CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban"

Átírás

1 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok, ha azt állítom, hogy társadalmuk súlyos kulturális, gazdasági és köryezeti ehézségekkel küzd. Megszámlálhatatla azok száma, akik több évtizede próbálják ráiráyítai figyelmüket viselkedésük fetarthatatlaságára, haszálva akár szépirodalmi eszközöket, természettudomáyos defiíciókat vagy filozófiai, etikai fogalmakat. Úgy vettem észre ezek végkövetkeztetése mégis bizakodó: bár jeleleg mérhetetle itezitással pusztítjuk magukat és egyetle bolygókat, mégis, ha képesek vagyuk megváltoztati destruktív viselkedésüket, fe tuduk maradi. Ellekező esetbe az emberiség históriája csak egy rövid epizód lesz a Föld törtéetébe be a Stockholmba megredezett ENSZ-kofereciá fogalmazták meg először a köryezet és a társadalom világméretű válságáak problémáját emzetközi szite. Természetese a koferecia semmilye változást em hozott, és a problémák világméretűvé dagadtak. Az ENSZ részletesebb vizsgálatok utá életre hívta a Köryezet és Fejlődés Világbizottságot, amiek vezetője Gro Harlem Brudtlad volt. A bizottság yilváosságra hozta Közös jövők című jeletését 1987-be. (Gyulai, 2008:6 7) A jeletés hatására számos koferecia foglalkozott a köryezeti problémákkal, és több dokumetumot fogadtak el be 189 ENSZ tagállam kötelezte el magát, hogy 2015-ig egy yolc potba megfogalmazott programot hajt végre. A tervezet eve Milleiumi Fejlesztési Célok (Milleium Developmet Goals (MDG)). Az ENSZ dötése értelmébe ezeket a célkitűzéseket a civilek bevoásával lehet megvalósítai. 2 Ameyibe agyvoalúa kezelem a globális problémákkal foglalkozó eseméyek lajstromát az utóbbi évtizedekbe, akkor el is jutottuk a köryezeti problémák felismerésétől a globális problémák szoros összekapcsolódásáak megértéséig. CIVIL SZEMLE 2010/3 35

2 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 36 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Már a korábba említett ENSZ kofereciák is láttak kapcsolatot a köryezeti és a társadalmi problémák között, 3 azoba a MDG-vel yilvávalóvá vált, hogy egyik ehézség sem kezelhető izolálta. Köryezeti evelés Civil szervezetek gyakra tartaak iskolai foglalkozásokat a legkülöfélébb témákba, legye szó akár drogprevecióról, bűmegelőzésről, szexuális felvilágosításról, állati- és emberi jogokról, illetve természet- és köryezetvédelemről. A 243/2003. (XII. 17.) Korm. redelet 4 szerit a köryezeti evelés a közoktatás kiemelt fejlesztési feladata, az oktatás mide elemébe meg kell jeleie és segíteie kell a taulók személyiségéek fejlődését. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvéy módosításáról redelkező évi LXI. törvéy 35. (3) bekezdése értelmébe az iskolákak evelési programjuk részekét el kell készíteiük köryezeti evelési programjukat is. 5 Az iskolai köryezeti evelés programok alapja az elsősorba köryezetvédő civil szervezetek 6 által szerkesztett Nemzeti Köryezeti Nevelési Stratégia című dokumetum. (Vásárhelyi, 2003) Már a Stratégia is tisztázza, hogy a köryezet alatt komplex módo a természeti, mesterséges (alkotott) és társadalmi köryezetet kell érteük, és a társadalom mide területét (közoktatást, médiát, államigazgatást, magáéletet, művészeteket) be kell voi a célok megvalósulásába, aak érdekébe, hogy a köryezeti tudatformálás eredméyeképpe a természeti és emberi köryezet állapotába tartós és megalapozott javulás következzék be. (Vásárhelyi, 2003:1 2) A fetebb említett kormáyredelet is mutatja, hogy az oktatásügy is reagált a köryezeti problémák közös megoldásáak igéyére. Tapasztalatom szerit azoba az iskolák az elvárások elleére sem redelkezek semmilye kokrét köryezeti evelés stratégiával, és főleg em olya komplex, redszer-szemléletű programmal, amit a Stratégia is elvár. (Vásárhelyi, 2003:19) Kötelezettségeikek redszerit köryezeti apoko, vagy rövid előadássorozatoko teszek eleget, amiek leboyolítására alkalmakét civil szervezeteket is meghívak. 7 A Stratégia, bár kiváló szakmai segédayag, komoly elméleti és módszertai alapokkal, és kitér a köryezeti problémáko túl a teljes élő köryezet jeleségeire, mégis a globális evelés programhoz képest számos kérdésre kéytele túl általáosa, vagy egyáltalá em kitéri. A köryezeti evelés, ahogy defiíciója is fogalmaz ikább a köryezettel való harmoikus együttélés evelésére kocetrál, (Vásárhelyi, 2003:12) semmit a globális folyamatok összefüggéseiek feltárása, legye szó akár a gazdasági vagy társadalmi jeleségek megértéséről. 36 CIVIL SZEMLE 2010/3

3 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 37 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Globális evelés A köryezeti evelés már agyjából hatva éve haszálatos fogalom, de az elmúlt évtizedekbe megjeletek a köryezeti evelés testvérei, a fetarthatóságra evelés 8 és a globális evelés. Ezek megevezésükbe is tartalmazzák azt az összetettséget, amely fokozatosa a köryezeti evelés teré is kialakult, és talá tovább is léptek azo. Így modhatjuk, hogy míg a köryezeti evelés az alapokat fektette le, a fetarthatóságra evelés a célt fogalmazza meg, addig a globális evelés a feladat dimezióját. Az Európai Taács által 1990-be, Lisszaboba létrehozott Észak-Dél Közpot (North-South Cetre of the Coucil of Europe), hivatalos evé az Európai Közpot a Globális Egymásrautaltságért és Szolidaritásért (Europea Cetre for Global Iterdepedece ad Solidarity) koordiálja a Globális Nevelési Programot, 9 amiek célja az oktatásügybe itegráli az MDG eszmeiségét. A globális evelés törtéetéek egyik, meghatározó mozzaata, a holladiai Maast - richtba tartott Global Educatio i Europe to 2015 kogresszus, melyet az Észak- Dél Közpot szervezett. (da Silva, 2008:5) A kogresszuso kétszáz delegált, több mit ötve országból, megpróbált olya elméleti és gyakorlati ütemtervet kidolgozi, mely illeszkedik a MDG célkitűzéseihez és megpróbálja elősegítei aak megvalósítását. A globális evelés kocepciója tehát a MDG egyik gyakorlati programja lehet az oktatásügybe. Ezt a megvalósítási tervet kiegészítik a globális evelés gyakorlatához kapcsolódó fejezetek, illetve elkötelezettségek megerősítése, miszerit a civil szféráak és a politikai szitek együtt kell dolgozia egy megfelelő kapcsolati háló kiépítésé, és aak hatékoy működésé. A maastrichti kogresszus meghatározta a globális evelés defiícióját: Globális evelés olya evelés, amely kiyitja az emberek szemét, kitárja lelküket a világ realitásai felé és ráébreszti őket, hogy létrehozzaak egy olya világot, melybe az igazság, a méltáyosság és az emberi jogok mideki számára elérhetőek. (da Silva, 2008:8) A globális evelés gyakorlatához hozzákapcsolják a em-formális evelés kifejezést, ami a globális evelés metodológiájáak az alapját adja. Midez azért fotos, mert egy, a gyakorlati életbe is haszosítható speciális ismeretayagot biztosabba lehet átadi egy gyakorlati módszerrel. Emellett a em-formális módszerekkel léyegesebb hatékoy a globális problémák iráti érzékeyítés folyamata, hisze olya szituációs játékokat is tartalmaz a globális evelés metodológiája, melyek segítségével a diákok a saját bőrükö érezhetik a globalizációs jeleség ehézségeit. A globális evelés tehát egy olya iterdiszcipliáris terület, mely kiterjed a formális, a em formális és az iformális oktatás területeire egyarát. (Blahó Streer, 2008:5) Így, a hagyomáyos, frotális oktatás területei (földrajz, törtéelem, irodalom, stb.) mellett szorosa kapcsolódik a következő, fiatalokat itegráló oktatási formákhoz, tevékeységekhez: CIVIL SZEMLE 2010/3 37

4 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 38 A globális evelés a emzeti tatervekbe (Davis Coupez, 2006) című dokumetum aak a kutatásak az eredméyeit mutatja be, melyet a CONCORD 11 globális evelés fórumáak tatervekkel foglalkozó csoportja készített a globális evelés formális oktatási szektorába betöltött szerepéről, összehasolítva aak itegrálását az egyes tagállamok iskolai taterveibe 2006-ba. A kutatásból többek között kiderül, hogy a globális evelés program elsősorba a hagyomáyos, humá tatárgyakba (mit a törtéelem és földrajz) jeleek meg, illetve, hogy a globális evelés paradigma a emzeti tatervek dokumetumaiba em lelhető fel (Davis, Coupez, 2006:4 5). Ez az adat több szempotból is jeletőséggel bír. A globális problémák irát érzékeyítés lehetősége egyrészt a törtéelem- és földrajzoktatásba lee adott, mivel azoba a emzeti tatervekbe ez a kérdéskör kokréta em jeleik meg, az iskolai ayagok is agyvoalúa kezelik a témát. Magyarországo az egyes tatárgyakhoz számos külöféle taköyv va forgalomba. Ez egyrészt diamikussá teheti az oktatást, hisze mide pedagógus a saját és osztálya attitűdjéhez mérte választhat taköyvet, azoba a taköyvek iformációtartalmáak elleőrzését megehezíti. Azt leszögezhetjük, hogy a hazai taköyvkíálatba midössze a földrajz taköyvek reagálak érdembe a globális problémákra (és éháy etika taköyvbe vaak utalások). 12 Azoba a törtéelem, az irodalom vagy akár a biológia taköyvekbe em jeleik meg ez a kérdés, így a pedagógus felkészültségétől és elkötelezettségtől függ ezek megemlítése. Szerecsére azt a hiáyt, ami a felgyorsult világ változásaira lassa reagáló közoktatásba a globális problémák oktatásával kapcsolatba kialakult, több civil szervezet próbálja valamilye módo pótoli. Míg a köryezeti evelés kocepciójáak magyarországi kidolgozásába és megvalósításába elsősorba köryezetvédelmi szervezetek veszek részt, addig a gloközösségek ÉS CIVIL TÁRSADALOM Oktatás és képzés a fejlődésért / emzetközi fejlesztési képzés, szolidaritásra evelés Emberi jogi oktatás Fetarthatóságért evelés Békére evelés Iterkulturális taulás / kultúrák, vallások közötti megértés Polgárrá evelés Nemek közötti egyelőség Népesedési és egészségre evelés Médiaoktatás / reklámkritikus, köryezettudatos vásárlóvá evelés, fogyasztó - vé del mi képzés Köryezeti evelés, köryezettudatosságra evelés / állatvédelem 10 Iskolai gyakorlatok 38 CIVIL SZEMLE 2010/3

5 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 39 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM bális evelés program kocepciója a civil szervezetek között szélesebb körű együttműködést tesz lehetővé. Azt, hogy milye szervezetek részvételével zajlik a hazai globális evelés program, viszoylag köyű lokalizáli ba a HAND Szövetség Globális Nevelés Mukacsoportja bemutatkozott a Globális evelés ahogy mi csiáljuk (Blahó, Streer: 2008) című kiadváyba, melybe 11 szervezetet jelölek meg tagkét. 13 Ezek egymástól léyegese eltérő arculattal, küldetéssel redelkezek. Természetese vaak elsősorba köryezetvédelmemmel foglalkozó szervezetek (ZöFi, Zöld- Híd Alapítváy), de találhatuk segélyszervezeteket (Magyar Ökomeikus Segélyszervezet, Magyar Ökétesküldő Alapítváy) vagy direkt globalizációkritikára kocetráló alapítváyokat, egyesületeket (Athropolis Egyesület, Artemisszió Alapítváy, Védegylet Egyesület). A felsorolt lista em teljes, hisze a Globális Nevelés Mukacsoporto kívül is kezdeek a civil szervezetek globális evelések hívott programokat szervezi, megvalósítai. 14 Ez a szerkezeti sokszíűség jól mutatja a teljes körű reflektálási igéyt a globális problémákra. Természetese a felsorolt szervezetek tevékeysége em redukálódik csupá az oktatásra. Számos egyéb programot (kofereciákat, figyelemfelkeltő akciókat, redezvéyeket, iteraktív oktatótermet) szervezek arculatukhoz, habitusukhoz mérte. A pécsi Zöld-Híd Alapítváy 15 jeletős eredméyeket köyvelhet el a hazai globális evelés képzés előremozdításába. A Globális evelés Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolá kívüli eveléséhez (Berecz, 2006) az egyik első magyar yelvű szakmódszertai kiadváy, és egybe a legkedveltebb is, szite mide érdekelt hivatkozik rá valamilye módo ba az alapítváy három iskolát éritő globális evelés programot szervezett az osztrák Südwid Agetur-ral közöse. Az osztrák szervezet több magyarországi programo is részt vett korábba. (Galambos, 2009:93) A Pécsett zajló Globális értékek evelés egy igazságosabb és egyelőbb világért projekt (továbbiakba Globális értékek) az EU-PLATTFORM 16 Regioal Partership Program támogatta. 17 A Globális értékek program vezető facilitátora Foyódi Szabolcs volt. Három pécsi iskolába zajlott szite egy időbe a program. A Deák Ferec Gyakorló Gimázium és Általáos Iskolába 18 (továbbiakba Deák) osztályfőöki-, a Pécsi Kereskedelmi, Idegeforgalmi és Vedéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolába (KIVISZ) földrajzóráko, 19 míg a Gadhi Közalapítváyi Gimázium és Kollégiumba 20 (Gadhi) pedig természettudomáyos epochákba 21 folytak a foglalkozások. A projekt eredméyességéek feltérképezéséhez elegedhetetle aak céljaiak megértése, feldolgozása: A diákok érzékeységéek felkeltése az ENSZ által kiadott Milleiumi Fejlesztési Célokba megfogalmazott globális világproblémák irát. Középtávú projektek megvalósítása a középiskolai osztályokba az extrém szegéység és éhezés problematikájára fókuszálva, lokális és globális szite. A globális evelés témaköreiek, eszközeiek bemutatása. CIVIL SZEMLE 2010/3 39

6 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 40 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM A magyar középiskolai földrajz taayag globális problémák és ahhoz kapcsolódó fejezeteiek tudatossá tétele és megjeleítése a gyakorlatba. A globális dimezió, globalizáció, a lokális-globális, a globális folyamatok, fogalmak tudatosítása a résztvevők körébe. Az öálló kutatómuka, forráselemzés fejlesztése. A felelősségvállalás, egymásrautaltság, egymás elfogadásáak és segítéséek hagsúlyozása. A mukamegosztás, kooperatív taulás elősegítése. A tatárgyak közötti komplexitás előmozdítása. A program megvalósításáak módszerekét a projektmódszert 22 határozták meg. Ez illeszkedik a maastrichti deklarációba megfogalmazott iráyvoalakhoz, illetve a emzetközi stadardokhoz. A projektoktatás olya taítási-taulási egység, mely meghatározott idő alatt, az iskola falai belül és kívül egyarát zajlik. Kokrét célok, feladatatok, és ütemterv jellemzi, továbbá valamilye eredméyel és aak széles körű bemutatásával zárul. (Foyódi, 2008:6) A kooperatív- és a projektmódszerrel elvárt eredméyek olya projektalkotások voltak, amelyek mid szakmailag, mid esztétikailag kifejezik a megvalósított projekttémákat, illetve elősegítik a diákok aktív szerepvállalását a Milleiumi Fejlesztési Célokba megfogalmazott problémák megoldásába. 23 A projekt tehát akkor zárult teljes mértékbe eredméyese, ha a programba részt vett diákok érzékeyé váltak a globális világ problémái irát, és olya szemléletváltozás törtéik áluk, ami ösztözi őket a globális problémák jele esetbe a Milleiumi Fejlesztési Célokba is meghatározott globális méretű extrém szegéység felszámolásába. A program zárása utá egy évvel elkészített hatásvizsgálat eredméye szerit, a diákok közül soka em ismerték fel saját éritettségüket a globális szegéység fetartásába, érzékeységük a probléma irát em alakult ki maradéktalaul. Azoba kijelethető, hogy a projekt eredméyekkét a résztvevő diákok tájékozottabbak lettek a témát illetőe. Kiderült még, hogy míg a három iskolából kettőbe érdeklődve és lelkese fogadtál a Globális értékek programot, addig a harmadik iskola mereve, felszíese kezelte azt. A vezető taár szerit a középiskola feladata a felvételi vizsgákra való felkészítés, és em a globális szegéység (vagy a globális problémák) feldolgozása. A globális evelés programok szervezéséek szempotjából szép múltra visszatekitő, 1998 óta oprofit közhaszú szervezetkét működő Artemisszió Alapítváy 24 Koppáy Judit vezetése mellett egy szíes és komoly eredméyeket felvoultató programot szervezett 2007 és 2010 jauárja között. Az Iskolák a világért projekt zárókofereciájáról készült kötet szerit a program égy ország (Ausztria, Magyarország, Lettország és Szlovéia) parterszervezetit egyesítette, hogy módszereket, ayagokat és képzéseket dolgozzaak ki a globális evelésre voatkozóa. (Koppáy Maier Suša Wieser, 2009:5) A projekt középpotjába a mezőgazdasági 40 CIVIL SZEMLE 2010/3

7 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 41 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM termékek tisztességtele emzetközi kereskedelme állt, hisze a mezőgazdaság és a kereskedelem a fetartható globális fejlesztési parterségek létrehozásáak két létfotosságú kérdése, illetve az éhezés és a szegéység ellei küzdelem legfotosabb eszközei, és jeletős hatást gyakorolak a köryezetre. Emellett a szervezők fő törekvése volt, hogy külöböző típusú, az iskolai oktatásba haszálható segédayagokat dolgozzaak ki. 25 Szükséges volt ez midazért ahogy a zárókoferecia kötete leszögezi, mert az iskolai tatervekből és az oktatási folyamatból általába hiáyozak a globális témák. (Koppáy Maier Suša Wieser, 2009:5) A projekt időtartama alatt a résztvevő szervezetek képzéseket tartottak 1300 pedagógusak és foglalkozásokat 2300 diákak, illetve kifejlesztettek 50 külöböző pedagógiai ayagot. Magyarországo a taárképzésbe 79 pedagógus vett részt, akik közül a többség szereté és tudá alkalmazi a képzések alatt elsajátított globális evelés módszereket mideapi mukájuk sorá, az iskolai workshopok alkalmából pedig 171 diák tevékeykedett közöse. A taárképzés hatására az globális evelés godolatiságával elért taulók száma több ezer lehet. A projektet záró következtetés megemlíti, hogy a taárok által haszált globális eveléssel kapcsolatos módszerek eredméyességéek folyamatos visszakövetése eheze volt megoldható. Magyarországo a pedagógusok jeletőse meg vaak terhelve az órai mukával és egyéb admiisztratív kötelezettségekkel, ezért gyakra sem idejük sem eergiájuk ics a visszakövető kérdőívek elkészítéséhez. A diákokról elmodható, hogy a workshopok felkeltették érdeklődésüket a projekt témája irát, azoba az attitűd és az értékek megváltoztatása gyakra ehéz a programok rövidsége miatt. Ezért az Artemisszió a jövőbe szereté magát elkötelezi hosszabb távú muka és együttműködés irát az egyes iskolákkal. Idé az Artemisszió egyik hazai szervezője volt a Magyar Ökumeikus Segélyszervezet mellett a Balatoszemese megredezésre került Developmet Educatio Summer Schoolak: A CONCORD/DEEEP Globális Nevelés Nyári egyeteme (DESS) évekét ismétlődő agyszabású és agy presztízsű redezvéy, mely mide évbe más európai helyszíe kerül megredezésre. Az yári egyetem témája: az iskolák, mit a globális evelés meghatározó szereplői, míg általáos célja: a civil szervezetek és az iskolák közötti együttműködés javítása a globális evelés területé volt. Az eseméy alatt a résztvevők égy külöféle csoportba (Köryezeti Fetarthatóság, Gazdaság és Fogyasztás, Szegéység és Diverzitás) végeztek mukát. A csoportmuká kívül külöböző témájú előadásokat is meghallgattak ayayelvi szakértőktől. Az egyhetes muka csúcspotjakét az úgyevezett Local Actio Day keretébe az elméleti megalapozás utá a résztvevők a tettek mezejére léptek: két 45 perces foglalkozást tartottak a helyi általáos iskolába 5. és a 6. osztályokak. A hazai résztvevők elmodása alapjá a muka elég ehézkese idult, hisze a csoportokba mideki más ayayelve beszélt, illetve midekiek külöbözőek voltak az addigi tapasztalatai és véleméyei, és midezek mellett agyo kevés idő állt a redelkezésre. A kezdeti ehézségek elleére azoba programok CIVIL SZEMLE 2010/3 41

8 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 42 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM olyayira sikeresek bizoyultak, hogy a foglalkozás utá a gyerekek például autogramokat kértek a résztvevőktől, akik a világ több kotieséről érkeztek. A magyarországi köryezetvédelmi és globalizációkritikus civil szervezetek között fiatalosak és ledületesek ismert Zöld Fiatalok Egyesület (ZöFi) pedagógusai redszerese tartaak globális evelés foglalkozásokat Budapeste és Pécsett. Az egyesület 2008-ba jeletette meg Tükörbe a világ című játékgyűjteméyét, (Balogh Jagodics Kökéyesi, 2008) mely kilec alapvető emberi szükséglet 26 köré szerveződik. Azoba a Tükörbe a világ elevezés em csupá egy oktatási segédayag címe, haem egy országos iteraktív kiállítás és oktatási tevékeység elevezése is. Az így komplex, három részből álló (iteraktív kiállítások országszerte, workshopok, kiadváyok) egység hívható Tükörbe a világ 27 programak. A kiállítások leboyolításához az egyesület tárlatvezetőket alkalmazott. A tárlatvezetők elsősorba a globális problémák irát érzékey, azok megoldására törekvő egyetemista fiatalok, akiket a program keretei belül egy előzetes elbeszélgetés alapjá válogattak ki, majd egy két apos képzés utá el tudták kezdei a mukát. Feladatuk volt az iskolás csoportok vezetése a kiállításo. A projekt társszervezete a Cellux Csoport, 28 támogatója pedig az ÖKO-Pack Noprofit Kft. 29 és A Nemzeti Fetartható Fejlődési Taács 30 Az egyesület pécsi csoportjáak globális eveléssel foglalkozó tréerei idé egy agyszabású egyetemi projekt keretei belül globális evelés kurzusokat fogak tartai a Pécsi Tudomáyegyetem pedagógia szakos hallgatóiak. A pécsi székhelyű Az emberség erejével Alapítváy 31 Meedék evet kapott programja kiváló példa arra, hogy egy oprofit civil szervezet, sajátos arculattal és érdeklődési körrel (jele esetbe speciálisa az emberi jogok) hogya helyezi mukájába a globális evelés eszmeiségét és módszertaát februárjába kezdtek el műhelyeket tartai iskolai keretek között, 90 perces időtartamba. Többféle tematika készült az érdeklődő itézméyek számára, legkeresettebbekek az előítéletek, a közösségfejlesztés és az emberi jogok alapjai bizoyultak. Érdekes megjegyzést tett számomra a program vezető koordiátora: elmodása szerit az egyik pécsi iskola osztályfőöke azért hívta meg az egyesületet, mert osztályába több, szélsőségese godolkodó, rasszista és kirekesztő ideológiákat hirdető csoportokba verődött fiatal járt, és mivel az iskolai keret em adott lehetőséget ezekek a godolatokak a kezelésére, az alapítváyt hívták emberi jogi foglalkozások megtartására yará, júius 5-é megyílt az első magyar Globális Nevelés Tudásközpot 32 Budapeste, ami yilvávalóvá teszi a globalizáció kritikai oktatásáak fotosságát és aktualitását a társadalmi felelősségvállalás fejlődésbe. A Tudásközpot koordiátora az az Athropolis Atropológiai Közhaszú Egyesület, 33 akik megjeletették a Globalizációs túlélőköyv középiskolásokak (Barta Blahó, 2007) című taköyvet, ami azzal a lehetőséggel kecsegtet, hogy a globális evelés szemlélet a frotális oktatásba is be tud kerüli, amellett, hogy a taköyv kiváló és élkülözhetetle segédayag, ha valaki a globális problémák oktatását szereté gyakoroli. 42 CIVIL SZEMLE 2010/3

9 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Végszó Természetese a hazai globális evelés szítér em csupá azokak az egyesületekek a mukájából áll, akiket felsoroltam. Kimaradt a BOCS Alapítváy, akik mid gyakorlati, mit elméleti szite meghatározó szereplői a globális evelés programak, de kimaradt a Védegylet Egyesület is, akik többek között a Méltáyos Kereskedelem hazai épszerűsítésé, illetve az iskolai oktatásba való beillesztésé fáradozak, de emellett Globál Projekt elevezésű, kritikai filmekkel fogalakozó mukacsoportjuk folyamatosa haszos segédayagokkal segítik a globális evelés programot. Sajos em volt lehetőségem mide szervezet mukáját bemutati, így arra törekedetem, hogy éháy példával egy viszoylag általáos keretbe mutassam be a globális problémákkal foglalkozó szervezetek iskolai programjait. A pozitív gyakorlatok mellett yilvá számos probléma, ehézség is megemlíthető. A már korábba említett magyarországi iskolák merevségétől kezdve, a diákok eheze kezelhető érdekteleségé át egésze a szervezetek pézhiáyáig, mid komoly ehézséget jeleteek. Mivel a civil szervezetek legikább projektpézekből tudják dotáli saját képzéseiket, ezért ha egy forrás elapad, akkor a civil szervezetekek váriuk kell a következő forrásra. Ez a folyamatos programok kidolgozását agyba gátolja. A középiskolák pedig em tehetik meg, hogy a civil szervezetek aktivistáit főállásba foglalkoztati tudják. Ebből egyees úto következik az eredméyek elleőrzéséek problémája. Miutá egy civil szervezet lefuttatta programját egy iskolába, majd péze felélésével kivoult oa, em tudja elleőrizi mukája eredméyességét vagy eredméyteleségét. Pedig az a globális evelés hazai fejlődéséhez az esetleges hibák feldolgozásához a visszajelzések alapjá élkülözhetetle lee. Az a terv, hogy a civil szférát be lehesse építei a magyar közoktatásba, számos érdekes és izgalmas lehetőséggel kecsegtet. Vajo meyire utópisztikus az az idea, hogy a földrajz óráko, akár több oktató (egy taár és egy civil aktivista) is részt vegye? Vajo lehetséges-e, hogy a globalizációs kérdések és a megoldási javaslatok akár az egyetemi oktatásba is megjelejeek? Ha a válasz ezekre a kérdésekre ige, akkor ez meyibe igéyel újfajta hozzáállást az oktatáspolitikához? Jegyzetek 1 Néháy jeletősebb eseméy és dokumetum a teljesség igéy élkül: Riói Köryezet és Fejlődés Koferecia (Rio de Jaeiro, 1992), Feladatok a 21. századra (Ageda 21), Éghajlatváltozás Keretegyezméy, stb.; Világ-Csúcskoferecia a Fetartható Fejlődésről (Johaesburg, 2002), Johaesburgi Nyilatkozat a Fetartható Fejlődésről; (Gyulai, 2008:8 9) a redszerit Brazíliába tartott Világ Szociális Fórum 2001 óta kerül megredezésre. (Datas, 2005) 2 Milleiumi Fejlesztési Célok: 1. A súlyos szegéység és éhíség leküzdése; 2. A midekire kiterjedő alapfokú oktatás; 3. A emek közötti esélyegyelőség előmozdítása 4. A gyermekhaladóság csökketése; 5. Az ayák egészségéek védelme, a gyermekágyi halálozás csökketése; 6. A HIV/AIDS, a malária és egyéb betegségek leküzdése; 7. Fetartható fejlődés köryezeti szempotból; 8. A világ országaiak együttműködése a fejlődés érdekébe. CIVIL SZEMLE 2010/3 43

10 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 44 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM 3 A Brudtlad jeletésből kiderül: A fetarthatatla világ oka a szegéység, mert a szegéyek túlzott mértékbe haszálják a köryezetüket. A világak gazdasági övekedésre va szüksége, hogy a szegéyek gazdagabbak legyeek, hogy legyeek források a társadalmi és köryezeti problémák kompezálására. (Gyulai, 2008:7) 4 A redelet letölthető ie: Többek között: CSEMETE, Föld Napja Alapítváy, HuMuSz, Levegő Mukacsoport, Magyar Természetvédők Szövetsége 7 É magam is jó pár olya köryezetvédelmi apo voltam már, ahol gyakra több osztályyi gyerekkel kellett foglalkozuk, akár egész apo át, úgy, hogy az adott iskolák pedagógusai részt sem vettek a foglalkozásoko be, az UNESCO támogatásával a Tudatos Vásárlók Egyesülete (www.tve.hu) megjeletette a YouthXChage című képzési csomagját a felelős fogyasztásról. (Újhegyi, 2006) A kiadváy hagsúlyozza, hogy a fetarthatóság taulása megkívá egy olya jövőképet a társadalomtól, mely em csupá ökológiailag, de szociálisa, gazdaságilag és politikailag is fetartható. 9 Bővebbe: 10 Global Educatio is uderstood to ecompass Developmet Educatio, Huma Rights Educatio, Educatio for Sustaiability, Educatio for Peace ad Coflict Prevetio ad Itercultural Educatio as well as the global dimesio of Educatio for Citizeship. (da Silva, 2008:8) Ez az átfogó kocepció és iráymutatás kiegészíthető még a Köryezeti evelés fogalmával, ahogy azt a Globális evelés (Berecz 2006:14) című kiadváy is teszi, ezt a kiegészítést vastagított betűkkel, míg a dőlt betűs kiegészítéseket a Globális evelés ahogy mi csiáljuk (Blahó Streer, 2008:5) alapjá tettem meg Dr. Berek Áges és szerzőtársai taköyveibe például egy teljes fejezet szól a globális problémákról. A furcsaság midössze ayi, hogy a kilecedikes és tízedikes taköyvbe a globális problémákról szóló fejezet szite szóról-szóra megegyezik. 13 Afrikáért Alapítváy, Athropolis Egyesület, Artemisszió Alapítváy, BOCS Alapítváy, Magyar Ökumeikus Segélyszervezet, Magyar Ökétesküldő Alapítváy, Demokratikus Ifjúságért Alapítváy (DIA), UNICEF Magyar Bizottság, Védegylet Egyesület, Zöld Fiatalok Egyesület (ZÖFI), Zöld-Híd Alapítváy. A Globális Nevelés Mukacsoport weboldala (http://www.had.org.hu/mukacsoportok.shtml) két másik alapítváyt is megemlít taggét: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítváy (DemNet) és Plaet Alapítváy. A Plaet Alapítváy hosszú ideje befejezte működését. 14 Néháy példával élve: A Messzelátó Egyesület (www.messzelato.hu) tartott globális evelés programot, az Emberség erejével Alapítváy (www.emberseg.hu) pedig pedagógia programjai alatt egyre többször utal a globális evelés kocepciójára, és valósítja meg azt. 15 Hivatalos weboldal: A Zöld-Híd Alapítváy közhaszúsági jeletése részletes elszámolást yújt. Letölthető ie: Az epochális oktatási redszerbe a tatárgyak helyét 3 6 hét terjedelmű tematikus egységek, az úgyevezett epochák veszik át. Ezekbe a taulási modulokba a logikailag összetartozó elemek em elkülöülte, haem lehetőség szerit azok összetettségébe, az egésztől a rész felé haladva kerülek tárgyalásra. (Foyódi, 2008:13) 22 A projektmódszert a szakképzése túli oktatásra a pragmatista filozófus Joh Dewey terjesztette ki (M. Nádasi Mária, 2003:9) 23 Felsorolt projekttémák: szoborkészítés. falfestés, patomim jeleet, redezvéyszervezés a rászorulók támogatására, terepmuka, plakátkészítés, kreatív projekt CIVIL SZEMLE 2010/3

11 csz24_csz12 skadi.qxd :57 Page 45 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM 25 A program teljes dokumetációja igyeese letölthető az alábbi likekről: - haus.at/, 42&lag=hu 26 Tudás, Túlélés, Választás, Alkotás, Idetitás, Piheés, Biztoság, Szeretet, Részvétel Irodalom Barta Géza Blahó György (2007): Globalizációs túlélőköyv középiskolásokak. Budapest: Athroplis. Berecz Ági (2006): Globális evelés Oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolá kívüli eveléséhez. Pécs: Zöld-Híd Alapítváy. Blahó Györgyi Streer Szilárd (2008): Globális evelés ahogy mi csiáljuk. Budapest: Nemzetközi Humaitárius és Fejlesztési Civil Szövetség. Galambos Attila (2009): A globális problémák oktatásáak lehetőségei, metodológiája. I: Bertók Rózsa (szerk.): Pedagógusetika. Pécs: ETHOSZ. Datas, Iracema (2005): World Social Forum. Rio de Jaeiro: IBASE. Davis, Pete Coupez, Carole (2007): A globális evelés a emzeti tatervekbe. Brüsszel: DEEEP. da Silva, Miguel Carvalho (2008): Global Educatio Guidelies. Lisbo: North-South Cetre of the Coucil of Europe. Gyulai Ivá (2008): Kérdések és válaszok a fetartható fejlődésről. Budapest: Magyar Természetvédők Szövetsége. HAND Nemzetközi Humaitárius és Fejlesztési Civil Szövetség. Koppáy J. Maier T. Suša R. Wieser A. (2009): Iskolák a világért A globális evelés beillesztése az iskolai tatervbe. Budapest: Artemisszió Alapítváy. Közös Jövők jeletés. Report of the World Commissio o Eviromet ad Developmet: Our Commo Future. M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Budapest: Godolat Kiadói Kör. Vásárhelyi Tamás Viktor Adrás (2003): Nemzeti Köryezeti Nevelési Stratégia. Budapest: Magyar Köryezeti Nevelési Egyesület. Ujhegyi Kata (2002): Youth X Chage, képzési csomag a felelős fogyasztásról. Budapest: Tudatos Vásárlók Egyesülete. CIVIL SZEMLE 2010/3 45

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele

CIVIL VERDIKT. ELMÉLETILEGnn. Elõzmények. CIVIL SZEMLE n 2007/1 n n n n n n n19. Márkus Eszter. Az egyesületek nyilvántartásba vétele csz10 elm 2 birosag.qxd 2007. 02. 25. 17:56 Page 19 ELMÉLETILEG CIVIL VERDIKT Az egyesületek yilvátartásba vétele Márkus Eszter Ilye eddig még em volt. A megyei bíróságok, ítélõtáblák és fõügyészségek

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY

INTERSTÚDIUM ALAPÍTVÁNY Adószám: 19660011-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Nyilvátartási szám: 1261 Közhaszú szervezet yilvátartásba vételi száma: 14.Pk65.072/12. Közhaszú tevékeységéek cél szeriti tevékeysége: evelés és

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI

A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI csz10 tars 1 porub.qxd 2007. 02. 25. 18:16 Page 71 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT LEHETÕSÉGEI A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAMBAN A partersége alapuló állami pályáztatási modell értékelése Porubcsászki

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy.

Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése. 93/2011. (X. 21.) Kgy. Baraya megye közoktatásáak feladatellátási, itézméyhálózat működtetési és fejlesztési terve kiegészítése 93/2011. (X. 21.) Kgy. Határozat A Baraya Megyei Ökormáyzat Közgyűlése a Baraya megye közoktatásáak

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet

Akadálymentes? Fogyatékkal élő nők a szülészeti ellátásban (várandósgondozás, szülés, anyaság) D emnet Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátásba (váradósgodozás, szülés, ayaság) D emet 1 Ez a kiadváy a Születésház Egyesület Akadálymetes? Fogyatékkal élő ők a szülészeti ellátóredszerbe (váradósgodozás,

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE csz10 tars 2 zam.qxd 2007. 02. 25. 18:18 Page 91 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR JÖVÕJE A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSÉBEN AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kitartottság vagy itegráció a felzárkózás

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE Cgád Város Ökormáyzat HIVATALI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 05 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a hvatal folyamatok fejlesztéséek szabályozása. Jele eljárás meghatározza a fejlesztés lefolytatásáak

Részletesebben

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum

Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum www.bme.de/cee Első Közép- és Kelet- Európai Beszerzési és Beszállítói Fórum BESZERZÉS BESZÁLLÍTÁS 2014. OKTÓBER 16. BOSCOLO BUDAPEST, MAGYARORSZÁG Az EU keleti bővítéséek 10 éve Beszerzés Kelet- és Közép-Európába:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

CIVILEK A KLÍMATÁRGYALÁSOK ÁRNYÉKÁBAN Egy koppenhágai út margójára

CIVILEK A KLÍMATÁRGYALÁSOK ÁRNYÉKÁBAN Egy koppenhágai út margójára csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 63 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM CIVILEK A KLÍMATÁRGYALÁSOK ÁRNYÉKÁBAN Egy koppehágai út margójára Glied Viktor 2009. december 8-17. között Koppehágába az ENSZ égisze

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI

A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI A ZÁHONYON ÁTHALADÓ ÉS KELET FELÉ TARTÓ VASÚTI ÁRUFORGALOM KILÁTÁSAI Bak Dées, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2012. szeptember 25. A ÁRUFORGALOM EURÓPÁBÓL ÁZSIÁBA Európából keletre

Részletesebben

XVIII. évfolyam 12. szám, 2014. december. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XVIII. évfolyam 12. szám, 2014. december. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 12. szám, 2014. december 195 Ft KÖZÉLETI LAP A katolikus temetõ üzemeltetésérõl tárgyaltak Horváth Zsolt polgármester tárgyalt a katolikus temetõ üzemeltetésérõl a tulajdoos katolikus egyházközség

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

csz25_csz12 skandi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz25_csz12 skandi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 1 CIVIL SZEMLE csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges.

Izolált rendszer falai: sem munkavégzés, sem a rendszer állapotának munkavégzés nélküli megváltoztatása nem lehetséges. ERMODINMIK I. FÉELE els eergia: megmaraó meyiség egy izolált reszerbe (eergiamegmaraás törvéye) mikroszkóikus kifejezését láttuk Izolált reszer falai: sem mukavégzés sem a reszer állaotáak mukavégzés élküli

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

195 Ft. XVIII. évfolyam 9. szám, 2014. szeptember KÖZÉLETI LAP

195 Ft. XVIII. évfolyam 9. szám, 2014. szeptember KÖZÉLETI LAP XVIII. évfolyam 9. szám, 2014. szeptember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Cadet: Noszkó Dóra - Szabó Kitti bot duó EB/VB10. hely, bot miiformáció EB/VB 9. hely, bot összetett csapatversey EB/VB 6. hely, Juior: Balázs

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: 15810795-2-15 Email: tiszalokvaros@gmail.

Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: 15810795-2-15 Email: tiszalokvaros@gmail. Tiszalök Város Ökormáyzata Városüzemeltetési Itézméye Tiszalök, Kossuth út 67. Adószám: 15810795-2-15 El: tiszalokvaros@gl.com Tiszalök Város Ökormáyzata Városüzemeltetési Itézméye tájékoztatója a megalakulása

Részletesebben

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY

HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 28 HÚSZÉVES A MENHELY ALAPÍTVÁNY Beszélgetés Győri Péterrel, a Mehely alapítváy kuratóriumi elökével Csogor Aa Az első hóapok CSZ: Hogya jött létre a Mehely

Részletesebben

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív

Napjainkban többféle álláspont támasztja alá, vagy vonja kétségbe a kvalitatív Iskolakultúra 202/3 Sátha Kálmá Kodoláyi Jáos Főiskola Neveléstudomáyi Taszék Numerikus problémák a kvalitatív megbízhatósági mutatók meghatározásáál A taulmáy a kvalitatív vizsgálatok megbízhatósági problémáiak

Részletesebben

Mag SySteM. Padlótisztítás

Mag SySteM. Padlótisztítás HU Mag SySteM Padlótisztítás Mag System Kocepció Egy tartó midehez! Ilye még em volt: a Mag System esetébe egy tartóhoz az összes moptípus alkalmazható. Így helybe bármikor kiválasztható az optimális felmosási

Részletesebben

VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4]

VALÓS IDEJŰ MULTILATERÁCIÓ WAMLAT PILOTRENDSZER 3 MULTILATERÁCIÓ [4] Szüllő Ádám Seller Rudolf VALÓS IDEJŰ MULILAERÁCIÓ WAMLA PILORENDSZER 3 A ikkbe bemutatott passzív radarredszer a multilateráiós tehika segítségével képes mide olya légi jármű valós idejű detekiójára és

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok...

Tartalomjegyzék. 2. Probléma megfogalmazása...8. 3. Informatikai módszer...8 3.1. Alkalmazás bemutatása...8. 4. Eredmények...12. 5. További célok... Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1.1. A Fiboacci számok és az araymetszési álladó... 1.. Biet-formula...3 1.3. Az araymetszési álladó a geometriába...5. Probléma megfogalmazása...8 3. Iformatikai módszer...8

Részletesebben

Várjuk véleményét, javaslatait

Várjuk véleményét, javaslatait XIII. évfolyam 9. szám 2005. szeptember Várjuk véleméyét, javaslatait KEDVES OLVASÓNK!! Elôzô lapszámaikba kérdôíveket helyeztük el, amelyek kitöltésével bárkiek lehetôsége kíálkozott a Naplappal kapcsolatba

Részletesebben

NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS. Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk. kémia-fizika szakos tanár

NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS. Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk. kémia-fizika szakos tanár NÉMETH LÁSZLÓ FŐISKOLAI ADJUNKTUS SZEMÉLYI ADATOK Családi állapot: elvált Születési év: 1960 Születési hely: Celldömölk ISKOLÁK 1979-1984 JATE TTK Szeged kémia-fizika szakos taár 1987-1990 Veszprémi Vegyipari

Részletesebben

Települési fejlődési pályák a Csereháton

Települési fejlődési pályák a Csereháton Település ejlődés pályák a Csereháto Pézes Jáos 1 Tóth Tamás 2 1. A terület lehatárolása és általáos jellemző A tájöldrajz értelembe vett Cserehát a magyar-szlovák országhatártól délre, a Herád- és a Bódva-

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Teljesen megújult a hatvani. Átadták a felújított kastélyt. Április 6: Szabó Zsolt magabiztosan nyert. A Kossuth tér visszatért

Teljesen megújult a hatvani. Átadták a felújított kastélyt. Április 6: Szabó Zsolt magabiztosan nyert. A Kossuth tér visszatért IV. évfolyam, 4. szám 2014. április 18. Hatva Város Ökormáyzatáak lapja Európai szitű hulladékkezelés Háztartásokét mérhető lesz a szemét meyisége, és egy hulladékkezelő közpot is épül a város külterületé.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek

INNOVÁCIÓ. Eszközök, környezet, Fejlesztési ötletek, variációs paraméterek. Kísérletterv kidolgozás. Konstrukciós elvárások megoldási ötletek Termékjellemzők optmalzálásáál haszálatos formácós módszerta 1 Bevezetés Koczor Zoltá, Némethé Erdőd Katal, Kertész Zoltá, Szecz Péter Óbuda Egyetem, RKK, Mőségráyítás és Techológa Szakcsoport Napjak aktuáls

Részletesebben

Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors

Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi László, Kirscher Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferec, Nagy Ádám,

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Origial scietific paper Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Egy körkérdés alkalmával az amerikai középiskolák mide ötödik diákja bevallotta, hogy hetete egyszer leissza magát,

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI

AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉMÉRNÖKI KAR KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGI TANSZÉK AZ INTEGRÁLT VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRENDSZER FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA c. Ph.D. értekezés tézisei

Részletesebben

Horvát farsang. Gundel. Rendõrségi hírek. Szeretetszolgálati Díj. Mulattak a székelyek

Horvát farsang. Gundel. Rendõrségi hírek. Szeretetszolgálati Díj. Mulattak a székelyek XXV. évfolyam, 5. szám 2015. február 12. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 2 3 Népegészségügy Ifluezafigyelés, iskolai felvilágosítás, lakossági paaszok kezelése, mezák elleõrzése. Sajtótájékoztató

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA PÉNZÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a költségvetés gazdálkodás (tervezés, módosítás, beszámolás) sorá alkalmazott külső és belső készítésű dokumetumok (jogszabályok, szabályzatok)

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelési Szabályzat Sigma Faktorig Zrt. A Sigma Faktorig Zrt. tevékeységi köre A Sigma Faktorig Zrt. a Cégbíróság által 1999. 05.13-á részvéytársasági formába bejegyzett pézügyi vállalkozás, az

Részletesebben

HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA

HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA A BÁCSALMÁSI AGRÁRIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2001. ÉVI HIBRIDNAPRAFORGÓ VETÕMAG AJÁNLATA KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ VETÕMAGOK, ÚJDONSÁGOKKAL KIBÕVÜLT SZÉLES VÁLASZTÉKBAN ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. Új! Új! Ige korai: MAGÓG,

Részletesebben

Július Augusztus Szeptember NAPRAKÉSZ VAGYOK! Üzleti gazdaságtanból. 2011-ben. Október November December

Július Augusztus Szeptember NAPRAKÉSZ VAGYOK! Üzleti gazdaságtanból. 2011-ben. Október November December 011 Júlus Augusztus Szeptember Határdő Feladat, program Üzlet gazdaságtaból 011-be Október November December Nevezetességek:. Vállalkozó jogvszoy Sul-Cég eve:... Sul-Cég székhelye:... Képvselője (a jog

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Készletfiaszírozásra Érvéyes készletfiaszírozási szerződésekre 2009. augusztus 1. apjától, visszavoásig. Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz

Feladatok és megoldások a 11. heti gyakorlathoz Feladatok és megoldások a. het gyakorlathoz dszkrét várható érték Építőkar Matematka A. Egy verseye öt ő és öt férf verseyző dul. Tegyük fel, hogy cs két azoos eredméy, és md a 0! sorred egyformá valószíű.

Részletesebben

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Adatfeldolgozás, adatértékelés. Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Adatfeldolgozás, adatértékelés Dr. Szűcs Péter, Dr. Madarász Tamás Mskolc Egyetem, Hdrogeológa Mérökgeológa Taszék A vzsgált köryezet elemek, lletve a felszí alatt közeg megsmerése céljából számtala külöböző

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Magyarszékért Egyesület kiadváya IX. évfolyam, 1. szám 2010. április 30., pétek Ezutá a komlói Súgólyuk Szíház verses, zeés, dalos műsora következett. Nőap A megjeletek evébe köszööm a jó műsort, a szép

Részletesebben

GEODÉZIA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérnöki Szak. Dr. Bácsatyai László. Kézirat. Sopron, 2002.

GEODÉZIA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérnöki Szak. Dr. Bácsatyai László. Kézirat. Sopron, 2002. A geodéza tárgya, felosztása, alapfogalmak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR Erdőmérök Szak Dr. Bácsatya László GEODÉZIA I. Kézrat Sopro, 00. . A geodéza tárgya, felosztása, alapfogalmak A gyűjtögető,

Részletesebben

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez)

iíiíi Algoritmus poligonok lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógépes adatelőkészítés pattern generátor vezérléséhez) iíiíi á HlftADÁSfCCHNIKAI TUOOHANfOS EGYíSBLIT (APJA KULCSÁR GÁBOR Híradástechikai Ipari Kutató Itézet Algoritmus poligook lefedésére téglalapokkal ETO 514.174.3:681.3.06 (Számítógép adatelőkészítés patter

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltételek Hitelszerződésekhez Érvéyes hitelszerződésekre 2011.március 1. apjától, visszavoásig. V. 20100228/20110301 Az Erste Leasig Autófiaszírozási Zrt. a hitelitézetekről és a pézügyi

Részletesebben

Látogatás Lubaczówban

Látogatás Lubaczówban XXIV. évfolyam, 44. szám 2014. ovember 20. Érd Megyei Jogú Város Ökormáyzatáak igyees hetilapja 5 2 4 13 Alpolgármesteri iterjú Tervekről, fejlesztésekről és sikerekről beszélt Bács Istvá, a város új alpolgármestere.

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Információ mindenkinek

Információ mindenkinek A köye érthető kommuikáció európai alapelvei Iclusio Europe Készült az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal élő emberek számára projekt keretébe Az Utak a felőttképzésbe értelmi fogyatékossággal

Részletesebben

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 127 128 Műszaki és Természettudomáyi Szekció Kiterjedéssel redelkező autoóm robotok gyülekezése Bolla Kálmá 1, Kovács Tamás 2, Fazekas Gábor 2 1 Iformatika Taszék,

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA: Az eljárás célja, hogy végrehajtásra kerüljeek a Polgármester Hvatal Szocáls, Egészségügy és Gyermekvédelm Iroda

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Alkalmazott tudomáyok Irodalom - Nyelvtudomáy Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsaa (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Tartalom Fekete Imre: Ekvivales Lax-stabilitási fogalom és alkalmazása a traszport egyeletre

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

A PEPS CAD/CAM rendszer 7.0 verzió újdonságai

A PEPS CAD/CAM rendszer 7.0 verzió újdonságai A PEPS CAD/CAM redszer 7.0 verzió újdoságai 31 Ez év elejé jelet meg a PEPS CAD/CAM redszer 7.0 verziója. A 7.0 verzió Widows Vista operációs redszer alatt is futtatható. Az eddigi megmukáló modulok számos

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail. Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-94 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.com A Csillagfény Alapítvány által fenntartott Csillagfény

Részletesebben

Innovatív újdonságok Beépíthető hűtők 2013

Innovatív újdonságok Beépíthető hűtők 2013 Iovatív újdoságok Beépíthető hűtők 2013 A hűtés specialistája Iovatív ötletek, csúcsmiőség és kiemelkedő dizáj: Az új beépíthető hűtő kíálat 2013 Az elmúlt évekhez hasolóa a Liebherr idé is folytatja útját

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben