DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS"

Átírás

1 DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS

2 DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1<,.$5 3URJUDPYH]HW Dr. Gáborjányi Richárd Egyetemi tanár, az MTA doktora 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné Egyetemi tanár, az MTA doktora Dr. Diófási Lajos Egyetemi tanár, az MTA doktora MAGNÉZIUMHIÁNY MÉRSÉKLÉSÉNEK /(+(7 6e*(,$%$'$&6ONYI BORVIDÉK 6= / h/7(79e1<(,%(1 Írta: Májer János Badacsony 2004.

3 3 1.$NXWDWiVHO ]PpQ\HLFpONLW ]pvhn A Badacsonyi borvidék tanú-hegyei nemcsak a valahai pannon kori WpUV]LQWU O pv D KDUPDGNRUL ED]DOW YXONiQRVViJUyO WHV]QHN ÄWDQ~bizonyságot, hanem a több mint kétezer éves borkultúra révén, az ember és a természet egymásra találásáról is. $ PpOWiQ YLOiJKtU EDGDFVRQ\L ERURN OHJQDJ\REE UpV]EHQ D V] O NXOW~UD V]HPSRQWMiEyO UHQGNtY O NHGYH] WHUPpV]HWL DGRWWViJRNQDN köszönhetik sikerüket. $NHGYH] QDSVXJiU]iVLpVK PpUVpNOHWLYLV]RQ\RN mellett, a talajtani, geológiai sajátosságok is szerepet játszanak az itt termett borok N O QOHJHVPLQ VpJpEHQ A Balaton-felvidék geológiai, talajtani adottságai alapján nem tartozik D 0J XWiQSyWOiVW IHOWpWOHQ O LJpQ\O WHU OHWHN N ]p $] XWyEEL LG ben mégis egyre gyakrabban kell súlyos magnéziumhiányra utaló tünetekkel V]HPEHV OQ QNDWpUVpJV] O OWHWYpQ\HLEHQ. $ PDJQp]LXP D Q YpQ\L DQ\DJFVHUpEHQ QDJ\RQ VRNUpW IXQNFLyW OiW HO PLQW WHVWpStW HOHP PLQGHQ VHMWEHQ PHJWDOiOKDWy pv FVDNQHP PLQGHQ életfolyapdwedq UpV]W YHV] $ NORURILOO pstw N YH iowdoiqrvenzimaktivátor, az ATP-vel alkotott komplexe révén, a foszforiláción keresztül szinte minden asszimilációs és lebontó életfolyamatban részt vesz. %iuhuuhdwishohpuhlvpdnurhohpv]lqw PHQQ\LVpJEHQYDQszüksége D V] O QHN XWiQSyWOiVD D] OWHWYpQ\HN WUiJ\i]iVL rendszerében, Magyarországon kevéssé terjedt el.

4 4 Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalt hiányjelenségek felvetették a magnézium utánpótlás termesztés-technológiába állításának esetleges szükségességét, hiszen az LQWHJUiOW V]HPOpOHW termesztéstechnológiák, a tápanyag-utánpótlás területén, az intenzív V]HPOpOHW HJ\ROGDO~ 13. WUiJ\i]iV J\DNRUODWiYDO V]HPEHQ QDJ\REE hangsúlyt fektetnek a mezo- és mikroelemek utánpótlására, a harmonikus tápanyagellátás biztosítására. $ WpPD LG V]HU VpJpW IHOLVPHUYH D] )90 EDGDFVRQ\L 6] OpV]HWL pv Borászati Kutatóintézetében, szabadföldi magnézium-trágyázási kísérletet kezdtünk ban, amelyqhnnhuhwpehqn O QE ] DGDJJDO, és kijuttatásmóddal (talaj,- ill. lombkezelés), évente magnézium utánpótlást végeztünk, NHVHU Vy0J624 7 H 2 O) felhasználásával. A kísérlet keretében arra kerestünk választ, hogy a magnézium- WUiJ\i]iV N O QE ] PyGV]HUHLYHO PpUVpNHOKHW N-e a hiánytünetek, ill. milyen hatással vannak azok D WHUPpV PHQQ\LVpJpUH PLQ VpJpUH D V] O OHYpOpVDWDODMWiSHOHPWDUWDOPiUD

5 5 2. Kísérletek helye, körülményei, anyaga és módszere A NtVpUOHWL PXQNiW D] )90 EDGDFVRQ\L 6] OpV]HWL pv %RUiV]DWL.XWDWyLQWp]HWpEHQ LOO MRJHO GMpEHQ D SpFVL 6] OpV]HWL pv %Rrászati Kutatóintézet Badacsonyi Kísérleti Telepén állítottuk be, és 3 évig folytattuk (1998, 1999, 2000). A kísérleti tábla a Badacsony - hegy déli oldalán, a Badacsonytomaj 012/32 hrsz-rqhokho\h]nhg XQÄ,%26WHUDV]RN 5yPDL~WWDOpULQWNH] részén található, közel a Balatonhoz. A tábla tengerszint feletti magassága 130 m. A] LG MiUiV D NtVpUOHW pyhlehq %Ddacsonyban a csapadékviszonyok alakulásában tért el lényegesen egymástól és 1999 az átlagosnál csapadékosabb, míg 2000 az átlagosnál szárazabb volt. A vegetációs ciklus három kiemelt hónapjában (június, július, augusztus) azonban, a LVV]pOV VpJHVHQV]iUD]YROW. $.Ë6e5/(7,7È%/$/(*)21726$%%-(//(0=, A kísérleti tábla területe: 1,4 ha Fajta: Olasz rizling Alany: Teleki 5C Telepítés éve: NH-P YHOpVPyGN ]pspdjdvnrugrqfvhufvdsrvyiowyphwv]pvvho Rügyterhelés: 6 rügy/m 2

6 6 A terület WHOHStWpV HO WW 100 t/ha istállótrágyát (szarvasmarha), 1200 kg K 2 O/ha NiOLXPNpV]OHWH] P WUiJ\it, valamint 100 kg P 2 O 5 /ha KDWyDQ\DJIRV]IRUP WUiJ\iWNDSott. A terület talaja: homokos-yio\rj IL]LNDL WDODMIpOHVpJ WHOMHV szelvényében karbonátos, gyengén lúgos kémhatású, alacsony humusztartalmú. A talajvizsgálati adatok alapján a terület talajának magnézium ellátottsága a Magyarországon alkalmazott határértékek alapján, a jó kategóriába sorolható! VIZSGÁLT 7e1<(=., KEZELÉSEK: $WpQ\H] WDODMNH]HOpV0J2NJKDD0JP WUiJ\DWDODMEDEHGROJR]YD a 1 Ø0JP WUiJ\i]iVQpON O a 2 a 3 a 4 a 5 10 kg/ha 20 kg/ha 30 kg/ha 40 kg/ha A kísé rleti parcellákat megfeleztük é s % WpQ\H] NpQW D NHVHU VyV lombtrágyázást is beiktattunk, két változattal: b 1 lombtrágyázás nélkül b 2 ORPEWUiJ\i]iVVDODV] O YLUiJ]iVXWiQ alkalommal A kísérlet elrendezése sávos, ismétlések száma: 4. A hiánytünetek bonitálására levélmintavétel és kísérleti szüret céljára 10- W NpV NLVSDUFHOOiNDW MHO OW QN NL NH]HOpVHQNpQW LVPpWOpVEHQ Egy-HJ\NH]HOpVW[ VV]HVHQW NHNpSYLVHOW

7 7 Mg trágyázásra (talajkezelés) 16 %-os hatóanyag tartalmú NHVHU VyW használtunk. $ NH]HOpVHNQHN PHJIHOHO NHVHU Vy PHQQ\LVpJHW pyhqwh áprilisban a talaj felszínére szórtuk, majd sekélyen bedolgoztuk. LombtrágyázásrD V]LQWpQ NHVHU VyW KDV]QiOWXQN 5 %-os töménységben. A lombtrágyázást külön menetben, a növényvédelmi NH]HOpVHNW O I JJHWOenül végeztük, hektáronként liter permetlé NLMXWWDWiViYDO$SHUPHWH] WUiJ\i]iVLG SRQWMDL 1. virágzás után (június közepén) 2. zöldborsó nagyság elérése után (július közepe) 3. zsendüléskor (augusztus közepe). VIZSGÁLATI, KIÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK W A fürttermés mennyiségét úgy állapítottuk meg, hogy a kijelölt 10 NpV SDUFHOOiN VV]HV WHUPpVpW N O Q külön leszüreteltük, megmértük, PDMG D V] O W D V]RNiVRV PyGRQ IHOGROJR]WXN $] HUHGPpQ\HN kiértékelése során az adatokat kg/m 2 -re számoltuk át. A szürettel párhuzamosan szemrevételezéssel bonitáltuk a rothadási százalékot is. A V] UHWL LG SRQW PHJYiODV]WiViQiO D] 2ODV] UL]OLQJ IDMWD DGRWW pyuh MHOOHP] iwodjrvv] UHWLLGHMpKH]LJD]RGWXQN $ IHOGROJR]RWW V] O E O NpV] OW PXVWEyO PDJ\DU PXVWIRNROyYDO megmértük a mustfokot, majd minták alapján, a borászati laboratóriumunkban megállapítottuk a titrálható savtartalmat. $ NH]HOpVHN ERUPLQ VpJUH J\DNRUROW KDWiViQDN YL]VJiODWiKR] D kiválasztott Ø, 20, és 40 kg/ha-os talajkezelések mustjából, mikrovinifikációs módszerrel (üvegballonban) bort készítettünk.

8 8 A borokat kétszer fejtett állapotukban kémiai elemzéssel és RUJDQROHSWLNXV EtUiODWWDO LV PLQ VtWHWW N $] analízist a badacsonyi borászati laboratóriumunkban végeztük, amelynek során a vonatkozó szabványok szerinti módszerekkel meghatároztuk az alkoholtartalmat, a cukortartalmat, a cukormentes extrakttartalmat, a titrálható savtartalmat és a borok fajsúlyát. A kísérlet borainak érzékszervi bírálatára mindig a tárgyévet N YHW pyehq(május-június) megrendezett un. Intézeti Borbírálaton került sor, évente mintegy 40 szakember részvételével. A titkos borbírálat során a 20 pontos, pozitív bírálati módszert alkalmaztuk. A borbírálati eredményeket a számtani átlagok összehasonlítása mellett, az egyes bírálók pontszámai alapján képzett rangszám alapján is kiértékeltük. $ ORPER]DWRQ V]HPUHYpWHOH]pVVHO pu]pnhokhw hiánytünetek bonitálását mindhárom évben D V] UHW HO WW V]HSWHPEHU HOHMpQ végeztük el. $ KLiQ\W QHW PpUWpNpQHN V]iPV]HU VtWpVpUH D ERQLWiOiVW V]DEDG V]HPPHO YpJH]W N ~J\ KRJ\ LVPpWOpVHQNpQW W NpQ N O Qkülön becsültük a klorotikus levélfelület és az összes levélfelület V]i]DOpNRVDUiQ\iWPDMGHEE OiWODJRWV]iPROWXQN $ NtVpUOHWL SDUFHOOiN W NpLU O pyhqwh NpW DONDORPPDO virágzáskor és éréskor szedtünk levélnyél nélküli levélmintákat. A levelek makro- és mikroelem-tartalmát (N,K,P,Mg,Ca,Fe,Zn,Mn,B) az FVM SzBKI pécsi analitikai laboratóriumában állapították meg. A talajmintavételeknél a kétátlós, párhuzamos módszer szerint, a 0-30 és a cm-hv WDODMUpWHJHNE O YHWW QN PLQWiNDW ~J\ KRJ\ HJ\-egy

9 9 minta 20 D]RQRV W PHJ UpV]PLQWiEyO ioow $ UpV]PLQWiNDW DODSRVDQ VV]HNHYHUW N pv HEE O D] VV]HNHYHUW PLQWiEyO NE kg-nyi mennyiséget, szárítás után a laboratóriumba szállítottuk. $WDODMPLQWDYpWHOHNLG SRQWMDL ¾ $NtVpUOHWEHiOOtWiVDHO WWiSULOLVWiEODV]LQW mintavétel) ¾ isulolvdwdodmnh]hopvhni SDUFHOOiLUyOD1-a 5 ) ¾ isulolvdwdodmnh]hopvhni SDUFHOOiLUyOD1-a 5 ) ¾ DXJXV]WXVDWDODMNH]HOpVHNI SDUFHOOiLUyOD1-a 5 ) A talajvizsgálatokat az FVM SzBKI kecskeméti talajtani laboratóriumában végezték. A talaj könnyen oldható magnéziumtartalma meghatározásánál összehasonlítási céllal három módszert is alkalmaztunk úgy, mint: I. Schachtschabel eljárás, mérés AAS készüléken II. KCl-os extrakciós módszer, mérés AAS készüléken III. EUF * módv]hu 0J 0J,0J,,0J,,,0J ). Mg * V] U SDStUUyOOHROGRWWNDWyGRQNLYiOWPDJQp]LXP KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK MATEMATIKAI ÉRTÉKELÉSE: A talajvizsgálati eredmények értékelését a párhuzamos minták mérési puwpnhle O NpS]HWW iwodjpuwpnhn VV]HKDVRQlításával végeztük el. A többi vizsgált paraméter eredményadatait SVÁB (1981) alapján, varianciaanalízissel értékeltük ki. A kiértékeléshez a Csongrád megyei 1 YpQ\ pv 7DODMYpGHOPL 6]ROJiODW PXQNDWiUVD 5HJ V $QWDOQp iowdo VisualBasic programnyelven készített, Windows 98 alatt futó számítógépes programot használtunk.

10 10 3. Eredmények, megállapítások DJQp]LXPWUiJ\i]iVKDWiVDDWHUPpVPHQQ\LVpJpUHPLQ VpJpUH A három év kísérleti eredményei alapján D V] O WHUPpV PHQQ\LVpJL pv PLQ VpJL SDUDPpWHUHLQHN alakulása tekintetében az alábbi összefoglaló megállapításokat tehetjük: A fürttermés mennyiségében a nagyobb adagú talajkezelések (30- NJKD HVHWpEHQ pu]pnhokhw V]iPRWWHY Q YHNHGpV $ lombkezelés általában nem növelte a termés mennyiségét. A 10 és 20 kg/ha-os talajkezelésekkel kombinálva azonban szinergista hatás ILJ\HOKHW PHJ A mustfok tekintetében is a nagyobb adagú talajkezeléseknél MHOHQWNH]HWW D YL]VJiOW KiURP pye O NHWW EHQ puwpnhokhw növekedés. A lombtrágyázás hatását iwwvhpvlnhu OWWHWWHQpUQLV ennél a paraméternél, a fürttermés mennyiségénél tapasztalt pozitív szinergizmust sem tudtuk igazolni A magnéziumtrágyázás hatására pymiudwwyo I JJ HQ csökkenhet a must titrálható savtartalma, ami a lelágyulásra hajlamos W WHUP KHO\HNHQ D] XWyEEL pyhn LG MiUiVL N U OPpQ\HL N ] WW QHP IHOWpWOHQ ONHGYH] KDWiV $NtVpUOHWLERURNRUJDQROHSWLNXVPLQ VtWpVpQpO a bírálók, a vizsgált KiURP pye O NHWW EHQ D] t]- és aromaanyagok mennyiségében és PLQ VpJpEHQ puh]wek pozitív különbséget a magnézium-kezelések MDYiUD (UHGPpQ\HLQN DODSMiQ WHKiW ~J\ W QLN KRJ\ D PDJQp]LXP WUiJ\i]iVKDWiVDDPXVWpVDERUPLQ VpJpUHpYMiUDWI JJ

11 11 Eredményeinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a magnéziumtrágyázás az alkalmazottgy]lvwyopvirupiwyoi JJ HQ pozitívan hatott DV] O Q YpQ\I UWWHUPpVpUHHJ\HVpYMiUDWRNEDQDPXVWFXNRUWDUWDOPiUD valamint a bor érzékszervi értékére Az alkalmazott magnézium utánpótlási módszerek hatása a hiánytünetek mérséklésére A lombozatoq pu]pnhokhw PDJQp]LXP-hiánytünetek mértékének V]iPV]HU VtWpVpUH YpJ]HWW ERQLWiOiVDLQN HUHGPpQ\HLW YDULDQFLDDQDOt]LVVHO kiértékelve megállapíthattuk, hogy: $YDULDQFLDDQDOt]LVVRUiQDNpWWpQ\H] N ] OFVDND]Ä$ WpQ\H] WDODMNH]HOpV N O QE ] Gyzissal) esetében sikerült statisztikailag igazolni a különbségeket. Mindhárom évben szignifikánsan kisebb WHKiW NHGYH] talajkezelés. EE V]i]DOpNRV értékeket adott a kg/ha-os $ Ä% WpQ\H] SR]LWtY KDWiViW HJ\LN pyehq VHP VLNHU OW szignifikánsdq LJD]ROQL $ NpW WpQ\H] ÄN OFV QKDWiVD -ban 5%-os, míg 2000-ben 10%-os szinten volt szignifikáns, ugyanakkor 1999-ben ez a hatás sem igazolható A három év adatait együtt értékelve megállapíthatjuk, hogy a ORPER]DWRQ V]HPUHYpWHOH]pVVHO pu]pnhokhw PDJQp]LXPKLiQ\UD XWDOy W QHWHN V] UHW HO WWL ERQLWilásánál a nagyobb dózisú (30-40 kg/ha) talajkezelésnél kaptuqn NHGYH] DODFVRQ\DEE értékeket.

12 A lombkezelés önmagában csak minimális mértékben csökkentette a klorotikus tüneteket, ugyanakkor a kg/ha-os talajkezelések lombkezelt kombinációinál alacsonyabb %-értékben megnyilvánuló pozitív szinergista hatást is érzékelhettünk. Jól szemlélteti a különbségeket a kísérleti terülhwhq D]RQRV LG készített két kép is (1-2. kép). SRQWEDQ.tVpUOHW QN HUHGPpQ\HLE O PHJiOODStWKDWMXN KRJ\ D PDJQp]LXPhiányra utaló tüneteket, 30- NJKD KDWyDQ\DJQDN PHJIHOHO NHVHU Vy WDODMNH]HOpV IRUPiMiEDQ W UWpQ DONDOPD]iViYDO PpUVpNHOKHWM N $ keser VyVORPEWUiJ\i]iV QPDJiEDQHEEHQDWHNLQWHWEHQVHPYiOWRWWDEH DKR]]iI ] WWUHPpQ\HNHW.H]HOpVHNKDWiVDDV] O OHYpOWiSHOHPWDUWDOPiUD A kísérlet keretében végzett levélanalízisek eredményeit összefoglalva az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: A magnézium trágyázás hatására, a levél tápelem-tartalmában a K és Mg esetében lehet egymással ellentétes irányú, szignifikáns változást kimutatni. Ez a hatás azonban csak a talajtrágyázási kezelésekre vonatkozik, a lombtrágyázásra nem.

13 13 1. kép: 10 kg/ha-os talajkezelés, 2. kép: 40 kg/ha-os talajkezelés, lombtrágyázással lombtrágyázás nélkül augusztus eleji állapot

14 A talajkezelések közül a kgmgo/ha-os kezelés esetében emelkedett a levelek Mg tartalma, miközben csökkent ugyanezen kezeléseknél a K érték. A kísérlet körülményei között a levél Ca tartalmára a magnézium trágyázás nem volt befolyással Mindezek, valamint a K/Mg arány változásai arra engednek következtetni, hogy esetünkben a K-Mg-Ca antagonizmus hármasból a K-Mg antagonizmus a domináns $ 0J WUiJ\i]iV 3 IHOYpWHOW VHJtW KDWiVD D NtVpUOHW Nörülményei között nem igazolódott. Nem befolyásolta a magnézium trágyázás a levelek N-, valamint mikroelem-tartalmát sem. Az egyes mikroelemeknél tapasztalható különbségek évjárathatásra YH]HWKHW NYLVV]D $ MHOHQWNH] helyenként súlyos magnéziumhiány oka tehát a levélanalízis tanúsága szerint, a K-Mg antagonizmusban NHUHVHQG A kísérlet körülményei között tapasztalható K túlsúly, feltételezhet HQ D WHOHStWpV HO WW 0J PHQWHV.-P WUiJ\iYDO végzett, nagy adagú (1200 kg K 2 2KD NpV]OHWH] WUiJ\i]iVUD YH]HWKHW YLVV]D

15 DJQp]LXP WUiJ\i]iV KDWiVD D WDODM IHOYHKHW PDJQp]LXP tartalmára és az adszorbeált kationok összetételére A kísérlet keretében végzett talajvizsgálatok eredményeit összefoglalva az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: Annak ellenére, hogy a talaj tömegéhez képest, a kísérlet keretében NLMXWWDWRWW P WUiJya mennyisége rendkívül kicsi, a magnézium trágyázás hatását a talamihoyhkhw 0JWDUWDOPiUD a nemzetközileg elterjedt Schachtschabel és a hazánkban általánosan alkalmazott KCl-os módszerrel, a nagyobb dózisú kgmgo/ha kezeléseknél nyomon lehet követni Az egyes módszerekhez megállapított határértékeket mechanikusan alkalmazva, a Schachtschabel és a KCl-os módszer esetében NHGYH] NpS UDM]ROyGRWW NL D WDODM PDJQp]LXP HOOiWRWWViJiUyO PtJ az EUF módszer optimum alatti ellátottságot is jelzett Vizsgálataink szerint, a kísérlet körülményei között, a magnéziumtrágyázás hatására, ha szerény mértékben is, de HJ\pUWHOP HQQ YHNV]LND0JLRQRNDUiQ\DD]6-értéken belül.

16 16 4. Új kutatási eredmények 4.1. $ NtVpUOHWL WHU OHWKH] KDVRQOy DGRWWViJ~ V] O WHU OHWHNHQ magnéziumhiányra utaló tünetek megjelenése esetén, fenntartó trágyázás keretei között szükség lehet magnézium utánpótlásra akkor is, ha a talajvizsgálati eredmények alapján a terület talajának magnézium ellátottsága a jó kategóriába sorolható Megállapítást nyert, hogy a vizsgált magnézium-trágyázási mygv]huhn N ] O D NHVHU Vy WDODMNH]HOpV IRUPiMiEDQ W UWpQ IHOKDV]QiOiViYDO pukhw HO NHGYH] HUHGPpQ\ PLN ]EHQ D NHVHU VyV ORPEWUiJ\i]iV QPDJiEDQ NHYpVQHN EL]RQ\XOW D V] O PDJQp]LXP igényének kielégítéséhez A talajkezelésnél, kgmgo/ha felhasználása esetén HJ\pUWHOP HQ PpUVpNHOKHW HN D ORPER]DWRQ D KLiQ\W QHWHN Q YHNV]LN D I UWWHUPpV PHQQ\LVpJH pv pymiudwwyo I JJ HQ MDYXOKDW D PXVWpVDERUPLQ VpJH 4.4. Eredményeink értelmezésénél arra a következtetésre jutottunk, hogy a magnéziumtrágyázás must év D ERUPLQ VpJUH J\DNRUROW SR]LWtY KDWiVDHOV VRUEDQD]DV]iO\RVQ\DU~pYMiUDWRNEDQpUKHW WHWWHQ 4.5. $ NtVpUOHWL ERURN RUJDQROHSWLNXV PLQ VtWpVH VRUiQ PHJiOODStWiVW Q\HUW KRJ\ pymiudwwyo I JJ HQ D] t] DURPDDQ\DJRN PHQQ\LVpJpUH pv PLQ VpJpUHYDQSR]LWtYKDWással a magnéziumtrágyázás.

17 17 5. Javaslatok A kísérletekben szerzett tapasztalataink, eredményeink alapján, a gyakorlat számára az alábbi javaslatokat fogalmazhatjuk meg: 5.1. $ NtVpUOHWL WHU OHWKH] KDVRQOy DGRWWViJ~ V] O WHU OHWHNHQ D magnéziumhiány tüneteinek mérséklésre, ill. megszüntetésére kgmgo/ha hatóanyagnan PHJIHOHO NHVHU Vy DONDOPD]iViW javasoljuk A magnézium trágyázást évente, a fenntartó trágyázás keretein belül, WDYDVV]DOFpOV]HU HOYpJH]QL$NHVHU VyWiSULOLV végén a talajfelszínre javasoljuk kiszórni, majd sekélyen munkáljuk be LYHO D V] O.-igényére tekintettel továbbra is számolnunk kell a V] O WHOHStWpVHN HO WW D WDODM WXODMGRQViJDLYDO pv D Q YpQ\ LJpQ\HLYHO VV]KDQJEDQ PHJYDOyVtWRWW MHOHQW VPpUWpN.-P WUiJ\i]iVVDO D NRQNUpW kiolxp P WUiJ\DIpOHVpJ PHJYiODV]WiViQiO D MHOHQOHJL J\DNRUODWWDO V]HPEHQ HO WpUEH MDYDVROMXN KHO\H]QL D 0J-tartalmú K-P WUiJ\iN felhasználását. Közülük is a káliumot szulfát formájában tartalmazó Patentkáli, ill. Káli-magnézia (MgSO 4, K 2 SO 4 ) felhasználásával enyhíthetnénk a nagyadagú K trágyázás kiváltotta káros hatásokat.

18 18 6. Az értekezés témaköréhez kapcsolódó tudományos N ]OHPpQ\HNHO DGiVRN. OI OGLLGHJHQQ\HOY OHNURUiOWIRO\yLUDWEDQPHJMHOHQWN ]OHPpQ\ 1. J. MÁJER (2004): Magnesium supply of the vineyards in the Balaton-highlands. Acta Horticulturae (közlésre elfogadva) Hazai lektorált folyóiratokban megjelent dolgozatok: 1. MÁJER J. (2004):Magnézium - WUiJ\i]iV KDWiVD D V] O WHUPpV mennyiségére PLQ VpJpUH D ERURN pu]pnv]huyl puwpnpuh Borászati Füzetek, Budapest szám. Kutatási rovat: 1-7. p. 2. MÁJER J. (2004): Magnézium - WUiJ\i]iVKDWiVDDV] O OHYpOWiSHOHPtartalmára és a hiánytünetek megszüntetésére. Kertgazdaság, Budapest (1) p. Konferencia kiadványokban megjelent közlemények: 1. MÁJER J. (1999): Magnézium-WUiJ\i]iV KDWiVD D V] O Q YpQ\ WHUPpVpQHN PHQQ\LVpJpUH PLQ VpJpUH D PDJQp]LXP-hiányra YLVV]DYH]HWKHW KLiQ\W QHWHN PHJMHOHQpVpUH XLI. GEORGIKON napok, Keszthely, szeptember 23- ³$JUiUM Y QN D PLQ VpJ FtP NRQferencia posztereinek összefoglalói. 176 p. 2. MÁJER J. MIKLÓS E. (2000): Magnézium trágyázás hatása a WDODM N O QE ] PyGV]HUHNNHO PHJKDWiUR]RWW IHOYHKHW magnézium tartalmára. XLII. GEORGIKON napok, Keszthely, szeptember "Az agrár-termékpiacok és környezetük" FtP NRQIHUHQFLD HO DGiVDLQDN pv SRV]WHUHLQHN VV]HIRJODOyL p.

19 19 3. MÁJER J. (2000): Magnézium trágyázási kísérletek eredményei a Badacsonyi borvidéken. (O Ülésszakon. Budapest, 2000.november 6-7. A LIPPAY JÁNOS DGiV D /,33$< -È126 7XGRPiQ\RV 7XGRPiQ\RV hopvv]dn HO DGiVDLQDN pv SRV]WHUHLQHN VV]HIRJODOyL p. 4. MÁJER J.(2001): 6] O OWHWYpQ\HN 0J-trágyázására irányuló kísérletek eredményei Badacsonyban. XLIII. Georgikon Napok. Keszthely, szeptember "Vidékfejlesztés - Környezetgazdálkodás - 0H] JD]GDViJ FtP WXGRPiQ\RV konferencia kiadványa. II. kötet, p. 5. J. MÁJER (2003): Magnesium supply of the vineyards in the Balaton-highlands. Oral presentation. 1 st ISHS Symposium on Grapevine Growing, Commerce and Research Lisbon 30 June-3 July 2003.; Abstract Book,. 54. p. 6. MÁJER J. (2003): 6] O OWHWYpQ\HN 0J XWiQSyWOiVD Poszter. A /LSSD\ -iqrv 7XGRPiQ\RV hopvv]dn HO DGiVDLQDN pv SRV]WHUHLQHN összefoglalói. Budapest, november p. Pályázatok, kutatási jelentések: 1. DIÓFÁSI L. MÁJER J. (2000):,QWHJUiOW V] O WHUPHV]WpVL technológiák egyes elemeinek továbbfejlesztése a Balatonfelvidéken. Altéma: $ V] O OWHWYpQ\HN PDJQp]LXP-hiánytüneteit PpUVpNO WHFKQROyJLiN NLGROJR]iVD IHMOHV]WpVH FVM Agrár K+F pályázat, FVM SzBKI, Pécs. Beszámoló jelentés, p. (O DGiVRN 1. MÁJER J. (1998): $ V] O PDJQp]LXPWUiJ\i]iViYDO NDSFVRODWRV kísérleti tapasztalatok. (O DGiV D 3pFVL $NDGpPLDL %L]RWWViJ 0H] JD]GDViJL6]DNEL]RWWViJD7DODMHU JD]GiONRGiVL0XQNDEL]RWWViJ ülésén. Pécs, október MÁJER J. (2003): $] LQWHJUiOW V] O WHUPHV]WpVL PyGV]HUHN fejlesztése Badacsonyban. (O DGiV D] 07$ 3$% 1 YpQ\RUYRVL Munkabizottsága és az MTA VEAB Növényvédelmi Munkabizottsága

20 20 és az FVM SZBKI Badacsony közös rendezvényén, aä6] O LQWHJUiOW WHUPHV]WpVH FtP WXGRPiQ\RV OpVHQ%DGDFVRQ\iSULOLV 3. MÁJER J. (2003): $ V] O Q YpQ\ 0J WiSOiONR]iVL ]DYDUDLQDN enyhítését célzó kísérletek Badacsonyban. (O DGiV D 0DJ\DU 1 YpQ\pOHWWDQL7iUVDViJN ]J\ OpVpQ%XGDSHVWPijus Lektorált folyóiratokban megjelent egyéb közlemények 1. *< 5))<1e 02/1È5 - - MÁJER J. (1998): Ragadozó atkák EHWHOHStWpVH EDGDFVRQ\L V] O OWHWYpQ\HNEH Növényvédelmi Tanácsok. Mosonmagyaróvár, VII. évf október; p. 2. DIÓFÁSI L. MÁJER J. (1999): A filoxéra levéllakó alakjának NiUWpWHOH HXUySDL V] O IDMWiNRQ Növényvédelmi Tanácsok. Mosonmagyaróvár, VIII. évf május; p. 3. *< 5))<1e02/1È5-- MÁJER J. NÉMETH CS. (2000): A V] O NiUWHY DWNiN HOOHQL YpGHNH]pV UDJDGR]y DWNik betelepítésével. Agrofórum. 11. évf. 4. szám; p. 4. DIÓFÁSI L. MÁJER J. (2001): $.pnq\ho IDMWD YDOyV értékeinek feltárása Badacsonyban. Kertgazdaság. Budapest, (3.); 1-9. p. 5. GYÖRFFYNÉ MOLNÁR. J. MÁJER J. NÉMETH CS. (2003): A filoxéud OHYpOODNy DODNMiQDN NiUWpWHOH HXUySDL V] O IDMWiNRQ Növényvédelmi Tanácsok. XII. évf., 3. szám, p. 6. MÁJER J. VARGA P. (2003): A Balaton-felvidéki Nemzeti Park WHU OHWpQ NHOHWNH] V]HUYHV KXOODGpNRN QiG ViV V]ROLGiJy IHOKDV]QiOiVD V] O OWHWvényekben, talajtakarásra. Növényvédelmi Tanácsok. XII. évf., 6. szám, p. 7. NÉMETHY L. SZABÓ I. MÁJER J. NÉMETH CS. (2003): Szerves hulladékok (sás, nád, szolidágó) talajtakaró anyagként való

21 21 felhasználásának hatása a talajnedvességre, talajtömörségre és a terítés technológiájára. Növényvédelmi Tanácsok. XII. évf., 11. szám, p. 8. G. GYÖRFFYNÉ JAHNKE - J. KORBULY - J. MÁJER (2003): Izoenzymatic Characterisation of Some Grapevine Cultivars Bred in Badacsony. Acta Horticulturae Number 603, Volume p. 9. G. GYÖRFFYNÉ JAHNKE - J. MÁJER (2003): Results of the Experiments for the Impromevent of the Fertilisation of the )XQFWLRQDO )HPDOH )ORZHUHG *UDSHYLQH &XOWLYDU Ä.pNQ\HO Acta Horticulturae Number 603, Volume p. 10. G. GYÖRFFYNÉ JAHNKE J. KORBULY J. MÁJER (2003): Isoenzyme polymorphism of some grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars. Acta Horticulturae (közlésre elfogadva) 11. P. VARGA - J. MÁJER (2003): Use of organic wastes for soilcovering of vineyards. Acta Horticulturae (közlésre elfogadva)

22 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. $NXWDWiVHO ]PpQ\HLFpONLW ]pvhn 3 2. Kísérletek helye, körülményei, anyaga és módszere 5 3. Eredmények, megállapítások Magnéziumtrágyázás hatása a termés mennyiségére, PLQ VpJpUH Az alkalmazott magnézium utánpótlási módszerek hatása a hiánytünetek mérséklésére H]HOpVHNKDWiVDDV] O OHYpOWiSHOHPWDUWDOPiUD DJQp]LXPWUiJ\i]iVKDWiVDDWDODMIHOYHKHW PDJQp]LXP tartalmára és az adszorbeált kationok összetételére Új kutatási eredmények Javaslatok Az értekezés témaköreihez kapcsolódó tudományos N ]OHPpQ\HNHO DGiVRN 18

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p.

1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2, Kutatási rovat 1-4. p. Publikációs és oktatási tevékenységünk: Lektorált folyóiratban megjelent publikációk: 1) MÁJER J. LAKATOS A. GYÖRRFYNÉ JAHNKE G: (2007): A Furmint fajta helyzete Magyarországon. Borászati Füzetek 2007/2,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Publikációs és oktatási tevékenységünk:

Publikációs és oktatási tevékenységünk: Publikációs és oktatási tevékenységünk: Kutatóintézet lévén, az éves munka egyik fontos értékmérője kollégáink publikációs tevékenysége. Az alábbiakban felsoroljuk az intézeti munkatársak elmúlt évben

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2008. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 1. Szervezeti kérdések: Intézetünk 2008. március 15-ig FVM fenntartású, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézményként

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója 1. Szervezeti keretek: Az átszervezésekkel teli korábbi évek után a 2009-es évünk, szervezeti szempontból a stabilitás évének nevezhető.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János)

PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János) PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János) 1.) MÁJER J. (1983): A talaj és levél könnyen oldható N-tartalmának változása Nitrogén műtrágyázás hatására, almagyümölcsösben. TDK dolgozat és diplomaterv. Kertészeti Egyetem,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A PE AC SzBKI, Badacsony 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója A PE AC SzBKI, Badacsony 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója Az Intézet Egyetemhez történő átszervezését követően a 2008. 2009. és 2010. években gyakorlatilag teljesítette a vele szemben megfogalmazott

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY. Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola. Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR, KESZTHELY Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár Témavezető: Dr. KOCSIS LÁSZLÓ egyetemi tanár Dr. KOZMA PÁL

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Termesztéstechnológia fejlesztés

Termesztéstechnológia fejlesztés Termesztéstechnológia fejlesztés Kutatási programok és pályázatok 1. A hegyvidéki minõségi borszõlõtermesztés fajtaösszetételének és technológiájának fejlesztése A mennyiség és minõség összefüggése Korszerû

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

vitihill@mail.iif.hu 1 Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony, tudományos

vitihill@mail.iif.hu 1 Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony, tudományos Györffyné Jahnke Gizella 1 - Knolmajerné Szigeti Gyöngyi 2 - Németh Csaba 3 - Májer János 4 Egy új szőlőtermesztési módszer a D.M.R. alkalmazása természetesen magas cukortartalmú borok előállítása céljából

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei FONTOSABB AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSBEN Hornok Mária Témavezető: Prof. Dr. Pepó Péter MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Hankóczy

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

4432 Nyíregyháza, Csongor utca 84. Adószám: 20585028-1-15 Cégjegyzékszám: 15-06-087225 Telefon: 30/3832816

4432 Nyíregyháza, Csongor utca 84. Adószám: 20585028-1-15 Cégjegyzékszám: 15-06-087225 Telefon: 30/3832816 4432 Nyíregyháza, Csongor utca 84. Adószám: 20585028-1-15 Cégjegyzékszám: 15-06-087225 Telefon: 30/3832816 1. Előzmények A kertészeti termelésben a növények genetikai potenciáljának maximális kihasználása

Részletesebben

A mustok összetételének változtatása

A mustok összetételének változtatása Mustjavítás A mustok összetételének változtatása Savtartalom növelése meghatározott régiókban és években alkalmazható az EU országaiban Száraz és meleg éghajlaton vagy évjáratokban válhat szükségessé lelágyulásra

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ

A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ A SZULFÁTTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉRE ÉS BELTARTALMI ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KALOCSAI RENÁTÓ MOSONMAGYARÓVÁR 2003 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG-

Részletesebben

Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region

Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region Májer János 1 Györffyné Jahnke Gizella 2 Knolmajerné Szigeti Gyöngyi 3 Új szőlőfajták a Balatoni Borrégióban New grapevine varieties at Balaton Wine Region majerj@mail.iif.hu gjahne@mail.iif.hu knol@mail.iif.hu

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben

Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Kökény Mónika 1 Tóth Zoltán 2 Hotváth Zoltán 3 - Csitári Gábor 4 Mikrobiális biomassza és a humuszminőség alakulása trágyázási tartamkísérletben Development of microbial biomass and humus quality in a

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 6. A műtrágyák és kijuttatásuk agronómiai ill. agrokémiai szempontjai 6.1. A műtrágyák

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM Ph.D. DOLGOZAT TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

A PE AC SzBKI, Badacsony évben megjelentett, előadott publikációinak listája

A PE AC SzBKI, Badacsony évben megjelentett, előadott publikációinak listája A PE AC SzBKI, Badacsony 2009. évben megjelentett, előadott publikációinak listája 1.) JAHNKE G. - MÁJER J., LAKATOS A. - GYÖRFFYNÉ MOLNÁR J. - DEÁK E., - STEFANOVITSNÉ BÁNYAI É. - VARGA P. (2009): Isoenzyme

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János)

PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János) PUBLIKÁCIÓS LISTA (Májer János) 1.) MÁJER J. (1983): A talaj és levél könnyen oldható N-tartalmának változása Nitrogén műtrágyázás hatására, almagyümölcsösben. TDK dolgozat és diplomaterv. Kertészeti Egyetem,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA

AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE ÉS A GYOMOSODÁSRA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ISKOLA VEZETŐ DR. GÁBORJÁNYI RICHARD MTA DOKTORA AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A KULTÚRNÖVÉNYEKRE

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Pincészet rövid bemutatása

Pincészet rövid bemutatása Pincészet rövid bemutatása A pincészetet Dr. Porgányi Gyula kertészmérnök alapította, gazdagítva ezzel is Tokaj hegyalja mozaikszerűen épülő és szépülő szőlészetét és borászatát. Feladatunk, a hagyományokhoz

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben