2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése"

Átírás

1 A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT? ÁTTEKINTÉS NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT? BORSABÁNYA - MI TÖRTÉNT? MIÉRT TÖRTÉNTEK A BALESETEK? A zárt hálózatú rendszerek használata Építés Monitorozás (OOHQ U] IHO J\HOHW Konklúzió A BALESETEK HATÁSA BEVEZETÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK Rövidtávú hatások Hosszútávú hatások KÖRNYEZETI HATÁSOK Rövidtávú hatások Közép- és hosszútávú hatások TÁRSADALOMGAZDASÁGI HATÁSOK Közvetlen foglalkoztatási hatások A halászati ágazat Túrizmus Kárcsökkentési és helyrehozatali költségek Ipari és beruházási kilátások A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA A KERETSZABÁLYOZÁS A CIÁN ÉS MÁS TOXIKUS ANYAGOK HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE EGYÉB SZEMPONTOK TERVEZÉS ÉS JÓVÁHAGYÁS (/(7( A HULLADÉKANYAG KEZELÉSE BEZÁRÁS ELHAGYOTT IPARI TELEPEK A TISZA FOLYÓ VÍZ*< -7 7(5h/(7e1(.)(117$57+$7Ï+266=Ò7È9Ò )(-/ 'e6( KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK FÜGGELÉKEK RÖVIDÍTÉSEK A MUNKACSOPORTHOZ ELJUTTATOTT LEGFONTOSABB DOKUMENTUMOK A LEGFONTOSABB MEGKÉRDEZETT HELYI SZERVEZETEK FELSOROLÁSA $/È/.2=Ï.,' %(1,h7(0(=e6( A NAGYBÁNYAI MNKACSOPORT TAGJAI december 15

3 A NAGYBÁNYAI BALESET FELMÉRÉSÉRE ALAKULT NEMZETKÖZI MUNKACSOPORT JELENTÉSE (/ 6=Ï Ez a Jelentés Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport 1DJ\EiQ\DL0XQNDFVRSRUWYiODV]DDUUDDPHJEt]iVUDPHO\HW0DUJRW:DOOVWU PI EL]WRVD Magyar és a Román Környezetvédelmi Minisztériumok támogatásával adott számunkra a Romániában, Nagybányán és Nagyborsán januárjában és márciusában történt EDOHVHWHNNHONDSFVRODWEDQ)HODGDWXQNDN YHWNH] NpUGpVHNPHJYL]VJiOiViUDWHUMHGWNL Mi történt és miért? Milyen károkozás történt? 0LO\HQHJ\pEYHV]pO\HVWHOHSKHO\HNYDQQDNPpJD7LV]DIRO\yYt]J\ MW WHU OHWpQ" 0HO\HN D MDYDVROW OpSpVHN D KDVRQOy EDOHVHWHN HO IRUGXOiVL NRFNi]DWiQDN minimalizálására?,j\hnh]w QN D -HOHQWpVW puwkhw HQ pv W P UHQ PHJIRJDOPD]QL DQQDN pughnpehq KRJ\ D EDOHVHWHNiOWDO pulqwhwwhnv]ipiudn QQ\HQKR]]iIpUKHW OHJ\HQ D) EL]WRV NH]GHWW O IRJYD azt kérte a Munkacsoporttól, hogy a lakosság és a civilszervezetek tájékoztatását és a párbeszédet biztosítsuk. $ 0XQNDFVRSRUW W EEV] U LV HOOiWRJDWRWW D] pulqwhww WHU OHWHNUH D 7LV]D IRO\y Yt]J\ MW WHU OHWpQDV]HQQ\H] GpVMHOHQW VHQIHOKtJXOWPLUHHOpUWHD'XQDIRO\yWpVIHONHUHVWHPLQGNpW baleset helyszínét. Intenzív konzultációkat folytattunk a balesetek által érintett állampolgárokkal, helyi és területileg illetékes hatóságokkal, civilszervezetekkel és más szakmai szervezetekkel a folyó mentén Romániában, Magyarországon és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban Borsabányától és Nagybányától Belgrádig. A három érintett kormány mindegyike rendelkezésünkre bocsátotta a balesetekkel és hatásaikkal kapcsolatos hivatalos vizsgálataik eredményét. Abban a szerencsében volt részünk, hogy munkánk kezdetén betekintést nyerhettünk abba az igen értékes gyorsfelmérésbe, melyet az ENSZ Környezetvédelmi Program / Humanitárius Ügyek Koordinációjával Foglalkozó Irodájának (UNEP/OCHA) munkatársai végeztek Frits Schlingemann vezetésével februárjában és márciusában. Rendelkezésünkre álltak WRYiEEiDQpPHWpVDKROODQGV]DNpUW LURGiNpVD::)iOWDONpV]tWHWWWDQXOPiQ\RNH]HNHQ W~OPHQ HQ SHGLJ PL LV PHJEt]iVW DGWXQN V]iPRV I JJHWOHQ WDQXOPiQ\ pv YL]VJiODW NLYLWHOH]pVpUH KRJ\ NRQNUpW V]DEiO\R]iVL PpUQ NL pv N UQ\H]HWL NpUGpVHNU O SRQWRV NpSHW nyerhessünk. 1

4 Ezek katasztrofális balesetek voltak, melyek más körülmények közepette még sokkal súlyosabb következményekkel is járhattak volna. Emberi haláleset vagy súlyos megbetegedés nem történt annak ellenére, hogy 120 tonna cián és tonna nehézfémet tartalmazó zagy került a környezetbe a balesetek során. A következmények sokkal súlyosabbak is lehettek volna, ha a baleset idején a folyót nem borítja 200 km hosszú jégtakaró Nagybányától lefelé, vagy ha történetesen nem éppen a második baleset után néhány nappal folyik le az utóbbi 100 év legnagyobb tiszai árvize, mely szétmosta és szétterítette a nehézfémeket és így a nehézfémszintet a folyórendszerben és az ártereken olyan szintre csökkentette le, mely nem okozott közvetlen veszélyt az emberi egészség számára. (]HNDN U OPpQ\HND]RQEDQQHPV]DEDGKRJ\HOWDNDUMiNV]HP QNHO OD]WDWpQ\WKRJ\D UpJLyEDQ pv (XUySD PiV KHO\HLQ LV KDVRQOy LSDUL WHOHSHN YDQQDN UpV]EHQ PpJ P N G N részben pedig felszámoltak, melyek hasonló balesetek veszélyét rejtik magukban - meglehet, a legközelebbi alkalommal nem leszünk ilyen szerencsések. Véleményünk szerint ezen balesetek után immár végképp halaszthatatlanná vált a hasonló LSDUL WHOHSHN V UJ V pv DODSRV IHOPpUpVH (QQHN D V]iPEDYpWHOQHN HJ\ N ] VHQ NLDODNtWRWW kockázatfelmérési módszeren kell alapulnia annak érdekében, hogy mindenki tudatára ébredjen a veszélyforrásoknak és a kockázatcsökkentés szükségességének. A feladat HOV GOHJHVIHOHO VVpJHHJ\pUWHOP HQD]pULQWHWWRUV]iJRNYiOOiQQ\XJV]LN $'XQDIRO\yYt]J\ MW WHU OHWpWLOOHW HQD'XQD9pGHOPpUH6]ROJiOy1HP]HWN ]L%L]RWWViJ OiWKDWQi HO D NH]GHPpQ\H] V]HUHSHW GH XJ\DQDNNRU KDQJV~O\R]RWWDQ MDYDVROMXN KRJ\ D] (XUySDL%L]RWWViJYiOODOMRQNH]GHPpQ\H] V]HUHSHWDIHOHNN ] WWLPHJIHOHO HJ\ WWP N GpV biztosítására. Az ipari telepek számbavétele egy felújítási és helyreállítási program NLGROJR]iViQDNDODSMiXOV]ROJiOKDWPDMG(]HQNtY ODPHJIHOHO (16=(XUySDL*D]GDViJL Bizottsági Egyezményeit és Protokolljait mihamarabb ratifikálni kell az ENSZ EGB összes tagállamában és az Európai Unióban. 6]iPRVDMiQOiVWWHV] QNDPHJOHY V]DEiO\R]iVRNPHJHU VtWpVpUHEHOHpUWYHDYpV]KHO\]HWHN kezelésére vonatkozó szabályozásokat, illetve új szabályozások bevezetésére. Külön MDYDVROMXNKRJ\D]RO\DQ~MRQQDQOpWHVtWHQG PHGG KDV]QRVtWiVLOpWHVtWPpQ\HNPHO\HNFLiQW DONDOPD]QDNQHWiUROKDVVDQDNFLiQRVYL]HW]DJ\RWQ\LWRWW OHStW PHGHQFpEHQ Úgy gondoljuk, hogy nagy szükség lenne egy olyan központi Ipari Útmutató Dokumentum megalkotására mely felsorolja és tisztázza az EU és az egyes országok ide vonatkozó W UYpQ\NH]pVpW D] puypq\ehq OpY N O QIpOH HO tuivrndw D EiQ\iV]DWWDO D NLYRQiVVDO pv D] pufho NpV]tWpVVHONDSFVRODWEDQ$](8WDJRUV]iJDLpVDWiUVXOQLNtYiQyRUV]iJRNHVHWpEHQH]W DIHODGDWRWD](XUySDL%L]RWWViJOiWQiHO(J\LO\HQGRNXPHQWXPHO VHJtWKHWQpPLQGD]LSDU mind a lakosság körében az ipari szféra kötelezettségeinek megvalósítását a környezetvédelemmel, a közbiztonsággal és a vészhelyzetek kezelésével kapcsolatban. Javaslataink arra koncentrálnak, hogy véleményünk szerint mit kellene tenni, nem pedig arra hogy miként és milyen szinten. Ebben a tekintetben a legfrissebb európai bizottsági jelentések összhangban vannak javaslatainkkal. Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet a közelmúltban elfogadott EU Vízügyi Keretirányelvre, mely a folyami hatóságokat az Európai Unió vízkészletének napi védelmére V]yOtWMD IHO $ Yt]PLQ VpJ pv D Yt]PHQQ\LVpJ PRQLWRUR]iViYDO NDSFVRODWRV IHODGDWRN HOYpJ]pVHDYt]JD]GiONRGiVEDQDIRO\DPLKDWyViJRNWyODV]DNpUW LDSSDUiWXVDIRUUiVRNpVD PHJIHOHO UXJDOPDVViJ NLDODNtWiViW NtYiQMD PHJ $ 'XQD HVHWpEHQ D 'XQD 9pGHOPpUH 2

5 Szolgáló Nemzetközi Bizottságnak kulcsfontosságú szerepet jut majd a monitorozással és az HO UHMHO]pVVHONDSFVRODWRVLQWp]NHGpVHNNLDODNtWiViEDQpV HQQHN PHJIHOHO HQ H V]HUYH]HWQHN QDJ\REE DQ\DJL WiPRJDWiVUD OHV] V] NVpJH D WDJiOODPRN UpV]pU O YDODPLQW QDJ\REE kapacitásra is annak érdekében, hogy szükség esetén gyorsan tudjon az eseményekre reagálni. Nagybányai Munkacsoport Tom Garvey Kaj Barlund Liliana Mara Elnök Emil Marinov Kalman Morvay Jean-François Verstrynge Philip Weller 3

6 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT? 1.1 ÁTTEKINTÉS MDQXiU iq HVWH HJ\ OHStW PHGHQFH JiWMD W~OFVRUGXOW HJ\ PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\EHQ 1DJ\EiQ\D N ]HOpEHQ 5RPiQLiEDQ $ OpWHVtWPpQ\ KDV]QiOW PHGG KiQ\yW GROJR]RWWIHODKXOODGpNLV]DSRWSHGLJHJ\~M OHStW PHGHQFpEHYH]HWWHiW$]HVHWQ\RPiQ PHJN ]HOtW OHJ WRQQD FLiQW pv QHKp]IpPHW WDUWDOPD]y P 3 zagyos víz került a Lápos folyóba onnan pedig a folyásirányt követve Magyarországra jutott a Szamos majd a Tisza folyón át és a Tiszából a Dunába folyt. PiUFLXVpQHJ\PiVLN OHStW JiWFVRUGXOWW~OXJ\DQH]HQDYLGpNHQ%RUVDEiQ\iQD] ukrán határ közelében. A kiszabadult anyag egy részét felfogta ugyan a gátrendszer, de így is tonna zagy került a Novác folyóba, mely a Visó és a Tisza mellékfolyója. A jelentésnek ez a szekciója röviden összegzi a két érintett ipari telepen történteket és azok okait. Ugyan a Munkacsoport eredeti megbízása a nagybányai baleset kivizsgálására YRQDWNR]RWWH]XWyODJNLE Y OWDERUVDEiQ\DLEDOHVHWUHLV $'XQDYt]J\ MW PHGHQFpMHpVDEDOHVHWHNKHO\V]tQHL 4

7 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT? $] HOV EDOHVHW HJ\ 1DJ\EiQ\D PHOOHWWL OHStW PHGHQFpQpO W UWpQW PHO\HW D] $858/ YiOODODWP N GWHWDFpJD]DXV]WUiOLDL(VPHUDOGD([SORUDWLRQpVD]iOODPLWXODMGRQEDQOpY REMIN bányavállalat közös vállalkozása. Az AURUL azért hozták létre, hogy egy IHOV]iPROW OHStW PHGHQFHPHGG DQ\DJiWDUDQ\H] VWpVHJ\pEIpPHNUHPpQ\pEHQiWPRVViN pv H]]HO HJ\LG EHQ D PHGG DQ\DJRW D ODNRWW WHU OHWKH] N ]HOL KHO\U O 1DJ\EiQ\iWyO NP távolságra elszállítsák. A létesítmény 'zárt technológiai rendszerként' lett megtervezve úgy, hogy a rendszer ne ERFViVVRQNLV]HQQ\H]HWWYL]HWDN UQ\pNEHOLIRO\yNED$IHOV]iPROW OHStW PHGHQFpNE O D szél a lakott területekre fújhatja a port, mely nehézfémek nyomait tartalmazza és így az egészségre káros hatása lehet; a használt anyagok elszállítása tehát környezeti egészségi V]HPSRQWEyOHO Q\ VQHNPXWDWNR]RWWDYiURVV]iPiUDpVXJ\DQDNNRUJD]GDViJLHO Q\ NHWLV MHOHQWHWWKLV]HQD]$858/PXQNiWWXGRWWDGQLDODNRVViJHJ\UpV]pQHN(QQHNPHJIHOHO HQ D OpWHVtWPpQ\ P N GWHWpVH PLQG D ODNRVViJ PLQG D YiOODODW V]iPiUD NHGYH] SHUVSHNWtYiW jelentett (úgynevezett win-win V]LWXiFLy PHO\E O HJ\V]HUUH V]iUPD]KDWQDN N UQ\H]HWL pv JD]GDViJL HO Q\ N $ PHJWHUYH]HWW IHOGROJR]iVL IRO\DPDWQDN PHJIHOHO HQ D] OHStW PHGHQFpEH D] DUDQ\ NLQ\HUpVpKH] PDJDV FLiQWDUWDOP~ YL]HW MXWWDWWDN $] tj\ alkalmazott vizet ezután visszajuttatták a létesítménybe, hogy ezáltal csökkentsék a felhasználandó cián mennyiségét és ezzel a kiadásokat is. Az AURUL által alkalmazott eljárás sematikus ábrája: Forrás: ENSZ Környezetvédelmi Program / Humanitárius Ügyek Koordinációjával Foglalkozó Iroda $ SURMHNW EHQ NH]G G WW KRVV]DV HQJHGpO\H]pVL HOMiUiV XWiQ D] $858/ PiMXViEDQNH]GWHPHJDWHUPHOpVW+pWKDYLP N GpVXWiQDYt]PHJWDUWyWiPDV]WyIDOGUiPDL meghibásodása vezetett a zagynak a környékbeli folyókba ömléséhez. $EDOHVHWKH]YH]HW HVHPpQ\HNVRUUHQGMHDN YHWNH] YROW 5

8 IRO\DPiQD] OHStW PHGHQFHJiWMiQDNpStWpVHDWHUYHNV]HULQWKDODGWPHO\QHNVRUiQ a hydrocyklonok 1 felhasználásával építették a támasztófalat magasabbra mint az ~MUDIHOGROJR]RWW PHGG DQ\DJ V]LQWMH HN ]EHQ SHGLJ D IHOKDV]QiOW YL]HW D] OHStW PHGHQFpEHV]LYDWW\~]WiN WHOpQ MHOHQW V PHQQ\LVpJ HV pv Ky HVHWW D] OHStW PHGHQFpEH pv D PHGHQFH felszínét vastag jég- és hóréteg borította. $]HU VGHQHPV]RNDWODQHV pvkyhvpvghfhpehupehqpvmdqxiumiedqpdmg SHGLJ D KLUWHOHQ K PpUVpNOHWHPHONHGpV IDJ\SRQW DOyO ƒ &HOVLXVUD PLDWWL J\RUV KyROYDGiV MDQXiU W O LOOHWYH D OH]~GXOW PDMGQHP PLOOLPpWHUQ\L HV január 30-án a vízszintet kritikus szintre emelte. A gátfalak átitatódtak és instabilakká váltak ahogy a hó közvetlenül a felszínükre olvadt. Január 30-án a gáton túlcsordult a víz és elmosott egy 25 méter hosszú és 2,5 méter mély WiPDV]WyIDOV]DNDV]W 0HJN ]HOtW OHJ P 3 ciánt tartalmazó zagyos víz került a Lápos folyóba. Az AURUL leállította a feldolgozást és megkezdte az áttörés betömését. $]$858/JiWOiWNpSHDK\GURF\NORQRNNDOpVDOHMW VSDUWWDO Forrás: Egyesült Államok Környezetvédelmi Minisztériuma 1 A hydrocyklonok arra szolgálnak, hogy a finomüledéket és a vizet a durvább OHGpNW O elválasszák. A finomabb V]HPFVpM üledéket és a vizet az OHStW PHGHQFHközepén tárolják, míg a durvább V]HPFVpM üledék a gátfalra kerül és így alakul ki a peremfal. 6

9 1.3 BORSABÁNYA - MI TÖRTÉNT? $ PiVRGLN EDOHVHW D %RUVDEiQ\D N ]HOpEHQ OpY QRYiFLPHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\QpO W UWpQWPHO\HW D]iOODPLWXODMGRQEDQ OpY 5(0,1 YiOODODW P N GWHW $] HOV GOHJHV JiWRQ NtY OHJ\PiVRGLNpVHJ\KDUPDGLNJiWDWLVpStWHWWHND]HOV GOHJHVJiWWyOOHMMHEEDIRO\yQ$ PiVRGLNJiWV]HUHSHD]YROWKRJ\KDD]HOV JiWRQHOpULDYt]DPD[LPiOLVPDJDVViJRWDNNRU iwyhj\hdv]huhspw$kdupdglnjiwehwrqeyops OWpVDUUDV]ROJiOWKRJ\ D]HOV NpWJiWEyO HOV]LYiUJyYL]HWIHQQWDUWVDKRJ\D]YLVV]DV]LYDWW\~]KDWyOHJ\HQDI WiUR]yED március 10-én a gát túlcsordult m 3 víz és tonna nehézfémeket WDUWDOPD]y]DJ\IRO\WiWD]HOV JiWRQ(EE OPHJN ]HOtW OHJWRQQD]DJ\RWIHOIRJRWWD PiVRGLN pv D KDUPDGLN JiW D W EEL SHGLJ PHJN ]HOtW OHJ WRQQD ]DJ\ iwiro\w D harmadik gáton is és a Novác és a Vasér patakokba folyt, ahonnan a Visó és a Tisza folyóba érkezett. 7HNLQWHWWHODUUDKRJ\D JiWWyOIRO\iVLUiQ\EDQOHIHOpHV WHU OHWN O Q VHQYpGHWWWHUPpV]HWL terület, a víznek a folyóba való vészkieresztése sem megengedett. Így a gátrendszer zárt- FLNOXV~P N GpVUHYDQWHUYH]YHPHO\QHNVRUiQDKDUPDGLNJiWIDORQW~OUDVHPPLNpSSHQVHP kerülhet víz. A folyamat részben zárt hálózatú rendszerként lett megtervezve, melynek során az OHStW PHGHQFpEH HQJHGHWW LSDUL YL]HW YLVV]DIRUJDWWiN PLXWiQ iwyh]hwwpn HJ\ IpPNLYRQiVL EHUHQGH]pVHQ(]HQNtY OD] OHStW PHGHQFpEHN ]YHWOHQ OD]HV E OpVN ]YHWHWWPyGRQD N UQ\H] KHJ\ROGDODN IHOV]tQL YL]pE O LV iudpoln Yt] $ SiUROJiV pv D Yt]QHN D I EiQ\DUHQGV]HUEHYDOyYLVV]DiUDPROWDWiVDYROWKLYDWRWWEL]WRVtWDQLD]WKRJ\D] OHStW PHGHQFH Yt]V]LQWMH V]DEiO\R]KDWy OHJ\HQ pv KRJ\ D I IRO\y Yt]V]LQWMH PDJDVDEE OHJ\HQ D PHGHQFpMpQpO$]RQEDQD] OHStW UHQGV]HUEHQHPWHUYH]WHNDUUDV]ROJiOyEHUHQGH]pVWPHO\ veszély esetén folyásirányba kibocsáthatta volna a túlcsorduló vizet. Ennek eredményeképp, DPLNRUDYt]V]LQWNULWLNXVV]LQWHWpUWHOQHPYROWUiOHKHW VpJKRJ\D]WFV NNHQWVpN WHOpQ D] HU V HV ]pvhn pv D J\RUV KyROYDGiV HUHGPpQ\HNpSS D] OHStW PHGHQFpEHQNULWLNXVV]LQWHWpUWHODYt]DJiWIDODNSHGLJLQVWDELOOiYiOWDN0LYHOQHP P N GWHND]RNDV]LYDWW\~NPHO\HNNHOD] OHStW PHGHQFpE ONLOHKHWHWWYROQDV]LYDWW\~]QLD vizet vissza a feldolgozóüzembe vagy más medencékbe, a víz túlcsordulása és a gátfal átszakadása elkerülhetetlenné vált. $EDOHVHWKH]YH]HW HVHPpQ\HNVRUUHQGMHDN YHWNH] YROW 'HFHPEHUHOHMpQQDJ\PHQQ\LVpJ HV ]~GXOWD] OHStW PHGHQFpEHpVD]D]WN U OYHY víztározókba; GHFHPEHUN ]HSpW OMDQXiUYpJpLJW EEPLQWPLOOLPpWHUFVDSDGpNHVHWW KyIRUPiMiEDQD] OHStW PHGHQFpEHpVD]D]WN U OYHY Yt]WiUR]yNED GHFHPEHUW ODK PpUVpNOHWƒ&DOiHVHWWpVMDQXiUW Oƒ&DODWWYROW MDQXiU W O D K PpUVpNOHW J\RUV HPHONHGpVQHN LQGXOW MDQXiU iq ƒ & I Op emelkedett; PiUFLXVD]XKRJyHV ]pvhnpvdkluwhohqkyroydgivq\rpiqphjhphonhghwwd] OHStW PHGHQFHYt]V]LQWMHPLN ]EHQDV]LYDWW\~EHUHQGH]pVHNIHOPRQGWiNDV]ROJiODWRW 0iUFLXVpQGpOHO WWyUDNRUHJ\PpWHUV]pOHVpVPpWHUPDJDVUpVNHOHWNH]HWWD gáton minek következtében tonna zagy került a Novác folyóba; 7

10 A zagy túláradt a második és a harmadik gáton is és bekerült a folyók vízrendszerébe és az ukrán határ mentén Magyarországra érkezett. /iwnpsdi JiWWHWHMpU ODJiWDODWWOHUDNyGRWWKRUGDOpNNDO Forrás: Egyesült Államok Környezetvédelmi Minisztériuma 1.4 MIÉRT TÖRTÉNTEK A BALESETEK? A balesetek okai világosan láthatók és nem is vitatottak; az alábbiakban ezeket tárgyaljuk A zárt hálózatú rendszerek használata 0LQGD]$858/PLQGDQRYiFL PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\]iUW KiOy]DW~ UHQGV]HUNpQW OHWW PHJWHUYH]YH D]pUW KRJ\ HONHU OMpN D V]HQQ\H]HWW DQ\DJRNQDN D N UQ\H] IRO\yNED eresztését. Az összes felhasznált vizet (beleértve a magas ciánkoncentrációjú vizet Nagybányánál) visszavezették az üzembe újrafelhasználásra. Ugyan ez önmagában dicséretes cél mind környezeti, mind gazdasági szempontból, a tervezéskor nem építettek be a rendszerbe olyan elemeket, melyek vészhelyzetben DPLNRU W~OIRO\iV IHQ\HJHWHWW OHKHW Yp tették volna a nem kívánatos vízmennyiség eltávolítását. A túláradás közvetlen veszélyét elhárító berendezések nélkül az ilyen zárt hálózatú rendszerek, álláspontunk szerint, nem DONDOPD]KDWyDND]LO\HQHU VpVKHYHVFVDSDGpN~WHU OHWHQPLQW5RPiQLiQDNH]DUpV]HpV pss H]pUW D] HQJHGpO\H] KDWyViJRNQDN QHP OHWW YROQD V]DEDG HQJHGpO\W NLDGQLXN OpWHVtWpV NUH$]HUHGPpQ\D]OHWWPLQGNpWHVHWEHQKRJ\D]RUGLG MiUiVLYLV]RQ\RNKDWiViUD 8

11 D W EEOHWHV W pv D] ROYDGy KyW QHP WXGWiN D] OHStW PHGHQFpNEHQ WDUWDQL pv tj\ D]RN túláradtak Építés (]HQW~OPHQ HQ1DJ\EiQ\DHVHWpEHQJRQGYROWPDJXNQDNDSDUWIDODNQDNDVWDELOLWiViYDOLV A nagybányai létesítmény ugyan egy ismert támasztófal-építési technikát alkalmazott PHO\QHN QHYH pstwpv P N GWHWpVVHO PHO\QHN OpQ\HJH KRJ\ IRNR]DWRVDQ UDNQDN OH PHJIHOHO HQGXUYDV]HPFVpM PHGG DQ\DJRWDNH]G IDODNUDpVtJ\EL]WRVtWMiNDWiPDV]WyIDODN PDJDVViJiQDN VWDELO pv HJ\HQOHWHV HPHONHGpVpW $]RQEDQ D IHOKDV]QiOW NHYHUW V]HPFVpM PHGG DQ\DJ QHP D WHUYHNQHN PHJIHOHO DUiQ\EDQ WDUWDOPD]WD D GXUYiEE pv ILQRPDEE V]HPFVHIRNR]DW~ PHGG UpWHJHNHW pv UiDGiVXO D PHGG DQ\DJ V]pWWHUtWpVpUH KDV]QiOW K\GURF\NORQRN QHP WXGWDN P N GQL D EDOHVHW HO WWL LJHQ DODFVRQ\ K PpUVpNOHWL YLV]RQ\RN PLDWW(QQHNHUHGPpQ\HNpSSDWiPDV]WyIDOpStWpVWDEEDKDJ\WiNHJ\LJHQNULWLNXVLG SRQWEDQ mely a szabad falszakasz lecsökkenéséhez vezetett, majd pedig a támasztófal átszakadásához és a kiömléshez. %RUVDEiQ\D HVHWpEHQ D PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\ NDSDFLWiViW PLOOLy P 3 -nyi iszapra tervezték, miközben csak m 3 iszapot engedtek bele. Így a gátépítéshez szükséges anyag kevesebb volt, mint amivel terveztek és így a tervezettnél alacsonyabb gátfal készült csak el Monitorozás 0LQGNpW OHStW PHGHQFH PRQLWRUR]iViW V]DEDG V]HPPHO YpJH]WpN PHO\ QHP YROW N QQ\ akkor, amikor a medencéket jég és hó fedte. Nagybánya esetében a monitorozásnak ez a IRUPiMDPHJIHOHOWD] ]HPHOWHW iowdophjioodstwrwwpvd]hqjhgpo\h] KDWyViJiOWDOHOIRJDGRWW YHV]pO\HVVpJL EHVRUROiVVDO %RUVDEiQ\D HVHWpEHQ XJ\DQ D PRQLWRUR]iVL HOMiUiVRN HO UH MHOH]WpN D N ]HOJ YHV]pO\W QHP YROW OHKHWVpJHV D WiUR]y Yt]V]LQWMpQHN FV NNHQWpVH pv D baleset elhárítása a hibás szivattyúfelszerelés miatt. Ezen körülmények között világosan kellett volna látni, hogy ha gyorsan emelkedik a K PpUVpNOHWpVtJ\ROYDGDKypVDMpJLOOHWYHKDIRO\DPDWRVDQQDJ\PHQQ\LVpJ FVDSDGpN esik, akkor annak csak egyetlen következménye lehet. És pontosan ez is történt a balesetet PHJHO ] LG V]DNEDQ D] HU V HV ]pvhnhw J\RUV K PpUVpNOHWHPHONHGpV NtVpUWH ƒ&uyo ƒ&udpv tj\ D] ROYDGy KDYRQ pv MpJHQ NtY O PpJ D OH]~GXOy HV LV Q YHOWH D Yt]V]LQWHW 9L]VJiODWXQN D]W ioodstwrwwd PHJ KRJ\ PHJOHKHW ]RUGDN H]HN D] LG MiUiVL YLV]RQ\RN GH VHPPLNpSSHQ VHP LVPHUHWOHQHN YDJ\ V]RNDWODQRN D YLGpNHQ pv tj\ HO UH NHOOHWW YROQD V]iPROQLH]]HODOHKHW VpJJHO (OOHQ U] IHO J\HOHW $ WHUYH]pVL pv P N GWHWpVL WpQ\H] N Q NtY O NRPRO\ IHQQWDUWiVDLQN YDQQDN D SURMHNWHN WHUYH]pVHNRU pv pstwpvhnru puypq\ehq YROW HQJHGpO\H]pVL HOMiUiVRNDW LOOHW HQ 1\LOYiQYDOy KRJ\QHPPpUWpN IHO PHJIHOHO NpSSHQ D Yt]HJ\HQV~O\ YiUKDWy LQJDGR]iViW D UHQGV]HUEH EHOpS pv D] D]W SiUROJiVVDO HOKDJ\y Yt]PHQQ\LVpJ N ] WWL N O QEVpJHW $] HO ]HWHV 9

12 környezeti hatásfelmérés, melyet az ICIM 2 NpV]tWHWW D] $858/ SURMHNWU O D]W ioodstwrwwd meg, hogy "ki van zárva annak veszélye, hogy nagy csapadékmennyiség esetén a gáton túllépjen a víz." (WW O D SRQWWyO NH]GYH D URPiQLDL. UQ\H]HWYpGHOPL 7 UYpQ\ 1R KDWiO\ED lépéséig, és az alatt a hat év alatt, amíg az összes szükséges engedélyt beszerezték, nem LVPHUWpN IHO D]RNDW D YHV]pO\HNHW PHO\HNHW HJ\ LO\HQ YpV]KHO\]HWL Yt]HOYH]HW QpON O tervezett zárt hálózatú rendszer magában rejt. A Munkacsoport az összes érintett hatósággal YDOyWDOiONR]yMDVRUiQQHPWXGWDPHJiOODStWDQLKRJ\ SRQWRVDQNLLV YLVHOL D IHOHO VVpJHW D létesítmény egészének biztonságáért. A szabályozási eljárás rendkívül összetett és szerteágazó és a Munkacsoport véleménye szerint azonnali átalakítást kíván meg. A román KDWyViJRNDUUyOWiMpNR]WDWWDNEHQQ QNHWKRJ\MHOHQW VHO UHOpSpVW UWpQWD]iWDODNtWiVWHUpQ Konklúzió 0LQGH]HNHUHGPpQ\HNpSSD0XQNDFVRSRUWPHJiOODStWiVDD]KRJ\DEDOHVHWHNHWDN YHWNH] WpQ\H] NRNR]WiN (OV VRUEDQPHUWQHPDPHJIHOHO WtSXV~PHGG KDV]QRVtWiVLOpWHVtWPpQ\KDV]QiOWiN 0iVRGVRUEDQPHUWD]HQJHGpO\H] KDWyViJRNHOIRJDGWiNH]WDWtSXVWpV +DUPDGV]RUPHUWQHPYROWPHJIHOHO DPRQLWRUR]iVDWiPDV]WyIDOpStWpVDP N GWHWpV és a karbantartás. (]HNRNRNR]DWLWpQ\H] NPHO\HNHWFVDNDNWLYiOWDND]RUGLG MiUiVLN U OPpQ\HNPHO\HNHW HO UH OHKHWHWW YROQD WHUYH]QL $ QRYiFL WiUR]y HVHWpEHQ puwkhwhwohq V]iPXQNUD KRJ\DQ KR]KDWWiNHJ\iOWDOiQP N GpVEHH]WDOpWHVtWPpQ\WKLV]HQD+HO\L. UQ\H]HWYpGHOPL+LYDWDO QHPIRJDGWDHODN UQ\H]HWLKDWiVWDQXOPiQ\WPHO\HWD] ]HPHOWHW 5(0,1Q\~MWRWWEHpV HOXWDVtWRWWDDP N GpVLHQJHGpO\PHJDGiViUDLUiQ\XOyNpUHOPHW 2 ICIM: Nemzeti Környezetvédelmi Kutató és )HMOHV]W Intézet 10

13 gvv]hirjodoydqdnpwedohvhwkh]yh]hw RNRNDN YHWNH] NYROWDN Nagybánya Borsabánya Tervezési hibák =iuw KiOy]DW~ PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\ használata, veszély esetén a többletvíz HOYH]HWpVpUH NLDODNtWRWW Yt]HOYH]HW UHQGV]HU nélkül $ SHUHPIDODN QHP PHJIHOHO PHJpStWpVH D IHOKDV]QiOW PHGG DQ\DJ QHP KRPRJpQ YROWD miatt $ K\GURF\NORQRN P N GpVpQHN KLiQ\D D] DODFVRQ\K PpUVpNOHWPLDWW Engedélyezési hibák $]HO ]HWHVN UQ\H]HWLKDWiVWDQXOPiQ\KLEiV A vízegyensúly kérdésének figyelmen kívül hagyása az adott környezetben $EL]WRQViJUD YRQDWNR]y YpJV G QWpVpUW YiOODOW IHOHO VVpJ HJ\pUWHOP PHJiOODStWiViQDN lehetetlensége egy olyan engedélyezési eljárásban mely túlságosan összetett és szerteágazó $PRQLWRUR]iVLHOYiUiVRNQHPYROWDNPHJIHOHO N 0 N GWHWpVLKLEiN 1HP YHWWpN WHNLQWHWEH D PHGG DQ\DJ szemcsefokozatára vonatkozó tervezési HO tuivrndwdwipdv]wyidopstwpvhnru,g MiUiV 6]pOV VpJHV GH QHP SpOGD QpON OL LG MiUiVL körülmények egybejátszása Tervezési hibák =iuw KiOy]DW~ PHGG KDV]QRVtWiVL OpWHVtWPpQ\ KDV]QiODWDYpV]KHO\]HWLYt]HOYH]HW QpON O A szivattyúfelszerelés alkalmatlansága $N UQ\H] KHJ\ROGDODNUyOOHIXWyIHOV]tQL YL]HN elvezetésének megoldatlansága Engedélyezési hibák A létesítményt a környezetvédelmi hatóság HQJHGpO\HQpON OP N GWHWWpN 0 N GWHWpVLKLEiN $ FV YH]HWpNHN pv D V]LYDWW\~UHQGV]HU URVV] karbantartása Nem volt vészhelyzeti terv,g MiUiV 6]pOV VpJHV GH QHP SpOGD QpON OL LG MiUiVL körülmények egybejátszása 11

14 2. A BALESETEK HATÁSA 2.1 BEVEZETÉS A nagybányai baleset nyomán ciánt és rezet tartalmazó toxikus anyag került a Tisza folyóba. Ez a szennyezéscsóva levonult a folyó egész hosszában, beömlött a Dunába, majd már MHOHQW VHQ IHOKtJXOYD D )HNHWHWHQJHUEH -HOHQW V PHQQ\LVpJ Q YpQ\L pv ioodwyloijrw pusztított ki az érintett folyórendszerekben, de miután a csóva levonult, a víz és a hordalék PLQ VpJH NH]GHWW YLVV]DWpUQL D QRUPiOLV ioodsrwed (QQHN HUHGPpQ\HNpSSHQ D FVyYD levonulása után gyakorlatilag nem maradt cián sem a folyóban, sem a folyók partján. A szennyezett csóva útja Nagybányától Forrás: Apele Romane $ERUVDEiQ\DLEDOHVHWMHOOHJHPHU EHQPiVYROW1HKp]IpPHNHWWDUWDOPD]yLV]DSW PHJpVYt] NHU OW D 1RYiF IRO\yED $] LV]DS QDJ\ UpV]H D] OHStW PHGHQFH N ]HOpEHQ PDUDGW D V]HQQ\H]HWW Yt] SHGLJ D 9LVy pv D 7LV]D IRO\yED IRO\W WRYiEE (]HN XWiQ D Yt]EHQ OpY QHKp]IpPHN QDJ\ UpV]H D 7LV]D IHOV V]DNDV]iQ WHU OW V]pW 6]LQWH N ]YHWOHQ O D EDOHVHWHN bekövetkezte után nagy áradás vonult le a Tiszán. Az áradás újra mobilizálta, majd pedig szétterítette a nehézfémeket. 12

15 A szennyezett anyag útja Borsabányától Forrás: Apele Romane 2.2 KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK Rövidtávú hatások A balesetekkel kapcsolatos leginkább figyelemre méltó tény az, hogy amennyire tudható, emberi haláleset vagy súlyos megbetegedés nem történt. A Tisza és a Duna folyó mentén illetékes önkormányzatok és vízszolgáltatók gyors és VV]HKDQJROW FVHOHNYpVpQHN N V] QKHW Q D V]HQQ\H] GpV QHP NHU OW EH D ODNRVViJ LYyYt] HOOiWiViED$WDODMYL]HNPDJDVV]LQWMHLVD]WVHJtWHWWHHO KRJ\FVDNNHYpVVpV]HQQ\H] GMHQHN a talajvizek a baleset miatt. A helybeli lakosok palackozott és zacskózott vizet kaptak, mert a I YH]HWpNHW HO NHOOHWW ]iuql PLDODWW D V]HQQ\H]HWW DQ\DJ OHYRQXOW D IRO\yQ 1DJ\ER]LQWiQ D nagybányai baleset közelében szennyezés érte a helyi kutakat, így ott a lakosság palackozott vízellátásban részesült Hosszútávú hatások $EDOHVHWHNKRVV]~WiY~KDWiVDLMHOHQOHJEL]RQ\WDODQRN 9DOyV]tQ OHJQHPDFLiQQDOOHV]QHN összefüggésben, mely szétszóródott és biológiailag nem akkumulálódik. A hosszútávú hatások inkább a Tisza ökoszisztémájába bekerült, a hordalékban és a földekben lerakódott nehézfémekkel lehetnek kapcsolatban. A mérési adatok azt mutatják, hogy a balesetek N YHWNH]WpEHQ D IRO\yUHQGV]HUEHQ QHP HPHONHGHWW PHJ MHOHQW V PpUWpNEHQ D QHKp]IpPHN szintje kivéve a közvetlenül a nováci tározó gát alatti szakaszt. A helyzetet állandó mérési 13

16 felügyelet alatt kell tartani és meg kell találni annak a módját, hogy közvetlenül a gát alatti V]DNDV]EyODM Y EHQQHNHU OKHVVHQHNQHKp]IpPHNDIRO\yNOHQWHEELV]DNDV]iED 2.3 KÖRNYEZETI HATÁSOK A balesetek környezeti hatásairól rendelkezésünkre álló adatok egy kezdeti felmérésnek WHNLQWKHW NPHO\UpV]EHQD9,78.,iOWDOIRO\WDWRWWYL]VJiODWRNUDUpV]EHQSHGLJD::)iOWDO J\ MW WW DGDWRNUD WiPDV]NRGLN 7RYiEEL YL]VJiODWRN IRO\QDN 0DJ\DURUV]iJRQ D]RNRQ D WHU OHWHNHQ DKRO MHOHQW V NiURNR]iV W UWpQW 6RN V]DNpUW DQQDN D YpOHPpQ\pQHN DGRWW KDQJRW KRJ\ HJ\pYL UHSURGXNFLyV FLNOXV DGDWDL QHP V]ROJiOWDWQDN HOHJHQG DODSRW D hosszútávú hatások végleges meghatározásához. A folyórendszer ökológiai UHJHQHUiOyGiViQDNpVIHMO GpVpQHNIRO\DPDWRVPRQLWRUR]iViWFVDN GY ] OQLWXGMXN Rövidtávú hatások A nagybányai gátszakadás azonnali és nagyon súlyos hatással járt a Tisza folyó növény- és ioodwyloijiud0lyhod FLiQYHJ\LOHJ LQVWDELO DQ\DJ D )HOV 7LV]D YLGpNH SHGLJ YLV]RQ\ODJ természetes állapotban van, a folyó ökoszisztémája képes volt megkezdeni a regenerálódást a szennyezett anyag levonulása után. Planktonok $ 6]DPRVRQ pv D 7LV]D PDJ\DURUV]iJL IHOV UpV]pQ PHO\HN D OHJN ]HOHEE YDQQDN D EDOHVHWKH]D] VV]HVSODQNWRQHOSXV]WXOWD7LV]DN ]psv pvdovyv]dndv]iqshgljpv közötti a planktonpusztulás a szennyezett anyag levonulása folytán. Néhány nappal a V]HQQ\H] GpV OHYRQXOiVD XWiQ D Q YpQ\L pv D] ioodwl SODQNWRQiOORPiQ\ HONH]GHWW regenerálódni a folyó teljes szakaszán. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a növényi planktonállomány száma és fajösszetétele OpQ\HJpEHQ YLVV]DWpUW D QRUPiOLV V]LQWUH D IRO\y HJpV] V]DNDV]iQ ÒJ\ W QLN KRJ\ D UHJHQHUiOyGiVIRO\DPDWiWHO VHJtW HJ\LNOHJIRQWRVDEEWpQ\H] DPiUFLXVLiUDGiVYROWPHO\ ideális körülményeket teremtett a planktonok növekedése számára. 3XKDWHVW HNpVIRO\yIHQpNLRUJDQL]PXVRN $MHOHQOHJUHQGHONH]pVUHiOOyDGDWRNV]HULQWMHOHQW VSXV]WXOiVW UWpQWD6]DPRVIHOV YLGpNpQ DSXKDWHVW HNpVDIRO\yIHQpNLRUJDQL]PXVRNN UpEHQ9DOyV]tQ KRJ\EL]RQ\RVDUpJLyEDQ po EL]RQ\RVIDMRNV]iPDPiUOHFV NNHQWD]pYHNVRUiQpUNH]HWWV]HQQ\H] GpVPLDWW$7LV]D N ]psv pv DOVy V]DNDV]iQ 0DJ\DURUV]iJRQ pv D -XJRV]OiY 6] YHWVpJL. ]WiUVDViJEDQ D IRO\yIHQpNLRUJDQL]PXVRN~J\W QLNiWYpV]HOWpNDFLiQV]HQQ\H]pVWEiUDUUDLVYDQEL]RQ\tWpN hogy több faj populációja lecsökkent a szennyezés hatására. $] NRV]LV]WpPDiOODSRWiQDNHJ\LNOHJIRQWRVDEEV]LPEROLNXVMHO] MHDWLV]DYLUiJPalingenia longicauda) túlélése volt, ez a rovar nagy számban tenyészett ezen a nyáron a Tisza teljes hosszában. A lárvák kikeléséhez ideális körülményeket biztosítottak a tavaszi áradások. 0LYHO ~J\ W QLN KRJ\ D FLiQ D IRO\y I PHGUpEHQ NRQFHQWUiOyGRWW D OiUYiN W~OpOKHWWpN D 14

17 V]HQQ\H]pVWpVNLNHOKHWWHN$]HON YHWNH] pyehqprqlwrur]qlnhoodwlv]dyluijsrsxoifly UHJHQHUiOyGiViWKRJ\PHJJ\ ] GKHVV QNDWHQ\pV]pVLFLNOXVKHO\UHiOOiViUyO ÈOWDOiQRVViJEDQPHJiOODStWKDWMXNKRJ\DQDJ\REEWHUPHW JHULQFWHOHQSRSXOiFLyNEiUQDJ\ pusztulást szenvedtek el a szennyezés nyomán, de nem pusztultak ki teljesen, mint ahogy az NH]GHWEHQIpO YROW$IDMRNVRNIpOHVpJpQHNpVV]iPiQDNKHO\UHiOOiVDJ\RUVDQKDODGWHO UHD V]HQQ\H]pVXWiQLHOV Q YHNHGpVLLG V]DNEDQ Halak A haltetemek látványa világosan jelezte a baleset azonnali hatását Nagybányán. A magyar hatóságok összesen 1240 tonna hal pusztulásáról számolnak be a szennyezések N YHWNH]WpEHQ(EE OUDJDGR]yKDOSRQW\NHFVHJHpVQ YpQ\HY KDO$EHJ\ MW WWKDOWHWHPN ] WWD7LV]iEDQpO V]LQWHYDODPHQQ\LKDOIDMWDPHJWDOiOKDWyYROW Azonban az is világosan látható, hogy nem minden halfajtát érintett egyformán a pusztulás. A Q YpQ\HY KDODN N O Q VHQ D] H] VW NiUiV] Hypophthalichthys molitrix), nagyon érzékenynek bizonyult a ciánnal szemben és az elpusztult halak nagy százalékát tette ki. 1DJ\ DQQDN D YDOyV]tQ VpJH KRJ\ EL]RQ\RV VKRQRV YpGHWW pv YHV]pO\H]WHWHWW KDOIDMRNDW YpJOHJNLLUWRWWDV]HQQ\H] GpV(EEHDNDWHJyULiEDWDUWR]LNDHuso huso (viza) és a Acipenser güldenstaaedtihj\irnr]rwwdqypghwwnhfvhjhpho\hndv]hqq\h]pvho WWNLVV]iPEDQpOWHND Tiszában. Ezen kívül három másik halfajta (a Stizostedion lucoperca, a Stizostedion volgense és a Lota lota) szinte teljesen kipusztult. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban folytatott vizsgálódások azt mutatják, hogy az iowdoiqrv KDOiOORPiQ\W QHP V~MWRWWD MHOHQW VHQ D V]HQQ\H] GpV 1pKiQ\ KDOWHWHPHW pv KDOGRNOyKDOSpOGiQ\W EHJ\ MW WWHN XJ\DQ D -XJRV]OiY 6] YHWVpJL. ]WiUVDViJEDQ GH HJ\ D WWF által készített részletes tanulmány során megvizsgált négy halfaj közül a viza NLYpWHOpYHOHJ\VHPPXWDWRWWMHOHQW VHEESRSXOiFLyVHOYiOWR]iVW Nincs jelentés vagy bizonyíték arra nézvést, hogy halak pusztultak volna a Dunában ciánszennyezés következtében. A baleset nyomán tisztázandó egyik fontos kérdés az, hogy miért nem láttak több haltetemet és haldokló halat Nagybánya közelében és a Szamos folyó rendszerében Romániában. 0DJ\DUi]DWNpQW D] W QLN OHJYDOyV]tQ EEQHN KRJ\ D MpJWDNDUy PLDWW QHP OHKHWHWW OiWQL D KDOWHWHPHNHW pv tj\ D]RNDW D IRO\y OHYLWWH 0DJ\DURUV]iJUD DKRO D]WiQ EHJ\ MW WWpN NHW 5iDGiVXO~J\W QLN KRJ\ NRUiEEL V]HQQ\H]pV Q\RPiQ D KDOPHQQ\LVpJ pv D KDODN IDMWDEHOL VRNIpOHVpJH PiU D FLiQV]HQQ\H]pVW PHJHO ] HQ MHOHQW VHQ OHFV NNHQW $ MHJHV Yt]IHOV]tQ LV hozzájárult a cián káros hatásának fokozásához, mert a jéggel borított részeken a víz R[LJpQHOOiWiVDOHFV NNHQW(]DKDOiORVNRPELQiFLyPpJQDJ\REESXV]WXOiVWLGp]HWWYROQDHO D7LV]DPDJ\DURUV]iJLIHOV V]DNDV]iQ 0DGDUDNpVHPO V N A közvetlenül a baleset utáni megfigyelések azt mutatták, hogy a szennyezés hatása PDGDUDNUDpVD]HPO V NUHNRUOiWR]RWWYROW5pV]EHQD]DWpQ\KRJ\HPO V NpVDPDGDUDN képesek megérezni a cián jelenlétét a vízben, részben pedig az a körülmény, hogy a folyó QDJ\UpV]pWMpJERUtWRWWDPHJyYWD NHWDV]HQQ\H] GpVVHOYDOyNRQWDNWXVWyO 15

18 Közvetlen bizonyíték van arra, hogy réti sasok ciántól pusztultak el. A hosszútávú hatások D]RQEDQMHOHQW VHEEHNOHKHWQHNDPDGDUDNHVHWpEHQKLV]HQDOHFV NNHQWKDOiOORPiQ\PLDWWD WHQ\pV]pVL HVpO\HLN OHFV NNHQQHN $] HOV PDJ\DURUV]iJL pv URPiQLDL MHO]pVHN D]W PXWDWMiN D]RQEDQ KRJ\ D OHJpU]pNHQ\HEEQHN WDUWRWW IDMRN N ] WW QHP ILJ\HOKHW PHJ D SR SXOiFLy QDJ\PpUWpN PHJIRJ\DWNR]iVD A táplálékállománynak a szennyezés miatti megfogyatkozására különösen érzékenynek tartott fajok - úgymint kormorán, réti sas, parti fecske, jégmadár - tanulmányozása 0DJ\DURUV]iJRQ pv -XJRV]OiYLiEDQ D]W PXWDWWD KRJ\ QHP W UWpQW MHOHQW V SRSXOiFLyIRJ\DWNR]iV (]HN D IDMRN HOHJHQG WiSOiOpNRW WDOiOWDN HJ\pE IRUUiVEyO D szennyezés által nem érintett halastavakból. A folyórendszer táplálékhálózatának tetején a vidrák állnak. Az adatok azt bizonyítják, hogy D YLGUDSRSXOiFLy QDJ\PpUWpNEHQ PHJIRJ\DWNR]RWW D V]HQQ\H] GpV LG WDUWDPD DODWW UpV]EHQ elpusztultak a vidrák, részben pedig máshova költöztek; a szennyezés utáni hónapokban D]RQEDQDKHO\]HWMDYXOQLNH]GHWW$]XWyEEL LG EHQ 7RNDM N ]HOpEHQ D YLGUiN YLVV]DWpUWHN PHJV]RNRWW KHO\ NUH $ IRO\DPDW UHPpOKHW OHJ IRO\WDWyGQL IRJ D IRO\y IHOV EE V]DNDV]DL LUiQ\iEDQGHHJ\HO UHW~ONRUDLOHQQHPpJDSRSXOiFLyUDJ\DNRUROW VV]KDWiVWMHOOHPH]QL A denevérek tanulmányozása is arra a következtetésre jutott, hogy a lecsökkent táplálékmennyiség miatt megfogyatkozott létszám újra növekedésnek indult az elmúlt nyáron. Az egyik lehetséges magyarázatnak az látszik, hogy a megfogyatkozott halmennyiség folytán több rovar jut a denevéreknek Közép- és hosszútávú hatások A borsabányai baleset nyomán a legnagyobb fenyegetést a középtávú hatások jelentik. A QHKp]IpPHN WRYiEEUD LV PHJPDUDGQDN D N UQ\H]HWEHQ pv DNNXPXOiOyGQDN D] po szervezetekben. Ennek eredményeképp még viszonylag alacsony koncentráció is veszélyt jelenthet az ökoszisztéma és az emberi egészség számára közép- és hosszútávon. Közvetlenül a nehézfémmel szennyezett anyag levonulása után a nehézfémkoncentrációk a PHJHQJHGHWWKDWiUpUWpNHNI O WWYROWDNDIRO\y OHGpNpEHQ$KHO\]HWHWNHGYH] HQDODNtWRWWD D]KRJ\QpKiQ\KpWWHONpV EEKDWDOPDViUDGiVYRQXOWOHD7LV]iQpVH]~MUDPRELOL]iOWDPDMG pedig szétterítette a nehézfémeket és így a koncentrációértékek a határértékek alá kerültek. 0LQGHQHVHWUHDQHKp]IpPHNPHQQ\LVpJHPLQGHQNpSSHQPHJQ WWPpJDNNRULVKDH]QHKH]HQ V]iPV]HU VtWKHW $PHQQ\LEHQDQHKp]IpPV]LQWHNIHOWpWHOH]KHW HQHPHONHGQLIRJQDN DNNRU minden újabb nehézfém-mennyiség hozzáadódása az "alapmennyiséghez" komoly veszélyforrást jelenthet. 8J\ W QLN KRJ\ D %RUVDEiQ\iUyO HOV]DEDGXOW OHGpNEHQ OpY QHKp]IpPHN QDJ\REE UpV]H D QRYiFLJiWWyOIRO\iVLUiQ\EDQPpUYHNPHVWiYROViJRQEHO OPDUDGW$M Y EHQD]RQEDQ várható, hogy áradások alkalmával lassan tovább fognak vonulni lefelé és a folyó teljes KRVV]iEDQV]pWIRJQDNRV]OyGQL$PDUDGpNQHKp]IpPV]HQQ\H] GpVWiOODQGyPRQLWRUR]iVVDO és kutatással kell figyelemmel kísérni. 16

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

PORTAL Írásos oktatási segédanyag

PORTAL Írásos oktatási segédanyag . ]OHNHGpVEL]WRQViJpVEDOHVHWPHJHO ]pv 1 PORTAL Írásos oktatási segédanyag (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ciánszennyezés Baia Mare-n (Nagybányán) ELÔZMÉNYEK, A SZENNYEZÉS, KÖVETKEZMÉNYEK

Ciánszennyezés Baia Mare-n (Nagybányán) ELÔZMÉNYEK, A SZENNYEZÉS, KÖVETKEZMÉNYEK Ciánszennyezés Baia Mare-n (Nagybányán) ELÔZMÉNYEK, A SZENNYEZÉS, KÖVETKEZMÉNYEK Ez a kiadvány annak a részletes jelentésnek az összefoglalása, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Környezetvédelmi

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet SERGE CRUTZEN Joint Research Institute Készült:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Varga Imre mk. pv. alezredes A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI MEGELŐZÉSI ÉS VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Részletesebben

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása Magyarországon 2002 A környezeti demokrácia megvalósulása RÖVIDÍTÉSEK Irta: F. Nagy Zsuzsa, dr. Fülöp Sándor, Móra Veronika Szerkesztette: Varga Éva Tipográfia, tördelés: Typoézis Kft. Kiadja: Ökotárs

Részletesebben

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez : Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Szöveg Kiss Veronika Közreműködők

Részletesebben

Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA

Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI KERET STABILIZÁLÁSA Felszín alatti vizek védelme Európában AZ ÚJ FELSZÍN ALATTI VÍZ IRÁNYELV AZ EU SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKDIPLOMÁCIA Szakirányú Továbbképzés MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELLENKERESETE. (nem hivatalos fordítás)

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELLENKERESETE. (nem hivatalos fordítás) NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG A GABČÍKOVO-NAGYMAROS PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ÜGY (MAGYARORSZÁG/SZLOVÁKIA) A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELLENKERESETE (nem hivatalos fordítás) I. KÖTET 1994. DECEMBER 5. 2 BEVEZETÉS 1. A Bíróság

Részletesebben

VÍZPART. Eltelt egy év. A 2009. évi Œszi felülvizsgálatokról

VÍZPART. Eltelt egy év. A 2009. évi Œszi felülvizsgálatokról VÍZPART XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. DECEMBER ALSÓ-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG WWW.ATIKOVIZIG.HU Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új esztendœt kívánnak minden

Részletesebben