Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról"

Átírás

1 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam: Het Spihuis Yiger, J. Milto 99 Ethicity. Source of Stregth? Source of Coflict? Albay: State Uiversity of New York Press. Csericskó Istvá Hires Korélia A kárpátaljai magyarok lokális, regioális és emzeti idetitásáról A kárpátaljai magyarság lokális, regioális és emzeti idetitásáról égy empirikus vizsgálat és egy mélyiterjúkat tartalmazó kötet alapjá szóluk. A Teleki László Alapítváy Közép-Európa Itézete hat ország (Szlovákia, Ukraja, Romáia, Kis-Jugoszlávia, Ausztria és Magyarország) összese felőtt, magyar ayayelvű polgára körébe végzett kérdőíves felmérést a emzeti azoosságtudatról. Kárpátaljá 99/9 őszé-tavaszá települése 0 felőtt, magyar ayayelvű személyre terjedt ki a felmérés (vö. Gerebe 99:97). A emzeti azoosságot és öszemléletet több kérdéssel közelítették meg. Először a Mit jelet az Ö számára magyarak lei? kérdést tették fel. Az összesített adatok szerit a Magyarország határai túl élő magyarok jól érzékelhető kötődési bizoytalaságokkal küszködek: a emzeti azoosságtudatak valahová való tartozás érzésébe való maifesztálódása mide országba alacsoyabb aráyt ért el a magyarországiál (Gerebe 99:98). A emzeti idetitás fogalma a Közép-Európába élő magyar épcsoportok körébe elsősorba em etikai, em a vérségi összetartozást hagsúlyozó jeletést takar, haem sokkal ikább a kultúrához és az érzelmek világához kapcsolódik (vö. Gerebe 99:99, 996:7). A kárpátaljai magyarság voatkozásába a feti kérdésre adott válaszokból az derül ki, hogy a magyarsághoz való tartozás büszkeségbe, örömbe, általába pozitív jellegű érzésekbe fejeződik ki (Gerebe996:6). A kokrét helyhez kötött idetitástudat bizoytalaságára utal, hogy a valahová tartozás érzése csak a romáiai válaszadókál ért el alacsoyabb aráyt, mit Kárpátaljá (vö. Gerebe 99:, 999). Egy másik szociológiai felmérés, amelyet a Beregszász székhelyű Spektrum Társadalomkutató Műhely végzett kárpátaljai települése 00 fő bevoásával, hasoló következtetéseket vo le. A kárpátaljai magyarság haza-képe mivel többféle társadalmi közegbe élte meg kisebbségi létéek hat évtizedét meglehetőse elletmodásos írja a kutatás vezetője (Kovács 996:8). Vizsgálatuk szerit az adatközlők úgy ítélik meg, hogy az ukrá függetleség ezidáig összességébe több rosszat hozott, mit jót, így em csodálkozhatuk azo, ha a megkérdezettekek midössze,%-a fogadta el Ukraját hazájáak, ugyaayia, aháya Európát, s eél kevesebbe már csak a Szovjetuióba vágyódtak vissza (%) (vö. Kovács 996:8). A felmérés szerit a válaszadók,%-a a teljes magyar yelvterülete ottho érzi magát. Magyarország mit haza az adatközlők

2 8,%-áál jeleik meg. A bizoytalaság-érzetet és a közeg idegeségét bizoyítja, hogy a megkérdezettek 0,7%-a úgy érzi, ics igazi hazája (Kovács 996:8). A kárpátaljai magyarság haza-képét elemezve a szerző arra a következtetésre jut, hogy a régió magyar lakossága megalkotta a saját, leszűkített haza-fogalmát, amely szerit a haza em ország, haem az egykor volt igazi haza letört darabkája, egy szűkebb régió: a szülőföld, az a terület, ahol az ember saját hagyomáyai szerit él, ahol saját ayayelvét haszálja, saját emzettársaival alkot közösséget (Kovács 996:8). Kialakult haza-kép ez az elemző szerit, hisze az adatközlők 7,8%-a emellett dötött. Ugyaakkor elletmodásak tűik, hogy a megkérdezettek %-a számolt be arról, hogy ő vagy valamelyik családtagja valamilye formába foglalkozott már vagy foglalkozik a Magyarországra való áttelepülés godolatával (Kovács 996:8). Bár em klasszikus szociológiai módszerta szerit készült, a Mezsgyé állva (A kárpátaljai magyar értelmiség az ezredforduló küszöbé) című kötet (Balla szerk. 99) mégis potos képet ad a kárpátaljai magyar értelmiség elletmodásos haza-fogalmáról. A köyv kárpátaljai magyar értelmiségivel készített beszélgetést és a égy iterjúkészítő övallomását tartalmazza. Az iterjúk azoos szempotok alapjá készültek, választ keresve többek között arra, hogya viszoyulak a megkérdezettek szülőföldjükhöz, Magyarországhoz és ahhoz az államhoz, amelybe élek. Az ú. mélyiterjú műfajába sorolható beszélgetésekből hasoló cseg ki, mit ami a rideg statisztikai adatokból kiderült. A kárpátaljai magyarok számára a haza fogalma lokálisa erőse kötött, a Radóti Nem tudhatom...-jába megfogalmazott kokrét, közvetle köryezet, em pedig elvot politikai-politológiai fogalom. 996 yará egy kérdőíves szocioligvisztikai vizsgálat kereté belül (vö. Kotra 996) adatközlő válaszolt az alábbi kérdésre: A megfelelő szám bekarikázásával határozza meg től ig terjedő skálá, hogy meyire kötődik Ö az alábbi helyekhez! ( = egyáltalá em kötődöm hozzá, = agyo erőse kötődöm hozzá) saját falujához, városához Kárpátaljához Ukrajához a volt Szovjetuióhoz Magyarországhoz Európához sehová Az eredméyeket az. táblázatba foglaltuk össze. Feltűő az országok magas elutasítási aráya. Ukrajához az adatközlők háromegyede (76,%), a Szovjetuióhoz kétharmada (68,7%) a közepesél is kevésbé kötődik. A szülőföld mit haza jeleik meg a táblázat első két soráak adataiba. Akadak olyaok (bár ige kevese, a mita,%-a), akik em kötődek ahhoz a településhez, ahol élek, de a tágabb pátriához, Kárpátaljához seki sem kötődik a közepesél gyegébbe. Sajátos helye va a kárpátaljai magyarok haza-fogalmába az ayaországak. Csak a válaszadók egyegyede kötődik agyo erőse Magyarországhoz, ám ezt em magyarázhatjuk a emzeti idetitás gyegülésével vagy megbomlásával. 8

3 Kárpátaljai magyarok területi kötődései (Terepadatok 996; N = ) %. táblázat Saját település 0,7, 6, 9 7, 86 9,7,8 Kárpátalja 8, 9, 90 6,, Ukraja 8 6,9 8 9, 6,0 6,,,778 Szovjetuió 6,,6, 6,,8,98 Magyarország,8, 9, 7, 9 7,,8 Európa 9,9 9 6, 0, 0 8, 9,,7 Sehová 0 97,9 0,7 0,7 0,7 0,7,09 A kérdőív egy másik, az előzőhöz hasolóa megfogalmazott kérdésébe arra is rákérdeztük, meyire kötődek a kárpátaljai magyarok a kárpátaljai magyarsághoz, a magyar emzethez, illetve meyire érzik úgy, hogy sehová sem tartozak. A válaszok arról győzek meg beüket, hogy a magyar emzethez tartozás tudata erős (vö.. táblázat), de ez az érzés em feltétleül jár együtt a Magyarországhoz mit államhoz való szoros kötődéssel (. táblázat). Kárpátaljai magyarok emzeti kötődései (Terepadatok 996; N = ) %. táblázat A kárpátaljai magyarsághoz 0,7 0,, 9 6,6,8 A magyar emzethez 0,7, 8,, 07 7,,6 Sehová sem tartozóak 9 96, 0,7 0,7, 0,7, tavaszá a LIMES Társadalomkutató Itézet összese 9 kárpátaljai magyar középiskolást kérdezett meg 6 járás 6 településéek 7 oktatási itézméyébe, többek között feltéve a kérdést: meyire kötődek az egyes helyekhez (. táblázat) A vizsgálatot Csericskó Istvá Bolyai Jáos Kutatási Ösztödíjaskét végezte.

4 . táblázat Kárpátaljai magyar középiskolások területi kötődései (Terepadatok 000; N = 9) % Saját település,9,6 70,0 0,9 9 6,6,67 Kárpátalja,9 6 8, 6,9 0, 6,6,798 Ukraja 0 7,8 9, 8 6, 86, 6 6,,78 Szovjetuió 78 67,0 0 8, 7,6,,7,7 Magyarország 0, 7, 7, 89, 6 8,6,76 Eze vizsgálat eredméyei hasolatosak az 996 ba elvégzett felmérés sorá yert adatokhoz (lásd. ábra). Kárpátaljai magyarok területi kötődéseiek átlagértékei; 996 (N = ) és 000 (N = 9). ábra.... Saját településhez Kárpátaljához Ukrajához a volt SzU-hoz Magyarországhoz 996 (N=) 000 (N=9) A fetebb agyo rövide ismertetett külöböző vizsgálatok eredméyei szite áryalatra potosa összecsegeek. Az esetleges kisebb eltérések egyrészt a kutatások között eltelt idővel, másrészt a mitavétel eltérő módjával magyarázhatók. A kárpátaljai magyarság haza-képe az ismertetett égy empirikus szociológiai felmérés és a mélyiterjúkat tartalmazó kötet szerit em államokhoz, haem a szűkebb szülőföldhöz kötődik. Sajá- 87

5 tos helyet foglal el bee Magyarország, amely mit állam szité kevésbé értékelt, ikább mit a magyar emzet szimbóluma kapott magasabb kötődési aráyt. Midez természetes következméye a kárpátaljai magyarság törtéelméek. Az országok iráti lojalitás kialakulását és megszilárdulását akadályozták a emcsak törtéelmi távlatokba gyakori határmódosítások. A Szovjetuió mit haza em fogadható el a kárpátaljai magyarok számára, hisze máig elevee élek, és a közelmúlt politikai változásaiak következtébe a felszíre is törtek a kollektív emlékezetből midazok az eseméyek, amelyek szorosa kötődek a szovjet redszerhez: a magyar férfiak 9-es deportálása, a magyar paraszti réteg kolhozosítás általi megsemmisítése, a gazdasági és politikai bezártság stb. A friss ukrá államiságtól való merev elzárkózás pedig egyees következméye a gazdasági mélyrepülések, a belpolitikai bizoytalaságak és az ország állampolgáraihoz való viszoyulásáak. Kárpátalja mit öálló földrajzi és politikai fogalom csak a 0. század folyamá jött létre, így ebbe a régióba em voltak olya erős hagyomáyai a regioális kötődések, mit például Erdélybe vagy a szité agy tradíciókkal redelkező Vajdaságba. A szülőföld iráti erősödő kötődés, amely mide említett vizsgálat adataiból kitűik, talá eek a Kárpátalja-tudatak stabilizálódását mutatja. E haza-kép megyilváulása a már említett iterjúkötetből származó jellemző alábbi idézet: É az iskolába még azt taultam, hogy a mi hazák a agy Szovjetuió, ahol az emberek a épek sokemzetiségű családjába boldoga és barátságba élek. De a család számomra eél sokkal megfoghatóbb, meghittebb közösséget jeletett. Nem godolkodtam é azo, igazak-e ezek a jelszavak, vagy sem, csak éppe em értettem, mivégre ez a agy család (...), ez sem családak, sem hazáak em volt igazi. Tőlem, ha megkérdezték: hová való vagyok sohasem modtam azt, hogy a Szovjetuióba. A természetes válasz midig az volt: Beregújfaluba. S hol va Beregújfalu? Kárpátaljá. Valahogy így vagyok Ukrajával is. Beregújfalu Kárpátaljá va (Balla szerk. 99:67). Irodalom Balla D. Károly szerk. 99. Mezsgyé állva. A kárpátaljai magyar értelmiség az ezredforduló küszöbé. Ugvár Budapest: Galéria Kiadó. Csericskó Istvá 998. A magyar yelv Ukrajába (Kárpátaljá). Budapest: Osiris Kiadó MTA Kisebbségkutató Műhely. Gerebe Ferec 99. Nemzeti és vallási idetitás kisebbségi és többségi helyzetbe. Empirikus vizsgálat hat közép-európai ország magyar emzetiségű lakossága körébe. Protestás Szemle, 99/ Gerebe Ferec 996. Hat közép-európai ország magyarságáak idetitástudata. Pásíp, IV/ Gerebe Ferec 999. Idetitás, Kultúra, Kisebbség. Budapest: MTA Kisebbségkutató Műhely Osiris Kiadó. Kotra Miklós 996. Magyar yelvhaszálat határaiko túl. I Diószegi László (szerk.): Magyarságkutatás Budapest, Teleki László Alapítváy,. Kovács Elemér 996. Így látjuk mi. A kárpátaljai magyarság értékredje. Kárpátaljai Szemle, IV/

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

MOZAIK2011 Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

MOZAIK2011 Magyar fiatalok a Kárpát-medencében MOZAIK2011 Magyar fiatalok a Kárpát-medencében MOZAIK2011 MAGYAR FIATALOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztette: Szabó Andrea Bauer Béla Pillók Péter Szeged Budapest 2013 A kötet megjelenését

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

BADIS RÓBERT A VAJDASÁGI MAGYARSÁG IDENTITÁSSTRATÉGIÁI

BADIS RÓBERT A VAJDASÁGI MAGYARSÁG IDENTITÁSSTRATÉGIÁI BADIS RÓBERT A VAJDASÁGI MAGYARSÁG IDENTITÁSSTRATÉGIÁI Napjainkban az identitáskutatás reneszánszát éli. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy jelen konferencián is négy szekcióban történelmi, szociológiai/kulturális

Részletesebben

Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor

Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor Az elmúlt hat-hét évben az erdélyi magyar népességre reprezentatív vizsgálatok egész sorát bonyolították le, ezek nagy része pedig valamilyen

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet

A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet A nemzeti identitás alakulása különböző földrajzinemzetiségi alcsoportok között egy mérési kísérlet Koltai Júlia A n e m z e t i i d en t i tá s meghatározása a magyar szlovák és a magyar ukrán határ mentén

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László Magyar Tudomány magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László A magyar botanika gyökerei 155 éve hunyt el gróf Teleki József Herman Ottó és a magyar halászat 2005 2 127 Magyar

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT

NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT 60 KOLTAI JÚLIA NEMZETI IDENTITÁS A KÜLÖNBÖZŐ FÖLDRAJZI-NEMZETISÉGI ALCSOPORTOK KÖZÖTT A nemzeti identitás meghatározása a szlovák és a ukrán határ mentén élő nemzetiségi csoportok körében komplex probléma.

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

Kétnyelvűség és nyelvi attitűd a magyarországi és amerikai kínai közösségben

Kétnyelvűség és nyelvi attitűd a magyarországi és amerikai kínai közösségben Kétnyelvűség és nyelvi attitűd a magyarországi és amerikai kínai közösségben Labancz Linda ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola linda1899@hotmail.com Kivonat: Olcsó piacok, kínai büfék és szorgalmas

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 Csakhogy amíg a TV ezt 96 százalékos lefedettségi szintrõl produkálta, addig a PC pusztán 32 százalékról.

BEVEZETÉS. 1 Csakhogy amíg a TV ezt 96 százalékos lefedettségi szintrõl produkálta, addig a PC pusztán 32 százalékról. ALBERT FRUZSINA DÁVID BEÁTA MOLNÁR SZILÁRD: AZ INTERNET-HASZNÁLAT ÉS A TÁRSADALMI TÕKE IDÕBENI ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON - EGY LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI BEVEZETÉS Az internet használatának elterjedése

Részletesebben

Ezerkilencszáznegyvenhatban a Zsidó Világkongresszus (World

Ezerkilencszáznegyvenhatban a Zsidó Világkongresszus (World Gidó Attila A holokauszt mérlege 1946-os helyzetkép az észak-erdélyi zsidóságról * 1. A Zsidó Világkongresszus kérdõívei Ezerkilencszáznegyvenhatban a Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress) romániai

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1

Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 Székely Tünde Dániel Botond Talpas Botond Erdélyi magyar doktorandusz hallgatók életpálya vizsgálata 1 1. A magyar nyelvű felsőoktatás intézményei Romániában, különös tekintettel a magyar nyelvű doktori

Részletesebben

Nyelvet tanulni, továbbtanulni, létesülni többségi iskolaválasztási stratégiák Beregszászban

Nyelvet tanulni, továbbtanulni, létesülni többségi iskolaválasztási stratégiák Beregszászban Ferenc Viktória Nyelvet tanulni, továbbtanulni, létesülni többségi iskolaválasztási stratégiák Beregszászban 1. Többségi tannyelvű iskolaválasztás magyar környezetben Beregszász, a kárpátaljai magyar tömbben

Részletesebben

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Váradi Luca 2013. Augusztus A Projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult

Részletesebben