Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről"

Átírás

1 Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors és gazdaságos megvalósítása érdekébe, a helyi ökormáyzatokról szóló évi LXV. törvéy 16. (1) bekezdésébe biztosított jogkörébe eljárva a beruházások és felújítások redjéről az alábbiakat redeli: Általáos redelkezések 1. (1) A redelet személyi hatálya kiterjed Vác Város Ökormáyzatára, a Polgármesteri Hivatalra, az Ökormáyzat költségvetési szerveire egyarát. (2) A redelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésbe meghatározott szervek számviteli törvéybe meghatározott beruházási és felújítási tevékeységére. (3) Az ökormáyzati beruházási tevékeység magába foglalja: - a beruházások és felújítások műszaki és gazdasági előkészítését, - a jóváhagyási és egedélyezési feladatokat, a leboyolítási tevékeységet, beleértve a műszaki elleőrök tevékeységét is, a garaciális és szavatossági kötelezettségek lezárásáig, - a megvalósított beruházás és felújítás üzembe helyezését, - a pézügyi elszámolást és aktiválást, - a szükséges igatla-yilvátartási átvezetést. (3) A közbeszerzési törvéy hatálya alá tartozó beruházások és felújítások esetébe e redelet szabályait a közbeszerzési törvéybe szabályozott eltérésekek megfelelőe kell alkalmazi. Dötéselőkészítés 2. (1) Az ökormáyzati költségvetés ezetéek összeállításáig a Polgármesteri Hivatal és az itézméyek írásba elkészítik a következő költségvetési évre a beruházási és felújítási javaslataikat, melyek összeállításakor kötelesek figyelembe vei az ezt megelőző időszak ökormáyzati dötéseit is. (2) A javaslatokat a főmérök összesíti és azokat a várható költségkihatásaival együtt átadja a polgármesterek. A beruházási és felújítási javaslatok ragsorolásáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamit a Pézügyi és Elleőrzési Bizottság véleméye alapjá a képviselőtestület döt. A beruházás előkészítése

2 2 3. (1) Valameyi 50 millió forit értékhatárt meghaladó beruházásra és 25 millió forit értékhatárt meghaladó felújításra, ha a beruházás em kizárólag azoal üzembe helyezhető (aktiválható) tárgyi eszköz beszerzésével, illetve azoal aktiválható immateriális javak megszerzésével valósul meg, beruházási vagy felújítási célokmáyt kell készítei. (2) A beruházási vagy felújítási célokmáy jóváhagyását megalapozó előterjesztések tartalmazia kell a ezett beruházás, felújítás a., szükségességéek idokolását, a jelelegi ellátottság bemutatását, b., műszaki jellemzőit, meyiségi mutatóit, c., javasolt helyét, d., megvalósításáak ezett módját (új építés, bővítés, átalakítás, felújítás, beszerzés, stb.) e., a tulajdoi helyzetet, f., az előkészítés feladatait és becsült költségeit évekéti botásba, g., a megvalósítás becsült költségeit évekéti ütemezésbe, a költségbecslés módját (pl. ezői költségvetés, műszaki költségbecslés, forgalmi értékbecslés, progosztizáció) h., a ezett forrás évekéti ütemezésbe, a forrás összetétele, i., a jóváhagyott célokmáyból eredő feladatokat, j., a helyettesítő megoldás leírását és költség-haszo elemezését, k., a köryezetre gyakorolt várható hatását, l., a működtetés becsült éves többletköltségét vagy megtakarítását, m., az üzemeltető megevezése,., midazokat a körülméyeket, melyek az elbírálás szempotjából léyegesek. (3) E redelet 1/a. vagy 1/b. számú melléklet szeriti célokmáy ezetét az előterjesztéshez mellékelte csatoli kell. (4) A célokmáy jóváhagyása mide esetbe a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A ezetet előzetese véleméyezi a beruházással vagy felújítással éritett bizottság, valamit a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. Beruházás esetébe be kell szerezi a Városfejlesztési Bizottság előzetes véleméyét is. 4. (1) A beruházás vagy felújítás előkészítése jóváhagyásáak dokumetuma e redelet 1/a. vagy 1/b. számú melléklete szeriti tartalommal kiállított és a testületi dötést követőe a polgármester által aláírt célokmáy. (2) A beruházás vagy felújítás előkészítési feladataira kötelezettséget vállali, az előkészítés költségeit felhaszáli csak a jóváhagyott célokmáy alapjá lehet. Ez a kikötés em voatkozik a célokmáy előkészítéséek költségére. (3) A beruházási vagy felújítási célokmáy módosítására csak az egedélyokirat jóváhagyását megelőzőe va lehetőség. A beruházási vagy felújítási egedélyokirat

3 3 5. (1) A 3. (1) bekezdésébe meghatározott értékhatárt meghaladó beruházás vagy felújítás eseté a beruházóak e redelet 2/a. vagy 2/b. számú melléklete szeriti tartalommal egedélyokiratot kell készíteie és azt a képviselőtestület elé jóváhagyásra beterjesztei. Célokmáyköteles beruházások vagy felújítások egedélyokirata csak a célokmáyba meghatározott feladatok megvalósítását követőe terjeszthető elő. (2) A beruházási vagy felújítási egedélyokirat jóváhagyása iráti előterjesztések tartalmazia kell: a., a szükséges idokolását, a jelelegi ellátottság bemutatását, illetve a célokmáyal való összhagját, b., a leges előkészítettséget (megalapozó taulmáyek, pályázat, egedélyezési ek, kiviteli ek, stb.) és az előkészítés költségeit, c., hatósági egedélyköteles mukák esetébe a szükséges érvéyes hatósági egedélyek megevezését, d., hatósági egedélyhez em kötött mukák eseté az erről szóló yilatkozatot, e., a megvalósítás helyét és aak tulajdoi helyzetét, f., a műszaki jellemzőkkel és meyiségi mutatókat. g., a megvalósítás ezett módját (új építés, bővítés, átalakítás, beszerzés, stb.) h., alapközmű helyzetét, várható köryezeti hatását és az ifrastruktúra terhelését, i., a megvalósítás kezdését, befejezését, az üzembe helyezés várható időpotját, j., a megvalósítás költségeit éves ütemezéssel, a költségezés módját (pl. ezői költségvetés, műszaki költségbecslés, stb.), k., a megvalósítás ezett forrásait évekéti ütemezéssel, l., az üzemeltető megjelölését, m., a jóváhagyást követő feladatokat,., a beruházással vagy felújítással éritett létesítméy működtetéséek becsült éves többletköltségét, illetve költségmegtakarítását, o., az előzetes egyeztetés sorá felmerült véleméyeket és midazo körülméyeket és eket, melyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 6. A beruházás vagy felújítás költség előiráyzatát a muka megkezdéséek várható időpotjába aak tárgyáért általába kért összegű elleszolgáltatással kell ezi. A költségek között az általáos forgalmi adót külö rovatba kell feltüteti. A bizoytala ezőkre figyelemmel a költséget 5 %-os mértékű tartalékkal kell megezi. 7. (1) A 3. (1) bekezdésébe meghatározott értékhatárt el em érő beruházásokra és felújításokra egyszerűsített beruházási vagy felújítási egedélyokiratot kell kiállítai a 3/a, illetve 3/b. melléklet szeriti tartalommal. (2) Az egyszerűsített egedélyokirat jóváhagyására a képviselőtestület jogosult.

4 4 (3) Nem miősül adott költségvetési évet túllépő kötelezettséget jelető beruházásak vagy felújításak, ha aak teljes költsége a tárgyévi költségvetési redeletbe redelkezésre áll, azoba aak kifizetésére részbe vagy egészbe csak a tárgyévet követő évbe kerül sor. A jóváhagyott egedélyokirat módosítása 8. (1) A beruházási vagy felújítási egedélyokiratot módosítai kell, ha a./ A jóváhagyásba szereplő aturáliákba várhatóa 5 %-ál agyobb mértékű változás következik be, b./ a jóváhagyott teljes költségelőiráyzatot (tartalékkal és áfával) a beruházó várhatóa túllépi, c./ a beruházás vagy a felújítás befejezése a jóváhagyott határidőhöz képest várhatóa egy hóapot meghaladó mértékű késedelmet szeved. d./ ha az egedélyokiratba forráskét megjelölt cél- és címzett támogatás az országgyűlés dötésével em áll összhagba. (2) A beruházási vagy felújítási egedélyokirat módosítására az ok redelkezései az iráyadók azzal, hogy az előterjesztések tartalmazia kell a módosítás okaiak részletezését is. A beruházás vagy felújítás megvalósítása kivitelezés, üzembe helyezés, A beruházás vagy felújítás megvalósítását (kivitelezését, beszerzését) megkezdei csak érvéyes egedélyokirat és az adott évi pézügyi fedezet birtokába lehet (1) Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásba érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvéyesítéséről (szerződés eltérő redelkezése hiáyába), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdojog bejegyzéshez, valamit a vagyokataszterbe törtéő átvezetéshez szükséges dokumetumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő redelkezése hiáyába - a beruházó köteles godoskodi. (2) A beruházásra vagy felújításra voatkozó jogszabályi redelkezések, hatósági és pézügyi előírások, valamit az egyéb szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előirt költségvetési, ezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pézügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a leboyolítást más szerv végzi.

5 5 A beruházás vagy felújítás megvalósításáak pézügyi feltételei 11. (1) Az éves költségvetésbe csak a jóváhagyott beruházási vagy felújítási egedélyokirattal redelkező beruházás vagy felújítás megvalósítási költségeit lehet előiráyozi, kivéve a kizárólag tárgyi eszköz beszerzésével, illetve immateriális javak megszerzésével megvalósuló beruházásokat. (2) A célokmáy elkészítése az e célra biztosított előiráyzat terhére fiaszírozható. (3) Az érvéyes célokmáyal redelkező beruházás megvalósítási költségeit - ide em értve az előkészítés költségeit - tartaléko kell megezi midaddig, amig érvéyes egedélyokirata ics. Az érvéyes célokmáyal redelkező beruházás tartalékba szereplő előiráyzata terhére az előkészítés költségeire az előiráyzat átcsoportosítását követőe teljesíthető kifizetés. (4) Az érvéyes egedélyokirattal redelkező beruházások és felújítások éves pézügyi szükségletét a költségvetési redeletbe feladatokét kell szerepelteti. (5) A beruházás vagy felújítás megvalósítására iráyuló szerződést köti, illetve egyéb szerződéses kötelezettséget vállali, kifizetést teljesítei csak az érvéyes egedélyokirat, valamit a megvalósításhoz szükséges pézügyi fedezet birtokába és erejéig lehet. A megvalósítással kapcsolatos kifizetések csak e redelet szabályai, valamit az érvéyes egedélyokirat szerit teljesíthetők. A beruházások és felújítások lezárása 12. (1) E redelet alkalmazásába a beruházás és felújítás akkor befejezett, ha a beruházás vagy felújítás megvalósítása sorá keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyotárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvéy redelkezéseiek megfelelőe aktiválták. (2) A beruházó az összességébe 50 millió forit értékhatárt meghaladó beruházás vagy felújítás megvalósításáak teljes befejezését követő 60 apo belül köteles a beruházásról vagy felújításról a Pézügyi- Elleőrzési Bizottságot tájékoztati. Vegyes és záró redelkezések 13. (1) Ha a beruházás vagy felújítás megvalósításához igó vagy igatla vagyo megszerzése szükséges, úgy a vagyoszerzésre az ökormáyzat vagyoredelete szabályait is alkalmazi kell. (2) A beruházással és felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása sorá a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló szabályzat redelkezéseit kell alkalmazi.

6 6 (3) A közbeszerzési eljárásba az érvéyes egedélyokirat a szerződés teljesítését biztosító ayagi fedezet vagy az arra voatkozó biztosíték, hogy a teljesítés időpotjába az ayagi fedezet a beruházó redelkezésére áll. (4) A közbeszerzési eljárás eredméyeképpe szerződést köti, illetve egyéb kötelezettséget vállali, kifizetést teljesítei csak az érvéyes egedélyokirat erejéig és ütemezéséek megfelelőe lehet akkor, ha az egedélyokiratba adott évre voatkozóa szereplő forrás a költségvetési redeletbe szerepel. (5) Ha a beruházás vagy felújítás egyik forrását cél- vagy címzett támogatás vagy pályázati összeg jeleti, úgy eze forrás terhére a közbeszerzési eljárást csak a támogatási dötés hivatalos kihirdetését követőe lehet megkezdei. (6) Ha a beruházás vagy felújítás értéke em éri el a közbeszerzési törvéybe megjelölt értékhatárt, úgy a megvalósításra voatkozó szerződés megkötéséek előkészítésére a költségvetési redeletbe és a hatályos polgármesteri utasításba előirt redelkezéseket kell alkalmazi. 14. Hadiállapot, redkivüli állapot, szükségállapot idejé, illetve az állampolgárok élet- és vagyobiztoságát vagy a köryezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot idejé, illetve az állampolgárok életét vagy egészségét, a lakosság jeletős dologi értékeit, alapvető ellátását, vagy a köryezetet veszélyeztető vagy károsító állapot idejé e redelet szabályaitól eltérőe a polgármester jogosult dötei a szükséges beruházási vagy felújítási mukálatok elvégzéséről azzal, hogy eze állapot elmúltát követőe tevékeységéről köteles beszámoli a Képviselőtestületek. 15. E redelet a kihirdetését követőe július 1. apjá lép hatályba azzal, hogy aak redelkezéseit a hatálybalépést követőe iduló azo beruházások és felújítások esetébe kell alkalmazi, amelyeket a jóváhagyott évi ökormáyzati költségvetési redelet em tartalmaz. A redelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a közbeszerzések szabályáról szóló 24/2001. (VII. 17.) számú ökormáyzati redelet. A redelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatba meghatározott módo a jegyző godoskodik. Vác, április 29. dr. Bóth Jáos sk. polgármester dr. Kovács Tibor sk. jegyző 1/a. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat:...

7 7... BERUHÁZÁSI CÉLOKMÁNY A beruházás megevezése: A beruházó megevezése: s. sz megevezése, címe, hrsz. A beruházás telepítési helye Az igatla jelelegi haszálója/üzemeltetőj e tulajdoosa Az igatlamegszerzés módja A beruházás adatai Megvalósításáak módja Az előkészítés kezdési időpotja.. év.. hóap Az előkészítés befejezéséek időpotja.. év.. hóap A megvalósítás kezdési időpotja.. év A befejezés ezett időpotja.. év Költségezés módja Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A jóváhagyott beruházási célokmáyból következő feladatok: A beruházás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. Előkészítés ettó költségei: a) telepítési hely,-igatlamegszerzés ettó költsége b) igatla kármetesítéséek költsége c) botás d) megalapozó, előkészítő taulmáyok, vizsgálatok e) műszaki-gazdasági ezés f) leboyolítás

8 8 g) egyéb I. előkészítés ettó költsége összese II. előkészítést terhelő áfa összege III. előkészítés teljes (bruttó) költsége összese (I.+II.) IV. beruházás várható ettó költsége (az előkészítés költségei élkül) V. a megvalósítás várható áfa összege VI. beruházás vártható teljes költsége összese (III.+IV.+V.) A beruházás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) beruházási hitel c) közpoti költségvetési források összese Ebből: céltámogatás v. címzett támogatás egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pézeszköz f) itézméyi ktv. előiráyzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összese Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elöke(i), ellejegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 1/b. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat: FELÚJÍTÁSI CÉLOKMÁNY A felújítás megevezése:...

