A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI"

Átírás

1 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki Katali 1. Bevezetés 1 A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) mûködése kellõ publicitást kapott az elmúlt évekbe. Az NCA iráti fokozott érdeklõdés oka, hogy mûködésével a hazai civil szervezetek új típusú forrásokhoz juthatak egy újszerû pályáztatási modell keretei belül. Az új típusú forrást a mûködési támogatások jeletik, az újszerû pályáztatási modell pedig a kormáyzati civil partersége alapszik. Az NCA mûködéséek kezdete arra az idõszakra tehetõ, amikor a hagyomáyos modell szerit mûködõ állami pályázati redszerek problémáit már több elemzés feltárta. 2 A civil szektor állami bevételeiek aráya folyamatosa övekszik: az 1993-as 19 milliárd foritról (összes bevétel 16,4%-a) 2003-ra 310 milliárd foritra (43%) emelkedett az állami támogatások mértéke. 3 Az állami támogatásokak azoba csak töredéke jut el pályázati úto a civil szervezetekhez, 4 ráadásul em is megfelelõe átlátható módo: a költségvetési támogatásba részesülõ szervezetek 80%-a pályázat útjá az összes támogatási keret 20%-ához jut. A pályázó szervezetek maradék 20%-a tehát em pályázati úto, haem egyéi elbírálás alapjá kapja meg az összes forrás 80%-át. 5 Az NCA esetébe midezek alapjá az a legagyobb kérdés, hogy újratermeli-e az állami pályázati redszer problémáit. Az NCA teljesítméyéek elemzése két kérdésre adhat választ: sikeres-e a parterség kocepciójáak adaptálása a magyar állami pályázati redszerbe, illetve elõyös-e ez a modell a hagyomáyos pályázati CIVIL SZEMLE 2007/1 71

2 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 72 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM redszer egészével összehasolítva? A több mit kétéves mûködés tapasztalatai alapjá megfelelõe megalapozott válasz adható ezekre a kérdésekre. Az NCA teljesítméyéek értelmezése, elemzése sorá az üzleti szektorba kifejlesztett teljesítméymeedzsmet-kocepciót veszem alapul, adaptálom az NCA teljesítméyéek értelmezése, elemzése sorá. A cikk elsõ része rövide bemutatja az NCA mit sajátos támogatási modell teljesítméyéek értelmezéséhez, elemzéséhez kiidulópotkét szolgáló elméleti állításokat. A második rész az elvi állítások alapjá elvégzett gyakorlati elemzés eredméyeit, az NCA teljesítméymérési és -értékelési gyakorlatáak továbbfejlesztési lehetõségeit mutatja be. 2. Közszolgálati szervezetek teljesítméymeedzsmetje A közszolgálati szervezetek körébe megfigyelhetõ a teljesítméyelvûség téryerése. Ez a jeleség a közszolgálati szektoro belüli és a szektoro kívüli téyezõk kölcsöhatásáak eredméye. A közszolgálati teljesítméy defiiálására megfelelõek az üzleti szervezetek számára kialakított fogalmak, ugyaakkor a kocepciók, eszközök alkalmazása sorá figyelembe kell vei a közszolgálati szervezetek sajátosságait. Az egész szervezetet átható teljesítméyorietált szemléletmód megvalósulása érdekébe a teljesítméy mérése és értékelése helyett a teljesítméy meedzselésére va szükség A teljesítméyelvûség iráyába ható téyezõk Változások a közszektoro belül: az Új Közszolgálati Meedzsmet A szakirodalom az 1980-as évekbe létrejött Új Közszolgálati Meedzsmethez (New Public Maagemet NPM) köti a teljesítméyelvûség emzetközi elterjedését a közszolgálati szervezetek körébe. Hood, a mozgalom évadója összefoglalja a kocepció léyegét, amelybõl a teljesítméymeedzsmet szempotjából fotos alapelvek a következõk: 6 explicit teljesítméystadardok és -mértékek; agyobb hagsúly az output-kotrollo; törekvés az üzleti szektorba alkalmazott meedzsmet gyakorlat felé; agyobb fegyelemre és takarékosságra törekvés az erõforrás-felhaszálás sorá. Az Új Közszolgálati Meedzsmet egy meedzsmet-szemléletet tükrözõ godolkodási keret, amely megjeleésétõl kezdve jó hivatkozási alapul szolgál a közszolgálati teljesítméyelvûség meghoosításával kapcsolatos törekvésekek. 72 CIVIL SZEMLE 2007/1

3 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 73 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A közösségi részvétel téryerése A teljesítméyelvûség elterjedését a közszolgálati szektoro belül zajló reformok mellett a közszolgálati szektoro kívüli, összetett gazdasági-társadalmi folyamatok idézik elõ. 7 A változások eredméyekét a következõ két jeleséget fotos kiemeli: Az éritettek forradalma: 8 jeletõse kibõvült a szervezeti mûködés éritettjeiek köre, illetve az éritettek csoportokba szervezõdek, a korábbiakál szervezettebbe kommuikálják elvárásaikat a szervezetek felé. A társadalmi szükségleteket, igéyeket már em egyetle kormáyzati szervezet képviseli, haem számos kormáyzati szervezet, valamit gazdasági, társadalmi és köryezeti csoportok látják el ezt a feladatot. 9 E jeleségek hatására a közszektor szervezeteire fokozott yomás ehezedik a heterogé elvárásokak való megfelelésre. A hosszú távú femaradás és sikeres mûködés érdekébe a szervezetekek számba kell veiük mûködésük valameyi éritettjeit, illetve meg kell próbáliuk kielégítei a megfogalmazódott elvárásokat. A teljesítméymérés és -értékelés iráti övekvõ közszolgálati igéy ( ) mögött alapvetõe a társadalmi hagulat fokozatos elmozdulása áll a»bízz beem!«attitûdtõl a»mutasd meg!«és a»voj be egem is!«attitûd felé. 10 Másképpe fogalmazva: a legfotosabb változás az, hogy a közszolgálati szervezetekek szembe kell éziük a külsõ éritettek fokozódó elvárásával az átlátható, elszámoltatható és ügyfélközpotú mûködéssel kapcsolatba. A közszolgálati szervezetek a megövekedett elvárásokra adott egyik lehetséges reakció szerit bevoják az éritetteket a közszolgáltatások elõállításába, a közpolitikai dötéshozatal elõkészítésébe és a dötéshozatalba. Ezzel el is jutottuk a parterség fogalmához. A parterség olya újfajta kormáyzati forma, amely a kormáyzati szervezetek, a kormáyzat és az állampolgárok, illetve a kormáyzat és az üzleti szervezetek közötti széleskörû kooperáció alapul, és közös dötéshozatalkét, folyamatos kooperációkét valósul meg. A közpolitika-alkotás folyamatába részt vevõ kormáyzati és társadalmi szereplõk kölcsöös függõségi viszoyba vaak, hálózatot alkotak. 11 Összefoglalóa azt lehet elmodai, hogy a közszolgálati szervezetek éritettjeiek elvárásai (átlátható mûködés, elszámoltathatóság, ügyfélközpotúság, részvétel a közpolitikai folyamatokba) két iráyból segítik a teljesítméyelvûség elterjedését a közszektorba. A szervezeti teljesítméy meedzselése egyrészt segíti a külsõ éritettek felé iráyuló iformációszolgáltatási kötelezettség teljesítését, másrészt segíti a koordiációt az összetetté vált közpolitikai folyamatba. CIVIL SZEMLE 2007/1 73

4 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 74 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM 2.2. A teljesítméy értelmezése közszolgálati szervezetekél A közszolgálati szervezetek teljesítméyéek defiiálásához az üzleti szervezetek számára kidolgozott alapfogalmak szolgálak alapul. A közszolgálati teljesítméymeedzsmet sikerességéek kulcsa ugyaakkor a közszolgálati szervezetek sajátosságait figyelembe véve az alkalmazott fogalmak és módszerek megfelelõ adaptációja. A teljesítméy defiiálása Az iput a vizsgált tevékeységhez felhaszált összes erõforrást jeleti. Az iputok lehetek ayagi és em ayagi jellegû erõforrások is. Az output a tevékeység sorá, az iputok felhaszálásával létrehozott kokrét termékek és szolgáltatások összességét foglalja magába. Az outcome a tevékeység szádékolt (hosszabb távú) hatásait jeleti. A teljesítméyt általába két téyezõvel ragadják meg: a hatékoysággal és az eredméyességgel. A hatékoyság (efficiecy) azt vizsgálja, hogy az outputot meyi iput felhaszálásával tudta megvalósítai a szervezet. Eek megfelelõe a hatékoyság a felhaszált iputok és a tevékeység sorá létrejövõ outputok között teremt kapcsolatot. Az eredméyesség (effectiveess) azt vizsgálja, vajo a szervezetek sikerült-e elérie kitûzött céljait, illetve megfelel-e a külsõ elvárásokak. Az eredméyesség ezek alapjá az output és a külsõ elvárások, illetve az outcome és a szervezeti célok közötti viszoyra fókuszál. A teljesítméyel kapcsolatba további fotos kategória a gazdaságosság (ecoomy), amely az iputfelhaszálás mértékét vizsgálja. A következõ ábra a teljesítméyel kapcsolatos fogalmak közötti kapcsolatot mutatja be. 1. ábra. A teljesítméyel kapcsolatos fogalmak összefüggései 74 CIVIL SZEMLE 2007/1

5 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 75 A teljesítméy mérésétõl és értékelésétõl a teljesítméy meedzseléséig A teljesítméy méréséek és értékeléséek megvalósítása a legtöbb közszolgálati szervezet számára jeletõs elõrelépés, hisze lehetõvé teszi a vezetõ és a külsõ éritettek számára a tájékozódást a szervezet mûködésérõl. A teljesítméymeedzsmet-kocepció többet kíál a teljesítméymérésél és -értékelésél. Lehetséges az egész szervezetet átható teljesítméyelvûség elérése, ha a vezetõ felvállalja a teljesítméyfejlesztést célzó tevékeységet: a teljesítméycélokat és -elvárásokat a szervezet elérhetõvé teszi valameyi tagja számára, motiválja a szervezeti tagokat a célok elérésére, a teljesítméyrõl visszacsatolást yújt számukra. 12 A következõ ábra bemutatja a teljesítméy meedzseléséhez szükséges tevékeységeket (szürkévevel szedtük azo elemeket, amelyek a teljesítméy mérése és értékelése kapcsá em jeleek meg). 2. ábra. A teljesítméymeedzsmet folyamata TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A teljesítméy defiiálása Az eddigiekbe bemutatott teljesítméyfogalom és teljesítméymeedzsmet-kocepció közszolgálati szervezetekbe törtéõ sikeres alkalmazása érdekébe sorra kell vei a közszolgálati szervezetek teljesítméyfogalmáak, a meedzselés lehetõségeiek szektorspecifikus téyezõit. A jellegzetességek két területre terjedek ki: hagsúlyeltolódások érzékelhetõk a teljesítméyfogalom értelmezésébe az üzleti szervezetekhez képest, illetve megjeleek a teljesítméy mérését és értékelését akadályozó szektorspecifikus téyezõk. A közszolgálati szervezetek éritettjeiek sokrétû elvárásai azt eredméyezik, hogy a teljesítméyek számos dimeziója va a közszolgálati szervezetek esetébe. CIVIL SZEMLE 2007/1 75

6 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 76 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A törvéyességi, a szakmai/közpolitikai és a gazdasági szempotok gyakra kofliktusba állak egymással. További sajátosság, hogy a hatékoyság és eredméyesség a közszolgálati szervezetekél em egyeragú kategóriák: az eredméyességet elõybe részesítik a hatékoysággal szembe. 13 A hatékoyságot sem szabad ugyaakkor elhayagoli, hisze az erõforrások általába szûköse állak redelkezésre, ezért fotos azok módszeres felhaszálása. Amíg az elméleti irodalom az eredméyesség elsõdlegességérõl beszél a közszolgálati teljesítméy megítélésébe, addig a módszertai írásokat a hatékoyság mérésére szolgáló kocepciók uralják. A közszolgálati szervezetekbe gyakra elõfordul, hogy a politikusok által meghatározott közpolitikai célok és a végrehajtó szervezetek céljai között elletét húzódik. A meedzserek operatív célokra fordítják le a homályos, megfoghatatla közpolitikai célokat. Eek eredméyekét a teljesítméymutatók és a teljesítméy közötti kapcsolat meglazulhat: az idikátorok többé em képesek külöbséget tei a jó és a rossz teljesítméy között. 14 A közszolgálati szervezetek külsõ köryezeti adottságai, szervezeti értékei és céljai, iráyítási és fiaszírozási feltételei, valamit a mukatársak jellemzõi összességébe azzal a következméyel járak, hogy a közszolgálati teljesítméymeedzsmet következtébe realizálódó teljesítméyövekedés rövid távo em, haem csak hosszú távo jeletkezik. 3. A teljesítméymeedzsmet lehetõségei a Nemzeti Civil Alapprogramba A továbbiakba a Nemzeti Civil Alapprogram teljesítméyét defiiálom, elemzem, bemutatom az egész szervezetet átható teljesítméyelvûség érdekébe szükséges változtatási javaslatokat. Az elemzés az elsõ elektori választással létrejött testületek tapasztalatai alapul, a cikkírás idõpotjába (2006. május) a 2006-os elektori választás következméyekét megalakult új testületek mukája az idõ rövidsége miatt még em értékelhetõ érdembe A Nemzeti Civil Alapprogram bemutatása A Nemzeti Civil Alapprogram 2003-ba jött létre. Célja a civil társadalom erõsítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásáak segítése, a kormáyzat és a civil társadalom közötti parteri viszoy és mukamegosztás elõmozdítása az állami, ökormáyzati közfeladatok hatékoyabb ellátása érdekébe. 15 Az NCA téyleges mûködése 2004-be idult. Az NCA célcsoportját azok a Magyarországo bírósági yilvátartásba vett alapítváyok, társadalmi szervezetek, valamit azok szövetségei alkotják, amelyek a kiírt 76 CIVIL SZEMLE 2007/1

7 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 77 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM pályázatokra a jeletkezés idõpotjába egy éve téylegese mûködek. Az NCA mûködési és programtámogatást egyarát kíál. Az Alapprogram bevételei a közpoti költségvetés Miiszterelökség fejezetéek Nemzeti Civil Alapprogram elevezésû fejezeti kezelésû elõiráyzatából származak. Büdzséjéek agysága az elõzõ évi SZJA 1%-os felajálások összegével egyelõ, de miimálisa a téyleges SZJA-befizetések 0,5%-a. A következõ táblázat bemutatja az NCA eddigi mûködésével kapcsolatos legfotosabb keretszámokat. 1. táblázat. Az NCA mûködéséek legfotosabb keretszámai, Az NCA-ba részt vevõ személyek és testületek feladatait és összetételét foglalja össze a 2. táblázat A teljesítméymeedzsmet szükségessége az NCA esetébe A Nemzeti Civil Alapprogram esetébe a teljesítméy meedzseléséek szükségességére a következõ érvek hozhatóak fel: A külsõ éritettek részérõl megfogalmazódik az igéy az NCA átlátható mûködésével kapcsolatba. A civil szervezetek gyakra adak hagot elégedetleségükek fórumoko, redezvéyeke: leggyakrabba a pályázati elutasítások idokait, valamit a pályázatok elbírálásáak redszerét kritizálják. A szervezeti célok meghatározása lehetõvé teé, hogy a szervezeti folyamatokba jeletkezõ hiáyosságokra a hatáskör-megosztási problémákra, a testületi tagok szerepzavaraira iráyítsa a figyelmet. A teljesítméymeedzsmet kommuikációs eszközkét is szolgálhat: elõsegítheti a szervezeti / testületi célok közös értelmezését. A közpézfelhaszáláshoz kapcsolódó pézügyi elszámolási kötelezettség mellett a teljesítméymérés és -értékelés lehetõséget biztosít a szakmai moitorig számára. CIVIL SZEMLE 2007/1 77

8 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 78 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM 2. táblázat. Az NCA testületeiek feladatai és összetétele Az NCA teljesítméyéek elemzése visszacsatolást yújthat az állami támogatáspolitika számára, mivel kimutathatóvá válak a decetralizált, partersége alapuló modell elõyei és hátráyai a hagyomáyos pályázati redszerrel szembe A teljesítméy defiiálása Az NCA esetébe iputak tekithetõ az Alapprogram redelkezésére álló éves fejezeti összeg, valamit a testületi tagok idõ- és mukaráfordításai. Az Alapprogram outputját az adott évbe támogatott szervezetekkel kapcsolatos statisztikák írják le (pl. támogatott vidéki szervezetek száma, egy támogatott szervezetre jutó támogatási összeg). Az outcome a civil szektorba a támogatások hatására megvalósuló fejlõdés (pl. itézméyesültség övekedése). A hatékoyság az NCA esetébe az egyes testületek mûködési folyamataira fókuszál (pl. egy testületi tagra esõ elbírált pályázatok száma, egy pályázatra fordított összes bírálati idõ, mûködési kiadások a teljes költségvetéshez viszoyítva). Az eredméyesség egyik aspektusáak (output és külsõ elvárások illeszkedése) tartalma az, hogy milye az Alapprogram által yújtott támogatások szerkezete, illeszkedik-e a támogatási szerkezet a célcsoport igéyeihez. Az eredméyesség másik 78 CIVIL SZEMLE 2007/1

9 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 79 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM aspektusa (outcome és célok illeszkedése) az NCA esetébe is a szervezeti célok eléréséek mértékét vizsgálja: azokat a hosszabb távo mérhetõ változásokat kell figyeli, amelyek az Alapprogramból kiosztott támogatások hatására a civil szektorba megvalósulak. Az NCA teljesítméyét két szite fotos méri és értékeli: egyrészt fotos az NCA egészéek szitje, másrészt a teljesítméy mérhetõ és értékelhetõ az egyes testületek szitjé. Az egyes kollégiumok szitjé mért mutatók testületek közötti összehasolításra adak lehetõséget. A szervezeti szitû adatok a más állami pályáztató szervezetekkel való összemérést teszik lehetõvé természetese a szervezeti külöbségek (pl. támogatási célok, keretösszeg) figyelembevétele mellett. Midkét szite igaz, hogy az éritettek elmodása alapjá a teljesítméy megítélésébe az eredméyesség léyegese fotosabb a hatékoyságál: a megkérdezettek midegyike elhivatott a civil szektor iráyába, és az NCA-ba agy lehetõségeket látak a szektor fejlesztési igéyeiek megvalósítására. Az NCA teljesítméyéek elemzése kapcsá fotos figyelembe vei azt az érdekességet, hogy a szervezet és a testületek teljesítméyét az NCA mûködésé, a testületi tagok mukájá kívül a pályázó és támogatott szervezetek is befolyásolják. Mivel közpézek felhaszálása folyik az NCA-ba, a támogatott szervezetekek be kell számoliuk a támogatási összegek elköltésérõl. Ezt a kötelezettséget a támogatottak pézügyi elszámolással és szakmai beszámoló beyújtásával teljesítik. A szervezeti és testületi mûködés hatékoyságát (és közvetve az eredméyességét is) ugyaakkor a beyújtott pályázati ayagok miõsége is befolyásolja. 16 Az eredméyességre közvetleül hat a támogati kívát szervezeti csoport pályázati aktivitásáak mértéke, pályázati stratégiája, a támogatási összegek felhaszálásáak miõsége. Az NCA teljesítméyéek öveléséhez az NCA-val kapcsolatba kerülõ civil szervezetek bizoyos teljesítméydimezióit (például a pályázatírási képességet) is fejlesztei kell, illetve meg kell értei a célcsoportba tartozó szervezetek pályázati stratégiáját, motivációját A teljesítméy méréséek és értékeléséek aktuális lehetõségei Az NCA teljesítméyérõl redelkezésre álló iformációk a következõ forrásokból származak: miiszteri beszámoló az NCA éves mûködésérõl; a Taács tájékoztatója az NCA elõzõ évi mûködéséek tapasztalatairól; a Taács által felkért külsõ szakértõk által készített elemzések a pályázati körök eredméyérõl; 17 a Kezelõ szerv pályázati yilvátartása; az NCA holapjá elérhetõ adatok, dokumetumok; iformális adatok: az éritettek tapasztalatai. CIVIL SZEMLE 2007/1 79

10 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 80 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A teljesítméy megítélése szempotjából jeleleg a beérkezett támogatási igéyek és a kialakult támogatási szerkezet jellemzõi a legfotosabbak. Ezzel kapcsolatba a Kezelõ szerv által yilvátartott adatok szakértõi elemzései yújtaak átfogó iformációt. Az NCA-ba folyó teljesítméymérés és -értékelés elemzése alapjá a hatékoysággal és eredméyességgel kapcsolatba a következõ megállapítások fogalmazhatók meg. Hatékoyság A hatékoyság, illetve aak mérése és értékelése javítható. A szervezeti szitû célkijelölés jellemzõe pézügyi célokra szorítkozik, a pézügyi célok egy része hatékoysági elvárásokká fordítható le: mûködési költségkeretet határozak meg a testületek számára. A hatékoyságról képet adó bizoyos mutatók (például: egy testületi tagra jutó pályázatok száma, határidõre megkötött szerzõdések száma, a Taács által egy év sorá meghozott határozatok száma, a mûködési költségek aráya a teljes költségvetéshez viszoyítva) jeleleg is mérhetõk, képezhetõk. A hatékoysággal kapcsolatosa redelkezésre álló adatok szûk köre a decetralizált mûködéssel magyarázható: az egyes testületek mûködési folyamataival kapcsolatba icseek elvárások, icse adatgyûjtés a testületek mûködési teljesítméyéek megítélésébe elsõsorba a kialakult támogatási szerkezet a fotos. A szervezeti és testületi szitû teljesítméy megítélésébe a hatékoyság em elsõredû szempot. Ez a szemlélet em veszi figyelembe, hogy a szervezeti folyamatok fejlesztése áttételese, az output javulásá keresztül az eredméyességet is javíthatja. A hatékoyság övelésére egy másik érv is felhozható: évrõl évre övekszik a beérkezõ pályázatok száma, ami fokozatosa öveli a testületi tagokra háruló muka meyiségét. Az NCA hatékoyságát elsõsorba a mûködési folyamatokat és a struktúrát éritõ szervezeti problémák rotják. Eredméyesség: output vs. külsõ elvárások A szervezeti szitû célkijelölés kapcsá a támogatási források kollégiumok, illetve mûködési és programtámogatás közötti megosztása befolyásolja a kialakuló támogatási szerkezetet, ezáltal hatással va az eredméyességre. A szakmai célkijelölés (támogatadó tevékeységek meghatározása) szervezeti szite em jeletkezik közvetleül, a kollégiumokál lee erre közvetle lehetõség. A teljesítméyrõl jeleleg kiyerhetõ iformációk jellemzõe az eredméyesség azo dimezióját mérik, amely az output és a köryezeti elvárások illeszkedését vizsgálja. Ez három fõ okra vezethetõ vissza: létezek szervezeti szitû elvárások a támogatási szerkezettel kapcsolatba; a mûködési folyamatokkal kapcsolatos adatok, yilvátartások alapjá iformáció yerhetõ az outputról szervezeti és testületi szite egyarát; a testületi tagok jól ismerik a civil szektor egészéek vagy egy-egy szeletéek igéyeit, illetve a célcsoport maga is aktív igéyei kommuikálásába a köryezeti elvárások becsatorázódak a szervezetbe és a testületekbe. 80 CIVIL SZEMLE 2007/1

11 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 81 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM Az egyes kollégiumokhoz redelt keretösszegek és a kollégiumokhoz beérkezett támogatási kérelmek értékét aráyosítva képet kaphatuk arról, hogy a Taács meyire becsülte meg jól a civil szervezetek igéyeit a források kollégiumok közötti elosztásakor. Azok a támogatáselosztások teljesítik az eredméyesség eze kritériumát, amelyek megtartották, em torzították a beérkezett támogatási igéyek jellemzõ aráyait. A beérkezõ pályázatok és a megítélt támogatások szervezettípus, tevékeységi kör és területi megoszlás szeriti illeszkedése csak abba az esetbe tekithetõ eredméyesek, ameyibe az NCA célja a civil szektor jelelegi struktúrájáak erõsítése. Míg a 2004-es elsõ pályázati körbe a Taács forrásmegosztási dötését visszaigazolták a beérkezett támogatási kérelmek jellemzõi, a 2004-es második, illetve a 2005-ös elsõ pályázati körbe jeletõs eltérések mutatkoztak a kollégiumok számára redelkezésre álló támogatási keretösszeg és a pályázatokba megjelölt támogatási igéyek között. A beérkezõ pályázatok aráyaiba léyegese agyobb szakmai támogatási igéyt (az összes igéy 47, illetve 35%-a) támasztottak a szakmai kollégiumok számára redelkezésre álló keretösszegél (a támogatási keretösszeg 27, illetve 26%-a). 18 Eek megfelelõe a 2007-es évre voatkozó forrásmegosztási dötésekél a szakmai és mûködési támogatások keretösszegéek átgodolására lehet szükség, ami figyelembe véve, hogy jeleleg a mûködési támogatást osztó regioális kollégiumok vaak túlsúlyba akár a kollégiumi szerkezet átgodolásával is járhat. Eredméyesség: outcome vs. szervezeti célok A 2004-es és 2005-ös év sorá az NCA civil szektorra kifejtett hosszabb távú hatásaiak felmérése em valósult meg. Ez a rövid ideje tartó mûködéssel volt magyarázható: a hosszabb távú hatások megjeleése, vizsgálata elõtt bizoyos idõek el kell telie. Az NCA mûködéséek harmadik évébe jár, elérkezettek látszik az idõ a hosszabb távú hatások vizsgálatára. A hatásvizsgálat sorá választ kereshetük arra a kérdésre, hogy az NCA civil szektorba kifejtett hatása milye mértékbe egyezik az NCA alapvetõ céljaival. A hosszabb távú hatások feltárása sorá figyelembe kell vei két téyt: 2003-as bevételi adatokkal számolva 19 az NCA támogatási keretösszege a civil szektor éves bevételeiek kevesebb mit 1%-át adja, illetve az NCA az állami támogatások alig több mit 2%-át osztja szét. A Taács os forrásmegosztási dötéseit egymás mellé téve látható, hogy a 2004-be kialakított támogatási céloko a következõ két dötés sorá em sokat változtattak. Eek megfelelõe a regioális és szakmai kollégiumok a redelkezésre álló támogatási keretösszegbõl midhárom évbe azoos aráyba részesültek. CIVIL SZEMLE 2007/1 81

12 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 82 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM 3. táblázat. Az NCA szakmai és mûködési támogatási keretösszegei, A mûködési támogatások túlsúlyba voltak midhárom évbe a programtámogatásokhoz viszoyítva. Ez azt sugallja, hogy sorá a Taács célja a civil szervezetek ifrastrukturális adottságaiak javítása. A 2006-ba megválasztott új Taácstagokak a 2007-es évre voatkozó forrásmegosztási dötés kapcsá yílik lehetõség markása új szervezeti célok meghatározására. 4. táblázat. Az NCA szervezeti problémái 82 CIVIL SZEMLE 2007/1

13 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 83 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM 3.5. A teljesítméyt rotó szervezeti problémák Az NCA mûködéséek elemzése felszíre hozza a teljesítméyelvûség elterjedését gátló, illetve a szervezeti teljesítméyt rotó téyezõket. A testületi tagokkal készített iterjúk, a pályáztatási folyamat, illetve a dokumetumok elemzése alapjá az NCA mûködési folyamataiba a a 4. táblázatba összefoglalt problémák azoosíthatóak. A feti szervezeti problémák két terület elemzéséek eredméyekét körvoalazódak: az NCA mûködéséek éritettjei által megfogalmazott érdekek; az NCA támogatáselosztási folyamata. Az NCA éritettjei széles körbõl kerülek ki és heterogé elvárásokat fogalmazak meg a szervezet mûködésével kapcsolatba. A következõ táblázat foglalja össze az éritettek elvárásait. 5. táblázat. Az NCA mûködéséek éritettjei, az éritettek elvárásai A belsõ éritettek midayia elkötelezettek a civil szektor irát, ez közöse osztott elvárásba yilvául meg. Az elvi és operatív dötéshozatali posztoko azoba a szektorérdekekkel elletétes elvárások is fellelhetõk: éháy testületi tag em pusztá egy pályázati redszert mûködtetõ szervezetkét, haem érdekképviseleti szervkét is értelmezi az NCA-t. A civil delegáltak bizoyos helyzetekbe em a szektor egészéek érdekeit szem elõtt tartó tisztségviselõkét, haem saját civil szervezetük elektoraiak érdekképviselõjekét érvelek. Ez a jeleség a szerepzavar elevezéssel illethetõ. A civil szektorhoz kötõdõ belsõ éritettek a Taácsra és a kollégiumokra agyobb hatásköröket ruházáak, mit a Miiszteri Titkárság mukatársai. Az érdekkofliktus alapja, hogy a jogszabályokba icse megfelelõ részletezettséggel meghatározva az egyes testületek felelõsségi köre és hatásköre. Ez teret eged a jogszabályok egyéi értelmezéséek. A belsõ éritettek érdekkofliktusa az NCA egészéek CIVIL SZEMLE 2007/1 83

14 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 84 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM mûködésére hatással va: a jelelegi helyzet em csupá a célok koszezusos defiiálását em teszi lehetõvé, de hatáskör-megosztási problémákhoz is vezet. A többi szervezeti probléma az NCA pályáztatási folyamatához kapcsolódik. Az NCA támogatásallokációs folyamatát, az egyes tevékeységekhez kapcsolható feladatokat, illetve a feladatokhoz kapcsolható felelõsöket mutatja be a következõ ábra. 3. ábra. Az NCA támogatáselosztási folyamata A támogatáselosztási folyamatba az NCA valameyi testülete részt vesz (a miiszter a Miiszteri Titkárságo keresztül képviselteti magát). Néháy feladathoz jeleleg több felelõs redelhetõ. Ez a korábba már említett hatáskör-megosztási problémákra utal, vitás helyzeteket és feszültséget geerál a folyamatba. Fotos még, hogy a feladatok egymásra épülek, em párhuzamosa végezhetõk, ez a hatáskör-megosztási problémákkal párosulva hosszú átfutási idõket eredméyez Javaslatok a teljesítméyelvûséget akadályozó szervezeti problémák elhárítására Az NCA idulásakor feálló problémák egy részét mára sikerült leküzdeie, illetve eyhíteie a testületekek. 20 A szervezeti problémák megoldására a testületek be az érvéyes mûködési keretek között próbáltak megoldást találi. 84 CIVIL SZEMLE 2007/1

15 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 85 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A feálló problémák jó része valóba megoldható az érvéyes mûködési keretek között. Bizoyos szervezeti problémák azoba agyobb változtatásokat igéyelek a megoldások akár a modell átgodolásával is járhatak. A szervezet mideapi mûködéséek javítása érdekébe a következõ itézkedések javasolhatók: A szerepzavarok kiküszöbölése és a hatáskörmegosztási problémák kezelése érdekébe szükség va a felelõsség- és hatáskör-megosztás körültekitõ szabályozására, illetve az elvi iráyító, az operatív iráyító és a kiszolgáló, elleõrzõ szervek pozíciójáak tisztázására. A szükséges jogszabály-módosítások kidolgozása a Taács feladata. A felelõsségi és hatáskörök tisztázása lehetõvé teszi az elvi dötéshozó szerep markásabb képviseletét a többi testülettel szembe. Ez azért fotos, mert a Taácsak további jogszabálymódosítások, belsõ szabályzatok kialakítását kellee kezdeméyezie az egységesebb, átláthatóbb pályáztatási folyamat (egységes pályázati kiírások, beszámoltatási szempotredszer, értékelési szempotok; a pályázók felé is vállalható, betartható határidõk a feladatokhoz kapcsolódóa) érdekébe. A szabályzatokba meghatározott elvek kommuikálása és számokérése szité a Taács feladata. Az NCA-törvéy és a Taács határozataiak szem elõtt tartásával a kollégiumokat ösztöözi kellee a középtávú (hároméves) és rövid távú (egyéves) fejlesztési tervek kidolgozására. A kollégiumok közötti tapasztalatcserék, a testületek közötti egyeztetések számáak övelése javíthatja a céllebotási folyamatot, elõsegíti a tapasztalatcserét. A formai hibás pályázatok számáak csökketése érdekébe tájékoztató fórumok szervezése, kitöltési útmutatók összeállítása, a taácsadási tevékeységet végzõ szervezetek támogatása javasolható. A célcsoport aktivitását ösztöözhetik az aktuális pályázati lehetõségrõl tájékoztatást yújtó publikációk, redezvéyek, hírlevelek. A célcsoporttal való kapcsolattartást köyítheti meg a pályázó szervezetek adatait tartalmazó adatbázis. A feti javaslatokkal egyrészt a szervezeti folyamatok rövid távú hatékoyságövelése érhetõ el, másrészt hosszabb távo a modell eredméyesebb mûködése valósulhat meg. Az itézkedések eredméyeképpe lehetõvé válik a teljesítméyelvûség erõteljesebb megjeleése a szervezetbe: az NCA közelebb kerülhet a teljesítméymeedzsmet-kocepcióhoz a teljesítméycélok, -elvárások szervezeti tagok felé törtéõ kommuikálásával, illetve a szervezeti tagok motiválásával. A modell alapfeltevéseiek problémáira hívják fel a figyelmet a szerepzavarok, illetve a közösségi részvétel eltérõ értelmezései. E problémákkal kapcsolatba a következõ, hosszabb távo megvalósítható itézkedések megvalósítása javasolható: Megfotoladó a Miiszteri Titkárság és a Kezelõ szerv feladataiak egy költségvetési itézméybe törtéõ összevoása. Ez a költségvetési itézméy elleõrizé CIVIL SZEMLE 2007/1 85

16 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 86 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM a törvéyességi kritériumok betartását az NCA-ba, emellett ellátá a pályáztatási folyamattal kapcsolatosa felmerülõ támogató feladatokat. A speciálisa NCA-igéyekre szabott kiszolgáló szervezet mûködése kollégiumi és szervezeti szite is övelé a hatékoyságot. A kiszolgáló fukciók közpotosításával itezívebbé vála a kapcsolat a kiszolgáló szervezet és a Taács/kollégiumok között. Kultúraváltást kell elõidézi emcsak az aktuális szervezeti tagokál, haem az elektort küldõ szervezetekél is a szerepzavarok kezelése érdekébe A teljesítméymérés és -értékelés kiterjesztéséek lehetõségei Az NCA-ba jeleleg teljesítméymérés és -értékelés folyik. Nem valósul meg a teljesítméyelvárások kommuikálása a szervezet felé, a szervezeti tagok teljesítméyfejlesztés iráti motiválása is hiáyzik, az eredméyeket pedig ikább csak a külsõ éritettek felé kommuikálják. A szervezeti hatékoyságot javító folyamatok és a struktúrával kapcsolatos szervezeti problémák megoldása em egyszeri itézkedéssel megoldható, köyû feladat. A javaslatok megvalósítását agyba segíteé egy célkijelölõ, a célelérés mértékét vizsgáló redszer, amely a testületek számára kokrét itézkedésekké botaá le a változtatási terveket. A teljesítméy jelelegi értelmezése tehát kiterjesztésre szorul az output-közpotú felfogástól a folyamatokra és a szervezeti teljesítméyre ható külsõ téyezõkre is kocetráló felfogás iráyába. A figyelembe veedõ új szempotok három kategóriába sorolhatók: A szervezeti folyamatok hatékoyságáak javítása: a szervezet mideapi mûködéséek javítása, az itézkedések megvalósulását mérõ mutatószámok segítségével. A szervezeti teljesítméyre ható szervezete kívüli téyezõk befolyásolása: idetartozak a célcsoport pályázati aktivitását és sikeres szereplését elõsegítõ eszközök, illetve az ezek teljesítméyét mérõ mutatószámok. Az eredméyességet javító téyezõk figyelemmel kísérése: idetartozak a szervezeti célelérést, illetve az output és a köryezeti elvárások közötti illeszkedést elõsegítõ itézkedések, valamit az ezeket mérõ mutatószámok. A szervezeti folyamatok hatékoyságjavulása, a szervezeti teljesítméyre ható szervezete kívüli téyezõk alakulása, illetve az output és a köryezeti elvárások illeszkedése jórészt elemezhetõ a jeleleg redelkezésre álló iformációk alapjá. Ezeke a területeke a tudatosság övelése a cél: fel kell ismerie a szervezetek az ezekbõl származó iformációk fotosságát, meg kell teremtei a mérés és értékelés következetességét. A jeleleg redelkezésre álló iformációkkal kapcsolatba azoba va egy megoldásra váró feladat: a pályáztatási folyamattal kapcsolatos adatok yilvátartását olya iformatikai támogatással kell megoldai, amely lehetõvé teszi az adatok 86 CIVIL SZEMLE 2007/1

17 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 87 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM gyors, potos, több szempotú lekérdezését. Ezzel párhuzamosa a Kezelõ szervél érdemes kifejlesztei a teljesítméy mérésére és elemzésére alkalmas kompeteciákat. Ezzel kettõs cél érhetõ el: egyrészt javul az adatok yilvátartásáak miõsége, másrészt az NCA szervezeté belül megvalósíthatóvá válik a teljesítméy mérése és értékelése. Az NCA civil szektorra kifejtett hatásai hosszabb távo jeletkezek, a hatások eheze mérhetõek. A statisztikai adatok em adak megfelelõ képet az NCA mûködéséek szektorszitû hatásairól. Az esettaulmáy módszere hívható segítségül: az esettaulmáy képes bemutati a pályázati yertes szervezet egyéi fejlõdési útját Az NCA pozíciója az állami pályáztató szervezetek között Kitekitéskét érdemes elhelyezi az NCA-t az állami pályáztató szervezetek körébe azoosított hat problémakör 21 meté. Ezáltal képet kaphatuk arról, hogy az NCA által képviselt támogatási modell milye erõsségekkel és gyegeségekkel redelkezik a miisztériumok által mûködtetett, hagyomáyos modell meté megvalósuló pályáztatási tevékeységhez képest. A következõ táblázat foglalja össze az NCA jellemzõit a hat problémakör meté. 6. táblázat. Az NCA jellemzõi az állami pályáztató szervezetek problémaköreivel kapcsolatba CIVIL SZEMLE 2007/1 87

18 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 88 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A hat problémakör meté az NCA egyarát bír pozitív és egatív jellemzõkkel. A egatív sajátosságok a pályázati folyamathoz köthetõk, ez a mûködési folyamatok hatékoyságáak javítására hívja fel a figyelmet. A pozitívumok a hagyomáyos modell szerit mûködõ állami pályázati redszerrel összehasolítva elõrelépéskét értelmezhetõek. Néháy jellemzõt érdemes részletesebbe körüljári. Az NCA egyes jellemzõiek pozitív megítélése magyarázatra szorul: Nem szektorsemleges pályázatok: az NCA jelelegi ikubátorház-fukciója mellett tekithetõk pozitívumak a kizárólag civil szervezetek számára kiírt pályázatok. Fûyíróelv (mide formai szempotból megfelelt pályázat megkapja az igéyelt támogatás elõre meghatározott %-át): az ikubátorház-fukcióval összefüggésbe a mûködési támogatások esetébe elfogadható az alkalmazása. A programtámogatások elosztására em megfelelõ ez az elv, mivel a programok költségvetéséél kevesebb megítélt támogatás ellehetetleíti a program megvalósítását. A programtámogatások esetébe a szelekciós elv alkalmazható, amely kevesebb pályázatót támogat, de a yertesek megkapják a teljes igéyelt összeget. Többéves támogatás felé való elmozdulás: akkor értékelhetõ pozitívumkét, ha letisztult célredszer, egyértelmû hatáskör-megosztás, szerepzavaroktól metes testületek mellett valósul meg. 4. Következtetések Az NCA teljesítméyéek defiiálása, elemzése kapcsá két kérdésre kerestem választ: Milye mértékbe sikerült adaptáli a partersége alapuló támogatási modellt a magyar közszolgálati szektorba? Milye elõyök/hátráyok származak a partersége alapuló modell alkalmazásából a em participatív támogatáselosztási modellhez képest? Az elsõ kérdés rövide megválaszolható: részbe sikerült az adaptáció. A partersége alapuló kocepcióak icseek komoly hagyomáyai Magyarországo. Ebbõl következõe az NCA éritettjei egyelõre em kezelik tökéletese a közösségi részvételbe rejlõ lehetõségeket. Errõl taúskodak a testületi tagok szerepzavarai, illetve a belsõ éritettek eltérõ vélekedései az NCA által megtestesített közösségi részvétel mértékérõl. Bizoyos idõek el kell telie, amíg végbemegy egy kultúraváltás az éritettek körébe. A második kérdésre összetett válasz adható. Az NCA elemzéséek taulságai alapjá a közösségi részvétel és a szervezeti szitû hatékoyság között átváltás va: a parterség kocepciójára épülõ támogatáselosztás megöveli a koordiációs költségeket, a szervezeti tagok háromévete törtéõ lecserélõdése lassítja a tapasztalatok és rutiok szervezeti felhalmozódását. Ugyaakkor a közösségi részvétel javíthatja a szervezet eredméyességét: a civil delegáltak ismerik a civil szervezetek 88 CIVIL SZEMLE 2007/1

19 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 89 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM igéyeit, ez a tudás a szerepzavarok kiküszöbölése eseté az elosztási dötések és a célcsoport igéyeiek jobb illeszkedését eredméyezi. Az NCA a hagyomáyos modell szerit mûködõ állami pályáztató szervezetekkel összehasolítva számos elõyt tudhat magáéak. Az általa képviselt támogatási modell a bemutatott folyamati és strukturális problémák elleére elõrelépéskét értékelhetõ az állami pályáztató redszerbe, a következõ okok miatt: A partersége alapuló támogatási modell taulságaiak egy része valameyi állami pályáztató szervezetre átültethetõ. A yílt pályázatok, a pályázati kiírásokhoz való köyû hozzáférés, a célcsoport igéyeiek becsatorázása, valamit a teljes pályáztatási folyamatot kísérõ yilváosság a támogatási modelltõl függetleül alkalmazható kíváalmak. A partersége alapuló támogatási modellbe az éritettek igéyeiek jobb becsatorázása, illetve a agyobb elleõrzés lehetõvé teszi az átláthatóság és az elszámoltathatóság követelméyeiek teljesítését. Jegyzetek 1 A cikk alapjául szolgáló szakdolgozat a Magyary Zoltá Felsõoktatási Közalapítváy támogatásával készült. 2 Bíró (2002), Báger Hamza Kovács Semsey et al. (2003), Nizák (2004). 3 Balogh Mészáros Sebestéy (2003), KSH (2005) be a pályázati bevételek összege 35 milliárd forit volt, amely a szektor éves bevételeiek 7,1%-át tette ki. (Balogh et al., 2003) 5 Báger et al. (2003). 6 Hood (1991). 7 Errõl részletesebbe lásd például: Bovaird Löffler (2004). 8 Neely Adams Keerley (2004). 9 Teisma Klij (2002). 10 Neely et al. (2004:40 41.). 11 Teisma Klij (2002). 12 Bodár (2005). 13 Osbore Gaebler (1994). 14 Va Thiel Leeuw (2002) évi L. törvéy a Nemzeti Civil Alapprogramról (NCA-törvéy), preambulum. 16 Látváyos példa erre, hogy a évi elsõ körös pályázatok körébe a formai hibás pályázatok aráya 50% körüli volt. A évi elsõ körös pályázatok esetébe ez az aráy még rosszabb volt: a beyújtott pályázatok mitegy 2/3-a szorult hiáypótlásra. 17 Kuti (2004), Kuti (2005), Kuti Sebestéy (2005). 18 Kuti Sebestéy (2005). 19 A oprofit szektor éves összbevétele 2003-ba 731 milliárd forit volt. (KSH, 2005) 20 A Taács például 2005-be kötelezõvé tette a kollégiumokak az értékelési szempotok pályázati kiírásokba törtéõ bemutatását. Ezzel a 2004-es pályáztatási folyamat egyik ige súlyos problémája oldódott meg. 21 Nizák (2004). CIVIL SZEMLE 2007/1 89

20 csz10 tars 1 porub.qxd :16 Page 90 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM Irodalom Balogh Bece Mészáros Geyza Sebestéy Istvá (2003): Módszer és gyakorlat. A oprofit statisztika 10 éve ( ) Báger Gusztáv Hamza Lászlóé Kovács Richárd Sepsey Tamás (2003): A oprofit szektor mûködése és elleõrzése. ( ) Bíró Edre (2002): Noprofit Szektor Aalízis. Civil szervezetek jogi köryezete Magyarországo. EMLA Egyesület, Budapest. Bodár Viktória (2005): Mi a külöbség a teljesítméymérés és -értékelés, valamit a teljesítméy meedzsmet között? Elõadás a Kockázat- és teljesítméymeedzsmet kofereciá április 5-é, Budapeste. Bovaird, T. Löffler, E. (2004): The Chagig Cotext of Public Policy. I: Bovaird, T. Löffler, E. [eds.] (2004): Public Maagemet ad Goverace. Lodo New York: Routledge, Hood, C. (1991): A public maagemet for all seasos? Public Admiistratio, Vol. 69. Sprig, Iterjúalayok: Bíró Edre (NCA Taácsáak alelöke, ), Horváth Zsolt (NCA Országos hatókörû civil szervezetek támogatása kollégiumáak elöke, ; NCA Taácsáak tagja, 2006-), Kuti Éva (NCA Taácsáak felkért szakértõje), Lakrovits Elvira (ICSSZEM Civil Kapcsolatok Fõosztályáak igazgatóhelyettese), Márkus Eszter (NCA Civil öszervezõdés, szakmai és területi együttmûködés kollégiumáak tagja, ), Molár Szabolcs Farkas (NCA Civil szolgáltató, fejlesztõ és iformációs kollégiumáak elöke, ), Wirth Katali (Alapprogram Miiszteri Titkárságáak referese) Közpoti Statisztikai Hivatal (2005): A 2003-ra voatkozó oprofit-adatgyûjtés legfotosabb megállapításai. ( ) Kuti Éva (2004): A Nemzeti Civil Alapprogram mûködéséek évi tapasztalatai. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyelõségi Miisztérium Civil Kapcsolatok Fõosztálya, Budapest. Kuti Éva (2005): Szádékok, szereplõk, eredméyek. A Nemzeti Civil Alapprogram elsõ pályázati fordulójáak tapasztalatai az adatok tükrébe. ( ) Kuti Éva Sebestéy Istvá (2005): Szakértõi háttérayag az NCA Taács decemberi forrásmegosztási dötéséek megalapozásához. NCA Taácsa, Budapest. NCA Taácsáak forrásmegosztási dötései: március 4., szeptember 21. NCA Taács Határozatok tára dowload.php?fil_id=5479 ( ) jauár 10., december 15. NCA Taács Határozatok tára dowload.php?fil_id=5719 ( ) Neely, A. Adams, C. Keerley, M. (2004): Teljesítméyprizma. Az üzleti siker mérése és meedzselése. Aliea Kiadó, Budapest. Nizák Péter (2004): Az állami pályázati redszer tapasztalatai a civil szervezetek szemszögébõl. Zárójeletés a civil szektort éritõ állami pályázati redszer jogi, pézügyi szabályozási köryezetéek és gyakorlatáak felülvizsgálatáról ( ) Osbore, D. Gaebler, T. (1994): Új utak a közigazgatásba. Vállalkozói szellem a közösségi szektorba. Kossuth Köyvkiadó, Budapest. Teisma, G. R. Klij, E-H. (2002): Partership Arragemets: Govermetal Rhetoric or Goverace Scheme? Public Admiistratio Review, Vol 62. No. 2, Va Thiel, S. Leeuw, F. L. (2002): The Performace Paradox i the Public Sector. Public Performace ad Maagemet Review, Vol. 25. No. 3, Jogszabályok évi L. törvéy a Nemzeti Civil Alapprogramról. 160/2003. (X. 7.) Kormáyredelet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvéy végrehajtásáról. 90 CIVIL SZEMLE 2007/1

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS

A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 91 A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM, ÚTKERESÉS EGY ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER FELÉ? 1 Bevezető és módszertai keretek Kákai László A magyarországi civil szervezetek redszerváltás

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1

CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 csz12 elm filosz.qxd 2007. 06. 13. 14:53 Page 111 CIVILEK A NYOMTATOTT SAJTÓBAN ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A MÉDIÁBAN 1 Beszedics Otília Bevezetõ A 2003. augusztus 1. és 2007. február 28. közötti idõszakba a GPS

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM csz12 eleje.qxd 2007. 06. 13. 14:42 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES

A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES csz10 vilagez 1 horv.qxd 2007. 02. 25. 18:20 Page 107 VILÁG-NÉZET A HORVÁT CIVIL TÁRSADALOM HITELES KÖZÉLETI SZEREPLÕVÉ VÁLÁSA Gojko Bez ova Bevezetés Az utóbbi 15 év folyamá Horvátországba ige kevés empirikus

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/

REOIL. növeli a transzformátorok élettartamát. www.ekofluid.sk/hu/ 5 öveli a traszformátorok öveli a traszformátorok A techológia előyei A költségek csökketéseek folyamatos kéyszere és a zavartala eergiaellátás ehézségei szükségessé teszik a traszformátorok tervezett

Részletesebben

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT

A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 75 VILÁG-NÉZET A SZLOVÉN NONPROFIT SZEKTOR SAJÁTOS HELY(ZET)E A POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGOK KÖZÖTT Tatjaa Rakar Zika Kolarič Bevezető Az úgy evezett szocialista

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK KÖZLEKEDÉSI TUDOMÁNY DOKTORI PROGRAM AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA PhD

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER

A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER csz10 kozosseg 2 osvath.qxd 2007. 02. 25. 17:57 Page 31 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A TÉRSÉGI CIVIL KAPCSOLATRENDSZER FORMÁLÓDÁSA ÉS JELLEGZETESSÉGEI Osváth László A 90-es évek második felébe az addig

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

Elektronikus közzétételi lista:

Elektronikus közzétételi lista: Elektroikus közzétételi lista: 2016. 09.30. I. Szervezeti, személyzeti adatok dat Frissítés Megőrzés 1. Elérhetőségi adatok (a hivatalos eve, székhelye, postai címe, telefo- és telefaxszáma, elektroikus

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 305/2005. (XII. 25.) Korm. redelet a közérdekű adatok elektroikus közzétételére, az egységes közadatkereső redszerre, valamit a közpoti jegyzék adattartalmára, az adatitegrációra voatkozó részletes szabályokról

Részletesebben

A matematikai statisztika elemei

A matematikai statisztika elemei A matematikai statisztika elemei Mikó Teréz, dr. Szalkai Istvá szalkai@almos.ui-pao.hu Pao Egyetem, Veszprém 2014. március 23. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés................................

Részletesebben

Rádiókommunikációs hálózatok

Rádiókommunikációs hálózatok Rádiókommuikációs hálózatok Készült az NJSZT Számítógéphálózat modellek Tavaszi Iskola elöadás-sorozataihoz. 977-980. Gyarmati Péter IBM Research, USA; Budapest Föváros Taácsa. I this paper we show a somewhat

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére.

Kétoldali hibás Monte Carlo algoritmus: mindkét válasz esetén hibázhat az algoritmus, de adott alsó korlát a hibázás valószínűségére. Véletleített algoritmusok Tegyük fel, hogy va két doboz (A,B), amely egyike 1000 Ft-ot tartalmaz, a másik üres. 500 Ft-ért választhatuk egy dobozt, amelyek a tartalmát megkapjuk. A feladat megoldására

Részletesebben

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya

2. Az együttműködő villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlya II RÉZ 2 EJEZE 2 Az együttműködő vllamoseerga-redszer teljesítméy-egyesúlya 2 A frekveca és a hatásos teljesítméy között összefüggés A fogyasztó alredszerbe a fogyasztók hatásos wattos teljesítméyt lletve

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról Lezárva: 2009. szeptember 3. Hatály: 2009.X.1. - 1. oldal 21/2001. (II. 14.) Korm. redelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormáy a köryezet védelméek általáos szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE

A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE DR. BENKŐ JÁNOS * A JUST IN TIME KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE ÁTTEKINTÉS Az ayag- és készletgazdálkodás fotos feladata a termelés üteméek megfelelő ayagszükséglet folyamatos kielégítése. A termelési program és az

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz

Átfolyó-rendszerű gázvízmelegítő teljesítményének és hatásfokának meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Átfolyó-redszerű gázvízmelegítő teljesítméyéek és hatásfokáak meghatározása Gazdaságossági számításokhoz Szuyog Istvá 005 Készült az OTKA T-0464 kutatási projekt keretébe A Gázipari oktatási laboratórium

Részletesebben

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET Vállalkozások és egyéi vállalkozók részére vezetett pézforgalmi számlák kamatairól, valamit a voatkozó betétbiztosítási feltételekről Érvéyes: 2013. szeptember 11-től I. KAMATMÉRTÉKEK Éves kamatláb EBKM

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL

AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL 36 MIXCONTROL AZ ÖSSZETÉTEL OPTIMALIZÁLÁSA A VOLUMETRIKUS ASZFALTKEVERÉK- ELLENÕRZÉS MÓDSZERÉVEL Subert Istvá deformáció-elleálló keverékvázat lehet létrehozi. Kiidulási feltétel az alkalmazás helyéek

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi

Boldog új évet kíván karunk és az egész Pécsi TARTALOMALOM Dékái üdvözlet Vezetõi értekezletek OEC-hírek ATovábbképzõ Közpot hírei Ülések: Taári Testület, Gyógyszerterápiás Bizottság Jubileumok: Kísérletes Sebészet Barayai Aurél emlékülés AGazdasági

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Tisztelt Hegedűs Ferenc!

Tisztelt Hegedűs Ferenc! Tisztelt Hegedűs Ferec! Tájékoztatjuk Öt, hogy a KTI Közlekedéstudomáyi Noprofit Kft. (a továbbiakba: KTI) a köryezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK iráyelvbe, valamit az iráyelvet a

Részletesebben

A Data Envelopoment Analysis (DEA) módszer alkalmazási lehetőségei a logisztikában

A Data Envelopoment Analysis (DEA) módszer alkalmazási lehetőségei a logisztikában A Data Evelopomet Aalysis (DEA) módszer alkalmazási lehetőségei a logisztikába R. Markovits-Somogyi*, Dr. Z. Bokor** * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedésgazdasági Taszék, H- Budapest

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei

K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei K&H csúcstámadás egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételei 2008. október 20. Jele K&H csúcstámadás életbiztosítási szerződés általáos feltételei (a továbbiakba

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 171/2012. (I.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 171/2012. (I.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/32883-9/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúráak megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyitéző: személyes adat Melléklet: a hatósági elleőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A JEGYZŐI KABINET IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA Az eljárás célja, a Jegyző Kabet Iroda által végzett tevékeységéek folyamatszabályozása, eze belül az formatka, godokság, jog és személyügy

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása

Piacmeghatározás. Hipotetikus monopolista teszt. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása. Hipotetikus monopolista teszt alkalmazása Moder iacelmélet Moder iacelmélet A iaci erő mérése ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Selei Adrie ELTE TáTK Közgazdaságtudomáyi Taszék Készítette: Hidi Jáos A taayag a Gazdasági Verseyhivatal Verseykultúra

Részletesebben

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet):

(A TÁMOP /2/A/KMR számú projekt keretében írt egyetemi jegyzetrészlet): A umerikus sorozatok fogalma, határértéke (A TÁMOP-4-8//A/KMR-9-8 számú projekt keretébe írt egyetemi jegyzetrészlet): Koverges és diverges sorozatok Defiíció: A természetes számoko értelmezett N R sorozatokak

Részletesebben

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai

A szórások vizsgálata. Az F-próba. A döntés. Az F-próba szabadsági fokai 05..04. szórások vizsgálata z F-próba Hogya foguk hozzá? Nullhipotézis: a két szórás azoos, az eltérés véletle (mitavétel). ullhipotézishez tartozik egy ú. F-eloszlás. Szabadsági fokok: számláló: - evező:

Részletesebben

HosszútávúBefektetések Döntései

HosszútávúBefektetések Döntései VállalatgadaságtaII. HossútávúBefektetések Dötései Előadó: Koma Tímea Tatárgyfelelős: Dr. Illés B. Csaba 27. November 9. A hossútávúbefektetések sajátosságai Rövidebb időre sóló befektetés hossabb időtávra

Részletesebben

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova

Matematikai játékok. Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova Első rész Matematikai tréfák Matematikai játékok Svetoslav Bilchev, Emiliya Velikova A következő matematikai játékokba matematikai tréfákba a végső eredméy a játék kiidulási feltételeitől függ, és em a

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA EI-18 MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI IRODA ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Az eljárásba szereplő feladatok az alábbak: A hagyaték ügyek

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 7. ELŐADÁS VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIÁBAN A terészetes folyai, illetve tegeri utakat igéybe vevő, csak a kikötővel redelkező helyeket felkeresi tudó szállítási ód. A vízi áruszállítást elsősorba

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı modul

Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı modul Kutatói pályára felkészítı kutatási ismeretek modul Tudomáyos kutatási alapayag feldolgozása, elemzési ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató negyedik negyedév n

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató negyedik negyedév n ÁLLAMPAPírpiac egyedéves tájékoztató 28. egyedik egyedév A 28. év sorá a kicstári kör hiáya 97,1 milliárd foritot ért el. További fiaszírozási igéyt jeletett az MNB kiegyelítési tartalékáak feltöltése

Részletesebben

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára

1. A lehetséges finanszírozási források és azok ára 3. kozultáció 1. A lehetséges fiaszírozási források és azok ára 1.1. A fiaszírozás belső forrásai 1.2. Külső fiaszírozási források 1.3. A fiaszírozási források ára 1.4. A pézügyi lehetőségek egy részéek

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l

TETÔPONT. e ég e t t v é d e l TETÔPONT m a g a z i A C r e a t o H u g a r y K f t. i d ô s z a ko s h í r m a g a z i j a 2 012. m á r c i u s A védelem, amely tűzbe születik A kerámia egób tetőcserépbe égetett védelemről az egób

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl

A Kormány 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 200. évi 43. szám 809 A Kormáy 82/200. (III. 25.) Korm. redelete a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérõl A Kormáy a hitelitézetekrõl és a pézügyi

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat

biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Hipotézisvizsgálat Kísérlettervezés - biometria III. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert u-próba Feltétel: egy ormális eloszlású sokaság σ variaciájáak számszerű értéke ismert. Hipotézis: a sokaság µ várható értéke

Részletesebben

Nevezetes sorozat-határértékek

Nevezetes sorozat-határértékek Nevezetes sorozat-határértékek. Mide pozitív racioális r szám eseté! / r 0 és! r +. Bizoyítás. Jelöljük p-vel, illetve q-val egy-egy olya pozitív egészt, melyekre p/q r, továbbá legye ε tetszőleges pozitív

Részletesebben