációs módszerekkel 1

A válaszadó-vezérelt mintavétel megbízhatóságának vizsgálata szimulációs módszerekkel 1 Szociológiai Szemle 23(2): 72 88. válaszadó-vezérelt mitavétel megbízhatóságáak vizsgálata szimulációs módszerekkel 1 Kmetty Zoltá Simo Dávid zkmetty@yahoo.com; dr.david.simo@gmail.com Beérkezés: 2013.

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

kismintás esetekben vagy olyanokban, melyeknél a tanulóalgoritmust tesztadatokon szeretnénk

kismintás esetekben vagy olyanokban, melyeknél a tanulóalgoritmust tesztadatokon szeretnénk ÚJRAMINTAVÉTELEZÉSI ELJÁRÁSOK A jackkife (zsebkés) és bootstrap (cipőhúzó a saját kallatyújáál fogva) eljárások agol elevezése is arra utal, hogy itt ad hoc eljárásokról va szó, melyek azoba agyo haszosak

Részletesebben

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív Iskolakultúra 202/3 Sátha Kálmá Kodoláyi Jáos Főiskola Neveléstudomáyi Taszék Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásáál A taulmáy a kvalitatív vizsgálatok megbízhatósági problémáiak

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések! ORVOSI STATISZTIKA Az orvos statsztka helye Életta Aatóma Kéma Lehet kérdés?? Statsztka! Az orvos dötéseket hoz! Mkor jó egy dötés? Meyre helyes egy dötés? Mekkora a tévedés lehetősége? Példa: test hőmérséklet

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula.

Kombinatorika. Variáció, permutáció, kombináció. Binomiális tétel, szita formula. Kombiatorika Variáció, permutáció, kombiáció Biomiális tétel, szita formula 1 Kombiatorikai alapfeladatok A kombiatorikai alapfeladatok léyege az, hogy bizoyos elemeket sorba redezük, vagy éháyat kiválasztuk

Részletesebben

Differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedésének

Differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedésének Differeciaegyeletek aszimptotikus viselkedéséek vizsgálata Mathematica segítségével Botos Zsófia Újvidéki Egyetem TTK Újvidék Szerbia E-mail: botoszsofi@yahoo.com 1. Bevezető Tekitsük az késleltetett diszkrét

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató és Fejlesztő Itézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordiáció) II. szakasz MATEMATIKA 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

16. Az AVL-fa. (Adelszon-Velszkij és Landisz, 1962) Definíció: t kiegyensúlyozott (AVL-tulajdonságú) t minden x csúcsára: Pl.:

16. Az AVL-fa. (Adelszon-Velszkij és Landisz, 1962) Definíció: t kiegyensúlyozott (AVL-tulajdonságú) t minden x csúcsára: Pl.: 6. Az AVL-fa Adelszo-Velszkij és Ladisz, 96 Defiíció: t kiegyesúlyozott AVL-tulajdoságú t mide x csúcsára: bal x jobb x. Pl.: A majdem teljes biáris fa AVLtulajdoságú. Az AVL-fára, mit speciális alakú

Részletesebben

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Facultatea de Matematică şi Informatică Uiversitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Departametul petru Pregătirea Persoalului Didactic Facultatea de Matematică şi Iformatică Lucrare metodico-ştiiţifică petru obţierea gradului didactic I Coducător

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

kritikus érték(ek) (critical value).

kritikus érték(ek) (critical value). Hipotézisvizsgálatok (hypothesis testig) A statisztikáak egyik célja lehet a populáció tulajdoságaiak, ismeretle paramétereiek a becslése. A másik tipikus cél: valamely elmélet, hipotézis empirikus bizoyítása

Részletesebben

6. feladatsor. Statisztika december 6. és 8.

6. feladatsor. Statisztika december 6. és 8. 6. feladatsor Statisztika 200. december 6. és 8.. Egy = 0 szervert tartalmazó kiszolgáló mide szervere mide pillaatba 0 < p < valószíűséggel foglalt, a foglaltságok szerverekét függetleek. Tehát a foglaltak

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE DR. BENKŐ JÁNOS * A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE ÁTTEKINTÉS Az ayag- és készletgazdálkodás fotos feladata a termelés üteméek megfelelő ayagszükséglet folyamatos kielégítése. A termelési program és az

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben