A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők"

Átírás

1 A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely, a tágabb köryezet, a társadalom szempotjából. Az egészségesebb emzetért több épegészségügy program megfogalmazódott, melyek agyo jó eredméyeket hozhatak az egész társadalom szempotjából. A lakosság egészség állapotát sokféle módszerrel mérhetjük. A taulmáyuk felhívja a fgyelmet éháy statztka elemzés módszer alkalmazására, alkalmazhatóságára. A korfa szemléletese mutat rá az elöregedésre. elhívja a fgyelmet, hogy a magyar épesség öveléséek most komoly lehetősége va, mdössze megfelelő, célzott épesedéspoltka tézkedések meghozatala szükséges, hze a korfa ma ott széles, ahol a szülőképes épesség található. A halálozás aráyszám stadardzálásáak módszerét részletese bemutatja a dolgozat, megállapítja, hogy a férfak haladósága 2,36 -pottal volt magasabb 2-be, mt a őké, a 26-os évbe pedg 2,23 -pottal. Rámutat az eltérést befolyásoló téyezőkre. Az elemzést dőbe stadardzálással levezet. arga-hatos atal, arer Cecíla A betegségek egyre bővülő köre az egész társadalom átfogó problémája. alakulásukba agy szerepe va az életmódak, bevett szokásokak, káros szevedélyekek stb., ezért agyo fotos a prevecó, am emcsak egészségügy, haem társadalm kérdés. A prevecó léyegese olcsóbb, mt a gyógyítás, alkalmazásával hatalmas ayag kadásoktól metesülük, az ország pedg jeletős gazdaság haszora szert tesz. A prmer prevecó alapját az életmódbel káros jellemzőkre, lletve a köryezet hatásokra való odafgyelés képez. A prevecóak három sztjét szokás megkülöböztet elsődleges, másodlagos, harmadlagos. Elsődleges prevecó a megelőzés. Ebből a szempotból a gyógyszertár fotos formácóforrás. A köyű elérhetőség, közvetle személyes kapcsolat, a gyógyszerész htelessége, magabztossága, esetleg egy-egy rövd tájékoztatás hatékoy lehet. A másodlagos prevecó körébe a már feálló, kalakult, de még a kezdet stádumba lévő betegség orvoslása tartozk. A harmadlagos prevecóhoz már a agyo elfajult eseteket soroljuk. lyekor a szövődméyek kalakulásáak megakadályozására kell odafgyel, lletve a gyógyulást követőe kulcsfotosságú a megfelelő rehabltácó. Ma már tudjuk, hogy egy olya állam program, amely a prevecót, a szűrést, a felvlágosítást, a godozást támogatja, mdg sokkal olcsóbb és jobb befektetés, mt a rehabltácós közpotokba a már külöböző betegségeke átesett betegek kezelése. etegség eseté az egyéek romlk az életmősége, a mukáját em tudja olya hatékoysággal végez. Ezzel együtt a veszteségeket a köryezete érzékel fogja. Családja számára ehézséget jelethet a beteg jeletős jövedelemcsökkeése, lletve jövedelemkesése, ameybe ő tartja el a családot. A másk ehézséget eze túl az okozza a családtagokak, hogy sokszor komoly ayag forrásokat kell mozgósítauk a gyógyítás érdekébe. Mukadejükből pedg dőt és eergát vesz el a beteg ápolása. Ezáltal az ő pézkeresetük csökke. A mukáltató számára termelékeységcsökkeést eredméyez a mukaerő háya, amely valószíűleg hozzájárul majd a költségek övekedéséhez. Az állam számára pedg a beteg már em potecál járulék- és adóbefzető, kább ellátásra szorul, társadalm kadást jelet. Az egészséget defál és mér em köyű. A mérése legkább demográfa, lletve epdemológa eszközökkel válk lehetségessé. Az egészség állapotot meghatározó téyezők a következők életmód, geetka téyezők, köryezet hatások, egészségügy ellátás. Ez utóbb csupá %-ot képvel. emeledő az életmódak (43%), a geetka téyezőkek (27%) és a köryezet hatásokak (9%) a szerepe. Ahhoz, hogy hatékoya működő egészségügy redszerük legye amely képes megvalósíta az egészség állapot mamalzálását, fotos megtalál az egyesúlyt a hatásosság és hatékoyság között, lletve az egyé és társadalm jólét között. EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 25

2 . ábra. Az egészség állapotot meghatározó téyezők Életmód Geetka téyezők 43% 27% % Egészségügy ellátás 9% öryezet hatások Az egészségügy közgazdaságta vzsgálja azt, hogy létező alteratív felhaszálás lehetőségek között hogya lehet eloszta a szűkös erőforrásokat az egészség fejlesztése, fetartása és javítása, a betegségek ellátása szempotjából. Az egészségügy ellátás a gazdaság fejlődéséek meghatározó eleme, az egészségügy az egyk legagyobb és leggyorsabba övekvő ágazata a gazdaságak. apjakba kereszttűzbe áll az egészségügy, erőteljes, koszezusokra épülő reformokra lee szüksége. özgazdaság értelembe vzsgáljuk meg az egészségügy szükségletet, az egészségügy pacot. Az egészségügy szükségletek egészség-gazdaságta szempotból három formáját külöböztetjük meg. Effektív szükségletről akkor beszélük, amkor beteg orvoshoz fordul és a vzsgálat utá az orvos a kezelés szükségességével egyetért. Ez az egészségügy fogyasztás. elmert lates (lappagó) szükséglet az, amkor a beteg észlel a paaszat, de em megy orvoshoz. Ez a szükséges, de géybe em vett egészségügy fogyasztás. el em mert szükséglet, ahol paasz cs, ezért orvoshoz em megy a beteg, hze em tud betegségéről, de betegsége lehet. Ezért szükséges lee a szűrés. Az egészségügy pac az egészségügy kereslet és az egészségügy kíálat szítere. Egészségügybe em a kereslet szabja meg a kíálatot, haem a kíálat szabja meg a keresletet. A betegség, mt specál állapot hozza létre az egészségügy szolgáltatás rát keresletet, az géyt a szolgáltató fogalmazza meg. A kíálat oldalo lévő orvos meghatározza a beteg számára a szükséges vzsgálatot, kezelést, vagy, hogy m az ő szükséglete (kereslete), az ő keze, mt költség meghatározó téyező. Tehát az orvos moopolhelyzetbe va. Eek egyk oka az a tudás, amvel redelkezk, ugyaakkor az orvostársadalom fetartja tudomáyáak mztctását. A beteg em redelkezk elegedő meretekkel a racoál dötések meghozatalába, dötéset alapvetőe az orvos ajálása határozzák meg. Szem előtt kell tarta az egészségügybe jellemző techkalag lehetséges, de gazdaságlag em megegedhető ellátások jelelétét. Poztív, hogy egyre kább megfgyelhető a techkalag lehetséges, de gazdaságlag megegedhető rracoál kezelések számáak övekedése. A továbbakba az egészség állapotot befolyásoló éháy kockázat téyezővel foglalkozuk, amt a em befolyásolható és a befolyásolható kockázat téyezők csoportosításával mutatuk be.. Az egészség állapotot befolyásoló kockázat téyezők Az egészség állapotot befolyásoló téyezők em csak az egyét, de az egész társadalmat terhelő kockázat téyezők... em befolyásolható kockázat téyezők... Egyé, edogétéyezők veleszületett geetka adottságok, szerzett tulajdoságok stb...2. Életkor, em.2. efolyásolható kockázat téyezők.2.. Életmódot, életvtelt befolyásoló téyezők táplálkozás szokások, fzka aktvtás, szabaddő eltöltése, élvezet szerek fogyasztása doháyzás, alkoholfogyasztás stb. Táplálkozás szokások Messze földö mert a fűszeres, pkás magyar koyha híre. Összességébe jellemző a magyar lakosság táplálkozás vzoyara a túlzott eerga-, zsír-, koleszter-, hozzáadott cukorés só-, valamt az elégtele zöldség-, főzelék- és gyümölcs-, élelm rostbevtel, továbbá a kíváatosál kevesebb teljes kőrlésű gaboafogyasztás. Az egészséges táplálkozásra való áttérés révé a szív- és érredszer halálozás és a dagaatos betegségek agy része megelőzhető lee, és kebb aráyba forduláak elő olya betegségek, mt a csotrtkulás, a fogszuvasodás és a fogágybetegségek. Túlsúly és elhízás első számú épegészségügy probléma, több mt,5 mlló embert ért. Az elhízottak az dősebb kort rtkábba érk el, mt ormál súlyú társak. zka aktvtás Az egészséges életmód elegedhetetle feltétele a redszeres testmozgás, a lakosság rossz egészség állapotáak egyk oka a test edzettség háya. Még a ap tíz percet sem haladja meg átlagba a magyar lakosság szabaddős fzka aktvtása. Leár összefüggés mutatható k az kola végzettség és a tudatosa folytatott sporttevékeység között. elmérések adata szert Magyarországo a 5 64 éves korcsoportba tartozó férfakak csupá 2%-a, a hasoló korú őkek pedg a 4%-a végez redszeres testedzést. A fzka aktvtásra voatkozó aráyszám értéke a korral rohamosa csökke. Míg a 2 29 évesek 25%-a jelezte, hogy redszerese edz, a 3 39 évesekél már 5%-ra, az eél dősebbekél pedg %-ra esett vsza ez a mutató. Doháyzás özegészségügy szempotból dokolt súlyos épbetegségek tekte a doháyzást, hze az elkerülhető és kora halálozás hátterébe meghúzódó legjeletősebb kockázat téyező. A doháyzás meghatározó szerepet játszk a szájüreg, yelőcső-, gége-, tüdő-, hasyálmrgy- és hólyagrák, a krókus obstruktív tüdőbetegségek és más légzőszerv betegsé- 26 EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2.

3 2. ábra. Magyarország korfája 2-be (év közep adatok, forrás SH) ábra. Magyarország korfája 26-ba (év vég adatok, forrás Magyar Statztka Évköyv, 27) gek, a szív- és érredszer betegségek kalakulásába s felelős számos krókus tüdőbetegség keletkezéséért. Európába Magyarországo a legmagasabb a tüdőrák (a doháyzással legkább összefüggésbe hozható betegség) okozta halálozás, és ez továbbra emelkedk. A doháyzás valószíűsége részbe az kolázottsággal, részbe az ayag helyzet javulásával csökke. A doháyzás vszaszorítását az egyk első számú beavatkozás területek mősít a épegészségügy program, eze belül kemelt fotosságot tulajdoít aak, hogy megelőzzék a fatalok rászokását. Alkoholfogyasztás A mértéktele alkoholfogyasztás, melyet régebbe alkoholzmusak, ma kább a legelterjedtebb szevedélybetegségek egykéek, alkoholbetegségek modaak, számos betegség kockázat téyezője, de következméyeek em csupá egészségügy, haem társadalm voatkozása súlyosak. Jeletőse befolyásolja a társadalm-család kapcsolatokat, a mukaképességet, szerepe jeletős a balesetekbe, valamt a bűözésbe és az áldozattá válásba egyarát. A mértéktele alkoholfogyasztás szerepe a krókus májbetegségek és májzsugor kalakulásába szte kzárólagos, jeletős egyes légzőszerv és agyérredszer megbetegedések, valamt a szájüreg és garat dagaata, a sérülések és mérgezések esetébe öryezet, lakóköryezet téyezők élelmzer-bztoság, levegőmőség, vízmőség, település köryezet, hulladékgazdálkodás stb. A lakosság egészség állapotát és életklátásat jeletőse befolyásolja a körülvevő köryezete. edvezőe befolyásoló eredméyek várhatók azoktól a 2-től bedított programoktól, melyek köryezetkímélő eszközökkel segítk elő a verseyképességet. A tztább termelés, a köryezettudatos techológa- és termékfejlesztés eredméyekét mérséklődő köryezetterhelés várhatóa az egészségkárosító hatások csökkeését eredméyez. Élelmzer-bztoság Az élelmzer-hgéa szabályozásba az elleőrzés a HACCPredszer keretébe zajlk. A HACCP-redszert 22. jauár -jétől vezették be kötelező jelleggel, melyek célja, az élelmzerek bztoságát megteremtése, a lehetséges veszélyek és kockázatok kzűrése. Az élelmzer-előállításba, -kereskedelembe, vedéglátóparba az egységek vezető, s dolgozó egyarát részt veszek aak kalakításába, hogy az általuk gyártott, forgalmazott élelmzerek e veszélyeztessék a fogyasztók egészségét. Levegőmőség A levegőszeyezés legfotosabb eleme a szé-dod, a szé-mood, a ké-dod és a trogé-odok. A szeyezett levegő fő oka az par termelés, a közút közlekedés, a távfűtés és az allergzáló téyezők. Az par termelés vszaesése következtébe az par által okozott levegőszeyezés valamelyest csökket. A belső égésű motorok kpufogógáza elsősorba a trogé-od meyégéek övekedéséért felelősek. A katalzátoros autók térhódításával csökket a levegő szé-mood tartalma. Évről évre emelkedk az allerga, az asztma, az dült légzőszerv megbetegedések száma, ő a tüdőrák gyakorága. ülööse agy köryezet-egészségügy probléma a parlagfű, mely redkívül erőse allergzáló pollet termel. ízmőség A lakosság egészségét vízhgéé szempotjából elsősorba az vóvíz és a természetes fürdők mőség állapota befolyásolja. EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 27

4 . táblázat. Magyarország épessége emek szert, Év jauár. érf ő Összes orrás SH (http//portal.ksh.hu) A trt, trát, bór, fluord határértéket meghaladó jeleléte fotos közegészségügy problémakét mtegy 8 települést ért. Az arzé mely már yomy meyégekbe sejtmérgező, rákkeltő, mutagé hatású az arzétartalmú vzet fogyasztó emberek szervezetébe évek alatt halmozódk fel, és jeletős károsodást okoz. Hazákba az vóvíz arzétartalma külööse Délkelet-Magyarországo és a Mecsek köryéké magas. A lakosság körülbelül 8%-a alacsoy jódtartalmú vzet fogyaszt, ez a golyva gyakor előfordulásához vezet. Az Alföldö és a alföldö a talajvzek tráttartalma régóta jeletkező probléma. Település köryezet, hulladékgazdálkodás A zaj- és rezgésforrások számáak övekedésével a lakosság zajérzékeysége őtt az évek sorá a fokozódó zavaró hatásak következtébe. A köryezet zajforrások közül a közút közlekedés a legkább zavaró téyező (6 65 da felett zaj). A 85 da felett zajok halláskárosodást okozhatak. öryezet-egészségügy szempotból meghatározó a hulladékgazdálkodás, a hulladékkezelés módja, a hulladéklerakók redszeres elleőrzése. A fejlett országokba a hulladékok jeletős részét újrahaszosítják. A törvéybe szabályozott hulladékgazdálkodás Magyarországo az ember egészség védelmét fogalmazza meg legfotosabb célktűzésekét Mukavégzéssel, mukaköryezettel kapcsolatos téyezők mukavégzésből, mukaköryezetből származó fzka, pszchés megterhelés, fzka (hő, zaj, rezgés, ozáló és em ozáló sugárzás) kórok téyezők, kéma (gáz, gőz, füst, aeroszol, por, rost) kórok téyezők, bológa (mkrobológa) kórok téyezők, pszcho szocál kórok téyezők stb. Életük agy részét a mukahelyükö töltjük. emcsak a fzka teljesítőképességet, de az degredszer egészségét jeletőse meghatározzák a mukahely esztétka, mukavédelm szempotok. A lelk egészség védelmébe elsőredű az ember, a mukatárs kapcsolat a mukahelye. Mukatársak és kollégák, főökök és beosztottak sokat tehetek egymás lelk egészségéért. A hajszolt tempó, a rossz szervezés feszültségkeltő, yugtalaító, koflktust okozó helyzeteket eredméyezhet, a rossz mukakörülméyekek pedg pszchés károsító hatása vaak Társadalm, gazdaság (makro és mkro) köryezet téyezők életvtelt meghatározó társadalm gazdaság téyezők, szocál köryezet, beleértve az ezek által dukált, a járváyügy bztoságot értő kedvezőtle tedecák megjeleését, a mgrácó, a mukaélkülég, az elszegéyedés, a zsúfolt, em megfelelő hgéés vzoyokkal járó lakáskörülméyek, a határok megszűése, az élelmzer-kereskedelem globalzácója stb. 2. táblázat. Az évköz épesség emekét és korcsoportokét felosztása 2. és 26. évbe Életkor érf ő Összese 2 26* 2 26* 2 26* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Összese , , , orrás SH (.ksh.hu, Magyar Statztka Évköyv, 27. A *-gal jelölt értékek esetébe adott év vég adatok. 28 EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2.

5 3. táblázat. Halálozások száma, halálozás aráyszám Év épesség száma, Halálozások száma Halálozások jauár. (fő) (fő) (ezer lakosra, %) , , , , , , , , , , orrás SH (http//portal.ksh.hu).2.5. Az egészségügy, szocál ellátáshoz való hozzáférés egészségügy és gyógyszerellátás mősége, ellátás elérhetősége. Az egészség állapotot em befolyásolható téyezőkö kívül összes befolyásolható kockázat téyezőre való odafgyelés élkülözhetetle az egyé, a család, a házorvos, a mukahely, a tágabb köryezet, a társadalom szempotjából. Az egészségesebb emzetért több épegészségügy program megfogalmazódott, melyek agyo jó eredméyeket hozhatak az egész társadalom szempotjából. A lakosság egészség állapotát sokféle módszerrel mérhetjük. A taulmáyuk felhívja a fgyelmet éháy statztka elemzés módszer alkalmazására, alkalmazhatóságára. 2. A lakosság egészség állapotáak mérése A lakosság egészség állapotát több statztka módszerrel vzsgálhatjuk. Először éháy demográfa módszert mutatuk be, majd a stadardzálás módszerét részletezzük a halálozás aráyszám voatkozásába, aktuál adatokkal. 2.. Demográfa módszerek A demográfa vagy más éve épességtudomáy statztka módszerekkel dolgozk. Az ember épesség összetételével, számáak alakulásával, terület elhelyezkedéséek elemzésével foglalkozó tudomáy. ő területe épességstatztka, épesedéselmélet, épesedéspoltka. A épességstatztka kerül részbe bemutatásra. 5. táblázat. Az évköz épesség emekét és korcsoportokét felosztása 2. és 26. évbe Életkor érf ő éves , , éves , , éves , , éves 4 756, , éves , , éves , , éves , , éves , , éves , , X éves , , 735 Összese , , orrás SH (.ksh.hu és Magyar Statztka Évköyv, 27) 4. táblázat. Halálozások száma emekét és korcsoportokét 2. és 26. évbe Életkor érf ő éves éves éves éves éves éves éves éves éves X éves Összese orrás SH (.ksh.hu és Magyar Statztka Évköyv, 27) 2... Strukturál demográfa (épességstatztka) A épesség számával, életkorok, emek és egyéb jellemzők szert összetételével, terület megoszlásával foglalkozk. A épességre voatkozó adatok legmegbízhatóbb forrása a épszámlálás, azaz cezus. A épszámlálás az ország egész területé élő mde egyére kterjedő teljes körű adatfelmérés, amely egy eszme dőpotra voatkozk. Ez azt jelet, hogy eze dőpotak megfelelő állapot szert kell az összeírást elvégez. Magyarországo legutóbb 2-be volt épszámlálás. évekét szoktak épszámlálást tarta, am megfelel a fejlett országok gyakorlatáak. agyo költséggéyes a épszámlálás adatok felvétele, elleőrzése és feldolgozása. A épességszámot, lletve a épességre voatkozó egyéb jellemzőket két épszámlálás között továbbszámítással határozzák meg, melyhez felhaszálják a épmozgalm adatokat születés, halálozás, vádorlások stb. Mdemellett a két épszámlálás között féldőbe mkrocezust végezek. A mkrocezus k épszámlálást jelet, a lakosság 3%-os reprezetatív mtájá végzett adatfelvétel. Ez alapjá Magyarország épessége 27. jauár l-é fő volt. A épességszám haza alakulását a. számú táblázat tartalmazza. A táblázat alapjá látható, hogy Magyarország épessége az 98-as évektől kezdve fokozatosa csökke, a fogyás mértéke évről évre övekszk. Eek oka a születések számáak csökkeése és a halálozások számáak emelkedése. 6. táblázat. Relatív épesség az adott korcsoportba tartozók száma a teljes lakossághoz vzoyítva, emekét ( súlyaráyok) Életkor érf ő 2 26* 2 26* 4 éves,825,642,583, éves,69,667,62, éves,887,74,774, éves,838,843,73, éves,725,876,639, éves,632,76,573, éves,568,3,489, éves,244,46,288, éves,863,939,9,42 7 X éves,728,8,23,383 Összese,,,, orrás SH (.ksh.hu és Magyar Statztka Évköyv, 27) EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 29

6 7. táblázat. orspecfkus halálozás aráyszámok ( kj értékek) Életkor érf ő 2 26* 2 26* 4 éves,824,636,682, éves,588,59,279, éves,943,758,343, éves,75,3,337, éves 2,34,38,78, éves 3,658 2,427,595, éves 9,252 7,72 3,648 3, éves 8,53 7,59 7,4 6, éves 37,798 32,687 6,3 3,942 7 X éves 95,732 86,93 72,8 64,45 Összetett ( kj ) 4,738 4,98 2,423 2,58 orrás SH (.ksh.hu és Magyar Statztka Évköyv, 27) 2... A épesség életkor szert megoszlása A lakosság egészség állapotáak megítélése szempotjából ge fotos téyező. (2. táblázat) A fejlett országokra jellemző ez az elöregedés folyamat. orább adatokkal összevetve az elöregedés még kább látható lee A épesség em és életkor szert megoszlása korfával A épesség em és kor szert összetételét a korfával, vagy más éve a korpramsal lehet legjobba szemléltet. A épesség korösszetételétől függőe a korfáak az alább fő típusa lehetek Szaporodó vagy pram alakú korfa Arra a épességre jellemző, ahol a fatalok túlsúlyba vaak. Magas a születésszám. A csecsemő- és gyermekhaladóság csökkeése matt a fatalkorú épesség robbaásszerűe megövekszk. Ez a demográfa robbaás. A fejlődő országokra jellemző ez a korfatípus Öregedő, ura alakú korfa Az dős épesség túlsúlya a jellemző. Az alacsoy születésszám matt a épesség fokozatosa csökke, cs megfelelő számú utápótlás a haladóság okozta veszteségek kegyelítésére. Magyarország korfája lye jellegű, amt azt a 2. és 3. ábra mutatja (a függőleges osztások embert jeleteek). Magyarországo a épességszám csökkeéséek eyhítésére törekedek. Az elmúlt 5 év a demográfába hullámokat dézett elő több épesedéspoltka tézkedés. 953-ba a születésszám emelése céljából a műv abortuszokat szgorú szabályozás alá voták. Az 96-as évektől kezdve jeletőse vszaesett a születésszám, ematt látott apvlágot az 974. év épesedéspoltka határozat, mely egyrészt még tovább szgorította a műv abortuszokat, másrészt bzoyos szocál tézkedéseket bevezetett a gyermekvállalás kedv felledítésére, (emelkedett a gyes, a család pótlék, az ayaság segély összege, elősegítették a gyermekes családok számára lakáshoz jutást). Eek hatására a születések száma éháy évg megőtt. Az 98-as évek elejé azoba mét csökket a születésszám, mely folyamat még ma tart. A korfát tovább elemezve láthatjuk az dősebb korosztályba a emek közt eltolódást a ők felé. Jellemzőe két csúcs található (3, lletve 5 év körül), melyek 2-ről 26-ra -2 korcsoportot ( korcsoport 5 év) tolódtak felfelé, jól mutatva így az öregedést. Megfelelő egészségpoltkával, a agyobb létszámú év között épességgel elérhetővé vála a születésszám övelése Stacoer vagy harag alakú korfa Ez a korfatípus az parlag fejlett országok épességéek korösszetételére jellemző. A épességszám egyesúly állapotba va Stadardzálás alkalmazása halálozás aráyszámra A lakosság egészség állapotáak vzsgálatába a halálozás adatok elemzése és értékelése ge jeletős helyet foglal el. Eek oka mde haláleset regztrálásra kerül, tehát a halálozás adatok teljes körűek, mde esetbe orvos végz a halottvzsgálatot, a halálok bejegyzések vzoylag potosak, mvel az elhaltak egyharmadáál kórbocta vzsgálat alapjá állapítják meg a halál okát, sok évtzedes dősor áll redelkezésre, lehetőség va emzetköz összehasolítások elvégzésére, az országos adatok mellett tetszőleges terület botásba elemezhetjük az adatokat. A halálozás aráyszám, mt teztás vzoyszám, meghatározása halálozás aráyszám ( ) meghaltak száma (évbe) * épesség évközep száma A 3. számú táblázat bemutatja a halálozás aráyszám alakulását között. Magas a halálozás aráyszámuk. A halálozás aráyszám a épesség egészére voatkozk, értéke erőse függ a lakosság kor szert összetételétől. A haladóság korcsoportokét változk csecsemőkorba vzoylag magas a halálozás, gyermekkorba jeletős mértékbe csökke. A kor övekedésével fokozatosa, többyre leára emelkedk a halálozás, majd 3 éves kortól epoecála. A férfak haladósága mde életkorba agyobb. Ez a külöbség az egész vlágo tapasztalható. Oka csak részbe mertek, pl. balesetek, a rzkótéyezők (doháyzás, alkoholfogyasztás), bológa téyezők. A halálozás aráyszám eltérések bemutatására a stadardzálás statztka módszert választottuk. A stadardzálás olya statztka módszer, amely teztás vzoyszámok összehasolítására szolgál. Megjegyzedő, hogy a stadardzált vzoyszámok fktív értékek, melyek csak összehasolításokra haszálhatók fel. A stadardzálásra két módszert írhatuk fel, - és -módszert. -módszer A főátlagok ( j ) (vagy összetett teztás vzoyszámok, j ) külöbségéek elemzésére szolgál. Akkor haszáljuk, ha terület vagy mőség mérvek szert redezett a statztka sokaság. Egyszerűe elvégezhető eljárás és köye értelmezhető eredméyeket szolgáltat. 3 EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2.

7 j A főátlagot egy adott sokaságra számítjuk, a következőképpe j j j ét (-val, lletve -el jelölt) sokaság összehasolításáál a külöbséget a következőképpe számítjuk Az így képzett külöbség két részre boható A. A részátlagok (vagy részteztás vzoyszámok) külöbsége ( ) a megfelelő részátlagok külöbségéek a főátlagok külöbségére gyakorolt hatását mutatja. képzése eseté a főátlagok számításáál az összetételt ( j ) kell stadardzál. S ( ). Az összetétel külöbözősége ( ) az összetételek külöbségéek a főátlagok külöbségére gyakorolt hatását fejez k. számításáál a részátlagokat (X j ) kell rögzíte. S S A stadardzálást általába úgy végezzük el, hogy teljes külöbség () e két hatás összegekét legye számítható. Ez abba az esetbe adódk így, ha az összetétel stadardjakét az egyk, a részátlagok stadardjakét pedg a másk sokaságot választjuk, lletve ha ezek számta átlagát vesszük alapul. Ekkor tehát + -módszer őképp két külöböző dőbel állapot összehasolítására szolgál, tehát ha dősorba redezettek a statztka sokaság adata a főátlagok (vagy összetett teztás vzoyszámok) háyadosát képezve határozzuk meg a fő átlagde (), mely azt mutatja meg, hogy az aktuál (. ú. tárgy-) dőszakba a vzsgált érték (fő átlag) háyszorosára változott a vzoyítás (. báz-) dőszakhoz képest, százalékosa. A A A fő átlagde az őt elődéző hatások alapjá két részre boható A. A részátlag-de ( ) az egyes csoportok részátlagaba (vagy rész-teztás vzoyszámaba) bekövetkező változások fő átlagdere gyakorolt hatását fejez k. számításáál az összetételt stadardzál.. Az összetételhatás dee ( ) az összetétel, struktúra változásáak a fő átlagdere gyakorolt hatását mutatja. számításáál a részátlagok rögzítettek. A stadard adatsorokat a fetek szert kválasztva a fő átlagde a két hatás szorzatakét adódk. Elkészítettük az -módszer alapjá az alább példa alapjá a stadardzálást. Példa érfak és ők haladóságáak összehasolítása 2 és 26 között A korspecfkus halálozás a korcsoportokét haladóság mértékét fejez k. Ezt a mutatót általába emekét szokták számíta. A redelkezésre álló adatok halálozások száma emre és korcsoportra (tágabb korcsoport, mt a 2. számú táblázatba) lebotva az adott évekbe (4. számú táblázat), épesség év közep száma az előzőhöz hasoló lebotásba, az részsokaság elemszáma, mt súlyszámok (5. számú táblázat, a *-gal jelölt értékek esetébe az adott év vég adatok álltak redelkezésre). smeretes, hogy a megbetegedések és a halálozások gyakorága erőse korfüggő. Magasabb életkorokba jóval több a megbetegedés és a halálozás, mt a fatalabb korcsoportokba. Összehasolításkor mdg fgyelembe kell ve a vzsgált lakosság korösszetételét, majd eek alapjá lehet vzsgál a halálozás, lletve morbdtás mutatókat. A. rész emek, mt sokaságok összehasolítása stadardzálás -módszer szert. A két összehasolítadó sokaság ők () és férfak (), 2. () és 26. (6) évekbe. A számítás meete ( korcsoportok). Súlyaráyok képzése kj kj, ahol {,6} kj k, j {, } 2. A korspecfkus halálozás aráyszámok (mt rész-teztás vzoyszámok) kzámítása kj adott évese () meghalt férfak/ök (j) száma adott éves férfak/ök évköz száma Az összetett teztás vzoyszámok képzése a rész-teztás vzoyszámokból és az összetett teztás vzoyszámok külöbségéek képzése k k, k, k, k, A 2-es évre voatkozóa tehát,,,,,, 4,738-2,423 2,36 k,, k,, (,825 *,824 +,69 *, ,728 * 95,732) - (,583 *,682 +,62 *, ,23* 72,8) EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 3

8 A férfak haladósága tehát 2,36 -pottal volt magasabb 2-be, mt a őké. Eze külöbséget elődéző két téyező hatása külö-külö vzsgálható A. Az egyes korspecfkus halálozás aráyszámok külöbsége az adott tervallumokba,,, 4,738 - (,825 *,682 4,738-8,466 6,272, +,69 *, ,728 * 72,8) Mde korcsoportba magasabb volt a férfak halálozás aráyszáma, mt a őké így átlagosa 6,272 -pottal járult hozzá a külöbséghez.. A emek közt életkor szert összetétel külöbsége, 8,466 2,423-3,956 A férfakál a fatal korosztály aráya agyobb, mt a őkél, mely hatás a külöbséget 3,956 -pottal csökket. Mvel a két téyező kzámításakor a stadard csoportok kválasztásáál a fet említett szabály szert jártuk el, a teljes külöbség előállítható a két hatás összegekét + 6,272-3,956 2,36 26-ra voatkozóa hasolóa eljárva 6 6, 6, 6,, 6, (,642 *,636 +,667 *, (,49 *,462 +,576 *, ,383 * 64,45) 4,975-2,543 2,43 6,, 6,,,8 * 86,93) - A férfak haladósága 2,23 -pottal magasabb volt a 26-os évbe, mt a őké. (Megjegyzés a 2-es adatokhoz képest a külöbség eyhé mérséklődött.) elbotás a két hatás szert A. A korspecfkus halálozás aráyszámok külöbségéek hatása 6 6,, 6, 4,975 - (,642 *,462 4,975-8,32 6,66 6, 6,, +,667 *, ,8 * 64,45) A férfak halálozás aráyszáma mde korcsoportba magasabb volt a őkéél. Ez átlagosa 6,66 -pottal emelete a teljes külöbséget.. Az összetétel eltéréséek hatása 6 6,, 6,, 6,, 6,, 8,32 2,54-3,923 A férfakál 26-ba agyobb volt a fatal korosztály aráya, mt a őkél, ez a külöbséget 3,923 -pottal csökket. A teljes külöbség most képezhető a két hatás összegekét ,66-3,923 2,43 (Megjegyzés a 2-es állapothoz hasolítva látható, hogy a férfak őkhöz vzoyított haladóságáak mérséklődése a halálozás aráyszámok külöbségéek csökkeésével magyarázható. Az összetétel hatása ezzel elletétes, de kebb.). rész A haladóság összehasolítása -módszerrel a két dőpot, a 2-es és a 26-os évek között, a férfak, lletve a ők esetébe. A számításál az. és a 2. lépés megegyezk az A. feladatrészbe leírtakkal. 3. lépés ő átlagde számítása j 6 6, j, 6, j,, j,, j, 6, j 6, j 6 6, j, 6, j, 6, j,, j, A férfakra voatkozóa 6 6,, 6,, 6, (,642 *,636 +,667 *, ,975 4,738,9633,, (,825 *,824 +,69 *, ,728 * 95,732),8 * 86,93), j,, j, A férfak haladósága tehát összességébe 96,33%-ra, azaz 3,67%-kal csökket 26-ra a 2-es állapothoz képest. A csökkeést okozó két téyező hatását külö-külö vzsgálva A. A korcsoportok rész-teztás vzoyszámaba bekövetkezett változások hatása (rész átlagde) 6 6,, 6,, 6,, 6 6 6, 6, 6, 6, 6, 4,975 (,642 *,824 +,667 *, ,8* 95,732) 4,975 5,998,8874, Az 5 9 éves korosztály kvételével mde korcsoportba alacsoyabb volt a férfak halálozás aráyszáma 26- ba a 2-es adatokhoz vzoyítva, ez átlagosa,26%-kal járult hozzá a halálozás csökkeéséhez.. A sokaság struktúrájába törtét változások hatása (összetételhatás dee) 6 6,,,,,, 6 6 6,,,,,, 6,, 5,998 4,738, ra az dősebb férfak aráya őtt 2-hez képest, a fatalok aráya pedg csökket. Mvel a korspecfkus halálozás aráyszám az dősebbekél jeletőse agyobb, ez a struktúraváltozás 8,55%-kal övelte a férfak haladóságát. A két téyező számításáál a bázt a fetebb leírtak szert végeztük el, a fő átlagde e hatások szorzatakét adódk 32 EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2.

9 ,8874 *,855,9633 A ők esetébe ez hasolóa elvégezhető 6 6,, 6,, 6,, (,49 *,462 +,576 *, ,383 * 64,45) (,583 *,682 +,62 *, ,23* 72,8) 2,543 2,4226,973 elbotás a két hatás szert A. Rész átlagde 6 6,, 6,, 6,, 6 6 6,, 6,, 6,, 6,, 2,543 (,49 *,682 +,576 *, ,383 * 72,8) 2,543 3,649,8832 6,, éves korcsoport kvételével mde korosztályba alacsoyabb volt a ők halálozás aráyszáma 26-ba a 2-es adatokhoz vzoyítva. Ez a hatás átlagosa,68%-kal csökketette a halálozást a ők körébe.. Összetételhatás dee A mortaltás aráyok összehasolítása csak akkor reál, ha kküszöböljük a korösszetétel külöbözőségéből adódó eltéréseket, azaz a korstruktúrát stadardzáljuk. A stadard korstruktúra azt jelet, hogy az összehasolítadó területek lakosságáak korösszetételét azoosak tételezzük fel. Összefoglalás Az egészségügy redszert számos mutatóval lehet jellemez, több oldalról megközelítve részletese le lehet ír, az egészséget magát vzot md defál, md pedg mér egyarát ehéz. Mdeképpe életmőség-romlást, jövedelemcsökkeést eredméyez az egyé számára, sőt ápolás géyével a köryezetére khat a betegsége. Az egyé egészség állapota határozza meg a társadalom sztjé az egészségügy mőségét. A lakosság egészség állapotára lehet következtet az azt befolyásoló főbb téyezők, lletve épegészségügy adatok elemzéséből. A demográfa adatok pedg számszerűsítk és összefüggést írak le az egészséget befolyásoló főbb téyezők között. Ezek a kzámolt adatok lehetőséget adak egyrészt a más épcsoportokkal való azoos szempotok szert összehasolításra, másrészt a vzsgált demográfa adatok dőbe változásaak yomo követésére. rodalomjegyzék 6 6,,,,,,,, 6 6 6,,,, 6,,,, 3,649 2,4226,987 A 3 évél fatalabb ők aráyszáma mde korcsoportba csökket, az eél dősebbek aráyszáma pedg mde korosztályba őtt. Ez az eltolódás 9,87%-kal övelte a halálozás deet. A fő átlagde mét adódk a két hatás szorzatakét +,8832 *,987, Dés llés (szerk.) épegészségta. Semmele adó. udapest, 2 Dr. arer Cecíla Aa Gazdálkodás az egészségügybe, külöös tektettel a kórházak faszírozására PhD-értekezés, 25 erékgyártó Györgyé, Mudruczó György, Sugár Adrás Statztka módszerek és alkalmazásuk a gazdaság, üzlet elemzésekbe. Aula adó. udapest, 2 Magyar statztka évköyv 26. özpot Statztka Hvatal. udapest, 27.ksh.hu a özpot Statztka Hvatal hvatalos holapja EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 33

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben DR. GODA PÁL DR. TÓTH TAMÁS Pókháló-etróa mt ú redszervzsgálat megközelítés a terület elemzésekbe Gyakra szembesülük azzal a kérdéssel, hogy mtől lesz egy felesztés stratéga fetartható. Mt s elet a fetarthatóság,

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Magyarország egészségügye és szociális rendszere

Magyarország egészségügye és szociális rendszere Magyarország egészségügye és szociális rendszere Szerkesztette: Dr. Kincses Gyula Az egészségügyi rendszerrõl szóló részt készítették: Borbás Ilona, Dr. Németh György, Dr. Villusz Lászlóné Zelenkáné Lux

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos Tájékoztatója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a 2013. évi adatok

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010 12 2010 Az emlődagaatok 2008 2009. évi radiológiai diagosztikai és terápiás újdoságai Oco Update, 2010 dr. Forrai Gábor Breast maligacies: review of the year 2008 2009 radiological diagostics ad therapy

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV

KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV Egészségfejlesztési programok KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 2015. március Tartalom Bevezető... 4 A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda és az egészségterv létrejöttének háttere... 7 A Balatonalmádi egészségterv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALOMJEGYZÉK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ NEJ2004 Szakértôi Változat TARTALOMJEGYZÉK TÁBLAJEGYZÉK ÁBRAJEGYZÉK 1. KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1 DEMOGRÁFIA 2.2 MORTALITÁS 2.3 MORBIDITÁS 2.4 EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZôK

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben Pályázati azonosító: TÁMOP- 6.1.2-11/1/-2012-0772 Pályázat címe: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programoklokális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

STATISZTIKAI MÓDSZEREK HAJTMAN BÉLA STATISZTIKAI MÓDSZEREK Egetem egzet Pázmá Péter Katolkus Egetem, Bölcsészettudomá Kar Plscsaba, 0. Bevezetés Az első félévbe (Bostatsztka) a statsztka alapat smertük meg. Természetese ez

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1178 Készítette Bogyiszló Község Önkormányzata megbízásából a Kapos-Faktor

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Testben, lélekben egészséges Bátaszék TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0914 Tartalom 1. A TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE, SZÜKSÉGESSÉGE, KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI EGYETEMI DOCENS, TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES

AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI EGYETEMI DOCENS, TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE PROF. DR. BÓDIS JÓZSEF AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉG EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI SZINTŰ BEFOLYÁSOLÓ

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében

Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében Bocskor Éva Hargita megye lakosságának egészségi állapota az egészségügyi szolgáltatások jegyében tanulmany a romániai, ezen belül a Hargita megyei halandósági viszonyokat, illetve a korai halálozási okokat

Részletesebben

E Sped 2003 Kft Egészségterv

E Sped 2003 Kft Egészségterv E Sped 2003 Kft Egészségterv Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az egészségről... 3 1.1 Az egészség fogalma, összetevői... 3 1.2 Magyarországi nézetek, általánosságok a köztudatban... 4 1.3 Az elmúlt évek

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben