Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez"

Átírás

1 [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor 2009/9 MTA Kutatásszervezési Itézet 2009

2 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése /9 Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Az életpályamodell formális megközelítése Az életpályakutatás általáos módszertaát illetőe alapvető kérdés az életpálya fogalma, aak formalizálhatósága. Céluk az alább ismertetett mukába, amely a fiatal biológusok életpályakutatását célzó programhoz kapcsolódik, egy olya modell vagy modellcsalád leírása volt, amely az életpálya-fogalmat formálisa és empirikusa is tesztelhető módo reprezetálja. Az eek eredméyekét előállt eszközöket arra az adatbázisra alkalmaztuk, amely a kutatás sorá fiatal biológusok körébe végzett kérdőíves felmérés alapjá keletkezett 2. Eek fő változói a karrierállomásokat, az életpályára hatást gyakorló számos további téyezőt (taulmáyok, családi körülméyek stb.) és attitűdöket rögzítették. A szokásos szóhaszálattól kissé eltérőe életpályamodell alatt olya formalizmust, matematikai kostrukciót értük, amely az alábbi jellemzőkkel redelkezik: () modellezi, ill. reprezetálja az egyéi életpályák felvételéből, az adatbázisból kiemelkedő tedeciákat, (2) modellezi az életpálya alakulását befolyásoló téyezők kapcsolatát, és eek révé (3) prediktív, vagyis előrejelzésre alkalmas. A karrierkimeetek előrejelzési modellje: Bayes-klasszifikáció A feti három kritérium alapjá az életpálya ituitív fogalmáak megragadásához az ú. Bayes-hálók, ill. Bayes-klasszifikáció módszerét vizsgáltuk meg. A Bayes-háló általáosságba egy iráyított (ciklusmetes) gráf, grafikus statisztikai modell, amely (többyire) diszkrét valószíűségi változók együttes eloszlását reprezetálja. Csomópotjai az éritett változók, élei pedig a köztük feálló feltételes függőségi viszoyokat jelzik: bármely gráfbeli változó feltételese függ a szülőódusoktól, vagyis azoktól a változóktól, és csak azoktól, amelyektől a gráfba él vezet ahhoz. Fotos kitétel a kizárólagosság: a vizsgált változók körébe a szülőódusoktól való függés a többi változótól való függetleséget implikálja. Egy adott eredméyváltozóra hatást gyakorló téyezők modellezéséél tehát egy Bayes-háló a (mért) háttérváltozók teljes összefüggésredszeréek taulmáyozását lehetővé teszi. A Bayes-hálók egyik defiitív jellemzője tehát a függőségi struktúra. A másik összetevő az egyes függőségi viszoyokat számszerűsítő paramétereket, vagyis a változókak a szülőódusoktól függő feltételes eloszlásait tartalmazza. A gyakorlatba egy X változó eloszlását ú. feltételes valószíűségi táblákkal (FVT) szokás meghatározi, amelyek mide kovariás, vagyis a szülőódusok lehetséges értékeiek A taulmáy eredméyei a következő közleméybe kerültek felhaszálásra: Mosoié Fried Judit Pálikó Éva Soós Sádor: Tudomáyos fokozattal redelkező fiatal biológusok mukahelyi orietációja. LVII. évf., 200. jauár (7 90. o.), Melléklet: Iovációkutatás. 2 Az adatbázis jellemzését lásd az idézett cikkbe.

3 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése 2/9 mide kombiációja mellett rögzítik X kimeetét. A gráf és paraméterei ismeretébe lehetségessé válik az eredméyváltozó valószíűsíthető értékére voatkozó következtetés, vagy, más aspektusból, az egyedek valószíűségi osztályozása, klasszifikációja. Ez utóbbi elvet haszosítják az alább bemutatott életpályamodellbe is alkalmazott módszer, az ú. Bayes-háló alapú klasszifikáció sorá. A módszer feltételez egy adatbázist, amelyek egy választott C eredméyváltozóját, az ú. osztályozó változót kívájuk a többi változó (az ú. attribútumok) alkalmas Bayes-hálója segítségével modellezi. Az adatokhoz legikább illeszkedő hálózat az ú. klasszifikátor (classifier), amelyek fő fukciója, hogy lehetővé tegye az adatbázisba em szereplő egyedek besorolását a C kategóriáiak valamelyikébe azok modellbeli attribútumai alapjá. Ez a valószíűségi következtetés a Bayes-háló fet leírt tulajdoságai, és a klasszifikátorok általáos felépítésé alapszik. Utóbbi alapvető voása, hogy kiiduló- (gyökér-) potjába a C áll: ebből azokhoz a változókhoz vezet él, amelyek közvetleül függeek a C-től. Az idirekt hatású változókhoz más változóktól is futak élek: ezek hatása tehát más változók értékétől is függ. E hatásokat az FVT-k számszerűsítik, amelyek becslése utá a következtetés (bármely egyed C szeriti jellemzése) az ú. Bayes-szabályra támaszkodik, amely a megfigyelt X X változók értékéek függvéyébe úgy defiiálja a C értékeiek feltételes, posterior valószíűségét, hogy az X X értékeiek (kovariásaiak) a C-től való függésére vagyis az FVT-kre hivatkozik: P( C = c i X = x K X = x ) = P( C = c i ) P( X P( X = x K X = x K X = x = x ) C = c i ) Ebből az elvből mivel a Bayes-gráfalkotás szabálya szerit a kapcsolatba em álló csomópotok függetleek levezethető, hogy a C-beli kategóriák valószíűsége az egyed x x tulajdoságai feltételes valószíűségéek szorzata. Ezeket a valószíűségeket az FVT-k kódolják (direkt hatású változókál a C értékeiek, idirekt hatásúakál pedig a gráf szerit arra hatást gyakorló változók kovariásaiak függvéyébe). A Bayes-klasszifikátor mit életpályamodell Midezek alapjá a Bayes-háló alapú osztályozás ígéretes eszközt szolgáltat egy prediktív poteciállal redelkező életpályamodell kidolgozásához, ha azt az alábbiak szerit közelítjük meg. Az karrier jelelegi állapotát/kimeetét befolyásoló téyezőket és azok kapcsolatredszerét kívájuk hatékoya modellezi. A feladatot klasszifikációs problémakét kezeljük: a kérdés, hogy milye előrejelzést tehetük a karrier kimeetét jellemző C változó (pl. beosztás, mukaerőpiaci pozíció, tudomáyos raglétrá elfoglalt hely stb.) értékére a többi változó (előzméyek, attitüdök stb.) értékeiek ismeretébe.

4 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése 3/9 Ebbe a megközelítésbe életpálya-modellük egy G,Θ Bayes-klasszifikátor, amelybe G egy iráyított (körmetes) gráf C gyökérpottal (karrierkimeet), Θ pedig az ábrázolt eloszlás paramétereiek halmaza (FVT-k). Egy ilye életpálya-modell kokrét adatbázis alapjá való feltárása az adatokhoz legjobba illeszkedő Bayes-klasszifikátor felépítését jeleti. Eek korszerű módszere az adatbáyászat és a mesterséges itelligecia területéek metszetébe álló gépi taulás paradigmája. Az erre a célra készült algoritmusok az adatbázis alapjá igyekezek megtauli a legjobb modellt. A Bayes-háló tauló algoritmusok két kompoese a megfelelő gráf, vagyis a változók függőségi struktúrájáak keresése, illetve a struktúra alapjá a paraméterek becslése. A taulási folyamat vázlatosa egy kiiduló gráf heurisztikus ismételt módosítása valamely célfüggvéy maximalizálása mellett, amely a gráfak az adatokhoz (az együttes eloszláshoz) való illeszkedését méri (etwork score). Az adatbázis egyidejűleg ú. taító és tesztadatbáziskét fukcioál: a tauló algoritmus ez alapjá kostruálja meg az osztályozó változó és az attribútumok közti viszoyokat, de erre alkalmas érvéyességi feltételek mellett eze is teszteli és értékeli a modellt (l. let). A követekzőkbe bemutatott kísérlet célja egy ilye életpályamodell, azaz (legalább) egy Bayes-háló alapú klasszifikátor (BHK) megalkotása a fiatal biológusokra voatkozó adatbázis mit taító- és tesztadatbázis felhaszálásával. Az eredméykét remélt predikciós eszköz dötéshozatali alkalmazásáak előyeit em elsősorba a téyleges előrejelzésbe vagyis az új egyedek életpálya-kimeetéek becslésébe, haem a klasszifikátor tulajdoságaiak jeletőségébe jelölhetjük meg: predikciós modell fehér doboz jellegű, vagyis a predikció levezetése átlátható, és a hátterébe álló struktúra betekitést yújt a relevás életpálya-téyezők kapcsolatredszerébe (egy adott kimeeti változó függvéyébe). A fiatal biológusokra voatkozó modell előkészítése: az adatbázis exploratív vizsgálata Az adatbázisra épülő modellépítés alapvető mozzaata az életpálya-kimeet valamely relevás aspektusát kódoló C eredméyváltozó kiválasztása. Nagyszámú poteciális magyarázó változó eseté a Bayes-hálók számításigéyét figyelembe véve ugyacsak elkerülhetetle a dimezióredukció, vagyis a változóhalmaz jóval kisebb számú változóval való reprezetációja. Az általuk haszált kérdőíves adatbázis az aktuális kérdésfeltevéshez mért mauális szűkítés, vagyis a relevás dimeziókra voatkozó miimalista hipotézis yomá agyjából ötve kategoriális változóból épült fel. A C és a relevás attribútumok kiválasztásához egy exploratív techika vezetett el. Az exploratív szakaszba az adatbázis változói közötti asszociációt és aak mértékét vizsgáltuk. Asszociációs mutatókét a kategoriális változók kölcsöös függőségét számszerűsítő ú. kölcsöös iformációt vagy MI-idexet haszáltuk, amely a változók együttjárását léyegébe együttes eloszlásuk egyeletességével, etrópiájával fejezi ki:

5 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése 4/9 MI( X, Y ) = H ( X ) + H ( Y ) H ( X, Y ), ahol = i H ( A) P( Ai ) * l P( A i ) az A változó etrópiája, P(A i ) pedig az A i változóérték együttes etrópia eseté az A i B i kovariás valószíűsége. Az ötve változó asszociációs mátrixa alapjá ezek utá egy asszociációs térképet készítettük: egy olya gráfot, amelyek csomópotjai a változók, élei pedig a köztük lévő asszociációs kapcsolatot jelzik. A gráfból töröltük az izolátumokat, vagyis azokat a változókat, amelyek kevésbé iformatívak a többi viszoylatába. Az így megmaradt összefüggő részgráfot kompoest jeleíti meg a. ábra. Az asszociációs struktúra értelmezését két további jellemző segíti: ) a mértékre voatkozóa megállapítottuk egy határértéket (az asszociációra kapott hatváyfüggvéy-eloszlás alapjá 0.2), és az ezt meghaladó kapcsolatokat folytoos voallal, az alatta maradókat potozott voallal jelöltük. 2) A csomópotok agysága azok ú. sajátvektor-cetralitásával aráyos: ez a változók pozíciójára voatkozó mutató ebbe az esetbe úgy értelmezhető, mit az adott változó (közvetle és közvetett) függőségi kapcsolatredszeréek mérete, kiterjedtsége. Az gráf alapjá megállapítható, hogy a fiatalbiológus-adatbázisba a változók közötti kapcsolat általáosságba viszoylag gyege. Az általába látható gyege kapcsolat mellett a változótérképről leolvashatók bizoyos, egymás tekitetébe iformatív változócsoportok. A térkép magját alkotó, viszoylag összefüggő csoport a mukapiaci státus külöböző jellemzőit írja le: jelelegi mukahely szektoriális helye (q42), szervezeti típusa (q4), beosztás (illetve két, ezekből képzett változó, amelyek defiíció szerit összefüggeek az előbbiekkel: jelelétük a módszer tesztjekét értékelhető). Hasolóa erős klasztert alkot a családi paraméterek egy csoportja (családi állapot, háztartás mérete, va/ics gyermek m32, m33, 40a,). Figyelemre méltóbb eek, valamit az előző klaszterek az összefüggése: a háztartás mérete (m33) és a beosztás között látható szorosabb összefüggés. További kapcsolatot figyelhetük meg a fokozatszerzés átfogó területe (q5: ifra- vagy szupraidividuális biológia) és aak itézméye között (q3, egyetemek): az utóbbi szité kapcsolódik a beosztáshoz. A gráf tükrözte viszoylag triviális további összefüggés a képzés formája (q3) appali, levelező, esti tagozat és a képzés fiaszírozása között áll fe (q5).

6 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése 5/9.. ábra A kérdőíves adatbázis változóiak asszociációs térképe (kölcsöös iformáció, MI alapjá) Figyelembe véve a változótérképet, Bayes-klasszifikátorukhoz eredméy- vagy osztályozó változó gyaát a jelelegi mukáltató szervezeti típusát választottuk (q42), vagyis ugyaazt a dimeziót, amelyet korábba a karriertérképekél is alkalmaztuk. Ez a tartalmi szempotból karrier-kimeet jellegű változó redelkezik a legagyobb (sajátérték-) cetralitással, vagyis a legkiterjedtebb függőségi kapcsolatredszerrel a változógráfba (a hasoló méretű mukahely6 csomópot egy ebből képzett változót jelez). A magyarázó változók kiválasztásához szité egy MI-alapú modellépítési techikát, az adatbáyászatba széles körbe alkalmazott ú. korreláció-alapú jellemzőkiválasztást (correlatio-based feature selectio, CFS) haszosítottuk. Az algoritmikus eljárás valamely keresési módszer segítségével igyekszik azt a változócsoportot azoosítai az adatbázisba, amely a legkevésbé redudás és a legikább iformatív az eredméyváltozó tekitetébe. Eek megvalósítása a heurisztikus keresés sorá megvizsgált változócsoportok értékelésével, és a legjobb jellemzőhalmaz kiválasztásával zajlik. Az alkalmazott kritérium az MI-idex ormalizált változata, az ú. szimmetrikus bizoytalaság, amely a kategoriális változók korrelációs mutatójakét szolgál: az ebből képzett maximalizált célfüggvéy (merit) magas értéke azt jelzi, hogy a kiválasztott jellemzőhalmaz elemei a lehető legkevésbé korrelálak

7 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése 6/9 egymással (redudacia-metesség), és a lehető legagyobb mértékbe a célváltozóval (iformativitás). A klasszifikátor felépítéséhez a célváltozó (q42) megjelölésével a teljes adatbáziso lefuttatuk egy CFS-keresést. Az így kapott legjobb változóhalmazra (és az eredméyváltozóra) szűkített adatbáziso gépi taulással kostruáltuk meg a legvalószíűbb Bayes-hálózatot mit klasszifikátort. A feladathoz a Weka 3 yílt forráskódú gépi taulást megvalósító alkalmazáscsomagot vettük igéybe (a Bayes et classifier sémát a szülőódusok lehetséges számát maximalizálva, egyébkét az alapértelmezett paraméterekkel taítottuk). Az alábbiakba elsőkét rövide ismertetjük az ebből adódó modellt (2. ábra), majd aak értékelését. A adatbázis alapjá tault modell A külöböző szervezeti típusokba való elhelyezkedés valószíűségét (q42) a mitából felépíthető modell értelmébe kilec változó befolyásolja. A változók tartalmát az. táblázatba foglaltuk össze. A hálózat struktúrája viszoylag egyszerű: egy téyező kivételével a csomópotok egyetle szülője a célváltozó (q42), vagyis ebbe a kotextusba egymástól függetleül, közvetleül hatak a q42 kimeetére. A kivétel az a jellemző, amely a PhD-taulmáyok alatti külföldi szakmai tevékeységre voatkozik (q32): ez (és így eek hatása) két további téyezőtől függ: befolyásolja a képzés formája (q3: appali, esti, levelező) és a doktori fokozat megszerzésére voatkozó motiváció típusa (q25.3). Összességébe azt modhatjuk, hogy a kapott modellbe a szervezeti hovatartozásra égy fő téyezőcsoporból következtethetük: () A doktori képzésbe való részvétel itezitása: q3, q27, q32 (2) a mukapiaci előzméyek: q4, (3) a tudomáyos karrierre voatkozó attitüdők. q25.3, m04, m20.4, ill sajátos, de érthető módo a fokozatszerzés átfogó szakterülete. 3 WITTEN, I. H. EIBE, F. [2005]: Data Miig: Practical machie learig tools ad techiques, 2d Editio. Morga Kaufma, Sa Fracisco.

8 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése 7/9 2. ábra A mukáltató szervezeti típusát előrejelző Bayes-klasszifikátor. táblázat A Bayes-klasszifikátort felépítő változók defiíciója Kód Leírás q5 Melyik átfogó területe szerzett fokozatot? q3 Milye tagozato járt doktorképzésre? q25.3 Az alább felsoroltak közül mi ösztöözte Öt legikább a fokozat megszerzésére? q27 Tault, esetleg dolgozott Ö ösztödíjaskét külföldö egyetemista korába? q32 Tault, esetleg dolgozott Ö ösztödíjaskét külföldö PhD hallgató, illetve doktorjelölt korába? q4 Milye ágazatba tevékeykedik jelelegi/idöbe legközelebbi mukáltatója? beosztas Mi a beosztása? Életpályája sorá hogya szereté maximálisa kiteljesítei saját tudomáyos-szakmai m04 ambícióit? Kérjük, az alább felsoroltak közül válassza ki azt az állítást, melyet a legikább sajátjáak érez! m20.4 Kit tart Ö sikeres kutatóak? / Magas presztízsü állást tölt be Az összefüggésredszer részleteit, mit korábba részleteztük, az FVT-k tartalmazzák, vagyis azok a feltételes valószíűségi táblák, amelyekből megállapítható, hogy a jellemzők egyes értékei milye mértékbe valószíűsítik az egyes szektorokat (mivel itt a legtöbb változóak egyetle szülőódusa va, a célváltozó, ezek a táblák egyszerű kereszttáblák: kivétel ez alól a három jellemzőtől függő q32, amelyek FVT-je az összes kovariás, vagyis a három jellemző értékéek összes kombiációja mellett adja meg ezeket a valószíűségeket). Ezek az FVT-k a modell részét képezik, a gráf egyes csomópotjaihoz tartozak. Demostrációs céllal itt a q5-höz tartozó FVT-t közöljük, amely a fokozatszerzés átfogó területéek szerepét jellemzi (2. táblázat).

9 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése 8/9 2. táblázat A fokozatszerzés átfogó területéhez (q5) tartozó feltételes valószíűségi tábla (FVT) Ifraidividuális biológia Szupraidividuális biológia Nem döthetö el igazá Más szakterülete, éspedig: Akadémiai kutatóitézet Egyéi vállalkozás Egyetem Más állami K+F itézméy Más itézméy, éspedig: Noprofit szervezet Profitorietált kisvállalkozás (0-49 fös) Profitorietált középvállalkozás ( fös) Profitorietált mikrovállalkozás (max. 9 fös) Profitorietált agyvállalat (250 fö felett) A táblázatból taúsága szerit ha egy biológusjelölt az ifraidividuális biológiát választja, úgy jóval agyobb a valószíűsége a profitorietált agyvállalatál való elhelyezkedések, mit a ha a szupraidividuális területe kutat. Ez az eredméy jól iterpretálható, mithogy ituitíve is köyebb biokémikuskét vagy molekuláris biológuskét ipari területe érvéyesüli (gyógyszeripar), mit taxoómuskét vagy ökológuskét. A táblázat szerit ugyaakkor az akadémiai és az egyetemi szféra is favorizálja ezt a területet (bár az egyetemek esetébe kiegyelítettebb az aráy). Másfelől a szupraidividuális terület elsősorba a oprofit szférát (ill. a mikrovállalkozást) valószíűsíti: ez szité értelmezhető, ha figyelembe vesszük a jellemzőe ökológusokat igéylő köryezetvédelem mit szektor szervezeti formáit. A kokrét magyarázatoko túl ugyaakkor figyelemre méltó, hogy az elhelyezkedési mitázatokat már a (bilógiá belüli) területválasztás agyba befolyásolja. A modell értékelése Az fet bemutatott modell érvéyéek vizsgálatához több, az adatbáyászatba klasszifikátorok értékelésére jellemző mutatót vizsgáltuk meg. A modellek az adatokhoz való lehető legjobb illeszkedését már maga a taulási folyamat is igyekszik biztosítai: a gépi taulás két lépcsője, a taulás és tesztelés az ú. keresztvalidáció módszerével zajlik. (Witte Eibe, [2005]). Ebből fakadóa mide egyed szerepel legalább egyszer taító- és tesztalaykét is.

10 Soós Sádor Az életpálya-fogalom modellezése 9/9 A modellépítés első lépcsőjekét értékelhető jellemző-kiválasztás (CFS) sikerességéek mutatója ige magas (merit = 0.9). Némileg áryalja ugyaakkor ezt a képet, ha a magyarázó változók halmazát összevetjük a változótérképpel. A magyarázó változók között megtaláljuk a térkép szerit a célváltozóval erőse asszociált (vele függőségi viszoyba lévő) változókat, de olyaokat is, amelyek a térkép szerit gyegébb kapcsolatba állak vele. Másfelől az erőse asszociált magyarázó változók egy kisebb köre egymással is szorosabba korrelál (ami elletmodai látszik a redudacia-elvek). Az első megfigyelésre a magyarázat az, hogy a térkép csak a legerősebb kapcsolatokat vizualizálja (amelyek sokszor viszoylag triviálisak). A második megfigyelés a függőségi viszoyredszer egészével hozható kapcsolatba: a függőség mértékéek ilye eloszlása mellett (kevés erős, sok gyegébb kapcsolat) a legjobb változóhalmaz kiválasztása kompromisszumot eredméyez. Összességébe azt modhatjuk, hogy a CFS agyobb felbotású képet yújt a relevás változókról. A kísérlet eredméyekét kapott klasszifikátor értékeléséek elsődleges mutatója a megfelelőe besorolt egyedek száma, illetve részaráya (percet of correctly classified istaces, PCC). Az adott taító (és teszt-) adatbáziso a feti, vagyis a legjobba illeszkedő modell közepes teljesítméyt mutat: a mukáltató szervezeti típusát 63%-ba volt képes helyese (vagyis az adatbázisba szereplő téyleges érték szerit) megítéli. Ez a részaráy azoba egyidejűleg a célváltozó egyes értékeire, vagyis az egyes szervezeti típusokra voatkozó helyesség, a helyes pozitív ráták átlaga. A klasszifikátor teljesítméyét az egyes kimeetekre voatkozóa értékelve jóval iformatívabb képet kapuk (3. táblázat). A táblázat értelmébe a modell kellőe megbizható eredméyt, vagyis jó jellemzést ad az akadémiai kutatóitézet, az egyetem és a profitorietált agyvállalat típusra voatkozóa, a többi esetébe viszot kimodotta rosszul teljesít. Ez utóbbi értékek olya, bővebb mita révé javíthatók, amelybe a voatkozó kategóriákat jóval több eset képviseli, ebből következőleg a tauló algoritmus számára több iformáció áll redelkezésre az adott kimeetekről. 3. táblázat A Bayes-klasszifikátor értékelése Érték HP ráta FP ráta Potosság Fedés Akadémiai kutatóitézet Egyetem Más állami K+F itézméy Egyéi vállalkozás Profitorietált mikrovállalkozás (max. 9 fös) Profitorietált kisvállalkozás (0-49 fös) Profitorietált középvállalkozás ( fös) Profitorietált agyvállalat (250 fö felett) Noprofit szervezet Más itézméy, éspedig: Súlyozott átlag (- PCC) Rövidítések: HP=helyes pozitív, FP=false pozitív

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudomáyos közleméyei Alapítva: 2011 3 (1) Főszerkesztő: Takácsé György Katali Meghívott szerkesztő: Tóth Zoltá Felelős szerkesztő: Cserák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata Közgazasági Szemle, LVI. évf., 2009. jauár (1 18. o.) ORMOS MIHÁLY URBÁN ANDRÁS ZOLTÁN TAMÁS Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata A logoptimális portfólióelmélet matematikai bizoyítását, valamit

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON

3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON 3. A NAPENERGIA FOTOVILLAMOS HASZNOSITÁSÁNAK POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON Pálfy Miklós Solart-System Kft. 1112. Budapest Gulyás u 20. www.solart-sytem.hu mail@solart-system.hu T/F: 06 1 246-1783 3.1. Magyarország

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I BARABÁS BÉLA FÜLÖP OTTÍLIA AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Godozó Szakmai vezető Lektor Techikai szerkesztő Copyright Barabás Béla, Fülöp Ottília, BME takoyvtar.math.bme.hu

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők A lakosság egészség állapotát befolyásoló téyezők Számos kockázat téyező befolyásolja a lakosság egészség állapotát. Szükséges eze kockázat téyezőkre való odafgyelés az egyé, a család, a házorvos, a mukahely,

Részletesebben

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek

Folyadékkal mûködõ áramlástechnikai gépek 3. ÖRVÉNYSZIVATTYÚK A folyadékkal működő gépeket több szempot szerit lehet csoportokba osztai. Az egyik fő csoportjuk a folyadékba rejlő mukavégző képességet haszálja fel, és alakítja át a folyadék eergiáját,

Részletesebben

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010 12 2010 Az emlődagaatok 2008 2009. évi radiológiai diagosztikai és terápiás újdoságai Oco Update, 2010 dr. Forrai Gábor Breast maligacies: review of the year 2008 2009 radiological diagostics ad therapy

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Statisztikai hipotézisvizsgálatok

Statisztikai hipotézisvizsgálatok Statisztikai hipotézisvizsgálatok. Milye problémákál haszálatos? A gyakorlatba agyo gyakra szükségük lehet arra, hogy mitákból származó iformációk alapjá hozzuk sokaságra voatkozó dötéseket. Például egy

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra)

BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA. (Belső használatra) BEVEZETÉS AZ SPSS ALAPJAIBA (Belső haszálatra) TARTALOMJEGYZÉK. Statsztka alapfogalmak..... Sokaság...4.2. Ismérvek és mérés skálák...6.3. Statsztka sorok...7 2. SPSS alapfogalmak...9 3. Alapvető statsztka

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

2. modul Gazdasági matematika

2. modul Gazdasági matematika Matematika A. évfolyam. modul Gazdasági matematika Készítette: Lövey Éva Matematika A. évfolyam. modul: GAZDASÁGI MATEMATIKA Taári útmutató A modul célja Időkeret Ajálott korosztály Modulkapcsolódási potok

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI Szent István Egyetem Gödöllő DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIMULÁCIÓRA ÉS A SZAKÉRTŐI RENDSZEREKRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Gyenge Balázs

Részletesebben

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val

Nagy Phare könyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Nagy Phare köyv Másfél évtizede az EU-val Készült az Európai Uió és a Magyar Köztársaság támogatásával 2007 impresszum Euro Bajai Gordo fejlesztéspolitikai kormáybiztos

Részletesebben