Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a"

Átírás

1 Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól. Tartalom A rendelet hatálya... 2 Költségvetési szervek... 2 A évi költségvetés főbb számai évi költségvetésének főbb számai... Hiba! A könyvjelző nem létezik. A költségvetésért való felelősség... 3 Záró rendelkezés

2 Mátraverebély Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól. Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv (1)-(3) bekezdésében meghatározottak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Mátraverebély Községi Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre terjed ki. Költségvetési szervek 2. (1) Mátraverebély Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:közös Hivatal). (2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve a Mátraverebély Községi Katica Óvoda. (3) Gazdálkodással összefüggő feladataikat a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. (4) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt (önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő) költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. (5) Külön címet alkot az Önkormányzat az Mötv.-ben meghatározott kötelező, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített önként vállalt feladatai vonatkozásában. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az (1)-(3) bekezdések figyelembe vételével az 1. számú melléklet szerint határozza meg. (7) Az Önkormányzat évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai, a költségvetés egyenlege. A évi költségvetés főbb számai 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét ,-eFt-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét ,-eFt-ban állapítja meg. 4. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet részét képző 1-8. számú mellékletek szerint fogadja el. 5. (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatal évi gazdálkodásának bevételi főösszegét ,-eFt-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal évi gazdálkodásának kiadási főösszegét ,- eft-ban állapítja meg. 2

3 (3)A Képviselő-testület a Közös Hivatal évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet melléklete szerint fogadja el. 6. (1) A Képviselő-testület a Katica Óvoda évi gazdálkodásának bevételi főösszegét ,-eFt-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Katica Óvoda évi gazdálkodásának kiadási főösszegét , eft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Katica Óvoda évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet mellékletei szerint fogadja el. 7. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei létszámát a rendelet 24 főben határozza meg, ebből 9 fő a Közös Önkormányzati Hivatal, 9 fő az Önkormányzat és 6 fő a Katica Óvoda. (2) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg. (3) Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CCXIX. törvényben foglaltak alapján állapítja meg. (4) A köztisztviselők és a közalkalmazottak évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CCXIX. törvény (1) bekezdése és a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 59.. (2) bekezdése alapján Ft/fő/év összegben állapítja meg. 8. (1) Az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, valamint a működési célú pénzeszközátadásai külön részletezve melléklet alapján. (2) A rendelet mellékletében a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat is részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja. 9. Az Önkormányzat évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet melléklete tartalmazza. A költségvetésért való felelősség 11. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére. (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Közös Önkormányzati Hivatal. (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (6) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló 3

4 irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (7) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Záró rendelkezés 12. (1) E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01. napjától kell alkalmazni. Mátraverebély, Beke Andrea Edit jegyző Nagy Attila polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: Beke Andrea Edit jegyző 4

5 1.számú melléklet Mátraverebély Község Önkormányzata CÍMRENDJE Cím száma Cím neve 1. Mátraverebély Községi Önkormányzat 2. Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 3. Mátraverebély Községi Katica Óvoda 5

6 2. számú melléklet 3. számú melléklet BEVÉTEL eft-ban évi költségvetés Intézmény: Önkorm. Közös Hivatal Óvoda Össz. Intézményi tevékenység bevételei Kamatbevételek / Saját folyó bevételek Helyi adók / Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzati lakásértékesítés Önkormányzati ingatlan, és földterület értékesítés / Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Egyéb támogatás áll.h.bel Intézmény finanszírozás / Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás / Állami hozzájárulás / Pénzmaradványból felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN: Intézményi tevékenység bevételei eft-ban évi költségvetés Intézmény: Önkorm. Hivatal Óvoda 1./ Egyéb sajátos bevétel / Továbbszámlázott szolg.értéke / Bérleti díj bevételek / Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja ÖSSZESEN: számú melléklet Helyi adó és átengedett központi adó bevételek eft-ban évi költségvetés Intézmény: Önkorm. Hivatal Óvoda HELYI ADÓ Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlék, bírság,egyéb sajátos bev Gépjárműadó 40% Építményadó Telekadó Talajterhelési díj ÖSSZESEN:

7 5. számú melléklet 6. számú melléklet Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai eft-ban évi elemi költségvetés Intézmény: Önkorm. Hivatal Óvoda 1./ Beruházás (térfigyelő kamerarendszer,aprítékoló, brikettáló,traktor, egyéb tárgyi eszközök) / Felújítás(önkormányzati ingatlanok felújítása) ÖSSZESEN: számú melléklet KIADÁSOK eft-ban évi elemi költségvetés Intézmény: Önkorm. Közös Hivatal Óvoda Össz. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi-, egyéb juttatások / Személyi juttatások / Munkaadót terhelő járulékok / Dologi kiadások Beruházás Felújítás / Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Intézmény finanszírozás (államháztartáson 5./ 6./ belülre) Működési célú pénzeszköz átadása (államházt.kívülre) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Támogatások, egyéb juttatások Tartalék FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Szociális jellegű kiadások eft-ban évi elemi költségvetés Intézmény: Önkorm. Hivatal Óvoda Össz. Rendszeres szoc. segély ( ig) FHT ( ig) Átmeneti segély Önk. rend. megáll. jutt., segély / Rászorultságtól függő támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás / Természetben nyújtott támogatás ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

8 8. számú melléklet Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás eft-ban évi elemi költségvetés Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Nyugdíjas klub Modellező klub Mátraverebélyi Sportklub Tánc Egyesület BURSA Hungarica Dél Cserhát TV Egyesület Sakk Egyéb támogatások 1./ Társadalmi szervek összesen / Többcélú kistérségi társulás hozzájárulás ÖSSZESEN:

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben