Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztõbizottság/Editorial Board. Szer kesz tõ ség/editors"

Átírás

1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi László, Kirscher Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferec, Nagy Ádám, Németh Ferec Szer kesz tõ ség/editors Fõszerkesztõ/Editor i Chief Ro vatszerkesztõk/editors Olie szerkesztő/olie Editor Nizák Péter Bartal Aa Mária (Elméletileg) Csogor Aa (Társadalom és állam) Kákai László (Kitekités) Kiyik Margit (Kitekités) Márkus Eszter (Elméletileg) Péterfi Ferec (Közösségek és civil társadalom) Sebestéy Istvá (Világ-ézet) Bod Levete Cikkjavaslatokat, ötleteket, véleméyeket a címre váruk. Elõfizethetõ a címe. Együttmûködõik/Co-operators Civil Szemle Alapítváy Palócvilág Alapítváy Szociális és Mukaügyi Miisztérium ÚJ MANDÁTUM KÖNYVKIADÓ Budapest, Fracia út 33. Tel./fax: (+36-1) Felelõs kiadó Németh Istvá Lapterv Zátoyi Tibor Fotó Veres Dalma Tördelőszerkesztő Rácz György Készült az Káai yomdába Felelõs vezetõ Káai József ISSN

3 TARTALOM ELMÉLETILEG Bartal Aa Mária MIT MUTAT A KALEIDOSZKÓP? AZ ÖNKÉNTES MOTIVÁCIÓS LELTÁR (VOLUNTEER MOTIVATION INVENTORY) ADAPTÁLÁSA, FEJLESZTÉSE ÉS KIPRÓBÁLÁSA A MAGYAR ÖNKÉNTESEK KÖRÉBEN 5 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Atal Attila AZ EURÓPAI KÖZVETLEN DEMOKRÁCIA FELÉ JAVASLATOK AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ 35 Balogh Péter MULTIPLIKÁTOR CIVILEK? KÍSÉRLET A NONPROFIT SZFÉRA FEJLESZTÉSPOLITIKÁBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK EMPIRIKUS FELTÁRÁSÁRA 57 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM Bíró Edre ÁLOM ÉS RÉMÁLOM (A TÁMOGATÁSI JOGVISZONYRÓL) 77 VILÁG-NÉZET Tarrósy Istvá ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN TANZÁNIAI ÉS KENYAI TAPASZTALATOK, GYAKORLATOK ÉS REFORMOK 113 VISSZAHATÁS A. Gergely Adrás RÓLUNK ÉS ÉRTÜNK KÁKAI LÁSZLÓ ÚJ KÖTETÉRŐL 135 SZERZÕINK 140

4

5 ELMÉLETILEG MIT MUTAT A KALEIDOSZKÓP? Az Ökétes Motivációs Leltár (Voluteer Motivatio Ivetory) adaptálása, fejlesztése és kipróbálása a magyar ökétesek körébe 1 Bartal Aa Mária 1. A emzetközi ökétesmotivációs-kutatások három korszaka és a motivációs faktorok vizsgálatáak fejlődéstörtéete Motiváció alatt többyire a cselekvés, viselkedés ösztözőjét, kiváltóját, idítékát értik, bár a fogalom átfogó, eheze megragadható jellege miatt ics igazá ormatív meghatározása, sem a pszichológiába, sem pedig a szociálpszichológiába. A kü - löböző motiváció-értelmezések mást és mást hagsúlyozak, de az alapvető kulcsfogalmak mit például a folyamat jelleg, a szükséglet, viselkedés, cél és aktivitás majd midegyikbe felfedezhetők. (Józsa, 2007:25) A legközkeletűbb meghatározás szerit a motiváció azo folyamatok összessége, amelyek a viselkedések itezitást, meghatározott iráyt és lefolyási formát kölcsöözek, amelyek tehát, az egyéi aktivitások lefolyásáak föléredelt szakaszaikét jeletkezek. (Fröhlich, 1996:266) A motivációkutatások általába arra keresik a választ, hogy miért törtéik meg az adott viselkedés. Céljuk aak feltárása, hogy milye téyezők játszaak szerepet a cselekvés megidításába és a viselkedésbe, hisze ha sikerül megértei a háttérbe álló téyezőket, akkor a viselkedés befolyásolása is lehetővé válhat. A emzetközi ökétesmotiváció-kutatások három korszakát lehet megkülöbözteti. Míg kezdetbe, az as évekbe, az ökétes-motivációk vizsgálatát főkét pszichológiai megközelítésből tárgyalták, addig a '90-es évektől kezdve egyre ikább az iterdiszcipliáris kutatások váltak uralkodóvá, ötvözve a pszichológiai, szociálpszichológiai és főkét a szervezetszociológiai kutatások eredméyeit. Ezzel összefüggésbe módszertailag is egyre stadardizáltabbá vált az ökétesmotivációk kutatása: egyfelől a motivációs faktorok kialakításába, másfelől a kétvagy háromdimeziós motivációs modellek helyett mid ikább multifaktoriális modellekkel írták le az ökétesek motivációs bázisát. Jellemző volt továbbá, hogy kezdetbe CIVIL SZEMLE 2010/1 5

6 ELMÉLETILEG kismitás, egy-egy speciális ökétescsoportra vagy szervezetre iráyultak a motivációs vizsgálatok azaz agyító keresztül szemlélték a vizsgáladó jeleséget, és főkét az ökétesek ömeghatározását vették alapul. A későbbiek sorá a kaleidoszkopikus ézőpot jegyébe már agymitás, külöböző tevékeységi területeke dolgozó ökétesek, kérdőíves megkérdezése vált domiássá Az első korszak: a két-három faktoros motivációs modellek Az ökétes-motivációk kutatásáak első korszakába a vizsgálatok arra fókuszáltak, hogy mikét lehet leíri és értelmezi az ökétesek motivációt két-három faktoros motivációs modellekkel. A hetvees évek elejé Pitterma (1973), illetve Tapp és Spaier (1973), majd és Howarth (1976) elsőkkét vizsgálaták az idős, ői és diák ökétesek motivációit. (Esmod Dulop, 2004:10) Az ökétesség belső idíttatás és/vagy meghívás az itrizik és az extrizik motivációk. A emzetközi ökétes-szakirodalomba (lásd Dekker, 2003) is széles diskurzus alakult ki arról, hogy meyibe az ökétes saját választása, belső idíttatása vagy a külső körülméyek, lehetőségek a meghívás befolyásolja azt, hogy milye tevékeységi területeke lesz valaki ökétes. Általáosabba: hoa eredek az emberi viselkedést befolyásoló motívumok? Az emberi viselkedést befolyásoló motívumok eredetére a behaviourista forradalom utái motivációkutatások a múlt század hatvaas-hetvees éveibe még dichotóm választ adtak az extrizik és itrizik jeleségek leírásával. Az itrizik motiváció ma legelfogadottabb meghatározása szerit egy tevékeység megkezdésére és folytatására való késztetés sokkal ikább a tevékeységbe lelt örömért, mit valamiféle cél elérése érdekébe törtéik. (Hidi, id. Józsa, 2007:30) Az extrizik (eszköz jellegű) motiváció olya késztetés, amely valamilye kokrét cél, yereség elérésére, esetleg elkerülésére iráyul, illetve más külső téyezők játszaak bee szerepet. A cselekvés ebbe az esetbe eszközjellegű, a cél elérését szolgálja, maga a tevékeység em feltétleül örömforrás. A korszellemek megfelelőe, Gidro 1978-as kutatásába megkísérelte az itrizik és az extrizik motivációs faktorokat azoosítai, és azt találta, hogy az ökétes muka céljai (pl. muka tapasztalat szerzése) és a jutalmak (pl. öbecsülés, társas kapcsolatok) legikább a korral változak: az idős ökéteseket a társas kapcsolatok, míg a fiatalokat a mukatapasztalatok motiválták ikább. (Esmod Dulop, 2004:11) Egy tevékeység sorá az itrizik és az extrizik motiváció egyidejűleg lehet magas, esetleg midkettő alacsoy vagy az egyik erőteljesebb lehet a másikál. Az utóbbi évtizedek kutatásaiba mid ikább előtérbe kerültek az extrizik és az itrizik motívumok ötvöződésére, egymásra ható működéséek, fejlődéséek itegrált vizsgálatára iráyuló kutatások. (Hidi Harackiewich, 2000) 6 CIVIL SZEMLE 2010/1

7 ELMÉLETILEG Az ökétesség mit segítő viselkedés az altruizmus egoizmus-modellek. A viselkedéspszichológiai szakirodalom az ökétességet a proszociális viselkedések között tárgyalja. Peer et al. (2005:11) meghatározása szerit a proszociális viselkedés a társadalom és/vagy egy társadalmi csoport jeletős szegmeséek azo cselekvése, ami más emberek általáos jólétére iráyul. A proszociális viselkedést tehát az, az alapvető szádék idítja el, hogy a cselekedet mások javát is szolgálja (pl. segítségyújtás, védelem, vigasztalás). Eredméye, a jólét, em az egyé saját haszára törtéik, haem mások, csoportok vagy a tarsadalom javára. Ugyaakkor meg kell jegyezi, hogy társadalmilag időbe és térbe meghatározott, hogy mi az a viselkedésforma, ami a másik ember, csoport javát szolgálja. A proszociális viselkedés egyik megyílváulása a kooperáció, amikor két vagy több ember dolgozik együtt a közös haszoért. A másik pedig segítő viselkedés, amikor a viselkedés eredméye mások haszára va. Ebből következőe az ökétességet a em viszoossági alapú segítségyújtás egyik formájáak tekitik, és az ilye cselekvést agyo sok esetbe az altruizmussal azoosítják. (Wright, 1985) A segítő viselkedésbe a szociális-társadalmi téyezők hatása a ormáko és a szociális mitáko keresztül jut kifejezésre. Karylowski (1980) a segítségadás ormáiak evezi a ormák azo csoportját, amelyek meghatározzák, hogy kik azok, akiket segítük, így például: a reciprocitás, az elosztás (az erőforrások, az igazság), a társadalmi felelősség ormái. Eze ormák beépülése oha egyéekét változik, de mideképpe hatak rájuk a szociális-kulturális miták. Az altruizmust a segítés legmagasabb formájakét értelmezi Bal-Tar és Raviv, (id. Vályi, 2008:105) amiek fő jellemzői, hogy ökétes, és szádékos, valaki másak az érdekébe, az igazságba vetett erkölcsi meggyőződés eredméyekét, külső jutalom elvárása élkül. Midlarsky és Khaa (id. Vályi, 2008:105) a segítő viselkedést egy kotiuumkét írják le, melyek egyik végpotjá az alacsoy, azaz a ormatív altruizmus áll, amit Batso (1991:111) az egoisztikus altruizmussal azoosított. A kotiuum másik végpotjára az öfeláldozó, az ökétes, az együttérző, valamilye morális ok, értékredszer vagy beállítódás alapjá álló altruizmust teszik, amelyet gyakra az empátia érzése kísér. (Lásd altruizmus empátia-modell, Batso, 1991) Az alturizmus értékelésével kapcsolatba mit elletétpár ige gyakra felmerül az egoisztikus szükségletek és viselkedés fogalma. Sutermeister (1966) meghökketőek tűő érvelésébe azt fogalmazza meg, hogy az egyé egoisztikus szükségletei a tudás, az elért eredméyek, a hatáskör, a függetleség, az öbecsülés, mások tisztelete, a társadalmi helyzet a szociális szükségletekél is fotosabbak. Állítása szerit a fiziológiai és a szociális szükségletek, ha egyszer kielégülést yertek, megszűek motivátorok lei. Ezzel szembe, ha egosztikus szükségleteiket ma kielégítettük, azok holap ismét újult erővel jeletkezek és ez a legfőbb megkülöböztető jegye eze szükségletekek és viselkedésekek. Nem szabad azoba elfeledkezi arról, hogy Maslow fotosak tartotta hagsúlyozi azt a paradoxot, hogy az ömegvalósító személy meghaladja az özés és az özetleség kettősségét: özetleek és altruisták (egy kutiuumo belül), de CIVIL SZEMLE 2010/1 7

8 ELMÉLETILEG másokál erősebbe él beük az egészséges tisztelet ömaguk irát is. (Józsa, 2007:35) A yolcvaas évekbe idultak meg azok a kétfaktoros modell-vizsgálatok, amelyek az altruizmus- és/vagy az egoizmus-skálá mérték az ökétesek motivációit. Frisch és Gerrald (1981) 455 amerikai vöröskeresztes ökétes saját meg - határozáso alapuló motivációs vizsgálata azt tárta fel, hogy ökétességükbe mid az altruisztikus, mid az egoisztikus motivációk egyarát kimutathatók voltak. Későbbi kutatásába Frisch (1987) már 20 kérdésből álló skálát fejlesztett ki, amellyel diák-ökétesek motivációját vizsgálta és azt találta, hogy elköteleződésükbe mid az altruisztikus, mid az egoisztikus, mid pedig a szociális motívumok is szerepet játszottak. Caa és Goldberg-Gle (1991) áttekitették és feldolgozták az addigi ökétesmotivációkkal foglalkozó elméleti kutatásokat és megállapították, hogy a korábbi vizsgálatok főkét leíró jellegűek voltak és kevéssé szisztematikus módszerek szerit valósultak meg. A megelőző motivációs-elemzések alapjá 28 kérdést állítottak öszsze, és létrehoztak egy Motivatio to Voluteer (MTV) skálát. Ezt 258 szociális szolgáltatások területé dolgozó ökétes és 104 em-ökétes körébe tesztelték. Eredméyeik révé azt a következtetést voták le, hogy az emberek em csak egy motiváció szerit dötik el ökétességüket tehát, az egoisztikus és az altruisztikus motivációk kombiációi határozzák meg egy ökétes motivációs készletét. Noha a Motivatio to Voluteer (MTV) skálát em fejlesztették tovább, de a vizsgálat eredméyei újabb alteratívákat mutattak meg az ökétesek motiváció-kutatásába A második korszak: A többfaktorú motivációs leltár a Voluteer Fuctios Ivetory kidolgozása 2 A kilecvees évek kutatásaiak másik iráya szité az addigi empirikus vizsgálatok elemzéséből igyekezett felállítai az ökétesség elsődleges motivációiak mérhető faktorait. A Clary és mukatársai (1992; 1998) által kidolgozott a Voluteer Fuctios Ivetory (VFI) új fejezetet yitott az ökétesek motivációs-kutatásába. A szerzők abból, a sokszor feltett kérdésből idultak ki, hogy egyes emberek miért áldozak időt és eergiát mások segítségére? Salamo és Aheier (1994) kutatási eredméyeire hivatkozva miszerit 1993-ba 89,2 millió ökétes volt az Egyesült Államokba, akiek közel egyegyede heti több mit öt órát töltött ökétes tevékeységgel, az ökétesek motivációi kutatásáak fotosságát hagsúlyozták. Megállapították, hogy a segítő magatartás régóta vizsgált területe a pszichológiáak, de az elemzések többsége ikább arra fókuszált, hogy a segítések milye körülméyei vaak, milye közvetle dötések előzik meg és mi a kutextusa, de kevéssé arra, hogy miért hozzák meg az emberek ezt a dötést és milye okok állak eze dötések hátterébe. 8 CIVIL SZEMLE 2010/1

9 ELMÉLETILEG Mideek alapjá Clary és mukatársai az ökétességet fukcioális ézőpotból közelítik meg: abból idulak ki, hogy az ökétes tevékeységek, amelyek bár agyo hasolóak tűhetek a felszíi motivációk és azok mögöttes folyamataiak diamikája révé, de ige külöbözőek lehetek a segítő magatartás fetartásába. (Clary et al., 1998:1516) Az ökétességre úgy tekiteek mit egy jeleségre és folyamatra, amelybe meghatározó szerepe va az attitűdökek, a meggyőződések, a társadalmi godolkodásak, a kapcsolatokak és em utolsó sorba a személyiségek. Clary és mukatársai (1998:1517) világosa külöbséget teszek a spotá segítség és a tervezett segítség között. Az ökétességet tervezett segítségkét (plaed helpig) defiiálják, mivel az összetettebb és külöbözőbb segítségyújtási forma, mit a spotá segítség ugyais, az ökétesek kiyílváítják akaratukat, és elkötelezettségüket, hogy másoko segítseek, amire a szabadidejükből áldozak időt. A VFI motivációs faktorai és teszteléséek eredméyei. Az ökétességhez vezető fukciók feltérképezéséhez kiidulási potul Katz (1960) és Smith et al. (1956; id. Clary et al., 1998) klasszikus, attitűd-teóriájáak azo elemeit haszálták fel, mit: az istrumetális (alkalmazkodási, haszoelvű fukció), az övédelmi, az értékkifejező és az ismereti fukció. Az alapvető motivációk elméleteire alapozva azt feltételezték, hogy ezek megtalálhatók az ökétesek motivációjába is, továbbá az övédelmi fukciót felbotották pozitív és egatív fuciókra. Eek alapjá Clary és mukatársai (1992; 1998) hat olya, a fukcioális teóriákból levezethető motivációs faktort dolgozott ki, amelyek hipotéziseik szerit, szerepet játszhatak az ökétességbe is. Ezek a következők: 1. Értékek (value): ezek segítik az ökétest tevékeységbe, illetve lehetőséget adak arra, hogy kiyílváítsa altruista, humaitárius értékeit. Az érték motivációak tehát, kifejező fukciója va. 2. Megértés (uderstadig): az ökétesség lehetőséget ad arra, hogy olya új tapasztalatokat, tudást, skilleket szerezzük, amelyeket másképp em szerezheték meg. 3. Társadalmi (social): a társas kapcsolatok lehetőséget adak arra, hogy más személyekhez közelebb kerüljük. 4. Karrier (career): a foglalkozáshoz, a karrierhez szükséges skillek elsajátítását jeleti, és amelyet Katz istrumetális attitűd fukciójából vezettek le. 5. Övédelem (protective): elméletileg az egóhoz kapcsolódó fukciókkal függ össze. Célja az egót megvédei, megerősítei, illetve a bűtudat csökketése, abba az értelembe, hogy sikeresebbek, szerecsésebbek vagyuk másokhoz képest. 6. Öigazolás (ehacemet): az ömegbecsülés, mit védekező folyamat, az ego pozitív védelmét szolgálja, a személyes fejlődést segíti elő, öveli a segítőkészséget, és ezért ezt a motivációs állapotot fe is akarjuk tartai. CIVIL SZEMLE 2010/1 9

10 ELMÉLETILEG A motivációk fukcioális vizsgálatáak legléyegesebb üzeete, hogy a segítő viselkedést széles társadalmi és személyes motivációk támogatják. Sőt, Clary és mukatársai a fukcioális szemléletet ki is tágították a motivációk eredetéek iterakcioalista megközelítése felé, miszerit: az egyé motivációi a köryezet által adott lehetőségekkel együtt jeleek meg. A kutatás gyakorlati haszát abba látták a szerzők, hogy az ökétességet motiváló fukciókat az ökétesek rekrutációjába agyo fotos megerősítei. Ameyibe ismertek általába, és szervezeti szite, az ökétesek motivációi, úgy az ökétesség tartóssága is előrejelezhető. A Voluteer Fuctioal Ivetoryt öt lépésbe tesztelték és véglegesítették: külöböző szituációkba (az ökétesség orietációja, relevás előyei és az elégedettség mérésével), más-más korösszetételű ökétes és em ökétes csoportokba. A megkérdezéskor csak olya ökétes csoportokat vettek be a mitába, amelyek ökétessége stabil, megbízható és aktuális volt, mivel úgy vélték, hogy csak ezek alapjá vohatók le a motivációkra ézve relevás következtetések. Clary és mukatársai (1998:1525) a kutatás értékelésébe megállapították, hogy a felállított hat motivációs faktor érvéyesek mutatkozott az ökétesek motivációjáak mérésébe, illetve megbízhatóak és stabilak bizoyultak módszertailag is. A többszitű elemzések azt igazolták, hogy a faktorok em keveredek egymással és eek alapjá a VFI agy előyéek tartották, hogy az egyes motivációs faktorok egyekét is mérhetők. A szerzők hagsúlyozták, hogy a faktorokak a motivációs folyamat mérésébe relevás szerepük va, és a VFI-be felállított motivációs faktorok általába érvéyesek az ökétesmotivációkra, attól függetleül, hogy milye területe ökétes a vizsgált személy. A VFI agyo termékeyítőleg hatott a további motivációs vizsgálatokra, így pl. Omoto és Syder (2002) az ökétesség időtartama és a motívumok öszefüggését, Alliso és Okum (2002) a VFI megbízhatóságát tesztelte az ökétes motivációkra adott yílt kérdésekkel, továbbá Hafliger és Hug (2009) a motívumok és a meggyőző üzeetek közötti kapcsolatot vizsgálta Svájc fracia és émet yelvű katojaiba élő poteciális, egyetemista ökétesek körébe. A VFI-vel szembe a leggyakoribb metodológiai kritika az, hogy zárt kérdéseket haszálak (Alliso és Okum gyege korrelációt mértek a motivációs faktorok és az ökétességre adott yílt válaszok között), illetve problematikusak látják egyes szerzők (Hafliger Hug, 2009) a kísérletek kotrollcsoportjai közötti külöbséget A harmadik korszak: kaleidoszkópba a motivációk a Voluteer Motivatio Ivetory A kilecvees évektől végétől kezdve a kutatások tehát egyre ikább az ökétesmotivációkat felmérő kérdőív/leltár kidolgozására fókuszáltak be, Ausztráliába McEwi és D Arcy többlépcsős módszerta (fókuszcsoportok, yitott kérdések, pilot-study) utá alakította ki azt a yolc motivációs faktort, ami a VMI pilot-válto- 10 CIVIL SZEMLE 2010/1

11 ELMÉLETILEG zatát alapozta meg. Ebbe a vizsgáladó faktorokat részbe a VFI-ből adaptálták (érték, karrier, reaktivitás), részbe újakat hoztak létre, úgy mit: a személyes fejlődésfaktor, (azaz ökétesség meyibe válik az egyé, a személyiség fejlődéséek részévé) az elismertség-faktor (a szervezet, a közösség felől jövő elismertségi igéy), a hedoisztikusak elevezett faktorba (az ökétes muka öröm-jellege és az, hogy a segítség másokak örömet okoz), valamit a szociális faktorba az ökétesség által létrejövő szociális iterakciók fotosságát akarták vizsgáli. A reciprocitás faktor kérdéseibe pedig azt próbálták meg méri, hogy az ökétesség meyibe cserebefektetés, amiért majd viszozást remél az ökétes. Eek alapjá, az ökétesek motivációját vizsgáló kérdőívet Voluteer Motivatio Ivetory-ak (VMI) evezték el. A VMI stadarizálást 2004-be Esmod és Dulop folytatta, amihez felhaszálták és részbe módosították a McEwi és D Arcy (2002) által felállított Voluter Motivatio Ivetory-t és a Clary, Syder és Ridge-féle (1992) Voluteer Fuctios Ivetory-t. Ugyacsak többlépcsős módszertara alapozva Esmod és Dulop (2004) kidolgozta azt a komplex, az ökétesek motivációiak differeciált mérésére alkalmas VMI-t, amely már 10 motivációs faktort tartalmazott. A felméréseket Nyugat- Ausztráliába összese 2444 ökétes körébe végezték el, amely az eddigi legagyobb ökétes motivációs vizsgálat volt. Az eredméyek szerit az ausztrál ökétesek körébe a legfotosabb motivációk az értékek, a reciprocitás és az elismertség (presztízs) voltak. A VMI módszertai kidolgozása. Esmod és Dulop kutatásáak célja ekkor már az volt, hogy egy olya leltárt alakítsaak ki, ami az ausztrál ökétesek motivációit méri. Módszertailag a vizsgálat öt szakaszból állt; 3 az első két szakaszba külöböző számú és átlagéletkorú ökétes körébe tesztelték a pilot-vmi-t (Az első csoport 101 főből állt, átlagéletkoruk 42 év (SD=17), 87%-uk ő volt, akik hetete 5,5 órát dolgoztak ökéteskét, míg a másik csoportot egy szervezet 152 ökétese jeletette hasoló demográfiai és ökétességi jellemzőkkel). Az első eredméyek többek között az egyes kérdésekél agyo magas, míg más kérdésekél a agyo alacsoy korrelációk, illetve a magas stadard deviáció szükségessé tették a pilot-vmi kérdéseiek átvizsgálást, illetve a kérdések prefixéek személyesebbé tételét ( I voluteer, because Ökéteskedem, mert ). A harmadik szakaszba, az ökétes meedzserek egy csoportjával folytatott kozultációk keretébe 43 kérdésre egészítették ki az eredeti VMI-t, amit már a következő vizsgálati fázisba két szervezet 344 ökétesével vettek fel. Az ökétesek átlag életkora 34 év volt (SD=17,8), 81%-uk ő volt és heti 4,5 órát végeztek ökétes mukát, illetve a többségük, hasolóa mit az első szakaszba, legalább egy éve volt ökétes. Az egyes motivációs faktorok megbízhatóságát mérő mutató, a Crobach-alpha, a kutatás ebbe a szakaszába az értékek faktorál: 0,58; a karrier fejlesztés faktorál: 0,748; a személyes fejlődés faktorál: 0,625; elismetség faktorál: 0,552; a társadalmi faktorál: 0,674 volt, ami azt mutatta, hogy eze faktorok mérési megbízhatósága jóak volt modható. Ugya- CIVIL SZEMLE 2010/1 11

12 ELMÉLETILEG akkor a reciprocitás faktoré alacsoy (0,365), míg a reaktivitás, valamit a hedoizmus faktoré már egatív (-0,1176) értékeket vett fel, ami egyértelműe utalt eze faktorok felülvizsgálatáak szükségességére. A egyedik szakaszba átalakított VMI 41 állításból állt, amelyet 12 szervezethez küldtek ki 1200 ökétest megkérdezve. Az egyes kérdéseket 5 potos Likertskálá kellett értékeli a válaszadókak, ahol, 1=em ért egyet és 5=agyo egytért volt. Az egyes faktorok léyegi tartalma a következő volt: 4 1. Karrier fejlesztés (career developmet): Ökéteskedem, mert úgy érzem, hogy ez segít ekem a mukalehetőségek megtalálásába. 2. Személyes fejlődés (persoal-growth): Ökéteskedem, mert úgy érzem, hogy az ökétesség segít abba, hogy jobba megértsem miről szól az életem. 3. Elismerés (recogitio): Úgy érzem, fotos, hogy az ökétességemért elis - me rést kapjak. 4. Öbecsülés (self-esteem): Ökéteskedem, mert az ökétességtől jobb emberek érzem vagyok. 5. Szociális kapcsolatok (social iteractio): Ökéteskedem, mert ez segít abba, hogy új barátokra tegyek szert. 6. Visszahatás (reactive): Az ökétesség lehetőséget ad arra, hogy e kellje másokak átmei azo, ami é átmetem. 7. Reciprocitás (reciprocity): Ökéteskedem, mert úgy hiszem, hogy azt kapod vissza a világtól, amit adsz eki. 8. Vallás (religio): Ökéteskedem, mert az ökétesség az é vallási hitemmel összeegyeztethető. 9. Kormáyzat (govermet): Ökéteskedem, mert em hiszek abba, hogy a kormáyzat eléggé segíti azokat, akiket é segítek az ökétes mukámmal. 10. Közösség (commuity): Ökéteskedem, mert em hiszem azt, hogy a helyi közösség eléggé segíti azokat, akiket é segítek az ökétes mukámmal A egyedik szakaszba átalakított VMI kérdések megbízhatósági mérése azt mutta, hogy a egatív állítások (az érték, a karrier fejlődés, szociális iterakció faktoraiba) csökketették eze faktorok Crobah-alpha szeriti megbízhatóságát. Továbbá, a visszahatás (reactive) faktor esetébe mutatkoztak problémák, mivel az túl szűk tartomáyba mérte a lehetséges motivációkat, ezért a faktor bizoyos állításait át kellett alakítai. Az eredméyek az egyes motivációs faktorok csoportba redeződését mutatták, úgy mit: a személyes fejlődés, a visszahatás (reactive), az ömegbecsülés faktorokkal, míg a karrier, a szociális iterakciók és az öbecsülés faktorokkal. A vizsgálat módszertailag legérdekesebb része ez utá következett, amikor is a kutatás örödik szakaszába a VFI faktorokat és kérdéseket egyesítették a VMI faktoraival és kérdéseivel. Törtét midez abból a célból, hogy megézzék, mely faktorokak, illetve kérdésekek a megbízhatósága agyobb, és eek alapjá 12 CIVIL SZEMLE 2010/1

13 ELMÉLETILEG mely faktorok és kérdések fogják a végleges leltár részét képezi. A VFI esetébe módosították a prefixet a már tesztelt formára (Ökéteskedem, mert ), illetve 5 potos Likert-skálát alkalmaztak. Ezzel a módszertai lépéssel egy 70 kérdésből álló motivációs leltárt kaptak, amelyet három szervezet 778 ökétesével teszteltek. Az eredméyek szerit: a VFI faktorok között a legmagasabb átlagokat az értékek (4,09) és a megértés (3,36), míg a VMI faktorok esetébe a reciprocitás (3,88), elsimertség (3,58), személyes fejlődés (3,54), közösség (3,36) és az öbecsülés (3,35) kapták. A VFI és a VMI faktorok korrelációs elemzése egyfelől azt mutta, hogy a három újoa beemelt faktor, a közösség-, a kormáyzat- és a vallás-faktorok agyo alacsoy (0,13 0,06 közötti) korrelációt adtak ki, ezért a szerzők úgy dötöttek, hogy ezeket a faktorokat kihagyják az elemzésből. Továbbá, három esetbe a két ökétes motivációs leltár faktorai között pedig agyo magas volt a korreláció, mivel közel hasoló motivációkat mértek, más elevezések alatt. Ilyeek voltak: a VFI-karrier és a VMI-karrier fejlesztés, a VFI-öigazolás (ehacemet) és a VMIömegbecsülés (self-esteem), illetve a VFI-megértés (uderstadig) és a VMIszemélyes fejlesztés (persoal growth) faktorai. Eze faktorok más faktorokkal való korrelációi alapjá határozták meg, hogy az öbecsülés, a megértés és a személyes fejlesztés faktorok fogják a végleges leltár mérési elemeit alkoti. Esmod és Dulop úgy vélték, hogy a 10 faktorból álló, 44 kérdést tartalmazó ökétes motivációs leltár ami a két korábbi motivációs leltár faktoraiból állt össze komplexebb képet képes adi az ökétesek motivációiról. A végleges Voluteer Motivatio Ivetory égy faktort tartalmazott a VFI-ből (értékek, megértés, társadalmi és az övédelem) és hat faktort a kifejlesztett VMI-ből (karrier fejlesztés, elismertség, szociális iterakciók, reciprocitás, visszahatás, öbecsülés). Összegezve megállapíthajuk, hogy módszertailag mid a két ökétes motivációs leltár megalapozottak tekithető, a kidolgozott faktorok érvéyesek bizoyultak az ökétesek motivációjáak vizsgálatára. Elméletileg és módszertailag a VFI megalapozottabak modható, ugyaakkor a VMI ötvözi a VFI legjobb motivációs faktorait, differeciáltabba mér bizoyos ökétes motivációkat (lásd társadalmi szociális iterakció, vagy karrier fejlesztés, reciprocitás) és sokkal ikább gyakorlati orietációjú, azaz az ökétesmeedzsmeti szempotok is érvéyesültek az egyes motivációs faktorok kialakításakor. Az ökétesmotiváció-faktorok vizsgálatáak fejlődéstörtéetét áttekitve jól látható, hogy az első kutatások a segítő viselkedés alapvető jellemzőiből idultak ki. A segítés legmagasabb formájakét defiiált altruizmus mit az ökétességet meghatározó motivációs téyező mérése mide vizsgálatba megtalálható, de a multifaktoriális elemzésekél (VFI és VMI) az érték-motiváció egy-egy elemévé válik. A kezdeti kutatások az egoizmust még az altruizmus elletét párjakét kezelik, majd a későbbi elemzésekbe részbe visszayúlva a maslowi értelmezéshez, CIVIL SZEMLE 2010/1 13

14 ELMÉLETILEG részbe az extrizik és itrizik motivációs kutatások új eredméyeire támaszkodva a karrier, az ömegvalósítás és az éitegritás védelmét jelető övédelem (protective) motivációs faktorok mérési része lett. A korai ökétesmotiváció-vizsgálatokba a társadalmi/szociális motivációk mérése még em külöül el, a VFI-be Clary és mukársai (1998) a társas kapcsolatok ormatív szerepére kocetráltak, míg Esmod és Dulop (2004) már ezt szétbotják a társas kapcsolatok ormatív fukcióiak, és a társas iterakciók faktorokra. Ameyibe az extrizik és az itrizik motivációk felől vizsgáljuk az ökétesek motivációak méréseit, megállapítható, hogy a multifaktoriális elemzések e tárgyba a Hidi és Haraskiewich (2000) által leírt itegratív szemléletet képviselik, oha az extrizik motivációkkal azoosítható faktorok (pl. karrier, övédelem, megértés, ömegvalósítás) émileg kisebb súllyal érvéyesülek az ökétes motivációs leltárakba. Az ökétes motivációs faktorokat vizsgáló két agy leltár összehasolítása azt mutatja, hogy az értékeket, a megértést, az övédelmet a társadalmi ormák szerepét és bár más tartalmi megfogalmazásba, de a karriert is mérő faktorokat alapvetőek tartják az ökétesek motivációjába, illetve differeciáltabba vizsgálja a VMI a társadalmi és a reaktivitás motivációs faktorokat. Úgy látjuk, hogy míg a VFI deklarálta fukcioális pszichológiai szempotból közelítette meg az ökétesek motivációiak vizsgálatát, addig a VMI ezt részbe megtartva, részbe módosítva (pl. karrier, visszahatás faktorok) szociálpszichológiai, illetve szervezetpszichológiai szempotokat érvéyesített olya faktorok beemelésével, mit a szociális iterakciók, az elsimertség és az öbecsülés. 2. A magyar ökétesmotiváció-kutatások eddigi eredméyei Az ökétes-motivációk vizsgálata a hazai ökéteskutatásokak is egyik sajátos területét jeletik részbe azzal a céllal, hogy teoretikusa leírják és értelmezzék az ökétesek motivációiak jellemzőit, és ezt összevessék demográfiai-társadalmi jellemzőkkel, részbe pedig, hogy kapcsolódjaak a emzetközi kutatási tredekhez. A témába végzett, első jeletősebb elemzés (Czike Bartal, 2005:28 29) a szervezetekhez kötődő ökétesek motivációi alapjá három hipotetikus csoportot külöböztetett meg: a régi, az új, és a vegyes típusú ökétességet. Módszertailag a csoportosítás alapját yolc kategória képezte, melyekből a 150 megkérdezett ökétesek a három legjellemzőbbet kellett kiválaszatia. A yolc kategória a szegéyeke való segítés, a vallás, hit fotossága, az erkölcsi kötelesség, a közösséghez tartozás, tapasztalatszerzés, a kihívás, szakmai fejlődési lehetőség, a szabadidő haszos eltöltése, és az új barátok szerzése közül az első égy kategóriát a régi típusú ökétesség, míg a további égyet az új típusú ökétesség motivációs jellemzőikét sorolta be Czike Klára. Ameyibe az ökétes motivációi mid a régi, mid az új típusú motivációs kategóriákból is tartalmazott válaszokat, akkor azokat vegyes típusúak értékelte. (Czike Bartal, 2005:35) 14 CIVIL SZEMLE 2010/1

15 ELMÉLETILEG 1. ábra. Az ökétesmotiváció-faktorok vizsgálatáak fejlődéstörtéete FAKTOROK ADAPTÁCIÓK SZERZ K/VIZSGÁLATOK altruizmus-empátia Tapp Spaier, 1973; Frisch Gerrald, 1981; Batso, 1981 egoizmus Frisch Gerrald, 1981 társadalmi/szociális (orma, kapcsolatok) Frisch, 1987 érték megértés társadalmi karrier övédelem öigazolás érték megértés társadalmi karrier fejl dés övédelem elsimertség McEwi D Arcy, 2002 szociális iterakciók McEwi D Arcy, 2002 reciprocitás McEwi D Arcy, 2002 reaktivitás öbecsülés McEwi D Arcy, 2002 személyiségfejl dés McEwi D Arcy, 2002 hedoisztikus McEwi D Arcy, 2002 VFI Clary Syder Ridge et al., 1992, 1998; Smith et al., 1956; Katz, 1960 alapjá VMI Esmod Dulop, 2004 CIVIL SZEMLE 2010/1 15

ELMÉLETILEGnn. 1. A nemzetközi önkéntesmotivációs-kutatások három korszaka és a motivációs faktorok vizsgálatának fejlődéstörténete

ELMÉLETILEGnn. 1. A nemzetközi önkéntesmotivációs-kutatások három korszaka és a motivációs faktorok vizsgálatának fejlődéstörténete csz22_csz12 skandi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 5 n n n n n n n n n n n n MIT MUTAT A KALEIDOSZKÓP? Az Önkéntes Motivációs Leltár (Volunteer Motivation Inventory) adaptálása, fejlesztése és kipróbálása a

Részletesebben

Civil Szemle, 2010. 1.sz. 5-33.

Civil Szemle, 2010. 1.sz. 5-33. Civil Szemle, 2010. 1.sz. 5-33. Bartal Anna Mária Mit mutat a kaliedoszkóp? az Önkéntes Motivációs Leltár (Volunteer Motivation Inventory) adaptálása, fejlesztése és kipróbálása a magyar önkéntesek körében

Részletesebben

AZ ÖTLET PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK

AZ ÖTLET PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK AZ ÖTLET PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓINAK VIZSGÁLATA készítette: Bartal Anna Mária A KÓRHÁZI ÖNKÉNTES SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTES MOTIVÁCIÓS LELTÁR (VOLUNTEER MOTIVATION INVENTORY)

Részletesebben

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán Civil Szemle, 2011.4. 7-30. A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán Helyzetkép: eredmények és kihívások

Részletesebben

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 7 A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán Helyzetkép:

Részletesebben

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz24_csz12 skandi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

VÁLASZTÁS ÉS MEGHÍVÁS - a református, vallásos önkéntesek vizsgálatának eredményei

VÁLASZTÁS ÉS MEGHÍVÁS - a református, vallásos önkéntesek vizsgálatának eredményei Confessio, 2011.1. 55-65. VÁLASZTÁS ÉS MEGHÍVÁS - a református, vallásos önkéntesek vizsgálatának eredményei Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán A nemzetközi szakirodalomban széles diskurzus alakult ki arról,

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűseggel boldogabb és elégedettebb? 1 Bartal Anna Mária Bevezetés Az önkéntességgel

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA ÉS A MAGYAR ÖNKÉNTESMOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV (MÖMK) SZTENDERDIZÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

ÉRTÉKEK, ELSIMERTSÉG, KÖZÖSSÉG IGÉNY a magyar önkéntesek motivációi

ÉRTÉKEK, ELSIMERTSÉG, KÖZÖSSÉG IGÉNY a magyar önkéntesek motivációi ÉRTÉKEK, ELSIMERTSÉG, KÖZÖSSÉG IGÉNY a magyar önkéntesek motivációi Interjú-Civil A Pályán, 2010/2. 2009. októberében indult el a Magyar Önkéntesek Motivációinak Vizsgálata c. kutatási program (www.volunteermotivation.hu),

Részletesebben

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)

Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Alkalmazott tudomáyok Irodalom - Nyelvtudomáy Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsaa (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus) Tartalom Fekete Imre: Ekvivales Lax-stabilitási fogalom és alkalmazása a traszport egyeletre

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

Perpék Éva ÖNKÉNTESSÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

Perpék Éva ÖNKÉNTESSÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Perpék Éva ÖNKÉNTESSÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 1 Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezető: Dr. Habil. Szántó Zoltán Perpék Éva 2011 A dolgozat elkészítését a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány

Részletesebben

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Részletesebben

jótékonykodással kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozik, továbbá kitér a vállalati önkéntesség témakörére is. Önkéntesség Magyarországon 2013

jótékonykodással kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozik, továbbá kitér a vállalati önkéntesség témakörére is. Önkéntesség Magyarországon 2013 Önkéntesség Magyarországon 2013 Az Önkéntesség Magyarországon, 2013. című kiadvány egy pillanatfelvételt kíván nyújtani a magyarországi önkéntesség jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Kvantitatív felmérésünk

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

Motivációinak Vizsgáltata c.kutatási zárójelentés egy fejezetének átdolgozott változata.

Motivációinak Vizsgáltata c.kutatási zárójelentés egy fejezetének átdolgozott változata. Cicil Szemle, 2010. 2. 22-42. Körkép - az önkéntesség helyzete és szerepe az Európai Unió egyes tagállamaiban az önkéntesmotivációs kutatások tükrében 1 Bartal Anna Mária-Saródy Zita Ahogy az alcím is

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben