LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT"

Átírás

1 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette:

2 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai és Taácsadó Kft. Adatfelvétel ideje Adatfelvétel módszere olie iterjú stadard kérdőívvel Átlagos kitöltési idő Alapsokaság Mitaagyság Súlyozás 41 perc 14+ éves, Magyarországo élő, legalább hetete egyszer iteretezők 3120 személy em, korcsoport, iskolai végzettség, lakóhely ismérvek alapjá többszempotú faktorsúlyozás Mitavétel statisztikai a teljes mitára voatkozóa az idei és a tavalyi adatok összehasolításakor hibája legfeljebb ±2,5, azoos adatfelvétele belül legfeljebb ±2

3 3 DEFIÍCIÓK iteretező előfizető HK iteretelérés MBB-haszálat hordozható pc okostelefo mobiltelefo olya személy, aki bármely helye, bármilye eszközzel, bármilye techológiával legalább hetete egy alkalommal haszálja az iteretet az iteretszolgáltatás lakossági előfizetéskét szerepel a szolgáltatóál, és a szolgáltatási szerződést a megkérdezett vagy a vele egy háztartásba élő hozzátartozója kötötte otthoi iteretezés eseté az MBB-t kivéve, otthoo kívüli iteretezés eseté az MBB-t és a wifit kivéve mide fajta iteretelérési techológia az MBB iteretelérési techológia haszálata a kapcsolat megteremtésére haszált bármely eszközzel (pc, telefo, stick, adatkártya, adatkábel stb.), illetve az iterettartalom ézésére haszált bármely eszközzel (pc képeryője, telefo kijelzője stb.) laptop, otebook, etbook (a táblagépet em soroljuk ide) a 2000-es évek végétől elterjedt, iteretezésre is alkalmas, fejlett operációs redszerrel redelkező mobiltelefo-készülék az 1990-es évekbe elterjedt, elsősorba telefoálásra haszált, iteretezésre em vagy csak korlátozotta alkalmas, (fejlett) operációs redszerrel em redelkező mobiltelefo-készülék, a hagyomáyos mobiltelefo

4 4 JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK mitabeli létszám becsült létszám az alapsokaságba éves és idősebb T em tudja m millió HK helyhez kötött iteretelérési techológia MBB mobile broadbad (szélessávú mobiliteret) Bp. Budapest msz. megyeszékhely tauló általáos vagy középiskolai tauló hallgató főiskolai vagy egyetemi hallgató kismama szülési szabadságo, gyese, gyede, gyáso lévő társadalmilag fotos, perspektivikus jeletőségű változás

5 5 AZ ITERETHASZÁLAT ELTERJEDTSÉGE Iterethaszálók aráya Föld fejlődő országok fejlett országok Magyarország

6 AZ ITERETHASZÁLAT ELTERJEDTSÉGE Magyarország 2013-ba Magyarország lakosságáak a 76-a iteretezett már valaha, s a 74-a iteretezett az utóbbi egy évbe.* Közülük az álladó lakóhelyükö élő, az adatfelvétel idejé is iteretezőket kerestük fel személyes kérdezésű kutatásukba. A 14+ évesek körébe az iteretezők aráya 66, a legalább hetete iteretezőké 62. Olie adatfelvételükbe az álladó és ideiglees magyarországi lakóhelyükö élő 14+ évesek közül azokat mértük fel, akik legalább hetete iteretezek. Az iterethaszálat társadalmi egyelőtleségeit személyes kérdezésű kutatásuk adataival a legalább hetete iteretezőkre voatkozóa mutatjuk be. A épességbe a ők létszáma kissé agyobb, mit a férfiaké, az iteretezők körébe azoba a férfiak vaak többe. Ez a emek közötti külöbség azoba évről évre csökke, és ma már csakem olya aráyba iteretezek a ők, mit a férfiak. A gyermekes háztartásba élő személyek körébe sokkal több az iteretező, mit azokba, amelyekbe csak felőtt él. Ez az egyedül vagy házastársukkal élő idősek miatt alakul így. Életkor szerit a középkorúaktól kezdve még midig meredeke zuha az iteretezők aráya. Ez a legélesebb társadalmi egyelőtleség az iterethaszálat teré. Legalább hetete iteretezők aráya az álladó magyarországi lakóhelyé élő 14+ éves épességbe 6 em szerit férfi ő em iteretezik heti redszerességgel heti redszerességgel iteretezik korcsoport szerit 82 em iteretezik heti redszerességgel éve aluli háztartástag szerit ics va em iteretezik heti redszerességgel heti redszerességgel iteretezik *http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explaied/idex.php/iteret_use_statistics_-_idividuals álladó magyarországi lakhelyé élő 14+ éves lakosság ,2 m 0 heti redszerességgel iteretezik X 53 25

7 7 AZ ITERETHASZÁLAT ELTERJEDTSÉGE Magyarország A agyvárosokba élők közel háromegyede, a kis településeke élők valamivel több mit fele iteretezik legalább heti gyakorisággal. Az adatátviteli hálózatok kevésbé kiépítettek a kis épsűrűségű területeke, így kisebb a szolgáltató- és csomagválaszték (azaz kisebb az árversey), és alacsoyabb az iteretkapcsolat elérhető sebessége. Egységyi sebességért a kis települése élők többet fizetek, mit a agyvárosok lakói, mivel a helyi szolgáltatók tarifái magasabbak.* A agyvárosokhoz viszoyítva magasabb árszívoal alacsoyabb jövedelmi szívoallal találkozik a kisebb településeke, s ez gátolja az iterethaszálat terjedését e területeke. Az iteretezők ayagi helyzete sokkal kedvezőbb, mit a em iteretezőké. Az eltérés e tére vetekszik az életkori egyelőtleséggel. Az iteretezéshez szükséges eszközök ára, az iteret-előfizetés díja Magyarországo túl magas az átlagosál rosszabb ayagi helyzetűek jövedelméhez képest. A társadalmi helyzet külöféle faktorai összeadódak, s eek folytá az iteretpeetráció emelkedésével a em iteretezők egyre ikább az alsó társadalmi rétegbe kocetrálódak. Legalább hetete iteretezők aráya az álladó magyarországi lakóhelyé élő 14+ éves épességbe lakóhely szerit háztartás jövedelmi kategóriája szerit em iteretezik heti redszerességgel 100 em iteretezik heti redszerességgel heti redszerességgel iteretezik Bp. msz. város község 0 21 heti redszerességgel iteretezik legalsó alsó-közép felső-közép felső *A webe található számos tarifaadatbázisból (pl. kiszámítható az egységyi letöltési sebességre jutó havi előfizetési díj. A kábelet esetébe például azt látjuk, hogy az előfizető fajlagos költsége a legagyobb sávszélességű csomagot választva agy szolgáltatóál a Ft-os tartomáyba esik. Ha viszot olya helye él, ahol a agy szolgáltatók em szolgáltatak, a helyi szolgáltatóak 200 Ft feletti összeget kell fizeti 1 Mbps sebességért. álladó magyarországi lakhelyé élő 14+ éves lakosság ,2 m

8 8 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI 2013-ba Magyarországo 10 fajta iteretezésre alkalmas eszköz va lakossági haszálatba. Az átlagos magyar iteretező 2,85 fajta iteretezésre alkalmas eszközt birtokol. Midössze 19 azok aráya, akik csak 1 fajta eszközö iteretezek. Csakem mide iteretezőek va saját eszköze, általába (97) több fajta is. A sajátjuko kívül a családtagjaik, az iskolájuk, a mukahelyük eszközei is iteretezek. Az iteretezés leggyakoribb eszköze továbbra is az asztali pc, második a sorba a hordozható pc. Egyre többe iteretezek okostelefoo és táblagépe is. Iteretezésre haszált eszközök asztali pc 82 Iteretezésre alkalmas eszközök birtoklása és haszálata hordozható pc okostelefo háy fajta eszköze va háy fajta eszközö iteretezik tablet 13 okostévé hagyomáyos mobiltelefo asztali videojáték okoskamera hordozható médialejátszó , ics 1 db 2 db 3 db 4+ db hordozható videojáték 1 összes válaszadó ,4 m

9 9 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI eszköztípusok 2013 végé az iteretezők 99-a haszált iteretezésre számítógépet, a 41-uk telefot és a 12-uk szórakoztatóeszközt. A szórakoztatóeszközö iteretezők elsősorba okostévé, játékkozolo, illetve okoskamera révé kapcsolódak a világhálóra. A számítógépe iteretezők fele csak ottho iteretezik számítógépe, s a szórakoztatóeszközö iteretezők háromegyede csak ottho haszálja iteretezésre a szórakoztatóeszközt. Azoba a telefoo iteretezőkek túlyomó többsége ottho is és másutt is iteretezik telefoo. Ige ritka (1) az, hogy a telefot csakis az otthoo kívül haszálják iteretezésre. Iteretezésre haszált eszköz típusa asztali pc hordozható pc tablet pc számítógép 2 1 mobiltelefo okostelefo telefo digitális v. okoskamera okostévé médialejátszó asztali videojáték hordozható videojáték szórakoztatóeszköz haszál: ottho haszál: csak ottho haszál: ottho is, másutt is haszál: másutt (em ottho) haszál: csak másutt (em ottho) 1 haszál: csak ottho haszál: ottho is, másutt is haszál: ottho is, másutt is em haszál haszál: csak másutt (em ottho) összes válaszadó ,4 m

10 10 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI hordozhatóság Az iteretezők 86-a haszál hordozható eszközt is iteretezésre és 85 haszál em hordozható eszközt is. Az előző évhez képest megőtt a csak hordozható eszközö iteretezők aráya. E mögött agyobb részt a pc-ke belül a laptopok aráyáak övekedése áll. Mellette azoba az okostelefo, a táblagép és az okoskamera terjedése is részt vesz a folyamatba. A fiatalokra jellemzőbb a hordozható, az idősebbekre jellemzőbb a em hordozható eszközökö való iteretezés. Miél fiatalabb, miél vagyoosabb és miél járatosabb az iteretezésbe valaki, aál gyakoribb, hogy hordozható és em hordozható eszközö is haszálja az iteretet. A hordozható eszközö való iteretezés em midig jelet otthoo kívüli iteretezést. A csak hordozható eszközö iteretezők 48-a csak ottho iteretezik, és a csakis em hordozható eszközö iteretezők egyharmada iteretezik az otthoá kívül. Iteretezésre haszált eszközök hordozhatósága 2012-be és 2013-ba Iteretezésre haszált eszközök hordozhatósága a korcsoportokba csak hordozható csak em hordozható midkettő Total X csak em hordozható eszközö iteretezik csak hordozható eszközö iteretezik midkettő iteretezik összes válaszadó ,4 m

11 11 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI iterethaszálati mód ba égy olya eszköz va haszálatba Magyarországo, amelyekkel agyjából azoos tevékeységekre szokás haszáli az iteretet. Ezek az asztali és a hordozható számítógép, a táblagép és az okostelefo. A többi iteretezésre alkalmas eszközö az iterethaszálat a tevékeységek spektruma szempotjából csökevéyes. Az asztali és a hordozható számítógépet általába vezetékes (tehát zsiórral rögzített), a táblagépet és az okostelefot pedig jellemzőe vezeték élküli adatátviteli techológiákkal haszálják az iteretezők. Az előzőekél az ülés közbei iterethaszálat a domiás, mégpedig olya helye, ahol hosszasa időzek. Az utóbbiakál a mozgás közbei vagy álló helyzetbe törtéő iterethaszálat is jellemző, és az iteretezés helyszíé sokszor csak rövid időt tölteek el. Az asztali és a hordozható számítógép az operációs redszer és az egyéb szoftverek szempotjából azoos iterethaszálati köryezetet yújt, és másfajta, de egymással megegyező az a szoftverköryezet, amelybe a táblagépe vagy okostelefoo iteretező kerül az eszközé. E téyezők folytá az asztali vagy hordozható számítógépe és a táblagépe vagy okostelefoo való iteretezés részbe másféle tudást, készségeket igéyel az iteretezőtől, s részbe másféle haszálati lehetőségeket és élméyt ad a számára. em mideki tud okostelefoo, táblagépe iteretezi azok közül, akik asztali gépe tudak, mert az eszköz kezelési módja idege ekik (pl. az éritőképeryő, a meüredszer, az applikációk). Fordítva is igaz ez: aki eleve okostelefoo vagy tablete taul meg iteretezi és sose haszált számítógépet, az em midig boldogul egy asztali gépe. Például mert em tudja az egeret kezeli vagy em tudja, hogya lehet a webe avigáli, és mert em alakult ki fogalma arról, hogy a telefojá lévő fukciók közül mi tartozik az iterethez és mi em. Mivel az iteret megjeleésekor még csak asztali gép létezett, a mai iteretezők közül az idősebbek szeretek jobba iteretezi a hagyomáyos módo, és a fiatalok tudak jobba iteretezi a moder módo is Az iterethaszálat módja 2012-be és 2013-ba egyik se* csak hagyomáyos asztali vagy hordozható számítógépe okostelefoo vagy táblagépe csak moder midkettő 0,04 1 0, *Ide azok tartozak, akik az itt vizsgált égy eszköz egyikével sem iteretezek, haem csak más eszközzel. Az, hogy az előző évhez képest 5 százalékpottal csökket a csakis asztali vagy hordozható számítógépe iteretezők aráya, emcsak statisztikai, haem társadalmi értelembe is jeletős változás. Az e tére megvalósuló társadalmi külöbségekre voatkozó adataikat a következő két diá láthatjuk. összes válaszadó ,4 m

12 12 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI iterethaszálati mód 2. A moder eszközök haszálata társadalmilag redkívül egyelőtle. A 40 évesél fiatalabbak többsége iteretezik, a 40 évesél idősebbek többsége em iteretezik okostelefoo, táblagépe. em szerit moder hagyomáyos korcsoport szerit hagyomáyos férfi lakóhely szerit ő moder hagyomáyos moder X Bp. msz. város község Itt mellőztük azt a 20 válaszadót, aki se asztali vagy hordozható számítógépe, se táblagépe vagy telefoo em iteretezik. összes válaszadó ,4 m

13 13 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI iterethaszálati mód 3. A moder eszközök haszálata más társadalmi szempotokból is redkívül egyelőtle. Az átlagosál járatosabb iteretezők, illetve az átlagosál jobb módúak többsége iteretezik okostelefoo vagy táblagépe, a kevésbé járatosak és a szegéyebbek többsége pedig általába em iteretezik ezeke az eszközökö. iteretezési jártasság szerit vagyotárgyak száma szerit hagyomáyos 78 hagyomáyos moder moder 0 újoc kezdő átlagos haladó profi db 3-4 db 5-6 db 7-8 db 9-13 db összes válaszadó ,4 m

14 14 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI a telefoos mód preferálása Az iteretezés moder módjával most barátkozak a magyar iteretezők. Még azok közül is, akik em szoktak iteretezi eze a módo, majdem mideki (93) legalább egyszer kipróbálta már. A számítógépe is és telefoo is iteretezők 22-a szokott telefoo gyakrabba iteretezi, mit számítógépe. Ez az aráy értelemszerűe magasabb az iterethaszálatba legjáratosabbak, a profik körébe (32). Óriási külöbség va a tizeévesek (45) és a legidősebbek (4) adata között is. Fotos ugyaakkor, hogy akik így iteretezek gyakrabba, még azok sem kedvelik igazá az iteretezések ezt a módját. A számítógépe is és telefoo is iteretezőkek csak a 4-a szeret jobba iteretezi telefoo, mit számítógépe. A 20 év alattiak a többiekél émileg jobba kedvelik a telefoos iteretezést te közöttük is csak kevesebb mit 10 szeret így iteretezi. 22 szokott gyakrabba* iteretezi telefoo, mit számítógépe iteretezési jártasság szerit gyakoribb kedveltebb Az iterethaszálat telefoos módjáak preferálása a haszálati gyakoriság* és a kedveltség teré korcsoport szerit szeret jobba iteretezi telefoo, mit számítógépe gyakoribb kedveltebb újoc kezdő átlagos haladó profi X *A kérdés a szabadidős iterethaszálatra voatkozott akik mostaába itereteztek számítógépe is, telefoo is ,7 m

15 15 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI eszközhiáy Az iteretezők 90-a többtagú háztartás tagja. Őket akadályozhatja az otthoi számítógépes iteretezésbe, ha kevesebb iteretre kapcsolt pc-jük va, mit aháy iteretező családtag. Lassú iteretkapcsolat eseté a megosztás em jó megoldás, mert ugyaúgy ellehetetleíti az iteretezést, mit ha a kelletéél kevesebb pc lee a háztartásba. A többtagú háztartásba élő iteretezők 45-át gátolja az otthoi ifrastruktúra hiáyossága a számítógépes iteretezésbe. Tavaly 49 volt ez az aráy. Az egyre kisebb településeke élők és az egyre szegéyebbek egyre gyakrabba említették, hogy eszközhiáy gátolja őket az iteretezésbe. Az akadályozottság előfordulása a háztartáslétszámmal ő: a kéttagú háztartásba élők egyharmadáál, az öt- és többtagú háztartásba élők kétharmadáál va jele. Ez egyúttal azt is jeleti, hogy a gyermekes háztartásokat az átlagosál jóval gyakrabba sújtja ez a hátráy. Az eszközhiáy eyhülése is jellemzőbb a gyermektele, mit a gyermekes háztartásokra. A gyerek korcsoportja szeriti adat mutatja, hogy a családok, ha veszek, tipikusa az általáos iskola befejezése utá veszek a gyerekek számítógépet. Az otthoi iterethaszálat akadályai 2012-be és 2013-ba Az eszközhiáy előfordulása a háztartásba élő gyerekek száma, kora szerit ics pc ics elég pc ics 0-17 éves va 0-17 éves ics router 8 8 va 0-6 éves megosztás eseté agyo lecsökke a sebesség együttese va 7-11 éves va éves va éves többtagú háztartásba élő iteretezők ,7 m

16 16 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI vásárlási tervek 1. A világtedeciáak megfelelőe Magyarországo is átredeződik a vásárolt, illetve vásároladó számítógépfajták összetétele: a kereslet fokozatosa átterelődik a otebookról a táblagépre. A magyar iteretezők körébe a táblagépre voatkozó vásárlási tervek gyakorisága 2011-be ugrott meg, s azóta is emelkedik. Az okostelefo vásárlására voatkozó tervek gyakorisága ugyaakkor álladó aráyú 2011 óta. A vásárlási tervek legikább az életkorral, az ayagi helyzettel és avval függek össze, hogy va-e gyerek a háztartásba. A jobb módúak és a gyermekes háztartásba élők gyakrabba tervezek vásárlást. Az eszközhiáyos háztartásba élők számítógép-vásárlási terve kevéssel gyakoribb az átlagosál. Vásárlási tervek a következő fél évre 2012-be és 2013-ba Vásárlási terv előfordulása a gyermekes és az eszközhiáyos háztartásokba asztali pc hordozható pc ics gyerek 9 14 va gyerek tablet pc okostelefo asztali pc hordozható pc tablet pc okostelefo hagyomáyos eszközök együtt moder eszközök együtt em jelzett eszközhiáyt jelzett eszközhiáyt asztali pc hordozható pc tablet pc okostelefo összes válaszadó ,4 m

17 17 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI vásárlási tervek 2. Mid a égy vizsgált eszközre a tizeévesek jeleztek a legagyobb és az idősek a legkisebb aráyba vásárlási szádékot. A hagyomáyos eszközök teré kisebb az eltérés a vásároli szádékozó fiatalok és idősek aráya között, mit a moder eszközök teré. A tizeévesek adata az okostelefo esetébe haladja meg legikább az idősekét. Vásárlási terv előfordulása korcsoport szerit Vásárlási terv előfordulása vagyotárgyak száma szerit X 0-2 db 3-4 db 5-6 db 7-8 db 9-13 db asztali pc hordozható pc tablet pc okostelefo asztali pc hordozható pc tablet pc okostelefo összes válaszadó ,4 m

18 18 AZ ITERETEZÉS ESZKÖZEI vásárlási tervek höz képest 2013-ra csökket az asztali és a hordozható pc-vel redelkezők aráya az iteretezők körébe, s megőtt az okostelefoal és a táblagéppel redelkezőké. Ez ugyaakkor em jeleti azt, hogy az iteretezők elhagyják a pc-ket és kézi eszközökre váltaáak helyettük, csupá a pc-haszálat belső átredeződéséről va szó. Tavaly és idé is teljes körű az iteretezők körébe a pc-birtoklás és -haszálat, csökket viszot az asztali és hordozható pc-t együttese birtoklók aráya. A kézi eszközökre voatkozó 2012-es vásárlási tervekek durvá a égyötöde vált valóra. A vásárlási szádék csak a táblagép esetébe vált elterjedtebbé 2012 óta. Midkét évre igaz, hogy a vásárlás terve az asztali pc esetébe a meglévő eszköz korszerűbbre cserélését (vagy a háztartási eszközpark bővítését) rejti, táblagépet viszot zömmel olyaok kíváak vei, akikek még ics ez az eszközük. A hordozható pc és az okostelefo esetébe agyjából azoos aráyú a korszerűsítők (bővítők) és az új haszálók csoportja. Körülbelül ugyaolya aráyba szádékozak a magyar iteretezők asztali és hordozható pc-t vásároli 2013-ba, mit akartak 2012-be. Okostelefo esetébe is ugyaolya aráyba (29) számoltak be vásárlási tervekről 2013-ba, mit 2012-be. Számottevő övekedés csak a táblagépek esetébe figyelhető meg: 2012-be 14, 2013-ba ellebe már 17 akar ilyet vásároli. Adataik tehát a táblagépek elterjedéséek gyorsuló folytatódását jelzik va, em vesz új haszáló Eszközök birtoklása és eszközvásárlási tervek 2012-be és 2013-ba va, cserél v. bővít em lesz ilye eszköze va, em vesz új haszáló 2013 va, cserél v. bővít em lesz ilye eszköze asztali pc hordozható pc okostelefo tablet pc asztali pc hordozható pc okostelefo tablet pc VA VESZ összes válaszadó ,4 m

19 19 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP birtoklás, haszálat 2013-ba az iteretezők 38-a haszált okostelefot iteretezésre, ebből 36 a saját eszközét. A saját okostelefoal redelkezők 25-a tud arról, hogy a készüléke alkalmas a 4G/LTE mobil-adatátviteli techológia haszálatára. Táblagépet az iteretezők 15-a haszált, ebből 13 a sajátját. Tudomásuk szerit e készülékekek a 16-a 4G-képes. Midkét moder eszköz haszálatába az egyik domiás tevékeység az iteretezés. Az okostelefo-tulajdoosok 88-a iteretezik okostelefoo, a táblagépet birtoklókak pedig 85-a iteretezik táblagépe. Eszköz birtoklása és haszálata iteretezésre Eszköz 4G-képessége em tudja em alkalmas alkalmas 16 okostelefo táblagép okostelefo táblagép va saját eszköze, iteretezésre (is) haszálja va saját eszköze, iteretezésre em haszálja ics ez az eszköze, de valaki másét haszálja iteretezésre ics ez az eszköze és em iteretezik másvalaki eszközé sem összes válaszadó ,4 m okostelefot birtoklók ,5 m táblagépet birtoklók 476 0,8 m

20 20 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP birtoklás, iterethaszálat Az okostelefot, illetve a táblagépet birtoklók az átlagosál jóval magasabb aráyba redelkezek a másik moder eszközzel is: az okostelefot birtoklók 23-áak va táblagépe (a táblagépet birtoklók a mita egészébe: 13). A táblagépet birtoklók 70-áak va okostelefoja (a mita egészébe: 41). Midkét eszköz haszálóiak csakem teljes köre haszál iteretezésre asztali vagy hordozható számítógépet is. Iteretezi okostelefoo a táblagép haszálóiak a 70-a, iteretezi táblagépe az okostelefo haszálóiak a 23-a szokott. A kereszthaszálat terjedéséek gátja, hogy okostelefo mellé olcsó táblagépet em érdemes vei (mert az em tud többet, mit az okostelefo), csak drágát. Eszköz birtoklása Iteretezés külöféle eszközökö okostelefot haszálók táblagépet haszálók va okostelefoja, ics táblagépe mid- 32 kettő va 9 ics okostelefoja, va táblagépe asztali v. hordozható pc- okostelefoo i t e r e t e z i k táblagépe összes válaszadó ,4 m okostelefot haszálók ,7 m táblagépet haszálók 540 0,9 m

21 21 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP haszálók társadalmi profilja 1. Midkét eszköz haszálata társadalmilag egyelőtle, az okostelefoé még ikább, mit a táblagépé. A globális 50-os okostelefo-haszálathoz képest kiugró a felsővezetők, a taulók és a felsőoktatási hallgatók adata. A globális 17-os táblagép-haszálathoz képest a vállalkozók és a felsővezetők adata kiugró. em szerit okostelefo táblagép Az iteret moder haszálatára voatkozó korábba bemutatott grafikooktól két szempotból külöbözek az itt látható ábrák: ott együtt, itt külö jeleek meg a két eszközre voatkozó adatok ott csak az iteret haszálatát tekitettük, itt pedig a két eszköz bármely célra való haszálatát férfi ő foglalkozás szerit okostelefo táblagép vállalkozó felsővezető közép-, alsóbb vezető beosztott szellemi fizikai vegyes egyéb aktív tauló hallgató kismama yugdíjas mukaélküli htb. egyéb em aktív okostelefot haszálók ,7 m táblagépet haszálók 540 0,9 m

22 22 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP haszálók társadalmi profilja 2. A moder eszközök haszálatát em csak ayagi ok gátolja, hisze midkét eszköz kapható már 15 ezer Ft-ért. Az adaptivitás (életkor és iteretezési jártasság) és az eszközök elterjedéséek észlelhetősége (lakóhely) is szerepet játszik abba, hogy ki mikor kezd haszáli egy újoa megjelet kommuikációs eszközt. korcsoport szerit okostelefo lakóhely szerit okostelefo táblagép 61 táblagép X vagyotárgyak száma szerit okostelefo 83 táblagép db 3-4 db 5-6 db 7-8 db 9-13 db okostelefot haszálók ,7 m Bp. msz. város község iteretezési jártasság szerit okostelefo 78 táblagép újoc kezdő átlagos haladó profi táblagépet haszálók 540 0,9 m

23 23 OKOSTELEFO, TÁBLAGÉP iteretezés techológiája Az okostelefoo iteretezők 36-a kizárólag wifi keresztül csatlakozik a világhálóra. Ugyaez az aráya táblagépe iteretezők körébe már 72. Az okostelefoo, illetve a táblagépe iteretezők 70, illetve 78-a szokott titkosított hálózatot (is) haszáli a wifi-kapcsolattal való iteretezéskor. okostelefoo táblagépe MBB- is iteretezik csak wifi iteretezik MBB- is iteretezik csak wifi iteretezik okostelefoo iteretezők ,4 m táblagépe iteretezők 466 0,8 m

24 24 OKOSTELEFO 2013-ba a legkurresebb iteretezésre alkalmas eszköz az okostelefo: az iteretezők 29-a tervezi a következő fél évre a vásárlását. A vásárlást tervezők 51-áak azoba jeleleg is va okostelefoja. A mobilszolgáltatók akciói ösztözik a vásárlást: a vásárlást tervezők 48-a ( ulla foritos vagy kedvezméyes) előfizetési akcióba vee okostelefot, és csak a 27-uk szádékozik bolti áro vásároli. Az ár általába a közepes fotosságú szempotok közé sorolódik a vásárlási dötésél, s főleg azok tartják agyo fotos szempotak, akik ulla foritos akcióba kíváak okostelefot vei. Miőségi és haszálhatósági szempotokat előbbre valóak tartaak a vásárlást tervezők, külööse az akkumulátor teljesítméyét, s ez jelzi az okostelefo álladó haszálatáak igéyét. A poteciális vevők ikább a haszálat költségé ( jó díjcsomag ), mit a készülék árá akarak spóroli. Okostelefo-vásárlás agyo fotos szempotjai sokáig bírja az akkuja jó miőségű éritőképeryő jó díjcsomag jó kamera éritőképeryős agyfelbotású kijelző agy tárhely agy kijelző egyszerű haszálat operációs redszer Adroid - em Adroid olcsó rövid hűségidő gyártó saját mobilszolgáltató díjcsomagba MBB szép SIM-kártya élkül 4G-képes készüléktípus jó játékok két SIM-kártya meglévőre hasolítso iphoe - em iphoe divatos kicsi tervezett vásárlás szempotjai, módja pézt semmiképpe em adék ki érte, mobiltelefoszolgáltatóál ulla foritos akcióba vásárolék csak (mobiltelefo-szolgáltatóál vállalék hűségidőt, tarifahűséget, melyek fejébe okostelefot kapok) Az ábrá kiemeltük a szolgáltatóval közelebbről kapcsolatos szempotokat. Ezek az adatok jelzik, hogy az okostelefo-vásárlás szerepet játszhat a mobilszolgáltatók közötti migrációba. Milye módo, meyiért vásárola okostelefot okostelefo vásárlását tervezők 915 1,6 m 11 T 24 átlagosa: 58 e Ft bolti áro em veék okostelefot, csak valami kedvező előfizetési akcióba (mobiltelefo-szolgáltatóál vállalék hűségidőt, tarifahűséget, melyek fejébe a bolti árál jóval olcsóbba kapok okostelefot) bolti áro is veék okostelefot, ha éppe ics semmilye, számomra kedvező akció vagy pedig azért, hogy e legyek egyetle szolgáltatóhoz kötve átlagosa: 32 e Ft

25 25 OKOSTELEFO tervezett vásárlás eltérő szempotjai Külöféle csoportokba összevetve a készülékválasztás szempotjait kiderül, hogy a haszálat sorá tauljuk meg, melyek a léyeges tulajdoságai az okostelefoak. A tapasztalat iti az okostelefoal már redelkezőket, hogy igéyesebb készüléket válasszaak még akkor is, ha az drágább. Ugyaakkor a kezdő okostelefo-haszálók részéről racioális dötés olcsó készüléket vei, mert előfordulhat, hogy em sikerül megtauliuk az okostelefo haszálatát. A fiatalok körébe közismert, hogy az iphoe és az adroidos készülék másféle presztízst kölcsööz a tulajdoosáak, de az árkülöbségükkel és azzal is tisztába vaak, hogy az Adroidra sokkal több az igyees alkalmazás. Ezért sokkal fotosabb ekik ez a szempot, mit az idősebbekek. Példaképpe két foglalkozási csoport legikább eltérő szempotjait is bemutatjuk. A felsővezetőkél kidomborodik az okostelefo státusjelző szerepe, de az is, hogy iteretezésre akarják haszáli. A kismamákál az olcsóságo va a hagsúly, s ők - ahogy a kisgyerekes ayák világszerte - feltehetőe bébiszitteri, játékszer-szerepet is száak az okostelefojukak. Az okostelefo-vásárlás legikább eltérő fotosságú szempotjai akikek már va éritőképeryős operációs redszer Adroid - em Adroid jó miőségű éritőképeryő akikek még ics egyszerű haszálat SIM-kártya élkül olcsó kicsi jó díjcsomag fiatalok Adroid - em Adroid jó játékok szép éritőképeryős operációs redszer divatos idősek egyszerű haszálat rövid hűségidő jó díjcsomag kicsi meglévőre hasolítso felsővezetők operációs redszer gyártó készüléktípus divatos 4G-képes kismamák SIM-kártya élkül jó játékok szép jó díjcsomag olcsó okostelefo vásárlását tervezők 915 1,6 m

26 év év 26 OKOSTELEFO haszálat kezdete Magyarországo 2009 óta kapható okostelefo. Az okostelefo birtoklásáak társadalmi egyelőtleségei a kezdeti évekbe még agyobbak voltak, mit jeleleg, azaz a peetráció övekedésével mérséklődek az egyelőtleségek, s ezt idei kutatásuk itt látható adatai is tükrözik. A szakemberekek az a várakozása, hogy az okostelefo csökketei fogja a digitális szakadékot, mivel köyebb rajta megtauli az iteretezést, mit pc-, Magyarországo egyelőre em vált be, mivel áluk 1997 óta gyakorlatilag mideki megtaulja az általáos iskolába a számítógépes iterethaszálatot. Így az okostelefo révé iteretezővé válók az idősebbek közül kerülek ki. Az idősek között azoba soka a mobiltelefo haszálatát sem tudták vagy csak korlátozotta tudták megtauli (pl. csak évjegyzékből tudak hívást idítai, SMS-t küldei em tudak). Az okostelefo terjedése tehát áluk elletmodásosa hat a digitális szakadékra: az 50 évesél fiatalabbako belül mérsékli, az idősebbeke belül öveli a szakadékot, s öveli az 50 évesél idősebbek és az eél fiatalabbak közöttit is. Háyadik okostelefoja a jelelegi Mikor vette/kapta az első okostelefoját 30 volt már korábba is okostelefoja 36 a jelelegi az első okostelefoja Háy éves korától okostelefo-birtokos ig T * 30 vagyotárgyak száma szerit Háy éves korától okostelefo-birtokos 30 iteretezési jártasság szerit db 3-4 db 5-6 db 7-8 db 9-13 db *A 2014-re okostelefo vásárlást tervezők közül azok, akikek ez lesz az első okostelefojuk újoc kezdő átlagos haladó profi okostelefot birtoklók ,5 m

27 27 OKOSTELEFO Okostelefoo végzett tevékeységek hagyomáyos telefoálás féykép készítése aptár, emlékeztető, jegyzetelés telefoo tárolt zee hallgatása játék a telefoo tárolt játékkal levelezés videofelvétel készítése időjárás-jeletés figyelése GPS-avigáció keresés térképe videó ézése, hallgatása iterete csetelés csetprogrammal hírek, újságok olvasása rádióhallgatás vez. v. mobilszám hívása csetprogramo dokumetumfájl olvasása, szerkesztése árukeresés, árak összehasolítása köyv olvasása telefoos v. iteretes bakolás játék iterete tévéműsor, videostream ézése vásárlás iterete szolgáltatás megredelése tevékeységek A jeleleg árusított eszközök közül az okostelefo jutott legmesszebbre az eszközkovergecia teré: egyesíti magába a mobiltelefo, a digitális kamera, a médialejátszó, a videojáték, a rádió, a TV, a PDA (digitális személyi asszisztes) és a számítógép fukcióit. Az okostelefot birtokló iteretezők 98 telefoál vele, s legalább* a égyötödük végez rajta olya tevékeységet, amelyhez a készülékek az iteretre kell kapcsolódia. A tevékeységek gyakorisági listája mutatja, hogy kommuikációs eszközkét és személyi assziszteskét az élet mide szférájába haszálják az okostelefot, s vaak olya elterjedt tevékeységek is, amelyek bizoyos szférákhoz kötődek, így például a mukavégzéshez, tauláshoz, közlekedéshez, vásárláshoz, szórakozáshoz höz képest főleg a kommuikációs fukcióba észlelük eltolódást: a teljeskörűséghez közelít a telefoálás hagyomáyos módja, miközbe őtt a csetelés és a VoIP aráya is. A szórakoztató fukciókál az offlie zee- és rádióhallgatás visszaeséséek vagyuk taúi Tevékeység módja: offlie olie midkettő lehet hagyomáyos telefoálás telefoo tárolt zee hallgatása rádióhallgatás videó ézése, hallgatása iterete csetelés csetprogrammal vez. v. mobilszám hívása csetprogramo tévéműsor, videostream ézése 6 9 Bármiféle olie haszálat *Az okostelefo haszálói (főleg a kezdők) sokszor em tudják, hogy mely tevékeységhez szükséges iteret, s em tudják az iteretes alkalmazásokat megkülöbözteti a készülék beépített alkalmazásaitól, így a mért aráy bizoyára alacsoyabb a valóságosál okostelefot birtoklók ,5 m 80 Okostelefoo végzett tevékeységek 2012-be és 2013-ba

28 28 AZ OKOSTELEFO SZEREPKÖREI asszisztes aptár emlékeztető levelezés bakolás időjárás-jeletés szórakozás rádió-, zeehallgatás tv-, videoézés játék fotóézés közösségi szájt 99 kommuikáció mobiltelefoálás VoIP-telefoálás csetelés közösségi szájt fotózás féyképezés videokészítés fotó, videó publikálása fotóalbum 89 vásárlás árukeresés árak összehasolítása áruredelés szolgáltatás megredelése muka, taulás köyv olvasása hírek, újság olvasása dokumetum szerkesztése videó ézése* jegyzetelés közlekedés térkép avigáció parkolójegy sztrádamatrica meetred 57 *Az ismeretterjesztés, -szerzés elterjedt formája - bármely témába - az ú. tutorial videó. A magyar felsőoktatásba (is) alkalmazzák a videómegosztóra feltöltött videót: a taár ebbe a formába adja közre a taulivalót, illetve vizsga gyaát ebbe a formába kéri a diáktól a beszámolót. okostelefot birtoklók ,5 m

29 29 OKOSTELEFO operációs redszer, alkalmazások Az okostelefot birtoklókak a túlyomó része ma már tisztába va vele, milye operációs redszerrel működik a telefoja, az alkalmazás fogalma azoba még sokakak homályos. Az ő válaszadásukat megköyítedő foglaltuk bele kérdőívükbe (a szöveges magyarázat mellett) az itt látható fotót. Az okostelefoal redelkező iteretezők körébe 2013-ba az Adroid operációs redszer még domiásabbá vált, mit a korábbi évekbe volt. Sok más országba az iphoe-ak va a legagyobb piacrésze, de ez a márka a magyar fogyasztóak túl drága, és az operációs redszer kocepciója, az Apple üzleti filozófiája is idege. Az okostelefo-birtokosok 88-a (az okostelefoo iteretezők 92-a) haszál valamilye alkalmazást az okostelefojá, átlagosa 16 darabot. Az okostelefo megszokása a haszált alkalmazások számáak emelkedésével jár. Akikek már 4 éve va okostelefojuk, átlagosa 24 darab alkalmazást haszálak, míg akik 2013-ba jutottak okostelefo birtokába, azok 14 darabot. Az újoc iteretezők átlagosa 5, a profi iteretezők 21 alkalmazást haszálak átlagosa. Okostelefo operációs redszere Okostelefoo haszált alkalmazások száma Adroid Widows Mobile db 49 em haszál 12 Symbia OS ios (Apple) BlackBerry OS Bada Adroid db db 16 Liux egyéb T 0,1 0,1 7 más T okostelefot birtoklók ,5 m

30 30 OKOSTELEFO QR-kód ismerete, haszálata A QR-kód 20 éve létező, de széles körbe csak az okostelefo elterjedése óta alkalmazott techológia a reklámiparba, a kereskedelembe, illetve a webe. Csakem mide iteretező látott már QR-kódot. Kétharmaduk tudja is, hogy mire való, azt azoba, hogy hogya haszáladó, csak 44 tudja. Az okostelefo-birtokosok körébe ismertebb a QR-kód, összefüggésbe avval, hogy ekik gyakrabba va QR-képes telefojuk. A jobb oldali diagramo az okostelefo-birtokosok adatait ábrázoltuk hierarchikus felépítésbe. A QR-képes okostelefoal redelkezőkek kétharmada haszált is már QR-kódot, de csak 13-uk csiált már magáak ilyet. QR-kód haszálatáak elterjedtsége em látott még 9 4 látott QR-kód haszálatáak elterjedtsége részhalmazokba ábrázolva az okostelefo-birtokosok körébe látott már QR-kódot tudja, mire való tudja, mire való tudja, hogya kell haszáli 62 tudja, hogya kell haszáli QR-képes a telefoja 53 QR-képes a telefoja haszált már csiált már összes válaszadó okostelefobirtokosok haszált már QR-kódot csiált már QR-kódot 35 7 összes válaszadó ,4 m okostelefot birtoklók ,5 m

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon

Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon Tévézés nem tévén, televíziós tartalmak fogyasztása egyéb platformokon VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Készült: Mihalik Natália MEME titkár részére Készítette: Dr. Babocsay Ádám kvalitatív kutatási igazgató Virág

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Budapest, 2012. május 23 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésére és anyagi támogatása mellett az Ipsos Média-, Reklám-,

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt MARKETINGKUTATo NRC#06 2014. tavasz www.marketingkutato.hu Lassú víz partot mos Elektronikus tartalomfogyasztási szokások Meddig lesz még jövő idő? ízlések és pofonok Nemi szerepek a reklámokban Tele a

Részletesebben

Megvásároljam, vagy sem?

Megvásároljam, vagy sem? KUTATÁSI JELENTÉS Némethné Tömő Zsuzsanna Kovács Zsuzsanna Megvásároljam, vagy sem? Mi befolyásolja az időseket a döntésben? Bevezetés Hazánkban ma több mint 3 millió 700 ezer ember, azaz a magyar népesség

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében. Elemző tanulmány

A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében. Elemző tanulmány A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében Elemző tanulmány 1 A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében Függelék: táblázatok

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében

A bűnelkövetési helyzet. és a bűnmegelőzési tevékenység. feltérképezése. a magyarországi önkormányzatok körében A bűnelkövetési helyzet és a bűnmegelőzési tevékenység feltérképezése a magyarországi önkormányzatok körében Tanulmány A TÁRKI Önkormányzati Adatbank 2004 őszi adatfelvétele Budapest, 2005. február 1 A

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után

MATEMATIKA C 12. évfolyam 1. modul Sorban, egymás után MATEMATIKA C. évflyam. mdul Srba, egymás utá Készítette: Kvács Kárlyé Matematika C. évflyam. mdul: Srba egymás utá Taári útmutató A mdul célja Időkeret Ajáltt krsztály Mdulkapcslódási ptk Srzat fgalma,

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

ERDÉLYI MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON

ERDÉLYI MENEKÜLTEK MAGYARORSZÁGON (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Sik Endre (1990): Erdélyi menekültek Magyarországon in: Társadalmi riport 1996, Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich

Részletesebben