INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 Adószám: Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és oktatás, képességfejlesztés INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY 1025 Budapest, Boróka u. 5/c KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Fordulóap: december Beszámolási idıszak: jauár december Budapest, május 29. szervezet képviselıje P.h.

2 1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhaszúsági jeletés mellékletekét tekithetı meg. A gyévi beszámoló adatai köyvvizsgálattal icseek alátámasztva. 2. A szervezet bemutatása Elérhetıség: székhely:1025 Budapest, Boróka u. 5/c levelezési cím: 1139 Budapest, Lomb u. 41. Azoosító adatok: A szervezet az Abszolút TISZK Szakképzés-szervezési Noprofit Kft. tagja. Nyilvátartásba vevı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartásba vételi száma: 1261 ( ) Tevékeység: A szervezet 1991-be jött létre azzal a céllal, hogy egy alapos yelvismeretet, magas szitő általáos mőveltséget biztosító, valamit szakmai és emzetközi ismereteket yújtó középiskolát hozzo létre, mőködtesse és tartsa fe. Az iskola a tehetséges taulók széles köre részére biztosítsa az oktatást. Az alapítváy szolgáltatásaiak igéybevételét megkötés élkül, bárkiek tegye lehetıvé. Közhaszú tevékeység: Szervezet vezetése: Felügyelet: Foglalkoztatottak: evelés és oktatás, képességfejlesztés 4 tagú kuratórium Soós Áges kuratóriumi elök Pap Lajos Róberté kuratóriumi tag Virág Áges kuratóriumi tag Gergely Ivá kuratóriumi tag Felügyelı Bizottság Hochstei Adrás elök Hollósy Gábor tag Szlatéyié Bajcseva Szezsaka tag 1 fı fıállású alkalmazott 3. Költségvetési támogatás felhaszálása év adatok e Ft-ba Támogatást yújtó megevezése A redelkezésre bocsátott támogatás összege ,- A redelkezésre bocsátott összeg idıpotja A támogatás célja ormatív támogatás A felhaszálás ütemezése havi Az elszámolás haideje A feltütetett elszámolási haidıig az elszámolás megtörtét. A ormatív támogatás összege az alapítváy fetartásába mőködı középiskola közoktatási feladataiak ellátását biztosító állami támogatás. A költségvetési törvéy által biztosított támogatás azo appali tagozato tauló diákok utá igéyelhetı, akik gimáziumi évfolyamá taulak. Továbbá már érettségivel redelkezı azo elsı vagy másodéves diákok eseté, akik elsı szakképesítésüket szerzik az itézméybe és taulmáyaikak megkezdésekor még em töltötték be a huszoharmadik életévüket. Szité jár csökketett összegő ormatíva az esti felıtt képzésbe résztvevı szakmával em redelkezık utá.

3 Az itézméy kéttayelvő appali mukaredő gimáziumi képzés tekitetébe kiegészítı ormatívába részesül. A beszámoló további sajátossága, hogy a ormatív támogatás összege taévre szól, amely em egyezik a számviteli beszámoló idıszakával. A 2012/2013-as taév fiaszírozási redszere em változott. Gimázium évfolyam appali mukared eseté az éves ormatíva összege: 2, ,-Ft a költségvetési évbe csoportfiaszírozási redszerbe, korrigálva mutatószámok alapjá számított teljesítméymutatóval. Szakmai oktatás eseté appali mukaredbe oktatott diákok elméleti képzéséek ormatívája megegyezik a gimáziumi képzés ormatívájáak számítási módjával. A gyakorlati képzés egy évfolyamos képzés eseté ,- Ft a költségvetési évbe, két évfolyamos elsı éves diákok eseté ,- Ft. A második évfolyamo a gyakorlati képzésére esı összeg ,- Ft. A kéttayelvő képzés ormatívája ,- Ft a költségvetési évbe. A felhaszálás, feti sajátosságból következıe ériti midkét taévet. A támogatás felhaszálása az alapítváy fetartásába mőködı középiskolába törtéik. Az oktatással összefüggı kiadásokat az itézméy öállóa itézi. Eek fiaszírozása havokéti utalással törtéik, a ormatív támogatás átadásával. A juttatás a költségvetés részérıl havi botásba került kiutalásra. A felhaszálás üteme is tekitettel a folyamatos mőködés biztosítására. Közpoti támogatás folyósítója A redelkezésr e bocsátott támogatás összege A redelkezésr e bocsátott összeg idıpotja A támogatás célja A felhaszálás ütemezése Az elszámolás haideje év adatok e Ft-ba alap és kiegészítı hozzájárulás augusztus hozzájárulás igyees taköyv ellátáshoz hozzájárulás szakmai vizsgák leboyolítás ához hozzájárulás érettségi vizsgákhoz osztályfıök i pótlék kiegészítése pedagógus továbbképzé s támogatása szakmai, iformatikai fejlesztáési feladatok támogatása cél szeriti cél szeriti cél szeriti cél szeriti cél szeriti cél szeriti cél szeriti Feti kimutatás a költségvetésbıl biztosított alap és kiegészítı hozzájárulások, valamit a kötött felhaszálású közpoti támogatások összegét tartalmazza. Feti támogatásokkal a szervezet elszámolt. A juttatások felhaszálása a jogszabályi elıírásokak megfelelıe törtét.

4 4. A vagyo felhaszálásával kapcsolatos kimutatás év adatok eft-ba Megevezés Elızı év Tárgy év Változás + Változás - Saját tıke Iduló tıke övelésre ható téyezık csökketésre ható téyezık Tıkeváltozás övelésre ható téyezık 2012.évi bevétel csökketésre ható téyezık 2012.évi kiadás Tárgyévi eredméy övelésre ható téyezık csökketésre ható téyezık A feti kimutatás alapjá látható, hogy a szervezet vagyoa csökket. Az alapítváy em redelkezik tartalékkal. Az alapítváyak ics jeletıs bevétele, a kapott ormatíva összegét a fetartott középiskoláak tovább utalja. Az iduló tıke saját tıkéhez viszoyított aráya a egatívvá váló saját tıke miatt em értelmezhetı. 5. Cél szeriti juttatások kimutatása A gyévbe em volt. 6. A közhaszú szervezet vezetı tisztségviselıiek yújtott juttatások értéke A szervezet vezetı tisztségviselıi mukájukat sadalmi mukába végzik, javadalmazásra em tartaak igéyt. 1 fı kuratóriumi tag a szervezettel mukaviszoyba állt ovember 30.-ig. A kuratórium elöke jauártól-ovemberig havi ,- Ft vállalkozási díj kifizetésébe részesült. A felügyelı-bizottsági tagok részére tiszteletdíj kifizetésére em került sor. Egyéb tisztségviselıket éritı díjazás em törtét. 7. A közhaszú tevékeységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A év oktatást éritı jogszabályváltozásai alapvetıe meghaozták a szervezet gyévi feladatát. A jogszabályok taulmáyozását és értelmezését követıe meghaozta a szükséges itézkedéseket és teivalókat a fetartásába mőködı itézméy, valamit az alapítváyt éritı változások tekitetébe. A kéttayelvő gimáziumi képzés idítása em idokolt, mivel két éve em tud az itézméy kellı számú diákot beiskolázi az oktatásra. Helyette a hat évfolyamos gimáziumi képzés bevezetését tervezi. Mit ismeretes a hat évfolyamos gimáziumi képzést a agyo jó képességő, jól tauló diákok keresik és az itézméy mid gyi, mid személyi feltételekkel redelkezik, hogy ezt a képzési formát az itézméy felvegye.

5 Az itézméy a szakképzı évfolyammal mőködı szakképzés területé már sikereket ért el a mővészeti képzés területé (divat-és stílustervezı), ezért megfotoladóvá vált egy mővészeti szakközépiskolai képzés bevezetése is. Eze a területe fogadi szeretéek sajátos evelési igéyő taulókat, akik itegrálta evelhetıek, oktathatóak és a megismerı fukciók vagy a viselkedés fejlıdéséek súlyos redelleességével küzdeek (diszlexia, diszgráfia vagy diszkalkulia, szakértıi bizottság szakértıi véleméye alapjá). Tekitettel arra, hogy a 2013/2014-es taévtıl felsıfokú szakképzés idítására középfokú oktatási itézméy már em vállalkozhat, így az emeltszitő középfokú képzésekre kell fekteti a hagsúlyt. Elsı körbe a mővészeti szakmacsoportba tartozó lakberedezı szak felvétele törtét, hisze a szakma a mővészeti szakközépiskolai képzés és a divat-és stílustervezı oktatásba illeszkedı szak. A harmadik fı elképzelés a pedagógiai szakszolgálat bevezetése az itézméybe. Mit ismeretes egyre több a fejlesztı evelésre szoruló gyermek és ellátottságuk em lefedett. Mivel az itézméy egyébkét is szerete fogadi sajátos evelési igéyő taulókat, melyhez a személyi és gyi feltételeket biztosítai kell, így a szabad kapacitás kitöltésére kisebb korosztály fejlesztését is felvállalhatá. Korai fejlesztés (3-6 évesekek) Ayres terápia, pszichoterápia, fejlesztı felkészítés (6-14 évesekek) alapozó terápia, pszichoterápia, mővészet terápia formájába. Az alapítváy a korábbi évek gyakorlatáak megfelelıe támogatta a fetartásába mőködı középiskola kezdeméyezéseit. Az itézméy alapító okiratát fetiek szerit módosította. A szakképzés területé az OKJ szakmák szakmai és vizsgakövetelméyeiek, illetve közpoti programjaiak folyamatos figyelemmel kísérésével új lehetséges szakok felvételével kapcsolatba az iskolavezetéssel egyeztetett. A szervezet a TISZK kereté belül szité részt vesz a szakképzést éritı iráyok, változások yomo követésébe. 8. Tárgyévi gazdálkodás bemutatása Az alapítváy közhaszú beszámoló készítésével tesz eleget beszámoló készítési kötelezettségéek. Eze belül a beszámoló alátámasztása kettıs köyvvitel vezetésével törtéik. A közhaszú beszámoló az egyszerősített beszámoló mérlegét, illetve a közhaszú eredméykimutatást foglalja magába. Az egyszerősített beszámoló mérlegéek eszköz oldala három fı sort tartalmaz: a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket, és az aktív idıbeli elhaolásokat, míg a forrás oldalo található a saját tıke, a kötelezettségek, és a passzív idıbeli elhaolások sor. Befektetett eszközök A befektetett eszközkét olya eszközök kerültek kimutatásra, amelyekek az a redeltetése, hogy az alapítváy tevékeységét legalább egy éve túl szolgálja. A befektetett eszközök körébe az immateriális javak, a gyi eszközök, valamit a befektetett pézügyi eszközök szerepelhetek. IMMATERIÁLIS JAVAK Szellemi termékek em szerepelek a beszámolóba, mivel az alapítváy em redelkezik ilye javakkal. TÁRGYI ESZKÖZÖK Mőszaki gépek beredezések között az oktatást elısegítı élkülözhetetle gépek, beredezések kerültek yilvátartásba. Irodaberedezések és felszerelések számla az igazgatási ügyviteli gyakat tartalmazza.

6 Nyilvátartásuk egyedi, értékbe és meyiségbe készül. A Számviteli törvéy által meghaozott költségek figyelembevételével kerülek yilvátartásba, üzembe helyezéskor. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Az alapítváy tagja az AbszolÚt Térségi Itegrált Szakképzı Közpotak. A tagi betétkét befizetett összeg szerepel a befektetett pézügyi eszközök között. Forgóeszközök A forgóeszközök mérlegsoraiba a készletek, a követelések az értékpapírok, valamit a pézeszközök szerepelek. KÉSZLETEK Az alapítváy em redelkezik készlettel. KÖVETELÉSEK A mérlegbe szereplı követelések köyv-szeriti, azaz bekerülési értéke vaak yilvátartva. Az alapítváyak kétes peresített követelése em volt. ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapírok mérlegsorba átmeeti jelleggel, em tartós befektetéskét vásárolt értékpapírok, rövid lejáratú állampapírok szerepelhetek. PÉNZESZKÖZÖK Betétszámlák (belföldi, Ft-ba kötött számlák) a mérleg fordulóapjá a pézitézet által megküldött bakkivoattal egyeztetett értékbe szerepelek a mérlegbe. Péz: A mérleg fordulóapjá a pézba lévı készpéz lelral alátámasztott értéke szerepel a mérlegbe. Aktív idıbeli elhaolások között azo költségek köre, melyek a következı évet terhelik, de még a gyévbe kerültek számlázásra. (elıfizetési díjak) Saját tıke INDULÓ TİKE Iduló tıkekét az alapító által redelkezésre bocsátott pézeszköz szerepel. TİKEVÁLTOZÁS A tıkeváltozás sorba szerepel a tıketartalék az eredméytartalék. LEKÖTÖTT TARTALÉK Nem szerepel a beszámolóba. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Nem szerepel a beszámolóba. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (Közhaszú tevékeységbıl)

7 A célszeriti tevékeység bevételébıl a ráfordításokat levova eredméyezi az értékét, mely a gyévbe egatív. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (Vállalkozási tevékeységbıl) Vállalkozási tevékeységet em folytatott a szervezet. CÉLTARTALÉK A gyévi mérlegbe em szerepel. KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettség a gyévbe em volt. A rövid lejáratú kötelezettség állomáyát a beszámolási idıszakot követıe kiegyelítésre kerülı, szállítói, sadalombiztosítási, továbbá költségvetési kötelezettségek, befizetések alkotják. Jeletıs tételt képvisel a kötelezettségek között, a fetartott iskoláak az elszámolást követıe átadásra elıírt összeg. a) Az értékcsökkeés elszámolásáak ismertetése Tervszeriti értékcsökkeési leíráskét az adótörvéy alapjá az év utolsó apjá meglévı gyi eszközök állomáyáak bruttó értéke utá számított amortizáció összege szerepel. Az ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközökél azoal elszámolásra kerül költségkét az amortizáció teljes összege. Ilye beszerzés a gyévi beszámolóba em szerepel. A ,- Ft beszerzési érték alatti, valamit a Tao. törvéy 2. számú melléklet alá tartozó 33%-os orma szeriti gyi eszközök értékcsökkeése 2 év alatt egyelı összegbe kerül leírásra. Terve felüli értékcsökkeés gyévbe em volt. A számviteli alapelvektıl eltérés ics. b) Elızı évek eredméy és mérleg helyesbítései A beszámoló em tartalmaz elızı évekre voatkozó jeletıs összegő hiba miatti helyesbítést

8 1. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel vagy adószám Alapítváy megevezése: INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Alapítváy címe: 1025 Budapest, Boróka u. 5/C EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉVI Sorszám A tétel megevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései adatok e Ft-ba Tárgyév Változás a b c d e f 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhaolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tıke ( sorok) I. INDULÓ TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (közhaszú tevékeységbıl) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (vállalkozási tevékeységbıl) E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhaolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, május 29. P. H. a szervezet képviselıje

9 Statisztikai számjel vagy adószám ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY CÍME: 1025 BUDAPEST BORÓKA U. 5/C A közhaszú beszámoló eredméy-kimutatása kiemelkedıe közhaszú alapítváyál év 1. Értékesítés ettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítméyek értéke A tétel megevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítési adatok E Ft-ba Tárgyév 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások adomáyok 4. Pézügyi mőveletek bevételei Redkívüli bevételek - alapítótól kapott befizetés - támogatások A) ÖSSZES BEVÉTEL ( ) ebbıl közhaszú tevékeység bevételei Ayagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások ebbıl: vezetı tisztségviselık juttatásai Értékcsökkeési leírás Egyéb ráfordítások Pézügyi mőveletek ráfordításai Redkívüli ráfordítások 0 0 B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( ) ebbıl:közhaszú tevékeység ráfordításai C) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (A-B) Adófizetési kötelezettség 0 0 D) ADÓZOTT EREDMÉNY (C-12) Jóváhagyott osztalék 0 0 E) TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D-13)

10 Statisztikai számjel vagy adószám ALAPÍTVÁNY MEGNEVEZÉSE: INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY CÍME: 1025 BUDAPEST BORÓKA U. 5/C A közhaszú beszámoló eredméy-kimutatása kiemelkedıe közhaszú alapítváyál év adatok E Ft-ba Tájékoztató adatok Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései A. Közpoti költségvetési támogatás 0 B. Helyi ökormáyzati költségvetési támogatás 0 Tárgyév C. Az Európai Uió strukturális alapjaiból, illetve a 0 0 Kohéziós Alapból yújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghaozott részéek adozó redelkezése szeriti felhaszálásról szóló évi CXXVI. tv. alapjá kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 Budapest, május 29. P.H. szervezet képviselı

11 Jele beszámolót a kuratórium tagjai a május 29.-é megtartott ülése egyhagúa elfogadták. Budapest, május 29. Soós Áges kuratóriumi elök

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3.

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló mérlege Eszközök A. Befektetett eszközök

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2006. év

Közhasznú jelentés 2006. év Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adószszám: 18964549-1-20 Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítvány Közhasznú jelentés 2006. év Keltezés: Zalaegerszeg, 2007. 05. 10. egyéb szervezet

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám Kattints az elérni kívánt oldal linkjére! Kiegészítő melléklet >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása >>>

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben