I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2008. (XII.19.) rendelete az önkormányzati beruházások, felújítások és karbantartások rendjéről /egységes szerkezetben a 35/2010. (XI.24.), az 56/2008. (XII.19.), a 38/2011. (VIII. 25.) és a 27/2014. (XI. 14.) rendelettel/ Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szükségleteket a lehető leggazdaságosabban kielégítő beruházási mód kiválasztása, az elhatározott beruházás, felújítás és karbantartás gondos előkészítése, a jóváhagyás szerinti megvalósítása, a beruházás felújítás és karbantartás eredményeként az önkormányzati források hatékony felhasználásának biztosítása, a jogszabályok szerinti finanszírozása és elszámolása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata valamennyi intézményére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat megbízása alapján eljáró más szervezetre (továbbiakban: bonyolító). 2. A rendelet hatálya azokra az önkormányzati beruházásokra, felújításokra és karbantartásokra terjed ki, amelyek pénzügyi fedezetét részben, vagy egészben az önkormányzat biztosítja, ideértve a pénzeszközök átvételével kapcsolatos megállapodásokon alapuló, valamint egyéb külső forrásból megvalósuló beruházásokat. 3. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 1. Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybe vételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. 2. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti

2 műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 3. Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi, beleértve az alkatrészpótlást is. 4. Tárgyi eszköz: minden olyan anyagi eszköz (földterület, telek, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, immateriális javak), amely tartósan, legalább egy éven túl szolgálja az intézmény tevékenységét, és nem minősül kis értékű tárgyi eszköznek. 5. Immateriális javak: nem anyagi eszközök (a vagyoni értékű jogok az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi termék, az üzleti vagy cégérték), továbbá az immateriális javakra adott előlegek. Szellemi termékek közé sorolandók: a szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek függetlenül attól, hogy azt vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve használatba vették-e vagy sem. 6. Építési-szerelési munka: minden olyan tevékenység, amelynek közvetlen célja meglévő építmény bontása, új építmény létrehozása, meglevőnek újjáépítése, terjedelmének növelése, átalakítása. 7. Építmény: (az épület és a műtárgy gyűjtőfogalma) rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. 8. Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés jellemzően tartózkodás céljából. 9. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony; távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei; gáz, folyadék, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások). 10. Beruházó: az a jogi vagy természetes személy, akinek érdekében áll a beruházás megvalósítása. 11. Bonyolító: a Beruházó által bevont a beruházás megvalósításában közreműködő szervezet. 12. Üzemeltető: az a jogi vagy természetes személy, aki a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatásokat ellátja (üzemeltetés). 13. Ajánlattevő: a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy és magánszemély, ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is 2

3 14. Költségvetés: általában a műszaki tervek alapján építményenként készített olyan tervirat, amely a beruházás (ideértve a bontást is) megvalósításához szükséges munkatételek felsorolását tartalmazza, azok kiírási szövegének, mennyiségének, anyagköltségének díjának és értékének meghatározásával. 15. Pótmunka: a kivitelezési tervdokumentációban nem szereplő, előre nem látható, nem tervezhető, jogos építési-szerelési munka. 16. Többletmunka: minden olyan műszakilag szükséges munka és anyag, amelyet a szerződés alapjául szolgáló költségvetés nem tartalmaz, de a létesítmény nélküle rendeltetésszerűen nem használható, elvégzését az átalány ár magába foglalja. 17. Generálkivitelezés: a kivitelező vállalkozó egy-egy építési beruházást egészében, valamennyi műszaki tervben előírt építési-szerelési munkát illetően egy építési szerződés keretében vállal elvégezni. Közreműködők igénybevételére jogosult, akikért felelősséggel tartozik. 18. Fővállalkozás: a kivitelezés azon formája, amikor a kivitelező kötelezettséget vállal arra az eredményre kiterjedő felelősséggel, hogy a beruházó (megrendelő) részére a beruházás egészét vagy önmagában gazdaságosan üzembe helyezhető szakaszát a szerződésben meghatározott időre, meghatározott ellenértékért, a szerződésben rögzített gazdasági-műszaki mutatókkal megvalósítja. A fővállalkozás a beruházás teljes körű megvalósítására terjedhet ki. 19. Üzembe helyezés: a beruházás eredményeként létrehozott tárgyi eszköz jellegű vagyontárgyak alkalmassági vizsgálata, rendszeres használatbavétele. 20. Beszerzési érték: amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig felmerült és az eszközhöz egyidejűleg hozzákapcsolható; beleértve a szükséges tartozékok, alkatrészek értékét is, az engedményekkel csökkentett vagy felárakkal növelt vételárat, a szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, valamint a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségeket, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó támogatásokat (juttatásokat), adókat, illetékeket, vámköltségeket foglalja magában. A beszerzési érték részét képezi az alanyi adómentes tevékenységhez beszerzett eszközök bekerülési értékében szereplő, előzetesen felszámított, le nem vont általános forgalmi adó. II. fejezet A BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Beruházási, felújítási okmányok 4. A beruházások és felújítások előkészítése érdekében éves beruházási tervet kell készíteni, amely az éves költségvetés mellékletét képezi. A beruházási terv tartalmazza a beruházások és felújítások helyét, a megvalósítandó feladatokat, a költségkereteket, a várható megvalósítási időtartamot, a feladatok jellegét. 5. (1) Ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 1 mft feletti, de nettó 100 mft alatti összeg, és a beruházás, felújítás 12 hónap időtartam alatt megvalósítható, a beruházás, felújítás előkészítése az engedélyokirat jóváhagyásával zárul. (2) Ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 1 mft feletti, de maximum nettó 50 mft, egyszerűsített beruházási/felújítási engedélyokiratot kell készíteni, amely tartalmazza a 3

4 beruházás, felújítás jellemzőit, költségbecslését, ütemezését, a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi műszaki, pénzügyi, eljárási feladatot, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. (3) Ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 50 mft feletti, de maximum nettó 100 mft, beruházási/felújítási engedélyokiratot kell készíteni, amely tartalmazza a beruházás, felújítás jellemzőit, költségbecslését, ütemezését, a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi műszaki, pénzügyi, eljárási feladatot, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 6. (1) A nettó 100 mft becsült beszerzési érték feletti beruházások, felújításokról a beruházást, felújítást megalapozó döntés érdekében beruházási/felújítási célokmányt kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlegi ellátottság bemutatását, a környezetre gyakorolt hatását, a célját megalapozó tanulmányokat, infrastruktúra állapotát, ütemezést, a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. (2) Beruházási/felújítási célokmány birtokában és költségvetési forrás esetén előkészítő munkákat lehet végezni a beruházás előkészítése érdekében (hatástanulmányok, tervpályázat, tervezések, közműfejlesztések, területi csatolások). (3) Az átépítés (korszerűsítés) és felújítás jellegű beruházásoknál vizsgálni kell az üzemeltetés minőségének és költségének várható változását, a vizsgálat eredményét a beruházási/felújítási célokmányhoz kell csatolni. 7. (1) Ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 100 mft feletti, vagy ha a megvalósítás 12 hónapot meghaladó és a teljes beszerzési érték nettó 50 mft feletti beruházási/felújítási programot kell készíteni. Az előkészítés a beruházási/felújítási program jóváhagyásával zárul. (2) Beruházási/felújítási program tartalmazza a beruházás, felújítás jellemzőit, költségbecslését, ütemezését, a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi műszaki, pénzügyi, eljárási feladatot, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. A beruházás fajtái és a beruházó meghatározása 8. (1) A döntési jogkörök szerint a beruházások önkormányzati és intézményi beruházások lehetnek. (2) Az önkormányzati beruházások beruházója az önkormányzat. Nevében a kötelezettségvállalásra jogosult polgármester jár el. (3) Jogosultság esetén az intézményi beruházások beruházója az intézmény. Nevében a kötelezettségvállalásra jogosult vezető (igazgató) jár el. 4

5 A beruházások jóváhagyása 9. (1) Az egyszerűsített beruházási/felújítási engedélyokiratot a tárgyban érintett osztályok és a Pénzügyi Osztály véleménye alapján a polgármester hagyja jóvá. *1 (2) A beruházási/felújítási engedélyokiratot, a beruházási/felújítás programot, a beruházási/felújítási célokmányt és a beruházási tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az előterjesztésnek tartalmazni kell a tárgyban érintett osztályok és a Pénzügyi Osztály, valamint a tárgyban érintett bizottságok, továbbá a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság véleményét. *2 (3) A beruházási tervben nem szereplő, év közben határozattal jóváhagyott beruházások, felújítások esetében a jóváhagyási eljárás azonos a tervezett beruházások, felújítások döntési eljárásával. A költségvetés módosításával egyidejűleg a beruházási tervet módosítani szükséges. A jóváhagyott beruházási, felújítási okmányok módosítása 10. A jóváhagyott beruházás, felújítás okmányát módosítani kell ha: a) a jóváhagyott funkcióban változás következik be, b) a jóváhagyásban szereplő alapvető naturáliákban 5 %-nál nagyobb mértékű változás következik be, vagy a beruházás, felújítás meghiúsul, c) ha a szükséges előirányzat a rendelkezésre álló, jóváhagyott előirányzattól (tartalékkal és áfával) +10 %-kal eltér. d) ha a jóváhagyott befejezési határidő hat hónapot meghaladóan eltolódik. 11. (1) A jóváhagyott beruházás, felújítás okmányainak módosítására a beruházás, vagy felújítás jóváhagyására felhatalmazott jogosult. (2) A módosítást a 10..-ban foglalt változások bekövetkezését megelőzően kell a bonyolítónak kezdeményeznie és indokolnia. (3) A jóváhagyott módosításnak megfelelően új okmányt kell kiállítani a jóváhagyásra vonatkozó szabályok szerint. III. fejezet A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA A beruházás, felújítás forrása és pénzügyi feltételei *1 Módosította: a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. f) pontja, valamint a 38/2011. (VIII.25.) rendelet 1. -a *2 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (9) bekezdése 5

6 12. (1) A beruházások, felújítások előkészítési és megvalósítási pénzügyi forrását az éves költségvetés biztosítja. Az év közben határozattal jóváhagyott beruházások, felújítások esetében a forrást hozzá kell rendelni, és a költségvetés módosításakor be kell építeni. (2) Külső forrás esetén az eljárás rendje azonos a tervezett beruházások, felújítások előkészítésére és megvalósítására vonatkozó rendelkezéssel, az okmányokban szerepeltetni kell a külső forrás mértékét és származását. (3) A beruházások, felújítások anyagi fedezetének biztosítására minden pályázható támogatás, valamint kedvezményes hitel lehetőségét vizsgálni kell. (4) A tervezésnél a költségek a piaci viszonyokhoz igazodó, átlagos és mértékadó becsléssel állapítandók meg. A költséget az érintett beruházás, felújítás terjedelme, műszaki állapota és a korszerűsítési igények figyelembevételével kell megbecsülni, a járulékos költségek hozzáadásával és 10 % tartalék keret előirányzásával kell kiszámítani. 13. (1) Az egy időben végzett beruházási és felújítási munkák költségét egymástól el kell választani. (2) Amennyiben a beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználódott tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni. 14. A beruházásra, felújításra vonatkozó rendelkezések, műszaki, hatósági és pénzügyi előírások betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításáért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a bonyolító felelős. A beruházás megvalósításában közreműködő szervek 15. Az önkormányzat saját beruházásait a Polgármesteri Hivatal, illetve a Képviselő-testület által felhatalmazott intézmény, vagy az önkormányzat megbízása alapján eljáró más szervezet végzi. A bonyolító feladatai 16. A jóváhagyott beruházás, felújítás megvalósítása során a bonyolító feladatai a következők: a) gondoskodik a beruházás, felújítás előkészítéséről, és a beruházással, felújítással kapcsolatos pályáztatás lebonyolításáról, b) gondoskodik a beruházás, felújítás tervek szerinti, a meghatározott költségkereten belül és határidőre történő megvalósításáról, e feladatok közé tartozik a garanciális és szavatossági felülvizsgálat lebonyolítása, 6

7 c) gondoskodik a beruházások, felújítások megvalósulásának rendszeres ellenőrzéséről, indokolt esetben intézkedést tesz, d) gondoskodik az elkészült beruházások, felújítások műszaki átadás - átvételéről, üzembe helyezéséről és utó felülvizsgálatáról, e) gondoskodik az üzembe helyezett beruházások, felújítások pénzügyi és számviteli elszámolásairól, f) gondoskodik a befejezetlen beruházások állományának felülvizsgálatáról, rendezéséről, g) gondoskodik a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek teljesítéséről. 17. A beruházás, felújítás megvalósítása során esetlegesen felmerülő, szükséges pótmunkák vonatkozásában - a jóváhagyott előirányzaton belül - az elvégzéséhez szükséges megrendelésről a szerződéses összeg 10%-ig a bonyolító javaslatára az eredeti szerződés, megrendelés jogosultja dönt. 18. Az átalány áras szerződések esetében a megvalósítás során felmerülő többletmunkák vonatkozásában költség nem számolható el, a szerződésben rendelkezni kell róla. A beruházás, felújítás átvétele, üzembe helyezés 19. A beruházási, felújítási munkák részbeni vagy teljes befejezésekor műszaki átadás átvételt kell tartani. Üzemszerű használatra alkalmatlan épület vagy épületrész átvételét meg kell tagadni. 20. A beruházások, felújítások tervezésénél az üzemeltetéshez szükséges berendezések, felszerelések a beruházás részének tekintendők. 21. Az elkészült beruházásokat, felújításokat üzembe kell helyezni. A beruházásra, felújításokra vonatkozó rendelkezések műszaki, hatósági és pénzügyi előírások betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításáért a bonyolító felelős. 22. Az elkészült beruházások, felújítások üzembe helyezéséről, üzembe helyezési okmányt kell készíteni az 5. számú melléklet tartalma szerint. A beruházás, felújítás befejezése, elszámolás és aktiválás 23. A beruházás, felújítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a megvalósításban résztvevő összes vállalkozó számláinak ellenértékét a beruházási, felújítási számla terhére elszámolták, a beszerzett, előállított vagyontárgyak üzembe helyezésre, aktiválásra kerültek. 24. A beruházás, felújítás bonyolítását végző a beruházással, felújítással kapcsolatos számlákat és az ehhez csatolt okmányokat a Pénzügyi Osztálynak küldi meg. 25. A beruházás, felújítás elszámolása és nyilvántartása a Pénzügyi Osztály feladata. A számlák pénzügyi teljesítését a Pénzügyi Osztály végzi, ezt követően az eredeti számlák 7

8 főkönyvi elszámolása és analitikus nyilvántartásba vétele megtörténik, ahol az aktivált beruházás, felújítás számláit és mellékleteit irattározzák. IV. fejezet KARBANTARTÁS 26. Az előre tervezhető önkormányzati tulajdonú épület- és intézmény karbantartási feladatokat címjegyzékbe kell foglalni, a beszerzési érték megjelölésével. A címjegyzék a költségvetési rendelet melléklete. 27. A karbantartási feladatok megvalósítására az éves költségvetésben pénzügyi fedezetet kell bizosítani. 28. Az azonnali hiba-, vagy baleset és életveszély elhárítást soron kívül kell elvégezni, a karbantartási költségkeret terhére, a feladathoz rendelt költség átcsoportosításáról a bonyolító köteles értesíteni a Pénzügyi Osztályt. V. fejezet A BESZERZÉS RENDJE 29. A bonyolító köteles az okiratban rögzített beruházás, felújítás megvalósításában a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint eljárni. 30. Beruházással, felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításának előfeltétele az érvényes okirat, a döntésre jogosult általi jóváhagyásával. 31. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások, felújítások esetében legalább három ajánlattevőtől kell ajánlatot kérni. Az előkészítést végző javaslatára a polgármester illetve az intézményvezető dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. VI. fejezet VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. A beruházásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) erre vonatkozó utasításai alapján kell elkészíteni a beruházónak, valamint a lebonyolítással megbízottnak, és azt meg kell küldeni a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján a KSH területileg illetékes szerve részére. *1 *1 Módosította: a 42/2010. (XII.15.) rendelet 8. -a 8

9 33. A bonyolító köteles a szükséges esetekben az ingatlan-nyilvántartási átvezetésekről gondoskodni, valamint az ingatlan kataszter nyilvántartó lapját kitöltve az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992.(XI.06.) Korm. rendelet előírásai szerint kell megküldeni. 34. Amennyiben a beruházás, felújítás forrásai között külső forrás szerepel, a beruházáshoz, felújításhoz finanszírozási szerződést kell kötni és a beruházás, felújítás befejezését követően a finanszírozó bevonásával a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell elszámolni. 35. A részben, vagy egészében közösségi forrásból megvalósuló beruházások, felújítások esetén a kapcsolódó támogatási szerződésben, illetve külön megállapodásban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell a támogatással elszámolni. 36. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest-Zugló Képviselőtestületének 28/2000. (VII. 13.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest-Zugló Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről. dr. Weinek Leonárd polgármester dr. Deák Erzsébet jegyző 9

10 Általános indoklás A helyi önkormányzat a vonatkozó jogszabályok keretei között a beruházások, felújítások és karbantartások előkészítéséről, jóváhagyásáról, megvalósításáról önállóan dönt. Központi jogszabályok a beruházások, felújítások nyilvántartásának, finanszírozásának, számbavételének módját szabályozzák. A meghatározott kereteken belül a beruházást, felújítást, karbantartást finanszírozó szabályozza a feladatai ellátását és szükségletei kielégítését a lehető legjobban szolgáló beruházás és felújítás kiválasztásának módját. A rendelet egységes szabályozásra tesz javaslatot a beruházások, felújítások és karbantartások vonatkozásában. A Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete június 24-én döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról, mely értelmében e feladatok ellátását megbízási szerződés alapján más szervezet is elláthatja. A jelen rendelet egységesen szabályozza a közreműködőkre vonatkozó eljárási rendet is. Részletes indoklás I. fejezet Általános rendelkezések Az okhoz A javaslat - az egyértelmű szabályozás érdekében - meghatározza a rendelet személyi és tárgyi hatályát, vagyis azon szervek és tevékenységek körét, amelyekre a rendelet szabályait alkalmazni kell. A javaslat vonatkozik a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat költségvetésében szereplő valamennyi beruházás, felújítás és karbantartás célú fejlesztési kiadásaira (kivéve a közműfejlesztési hozzájárulásra átadott pénzeszközzel megvalósulókat), felújításra. Rögzíti a javaslat a rendelet alkalmazása során leggyakrabban érintett fogalmakat. II. fejezet Beruházás előkészítése A hoz A javaslat rögzíti, hogy a rendelet hatálya alá tartozó szervek valamennyi - számviteli törvény szerinti - beruházásokat, felújításokat csak érvényes beruházási, felújítási engedélyokirat birtokában hajthatják végre. A javaslat rögzíti a beruházás fajtáit, a beruházó személyét, rendelkezik a beruházások jóváhagyási rendjéről és a jóváhagyott beruházások módosításának lehetőségeiről. 10

11 III. fejezet A beruházás megvalósítása A hoz A javaslat rögzíti a beruházások pénzügyi fedezetét, szabályozza továbbá, hogy a beruházások tervezésénél a költségeket milyen módon kell meghatározni. Meghatározásra kerültek a beruházás, felújítás megvalósításában közreműködő szervezetek, mint bonyolítók. Részletesen szabályozza a rendelet a beruházást, felújítást bonyolító feladatait. A javaslat rögzíti a beruházás, felújítás átvételére és üzembe helyezésére vonatkozó eljárási rendet. Rendelkezik a szükséges dokumentum elkészítéséről, ami alapján a beruházás, felújítás befejezésére, elszámolására és aktiválására kerül sor. Részletesen szabályozza a beruházás, felújítás elszámolásának és nyilvántartásának rendjét. IV. fejezet Karbantartás A hoz A javaslat szabályozza a karbantartási feladatok ellátását, rendelkezik a hiba-, balesetveszély és életveszély azonnali elhárítási kötelezettségről. Rendelkezik a pénzügyi fedezet átcsoportosítási lehetőségéről. V. fejezet A beszerzés rendje A hoz Ha a beruházás vagy a felújítás értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt a kivitelezés lebonyolításának megkezdése, illetve a szerződés megkötése előtt legalább három ajánlatot egyidejűleg kell bekérni. A javaslat rögzíti a kivitelező kiválasztására jogosult döntéshozó személyét. 11

12 VI. fejezet Vegyes és záró rendelkezések A hoz Szabályozza a beruházó felé történő beszámolási kötelezettséget, és a kötelezően előírt statisztikai és nyilvántartási adatszolgáltatás elkészítését. A javaslat rögzíti a külső forrás pénzügyi elszámolásának rendjét, a finanszírozási szerződésben rögzítettek alapján. A rendelet szabályozza a hatálybalépés időpontját, valamint rendelkezik a Budapest-Zugló Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 28/2000. (VII.13.). sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 12

13 Jóváhagyás száma, kelte: 1. számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításokhoz I. Általános rész 1. A Beruházó megnevezése, címe: 2. Üzemeltető megnevezése és címe: 3. A Bonyolító megnevezése és címe: 4. A beruházás/felújítás megnevezése: - helye: - kezdési időpontja (év, hónap): - befejezésének időpontja (év, hónap): - teljes bekerülési költség összege (áfa-val): - visszaigényelhető (levonható) áfa összege: - jellemző kapacitásának mutatói: - megvalósítás tervezett módja: 5. A beruházás/felújítás jóváhagyását követő feladatok: (pl.: tervezés, engedélyezés, kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatása,) 6. A megvalósult beruházás/felújítás - tulajdonosa: - üzemeltetője: 7. Egyéb rendelkezések: 8. Dokumentumok: 13

14 II. Részletező adatok 9. A beruházás/felújítás megvalósításának becsült költségei: 10. A költségtervezés módja: (millió Ft-ban, két tizedessel) Költségek megnevezése Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) - tervezés - bontás - építés - gép - egyéb Összesen (áfa nélkül) - tartalék keret Beruházás/Felújítás nettó bekerülési költsége összesen Általános forgalmi adó összesen Teljes bekerülési költsége összesen 11. A beruházás/felújítás előirányzat forrásai bontásban (millió Ft-ban, két tizedessel) Pénzügyi források a) önkormányzati beruházási/felújítási ktv. előirányzat b) egyéb saját forrás összesen ebből visszaigényelhető áfa c) külső forrás (átvett pénzeszközök) Források összesen Kelt: Előterjesztő nevében Jóváhagyó nevében 14

15 Jóváhagyás száma, kelte: 2. számú melléklet BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításokhoz I. Általános rész 1. A Beruházó megnevezése, címe: 2. Üzemeltető megnevezése és címe: 3. A Bonyolító megnevezése és címe: 4. A beruházás/felújítás megnevezése: - helye: - kezdési időpontja (év, hónap): - befejezésének időpontja (év, hónap): - teljes bekerülési költség összege (áfa-val): - visszaigényelhető (levonható) áfa összege: - jellemző kapacitásának mutatói: - megvalósítás tervezett módja: 5. A beruházás/felújítás jóváhagyását követő feladatok: (pl.: tervezés, engedélyezés, kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatása,) 6. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, engedélyek, egyeztetések, a megvalósítás jogi feltételei: 7. Megtérülés ideje: 8. A megvalósult beruházás/felújítás - tulajdonosa: - üzemeltetője: 9. Egyéb rendelkezések: 10. Dokumentumok: 15

16 II. Részletező adatok 11. A beruházás/felújítás megvalósításának becsült költségei: 12. A költségtervezés módja: (millió Ft-ban, két tizedessel) Költségek megnevezése Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) - tervezés - bontás - építés - gép - egyéb Összesen (áfa nélkül) - tartalék keret Beruházás/Felújítás nettó bekerülési költsége összesen Általános forgalmi adó összesen Teljes bekerülési költsége összesen 13. A beruházás/felújítás előirányzat forrásai bontásban (millió Ft-ban, két tizedessel) Pénzügyi források a) önkormányzati beruházási/felújítási ktv. előirányzat b) egyéb saját forrás összesen ebből visszaigényelhető áfa c) külső forrás (átvett pénzeszközök) Források összesen Kelt: Előterjesztő nevében Jóváhagyó nevében 16

17 Jóváhagyás száma, kelte: 3. sz. melléklet BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI CÉLOKMÁNY Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításhoz 1. A Beruházó megnevezése, címe: 2. A beruházás/felújítás telepítési helye: 3. A Bonyolító megnevezése és címe: 4. A beruházás/felújítás megnevezése: I. Általános jellemzők 5. A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói(db, m 2, férőhely, stb., fajlagos értékei, szükség szerinti mélységben): 6. Az elérni kívánt cél, a kapacitás jellemzői: 7. A beruházás/felújítás tervezett hasznosítási formája: 8. A beruházás/felújítás módja: (új építés, bővítés, átalakítás, rekonstrukció, beruházás-felújítás, vásárlás, felújítás esetén részleges, teljes, egyéb és pedig): 9. A telepítési hely tulajdoni helyzetének leírása: Ssz. Az ingatlan Jelenlegi Az ingatlan Az ingatlan megnevezése tulajdonos megszerzésének megszerzésének (használó) tervezett módja becsült költsége A rendelkezésre álló korábbi tervműveletek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása: (pl. RRT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): 11. Infrastruktúra helyzete: 12. A beruházás/felújítás környezetre gyakorolt várható hatása: 13. A beruházás/felújítás előkészítésének tervezett üteme, a célokmány jóváhagyásától a program jóváhagyásáig: 14. A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett üteme: Kezdés - befejezés éve: 15. Az elkészült beruházás/felújítás használója, üzemeltetője: 16. A beruházás/felújítás leendő tulajdonosa (i): 17. A jóváhagyott beruházási/felújítási célból következő feladatok: 18. Egyéb rendelkezések: 19. Dokumentumok: 17

18 II. Részletező adatok 20. A beruházás/felújítás előkészítésének feladatai és tervezett költségei évenkénti ütemezésben Költségek megnevezése Évek a) telepítési hely, ingatlan megszerzés nettó költsége ebből: - telek, földterület vételára - kisajátítás, kártalanítás - lakás, egyéb épület, építmény vételára - bérleti jog, használati jog ezekből áfa-köteles összesen b) ingatlan kármentesítésének költsége c) bontás d) építés e)...beszerzés f) megalapozó, előkészítő tanulmányok, vizsgálatok g) műszaki - gazdasági tervezés h) egyéb előkészítés nettó költsége összesen előkészítést terhelő áfa összege előkészítés teljes (bruttó) költsége összesen (millió Ft-ban, két tizedessel) Összesen 21. A beruházás/felújítás tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése Évek I. beruházás/felújítás ráfordításai (áfa nélkül) építés, bontás gép, jármű egyéb összesen nemzetgazdasági beruházás összesen (áfa nélkül) telepítési hely, ingatlan megszerzése ezekből áfa-köteles összesen: első készletbeszerzés tartalék II. Nettó költsége összesen III. általános forgalmi adó összesen IV. végleges pénzeszközátadás V. Teljes költsége összesen (millió Ft-ban, két tizedessel) Összesen 18

19 22. A költségtervezés módja: 23. A beruházás/felújítás tervezett megtérülései: Ssz Megnevezés 1. visszaigényelhető ÁFA 2. telekár 3. bérleti díj 4. egyéb 5. összesen: (millió Ft-ban, ) 24. A beruházás/felújítás tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük: Pénzügyi források Évek a) önkormányzati költségvetési előirányzat: b) beruházási hitel: c) központi költségvetési források összesen, ebből: Céltámogatás: címzett támogatás: egyéb támogatás: d) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: e) intézményi költségvetési előirányzat: f) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen: ebből: visszaigényelhető áfa: (millió Ft-ban, két tizedessel) Összesen Kelt: Előterjesztő nevében Jóváhagyó nevében 19

20 Jóváhagyás száma, kelte: 4. számú melléklet BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI PROGRAM I. Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásaihoz, felújításaihoz I. Általános rész 1. A Beruházó megnevezése, címe: 2. Üzemeltető megnevezése és címe: 3. A Bonyolító megnevezése és címe: 4. A beruházás/felújítás megnevezése: - helye: - kezdési időpontja (év, hónap): - befejezésének időpontja (év, hónap): - üzembe helyezés időpontja: - teljes bekerülési költség összege (áfa-val): - visszaigényelhető (levonható) áfa összege: 5. Jellemző kapacitásának mutatói: 6. A beruházás/felújítás megvalósítás módja: (új építés, bővítés, átalakítás, rekonstrukció, beruházás-felújítás, vásárlás, felújítás esetén részleges, teljes, egyéb és pedig): 7. Jellemző műszaki adatok: (pl. beépített alapterület, szintszám, tetőmegoldás, energiaellátás módja, közmű csatlakozási lehetőségek, stb.) 8. A beruházás/felújítás jóváhagyását követő feladatok: (pl.: tervezés, engedélyezés, kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatása,) 9. Kapcsolódó beruházások és azok szükségességének indokolása: 10. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, engedélyek, egyeztetések, a megvalósítás jogi feltételei: 11. Üzemeltetés várható költségei, megtakarítása, energia szükséglete: 12. Megtérülés ideje: 13. A megvalósult beruházás/felújítás - tulajdonosa: - üzemeltetője: 14. Egyéb rendelkezések: 15. A beruházás/felújítás dokumentuma 20

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben) módosította: 18/2004. (IV.30.) rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1).

I. fejezet. Általános rendelkezések 1). SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2001. /III.30./ sz. r e n d e l e t e a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és intézményei BERUHÁZÁSI és FELÚJITÁSI tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának,

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 19/2005. (XI. 15.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2002. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Tokaj Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2007. (VI. 08.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAINAK RENDJÉR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2007. (VI. 08.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAINAK RENDJÉR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 6/2007. (VI. 08.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAINAK RENDJÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

B O R S O D V Í Z ZRT B E S Z E R Z É S I É S B E R U H Á Z Á S I S Z A B Á L Y Z A T A

B O R S O D V Í Z ZRT B E S Z E R Z É S I É S B E R U H Á Z Á S I S Z A B Á L Y Z A T A B O R S O D V Í Z ZRT B E S Z E R Z É S I É S B E R U H Á Z Á S I S Z A B Á L Y Z A T A I. Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Borsodvíz Zrt. beszerzési, építési, felújítási, szolgáltatási

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben

Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben MaVíz-MHT Szakmai Szimpózium 2016. április 19. Vojtilla László Zoltán Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem beruházási és felújítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem beruházási és felújítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem beruházási és felújítási szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. november 12. napjától A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

l. A rendelet hatálya

l. A rendelet hatálya BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 33/2003. (VII. 17.) sz. önkormányzati rendelete önkormányzati beruházások versenyeztetésének rendjéről Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

ZU11 Júf~ / Tisztelt Közgyűlési

ZU11 Júf~ / Tisztelt Közgyűlési Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ikt. szám: 39/424-212011 ZU11 Júf~ 2 2. 1...------..J ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS tárgy: Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervezö szaftverének

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:752-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1993.(II.15.) Ör. sz. rendelete az önálló intézmények céltámogatási rendszeréről

Salgótarján Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1993.(II.15.) Ör. sz. rendelete az önálló intézmények céltámogatási rendszeréről Salgótarján Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1993.(II.15.) Ör. sz. rendelete az önálló intézmények céltámogatási rendszeréről A képviselő-testület az önálló intézmények beruházási feladataihoz

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai Magyar Könyvvizsgáló Kamara budapesti szervezete Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásainak és értékelésének elszámolásai 2014. március 20. I. Tárgyi eszközök és immateriális javak 1.

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésére Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére.

A rendelet kiterjed a felügyeleti szervi támogatásban részesülő intézmények teljes körére. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 39/2004.(VII.5.) sz. rendelettel módosított 19/2001.(V.2.) sz. rendelete az önkormányzati kincstár működéséről 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: DRV Zrt.-vel kapcsolatos ügyek, gördülő fejlesztési terv.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Eitv.melléklete II/14 szerinti közzétételhez NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet)

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) Jóváhagyta Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke. Előkészítő: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 28.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke. Előkészítő: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 28. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 16-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza épületének energiahatékony és funkcióbővítő átalakítása beruházáshoz kapcsolódó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Beruházási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Beruházási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Beruházási szabályzata Pécs 2011. 2012. május 1. napjától hatályos változat 1 PREAMBULUM A felsőoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben