Laboratóriumi gyakorlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Laboratóriumi gyakorlatok"

Átírás

1 Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA KÜSZÖBFESZÜLTSÉG MEGHATÁROZÁSA TIPIKUS H ÉS L FESZÜLTSÉGSZINTEK MEGHATÁROZÁSA A BEMENETEN MEGENGEDETT H SZINTTARTOMÁNYOK MEGHATÁROZÁSA ZAJTARTALÉK MEGHATÁROZÁSA AZ I BE =F(U BE ) BEMENETEI FESZÜLTSÉG-ÁRAM JELLEGGÖRBE VIZSGÁLATA SZTATIKUS ÁRAMFELVÉTEL MEGHATÁROZÁSA J(/7(5-('e6,,' 0e5e6( *<%5%6 26=&,//È7255$/ NYITOTT KOLLEKTOROS KIMENET VIZSGÁLATA A LASSÚ BEMENETI JELVÁLTOZÁSOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA H,6=7(5e=,6(6 È79,7(/, )h**9e1<%,19(57(5(. 9,=6*È/$7$ BEMUTATÓ GYAKORLATOK KAPUHÁLÓZATOK JELSZINTJEINEK MEGHATÁROZÁSA KÉTSZINTES HÁLÓZAT VIZSGÁLATA A +0e56e./(79È/72=È6 +$7È6È1$. 9,=6*È/$7$ DINAMIKUS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL MEGHATÁROZÁSA KAPUKBÓL KIALAKÍTOTT KVARC-OSZCILLÁTOR VIZSGÁLATA KAPUKBÓL KIALAKÍTOTT JELFORMÁLÓK VIZSGÁLATA KAPUKBÓL FELÉPÍTETT ÓRAGENERÁTOR VIZSGÁLATA

3 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK A vizsgálat tárgya: A vizsgálat célja: /RJLNDLiUDPN UFVDOiGRNDODSMHOOHP]LQHN bemutatása A digitális áramkörök néhány fontosabb P&N GpVLSDUDPpWHUpQHNPHJKDWiUR]iVD Az állományok helye: C:\MC5DEMO\LACS\BV\ 1.1 Inverter átviteli függvényének meghatározása $] 0& LQGtWiViW N YHWHQ töltse be a BV_01.CIR állományt. A EHW OWpV HUHGPpQ\HNpQW D NpSHUQ\Q PHJMHOHQLN D] iwylwhol I JJYpQ\ felvételére szolgáló kapcsolás: 3. lépés $]RQRVtWVD D EH pv D NLPHQHWL YiOWR]yNDW HOHPH]]H D P&N GpVW $] LQYHUWHU EHPHQHWL IHV] OWVpJpW D 9 MHO& JHQHUiWRU V]ROJiOWDWMD D] 5 MHO]pV& HOOHQiOOiV D] LQYHUWHU NLPHQHWL WHUKHOpVH $] U ki =f(u be ) átviteli függvény U be I JJHWOHQ YiOWR]yMiW D %( MHO& SRQWRQ D] U ki I JJ YiOWR]yWSHGLJD.,MHO&SRQWRQPpUM N$EDOIHOVVDURNEDQOpYIHOLUDW arra hívja fel a figyelmet, hogy a be- és a kimeneti feszültségek közötti függvénykapcsolatot DC analízissel kell vizsgálni! (Az átviteli függvény a be- és a kimeneti feszültség állandósult állapotú értékei közötti kapcsolatot írja le!) Válassza ki a DC analízist! Vizsgálja meg az ennek eredményeként PHJMHOHQ '& $QDO\VLV OLPLWV DEODN WDUWDOPiW )LJ\HOMH PHJ PLO\HQ YL]VJiODWLSDUDPpWHUHNYDQQDNEHiOOtWYD$]RQRVtWVDPLO\HQNH]GpV végérték között változtatjuk a bemeneti feszültséget, hány 4

4 Gyakorlatok feszültségértékkel vesszük fel az U ki =f(u be ) MHOOHJJ UEpW PLO\HQ MHO& PpUSRQWRNRQ PLO\HQ IHV] OWVpJWDUWRPiQ\EDQ PpUpVKDWiUEDQ PLO\HQ N UQ\H]HWLKPpUVpNOHWHWEHiOOtWYDPpUM NDYL]VJiOWIHV] OWVpJHNHW 4. lépés +D V] NVpJHV SO D PpUSRQWRN D]RQRVtWiVD pughnpehq D] ) JRPE lenyomásával visszatérhet a kapcsolási rajzot tartalmazó ablakba. $EHiOOtWiVRNiWWHNLQWpVpWN YHWHQD581JRPEUDNDWWLQWiVVDOindítsa el a szimulációt! Az eredmény : 1.2 Küszöbfeszültség meghatározása Az U K küszöbfeszültség az átviteli függvénynek az a pontja, ahol U be = U ki. Ha az U ki =f(u be ) átviteli függvény koordinátarendszerébe berajzoljuk az U ki =U be egyenest, a két görbe metszéspontja éppen U K. Az egyenes berajzolását a szimulátor rajzoló eszközeit használva FpOV]HU&HOYpJH]QL.DWWLQWVRQD JRPEUDpVDNpSHUQ\QPHJMHOHQ 5

5 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK UDM]ROy PHQ EO YiODVV]D NL D /LQH PHQ SRQWRW ÈOOtWVD D NHUHV]W alakúvá váló kurzort a koordinátarendszer origójába, nyomja le az egér bal gombját, majd mozgassa úgy az egeret, hogy a 0,0 pontból induló egyenes másik végpontja az U be =5V, U ki =5V pontba kerüljön: A U K küszöbfeszültség pontos értékét a nyomógombbal aktivált és a görbék metszéspontjára állított kurzor segítségével határozza meg! 1.3 Tipikus H és L feszültségszintek meghatározása Határozza meg azt az U be értéket, amely alatt U ki már nem változik, majd azt az U be értéket, amely felett U ki puwpnhioodqgyqdnwhnlqwkhw $]iwylwholi JJYpQ\HO]HNEHQOHtUWPyGRQW UWpQPHJKDWiUR]iVD 6

6 Gyakorlatok A funkció alkalmazásával jelölje meg a meghatározott pontokat! A NXU]RUP&YHOHWHN DODWW D MREE iwwhnlqwkhwvpj pughnpehq FpOV]HU& D raszterháló kirajzolását a gombbal letiltani. (A gomb ismételt lenyomásával a háló újra kirajzoltatható.) A bemeneten megengedett L szinttartomány U blm IHOV KDWiUpUWpNpQHN meghatározása A C4000 (CMOS) család bemeneti L tartományának azon U blm IHOV KDWiUpUWpNpWNHOOPHJKDWiUR]QLDPHO\QpOD]LQYHUWHUHUVtWpVH A u = 1! Az U ki =f(u be ) iwylwhol I JJYpQ\W D] HO]HNEHQ OHtUW PyGRQ NHOO felvenni, majd a függvény U be <U K szakaszán meg kell keresni azt a pontot, ahol A u = 1. Ez utóbbit az jellemzi. hogy az ehhez a ponthoz K~]RWWpULQWPHUHGHNVpJHm = -1. m = -1PHUHGHNVpJ&HJ\HQHVDUDV]WHUKiOypVD gombbal aktiválható JUDILNDLHV]N ] NDONDOPD]iViYDOHJ\V]HU&HQEHUDM]ROKDWy(]WN YHWHQ már csak azt kell megkeresni, hogy az az átviteli függvény mely pontjára LOOHV]WKHW +D D gomb lenyomása után az egyenesre kattintunk, DNNRU D] QPDJiYDO SiUKX]DPRVDQ WHWV]OHJHV KHO\UH YRQV]ROKDWy illesztése könnyen megvalósítható. 3. lépés $] pulqw LOOHV]WpVH XWiQ D EHPHQHWL IHV] OWVpJ NHUHVHWW U blm értékét a kurzor segítségével lehet lemérni. A fenti ábrán a bal oldali kurzorhoz WDUWR]y QXPHULNXV NLMHO] U be = 0.8 V és U ki = 3.3 V értéket mutat. (OEELDEHPHQHWHQ/V]LQWNpQWPHJHQJHGHWWIHV] OWVpJWDUWRPiQ\IHOV határa: U blm, utóbbi pedig a kimeneti H szinttartomány alsó határa: U khm. Az U be = U blm feszültségnél az inverter A u = U be / U ki NLVMHO& HUVtWpVH HJ\VpJQ\L D] DODFVRQ\DEE U be értékeknél A u < 1. A 7

7 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK OHJURVV]DEEOHJPDJDVDEE/EHPHQHWLV]LQWKDWiViUDpUWHOHPV]HU&HQD OHJURVV]DEEOHJDODFVRQ\DEE+NLPHQHWLV]LQWiOOHO 1.4 A bemeneten megengedett H szinttartomány alsó határértékének meghatározása A bemeneti H tartomány azon U bhm alsó határértékét kell meghatározni, amelynél az inverter A u = U be / U ki NLVMHO&HUVtWpVH A u = 1! $IHODGDWD]HO]YHOWHOMHVHQDQDOyJD]RWWHOPRQGRWWDNQDNPHJIHOHOHQ oldható meg: $] pulqw LOOHV]WpVH XWiQ D EHPHQHWL IHV] OWVpJ NHUHVHWW U bhm értéke NXU]RU VHJtWVpJpYHO OHPpUKHW $ IHQWL ieuiq D EDO ROGDOL NXU]RUKR] WDUWR]yQXPHULNXVNLMHO]U be = 1.44 V és U ki = 0.1 V értéket mutat. (OEELDEHPHQHWHQ+V]LQWNpQWPHJHQJHGHWWIHV] OWVpJWDUWRPiQ\DOVy határa: U bhm XWyEEL SHGLJ D NLPHQHWL / V]LQWWDUWRPiQ\ IHOV KDWiUD U khm. Az U be = U bhm feszültségnél az inverter A u = U be / U ki NLVMHO& HUVtWpVHHJ\VpJQ\LPDJDVDEEU be értékeknél A u < 1. A legrosszabb OHJDODFVRQ\DEE + EHPHQHWL V]LQW puwhohpv]hu&hq D] / ioodsrw~ NLPHQHWOHJURVV]DEEOHJPDJDVDEEV]LQWMpWiOOtWMDHO 1.5 Zajtartalék meghatározása $] HO] YL]VJiODWRNNDO PHJKDWiUR]RWW NL pv EHPHQHWL V]LQW KDWiUpUWpNHNEOD]DMWDUWDOpNV]iPV]HU&pUWpNpWD] U ZL = U blm - U klm összefüggésekkel lehet kiszámolni. U ZH = U khm - U bhm 8

8 Gyakorlatok 1.6 Az I be =f(u be ) bemenetei feszültség-áram jelleggörbe vizsgálata Az I be =f(u be ) bemeneti karakterisztika a logikai áramkör terhelési MHOOHP]LQHNPHJKDWiUR]iViQDNDODSMD,GHiOLVHVHWEHQD]U be bemeneti feszültség változásának hatására az I be bemeneti áram nem változik. A CMOS áramkörcsaládoknál ez gyakorlatilag teljesül, a bipoláris EHPHQHW&HNQpOQHP(]XWyEELDNN ] OD)$6777/FVDOiGMHOOHP]LW vizsgáljuk. Töltse be a BV_02.CIR állományt. A kapcsolás alapján gondolja végig, hogyan, milyen analízist alkalmazva, milyen vizsgálati paraméterekkel venné fel a keresett I be =f(u be ) függvényt.,qgtwvdhod'&dqdot]lvw$v]lpxoiflyhowwyl]vjiomdphjd]$qdo\vlv Limits ablak beállításait. Vesse össze azokat az Ön által kigondoltakkal!,qgtwvdhodyl]vjiodwrwpdmghohph]]hd PHJMHOHQ J UEpW +DWiUR]]D PHJ D J UEH MyO HON O Q O V]DNDV]DLKR] WDUWR]y I be,,u be párokat (bemeneti munkapontokat), majd ennek alapján a munkapontokhoz tartozó R be = Ube/ I be bemeneti-ellenállás értékeket. A munkapontok meghatározásához használja a kurzor-funkciókat: a 3. lépés kurzort a gombbal aktiválható ablakkal állítsa pontosan a vizsgálni kívánt U be értékre. Látható, hogy a jelleggörbe lineáris szakaszokból áll. Ezeken belül R be állandó. A fenti ábrán U be1 = 0V és az U be2 = 1V értékeket állítottunk be. A mért értékek alapján R be = Ube/ I be 1V/0.1mA=10k. A karakterisztika másik jellegzetes (és szintén lineáris) szakasza szemmel láthatóan jóval ideálisabb. Az U be feszültség változásakor I be gyakorlatilag nem változik: U be1 =2V és U be2 = 4V, azaz U be = 2V esetén mindössze Ibe = 2µA az áramváltozás. Ez R be = 1M bemeneti ellenállást jelent! A két tartományt elválasztó, U be =1.56V IHV] OWVpJHQ NLDODNXOy I JJOHJHV J UEHUpV] D ORJLNDL iudpn U átkapcsolását mutatja. Ez a feszültség a bemeneti L és H feszültségtartományokat elválasztó küszöbfeszültség. 9

9 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK 1.7 Sztatikus áramfelvétel meghatározása 7 OWVH EH D %9B&,5 ioorpiq\w (OHPH]]H D PpUNDSFVROiV P&N GpVpW*RQGROMDYpJLJKRJ\DQP&N GLND]PLNHWpVKRJ\DQNHOO mérni, milyen vizsgálati paramétereket kell beállítani! Válassza ki a tranziens analízist és vizsgálja meg a Transient Analysis /LPLWVDEODNEDQPHJMHOHQYL]VJiODWLSDUDPpWHUHNHW9HVVH VV]HH]HNHW DPpUNDSFVROiVHOHP]pVHNRUgQiOWDONLJRQGROWDNNDOpVNHUHVVHPHJD] eltérések lehetséges okait! Indítsa el az analízist! euwpnhomh D PHJMHOHQ HUHGPpQ\HNHW )LJ\HOMH PHJ D] LQYHUWHU WiSiUDP 3. lépés LGI JJYpQ\pQHNDODNXOiViWKDVRQOtWVD VV]HD]iWNDSFVROiVLWUDQ]LHQV HOWWL pv D] D]W N YHWHQ IHQQiOOy iudppuwpnhnhw 0pUMH OH H]HN SRQWRV amplitúdóját! Hogyan határozná meg az átlagos áramfelvétel értékét? 1 0

10 1.8 -HOWHUMHGpVLLGPpUpVHJ\&U&VRV]FLOOiWRUUDO Gyakorlatok 7 OWVH EH D %9B&,5 ioorpiq\w (OHPH]]H D PpUNDSFVROiV P&N GpVpW*RQGROMDYpJLJKRJ\DQP&N GLND]PLNHWpVKRJ\DQNHOO mérni, milyen vizsgálati paramétereket kell beállítani! A kapacitások az VV]HWHWWGLJLWiOLVUHQGV]HUEHQ ]HPHOLQYHUWHUHNWHUKHOpVpWPRGHOOH]LN Válassza ki a tranziens analízist és vizsgálja meg a Transient Analysis /LPLWVDEODNEDQPHJMHOHQYL]VJiODWLSDUDPpWHUHNHW9HVVH VV]HH]HNHW DPpUNDSFVROiVHOHP]pVHNRUgQiOWDONLJRQGROWDNNDOpVNHUHVVHPHJD] eltérések lehetséges okait! Indítsa el a vizsgálatot. $NDSRWWLGI JJYpQ\HOVKDUPDGDDJ\&U&RV]FLOOiFLyMiQDNEHLQGXOiVL IRO\DPDWiW PXWDWMD $ PpUpVW FVDN D PiU ioodqgyvxowqdn WHNLQWKHW állapot jelein szabad elvégezni! Az eredmények pontosságát növeli, ha 11

11 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK D] LGI JJYpQ\ pughnhv UpV]pW D JRPE OHQ\RPiViW N YHWHQ D] egérrel körülhatároljuk. Az egér bal gombját elengedve a kijelölt terület WHOMHV NpSHUQ\PpUHWUH QDJ\tWYD MHOHQLN PHJ ËJ\ D MHOHN PpUHQG SRQWMDLQDNNLMHO OpVHSRQWRVDEEDQpVHJ\V]HU&EEHQPHJYDOyVtWKDWy 3. lépés A t pdp SiUNpVOHOWHWpVDNLUDM]ROWNpWLGI JJYpQ\ EiUPHO\ D]RQRV Ii]LV~ SRQWSiUMDN ] WWPpUKHW+DDNpWSRQWRWDPHO\HNN ] WWDNpVOHOWHWpVW mérjük, a funkcióval jelöljük ki, akkor az eredmény a görbékhez NDSFVROyGYDMHOHQLNPHJDNpSHUQ\Q 1.9 Nyitott kollektoros kimenet vizsgálata 7 OWVHEHD%9B&,5iOORPiQ\W(OHPH]]HDPpUNDSFVROiVW. 1 2

12 Gyakorlatok *RQGROMDYpJLJKRJ\DQP&N GLNDNDSFVROiVPLUHV]ROJiO" $EHiOOtWRWWDXWRPDWLNXVOpSWHWpVS)NH]GpUWpNUOLQGXOYDS)HV lépésközzel négy lépésben végezte el a bemeneti egységugrásra adott válasz meghatározását. Jól látható, hogy még a legkisebb WHUKHONDSDFLWiVHVHWpQLVODVV~DNLPHQHWLMHOYiOWR]iVLVHEHVVpJH *RQGROMD YpJLJ PLO\HQ OHKHWVpJHLQN YDQQDN D NLPHQHWL iwndsfvroivl sebesség növelésére! Változtassa meg a felhúzó-ellenállás értékét és PpUMH OH HQQHN KDWiViW 0LO\HQ DOVy pv IHOV NRUOiWR]y WpQ\H]NHW NHOO figyelembe venni? Mi lehet a következménye a lassú jelváltozásnak? 1.10 A lassú bemeneti jelváltozások hatásának vizsgálata 13

13 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK 3. lépés 4. lépés 7 OWVH EH D %9B&,5 ioorpiq\w (OHPH]]H D PpUNDSFVROiVW Gondolja végig, milyen frekvenciájú és milyen amplitúdójú szinuszos jeleket állítana be a generátorokon, ha a lassan változó hasznos jelekre szuperponálódott zavarójelek hatását szeretné vizsgálni. )RJDOPD]]D PHJ PLO\HQ PyGRQ RNR]KDW KLEiV ORJLNDL P&N GpVW D ODVVDQ YiOWR]y EHPHQHWL MHOOHO VV]HJ]G WW QDJ\IUHNYHQFLiV ]DYDUMHO Milyen bemeneti jel-amplitúdók a leginkább veszélyesek? $ NDSXNRQ EHO O PLO\HQ PyGRQ ioo HO D IHQW HPOtWHWW N U OPpQ\HN között a hibás kimeneti jel? Tervezze meg, milyen mérési módszerrel KDWiUR]QiPHJDNLPHQHWLMHOWRU]XOiVMHOOHP]LW$V]LPXOiWRUUDOPLO\HQ vizsgálati beállítást alkalmazna a feladat megoldására? Ezeket az HONpV] OHWHNHW tumd OH KRJ\ D P&N GPpUNDSFVROiVEDQ DONDOPD]RWW megoldásokkal és beállításokkal össze tudja hasonlítani!,qgtwvdhod]dqdot]lvwpvdphjmhohq7udq]lhqv $QDO\VLV /LPLWV DEODN EHiOOtWiVDLWYHVVH VV]HD]HO]OHJU J]tWHWWWHUYHLYHOHONpS]HOpVHLYHO 5. lépés Elemezze a kapott eredményeket! Módosított vizsgálatokkal határozza PHJDEHPHQHWPLQGNpWLUiQ\~iWPHQHWHNRUHOiOOyNLPHQHWLMHOWRU]XOiV SRQWRVOHIXWiViW+RJ\DQHO]QpPHJDKLEiVP&N GpVW" LV]WHUp]LVHViWYLWHOLI JJYpQ\&LQYHUWHUHNYL]VJiODWD [1] $] HOEEL YL]VJiODW HUHGPpQ\HL PXWDWMiN KRJ\ D ODVVDQ YiOWR]y bemeneti jel viszonylag hosszú ideig tartózkodik a kapu küszöbfeszültségének környezetében. Itt, az átviteli függvény közel OLQHiULV V]DNDV]iQ D NDSX PLQGHQ PXQNDSRQWEDQ QDJ\ HUVtWpVW SURGXNiODNLVEHPHQHWLIHV] OWVpJYiOWR]iVRNDNLPHQHWHQ IHOHUV GYH MHOHQQHN PHJ $ NLPHQHWHQ tj\ PHJMHOHQ ]DYDUMHOFVRPDJRN NRPRO\ P&N GpVL KLEiNDW SURGXNiOQDN *RQGROMXQN DUUD KRJ\ KD D ODVVDQ 1 4

14 Gyakorlatok változó jel egy számláló órajele: a kimeneti zavarok miatt a számláló tartalma a bemeneti impulzusok számánál lényegesen többet mutat! Töltse be és indítsa el a BV_07.CIR állományt. 3. lépés *RQGROMD YpJLJ KRJ\DQ KDV]QiOQi D YL]VJiODW WiUJ\iW NpSH] KLV]WHUp]LVHViWYLWHOLI JJYpQ\&LQYHUWHUWDODVV~pV]DYDUMHOHNNHOWHUKHOW bemeneti jelek fogadására! Töltse be és indítsa el a BV_08.CIR állományt. Vizsgálja meg a beállításokat, majd gondolja végig és rögzítse a várható eredményt. 4. lépés Hasonlítsa össze elképzelését a kapott erdményekkel. Keresse meg az esetleges eltérések okait! 15

15 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK 2. BEMUTATÓ GYAKORLATOK A gyakorlat tárgya: A vizsgálat célja: Digitális áramkörök vizsgálata $P&N GpVLPHFKDQL]PXVEHPXWDWiVDD MHODODNRNYL]VJiODWDDODSYHWGLJLWiOLVWHFKQLNDL mérési feladatok megoldása Az állományok helye: C:\MC5DEMO\LACS\BG\ 2.1 Kapuhálózatok jelszintjeinek meghatározása U ki U ki1 U B U ki2 U be1 = $ NDSXOiQFRW PRGHOOH] LQYHUWHUOiQF PLQGHQ HOHPpQHN NLPHQHWH D N YHWNH] HOHP EHPHQHWpUH NDSFVROyGLN (QQHN HUHGPpQ\HNpQW D OiQF HOV WDJMiQDN U ki1 kimeneti feszültsége egyben a második elem U be2 bemeneti feszültsége is (U be2 = U ki1 ) $ YL]VJiODWRW HJ\V]HU&VtWL KRJ\ minden láncelem az egységinverter tulajdonságait hordozza (az inverterek átviteli függvényei azonosak): U be1 U ki1 =U be2 U ki2 U A 1 2 U B 1 U A U ki = f(u be ) 2-1. ábra 2 U be2 =U ki1 U be f 1 f 2 f n..pwhohp& OiQF NLPHQHWL IHV] OWVpJpQHN meghatározása (1. módszer): Ha az U ki = f(u be ) grafikus formában adott, akkor DUUyO WHWV]OHJHV U be1 -hez tartozó U ki1 HJ\V]HU&HQ OHROYDVKDWy $ OiQF elemének kimenetén az U be1 =U A hatására PHJMHOHQ U ki2 =U B feszültség meghatározásához az átviteli függvényt NpWV]HU NHOO KDV]QiOQXQN (OV] U D] inverteren kialakuló összetartozó U be1,u ki1 IHV] OWVpJSiUWD]LQYHUWHUMHO& munkapontját) kell meghatározni, majd HQQHN LVPHUHWpEHQ D LQYHUWHU MHO& munkapontjának meghatározása adja a keresett U B eredményt. Az ehhez V] NVpJHV P&YHOHWHNHW D] 2-1. ábra szemlélteti: Az U be1 =U A -hoz tartozó U ki1 puwpn D I JJYpQ\J UEpUO közvetlenül leolvasható. Figyelembevéve, hogy U be2 =U ki1, az U ki1 értéket U be2 független változóként a vízszintes tengelyre kell másolni. (]W N YHWHQ D LQYHUWHU MHO]pV& PXQNDSRQWMD pv tj\ D] U ki2 =U B értéke is leolvasható..pwhohp&oiqfnlphqhwlihv] OWVpJpQHNPHJKDWiUR]iVDPyGV]HU Az U ki1 érték leolvasása és vízszintes tengelyre másolása kihagyható, így D] HJpV] IRO\DPDW OHHJ\V]HU&VtWKHW KD D VRUV]iP~ LQYHUWHU iwylwhol J UEpMpW D] HOVMpYHO PHJHJ\H] OpSWpNEHQ GH IHOFVHUpOW I JJ pv független-változókkal megrajzolva az 2-2. ábran látható módon az 1. inverter görbéje mellé helyezzük. Az ábra az 1. sorszámú inverter bemenetére kapcsolt U be1 =U A feszültség hatására a 2. sorszámú inverter 1 6

16 Gyakorlatok NLPHQHWpQPHJMHOHQU ki2 =U B feszültség leolvasását mutatja be. Az így NDSRWWPHJROGiV VV]HVHOQ\pWPHJWDUWyWRYiEELHJ\V]HU&VtWpVpUKHWHO a két különálló koordinátarendszer "egymásba tolásával", a két görbe egyetlen, közös koordináta-rendszerben való ábrázolásával. Ez -egy kicsit precízebben megfogalmazva- azt jelenti, hogy ugyanabba a koordinátarendszerbe, amelyben az U ki = f(u be ) átviteli függvény adott, H]WDI JJYpQ\WI JJpVI JJHWOHQYiOWR]yLWIHOFVHUpOYHLVEHUDM]ROMXN (UHGPpQ\NpQW D NpW LQYHUWHUEO iooy OiQF HUHG iwylwhol MHOOHP]LW összevontan leíró ábrázolást kapunk (2-3. ábra). U ki1 U be1 U ki1 =U be2 U ki2 U A 1 U ki1 = f(u be1 ) U be2 2 U ki2 = f(u be2 ) U B 1 2 U K U K B U A U K U be1 U B U K U ki ábra pWHOHP&OiQF VV]HYRQWiEUi]ROiV.pWHOHP&OiQFNLPHQHWLIHV] OWVpJpQHNPHJKDWiUR]iVDPyGV]HU Az 1. és a 2. sorszámú inverter munkapontjai nem függetlenek egymástól. A kölcsönhatást leíró U be1 U ki1 =U be2 1 2 U be1a U ki2 U ki1 = f(u be1 ) U ki1 = f -1 (U ki2 ) 2 1 U egyenletek grafikus megoldása ugyanazt ki1 = f(u be1 ) az eredményt adja, mint amit a 2. módszerrel kaptunk. (Az f -1 függvény az f U ki2 = f(u be2 ) iwylwhol I JJYpQ\ I JJ pv I JJHWOHQ YiOWR]yLQDN FVHUpMpYHO HOiOOtWRWW függvény, f inverz függvénye.) Az U B U A U K U be1 U ki2 eddigieket úgy lehet összefoglalni, hogy ha az U ki = f(u be ) átviteli függvényt V]RNiVRVDQ pv D I JJYpQ\ I JJ pv független-változóit felcserélve is berajzoljuk egy közös koordinátarendszerbe, akkor a koordináta-rendszer 2-3. ábra PLQGNpWWHQJHO\HNHWWVV]HUHSHWNDS$] HJ\V]HU&VpJPLDWWHJ\HOUHFVDNNpWHOHP&OiQFRWYL]VJiOXQN$I JJ U K U be2 U ki1 U ki = U be 17

17 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK pv I JJHWOHQ YiOWR]yN IHOFVHUpOpVpYHO HOiOOW J UEH U be2 független YiOWR]yMD D I JJOHJHV WHQJHO\UH U ki2 I JJYiOWR]yMD SHGLJ D vízszintesre kerül. Így a vízszintes tengelyen az U be1 és U ki2 feszültségek, DI JJOHJHVHQSHGLJD]U ki1 és U be2 értékek olvashatók le. 2.2 Kétszintes hálózat vizsgálata $] HO] SRQWRNEDQ LVPHUWHWHWW PyGV]HUHN HJ\UpV]W IHOWpWHOH]LN D] inverterek átviteli függvényeinek ismeretét, másrészt szerkesztést igényelnek. Az alábbi kapcsolással ezek nélkül határozzuk meg az VV]HNDSFVROW LQYHUWHUHN NL pv EHPHQHWpQ IHOOpS U be,u ki feszültségpárokat (munkapontokat): $]RQRVtWVD D EH pv D NLPHQHWL YiOWR]yNDW HOHPH]]H D P&N GpVW $] HOVLQYHUWHUEHPHQHWLIHV] OWVpJpWD9,1MHO&JHQHUiWRUV]ROJiOWDWMD$] U ki1 =f(u be ) átviteli függvény U be I JJHWOHQYiOWR]yMiWD%(MHO&SRQWRQ az U ki I JJYiOWR]yNDWSHGLJD.,pVD.,MHO&SRQWRNRQPpUM N$ EDOIHOVVDURNEDQOpYIHOLUDWDUUDKtYMDIHODILJ\HOPHWKRJ\DEHpVD kimeneti feszültségek közötti függvénykapcsolatot tranziens analízissel kell vizsgálni! (Az átviteli függvény a be- és a kimeneti feszültség állandósult állapotú értékei közötti kapcsolatot írja le. Ez a feltétel akkor LV WHOMHV O KD D EHPHQHWL IHV] OWVpJ D] iudpn U N P&N GpVL sebességéhez képest lassan változik!) 9iODVV]D NL D WUDQ]LHQV DQDOt]LVW 9L]VJiOMD PHJ D PHJMHOHQ "Transient Analysis Limits" ablak tartalmát! Figyelje meg, milyen YL]VJiODWL SDUDPpWHUHN YDQQDN EHiOOtWYD $]RQRVtWVD D I JJ pv I JJHWOHQYiOWR]yNDWDIHV] OWVpJHNNH]GpVYpJpUWpNHLW)LJ\HOMHPHJ PLO\HQ MHO& PpUSRQWRNRQ PLO\HQ IHV] OWVpJWDUWRPiQ\EDQ PpUpVKDWiUEDQ PLO\HQ N UQ\H]HWL KPpUVpNOHWHW EHiOOtWYD KiQ\ méréssel vesszük fel az U ki =f(u be ) jelleggörbéket (vizsgálatai során változtassa meg ezt és figyelje a hatást!): 1 8

18 Gyakorlatok Különösen figyelmesen vizsgálja meg a felvenni kívánt függvények I JJpVI JJHWOHQYiOWR]yLQDNEHiOOtWiViW$EHiOOtWiVRNHOOHQU]pVHpV értelmezése után indítsa el a szimulációt! Az eredmény : [1] 5.2. A sorbakapcsolt inverterek közös ki- és bemenetein az A ill B MHO& U be, U ki stabil feszültségpárok (munkapontok) tudnak kialakulni. Ezek az áramkörcsalád tipikus feszültségszintjei. 2.3 $KPpUVpNOHWYiOWR]iVKDWiViQDNYL]VJiODWD Figyelem! $YL]VJiOQL NtYiQW N UQ\H]HWL KPpUVpNOHWWDUWRPiQ\ KDWiUDLW iootwvd EH D] $QDOt]LV /LPLW DEODNEDQ HUUH V]ROJiOy PH] NLW OWpVpYHO (QQHN formátuma: IHOVKDWiU, alsó határ, lépésköz. A 0 o C -70 o C tartományt és 10 o C lépésközt választva indítsa el a vizsgálatot. 7 EEOpSpVWEHiOOtWYDDYL]VJiODW LGHMH DUiQ\RVDQ Q H]pUW IRNR]DWRVDQ ILQRPtWVXN D OpSpVN ]W pv D] HUHGPpQ\WO I JJHQ PyGRVtWVXN D YL]VJiODW SDUDPpWHUHLW &VDN D]RNRQ D KPpUVpNOHWHNHQ pughphv NLV OpSpVN ]WDONDOPD]QLDKRODYL]VJiOWSDUDPpWHUHNYiOWR]iVDMHOHQWV,QGtWVD HO D YL]VJiODWRW pv ILJ\HOMH D] HUHGPpQ\W $ NpSHUQ\Q OiWKDWy KRJ\D]pSSHQIXWyDQDOt]LVPHO\LNEHiOOtWRWWKPpUVpNOHWLpUWpNHQYpJ]L DYL]VJiODWRW+DQHPHOpJNLIHMH]HNDPHJMHOHQJ UEpND gomb 19

19 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK [1] 5.2. EHQ\RPiViYDO D YL]VJiODW IHOI JJHV]WKHW D YL]VJiODWL SDUDPpWHUHN PyGRVtWKDWyNÒMUDLQGtWiVNRUHJ\WHOMHVHQ~MYL]VJiODWLFLNOXVNH]GGLN 3. lépés U be (k) U K U H U ki (k)* U L Általánosítá s U L A 74ALS04 inverterek vizsgálatának eredménye jól mutatja, hogy az összekapcsolt inverterek U K küszöbfeszültsége és az inverterek kölcsönhatásával kialakuló U L és U H MHOV]LQWHN KPpUVpNOHWI JJHN $ függés mértékét a kurzorok segítségével kell meghatározni. $NpW HOHP& OiQF YL]VJiODWDNRU EHYH]HWHWW JUDILNXV ieui]roiv HJ\V]HU& A 0 U ki = U be U ki0 =U be1 U ki = f(u be ) páratlan sorszámúak k * U K C 1 U ki1 = U be ábra 2 U ki2 = U be3 U ki = f(u be )páros sorszámúak k U H B 3 U ki3 U be (k)* U ki (k) továbbfejlesztésével a kapuhálózatok jelfolyamatai is N QQ\HQ N YHWKHWN $] általánosítás lényege az, hogy a láncon továbbhaladó jel egymást N YHW NLPHQHWHNUH J\DNRUROW hatása (2-4. ábra DNNRU N YHWKHW ha az összes inverter átviteli függvényét egyazon koordinátarendszerben ábrázoljuk. Ha ezt (a NpWHOHP& OiQF YL]VJiODWDNRU PiU alkalmazott módszert) úgy valósítjuk meg, hogy a k *, (k+1) *, (k+2) * (páratlan sorszámú) inverterek átviteli függvényét a megszokott (vízszintes tengelyen a I JJHWOHQYiOWR]y I JJOHJHVHQ D I JJYiOWR]yPyGRQiEUi]ROMXND k, (k+1), (k+2) (páros sorszámúak)- ét pedig felcserélve (vízszintes 2 0

20 Gyakorlatok WHQJHO\HQ D I JJYiOWR]y I JJOHJHVHQ D I JJHWOHQ YiOWR]y DNNRU PHJMHOHQpVpW WHNLQWYH HJ\ D NpWHOHP& OiQFQiO EHYH]HWHWWHO WHOMHVHQ PHJHJ\H]iEUiWNDSXQN2-4. ábra). 2.4 Dinamikus teljesítményfelvétel meghatározása 3. lépés 7 OWVH EH D %9B&,5 ioorpiq\w (OHPH]]H D PpUNDSFVROiV P&N GpVpW*RQGROMDYpJLJKRJ\DQP&N GLND]PLNHWpVKRJ\DQNHOO mérni, milyen vizsgálati paramétereket kell beállítani! Válassza ki a tranziens analízist és vizsgálja meg a Transient Analysis /LPLWVDEODNEDQPHJMHOHQYL]VJiODWLSDUDPpWHUHNHW9HVVH VV]HH]HNHW DPpUNDSFVROiVHOHP]pVHNRUgQiOWDONLJRQGROWDNNDOpVNHUHVVHPHJD] eltérések lehetséges okait! Figyeljen az átlagértékmérés megoldására!,qgtwvd HO D] DQDOt]LVW pv puwpnhomh D PHJMHOHQ HUHGPpQ\HNHW )LJ\HOMH PHJ D] LQYHUWHU iowdo IHOYHWW iudp LGI JJYpQ\pQHN DODNXOiViW KDVRQOLWVD VV]H D] iwndsfvroivl WUDQ]LHQV HOWWL pv D] D]W N YHWHQ fennálló áramértékeket. Mérje le ezek pontos értékét! Mi az indoka ha ezek elhanyagolhatóan alacsonyak? 4. lépés 5. lépés 6. lépés A 10 khz kapcsolási gyakorisághoz tartozó áramértékeket ismerve határozza meg a felvett teljesítmény átlagértékét! Ismételje meg a mérést egy nagyságrenddel megnövelt kapcsolási frekvenciával, mérje az áramértékeket, határozza meg a felvett WHOMHVtWPpQ\W PDMG YHVVH VV]H D] HUHGPpQ\W D] HO] PpUpVVHO kapottakkal. Indokolja meg az eltérést!,vppwhomh PHJ D] HO] OpSpVHNHW ~J\ KRJ\ N ]EHQ IRNR]DWRVDQ (nagyságrendenként) növelje a C T WHUKHONDSFLWiVpUWpNpW,QGRNROMDD kapott mérési eredményeket. 21

21 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK 2.5 Kapukból kialakított kvarc-oszcillátor vizsgálata Töltse be a BV_10.CIR állományt! Elemezze a kapcsolást! Irja le, KRJ\DQP&N GLNH]D]RV]FLOOiWRUPLUHV]ROJiOQDNNRPSRQHQVHL" [1] $YL]VJiODWVRUiQDEEyOFpOV]HU&NLLQGXOQLKRJ\Q\XJDOPLiOODSRWEDQD] RV]FLOOiWRUEHLQGXOiVDHOWWD]LQYHUWHUHNEHpVNLPHQHWHLWDNDSDFLWiVRN pv D NYDUFNULVWiO\ D N UQ\H]HWWO OHYiODV]WMiN H]HN D] DONDWUpV]HN egyenfeszültségen szakadásként viselkednek)! 9L]VJiOMDPHJDNDSFVROiVDOiEELLQYHUWHUEOYLVV]DFVDWROyHOOHQiOOiVEyO és bemeneti leválasztó kondenzátorból álló kiemelt részének (mint oszcillátor részegységnek) a DC és AC viselkedését: 3. lépés $'&P&N GpVYL]VJiODWD$]LQYHUWHUHNNLpVEHPHQHWHLW VV]HN W 2 2

22 Gyakorlatok 1 kω puwpn& HOOHQiOOiVKR] NpSHVW D] LQYHUWHUEHPHQHW R be ellenállása nagy, nem terheli a kimenetet. Az U=I be 1k feszültség is elhanyagolható, ezért az ellenállás jó közelítéssel U be U ki U K feszültségeket állít be. Az inverterek munkapontja az átviteli függvény legmeredekebben változó OHJQDJ\REEHUVtWpV&V]DNDV]iUDNHU O 4. lépés $] $& P&N GpV YL]VJiODWD $ IRNR]DWRN RO\DQ OLQHiULV HUVtWNpQW P&N GQHNDPHO\QHN'&HUVtWpVHA u = U ki / U be. A u nagy értéke miatt D] LQYHUWHUEHPHQHWHNHQ LV ioodqgydq MHOHQ OpY N UQ\H]HWL YDJ\ EHOV ]DMRN D NLPHQHWHNHW QDJ\ VHEHVVpJJHO D + YDJ\ D] / V]LQW IHOp mozgatják. Ezek a feszültségváltozások olyan magas szinuszos felharmónikus tartalmú jelek, amelyek esetében a kapacitások és a NYDUFNULVWiO\PiUPHVV]HQHPWHNLQWKHWV]DNDGiVQDN 5. lépés 23

23 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK Vizsgálja meg a fokozatok közé beékelt kvarc-kristály impedanciájának frekvenciafüggését! Ehhez töltse be a BV_11.CIR állományt: 6. lépés $YL]VJiODWHOWWLVPHUHWHLDODSMiQUDM]ROMDOHPLO\HQJ UEpWYiU9HJ\H figyelembe, hogy (a kapcsolási rajzon látható módon) az oszcillátor 1 MHz névleges frekvenciát produkál. Az AC analízissel végzett vizsgálat IRQWRV FpONLW&]pVH D NYDUFNULVWiO\ VRURV pv SiUKX]DPRV UH]RQDQFLD frekvenciájának meghatározása. Mint ismeretes, a mechanikai méretei által meghatározott f s soros rezonancián a kvarc-kristály rövidzárként viselkedik, a párhuzamos rezonancia-frekvencián pedig szakadást mutat. 2V]FLOOiWRUFpO~DONDOPD]iVKR]PLQGNHWWKDV]QiOKDWy A vizsgálattal kapott amplitúdó- és fázismenet görbék szerint a keresett soros rezonancia-frekvencia értéke: 1 MHz. 2 4

24 Gyakorlatok 7. lépés 7 OWVHEHD%9B&,5iOORPiQ\WpVYL]VJiOMDPHJDNpWLQYHUWHUEOD] H]HN N ] WW HOKHO\H]NHG 22nF puwpn& NDSDFLWiVEyO pv D NYDUF NULVWiO\EyOiOOyKXURNHUVtWpVpQHNIUHNYHQFLDPHQHWpW Az oszcillátort alkotó komponensek visszacsatolt rendszert alkotnak. &VDNDWHOMHVKXURN HUHG IUHNYHQFLDPHQHWH DODSMiQ OHKHW PHJPRQGDQL KRJ\PLO\HQIHOWpWHOHNPHOOHWWM KHWOpWUHIRO\DPDWRVpVVWDELOP&N GpV gqihqqwduwy UH]JpV FVDN DNNRU WXG NLDODNXOQL KD D NpW LQYHUWHUEO iooy HUHGEHQ Ii]LVW QHP IRUGtWy HUVtW YLVV]DFVDWROiVD IRO\DPDWRVDQ pótolja a kapcsolás veszteségeit. Ha ez a visszacsatolás csak a kvarckritály f s VRURVUH]RQDQFLDIUHNYHQFLiMiQM KHWOpWUHDNNRUD]HOiOOyMHO IHUHNYHQFLiMDFVDND]]DOPHJHJ\H]OHKHW $NLVMHO&V]LQXV]RVMHOOHOYpJ]HWWYL]VJiODWPXWDWMDKRJ\zárt hurok és folyamatos rezgés csak a kvarc-kristály soros rezonancia frekvenciáján tud kialakulni. Mivel f s értéke rendkívül stabil, a kialakuló rezgés is az! 25

25 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK Vizsgálja meg a kialakuló jelalakokat, mérje meg a kimeneti jel 8. lépés IUHNYHQFLiMiW$P&N GpVLHOYHWLVPHUYHLQGRNROMDPHJDNLDONXOW jelalakok formáját. Ha a t=0lgsrqwwyo YpJ]L D YL]VJiODWRW D NDSRWW LGI JJYpQ\HND]RV]FLOOiFLyEHLQGXOiVLIRO\DPDWiWLVPXWDWMiN 9. lépés Több lépésben, széles tartományban változtassa meg a környezeti KPpUVpNOHW puwpnpw pv LO\HQ IHOWpWHOHN PHOOHWW LVPpWHOMH PHJ D PpUpVW Indokolja az erdményt! 2.6 Kapukból kialakított jelformálók vizsgálata Töltse be a BV_13.CIR állományt! Gondolatkisérletekkel elemezze a NDSFVROiVP&N GpVpWU J]tWVHD]HUHGPpQ\W 2 6

26 Gyakorlatok 0LHOWW HOLQGtWDQi D YL]VJiODWRW JRQGROMD YpJLJ PLO\HQ EHiOOtWiVRNNDO YpJH]Qp HO D]W $] LQGtWiVNRU PHJMHOHQ $QDO\VLV /LPLWV DEODN tartalmát vesse egybe elképzeléseivel. Keresse meg az eltérések okait! 3. lépés 4. lépés 5. lépés Hasonlítsa össze gondolatkísérleteinek eredményeit a vizsgálat által szolgáltatottakkal. Keresse meg az eltérések magyarázatát! $NDSFVROiVpVDNLVpUOHWLHUHGPpQ\HNDODSMiQHOHPH]]HPLO\HQV]pOV puwpnhnhwyhkhwqhnihod]lg]twpvwphjkdwiur]ydondwhohphn (OHPH]]H PLO\HQ WpQ\H]N KDWiUR]]iN PHJ D] HOiOOtWRWW LPSXO]XV MHOOHP]LWPLO\HQSRQWRVViJ~LG]tWpViOOtWKDWyHODNDSFVROiVVDO 2.7 Kapukból felépített óragenerátor vizsgálata Töltse be a BV_14.CIR állományt! Gondolatkísérletekkel elemezze a P&N GpVWU J]tWVHD]HUHGPpQ\W 27

27 LOGIKAI ÁRAMKÖR-CSALÁDOK $P&N GpVLPHFKDQL]PXVPHJpUWpVpWKDWiUR]RWWDQVHJtWLKDUpV]OHWHLUH bontva próbálja megérteni a kapcsolást. $ NDSFVROiVL UDM]RQ V] UNH KiWWpUEH KHO\H]HWW NpW LQYHUWHUEO pv NpW ellenállásból kilakított áramkör egy kapukból megvalósított Schmitt- WULJJHU0pUMHOHHQQHND]DOVypVIHOVNDSFVROiVLIHV] OWVpJpW 3. lépés 4. lépés 0pUMH OH D] HOiOOtWRWW LPSXO]XVVRUR]DW MHOOHP]LW 0DJ\DUi]]D PHJ D NDSDFLWiVLGI JJYpQ\pQOiWKDWyHOVQ\~MWRWWV]DNDV]NLDODNXOiViW Elemezze, mik lesznek az R és C komponensek minimális és maximális puwpnpw PHJKDWiUR]y WpQ\H]N PHNNRUiN OHKHWQHN H]HN D] puwpnhn" 0LO\HQWpQ\H]NNRUOiWR]]iNDNDSFVROiVIUHNYHQFLDVWDELOLWiViW (J\HWOHQKLV]WHUp]LVHVEHPHQHW&LQYHUWHUUHOIHOpStWHWWyUDJHQHUiWRU 2 8

28 Gyakorlatok 9L]VJiOMD PHJ HQQHN D] HO]QpO OpQ\HJHVHQ HJ\V]HU&EE IHOpStWpV& GH D]]DO WHOMHVHQ PHJHJ\H] P&N GpV& NDSFVROiVQDN D MHOOHP]LW $ vizsgálathoz töltse be a BG_6,CIR állományt. A vizsgálat feladatai és V]HPSRQWMDLD]HO]YHOD]RQRVDN Indítható és leállítható óragenerátor vizsgálata $] HO] NDSFVROiV HJ\V]HU& WRYiEEIHMOHV]WpVH DPLNRU QHP LQYHUWHUW KDQHP HJ\ OHJDOiEE NpW EHPHQHW& KLV]WHUp]LVHV iwylwhol I JJYpQ\& NDSXWpStW QNEHD]HO]PHJROGiVLQYHUWHUpQHNKHO\pUH 7 OWVH EH D %9B&,5 ioorpiq\w iootwvd ioodqgy + puwpn&uh D 9 JHQHUiWRU MHOpW KDWiUR]]D PHJ D] yudmho MHOOHP]LW ÈOOtWVRQ EH D 9 JHQHUiWRURQPHJIHOHOLGtWyMHOHWpVLVPpWHOMHPHJDYL]VJiODWRW 29

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Logikai áramkör családok ELVI ALAPOK TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁTVITELI JELLEMZÕK...3 1.1 ÁTVITELI FÜGGVÉNY...4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG...6 1.3 A H ÉS L TARTOMÁNYOK HATÁRAI...7

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Elektronika II Feladatlapok jegyzet

Elektronika II Feladatlapok jegyzet Elektronika II Feladatlapok jegyzet 1 Ezt a jegyzetet azért csináltam, hogy megkönnyítsem az elektronika 2 tantárgy elvégzését. De a leírtakért nem vállalok felelısséget, könnyen elıfordulhatnak hibák.

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A szinuszos oszcillátorok főbb jellemzőinek mérése, az oszcillációs feltételek felismerésének

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A szinuszos oszcillátorok főbb jellemzőinek mérése, az oszcillációs feltételek felismerésének MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérések célja: A szinuszos oszcillátorok főbb jellemzőinek mérése, az oszcillációs feltételek felismerésének gyakorlása A mérések tárgya: A mérést végezte: A mérések helye: A mérések

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések Győr, 2005. 1. Bevezetés A laboratóriumban elvégzendő mérési gyakorlat a Méréstechnika I. tantárgy része. A laboratóriumi

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) Miskolci Egyetem Elektrotechnikai- Elektronikai Intézeti Tanszék MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) A mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben

Billenőkörök. Mindezeket összefoglalva a bistabil multivibrátor az alábbi igazságtáblázattal jellemezhető: 1 1 1 nem megen

Billenőkörök. Mindezeket összefoglalva a bistabil multivibrátor az alábbi igazságtáblázattal jellemezhető: 1 1 1 nem megen Billenőkörök A billenőkörök, vagy más néven multivibrátorok pozitívan visszacsatolt, kétállapotú áramkörök. Kimeneteik szigorúan két feszültségszint (LOW és HIGH) között változnak. Rendszerint két kimenettel

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064 DCRK sorozat 1 DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV és kezelési utasítás Verziók DCRK5 5 fokozat 96x96 mm-es ház DCRK7 7 fokozat 96x96

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási/áramköri/tervezési

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési jegyzőkönyv segédlet Dr. Kuczmann Miklós Válogatott mérések Villamosságtanból Győr, 2009 A mérési segédlet L A TEX szerkesztővel

Részletesebben

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata 4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata (BME-MI, H.J.) Bevezetés A mérési gyakorlat első része a mérésekkel foglalkozó tudomány, a metrológia (méréstechnika) néhány alapfogalmával foglalkozik. A korszerű

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Lovassy Rita lovassy.rita@kvk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 3. ELŐADÁS BILLENŐ ÁRAMKÖRÖK 2010/2011 tanév 2. félév 1 IRODALOM

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Billenőkörök. Billenő körök

Billenőkörök. Billenő körök Billenő körök A billenőkörök, vagy más néven multivibrátorok pozitívan visszacsatolt, kétállapotú áramkörök. Kimeneteik szigorúan két feszültségszint (LOW és HIGH) között változnak. A billenőkörök rendszerint

Részletesebben

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012 Zelio ime időrelék Katalógus 2012 artalomjegyzék Zelio ime időrelék 1 E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel endelési számok, méretek, bekötési sémák Jellemzők E 11 moduláris relék, relés kimenettel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 63A Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 2 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK,

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK, AZOK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS KÖVETKEZMÉNYEI REZGÉSMÉRÉSEK ÉS REZGÉSVIZSGÁLATOK KOVÁTS ATTILA Miskolci Egyetem Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - 1999 -

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI. TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet. MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem. LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem

TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI. TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet. MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem. LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem KÁRELEMZÉS, TÖRÉSEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI A.È5(/(0=e6-(/(176e*(, MÓDSZERTANA, ESZKÖZEI TÓTH LÁSZLÓ Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Intézet MAGYAR ZOLÁN Miskolci Egyetem LÉVAY ISTVÁN Miskolci Egyetem Készült:

Részletesebben

Oscillating Wave Test System Oszcilláló Hullámú Tesztrendszer OWTS

Oscillating Wave Test System Oszcilláló Hullámú Tesztrendszer OWTS Oscillating Wave Test System Oszcilláló Hullámú Tesztrendszer Kompakt, részleges kisülés mérésén alapuló, Tettex a választás. PD-TEAM Mérnöki Iroda Kft. 1134 Budapest Kassák L. u. 62. T: 237 0527 F: 237

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal 12. fejezet Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal Fűrészjel és impulzusjel megjelenítése oszcilloszkóppal Az oszcilloszkópok feszültség vagy bármilyen feszültséggé átalakítható mennyiség időbeli változásának

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati OKTATÁSI

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok

8.B 8.B. 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok 8.B Félvezetı áramköri elemek Unipoláris tranzisztorok Értelmezze az unipoláris tranzisztorok felépítését, mőködését, feszültség- és áramviszonyait, s emelje ki a térvezérlés szerepét! Rajzolja fel a legfontosabb

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök

i TE a bemenetére kapcsolt jelforrást és egyéb fogyasztókat (F) táplál. Az egyes eszközök Elektronika 2. Feladatok a zaj témakörhöz Külső zajok 1. Sorolja fel milyen jellegű külső eredetű zavarok hatnak az elektronikus áramkörök (például az erősítők) bemenetére! Szemléltesse egy-egy ábrán az

Részletesebben

A különbözõ módszerek hatásossága és jellemzõ tulajdonságai

A különbözõ módszerek hatásossága és jellemzõ tulajdonságai Frekvenciaváltók tápláló hálózatára ható felharmonikus terhelés csökkentése Megoldások a Control Techniques feszültséginvertereiben Az erõsáramú elektronikus berendezések nemlineáris és kapcsolóüzemû részegységei

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére A Control Techniques Plc, mint a hajtástechnika vezetõ világcége fontosnak tartja, hogy a legkorszerûbb technológia felhasználásával

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben