SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei."

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL Doktoi étekezés tézisei Bátfai Zoltá Gödöllő 001.

2 A doktoi pogam Címe: Agáeegetika és Köyezetgazdálkodás Tudomáyága: Műszaki tudomáy Vezetője: D. Kocsis Káoly C.Sc. egyetemi taá, igazgató Szet Istvá Egyetem, Gödöllő Euópai Taulmáyok Közpotja Témavezető: D. Faust Dezső C.Sc. egyetemi taá, itézetigazgató Szet Istvá Egyetem, Gödöllő Redszetechika Itézet A pogamvezető jóváhagyása A témavezető jóváhagyása

3 ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK Az embeiség által felhaszált eegia jeletős észe a belsőégésű motook haszálatához kötődik. A tömeges haszálat komoly tehelést jelet a köyezete. Ezzel is magyaázható, hogy a kutatás-fejlesztés, a gyátás és az üzemeltetés teületé agy eőfeszítések tötéek a motook eegetikai hatásfokáak javításáa és a káos ayagok kibocsátásáak csökketésée. Mukám a motook üzemeltetési szempotból léyeges eegetikai jellemzőiek a működési mikofolyamatok elemzésé alapuló vizsgálatáa iáyult. A Redszetechika Itézet koábbi mééseie, műszefejlesztési és üzemi tapasztalataia építve a belsőégésű moto mikofolyamatait a főtegely szögsebesség-változásáak méésé keesztül vizsgáltam. Ilye iáyú elméleti, illetve valós üzemi köülméyek közötti méése alapuló kutatások má folytak, ezek azoba a moto változó tehelés melletti (istacioe) állapotáa voatkoztak. A Redszetechika Itézet -vizsgálati módszehez kapcsolódó- műszaki fejlesztési tevékeységébe az elmúlt évtizedbe észt vettem. Jele mukámmal a kidolgozott vizsgálati módsze gyakolati alkalmazhatóságáak igazolását, illetve aak továbbfejlesztését céloztam a belsőégésű motook üzemeltetéséek fejlesztése édekébe. A kidolgozott vizsgálati eljáás egy többfukciós fedélzeti méőbeedezés kifejlesztéséek megalapozásával a személy- és haszogépjámű gyátáshoz hasolóa a taktomoto gyátásba is lehetőséget biztosíthat a ko igéyeiek megfelelő techikai előelépéshez. Eek alapja, hogy a beépített fedélzeti műszeek em csak a gazdaságos, köyezet- kímélő gépüzemeltetést, haem a diagosztikai- és szeviz tevékeység megújulásával a költségtakaékos gépüzemfetatást is elősegítik. Az étekezés célkitűzései Mukám általáos célja az étekezéshez kapcsolódó eedméyekkel a belsőégésű motook gazdaságos üzemeltetéséek elősegítése, műszaki diagosztikájáak fejlesztése, a gépüzemeltetés ifomációs edszeéek támogatása. Étekezésem célkitűzéseit észletese az alábbiakba hatáozom meg: 1. Méési, adatfeldolgozási módsze kialakítása belsőégésű motook működési mikofolyamataiak elemzésée a főtegely-szögsebesség változásáak vizsgálata alapjá.. A méési módszeek megfelelő potosságú méőedsze és méőpogam összeállítása belsőégésű motook főtegely-szögsebesség változásáak vizsgálatáa. 3

4 3. A mikofolyamat elemzési módszee építve a főtegely szögsebességváltozása, valamit a fékpadi mééssel meghatáozható, a gépüzemeltetés szempotjából is léyeges motojellemzők (yomaték, fodulatszám, teljesítméy, hajtóayag-fogyasztás) közötti összefüggések feltáása. 4. Matematikai modell kialakítása belsőégésű motook teljesítméyéek meghatáozásáa, a főtegely-szögsebesség változás vizsgálata alapjá. 5. Matematikai modell kialakítása belsőégésű motook hajtóayagfogyasztásáak meghatáozásáa, a főtegely-szögsebesség változás vizsgálata alapjá. 6. A belsőégésű moto főtegelyéek szögsebesség-változása és a műszaki állapot közötti lehetséges összefüggések feltáása, a vizsgálati módsze műszaki diagosztikai alkalmazhatóságáak megítélése céljából. 7. Egy többfukciós fedélzeti méőbeedezés kifejlesztéséek megalapozása, melyek segítségével a mukavégzés folyamá is méhetővé válak a dízelmoto egyes eegetikai jellemzői. 4

5 VIZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER A kíséleti méőedszet elsődlegese azzal céllal alakítottam ki, hogy segítségével bizoyítsam azt a -kutatás alapját képező- mukahipotézist, mely szeit a főtegelyszögsebesség időbei változásáak jellegét meghatáozza a főtegelye ható tehelés agysága, illetve a moto műszaki állapota. Ezáltal a főtegely-szögsebesség változásáak aalízise az üzemeltetés szempotjából léyeges motojellemzők (pl. effektív teljesítméy, hajtóayag-fogyasztás) kellő potosságú meghatáozásáa, illetve műszaki állapot jelzése, motodiagosztikai célú felhaszálása ad lehetőséget. A moto peiodikus mikofolyamatait a főtegely szögsebesség-változásá keesztül vizsgáltam. Működési mikofolyamat alatt az egy mukaciklusa a peiodikusa ismétlődő eegiaátalakulás egy teljes peiódusa, égyütemű moto esetébe főtegelyszögelfodulásba kifejezve 70 fok - eső főtegely-szögsebesség változások alakulását étem. A mikofolyamatokat mukaszakaszokét elemzem. Mukaszakasz a mukaciklus tatamáak egy hegee jutó észe, égyütemű égyhegees moto esetébe 180 fok főtegely-szögelfodulás. Négyütemű egyhegees moto esetébe a mukaszakasz egy mukaciklus lefolyásáak felel meg. A vizsgálati módsze összehasolításo alapul. A főtegely szögsebesség-változásáak jellege a moto külöböző tehelési- és műszaki állapotába összehasolítható, így a moto üzemi viszoyai, műszaki állapota étékelhető. A főtegely szögsebessége meghatáozható az idő -mit méhető fizikai paaméte- segítségével. A méési módsze a következő mukahipotézise épül. A belsőégésű moto hegeébe a hajtóayag hegetébe juttatása és égése kvatált eegia bevitel, melyek következtébe az expazió folyamá a főtegely gyosuló mozgása jellemző. A többi ütem soá illetve az eőgép mukavégzésével a keletkezett eegia felemésztődik. Ez a főtegely egatív étékű szögsebesség változását, tehát lassulását eedméyezi. A szögsebesség változását leíó függvéy gafikojáak egyes jellemzőit (pl. a mukaszakaszok gyosuló ágáak meedeksége, amplitúdója) meghatáozzák a moto pillaatyi üzemi viszoyai és műszaki állapota. Az egy mukaszakaszt jellemző, az említett gyosuló illetve lassuló szakaszból álló függvéy jellegée voatkozóa az égés folyamatát, a gáz- és a tömegeők hatását leíó, az iodalomba fellelhető összefüggéseket tekitettem át. Ezekből külööse az étekezés 8. ábá bemutatott tageciális diagam és a 10. ábá látható, az eők függvéy-hamoikusait ismetető diagam mutat szoos összefüggést az általam végzett méésekkel. 5

6 Meg kell azoba jegyezi, hogy míg az említett összefüggések és diagamok a motoba végbemeő folyamatok leíását célozzák, addig é kutatásaim soá eze folyamatok mééséek alapjául szolgáló algoitmusokat keestem. Az eltéő cél temészetese eltéő megközelítés módot követelt meg. A számoma is alapul szolgáló hivatkozott szezők célja az volt, hogy a folyamatok mélyé lévő egy-két domiás hatással miél jobba le lehesse íi a folyamat egészét. A jelelegi muka végső célja azoba az, hogy a motoba végbemeő folyamatokól, azoos idejű adatokat tudjuk méi. Ebbe az esetbe a jeleségek külső, sztochasztikus hatásokkal tehelt felülete alapjá kell a belső hatások számszeűsítését elvégezi. A mukám elkezdéseko felállított és eméyeim szeit a továbbiakba bizoyított hipotézis az volt, hogy ha a moto főtegelyéek egységyi szögelfodulásához tatozó időitevallumokat kellő fiomságú kvatálással méi és egisztáli tudom, akko az így yet adathalmaz alapjá elvégzett elemzések évé azoos idejű mééseke alkalmas jellemzőket lehet találi. Mééseimet a moto külöböző beállítási állapotaiba, laboatóiumi köülméyek között végeztem két külöböző típusú dízelmotoo, két egymástól függetle, észbe a méési elvbe, észbe a méőkapacitásba külöböző, saját fejlesztésű és összeállítású méőedsze segítségével a következők szeit: 1. Külső tehelés mellett, fékpadi méésekhez kapcsolódóa égyhegees, égyütemű soos PERKINS T típusú dízelmotooko. A fékpadi méések soá felvettem a vizsgált moto egulátoos jelleggöbéjét maximális hajtóayag adagolás (töltés) mellett, a tehelés változtatásával. További mééseket végeztem tehelési jelleggöbék felvételéhez. A tehelési jelleggöbe a hajtóayag-fogyasztás oldaláól jellemzi a moto teljesítőképességét. Ismeete dízelmoto eseté a füstölési hatá illetve a fajlagos fogyasztás itezív övekedése kezdetéek megállapításához ad segítséget. A vizsgálatot a tehelés és a töltés egyidejű övelésével 1 =1600 mi -1, =000 mi -1, és 3 =400 mi -1 álladó étéke tatott fodulatszámoko végeztem.. Tehelés élkül, a motobeállítási hibák hatásáak vizsgálatáa egyhegees OETL ADN 60W típusú dízelmotoo mesteségese előidézett, külöböző métékű műszaki állapot változtatások mellett 1 =1000 mi -1, =1500 mi -1 és 3 =000 mi -1 fodulatszámoko. Két szekezeti egysége, a polasztó és a levegőszűő méhető műszaki állapot változások hatását vizsgáltam külökülö. Ehhez a polasztó yitóyomását 05 ba és 15 ba étéke állítottam. A levegőszűő eltömítéséhez 100%-os, 50%-os fojtást és fojtás élküli állapotot állítottam be. 6

7 A főtegely szögsebesség-változásáak vizsgálatáa alkalmazott kíséleti méőedszeek A kvatált- és ciklikus eegia bevitellel összefüggő főtegely gyosulások és lassulások mééséhez szükséges, hogy a főtegely-szögsebesség, illetve a szögsebesség változás métékéek meghatáozása kellő potossággal és felbotó képességgel tötéje. Tekitettel, hogy az alkalmazott elektoikus edszeek óajelét mideko kvacoszcilláto állította elő, ugyaakko a mét jellemzők alapadatai mideko idő dimeziójúak, a potosság ilye ételmű további vizsgálata szükségteleek látszott. A méési feladat megoldásáa két lehetséges mééstechikai módszeel és eek megfelelőe két külöböző működési elvű jeladóa épülő méőedszeel végeztem kíséleteket. A vizsgálatok soá a következő jeladókat alkalmaztam: 1. A főtegelye szeelt ikemetális optoelektoikus jeladó.. A ledkeék-fogaskoszoú fölött elhelyezett Hall-jeladó. A főtegely szögsebesség-változásáak vizsgálata Hall-jeladóval Az ikemetális jeladóval végzett vizsgálatok eedméye ismeetébe célul tűztem ki egy olya méési eledezés vizsgálatát, amely a vizsgált moto szekezeti elemeiek felhaszálásával is működőképes. Az ikemetális optikai jeladó felszeelése mideko a moto köülméyes megbotásával já, valamit speciális tegelykapcsoló beiktatása szükséges a főtegely és a jeladó tegelye közé. Ezzel szembe, ha a ledkeék fogaskoszoút alkalmazzuk a jeladó észekét, úgy a méések miimális szeelés utá kivitelezhetők. Így a megelőző kutatatási eedméyek tapasztalataia építve módosítottam a méőedsze összeállítását és új méőedszet állítottam össze a koábbihoz hasoló vizsgálati célokkal. Az étekezés eze méőedszeel végzett vizsgálatok eedméyét tatalmazza. A Hall-jeladóa épülő kíséleti méőedsze elemei: 1. Diamikus diffeeciál Hall-jeladó Típus: TLE 491-3U. Többfukciós számláló/időméő digitális I/O Méőkátya Típus: PCL PC és méőpogam. A mééseledezési vázlatot az 1.ába mutatja. 7

8 1. ába. Mééseledezési vázlat Hall-jeladó eseté. A jeladó Hall-szoda egy kis méetű félvezető lapka, amelyet a ledkeék fogaskoszoú fölött helyeztem el kötőcsavaos ögzítéssel. Így fodulatokét a fogszámak megfelelő jelmeyiség áll elő. Többszöi kísélet eedméyekét az ézékelő és a fogaskoszoú közötti távolság megfelelő étéke 0,55 mm-e adódott. A Hall-feszültség eősítését az eősítő és szűőegység végzi. A szűés a zajelyomás miatt szükséges. A feszültségjel az osztó- és illesztő egysége át jut a számlálókba. A méőfej a méőszámítógépbe lévő kátyához hajlékoy kábele keesztül csatlakozik. A főtegely szögsebesség-változásáak vizsgálatáa alkalmazott méőpogam meghatáozza azt az időtatamot, amíg a fogaskoszoú két szomszédos foga a jeladó felett elhalad és az ebből képezhető pillaatyi fodulatszám étékét. A pillaatyi fodulatszám étékekek így meghatáozott soozatát u. text fájl fomátumba ögzítettem. Az így képzett adatsook szolgáltak a további elemzések alapadataikét. A méőpogam segítségével a fékpado beállított üzemállapotokba métük és ögzítettük a főtegely szögsebesség-igadozását illetve az ezzel aáyos pillaatyi fodulatszám étéket 70 fok főtegely elfodulás alatt. A méések kétféle fomába zajlottak: 1. A főtegely adott szögelfodulásához tatozó pillaatyi szögsebesség étékéek meghatáozása és ögzítése 70 fok főtegely szögelfodulás alatt. Az így előállított miták a ájuk szupepoálódott zaj miatt további feldolgozása alkalmatlaak bizoyultak.. A főtegely adott szögelfodulásához tatozó pillaatyi szögsebesség étékéek meghatáozása 4x70 fok szögelfodulás alatt. A szögsebesség étékek átlagolása és ögzítése 70 fok főtegely elfodulása vetítve. 8

9 További feldolgozása a. módsze bizoyult alkalmasak, mivel a mét szögsebesség étékek 4 fodulata vett átlagolása gyakolatilag zajszűések tekithető. Ezét tehát feldolgozása az így előállt mitákat haszáltam. Mide egyes méési potba a tehelés beállítását követőe, álladósult üzemállapotba 15 db mitát vettem. Mivel a vizsgált motook fogaskoszoújá 115 db (Pekis T), illetve 117 db (OETL ADN 60W) fog va, eek megfelelőe mide mita 30, illetve 34 koodiáta potból állt. Tekitettel, hogy a további vizsgálataim a motoműködés egy mukaszakaszáak jellemzőie voatkoztak, ezét a mééseket a moto üzemi viszoyaiak álladósult állapotába végezetem. A mukaszakaszok éháy 10 ms időálladóihoz képest a moto üzemviszoyaiak változásából adódó szögsebesség változások hosszabb idejű tazies jeleségkét lépek fel. A méések soá a edelkezéseme álló külső műszeek segítségével, szemevételezés alapjá megállapított álladósult üzemállapotba kezdtem meg a mitavételezést. Az eek elleée maadó tazies hatások kiszűésée matematikai statisztikai módszet alkalmaztam. Az egyes üzemállapotoka jellemző, ögzített 15 db mitából további feldolgozása 5db olya egymás utá eltáolt mitát választottam, melyekél a koelációs együttható (ρ) étéke 0,90-él agyobb. A koelációs együtthatót a vizsgált adathalmazok kovaiaciájáak és az adatok szóása szozatáak háyadosakét állítottam elő az alábbi függvéykapcsolattal: ρ x,y cov(x, y) = δ δ x y 1 x i yi x i y 1 x i i= 1 i= 1 i= 1 i= 1 i= 1 x i 1 yi i= 1 i= 1 i y i /1/ ahol: ρ x,y - Koelációs együttható - A vizsgált adatpáok száma δ x, δ y - Az x és y étékek szóása - Az adatpáok száma Kiszámítva a kiválasztott miták szóását (s), a szóáségyzetet (s ) valamit a vaiációs koefficiest (s%), szigifikacia vizsgálatkét további páokéti összehasolítással meghatáoztam a szóáségyzetek háyadosát (F). A kiszámított étékeke bebizoyosodott, hogy kisebbek, mit a P=5% szite megadott F=1,6 éték, ezét az 5 mita szóása P=5% szite szigifikása azoosak tekithető. A továbbiakba az adott üzemállapotot jellemző epezetatív mitakét azt az egyet választottam, melyek adatai a legkisebb szóásúak. 9

10 A méés soá yet elsődleges adatok, a fetebb említettek megfelelőe, 30 db. időadatból álló soozatok. Az adatso 0. ms agyságedbe eső, a π/115 adiá szögelfoduláshoz tatozó időétékekből áll. A jobb áttekithetőség miatt ezeket az időadatokat első lépéskét pillaatyi fodulatszám étékek diszkét soozatává kovetáltam, és mide további elemzést az ilye fomátumú adatokkal végeztem. A. ába yes adatsot mutat =400 mi -1 fodulatszámo a tehelési jelleggöbe egy potjába Pillaatyi fodulatszám yes j0, j mita soszám N 1. ába. Nyes adatso ( átlag =400 mi -1, F=49,05N). Mit a látható, a yes adatso szomszédos étékei között előfodulak olya fodulatszám ugások, amelyek yilvávalóa em a ledkeéke fellépő ilye métékű gyosulásából/lassulásából adódak. Az ézékelők ezgéséek és egyéb másodlagos zavaó téyezőkek betudható, magasabb fekveciájú összetevők kiszűése céljából a yes adatsoo diszkét Fouie taszfomációt (DFT) végeztem. A Fouie taszfomált abszolut étékei által alkotott spektum alapjá yilvávaló, hogy mivel feltételezzük a jel peiodikus voltát, így csak a voalas spektum jellegek megfelelő, a motofodulat egészszámú többszööseikét megjeleő hamoikusok veedők figyelembe. Ezt megeősíti, hogy a domiás, alacsoyabb soszámú hamoikusok láthatóa ilyeek. Ilye megfotolások alapjá a Fouie taszfomálta alapozott aluláteesztő szűő hatáfekveciáját 6. hamoikus összetevőe állítottam be. Mide adatsoo ezt a szűési algoitmust haszáltam. A 3. ába magasvágó szűés utá előálló adatsot mutat, vízszites tegelye a mita soszámát, a függőleges tegelye a pillaatyi fodulatszám étékét mi -1 -be feltütetve. 10

11 450 h0 j yes j0, j ába. Magasvágó szűéssel előálló adatso ( átlag =400 mi -1, F=49,05N). Az adott szögelfoduláshoz tatozó pillaatyi fodulatszám étéket a mitáa jellemző átlagétékhez ( átlag ) viszoyítva %-os étéke átszámítottam (%). Meghatáoztam a mita miimális fodulatszámát ( mi ), maximális fodulatszámát ( max ), a kettő külöbségét ( ), a közepes fodulatszámot ( közepes ) és a fodulatszám egyelőtleséget (δ). A továbbiakba a főtegelye méhető, fodulato belüli szögsebesség változás eddigiekbe bemutatott módo meghatáozott időfüggvéye, valamit egyes, az üzemeltetés szempotjából fotos, a későbbiekbe észletese ismetetett motojellemző paaméteek közötti összefüggés keesését kíséeltem meg. A méések elvégzése és az adatok előzetes feldolgozása utá a 3. ábá láthatóhoz hasoló függvéyek a fékpado beállított üzemállapotok midegyikée voatkozóa edelkezéseme álltak. A mét függvéyek számos paaméteét megkíséeltem kapcsolatba hozi a motoüzemállapot jellemzőkkel, hogy a következtetése legalkalmasabb függvéy jellemzőt megtaláljam. Többek között vizsgáltam a kapcsolat szoosságát a motojellemzők és a mét függvéyek amplitúdó étékei, az időfüggvéyek teljesítméy spektumai között is, de ezek megbízható haszálatához még további vizsgálatok szükségesek. Végül az egyes mukaszakaszokhoz tatozó göbék gyosuló szakaszáa simuló, lieáis egesszióval illesztett egyees meedeksége és a vizsgálata kiválasztott motojellemzők között találtam szoos kapcsolatot, így a további mukát ezzel végeztem. 11

12 A egessziós egyees meedekségét az alábbiak szeit hatáoztam meg: x ( x) ( y) ( x) m = y // x ahol: y - A függő étékeket tatalmazó tömb vagy cellatatomáy x - A függetle étékek halmaza - Az adatpáok száma Vizsgálati köülméyek A vizsgálatok a SZIE Redszetechika Itézet valamit a Jáművek és Hőtechikai Taszék (JHTT) laboatóiumába az MSZ 1658/1970 fékpadi mééseke voatkozó szabváy szeit folytak. A fékpadi vizsgálat soá az alábbi, közvetleül méhető motojellemzők keültek meghatáozása: 1. A főtegely fodulatszáma [mi -1 ], szögsebessége [s -1 ],. A beállított tehelés agysága (tehelőeő) [kn], 3. Az adott fodulatszámhoz tatozó előbefecskedezési szög [fok], 4. A hűtővíz be- és kimeő hőméséklete [ C], 5. Kipufogógáz hőméséklet [ C], 6. A hűtőlevegő kimeő hőméséklete [ C], 7. Motoolaj hőméséklet [ C], 8. Motoolaj yomás [ba], g hajtóayag elfogyasztásáak időtatama [s], 10. A fogaskoszoú két egymást követő foga elfodulása közötti időtatam [s]. 1

13 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK Mukámba belsőégésű motook mikofolyamatait elemeztem a főtegely szögsebesség-változásáak vizsgálatá keesztül. Étekezésem új tudomáyos eedméyeit az alábbiakba foglalom össze: 1. A belsőégésű motook főtegely-szögsebesség mikováltozásaiak vizsgálatáa új méési módszet, méőedszet és méőpogamot dolgoztam ki. A módsze azzal jellemezhető, hogy a ledkeék fogaskoszoúja fölött elhelyezett Hall-jeladó, vagy a főtegellyel összekapcsolt ikemetális optikai ekode által biztosított agy jelsűűség ( impulzus/fodulat) mellett az impulzusok közötti t idők keülek méése és számítógépes ögzítése. A t időétékek a pillaatyi szögsebességgel aáyosak. A t időétékek alapjá a mukaszakaszo belül a moto mechaikus működéséből adódó iflexiós potok meghatáozhatók, illetve a vizsgáli kívát szakaszok automatikusa kijelölhetők. Ily módo az időelemek alapjá a mukaszakaszok azoos észéek automatikus matematikai statisztikai étékelése, a kiválasztott szakaszo a szögsebességváltozás meedekségéek meghatáozásá keesztül egyes, a gépüzemeltetés szempotjából léyeges motojellemzők változása egyidejű mééssel egisztálható. A vizsgálati eedméyek alapjá megállapítható, hogy a módsze valamit a méőedsze a belső égésű motook főtegely-szögsebesség mikováltozásaiak méésée általáosa alkalmazható.. A belsőégésű moto külöböző teheléshez tatozó üzemállapotaiba a mukaciklusok szükséges statisztikai mitavételi számát újszeűe a koelációs függvéy alkalmazásával hatáoztam meg. A méési adatokból az elemzéshez szükséges epezetatív mitákat koelációaalízissel állítottam elő. Ehhez az alábbi koeláció-függvéyt alkalmaztam: ρ x,y cov(x, y) = δ δ x y 1 xi yi xi yi i= 1 i= 1 i= xi yi i 1 i 1 xi i= 1 = = i= 1 y i /3/ 13

14 ahol: ρ x,y - Koelációs együttható - A vizsgált adatpáok száma δ x, δ y - Az x és y étékek szóása - Az adatpáok száma A főtegely egyes szöghelyzeteibe a pillaatyi szögsebesség meghatáozásához szűést végeztem a em kívát és az étékelést megehezítő zavaó jelek csökketése édekébe. A yes méési adatok szűésée Fouie-aalízist alkalmaztam, az alábbi függvéy szeit: melyek együtthatói: f (t) = 1 a k= 1 ( a cos + b kt) 0 + k kt k si /4/ π π π π 1 a k = f ( τ) cos kτ dτ /5/ π 1 b k = f ( τ)si kτ dτ /6/ π 3. Külöböző motofodulatszámok mellett összefüggéseket állapítottam meg az alábbiak között: a motoyomaték és a mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége, a mototeljesítméy és a mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége, a hajtóayag-fogyasztás és a mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége. Ezzel igazoltam a módsze alkalmasságát a moto üzemeltetés szempotjából léyeges eegetikai jellemzőiek meghatáozásáa. Meghatáoztam a mukaszakaszoko belüli jellemző szöggyosulás meedeksége, valamit a motoyomaték, a teljesítméy és hajtóayag-fogyasztás közötti összefüggéseket leíó függvéyeket a vizsgált motoa voatkozóa. A méési eedméyek feldolgozásával egyételmű összefüggéseket tátam fel a főtegely szögsebesség-változását leíó függvéy gafikojáak egyik jellemzője, a mukaszakaszok gyosuló ágáak meedeksége, valamit az említett motojellemzők között. Az előzetes vizsgálatok szeit az összefüggések lieáis jelleget mutattak, így az elemzéshez lieáis egesszió aalízist alkalmaztam. 14

15 Külöböző, álladó étéke tatott vizsgálati fodulatszámoko (=1600 mi -1, =000 mi -1, =400 mi -1 ) valamit a egulátoos jelleggöbe méési potjaiba az alábbi összefüggéseket hatáoztam meg a mototeljesítméy (P), a motoyomaték (M) és a meedekség (m) között: Nyomaték (M) meedekség (m) összefüggései: M (1600) = 0,9960 = 1663,844 m + 41,8414[Nm] /7/ M M (000) = 0,9937 (400) = 0,9983 = 1435,5976 m + 64,3380[Nm] = 136,773 m + 73,6813[Nm] /8/ /9/ Teljesítméy (P) - meedekség (m) összefüggései: P P P (1600) = 0,9960 (000) = 0,9937 (400) = 78,7764 m + 69,17[kW] = -300,6709 m + 134,5309[kW] = 0,9983 = -310,7103 m + 181,8809[kW] /10/ /11/ /1/ Hajtóayag-fogyasztás (B) meedekség (m) összefüggései: B B (1600) = 0,9936 (000) = 0,998 0,997 = -46,7143 m + 1,5754[kg/h] = -57,1914 m + 7,9598[kg/h] B( 400) - 55,1805 m + 36,181[kg/h] /13/ /14/ /15/ 15

16 A egulátoos jelleggöbe szabályozott szakaszáak méési potjaiba a meedekség (m), valamit a mototeljesítméy (P), motoyomaték (M) és a hajtóayag-fogyasztás (B) között a következő összefüggéseket tátam fel: P = 47,576 m + 155,10[kW] = 0,9980 M = 108,77 m + 640,976[Nm] = 0,9979 B = 40,0591 m + 9,8967[kg / h] = 0,9951 /16/ /17/ /18/ Az összefüggéseket a 4. ába mutatja. 4. ába. Motojellemzők a meedekség függvéyébe. A kiiduló egyelet mide mototípusál módosul. Az egyeletek felépítését mototípusokét kell meghatáozi. 16

17 4. Saját méési eedméyeke alapozott matematikai modellalkotással többpaamétees mototeljesítméy meghatáozási módszet dolgoztam ki a teljes üzemi tatomáya. A modell a mototeljesítméy, a főtegely átlagos szögsebessége, valamit a mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége között teemt összefüggést. A teljesítméy számításáa a moto teljes üzemi tatomáyáa megfelelő matematikai modell felállításához a vizsgálataim soá felvett tehelési göbék 3 méési potját a szité felvett egulátoos jelleggöbe szabályozott szakaszáak 5 méési potjával kibővítve többpaamétees felületillesztést végeztem. A méési potoka illesztett felület (5. ába) egyeletéek megadásával felállított modell két mét paaméte, a főtegely átlagos szögsebessége (ω) és a mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége (m) ismeetébe számítja a moto pillaatyi teljesítméyét az alábbi függvéykapcsolatot szeit: 3 P = a + b logω + c logω + d logω + e log m + f log m + g log m /19/ ahol: P - Mototeljesítméy [kw] ω - A főtegely átlagos szögsebessége [s -1 ] m - A mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége [1] a,b,c,d,e,f,g - Az egyelet változói A kiiduló egyeletet mototípusokét kell optimalizáli ába. A PERKINS T moto teljesítméyét leíó felület teljes üzemi tatomáyba. P-mototeljesítméy [kw]; ω-a főtegely szögsebessége [s -1 ]; m-szögsebesség-változás meedeksége [1] 17

18 5. Saját méési eedméyeke alapozott matematikai modellalkotással többpaamétees hajtóayag-fogyasztás meghatáozási módszet dolgoztam ki a teljes üzemi tatomáya. A modell a hajtóayag-fogyasztás, a főtegely átlagos szögsebessége, valamit a mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége között teemt összefüggést. A hajtóayag fogyasztás számításáa alkalmas matematikai modell felállításához a mééseim soá felvett tehelési göbék 3 méési potját a egulátoos jelleggöbe szabályozott szakaszáak 5 méési potjával kibővítve felületillesztést végeztem. A méési potoka illesztett felület egyeletéek megadásával felállított modell két mét paaméte, a főtegely átlagos szögsebessége (ω) és a mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége (m) ismeetébe számítja a moto óákéti hajtóayag-fogyasztását a következő függvéykapcsolatot szeit: b d m B = a + + c m + + e m + f ω ω ω /0/ ahol: B - Óákéti hajtóayag-fogyasztás [kg/h] ω - A főtegely szögsebessége [s -1 ] m - A mukaszakaszoko belüli szöggyosulás meedeksége [1] a,b,c,d,e,f - Az egyelet változói A kiiduló egyeletet mototípusokét kell optimalizáli. 6. ába. A PERKINS T moto hajtóayag-fogyasztását leíó felület. B-hajtóayag-fogyasztás [l/h]; ω-a főtegely szögsebessége [s -1 ]; m-a szögsebesség-változás meedeksége [1] 18

19 6. Saját méési eedméyek alapjá igazoltam, hogy a vizsgálati módsze alkalmas a teheletle moto egyes szekezeti egységeiek műszaki állapotába beállt változások, az előít étéktől eltéő beállítási étékek észlelésée és kijelzésée. Ezzel megalapoztam a módsze továbbfejlesztését motodiagosztikai célú felhaszálása. Az OETL ADN 60W típusú egyhegees dízelmotoo tehelés élküli állapotba végzett vizsgálatok eedméyekét, két szekezeti egység a levegőszűő és a polasztó esetébe megállapítottam, hogy a edellees műszaki állapot hatása szigifikása jeletkezik a főtegely szögsebesség-változását leíó gafiko meetébe. 1. A vizsgált szekezeti egységek előíásos műszaki állapotába valamit a edellees működési állapotba felvett szögsebesség-változást leíó göbék jellemzőit összehasolítva, kimutatható eltéést tapasztaltam.. A göbék matematikai aalízise eedméyekét a levegőszűő fojtásával végzett vizsgálatok esetébe a mukaszakasza jellemző szögsebességváltozást leíó göbe jellemzői közül az amplitúdó agyságába mutatható ki változás. A fojtás élküli állapothoz képest 50%-os fojtásál 8%-os, míg 90%-os fojtásál közel 40%-os amplitúdó csökkeés méhető. 3. A polasztó yitóyomásáak változtatásako az előít étékhez képest 40%- al alacsoyabb yitóyomás eseté szité a göbe amplitúdójáak méetébe va jeletős változás. Ez 0%-os méetcsökkeésbe jeletkezik. Megállapítottam, hogy a vizsgálati módsze jó lehetőséget ad a kutatások diagosztikai célú továbbvitelée. 19

20 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Belsőégésű motook mikofolyamataiak elemzésée iáyuló, a főtegely-szögsebesség változás vizsgálatáa épülő mukám eedméyei alapjá az alábbi következtetéseket voom le, illetve javaslom megvalósítása a gépüzemeltetés ifomációs edszeéek fejlesztése édekébe: 1. Külöböző dízelmotooko végzett, az étekezésbe észletese bemutatott vizsgálataim eedméye alapjá kijelethető, hogy a módsze és a méőedsze alkalmas belsőégésű motook főtegely-szögsebesség változásáak mukaszakaszokéti vizsgálatáa, a működési jellegzetességek által meghatáozott mikofolyamatok elemzésée.. A méési módszeel kimutathatók a belsőégésű moto üzemállapotába beállt, álladó tehelésből adódó változások. A bemutatott összefüggések azt mutatják, hogy a módsze alkalmas a moto teheléséek méésée. 3. A méési eedméyek alapjá egyételmű összefüggés mutatható ki a belsőégésű moto főtegelyéek szögsebesség-változását leíó függvéy gafikojáak egy jellemzője, a mukaszakaszo belüli szöggyosulás meedeksége, valamit a moto pillaatyi teljesítméye között. Ez iáyú vizsgálataim eedméyei alapjá igazolást yet a módsze alkalmassága a mototeljesítméy meghatáozásáa. 4. A méési eedméyek alapjá egyételmű összefüggés mutatható ki a belsőégésű moto főtegely-szögsebesség változását leíó függvéy gafikojáak egy jellemzője, a mukaszakaszo belüli szöggyosulás meedeksége, valamit a moto hajtóayag-fogyasztása között. Így megállapítható, hogy a vizsgálati módsze alkalmas a belsőégésű moto hajtóayag-fogyasztásáak meghatáozásáa. 5. A méési eedméyek alapjá megállapítható, hogy a bemutatott vizsgálati módsze általáosa alkalmazható a belsőégésű motook köébe. Azoba a belsőégésű moto főtegely-szögsebesség változását leíó függvéy gafikojáak egy jellemzője, a mukaszakaszo belüli szöggyosulás meedeksége és a moto hajtóayag-fogyasztása valamit a szöggyosulás meedeksége és a pillaatyi teljesítméy közötti összefüggések mototípus specifikusak. A bemutatott kiiduló egyeletek mide mototípusál módosulak, a végleges fomát a paaméteek statisztikai póbáiak eedméyekét lehet felíi. Az egyeletek felépítését mototípusokét kell meghatáozi. 0

21 6. A méési eedméyek alapjá kimutatható, hogy a belsőégésű moto műszaki állapota meghatáozza a mukaciklusa jellemző főtegelyszögsebesség változások alakulását. Ez iáyú vizsgálataimmal egyételmű összefüggést mutattam ki a főtegely-szögsebesség változását leíó függvéy gafikojába a mukaszakasza jellemző amplitúdó, valamit két szekezeti egység, a levegőszűő és a polasztó műszaki állapota, beállítási étéke voatkozásába. A méési eedméyek alapjá megállapítható, hogy a vizsgálati módsze alkalmas a belsőégésű moto egyes szekezeti egységeiek műszaki állapotába beállt változások észlelésée és kijelzésée. 7. Javaslom a módsze alkalmazhatóságáak további vizsgálatát és fejlesztését a motodiagosztikai célú felhaszálás iáyába. Megítélésem szeit ez jeletős métékbe hozzájáula a gépüzemeltetéshez kapcsolódó műszaki kiszolgálás ifomációs edszeéek fejlesztéséhez. 8. Javaslom a módsze diagosztikai célú alkalmazhatóságáak vizsgálatába a kutatások kitejesztését égyütemű égy- és többhegees dízelmotooka. Ez iáyú vizsgálatok gyakolati jeletőségét adja eze motook eltejedtsége a mezőgazdasági temelésbe, illetve a haszogépjámű ipaba. 9. Javaslom egy beedezés oietált áamkö kialakítását, amely fedélzeti méőbeedezéskét a géphaszálat soá a mototeljesítméy- és a hajtóayag-fogyasztás méését végezé, ezzel biztosítva az üzemeltetés szempotjából fotos eegetikai jellemzők folyamatos, üzem közbei ögzítését. 1

22 A KUTATÁS TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓIM 1. Bátfai Z.: Számítógéppel támogatott műszaki diagosztika a mezőgazdaságba. Mosomagyaóvá, MAE Kofeecia, Bátfai, Z.: Aalysis of fuctioal micopocess of diesel egies fo diagostic pupose. Opatija, 5 th Symposium of Coatia Agicultual Egieeig Society, Bátfai Z.: Új módszeek a műszaki diagosztikába. Keszthely, MAE-CIGR Kofeecia, Bátfai Z.-Stampel J.: Egyhegees dízelmoto diagosztikai vizsgálata mikofolyamat aalízissel. Gödöllő, MTA Agá-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Taácskozása, Bátfai, Z.: Ifomatio Techology Aided Solid Waste Maagemet i Hugay. Philadelphia, USA, XIV. Iteatioal Cofeece o Solid Waste Techology ad Maagemet, Bátfai Z. - Stampel J.: Dízelmoto tehelésvizsgálata a főtegely gyosulásáak aalízisével. Gödöllő, MTA Agá-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Taácskozása, Bátfai, Z.: Aalysis of fuctioal micopocess of diesel egies fo diagostic pupose. I: Hugaia Agicultual Egieeig, No: 11/1998. p Bátfai, Z.-Töök, S.: Cavitatio ad tasiet pocess of gea pumps. I: Hugaia Agicultual Egieeig, No 1/1999. p Bátfai Z.: Belsőégésű moto tehelésvizsgálata a főtegely szögsebességváltozásáak méésével. I: Jáművek 1999., 46. évf., 4. sz. p Bátfai, Z.: Egyhegees dízelmoto műszaki állapotáak elleőzése a főtegely szöggyosulásáak méésével. I: Mezőgazdasági Techika évf. 4. sz. p. 11. Bátfai, Z.: Diagostics of quality i opeatio of diesel egies Nyita, 4d Cofeece o Quality ad Realibility of Machies, 1999.

23 1. Bátfai Z.-Ilosvai P.-Stampel J.-D.Szabó J.: A működési mikofolyamat-elemzés alkalmazása a hidaulika edszeek diagosztizálásába. Gödöllő, MTA Agá-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Taácskozása, D. Balló B.-Bátfai Z.-D.Szabó J.-Stampel J.: A működési mikofolyamatelemzés alkalmazása a motook műszaki diagosztizálásába. Gödöllő, MTA Agá-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Taácskozása, Bátfai Z.-Geiszle J.: A magya mezőgazdaság gépesítéséek helyzete, műszaki fejlesztési iáyai Izael, Bet-Daga, Agicultual Egieeig i Small Scale Famig, Bátfai Z.: Belsőégésű motook folyamatos, üzem közbei hajtóayag-fogyasztás és teljesítméy méése I: Mezőgazdasági Techika 000., XLI. évf., 1. sz. p

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI

AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

3.3 Fogaskerékhajtások

3.3 Fogaskerékhajtások PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Mechaikus hajtások II / 7 / 3.3 Fogaskerékhajtások Jó tulajoságaikak köszöhetőe a fogaskerékhajtóművek a legelterjetebbek az összes mechaikus hajtóművek közül. A hajtás

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés. Bártfai Zoltán.

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés. Bártfai Zoltán. SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL Doktori értekezés Bártfai Zoltán Gödöllő 001 A doktori program címe: Agrárenergetika és Környezetgazdálkodás

Részletesebben

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 3.9 Csapágyak üzem közbei vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2 Gergely Mihály okl. gépészmérök, Acceleratio Bt. Budapest Tóbis Zsolt doktoradusz, Miskolci Egyetem Gépelemek

Részletesebben

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK 6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK A techikai fejlettég mai zívoalá az azikro motor a legelterjedtebb villamo gép, amely a villamo eergiából mechaikai eergiát (forgó mozgát) állít elő. Térhódítáát a háromfáziú váltakozó

Részletesebben

Hosszmérés finomtapintóval 2.

Hosszmérés finomtapintóval 2. Mechatroika, Optika és Gépészeti Iformatika Taszék kiadva: 0.0.. Hosszmérés fiomtapitóval. A mérések helyszíe: D. épület 53-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Taszék holapjá érhetők el, a www.mogi.bme.hu

Részletesebben

18. Differenciálszámítás

18. Differenciálszámítás 8. Differeciálszámítás I. Elméleti összefoglaló Függvéy határértéke Defiíció: Az köryezetei az ] ε, ε[ + yílt itervallumok, ahol ε > tetszőleges. Defiíció: Az f függvéyek az véges helye vett határértéke

Részletesebben

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

3.1.1. Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése 3.1.1. Rugalmas elektroszórás 45 3.1.1. Rugalmas elektroszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése Aray, ikkel, szilícium és grafit mitákról rugalmasa visszaszórt elektrook eergiaeloszlását mértem

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1. Törtéeti összefoglaló A tizekilecedik század végé a fizikát lezárt tudomáyak tartották. A sikeres Newto-i mechaika és gravitációs elmélet alapjá a Napredszer bolygóiak mozgása

Részletesebben

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet Debrecei Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudomáyi Kar Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz a megoldásra feltétleül ajálott feladatokat jelöli e feladatokat a félév végére megoldottak

Részletesebben

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1

A települési hősziget-intenzitás Kárpátalja alföldi részén 1 A települési hősziget-itezitás Kárpátalja alföldi részé Molár József, Kakas Móika, Marguca Viola A települési hőszigetek kifejlődéséek vizsgálata az urbaizáció folyamatáak előrehaladásával párhuzamosa

Részletesebben

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel

TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorganizmusok számának meghatározása telepszámlálásos módszerrel TENYÉSZTÉSES MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK II. 1. Mikroorgaizmusok számáak meghatározása telepszámlálásos módszerrel A telepszámlálásos módszerek esetébe a teyésztést szilárd táptalajo végezzük, így - szembe

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03.

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségiráyítási redszerek 8. előadás 2013.05.03. Miőségtartó szabályozás Elleőrző kártyák miősítéses jellemzőkre Két esete: A termékre voatkozó adat: - valamely jellemző alapjá megfelelő em megfelelő:

Részletesebben

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai

A logaritmus függvény bevezetése és alkalmazásai Eötvös Loád Tudomáyegyetem Temészettudomáyi Ka A logaitmus függvéy bevezetése és alkalmazásai Szakdolgozat Készítette: Témavezető: Lebaov Dóa Mezei Istvá Adjuktus Matematika Bs Alkalmazott Aalízis és Matematikai

Részletesebben

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise Nagyméretű emlieáris közúti közlekedési hálózatok speciális aalízise Dr. Péter Tamás* *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomáyi Egyetem Közlekedéautomatikai Taszék (tel.: +36--46303; e-mail: peter.tamas@mail.bme.hu

Részletesebben

1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek

1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek 1.52 CS / Légcsatra redszerek Alkalmazás: A légcsatraredszere építve, a légcsatráka terjedõ zaj csillapítására alkalmasak. Kialakításuk a eépített csillapító testek szerit alapvetõe hárm féle lehet: A,

Részletesebben

A statisztika részei. Példa:

A statisztika részei. Példa: STATISZTIKA Miért tauljuk statisztikát? Mire haszálhatjuk? Szakirodalom értő és kritikus olvasásához Mit állít egyáltalá a cikk? Korrektek-e a megállaítások? Vizsgálatok (kísérletek és felmérések) tervezéséhez,

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk. Villams Gépek Gyakrlat 1. 1.S = 100 kva évleges teljesítméyű egyfázisú, köpey típusú traszfrmátr (1. ábra) feszültsége U 1 /U = 5000 / 400 V. A meetfeszültség effektív értéke U M =4,6 V, a frekvecia f=50hz.

Részletesebben

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ Írta Dr. Huzsvai László Debrece 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés...1 Viszoyszámok...1 Középértékek (átlagok)...2 Szóródási mutatók...4 Idexek...7 Furfagos kérdések...8 Bevezetés

Részletesebben

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal

képzetes t. z = a + bj valós t. a = Rez 5.2. Műveletek algebrai alakban megadott komplex számokkal 5. Komplex számok 5.1. Bevezetés Taulmáyaik sorá többször volt szükség az addig haszált számfogalom kiterjesztésére. Először csak természetes számokat ismertük, később haszáli kezdtük a törteket, illetve

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

V. GYAKORLATOK ÉS FELADATOK ALGEBRÁBÓL

V. GYAKORLATOK ÉS FELADATOK ALGEBRÁBÓL 86 Összefoglaló gyaorlato és feladato V GYAKORLATOK ÉS FELADATOK ALGEBRÁBÓL 5 Halmazo, relácó, függvéye Bzoyítsd be, hogy ha A és B ét tetszőleges halmaz, aor a) P( A) P( B) P( A B) ; b) P( A) P ( B )

Részletesebben

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke: A PÉNZ IDİÉRTÉKE A péz értéke többek között az idı függvéye. Ha idıbe késıbb jutuk hozzá egy jövedelemhez, akkor elveszítjük aak lehetıségét, hogy az eltelt idıbe azt befektessük, azaz elesük aak hozamától,

Részletesebben

Sorbanállási modellek

Sorbanállási modellek VIII. előadás Sorbaállási modellek Sorbaállás: A sorbaállás, a várakozás általáos probléma közlekedés, vásárlás, takolás, étterem, javításra várás, stb. Eze feladatok elmélete és gyakorlata a matematikai

Részletesebben

2 x. Ez pedig nem lehetséges, mert ilyen x racionális szám nincs. Tehát f +g nem veszi fel a 0-t.

2 x. Ez pedig nem lehetséges, mert ilyen x racionális szám nincs. Tehát f +g nem veszi fel a 0-t. Ászpóke csapat Kalló Beát, Nagy Baló Adás Nagy Jáos, éges Máto Fazekas tábo 008. Igaz-e, hogy ha az f, g: Q Q függvéyek szigoúa ooto őek és étékkészletük a teljes Q, akko az f g függvéy étékkészlete is

Részletesebben

A fény diszperziója. Spektroszkóp, spektrum

A fény diszperziója. Spektroszkóp, spektrum A éy diszpeziója. Speoszóp, speum Iodalom [3]: 5, 69 Newo, 666 Tiszább, élesebb szíépe ad a öveező eledezés A speum szíe ovább má em boaó. A speum szíee úja egyesíve eé éy apu. Sziváváy Newo Woolsope-i

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

Villamos művek 8. GYŰJTŐSÍNEK

Villamos művek 8. GYŰJTŐSÍNEK 8.1 Felaata, anyaga, elenezése 8. GYŰJTŐSÍNE A gyűjtősín a villamos kapcsolóbeenezés azon észe, amelye a leágazások csatlakoznak. A gyűjtősínnek, mint a kapcsolóbeenezés tében széthúzott csomópontjának

Részletesebben

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI 2.1. Az iformációs társadalom és gazdaság fogalmáak külöbözô értelmezései 2.1.1. Az iformációs társadalom Bármely iformációs

Részletesebben

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services KÖNNYŰFÉM HAJTÓMŰVES MOTOROK HAJTÓMO- ÉS TOR FREKVENCIAVÁLTÓK SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw HU KOMPLETT HAJTÁSRENDSZEREK EGY KÉZBŐL KOMPLETT

Részletesebben

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága Azoos évleges értékű, htelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérés bzoytalasága Zeleka Zoltá* Több mérés feladatál alkalmazak súlyokat. Sokszor ezek em egyekét, haem külöböző társításba kombácókba

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM Környezeti hatások a depóniagáz mennyiségi, illetve minőségi jellemzőire Doktori (PhD) értekezés tézisei Molnár Tamás Géza Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi

Részletesebben

Váltakozóáramú hajtások Dr. TARNIK István 2006

Váltakozóáramú hajtások Dr. TARNIK István 2006 AUTOMATIZÁLT VILLAMOS HAJTÁSOK Válakozóáramú hajások Pollack Mihály Műszaki Kar Villamos Hálózaok Taszék Dr. TARNIK Isvá doces Válakozó áramú hajások 1. Aszikro gépek elvi felépíése. 1.1. Az aszikro gépek

Részletesebben

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET

INTERFERENCIA - ÓRAI JEGYZET FZKA BSc,. évfolya /. félév, Optika tárgy TERFERECA - ÓRA JEGYZET (Erdei Gábor, Ph.D., 8. AJÁLOTT SZAKRODALOM: ALAPFOGALMAK Klei-Furtak, Optics Richter, Bevezetés a oder optikába Bor-Wolf, Priciples of

Részletesebben

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája SOOS C-KÖ Ellenállás, kondenzátor és tekercs soros kapcsolása Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros - és soros C-körben egyértelművé vált, hogy a tekercsen késik az áram a feszültséghez képest, a

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése

A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése Borsa Béla FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2 Gödöllő, Tessedik S.u.4. Tel.: (28) 511 611 E.posta: borsa@fvmmi.hu Összefoglalás A paradicsom dinamikus terheléssel szembeni érzékenységének mérése A

Részletesebben

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében

Területi koncentráció és bolyongás Lengyel Imre publikációs tevékenységében Lukovics Miklós (szerk.) 204: Taulmáyok Legyel Imre professzor 60. születésapja tiszteletére. SZTE Gazdaságtudomáyi Kar, Szeged, 5-24. o. Területi kocetráció és bolyogás Legyel Imre publikációs tevékeységébe

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Szemestermények szárítása és tárolása 1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai 2. Szárítólevegő

Részletesebben

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor FLYADÉKKRISTÁLY-TLVÍZIÓK Éber Nádor A 21. SZÁZAD KÉPRNYÔI MTA SZFKI, Budapest A szerezetü és tulajdoságai alapjá a folyadéo és a szilárd ayago özött sajátos átmeetet épezô folyadéristályo felfedezésü (1888)

Részletesebben

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra.

g) a bányafelügyelet hatósági hatáskörébe tartozó gázfogyasztó készülékekre, technológiákra. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

11/2013. (III. 21.) NGM

11/2013. (III. 21.) NGM 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő):

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő): Ááások /s k/ : 6 π adiá 8 E J EW6 K 7 Pa a V E 5 Vie 9 J EeV6 Áadók oosa adaok 7 oi öegegység: u 666 oag sűűsége: 7 ogado-szá: N 6 o Boza-áadó: J k 8 K ouo-öé aáossági éezője: 9 N k 9 Vákuu dieekoos áadója:

Részletesebben

Porszűrők. Muv.-I.-95-o. A szűrő, szűrő közeg. A szűrőn a gáz áthalad, a por (jelentős része) leválik Leválasztás a szűrőközegen. A szűrők alaptípusai

Porszűrők. Muv.-I.-95-o. A szűrő, szűrő közeg. A szűrőn a gáz áthalad, a por (jelentős része) leválik Leválasztás a szűrőközegen. A szűrők alaptípusai Porszűrők Mu.-I.-95-o A szűrő, szűrő közeg A szűrőn a gáz áthaa, a por (jeentős része) eáik Leáasztás a szűrőközegen A szűrők aaptípusai Ipari szűrők és poreszíók Kíma (atmoszférikus) szűrők Nagy tisztaságú

Részletesebben

A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1

A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1 A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0 Ha mást em moduk, szám alatt az alábbiakba, midig alós számot értük. Műeletek összeadás: Példa: ++5 tagok: amiket összeaduk, az előző éldába a, az és az 5 szorzás: Példa: 5 téezők: amiket összeszorzuk,

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül?

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. május (566 585. o.) Nyitrai Tamás Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? A Bázel 2. tőkeegyezmény bevezetését

Részletesebben

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1

Ingatlanok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Piaci érték: Igatlaok értékelése hozamszámítással 1-2. 1 Elıadás Igatlavagyo-értékelı és közvetítı Szakképzés, Igatlakezelı Szakképzés A-. modul Az az ár, amelyért az igatla méltá- yosa,, magájogi szerzıdés

Részletesebben

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn A FIZIKA TANÍTÁSA KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsô Griz Márto ELTE Elméleti Fizikai Taszék Meszéa Tamás Ciszterci Red Nagy Lajos Gimázima Pécs, a Fizika taítása PhD program hallgatója

Részletesebben

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Koós Tamás Zríyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zme.hu DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI Absztrakt A tériformatikai szoftverek egyre szélesebb köre képes

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszit 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fotos tudivalók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13 Tartalomjegyzék I Kombiatorika Pemutáció Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció Kombiáció Ismétléses kombiáció II Valószíségszámítás M/veletek eseméyek között 6 A valószí/ség fogalma 8

Részletesebben

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0 Komplex számok 1 Adjuk meg az alábbi komplex számok valós, illetve képzetes részét: a + i b i c z d z i e z 5 i f z 1 A z a + bi komplex szám valós része: Rez a, képzetes része Imz b Ez alapjá a megoldások

Részletesebben

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR Dr. Szakács Attila GAZDASÁGI MATEMATIKA. ANALÍZIS Segédlet öálló mukához. átdolgozott, bővített kiadás Békéscsaba, Lektorálták: DR. PATAY

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN Térfogati hőátadási tényező meghatározása fluidizációs szárításnál TDK

Részletesebben

Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására

Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására XXIX. Kandó Konferencia 29 th Kandó Conference November 21, 2013, Budapest, Hungary Mérési eljárások kidolgozása látók és látássérültek lokalizációs képességeinek összehasonlítására Répás József, Dr. Wersényi

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Ü É Í Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Á Á É Á Á Á Á Á Á É Á Á Í Á Á Á ű É É Á Á Á Á Á Á É Á Á Á Á Í ű ű ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű É Í ű ű Í ű Á ű ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Í Í ű É ű ű ű ű ű Í Í ű É ű ű Í Í

Részletesebben

Máté: Orvosi képalkotás 2011.02.28.

Máté: Orvosi képalkotás 2011.02.28. Kalibráció, korrekció Kalibráció: a mért eredmény összevetése az elméleti értékkel. Korrekció: a mérési eredmény olyan módosítása, hogy a mérés az elméleti eredményt szolgáltassa. N PMZ korrekció: elméleti

Részletesebben

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény Palácz Béla - Soft Computig - 11-1. Adatok közelítése 1. Adatok közelítése Bevezetés A természettudomáyos feladatok megoldásához, a vizsgált jeleségek, folyamatok főbb jellemzői közötti összefüggések ismeretére,

Részletesebben

Független komponens analízis

Független komponens analízis Elektroiku verzió. Az eredeti cikk az ElektroNET (ISSN: 9-705X) 00 évf. 3 zám, 0 oldalá jelet meg. Függetle kompoe aalízi A függetle kompoe aalízi (Idepedet Compoet Aalyi, ICA) egy vizoylag új jelfeldolgozái

Részletesebben

TENGELYKAPCSOLÓ kiválasztása

TENGELYKAPCSOLÓ kiválasztása MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TANSZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK c. tantárgyhoz TENGELYKAPCSOLÓ kiválasztása Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 2010. A feladat megfogalmazása

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű Í É Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á ű Á É Á Á É Í ű É É Á Á Á ű Á Á É ű Á Á Á Í Á É Í ű Í ű Í ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű Í Í É Í ű ű Í ű ű ű Á ű Í ű Á Á Í ű É ű ű ű ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Í ű ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Ó Á Í Í ű Í Á ű Á Á Á Á Á Á Á É É Á Á Í Í Í ű ű Í Í ű Í ű ű ű Í ű Í Í ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű Á Á ű ű Í Í Í Í Í Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í ű Í ű ű ű Í Í ű ű

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek

Általános mérnöki ismeretek Általános mérnöki ismeretek 3. gyakorlat A mechanikai munka, a teljesítmény, az energiakonverzió és a hőtan fogalmával kapcsolatos számítási példák gyakorlása 1. példa Egy (felsőgépházas) felvonó járószékének

Részletesebben

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ. HALMAZOK RELÁCIÓK FÜGGVÉNYEK. Bizoyítsuk be a halmaz-műveletek alapazoosságait! 2. Legye adott az X halmaz legye A B C X. Ha A B := (A B) (B A) akkor bizoyítsuk be hogy

Részletesebben

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés

7. el adás Becslések és minta elemszámok. 7-1. fejezet Áttekintés 7. el adás Becslések és mita elemszámok 7-1. fejezet Áttekités 7-1 Áttekités 7- A populáció aráy becslése 7-3 A populáció átlag becslése: σismert 7-4 A populáció átlag becslése: σem ismert 7-5 A populáció

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI. Takács Viola

BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI. Takács Viola BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI Takács Viola Iskolakultúra könyvek 20. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Sz. Molnár Szilvia BARANYA MEGYEI TANULÓK TUDÁSSTRUKTÚRÁI TAKÁCS VIOLA iskolakultúra

Részletesebben

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák)

Hipotézis-ellenırzés (Statisztikai próbák) Következtetı statisztika 5. Hipotézis-elleırzés (Statisztikai próbák) 1 Egymitás próbák Átlagra, aráyra, Szórásra Hipotézis-vizsgálat Áttekités Egymitás em paraméteres próbák Függetleségvizsgálat Illeszkedésvizsgálat

Részletesebben

HŐTAN Oktatási segédanyag

HŐTAN Oktatási segédanyag Eergeikai Géek és Redszerek aszék HŐAN Okaási segédayag Kézira Szerkeszee: dr. Zsebik Albi Faluskai Norber Budaes, 003. jauár Hoa_.do.do Eergeikai Géek és Redszerek aszék aralojegyzék. Alafogalak.....

Részletesebben

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag:

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag: SZÁRÍTÁS Szárításo azt a űveletet értjük, ely sorá valailye edves ilárd ayag tartalát csökketjük, vagy eltávolítjuk elárologtatás vagy kigőzölögtetés által. Esetükbe a árítadó ayag ecsés (darabos), a legtöbbör

Részletesebben

BSI. Gerendapapucs belső rögzítéssel Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból BSI - 01 HATÉKONY KIFORDÍTÁS DISZKRÉT JÓVÁHAGYOTT

BSI. Gerendapapucs belső rögzítéssel Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból BSI - 01 HATÉKONY KIFORDÍTÁS DISZKRÉT JÓVÁHAGYOTT SI Geredapapucs belső rögzítéssel áromdimeziós perforált lemez horgayzott széacélból ATÉKONY Szabváyosítot, hiteles, gyors és olcsó redszer ALKALMAZÁSI TERÜLET Fa-fa yírókötés, mid derékszögbe mid kifordítva

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TERMŐFÖLD KÖZGAZDASÁGI ÉRTÉKE ÉS PIACI ÁRA Készítette: Naárné Tóth Zsuzsanna Éva Gödöllő

Részletesebben

É Í ű ű ű ű ű ű ű ű Ü ű É Í Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á É Ó Ó ÁÁ Á ű É Á Á Á É Á É Í Á Á Á Á Ó ű ű Í Í ű ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű Í ű ű Í ű ű ű ű Í Í ű Á Á É Á É Í ű ű É Ü ű Í É É ű ű ű ű ű ű Ő ű ű ű ű

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

Műszerek kiválasztása, jellemzése 2007.03.20. 1

Műszerek kiválasztása, jellemzése 2007.03.20. 1 Műszerek kiválasztása, jellemzése 2007.03.20. 1 Kiválasztási szempontok Műszerek kiválasztásának általános szempontjai mérendő paraméter alkalmazható mérési elv mérendő érték, mérési tartomány környezeti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK Közlekedési alapismeretek emelt szit 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fotos

Részletesebben

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY

/CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM FELADATOK. II. rész KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY /CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA!/ GÉPELEM ELAATOK II. ré KÉSZÍTETTE: SZEKERES GYÖRGY . elaa: árcá egelykapcoló Tegelykapcolók A ábrá lévı árcá egelykapcolóval yoaéko áraauk á. A egao aaokkal, haárouk eg a cavarok

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

Hálózati transzformátorok méretezése

Hálózati transzformátorok méretezése KÁLMÁN Telefogyár ISTVÁN Hálózati traszformátorok méretezése ETO 62.34.2.00.2 dolgozat célja olya számítási eljárás megadása, amelyek segítségével gyorsa és a gyakorlat igéyeit kielégítő potossággal lehet

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

A MÁGNESES VEKTORPOTENCIÁL, MINT VALÓSÁGOSAN LÉTEZÔ VEKTORMEZÔ. A hazai mûhely A FIZIKA TANÍTÁSA

A MÁGNESES VEKTORPOTENCIÁL, MINT VALÓSÁGOSAN LÉTEZÔ VEKTORMEZÔ. A hazai mûhely A FIZIKA TANÍTÁSA Rejtõ ándo Geleji ándo Kovács István haai mûhely Véül meemlítem a silád testek plastikus defomációját és a dislokációk kontinuum-modelljét kutató Kovács István (1911) fiikust, a Eötvös Loánd Tudományeyetem

Részletesebben

Negyvenéves a váci cementgyártás

Negyvenéves a váci cementgyártás Negyvenéves a váci cementgyártás Az idén múlt 40 éve, hogy a Dunai Cement- és Mészmû kapuján kigördült az elsõ cementszállító tartálykocsi. A váci cementgyár története azonban sokkal korábban kezdõdött.

Részletesebben

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Dr. Tánczos Lászlóné - Dr. Bokor Zoltán A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Az EU több kutatási programja foglalkozik a közlekedés társadalmi

Részletesebben

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon

Tranziens káosz nyitott biliárdasztalokon Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi kar Vicze Gergely Trazies káosz yitott biliárdasztaloko Msc szakdolgozat Témavezető: Tél Tamás, egyetemi taár Elméleti Fizikai Taszék Budapest, 2012 1 Tartalom

Részletesebben

Matematikai statisztika

Matematikai statisztika Matematikai statisztika PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS alapszak, A szakiráy Arató Miklós Valószíűségelméleti és Statisztika Taszék Természettudomáyi Kar 2019. február 18. Arató Miklós (ELTE) Matematikai statisztika

Részletesebben