FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI"

Átírás

1 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés és a felőttképzési oprofit szervezetek A Hamburgi yilatkozat a felőttek taulásáról (1998) alapjá a felőttképzés olya taulási folyamatok összessége, amelyek által felőtt korú emberek fejlesztik tudásukat, szakmai és techikai képességüket, vagy amellyel új iráyba fordulhatak egyéi és társadalmi szükségleteik kielégítése céljából. A felőttképzés lehet iskolaredszerű, folyamatos oktatás, de lehet kötetle taulási lehetőség is, amelyhez egy multikulturális társadalomba hozzáférhetek a felőttek, és ahol az elméletre és gyakorlatra alapozott taulási formákat egyarát elismerik. Európába már évtizedekkel ezelőtt felmerült az igéy a felőtt korú épesség továbbképzésére. Már a 20. század eleji pededagógiai taulmáyokba is felmerült a felőttek oktatásáak szükségessége, de valójába csak a II. világháború utá került a társadalmi figyelem fókuszába, miutá a tudomáyos techikai haladás, a gazdasági fejlődés, a foglalkoztatási problémák megkövetelték a mukaerő fejlesztését, szakmai szite tartását. A 90-es évektől pedig már az egyre övekvő mukaélküliség is arra kéyszerítette az európai dötéshozókat, hogy az élethosszig tartó taulás filozófiáját bevegyék az oktatáspolitikai kocepciókba. Magyarországo a felőttképzés 1998-ba került be a kormáyprogramba, majd hároméves előkészítés utá az Országgyűlés elfogadta a évi CI. törvéyt a felőtt - képzésről. Az egész élete át tartó taulás feltételredszere és mide más jogszabályi háttér azoba csak 2005-re teljesedett ki. A magyarországi helyzetről készült CIVIL SZEMLE 2010/3 21

2 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 22 ELMÉLETILEG statisztikák még az európai átlagtól ige elmaradott állapotról számolak be. Az Eu - rostat 2003-as felmérése szerit a magyar felőttek csupá 12%-a vett részt bármilye jellegű felőttképzésbe, ez a szám sajos még az uiós átlag (42%) harmadát sem érte el. A felőttoktatásba részt vevő foglalkoztatottak aráya áluk 6% volt, míg az EU-ba 21%. (Eurostat, 2005) 2005-be viszot már elkészült hazák egész élete át tartó taulási stratégiája a as időszakra. Középpotjába a tauló állampolgár, illetve a taulás, az egyéi kompeteciafejlesztés áll. A felőttképzés itézméyredszere eleite hárompólusú volt a következő képző - szervekkel : 1. mukaadók, 2. állami képző szervek, 3. képzést (többyire fő tevékeységkét) folytató gazdasági társaságok. E hárompólusú itézméyhálózat egészült ki a felőttképzést folytató civil-oprofit szervezetek képzési tevékeységével. A Szociális és Mukaügyi Miisztérium felőttképzési yilvátartásába szereplő, szakképzést folytató itézméyek 14%-a (azaz 878) volt civil-oprofit szervezet 2007-be. (SZMM, 2007) Többségük alapítváyi (37%), egyesületi (31%) vagy közhaszú társasági (19%) formába működik, a többi egyéb oprofit (11%), illetve közalapítváy (2%). A magyar civil-oprofit szervezetek képzési piaco való részvétele em tűik jeletősek, de mideképp említésre méltó, ameyibe megézzük, hogy milye társadalmi csoportokat voak be képzéseikbe: több esetbe iaktívakat, mukaélkülieket be összese főt képzett a szektor, amelyből közel 1400 fő mukaélküli volt. (S. Arapovics, 2007) A felőttképzéssel foglalkozó civil/oprofit szervezetek A felőttképzési yilvátartásba szereplő civil-oprofit szervezetek száma 878 volt 2007-be (lásd fet SZMM, 2007) de ezek em voltak mid oktatási tevékeységűkét regisztráltak. Az oktatási tevékeységet folytató civil-oprofit szervezetekek (számuk 7665 volt 2004-be és ba) egy sajátos, ige kisszámú csoportját jeletik a felőttoktatással foglalkozó civil-oprofit szervezetek be midössze csak 397 oktatási civil-oprofit szervezet foglalkozott kifejezette felőttoktatással is. S. Arapovics Mária (2007) kutatása szerit az elmúlt 20 évbe a felőttképzéssel foglalkozó oktatási civil-oprofit szervezetek körébe lezajlott egy strukturális átalakulás be eze szervezetek 80%-a egyesületkét tevékeykedett, de ez az aráy 2004-re megfordult, és csak a csoport egyharmadát képviselték az egyesületek, közel kétharmada már alapítváykét működött ebbe az évbe. A közalapítváyok és egyéb jogi formájú szervezetek aráya eleyésző. Bevétellel midössze 370-e redelkeztek ugyaekkor. Ez legagyobb aráyba (45%) az alaptevékeységből származott. További források: állami támogatás 26%, magátámogatás 14%, gazdálkodási tevékeység 14%. 22 CIVIL SZEMLE 2010/3

3 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 23 ELMÉLETILEG Az átfogó taulmáy 135 felőttképzéssel foglalkozó civil-oprofit szervezet formális-statisztikai jellemzésé túl kitér az őket sújtó komolyabb problémákra, ehézségekre is, amelyeket égy alcsoportba foglalhatuk össze: Strukturális problémák: A szervezet vezetésével járó feladatok emegyszer meghaladják a szervezeti vezetés képességeit, amely a fejlődést jeletőse akadályozhatja. Midemellett számos szervezet működése tácol a törvéyesség határá. További problémát jelethet még, hogy a szervezeti elköteleződés csak egy szűk mag tulajdosága a szervezetbe. Iovatív problémát jelethet, hogy több szervezet elfásul az adott területe törtéő küzdésbe, ezáltal csökke a kockázatvállalási kedvük, eek eredméyekét pedig em merek újítai. Fiaszírozási ehézségek: Több szervezetet alapjaiba megigat, hogy mideapos problémát okoz a fetartáshoz elegedő bevétel megszerzése és a hatékoy pézfelhaszálás. A pézhiáy következméye, hogy a szaktudásak csak kis háyadát tudják megfizeti, emiatt agyobb a hibázás lehetősége is, és a szervezetél dolgozók megtartása is ayagi ehézségekbe ütközhet. Stratégiai okok: A vezetés magától, autodidakta módo taulta meg a meedzs - metet, ami regeteg plusz eergiafelhaszálással, hibázási lehetőséggel jár. Számos szervezet vezetéséből hiáyzik a stratégiai szemléletmód, ikább csak projektről projektre haladak. A meedzsmeti tudás hiáya miatt az ökétesek megtartása is olykor súlyos problémát okoz. A kilecvees évekbe a regioális képzési szolgáltatók létrejöttével, hálózatosodásával, és az általuk biztosított ifrastruktúra segítségével kedvezőbb lett a képzési szolgáltatók földrajzi eloszlása, majd egy évtizede belül, 2006-ig egy agymértékű specializálódási és rétegződési folyamat is lezajlott a piaco. (Sátor, 2008:77 78) Egy ilye specializált csoportot jeleteek a felőttképzéssel foglalkozó egyházi kötődésű civil-oprofit szervezetek is, amelyek a redszerváltást követőe a földalatti életből a felszíre kerültek. A társadalmi, gazdasági, politikai változások következtébe ezek a társulások is átestek egy letisztulási folyamato, és körükbe is kialakult egy tevékeységbeli, földrajzi, működésbeli specializáció. Eek a specializációak az egyik megjeleítője a magyarországi, felőttképzéssel foglalkozó, egyházi kötődésű civil-oprofit szervezeteket összefogó eryőszervezet, az 1994-be alakult, jeleleg 34 tagszervezetet számláló Katolikus Ifjúsági és Felőttképzési Szövetség (KIFE). A szervezet egyszerre jeleik meg a civil piaco, a képzési piaco, de az egyházi piaco is. Keresztéy alapoko yugvó szervezeteiek közös jellemzője pedig, hogy a katolikus egyház társadalmi taítását próbálják terjesztei sajátos képzési programjaik sorá. A felőttképzési civil-oprofit szervezetek e agyo speciális szegmeséről alig tuduk valamit. Elemzésük így rávilágít eze többes idetitású szervezetek egyedi sajátosságaira. CIVIL SZEMLE 2010/3 23

4 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 24 ELMÉLETILEG Egyházközeli ifjúsági és felőttképzési célú civil-oprofit szervezetek vizsgálata Az egyházközeli ifjúsági és felőttképzési célú civil-oprofit szervezetek tevékeységéről midössze egy jeletősebb taulmáyt ismerük, amelyet az Ifjúsági képzés mukacsoport készített között Felmérés a magyar katolikus ifjúsági képzésekről címmel. Mitájába a Magyarországo megredezésre kerülő, katolikus, a résztvevőket tekitve legalább 70%-ba fiatalokak (14 30 év közöttiekek) tartott képzések kerültek be. Összese 25 szervezet 41 képzési programjáról kaptak érvéyes adatokat. Főbb megállapításaik szerit a katolikus ifjúsági képzések struktúrája két fő iráyt alkot: az egyik az ú. kapuképzések, 2 a másik a kodicioáló képzések 3 iráya. További léyeges megállapítás, hogy a képzések többsége (66%-a) kifejezette egyházo belüli szolgálatra buzdított és taított, ami egy ige markás eltérés a világi szervezetektől. Eze kívül a képzések 40%-a tudatosa valamelyik lelkiségi mozgalomhoz vagy szerzetesredhez kapcsolódott. Meglepő eredméye a taulmáyak, hogy a vizsgálatba bevot képzések egyike sem volt akkreditált a kutatás leboyolításakor, és midössze a képzések 20%-át tervezték akkreditáli a mögöttük álló szervezetek. Cél és hipotézis A feti elméleti alapvetésekből kiidulva mukám célja, hogy bemutassam a felőttképző civil-oprofit szervezetek egy szűk, specializált, vallási alapoko yugvó csoportját és eredméyeimet összevessem a korábbi, felőttképzés témakörébe készült kutatásokkal. Fő hipotézisem, hogy létezik egyfajta egyházi piac, amelyet em elsősorba a világi felőttoktatási piacra jellemző profitszerzési igéy és köryezet jellemez, haem eél erősebbe jeleik meg a misszió teljesítéséek vágya, a fokozott ökétes aktivitás, valamit a közösségi, lelkiségi jelleg. Választ kerestem arra a kérdésre is, hogy valóba a piaci igéyeket elégítik-e ki ezek a vizsgált szervezetek, vagy csak egy oktatási kvázi piacról, azaz álpiacról va-e szó? A kutatás módszertaa Az előbbiek igazolására kutatásom terepéül a KIFE-t és aak 34 tagszervezetét választottam. Dolgozatom tehát egy eryőszervezetről szóló esettaulmáy. Az egyesület 34 tagszervezetéek midegyike tudatosa egyházközeli, vallásos alapoko yugvó ifjúsági- és felőttképzéssel (is) foglalkozó oprofit szervezet. Érdekességük, hogy a jogi formájuk szeriti megoszlás 4 em tükrözi az országos felőttképzési yilvátartásba szereplő szervezetek jogi státusz alapjá számított aráyait, 5 és földrajzilag is főleg két területe, Szegede és Budapeste kocetrálódak, amelyeket 24 CIVIL SZEMLE 2010/3

5 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 25 ELMÉLETILEG csak éháy, más régióba található szervezet egészít ki. Kutatásomba kérdőíves módszert alkalmaztam, a 34 tagszervezet közül 21 szervezet szolgált feldolgozásra alkalmas válaszokkal. Emellett iterjúkat is készítettem a súlypoti szervezetek képviselőivel, valamit a KIFE ügyvezető igazgatójával. A KIFE vizsgált tagszervezeteiek formális-statisztikai jellemzői A KIFE 34 tagszervezete midösszese három jogi forma szerit csoportosítható: egyesületek (15 db, 44%), alapítváyok (12 db, 35%) és egyházi itézméyek (7 db, 21%). A 21 válaszadó jogi formája ehhez agyo hasoló aráyba oszlik meg: az egyesületek közül 9-e válaszoltak (43%), az alapítváykét bejegyzettek közül 8-a (38%), az egyházi szervezeteket pedig 4-e (19%) képviselték. Utóbbiak bár tagjai az eryőszervezetek mivel em oprofit jogi státuszú itézméyek, kutatásomba főleg kotrollcsoportkét jeletek meg. A vizsgált tagszervezeteket 1989 és 2007 között alapították, de többségüket még az ezredforduló előtt. Viszot em csak ietől datálható működésük, hisze a válaszadók legtöbbje (15 szervezet) formális megalakulásuk előtt is végezte tevékeységét iformális civil társuláskét. Tehát az iformális mozgalmi jelleg jellemző módo megtalálható az egyházközeli felőttképzési szervezetek körébe, amelyek képviselői közül kette így yilatkoztak: Rájöttük, hogy hirtele ismertek lettük, országosa is, és itt valami komolya elkezdődött, amit az alapítók eleite csak egy szűk magak idítottak el egy települése. Nem volt kifejezett céluk, hogy jogi formába is jele legyük, de úgy láttuk, hogy ideje formális keretek között is meghatározuk magukat, hisze em utolsó szempot az sem, hogy így lehetőségük yílik pár éve belül 1%-ok fogadására és pályázatírásra is. Baális okok vezettek a formális megalakulásukhoz. Tehát ezzel mi hivatalosa is pályázi tuduk, és ez megegedte, hogy EU-s pályázatokba is beszálljuk. Feltételezhető tehát, hogy az iformális társulások em csak a civil jelleg mögötti értékek miatt hozak létre formális civil-oprofit szervezeteket hisze azok az értékek már létrejöttük előtt is többé-kevésbé megvoltak társulástól függő mértékbe, haem a oprofit jogi státusszal járó kedvezméyek, lehetőségek (1%, pályázási lehetőségek stb.) is érthető módo motiválták a szervezeteket, hogy formális keretek között is jele legyeek a társadalomba. Azaz civilek abba az értelembe, hogy a klasszikus civil értékek irát már megalakulásuk előtt, vagy aak pillaatába is elkötelezettek voltak, és a legkevésbé sem a profitérdek vezérelte megalakulásukat (vagy esetleg egyházi kötődésüket). Ugyaakkor oprofitok abba a kotextusba, hogy a jogi formából eredő lehetőségek is jeletős motivációt yújtottak a formális szervezetalapítási hajladósághoz. CIVIL SZEMLE 2010/3 25

6 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 26 A válaszadó civil-oprofit szervezetből 13 számolt be arról, hogy va fizetett főállású alkalmazottja, átlagosa 2 fő. Fél- vagy mellékállású alkalmazottakat 6 szerelméletileg A válaszadók midössze yolc tevékeységi kategóriát jelöltek meg. Ezek közül is leggyakrabba az oktatást, 6 a vallást 7 és a kultúrát. 8 Feltűő, hogy midössze a válaszadók kétharmada választotta az oktatást (is), a többiek még melléktevékeységkét sem említették meg ezt a területet. Ez az állapot egybevág S. Arapovics Mária kutatásáak eredméyeivel, aki az általa vizsgált szervezetek esetébe hasoló megállapításra jutott. Tehát amikor kifejezette oktatási szervezetekről beszélük, tuduk kell, hogy ez a kategória em tartalmaz mide olya társulást, amely valamilye módo vélhetőe főkét iformális és em formális felőttképzési tevékeységet végez. B. Balogh Edit a KIFE ügyvezető igazgatója szerit viszot egyfajta tájékozatlaság vagy kozervatív godolkodás is közrejátszik abba, hogy a tagszervezetek em evezik oktatásak bizoyos képzéseiket, mert az iformális jellegű képzéseket (pl. előadássorozatokat), vagy émely em formális képzéseket (pl. csoportvezető-képzés), esetleg belső ökétes-képzéseket sok szervezet em defiiálja felőttképző tevékeységkét. Aak elleére sem, hogy ezek a képzési formák a felőttképzések ugyaúgy meghatározott részei, mit a formális képzések. Ez a godolkodásmód sok lehetőségtől elzár egyes tagszervezeteket, amelyekek több lehetőségük yíla az érdekérvéyesítés teré, ha eze képzéseiket is tudatosa felőttképzéskét defiiálák és kezelék. Hatókörkét messze a legtöbb válaszadó 9 az országos kategóriát jelölte meg. A többi kategóriát 10 egyszer, vagy egyszer sem említették. Ez em azt jeleti, hogy mide régióba, megyébe található képviseletük, kiredeltségük, ikább azt, hogy az ország egész területé meghirdetik képzéseiket. Ez a téy azoba az egyházi képzési piac szűkösségét bizoyítja, hisze egy kokrét földrajzi területre törtéő kocetráció em voz elegedő számú érdeklődőt, így országos szite kell meghirdetiük egyes képzéseket. A KIFE ügyvezető igazgatója szerit igaz, hogy az érdeklődők száma miatt még em beszélhetük yílt piacról, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy ez a helyzet javuli látszik. Egyre többe veszek részt a képzéseke (em vallásos körökből is) az egyházközeli képzőszervezetek többségéek belülről kifelé fordulási tedeciája miatt, ami azt jeleti, hogy ugya még szűk, de egyre yíló, táguló piacról beszélhetük. Ezzel a véleméyel vág egybe az Ifjúsági képzés mukacsoport vizsgálatáak eredméye is, amely szerit a képzések szervezőiek 60%-a véli úgy, hogy erősödött az igéy a képzéseik irát, továbbá a kutatásba vizsgált képzések 52%-a yitott akár em hívők felé is. A KIFE tagszervezeteiek működési jellemzői Alkalmazottak, ökétesek 26 CIVIL SZEMLE 2010/3

7 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 27 ELMÉLETILEG vezetél találhatuk. A legtöbb (5) helye egy-egy főt. Szerződéssel, megbízási díjjal csak 8 szervezetél találuk 1 3 főt, két helye azoba et. A válaszadók háromegyede foglalkoztat ökéteseket, összese 592 főt. Ez igazolja azt a feltevésemet, hogy az egyházközeli felőttképző szervezetek jeletős létszámú ökétes segítőt tudak felsorakoztati, amely csak úgy lehetséges, ha egy megfelelő agyságú bázis (iformálisabb közösség, mozgalom) va mögöttük, ahoa őket toborozhatják. Elmodható, hogy a KIFE válaszadó tagszervezetei átlagosa 37 ökétest foglalkoztatak. Az egyesületekél többe, átlagosa 55-e, az alapítváyokál 35-e dolgozak ökét. Az általam vizsgált szervezetek tehát átlagosa több ökétessel redelkezek szervezetekét, mit a magyar oprofit szektor egészéek egy-egy szervezete ba az egyesületek átlagosa 8-9 ökétest fogadtak, míg az alapítváyok valamivel több mit ötöt. Szervezetvezetési, meedzsmeti háttér S. Arapovics Mária (2007) a Noprofit Kutatócsoport eredméyeire és tapasztalataira alapozva kifejtette, hogy általáosságba milye belső okok akadályozzák egy szervezet fejlődését. Ezekre a belső okokra saját kutatásomba is rákérdeztem az egyes szervezetekél. Az egyházközeli felőttképző szervezetek esetébe ezek a téyezők külöbözőképpe jeleek meg. (1. táblázat) Első ráézésre feltűik, hogy a válaszadók elmodása alapjá a többségre (60-80%-ra) csak az első két kategória jellemző. Azaz a szervezetek vezetőiek túlyomó többsége sosem taulta célorietált képzés keretébe, hogya kell egy oprofit státuszú szervezetet vezeti, ikább a tapasztalat taította meg őket erre. Eek oka részbe az ilye iráyú képzések ritkaságába, ehéz elérhetőségébe keresedő, de elképzelhető, hogy kereslet sem lee rá, mert egyik iterjúalayom szerit ma már az iterete is elérhető bármilye iformáció a oprofit szektorról kezdve a törvéyektől, jogszabályoktól a meedzsmeti ötletekig bezárólag. Kisebb mértékbe, de több mit a válaszadók felére igaz, hogy em tudja megfizeti a szaktudást. Az iterjúkból is yilvávalóvá vált, hogy emegyszer ikább lelkes több esetbe amatőr ökéteseket kérek fel egy-egy mukára, amelyet egy vállalkozás ikább szakemberrel végeztete el (pl. holapszerkesztés, programszervezés, marketig, PR). Ez a közös mukamegosztás egyrészt megteremt egyfajta besőséges hagulatot a szervezetek életébe, de éha látváyosa is tette érhető a szakember hiáya a végzett muka miőségébe (pl. holap, kiadváy, plakát, redezvéyszervezés, kommuikáció) vagy a muka időbei elhúzódásába. Azoba példaértékű, pozitív példák is találhatók a tagszervezetek körébe. CIVIL SZEMLE 2010/3 27

8 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 28 ELMÉLETILEG 1. táblázat. A válaszadó KIFE tagszervezetek szervezetvezetési problémái (=20, két esetbe 19) Probléma A szervezet vezet i maguktól, autodidakta módo (pl. tapasztalat által) sajátítják el a szervezetvezetéshez szükséges képességeket. A pézhiáy miatt a szaktudásak (pl. szakemberekek) csak kis háyadát tudja megfizeti. A felgyüleml feladatok emegyszer meghaladják a szervezetvezetés erejét. Az elkötelez dés csak egy sz k magra jellemz a szervezetbe. Mideapos probléma a hatékoy pézfelhaszálás. Általáos probléma a szervezetél dolgozók megtartása. A szervezetél dolgozók helyzete bizoytala, a jobb mukaer más mukahelye keres magáak állást. Általáos probléma a szervezet ökéteseiek megtartása. Néha kéytele a szervezet a törvéyesség határá tácoli a femaradás érdekébe. A szervezet ikább csak projektr l projektre halad, em egy átfogó kocepció alapjá. A szervezet gyakra elfásul, elveszti motivációját. Forrás: Saját adatgyűjtés Háy válaszadó szervezetre jellemz? Pályázati aktivitás Várakozásomat felülmúlta a vizsgált szervezetek pályázási hajladósága. 14-e adtak be pályázatot az elmúlt két évbe a vizsgált szervezetek közül. Összese 50 pályázatról teszek említést, amelyekek legjeletősebb háyadát (28) a Nemzeti Civil Alapprogramhoz yújtották be. A KIFE összese 27 civil-oprofit tagszervezete közül fordult legalább egy támogatási kérelemmel az NCA-hoz aak feállása óta. A yilváos adatbázis segítségével kerestem ki égy évre ( es időszakra) visszameőleg mide tagszervezet pályázási törtéetét. Ez alapjá elmodható, hogy az NCA-hoz pályázatot beyújtó KIFE tagszervezetek az elmúlt égy évbe összese 216 (érvéyes) pályázattal fordultak az Alapprogramhoz, átlagosa több mit tíz pályázattal szervezetekét, kette viszot pályázatot is beyújtottak a vizsgált időszakba. Az 1. ábráról leolvasható, hogy az idő előrehaladtával égy év alatt, közel 10%-kal őtt a szervezetek által beadott pályázatok száma, és csakem ugyailye aráyba 28 CIVIL SZEMLE 2010/3

9 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 29 ELMÉLETILEG őtt az elyert támogatások száma is, azaz a 2007-es év rossz eredméyeit leszámítva folyamatosa 70% körül mozgott a elyert/beadott pályázatok aráya, ami alapvetőe sikeres pályázási gyakorlatra eged következteti. 1. grafiko. A KIFE NCA-hoz pályázó tagszervezeteiek pályázási törtéete ( ) igéyelt és megyert összegek, valamit beadott és megyert pályázatok száma alapjá (=34) Forrás: Azoba elletétes tedecia figyelhető meg a megpályázott és az elyert támogatási összeg alakulásába. A két változó értékét mutató voal által alkotott olló egyre ikább kiyíli látszik. Azaz míg a megpályázott összegek mértéke évről évre folyamatosa őtt 100 millió foritról millió foritig, addig az elyert összeg mértéke (kisebb hullámzással ugya) csökkei látszik. Ha em vesszük figyelembe a forit vásárlóértékéek folyamatos csökkeését, akkor is jeletősek tekithető a tagszervezetek támogatási összeg elyerési sikerességéek csökkeése. Míg 2006-ba a megpályázott összegek 48,1%-át elyerték a tagszervezetek, addig 2009-re ez az aráy 32,9%-ra esett vissza. A legagyobb problémája a megkérdezett szervezetekek a túl sok admiisztrációból, papírmukából adódik. Ehhez kapcsolódik az a probléma is, miszerit a magyar pályázati feltételek túlboyolítottak és köyű elveszi a pályázati bürokrácia útvesztőibe. További problémák is felmerültek: A szakmailag megfelelő pályázataikat is visszautasították forráshiáyra hivatkozva. Rosszidulatú, egatív előfeltevésből kiiduló szabályozás, túlzott szőrszálhasogatás, elleőrzés, megbízhatatlaság, következetleség. Nehéz labdába rúgi a agyobb szervezetek mellett. CIVIL SZEMLE 2010/3 29

10 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 30 ELMÉLETILEG Figyelembe véve, hogy a tagszervezetek bevételéek jeletős háyada a pályázatoko yert összegekből származik, sürgető kérdéssé vált a pályázási stratégia újragodolása mid az eryőszervezet, mid az egyes tagszervezetek szitjé. Ehhez részbe még ikább figyelembe kell vei az országos és európai uiós prioritásokat, direktívákat a projektek kialakítása sorá, amelyeket a pályázatkiíró szervek is előtérbe helyezek. Továbbá a parterségbe törtéő godolkodás is hathatós megerősítésre szorul a KIFE tagszervezetek körébe. A KIFE tagszervezetek 2009-es képzéseiek jellemzői A válaszadó 21 tagszervezet összese be megtartott képzéséről számolt be. Ebből a civil-oprofit szervezetek 44-et tartottak, a többi 11-et a égy válaszadó egyházi itézméy. A képzések egyik formája a mukatársak alap-, illetve továbbképzése, amelyek mellett a keresztéy szemléletű tematikus képzések domiálak még. Az eredméyhez hozzá kell tei, hogy a mukatársképzések em feltétleül csak a fizetett alkalmazottak oktatását jeletik, haem az ökétesek kiképzése (pl. közösségvezetésre) és továbbképzése (pl. szakosító képzések az ifjúsági mukába) is ebbe a kategóriába tartozak. Meglepőe sok képzés került az egyéb kategóriába, amelyeket a válaszadók em tudtak a többi képzési kategória közé soroli. Ezek ige tág területet lefedek; kezdve a problémamegoldó és beleérző képességet fejlesztő tréigtől, a yelvgyakorlás céljából létrehozott agol yelvű godolatébresztő kiscsoportos beszélgetéseket tartó kurzuso át, az ember testi, lelki, szellemi és érzelmi dimezióiról szóló élméy alapú műhelyéig. A yári kofereciától, az európai jeletőségű kérdések katolikus álláspotjait közöse átgodoló műhelyé át, az újságírókat kiképző média - műhelye keresztül, a filmesztétika képzésig és filmes táborig, valamit az Ifjúsági Egyházi Éek és Zee Képzésig. Az egyéb kategória utá a legtöbb felőttoktatási programot tartalmazó kategória, a keresztéy szemléletű tematikus képzések között találuk ifjúsági vezetői szemiáriumot, ökétes-, illetve oprofitmeedzsmet tréiget, családtréerképzést, szülősulit, de a katolikus társadalmi taítás témáját felölelő előadást is. Az ugyaayi oktatási programot tartalmazó mukatárs alapképzések közé tartozak többek között a szervezetek mögött álló mozgalmak csoportvezető-képzői, továbbá az ökétes-képzések vagy a szervezet tréereit kiképző oktatások, illetve a mukatársak számára tartott stratégia- és projekttervezés-tréigek. A mukatárs-továbbképzések közé tartozik az előző kategóriába említett éháy képzést már elvégzett mukatársak, ökétesek, tréerek képzéséek folytatása, de található még itt karriertaácsadó-képzés is. 30 CIVIL SZEMLE 2010/3

11 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 31 ELMÉLETILEG Hitmélyítő képzése csak két oprofit tagszervezetek va: egy lelkiségi előadássorozat, a másik pedig egy egyesület mögött álló mozgalom vallási tematikájú yári tábora felőttekek. Keresztéy szemléletű általáos képzések közé tartozik többek között egy középiskolásokak szóló személyiség- és közösségfejlesztő tízhetes képzéssorozat, de található még öismereti és személyiségfejlesztő tréig is. A keresztéy szemléletű szakmai képzések közé tartozik többek között egy személyiségfejlesztő továbbképzés gyermekekkel foglalkozók számára, egy médiaműhely, és egy, a szupervízió témáját felölelő képzés. Evagelizátor képzések pedig többek között az egyik alapítváy ökétesképzője számít, ami utá a képzettek külöböző ifjúsági fesztiváloko teljesíteek missziós szolgálatot. A válaszadók által megjelölt 55 képzés midegyike összese 581 apot vett igéybe. Egy képzés átlagosa 10, viszot a képzések 74%-a kevesebb mit 10 apig tartott. A leghosszabb képzések viszot akár a 45, 50, 60 apot is elérték. Az összes jellemzett képzés terjedelméek mediája 5, azaz a képzések fele 5 apig vagy aál kevesebb ideig tartott csupá. A módusz értéke pedig 2, méghozzá 11 képzésről írták a válaszadók, hogy csupá eyi ideig folyt az adott tréig. Feltételezhetőe ezek ikább hétvégi programok. Midösszese 20 tagszervezet (16 civil-oprofit szervezet és 4 egyházi itézméy) 52 képzéséről kaptam választ arra a kérdésre, háya vettek részt ezeke 2009-be. Az említett képzéseke 1857 résztvevő jelet meg tavaly, képzésekét átlagosa 36 fő, szervezetekét pedig átlagosa: 93 fő. Ám émely program résztvevői létszáma három esetbe a 100-at, egy esetbe a 250-et is elérte. A válaszadó civil-oprofit szervezetek képzésvezetőiek létszáma összese 237 fő, számuk szervezetekét 4-től egésze 60 főig terjed. Átlagosa több mit 15 képző va egy szervezetél, de többségükél kevesebb, mit 8 fő, ikább éháy szervezet agyszámú vezetőgárdája húzza fel az átlagot. Közülük végzettségét tekitve pedagógust csak 14 szervezetél találuk, és átlagosa is csak az oktatók fele pedagógus ezekél a szervezetekél. A vizsgált szervezetek képzéseit legikább a se em pedagógus, se em adragógus végzettségű legfeljebb felőttképzési tapasztalattal redelkező oktatók tartják. A legalább 3 év felőttképzési tapasztalattal redelkező oktatók 12 civiloprofit és 3 egyházi itézméy válaszadóál tevékeykedek, számuk ekik a legmagasabb (em számolva a 3 évél kevesebb tapasztalattal redelkező oktatókat), átlagosa majdem 11 ilye oktató található egy szervezetél. Az egyházközeli felőttképző szervezetek és itézméyek körébe tehát egyarát jellemző, amiről Szabóé dr. Molár Aa 2005-ös taulmáyába értekezik, miszerit Napjaikba speciális adragógiai ismeretek élkül is lehet valaki felőttoktató (egyes szélsőséges esetekbe még szakképzettség vagy diploma élkül is). (Sz. Molár, 2005) Midehhez hozzá kell tei, hogy a taulmáy keletkezésekor a felőttképzési törvéy értelmébe általáos célú felőttképzésbe oktató csak az CIVIL SZEMLE 2010/3 31

12 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 32 ELMÉLETILEG lehetett, aki felsőfokú, szakiráyú és pedagógiai végzettséggel redelkezett. A KIFE ügyvezető igazgatója szerit a civil-oprofit felőttképző szervezetek többsége em ilye taárokat választott, haem többségébe más jellegű végzettséggel redelkező oktatókat őszé aztá megváltozott a felőttképzési törvéy, amelyek értelmébe bármilye iráyú felsőfokú végzettség elegedő ahhoz, hogy valaki felőttképző lehesse. A KIFE kapcsolathálózati jellemzői A tagszervezetek kapcsolatredszeréek elemzésekor azt vizsgáltam, hogy milye szitű iformációs, ismertségi, és elismertségi kapcsolat található az eryőszervezet tagszervezetei között. A külöböző aspektusokból elemzett kapcsolathálók általáos jellemzésé túl egymástól elkülöítve vizsgáltam a cetrális, közpoti szerepet játszó, és az adott vizsgálati szempotból peremre (belső és külső körbe) került szervezeteket. Az elemzés egyértelműe megmutatta, hogy az eryőszervezetek a külöböző kérdésekbe midössze 1 4 szociometrikus sztár szervezete va. Azaz midössze eyie vaak azok, amelyek az átlagosál ismertebbek, elismertebbek, vagy amelyek émileg iformációs csomópotjai az eryőszervezet tagjaiak. A többi tagszervezetre ezekél valamelyest vagy jóval kisebb mértékbe jellemzők ezek a tulajdoságok. A kapcsolathálózati elemzésből kiderült, hogy a lehetséges ismertségi kapcsolatokak (ha mideki ismere midekit) összese tizede aktív a tagszervezetek között, márpedig a KIFE-ek céljai eléréséhez (pl. parterségi kapcsolatok kialakítása a tagszervezetek között) szükséges, hogy jól ismerjék egymást a tagok, így mideekelőtt közelíteie kellee őket valamilye módo egymáshoz. Eze felül érzékelhető egy egyértelmű Budapest-Szeged kommuikációs távolság is, azaz a két városba tömörülők egyértelműe ikább csak egymást ismerik, egymással kommuikálak, a két városba lévő tagszervezetek között csak elvétve találuk iformációs kapcsolatokat. Az ország más területé élő szervezetek pedig aráyait tekitve szite teljese kizáródtak az eryőszervezete belüli iformációáramlásból. A 21 válaszadóból csak 13-a válaszoltak arra a kérdésre, hogy Mely tagszervezetek tevékeységét tartja legikább agyra? Ez pesszimista álláspot szerit azt mutatja, hogy a kérdőívre összese választ adó 21 tagszervezetből midössze 13-a ismerik el más tagszervezetek tevékeységét. Ez utalhat egyfajta kokurecia - harc meglétére is, potosabba ikább arra, hogy a KIFE- belüli piaci viszoyok sem tisztázottak még. 32 CIVIL SZEMLE 2010/3

13 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 33 ELMÉLETILEG Összegzés A KIFE tagszervezeteiek jellemzői az egyházi, civil és képzési piaco Kutatásom fő kérdése volt, hogy vajo csak az egyházi piac igéyeit elégítik-e ki a vizsgált szervezetek, vagy a civil piaco és a képzési piaco is va kereslet eze szolgáltatásokra? A vizsgálat eredméyeiből egyértelművé vált, hogy számos tagszervezet több képzési programja yitott azo célközöség felé is, akik vagy em vallásosak, vagy em az egyházi piaco keresek képzéseket, ezért akár világi hagvételű programokat is kíálak. Figyelembe kell azoba vei, hogy a tagszervezetek egy része ikább a belső vagy csak az egyházi piac igéyeire kocetrál, ami ikább azt sugallja, hogy egy szűk és zárt piacról va szó. Mégis több a valóságtartalom abba a megállapításba, hogy egy éppe folyamatba lévő, most még ikább zárt állapotú, de egyre ikább kifelé forduló, a társadalom egyre erőteljesebb megszólításával próbálkozó folyamat jellemzi a KIFE tagszervezetek piaco törtéő elhelyezkedését, szerepét és viselkedését. Ez a szervezetek pályázati aktivitásá is meglátszik, hisze egy pályázato úgy va agyobb esélye yeri egy szervezetek, ha erőteljesebbe yit a társadalom más rétegei felé is. Másrészt egyre ikább rájöek, hogy csak úgy lehet igazá tág résztvevői körük, ha yitottabbá válak a piac más szegmesei felé is. B. Balogh Edit szerit a társadalom is egyre itezívebbe kezdi keresi a KIFE tagszervezeteit az utóbbi évekbe, mert vallási hovatartozástól függetleül is soka észrevették a beük rejlő pozitívumokat, például a barátságosabb köryezetet, hagulatot. A piaci verseyszellem is érezhetőe éppúgy jele va az egyházi voalo, mit a világiak körébe. Eek oka talá legikább a piac jelelegi szűkösségébe keresedő, ami csak akkor volt igazá szűkös, amikor még valóba mide tagszervezet a vallásos embereket célozta meg a képzéseivel. A kifelé yitással viszot táguli kezdett az elérhető piac, ettől függetleül a képzések egy meghatározó célcsoportjába még ikább a vallásos emberek tartozak. Ezek a határok az ügyvezető igazgató szerit sajos még em letisztázottak a tagszervezetek között, és jellemző, hogy még kevésbé vették észre a parterségbe rejlő lehetőségeket, ezért valóba érezhető olykor émi pozícióért folyó küzdelem egy-egy tag között. Éppe ezért az eryőszervezet kimodott célja, hogy eljuttassa arra a szitre a tagszervezeteit, ahol belátják, hogy érdemesebb összefogi. De ezek az együttműködések ahogy a kapcsolathálózati elemzés is bizoyítja még csak kis számba jeletek meg. Kutatásomba a civil-oprofit szervezetek mellett az eryőszervezet egyházi itézméyeit is vizsgáltam. Okkal merül fel a kérdés, hogy az egyházi keret em csupá a kedvezőbb fiaszírozási feltételek miatt kíváatosabb? Az egyházi itézméyek vélhetőe több okból kerülték a oprofit szervezeti formát. Némely esetekbe egyes egyházi itézméyek olya szolgáltatásokat yújtaak, amelyekből profitál az itézméy és aak alapítója is, ezért a vállalkozásokéhoz hasoló profizmusra törekszik CIVIL SZEMLE 2010/3 33

14 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 34 ELMÉLETILEG az ellátás és az oktatás hátterébe is (pl. szállás, étkezés biztosításába). Így a szolgáltatás komolyabb összegekbe kerül, hisze ez a szit már jóval több foglalkoztatottat és fejlettebb ifrastruktúrát igéyel. A másik okra akkor derül féy, ha megézzük a szervezetek profilját. Ebbe az esetbe láthatjuk, hogy az adott egyházi itézméyt vagy maga az Egyház, vagy aak egy plébáiája, esetleg egy szerzetesred alapította, amely természetese szereté a saját elleőrzése alatt tartai az itézméybe folyó tevékeységet. A KIFE ügyvezető igazgatója, B. Balogh Edit szerit ikább ez utóbbi lehet a magyarázat. Valószíűleg ezek a szervezetek azért sem akarak jogilag öállósuli, mert érthető módo kéyelmes, haszos és biztoságos is számukra, hogy az alapítójukhoz tartozhatak, legye az szerzetesred vagy az Egyház. Jegyzetek 1 A kutatásból készült eredeti taulmáy szakdolgozatkét készült 2010-be, Piliscsabá, a Pázmáy Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudomáyi Karáak szociológia szaká Dr. Bartal Aa Mária vezetésével és a Magyary Zoltá Felsőoktatási Közalapítváy támogatásával. 2 Nem feltétleül hívőkek szóló, de keresztéy értékredet közvetítő programok. 3 Ikább hívőkek szóló programok. 4 Egyesületek (15 db, 44,1%), alapítváyok (12 db, 35,3%) és egyházi itézméyek (7 db, 20,6%) 5 Hisze ott egyértelműe többségébe alapítváyokat találuk civil-oprofit, 3 egyházi itézméy 7 9 civil-oprofit, 4 egyházi itézméy 8 7 civil-oprofit, 2 egyházi itézméy 9 13 civil-oprofit, 1 egyházi itézméy 10 Egy itézméyt támogat; egy kokrét cél elérése érdekébe működik; kisebb lakó- vagy mukahelyi körzetet érit; egy települést érit; több települést érit; egy megyét érit; több megyét érit; regio - ális; emzetközi. 11 A 21 válaszadóból 4 egyházi itézméy. 12 Tehát em számolva a 7 egyházi itézméyt. Irodalom Bartal Aa Mária (2005): Noprofit elméletek, modellek, tredek. Budapest: Századvég. Hamburgi Nyilatkozat a felőttek taulásáról. (1998) I: Haragi László Heribert Hize Sz. Tóth Jáos (szerk.): Nemzetközi yilatkozatok és dokumetumok a felőttoktatásról és az egész élete át tartó taulásról. Budapest: Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Itézete. S. Arapovics Mária (2007): Felőttképzési oprofit szervezetek Magyarországo Az egész élete át tartó taulás és a civil szervezetek. Budapest: Ráció. Sátor Balázs: Képzési szegmes Kell-e még több taulópéz? Civil Szemle, 2008/1 2. SZMM (2007): Nyilvátartott felőttképzési itézméyek és az általuk folytatott tevékeységek, szolgáltatások. Szociális és Mukaügyi Miisztérium, letöltve: április CIVIL SZEMLE 2010/3

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2015

Gólyakérdőív (alap) 2015 Gólyakérdőív (alap) 2015 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

(Diák)Jogvédk Magyarországon

(Diák)Jogvédk Magyarországon (Diák)Jogvédk Magyarországon Jogvédelemmel foglalkozó civilek DIPA Egyesület Civil jogvédelem Jogok valamely védettnek tekintett köre (pl. I, II generációs alapjogok) Elvont Elv Feminista, PMM Valamely

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova 1. rész Matematikai tréfák A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a játékosok

Részletesebben

Gólyakérdőív (alap) 2014

Gólyakérdőív (alap) 2014 Gólyakérdőív (alap) 2014 Tisztelt Elsőéves Hallgató! Üdvözöljük egyetemükö! Kérjük, töltse ki kérdőívüket, hogy többet tudhassuk az elsőéves hallgatókról, itézméy- és szakválasztásukról és az ELTEről eddig

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI. dr. Mosóczi László, elnök Hungrail Magyar Vasúti Egyesület A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI dr. Mosóczi László, elök Hugrail Magyar Vasúti Egyesület A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre tartó forgalom Európából

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk.

NUMERIKUS SOROK II. Ebben a részben kizárólag a konvergencia vizsgálatával foglalkozunk. NUMERIKUS SOROK II. Ebbe a részbe kizárólag a kovergecia vizsgálatával foglalkozuk. SZÜKSÉGES FELTÉTEL Ha pozitív (vagy em egatív) tagú umerikus sor, akkor a kovergecia szükséges feltétele, hogy lim a

Részletesebben

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei

Általános taggal megadott sorozatok összegzési képletei Általáos taggal megadott sorozatok összegzési képletei Kéri Gerzso Ferec. Bevezetés A sorozatok éháy érdekes esetét tárgyaló el adást az alábbi botásba építem fel:. képletek,. alkalmazások, 3. bizoyítás

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors

Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi László, Kirscher Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferec, Nagy Ádám,

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT,

A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 84 A RENDSZERVÁLTÁS ELŐSZELÉBEN ALAKULT, DE MÁRA MÁR FELNŐTTÉ VÁLT 20 éves a Zalai Falvakért Egyesület Péterfi Ferec Az alábbi iterjú Szeder-Kummer Máriával

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk;

2. egy iskola tanulói, a változók: magasságuk cm-ben, súlyuk (tömegük) kilóban; 3. egy iskola tanulói, a változó: tanulmányi átlaguk; Statisztika Tegyük fel, hogy va egy halmazuk, és tekitsük egy vagy több valószíűségi változót, amelyek a halmaz mide elemé felveszek valamilye értéket. A halmazt populációak vagy sokaságak evezzük. Példák:

Részletesebben

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel?

5. Kombinatorika. 8. Legfeljebb hány pozitív egész számot adhatunk meg úgy, hogy semelyik kettő összege és különbsége se legyen osztható 2015-tel? 5. Kombiatorika I. Feladatok. Háyféleképpe olvashatók ki az alábbi ábrákról a PAPRIKAJANCSI, a FELADAT és a MATEMATIKASZAKKÖR szavak, ha midig a bal felső sarokból kell iduluk, és mide lépésük csak jobbra

Részletesebben

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996

Reálbérek és kereseti egyenlõtlenségek, 1986 1996 62 Kertesi Gábor Köllõ Jáos Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 997. július augusztus (62 634. o.) Kertesi Gábor Köllõ Jáos Reálbérek és kereseti egyelõtleségek, 986 996 A bérszerkezet átalakulása Magyarországo,

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné

Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Az egészségügyi szakképzésben dolgozó szaktanárok képzettségével kapcsolatos felmérés eredményének bemutatása Holczinger Istvánné Igazgatói tájékoztató nap Budapest 2013 A felmérés előzményei A kérdőív

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok,

A függvénysorozatok olyanok, mint a valós számsorozatok, csak éppen a tagjai nem valós számok, l.ch FÜGGVÉNYSOROZATOK, FÜGGVÉNYSOROK, HATVÁNYSOROK Itt egy függvéysorozat: f( A függvéysorozatok olyaok, mit a valós számsorozatok, csak éppe a tagjai em valós számok, 5 haem függvéyek, f ( ; f ( ; f

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK. Oktatók. Dr. Nagy András. Makrogazdasági egyensúlyi problémák. A munkanélküliség

KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK. Oktatók. Dr. Nagy András. Makrogazdasági egyensúlyi problémák. A munkanélküliség KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK Oktatók Dr. Sas Éva Dr. Nagy Adrás Makrogazdasági egyesúlyi problémák A mukaélküliség 1 A mukapiac alapkategóriái Népesség Mukaképes épesség Aktív épesség A Foglalkoztatottak

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok

2. fejezet. Számsorozatok, számsorok . fejezet Számsorozatok, számsorok .. Számsorozatok és számsorok... Számsorozat megadása, határértéke Írjuk fel képlettel az alábbi sorozatok -dik elemét! mooto, korlátos, illetve koverges-e! Vizsgáljuk

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a

Vi-vaHA collagen Ajándékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszönhetően a Vi-va HA collage Ajádékozza meg testét és bőrét a megújulás üdeség és a vitalitás érzésével, köszöhetőe a kollagéek hialurosavak C-vitamiak www.ficlub.eu Vi-va HA collage A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA

Részletesebben

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE DR. BENKŐ JÁNOS * A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE ÁTTEKINTÉS Az ayag- és készletgazdálkodás fotos feladata a termelés üteméek megfelelő ayagszükséglet folyamatos kielégítése. A termelési program és az

Részletesebben

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat Kísérlettervezés - biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert u-próba Feltétel: egy ormális eloszlású sokaság σ variaciájáak számszerű értéke ismert. Hipotézis: a sokaság µ várható értéke

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás HU / -- Mag redszer Padlótisztítás Mag redszer Kocepció 2 www.vermop.com Előyei Mag redszer Ameyire iovatív, ayira egyedi. A VERMOP mágeses redszere teljese új módot jelet a felmosóhuzatok tartóra (ill.

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben