APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I."

Átírás

1 APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. felhatalmazása alapján, - Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXIX. tv. rendelkezései szerint - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetéséről a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Apácatorna község önkormányzatára terjed ki. (2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően és önként ellátandó feladatai ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a évi gazdálkodás főbb szabályait. (3) A Képviselő-testület takarékos és hatékony gazdálkodást ír elő a község működtetéséhez szükséges kötelező és önként vállalt feladatok gazdasági hátterének folyamatos biztosítása érdekében. (4) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi a polgármester eseti jellegű és általános gazdasági beszámoltatásával. 2. A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a következők szerint határozza meg: 1. Cím száma: 1 2. Cím neve: Önkormányzati Hivatal II. Fejezet 1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg címenkénti, előirányzat csoportok szerinti részletezését e rendelet 1-4. mellékletei tartalmazzák. (3) Az önkormányzat év január 1-i vagyonmérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

2 2 4. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi kiadási főösszegét e Ftban, a kiadási főösszegen belül 1. Személyi juttatásokat e Ft-ban 2. Munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban 3. Társ.és szoc.pol. juttatás e Ft-ban 4. Dologi kiadásokat e Ft-ban 5. Műk.átadott pénzeszközöket e Ft-ban 6. Általános tartalékot 634 e Ft-ban 7. Felhalmozási kiadás e Ft-ban 8. Hitel törlesztés felhalmozási 231 e Ft-ban 9. Hitel kamata 43 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg címek szerinti részletezését a 1-4. mellékletek tartalmazzák. 5. Az önkormányzat a többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 6. A köztisztviselői illetményalap összege évben Ft. 7. Az önkormányzat a Körjegyzőség működtetéséhez az Ötv. 39..(1) bekezdése alapján járul hozzá e Ft összegben. 8. Az önkormányzat az oktatási intézmény működtetéséhez megállapodás alapján a szolgáltatást igénybevevők számarányában járul hozzá e Ft összegben. 9. Az önkormányzat a háziorvosi szolgálat működtetéséhez évben nem járul hozzá. 10. Az önkormányzat a védőnői szolgálat működtetéséhez évtől nem járul hozzá. 11. Az önkormányzat a fogorvosi szolgálat működtetéséhez évtől nem járul hozzá. 12. (1) Az önkormányzat önként vállalt feladata ellátásához támogatást biztosíthat. (2) Az Önkormányzat az apácatornai székhelyű civilszervezetek részére pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás éven belül egyszer, írásbeli kérelem alapján adható. (3) Az önkormányzat a támogatott szervezet részére számadási kötelezettséget írt elő, ha a támogatott szervezet nem tesz eleget számadási kötelezettségének, az önkormányzat kizárja a további támogatásból. 13. (1) Az önkormányzat évre felhalmozási célú kiadásra e Ft-ot biztosít a 4.mellékletben foglaltak szerint. 14. (1) Az önkormányzat általános tartalékát 634 e Ft-ban határozza meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a 25.. (3) bekezdésében foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt. 15. Az önkormányzat 2012 évi EU önerő pályázata e Ft, a KDOP szennyvízberuházás uniós támogatása e Ft. 16. Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét évre a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3 3 2. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételi elmaradásával kapcsolatos szabályok 17. (1) Az önkormányzat feladatai színvonalasabb ellátása érdekében pályázatot nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhat el. A vállalt cél megvalósítása az alaptevékenység ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. (2) A közvetlen pénzbeli támogatásról, a felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolójában. 18. (1) Az önkormányzat által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező forrásokkal, feladat-elmaradásból eredő előirányzat maradvánnyal elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradást kell pótolni, illetve a hiányt kell csökkenteni. (2) Többletbevételekre, előirányzat maradványokra a képviselő-testület új feladatot nem vállal. 3. Az önkormányzat költségvetésén belüli előirányzat-változások 19. (1) Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja. (2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011.CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 34. (2) bekezdés alapján átmeneti intézkedést tehet. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadások előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. E körben tett intézkedéséről a polgármester a soron következő ülésen beszámol a képviselő-testületnek. (3) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő előirányzatváltoztatás jogát 100 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. E körben tett intézkedésről a polgármester a soron következő ülésen beszámol a képviselő-testületnek. III. Fejezet Az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása 20. (1) Az önkormányzatnál a személyi juttatás előirányzatból foglalkoztatható létszámkeretét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) A létszámkeretet kizárólag a képviselő-testület módosíthatja. (3) A költségvetési szerv szakmai alapfeladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződést köthet az alábbi körben: - egyedi ügyekben speciális szakértő 21. (1) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti munkaviszonyban álló dolgozó részére étkezési hozzájárulás a személyi jövedelemadó kedvezményes rendszerének figyelembevételével - étkezési utalvány formájában Ft/fő/hó.

4 4 (2) A köztisztviselők részére a cafetéria-keretet évre 200 e Ft/fő/év összegben állapítja meg. 22. (1) Az intézményeknél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozó igényének megfelelően postai utalással is teljesíthető az illetmény kifizetése. IV. Fejezet A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása 23. (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) Az önkormányzati gazdálkodásnak végrehajtó szerve a Körjegyzőség. 24. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 25. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet. 26. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről a évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő 4 hónapon belül. V. Fejezet Záró rendelkezések 27. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni.

5 5 28. A rendelet mellékletei: 1. melléklet: Apácatorna község önkormányzata évi bevételei és kiadásai 2. melléklet: Apácatorna község önkormányzata évi mérlege 3. melléklet: Apácatorna község önkormányzata évi működési célú bevételei és kiadásai 4. melléklet: Apácatorna község önkormányzata 2012évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 5. melléklet: Apácatorna község évi felhalmozási kiadásai feladatonként 6. melléklet: Apácatorna község önkormányzata évi céltartaléka 7. melléklet: Apácatorna község önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban 8. melléklet: Apácatorna község önkormányzata évi létszámkerete 9. melléklet: Apácatorna község önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterv 10. melléklet: Apácatorna község önkormányzata év január 1-i vagyonmérlege Apácatorna, február 13. Kovács Béla Dr. Bíró Eszter polgármester körjegyző Kihirdetési záradék: A rendeletet kihirdettem: február. 22.

6 6 Dr. Bíró Eszter körjegyző

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben