I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2008. (XII.19.) rendelete az önkormányzati beruházások, felújítások és karbantartások rendjéről /egységes szerkezetben a 35/2010. (XI.24.), az 56/2008. (XII.19.), a 38/2011. (VIII. 25.) és a 27/2014. (XI. 14.) rendelettel/ Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szükségleteket a lehető leggazdaságosabban kielégítő beruházási mód kiválasztása, az elhatározott beruházás, felújítás és karbantartás gondos előkészítése, a jóváhagyás szerinti megvalósítása, a beruházás felújítás és karbantartás eredményeként az önkormányzati források hatékony felhasználásának biztosítása, a jogszabályok szerinti finanszírozása és elszámolása érdekében az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata valamennyi intézményére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat megbízása alapján eljáró más szervezetre (továbbiakban: bonyolító). 2. A rendelet hatálya azokra az önkormányzati beruházásokra, felújításokra és karbantartásokra terjed ki, amelyek pénzügyi fedezetét részben, vagy egészben az önkormányzat biztosítja, ideértve a pénzeszközök átvételével kapcsolatos megállapodásokon alapuló, valamint egyéb külső forrásból megvalósuló beruházásokat. 3. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 1. Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatba vétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybe vételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. 2. Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti

2 műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 3. Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi, beleértve az alkatrészpótlást is. 4. Tárgyi eszköz: minden olyan anyagi eszköz (földterület, telek, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, immateriális javak), amely tartósan, legalább egy éven túl szolgálja az intézmény tevékenységét, és nem minősül kis értékű tárgyi eszköznek. 5. Immateriális javak: nem anyagi eszközök (a vagyoni értékű jogok az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi termék, az üzleti vagy cégérték), továbbá az immateriális javakra adott előlegek. Szellemi termékek közé sorolandók: a szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek függetlenül attól, hogy azt vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve használatba vették-e vagy sem. 6. Építési-szerelési munka: minden olyan tevékenység, amelynek közvetlen célja meglévő építmény bontása, új építmény létrehozása, meglevőnek újjáépítése, terjedelmének növelése, átalakítása. 7. Építmény: (az épület és a műtárgy gyűjtőfogalma) rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. 8. Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés jellemzően tartózkodás céljából. 9. Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony; távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei; gáz, folyadék, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások). 10. Beruházó: az a jogi vagy természetes személy, akinek érdekében áll a beruházás megvalósítása. 11. Bonyolító: a Beruházó által bevont a beruházás megvalósításában közreműködő szervezet. 12. Üzemeltető: az a jogi vagy természetes személy, aki a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatásokat ellátja (üzemeltetés). 13. Ajánlattevő: a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy és magánszemély, ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is 2

3 14. Költségvetés: általában a műszaki tervek alapján építményenként készített olyan tervirat, amely a beruházás (ideértve a bontást is) megvalósításához szükséges munkatételek felsorolását tartalmazza, azok kiírási szövegének, mennyiségének, anyagköltségének díjának és értékének meghatározásával. 15. Pótmunka: a kivitelezési tervdokumentációban nem szereplő, előre nem látható, nem tervezhető, jogos építési-szerelési munka. 16. Többletmunka: minden olyan műszakilag szükséges munka és anyag, amelyet a szerződés alapjául szolgáló költségvetés nem tartalmaz, de a létesítmény nélküle rendeltetésszerűen nem használható, elvégzését az átalány ár magába foglalja. 17. Generálkivitelezés: a kivitelező vállalkozó egy-egy építési beruházást egészében, valamennyi műszaki tervben előírt építési-szerelési munkát illetően egy építési szerződés keretében vállal elvégezni. Közreműködők igénybevételére jogosult, akikért felelősséggel tartozik. 18. Fővállalkozás: a kivitelezés azon formája, amikor a kivitelező kötelezettséget vállal arra az eredményre kiterjedő felelősséggel, hogy a beruházó (megrendelő) részére a beruházás egészét vagy önmagában gazdaságosan üzembe helyezhető szakaszát a szerződésben meghatározott időre, meghatározott ellenértékért, a szerződésben rögzített gazdasági-műszaki mutatókkal megvalósítja. A fővállalkozás a beruházás teljes körű megvalósítására terjedhet ki. 19. Üzembe helyezés: a beruházás eredményeként létrehozott tárgyi eszköz jellegű vagyontárgyak alkalmassági vizsgálata, rendszeres használatbavétele. 20. Beszerzési érték: amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig felmerült és az eszközhöz egyidejűleg hozzákapcsolható; beleértve a szükséges tartozékok, alkatrészek értékét is, az engedményekkel csökkentett vagy felárakkal növelt vételárat, a szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, valamint a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségeket, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó támogatásokat (juttatásokat), adókat, illetékeket, vámköltségeket foglalja magában. A beszerzési érték részét képezi az alanyi adómentes tevékenységhez beszerzett eszközök bekerülési értékében szereplő, előzetesen felszámított, le nem vont általános forgalmi adó. II. fejezet A BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE Beruházási, felújítási okmányok 4. A beruházások és felújítások előkészítése érdekében éves beruházási tervet kell készíteni, amely az éves költségvetés mellékletét képezi. A beruházási terv tartalmazza a beruházások és felújítások helyét, a megvalósítandó feladatokat, a költségkereteket, a várható megvalósítási időtartamot, a feladatok jellegét. 5. (1) Ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 1 mft feletti, de nettó 100 mft alatti összeg, és a beruházás, felújítás 12 hónap időtartam alatt megvalósítható, a beruházás, felújítás előkészítése az engedélyokirat jóváhagyásával zárul. (2) Ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 1 mft feletti, de maximum nettó 50 mft, egyszerűsített beruházási/felújítási engedélyokiratot kell készíteni, amely tartalmazza a 3

4 beruházás, felújítás jellemzőit, költségbecslését, ütemezését, a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi műszaki, pénzügyi, eljárási feladatot, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. (3) Ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 50 mft feletti, de maximum nettó 100 mft, beruházási/felújítási engedélyokiratot kell készíteni, amely tartalmazza a beruházás, felújítás jellemzőit, költségbecslését, ütemezését, a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi műszaki, pénzügyi, eljárási feladatot, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. 6. (1) A nettó 100 mft becsült beszerzési érték feletti beruházások, felújításokról a beruházást, felújítást megalapozó döntés érdekében beruházási/felújítási célokmányt kell készíteni, amely tartalmazza a jelenlegi ellátottság bemutatását, a környezetre gyakorolt hatását, a célját megalapozó tanulmányokat, infrastruktúra állapotát, ütemezést, a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. (2) Beruházási/felújítási célokmány birtokában és költségvetési forrás esetén előkészítő munkákat lehet végezni a beruházás előkészítése érdekében (hatástanulmányok, tervpályázat, tervezések, közműfejlesztések, területi csatolások). (3) Az átépítés (korszerűsítés) és felújítás jellegű beruházásoknál vizsgálni kell az üzemeltetés minőségének és költségének várható változását, a vizsgálat eredményét a beruházási/felújítási célokmányhoz kell csatolni. 7. (1) Ha a beruházás, felújítás teljes beszerzési értéke nettó 100 mft feletti, vagy ha a megvalósítás 12 hónapot meghaladó és a teljes beszerzési érték nettó 50 mft feletti beruházási/felújítási programot kell készíteni. Az előkészítés a beruházási/felújítási program jóváhagyásával zárul. (2) Beruházási/felújítási program tartalmazza a beruházás, felújítás jellemzőit, költségbecslését, ütemezését, a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi műszaki, pénzügyi, eljárási feladatot, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. A beruházás fajtái és a beruházó meghatározása 8. (1) A döntési jogkörök szerint a beruházások önkormányzati és intézményi beruházások lehetnek. (2) Az önkormányzati beruházások beruházója az önkormányzat. Nevében a kötelezettségvállalásra jogosult polgármester jár el. (3) Jogosultság esetén az intézményi beruházások beruházója az intézmény. Nevében a kötelezettségvállalásra jogosult vezető (igazgató) jár el. 4

5 A beruházások jóváhagyása 9. (1) Az egyszerűsített beruházási/felújítási engedélyokiratot a tárgyban érintett osztályok és a Pénzügyi Osztály véleménye alapján a polgármester hagyja jóvá. *1 (2) A beruházási/felújítási engedélyokiratot, a beruházási/felújítás programot, a beruházási/felújítási célokmányt és a beruházási tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az előterjesztésnek tartalmazni kell a tárgyban érintett osztályok és a Pénzügyi Osztály, valamint a tárgyban érintett bizottságok, továbbá a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság véleményét. *2 (3) A beruházási tervben nem szereplő, év közben határozattal jóváhagyott beruházások, felújítások esetében a jóváhagyási eljárás azonos a tervezett beruházások, felújítások döntési eljárásával. A költségvetés módosításával egyidejűleg a beruházási tervet módosítani szükséges. A jóváhagyott beruházási, felújítási okmányok módosítása 10. A jóváhagyott beruházás, felújítás okmányát módosítani kell ha: a) a jóváhagyott funkcióban változás következik be, b) a jóváhagyásban szereplő alapvető naturáliákban 5 %-nál nagyobb mértékű változás következik be, vagy a beruházás, felújítás meghiúsul, c) ha a szükséges előirányzat a rendelkezésre álló, jóváhagyott előirányzattól (tartalékkal és áfával) +10 %-kal eltér. d) ha a jóváhagyott befejezési határidő hat hónapot meghaladóan eltolódik. 11. (1) A jóváhagyott beruházás, felújítás okmányainak módosítására a beruházás, vagy felújítás jóváhagyására felhatalmazott jogosult. (2) A módosítást a 10..-ban foglalt változások bekövetkezését megelőzően kell a bonyolítónak kezdeményeznie és indokolnia. (3) A jóváhagyott módosításnak megfelelően új okmányt kell kiállítani a jóváhagyásra vonatkozó szabályok szerint. III. fejezet A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA A beruházás, felújítás forrása és pénzügyi feltételei *1 Módosította: a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. f) pontja, valamint a 38/2011. (VIII.25.) rendelet 1. -a *2 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (9) bekezdése 5

6 12. (1) A beruházások, felújítások előkészítési és megvalósítási pénzügyi forrását az éves költségvetés biztosítja. Az év közben határozattal jóváhagyott beruházások, felújítások esetében a forrást hozzá kell rendelni, és a költségvetés módosításakor be kell építeni. (2) Külső forrás esetén az eljárás rendje azonos a tervezett beruházások, felújítások előkészítésére és megvalósítására vonatkozó rendelkezéssel, az okmányokban szerepeltetni kell a külső forrás mértékét és származását. (3) A beruházások, felújítások anyagi fedezetének biztosítására minden pályázható támogatás, valamint kedvezményes hitel lehetőségét vizsgálni kell. (4) A tervezésnél a költségek a piaci viszonyokhoz igazodó, átlagos és mértékadó becsléssel állapítandók meg. A költséget az érintett beruházás, felújítás terjedelme, műszaki állapota és a korszerűsítési igények figyelembevételével kell megbecsülni, a járulékos költségek hozzáadásával és 10 % tartalék keret előirányzásával kell kiszámítani. 13. (1) Az egy időben végzett beruházási és felújítási munkák költségét egymástól el kell választani. (2) Amennyiben a beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználódott tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni. 14. A beruházásra, felújításra vonatkozó rendelkezések, műszaki, hatósági és pénzügyi előírások betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításáért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a bonyolító felelős. A beruházás megvalósításában közreműködő szervek 15. Az önkormányzat saját beruházásait a Polgármesteri Hivatal, illetve a Képviselő-testület által felhatalmazott intézmény, vagy az önkormányzat megbízása alapján eljáró más szervezet végzi. A bonyolító feladatai 16. A jóváhagyott beruházás, felújítás megvalósítása során a bonyolító feladatai a következők: a) gondoskodik a beruházás, felújítás előkészítéséről, és a beruházással, felújítással kapcsolatos pályáztatás lebonyolításáról, b) gondoskodik a beruházás, felújítás tervek szerinti, a meghatározott költségkereten belül és határidőre történő megvalósításáról, e feladatok közé tartozik a garanciális és szavatossági felülvizsgálat lebonyolítása, 6

7 c) gondoskodik a beruházások, felújítások megvalósulásának rendszeres ellenőrzéséről, indokolt esetben intézkedést tesz, d) gondoskodik az elkészült beruházások, felújítások műszaki átadás - átvételéről, üzembe helyezéséről és utó felülvizsgálatáról, e) gondoskodik az üzembe helyezett beruházások, felújítások pénzügyi és számviteli elszámolásairól, f) gondoskodik a befejezetlen beruházások állományának felülvizsgálatáról, rendezéséről, g) gondoskodik a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek teljesítéséről. 17. A beruházás, felújítás megvalósítása során esetlegesen felmerülő, szükséges pótmunkák vonatkozásában - a jóváhagyott előirányzaton belül - az elvégzéséhez szükséges megrendelésről a szerződéses összeg 10%-ig a bonyolító javaslatára az eredeti szerződés, megrendelés jogosultja dönt. 18. Az átalány áras szerződések esetében a megvalósítás során felmerülő többletmunkák vonatkozásában költség nem számolható el, a szerződésben rendelkezni kell róla. A beruházás, felújítás átvétele, üzembe helyezés 19. A beruházási, felújítási munkák részbeni vagy teljes befejezésekor műszaki átadás átvételt kell tartani. Üzemszerű használatra alkalmatlan épület vagy épületrész átvételét meg kell tagadni. 20. A beruházások, felújítások tervezésénél az üzemeltetéshez szükséges berendezések, felszerelések a beruházás részének tekintendők. 21. Az elkészült beruházásokat, felújításokat üzembe kell helyezni. A beruházásra, felújításokra vonatkozó rendelkezések műszaki, hatósági és pénzügyi előírások betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításáért a bonyolító felelős. 22. Az elkészült beruházások, felújítások üzembe helyezéséről, üzembe helyezési okmányt kell készíteni az 5. számú melléklet tartalma szerint. A beruházás, felújítás befejezése, elszámolás és aktiválás 23. A beruházás, felújítás akkor tekintendő befejezettnek, ha a megvalósításban résztvevő összes vállalkozó számláinak ellenértékét a beruházási, felújítási számla terhére elszámolták, a beszerzett, előállított vagyontárgyak üzembe helyezésre, aktiválásra kerültek. 24. A beruházás, felújítás bonyolítását végző a beruházással, felújítással kapcsolatos számlákat és az ehhez csatolt okmányokat a Pénzügyi Osztálynak küldi meg. 25. A beruházás, felújítás elszámolása és nyilvántartása a Pénzügyi Osztály feladata. A számlák pénzügyi teljesítését a Pénzügyi Osztály végzi, ezt követően az eredeti számlák 7

8 főkönyvi elszámolása és analitikus nyilvántartásba vétele megtörténik, ahol az aktivált beruházás, felújítás számláit és mellékleteit irattározzák. IV. fejezet KARBANTARTÁS 26. Az előre tervezhető önkormányzati tulajdonú épület- és intézmény karbantartási feladatokat címjegyzékbe kell foglalni, a beszerzési érték megjelölésével. A címjegyzék a költségvetési rendelet melléklete. 27. A karbantartási feladatok megvalósítására az éves költségvetésben pénzügyi fedezetet kell bizosítani. 28. Az azonnali hiba-, vagy baleset és életveszély elhárítást soron kívül kell elvégezni, a karbantartási költségkeret terhére, a feladathoz rendelt költség átcsoportosításáról a bonyolító köteles értesíteni a Pénzügyi Osztályt. V. fejezet A BESZERZÉS RENDJE 29. A bonyolító köteles az okiratban rögzített beruházás, felújítás megvalósításában a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint eljárni. 30. Beruházással, felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításának előfeltétele az érvényes okirat, a döntésre jogosult általi jóváhagyásával. 31. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások, felújítások esetében legalább három ajánlattevőtől kell ajánlatot kérni. Az előkészítést végző javaslatára a polgármester illetve az intézményvezető dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. VI. fejezet VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. A beruházásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) erre vonatkozó utasításai alapján kell elkészíteni a beruházónak, valamint a lebonyolítással megbízottnak, és azt meg kell küldeni a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján a KSH területileg illetékes szerve részére. *1 *1 Módosította: a 42/2010. (XII.15.) rendelet 8. -a 8

9 33. A bonyolító köteles a szükséges esetekben az ingatlan-nyilvántartási átvezetésekről gondoskodni, valamint az ingatlan kataszter nyilvántartó lapját kitöltve az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992.(XI.06.) Korm. rendelet előírásai szerint kell megküldeni. 34. Amennyiben a beruházás, felújítás forrásai között külső forrás szerepel, a beruházáshoz, felújításhoz finanszírozási szerződést kell kötni és a beruházás, felújítás befejezését követően a finanszírozó bevonásával a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell elszámolni. 35. A részben, vagy egészében közösségi forrásból megvalósuló beruházások, felújítások esetén a kapcsolódó támogatási szerződésben, illetve külön megállapodásban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell a támogatással elszámolni. 36. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest-Zugló Képviselőtestületének 28/2000. (VII. 13.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest-Zugló Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről. dr. Weinek Leonárd polgármester dr. Deák Erzsébet jegyző 9

10 Általános indoklás A helyi önkormányzat a vonatkozó jogszabályok keretei között a beruházások, felújítások és karbantartások előkészítéséről, jóváhagyásáról, megvalósításáról önállóan dönt. Központi jogszabályok a beruházások, felújítások nyilvántartásának, finanszírozásának, számbavételének módját szabályozzák. A meghatározott kereteken belül a beruházást, felújítást, karbantartást finanszírozó szabályozza a feladatai ellátását és szükségletei kielégítését a lehető legjobban szolgáló beruházás és felújítás kiválasztásának módját. A rendelet egységes szabályozásra tesz javaslatot a beruházások, felújítások és karbantartások vonatkozásában. A Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete június 24-én döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról, mely értelmében e feladatok ellátását megbízási szerződés alapján más szervezet is elláthatja. A jelen rendelet egységesen szabályozza a közreműködőkre vonatkozó eljárási rendet is. Részletes indoklás I. fejezet Általános rendelkezések Az okhoz A javaslat - az egyértelmű szabályozás érdekében - meghatározza a rendelet személyi és tárgyi hatályát, vagyis azon szervek és tevékenységek körét, amelyekre a rendelet szabályait alkalmazni kell. A javaslat vonatkozik a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat költségvetésében szereplő valamennyi beruházás, felújítás és karbantartás célú fejlesztési kiadásaira (kivéve a közműfejlesztési hozzájárulásra átadott pénzeszközzel megvalósulókat), felújításra. Rögzíti a javaslat a rendelet alkalmazása során leggyakrabban érintett fogalmakat. II. fejezet Beruházás előkészítése A hoz A javaslat rögzíti, hogy a rendelet hatálya alá tartozó szervek valamennyi - számviteli törvény szerinti - beruházásokat, felújításokat csak érvényes beruházási, felújítási engedélyokirat birtokában hajthatják végre. A javaslat rögzíti a beruházás fajtáit, a beruházó személyét, rendelkezik a beruházások jóváhagyási rendjéről és a jóváhagyott beruházások módosításának lehetőségeiről. 10

11 III. fejezet A beruházás megvalósítása A hoz A javaslat rögzíti a beruházások pénzügyi fedezetét, szabályozza továbbá, hogy a beruházások tervezésénél a költségeket milyen módon kell meghatározni. Meghatározásra kerültek a beruházás, felújítás megvalósításában közreműködő szervezetek, mint bonyolítók. Részletesen szabályozza a rendelet a beruházást, felújítást bonyolító feladatait. A javaslat rögzíti a beruházás, felújítás átvételére és üzembe helyezésére vonatkozó eljárási rendet. Rendelkezik a szükséges dokumentum elkészítéséről, ami alapján a beruházás, felújítás befejezésére, elszámolására és aktiválására kerül sor. Részletesen szabályozza a beruházás, felújítás elszámolásának és nyilvántartásának rendjét. IV. fejezet Karbantartás A hoz A javaslat szabályozza a karbantartási feladatok ellátását, rendelkezik a hiba-, balesetveszély és életveszély azonnali elhárítási kötelezettségről. Rendelkezik a pénzügyi fedezet átcsoportosítási lehetőségéről. V. fejezet A beszerzés rendje A hoz Ha a beruházás vagy a felújítás értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt a kivitelezés lebonyolításának megkezdése, illetve a szerződés megkötése előtt legalább három ajánlatot egyidejűleg kell bekérni. A javaslat rögzíti a kivitelező kiválasztására jogosult döntéshozó személyét. 11

12 VI. fejezet Vegyes és záró rendelkezések A hoz Szabályozza a beruházó felé történő beszámolási kötelezettséget, és a kötelezően előírt statisztikai és nyilvántartási adatszolgáltatás elkészítését. A javaslat rögzíti a külső forrás pénzügyi elszámolásának rendjét, a finanszírozási szerződésben rögzítettek alapján. A rendelet szabályozza a hatálybalépés időpontját, valamint rendelkezik a Budapest-Zugló Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 28/2000. (VII.13.). sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 12

13 Jóváhagyás száma, kelte: 1. számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításokhoz I. Általános rész 1. A Beruházó megnevezése, címe: 2. Üzemeltető megnevezése és címe: 3. A Bonyolító megnevezése és címe: 4. A beruházás/felújítás megnevezése: - helye: - kezdési időpontja (év, hónap): - befejezésének időpontja (év, hónap): - teljes bekerülési költség összege (áfa-val): - visszaigényelhető (levonható) áfa összege: - jellemző kapacitásának mutatói: - megvalósítás tervezett módja: 5. A beruházás/felújítás jóváhagyását követő feladatok: (pl.: tervezés, engedélyezés, kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatása,) 6. A megvalósult beruházás/felújítás - tulajdonosa: - üzemeltetője: 7. Egyéb rendelkezések: 8. Dokumentumok: 13

14 II. Részletező adatok 9. A beruházás/felújítás megvalósításának becsült költségei: 10. A költségtervezés módja: (millió Ft-ban, két tizedessel) Költségek megnevezése Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) - tervezés - bontás - építés - gép - egyéb Összesen (áfa nélkül) - tartalék keret Beruházás/Felújítás nettó bekerülési költsége összesen Általános forgalmi adó összesen Teljes bekerülési költsége összesen 11. A beruházás/felújítás előirányzat forrásai bontásban (millió Ft-ban, két tizedessel) Pénzügyi források a) önkormányzati beruházási/felújítási ktv. előirányzat b) egyéb saját forrás összesen ebből visszaigényelhető áfa c) külső forrás (átvett pénzeszközök) Források összesen Kelt: Előterjesztő nevében Jóváhagyó nevében 14

15 Jóváhagyás száma, kelte: 2. számú melléklet BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításokhoz I. Általános rész 1. A Beruházó megnevezése, címe: 2. Üzemeltető megnevezése és címe: 3. A Bonyolító megnevezése és címe: 4. A beruházás/felújítás megnevezése: - helye: - kezdési időpontja (év, hónap): - befejezésének időpontja (év, hónap): - teljes bekerülési költség összege (áfa-val): - visszaigényelhető (levonható) áfa összege: - jellemző kapacitásának mutatói: - megvalósítás tervezett módja: 5. A beruházás/felújítás jóváhagyását követő feladatok: (pl.: tervezés, engedélyezés, kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatása,) 6. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, engedélyek, egyeztetések, a megvalósítás jogi feltételei: 7. Megtérülés ideje: 8. A megvalósult beruházás/felújítás - tulajdonosa: - üzemeltetője: 9. Egyéb rendelkezések: 10. Dokumentumok: 15

16 II. Részletező adatok 11. A beruházás/felújítás megvalósításának becsült költségei: 12. A költségtervezés módja: (millió Ft-ban, két tizedessel) Költségek megnevezése Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) - tervezés - bontás - építés - gép - egyéb Összesen (áfa nélkül) - tartalék keret Beruházás/Felújítás nettó bekerülési költsége összesen Általános forgalmi adó összesen Teljes bekerülési költsége összesen 13. A beruházás/felújítás előirányzat forrásai bontásban (millió Ft-ban, két tizedessel) Pénzügyi források a) önkormányzati beruházási/felújítási ktv. előirányzat b) egyéb saját forrás összesen ebből visszaigényelhető áfa c) külső forrás (átvett pénzeszközök) Források összesen Kelt: Előterjesztő nevében Jóváhagyó nevében 16

17 Jóváhagyás száma, kelte: 3. sz. melléklet BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI CÉLOKMÁNY Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításhoz 1. A Beruházó megnevezése, címe: 2. A beruházás/felújítás telepítési helye: 3. A Bonyolító megnevezése és címe: 4. A beruházás/felújítás megnevezése: I. Általános jellemzők 5. A beruházás/felújítás jellemző kapacitásának mutatói(db, m 2, férőhely, stb., fajlagos értékei, szükség szerinti mélységben): 6. Az elérni kívánt cél, a kapacitás jellemzői: 7. A beruházás/felújítás tervezett hasznosítási formája: 8. A beruházás/felújítás módja: (új építés, bővítés, átalakítás, rekonstrukció, beruházás-felújítás, vásárlás, felújítás esetén részleges, teljes, egyéb és pedig): 9. A telepítési hely tulajdoni helyzetének leírása: Ssz. Az ingatlan Jelenlegi Az ingatlan Az ingatlan megnevezése tulajdonos megszerzésének megszerzésének (használó) tervezett módja becsült költsége A rendelkezésre álló korábbi tervműveletek, tanulmányok, dokumentációk felsorolása: (pl. RRT beépítésre vonatkozó vizsgálati anyagok, közműállapot felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, megalapozó tanulmány, stb.): 11. Infrastruktúra helyzete: 12. A beruházás/felújítás környezetre gyakorolt várható hatása: 13. A beruházás/felújítás előkészítésének tervezett üteme, a célokmány jóváhagyásától a program jóváhagyásáig: 14. A beruházás/felújítás megvalósításának tervezett üteme: Kezdés - befejezés éve: 15. Az elkészült beruházás/felújítás használója, üzemeltetője: 16. A beruházás/felújítás leendő tulajdonosa (i): 17. A jóváhagyott beruházási/felújítási célból következő feladatok: 18. Egyéb rendelkezések: 19. Dokumentumok: 17

Értékelési Szabályzat

Értékelési Szabályzat 13/2011. sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Értékelési Szabályzat 2 1. Az értékelésről általában A 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Szt.) 14. (5) bekezdés b) pontjában,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának. K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/5/2015 (VIII.17.) számú határozata a Számlarend elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számlarendről szóló szabályzatot. 2. Jelen határozat

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI

SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI S Z A B Á L Y Z A T (a 2013. február 28-áig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) 2013 TARTALOM BEVEZETŐ 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási Szabályzat 2. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés: 2008. január 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 2 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA Az ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT valamint a NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS intézmények gazdálkodásával kapcsolatos ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA ( a Számviteli Politika

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT. KÖZÖTT

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT. KÖZÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT. KÖZÖTT 2011. Tartalomjegyzék L MEGÁLLAPÍTÁSOK 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 11.1. Cél 4 11.2. Területi hatály 5 11.3.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2.) melléklete 7.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS HIVATALA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről PÁLYAMŰKÖDTETÉSI SZERZŐDÉS a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2011-2015. amely létrejött egyrészről a Magyar Állam mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), képviseli a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A számviteli politika

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 55/2010. (V. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 TARTALOM BEVEZETİ 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. Központi szakterületek hatásköre

Részletesebben