2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése"

Átírás

1 A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT? ÁTTEKINTÉS NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT? BORSABÁNYA - MI TÖRTÉNT? MIÉRT TÖRTÉNTEK A BALESETEK? A zárt hálózatú rendszerek használata Építés Monitorozás (OOHQ U] IHO J\HOHW Konklúzió A BALESETEK HATÁSA BEVEZETÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK Rövidtávú hatások Hosszútávú hatások KÖRNYEZETI HATÁSOK Rövidtávú hatások Közép- és hosszútávú hatások TÁRSADALOMGAZDASÁGI HATÁSOK Közvetlen foglalkoztatási hatások A halászati ágazat Túrizmus Kárcsökkentési és helyrehozatali költségek Ipari és beruházási kilátások A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA A KERETSZABÁLYOZÁS A CIÁN ÉS MÁS TOXIKUS ANYAGOK HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE EGYÉB SZEMPONTOK TERVEZÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS (/(7( A HULLADÉKANYAG KEZELÉSE BEZÁRÁS ELHAGYOTT IPARI TELEPEK A TISZA FOLYÓ VÍZ*< -7 7(5h/(7e1(.)(117$57+$7Ï+266=Ò7È9Ò )(-/ 'e6( KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK FÜGGELÉKEK RÖVIDÍTÉSEK A MUNKACSOPORTHOZ ELJUTTATOTT LEGFONTOSABB DOKUMENTUMOK A LEGFONTOSABB MEGKÉRDEZETT HELYI SZERVEZETEK FELSOROLÁSA $/È/.2=Ï.,' %(1,h7(0(=e6( A NAGYBÁNYAI MNKACSOPORT TAGJAI december 15

3 A NAGYBÁNYAI BALESET FELMÉRÉSÉRE ALAKULT NEMZETKÖZI MUNKACSOPORT JELENTÉSE (/ 6=Ï Ez a Jelentés Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport 1DJ\EiQ\DL0XQNDFVRSRUWYiODV]DDUUDDPHJEt]iVUDPHO\HW0DUJRW:DOOVWU PI EL]WRVD Magyar és a Román Környezetvédelmi Minisztériumok támogatásával adott számunkra a Romániában, Nagybányán és Nagyborsán januárjában és márciusában történt EDOHVHWHNNHONDSFVRODWEDQ)HODGDWXQNDN YHWNH] NpUGpVHNPHJYL]VJiOiViUDWHUMHGWNL Mi történt és miért? Milyen károkozás történt? 0LO\HQHJ\pEYHV]pO\HVWHOHSKHO\HNYDQQDNPpJD7LV]DIRO\yYt]J\ MW WHU OHWpQ" 0HO\HN D MDYDVROW OpSpVHN D KDVRQOy EDOHVHWHN HO IRUGXOiVL NRFNi]DWiQDN minimalizálására?,j\hnh]w QN D -HOHQWpVW puwkhw HQ pv W P UHQ PHJIRJDOPD]QL DQQDN pughnpehq KRJ\ D EDOHVHWHNiOWDO pulqwhwwhnv]ipiudn QQ\HQKR]]iIpUKHW OHJ\HQ D) EL]WRV NH]GHWW O IRJYD azt kérte a Munkacsoporttól, hogy a lakosság és a civilszervezetek tájékoztatását és a párbeszédet biztosítsuk. $ 0XQNDFVRSRUW W EEV] U LV HOOiWRJDWRWW D] pulqwhww WHU OHWHNUH D 7LV]D IRO\y Yt]J\ MW WHU OHWpQDV]HQQ\H] GpVMHOHQW VHQIHOKtJXOWPLUHHOpUWHD'XQDIRO\yWpVIHONHUHVWHPLQGNpW baleset helyszínét. Intenzív konzultációkat folytattunk a balesetek által érintett állampolgárokkal, helyi és területileg illetékes hatóságokkal, civilszervezetekkel és más szakmai szervezetekkel a folyó mentén Romániában, Magyarországon és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban Borsabányától és Nagybányától Belgrádig. A három érintett kormány mindegyike rendelkezésünkre bocsátotta a balesetekkel és hatásaikkal kapcsolatos hivatalos vizsgálataik eredményét. Abban a szerencsében volt részünk, hogy munkánk kezdetén betekintést nyerhettünk abba az igen értékes gyorsfelmérésbe, melyet az ENSZ Környezetvédelmi Program / Humanitárius Ügyek Koordinációjával Foglalkozó Irodájának (UNEP/OCHA) munkatársai végeztek Frits Schlingemann vezetésével februárjában és márciusában. Rendelkezésünkre álltak WRYiEEiDQpPHWpVDKROODQGV]DNpUW LURGiNpVD::)iOWDONpV]tWHWWWDQXOPiQ\RNH]HNHQ W~OPHQ HQ SHGLJ PL LV PHJEt]iVW DGWXQN V]iPRV I JJHWOHQ WDQXOPiQ\ pv YL]VJiODW NLYLWHOH]pVpUH KRJ\ NRQNUpW V]DEiO\R]iVL PpUQ NL pv N UQ\H]HWL NpUGpVHNU O SRQWRV NpSHW nyerhessünk. 1

4 Ezek katasztrofális balesetek voltak, melyek más körülmények közepette még sokkal súlyosabb következményekkel is járhattak volna. Emberi haláleset vagy súlyos megbetegedés nem történt annak ellenére, hogy 120 tonna cián és tonna nehézfémet tartalmazó zagy került a környezetbe a balesetek során. A következmények sokkal súlyosabbak is lehettek volna, ha a baleset idején a folyót nem borítja 200 km hosszú jégtakaró Nagybányától lefelé, vagy ha történetesen nem éppen a második baleset után néhány nappal folyik le az utóbbi 100 év legnagyobb tiszai árvize, mely szétmosta és szétterítette a nehézfémeket és így a nehézfémszintet a folyórendszerben és az ártereken olyan szintre csökkentette le, mely nem okozott közvetlen veszélyt az emberi egészség számára. (]HNDN U OPpQ\HND]RQEDQQHPV]DEDGKRJ\HOWDNDUMiNV]HP QNHO OD]WDWpQ\WKRJ\D UpJLyEDQ pv (XUySD PiV KHO\HLQ LV KDVRQOy LSDUL WHOHSHN YDQQDN UpV]EHQ PpJ P N G N részben pedig felszámoltak, melyek hasonló balesetek veszélyét rejtik magukban - meglehet, a legközelebbi alkalommal nem leszünk ilyen szerencsések. Véleményünk szerint ezen balesetek után immár végképp halaszthatatlanná vált a hasonló LSDUL WHOHSHN V UJ V pv DODSRV IHOPpUpVH (QQHN D V]iPEDYpWHOQHN HJ\ N ] VHQ NLDODNtWRWW kockázatfelmérési módszeren kell alapulnia annak érdekében, hogy mindenki tudatára ébredjen a veszélyforrásoknak és a kockázatcsökkentés szükségességének. A feladat HOV GOHJHVIHOHO VVpJHHJ\pUWHOP HQD]pULQWHWWRUV]iJRNYiOOiQQ\XJV]LN $'XQDIRO\yYt]J\ MW WHU OHWpWLOOHW HQD'XQD9pGHOPpUH6]ROJiOy1HP]HWN ]L%L]RWWViJ OiWKDWQi HO D NH]GHPpQ\H] V]HUHSHW GH XJ\DQDNNRU KDQJV~O\R]RWWDQ MDYDVROMXN KRJ\ D] (XUySDL%L]RWWViJYiOODOMRQNH]GHPpQ\H] V]HUHSHWDIHOHNN ] WWLPHJIHOHO HJ\ WWP N GpV biztosítására. Az ipari telepek számbavétele egy felújítási és helyreállítási program NLGROJR]iViQDNDODSMiXOV]ROJiOKDWPDMG(]HQNtY ODPHJIHOHO (16=(XUySDL*D]GDViJL Bizottsági Egyezményeit és Protokolljait mihamarabb ratifikálni kell az ENSZ EGB összes tagállamában és az Európai Unióban. 6]iPRVDMiQOiVWWHV] QNDPHJOHY V]DEiO\R]iVRNPHJHU VtWpVpUHEHOHpUWYHDYpV]KHO\]HWHN kezelésére vonatkozó szabályozásokat, illetve új szabályozások bevezetésére. Külön MDYDVROMXNKRJ\D]RO\DQ~MRQQDQOpWHVtWHQG PHGG KDV]QRVtWiVLOpWHVtWPpQ\HNPHO\HNFLiQW DONDOPD]QDNQHWiUROKDVVDQDNFLiQRVYL]HW]DJ\RWQ\LWRWW OHStW PHGHQFpEHQ Úgy gondoljuk, hogy nagy szükség lenne egy olyan központi Ipari Útmutató Dokumentum megalkotására mely felsorolja és tisztázza az EU és az egyes országok ide vonatkozó W UYpQ\NH]pVpW D] puypq\ehq OpY N O QIpOH HO tuivrndw D EiQ\iV]DWWDO D NLYRQiVVDO pv D] pufho NpV]tWpVVHONDSFVRODWEDQ$](8WDJRUV]iJDLpVDWiUVXOQLNtYiQyRUV]iJRNHVHWpEHQH]W DIHODGDWRWD](XUySDL%L]RWWViJOiWQiHO(J\LO\HQGRNXPHQWXPHO VHJtWKHWQpPLQGD]LSDU mind a lakosság körében az ipari szféra kötelezettségeinek megvalósítását a környezetvédelemmel, a közbiztonsággal és a vészhelyzetek kezelésével kapcsolatban. Javaslataink arra koncentrálnak, hogy véleményünk szerint mit kellene tenni, nem pedig arra hogy miként és milyen szinten. Ebben a tekintetben a legfrissebb európai bizottsági jelentések összhangban vannak javaslatainkkal. Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet a közelmúltban elfogadott EU Vízügyi Keretirányelvre, mely a folyami hatóságokat az Európai Unió vízkészletének napi védelmére V]yOtWMD IHO $ Yt]PLQ VpJ pv D Yt]PHQQ\LVpJ PRQLWRUR]iViYDO NDSFVRODWRV IHODGDWRN HOYpJ]pVHDYt]JD]GiONRGiVEDQDIRO\DPLKDWyViJRNWyODV]DNpUW LDSSDUiWXVDIRUUiVRNpVD PHJIHOHO UXJDOPDVViJ NLDODNtWiViW NtYiQMD PHJ $ 'XQD HVHWpEHQ D 'XQD 9pGHOPpUH 2

5 Szolgáló Nemzetközi Bizottságnak kulcsfontosságú szerepet jut majd a monitorozással és az HO UHMHO]pVVHONDSFVRODWRVLQWp]NHGpVHNNLDODNtWiViEDQpV HQQHN PHJIHOHO HQ H V]HUYH]HWQHN QDJ\REE DQ\DJL WiPRJDWiVUD OHV] V] NVpJH D WDJiOODPRN UpV]pU O YDODPLQW QDJ\REE kapacitásra is annak érdekében, hogy szükség esetén gyorsan tudjon az eseményekre reagálni. Nagybányai Munkacsoport Tom Garvey Kaj Barlund Liliana Mara Elnök Emil Marinov Kalman Morvay Jean-François Verstrynge Philip Weller 3

6 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT? 1.1 ÁTTEKINTÉS MDQXiU iq HVWH HJ\ OHStW PHGHQFH JiWMD W~OFVRUGXOW HJ\ PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\EHQ 1DJ\EiQ\D N ]HOpEHQ 5RPiQLiEDQ $ OpWHVtWPpQ\ KDV]QiOW PHGG KiQ\yW GROJR]RWWIHODKXOODGpNLV]DSRWSHGLJHJ\~M OHStW PHGHQFpEHYH]HWWHiW$]HVHWQ\RPiQ PHJN ]HOtW OHJ WRQQD FLiQW pv QHKp]IpPHW WDUWDOPD]y P 3 zagyos víz került a Lápos folyóba onnan pedig a folyásirányt követve Magyarországra jutott a Szamos majd a Tisza folyón át és a Tiszából a Dunába folyt. PiUFLXVpQHJ\PiVLN OHStW JiWFVRUGXOWW~OXJ\DQH]HQDYLGpNHQ%RUVDEiQ\iQD] ukrán határ közelében. A kiszabadult anyag egy részét felfogta ugyan a gátrendszer, de így is tonna zagy került a Novác folyóba, mely a Visó és a Tisza mellékfolyója. A jelentésnek ez a szekciója röviden összegzi a két érintett ipari telepen történteket és azok okait. Ugyan a Munkacsoport eredeti megbízása a nagybányai baleset kivizsgálására YRQDWNR]RWWH]XWyODJNLE Y OWDERUVDEiQ\DLEDOHVHWUHLV $'XQDYt]J\ MW PHGHQFpMHpVDEDOHVHWHNKHO\V]tQHL 4

7 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT? $] HOV EDOHVHW HJ\ 1DJ\EiQ\D PHOOHWWL OHStW PHGHQFpQpO W UWpQW PHO\HW D] $858/ YiOODODWP N GWHWDFpJD]DXV]WUiOLDL(VPHUDOGD([SORUDWLRQpVD]iOODPLWXODMGRQEDQOpY REMIN bányavállalat közös vállalkozása. Az AURUL azért hozták létre, hogy egy IHOV]iPROW OHStW PHGHQFHPHGG DQ\DJiWDUDQ\H] VWpVHJ\pEIpPHNUHPpQ\pEHQiWPRVViN pv H]]HO HJ\LG EHQ D PHGG DQ\DJRW D ODNRWW WHU OHWKH] N ]HOL KHO\U O 1DJ\EiQ\iWyO NP távolságra elszállítsák. A létesítmény 'zárt technológiai rendszerként' lett megtervezve úgy, hogy a rendszer ne ERFViVVRQNLV]HQQ\H]HWWYL]HWDN UQ\pNEHOLIRO\yNED$IHOV]iPROW OHStW PHGHQFpNE O D szél a lakott területekre fújhatja a port, mely nehézfémek nyomait tartalmazza és így az egészségre káros hatása lehet; a használt anyagok elszállítása tehát környezeti egészségi V]HPSRQWEyOHO Q\ VQHNPXWDWNR]RWWDYiURVV]iPiUDpVXJ\DQDNNRUJD]GDViJLHO Q\ NHWLV MHOHQWHWWKLV]HQD]$858/PXQNiWWXGRWWDGQLDODNRVViJHJ\UpV]pQHN(QQHNPHJIHOHO HQ D OpWHVtWPpQ\ P N GWHWpVH PLQG D ODNRVViJ PLQG D YiOODODW V]iPiUD NHGYH] SHUVSHNWtYiW jelentett (úgynevezett win-win V]LWXiFLy PHO\E O HJ\V]HUUH V]iUPD]KDWQDN N UQ\H]HWL pv JD]GDViJL HO Q\ N $ PHJWHUYH]HWW IHOGROJR]iVL IRO\DPDWQDN PHJIHOHO HQ D] OHStW PHGHQFpEH D] DUDQ\ NLQ\HUpVpKH] PDJDV FLiQWDUWDOP~ YL]HW MXWWDWWDN $] tj\ alkalmazott vizet ezután visszajuttatták a létesítménybe, hogy ezáltal csökkentsék a felhasználandó cián mennyiségét és ezzel a kiadásokat is. Az AURUL által alkalmazott eljárás sematikus ábrája: Forrás: ENSZ Környezetvédelmi Program / Humanitárius Ügyek Koordinációjával Foglalkozó Iroda $ SURMHNW EHQ NH]G G WW KRVV]DV HQJHGpO\H]pVL HOMiUiV XWiQ D] $858/ PiMXViEDQNH]GWHPHJDWHUPHOpVW+pWKDYLP N GpVXWiQDYt]PHJWDUWyWiPDV]WyIDOGUiPDL meghibásodása vezetett a zagynak a környékbeli folyókba ömléséhez. $EDOHVHWKH]YH]HW HVHPpQ\HNVRUUHQGMHDN YHWNH] YROW 5

8 IRO\DPiQD] OHStW PHGHQFHJiWMiQDNpStWpVHDWHUYHNV]HULQWKDODGWPHO\QHNVRUiQ a hydrocyklonok 1 felhasználásával építették a támasztófalat magasabbra mint az ~MUDIHOGROJR]RWW PHGG DQ\DJ V]LQWMH HN ]EHQ SHGLJ D IHOKDV]QiOW YL]HW D] OHStW PHGHQFpEHV]LYDWW\~]WiN WHOpQ MHOHQW V PHQQ\LVpJ HV pv Ky HVHWW D] OHStW PHGHQFpEH pv D PHGHQFH felszínét vastag jég- és hóréteg borította. $]HU VGHQHPV]RNDWODQHV pvkyhvpvghfhpehupehqpvmdqxiumiedqpdmg SHGLJ D KLUWHOHQ K PpUVpNOHWHPHONHGpV IDJ\SRQW DOyO ƒ &HOVLXVUD PLDWWL J\RUV KyROYDGiV MDQXiU W O LOOHWYH D OH]~GXOW PDMGQHP PLOOLPpWHUQ\L HV január 30-án a vízszintet kritikus szintre emelte. A gátfalak átitatódtak és instabilakká váltak ahogy a hó közvetlenül a felszínükre olvadt. Január 30-án a gáton túlcsordult a víz és elmosott egy 25 méter hosszú és 2,5 méter mély WiPDV]WyIDOV]DNDV]W 0HJN ]HOtW OHJ P 3 ciánt tartalmazó zagyos víz került a Lápos folyóba. Az AURUL leállította a feldolgozást és megkezdte az áttörés betömését. $]$858/JiWOiWNpSHDK\GURF\NORQRNNDOpVDOHMW VSDUWWDO Forrás: Egyesült Államok Környezetvédelmi Minisztériuma 1 A hydrocyklonok arra szolgálnak, hogy a finomüledéket és a vizet a durvább OHGpNW O elválasszák. A finomabb V]HPFVpM üledéket és a vizet az OHStW PHGHQFHközepén tárolják, míg a durvább V]HPFVpM üledék a gátfalra kerül és így alakul ki a peremfal. 6

9 1.3 BORSABÁNYA - MI TÖRTÉNT? $ PiVRGLN EDOHVHW D %RUVDEiQ\D N ]HOpEHQ OpY QRYiFLPHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\QpO W UWpQWPHO\HW D]iOODPLWXODMGRQEDQ OpY 5(0,1 YiOODODW P N GWHW $] HOV GOHJHV JiWRQ NtY OHJ\PiVRGLNpVHJ\KDUPDGLNJiWDWLVpStWHWWHND]HOV GOHJHVJiWWyOOHMMHEEDIRO\yQ$ PiVRGLNJiWV]HUHSHD]YROWKRJ\KDD]HOV JiWRQHOpULDYt]DPD[LPiOLVPDJDVViJRWDNNRU iwyhj\hdv]huhspw$kdupdglnjiwehwrqeyops OWpVDUUDV]ROJiOWKRJ\ D]HOV NpWJiWEyO HOV]LYiUJyYL]HWIHQQWDUWVDKRJ\D]YLVV]DV]LYDWW\~]KDWyOHJ\HQDI WiUR]yED március 10-én a gát túlcsordult m 3 víz és tonna nehézfémeket WDUWDOPD]y]DJ\IRO\WiWD]HOV JiWRQ(EE OPHJN ]HOtW OHJWRQQD]DJ\RWIHOIRJRWWD PiVRGLN pv D KDUPDGLN JiW D W EEL SHGLJ PHJN ]HOtW OHJ WRQQD ]DJ\ iwiro\w D harmadik gáton is és a Novác és a Vasér patakokba folyt, ahonnan a Visó és a Tisza folyóba érkezett. 7HNLQWHWWHODUUDKRJ\D JiWWyOIRO\iVLUiQ\EDQOHIHOpHV WHU OHWN O Q VHQYpGHWWWHUPpV]HWL terület, a víznek a folyóba való vészkieresztése sem megengedett. Így a gátrendszer zárt- FLNOXV~P N GpVUHYDQWHUYH]YHPHO\QHNVRUiQDKDUPDGLNJiWIDORQW~OUDVHPPLNpSSHQVHP kerülhet víz. A folyamat részben zárt hálózatú rendszerként lett megtervezve, melynek során az OHStW PHGHQFpEH HQJHGHWW LSDUL YL]HW YLVV]DIRUJDWWiN PLXWiQ iwyh]hwwpn HJ\ IpPNLYRQiVL EHUHQGH]pVHQ(]HQNtY OD] OHStW PHGHQFpEHN ]YHWOHQ OD]HV E OpVN ]YHWHWWPyGRQD N UQ\H] KHJ\ROGDODN IHOV]tQL YL]pE O LV iudpoln Yt] $ SiUROJiV pv D Yt]QHN D I EiQ\DUHQGV]HUEHYDOyYLVV]DiUDPROWDWiVDYROWKLYDWRWWEL]WRVtWDQLD]WKRJ\D] OHStW PHGHQFH Yt]V]LQWMH V]DEiO\R]KDWy OHJ\HQ pv KRJ\ D I IRO\y Yt]V]LQWMH PDJDVDEE OHJ\HQ D PHGHQFpMpQpO$]RQEDQD] OHStW UHQGV]HUEHQHPWHUYH]WHNDUUDV]ROJiOyEHUHQGH]pVWPHO\ veszély esetén folyásirányba kibocsáthatta volna a túlcsorduló vizet. Ennek eredményeképp, DPLNRUDYt]V]LQWNULWLNXVV]LQWHWpUWHOQHPYROWUiOHKHW VpJKRJ\D]WFV NNHQWVpN WHOpQ D] HU V HV ]pvhn pv D J\RUV KyROYDGiV HUHGPpQ\HNpSS D] OHStW PHGHQFpEHQNULWLNXVV]LQWHWpUWHODYt]DJiWIDODNSHGLJLQVWDELOOiYiOWDN0LYHOQHP P N GWHND]RNDV]LYDWW\~NPHO\HNNHOD] OHStW PHGHQFpE ONLOHKHWHWWYROQDV]LYDWW\~]QLD vizet vissza a feldolgozóüzembe vagy más medencékbe, a víz túlcsordulása és a gátfal átszakadása elkerülhetetlenné vált. $EDOHVHWKH]YH]HW HVHPpQ\HNVRUUHQGMHDN YHWNH] YROW 'HFHPEHUHOHMpQQDJ\PHQQ\LVpJ HV ]~GXOWD] OHStW PHGHQFpEHpVD]D]WN U OYHY víztározókba; GHFHPEHUN ]HSpW OMDQXiUYpJpLJW EEPLQWPLOOLPpWHUFVDSDGpNHVHWW KyIRUPiMiEDQD] OHStW PHGHQFpEHpVD]D]WN U OYHY Yt]WiUR]yNED GHFHPEHUW ODK PpUVpNOHWƒ&DOiHVHWWpVMDQXiUW Oƒ&DODWWYROW MDQXiU W O D K PpUVpNOHW J\RUV HPHONHGpVQHN LQGXOW MDQXiU iq ƒ & I Op emelkedett; PiUFLXVD]XKRJyHV ]pvhnpvdkluwhohqkyroydgivq\rpiqphjhphonhghwwd] OHStW PHGHQFHYt]V]LQWMHPLN ]EHQDV]LYDWW\~EHUHQGH]pVHNIHOPRQGWiNDV]ROJiODWRW 0iUFLXVpQGpOHO WWyUDNRUHJ\PpWHUV]pOHVpVPpWHUPDJDVUpVNHOHWNH]HWWD gáton minek következtében tonna zagy került a Novác folyóba; 7

10 A zagy túláradt a második és a harmadik gáton is és bekerült a folyók vízrendszerébe és az ukrán határ mentén Magyarországra érkezett. /iwnpsdi JiWWHWHMpU ODJiWDODWWOHUDNyGRWWKRUGDOpNNDO Forrás: Egyesült Államok Környezetvédelmi Minisztériuma 1.4 MIÉRT TÖRTÉNTEK A BALESETEK? A balesetek okai világosan láthatók és nem is vitatottak; az alábbiakban ezeket tárgyaljuk A zárt hálózatú rendszerek használata 0LQGD]$858/PLQGDQRYiFL PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\]iUW KiOy]DW~ UHQGV]HUNpQW OHWW PHJWHUYH]YH D]pUW KRJ\ HONHU OMpN D V]HQQ\H]HWW DQ\DJRNQDN D N UQ\H] IRO\yNED eresztését. Az összes felhasznált vizet (beleértve a magas ciánkoncentrációjú vizet Nagybányánál) visszavezették az üzembe újrafelhasználásra. Ugyan ez önmagában dicséretes cél mind környezeti, mind gazdasági szempontból, a tervezéskor nem építettek be a rendszerbe olyan elemeket, melyek vészhelyzetben DPLNRU W~OIRO\iV IHQ\HJHWHWW OHKHW Yp tették volna a nem kívánatos vízmennyiség eltávolítását. A túláradás közvetlen veszélyét elhárító berendezések nélkül az ilyen zárt hálózatú rendszerek, álláspontunk szerint, nem DONDOPD]KDWyDND]LO\HQHU VpVKHYHVFVDSDGpN~WHU OHWHQPLQW5RPiQLiQDNH]DUpV]HpV pss H]pUW D] HQJHGpO\H] KDWyViJRNQDN QHP OHWW YROQD V]DEDG HQJHGpO\W NLDGQLXN OpWHVtWpV NUH$]HUHGPpQ\D]OHWWPLQGNpWHVHWEHQKRJ\D]RUGLG MiUiVLYLV]RQ\RNKDWiViUD 8

11 D W EEOHWHV W pv D] ROYDGy KyW QHP WXGWiN D] OHStW PHGHQFpNEHQ WDUWDQL pv tj\ D]RN túláradtak Építés (]HQW~OPHQ HQ1DJ\EiQ\DHVHWpEHQJRQGYROWPDJXNQDNDSDUWIDODNQDNDVWDELOLWiViYDOLV A nagybányai létesítmény ugyan egy ismert támasztófal-építési technikát alkalmazott PHO\QHN QHYH pstwpv P N GWHWpVVHO PHO\QHN OpQ\HJH KRJ\ IRNR]DWRVDQ UDNQDN OH PHJIHOHO HQGXUYDV]HPFVpM PHGG DQ\DJRWDNH]G IDODNUDpVtJ\EL]WRVtWMiNDWiPDV]WyIDODN PDJDVViJiQDN VWDELO pv HJ\HQOHWHV HPHONHGpVpW $]RQEDQ D IHOKDV]QiOW NHYHUW V]HPFVpM PHGG DQ\DJ QHP D WHUYHNQHN PHJIHOHO DUiQ\EDQ WDUWDOPD]WD D GXUYiEE pv ILQRPDEE V]HPFVHIRNR]DW~ PHGG UpWHJHNHW pv UiDGiVXO D PHGG DQ\DJ V]pWWHUtWpVpUH KDV]QiOW K\GURF\NORQRN QHP WXGWDN P N GQL D EDOHVHW HO WWL LJHQ DODFVRQ\ K PpUVpNOHWL YLV]RQ\RN PLDWW(QQHNHUHGPpQ\HNpSSDWiPDV]WyIDOpStWpVWDEEDKDJ\WiNHJ\LJHQNULWLNXVLG SRQWEDQ mely a szabad falszakasz lecsökkenéséhez vezetett, majd pedig a támasztófal átszakadásához és a kiömléshez. %RUVDEiQ\D HVHWpEHQ D PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\ NDSDFLWiViW PLOOLy P 3 -nyi iszapra tervezték, miközben csak m 3 iszapot engedtek bele. Így a gátépítéshez szükséges anyag kevesebb volt, mint amivel terveztek és így a tervezettnél alacsonyabb gátfal készült csak el Monitorozás 0LQGNpW OHStW PHGHQFH PRQLWRUR]iViW V]DEDG V]HPPHO YpJH]WpN PHO\ QHP YROW N QQ\ akkor, amikor a medencéket jég és hó fedte. Nagybánya esetében a monitorozásnak ez a IRUPiMDPHJIHOHOWD] ]HPHOWHW iowdophjioodstwrwwpvd]hqjhgpo\h] KDWyViJiOWDOHOIRJDGRWW YHV]pO\HVVpJL EHVRUROiVVDO %RUVDEiQ\D HVHWpEHQ XJ\DQ D PRQLWRUR]iVL HOMiUiVRN HO UH MHOH]WpN D N ]HOJ YHV]pO\W QHP YROW OHKHWVpJHV D WiUR]y Yt]V]LQWMpQHN FV NNHQWpVH pv D baleset elhárítása a hibás szivattyúfelszerelés miatt. Ezen körülmények között világosan kellett volna látni, hogy ha gyorsan emelkedik a K PpUVpNOHWpVtJ\ROYDGDKypVDMpJLOOHWYHKDIRO\DPDWRVDQQDJ\PHQQ\LVpJ FVDSDGpN esik, akkor annak csak egyetlen következménye lehet. És pontosan ez is történt a balesetet PHJHO ] LG V]DNEDQ D] HU V HV ]pvhnhw J\RUV K PpUVpNOHWHPHONHGpV NtVpUWH ƒ&uyo ƒ&udpv tj\ D] ROYDGy KDYRQ pv MpJHQ NtY O PpJ D OH]~GXOy HV LV Q YHOWH D Yt]V]LQWHW 9L]VJiODWXQN D]W ioodstwrwwd PHJ KRJ\ PHJOHKHW ]RUGDN H]HN D] LG MiUiVL YLV]RQ\RN GH VHPPLNpSSHQ VHP LVPHUHWOHQHN YDJ\ V]RNDWODQRN D YLGpNHQ pv tj\ HO UH NHOOHWW YROQD V]iPROQLH]]HODOHKHW VpJJHO (OOHQ U] IHO J\HOHW $ WHUYH]pVL pv P N GWHWpVL WpQ\H] N Q NtY O NRPRO\ IHQQWDUWiVDLQN YDQQDN D SURMHNWHN WHUYH]pVHNRU pv pstwpvhnru puypq\ehq YROW HQJHGpO\H]pVL HOMiUiVRNDW LOOHW HQ 1\LOYiQYDOy KRJ\QHPPpUWpN IHO PHJIHOHO NpSSHQ D Yt]HJ\HQV~O\ YiUKDWy LQJDGR]iViW D UHQGV]HUEH EHOpS pv D] D]W SiUROJiVVDO HOKDJ\y Yt]PHQQ\LVpJ N ] WWL N O QEVpJHW $] HO ]HWHV 9

12 környezeti hatásfelmérés, melyet az ICIM 2 NpV]tWHWW D] $858/ SURMHNWU O D]W ioodstwrwwd meg, hogy "ki van zárva annak veszélye, hogy nagy csapadékmennyiség esetén a gáton túllépjen a víz." (WW O D SRQWWyO NH]GYH D URPiQLDL. UQ\H]HWYpGHOPL 7 UYpQ\ 1R KDWiO\ED lépéséig, és az alatt a hat év alatt, amíg az összes szükséges engedélyt beszerezték, nem LVPHUWpN IHO D]RNDW D YHV]pO\HNHW PHO\HNHW HJ\ LO\HQ YpV]KHO\]HWL Yt]HOYH]HW QpON O tervezett zárt hálózatú rendszer magában rejt. A Munkacsoport az összes érintett hatósággal YDOyWDOiONR]yMDVRUiQQHPWXGWDPHJiOODStWDQLKRJ\ SRQWRVDQNLLV YLVHOL D IHOHO VVpJHW D létesítmény egészének biztonságáért. A szabályozási eljárás rendkívül összetett és szerteágazó és a Munkacsoport véleménye szerint azonnali átalakítást kíván meg. A román KDWyViJRNDUUyOWiMpNR]WDWWDNEHQQ QNHWKRJ\MHOHQW VHO UHOpSpVW UWpQWD]iWDODNtWiVWHUpQ Konklúzió 0LQGH]HNHUHGPpQ\HNpSSD0XQNDFVRSRUWPHJiOODStWiVDD]KRJ\DEDOHVHWHNHWDN YHWNH] WpQ\H] NRNR]WiN (OV VRUEDQPHUWQHPDPHJIHOHO WtSXV~PHGG KDV]QRVtWiVLOpWHVtWPpQ\KDV]QiOWiN 0iVRGVRUEDQPHUWD]HQJHGpO\H] KDWyViJRNHOIRJDGWiNH]WDWtSXVWpV +DUPDGV]RUPHUWQHPYROWPHJIHOHO DPRQLWRUR]iVDWiPDV]WyIDOpStWpVDP N GWHWpV és a karbantartás. (]HNRNRNR]DWLWpQ\H] NPHO\HNHWFVDNDNWLYiOWDND]RUGLG MiUiVLN U OPpQ\HNPHO\HNHW HO UH OHKHWHWW YROQD WHUYH]QL $ QRYiFL WiUR]y HVHWpEHQ puwkhwhwohq V]iPXQNUD KRJ\DQ KR]KDWWiNHJ\iOWDOiQP N GpVEHH]WDOpWHVtWPpQ\WKLV]HQD+HO\L. UQ\H]HWYpGHOPL+LYDWDO QHPIRJDGWDHODN UQ\H]HWLKDWiVWDQXOPiQ\WPHO\HWD] ]HPHOWHW 5(0,1Q\~MWRWWEHpV HOXWDVtWRWWDDP N GpVLHQJHGpO\PHJDGiViUDLUiQ\XOyNpUHOPHW 2 ICIM: Nemzeti Környezetvédelmi Kutató és )HMOHV]W Intézet 10

13 gvv]hirjodoydqdnpwedohvhwkh]yh]hw RNRNDN YHWNH] NYROWDN Nagybánya Borsabánya Tervezési hibák =iuw KiOy]DW~ PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\ használata, veszély esetén a többletvíz HOYH]HWpVpUH NLDODNtWRWW Yt]HOYH]HW UHQGV]HU nélkül $ SHUHPIDODN QHP PHJIHOHO PHJpStWpVH D IHOKDV]QiOW PHGG DQ\DJ QHP KRPRJpQ YROWD miatt $ K\GURF\NORQRN P N GpVpQHN KLiQ\D D] DODFVRQ\K PpUVpNOHWPLDWW Engedélyezési hibák $]HO ]HWHVN UQ\H]HWLKDWiVWDQXOPiQ\KLEiV A vízegyensúly kérdésének figyelmen kívül hagyása az adott környezetben $EL]WRQViJUD YRQDWNR]y YpJV G QWpVpUW YiOODOW IHOHO VVpJ HJ\pUWHOP PHJiOODStWiViQDN lehetetlensége egy olyan engedélyezési eljárásban mely túlságosan összetett és szerteágazó $PRQLWRUR]iVLHOYiUiVRNQHPYROWDNPHJIHOHO N 0 N GWHWpVLKLEiN 1HP YHWWpN WHNLQWHWEH D PHGG DQ\DJ szemcsefokozatára vonatkozó tervezési HO tuivrndwdwipdv]wyidopstwpvhnru,g MiUiV 6]pOV VpJHV GH QHP SpOGD QpON OL LG MiUiVL körülmények egybejátszása Tervezési hibák =iuw KiOy]DW~ PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\ KDV]QiODWDYpV]KHO\]HWLYt]HOYH]HW QpON O A szivattyúfelszerelés alkalmatlansága $N UQ\H] KHJ\ROGDODNUyOOHIXWyIHOV]tQL YL]HN elvezetésének megoldatlansága Engedélyezési hibák A létesítményt a környezetvédelmi hatóság HQJHGpO\HQpON OP N GWHWWpN 0 N GWHWpVLKLEiN $ FV YH]HWpNHN pv D V]LYDWW\~UHQGV]HU URVV] karbantartása Nem volt vészhelyzeti terv,g MiUiV 6]pOV VpJHV GH QHP SpOGD QpON OL LG MiUiVL körülmények egybejátszása 11

14 2. A BALESETEK HATÁSA 2.1 BEVEZETÉS A nagybányai baleset nyomán ciánt és rezet tartalmazó toxikus anyag került a Tisza folyóba. Ez a szennyezéscsóva levonult a folyó egész hosszában, beömlött a Dunába, majd már MHOHQW VHQ IHOKtJXOYD D )HNHWHWHQJHUEH -HOHQW V PHQQ\LVpJ Q YpQ\L pv ioodwyloijrw pusztított ki az érintett folyórendszerekben, de miután a csóva levonult, a víz és a hordalék PLQ VpJH NH]GHWW YLVV]DWpUQL D QRUPiOLV ioodsrwed (QQHN HUHGPpQ\HNpSSHQ D FVyYD levonulása után gyakorlatilag nem maradt cián sem a folyóban, sem a folyók partján. A szennyezett csóva útja Nagybányától Forrás: Apele Romane $ERUVDEiQ\DLEDOHVHWMHOOHJHPHU EHQPiVYROW1HKp]IpPHNHWWDUWDOPD]yLV]DSW PHJpVYt] NHU OW D 1RYiF IRO\yED $] LV]DS QDJ\ UpV]H D] OHStW PHGHQFH N ]HOpEHQ PDUDGW D V]HQQ\H]HWW Yt] SHGLJ D 9LVy pv D 7LV]D IRO\yED IRO\W WRYiEE (]HN XWiQ D Yt]EHQ OpY QHKp]IpPHN QDJ\ UpV]H D 7LV]D IHOV V]DNDV]iQ WHU OW V]pW 6]LQWH N ]YHWOHQ O D EDOHVHWHN bekövetkezte után nagy áradás vonult le a Tiszán. Az áradás újra mobilizálta, majd pedig szétterítette a nehézfémeket. 12

15 A szennyezett anyag útja Borsabányától Forrás: Apele Romane 2.2 KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK Rövidtávú hatások A balesetekkel kapcsolatos leginkább figyelemre méltó tény az, hogy amennyire tudható, emberi haláleset vagy súlyos megbetegedés nem történt. A Tisza és a Duna folyó mentén illetékes önkormányzatok és vízszolgáltatók gyors és VV]HKDQJROW FVHOHNYpVpQHN N V] QKHW Q D V]HQQ\H] GpV QHP NHU OW EH D ODNRVViJ LYyYt] HOOiWiViED$WDODMYL]HNPDJDVV]LQWMHLVD]WVHJtWHWWHHO KRJ\FVDNNHYpVVpV]HQQ\H] GMHQHN a talajvizek a baleset miatt. A helybeli lakosok palackozott és zacskózott vizet kaptak, mert a I YH]HWpNHW HO NHOOHWW ]iuql PLDODWW D V]HQQ\H]HWW DQ\DJ OHYRQXOW D IRO\yQ 1DJ\ER]LQWiQ D nagybányai baleset közelében szennyezés érte a helyi kutakat, így ott a lakosság palackozott vízellátásban részesült Hosszútávú hatások $EDOHVHWHNKRVV]~WiY~KDWiVDLMHOHQOHJEL]RQ\WDODQRN 9DOyV]tQ OHJQHPDFLiQQDOOHV]QHN összefüggésben, mely szétszóródott és biológiailag nem akkumulálódik. A hosszútávú hatások inkább a Tisza ökoszisztémájába bekerült, a hordalékban és a földekben lerakódott nehézfémekkel lehetnek kapcsolatban. A mérési adatok azt mutatják, hogy a balesetek N YHWNH]WpEHQ D IRO\yUHQGV]HUEHQ QHP HPHONHGHWW PHJ MHOHQW V PpUWpNEHQ D QHKp]IpPHN szintje kivéve a közvetlenül a nováci tározó gát alatti szakaszt. A helyzetet állandó mérési 13

16 felügyelet alatt kell tartani és meg kell találni annak a módját, hogy közvetlenül a gát alatti V]DNDV]EyODM Y EHQQHNHU OKHVVHQHNQHKp]IpPHNDIRO\yNOHQWHEELV]DNDV]iED 2.3 KÖRNYEZETI HATÁSOK A balesetek környezeti hatásairól rendelkezésünkre álló adatok egy kezdeti felmérésnek WHNLQWKHW NPHO\UpV]EHQD9,78.,iOWDOIRO\WDWRWWYL]VJiODWRNUDUpV]EHQSHGLJD::)iOWDO J\ MW WW DGDWRNUD WiPDV]NRGLN 7RYiEEL YL]VJiODWRN IRO\QDN 0DJ\DURUV]iJRQ D]RNRQ D WHU OHWHNHQ DKRO MHOHQW V NiURNR]iV W UWpQW 6RN V]DNpUW DQQDN D YpOHPpQ\pQHN DGRWW KDQJRW KRJ\ HJ\pYL UHSURGXNFLyV FLNOXV DGDWDL QHP V]ROJiOWDWQDN HOHJHQG DODSRW D hosszútávú hatások végleges meghatározásához. A folyórendszer ökológiai UHJHQHUiOyGiViQDNpVIHMO GpVpQHNIRO\DPDWRVPRQLWRUR]iViWFVDN GY ] OQLWXGMXN Rövidtávú hatások A nagybányai gátszakadás azonnali és nagyon súlyos hatással járt a Tisza folyó növény- és ioodwyloijiud0lyhod FLiQYHJ\LOHJ LQVWDELO DQ\DJ D )HOV 7LV]D YLGpNH SHGLJ YLV]RQ\ODJ természetes állapotban van, a folyó ökoszisztémája képes volt megkezdeni a regenerálódást a szennyezett anyag levonulása után. Planktonok $ 6]DPRVRQ pv D 7LV]D PDJ\DURUV]iJL IHOV UpV]pQ PHO\HN D OHJN ]HOHEE YDQQDN D EDOHVHWKH]D] VV]HVSODQNWRQHOSXV]WXOWD7LV]DN ]psv pvdovyv]dndv]iqshgljpv közötti a planktonpusztulás a szennyezett anyag levonulása folytán. Néhány nappal a V]HQQ\H] GpV OHYRQXOiVD XWiQ D Q YpQ\L pv D] ioodwl SODQNWRQiOORPiQ\ HONH]GHWW regenerálódni a folyó teljes szakaszán. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a növényi planktonállomány száma és fajösszetétele OpQ\HJpEHQ YLVV]DWpUW D QRUPiOLV V]LQWUH D IRO\y HJpV] V]DNDV]iQ ÒJ\ W QLN KRJ\ D UHJHQHUiOyGiVIRO\DPDWiWHO VHJtW HJ\LNOHJIRQWRVDEEWpQ\H] DPiUFLXVLiUDGiVYROWPHO\ ideális körülményeket teremtett a planktonok növekedése számára. 3XKDWHVW HNpVIRO\yIHQpNLRUJDQL]PXVRN $MHOHQOHJUHQGHONH]pVUHiOOyDGDWRNV]HULQWMHOHQW VSXV]WXOiVW UWpQWD6]DPRVIHOV YLGpNpQ DSXKDWHVW HNpVDIRO\yIHQpNLRUJDQL]PXVRNN UpEHQ9DOyV]tQ KRJ\EL]RQ\RVDUpJLyEDQ po EL]RQ\RVIDMRNV]iPDPiUOHFV NNHQWD]pYHNVRUiQpUNH]HWWV]HQQ\H] GpVPLDWW$7LV]D N ]psv pv DOVy V]DNDV]iQ 0DJ\DURUV]iJRQ pv D -XJRV]OiY 6] YHWVpJL. ]WiUVDViJEDQ D IRO\yIHQpNLRUJDQL]PXVRN~J\W QLNiWYpV]HOWpNDFLiQV]HQQ\H]pVWEiUDUUDLVYDQEL]RQ\tWpN hogy több faj populációja lecsökkent a szennyezés hatására. $] NRV]LV]WpPDiOODSRWiQDNHJ\LNOHJIRQWRVDEEV]LPEROLNXVMHO] MHDWLV]DYLUiJPalingenia longicauda) túlélése volt, ez a rovar nagy számban tenyészett ezen a nyáron a Tisza teljes hosszában. A lárvák kikeléséhez ideális körülményeket biztosítottak a tavaszi áradások. 0LYHO ~J\ W QLN KRJ\ D FLiQ D IRO\y I PHGUpEHQ NRQFHQWUiOyGRWW D OiUYiN W~OpOKHWWpN D 14

17 V]HQQ\H]pVWpVNLNHOKHWWHN$]HON YHWNH] pyehqprqlwrur]qlnhoodwlv]dyluijsrsxoifly UHJHQHUiOyGiViWKRJ\PHJJ\ ] GKHVV QNDWHQ\pV]pVLFLNOXVKHO\UHiOOiViUyO ÈOWDOiQRVViJEDQPHJiOODStWKDWMXNKRJ\DQDJ\REEWHUPHW JHULQFWHOHQSRSXOiFLyNEiUQDJ\ pusztulást szenvedtek el a szennyezés nyomán, de nem pusztultak ki teljesen, mint ahogy az NH]GHWEHQIpO YROW$IDMRNVRNIpOHVpJpQHNpVV]iPiQDNKHO\UHiOOiVDJ\RUVDQKDODGWHO UHD V]HQQ\H]pVXWiQLHOV Q YHNHGpVLLG V]DNEDQ Halak A haltetemek látványa világosan jelezte a baleset azonnali hatását Nagybányán. A magyar hatóságok összesen 1240 tonna hal pusztulásáról számolnak be a szennyezések N YHWNH]WpEHQ(EE OUDJDGR]yKDOSRQW\NHFVHJHpVQ YpQ\HY KDO$EHJ\ MW WWKDOWHWHPN ] WWD7LV]iEDQpO V]LQWHYDODPHQQ\LKDOIDMWDPHJWDOiOKDWyYROW Azonban az is világosan látható, hogy nem minden halfajtát érintett egyformán a pusztulás. A Q YpQ\HY KDODN N O Q VHQ D] H] VW NiUiV] Hypophthalichthys molitrix), nagyon érzékenynek bizonyult a ciánnal szemben és az elpusztult halak nagy százalékát tette ki. 1DJ\ DQQDN D YDOyV]tQ VpJH KRJ\ EL]RQ\RV VKRQRV YpGHWW pv YHV]pO\H]WHWHWW KDOIDMRNDW YpJOHJNLLUWRWWDV]HQQ\H] GpV(EEHDNDWHJyULiEDWDUWR]LNDHuso huso (viza) és a Acipenser güldenstaaedtihj\irnr]rwwdqypghwwnhfvhjhpho\hndv]hqq\h]pvho WWNLVV]iPEDQpOWHND Tiszában. Ezen kívül három másik halfajta (a Stizostedion lucoperca, a Stizostedion volgense és a Lota lota) szinte teljesen kipusztult. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban folytatott vizsgálódások azt mutatják, hogy az iowdoiqrv KDOiOORPiQ\W QHP V~MWRWWD MHOHQW VHQ D V]HQQ\H] GpV 1pKiQ\ KDOWHWHPHW pv KDOGRNOyKDOSpOGiQ\W EHJ\ MW WWHN XJ\DQ D -XJRV]OiY 6] YHWVpJL. ]WiUVDViJEDQ GH HJ\ D WWF által készített részletes tanulmány során megvizsgált négy halfaj közül a viza NLYpWHOpYHOHJ\VHPPXWDWRWWMHOHQW VHEESRSXOiFLyVHOYiOWR]iVW Nincs jelentés vagy bizonyíték arra nézvést, hogy halak pusztultak volna a Dunában ciánszennyezés következtében. A baleset nyomán tisztázandó egyik fontos kérdés az, hogy miért nem láttak több haltetemet és haldokló halat Nagybánya közelében és a Szamos folyó rendszerében Romániában. 0DJ\DUi]DWNpQW D] W QLN OHJYDOyV]tQ EEQHN KRJ\ D MpJWDNDUy PLDWW QHP OHKHWHWW OiWQL D KDOWHWHPHNHW pv tj\ D]RNDW D IRO\y OHYLWWH 0DJ\DURUV]iJUD DKRO D]WiQ EHJ\ MW WWpN NHW 5iDGiVXO~J\W QLN KRJ\ NRUiEEL V]HQQ\H]pV Q\RPiQ D KDOPHQQ\LVpJ pv D KDODN IDMWDEHOL VRNIpOHVpJH PiU D FLiQV]HQQ\H]pVW PHJHO ] HQ MHOHQW VHQ OHFV NNHQW $ MHJHV Yt]IHOV]tQ LV hozzájárult a cián káros hatásának fokozásához, mert a jéggel borított részeken a víz R[LJpQHOOiWiVDOHFV NNHQW(]DKDOiORVNRPELQiFLyPpJQDJ\REESXV]WXOiVWLGp]HWWYROQDHO D7LV]DPDJ\DURUV]iJLIHOV V]DNDV]iQ 0DGDUDNpVHPO V N A közvetlenül a baleset utáni megfigyelések azt mutatták, hogy a szennyezés hatása PDGDUDNUDpVD]HPO V NUHNRUOiWR]RWWYROW5pV]EHQD]DWpQ\KRJ\HPO V NpVDPDGDUDN képesek megérezni a cián jelenlétét a vízben, részben pedig az a körülmény, hogy a folyó QDJ\UpV]pWMpJERUtWRWWDPHJyYWD NHWDV]HQQ\H] GpVVHOYDOyNRQWDNWXVWyO 15

18 Közvetlen bizonyíték van arra, hogy réti sasok ciántól pusztultak el. A hosszútávú hatások D]RQEDQMHOHQW VHEEHNOHKHWQHNDPDGDUDNHVHWpEHQKLV]HQDOHFV NNHQWKDOiOORPiQ\PLDWWD WHQ\pV]pVL HVpO\HLN OHFV NNHQQHN $] HOV PDJ\DURUV]iJL pv URPiQLDL MHO]pVHN D]W PXWDWMiN D]RQEDQ KRJ\ D OHJpU]pNHQ\HEEQHN WDUWRWW IDMRN N ] WW QHP ILJ\HOKHW PHJ D SR SXOiFLy QDJ\PpUWpN PHJIRJ\DWNR]iVD A táplálékállománynak a szennyezés miatti megfogyatkozására különösen érzékenynek tartott fajok - úgymint kormorán, réti sas, parti fecske, jégmadár - tanulmányozása 0DJ\DURUV]iJRQ pv -XJRV]OiYLiEDQ D]W PXWDWWD KRJ\ QHP W UWpQW MHOHQW V SRSXOiFLyIRJ\DWNR]iV (]HN D IDMRN HOHJHQG WiSOiOpNRW WDOiOWDN HJ\pE IRUUiVEyO D szennyezés által nem érintett halastavakból. A folyórendszer táplálékhálózatának tetején a vidrák állnak. Az adatok azt bizonyítják, hogy D YLGUDSRSXOiFLy QDJ\PpUWpNEHQ PHJIRJ\DWNR]RWW D V]HQQ\H] GpV LG WDUWDPD DODWW UpV]EHQ elpusztultak a vidrák, részben pedig máshova költöztek; a szennyezés utáni hónapokban D]RQEDQDKHO\]HWMDYXOQLNH]GHWW$]XWyEEL LG EHQ 7RNDM N ]HOpEHQ D YLGUiN YLVV]DWpUWHN PHJV]RNRWW KHO\ NUH $ IRO\DPDW UHPpOKHW OHJ IRO\WDWyGQL IRJ D IRO\y IHOV EE V]DNDV]DL LUiQ\iEDQGHHJ\HO UHW~ONRUDLOHQQHPpJDSRSXOiFLyUDJ\DNRUROW VV]KDWiVWMHOOHPH]QL A denevérek tanulmányozása is arra a következtetésre jutott, hogy a lecsökkent táplálékmennyiség miatt megfogyatkozott létszám újra növekedésnek indult az elmúlt nyáron. Az egyik lehetséges magyarázatnak az látszik, hogy a megfogyatkozott halmennyiség folytán több rovar jut a denevéreknek Közép- és hosszútávú hatások A borsabányai baleset nyomán a legnagyobb fenyegetést a középtávú hatások jelentik. A QHKp]IpPHN WRYiEEUD LV PHJPDUDGQDN D N UQ\H]HWEHQ pv DNNXPXOiOyGQDN D] po szervezetekben. Ennek eredményeképp még viszonylag alacsony koncentráció is veszélyt jelenthet az ökoszisztéma és az emberi egészség számára közép- és hosszútávon. Közvetlenül a nehézfémmel szennyezett anyag levonulása után a nehézfémkoncentrációk a PHJHQJHGHWWKDWiUpUWpNHNI O WWYROWDNDIRO\y OHGpNpEHQ$KHO\]HWHWNHGYH] HQDODNtWRWWD D]KRJ\QpKiQ\KpWWHONpV EEKDWDOPDViUDGiVYRQXOWOHD7LV]iQpVH]~MUDPRELOL]iOWDPDMG pedig szétterítette a nehézfémeket és így a koncentrációértékek a határértékek alá kerültek. 0LQGHQHVHWUHDQHKp]IpPHNPHQQ\LVpJHPLQGHQNpSSHQPHJQ WWPpJDNNRULVKDH]QHKH]HQ V]iPV]HU VtWKHW $PHQQ\LEHQDQHKp]IpPV]LQWHNIHOWpWHOH]KHW HQHPHONHGQLIRJQDN DNNRU minden újabb nehézfém-mennyiség hozzáadódása az "alapmennyiséghez" komoly veszélyforrást jelenthet. 8J\ W QLN KRJ\ D %RUVDEiQ\iUyO HOV]DEDGXOW OHGpNEHQ OpY QHKp]IpPHN QDJ\REE UpV]H D QRYiFLJiWWyOIRO\iVLUiQ\EDQPpUYHNPHVWiYROViJRQEHO OPDUDGW$M Y EHQD]RQEDQ várható, hogy áradások alkalmával lassan tovább fognak vonulni lefelé és a folyó teljes KRVV]iEDQV]pWIRJQDNRV]OyGQL$PDUDGpNQHKp]IpPV]HQQ\H] GpVWiOODQGyPRQLWRUR]iVVDO és kutatással kell figyelemmel kísérni. 16

19 2.4 TÁRSADALOMGAZDASÁGI HATÁSOK A gazdasági veszteségek kvantifikálása összetett folyamat, melyhez a Munkacsoportnak sem HOHJHQG LG VHPDV] NVpJHVDGDWRNQHPiOOWDNUHQGHONH]pVpUH (J\pUWHOP QHNOiWV]LNKRJ\D YHV]WHVpJHN H]HQ -HOHQWpV HONpV] OpVH XWiQ LV WDSDV]WDOKDWyN lesznek, és bármiféle kvantifikáláshoz részletes gazdasági elemzésre lesz szükség. A kezdeti EHFVOpVHNEL]RQ\RVLG HOWHOWpYHOPHJEt]KDWDWODQQDNEL]RQ\XOKDWQDN$N ]YHWOHQJD]GDViJL hatások azonban nyilvánvalóak, csakúgy mint a Romániában, Magyarországon és a Jugoszláv 6] YHWVpJL. ]WiUVDViJEDQ D IRO\y Yt]J\ MW WHU OHWpQ po ioodpsrojiurn iowdo HOV]HQYHGHWW YHV]WHVpJHN$]D]RQQDOJD]GDViJLKDWiVRNDN YHWNH] YHV]WHVpJHNHWMHOHQWLN közvetlen foglalkoztatás; a halászati ágazat; túrizmus; azonnali helyrehozatali költségek; ipari és befektetési projektek Közvetlen foglalkoztatási hatások Nagybányán és Borsabányán a közvetlen álláselvesztések száma a vártnál sokkal alacsonyabb volt. Nagybányán az AURUL ugyan felfüggesztette a termelést a telepen, de az összes alkalmazottat megtartotta. Azonban csökkent a foglalkoztatás azokon a területeken, melyeknek termelése az AURUL-tól vásárolt árun alapult. Borsabányán a bányászati és az pufho NpV]tWpVL WHYpNHQ\VpJ WRYiEE IRO\WDWyGRWW PLYHO D PHGG DQ\DJRW PiV PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\HNEH YH]HWWpN iw $]RQEDQ PLQGNpW KHO\HQ YDOyV]tQ OHJ NHGYH] WOHQKDWiVYiUKDWyDEHUXKi]iVLNLOiWiVRNUD A halászati ágazat A halászati ágazat szenvedte el a legnagyobb azonnali veszteségeket. A hivatásos gazdasági célú halászat fontos tevékenység a folyó magyarországi szakaszán, a szennyezés legalább 1240 tonna halállomány pusztulását okozta és hat hónapi halászási tilalmat kellett elrendelni. A Magyarországon elszenvedett veszteségek magukba foglalják az elpusztult halmennyiséget, a hivatásos halászok kiesett jövedelmét, a halfarmok és a halfeldolgozóüzemek veszteségeit és ezen vesztéségeknek a települések kereskedelmére gyakorolt NHGYH] HQKDWiVDLW$]WLVPHJNHOOHPOtWHQLKRJ\XJ\DQDIRO\yUHJHQHUiOyGiViQDN WHPH látványos, még évekbe telik majd mire a halállomány száma, kor szerinti megoszlása és mérete a normális állapotba jut vissza. $] HOV EDOHVHW EHN YHWNH]WH XWiQ KDOiV]DWL WLODOPDW UHQGHOWHN HO D 7LV]D WHOMHV Yt]J\ MW területén, mely tilalom Magyarországon június 16-ig volt érvényben. A tilalom nyolc KDOiV]DWL V]HUYH]HWHW HJ\HV OHWHW NIWW pulqwhww PHO\QHN Q\RPiQ I iooiv~ KDOiV]DWEyO po FVDOiG pv UpV]IRJODONR]iV~ KDOiV] V]HQYHGHWW HO MHOHQW V M YHGHOHPNLHVpVW 7RYiEEi sporthorgász tevékenysége is a tilalom hatálya alá esett, illetve a második IHOpEHQ D 7LV]iUD NLDGRWW KRUJiV]iVL HQJHGpO\HN V]iPD FVXSiQ D YROW D] HO ] évinek. 17

20 5RPiQLiEDQ pv D -XJRV]OiY 6] YHWVpJL. ]WiUVDViJEDQ QHP pv]ohowhn MHOHQW V YHV]WHVpJHW PLYHO D IRO\yQDN H]HQ D V]DNDV]iQ QHP IRO\WDWQDN V]iPRWWHY KLYDWiVRV KDOiV]DWL tevékenységet Túrizmus Mindhárom ország veszteségeket szenvedett azonban a túrizmus terén, mind a helyi túrizmus, mind az idegenforgalom terén. A veszteségeket ebben az esetben is leginkább 0DJ\DURUV]iJRQ WDSDV]WDOWiN PHUW RWW MHOHQW V EHYpWHO V]iUPD]LN D W~UL]PXVEyO XJ\DQLV D 7LV]iKR] 0DJ\DURUV]iJ PiV UpV]pU O $XV]WULiEyO pv 1pPHWRUV]iJEyO VRN G O YHQGpJ punh]ln $] HXUySDL PpGLiN WiMpNR]WDWWiN D ODNRVViJRW (XUySDV]HUWH D V]HQQ\H] GpVU O ennek folytán nagy számban mondták le nyaralásukat. Ez súlyos következményekkel járt a szálloda- és ellátóiparra, és a túristák által használt más szolgáltatásokra nézvést. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban a veszteségeket helyi szinten abban tapasztalhatták, hogy a hazai G O NQHPNHUHVWpNIHODWHU OHWHWHEEHQD]pYEHQ Az ebben az évben elszenvedett veszteségekkel még nem ér véget a történet, ugyanis komoly PDUNHWLQJN OWVpJHNHW pv LG W IRJ IHOHPpV]WHQL D] KRJ\ PHJJ\ ]]pn D W~ULVWiNDW KRJ\ D korábbi számban térjenek vissza a területre Kárcsökkentési és helyrehozatali költségek Tekintetbe kell venni a balesetek következményeinek azonnali kezelésére fordított költségeket is. Ezek a kiadások magukba foglalják a lakosság palackozott vízzel való ellátásának költségét (például a romániai Nagybozintán, és a magyarországi Szolnokon), az elpusztult haltetemek eltávolításának költségét, a folyó állapotának monitorozását és a kiesett DGypVLOOHWpNLEHYpWHOHNHWKHO\LpVRUV]iJRVV]LQWHQ(]HQW~OMHOHQW VNLDGiVRNDWHPpV]WHWWIHO a közvélemény tájékoztatása, a felügyelet és a kivizsgálás Ipari és beruházási kilátások A helyi ipar általában a bevételek kiesését szenvedte el, illetve számos cég esetében az alternatív vízellátás megoldása illetve az átmeneti termeléskiesés jelentett pluszkiadást. A OHJMHOHQW VHEENiUD]RQEDQYDOyV]tQ OHJDIRO\yPHQWLM Y EHOLEHUXKi]iVRNHOPDUDGiVDOHV] 7XGDWiEDQYDJ\XQN DQQDNKRJ\V]iPRV V]HUY PHJNtVpUHOWH V]iPV]HU HQ NLIHMH]QL H]HNHW D YHV]WHVpJHNHW 0LYHO ~J\ JRQGROMXN KRJ\ SRQWRV V]iPV]HU DGDW FVDN HJ\ UpV]OHWHV KRVV]~WiY~HOHP]pVHQDODSXOKDWWDUWy]NRGXQNDEHFVOpVHNLVPHUWHWpVpW O $V]HQQ\H]pVKRVV]~WiY~KDWiVDQp]HW QNV]HULQWDEHUXKi]iVRNV]LQWMpQPpUKHW PHO\HNUH egyébként a régiónak nagyon nagy szüksége lenne. A Nagybánya körüli területen sok az HO UHJHGHWWV]HQQ\H] LSDUWHOHS D 0iUDPDURV PHQWpQ SHGLJ VRN HOKDJ\RWW SRWHQFLiOLVDQ YHV]pO\HV OHStW PHGHQFH WDOiOKDWy 0DJ\DURUV]iJRQ D 7LV]D pv D 6]DPRV Yt]J\ MW WHU OHWpQHN IHMOHWWVpJH PHVV]H HOPDUDG D] RUV]iJ W EEL UpV]pQHN JD]GDViJL IHMO GpVpW O 0LQGNpWWHU OHWQHNQDJ\V] NVpJHOHQQHQHPV]HQQ\H] LSDULEHUXKi]iVRNUDGHDEDOHVHWHN hatásaként várható, hogy befektetési szempontból csökken a területvonzereje.. Ezért úgy OiWMXNKRJ\MHOHQOHJD]DOHJIRQWRVDEEKRJ\IHOV]iPROMXNDM Y EHQLEHIHNWHW NHWIHQ\HJHW HVHWOHJHVQHJDWtYKDWiVRNDWpVEL]RQ\WDODQViJRNDWËJ\D]HOV GOHJHVN YHWHOPpQ\PLQGHQIpOH 18

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

) O QNNHODOHYHJEHQWHUMHGKDQJRNDWDOHYHJQ\RPiVLQJDGR]iVDLWpU]pNHOM N$] OpJQ\RPiVYiOWR]iVRN ± KDQJRN ± HUVVpJpQHN MHOOHP]pVpUH D KDQJQ\RPiVV]LQWHW

) O QNNHODOHYHJEHQWHUMHGKDQJRNDWDOHYHJQ\RPiVLQJDGR]iVDLWpU]pNHOM N$] OpJQ\RPiVYiOWR]iVRN ± KDQJRN ± HUVVpJpQHN MHOOHP]pVpUH D KDQJQ\RPiVV]LQWHW 2. gyakorlat: Hang hallás, kép - látás 2$]HPEHULKDOOiVP&V]DNLYRQDWNR]iVDL ) O QNNHODOHYHJEHQWHUMHGKDQJRNDWDOHYHJQ\RPiVLQJDGR]iVDLWpU]pNHOM N$] állandó légköri nyomáshoz (kb. 100 000 Pa) képest igen kicsiny

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben