Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről"

Átírás

1 Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors és gazdaságos megvalósítása érdekébe, a helyi ökormáyzatokról szóló évi LXV. törvéy 16. (1) bekezdésébe biztosított jogkörébe eljárva a beruházások és felújítások redjéről az alábbiakat redeli: Általáos redelkezések 1. (1) A redelet személyi hatálya kiterjed Vác Város Ökormáyzatára, a Polgármesteri Hivatalra, az Ökormáyzat költségvetési szerveire egyarát. (2) A redelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésbe meghatározott szervek számviteli törvéybe meghatározott beruházási és felújítási tevékeységére. (3) Az ökormáyzati beruházási tevékeység magába foglalja: - a beruházások és felújítások műszaki és gazdasági előkészítését, - a jóváhagyási és egedélyezési feladatokat, a leboyolítási tevékeységet, beleértve a műszaki elleőrök tevékeységét is, a garaciális és szavatossági kötelezettségek lezárásáig, - a megvalósított beruházás és felújítás üzembe helyezését, - a pézügyi elszámolást és aktiválást, - a szükséges igatla-yilvátartási átvezetést. (3) A közbeszerzési törvéy hatálya alá tartozó beruházások és felújítások esetébe e redelet szabályait a közbeszerzési törvéybe szabályozott eltérésekek megfelelőe kell alkalmazi. Dötéselőkészítés 2. (1) Az ökormáyzati költségvetés ezetéek összeállításáig a Polgármesteri Hivatal és az itézméyek írásba elkészítik a következő költségvetési évre a beruházási és felújítási javaslataikat, melyek összeállításakor kötelesek figyelembe vei az ezt megelőző időszak ökormáyzati dötéseit is. (2) A javaslatokat a főmérök összesíti és azokat a várható költségkihatásaival együtt átadja a polgármesterek. A beruházási és felújítási javaslatok ragsorolásáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamit a Pézügyi és Elleőrzési Bizottság véleméye alapjá a képviselőtestület döt. A beruházás előkészítése

2 2 3. (1) Valameyi 50 millió forit értékhatárt meghaladó beruházásra és 25 millió forit értékhatárt meghaladó felújításra, ha a beruházás em kizárólag azoal üzembe helyezhető (aktiválható) tárgyi eszköz beszerzésével, illetve azoal aktiválható immateriális javak megszerzésével valósul meg, beruházási vagy felújítási célokmáyt kell készítei. (2) A beruházási vagy felújítási célokmáy jóváhagyását megalapozó előterjesztések tartalmazia kell a ezett beruházás, felújítás a., szükségességéek idokolását, a jelelegi ellátottság bemutatását, b., műszaki jellemzőit, meyiségi mutatóit, c., javasolt helyét, d., megvalósításáak ezett módját (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, beszerzés, stb.) e., a tulajdoi helyzetet, f., az előkészítés feladatait és becsült költségeit évekéti botásba, g., a megvalósítás becsült költségeit évekéti ütemezésbe, a költségbecslés módját (pl. ezői költségvetés, műszaki költségbecslés, forgalmi értékbecslés, progosztizáció) h., a ezett forrás évekéti ütemezésbe, a forrás összetétele, i., a jóváhagyott célokmáyból eredő feladatokat, j., a helyettesítő megoldás leírását és költség-haszo elemezését, k., a köryezetre gyakorolt várható hatását, l., a működtetés becsült éves többletköltségét vagy megtakarítását, m., az üzemeltető megevezése,., midazokat a körülméyeket, melyek az elbírálás szempotjából léyegesek. (3) E redelet 1/a. vagy 1/b. számú melléklet szeriti célokmáy ezetét az előterjesztéshez mellékelte csatoli kell. (4) A célokmáy jóváhagyása mide esetbe a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A ezetet előzetese véleméyezi a beruházással vagy felújítással éritett bizottság, valamit a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. Beruházás esetébe be kell szerezi a Városfejlesztési Bizottság előzetes véleméyét is. 4. (1) A beruházás vagy felújítás előkészítése jóváhagyásáak dokumetuma e redelet 1/a. vagy 1/b. számú melléklete szeriti tartalommal kiállított és a testületi dötést követőe a polgármester által aláírt célokmáy. (2) A beruházás vagy felújítás előkészítési feladataira kötelezettséget vállali, az előkészítés költségeit felhaszáli csak a jóváhagyott célokmáy alapjá lehet. Ez a kikötés em voatkozik a célokmáy előkészítéséek költségére. (3) A beruházási vagy felújítási célokmáy módosítására csak az egedélyokirat jóváhagyását megelőzőe va lehetőség. A beruházási vagy felújítási egedélyokirat

3 3 5. (1) A 3. (1) bekezdésébe meghatározott értékhatárt meghaladó beruházás vagy felújítás eseté a beruházóak e redelet 2/a. vagy 2/b. számú melléklete szeriti tartalommal egedélyokiratot kell készíteie és azt a képviselőtestület elé jóváhagyásra beterjesztei. Célokmáyköteles beruházások vagy felújítások egedélyokirata csak a célokmáyba meghatározott feladatok megvalósítását követőe terjeszthető elő. (2) A beruházási vagy felújítási egedélyokirat jóváhagyása iráti előterjesztések tartalmazia kell: a., a szükséges idokolását, a jelelegi ellátottság bemutatását, illetve a célokmáyal való összhagját, b., a leges előkészítettséget (megalapozó taulmáyek, pályázat, egedélyezési ek, kiviteli ek, stb.) és az előkészítés költségeit, c., hatósági egedélyköteles mukák esetébe a szükséges érvéyes hatósági egedélyek megevezését, d., hatósági egedélyhez em kötött mukák eseté az erről szóló yilatkozatot, e., a megvalósítás helyét és aak tulajdoi helyzetét, f., a műszaki jellemzőkkel és meyiségi mutatókat. g., a megvalósítás ezett módját (új építés, bővítés, átalakítás, beszerzés, stb.) h., alapközmű helyzetét, várható köryezeti hatását és az ifrastruktúra terhelését, i., a megvalósítás kezdését, befejezését, az üzembe helyezés várható időpotját, j., a megvalósítás költségeit éves ütemezéssel, a költségezés módját (pl. ezői költségvetés, műszaki költségbecslés, stb.), k., a megvalósítás ezett forrásait évekéti ütemezéssel, l., az üzemeltető megjelölését, m., a jóváhagyást követő feladatokat,., a beruházással vagy felújítással éritett létesítméy működtetéséek becsült éves többletköltségét, illetve költségmegtakarítását, o., az előzetes egyeztetés sorá felmerült véleméyeket és midazo körülméyeket és eket, melyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 6. A beruházás vagy felújítás költség előiráyzatát a muka megkezdéséek várható időpotjába aak tárgyáért általába kért összegű elleszolgáltatással kell ezi. A költségek között az általáos forgalmi adót külö rovatba kell feltüteti. A bizoytala ezőkre figyelemmel a költséget 5 %-os mértékű tartalékkal kell megezi. 7. (1) A 3. (1) bekezdésébe meghatározott értékhatárt el em érő beruházásokra és felújításokra egyszerűsített beruházási vagy felújítási egedélyokiratot kell kiállítai a 3/a, illetve 3/b. melléklet szeriti tartalommal. (2) Az egyszerűsített egedélyokirat jóváhagyására a képviselőtestület jogosult.

4 4 (3) Nem miősül adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelető beruházásak vagy felújításak, ha aak teljes költsége a tárgyévi költségvetési redeletbe redelkezésre áll, azoba aak kifizetésére részbe vagy egészbe csak a tárgyévet követő évbe kerül sor. A jóváhagyott egedélyokirat módosítása 8. (1) A beruházási vagy felújítási egedélyokiratot módosítai kell, ha a./ A jóváhagyásba szereplő aturáliákba várhatóa 5 %-ál agyobb mértékű változás következik be, b./ a jóváhagyott teljes költségelőiráyzatot (tartalékkal és áfával) a beruházó várhatóa túllépi, c./ a beruházás vagy a felújítás befejezése a jóváhagyott határidőhöz képest várhatóa egy hóapot meghaladó mértékű késedelmet szeved. d./ ha az egedélyokiratba forráskét megjelölt cél- és címzett támogatás az országgyűlés dötésével em áll összhagba. (2) A beruházási vagy felújítási egedélyokirat módosítására az ok redelkezései az iráyadók azzal, hogy az előterjesztések tartalmazia kell a módosítás okaiak részletezését is. A beruházás vagy felújítás megvalósítása kivitelezés, üzembe helyezés, A beruházás vagy felújítás megvalósítását (kivitelezését, beszerzését) megkezdei csak érvéyes egedélyokirat és az adott évi pézügyi fedezet birtokába lehet (1) Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásba érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvéyesítéséről (szerződés eltérő redelkezése hiáyába), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdojog bejegyzéshez, valamit a vagyokataszterbe törtéő átvezetéshez szükséges dokumetumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő redelkezése hiáyába - a beruházó köteles godoskodi. (2) A beruházásra vagy felújításra voatkozó jogszabályi redelkezések, hatósági és pézügyi előírások, valamit az egyéb szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előirt költségvetési, ezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pézügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a leboyolítást más szerv végzi.

5 5 A beruházás vagy felújítás megvalósításáak pézügyi feltételei 11. (1) Az éves költségvetésbe csak a jóváhagyott beruházási vagy felújítási egedélyokirattal redelkező beruházás vagy felújítás megvalósítási költségeit lehet előiráyozi, kivéve a kizárólag tárgyi eszköz beszerzésével, illetve immateriális javak megszerzésével megvalósuló beruházásokat. (2) A célokmáy elkészítése az e célra biztosított előiráyzat terhére fiaszírozható. (3) Az érvéyes célokmáyal redelkező beruházás megvalósítási költségeit - ide em értve az előkészítés költségeit - tartaléko kell megezi midaddig, amig érvéyes egedélyokirata ics. Az érvéyes célokmáyal redelkező beruházás tartalékba szereplő előiráyzata terhére az előkészítés költségeire az előiráyzat átcsoportosítását követőe teljesíthető kifizetés. (4) Az érvéyes egedélyokirattal redelkező beruházások és felújítások éves pézügyi szükségletét a költségvetési redeletbe feladatokét kell szerepelteti. (5) A beruházás vagy felújítás megvalósítására iráyuló szerződést köti, illetve egyéb szerződéses kötelezettséget vállali, kifizetést teljesítei csak az érvéyes egedélyokirat, valamit a megvalósításhoz szükséges pézügyi fedezet birtokába és erejéig lehet. A megvalósítással kapcsolatos kifizetések csak e redelet szabályai, valamit az érvéyes egedélyokirat szerit teljesíthetők. A beruházások és felújítások lezárása 12. (1) E redelet alkalmazásába a beruházás és felújítás akkor befejezett, ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása sorá keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyotárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvéy redelkezéseiek megfelelőe aktiválták. (2) A beruházó az összességébe 50 millió forit értékhatárt meghaladó beruházás vagy felújítás megvalósításáak teljes befejezését követő 60 apo belül köteles a beruházásról vagy felújításról a Pézügyi- Elleőrzési Bizottságot tájékoztati. Vegyes és záró redelkezések 13. (1) Ha a beruházás vagy felújítás megvalósításához igó vagy igatla vagyo megszerzése szükséges, úgy a vagyoszerzésre az ökormáyzat vagyoredelete szabályait is alkalmazi kell. (2) A beruházással és felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása sorá a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló szabályzat redelkezéseit kell alkalmazi.

6 6 (3) A közbeszerzési eljárásba az érvéyes egedélyokirat a szerződés teljesítését biztosító ayagi fedezet vagy az arra voatkozó biztosíték, hogy a teljesítés időpotjába az ayagi fedezet a beruházó redelkezésére áll. (4) A közbeszerzési eljárás eredméyeképpe szerződést köti, illetve egyéb kötelezettséget vállali, kifizetést teljesítei csak az érvéyes egedélyokirat erejéig és ütemezéséek megfelelőe lehet akkor, ha az egedélyokiratba adott évre voatkozóa szereplő forrás a költségvetési redeletbe szerepel. (5) Ha a beruházás vagy felújítás egyik forrását cél- vagy címzett támogatás vagy pályázati összeg jeleti, úgy eze forrás terhére a közbeszerzési eljárást csak a támogatási dötés hivatalos kihirdetését követőe lehet megkezdei. (6) Ha a beruházás vagy felújítás értéke em éri el a közbeszerzési törvéybe megjelölt értékhatárt, úgy a megvalósításra voatkozó szerződés megkötéséek előkészítésére a költségvetési redeletbe és a hatályos polgármesteri utasításba előirt redelkezéseket kell alkalmazi. 14. Hadiállapot, redkivüli állapot, szükségállapot idejé, illetve az állampolgárok élet- és vagyobiztoságát vagy a köryezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot idejé, illetve az állampolgárok életét vagy egészségét, a lakosság jeletős dologi értékeit, alapvető ellátását, vagy a köryezetet veszélyeztető vagy károsító állapot idejé e redelet szabályaitól eltérőe a polgármester jogosult dötei a szükséges beruházási vagy felújítási mukálatok elvégzéséről azzal, hogy eze állapot elmúltát követőe tevékeységéről köteles beszámoli a Képviselőtestületek. 15. E redelet a kihirdetését követőe július 1. apjá lép hatályba azzal, hogy aak redelkezéseit a hatálybalépést követőe iduló azo beruházások és felújítások esetébe kell alkalmazi, amelyeket a jóváhagyott évi ökormáyzati költségvetési redelet em tartalmaz. A redelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a közbeszerzések szabályáról szóló 24/2001. (VII. 17.) számú ökormáyzati redelet. A redelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatba meghatározott módo a jegyző godoskodik. Vác, április 29. dr. Bóth Jáos sk. polgármester dr. Kovács Tibor sk. jegyző 1/a. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat:...

7 7... BERUHÁZÁSI CÉLOKMÁNY A beruházás megevezése: A beruházó megevezése: s. sz megevezése, címe, hrsz. A beruházás telepítési helye Az igatla jelelegi haszálója/üzemeltetőj e tulajdoosa Az igatlamegszerzés módja A beruházás adatai Megvalósításáak módja Az előkészítés kezdési időpotja.. év.. hóap Az előkészítés befejezéséek időpotja.. év.. hóap A megvalósítás kezdési időpotja.. év A befejezés ezett időpotja.. év Költségezés módja Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A jóváhagyott beruházási célokmáyból következő feladatok: A beruházás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. Előkészítés ettó költségei: a) telepítési hely,-igatlamegszerzés ettó költsége b) igatla kármetesítéséek költsége c) botás d) megalapozó, előkészítő taulmáyok, vizsgálatok e) műszaki-gazdasági ezés f) leboyolítás

8 8 g) egyéb I. előkészítés ettó költsége összese II. előkészítést terhelő áfa összege III. előkészítés teljes (bruttó) költsége összese (I.+II.) IV. beruházás várható ettó költsége (az előkészítés költségei élkül) V. a megvalósítás várható áfa összege VI. beruházás vártható teljes költsége összese (III.+IV.+V.) A beruházás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) beruházási hitel c) közpoti költségvetési források összese Ebből: céltámogatás v. címzett támogatás egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pézeszköz f) itézméyi ktv. előiráyzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összese Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elöke(i), ellejegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 1/b. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat: FELÚJÍTÁSI CÉLOKMÁNY A felújítás megevezése:...

9 9 A felújító megevezése: s. sz A felújítás telepítési helye Az igatla(ok) megevezése, címe, hrsz. haszálója/üzemeltetője tulajdoosa A felújítás adatai Megvalósításáak módja Az előkészítés kezdési időpotja.. év.. hóap Az előkészítés befejezéséek időpotja.. év.. hóap A megvalósítás kezdési időpotja.. év A befejezés ezett időpotja.. év Költségezés módja Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A ezett felújítás kihatása az éves fetartási költségekre: A jóváhagyott felújítási célokmáyból következő feladatok: A felújítás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. Előkészítés ettó költségei: a) igatla kármetesítéséek költsége b) botás c) meglapozó, előkészítő taulmáyok, vizsgálatok d) műszaki-gazdasági ezés e) leboyolítás f) egyéb I. előkészítés ettó költsége összese II. előkészítést terhelő áfa összege III. előkészítés teljes (bruttó) költsége

10 10 összese (I.+II.) IV. felújítás várható ettó költsége (az előkészítés költségei élkül) V. a megvalósítás várható áfa összege VI. felújítás vártható teljes költsége összese (III.+IV.+V.) A felújítás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) itézméyi ktv. előiráyzat c) külső forrás, mégpedig: Források összese Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elöke(i), ellejegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 2/a. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat: BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT A beruházás megevezése: A beruházó megevezése:

11 11... s. sz megevezése, címe, hrsz. A beruházás telepítési helye Az igatla jelelegi haszálója/üzemeltetőj e tulajdoosa Az igatlamegszerzés módja A beruházás adatai Jóváhagyott célokmáy száma és kelte: Megvalósításáak módja Az előkészítés kezdési időpotja.. év.. hóap Az előkészítés befejezéséek időpotja.. év.. hóap A megvalósítás kezdési időpotja.. év.. hóap A megv. befejezéséek ezett.. év.. hóap időpotja Költségezés módja Teljes bekerülési összege (áfával) A megvalósult beruházás tulajdoosa: üzemeltetője: Tervezett éves fetartási költség: Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A beruházás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. Beruházás ráfordításai (áfa élkül) a) előkészítési költségek (áfa élkül) b) építés, botás c) gép, jármű d) igatla kármetesítéséek költsége e) műszaki-gazdasági ezés f) leboyolítás g) egyéb Ebből: tőketörlesztések, az ezekhez kapcsolódó díjak, kamatok, járulékok h) telepítési hely, igatlamegszerzés i) immateriális javak vásárlása j) első készletbeszerzés k) tartalék I. beruházás ráfordításai összese (áfa élkül) II. általáos forgalmi adó III. végleges pézeszköz-átadás

12 12 IV. beruházás teljes költsége összese A beruházás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) beruházási hitel c) közpoti költségvetési források összese Ebből: céltámogatás v. címzett támogatás egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pézeszköz f) itézméyi ktv. előiráyzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összese Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elöke(i), ellejegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 2/b. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat: FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT A felújítás megevezése: A felújító megevezése:

13 13... s. sz A felújítás telepítési helye Az igatla(ok) megevezése, címe, hrsz. haszálója/üzemeltetője tulajdoosa A felújítás adatai Jóváhagyott célokmáy száma és kelte: Megvalósításáak módja Az előkészítés kezdési időpotja.. év.. hóap Az előkészítés befejezéséek időpotja.. év.. hóap A megvalósítás kezdési időpotja.. év.. hóap A megv. befejezéséek ezett.. év.. hóap időpotja Teljes bekerülési összege (áfával) Költségezés módja Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A jóváhagyott felújítás kihatása az éves fetartási költségekre: A felújítás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. a) előkészítési költségek (áfa élkül) b) építés, botás c) gép d) leboyolítás e) egyéb f) tartalék I. felújítás ettó költsége összese II. általáos forgalmi adó III. felújítás teljes költsége összese A felújítás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) itézméyi ktv. előiráyzat c) külső forrás, mégpedig: Források összese

14 14 Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elöke(i), ellejegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 3/a. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat: EGYSZERŰSÍTETT BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT A beruházás megevezése: A beruházó megevezése: s. sz megevezése, címe, hrsz. A beruházás telepítési helye Az igatla jelelegi tulajdoosa haszálója/üzemeltetőj e Az igatlamegszerzés módja

15 15 A beruházás adatai Megvalósításáak módja Kezdési időpotja.. év.. hóap Befejezés ezett időpotja.. év.. hóap Költségezés módja Teljes bekerülési összege (áfával) A megvalósult beruházás tulajdoosa: üzemeltetője: Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A beruházás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. Beruházás ráfordításai (áfa élkül) építés, botás gép, jármű igatla kármetesítéséek költsége műszaki-gazdasági ezés leboyolítás egyéb Ebből: hitelkamat telepítési hely, igatlamegszerzés immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés tartalék I. beruházás ráfordításai összese (áfa élkül) II. általáos forgalmi adó III. végleges pézeszköz-átadás IV. beruházás teljes költsége összese A beruházás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) beruházási hitel c) közpoti költségvetési források összese ebből: céltámogatás v. címzett támogatás egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pézeszköz f) itézméyi ktv. előiráyzat g) egyéb külső forrás, mégpedig:

16 16 Források összese ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője ellejegyzésre jogosult dolgozója 3/b. számú melléklet Jóváhagyás időpotja: Ágázat: EGYSZERŰSÍTETT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT A felújítás megevezése: A felújító megevezése: s. sz A felújítás helye Az igatla(ok) megevezése, címe, hrsz. haszálója/üzemeltetője tulajdoosa

17 17 3. A felújítás adatai Megvalósításáak módja Kezdés időpotja.. év.. hóap Befejezés ezett időpotja.. év.. hóap Költségezés módja Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A felújítás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. a) építés, botás b) gép c) műszaki-gazdasági ezés d) leboyolítás e) egyéb f) tartalék I. felújítás ettó költsége összese II. általáos forgalmi adó III. felújítás teljes költsége összese A felújítás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) itézméyi ktv. előiráyzat c) külső forrás, mégpedig: Források összese Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője ellejegyzésre jogosult dolgozója

18 18 I d o k o l á s A ezet azt a célt kívája szolgáli és megvalósítai, hogy az ökormáyzati felújítások és beruházások előkészítettsége és megvalósítása átlátható, a muka egész meetébe az elfogadott célokhoz és azok költségvetési pézeszköz felhaszálásához összevethető legye. A célokmáy és az egedélyokirat olya okmáyok, melyek a feladat célját, szükségességét, aak rövidtávú, vagy több évre áthúzódó költségvetési kihatásait a dötéshozó számára bemutatják és a racioális dötési folyamatot elősegítik. A redelet egyarát szolgálja a dötéshozók, de a beruházást és a felújítást megredelők és leboyolítók biztoságát is. A másolat hiteles. A redelet kihírdetése április 30-á megtörtét. dr.kovács Tibor sk. jegyző

I. fejezet. Általános rendelkezések 1).

I. fejezet. Általános rendelkezések 1). SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2001. /III.30./ sz. r e n d e l e t e a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és intézményei BERUHÁZÁSI és FELÚJITÁSI tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának,

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2002. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Tokaj Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

ZU11 Júf~ / Tisztelt Közgyűlési

ZU11 Júf~ / Tisztelt Közgyűlési Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ikt. szám: 39/424-212011 ZU11 Júf~ 2 2. 1...------..J ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS tárgy: Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervezö szaftverének

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Eljárási szabályok

2. Eljárási szabályok Köröm Község Ökormáyzata Képviselő-testületéek 2 /2015.(II.27.) ökormáyzati redelete a települési támogatás megállapításáak kifizetéséek, folyósításáak, valamit felhaszálása elleőrzéséek szabályairól Köröm

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben) módosította: 18/2004. (IV.30.) rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

J A V A S L A T. az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dolniczky Lászlóné vezető-főtanácsos J A V A S L A T az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2008. (XII.19.) rendelete az önkormányzati beruházások, felújítások és karbantartások rendjéről /egységes szerkezetben a 35/2010.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetését mindösszesen: e. Ft-ban állapítja meg, melyből

2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetését mindösszesen: e. Ft-ban állapítja meg, melyből Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászkisér

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVII. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2016. FEBRUÁR 4. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 1/2016. (II.04.) sz. ÖR. a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-11-2/2014. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) Elleörző kód: 1238060523 A fejezet megevezése, székhelye:......... Iráyító szerv:......... Számjel 720234 1051 14 07/00 042260 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címred ÁHT A költségvetési szerv megevezése,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Onga Nagyközség Önkormányzat

Onga Nagyközség Önkormányzat ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2009. (I.21. ) számú redelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmáak meghatározásáról Az ökormáyzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben