$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL"

Átírás

1 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV V]ROJiOWDWy UHQGV]HUHJ\PiVKR]YDOyYLV]RQ\iUyOpVD PHJOpY YDODPLQWNtYiQDWRVpUGHPL HJ\ WWP N GpVpQHN iowdoiqrvdq puypq\hv O OHKHW VpJHLU O HV]PpW pv tapasztalatot cserélhessünk, beszélhessünk, érdemes számba venni azokat a PHJKDWiUR]yNDW DPHO\HN D] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiV pv D N ]P YHO GpV IHODGDWHOOiWiViWDODSYHW HQPHJKDWiUR]]iN $NpWUHQGV]HUP N GpVpEHQN ] VKRJ\LJpQ\O LOHJLWLPiOyLD]RNDNpS]pV V] NVpJHVVpJpW IHOLVPHU P YHO GpVL V]iQGpNDLNpUW LG W HQHUJLiW SpQ]W LV iogr]ql KDMODQGy IHOQ WWHN DNLN D P YHO GpVL OHKHW VpJpW NHUHVLN QNpQW VDMiW elhatározásukból képzik magukat. Ez az önkéntesség akkor is igaz, ha ezt a PXQNDKHO\ PHJ U]pVpQHN YDJ\ PHJV]HU]pVpQHN JD]GDViJL V]RFLROyJLDL Q\RPiVDHU VtWL $] ioodp D IHOQ WWHN LVNRODUHQGV]HU RNWDWiViQDN Wimogatásában figyelembe YHV]LDIHOQ WWHNNHUHV NpSHVVpJpWD] QNpQWYiOODOWNpS]pVUHIRUGtWKDWyDQ\DJL NHUHWHN OHKHW VpJpW $ PDJ\DU ioodp D IHOQ WWRNWDWiVW YiOODOy LQWp]PpQ\HN P N GpVpKH] D IHOQ WWHN QNpQWHV V]iQGpN~ LVNRODUHQGV]HU NpS]pVpKH] D WDQNötelezettség hatálya alá tartozó tanulókhoz képest, töredéknyi normatív támogatást biztosít. (] D WiPRJDWiVL QRUPDW UHGpN PLYHO D IHOQ WWHN LVNRODUHQGV]HU NpS]pVpEHQ

2 nincs kialakult rendszer a tanulók anyagi hozzájárulásának kezelésére, önkénwhv támogatások befizetésére, az állam és az önkormányzatok által fenntartott LQWp]PpQ\HNEHQ D] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiV IHODGDWHOOiWiViQDN KiWUiQ\RV KHO\]HWpWPHJKDWiUR]]DIHMOHV]WpVLOHKHW VpJHLWDODSYHW HQNRUOiWR]]D. ] VMHOOHP] D]LVKRJ\Dhelyi önkormányzatok csekély hányada biztosít a normatív állami támogatáson felül többletwiprjdwivwdihoq WWHNLVNRODUHQGV]HU NpS]pVpWHOOiWyLVNROiNP N GpVpKH] $ NpS]pV PLQ VpJL pv PHQQ\LVpJL N YHWHOPpQ\HLYHO V]HPEHQ IRO\DPDWRVDQ Q YHNY ioodpl pv WiUVDGDOPL HOYiUiV PLDWW D NpS] LQWp]PpQ\HNHW H] D KHO\]HW HU VHQIUXV]WUiOMD $KHO\L QNRUPiQ\]DWRNN ]P YHO GpVLIHODGDWHOOiWiViKR]$NXOWXUiOLVMDYDN YpGHOPpU O pv D PX]HiOLV LQWp]PpQ\HNU O D Q\LOYiQRV N Q\YWiUL HOOiWiVUyO pv D N ]P YHO GpVU O V]yOy 97. évi CXL. törvény alapján az állam normatív hozzájárulást biztosít. Ez az összeg minden önkormányzathoz megérkezett 1999 EHQ )WI EHQ )WI QRUPDWtY WiPRJDWiVNpQW D] ioodqgy ODNRVRN létszáma alapján. $ N O QE ] WtSXV~ WHOHS OpVHN QNRUPiQ\]DWDL D N ]P YHO GpVL IHODGDWRN HOOiWiViWHOWpU DUiQ\~VDMiWN OWVpJYHWpVLUiIRUGtWiVEyOEL]WRVtWMiN (UUH My SpOGD KRJ\ D] HOP~OW pyehq PHJKLUGHWHWW ³. ]P YHO GpV SiUWROy önkormányzat díjra NKÖMhez beküldött önkormányzati pályázatok nyertesei közöwwd]hov GtMDWNDSRWW QNRUPiQ\]DW)WI N ]P YHO GpVLN OWVpJYHWpVL NHUHWHW EL]WRVtWRWW D ODNRVViJ LVNROiQ NtY OL P YHO GpVpQHN WiPRJDWiViUD $ SiO\i]y QNRUPiQ\]DW )WI iwodj VV]HJHW PHJKDODGy UiIRUGtWiVD LV NLHPHONHG QHNPLQ VtWKHW 7udjuk azonban, hogy a települések több mint 50 %án még a központi N OWVpJYHWpVE O D N ]P YHO GpVL IHODGDWHOOiWiVUD NDSRWW QRUPDWtY WiPRJDWiVL VV]HJHWVHPIRUGtWMiNDODNRVViJLVNROiQNtY OLP YHO GpVpQHN J\pUH Látjuk, hogy az önkormányzatok által alkowrww N ]P YHO GpVL UHQGHOHWHNEHQ D] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiV WiPRJDWiViQDN N ]P YHO GpVL YRQDWNR]iVD

3 FVDN HOYpWYH MHOHQLN PHJ $] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiV N OWVpJYHWpVH D] RNWDWiVLHO LUiQ\]DWEDQMHOHQLNPHJ $] LVNRODUHQGV]HU pv LVNRODUHQGV]HUHQ NtY OL N ] VVpJL P YHO GpV PLQGHQ nemes aktivitása az önkormányzati gondoskodás közigazgatási szisztémáját automatikusan érvényesítve különn O Q LQWp]PpQ\L UHQGV]HUNpQW P N GLN MyOOHKHWPLQGNHWW DKHO\LODNRVViJV]HOOHPLW NpMpQHNJD]GDJtWiViWFpOR]]D $NpWUHQGV]HUMHOHQW VHQN O QE ]LNDWDQXOiVHUHGPpQ\pQHNPpOWiQ\OiViEDQ LV $] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiV a sikeres tanulmányi teljesítmények igazolásaként államilag elismert bizonyítványokat, okleveleket ad. A bizonyítványok, oklevelek birtoklása a szakmai, a fizetési besorolás növekedését vonhatja maga után, minimális esetben együtt járhat azzal, hogy bár sem a beosztás, sem a bér nem változik, a munkavállaló megtarthatja korábbi munkakörét, biztonságosnak tekintheti munkaviszonyának folyamatosságát. $ N ]P YHO GpVL IHODGDWHOOiWiV HOV VRUEDQ D]RNDW D] LVPHUHWHNHW NtQiOMD DPHO\HN D PLQGHQQDSL pohwehq YDOy EROGRJXOiVKR] D] pohwplq VpJ MDYtWiViKR] az egyetemes és a hazai kulturális értékek jobb megértéséhez adnak segítséget. (]HQ LVPHUHW és képességkörök gyakran merítenek a helyi értelmiség által J\ MW WW ELUWRNROW WXGiVRNEyO PiVNRU HJ\egy szellemi divat, vagy aktuális WXGiVV] NVpJOHWHOVDMiWtWiVLOHKHW VpJHLWNtQiOMiN(]HQWDQXOiVLOHKHW VpJHNQHP ioodplodj KDQHP N O QE ] V]DNPDL pughnv]huyh]hwhk által szabályozottak, elsajátításuk mértékét nem, vagy ritkán méri vizsga. $]tj\hovdmiwtwkdwywxgivirqwrvvijiwmhohqw VpJpWQHPDEL]RQ\tWYiQ\KDQHP az egyén és az általa referencia csoportként elfogadott kör életében betöltött szerep, alkalmazhatóság határozza meg, ezért a hozzá való viszony is személyes MHOOHJ $ N ]P YHO GpVL LVPHUHWV]HU]pVEHQ GRPLQiQV V]HPpO\HVVpJ pv QNpQWHVVpJ igény az egyik oka annak, hogy az életszervezésben, életalakításban jól alkalmazható egészségügyi, önismereti, lélektani, szociálpszichológiai, PHQWiOKLJLpQpVWHUPpV]HWJ\yJ\iV]N ]KDV]Q~MHOOHJ LVPHUHWWHUMHV]W NXU]XVRN

4 DQQDN HOOHQpUH WDOiOQDN KtYQDN D N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HNEH pyhqwh PLOOLyV QDJ\ViJUHQG pughno G N ] VVpJHWKRJ\D]RWWHOVDMiWtWRWWLVPHUHWU OQHm szól érvényes bizonyítvány. A lokalitáshoz, a személyes élethez interdiszciplinárisan és intézményközi MHOOHJJHO NDSFVROyGy N ]P YHO GpVL LVPHUHWHN NtQiODWiKR] D WDQWHUYKH] NHPpQ\HQ N W WW LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiV FVDN NLYpWHOHV HVHWEHQ WXG DNDU DONDOPD]NRGQL (]OHKHWD]RNDDQQDNKRJ\DNpWNXOWXUiOLVUHQGV]HUHJ\ WWP N GpVHULWNDpV LQNiEEDONDORPV]HU QHNPLQ VtWKHW $ PDJ\DU puwhoplvpj NUHDWLYLWiViW pv D V] N VVpJE O HUpQ\W NRYiFVROQL NpSHV leleményességét dicséri, hogy a vázolt elkülönülésekkel, másságokkal szemben D] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWNpS]pVEHQ D N ]P YHO GpVL IHODGDWHOOiWiVEDQ V]iPRV HJ\ WWP N GpVLIRUPiUDWDOiOKDWXQNSpOGiW (]HNN ] ODN ]P YHO GpVLLQWp]PpQ\HNiOWDONH]GHPpQ\H]HWWHNHWLVPHUHP ezeket szeretném a képzési szintek szerint röviden bemutatni. $]DODSIRN~LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpV $]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVEDQD]HOP~OWpYWL]HGHNEHQMHOHQW VHQYLVV]DV]RUXOWD] DODSIRN~ IHOQ WWRNWDWiVVDO IRJODONR]y RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN V]iPD tj\ D N ]P YHO GpVLHJ\ WWP N GpVLVLWWDOHJNLVHEEDUiQ\~ A nyolc általános, a tízosztályos iskolai végzettség megszerzéséhez az DQ\DLVNROiWyO WiYROL WHOHS OpVHQ V]HUYH]HWW WDQIRO\DPRNKR] D N ]P YHO GpVL intézmények gyakran biztosítják a tárgyi feltételeket, arra is van példa, KRJ\ D WDQiUL NpSHVtWpVVHO pv J\DNRUODWWDO LV EtUy N ]P YHO GpVL V]DNHPEHU OiWMD HO D V]HUYH] IXQNFLyWYDJ\WDUWMDV]DNMDDODSMiQD]yUiNHJ\UpV]pW $] DODSIRN~ RNWDWiVEDQ D N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HN UpV]YpWHOpW J\DNUDQ ösztönzik a kisebbségek iskolai tanulmányait támogató országos pályázatok SpQ] J\LOHKHW VpJHL

5 &LJiQ\ IHOQ WWHN NHUHVNHGHOHPEHQ GROJR]y IpUILDN J\HUPHNHNHW QHYHO DQ\iN FLJiQ\ QNRUPiQ\]DWL NpSYLVHO N NpUpVpUH P N G WW SiO\i]DWL SpQ]]HO támogatott számos alapfokú tanfolyam, amely magánvizsgára készítette fel a EHQQH UpV]WYHY NHW.RPRO\ JRQGRW MHOHQWHWW H NpS]pVEHQ D 1$7 QRUPiLQDN PHJIHOHO IHOQ WWHNpOHWNRULVDMiWRVViJDLKR]LJD]RGyWDQN Q\YHNEHV]HU]pVHVD magánvizsga letételét vállaló, bizonyítvány adására jogosult oktatási intézmény felkutatása. A funkcionális analfabetizmus társadalmunk egyik súlyos gondja. Sok írás, IyUXP puwhnh]ln HQQHN SUREOpPiLUyO $ N ]P YHO GpVL UHQGV]HU EHYpWHOL kötelezettségének nyomasztó kényszere miatt olyan vonzó formákat a még nem talált ki, amelyek D]pULQWHWWHNV]iPiUDNtYiQDWRVQDNPLQ V OQpQHN $] RUV]iJRV RNWDWiVL pv N ]P YHO GpVL SiO\i]DWL NLtUiVRN N ] WW VHP YROW D] HOP~OW LG NEHQ RO\DQ IHOKtYiV DPHO\ H QHKp] NpUGpV PHJROGiVL DOWHUQDWtYiLQDN NLPXQNiOiViUD V]W Q ]WHYROQDDN ]P YHO GpVLLQWp]ményeket. 1LQFVLVPHUHWHPDUUyOKRJ\D]RNWDWiV J\D]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiV PLO\HQ NRUV]HU IRUPiNDW DONDOPD] PLO\HQ VLNHUHV HU IHV]tWpVHNNHO V]ROJiOMD D IXQNFLRQiOLVDQDOIDEHWL]PXVPHJHO ]pvpwfv NNHQWpVpW 6]DNNpSHVtWpVU OEL]RQ\tWYiQ\WDGyIHOQ WWNpS]pVpVDN ]P YHO GpV $] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WW V]DNNpS]pV pv D N ]P YHO GpV NDSFVRODWD VDMiWViJRV 7 EE P YHO GpVL Ki]EDQ P N GQHN NLKHO\H]HWW V]DNNpS]HWWVpJ PHJV]HU]pVpUH LUiQ\XOy WDQIRO\DPRN DPHO\HNHQ D V]DNNpS] LVNROD WDQiUDL LV RNWDWQDN 8J\DQDNNRU D N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HNEHQ IRO\y V]DNNpS]pVEHQ QHP D] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWNpS]pV KDQHP D] LVNRODUHQGV]HUHQ NtY OL V]DNNpS]pVGRPLQDQFLiMDDMHOOHP] (NpS]pVHNKH]DN ]P YHO GpVLLQWp]PpQ\J\DNUDQFVDNWHUHWQpKDV]HUYH] munkát is biztosít. Az ilyen tanfolyami képzés egyegy település PXQNDQpON OLVpJpQHNFV NNHQWpVpKH]MHOHQW VPpUWpNEHQKR]]iMiUXOKDW

6 $ N ]psirn~ V]DNNpSHVtWpVU O EL]RQ\tWYiQ\W DGy IHOQ WWNpS]pVHN N ] WW NLHPHONHG MHOHQW VpJ D N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\ V]DNHPEHUHL által vezetett WDQIRO\DPRNRQ D V]iPtWyJpSHV V]DNNpSHVtWpVHNUH IHONpV]tW NpS]pVHN V]iPD YDODPLQW D QHP]HWL NXOWXUiOLV U NVpJ PHJ U]pVpW HO VHJtW QpSL Np]P YHV PHVWHUVpJHNUHIHONpV]tW NpS]pVHNVRNDViJD(]DID]HNDVViJWyODE UP YHVVpJD famegmunkálás, játékkészítés szakmáin keresztül a textiles szakmákig sokféle területen érvényesül. A vállalkozói kultúra ismeretei, alkalmazási problémái iránt a szakmunkás NpSHVtWpVUHNpV] O IHOQ WWHNN ] WWMHOHQW VLJpQ\WDSDV]WDOKDWy $N ]psirn~jlpqi]lxplihoq WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpV $ JLPQi]LXPRNEDQ WDQXOy IHOQ WWHN LVPHUHWHLQHN IHMOHV]WpVpKH] YL]VJDN YHWHOPpQ\HNWHOMHVtWpVpKH]DN ]P YHO GpVLLQWp]PpQ\HNEHQV]HUYH]HWW WiUVDGDOPLW UWpQHOPLWHUPpV]HWWXGRPiQ\RVLVPHUHWWHUMHV]W HO DGiVRNNtQiOQDN P YHO GpVLDONDOPDW 6RNPDJ\DUV]DNRVWDQiUYLV]LQ YHQGpNHLWDP YHO GpVLKi]DNILOPNOXEMiQDN HO DGiVDLUDYLWiLUD-yHJ\ WWP N GpVHNHWWDSDV]WDOKDWXQND0DJ\DU1\HOY+HWH HVHPpQ\HLQ DPHO\HN QHPFVDN HO DGiVRNDW KDQHP VRNV]RU SiO\i]DWL D magyartanárok által méltányolt OHKHW VpJHNHW LV NtQiOQDN D IHOQ WW WDQXOyN számára is. $ P YHO GpVL Ki]DN Q\HOYWDQIRO\DPDL NLHJpV]tWLN D JLPQi]LXPRN Q\HOYRNWDWiViWDQ\HOYLNOXERND]LGHJHQQ\HOYJ\DNRUOiViKR]DGQDNOHKHW VpJHW 7XGMXN KRJ\ D 7XGRPiQ\RV,VPHUHWWHUMHV]W Társaság nagy centrumai, I NpQW D PHJ\HL MRJ~ YiURVRNEDQ, természettudományos laboratóriumainak EHPXWDWyL V]HPOpOHWHVHEEp WHV]LN D WDQXOiVW HO VHJtWLN HJ\egy tudományos probléma mélyebb összefüggéseinek felismerését, a gyakorlati alkalmazás OHKHW VpJHLU OVRNV]tQ NpSHWDGQDN9DQQDNWDQiURNV]iPRVDQDNLNpOQHNH]]HO D OHKHW VpJJHO IHOKtYMiN D WDQXOyN ILJ\HOPpW D] HVHPpQ\UH V]W Q]LN méltányolják a részvételt.

7 $ P YHO GpVL Ki]DN iowdo IRJDGRWW KLYDWiVRV V]tQKi]L WHVW OHWHN iowdo WDUWRWW HO DGiVRN KDQJYHUVHQ\HN D] HV]WpWLNDL NXOW~UD poppq\v]hu PHJLVPHUpVpW NtQiOMiN 6RN JLPQi]LXPEyO YiOWDQDN D IHOQ WW WDQXOyN LV EpUOHWHW H]HNUH D] eseményekre. $ N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HN NXOWXUiOLV NtQiODWDLW NH]GHPpQ\H]pVHLW D] LVNRODUHQGV]HU NpS]pVEHQUpV]WYHY WDQiURNHJ\UpV]HQHPFVDNN ]YHWtWLPDJD LVpODOHKHW VpJJHOSpOGiMiYDON YHWpVUHEX]GtWMDIHOQ WWWDQXOyLWLV $PLNRUDN ]P YHO GpVLLQWp]PpQ\QHNFVDNDUUDDGPyGRWD]LVNRODKRJ\D P YHO GpVLOHKHW VpJUHNOiPMDNp]EHNHU OM QJ\DNUDQIXOODGNXUGDUFEDD] HJ\ WWP N GpVLV]iQGpN 3pOGiV puwpnwhuhpw IRUPiQDN PLQ VtWKHW D] HJ\ WWP N GpV DPHO\QHN NHUHWpEHQ D IHOQ WWNpS]pVEHQ UpV]WYHY N DONRWiVDLQDN N ]LVPHUWWp WpWHOpW D IHOQ WWWDQXOyNYHUVHLQHNNLDGiViWIRWyLQDNIHVWPpQ\HLQHNNLiOOtWiViWD]LVNola és DN ]P YHO GpVLLQWp]PpQ\DN Q\YWiU VV]HIRJiVDWHV]LOHKHW Yp Minden olyan kezdeményezés, amely nemcsak tananyagként, hanem a kultúra értékeinek átélt élmpq\hnpqwkdwdihoq WWWDQXOyNUDQ YHOLDV]LPEROLNXVpUWpNHN LUiQWLLJpQQ\HOMHOOHPH]KHW magyar népesség körét. $V]DNN ]pslvnrodldwhfkqlnxplihoq WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpV $V]DNN ]pslvnroinpvdwhfkqlnxprn] PHRO\DQYiURVEDQP N GLNDKROD] ipari termelés koncentrálódik, a kereskedelem, a közigazgatás centrumai találhatók. $ N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HNEHQ gyakran az iskolák kezdeményezésére PHJYDOyVXOy YDJ\ D KHO\EHQ P N G WHUPHO ]HPHN iowdo WDUWRWW V]DNPDL NRQIHUHQFLiN~MWHFKQROyJLiWEHPXWDWyNLiOOtWiVRNWHUPpNEHPXWDWyNQpSV]HU HN OiWRJDWiVXNSUHV]Wt]VWHUHPW MHOHQW VpJ DWDQDQ\DJpOHWKH]N W GpVpWVHJtWLHO

8 $ N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HN D SLDFRULHQWiOW YiOODONR]yL NXOW~UD IHMOHV]WpVH érdekében gyakran tartanak vállalkozói fórumokat, jogi, közgazdasági IHOYLOiJRVtWy HO DGiVVRUR]DWRNDW V]HPLQiULXPRNDW $ YiOODONR]yN V]ámára V]HUYH]HWWNpS]pVHNUpV]WYHY LN ] WWJ\DNUDQWDOiOKDWyND]RNDIHOQ WWWDQXOyN akik maguk is szeretnének nonsurilwydj\iruprofit vállalkozást alapítani. $N ]P YHO GpVLLQWp]PpQ\HNpVDWHOHS OpVHQP N G PDJiQYiOODONR]iVRN közötti kapcsolat lhkhw Yp WHV]L KRJ\ D] pughno G N VSHFLiOLV NpUGpVHLNUH RO\DQRNWyONDSMDQDNV]HPpO\HVYiODV]WDNLNDYHUVHQ\V]IpUDUpV]WYHY L $IHOV IRN~LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpV $ IHOV IRN~ V]DNHPEHUNpS]pVEHQ D] QN OWVpJHV RNWDWiV OHKHW VpJHLQHN NLV]élesedése, a képzési terek iránti igény megnövekedése több egyetemi városban szükségessé tette, hogy a napközben kisebb arányban kihasznált N ]P YHO GpVLLQWp]PpQ\HNHIHODGDWHOOiWiViEDQN ]UHP N GMHQHN 1\HUHVpJH]D OHKHW VpJDIHOV IRN~GLSORPiYDOUHQGHONH] QpSHVVpJDUiQ\iW Q YHOQL NtYiQy ioodp V]iPiUD D JD]GDViJL JRQGRNNDO N ]G IHOV RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN V]iPiUD pv D WDQXOQL NtYiQy D IHOV IRN~ GLSORPD PHJV]HU]pVpW IRQWRVQDNWDUWyLG VHEEpVILDWDOIHOQ WWNRURV]WiO\V]iPiUDHJ\DUiQW $ IHOV IRN~ NpS]pV NLHPHONHG MHOHQW VpJ WpPDN UHLQHN HO DGiVDL D NpS] LQWp]PpQ\HN NtYiQViJiUD J\DNUDQ Q\tOW HO DGiVNpQW LV PHJKLUGHWpVUH NHU OQHN DPL D] DGRWW WHOHS OpV pv N UQ\pNH pughno G WiMpNR]yGQL NtYiQy QpSHVVpJH V]iPiUDpUWpNHVWDQXOiVLOHKHW VpJ $IHOV IRN~LQWp]PpQ\HNQDSSDOLHVWLOHYHOH] pv QN OWVpJHVWDJR]DWiUDYDOy MHOHQWNH]pVKH] D N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HN D] DGRWW IHOV IRN~ RNWDWiVL LQWp]PpQ\ WDQiUL NDUiYDO YDJ\ KDOOJDWyL QNRUPiQ\]DWiYDO YDJ\ D NLHPHONHG felvételi eredményeket produkáló gimnáziumok tanáraival évi rendszerességgel IHOYpWHOL HO NpV]tW WDQIRO\DPRNDW V]HUYH]QHN (]HN D IHOYpWHOL HO NpV]tW WDQIRO\DPRN D UpV]WYHY N tuivehol MHO]pVHLE O WXGMXN KRJ\ D IHOQ WW UpV]WYHY NpOHWpEHQDNNRULVQDJ\MHOHQW VpJ WDQXOiVLOHKHW VpJHNNpQWPDUDGQDN

9 PHJ KD D IHOYpWHOL N YHWHOPpQ\HNQHN D UpV]WYHY N HJ\LNHmásika nem tudott PHJIHOHOQL $ IHOV IRN~ RNWDWiVEDQ D GLSORPD PHJV]HU]pVpKH] HO tuw LGHJHQ Q\HOYE O WHHQG ioodplodj HOLVPHUW Q\HOYYL]VJD N WHOH]HWWVpJpQHN WHOMHVtWpVpKH] D magánvállalkozivedq IRO\y Q\HOYRNWDWiV PHOOHWW D KHO\L N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HNEHQ P N G Q\HOYWDQIRO\DPRN NpS]pVHL LV IRQWRV VHJtWVpJHW EL]WRVtWDQDNDIHOQ WWWDQXOyNV]iPiUD $SHGDJyJXVRNV]DNPDLWRYiEENpS]pVHpVDN ]P YHO GpV $N ]P YHO GpVLLQWp]PpQ\HNiOWDOIRJODONR]WDWRWWV]DNHPEHUHNIHOKDOPR]RWW helyi tudása, a népi hagyományok gondozása, az esztétikum, a szimbolikus puwpnuhqg iwpopvpkh] pv PHJpUWpVpKH] NLDODNXOW NpSHVVpJIHMOHV]W PyGV]HUHN gyakorlata, az önismeret, a személyes érzékenység fejlesztés kimunkáltuhqgv]huh RO\DQIHOQ WWNpS]pVLSURJUDPRNDWMHOHQWDPHO\HWDPDJ\DUSHGDJyJXVRNV]DNPDL továbbképzési rendszere méltányol, kívánatos tudásnak tart. )LJ\HOHPUHPpOWy KRJ\ D JOREiOLV YLOiJ PLQ VpJEL]WRVtWiVL N YHWHOPpQ\HLW ULJRUy]XVDQ HO tuy puypq\hvtw pv alkalmazó pedagógus továbbképzési UHQGV]HUEHQ D N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HN iowdo EHQ\~MWRWW KDJ\RPiQ\JRQGR]y QLVPHUHWL P YpV]HWpUWHOPH] pv alkalmazó, önismereti, kommunikációs KDWpNRQ\ViJRW IHMOHV]W V]iPRV PiV WRYiEENpS]pVL SURJUDPEyO W EE PLQW kapott az illetékes pedagógus akkreditációs bizottságtól a továbbképzés LQGtWiViUDOHKHW VpJHW (]HN N ] WW QHP V]HUHSHO RO\DQ SURJUDP DPHO\ D] LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWNpS]pV WDQXOiVL KDWpNRQ\ViJiQDN IHMOHV]WpVpW FpOR]Qi (] D]pUW pughnhv hiány, mert a közp YHO GpVL WHYpNHQ\VpJEHQ D V]DEDG D] QWHYpNHQ\ D] QP YHO MHOOHJ WHYpNHQ\VpJQHNQDJ\RQVRNSR]LWtYKDJ\RPiQ\DYDQeUGHPHV volna vizsgálni egyszer ezen hiány okait.

10 $N ]P YHO GpVpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVIHMOHV]WpVpQHNOHKHW VpJHL $ KHO\L NXOWXUiOLV pohwe O SiO\i]DWL WiPRJDWiVEyO NLPDUDGW OHKHW VpJHN következményeként az ENSZ, az UNESCO egész életen át tartó tanulási SURJUDPMD D N ]JRQGRONRGiVEDQ HO twpohwhvhq NH]HOW MHOHQVpJ PDUDGW $ IHOQ WW korú tanulás nem kap elég helyi, össztársadalmi elismerést. Nem kap elég PpOWiQ\OiVW D IHOQ WWNRUEDQ V]HU]HWW ~M LVPHUHW V]DNPDL NpSHVtWpV HJ\HJ\ V]HPpO\HV pohw~w WDQXOiV UpYpQ W UWpQW iwdodntwivd D] ~M OHKHW VpJHNKH] YDOy My DONDOPD]NRGiVUD IHONpV]tW NpS]pV D SHUPDQHQVHQ E YtWHWW WXGiV pohwirupioy MHOHQW VpJH $IHOQ WWNRU~DNWDQXOiViWV]iPRVWiUVDGDOPLFVRSRUWN ]W ND]HOLWpUWHOPLVpJ LV HO twpohwhvhq NH]HOL D W UWHWpV D] HPHONHGpV QHP V]DEiO\RV ~WMiQDN D] LVNROiVNRU~ WDQXOiVVDO QHP HJ\HQO puwpn EL]RQ\tWYiQ\ YDJ\ GLSORPDV]HU]pV módjának tauwmd 6] NVpJ YROQD D] RNWDWiV pv D N ]P YHO GpV WHU OHWpQ RO\DQ KHO\L PHJ\HL UHJLRQiOLV SiO\i]DWRN PHJIRJDOPD]iViUD pv NLtUiViUD DPHO\HN D IHOQ WW WiUVDGDORP NXOWXUiOLV puwpnwhuhpw IRO\DPDWDLQDN OHKHW VpJHLW JD]GDJtWDQiN pv hozzájárulnának a papokon kívül /a jó pap holtig tanul/ folyamatosan tanuló IHOQ WWHNWiUVDGDOPLHOLVPHUpVpQHNQ YHNHGpVpKH].H]GHPpQ\H]QL NHOOHQH RO\DQ WiUVDGDOPLODJ HOLVPHUW IRQWRVQDN PLQ VtWHWW N ]P YHO GpVLpVIHOQ WWRNWDWiVLIyUXPRNDWSURJUDPRNDWDPHO\HNDPDOpWH] VRNROGDO~DQ P N G PDJ\DU IHOQ WWNpS]pV puwpnhlw PpOWiQ\ROQiN SpOGDpUWpN jelenségként mutatnák be a közvéleményre ható tömegkommunikációs UHQGV]HUHNEHQ A helyi, a megyei, a regionális pályázatokon kívül érdemes volna az Európai 8QLy D]RQ SURJUDPMDLEDQ D N ]P YHO GpVL LQWp]PpQ\HNQHN pv D IHOQ WWHN RNWDWiViWNpS]pVpWYpJ] LQWp]PpQ\HNQHNHJ\ WWUpV]WYHQQLSiO\i]DWRNNDOMHOHQ OHQQL DPHO\HN HXUySDL KRUL]RQW~Yi WiJtWKDWQiN D IHOQ WWHN WiMpNR]yGiVL pv PXQNDYiOODOiVLOHKHW VpJHLW

11 6RNNDO QDJ\REE ILJ\HOPHW NHOOHQH fordítani az 1997EHQ +DPEXUJEDQ PHJUHQGH]HWW 9 )HOQ WWRNWDWiVL 9LOiJNRQIHUHQFLiQ KiWUiQ\RVQDN PLQ VtWHWW WiUVDGDOPL FVRSRUWRN D Q N D] HWQLNXPRN pv D] LG VHN RNWDWiVL OHKHW VpJHLQHN PHJWHUHPWpVpUH IHMOHV]WpVpUH D IHOQ WWHN WDQXOy NHGYpQHN WHYpNHQ\Végének értékként való elismerésére, helyi, megyei és országos támogatására. Ha ki tudnánk lépni az intézményi feladatellátás sovinizmusának biztos, de PLQGLJ V] N N UEHQ puypq\hv O V]HPOpOHWPyGMiEyO KD PHJ WXGQiQN WDOiOQL D permanens tanulás és a kulturiolvpuwpnnhoydoyhj\ WWpOpV~MV]RNiVDLW V]W Q] képzési és elismerési formákat, ha el tudnánk érni, hogy az ember megítélésében, pohwplq VpJpEHQ QH FVDN D EL]RQ\tWYiQ\ D] RNOHYpO OHJ\HQ IRQWRV KDQHP D IRO\DPDWRV pughno GpV WDQXOiVL NHGY D V]HOOHPL értékek gyarapításának szándéka, akkor elérhetnénk, amit Németh László fontos célként már régen így IRJDOPD]RWW $P YHOWVpJUHQHYHOpVQHND]DIHODGDWDKRJ\D]HPEHUOpWpWV]pSpVKDV]QRV szereppé segítse formálni."

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben