Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat évi költségvetésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről"

Átírás

1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló-többször módosított évi LXV. Törvény ( é továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény ( a továbbiakban : Áht. ) 65. (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendeletben meghatározottakat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, valamint a helyi önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az államháztartási törvény 46. (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények, szakfeladatok- külön-külön- alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének bevételi fő öszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül eFt-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt eFt-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét- a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül eft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének:

2 - bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban ezen belül: 2 - a felhalmozási célú bevételt ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást ezer Ft-ban Ebből: -a felújítások, beruházások, felhalmozási célra átadott pénzeszközök összegét ezer Ft-ban -a felhalmozási tartalékot ezer Ft-ban -telek áfa befizetés ezer Ft-ban -felhalmozási célú hitel visszafizetés ezer Ft-ban -hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamatát ezer Ft-ban -működési bevételt ezer Ft-ban -a működési célú kiadásokat ezer Ft-ban Ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban -a munkaadókat terhelő járulékokat ezer Ft-ban -a dologi jellegű kiadásokat ezer Ft-ban -támogatásokat ezer Ft-ban -működési tartalékot ezer Ft-ban -hitel visszafizetés ezer Ft-ban -ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft-ban -társadalom és szociálpolitikai juttatások ezer Ft-ban -működési célú pénzeszköz átadás ezer Ft-ban -kisebbségi önkormányzatok 420 ezer Ft-ban A költségvetési létszámkeretet 323,25 főben állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerveinek, a Hivatal szakfeladatainak létszámkeretét a sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételei 4. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet tartalmazza. 5. A 4. -ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2.sz. melléklet 4.,5.,6.,7. oszlopa tartalmazza.

3 Az önkormányzat kiadásai 3 6. A Képviselő-testület a évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervenkénti-címenkénti kiadásai- és ezen belül kötelező feladatainak- előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. sz. melléklet 11.,12.,13.,14.,15., oszlopa szerint állapítja meg. 7. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait- ezen belül kötelező előirányzatait-(címenként a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg. 8. A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként ) a 4.sz. melléklet 3. sz. oszlopa szerint állapítja meg. 9. (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 11.sz. melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait (gördülő tervezést) az 1. sz. melléklet mutatja be. (3) Az Önkormányzat évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. sz. melléklet tartalmazza. (4) A 14. sz. melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról ( kedvezményekről) ad tájékoztatást. (5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 15. sz. mellékletben szereplők szerint hagyja jóvá. Tartalék 10. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. sz. mellékletnek megfelelően.

4 Kisebbségi Önkormányzatok évi költségvetése (1) Isaszeg Város Önkormányzatának évi költségvetésébe a 10/2011. (II.08.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozat alapján 210eFt bevételi és kiadási főösszeggel elkülönítve épül be Isaszeg Város Önkormányzatának költségvetésébe, melyet a 6. sz. melléklet tartalmaz. (2) Isaszeg Város Önkormányzatának évi költségvetésébe a 1/2011. (II.10.) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat határozat alapján 210 eft bevételi és kiadási főösszeggel elkülönítve épül be Isaszeg Város Önkormányzatának költségvetésébe, melyet a 7. sz. melléklet tartalmaz. Isaszeg Város Önkormányzat hiánya, a hiány finanszírozásának módja 12. (1) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét eFt-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a hiány belső finanszírozására fordítja az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány eft összegét. (3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására eFt hitelfelvételt állapít meg. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 13. (1) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait az év folyamán szükség szerint módosítja. (2) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben- felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (3) Az önálló címet alkotó költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (4) A költségvetési rendelet módosítására szükség szerint a polgármester javaslatot tesz. (5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többlet) kiadással nem járhatnak. (6) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak

5 jogszabály, illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja. 5 (7) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles. (8) A települési önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (9) Az Önkormányzat polgármestere az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testülelet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő), vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről. (10) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során. A fenti elemzés nélkül a Képviselő-testület nem tárgyalhat, és nem hozhat döntést e tárgykörben. (11) Az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében ( veszély helyzetben) polgármester a helyi önkormányzat költségvetési körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (12) Az önkormányzati költségvetési intézmények beleértve a Polgármesteri Hivatalt is- a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. (13) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési intézmények a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával- a jogszabályi előírások figyelembevételével- önállóan gazdálkodnak. (14) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (15) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. (16) Az önkormányzati költségvetési intézmények a Polgármesteri Hivatal kivételével- pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel. (17) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet a polgármester aláírásával. (18) Az önkormányzat intézményei a január 1-je és a évi költségvetésről szóló önkormányzat rendelet hatályba lépése közötti időszakban az e rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni. (19) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben, a működési és fejlesztési tartalékkeret terhére bruttó 2 mft összeghatárig eljárjon, kötelezettséget vállaljon ( működési kiadások, fejlesztési kiadások, támogatások

6 körében), azzal a megkötéssel, hogy a soron következő rendeletmódosítás alkalmával számoljon be döntéseiről, valamint ezek pénzügyi kihatásairól. 6 Záró rendelkezés 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Isaszeg, február 2. dr. Busai Gyögy Hatvani Miklós jegyző polgármester Kihirdetve: 2011.február 16-án

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II..) önkormányzati rendelete Szigliget Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete. Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben