Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*"

Átírás

1 Origial scietific paper Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Egy körkérdés alkalmával az amerikai középiskolák mide ötödik diákja bevallotta, hogy hetete egyszer leissza magát, mide egyedik pedig beismerte, hogy marihuáát szív. Egy másik körkérdés alapjá kiderült, hogy a áluk még fiatalabb gyerekek is szeszes italt fogyasztaak és kábítószert élvezek. 1 Más adatok szerit a legyel fiatalok 58 %-a fogyaszt redszerese alkoholt, mégpedig a évesek bort, a évesek ikább vodkát.* Egy fracia vizsgálat eredméyei alapjá úgy tűik, hogy az abszties középiskolások aráya em haladja meg a 20 %-ot. A fiúk mitegy 20 %-a hetete többször iszik alkoholt, a láyok alkoholfogyasztása pedig e vizsgálat szerit általába a fiúkéak a fele.' Ilye és ehhez hasoló hírek ap mit ap megjeleek a sajtóba, rádióba, televíziós műsorokba. A közvéleméy pedig övekvő aggodalommal figyeli a világ külöböző tájáról érkező híreket, amelyek a doháyzás, az alkoholfogyasztás és ezzel párhuzamosa a kábítószerélvezet fokozódó elterjedéséről számolak be a fiatalok körébe. Ezek a jele.-t-gek közvetle köryezetükbe is riasztó méreteket ölteek. Egyre több gyerek doháyzik, egyre több fogyaszt alkoholt, és sajos, egyre többször halluk kábítós" vagy szipózó", ragasztózó" fiatalról is. A helyzet aál súlyosabb, mert az eddigiek sorá mide erőfeszítés elleére sem sikerült megakadályozi vagy visszaszorítai se a doháyzást, se az alkoholfogyasztást, és a kábítószerrel valamilye formába megismerkedő személyek száma is egyre ő. E szempotból külööse veszélyeztetett korosztályak tekithetők a középiskolások, sőt már az általáos iskola hetedik-yolcadik osztályosai, akikek biológiai fejlődésébe is komoly zavarokat okozhat a doháyzás és alkoholfogyasztás, a rászokás pedig későbbi életvitelük szempotjából meghatározó jeletőségűvé válik. A társadalmi felelősség éppe az б esetükbe a legagyobb: szülőkre, közvetle köryezetre, evelőkre, társadalmi-egészségügyi itézméyekre egyarát voatkozik. Az eddigi törekvések, a szervezett ismeretterjesztő-felvilágosító előadások, a pedagógusi ráhatások, * A Létük 1985-ös taulmáypályázatáak I. díjas pályaműve.

2 a szülői pofook azoba em hozták meg a kívát eredméyt, mit ahogy a kogresszusok, viták, szervezett kampáyok sem. A fiatalok körébe egyre jobba elterjedő doháyzás és alkoholfogyasztás valamit kábítószer-élvezés olyayira allergikus kérdés, hogy emritká a probléma feltárása helyett a felelősség találgatása lesz a fő cél. ügyesek szerit az iskolákat terheli a felelősség, mert egedékeyebbé váltak: egedélyezik a doháyzást, em lépek fel kellő szigorral az iskola szomszédságába sörözgető-pálikázgató diákokkal szembe, csak tessék-lássék kutatják, ki vitt egy kis szíverősítőt" a mukaakcióra, és gyakra csak a szülői értekezlete derül ki, hogy a születésapokat alkohollal üeplik meg a taulók az osztályterembe. Más felfogás szerit a családokra hárul a fő felelősség: a régi ormák fellazultak, a családok bomlékoyabbá váltak, a gyakra bizoytalaá váló családi légkör elől a fiatalok meeküli igyekezek. S a rossz" társaságba keveredő gyerekek a baráti kör elvárásaiak akarak megfeleli még akkor is, ha összeütközésbe kerülek a szülők követelméyeivel. Noha a feti ézetek szélsőségességükél fogva agyo leegyszerűsítik a problémát, és azt sugallják, hogy a felelősség áthárítása közelebb visz a kérdés megoldásához, mégis éháy em elhayagolható jeleségre tapitaak rá. Az utóbbi évtizedekbe ugyais jól érzékelhetőe alapvető változások zajlottak le az élet számos területé, így a családi élet, a hagyomáyos morális felfogás, az életmód, a evelési elvek és szokások voatkozásába is. Valószíűek látszik, hogy e változások öszszefüggésbe állak a fiatalok körébe tapasztalható emkíváatos jeleségek mit pl. a doháyzás és alkoholizmus terjedésével. Mielőtt azoba arra a kérdésre igyekezék választ találi, hogy milye családi, iskolai köryezeti téyezőkkel mutat csakugya összefüggést a fiata-kcrú személyek övekvő mértékű doháyzása és alkoholfogyasztása, szükségük va potos számszerű adatokra, melyek megbízhatóa jelzik a doháyzás és alkoholizálás elterjedését a tizeéves fiatalok körébe. Jele taulmáyuk alapjául egy 666 fiatallal készített felmérés szolgál. A vizsgált személyek az általáos iskola 7. és 8. osztályáak taulói, illetve az általáos középiskola I. és II. osztályába járak. Életkoruk szerit (kevés kivételtől eltekitve) égy csoportba sorolhatók: 14, 15, 16 és 17 évesek. A jelzett kevés kivétel feltehetőe a túl korai beiskolázásból adódott (a 13 évesek), illetve a valamilye ok miatt évvesztes (18 éves) taulók tartozak ide. Nemek szeriti megoszlásba a vizsgált személyek 50,75 %-a (338 fő) fiú, 49,25 %-a (328 fő) pedig láy. 4 Felmérésük azzal a céllal készült, hogy potos adatokat szerezzük a doháyzás és alkoholfogyasztás méreteit illetőe az általáos iskola felsőbb osztályaiba, és yomo kövessük, meyivel övekszik a doháyzó és alkoholt fogyasztó fiatalok száma a áluk egy-két évvel idősebb, a középiskola első két évfolyamába járó taulók körébe. Igyekeztük rámutati a doháyzás és alkoholfogyasztás összefüggéseire valamit az iskolai, családi, baráti köryezetbe tapasztalható egyes jelesé-

3 gekek a taulók doháyzásával, illetőleg alkoholfogyasztásával való kapcsolatára. Megkíséreltük feltári, jele va-e, és ha ige, milye mértékbe, a kábítószer-fogyasztás a vizsgált személyek körébe. A kapott válaszok alapjá képet alkothatuk arról is, hogy maguk a fiatalok hogya vélekedek a doháyzásról, alkoholizmusról és kábítószer-fogyasztásról. Jele taulmáyuk kereté belül a fiatalkorúak doháyzásával és alkoholfogyasztásával foglalkozuk, a kábítószerre voatkozó adataikat más mukába dolgozzuk fel. Doháyzás a fiatalok körébe Felmérésük taulsága szerit a doháyzás iráti érdeklődés, az első cigaretta elszívása már agyo fiatal korba megfigyelhető. Noha eredetileg is feltételeztük, hogy az általuk vizsgált legfiatalabb korosztály (az es születésűek) egy része már bizoyára rágyújtott, az azoba meglepetést okozott, hogy a éves fiúk 60,16 /o-a, a éves láyokak pedig 43,24 /o-a, azaz a korosztályak több mit a fele Í S2,30%) már túl volt az első cigarettá. Mit 1., 2. és 3. táblázatuk eredméyei feltütetik, ez az aráy az évek sorá egyre övekszik. A taulók doháyzása 1. táblázat Életkor Mir doháyzott Míg em doháyzott összese /o % (13)14 éves , , éves , , éves , , (18) éves 57 72, ,85 79 Összese , , táblázatuk adatai emcsak azt árulják el, hogy a éves taulókak több mit a féle már rágyújtott, de arra is utalak, hogy az évek sorá egyre több fiatal kezd doháyozi. Ugrásszerűe emelkedik a doháyzó taulók száma 15 éves korba (68,85 /o-ra), majd a későbbi korosztályokba csak kisebb mértékbe módosul ez az érték. A taulók doháyzására voatkozó átlageredméyeik azt bizoyítják, hogy 666, túlyomórészt év közötti fiatal közül 63,81 /o már cigarettázott, szembe a 36,19 %-kal, azokkal, akik saját bevallásuk szerit még em doháyoztak. (Lásd még az 1. ábrát)

4 A taulók doháyzása (1. ábra) Nemek szeriti lebotásba mit a 2. és a 3. táblázatuk adatai mutatják jeletős eltérés figyelhető meg a fiúk és láyok között. A fiúk doháyzása 2. táblázat Életkor Már doháyzott Míg em doháyzott Összese /o Ve (13)14 íves 77 60, , íves 74 84, , íves 61 79, , (18) íves Összese , , A láyok doháyzása 3. táblázat Életkor Már doháyzott Míg em doháyzott Összese % % (13)14 íves 48 43, , íves 52 54, , íves 56 63, , (18) íves 21 61, ,24 34 Összese , ,04 328

5 A fiúk 60,16 %-a 2. táblázatuk alapjá már éves korába rágyújt. 15 éves korára pedig a fiúk 84,09 %-a már elszívja az első cigarettát, s ez az érték a későbbiek sorá em övekszik. A léyeges külöbség a 13 14, illetve 15 éves korba doháyozi kezdő fiúk között figyelhető meg: eredméyeik szerit mitegy 24 %-kal több fiú gyújt rá ebbe a korba, mit ezt megelőzőe. A láyokál viszot más tedecia figyelhető meg: áluk fokozatosabba övekszik azokak a száma, akik saját bevallásuk szerit már elszívták az első cigarettát. A 16 és 17(18) éves láyok között azoba ebből a szempotból léyeges külöbséget em találtuk. 2. és 3. táblázatuk adatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a fiútaulók mide korosztályba jóval magasabb százalékba érdeklődek a doháyzás irát, mit a láyok. A legagyobb eltérés a 15 éves fiúk és láyok között tapasztalható: a láyokhoz képest 30 %-kal több azokak a fiúkak a száma, akik 15 évese rágyújtaak. Más korosztályokba mitegy 20 %-os ez a külöbség. Az oszlopos diagram (2. ábra) jól érzékelteti a magas doháyzási mutatószámokat valamit a fiúk és láyok doháyzás iráti érdeklődésébe megyilváuló külöbségeket. A taulók doháyzása emek szeriti megoszlásba Természetese e magas százalékaráyál jóval kisebb azokak a fiatalokak a száma, akik emcsak rágyújtottak, de alkalmakét vagy redszerese azóta is doháyozak. A fiúk és a láyok között ebből a

6 szempotból is külöbség figyelhető meg: a láyok 21,04 %-a doháyzik alkalmakét és 5,79 %-a redszerese, mig a fiúk 32,25 %-a vallotta, hogy alkalmakét doháyzik, és 11,83 % azt, hogy barátai körébe redszerese doháyzik. két mutató esetébe is egyértelmű, hogy az évek előrehaladtával egyre ő az alkalmakét és redszerese doháyzó fiatalok száma. Míg pl. a éves geeráció fiútagjaiak 15,63 %-a állította, hogy alkalmakét doháyzik, a 16 évesekek már SO,64 /o-a! Ugyaez a tedecia figyelhető meg a láyok esetébe is. A évesek közül csak 10,81 % az alkalmi doháyzók száma, a 16 évesek közül már 23,86%, a 17/18 évesek közül pedig 38,24%. Felmérésük szerit a 17(18) éves fiúkak több mit a egyede (26,67 %-A) redszeres doháyosak vallja magát. Vajo milye okokra vezethető vissza a fiatalkorúak körébe tapasztalható doháyzás iráti érdeklődés megjeleése? Milye mértékbe érezteti hatását a köryezet doháyzása, és meyire érvéyesül a család tiltó ereje 3 Kérdőívük segítségével azt is szerettük vola megtudi, hogy maguk a fiatalok meyire érzik felőttes pózak, szerepek a doháyzást. Ez utóbbi kérdésre egyértelmű hárítás volt a válasz az éritettek részéről. Azzal elletétbe, hogy a közvéleméy a fiatalkorúak doháyzását legáltaláosabba felőttes attitűdek miősíti, maguk a fiatalok em így vélekedek erről: a fiúk közül csak 5,33 % (18 személy), a láyok közül pedig midössze 1,52 % (5 személy) válaszolt úgy, hogy már eléggé felőttek" tekiti magát a doháyzásra. Figyelemre méltó az is, hogya viszoyulak a fiatalok köryezetük doháyzásához. 54 %-uk ki em állhatja", ha doháyozak a közelébe, s ez az aráyszám magasabb, mit azokak a száma, akik még egyáltalá em gyújtottak rá. Tehát aak elleére, hogy a vizsgált személyek jó része már cigarettázott, soka közülük mégsem szívelik, ha maguk is ki vaak téve mások doháyzásáak. A doháyosoktól való idegekedés azoba az életkor aráyába csökke. Láyokál éppúgy, mit a fiúkál, bár a láyok általába kevésbé tolerásak a köryezet doháyzásával szembe, mit a fiúk. Míg a éves gyerekek 67,78 %-a em szereti, ha doháyozak körülötte, a 15 évesekek már csak 53 %-a, a 16 évesekek 45,45 %-a, a évesek közül pedig még kevesebbe (37,97 %). Aak megfelelőe, hogy maguk egyre jobba és egyre agyobb mértékbe doháyozi kezdeek, úgy válak megértőbbé, elézőbbé a köryezet doháyzásával szembe is. A fiatalok doháyzásáak kérdésébe az iskolai és családi köryezet em mide esetbe képvisel egységes álláspotot. Külööse a középiskolák egyes csoportjaira voatkozik ez, amelyekbe kijelölt helye egedélyezik a diákok számára a doháyzást, abból a meggodolásból kiidulva, hogy ily módo elejét tudják vei a mosdókba és más eldugottabb helyeke törtéő, kevésbé elleőrizhető doháyzásak. A szülők ezzel szembe még a középiskolás diákok esetébe is sokkal jobba tiltják a doháyzást. Mit 4. táblázatuk eredméyei mutatják, a szülők jelelétébe a fiatalok közül csak agyo kevese gyújthatak rá.

7 A szülök előtt rágyújthat Életkor Fi úk /. Lá yok öss: tese /. (13)14 éves 1 0,78 1 0,42 15 éves 9 10,23 1 1, ,46 16 éves 16 20,78 3 3, ,52 17(18) éves 12 26,67 3 8, ,99 összese 38 11,24 7 2, ,76 Táblázatuk szerit a szülők 6,76 %-a egedélyezi gyermekéek, hogy jelelétébe is doháyozhat. A fiúk és a láyok esetébe a szülők em egységes álláspotot foglalak el: a láyok számára jobba tiltják a doháyzást, a fiúkkal szembe kissé egedékeyebbek, hisze a láyokak csak 2,13 %-a gyújthat rá szülei előtt, a fiúkak pedig 11,24 %-a. A szülők egedékeysége külööse a fiútaulók szüleiél érzékelhető ez a jeleség gyermekeik életkorával aráyosa övekszik. Míg a éves gyerekek léyegébe em gyújthatak rá a szülők előtt, addig a 16 éves fiúk 20,78 %-a, a 17(18) éves fiúkak pedig 26,67 %-a cigarettázhat szülei jelelétébe. A tedecia a láyok szülőkél is megfigyelhető, de kisebb mértékbe. A szülők doháyzást ellező magatartása elleére is mide korosztályba ige magas a szülők tudta élkül doháyzó taulók száma: a fiúk és láyok közül is sokkal többe doháyozak, mit aháya a szülők előtt rágyújthatak. A fiatalok doháyzására voatkozó adataikat összegezve megállapíthatjuk, hogy az első cigaretta elszívásával már agyo fiatalo megpróbálkozak taulóik. A szülők tiltó hozzáállása külööse a láyok esetébe érvéyesül, s más okok mellett valószíűe ezzel is magyarázható, hogy a fiúk és láyok doháyzása között szembetűő külöbség figyelhető meg. A fiúk doháyzás iráti érdeklődése mide korosztályba mitegy 20 %-kal meghaladja a láyokét. Adataik szerit a éves kor közötti láyokak több mit a fele, a hasoló korú fiúkak pedig kis híjá háromegyed része rágyújtott már. S ha figyelembe vesszük, hogy az évek múlásával egyre ő azokak a fiatalokak a száma, akik cigarettázi kezdeek, feltételezhető, hogy a következő geerációkba ezek az értékek tovább emelkedek. Eredméyeik tehát a doháyzás egyre szélesebb körbe törtéő elterjedéséről adak számot, és sajos a visszaszorítására tett erőfeszítéseket egyáltalá em tükrözik. Hasoló megállapításokat tehetük akkor is, ha a fiatalkorúak alkoholfogyasztását vizsgáljuk meg.

8 A fiatalkorúak alkoholfogyasztása Amikor a fiatalkorúak alkoholfogyasztásáról beszélük, akkor ez természetese em jeleti azt, hogy az alkoholfogyasztást az alkoholizmussal azoosítaák. Nem is tehetjük ezt, hisze a vizsgált korosztály tagjai között életkori sajátosságaikból következőe igazi" alkoholistával még em is találkozhatuk. Az alkoholfogyasztás korai megkezdése azoba a későbbiek sorá sok esetbe alkoholizmushoz vezethet. S ez aál is ikább figyelmet érdemel, mert, mit felmérési eredméyeik mutatják, az alkoholfogyasztás még a doháyzásál is jobba veszélyezteti a fiatalkorúakat, s e voatkozásba a fiúk és láyok között ics olya szembetűő külöbség, mit a doháyzás esetébe. 5. táblázatuk a taulók szeszesital-fogyasztására voatkozik. A taulók alkoholfogyasztása 5. táblázat Életkor Már fogyasztott alkoholt Nem fogyasztott összese /. (13)14 íves , , éves , , éves , , (18) éves 62 78, ,52 79 Összese , , Amit azt 5. táblázatuk adatai taúsítják, 666 vizsgált személyük majd háromegyed része (73,72 %) fogyasztott már alkoholt, és csak alig több, mit egyede válaszolt úgy, hogy az eddigiek sorá még em kóstolt szeszes italt. Mitegy 10 %-kal többre tehető azokak a fiatalokak a száma, akik éves koruk között alkoholt fogyasztottak, mit azoké, akik ugyaebbe az életkorba doháyozi kezdtek, (v. ö. 1. táblázat) Kapott eredméyeik elgodolkodtatok abból a szempotból is, hogy az általuk vizsgált legfiatalabb korosztály tagjai között (13 14 éves általáos iskolásokról va szó) majd 70 % már fogyasztott szeszes italt. Ez a mutatószám messze felülmúlja az azoos életkorú cigarettázi kezdő taulók aráyát, (v. ö. 1. táblázat) Nyilvá eek a évesek között megfigyelhető magas százalékaráyak tudható be, hogy az alkohol iráti érdeklődés az egyes korcsoportokba em emelkedik olya meredeke, mit a doháyzás esetébe. Felmérésükbe már csak az alkoholtartalmú italokkal való megismerkedés fokozódó övekedését tudjuk regisztráli, az alkoholfogyasztás első megjeleése még egésze fiatal, általuk em vizsgált korosztályokra

9 tehető. S oha eredméyeik em olya riasztóak, mit egy magyarországi felmérés adatai, mely szerit éves korba 100 %-ot, éves korba 92 %-ot mutatott az alkoholfogyasztás, a későbbi életkorba pedig midig 100 %-ot, az mégis figyelemre méltó, hogy éves fiataljaik közül midössze 21 % em fogyasztott még szeszes italt. 6 Taulóik alkoholfogyasztására voatkozó eredméyeiket a 3. ábra szemlélteti. A fiatalok alkoholfogyasztása (3. ábra) Nemek szeriti megoszlásba mit 6. és 7. táblázatuk adatai mutatják látszólag ics olya agy külöbség fiúk és láyok alkoholfogyasztásába, mit a doháyzás esetébe, (v. ö. 2. és 3. táblázat, 2. ábra) Évekéti lebotásba azoba sajátos jeleségek fedezhetők fel. A fiúk alkoholfogyasztása 6. táblázat Életkor Már fogyasztott alkoholt Nem fogyasztott Összese /o (13)14 éves 86 67, , éves 69 78, , éves 67 87, , (18) éves 39 86, ,33 45 Összese , , és 7. táblázatuk átlagértékei fiúk és láyok alkoholfogyasztása között csak mitegy 7 %-os eltérést mutatak. Más a helyzet viszot, ha az egyes korosztályokat vesszük szemügyre. A láyok esetébe em övekszik évek szerit az alkoholfogyasztást elkezdő személyek száma,

10 A láyok alkoholfogyasztása Életkor Már fogyasztott alkoholt Nem fogyasztott Összese /. /t (13)14 éves 78 70, , éves 67 70, , éves 62 70, , (18) éves 23 67, ,35 34 összese , , haem mid a égy évfolyamba 70 % körül mozog. A fiákál azoba em ilye kiegyesúlyozotta alakul a kép, haem rohamosa csökke azokak a fiúkak a száma, akik még em fogyasztottak szeszes italt. Míg a láyokak mide korosztályba kb. 30 %-a em ivott még, a fiúkál ez az érték csak a évesek csoportjába figyelhető meg, és bizoy két év leforgása alatt %-ra csökke le. Fiúk és láyok alkoholfogyasztásáak külöbségét az oszlopos diagram (4. ábra) szemlélteti. A fiatalok alkoholfogyasztása emek szeriti megoszlásba (4. ábra)

11 A fiatalok alkoholfogyasztását elemző vizsgálatok általába arra a következtetésre jutak, hogy a fiatalok első alkoholfogyasztása az esetek túlyomó többségébe a felőttek támogatásával és a felőttek társaságába törtéik. Felmérésük eredméyei is arról teszek taúbizoyságot, hogy a szülők gyermekeik alkoholfogyasztásával kapcsolatba eléggé elézőek. 8. táblázatuk adatai a szülők hozzáállását tükrözik a fiatalok alkoholfogyasztására voatkozóa. A szülők mm tiltják gyermekeik alkoholfogyasztását 8. tibiázat Életkor Fi ók /. Lie iyok /. Ost zese /t (13)14 íves 40 31, , ,31 15 íves 43 48, , ,53 16 éves 39 50, , ,06 17(18) íves 26 57, , ,16 összese , , ,44 Táblázatuk alapjá egyértelműek látszik, hogy a szülők sokkal kevésbé elutasítóak gyermekeik alkoholfogyasztásával, mit esetleges doháyzajával kapcsolatosa, (v. ö. 4. táblázat) A fiús szülők 43,79 %-a megegedi gyerekéek az alkohol fogyasztását, a láyos szülőkek pedig 39,02 %-a, míg a doháyzást eél jóval kevesebbe tűrték el. Külöös figyelmet érdemelek a és 15 éves fiatalok szüleiek egedékeységére voatkozó adatok. A fiús szülők 31,25*/o-a megegedi, hogy éves fia alkoholt fogyasszo, a 15 éves fiúk szüleiek pedig csakem a fele. A láyos szülők is sokkal elézőbbek, mit a doháyzásál. A éves láyok szülei közül seki sem volt, aki a doháyzásc egedélyezte vola gyermekéek, ezzel szembe 37,84 % em emel kifogást az elle, ha láya alkalmakét szeszes italt fogyaszt. És oha a fiús szülők általába az alkoholfogyasztásál is elézőbbek, mit a láyos szülők, de ez a külöbség em számottevő a külöböző emű gyermekekre voatkozóa. Nem tűik talá idokolatlaak, ha a feti eredméyek alapjá arra a következtetésre jutuk, hogy a gyerekek alkoholfogyasztásával szembei agyobb szülői toleracia is közrejátszik abba, hogy ilye magas mutatószámokat kaptuk a éves fiatalok alkohol iráti érdeklődését illetőe. A jeleség legszembetűőbbe a láyos szülők tiltó, illetve egedékeyebb magatartásával mutat összefüggést. Persze, ez em jeleti azt, hogy a szülők részéről megyilváuló tiltás teljes egészébe vissza is fogá a káros szokást. Hisze mide tiltás elleé-

12 re is a láyokak több, mit a fele rágyújtott már, de ott, ahol a szülők részéről közel 40 %-os az egedékeység, ott bizoy a szeszes italok iráti érdeklődés is 70 %-ra emelkedett. Érdemes felfigyeli arra is, hogy az általáos tapasztalat szerit az iskolák és a családok elletétes álláspotot foglárak el a doháyzás és alkoholfogyasztás esetébe. Míg ugyais újabba egyes középiskolák egedélyezik a doháyzást, olya iskola em létezik, ahol akármilye formába elfogadott lee az alkoholfogyasztás; ezzel szembe a szülők sokkal ehezebbe tűrik el, ha gyermekeik a szülői házba rágyújtaak, mit azt, ha alkalomadtá a jelelétükbe szeszes italt fogyasztaak. A ta.'ók alkoholfogyasztására voatkozó felmérési eredméyeik szite teljes egészébe összecsegeek a dolgozatuk elejé említett fracia vizsgálat adataival, mely szerit a teljese abszties középiskolások aráya em haladja meg a 20 %-ot. e Az általuk vizsgált személyek közül az 1969-es, illetve az 1968/67-es születésű fiatalok járak középiskolába, és e két geeráció esetébe a teljese abszties fiatalok aráya 21,82, ill. 21,52%. Az említett fracia vizsgálat eredméyei szerit azoba a láyok szeszesital-fogyasztása a fiúkéak körülbelül a fele a mi fiataljaik körébe végzett felmérés szerit ics ilye agy külöbség a fiúk és láyok alkoholfogyasztása között: midössze 7 %-os külöbséggel számolhatuk, és az évekéti külöbségek sem haladják meg a 20 %-ot. Természetese em tekithető iszákosak" mide fiatal, aki már kóstolt szeszes italt. Éppe ezért külö figyelmet érdemel, háya vaak, akik alkalmakét" iszak, háya fogyasztaak redszerese" alkoholt, és vajo háy fiatallal fordult elő, hogy addig ivott, míg lerészegedett. 9., 10. és 11. táblázatuk adatai a feti kérdésekre adak választ. Alkalmakét iszik 9. táblázat Életkor Fi iúk /. Lár tyok /» öss zese /o (13)14 éves 65 50, , ,39 15 éves 54 61, , ,38 16 éves 55 71, , ,88 17(18) éves 29 64, , ,49 Összese , , ,16 9. táblázatuk is megerősíti, hogy a láyok és fiúk alkoholfogyasztása között az átlagértékek szempotjából léyeges külöbség

13 em található. A fiúk 60,06 /o-a tekiti magát alkalmi" ivóak, a láyokak pedig 58^23 /o-a. Az egyes évfolyamok szerit azoba már bizoyos eltérésekre figyelhetük fel. Szembetűő, hogy a legfiatalabbak között (a évesek csoportjába) több láy állítja, hogy alkalmakét szeszes italt fogyaszt, mit aháy fiú. Feltételezhető, hogy ez a jeleség összefüggésbe lehet azzal az életkori sajátossággal, hogy a éves láyok biológiailag felőttebbek érzik magukat, mit a hasoló korú fiúk, s a család, a köryezet is így vélekedhet: a éves láyok közül a szülők többek egedik meg a szeszes ital fogyasztását, mit a hasoló korú fiúkak, (lásd még a 8. táblázatot) Ezt a lemaradást" alkoholfogyasztási szempotból aztá a fiúk már a következő geerációra behozzák", és el is hagyják a láyokat. Baráti körbe redszerese iszik 10. táblázat Életkor Fi úk /o Lá yok /o öss: cese /. (13)14 íves 3 2,34 1 0,9 4 1,67 15 íves 5 5,68 4 4,21 9 4,91 16 íves 7 9,09 3 3, ,06 17(18) íves 6 13,33 2 5, ,12 Összese 21 6, , , táblázatuk alapjá taulóik 4,65 %-a vallotta magát redszeres" ivóak. A fiúk közül kétszer ayia állították ezt, mit a láyok közül. Az évek haladtával egyre több fiú iszik redszerese, s a égy év alatt ez a övekedés több, mit 10 %-ot tesz ki. Adataik kisebb éi:<íket mutatak, mit a dolgozatuk elejé említett legyel felmérés eredméyei, melyek szerit a legyel fiatalok 58 %-a fogyaszt redszerese alkoholt. 7 Ez az 58 % a mi vizsgálatukba az alkalmakét" ivó fiatalok számával (59,16 %) mutat komoly hasolóságot. Jele vizsgálatuk adatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a éves korosztályhoz tartozó fiúkak a egyedrésze (24,56 /o-a) volt már részeg. Ha évekéti lebotásba vesszük szemügyre a feti jeleséget, elgodolkodtató adatokra bukkauk. Vajo hol s milye körülméyek között volt módja lerészegedi a éves fiúk 12,5 %-áak? A 15 eves fiúk 23,86 %-áak? Bár, mit láttuk, a szülők ezekbe a korosztályokba is ige magas százalékba egedélyezik gyermekeik számára az alkoholfogyasztást, de ahhoz bizoyosa em járulak hozzá, hogy általáos iskolás gyerekeik részegre igyák magukat. Meyi időt tölthetek el vajo ezek a fiatalok szülői elleőrzés él-

14 Már volt részeg Eleikor Fi iúk Lár lyok Oss: zese 0 / / / (13)14 éves 16 12, ,95 15 éves 21 23, ,66 16 éves 21 27, , ,18 17(18) éves 25 55, , ,24 Összese 83 24, , ,77 kül, ha lehetőségük va arra, hogy lerészegedjeek, s idejükből valószíűleg még arra is futja, hogy valamelyest kijózaodjaak, mire hazaérek. Nem kevésbé elgodolkodtató adat az sem, hogy a középiskola második osztályába járó fiúkak több mit a fele (55,56 Vo) yilatkozott úgy, hogy volt már részeg. A láyok esetébe alacsoyabbak ezek a mutatószámok, de a középiskolásokál ugrásszerűe megemelkedek, mide bizoyal az öállósodással", a felőttebbé válással", a szülői elleőrzés alól törtéő fokozatos kicsúszással párhuzamosa. 5. ábrák a fiúk és láyok között előforduló részegségre voatkozó eredméyeiket szemlélteti. A részegség előfordulása emek megoszlásba szeriti (5. ábra)

15 Fiataljaik alkoholfogyasztására voatkozóa tehát elég ijesztő kép tárul elék. A éves korú fiatalok közül majd háromegyed részük már fogyasztott szeszes italt, 60 %-uk alkalmakét azóta is iszik, a fiúk egyedrésze volt már részeg. S mit láttuk, a láytaulók sem maradak el sokkal a fiúk mögött. Eredméyeik arról taúskodak, hogy a gyerekek már agyo fiául korba hozzájutak szeszes italhoz, és az évek haladtával egyre többe leszek azok, akik külöböző okok miatt ismételte alkoholt fogyasztaak. Meredeke emelkedik a redszerese" ivók száma is. Sajos, kapott eredméyeik em tükrözik azokat a társadalmi erőfeszítéseket, amelyek a fiatalok alkoholfogyasztásáak visszaszorítására iráyulak. A jelelegi helyzet szerit a szeszesital-fogyasztás a fiatalok körébe ő. Az sem lehet megyugtató számukra, hogy más közegbe még súlyosabb a helyzet. A már említett magyarországi felmérés szerit éves kor felett 100 %-osak bizoyult az alkoholfogyasztás, a taulók 73 %-a több-kevesebb redszerességgel fogyaszt szeszes italt, és a középiskolások között a részegség előfordulása 28 %-os (emek közötti elkülöülés sem jeletkezett). 8 Adataik eél kisebb méretű alkoholfogyasztásról taúskodak, bár ami a részegség előfordulását illeti ameyibe a középiskolások adatait vesszük szemügyre agyo csekély eltérés figyelhető meg. Vajo kevés lee a felvilágosítás az alkohol káros hatásáról? Fiataljaik em leéek tisztába azzal, hogy a fejlődő szervezet számára meyi veszéllyel jár a szeszes italok fogyasztása? Vagy a agyfokú szülői toleracia járula hozzá a gyerekek alkoholizálásához? Esetleg a felőttek, a köryezet iszákosságáak látváya lee számukra a követedő példa? A fiatalok válaszai arra egedek következteti, hogy az alkoholfogyasztás motívumai között számos téyező játszik szerepet. A taulók egy része (77 fiú és 34 láy) vidámabbak, feldobottabbak érzi magát az alkohol hatására, és saját megítélése szerit ezért fogyaszt szeszes italt, a többségük pedig a társaság kedvéért iszik. Ez utóbbiak száma elég magas, az alkoholt fogyasztó személyek 37,47 %-a, s ez is megerősíti azt az általáosa elterjedt ézetet, mely szerit a baráti társaságok közvetle hatása a fiatalkorúak alkoholfogyasztásáak komoly téyezője. A köryezet iszákosságát, magát az alkoholizmust Viszot a fiatalkorúak jó része határozotta elutasítja. Diákjaik 70 %-a ki em állhatja az alkoholistákat. A láyok elutasítása határozottabb, mit a fiúké: a fiúk 63,02 %-a, a láyokak pedig 78,05 %-a idegekedik az iszákosoktól. Midkét emél megfigyelhető azoba egy olya tedecia, hogy az életkorral csökke az elutasító magatartás. Az alkoholfogyasztás esetébe is szembetűő az a sajátosság, amelyre már a doháyzásál is felfigyeltük: a fiatalok túlyomó többsége em érzi azt, hogy viselkedése felőttes magatartás utázása lee. Midössze 5,71 %-uk véli azt, hogy már elég agy" az alkoholfogyasztásra.

16 A doháyzás és alkoholfagyasztás összefüggései Felmérési eredméyeik szerit 666, túlyomórészt 14 és 17 év közötti fiatalra kiterjedő vizsgálati ayagukba számottevő mértékbe fordult elő doháyzás és alkoholfogyasztás. Célszerűek látszik összefüggést keresi a doháyzás és alkoholfogyasztás között, azaz megállapítai, milye aráyba doháyozak az alkohol irát is érdeklődő fiatalok, és viszot: milye aráyba fordul elő alkoholfogyasztás a doháyzó fiatalok körébe. 12. táblázatuk adatai arra voatkozak, hogy azok közül a taulók közül, akik már rágyújtottak, háya vaak, akik szeszes italt is fogyasztottak. A doháyzók közül alkoholt is fogyasztott 12. tibiázat Életkor Fii ik /. Lá yok /o ÖSSJ tese /. (13)14 éves 60 77, , ,2 15 éves 61 82, , ,75 16 éves 57 93, , ,32 17(18) éves 32 88, , ,21 Összese , , ,76 Táblázatuk alapjá fiúkra és láyokra egyarát jellemző, hogy azok közül, akik már rágyújtottak, több mit 80 /o-ba az is előfordult, hogy szeszes italt fogyasztottak. Az egyes évfolyamok szeriti lebotásba a fiúk doháyzása és alkoholfogyasztása közötti összefüggés az életkor aráyába övekvő, a láyokál csökkeő tedeciát mutat. Még szembetűőbb összefüggésre figyelhetük fel, ha a többé-kevésbé redszerese doháyzó fiatalok alkoholfogyasztását vizsgáljuk meg. (13. táblázat) 13. táblázatuk alapjá megállapíthatjuk, hogy 90%-ál is magasabb összefüggés va a redszeresebb doháyzás és az alkoholfogyasztás között a fiatalkorúak körébe. Ez az adat is megerősíti azt a felfogást, hogy a fiatalok doháyzása és alkoholfogyasztása elle egyszerre kell küzdei, aál is ikább, mert a jelek szerit a kettő együtt jár az esetek túlyomó többségébe. (Ha megfordítva próbáljuk elvégezi az összehasolítást, azaz azt kutatjuk, hogy a szeszes italt fogyasztó gyerekek háy százaléka doháyzott már, szité,magas értékeket kapuk: a fiúkál 80,46 %-os, a láyokál 63,48 %-os, átlagba pedig 72,51 %-os az összefüggés.) Összehasolító eredméyeik szerit tehát mide tíz alkalmar

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá

A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá A mai fiatalok hétköznapi boldogsága - és ahogy szert tesznek rá Kapocs Ifjúsági Önsegító Szolgálat Budapest, 1995. A tanulmány a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat önkéntes munkatársai által végzett vizsgálat

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Látogatás Lubaczówban

Látogatás Lubaczówban XXIV. évfolyam, 44. szám 2014. ovember 20. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 5 2 4 13 Alpolgármesteri iterjú Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt Bács Istvá, a város új alpolgármestere.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010 12 2010 Az emlődagaatok 2008 2009. évi radiológiai diagosztikai és terápiás újdoságai Oco Update, 2010 dr. Forrai Gábor Breast maligacies: review of the year 2008 2009 radiological diagostics ad therapy

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Tartalom Hátrányból...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hírlevél az igazságosabb esélyekért...hiba! A könyvjelző nem létezik. Cikk kivonatok a szenvedélybetegek

Részletesebben

A MOMCOLOR színmérők története

A MOMCOLOR színmérők története A MOMCOLOR szímérők törtéete Dr. Lukács Gyula A Magyar Optikai Művek az 960-as évekbe az ország egyik jeletős ipari agyvállalata volt. Az ország 30 legagyobb feldolgozóipari vállalata között létszámba

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László

Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László Ifjúságkutatás 98 - Zirc - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra Zirc Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program koordinátora az ANIMA

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben

A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás

A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás Magatartás és viselkedéskultúra a 7. osztályban - Miskolc, 2000 - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai Intézet és az ECHO Oktatáskutató

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Ifjúságkutatás 2001 - Városi fiatalok az ezredfordulón - Szekszárd - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás

Ifjúságkutatás 2001 - Városi fiatalok az ezredfordulón - Szekszárd - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás Ifjúságkutatás 2001 - Városi fiatalok az ezredfordulón - Szekszárd - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A program

Részletesebben