A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők"

Átírás

1 A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely, a tágabb köryezet, a társadalom szempotjából. Az egészségesebb emzetért több épegészségügy program megfogalmazódott, melyek agyo jó eredméyeket hozhatak az egész társadalom szempotjából. A lakosság egészség állapotát sokféle módszerrel mérhetjük. A taulmáyuk felhívja a fgyelmet éháy statztka elemzés módszer alkalmazására, alkalmazhatóságára. A korfa szemléletese mutat rá az elöregedésre. elhívja a fgyelmet, hogy a magyar épesség öveléséek most komoly lehetősége va, mdössze megfelelő, célzott épesedéspoltka tézkedések meghozatala szükséges, hze a korfa ma ott széles, ahol a szülőképes épesség található. A halálozás aráyszám stadardzálásáak módszerét részletese bemutatja a dolgozat, megállapítja, hogy a férfak haladósága 2,36 -pottal volt magasabb 2-be, mt a őké, a 26-os évbe pedg 2,23 -pottal. Rámutat az eltérést befolyásoló téyezőkre. Az elemzést dőbe stadardzálással levezet. arga-hatos atal, arer Cecíla A betegségek egyre bővülő köre az egész társadalom átfogó problémája. alakulásukba agy szerepe va az életmódak, bevett szokásokak, káros szevedélyekek stb., ezért agyo fotos a prevecó, am emcsak egészségügy, haem társadalm kérdés. A prevecó léyegese olcsóbb, mt a gyógyítás, alkalmazásával hatalmas ayag kadásoktól metesülük, az ország pedg jeletős gazdaság haszora szert tesz. A prmer prevecó alapját az életmódbel káros jellemzőkre, lletve a köryezet hatásokra való odafgyelés képez. A prevecóak három sztjét szokás megkülöböztet elsődleges, másodlagos, harmadlagos. Elsődleges prevecó a megelőzés. Ebből a szempotból a gyógyszertár fotos formácóforrás. A köyű elérhetőség, közvetle személyes kapcsolat, a gyógyszerész htelessége, magabztossága, esetleg egy-egy rövd tájékoztatás hatékoy lehet. A másodlagos prevecó körébe a már feálló, kalakult, de még a kezdet stádumba lévő betegség orvoslása tartozk. A harmadlagos prevecóhoz már a agyo elfajult eseteket soroljuk. lyekor a szövődméyek kalakulásáak megakadályozására kell odafgyel, lletve a gyógyulást követőe kulcsfotosságú a megfelelő rehabltácó. Ma már tudjuk, hogy egy olya állam program, amely a prevecót, a szűrést, a felvlágosítást, a godozást támogatja, mdg sokkal olcsóbb és jobb befektetés, mt a rehabltácós közpotokba a már külöböző betegségeke átesett betegek kezelése. etegség eseté az egyéek romlk az életmősége, a mukáját em tudja olya hatékoysággal végez. Ezzel együtt a veszteségeket a köryezete érzékel fogja. Családja számára ehézséget jelethet a beteg jeletős jövedelemcsökkeése, lletve jövedelemkesése, ameybe ő tartja el a családot. A másk ehézséget eze túl az okozza a családtagokak, hogy sokszor komoly ayag forrásokat kell mozgósítauk a gyógyítás érdekébe. Mukadejükből pedg dőt és eergát vesz el a beteg ápolása. Ezáltal az ő pézkeresetük csökke. A mukáltató számára termelékeységcsökkeést eredméyez a mukaerő háya, amely valószíűleg hozzájárul majd a költségek övekedéséhez. Az állam számára pedg a beteg már em potecál járulék- és adóbefzető, kább ellátásra szorul, társadalm kadást jelet. Az egészséget defál és mér em köyű. A mérése legkább demográfa, lletve epdemológa eszközökkel válk lehetségessé. Az egészség állapotot meghatározó téyezők a következők életmód, geetka téyezők, köryezet hatások, egészségügy ellátás. Ez utóbb csupá %-ot képvel. emeledő az életmódak (43%), a geetka téyezőkek (27%) és a köryezet hatásokak (9%) a szerepe. Ahhoz, hogy hatékoya működő egészségügy redszerük legye amely képes megvalósíta az egészség állapot mamalzálását, fotos megtalál az egyesúlyt a hatásosság és hatékoyság között, lletve az egyé és társadalm jólét között. EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 25

2 . ábra. Az egészség állapotot meghatározó téyezők Életmód Geetka téyezők 43% 27% % Egészségügy ellátás 9% öryezet hatások Az egészségügy közgazdaságta vzsgálja azt, hogy létező alteratív felhaszálás lehetőségek között hogya lehet eloszta a szűkös erőforrásokat az egészség fejlesztése, fetartása és javítása, a betegségek ellátása szempotjából. Az egészségügy ellátás a gazdaság fejlődéséek meghatározó eleme, az egészségügy az egyk legagyobb és leggyorsabba övekvő ágazata a gazdaságak. apjakba kereszttűzbe áll az egészségügy, erőteljes, koszezusokra épülő reformokra lee szüksége. özgazdaság értelembe vzsgáljuk meg az egészségügy szükségletet, az egészségügy pacot. Az egészségügy szükségletek egészség-gazdaságta szempotból három formáját külöböztetjük meg. Effektív szükségletről akkor beszélük, amkor beteg orvoshoz fordul és a vzsgálat utá az orvos a kezelés szükségességével egyetért. Ez az egészségügy fogyasztás. elmert lates (lappagó) szükséglet az, amkor a beteg észlel a paaszat, de em megy orvoshoz. Ez a szükséges, de géybe em vett egészségügy fogyasztás. el em mert szükséglet, ahol paasz cs, ezért orvoshoz em megy a beteg, hze em tud betegségéről, de betegsége lehet. Ezért szükséges lee a szűrés. Az egészségügy pac az egészségügy kereslet és az egészségügy kíálat szítere. Egészségügybe em a kereslet szabja meg a kíálatot, haem a kíálat szabja meg a keresletet. A betegség, mt specál állapot hozza létre az egészségügy szolgáltatás rát keresletet, az géyt a szolgáltató fogalmazza meg. A kíálat oldalo lévő orvos meghatározza a beteg számára a szükséges vzsgálatot, kezelést, vagy, hogy m az ő szükséglete (kereslete), az ő keze, mt költség meghatározó téyező. Tehát az orvos moopolhelyzetbe va. Eek egyk oka az a tudás, amvel redelkezk, ugyaakkor az orvostársadalom fetartja tudomáyáak mztctását. A beteg em redelkezk elegedő meretekkel a racoál dötések meghozatalába, dötéset alapvetőe az orvos ajálása határozzák meg. Szem előtt kell tarta az egészségügybe jellemző techkalag lehetséges, de gazdaságlag em megegedhető ellátások jelelétét. Poztív, hogy egyre kább megfgyelhető a techkalag lehetséges, de gazdaságlag megegedhető rracoál kezelések számáak övekedése. A továbbakba az egészség állapotot befolyásoló éháy kockázat téyezővel foglalkozuk, amt a em befolyásolható és a befolyásolható kockázat téyezők csoportosításával mutatuk be.. Az egészség állapotot befolyásoló kockázat téyezők Az egészség állapotot befolyásoló téyezők em csak az egyét, de az egész társadalmat terhelő kockázat téyezők... em befolyásolható kockázat téyezők... Egyé, edogétéyezők veleszületett geetka adottságok, szerzett tulajdoságok stb...2. Életkor, em.2. efolyásolható kockázat téyezők.2.. Életmódot, életvtelt befolyásoló téyezők táplálkozás szokások, fzka aktvtás, szabaddő eltöltése, élvezet szerek fogyasztása doháyzás, alkoholfogyasztás stb. Táplálkozás szokások Messze földö mert a fűszeres, pkás magyar koyha híre. Összességébe jellemző a magyar lakosság táplálkozás vzoyara a túlzott eerga-, zsír-, koleszter-, hozzáadott cukorés só-, valamt az elégtele zöldség-, főzelék- és gyümölcs-, élelm rostbevtel, továbbá a kíváatosál kevesebb teljes kőrlésű gaboafogyasztás. Az egészséges táplálkozásra való áttérés révé a szív- és érredszer halálozás és a dagaatos betegségek agy része megelőzhető lee, és kebb aráyba forduláak elő olya betegségek, mt a csotrtkulás, a fogszuvasodás és a fogágybetegségek. Túlsúly és elhízás első számú épegészségügy probléma, több mt,5 mlló embert ért. Az elhízottak az dősebb kort rtkábba érk el, mt ormál súlyú társak. zka aktvtás Az egészséges életmód elegedhetetle feltétele a redszeres testmozgás, a lakosság rossz egészség állapotáak egyk oka a test edzettség háya. Még a ap tíz percet sem haladja meg átlagba a magyar lakosság szabaddős fzka aktvtása. Leár összefüggés mutatható k az kola végzettség és a tudatosa folytatott sporttevékeység között. elmérések adata szert Magyarországo a 5 64 éves korcsoportba tartozó férfakak csupá 2%-a, a hasoló korú őkek pedg a 4%-a végez redszeres testedzést. A fzka aktvtásra voatkozó aráyszám értéke a korral rohamosa csökke. Míg a 2 29 évesek 25%-a jelezte, hogy redszerese edz, a 3 39 évesekél már 5%-ra, az eél dősebbekél pedg %-ra esett vsza ez a mutató. Doháyzás özegészségügy szempotból dokolt súlyos épbetegségek tekte a doháyzást, hze az elkerülhető és kora halálozás hátterébe meghúzódó legjeletősebb kockázat téyező. A doháyzás meghatározó szerepet játszk a szájüreg, yelőcső-, gége-, tüdő-, hasyálmrgy- és hólyagrák, a krókus obstruktív tüdőbetegségek és más légzőszerv betegsé- 26 EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2.

3 2. ábra. Magyarország korfája 2-be (év közep adatok, forrás SH) ábra. Magyarország korfája 26-ba (év vég adatok, forrás Magyar Statztka Évköyv, 27) gek, a szív- és érredszer betegségek kalakulásába s felelős számos krókus tüdőbetegség keletkezéséért. Európába Magyarországo a legmagasabb a tüdőrák (a doháyzással legkább összefüggésbe hozható betegség) okozta halálozás, és ez továbbra emelkedk. A doháyzás valószíűsége részbe az kolázottsággal, részbe az ayag helyzet javulásával csökke. A doháyzás vszaszorítását az egyk első számú beavatkozás területek mősít a épegészségügy program, eze belül kemelt fotosságot tulajdoít aak, hogy megelőzzék a fatalok rászokását. Alkoholfogyasztás A mértéktele alkoholfogyasztás, melyet régebbe alkoholzmusak, ma kább a legelterjedtebb szevedélybetegségek egykéek, alkoholbetegségek modaak, számos betegség kockázat téyezője, de következméyeek em csupá egészségügy, haem társadalm voatkozása súlyosak. Jeletőse befolyásolja a társadalm-család kapcsolatokat, a mukaképességet, szerepe jeletős a balesetekbe, valamt a bűözésbe és az áldozattá válásba egyarát. A mértéktele alkoholfogyasztás szerepe a krókus májbetegségek és májzsugor kalakulásába szte kzárólagos, jeletős egyes légzőszerv és agyérredszer megbetegedések, valamt a szájüreg és garat dagaata, a sérülések és mérgezések esetébe öryezet, lakóköryezet téyezők élelmzer-bztoság, levegőmőség, vízmőség, település köryezet, hulladékgazdálkodás stb. A lakosság egészség állapotát és életklátásat jeletőse befolyásolja a körülvevő köryezete. edvezőe befolyásoló eredméyek várhatók azoktól a 2-től bedított programoktól, melyek köryezetkímélő eszközökkel segítk elő a verseyképességet. A tztább termelés, a köryezettudatos techológa- és termékfejlesztés eredméyekét mérséklődő köryezetterhelés várhatóa az egészségkárosító hatások csökkeését eredméyez. Élelmzer-bztoság Az élelmzer-hgéa szabályozásba az elleőrzés a HACCPredszer keretébe zajlk. A HACCP-redszert 22. jauár -jétől vezették be kötelező jelleggel, melyek célja, az élelmzerek bztoságát megteremtése, a lehetséges veszélyek és kockázatok kzűrése. Az élelmzer-előállításba, -kereskedelembe, vedéglátóparba az egységek vezető, s dolgozó egyarát részt veszek aak kalakításába, hogy az általuk gyártott, forgalmazott élelmzerek e veszélyeztessék a fogyasztók egészségét. Levegőmőség A levegőszeyezés legfotosabb eleme a szé-dod, a szé-mood, a ké-dod és a trogé-odok. A szeyezett levegő fő oka az par termelés, a közút közlekedés, a távfűtés és az allergzáló téyezők. Az par termelés vszaesése következtébe az par által okozott levegőszeyezés valamelyest csökket. A belső égésű motorok kpufogógáza elsősorba a trogé-od meyégéek övekedéséért felelősek. A katalzátoros autók térhódításával csökket a levegő szé-mood tartalma. Évről évre emelkedk az allerga, az asztma, az dült légzőszerv megbetegedések száma, ő a tüdőrák gyakorága. ülööse agy köryezet-egészségügy probléma a parlagfű, mely redkívül erőse allergzáló pollet termel. ízmőség A lakosság egészségét vízhgéé szempotjából elsősorba az vóvíz és a természetes fürdők mőség állapota befolyásolja. EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 27

4 . táblázat. Magyarország épessége emek szert, Év jauár. érf ő Összes orrás SH (http//portal.ksh.hu) A trt, trát, bór, fluord határértéket meghaladó jeleléte fotos közegészségügy problémakét mtegy 8 települést ért. Az arzé mely már yomy meyégekbe sejtmérgező, rákkeltő, mutagé hatású az arzétartalmú vzet fogyasztó emberek szervezetébe évek alatt halmozódk fel, és jeletős károsodást okoz. Hazákba az vóvíz arzétartalma külööse Délkelet-Magyarországo és a Mecsek köryéké magas. A lakosság körülbelül 8%-a alacsoy jódtartalmú vzet fogyaszt, ez a golyva gyakor előfordulásához vezet. Az Alföldö és a alföldö a talajvzek tráttartalma régóta jeletkező probléma. Település köryezet, hulladékgazdálkodás A zaj- és rezgésforrások számáak övekedésével a lakosság zajérzékeysége őtt az évek sorá a fokozódó zavaró hatásak következtébe. A köryezet zajforrások közül a közút közlekedés a legkább zavaró téyező (6 65 da felett zaj). A 85 da felett zajok halláskárosodást okozhatak. öryezet-egészségügy szempotból meghatározó a hulladékgazdálkodás, a hulladékkezelés módja, a hulladéklerakók redszeres elleőrzése. A fejlett országokba a hulladékok jeletős részét újrahaszosítják. A törvéybe szabályozott hulladékgazdálkodás Magyarországo az ember egészség védelmét fogalmazza meg legfotosabb célktűzésekét Mukavégzéssel, mukaköryezettel kapcsolatos téyezők mukavégzésből, mukaköryezetből származó fzka, pszchés megterhelés, fzka (hő, zaj, rezgés, ozáló és em ozáló sugárzás) kórok téyezők, kéma (gáz, gőz, füst, aeroszol, por, rost) kórok téyezők, bológa (mkrobológa) kórok téyezők, pszcho szocál kórok téyezők stb. Életük agy részét a mukahelyükö töltjük. emcsak a fzka teljesítőképességet, de az degredszer egészségét jeletőse meghatározzák a mukahely esztétka, mukavédelm szempotok. A lelk egészség védelmébe elsőredű az ember, a mukatárs kapcsolat a mukahelye. Mukatársak és kollégák, főökök és beosztottak sokat tehetek egymás lelk egészségéért. A hajszolt tempó, a rossz szervezés feszültségkeltő, yugtalaító, koflktust okozó helyzeteket eredméyezhet, a rossz mukakörülméyekek pedg pszchés károsító hatása vaak Társadalm, gazdaság (makro és mkro) köryezet téyezők életvtelt meghatározó társadalm gazdaság téyezők, szocál köryezet, beleértve az ezek által dukált, a járváyügy bztoságot értő kedvezőtle tedecák megjeleését, a mgrácó, a mukaélkülég, az elszegéyedés, a zsúfolt, em megfelelő hgéés vzoyokkal járó lakáskörülméyek, a határok megszűése, az élelmzer-kereskedelem globalzácója stb. 2. táblázat. Az évköz épesség emekét és korcsoportokét felosztása 2. és 26. évbe Életkor érf ő Összese 2 26* 2 26* 2 26* , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Összese , , , orrás SH (.ksh.hu, Magyar Statztka Évköyv, 27. A *-gal jelölt értékek esetébe adott év vég adatok. 28 EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2.

5 3. táblázat. Halálozások száma, halálozás aráyszám Év épesség száma, Halálozások száma Halálozások jauár. (fő) (fő) (ezer lakosra, %) , , , , , , , , , , orrás SH (http//portal.ksh.hu).2.5. Az egészségügy, szocál ellátáshoz való hozzáférés egészségügy és gyógyszerellátás mősége, ellátás elérhetősége. Az egészség állapotot em befolyásolható téyezőkö kívül összes befolyásolható kockázat téyezőre való odafgyelés élkülözhetetle az egyé, a család, a házorvos, a mukahely, a tágabb köryezet, a társadalom szempotjából. Az egészségesebb emzetért több épegészségügy program megfogalmazódott, melyek agyo jó eredméyeket hozhatak az egész társadalom szempotjából. A lakosság egészség állapotát sokféle módszerrel mérhetjük. A taulmáyuk felhívja a fgyelmet éháy statztka elemzés módszer alkalmazására, alkalmazhatóságára. 2. A lakosság egészség állapotáak mérése A lakosság egészség állapotát több statztka módszerrel vzsgálhatjuk. Először éháy demográfa módszert mutatuk be, majd a stadardzálás módszerét részletezzük a halálozás aráyszám voatkozásába, aktuál adatokkal. 2.. Demográfa módszerek A demográfa vagy más éve épességtudomáy statztka módszerekkel dolgozk. Az ember épesség összetételével, számáak alakulásával, terület elhelyezkedéséek elemzésével foglalkozó tudomáy. ő területe épességstatztka, épesedéselmélet, épesedéspoltka. A épességstatztka kerül részbe bemutatásra. 5. táblázat. Az évköz épesség emekét és korcsoportokét felosztása 2. és 26. évbe Életkor érf ő éves , , éves , , éves , , éves 4 756, , éves , , éves , , éves , , éves , , éves , , X éves , , 735 Összese , , orrás SH (.ksh.hu és Magyar Statztka Évköyv, 27) 4. táblázat. Halálozások száma emekét és korcsoportokét 2. és 26. évbe Életkor érf ő éves éves éves éves éves éves éves éves éves X éves Összese orrás SH (.ksh.hu és Magyar Statztka Évköyv, 27) 2... Strukturál demográfa (épességstatztka) A épesség számával, életkorok, emek és egyéb jellemzők szert összetételével, terület megoszlásával foglalkozk. A épességre voatkozó adatok legmegbízhatóbb forrása a épszámlálás, azaz cezus. A épszámlálás az ország egész területé élő mde egyére kterjedő teljes körű adatfelmérés, amely egy eszme dőpotra voatkozk. Ez azt jelet, hogy eze dőpotak megfelelő állapot szert kell az összeírást elvégez. Magyarországo legutóbb 2-be volt épszámlálás. évekét szoktak épszámlálást tarta, am megfelel a fejlett országok gyakorlatáak. agyo költséggéyes a épszámlálás adatok felvétele, elleőrzése és feldolgozása. A épességszámot, lletve a épességre voatkozó egyéb jellemzőket két épszámlálás között továbbszámítással határozzák meg, melyhez felhaszálják a épmozgalm adatokat születés, halálozás, vádorlások stb. Mdemellett a két épszámlálás között féldőbe mkrocezust végezek. A mkrocezus k épszámlálást jelet, a lakosság 3%-os reprezetatív mtájá végzett adatfelvétel. Ez alapjá Magyarország épessége 27. jauár l-é fő volt. A épességszám haza alakulását a. számú táblázat tartalmazza. A táblázat alapjá látható, hogy Magyarország épessége az 98-as évektől kezdve fokozatosa csökke, a fogyás mértéke évről évre övekszk. Eek oka a születések számáak csökkeése és a halálozások számáak emelkedése. 6. táblázat. Relatív épesség az adott korcsoportba tartozók száma a teljes lakossághoz vzoyítva, emekét ( súlyaráyok) Életkor érf ő 2 26* 2 26* 4 éves,825,642,583, éves,69,667,62, éves,887,74,774, éves,838,843,73, éves,725,876,639, éves,632,76,573, éves,568,3,489, éves,244,46,288, éves,863,939,9,42 7 X éves,728,8,23,383 Összese,,,, orrás SH (.ksh.hu és Magyar Statztka Évköyv, 27) EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 29

6 7. táblázat. orspecfkus halálozás aráyszámok ( kj értékek) Életkor érf ő 2 26* 2 26* 4 éves,824,636,682, éves,588,59,279, éves,943,758,343, éves,75,3,337, éves 2,34,38,78, éves 3,658 2,427,595, éves 9,252 7,72 3,648 3, éves 8,53 7,59 7,4 6, éves 37,798 32,687 6,3 3,942 7 X éves 95,732 86,93 72,8 64,45 Összetett ( kj ) 4,738 4,98 2,423 2,58 orrás SH (.ksh.hu és Magyar Statztka Évköyv, 27) 2... A épesség életkor szert megoszlása A lakosság egészség állapotáak megítélése szempotjából ge fotos téyező. (2. táblázat) A fejlett országokra jellemző ez az elöregedés folyamat. orább adatokkal összevetve az elöregedés még kább látható lee A épesség em és életkor szert megoszlása korfával A épesség em és kor szert összetételét a korfával, vagy más éve a korpramsal lehet legjobba szemléltet. A épesség korösszetételétől függőe a korfáak az alább fő típusa lehetek Szaporodó vagy pram alakú korfa Arra a épességre jellemző, ahol a fatalok túlsúlyba vaak. Magas a születésszám. A csecsemő- és gyermekhaladóság csökkeése matt a fatalkorú épesség robbaásszerűe megövekszk. Ez a demográfa robbaás. A fejlődő országokra jellemző ez a korfatípus Öregedő, ura alakú korfa Az dős épesség túlsúlya a jellemző. Az alacsoy születésszám matt a épesség fokozatosa csökke, cs megfelelő számú utápótlás a haladóság okozta veszteségek kegyelítésére. Magyarország korfája lye jellegű, amt azt a 2. és 3. ábra mutatja (a függőleges osztások embert jeleteek). Magyarországo a épességszám csökkeéséek eyhítésére törekedek. Az elmúlt 5 év a demográfába hullámokat dézett elő több épesedéspoltka tézkedés. 953-ba a születésszám emelése céljából a műv abortuszokat szgorú szabályozás alá voták. Az 96-as évektől kezdve jeletőse vszaesett a születésszám, ematt látott apvlágot az 974. év épesedéspoltka határozat, mely egyrészt még tovább szgorította a műv abortuszokat, másrészt bzoyos szocál tézkedéseket bevezetett a gyermekvállalás kedv felledítésére, (emelkedett a gyes, a család pótlék, az ayaság segély összege, elősegítették a gyermekes családok számára lakáshoz jutást). Eek hatására a születések száma éháy évg megőtt. Az 98-as évek elejé azoba mét csökket a születésszám, mely folyamat még ma tart. A korfát tovább elemezve láthatjuk az dősebb korosztályba a emek közt eltolódást a ők felé. Jellemzőe két csúcs található (3, lletve 5 év körül), melyek 2-ről 26-ra -2 korcsoportot ( korcsoport 5 év) tolódtak felfelé, jól mutatva így az öregedést. Megfelelő egészségpoltkával, a agyobb létszámú év között épességgel elérhetővé vála a születésszám övelése Stacoer vagy harag alakú korfa Ez a korfatípus az parlag fejlett országok épességéek korösszetételére jellemző. A épességszám egyesúly állapotba va Stadardzálás alkalmazása halálozás aráyszámra A lakosság egészség állapotáak vzsgálatába a halálozás adatok elemzése és értékelése ge jeletős helyet foglal el. Eek oka mde haláleset regztrálásra kerül, tehát a halálozás adatok teljes körűek, mde esetbe orvos végz a halottvzsgálatot, a halálok bejegyzések vzoylag potosak, mvel az elhaltak egyharmadáál kórbocta vzsgálat alapjá állapítják meg a halál okát, sok évtzedes dősor áll redelkezésre, lehetőség va emzetköz összehasolítások elvégzésére, az országos adatok mellett tetszőleges terület botásba elemezhetjük az adatokat. A halálozás aráyszám, mt teztás vzoyszám, meghatározása halálozás aráyszám ( ) meghaltak száma (évbe) * épesség évközep száma A 3. számú táblázat bemutatja a halálozás aráyszám alakulását között. Magas a halálozás aráyszámuk. A halálozás aráyszám a épesség egészére voatkozk, értéke erőse függ a lakosság kor szert összetételétől. A haladóság korcsoportokét változk csecsemőkorba vzoylag magas a halálozás, gyermekkorba jeletős mértékbe csökke. A kor övekedésével fokozatosa, többyre leára emelkedk a halálozás, majd 3 éves kortól epoecála. A férfak haladósága mde életkorba agyobb. Ez a külöbség az egész vlágo tapasztalható. Oka csak részbe mertek, pl. balesetek, a rzkótéyezők (doháyzás, alkoholfogyasztás), bológa téyezők. A halálozás aráyszám eltérések bemutatására a stadardzálás statztka módszert választottuk. A stadardzálás olya statztka módszer, amely teztás vzoyszámok összehasolítására szolgál. Megjegyzedő, hogy a stadardzált vzoyszámok fktív értékek, melyek csak összehasolításokra haszálhatók fel. A stadardzálásra két módszert írhatuk fel, - és -módszert. -módszer A főátlagok ( j ) (vagy összetett teztás vzoyszámok, j ) külöbségéek elemzésére szolgál. Akkor haszáljuk, ha terület vagy mőség mérvek szert redezett a statztka sokaság. Egyszerűe elvégezhető eljárás és köye értelmezhető eredméyeket szolgáltat. 3 EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2.

7 j A főátlagot egy adott sokaságra számítjuk, a következőképpe j j j ét (-val, lletve -el jelölt) sokaság összehasolításáál a külöbséget a következőképpe számítjuk Az így képzett külöbség két részre boható A. A részátlagok (vagy részteztás vzoyszámok) külöbsége ( ) a megfelelő részátlagok külöbségéek a főátlagok külöbségére gyakorolt hatását mutatja. képzése eseté a főátlagok számításáál az összetételt ( j ) kell stadardzál. S ( ). Az összetétel külöbözősége ( ) az összetételek külöbségéek a főátlagok külöbségére gyakorolt hatását fejez k. számításáál a részátlagokat (X j ) kell rögzíte. S S A stadardzálást általába úgy végezzük el, hogy teljes külöbség () e két hatás összegekét legye számítható. Ez abba az esetbe adódk így, ha az összetétel stadardjakét az egyk, a részátlagok stadardjakét pedg a másk sokaságot választjuk, lletve ha ezek számta átlagát vesszük alapul. Ekkor tehát + -módszer őképp két külöböző dőbel állapot összehasolítására szolgál, tehát ha dősorba redezettek a statztka sokaság adata a főátlagok (vagy összetett teztás vzoyszámok) háyadosát képezve határozzuk meg a fő átlagde (), mely azt mutatja meg, hogy az aktuál (. ú. tárgy-) dőszakba a vzsgált érték (fő átlag) háyszorosára változott a vzoyítás (. báz-) dőszakhoz képest, százalékosa. A A A fő átlagde az őt elődéző hatások alapjá két részre boható A. A részátlag-de ( ) az egyes csoportok részátlagaba (vagy rész-teztás vzoyszámaba) bekövetkező változások fő átlagdere gyakorolt hatását fejez k. számításáál az összetételt stadardzál.. Az összetételhatás dee ( ) az összetétel, struktúra változásáak a fő átlagdere gyakorolt hatását mutatja. számításáál a részátlagok rögzítettek. A stadard adatsorokat a fetek szert kválasztva a fő átlagde a két hatás szorzatakét adódk. Elkészítettük az -módszer alapjá az alább példa alapjá a stadardzálást. Példa érfak és ők haladóságáak összehasolítása 2 és 26 között A korspecfkus halálozás a korcsoportokét haladóság mértékét fejez k. Ezt a mutatót általába emekét szokták számíta. A redelkezésre álló adatok halálozások száma emre és korcsoportra (tágabb korcsoport, mt a 2. számú táblázatba) lebotva az adott évekbe (4. számú táblázat), épesség év közep száma az előzőhöz hasoló lebotásba, az részsokaság elemszáma, mt súlyszámok (5. számú táblázat, a *-gal jelölt értékek esetébe az adott év vég adatok álltak redelkezésre). smeretes, hogy a megbetegedések és a halálozások gyakorága erőse korfüggő. Magasabb életkorokba jóval több a megbetegedés és a halálozás, mt a fatalabb korcsoportokba. Összehasolításkor mdg fgyelembe kell ve a vzsgált lakosság korösszetételét, majd eek alapjá lehet vzsgál a halálozás, lletve morbdtás mutatókat. A. rész emek, mt sokaságok összehasolítása stadardzálás -módszer szert. A két összehasolítadó sokaság ők () és férfak (), 2. () és 26. (6) évekbe. A számítás meete ( korcsoportok). Súlyaráyok képzése kj kj, ahol {,6} kj k, j {, } 2. A korspecfkus halálozás aráyszámok (mt rész-teztás vzoyszámok) kzámítása kj adott évese () meghalt férfak/ök (j) száma adott éves férfak/ök évköz száma Az összetett teztás vzoyszámok képzése a rész-teztás vzoyszámokból és az összetett teztás vzoyszámok külöbségéek képzése k k, k, k, k, A 2-es évre voatkozóa tehát,,,,,, 4,738-2,423 2,36 k,, k,, (,825 *,824 +,69 *, ,728 * 95,732) - (,583 *,682 +,62 *, ,23* 72,8) EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 3

8 A férfak haladósága tehát 2,36 -pottal volt magasabb 2-be, mt a őké. Eze külöbséget elődéző két téyező hatása külö-külö vzsgálható A. Az egyes korspecfkus halálozás aráyszámok külöbsége az adott tervallumokba,,, 4,738 - (,825 *,682 4,738-8,466 6,272, +,69 *, ,728 * 72,8) Mde korcsoportba magasabb volt a férfak halálozás aráyszáma, mt a őké így átlagosa 6,272 -pottal járult hozzá a külöbséghez.. A emek közt életkor szert összetétel külöbsége, 8,466 2,423-3,956 A férfakál a fatal korosztály aráya agyobb, mt a őkél, mely hatás a külöbséget 3,956 -pottal csökket. Mvel a két téyező kzámításakor a stadard csoportok kválasztásáál a fet említett szabály szert jártuk el, a teljes külöbség előállítható a két hatás összegekét + 6,272-3,956 2,36 26-ra voatkozóa hasolóa eljárva 6 6, 6, 6,, 6, (,642 *,636 +,667 *, (,49 *,462 +,576 *, ,383 * 64,45) 4,975-2,543 2,43 6,, 6,,,8 * 86,93) - A férfak haladósága 2,23 -pottal magasabb volt a 26-os évbe, mt a őké. (Megjegyzés a 2-es adatokhoz képest a külöbség eyhé mérséklődött.) elbotás a két hatás szert A. A korspecfkus halálozás aráyszámok külöbségéek hatása 6 6,, 6, 4,975 - (,642 *,462 4,975-8,32 6,66 6, 6,, +,667 *, ,8 * 64,45) A férfak halálozás aráyszáma mde korcsoportba magasabb volt a őkéél. Ez átlagosa 6,66 -pottal emelete a teljes külöbséget.. Az összetétel eltéréséek hatása 6 6,, 6,, 6,, 6,, 8,32 2,54-3,923 A férfakál 26-ba agyobb volt a fatal korosztály aráya, mt a őkél, ez a külöbséget 3,923 -pottal csökket. A teljes külöbség most képezhető a két hatás összegekét ,66-3,923 2,43 (Megjegyzés a 2-es állapothoz hasolítva látható, hogy a férfak őkhöz vzoyított haladóságáak mérséklődése a halálozás aráyszámok külöbségéek csökkeésével magyarázható. Az összetétel hatása ezzel elletétes, de kebb.). rész A haladóság összehasolítása -módszerrel a két dőpot, a 2-es és a 26-os évek között, a férfak, lletve a ők esetébe. A számításál az. és a 2. lépés megegyezk az A. feladatrészbe leírtakkal. 3. lépés ő átlagde számítása j 6 6, j, 6, j,, j,, j, 6, j 6, j 6 6, j, 6, j, 6, j,, j, A férfakra voatkozóa 6 6,, 6,, 6, (,642 *,636 +,667 *, ,975 4,738,9633,, (,825 *,824 +,69 *, ,728 * 95,732),8 * 86,93), j,, j, A férfak haladósága tehát összességébe 96,33%-ra, azaz 3,67%-kal csökket 26-ra a 2-es állapothoz képest. A csökkeést okozó két téyező hatását külö-külö vzsgálva A. A korcsoportok rész-teztás vzoyszámaba bekövetkezett változások hatása (rész átlagde) 6 6,, 6,, 6,, 6 6 6, 6, 6, 6, 6, 4,975 (,642 *,824 +,667 *, ,8* 95,732) 4,975 5,998,8874, Az 5 9 éves korosztály kvételével mde korcsoportba alacsoyabb volt a férfak halálozás aráyszáma 26- ba a 2-es adatokhoz vzoyítva, ez átlagosa,26%-kal járult hozzá a halálozás csökkeéséhez.. A sokaság struktúrájába törtét változások hatása (összetételhatás dee) 6 6,,,,,, 6 6 6,,,,,, 6,, 5,998 4,738, ra az dősebb férfak aráya őtt 2-hez képest, a fatalok aráya pedg csökket. Mvel a korspecfkus halálozás aráyszám az dősebbekél jeletőse agyobb, ez a struktúraváltozás 8,55%-kal övelte a férfak haladóságát. A két téyező számításáál a bázt a fetebb leírtak szert végeztük el, a fő átlagde e hatások szorzatakét adódk 32 EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2.

9 ,8874 *,855,9633 A ők esetébe ez hasolóa elvégezhető 6 6,, 6,, 6,, (,49 *,462 +,576 *, ,383 * 64,45) (,583 *,682 +,62 *, ,23* 72,8) 2,543 2,4226,973 elbotás a két hatás szert A. Rész átlagde 6 6,, 6,, 6,, 6 6 6,, 6,, 6,, 6,, 2,543 (,49 *,682 +,576 *, ,383 * 72,8) 2,543 3,649,8832 6,, éves korcsoport kvételével mde korosztályba alacsoyabb volt a ők halálozás aráyszáma 26-ba a 2-es adatokhoz vzoyítva. Ez a hatás átlagosa,68%-kal csökketette a halálozást a ők körébe.. Összetételhatás dee A mortaltás aráyok összehasolítása csak akkor reál, ha kküszöböljük a korösszetétel külöbözőségéből adódó eltéréseket, azaz a korstruktúrát stadardzáljuk. A stadard korstruktúra azt jelet, hogy az összehasolítadó területek lakosságáak korösszetételét azoosak tételezzük fel. Összefoglalás Az egészségügy redszert számos mutatóval lehet jellemez, több oldalról megközelítve részletese le lehet ír, az egészséget magát vzot md defál, md pedg mér egyarát ehéz. Mdeképpe életmőség-romlást, jövedelemcsökkeést eredméyez az egyé számára, sőt ápolás géyével a köryezetére khat a betegsége. Az egyé egészség állapota határozza meg a társadalom sztjé az egészségügy mőségét. A lakosság egészség állapotára lehet következtet az azt befolyásoló főbb téyezők, lletve épegészségügy adatok elemzéséből. A demográfa adatok pedg számszerűsítk és összefüggést írak le az egészséget befolyásoló főbb téyezők között. Ezek a kzámolt adatok lehetőséget adak egyrészt a más épcsoportokkal való azoos szempotok szert összehasolításra, másrészt a vzsgált demográfa adatok dőbe változásaak yomo követésére. rodalomjegyzék 6 6,,,,,,,, 6 6 6,,,, 6,,,, 3,649 2,4226,987 A 3 évél fatalabb ők aráyszáma mde korcsoportba csökket, az eél dősebbek aráyszáma pedg mde korosztályba őtt. Ez az eltolódás 9,87%-kal övelte a halálozás deet. A fő átlagde mét adódk a két hatás szorzatakét +,8832 *,987, Dés llés (szerk.) épegészségta. Semmele adó. udapest, 2 Dr. arer Cecíla Aa Gazdálkodás az egészségügybe, külöös tektettel a kórházak faszírozására PhD-értekezés, 25 erékgyártó Györgyé, Mudruczó György, Sugár Adrás Statztka módszerek és alkalmazásuk a gazdaság, üzlet elemzésekbe. Aula adó. udapest, 2 Magyar statztka évköyv 26. özpot Statztka Hvatal. udapest, 27.ksh.hu a özpot Statztka Hvatal hvatalos holapja EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁG SZEMLE 28/2. 33

Statisztika. Eloszlásjellemzők

Statisztika. Eloszlásjellemzők Statsztka Eloszlásjellemzők Statsztka adatok elemzése A sokaság jellemzése középértékekkel A sokaság jellemzéséek szempotja A sokaság jellemzéséek szempotja: A sokaság tpkus értékéek meghatározása. Az

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o)

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I. 25-26. o) Ismérvek között kapcsolatok szorosságáak vzsgálata 1. Egy ks smétlés: mérés skálák (Huyad-Vta: Statsztka I. 5-6. o) A külöböző smérveket, eltérő mérés sztekkel (skálákkal) ellemezhetük. a. évleges (omáls)

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése 3 4 Tartalomegyzék. BEVEZETÉS 5. A MÉRÉS 8. A mérés mt folyamat, fogalmak 8. Fotosabb mérés- és műszertechka fogalmak 4.3 Mérés hbák 8.3. Mérés hbák csoportosítása eredetük szert 8.3. A hbák megeleítés

Részletesebben

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata 6. év OTKA zárójeletés: Vezető kutató:kalszky Sádor OTKA ylvátartás szám T 4993 A pályázat címe: Rugalmas-képlékey tartószerkezetek topológa optmalzálásáak éháy külöleges feladata (Részletes jeletés) Az

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

VASBETON ÉPÜLETEK MEREVÍTÉSE

VASBETON ÉPÜLETEK MEREVÍTÉSE BUDAPET MŰZAK É GAZDAÁGTUDOMÁY EGYETEM Építőmérök Kar Hdak és zerkezetek Taszéke VABETO ÉPÜLETEK MEREVÍTÉE Oktatás segédlet v. Összeállította: Dr. Bód stvá - Dr. Farkas György Dr. Kors Kálmá Budapest,.

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Települési fejlődési pályák a Csereháton

Települési fejlődési pályák a Csereháton Település ejlődés pályák a Csereháto Pézes Jáos 1 Tóth Tamás 2 1. A terület lehatárolása és általáos jellemző A tájöldrajz értelembe vett Cserehát a magyar-szlovák országhatártól délre, a Herád- és a Bódva-

Részletesebben

KTK. Dr. Herman Sándor Dr. Rédey Katalin. Statisztika I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Közgazdaságtudományi Kar. Alapítva: 1970

KTK. Dr. Herman Sándor Dr. Rédey Katalin. Statisztika I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Közgazdaságtudományi Kar. Alapítva: 1970 Dr. Herma Sádor Dr. Rédey Katal Statsztka I. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KTK Közgazdaságtudomáy Kar Alapítva: 97 Mde jog fetartva. Jele köyvet vagy aak részletet a szerző egedélye élkül bármlye formába vagy

Részletesebben

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Adatfeldolgozás, adatértékelés Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Mskolc Egyetem, Hdrogeológa Mérökgeológa Taszék A vzsgált köryezet elemek, lletve a felszí alatt közeg megsmerése céljából számtala külöböző

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés NBG GI866G4. Statisztika fogalma. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma

Statisztikai. Statisztika Sportszervező BSc képzés NBG GI866G4. Statisztika fogalma. Statisztikai alapfogalmak. Statisztika fogalma Statsztka Sportszervező BSc képzés NBG GI866G4 010-011-es taév II félév Statsztka alapfogalmak Oktató: Dr Csáfor Hajalka főskola doces Vállalkozás-gazdaságta Tsz E-mal: hcsafor@ektfhu Statsztka alapfogalmak

Részletesebben

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések! ORVOSI STATISZTIKA Az orvos statsztka helye Életta Aatóma Kéma Lehet kérdés?? Statsztka! Az orvos dötéseket hoz! Mkor jó egy dötés? Meyre helyes egy dötés? Mekkora a tévedés lehetősége? Példa: test hőmérséklet

Részletesebben

Mérési adatok feldolgozása. 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

Mérési adatok feldolgozása. 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1 Mérés adatok feldolgozása 2008.04.08. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc Bevezetés A mérés adatok külöböző formába, általába ömlesztve jeleek meg Ezeket az adatokat külöböző szempotok szert redez kértékel

Részletesebben

A Sturm-módszer és alkalmazása

A Sturm-módszer és alkalmazása A turm-módszer és alalmazása Tuzso Zoltá, zéelyudvarhely zámtala szélsőérté probléma megoldása, vagy egyelőtleség bzoyítása agyo gyara, már a matemata aalízs eszözere szorítoz, mt például a Jese-, Hölderféle

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa Szék Hírek A Magyarszékért Egyesület kadáya X. éfolyam, 1. szám Karácsoy a árakozással tel szeretet üepe December 17-é fatalok adtak hagerseyt a templomba. K kegyetleül süöltött a hdeg szél, míg be melegséggel

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA ÁR-01 OLDAL: 1. 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Szabályoz, hogy a szervezete belül kk, hol és mlye dötéseket hozak meg. Beazoosíta,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA: Az eljárás célja, hogy végrehajtásra kerüljeek a Polgármester Hvatal Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda

Részletesebben

? közgazdasági statisztika

? közgazdasági statisztika Valószíűségszámítás és a statsztka Valószíűség számítás Matematka statsztka Alkalmazott statsztka? közgazdaság statsztka épesség statsztka orvos statsztka Stb. Példa: vércsoportok Az eloszlás A AB B Elem

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat Kísérlettervezés - biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert u-próba Feltétel: egy ormális eloszlású sokaság σ variaciájáak számszerű értéke ismert. Hipotézis: a sokaság µ várható értéke

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELEM MÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ

HAGYOMÁNYOS MÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELEM MÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ ÓDSZERTANI TANULÁNYOK HAGYOÁNYOS ÓDSZEREK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK AZ ÁGAZATON BELÜLI KERESKEDELE ÉRÉSÉBEN* ERDEY LÁSZLÓ Az ágazato belül kereskedelem témaköre az 960-as évekbe, az Európa Gazdaság Közösség létrehozásával

Részletesebben

Tulajdonságok. Teljes eseményrendszer. Valószínőségi változók függetlensége. Példák, szimulációk

Tulajdonságok. Teljes eseményrendszer. Valószínőségi változók függetlensége. Példák, szimulációk Valószíőségszámítás és statsztka elıadás fo. BSC/B-C szakosokak 3. elıadás Szeptember 26 p 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 A bomáls és a hpergeom. elo. összehasolítása 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 k Hp.geom

Részletesebben

A MATEMATIKAI STATISZTIKA ELEMEI

A MATEMATIKAI STATISZTIKA ELEMEI A MATEMATIKAI STATISZTIKA ELEMEI Az Eötvös Lórád Tudomáyegyetem Természettudomáy Kará a Fzka Kéma Taszék évek óta kéma-szakos taárhallgatókak matematka bevezetõ elõadásokat tart. Az elõadások célja az,

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

A Secretary problem. Optimális választás megtalálása.

A Secretary problem. Optimális választás megtalálása. A Secretary problem. Optmáls választás megtalálása. A Szdbád problémáa va egy szté lasszusa tethető talá természetesebb vszot ehezebb változata. Ez a övetező Secretary problem -a evezett érdés: Egy állásra

Részletesebben

AZ OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁG A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK RELÁCIÓJÁBAN

AZ OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁG A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK RELÁCIÓJÁBAN AZ OPTIMÁLIS MINTANAGYSÁG A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK RELÁCIÓJÁBAN Molár László Ph.D. hallgató Mskolc Egyetem, Gazdaságelmélet Itézet 1. A MINTANAGYSÁG MEGHATÁROZÁSA EGYSZERŐ VÉLETLEN (EV) MINTA

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA. DR. HUBA ANTAL c. egy. tanár BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék 2011

MÉRÉSTECHNIKA. DR. HUBA ANTAL c. egy. tanár BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék 2011 MÉRÉSTECHNIKA DR. HUBA ANTAL c. egy. taár BME Mechatroka, Optka és Gépészet Iformatka Taszék 0 Rövde a tárgyprogramról Előadások tematkája: Metrológa és műszertechka alapok Mérés adatok kértékelése Időbe

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

Példák 2. Teljes eseményrendszer. Tulajdonságok. Példák diszkrét valószínőségi változókra

Példák 2. Teljes eseményrendszer. Tulajdonságok. Példák diszkrét valószínőségi változókra Valószíőségszámítás és statsztka elıadás fo. BSC/B-C szakosokak 3. elıadás Szeptember 28 dszkrét valószíőség változókra X(ω)=c mde ω-ra. Elevezés: elfajult eloszlás. P(X=c)=1. X akkor 1, ha egy adott,

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

2012.03.01. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

2012.03.01. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1 Mérés adatok feldolgozása 202.03.0. Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc Bevezetés A mérés adatok külöböző formába, általába ömlesztve jeleek meg Ezeket az adatokat külöböző szempotok szert redez kértékel

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Dr. Rudnai Péter Országos Környezetegészségügyi Intézet Horváth Amanda: A környezet arzéntartalma és hatása az emberre. (Referáló közlemény) Egészségtudomány

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Megjegyzések. További tételek. Valódi határeloszlások. Tulajdonságok. Gyenge (eloszlásbeli) konvergencia

Megjegyzések. További tételek. Valódi határeloszlások. Tulajdonságok. Gyenge (eloszlásbeli) konvergencia Valószíűségszámítás és statisztika előadás ifo. BSC/B-C szakosokak 6. előadás október 5. Megjegyzések. A tétel feltételei gyegíthetőek: elég, ha a függetle, azoos eloszlású változók várható értéke véges.

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

MINTAVÉTEL A MARKETINGKUTATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DIVIZÍV ÉS AZ AGGLOMERATÍV RÉTEGZÉSRE

MINTAVÉTEL A MARKETINGKUTATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DIVIZÍV ÉS AZ AGGLOMERATÍV RÉTEGZÉSRE MINTAVÉTEL A MARKETINGKUTATÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A DIVIZÍV ÉS AZ AGGLOMERATÍV RÉTEGZÉSRE Molár László egyetem taársegéd 1. BEVEZETÉS A statsztkusok a mtaagyság meghatározására számos módszert dolgoztak

Részletesebben

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról

7/2013. (V. 15.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola bér- és munkaügyi, továbbá a kari bérgazdálkodási és HR-feladatok munkafolyamatáról 7/2013. (V. 15.) rektor utasítás A Budapest Gazdaság Főskola bér- és mukaügy, továbbá a kar bérgazdálkodás és HR-feladatok mukafolyamatáról BUDAPEST 2013 (2013. május 15. apjával hatályos változat) 1 A

Részletesebben

Laboratóriumi mérések

Laboratóriumi mérések Laboratórum mérések. Bevezetı Bármlye mérés ayt jelet, mt meghatároz, háyszor va meg a méredı meységbe egy másk, a méredıvel egyemő, ökéyese egységek választott meység. Egy mérés eredméyét tehát két adat

Részletesebben

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Átfolyó-redszerű gázvízmelegítő teljesítméyéek és hatásfokáak meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Szuyog Istvá 005 Készült az OTKA T-0464 kutatási projekt keretébe A Gázipari oktatási laboratórium

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

Gyakorló feladatok II.

Gyakorló feladatok II. Gyakorló feladatok II. Valós sorozatok és sorok Közgazdász szakos hallgatókak a Matematika B című tárgyhoz 2005. október Valós sorozatok elemi tulajdoságai F. Pozitív állítás formájába fogalmazza meg azt,

Részletesebben

2.10. Az elegyek termodinamikája

2.10. Az elegyek termodinamikája Kéma termodamka.1. z elegyek termodamkája fzka kéma több féle elegyekkel foglakozk, kezdve az deáls elegyektől a reáls elegyekg. Ha az deáls elegyek esetébe az alkotók közt kölcsöhatásokat elhayagoljuk,

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló

3. Számelmélet. 1-nek pedig pontosan három. Hány pozitív osztója van az n számnak? OKTV 2012/2013; I. kategória, 1. forduló . Számelmélet I. Feladatok 1. Háy égyzetszám osztója va a 7 5 5 7 számak?. Az pozitív egész számak potosa két pozitív osztója va, az + 1-ek pedig potosa három. Háy pozitív osztója va az + 01 számak? OKTV

Részletesebben

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére.

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére. Véletleített algoritmusok Tegyük fel, hogy va két doboz (A,B), amely egyike 1000 Ft-ot tartalmaz, a másik üres. 500 Ft-ért választhatuk egy dobozt, amelyek a tartalmát megkapjuk. A feladat megoldására

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Július Augusztus Szeptember NAPRAKÉSZ VAGYOK! Üzleti gazdaságtanból. 2011-ben. Október November December

Július Augusztus Szeptember NAPRAKÉSZ VAGYOK! Üzleti gazdaságtanból. 2011-ben. Október November December 011 Júlus Augusztus Szeptember Határdő Feladat, program Üzlet gazdaságtaból 011-be Október November December Nevezetességek:. Vállalkozó jogvszoy Sul-Cég eve:... Sul-Cég székhelye:... Képvselője (a jog

Részletesebben

Matematikai statisztika

Matematikai statisztika Matematka statsztka 8. elıadás http://www.math.elte.hu/~arato/matstat0.htm Kétmtás eset: függetle mták + + + = + ) ( ) ( ) ( Y Y X X Y X m m m t m Ha smert a szórás: (X elemő, σ szórású, Y m elemő, σ szórású),

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúáás Város Ökormáyzat Polgármester Hvatal Szervezetfejlesztés taulmáy II. kötet 2009. ovember Készítette: Smero Cosultg Kft. A projekt az Európa Uó támogatásával az Európa Szocáls Alap társfaszírozásával

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből

Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből Kidolgozott feladatok a emparaméteres statisztika témaköréből A tájékozódást mideféle szíkódok segítik. A feladatok eredeti szövege zöld, a megoldások fekete, a figyelmeztető, magyarázó elemek piros szíűek.

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Matematika I. 9. előadás

Matematika I. 9. előadás Matematika I. 9. előadás Valós számsorozat kovergeciája +-hez ill. --hez divergáló sorozatok A határérték és a műveletek kapcsolata Valós számsorozatok mootoitása, korlátossága Komplex számsorozatok kovergeciája

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

Járattípusok. Kapcsolatok szerint: Sugaras, ingajárat: Vonaljárat: Körjárat:

Járattípusok. Kapcsolatok szerint: Sugaras, ingajárat: Vonaljárat: Körjárat: JÁRATTERVEZÉS Kapcsolatok szert: Sugaras, gaárat: Járattípusok Voalárat: Körárat: Targocás árattervezés egyszerű modelle Feltételek: az ayagáram determsztkus, a beszállítás és kszállítás dőpot em kötött

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó.

I. Függelék. A valószínűségszámítás alapjai. I.1. Alapfogalamak: A valószínűség fogalma: I.2. Valószínűségi változó. I. Függelék A valószíűségszámítás alapjai I.1. Alapfogalamak: Véletle jeleség: létrejöttét befolyásoló összes téyezőt em ismerjük. Tömegjeleség: a jeleség adott feltételek mellett akárháyszor megismételhető.

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls

Részletesebben

GEODÉZIA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérnöki Szak. Dr. Bácsatyai László. Kézirat. Sopron, 2002.

GEODÉZIA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérnöki Szak. Dr. Bácsatyai László. Kézirat. Sopron, 2002. A geodéza tárgya, felosztása, alapfogalmak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérök Szak Dr. Bácsatya László GEODÉZIA I. Kézrat Sopro, 00. . A geodéza tárgya, felosztása, alapfogalmak A gyűjtögető,

Részletesebben

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3 Dr. Tóth László, Fejezetek az elemi számelméletből és az algebrából (PTE TTK, 200) Számelméleti függvéyek Számelméleti függvéyek értékeire voatkozó becslések A τ() = d, σ() = d d és φ() (Euler-függvéy)

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben

Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati megközelítés a területi elemzésekben DR. GODA PÁL DR. TÓTH TAMÁS Pókháló-etróa mt ú redszervzsgálat megközelítés a terület elemzésekbe Gyakra szembesülük azzal a kérdéssel, hogy mtől lesz egy felesztés stratéga fetartható. Mt s elet a fetarthatóság,

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

kiértékelésének technikája

kiértékelésének technikája 1 H NMR titrálások felvételéek és kiértékeléséek techikája Midazokak, akik elıször próbálkozak NMR titrálásokkal. Készítette: Dr. Lázár Istvá DE Szervetle és Aalitikai Kémiai Taszék Debrece, 2006. jauár

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK. Oktatók. Dr. Nagy András. Makrogazdasági egyensúlyi problémák. A munkanélküliség

KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK. Oktatók. Dr. Nagy András. Makrogazdasági egyensúlyi problémák. A munkanélküliség KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK Oktatók Dr. Sas Éva Dr. Nagy Adrás Makrogazdasági egyesúlyi problémák A mukaélküliség 1 A mukapiac alapkategóriái Népesség Mukaképes épesség Aktív épesség A Foglalkoztatottak

Részletesebben