9 9 A felújító megevezése: s. sz A felújítás telepítési helye Az igatla(ok) megevezése, címe, hrsz. haszálója/üzemeltetője tulajdoosa A felújítás adatai Megvalósításáak módja Az előkészítés kezdési időpotja.. év.. hóap Az előkészítés befejezéséek időpotja.. év.. hóap A megvalósítás kezdési időpotja.. év A befejezés ezett időpotja.. év Költségezés módja Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A ezett felújítás kihatása az éves fetartási költségekre: A jóváhagyott felújítási célokmáyból következő feladatok: A felújítás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. Előkészítés ettó költségei: a) igatla kármetesítéséek költsége b) botás c) meglapozó, előkészítő taulmáyok, vizsgálatok d) műszaki-gazdasági ezés e) leboyolítás f) egyéb I. előkészítés ettó költsége összese II. előkészítést terhelő áfa összege III. előkészítés teljes (bruttó) költsége

10 10 összese (I.+II.) IV. felújítás várható ettó költsége (az előkészítés költségei élkül) V. a megvalósítás várható áfa összege VI. felújítás vártható teljes költsége összese (III.+IV.+V.) A felújítás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) itézméyi ktv. előiráyzat c) külső forrás, mégpedig: Források összese Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elöke(i), ellejegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 2/a. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat: BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT A beruházás megevezése: A beruházó megevezése:

11 11... s. sz megevezése, címe, hrsz. A beruházás telepítési helye Az igatla jelelegi haszálója/üzemeltetőj e tulajdoosa Az igatlamegszerzés módja A beruházás adatai Jóváhagyott célokmáy száma és kelte: Megvalósításáak módja Az előkészítés kezdési időpotja.. év.. hóap Az előkészítés befejezéséek időpotja.. év.. hóap A megvalósítás kezdési időpotja.. év.. hóap A megv. befejezéséek ezett.. év.. hóap időpotja Költségezés módja Teljes bekerülési összege (áfával) A megvalósult beruházás tulajdoosa: üzemeltetője: Tervezett éves fetartási költség: Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A beruházás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. Beruházás ráfordításai (áfa élkül) a) előkészítési költségek (áfa élkül) b) építés, botás c) gép, jármű d) igatla kármetesítéséek költsége e) műszaki-gazdasági ezés f) leboyolítás g) egyéb Ebből: tőketörlesztések, az ezekhez kapcsolódó díjak, kamatok, járulékok h) telepítési hely, igatlamegszerzés i) immateriális javak vásárlása j) első készletbeszerzés k) tartalék I. beruházás ráfordításai összese (áfa élkül) II. általáos forgalmi adó III. végleges pézeszköz-átadás

12 12 IV. beruházás teljes költsége összese A beruházás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) beruházási hitel c) közpoti költségvetési források összese Ebből: céltámogatás v. címzett támogatás egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pézeszköz f) itézméyi ktv. előiráyzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összese Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elöke(i), ellejegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 2/b. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat: FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT A felújítás megevezése: A felújító megevezése:

13 13... s. sz A felújítás telepítési helye Az igatla(ok) megevezése, címe, hrsz. haszálója/üzemeltetője tulajdoosa A felújítás adatai Jóváhagyott célokmáy száma és kelte: Megvalósításáak módja Az előkészítés kezdési időpotja.. év.. hóap Az előkészítés befejezéséek időpotja.. év.. hóap A megvalósítás kezdési időpotja.. év.. hóap A megv. befejezéséek ezett.. év.. hóap időpotja Teljes bekerülési összege (áfával) Költségezés módja Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A jóváhagyott felújítás kihatása az éves fetartási költségekre: A felújítás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. a) előkészítési költségek (áfa élkül) b) építés, botás c) gép d) leboyolítás e) egyéb f) tartalék I. felújítás ettó költsége összese II. általáos forgalmi adó III. felújítás teljes költsége összese A felújítás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) itézméyi ktv. előiráyzat c) külső forrás, mégpedig: Források összese

14 14 Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elöke(i), ellejegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 3/a. számú melléklet Okmáy jóváhagyásáak száma és kelte: Ágázat: EGYSZERŰSÍTETT BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT A beruházás megevezése: A beruházó megevezése: s. sz megevezése, címe, hrsz. A beruházás telepítési helye Az igatla jelelegi tulajdoosa haszálója/üzemeltetőj e Az igatlamegszerzés módja

15 15 A beruházás adatai Megvalósításáak módja Kezdési időpotja.. év.. hóap Befejezés ezett időpotja.. év.. hóap Költségezés módja Teljes bekerülési összege (áfával) A megvalósult beruházás tulajdoosa: üzemeltetője: Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A beruházás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. Beruházás ráfordításai (áfa élkül) építés, botás gép, jármű igatla kármetesítéséek költsége műszaki-gazdasági ezés leboyolítás egyéb Ebből: hitelkamat telepítési hely, igatlamegszerzés immateriális javak vásárlása első készletbeszerzés tartalék I. beruházás ráfordításai összese (áfa élkül) II. általáos forgalmi adó III. végleges pézeszköz-átadás IV. beruházás teljes költsége összese A beruházás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) beruházási hitel c) közpoti költségvetési források összese ebből: céltámogatás v. címzett támogatás egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pézeszköz f) itézméyi ktv. előiráyzat g) egyéb külső forrás, mégpedig:

16 16 Források összese ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője ellejegyzésre jogosult dolgozója 3/b. számú melléklet Jóváhagyás időpotja: Ágázat: EGYSZERŰSÍTETT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT A felújítás megevezése: A felújító megevezése: s. sz A felújítás helye Az igatla(ok) megevezése, címe, hrsz. haszálója/üzemeltetője tulajdoosa

17 17 3. A felújítás adatai Megvalósításáak módja Kezdés időpotja.. év.. hóap Befejezés ezett időpotja.. év.. hóap Költségezés módja Műszaki jellemzői, meyiségi mutatói A felújítás ezett költségei és éves ütemezésük Költségek megevezése 200. a) építés, botás b) gép c) műszaki-gazdasági ezés d) leboyolítás e) egyéb f) tartalék I. felújítás ettó költsége összese II. általáos forgalmi adó III. felújítás teljes költsége összese A felújítás ezett pézügyi forrásai és éves ütemezésük Pézügyi források 200. a) ökormáyzati ktv. előiráyzat b) itézméyi ktv. előiráyzat c) külső forrás, mégpedig: Források összese Ebből: visszaigéyelhető áfa Egyéb redelkezések: Dátum: Ellejegyző: Kötelezettségvállaló: jegyző polgármester illetve az egyéb költségvetési szerv illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője ellejegyzésre jogosult dolgozója

18 18 I d o k o l á s A ezet azt a célt kívája szolgáli és megvalósítai, hogy az ökormáyzati felújítások és beruházások előkészítettsége és megvalósítása átlátható, a muka egész meetébe az elfogadott célokhoz és azok költségvetési pézeszköz felhaszálásához összevethető legye. A célokmáy és az egedélyokirat olya okmáyok, melyek a feladat célját, szükségességét, aak rövidtávú, vagy több évre áthúzódó költségvetési kihatásait a dötéshozó számára bemutatják és a racioális dötési folyamatot elősegítik. A redelet egyarát szolgálja a dötéshozók, de a beruházást és a felújítást megredelők és leboyolítók biztoságát is. A másolat hiteles. A redelet kihírdetése április 30-á megtörtét. dr.kovács Tibor sk. jegyző

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelkerék Fiaszírozási Termékhez Érvéyes Hitelkerék termékevű hitelszerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének.../2012. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének.../2012. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének../2012. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete. Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 /2015. (II. 25.) rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére

Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére Előterjesztés Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2013.

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben