TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről"

Átírás

1 TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2002. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Tokaj Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet célja olyan beruházási rend megállapítása, amely biztosítja az igények lehetőség szerinti optimális kielégítését, beleértbe az elhatározott beruházás gondos előkészítését, a beruházás jóváhagyása szerinti megvalósítását, s ennek eredményeként az önkormányzati források hatékony felhasználását, továbbá a beruházás jogszabályok szerinti finanszírozását és elszámolását. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tokaj Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat), valamint a Városi Kincstár általános forgalmi adó nélkül számított, 3 millió forintot meghaladó beruházási feladataira, amelyek pénzügyi fedezetét részben vagy egészben az önkormányzat vagy intézménye biztosítja, ide értve a pénzeszközök átvételével kapcsolatos megállapodáson alapuló, valamint a címzett- és céltámogatással, illetve egyéb külső forrásokból megvalósuló beruházásokat is. (2) E rendelet előírásait kell alkalmazni minden olyan beruházás esetén, amely a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szól, törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt nem éri el, s nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló módosított évi XL. törvény hatálya alá, kivéve, ha a munka ellenértéke nem haladja meg az általános forgalmi adó nélkül számított 3 millió forintot, vagy ha az önkormányzat e rendelet alkalmazása alól egyedi felmentést ad. A 3 millió forint nettó értékhatárt el nem érő beruházás esetén a munka jellegétől, körülményeitől függően a jegyző, illetve intézményeknél az intézményvezető elrendelheti az ajánlatkérést.

2 (2) E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 3. a) Beruházás: az építési beruházás, rekonstrukció, valamint felújítási feladat végrehajtása, illetve az ehhez szükséges műszaki tervek elkészítése is. aa) Építési beruházás: az épületek, építmények, továbbá vonalas építmények építése, átépítése, lebontása, valamint az építési munkákhoz kapcsolódó szakipari és technológiai szerelési munkák. ab) Rekonstrukció: olyan tevékenység, amikor egy időben, ugyanazon a helyen az építési beruházás és a felújítás együtt valósul meg. ac) Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állagának helyreállítását célzó, hosszabb időszakonként ismétlődő és számottevő ráfordítást igénylő munkák összessége. b) Karbantartás: a tárgyi eszközök állagának, működőképességének megóvására irányuló, folyamatos (tervszerű és rendszeres) tevékenység, amely a tárgyi eszköz értékét nem növeli. (2) Beruházó: a) Az Önkormányzat saját beruházásainál a Polgármesteri Hivatal. b) A részben az Önkormányzat költségvetéséből, illetve a részben állami vagy más pénzeszközökből finanszírozott beruházások esetén az Önkormányzat. c) A Városi Kincstár költségvetéséből fedezett beruházási és karbantartási feladatoknál a Városi Kincstár. A beruházások előkészítése, jóváhagyása 4. (1) A beruházás előkészítése a szakmai igények konkrét megfogalmazásától a végrehajtási döntés meghozataláig tartó tevékenységsorozatot tartalmaz.

3 (2) Valamennyi, megvalósításra tervezett e rendelet hatálya alá tartozó feladathoz beruházási célt, javaslatot kell készíteni. A beruházási cél, javaslat megvalósításának jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 5. A beruházási cél megvalósítására vonatkozó javaslatot a beruházó, a Képviselőtestület tagjai, a bizottságok tehetnek. A beruházási célt minden év október 15-ig lehet írásban benyújtani az önkormányzat polgármesteri hivatalához, amely minden év november 30-ig, illetve a következő évi pénzügyi koncepcióval együtt terjeszti azt a Képviselő-estület elé. 6. (1) A jóváhagyott beruházási cél alapján a beruházási javaslatot a beruházó állítja össze, amelyet a polgármesteri hivatal terjeszt a Képviselő-testület elé az éves költségvetésével egyidejűleg. (2) A beruházási javaslat megvalósítására vonatkozó előterjesztés tartalmazza: - A beruházás megnevezését, telepítésének helyét, műszaki jellemzőit. - A megvalósítás módját (új építés, felújítás, rekonstrukció). - A beruházás becsült költségét. - A beruházás szükségességének indoklását. - Várható üzemeltetési vagy fenntartási költségét és forrásait. A beruházás megvalósítása 7. (1) A beruházás kivitelezését megkezdeni csak a jóváhagyást követően, illetve a vonatkozó hatósági engedélyek birtokában, valamint az esetben lehet, ha az adott évre a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, Illetve több évre áthúzódó beruházás esetén akkor, ha a Képviselő-testület döntésével biztosította a munkálatok folytatását, illetve befejezését. (2) A jóváhagyott beruházás alapján a beruházó feladata a szükséges műszaki tervek megrendelése, illetve mindennemű hatósági engedély beszerzése. (3) A beruházó indokolt esetben a beruházás megvalósításával vállalkozót (lebonyolítót) bízhat meg, melynek költségét maga köteles biztosítani. (4) Amennyiben a beruházó a jóváhagyást követően bárminemű, az engedélyezett alapfunkcióval összefüggő változtatást kíván végezni, vagy a

4 beruházás befejezési határideje várhatóan 3 hónapot meghaladóan eltolódik, illetve ha a jóváhagyott költségelőirányzat növekedhet, avagy a beruházás meghiúsulása vetődik fel, úgy ezekben az esetekben a beruházó köteles a beruházás jóváhagyására vonatkozó szabályok szerint új előterjesztést készíteni a Képviselő-testület számára. 8. (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó beruházás kivitelezését minden esetben ajánlatkérés útján kell vállalkozásba adni. Ajánlatot legalább három olyan vállalkozótól, cégtől kell kérni, amelyek jogosultak az adott kivitelezés elvégzésére. (2) Az ajánlatkérés kiírásának előkészítése a beruházó feladata. (3) Az ajánlati eljárás lebonyolítása a beruházó vagy az általa e feladat ellátásával megbízott szervezet feladata. Az ajánlati felhívás kötelező tartalmát a rendelet 1. számú melléklete alapján kell meghatározni. (4) Az ajánlatkérést úgy kell összeállítani, hogy annak alapján a készítendő ajánlatok értékelhetők és egymással összehasonlíthatóak legyenek, különös tekintettel a technológiára, a minőségre és az árra. (5) Az ajánlatok elbírálásáról a beruházó dönt. A 3. (2) bekezdése a) pontja esetén: a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Polgármester, A 3. (2) bekezdés b) pontja esetén: az önkormányzat képviselő-testülete, A 3. (2) bekezdés c) pontja esetén: a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Városi Kincstár Vezetője. Az elbírálásról éppúgy, mint az ajánlatkérés egyéb fázisáról (ajánlatkérés megküldése, ajánlatok értékelése és elbírálása, ajánlattevők értesítése stb.) a beruházó köteles írásos dokumentumot készíteni, melyben a résztvevők esetleges ellenvéleményét külön rögzíteni kell. (6) Nem lehet ajánlattevő aki: d) végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban, e) hat hónapot meghaladó adó-, illeték- vagy társadalombiztosítási járulékfizetési hátralékkal rendelkezik,

5 f) az Önkormányzat vagy a Városi Kincstár számára korábban 5 évnél nem régebben végzett beruházási, avagy karbantartási munkáival kapcsolatban szerződésszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat állapította meg. (7) Az ajánlattevőktől minden esetben írásos nyilatkozatot kell kérni arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában a (6) bekezdésben szereplő kizáró ok elme nem áll fenn. (8) Az ajánlatok benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy az ajánlati kiírás közzétételétől (meghívásos eljárás esetében a postázás napjától) legalább 20 naptári nap álljon az ajánlattevők rendelkezésére. (9) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetőleg visszavonhatja ajánlatát, míg az ajánlatkérő (az ajánlattevők értesítése mellett) szintén visszavonhatja, vagy Új határidő kitűzésével módosíthatja az ajánlatkérést. (11) Érvénytelennek kell tekinteni az ajánlatot, ha: a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő után nyújtották be, c) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult ajánlattételre, c) az nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban közölt elvárásoknak. 9. (1) A beruházás megfelelő megvalósításáért, a beruházásra vonatkozó műszaki, jogi pénzügyi és hatósági előírások betartásáért a beruházó felel. (2) A Beruházó köteles gondoskodni arról, hogy a kivitelezővel kötött szerződés tartalmazza a Beruházó által igényelt beruházási cél megvalósítására vonatkozó garanciákat (késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, garanciális és szavatossági feltételek, stb.). (3) A szükséges költségvetési, statisztikai és egyéb pénzügyi adatszolgáltatásért a Beruházó a felelős. 10. (1) A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása a használatbavételi engedély megkérése és a megvalósult beruházás üzemeltető részéről történő átadása a

6 Beruházó feladata. Beruházó felel továbbá a jogszabályokban előírt garanciális bejárás megszervezéséért, megtartásáért és az esetleges hibák kijavíttatásáért. (2) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósulása során keletkezett Összes fizetési kötelezettséget elszámolták, és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat üzembe helyezték, és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták. Pénzügyi elszámolás, üzembe helyezés 11. (1) A beruházás számviteli-pénzügyi elszámolása és aktiválása az adott időpontban hatályos törvények, valamint az ezekhez kapcsolódó rendeletek alapján történik. A beruházás során használaton kívül helyezett, vagy egyébként feleslegessé váló, vagy kiszerelésre kerülő vagyontárgyakról a hivatal pénzügyigazdasági feladatait ellátó szervezetét (Iroda) a beruházónak értesítenie kell. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet e vagyontárgyakat nyilvántartásba veszi. A vagyontárgyak hasznosításáról, selejtezéséről a hatályos jogszabályok és belső szabályzatok alapján kell rendelkezni. (2) Az elkészült beruházásokat a használatbavételi engedély beszerzésével egyidejűleg kell a beruházónak üzembe helyeznie. (2) Az aktiválás alapbizonylata az üzembe helyezési okmány, melyet az üzemeltetőnek kell kiállítania. a) Amennyiben a beruházás során létrehozott tárgyi eszközt a Polgármesteri Hivatal üzemelteti, az üzembe helyezési okmányt a Polgármesteri Hivatal készíti el. Az üzembe helyezés időpontja a rendszeres használatbavétel napja. b) Amennyiben a beruházás során létrehozott tárgyi eszközt más szerv (Önkormányzat, Városi Kincstár, gazdasági társasága, egyéb szervezet vezetőjének a feladata. Hatályba léptető rendelkezés 12.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Karajz Gábor sk. jegyző Májer János sk. polgármester

7 1. számú melléklet Ajánlati felhívás 1. Az igényelt munka, szolgáltatás pontos meghatározása, műszaki paraméterei: 2. A teljesítés helye: 3. A teljesítés határideje: 4. Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések, feltételek: 5. Az ajánlatok benyújtására, valamint elbírálására vonatkozó időpontok, szempontok: 6. Az ajánlat lehet-e többváltozatú: 7. Tehető-e alternatív ajánlat: 8. Az ajánlat tárgyát képező beruházás üzemeltetési körülményeire vonatkozó közlések, kikötések: 9. Azok a feltételek, amelyek vállalása az ajánlatok érvényességének feltétele: 10. Adható-e ajánlat a munka egy részének teljesítésére vagy csak komplett szerződési ajánlat tehető: 11. Ajánlati árként csak átalányár jelölhető meg, vagy az ajánlatkérő más árkonstrukció alkalmazását is elfogadja: 12. A szerződés teljesítésére vonatkozó lényeges megrendelői feltételek: 13. Az ajánlatkérő által biztosított feltételek, szolgáltatások: 14. Azon feltételek ismertetése, melyek az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HEGYHÁTHODÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2010. november 15. Hegyháthodász Község Önkormányzata (9915 Hegyháthodász, Kossuth Lajos u. 36.) a közbeszerzésekről

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről Lakitelek Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata Vámosszabadi Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Hatályos: 2013. április 1. napjától Jóváhagyta: dr. Torma Viktória jegyző Vámosszabadi Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére

Előterjesztés. Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére Előterjesztés Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i ülésére Tárgy: Kunadacs Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata melléklet a képviselő-testület 1/2012.(I. 12.) határozatához Hegykő Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Varga Tamás, közbeszerzési tanácsadó - 1 - A Képviselő testület a közpénzek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Beleg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a../2011. (XI. 30.) önkormányzati határozatával 2 PREAMBULUM Beleg Község Önkormányzata

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat Közbeszerzési Szabályzat 2015. Alsómocsolád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet A szabályzat célja A szabályzat célja a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII tv. (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben