Tartalom. 1. A kutatásról 3. $]RV]WiO\IQ N NWRYiEENpS]pVH Az iskola pedagógiai programjáról Az iskolák gyakorlatáról 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. 1. A kutatásról 3. $]RV]WiO\IQ N NWRYiEENpS]pVH 4. 3. Az iskola pedagógiai programjáról 9. 4. Az iskolák gyakorlatáról 15"

Átírás

1 Szabó Ildikó Marián Béla 26=7È/<)1g.g.e626=7È/<)1g.,Ï5È. Tartalom 1. A kutatásról 3 $]RV]WiO\IQ N NWRYiEENpS]pVH 4 3. Az iskola pedagógiai programjáról 9 4. Az iskolák gyakorlatáról Az osztályokról Az osztályok klímája $]RV]WiO\IQ N NWHYpNHQ\VpJpUO Az iskola feladatai 50 $]RV]WiO\IQ NLNRPSHWHQFLiN 55

2 I. A kutatásról Az Országos Közoktatási Intézet megbízásából a Minoritás Alapítvány Kisebbségkutató,QWp]HWHNpUGtYHVNXWDWiVWYpJ]HWWPiMXViEDQpVV]HSWHPEHUpEHQRV]WiO\IQ N között. 1 A vizsgálatban általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és V]DNPXQNiVNpS]VRV]WiO\RNRV]WiO\IQ NHLHJ\DUiQWUpV]WYHWWHN$Nutatás önkitöltéses NpUGtYYHONpV] OW$]DNpUGtYDPHO\HWD]RV]WiO\IQ N N kitöltöttek, igen terjedelmes volt: 102 kérdést tartalmazott. A kérdések egy része további alkérdések sorozatából épült fel. %iu D] LVNROiN HUHGHWL PLQWiMD UHSUH]HQWDWtY YROW D WDQiURN N O QE ] DUiQ\EDQ N OGWpN YLVV]D D NpUGtYHNHW $ NLVHEE WHOHS OpVHNHQ P&N G LVNROiNEyO YDODPLYHO QDJ\REE DUiQ\EDQ punh]whn YLVV]D NpUGtYHN PLQW D IYiURVEyO pv D QDJ\REE YLGpNL városokból. Végülis összesen RV]WiO\IQ NYiODV]ROWDNpUGpVHNUH$YLVV]DN OGN 70 százaléka általános iskolai osztályban, 18 százalékuk gimnáziumi osztályban, 9 V]i]DOpNXN V]DNN ]pslvnroiedq YpJ O V]i]DOpNXN V]DNPXQNiVNpS] RV]WiO\EDQ RV]WiO\IQ N $ YiODV]YLVV]DN OGN QHP UHSUH]HQWiOMiN SRQWRVDQ D PDJ\DU SHGDJyJXVRNDW Ennek azonedq ~J\ YpOM N QLQFV LJD]iQ MHOHQWVpJH $ NpUGtYHN QDJ\ V]iPD OHKHWYp WHV]L D] iowdoiqrv puypq\& N YHWNH]WHWpVHN OHYRQiViW DQQiO LV LQNiEE PHUW D N O QE ] LVNRODWtSXVRNPLQGHJ\LNpEOV]pSV]iPPDOpUNH]WHNYLVV]DNpUGtYHNpVH]OHKHWYpWHV]L a legkülönfélébb összehasonlításokat. Más vizsgálatokból tudjuk 2, hogy a magyar pedagógus társadalom igen tagolt. Vizsgálatunk eredményei is jól mutatják, hogy HOVVRUEDQ DWWyO I JJHQ YDQQDN QDJ\ N O QEVpJHN D SHGDJyJXVRN N ] WW KRJ\ PLO\HQ iskolában, illetve osztályban tanítanak. Ez azonban szorosan összefügg azzal, hogy milyen 1 A kutatást egy dr. Szekszárdi Júlia által vezetett munkacsoport végezte az MTA Pedagógiai Kutatócsoportja és az MKM 1997-ben elnyert pályázati támogatásával.

3 típusú diplomával rendelkeznek. Az iskolával kapcsolatos kérdésekben elfoglalt iooivsrqwrndwd]rv]wio\iq NLV]HUHSIHOIRJiVWDWDQiULSiO\DpUWHOPH]pVpWDWDQXOyNUyOpV D] LVNROD EHOV YLOiJiUyO DONRWRWW YpOHPpQ\HNHW DODSYHWHQ LVNRODL végzettségük típusa KDWiUR]]DPHJpVD]KRJ\PHO\LNpYIRO\DPRQRV]WiO\IQ N N(]pUW- bár megmutatjuk a teljes mintára vonatkozó eredményeket is -HOVVRUEDQDNpS]pVLSURILORNpVpYIRO\DPRN PHQWpQKDVRQOtWMXN VV]HD]RV]WiO\IQ N NN O QE ]FVRSRUWMDit.,,$]RV]WiO\IQ N NWRYiEENpS]pVH Magyarországon ahogy más országokban sem QHP OHKHW V]HUH]QL D] RV]WiO\IQ NL PXQNiUD IHOMRJRVtWy IHOVIRN~ NpSHVtWpVW $] RV]WiO\IQ NL PXQND D]RQEDQ PLQGLJ LV sajátos (és igen összetett) tudást igényelt. Professzionalizálódását jól mutatja, hogy az UYHQGHWHVHQ V]DSRURGy WRYiEENpS]pVHN LV J\DNUDQ FpOR]]iN PHJ D] RV]WiO\IQ Npedagógust. $NpUGtYHWYLVV]DN OGRV]WiO\IQ N NKDUPDGDYHWWUpV]WLO\HQHNEHQD]HOP~OW W évben (1. ábra $] RV]WiO\IQ NL WRYiEENpS] WDQIRO\DPRNRQ YDOy UpV]YpWHO YDOyV]tQ&VpJpW QHP EHIRO\iVROMD D SHGDJyJXVRN ODNyKHO\HLOOHWYHD]LVNROiNWHOHSKHO\H XJ\DQDNNRUDWDQiUNpS]ILVNROiWYpJ]HWWHNDQNpVDpYQpOLGVHEEHND]iWODJRVQiO gyakrabban vettek részt továbbképzésen. A szakképzésben (szakközépiskolákban és V]DNPXQNiVNpS]NEHQLOOHWYHD]iOWDOiQRVLVNROiNEDQWDQtWyRV]WiO\IQ N NJ\DNUDEEDQ YHWWHN UpV]W WDQIRO\DPRQ PLQW D JLPQi]LXPL RV]WiO\IQ N N $]RN D SHGDJyJXVRN DNLN V]HUHWQHN RV]WiO\IQ N N OHQQL QDJ\REE YDOyV]tQ&séggel képzik tovább magukat, mit D]RNDNLNN ] PE VHNYDJ\QHPV]HUHWLND]RV]WiO\IQ NVpJHW1. táblázat). 2 Nagy Mária (szerk.): Tanári pálya és életmód, Okker Kiadó, 1998; Vágó Irén (szerk.): Okker Kiadó, 1998; Balázs Éva: Okker Kiadó, 1998.

4 Az elmúlt öt évben részt vett-e Ön olyan pedagógus továbbképzésben, DPHO\D]RV]WiO\IQ NLPXQNiYDOYROWNDSFVRODWEDQ" +iq\v]ru" QHP QY W EEV] ULV LJHQ HJ\V]HU 1. ábra Az elmúlt öt évben részt vett-e Ön olyan pedagógus továbbképzésben, DPHO\D]RV]WiO\IQ NLPXQNiYDOYROWNDSFVRODWEDQ" igen % V]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL 32 nem tudja 20 QHPV]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL 21 általános iskolai osztálya van 32 szakközépiskolai osztálya van 35 V]DNPXQNiVNpS]RV]WiO\DYDQ 29 gimnáziumi osztálya van 24 WDQtWyNpS]ILVNROiWYpJ]HWW 23 WDQiUNpS]ILVNROiWYpJ]HWW 36 tudományegyetemet végzett évnél fiatalabb 18

5 31-45 éves éves 35 Férfi D] VV]HVRV]WiO\IQ N táblázat %iudw EEVpJQHPYHWWPpJUpV]WRO\DQWRYiEENpS]pVHQDPHO\LND]RV]WiO\IQ NL PXQNiYDONDSFVRODWEDQOHWWYROQDD]RV]WiO\IQ N NG QWW EEVpJHV] NVpJHVQHNWDUWMD D]RV]WiO\IQ NLWRYiEENpS]pVHNHW2. ábra). Még azok körében is így van ez, akik nem YHWWHN UpV]W WDQIRO\DPRQ LOOHWYH QHP V]HUHWQHN RV]WiO\IQ N N OHQQL $ WDQIRO\DPRN V] NVpJHVVpJpUO HJ\pENpQW D EXGDSHVWL LOOHWYH D WXGRPiQ\HJ\HWHPHW YpJ]HWW SHGDJyJXVRN YDQQDN D OHJNHYpVEp PHJJ\]GYH 2. táblázat). $ YiODV]YLVV]DN OGN neme, életkora, illetve az, hogy milyen típusú osztályt vezetnek, viszont nem befolyásolja V]iPRWWHYHQDYpOHPpQ\HNHW

6 0LWJRQGROgQD]RV]WiO\IQ N NWRYiEENpS]pVpUO" V] NVpJHVQHNWDUWMD QY QHPWDUWMD V] NVpJHVQHN 0LWJRQGROgQD]RV]WiO\IQ N NWRYiEENpS]pVpUO" / lakóhely és iskolai végzettség szerint / szükségesnek tartja % részt vett tanfolyamon 95 nem vett részt 85 V]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL 89 nem tudja 63 QHPV]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL 79 WDQtWyNpS]ILVNROD 89 WDQiUNpS]ILVNROD 90 Tudományegyetem ábra Budapest 82 Megyeszékhely 86 egyéb város 87 Község 93 D] VV]HVRV]WiO\IQ N táblázat

7 9pJ OD]RV]WiO\IQ NLWRYiEENpS]WDQIRO\DPRNWDUWDOPLHOHPHLUHLVUiNpUGH]W QN Arra kértük a pedagógusokat, hogy 16 lehetséges témáról döntsék el: mennyire tartják fontosnak, hogy szerepeljenek a továbbképzésben. A 3. táblázatban százfokú skálára YHWtWYHPXWDWMXNEHD]HUHGHWLOHJ WIRN~YiODV]RNiWODJDLW(EEOHOVUiQp]pVUHD]GHU ONL KRJ\HOVVRUEDQJ\DNRUODWLLVPHUHWHNHWV]HUHWQpnek elsajátítani a pedagógusok a tanár-diák NRQIOLNWXVRNNH]HOpVpUHD]HOPpOHWLMHOOHJ&WpPiNDWSHGLJVRNDQNHYpVEpWDUWMiNIRQWRVQDN 3. táblázat 0HQQ\LUHWDUWMDIRQWRVQDNKRJ\DN YHWNH]WpPiNV]HUHSHOMHQHN a továbbképzéseken? százfokú skálára vetítve magatartási problémák kezelése 90 az iskolai konfliktusok kezelése 86 a diákok megismerésének módjai 85 a tanár-diák jó kapcsolatának alakítása 81 DGURJIRJ\DV]WiVPHJHO]pVH 81 V]HPpO\LVpJIHMOHV]WMiWpNRND]RV]WiO\IQ NLPXQNiEDQ 80 nevelés módszertani kérdések 77 mentálhigénia az iskolában 76 N O QE ]PyGV]HUHND]RV]WiO\IQ NLyUiQ 75 az egyéni és csoportos beszélgetések vezetése 73 D]RV]WiO\IQ NLPXQNDWDUWDOPD 71 DSHGDJyJXVRNOHONLHJpV]VpJpQHNPHJU]pVH 68 D]RV]WiO\IQ NLyUiNWHrvezése 68 nevelés-lélektani vizsgálatok az osztályban 68 IHMOGpV-lélektani ismeretek táblázat 0HQQ\LUH WDUWMD IRQWRVQDN KRJ\ D N YHWNH] WpPiN V]HUHSHOMHQHN D SHGDJyJXVtovábbképzéseken? Százfokú skálára vetítve Téma Magatartási problémák kezelése Általános iskola Gimnázium Szakközépi skola Szakmunkáskép] Összesen

8 $YiODV]RNHJ\ WWMiUiVDLQDNHOHP]pVpEOD]GHU ONLKRJ\DWpPDYDOyMiEDQIWpPD IDNWRU N Up V]HUYH]GLN D SHGDJyJXVRN IHMpEHQ 3 A faktor struktúrát a 4.táblázatban LVPHUWHWM N $ N QQ\HEE iwwhnlqwkhwvpj pughnpehq D WL]HGQpO NLVHEE IDNWRUV~O\RNDW nem tüntettük fel. A 4 faktor a teljes variancia 58 százalékát magyarázza. 4. táblázat A 16 továbbképzési téma faktor struktúrája 1. faktor: tanár-diák kapcsolat, fegyelmezés faktor súly a magatartási problémák kezelése 0,81 az iskolai konfliktusok kezelése 0,66 a tanár-diák jó kapcsolatának alakítása 0,65 a diákok megismerésének módjai 0,47 DGURJIRJ\DV]WiVPHJHO]pVH 0,47 2. faktor: csoport módszerek faktor súly V]HPpO\LVpJIHMOHV]WMiWpNRND]RV]WiO\IQ NLPXQNiEDQ -077 N O QE ]PyGV]HUHND]RV]WiO\IQ NLyUiQ -0,69 az egyéni és csoportos beszélgetések vezetése -0,46 a diákok megismerésének módjai -0,44 nevelés-lélektani vizsgálatok az osztályban -0,35 DSHGDJyJXVRNOHONLHJpV]VpJpQHNPHJU]pVH 0,33 3. faktor: pedagógiai ismeretek faktor súly D]RV]WiO\IQ NLyUiNWHUYH]pVH -0,84 D]RV]WiO\IQ NLPXQNDWDUWDOPD -0,82 DSHGDJyJXVRNOHONLHJpV]VpJpQHNPHJU]pVH -0,45 az egyéni és a csoportos beszélgetések vezetése -0,31 4. faktor: pszichológiai ismeretek faktor súly IHMOGpV-lélektani ismeretek 0,84 mentálhigénia az iskolában 0,67 nevelés módszertani kérdések 0,60 3 A faktoranalízis akkor vezetett a legszemlélewhvhee PHJROGiVKR] DPLNRU D INRPSRQHQVHNHW úgynevezett direct oblimin eljárással rotáltuk. Ez a rotációs eljárás egymással korreláló faktorokhoz vezet. Az 1. és a 4. valamint a 2. és a 3.faktor között pozitív a korreláció, míg az összes többi korrelációshj\ WWKDWyQHJDWtYHOMHO&

9 nevelés-lélektani vizsgálatok az osztályban 0,36 4. táblázat $ IDNWRU puwpnhn DODNXOiViW V]HPOpOYH HOV] U LV D]W OiWMXN KRJ\ D IpUIL RV]WiO\IQ N NHWVRNNDONHYpVEppUGHNOLNDÄIHJ\HOPH]pV IDNWRUKR]N WGWpPiNPLQWD QNHW$IpUILWDQiURNOHJLQNiEEDFVRSRUWPyGV]HUHNWHUpQNpSH]QpNWRYiEEPDJXNDW. A IHJ\HOPH]pV HJ\pENpQW D] iowdoiqrv LVNRODL RV]WiO\IQ N N V]iPiUD MHOHQWL D OHJQDJ\REE gondot, és a gimnáziumiak számára a legkisebbet. A csoport módszerek iránt viszont a OHJLGVHEESHGDJyJXVRNpVV]DNNpS]pVEHQRNWDWyNPXWDWMiNDOHJQDJ\REEpUGHNOGpVt. A OHJILDWDODEEDNDSHGDJyJLDLVPHUHWHLNHWEYtWHQpNDOHJLQNiEE 3. Az iskola pedagógiai programjáról $] LVNROiN G QW W EEVpJpEHQ -ában) a helyi tanterv, a pedagógiai program pvydj\ D] 6=06= N O Q UpV]EHQ LV IRJODONR]LN D] RV]WiO\IQ N N PXQNiMával és IHODGDWDLYDO (QQHN HOOHQNH]MpUO PLQG VV]H D YiODV]YLVV]DN OGN V]i]DOpND nyilatkozott (a maradék 10% nem tudja). A vidéki iskolákban valamivel komolyabban YHV]LN D] RV]WiO\IQ NL yuindw PLQW D IYiURVEDQ %XGDSHVWHQ PLQG VV]H D] RV]WiO\IQ N k 72 százalékának volt arról tudomása, hogy iskolájuk valamelyik GRNXPHQWiFLyMDN O QLVIRJODONR]LND]RV]WiO\IQ N NPXQNiMiYDOpVIHODGDWDLYDO Az iskolák 60 százalékában vannak olyan pedagógiai feladatok, amelyeket csak az RV]WiO\IQ N N OiWKDWQDN HO (3. ábra). Ez azért is fontos, mert ahol komolyan veszik az RV]WiO\IQ NVpJHW RWW D SHGDJyJXVRN VRNNDO QDJ\REE YDOyV]tQ&VpJJHO V]HUHWQHN RV]WiO\IQ N N OHQQL PLQW D]RNEDQ D] LVNROiNEDQ DKRO QHP NDSQDN D] RV]WiO\IQ N N speciális pedagógiai feladatokat, illetve az iskola dokumentációi nem foglalkoznak külön D] RV]WiO\IQ N N IHODGDWDLYDO 5. táblázat). Az iskolák pedagógiai programjának 78 V]i]DOpNiEDQ V]HUHSHO QiOOy RV]WiO\IQ NL WDQWHUY pv H] LV Q YHOL D] RV]WiO\IQ N N motivációját (4. ábra).

10 Az Önök iskolájában vannak-e olyan pedagógiai feladatok, amelyeket csak az RV]WiO\IQ NOiWKDWHO" LJHQ QWQY QHP 3. ábra Az Önök iskolájában vannak-e olyan pedagógiai feladatok, amelyeket csak az RV]WiO\IQ NOiWKDWHO" LJHQ QWQY QHP 4. ábra

11 5. táblázat az iskoladokumentációi külön foglalkoznak az RV]WiO\IQ N NPXQNiMiYDOpVIHODGDWDLYDO V]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL nem foglalkoznak vele külön, nem tudja 84 vannak olyan pedagógiai feladatok, amelyeket csak az RV]WiO\IQ N NOiWKDWQDNHO nincsenek, nem tudja 83 az iskola pedagógiai programjában szerepel önálló RV]WiO\IQ NLWDQWHUY nem szerepel, nem tudja 83 részt vett a pedagógiai program nevelési területre vonatkozó részének kidolgozásában nem vett részt 84 az összes osztál\iq N A pedagógia program nevelési területre vonatkozó részének kidolgozásában D]RQEDQFVDND]RV]WiO\IQ N NV]i]DOpNDYHWWUpV]W $] LVNROiN V]i]DOpNiEDQ D 1$7 EHYH]HWpVpYHO LV PHJPDUDG D] RV]WiO\IQ NL yud $ IYiURVEDQ D]RQEDQ MyYDO DODFVRQ\DEE H] D] DUiQ\ 0LQW DKRJ\ D IYiURVL LVNROiNEDQ ULWNiEEDQ V]HUHSHO D] LVNROD SHGDJyJLDL SURJUDPMiEDQ QiOOy RV]WiO\IQ NL WDQWHUY0LQGH]D]WMHO]LKRJ\DEXGDSHVWLLVNROiNEDQNLVHEEMHOHQWVpJHWWXODMGRQtWDQDND] RV]WiO\IQ NLyUiNQDNPLQWYLGéken (6. táblázat). 6. táblázat YDQ QiOOyRV]WiO\IQ NL tanterv % a NAT bevezetése után is OHV]D]RV]WiO\IQ NLyUD Budapest megyeszékhelyek más városok községek $KROPHJPDUDGD]RV]WiO\IQ NLyUDRWWiOWDOiEDQPLQGHQévfolyamon heti 1 órát (az esetek százalékában), illetve tömbösítve kéthetenként két órát szánnak erre (az esetek 4-6 százalékában). Egyéb megoldásokkal csak elvétve találkoztunk. Az iskolák

12 G QW W EEVpJpEHQ D] RV]WiO\IQ NL yud PHJQHYH]pV LV PHJPDUad, és csak nem egészen egy tizedükben terveznek névváltoztatást. Az iskolák felében a tantárgyi programok készítésében is számítottak az RV]WiO\IQ N NN ]UHP&N GpVpUHpVDYiODV]YLVV]DN OGNV]i]DOpNDPDJDLVUpV]WYHWW RV]WiO\IQ NLPLQVpJpEHQYDOamelyik tantárgyi program elkészítésében. Ez az általános LVNROiNEDQ puwhohpv]hu&hq J\DNRULEE PLQW D N ]pslvnroinedq GH D] LV PHJILJ\HOKHW KRJ\DYLGpNLLVNROiNEDQLWWLVMREEDQV]iPtWDQDND]RV]WiO\IQ N NUHPLQWDIYiURVEDQ Természetesen ennél a kpugpvhnqpolvd]ghu OWNLKRJ\QDJ\REEYDOyV]tQ&VpJJHOV]HUHWQHN RV]WiO\IQ N NOHQQLD]RNDNLNHWEHYRQWDNDWDQWiUJ\LSURJUDPRNNpV]tWpVpEHPLQWD]RN akiket nem. 9pJ OD]LVNROiNV]i]DOpNiEDQNpV] OWLVNRODLV]LQW&RV]WiO\IQ NLPXQNDWHUY és ittlvd]wwdsdv]wdowxnkrj\dylgpnllvnroinedqqdj\reemhohqwvpjhwwxodmgrqtwdqdnd] RV]WiO\IQ NVpJQHN PLQW D EXGDSHVWLHNEHQ 5. ábra). Az iskolák 67 százalékában pyiro\dp V]LQWHQ LV NpV] OW RV]WiO\IQ NL PXQNDWHUY $ NpW NpUGpV DODSMiQ megállapítható KRJ\ V]i]DOpNXNQiO LVNRODL pv pyiro\dp V]tQW& WHUY LV NpV] OW V]i]DOpNXNQiO FVDN LVNRODL V]LQW& V]i]DOpNXNQiO FVDN pyiro\dp V]LQW& YpJ O V]i]DOpNXNQiO VHPPLO\HQ RV]WiO\IQ NL PXQNDWHUY VHP NpV] OW $] pyiro\dpv]lqw& tervekre egyébként ugyaqd]rnd] VV]HI JJpVHNpUYpQ\HVHNPLQWD]LVNRODLV]LQW&HNUH Készült-HgQ NQpOLVNRODLV]LQWHQRV]WiO\IQ NLPXQNDWHUY" LJHQ %XGDSHVW PHJ\HV]pNKHO\ PiVYiURVRN N ]VpJHN 5. ábra

13 $] LVNROiN V]i]DOpNiEDQ P&N GLN RV]WiO\IQ NL PXQNDN ] VVpJ pv D munkaközösségek 83 százaléka részt vett a pedagógiai program elkészítésében. Itt HJ\pENpQW PHJLQW FVDN D]W OiWMXN KRJ\ D IYiURVL LVNROiN ULWNiEEDQ V]HUYH]QHN RV]WiO\IQ NLPXQNDN ] VVpJHWPLQWDYLGpNLHN $]LVNROiNSHGDJyJLDLSURJUDPMDLQDNV]i]DOpNDKDWiUR]]DPHJD]RV]WiO\IQ NL PXQNDN ] VVpJHNIXQNFLyLWpVP&N GpVLNHUHWHLW7HUPpV]HWHVHQPHJLQWFVDND]WWDOiOWXN KRJ\ D YLGpNL LVNROiN NRPRO\DEEDQ YHV]LN D] RV]WiO\IQ NVpJJHO NDSFVRODWRV J\HN szabályozását, mint a budapestiek. $]RV]WiO\IQ N N~J\YpOLNKRJ\LVNROiMXNEDQD]RV]WiO\IQ N NW EEVpJHW EEp- NHYpVEp PHJYDOyVtWMD D] RV]WiO\IQ NL PXQNDWHUYHW +D D 6. ábrán látható adatokat százfokú skálára vetítjük, akkor 68 pontos átlagot kapunk. A középiskolákban ennél valamivel alacsonyabb - 65 pont -D]iWODJDIYiURVLLVNROiNban pedig 63 pont. 9pJ O D]W NpUGH]W N PHJ D] RV]WiO\IQ N NWO KRJ\ V]HUHSHO-H N O QE ] FpONLW&]pV LVNROiMXN SHGDJyJLDL SURJUDPMiEDQ $ FpONLW&]pV N ] WW D] D N ] V YRQiV KRJ\ PLQGHJ\LN WpPiQDN D] RV]WiO\IQ NL yuin DGKDWQDN WHUPpV]HWHV NHUHWHW A YiODV]YLVV]DN OGNV]i]DOpNDD7. táblázatban látható valamennyi célt megjelölte, míg 8 V]i]DOpNXN HJ\HWOHQ FpOW VHP MHO OW (] XWyEELDNDW NLKDJ\WXN D WRYiEEL HOHP]pVHNEO 9pJ OLVD]RV]WiO\IQ N NiWODJRVDQFpOWMHO OWHNPHJD-EO TapasztalDWDL V]HULQW D] Q N LVNROiMiEDQ D] RV]WiO\IQ N N W EEVpJH PHQQ\LUH YDOyVtWMDPHJD]RV]WiO\IQ NLPXQNDWHUYHW" W EEpNHYpVEp PHJYDOyVtWMD WHOMHVHJpV]pEHQ PHJYDOyVtWMD QWQY QHPLJD]iQ YDOyVtWMDPHJ

14 6. ábra 7. táblázat Az Önök pedagógia programjában szerepelnek-hdn YHWNH]FpONLW&]pVHN" igen % a viselkedéskultúra fejlesztése 97 D]HJpV]VpJUHNiURVV]RNiVRNNLDODNXOiViQDNPHJHO]pVH 96 DV]HQYHGpO\EHWHJVpJHNPHJHO]pVH 93 a tanulás megtanulása 93 D]pUWpNUHQGNLDODNXOiViQDNHOVHJtWpVH 91 DWiUVDGDOPLV]DEiO\RNHOVDMiWtWiViQDNHOVHJtWpVH 89 az osztály aktuális problémáinak megbeszélése 89 a tolerancia fejlesztése 88 a demokratikus készségek kialakítása 88 a szexuális élettel kapcsolatos kérdések megbeszélése 86 DWDQXOyNYLOiJEDQYDOyWiMpNR]yGiViQDNHOVHJtWpVH 85 a tanulók jogtudatának fejlesztése 79 az igazságosság problémáinak megbeszélése 77 a szolidaritás fejlesztése 76 a tanárok és a diákok közötti konfliktusok megbeszélése 73 D]HUV]DNHJ\pQLpVWiUVDGDOPLYHV]pO\HLQHNWXGDWRVtWiVD 72 váratlan élmények, események feldolgozása 59 Ha a 7. táblázatban ismertetett válaszok együtt járásait elemezzük, akkor az derül ki, hogy az egyes témák nem különülnek el külön faktorokba. Ez azt jelenti, hogy az LVNROiN N ] WW FVDN DEEDQ YDQ N O QEVpJ KRJ\ D FpONLW&]pV N ] O KiQ\DW YRQWDN EH pedagógiai programjaikba, és nem abban, hogy milyen témaköröket preferálnak. Ami pedig a bevont témakörök számát illeti, azt látjuk, hogy az általános iskolák átlagosan egy témával többet szerepeltetnek pedagógia programjukban, mint a középiskolák. Az iskolák 46 százaléniedqehpstwhwwhnd]rv]wio\iq NLPXQNDWHUYEHYDODPLO\HQ VSHFLiOLVPiUHOUHNLGROJR]RWWSURJUDPRWLOOHWYHPyGV]HUWLV$OHJJ\DNUDEEDQD'$'$ programot, de az iskolák 18 százalékában egynél több kidolgozott programot is beépítettek D]RV]WiO\IQ NLPXQkatervbe (7. ábra). Ami a részleteket illeti, egyrészt azt látjuk, hogy az általános iskolák gyakrabban vesznek át kész programokat és módszereket, mint a N ]pslvnroinpivupv]wdylgpnllqwp]ppq\hnlvplqwdiyiurvldn0lqgh]phjlqwfvdnd] mutatja, hogy az általános iskolákban, illetve vidéken veszik igazán komolyan az RV]WiO\IQ NLyUiNDW

15 Beépítettek-H D] RV]WiO\IQ NL PXQNDWHUYEH YDODPLO\HQ VSHFLiOLV PiU HOUH kidolgozott programot, illetve módszert? PLQGHQRV]WiO\V]iPiUD '$'$SURJUDP WDQXOiVPyGV]HUWDQ *RUGRQWUpQLQJ &KHISURJUDP HJ\pE HJ\pE HJ\pE 4. Az iskolák gyakorlatáról 7. ábra $]RV]WiO\IQ N NV]i]DOpNDV] NVpJHVQHNWDUWMDD]RV]WiO\IQ NLyUiNDWpV százalékuk úgy véli, hogy iskolájukban a tanárok többsége is inkább szükségesnek tartja az RV]WiO\IQ NL yuindw PLQW LQNiEE V] NVpJWHOHQQHN (] HJ\EHQ D]W MHOHQti, hogy azok HOV SU W EEVpJH LV V] NVpJHVQHN WDUWMD D] RV]WiO\IQ NL yuindw DNLN QHP V]HUHWQHN RV]WiO\IQ N N OHQQL 5iDGiVXO D] RV]WiO\IQ N N V]i]DOpND D]W WDSDV]WDOWD KRJ\ iskolájában a tanulók többsége is igényli, hogy legyen hetenként egy óra, amikor mindig ugyanazzal a tanárral megbeszélhetik az osztály egészét foglalkoztató kérdéseket. $] LVNROiN KiURPQHJ\HGpEHQ KHWL HJ\ yud RV]WiO\IQ NL NHGYH]PpQ\W NDSQDN D] RV]WiO\IQ N NWRYiEELV]i]DOpNXNEDQSHGLJHJ\pENHGYH]PpQ\EHQUpV]HV OQHN$]Dz mindössze az iskolák 8 százalékban nem részesülnek valamiféle kedvezményben az RV]WiO\IQ N N $] LVNROiN V]i]DOpNiEDQ RV]WiO\IQ NL SyWOpNRW LV IL]HWQHN D pedagógusoknak. Átlagosan 1763 forintot havonta. Ez az érték úgy jön ki, hogy a pótlékban részev O RV]WiO\IQ N N V]i]DOpND IRULQWRW YDJ\ NHYHVHEEHW NDS PiVLN V]i]DOpNXN YLV]RQW IRULQWRW YDJ\ W EEHW $ IYiURVL LVNROiNEDQ D]

16 átlagosnál ritkábban fizetnek pótlékot, viszont ahol fizetnek, ott több pénzt kapnak a pedagógusok, mint vidéken (8. táblázat). 8. táblázat$]rv]wio\iq NLSyWOpNIL]HWpVpQHNJ\DNRUODWDWHOHS OpVWtSXVV]HULQW van pótlék % forint/hónap átlag Budapest Megyeszékhely Más városok Községek V]WiO\IQ N NHJ\ WW A közpslvnroinedqwhuppv]hwhvhqpdjdvdeed]rv]wio\iq NLSyWOpNiWODJDPLQWD] iowdoiqrv LVNROiNEDQ HQQHN PHJIHOHOHQ D PDJDVDEE YpJ]HWWVpJ& RV]WiO\IQ N N W EE SyWOpNRWNDSQDNPLQWD]DODFVRQ\DEEYpJ]HWWVpJ&HN8J\DQDNNRUDSyWOpNPHJOpWHLOOHWYH mértéke nem befolyásolja azt, hogy szeret-hydodnlrv]wio\iq NOHQQLYDJ\VHP$]D]D] RV]WiO\IQ N N G QW W EEVpJH QHP FVDN D SpQ]pUW RV]WiO\IQ N V GLN 8J\DQDNNRU lehet, hogy a budapestiek többek között azért tartják kevésbé fontosnak az RV]WiO\IQ NVpJHWPLQWDYLGpNLHNPHUWDIYiURVEDQULWNiEEDSyWOpNIL]HWpV $ OHJW EE LVNROiEDQ HJ\VpJHV D] RV]WiO\IQ NL SyWOpN pv PLQG VV]H V]i]DOpNXNQiO GLIIHUHQFLiOQDN $KRO GLIIHUHQFLiOQDN RWW iowdoiedq D YpJ]V pyiro\dprn LOOHWYH D] HOVV N RV]WiO\IQ NHL NDpnak többet. A differenciált pótlékok alsó határának iwodjdirulqwkyqdsptjdihovkdwiuiwodjdirulqwkyqds $] LVNROiN V]i]DOpNiEDQ KDWiUR]]iN PHJ NRQNUpWDQ D] RV]WiO\IQ NL PXQND tartalmát. A munka tartalmának konkrét meghatározása az általános iskolákra a OHJMHOOHP]EEpVDV]DNNpS]LVNROiNUDDOHJNHYpVEpMHOOHP]8. ábra). Ezen kívül az is PHJiOODStWKDWy KRJ\ PLQpO NLVHEE WHOHS OpVHQ P&N GLN HJ\ LVNROD DQQiO QDJ\REE YDOyV]tQ&VpJJHOKDWiUR]]iNPHJRWWNRQNUpWDQD]RV]WiO\IQ NLPXQka tartalmát (9. ábra). $]LVNROiNV]i]DOpNiEDQP&N GLNRV]WiO\IQ NLPXQNDN ] VVpJ9LGpNHQpVD] általános iskolákban még ennél is magasabb az arány, míg a szakképzést nyújtó iskolákban DODNXO PHJ D OHJULWNiEEDQ D] RV]WiO\IQ NL PXQNDN ] VVpJ $KRO YDQ RV]WiO\IQ NL PXQNDN ] VVpJ RWW WLSLNXVDQ UHQGV]HUHVHQ PHJKDWiUR]RWW LGN ] QNpQW WDUWDQDN megbeszéléseket, bár azoknak az iskoláknak is eléggé magas az aránya, ahol csak DONDORPV]HU&HQWDUWPHJEHV]pOpVHNHWDPXQNDN ] VVpJ10. ábra). A rendszeres ülésezés

17 HJ\pENpQWD]iOWDOiQRVLVNROiNUDMHOOHP]EEPLQWDN ]pslvnroinudplqwdkrj\ylgpnhqlv IRUPDOL]iOWDEEDPXQNDN ] VVpJHNP&N GpVHPLQWDIYiURVEDQ Akárhogy is tartják az üléseket, a legtöbb iskolában (már ahol egyáltalán van munkaközösség) az áltdoiqrvhoylmhoohj&npugpvhnhwlvqdsluhqguhw&]lnpvplqg VV]HD PXQNDN ] VVpJJHO UHQGHONH] LQWp]PpQ\HN V]i]DOpNiEDQ NRUOiWR]yGQDN D PHJEHV]pOpVHND]DNWXiOLVNpUGpVHNUH(EEHQDWHNLQWHWEHQQLQFVV]iPRWWHYN O QEVpJD YLGpNL pv D IYiURVL LVNROiN között, mindössze az állapítható meg, hogy a szakképzést nyújtó intézetekben ritkábban foglalkoznak az általános elvi kérdésekkel, mint az általános alap-, illetve középfokú képzést nyújtó intézményeknél. $] RV]WiO\IQ N N G QW W EEVpJH FVDN DONDORPV]HU&en tartja a kapcsolatot az osztályában tanító más pedagógusokkal. Mindössze a válaszadók 27 százaléka nyilatkozta D]WKRJ\D]RV]WiO\IQ N NUHQGV]HUHVHQN ] VPHJEHV]pOpVHNHWWDUWDQDNDW EELWDQiUUDO Ez egyébként szintén az általános iskolákra, illetve D YLGpNHQ P&N G RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNUHMHOOHP]EED]iWODJRVQiOpVPLQGH]D]WMHO]LKRJ\H]HNEHQD]LVNROiNEDQ formalizáltabb az iskolai élet, és komolyabban veszik a pedagógusok alá-fölé rendelési YLV]RQ\DLW(QQHNPHJIHOHOHQD]RV]WiO\IQ NLÄUDQJQDN LVQDJ\REEMHOHQWVpJHYDQD] általános iskolákban, illetve a vidéki oktatási intézményekben (11. ábra).

18 Az önök iskolájában meghatározzák-hnrqnupwdqd]rv]wio\iq NLPXQNDWDUWDOPiW" LVNRODWtSXVV]HULQW LJHQ iowdoiqrvlvnrod JLPQi]LXP V]DNNpS]pV 8. ábra Az önök iskolájában meghatározzák-enrqnupwdqd]rv]wio\iq NLPXQNDWDUWDOPiW" WHOHS OpVWtSXVV]HULQW LJHQ %XGDSHVW PHJ\HV]pNKHO\ PiVYiURVRN N ]VpJHN 9. ábra

19 +RJ\DQWDUWMDD]gQ NLVNROiMiEDQPHJEHV]pOpVHLWD]RV]WiO\IQ NLPXQNDN ] VVpJ" DONDORPV]HU&HQ QHPWDUWDQDN PHJEHV]pOpVHNHW QLQFV PXQNDN ] VVpJ UHQGV]HUHVHQPHJKDWiUR]RWWLGN ] QNpQW 10. ábra $]RV]WiO\IQ NLPXQNDN ] VVpJPHJEHV]pOpVHLQ IRJODONR]QDN iowdoiqrvhoylmhoohj&npugpvhnnholvirjodonr]qdn 11. ábra

20 +RJ\DQWDUWMiNDNDSFVRODWRWD]RV]WiO\IQ N ND]RV]WiO\EDQWDQtWyPiVWDQiURNNDO" DONDORPV]HU&HQ HJ\pQLOHJ HJ\pEPyGRQ 12. ábra $] RV]WiO\IQ N N V]i]DOpND WXG DUUyO KRJ\ D] LVNROiMXNEDQ J\HUPHN LOOHWYH LIM~ViJYpGHOPLIHOHOVYDQ$QNJ\DNUDEEDQWXGQDNHUUOPLQWDIpUILSHGDJyJXVRNpVH] D]W MHO]L KRJ\ N YDOyV]tQ&OHJ J\DNUDEEDQ IRUGXOQDN N O QE ] SUREOpPiLNNDO D IHOHOV NK ] (]HQNtY O D JLPQi]LXPL RV]WiO\RN RV]WiO\IQ NHL pv D N ]VpJHNEHQ po pedagógusok is ritkábban számoltak be az átlagosnál, arról, hogy gyermek, illetve LIM~ViJYpGHOPLIHOHOVP&N GLND]LVNROiMXNEDQ $]RN DNLN WXGQDN DUUyO KRJ\ YDQ D] LVNROiMXNEDQ IHOHOV iowdoiedq DONDORPV]HU&HQDSUREOpPiNWyOI JJHQV]RNWDNNRQ]XOWiOQLYHOHpVPLQG VV]HKDUPDGXN számolt be aruyokrj\d]lim~vijypghoplihohovuhqgv]huhvhqupv]wyhv]d]rv]wio\iq NL munkaközösség megbeszélésein (13. ábra). A gimnáziumoknak azonban mindössze 16 V]i]DOpNiEDQKRQRVRGRWWPHJH]DJ\DNRUODWpVDV]REDM YIYiURVLLVNROiNQDNLVFVDND] ötödében.

21 9DQHD]LVNROiEDQJ\HUPHN LOOHWYHLIM~ViJYpGHOPLIHOHOV" DNDSFVRODWRW" DODNDORPV]HU&HQD SUREOpPiNWyOI JJHQ QLQFV YDQ QY PHJEHV]pOpVHLQ $]RV]WiO\IQ N NDWDQyUiQNtY OKHWLiWODJEDQNpWyUiWHJpV]SRQWRVDQ-et) W OWHQHNHORV]WiO\IQ NLWHHQGLNNHO14. ábra$]hggljlhndodsmiqwdoiqphjohsghd IYiURVL RV]WiO\IQ N N VDMiW iootwivxn V]HULQW OpQ\HJHVHQ W EE LGW iogr]qdn RV]WiO\IQ NLWHHQGLNHOOiWiViUDPLQWDYLGpNLHNiWODJRVDQyUiW(QQHNKiWWHUpEHQ YDOyV]tQ&OHJD]LViOOKDWKRJ\DJD]GDJDEENXOWXUiOLVNtQiODWRWNLKDV]QiOYDDEXGDSHVWL RV]WiO\IQ N NW EEV]DEDGLGVSURJUDPRWV]HUH]QHNGiákjaik számára, mint a vidékiek. $] RV]WiO\IQ N N V]i]DOpND YDODPLO\HQ PyGRQ puwpnhoql V]RNWD D WDQXOyN RV]WiO\IQ NL yuinrq Q\~MWRWW WHOMHVtWPpQ\pW (] D OHJW EEV] U V]yEHOL puwpnhopvw MHOHQHW Osztályozni mindössze 4 százalékuk szokott valamilyen gyakorisággal (15. ábra). A 9. táblázatban százfokú skálára vetítve mutatjuk be a különféle értékelésekre vonatkozó adatok alakulását. Itt az derül ki, hogy az általános iskolákban, illetve vidéken gyakrabban puwpnhoqhn PLQW D N ]pslvnroinedq LOOHWYH D Ivárosban. Másrészt azt láthatjuk, hogy a QN pv D] LGVHEE SHGDJyJXVRN J\DNUDEEDQ puwpnhoqhn PLQW D IpUILDN LOOHWYH D fiatalabbak. Mindez szinkronban van azokkal az eddig ismertetett adatokkal, hogy az általános iskolákban és vidéken komolyabban veszik, ugyanakkor formalizáltabban végzik D] RV]WiO\IQ NL WHYpNHQ\VpJHW 9pJ O D] LV NLGHU OW KRJ\ D]RN D SHGDJyJXVRN DNLN V]HUHWQHN RV]WiO\IQ N N OHQQL J\DNUDEEDQ puwpnhoqhn PLQW D]RN DNLN QHP V]HUHWQHN RV]WiO\IQ N V GQL

22 A tanórán kívül hetente átlagosanphqq\llgww OWHOgQD]RV]WiO\IQ NLWHHQGNNHO" iwodj yud yuiw W EEHW yuiw yuiw Szokta-HpUWpNHOQLDWDQXOyNRV]WiO\IQ NLyUiNRQQ\~MWRWWWHOMHVtWPpQ\pW" 14. ábra J\DNUDQ ULWNiQ V]yEHOLpUWpNHOpV V] YHJHVpUWpNHOpV RV]WiO\]iV HJ\pEPyGV]HU 15. ábra

23 Szokta-HpUWpNHOQLDWDQXOyNRV]WiO\IQ NLyUiNRQQ\~MWRWWWHOMHsítményét? / százfokú skálára vetítve: gyakran=100, ritkán=50, soha=0 pont / szóbeli értékelés szöveges értékelés osztályzás Általános iskola ]DNNpS]KHO\ Gimnázium Budapest Megyeszékhely Más városok Községek Férfi év alatt éves éves ]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL HPV]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL V]WiO\IQ N NHJ\ WW táblázat $] RV]WiO\IQ N N V]i]DOpNa azt tervezi, hogy a NAT bevezetése után is puwpnhoql IRJMD D WDQXOyN RV]WiO\IQ NL yuinrq Q\~MWRWW WHOMHVtWPpQ\pW 7HUPpV]HWHVHQ továbbra is a szóbeli értékelésre gondoltak a legtöbben, és megint csak azt látjuk, hogy az általános iskolákban, illetve a klvhee WHOHS OpVHNHQ P&N G LVNROiNEDQ PDUDGQDN PDMG PHJ D OHJW EEHQ D] puwpnhopv PHOOHWW 0LQW DKRJ\ WRYiEEUD LV D QN LOOHWYH D] LGVHEE pedagógusok mutatkoztak a leginkább értékelés pártinak. A 9. és a 10. táblázatok számai azonban nem hasonlíthatók össze egymással közvetlenül, mert a 10. táblázatban százalékokat jelentenek a számok, míg a 9-ben skálaértékeket.

24 A NAT bevezetése után tervezi-e, hogy valamilyen módon értékeli majd a tanulók RV]WiO\IQ NLyUiNRQQ\~MWRWWWHOMHVtWPpQ\pW" / az értékelési forpiwwhuyh]nv]i]dopnedq szóbeli értékelés szöveges értékelés osztályzás Általános iskola ]DNNpS]KHO\ Gimnázium Budapest Megyeszékhely Más városok Községek Férfi év alatt éves éves ]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL HPV]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL V]WiO\IQ N NHJ\ WW táblázat $ JLPQi]LXPL RV]WiO\RN QDJ\REE iwodjrvdq IV RV]WiO\OpWV]iPPDO P&N GQHN PLQW D V]DNNpS] RV]WiO\RN iwodjrvdq I LOOHWYH D] iowdoiqrv LVNRODL RV]WiO\RNiWODJRVDQI$NLVHEEIDOXVLLVNROiNEDQIQpONLVHEERV]WiO\OpWV]iPRN LVHOIRUGXOQDN0LQGH]D]pUWpUGHNHVLWWPHUWDOHJJ\DNUDEEDQDQDJ\OpWV]iP~iOWDOiQRs LVNRODL RV]WiO\RN RV]WiO\IQ NHL NtYiQMiN puwpnhoql GLiNMDLN RV]WiO\IQ NL yuiq Q\~MWRWW teljesítményét.

25 5. Az osztályokról $ OHJW EE RV]WiO\IQ N RV]WiO\iED YpOHWOHQV]HU&HQ NHU OWHN D WDQXOyN Felvételi vizsgával 18 százalékuknál lettek kiválasztva a diákok. Természetesen a gimnáziumi osztályoknál ennél jóval magasabb ez az arány: 61 százalék. Ám az általános LVNRODL RV]WiO\W YH]HW RV]WiO\IQ N N V]i]DOpNiQDN LV RO\DQ RV]WiO\D YDQ DKRYD IHOYpWHOL]WHN D WDQXOyN $ V]DNNpS] KHO\HNHQ V]i]alék ez az arány. A tanulási képességek alapján mindössze az osztályok 5 százalékát differenciálták: 2 százalékukba ODVVDEEDQKDODGyGLiNRNNHU OWHNV]i]DOpNXNEDSHGLJMyOWHOMHVtWN16. ábra). Milyen szempontok alapján kerültek a tanulók az Ön osztályába? YpOHWOHQV]HU&HQ QY IHOYpWHOLYL]VJiYDO HJ\pE DV] ONYiODV]WRWWiNDSHGDJyJXVW 16. ábra $] RV]WiO\IQ N N V]i]DOpND HJ\ pyh V]i]DOpNXN NpW pyh V]i]DOpNXN éve, 20 százalékuk pedig négy vagy több éve vezeti az osztályát, és mindössze 3 százalék azok aránya, akik évközben vették át az osztályukat. A legtöbb osztálynak van saját tanterme. Az általános iskolákban szinte mindig, ám DJLPQi]LXPRNV]i]DOpNiEDQLOOHWYHDV]DNNpS]KHO\HNV]i]DOpNiEDQyUiUyOyUiUD vándorolnak a tanulók.

26 Pedig a saját tanterem jól hat az osztályok közösségi szellemére. Legalábbis, DPLNRU DUUD NpUW N D] RV]WiO\IQ N NHW KRJ\ puwpnhompn D VDMiW RV]WiO\XNDW N O QE ] V]HPSRQWRN V]HULQW DNNRU D VDMiW WDQWHUHPPHO UHQGHONH] RV]WiO\RN YH]HWL MHOHQWVHQ NHGYH]EEtWpOHWHNHWPRQGWDNRV]WiO\XNN ] VVpJLOpJN UpUOmint a kabinet rendszerben P&N GRV]WiO\RNYH]HWL $PL PDJiW D] puwpnhopvhnhw LOOHWL D] RV]WiO\IQ N N W EEVpJH DODSYHWHQ My véleménnyel van a saját osztályáról. Ha a 17. ábrán látható adatokat úgynevezett mérleg- LQGH[UH YHWtWM N D N YHWNH] HJ\V]HU& szabály szerint: a legjobb=+100, jó=+50, közepes=0, gyenge=-50, a legrosszabb=-100 pont, akkor azt látjuk, hogy még azoknál az RV]WiO\IQ N NQpO LV SR]LWtYDN D] LQGH[pUWpNHN DNL QHP V]HUHWQHN RV]WiO\IQ N N OHQQL 0iVIHOOD]WOiWMXNKRJ\D]RND]RV]WiO\IQ N NDOHJHOpJHGHWWHEEHNDVDMiWRV]WiO\XNNDO akiknek olyan diákjaik vannak, akik felvételi vizsga eredményeként kerültek be az osztályba (11. táblázat(qqhnphjihohohqdjlpqi]lxplrv]wio\rnyh]hwlqhnpuwpnhopvhl D OHJNHGYH]EEHN $ OHJNHGYH]WOHQHEEHN YLV]RQW D V]DNPXQNiVNpS]V LOOHWYH V]DNN ]pslvnrodlrv]wio\iq N NYpOHPpQ\HLgVV]KDQJEDQD]]DOKRJ\H]HNDODFVRQ\DEE SUHV]Wt]V&N ]psirn~lvnroinplqwdjlpqi]lxprn 0iVIHOO D]W OiWMXN KRJ\ D -45 éves pedagógusok véleménye lényegesen kedve]ee D VDMiW RV]WiO\XNUyO PLQW D ILDWDODEEDNp LOOHWYH D] LGVHEEHNp (QQHN DNiU ÄREMHNWtY RND LV OHKHW 1HYH]HWHVHQ D] D] LVNRODL J\DNRUODW KRJ\ D Ä]&U V RV]WiO\RNDW VRNKHO\HQDNH]GLOOHWYHDQ\XJGtMHOWWiOOySHGDJyJXVRNUDV]RNWiNEt]QL Végül D EXGDSHVWL RV]WiO\IQ N N NHYpVEp HOpJHGHWWHN D VDMiW RV]WiO\XNNDO fegyelmezési, magatartási szempontból, mint a vidéki pedagógusok. Ennek hátterében az állhat, hogy a vidéki iskolák légköre általában kevésbé liberális (vagy ha tetszik laissez faire), mint a budapestieké. A vidéki városokban és a községekben ráadásul jobban szem HOWW YDQQDN D WDQXOyN pv NHYpVEp KDWQDN UiMXN D N O QE ] LIM~ViJL V]XENXOW~UiN tj\ PDJDWDUWiVXNYDOyV]tQ&OHJWpQ\OHJMREEDQPHJIHOHOD]LVNRODLHOYiUiVRNQDNPLQWEXGDSHVWL kortársaiké. Már említettük, hogy a saját osztályterem jó hatással van az osztályok közösségi V]HOOHPpUH $] YLV]RQW QHP EHIRO\iVROMD D] RV]WiO\IQ N N twpohwhlw KRJ\ YDQ-e csoportbontás az osztályban vagy sem. Többek között azért nem, mert a gimnáziumokban H]EHYHWWJ\DNRUODWD]RV]WiO\RNV]i]DOpNDERQWRWWGHDV]DNNpS]KHO\HNHQP&N G RV]WiO\RNV]i]DOpNDLVtJ\P&N GLNVWD]iOWDOiQRVLVNRODLDNV]i]DOpNDLVpVtJ\M Q ki a 68 százalékos átlag az összes megkérdezettre.

27 Az Ön osztálya az évfolyam többi osztályához képest milyennek mondható? DOHJMREE My N ]HSHV J\HQJH DOHJURVV]DEE WDQXOPiQ\L V]HPSRQWEyO PDJDWDUWiVL V]HPSRQWEyO N ] VVpJL V]HPSRQWEyO Az Ön osztálya az évfolyam többi osztályához képest milyennek mondható? tanulmányi szempontból magatartási szempontból 17. ábra közösségi szempontból általános iskola Gimnázium V]DNNpS]KHO\ kellett felvételizni nem kellett felvételizni V]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL QHPV]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL évnél fiatalabb éves éves az összes osztályfq NiWODJD táblázat

28 $] RV]WiO\IQ N N V]i]DOpND V]iPROW EH DUUyO KRJ\ D] RV]WiO\iEDQ N O Q LV foglalkoznak az átlagosnál tehetségesebb tanulókkal. Ez különösen az általános iskolai és a JLPQi]LXPLRV]WiO\RNUDMHOOHP]DV]DNNpS]RV]Wilyokban ritkább. A 12. táblázatból az LV NLGHU O KRJ\ D pyqpo LGVHEE D YLGpNL pv D Q SHGDJyJXVRN RV]WiO\DLEDQ D] iwodjrvqio QDJ\REE YDOyV]tQ&VpJJHO IRJODONR]QDN NLHPHOWHQ D] iwodjrvqio WHKHWVpJHVHEE tanulókkal. $]RQD]RV]WiO\RNDYH]HWLQHNKiURPQegyede, akik még nem foglalkoznak külön a WHKHWVpJHVWDQXOyNNDOWHUYH]LHQQHNEHYH]HWpVpW(]D]WMHOHQWLKRJ\DYiODV]YLVV]DN OG RV]WiO\IQ N N IHODGDWXNQDN pu]ln D WHKHWVpJJRQGR]iVW +DVRQOy D]RN DUiQ\D LV DNLN D lemaradók felzárkóztatását oldják meg külön foglalkozásokkal, illetve tervezik ilyen MHOOHJ&N O QIRJODONR]iVEHYH]HWpVW18. ábra). Ha együtt vizsgáljuk meg a két kérdésre adott válaszokat, akkor azt látjuk, hogy az osztályok 61 százalékában külön foglalkoznak mind az átlagosnál tehetségesebb, mind a valamilyen területen lemaradó tanulókkal. 18 V]i]DOpNXNEDQ FVDN D IHO]iUNy]WDWiVVDO W UGQHN V]i]DOpNXNEDQ SHGLJ FVDN D tehetséggondozással. Végül az osztályok tizedében sem az átlagosnál tehetségesebb, sem a lemaradó diákok számára nem szerveznek külön foglalkozásokat (19. ábra). Foglalkoznak-e az Ön osztályában külön is azokkal a tanulókkal, akik valamilyen WHU OHWHQOHPDUDGQDNDW EELHNWO" LJHQ QY QHPGHWHUYH]LN 18. ábra

29 A tehetséggondozás, illetve a lemaradókkal való különfoglalkozás WHKHWVpJJRQGR]iVpVDOHPDUDGyNNDOYDOy N O QIRJODONR]iVLVYDQD]RV]WiO\EDVQ HJ\LNVLQFV IRJODONR]QDNN O Q FVDNWHKHWVpJJRQGR]iVYDQ A tehetséggondozás, illetve a lemaradókkal való különfoglalkozás gyakorisága tehetség gondozás lemaradókkal foglalkozás általános iskola V]DNNpS]KHO\ Gimnázium Budapest Megyeszékhely más városok Községek Férfi év alatt éves éves RV]WiO\IQ N NHJ\ WW táblázat

30 6. Az osztályok klímája Az osztályok klímájával, a tanulócsoportokon belüli barátságokkal kapcsolatban HOV] U LV D] NpUGH]W N PHJ D] RV]WiO\IQ N NWO KRJ\ WDSDV]WDODWDLN V]HULQW PHQQ\LUH MHOOHPH]L KpW WpQ\H] D]RNDW D J\HUHNHNHW DNLN HJ\PiVVDO EDUiWNR]QDN $] HUHGHWLOHJ ötfokú skálán mért válaszok átlagait százfokú skálákra vetítve mutatjuk be a 13.táblázatban. (EEOD]GHU ONLKRJ\D]RV]WiO\IQ N NDWDQXOyNEHOVpUWpNHNPHQWpQ W UWpQEDUiWNR]iViWpV]OHOLNDOHJJ\DNUDEEDQDEDUiWNR]yJ\HUHNHNFVDOiGMDLQDNKDVRQOy anyagi helyzetének, illetve a gyerekek azonos nemzeti, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásándn SHGLJ FVDN NHYHVHQ WXODMGRQtWRWWDN QDJ\ MHOHQWVpJHW (] PLQGHQHVHWUH D]WMHO]LKRJ\D]LVNRODLEDUiWNR]iVRNMHOOHJHDODSYHWHQGHPRNUDWLNXV$]HOWpUDQ\DJL KHO\]HW pv D] HOWpU QHP]HWLVpJL HWQLNDL J\ NpU QHP HPHO iwmiukdwdwodq IDODW D WDQXOyN közé. 7DSDV]WDODWDL V]HULQW D] gq RV]WiO\iEDQ PHQQ\LUH MHOOHP]LN D N YHWNH]N D]RNDW D gyerekeket, akik egymással barátkoznak? százfokú skálára Mennyire jellemzi a barátokat vetített átlagok KDVRQOypUGHNOGpV N 81 KDVRQOyV]DEDGLGVWHYpNHQ\VpJ N 76 hasonló iskolai magatartásuk 68 hasonló tanulmányi eredményük 58 családjaik hasonló életfelfogása 54 családjaik hasonló anyagi helyzete 39 azonos nemzeti, nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásuk táblázat Ha megvizsgáljuk a 13. táblázatban ismertetett válaszok együtt járásait, akkor azt OiWMXN D] RV]WiO\IQ N N YDOyMiEDQ IWpQ\H] IDNWRU PHJOpWpW YDJ\ KLiQ\iW tapasztalják, illetve feltételezik az osztálytársak közötti barátkozások hátterében: 1. a FVDOiGL KiWWpU KDVRQOyViJiW D] D]RQRV pughnogpvw LOOHWYH D] D]onos kulturális J\ NpUEO HUHG KDVRQOy GHYLiQV PDJDWDUWiVW $ IDNWRU VWUXNW~UiW D 14. táblázatban ismertetjük. $]RV]WiO\WiUVDNN ] WWLEDUiWNR]iVRNIWpQ\H]LDMHOOHP]IDNWRUVWUXNW~UiMD

31 1. faktor: családi háttér faktor súly családjaik hasonló anyagi helyzete 0,84 családjaik hasonló életfelfogása 0,834 hasonló tanulmányi eredményük 0,45 2. faktor:d]rqrvpughnogpv faktor súly KDVRQOypUGHNOGpV N 0,86 KDVRQOyV]DEDGLGVWHYpNHQ\VpJ N 0,83 hasonló tanulmányi eredményük 0,35 3. faktor: azonos szubkulturális háttér faktor súly hasonló iskolai magatartásuk 0,85 azonos, nemzeti vagy etnikai hovatartozás 0,56 hasonló tanulmányi eredményük 0, táblázat A 7 alapváltozó közül az egyik mindhárom faktor alakításában szerepet kap, igaz, viszonylag kis súllyal. Ez viszont azt jelzi, hogy a tanulmányi eredmények hasonlósága mögött is hasonló tényeznhw pv]ohoqhn LOOHWYH IHOWpWHOH]QHN D] RV]WiO\IQ N N PLQW D diákbarátságok hátterében. 9iODV]PLQWi]DWDLN DODSMiQ D] RV]WiO\IQ N N W EEp NHYpVEp HJ\pUWHOP&HQ besorolhatóak 3 nagy csoport valamelyikébe. A klaszteranalízis mindegyik válaszadót besorolja valamelyik csoportba, és az elrendezést úgy optimalizálja, hogy a csoportok közötti különbségek maximálisak, ugyanakkor a csoportokon belüliek minimálisak OHJ\HQHN $] RV]WiO\IQ N N V]i]DOpNiUD D] D MHOOHP] KRJ\ PLQG D J\HUHNHN N ] V pughnogpvpqhnplqgkdvrqoyfvdoiglkiwwhu NQHNHOpJJpQDJ\MHOHQWVpJHWWXODMGRQtWDQDN az osztálytársak közötti barátkozásokban. A szubkulturális hasonlóságoknak viszont alig WXODMGRQtWDQDNMHOHQWVpJHW$PiVRGLNFVRSRUWEDD]RV]WiO\IQ N NV]i]DOpNDNHU OW Rájuk D] MHOOHP] KRJ\ J\DNRUODWLODJ FVDN D N ] V pughnogpvw WDUWMiN IRQWRVQDN D] RV]WiO\WiUVDNN ] WWLEDUiWViJRNNLDODNXOiViEDQ9pJ ODFVRSRUWEDD]RV]WiO\IQ N N V]i]DOpND VRUROyGRWW pv NHW D] MHOOHP]L KRJ\ NLIHMH]HWWHQ QDJ\ MHOHQWVpJHW tulajdonítanak a szubkulturális hasonlóságoknak (is). Ez utóbbi csoport aránya az általános LVNROiNEDQ LOOHWYH D N ]VpJHNEHQ GROJR]y RV]WiO\IQ N N N UpEHQ PDJDVDEE D] átlagosnál, míg a középiskolában és a városokban dolgozók körében lényegesen alacsonyabb.

32 Arról, hogy valamely kisebbséghez tartozó tanuló jár az osztályába, az RV]WiO\IQ N NV]i]DOpNDV]iPROWEH$]HVHWHNG QWW EEVpJpEHQV]i]DOpNiEDQ ez 1-5 cigány tanulót jelent, az esetek további 6 százalékában pedig ennél több cigány diákot. (TöbbségpEHQ FLJiQ\ WDQXOyNEyO iooy RV]WiO\W D]RQEDQ FVDN D YiODV]YLVV]DN OG RV]WiO\IQ N NNHYHVHEEPLQWV]i]DOpNDYH]HW1pPHWQHP]HWLVpJLWDQXOyUyOPLQG VV]H az esetek 3 százalékában volt szó, délszlávokról 2 százalékában, románokról és egyéb QHP]HWLVpJ&HNUOSHGLJ-1 százalékában. 0LQWOiWWXNDN ]VpJHNEHQGROJR]yiOWDOiQRVLVNRODLRV]WiO\IQ N NWXODMGRQtWMiND legnagyobb szerepet az osztálytársak közötti barátkozásokban a közös nemzetiségi, etnikai J\ NHUHNQHN (] IOHJ DEEyO DGyGLN KRJ\ N D] iwodjrsnál gyakrabban találkoznak kisebbségi (ez gyakorlatilag mindig cigányt jelent) tanulókkal (15. táblázat). 15. táblázat Az Ön osztályában vannak-e olyan tanulók, akik valamilyen kisebbséghez tartoznak? Igen % Budapest 45 Megyeszékhelyek 25 más városok 39 Községek 59 általános iskolai osztályok 53 V]DNNpS]RV]WiO\RN 25 gimnáziumi osztályok 15 VV]HVRV]WiO\IQ N 42 $ N YHWNH]NEHQ DUUD NpUW N D] RV]WiO\IQ N NHW puwpnhompn -WO -ig 12 V]HPSRQW V]HULQW RV]WiO\XN ÄNOLPDWLNXV MHOOHP]LW $ YiODV]RNDW LVPpW V]i]IRN~ VNiOiUD vetítettük, és a 16. táblázatban ismertetjük. Itt megint csak azt látjuk, hogy a pedagógusok DODSYHWHQHOpJHGHWWHND]RV]WiO\DLNNDOKDQHPLVPDUDGpNWDODQXO Ha megvizsgáljuk a 16. táblázatbanlvphuwhwhwwmhoohp]nhj\ WWMiUiVDLWDNNRUD]W látjuk, hogy a pedagógusok vaoymiedq I MHOOHP] IDNWRU V]HULQW puwpnhowpn D] RV]WiO\DLNDW$]IMHOOHP]DÄVWUpEHUVpJ D]LVNRODLpUWpNHNN YHWpVHDDN ] VVpJL NOtPD D SHGLJ D NULWLNXVViJ $ MHOOHP]N IDNWRU VWUXNW~UiMiW D 17. táblázatban ismertetjük. Az 1. faktor negatívan korrelál a másodikkal és a harmadikkal, a 2. és a 3. faktor viszont nem korrelál egymással. Ez azt jelenti, hogy egy jó osztály lehet kritikus, hiszen ez a legtöbbször egyfajta szellemi pezsgést jelent.

33 0HQQ\LUHMHOOHP]D]gQRV]WiO\iUD" százfokú skálán a kritikusság 71 DVHJtWNpV]VpJ 71 a tanárokkal való jó viszony 70 D]pUGHNOGpV 68 a közösségi szellem 67 az iskola szeretete 64 a szorgalom 61 a versenyszellem 60 a fegyelmezettség 60 a közömbösség 31 a széthúzás 30 a durvaság táblázat$]rv]wio\rnmhoohp]mpqhnidnwruvwuxnw~uimd 1. faktor: az iskolai értékek elfogadása faktor súly Szorgalom +0,81 a tanárokkal való jó viszony +0,74 az iskola szeretete +0,73 Fegyelmezettség +0,70 eughnogpv +0,59 Versenyszellem +0,51 2. faktor: a közösségi szellem (hiánya) faktor súly Széthúzás +0,87 Közömbösség +0,70 Durvaság +0,63 közösségi szellem -0,52 6HJtWNpV]VpJ -0,43 3. faktor: a kritikusság (hiánya) faktor súly Kritikusság -0,79 Versenyszellem -0,44 közösségi szellem -0,36 eughnogpv -0,33 Durvaság -0,32

34 9iODV]PLQWi]DWDLN DODSMiQ D] RV]WiO\IQ N N KiURP QDJ\MiEyO HJ\IRUPiQ QpSHV FVRSRUWEDVRUROKDWyDN$]HOVFVRSRUWEDNODV]WHUEHWDUWR]yND]iWODJRVQiOMHOOHP]EEQHN érzik osztályaikra a széthúzást, a közömbösvpjhwpvdgxuydvijrw$] VV]HVRV]WiO\IQ N V]i]DOpNiWVRUROWDLGHD]DOJRULWPXViPDV]DNNpS]RV]WiO\RNDWYH]HWSHGDJyJXVRN körben 48% ez az arány. A második csoportba azok a pedagógusok kerültek, akik az átlagosnál jóval MHOOHP]EEQHN WDUWMiN D] osztályukra a kritikusságot, ugyanakkor a versenyszellemet, az LVNRODV]HUHWHWpWDN ] VVpJLV]HOOHPHWDV]RUJDOPDWpVD]pUGHNOGpVWLV$]DOJRULWPXVD SHGDJyJXVRNSRQWRVDQKDUPDGiWVRUROWDLGHXJ\DQDNNRUDJLPQi]LXPLRV]WiO\RNYH]HWL körében 41% azduiq\xnptjdv]dnnps]rv]wio\wyh]hwnn UpEHQPLQG VV]H 9pJ ODKDUPDGLNFVRSRUWEDD]RNNHU OWHNDNLNDOHJW EEMHOOHP]HVHWpQiWODJRV értékelést adtak, ám az átlagosnál fegyelmezettebbnek, ugyanakkor kevésbé kritikusnak és kevésbé széthúzónak WDUWMiN D] RV]WiO\XNDW $ FVRSRUWUD D] LV MHOOHP] KRJ\ LWW D legmagasabb az iskola szeretetének átlaga, valamint az is, hogy a csoporthoz tartozók arányai nem különböznek iskolatípus szerint. $ OHJNHYpVEp WHUPpV]HWHVHQ D]RN V]HUHWQHN RV]WiO\IQ N N Oenni, akik az 1. csoportba sorolódtak, a 2. és a 3. csoporthoz tartozók között viszont ebben a tekintetben nincs különbség. Itt mindössze annyi állapítható meg, és ez is csak sejtés szinten, hogy a fiatalabb pedagógusok hajlamosabbak intellektuálisan pezsgnulwlnxvv]hpopohwhwoiwqld] RV]WiO\DLNQiO PtJ D] LGVHEEHN LQNiEE D] LVNROD V]HUHWHWpW pv D IHJ\HOPH]HWWVpJHW hangoztatják. 7HUPpV]HWHVHQ DUUD LV UiNpUGH]W QN KRJ\ PLO\HQQHN WDUWMiN D] RV]WiO\IQ N N D kapcsolatukat az osztályukkal. Az 1148 válaszvlvv]dn OGN ] OPLQG VV]HIPRQGWD D]WKRJ\QDJ\RQURVV]QDNpVID]WKRJ\URVV]QDN. ]HSHVQHNV]i]DOpNXNLQNiEE jónak 64 százalékuk, végül nagyon jónak 24 százalékuk tartotta az osztályával kialakított NDSFVRODWRW 9DOyMiEDQ YDOyV]tQ&OHJ QHP ennyire rózsás a helyzet, hiszen ennek a YiODV]VRUQDN D] puwhoph]pvpqpo IRNR]RWWDQ ILJ\HOHPEH NHOO YHQQ QN D]W KRJ\ IOHJ D PXQNiMXNDWNRPRO\DQYHYRV]WiO\IQ NLPHJEt]DWiVXNUDE V]NHSHGDJyJXVRNWyONDSWXN YLVV]D D NLW OW WW NpUGtYHNHW 0LQGHQHVHWUH ha százfokú skálára vetítjük a válaszokat, DNNRUDKt]HOJSRQWRVpUWpNDGyGLNiWODJQDN$OHJDODFVRQ\DEEiWDODJRWWHUPpV]HWHVHQ D] FVRSRUWKR] VRUROW RV]WiO\IQ N N N UpEHQ NDSWXQN WHKiW D]RNWyO DNLN V]pWK~]yQDN érzik az osztályukat. A 2. és a 3. csoport tagjai között viszont ebben a tekintetben sincs különbség.

35 $] RV]WiO\IQ N N V]i]DOpND J\DNUDQ V]RNRWW WDOiONR]QL D V] QHWHNEHQ D diákjaival, további 11 százalékuk néha szokott, és mindössze 1 százalékuk mondta azt, hogy a szünetek alatt nem talionr]lnd]rv]wio\iedmiuynndo0ivupv]wd]rv]wio\iq N N 92 százaléka szokott találni, illetve kialakítani olyan alkalmakat, amikor tanórákon kívül is HJ\ WWOHKHWD]RV]WiO\iYDO0LQGH]D]WPXWDWMDKRJ\DOHJW EESHGDJyJXVPHJOHKHWVHQ intenzív kapcsolatot tart az általa vezetett osztállyal. Ami pedig a részleteket illeti, azt OiWMXN KRJ\ D OHJW EEHW D NLVWHOHS OpVHNHQ P&N G iowdoiqrv LVNRODL RV]WiO\W YH]HW RV]WiO\IQ N NWDOiONR]QDNWDQyUiQNtY ODGLiNMDLNNDO. ] O NLVHOVVRUEDQD]RNDNLN szerewqhn RV]WiO\IQ N N OHQQL $]RQ RV]WiO\IQ N N N UpEHQ DNLN QHP V]HUHWLN D megbízatásukat mindössze 77 pont a szünetekben való találkozás 100 fokú skálára vetített mutatója, a többiek 95 pontjával szemben. Másrészt az látjuk, hogy azok az RV]WiO\IQ N Nakik hajlamosak az osztályukat széthúzónak és közömbösnek látni, azok az átlagosnál jóval ritkábban teremtenek alkalmat arra, hogy tanórákon kívül is együtt legyenek az osztályukkal. 9pJ O D]W LV PHJNpUGH]W N D] RV]WiO\IQ N NWO KRJ\ YDQQDN-e fegyelmezési SUREOpPiLN" $ NpUGpVUH D YiODV]YLVV]DN OGN V]i]DOpND YiODV]ROW LJHQQHO WRYiEEL V]i]DOpNXNSHGLJQHPYiODV]ROWVHPPLWNQDJ\YDOyV]tQ&VpJJHOQHPILJ\HOPHWOHQVpJEO hagyták ki a kérdést, hanem azért, mert nem tudtak dönteni. Mindazonáltal a 18. táblázatban csak azok százalékos arányait tüntettük fel, akik határozott igen választ adtak. $] DGDWRNEyO HOV] U LV D]W OiWKDWMXN KRJ\ D N ]pslvnrodl RV]WiO\RNDW LUiQ\tWy pedagógusoknak több gondjuk van a fegyelmezéssel, mint az általános iskolai osztályt YH]HWNQHN (]W WHUPpV]HWHVQHN WHNLQWKHWM N KLV]HQ D NDPDV]RN LUiQ\tWiViYDO iowdoiedq csakugyan több baj van, mint a kisdiákokéval. Másrészt a 30 évnél fiatalabb pedagógusok gyakrabban panaszkodtak, mint az LGVHEEHN DWWyO I JJHWOHQ O LV KRJ\ PLO\HQ osztályuk van. Ennek nyilván nagyrészt a pedagógiai rutin hiánya az oka, másrészt viszont az is szerepet játszik benne, hogy a fiatal tanárok nehezebben tudják tartani a tekintély távolságát diákjaikkal szemben, mint az LGVHEEHN+DUPDGUpV]WSHGLJDQQDNa szerencsétlen iskolai gyakorlatnak is szerepe lehet a V]iPRN DODNXOiViEDQ PHO\ V]HULQW V]iPRV KHO\HQ D NH]G SHGDJyJXVRNUD ÄOFV OLN D Ä]&U V RV]WiO\RNDW 9pJ ODV]pWK~]yUHQLWHQVRV]WiO\RNDWYH]HWRV]WiO\IQ N NQHNYDQDOHJW EEEDMD a fegyelemmel ip D] VV]HWDUWy GH NULWLNXV RV]WiO\RNDW YH]HW SHGDJyJXVRNQDN LV W EE gondja van, mint a fegyelmezett, stréber osztályok irányítóinak. Az pedig természetes, KRJ\D]RNQDNLVVRNSDQDV]XNYDQDNLNQHPV]HUHWQHNRV]WiO\IQ N NOHQQL

36 Vannak-e Önnek fegyelmezési problémái? az iskola telephelye szerint igen % Budapest 32 Megyeszékhely 25 más városok 30 Községek 22 a válaszadó életkora szerint igen % 30 év alatti pedagógusok évesek évesek 26 az osztály típusa szerint igen % általános iskolai 25 Gimnáziumi 29 S]DNNpS] 31 az osztályjelleg szerinti csoportosítás szerint igen % széthúzó, közömbös 35 összetartó, kritikus 29 fegyelmezett, stréber 18 hozzáállás szerint igen % V]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL 25 QHPV]HUHWRV]WiO\IQ NOHQQL 30 D]RV]WiO\IQ N NHJyütt táblázat

37 $]RV]WiO\IQ N NWHYpNHQ\VpJpUO $ NpUGtY N YHWNH] QDJ\ NpUGpVEORNNMiEDQ D] RV]WiO\IQ NL WHYpNHQ\VpJ J\DNRUODWiUyO LOOHWYH D] H]]HO NDSFVRODWRV YpOHPpQ\HNUO NpUGH]W N D SHGDJyJXVRNDW (OV] U LV D]W ILUWDWWXN KRJ\ PLN D YiODV]YLVV]DN OGN IHODGDWDL RV]WiO\IQ NNpQW $ SHGDJyJXVRNQDN HJ\ HOHPEO iooy OLVWiQ NHOOHWW PHJMHO OQL N D]RNDW D IHODGDWRNDW DPHO\HNHW UiMXN LV YRQDWNR]QDN $ YiODV]YLVV]DN OGN V]i]DOpND HJ\HWOHQ IHODGDWRW VHPMHO OWPHJNQ\LOYiQNLKDJ\Wik ezt a kérdésblokkot. A többiek viszont legalább 10 feladatot megjelöltek meg, átlagosan 19-et, a 22-EO 0LQGH] D]W PXWDWMD KRJ\ D] RV]WiO\IQ N NUHQDJ\RQVRNIHODGDWHOOiWiVDYiU19. táblázat). 19. táblázat Feladata-HgQQHNRV]WiO\IQ NNpQW igen % 1. az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátása a mulasztások számontartása DV] ONWiMpNR]WDWiVDJ\HUPHN NLVNRODLHOPHQHWHOpUO DV] ONWiMpNR]WDWiVDDNWXiOLVLVNRODL J\HNUO DN ] VVpJLpOHWNLDODNXOiViQDNHOVHJtWpVH rends]huhvndsfvrodwwduwivdv] ONNHO DWDQXOyNWiMpNR]WDWiVDLVNRODL J\HNUO a tanulók egyéni problémáinak megismerése az igazgató intézkedéseinek végrehajtása a tanulók személyiségének alakítása rendszeres konzultáció az osztályban tanító tanárokkal a fegyelem biztosítása DWDQXOyN J\HLQHNNpSYLVHOHWHD]LVNRODHOWW NLUiQGXOiVRNpVV]DEDGLGVSURJUDPRNV]HUYH]pVH DWDQXOyNWDQXOPiQ\LHOPHQHWHOpQHNVHJtWpVH a tanulók otthoni körülményeinek megismerése az osztály és a tanárok közötti viszony koordinálása fegyelmi büntetés kiosztása DOHPDUDGyNIHO]iUNy]WDWiViQDNHOVHJtWpVH a tanulók ülésrendjének kijelölése a tehetséges gyerekek differenciált fejlesztése tankönyvek árusítása 16

38 Mivel minden válaszadó nagyon sok feladatot lát el, a válaszmintázatok alapján QHP LJD]iQ OHKHW HON O QtWHQL D] RV]WiO\IQ N N DOFVRSRUWMDLW 8J\DQDNNRU D] HJ\HV RV]WiO\IQ NL IHODGDWRNDW HOWpUHQ WDUWMiN IRQWRVQDN D SHGDJyJXVRN pv H] DODSMiQ PiU szegmentálhatóak is. A 20. táblázatban 100 fokú skálára vetítve mutatjuk be, hogy PHNNRUDDMHOHQWVHJHWWXODMGRQtWRWWDNDIHODGDWQDND]RV]WiO\IQ N N 20. táblázat 0HQQ\LUHWDUWMDIRQWRVQDNDVDMiWRV]WiO\IQ NL tevékenységében DN YHWNH]NHW«százfokú skálára vetítve 1. a tanulók egyéni problémáinak megismerése DV] ONWiMpNR]WDWiVDJ\HUPHN NLVNRODLHOPHQHWHOpUO a tanulók személyiségének alakítása DN ] VVpJLpOHWNLDODNXOiViQDNHOVHJtWpVH UHQGV]HUHVNDSFVRODWWDUWiVDV] ONNHO a fegyelem biztosítása DWDQXOyNWiMpNR]WDWiVDLVNRODL J\HNUO DWDQXOyNWDQXOPiQ\LHOPHQHWHOpQHNVHJtWpVH DV] ONWiMpNR]WDWiVDDNWXiOLVLVNRODL J\HNUO DWDQXOyN J\HLQHNNpSYLVHOHWHD]LVNRODHOWW rendszeres konzultáció az osztályban tanító tanárokkal az igazgató intézkedéseinek végrehajtása a mulasztások számontartása DOHPDUDGyNIHO]iUNy]WDWiViQDNHOVHJtWpVH a tanulók otthoni körülményeinek megismerése NLUiQGXOiVRNpVV]DEDGLGVSURJUDPRNV]HUYH]pVH az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátása a tehetséges gyerekek differenciált fejlesztése az osztály és a tanárok közötti viszony koordinálása fegyelmi büntetés kiosztása a tanulók ülésrendjének kijelölése tankönyvek árusítása 12

39 A 19. és a 20 táblázatudqjvrudlphjohkhwvhqv]rurvdqnruuhoioqdnhj\pivvdod 6SHDUPDQ IpOH UDQJNRUUHOiFLy (] D]W MHOHQWL KRJ\ D] RV]WiO\IQ N N iowdoiedq D]RNDW D IHODGDWRNDW OiWMiN HO DPHO\HNHW IRQWRVQDN LV WDUWDQDN $ NRUUHOiFLy HUVVpJpW legjobban az adminisztrawtywhhqgnäurqwmin (]HNHWPLQGHQNLHOOiWMDiPVHQNLVHPpU]L igazán fontosnak. Másrészt a tisztán pedagógia feladatok közül néhányat nem lát el az RV]WiO\IQ N NHJ\UpV]HQRKDIRQWRVQDNWDUWMDH]HNHWLV +DD]RV]WiO\IQ NLIHODGDWRNQDNWXODMGRQtWRtt fontosságokat együttesen elemezzük, akkor az látjuk, hogy a 22 feladat valójában 5 nagyobb feladatkörhöz kapcsolódik a SHGDJyJXVRN IHMpEHQ (]HN D N YHWH]N QHYHOpVL N ] VVpJIRUPiOiVL IHODGDWRN adminisztratív feladatok, 3. pedagógiai feladatok, D]LVNRODpOHWpKH]N WGIHODGDWRN tájékoztatási feladatok. A 21. táblázatból azonban ennél finomabb részletekre is fény derül. 3pOGiXO DUUD KRJ\ D QHYHOpVL N ] VVpJV]HUYH]pVL IHODGDWRNKR] N WGLN D WDQXOyN megismerése is, illetve arra, hogy a fegyelem biztosítását általában azok a pedagógusok WDUWMiN D OHJIRQWRVDEEQDN DNLN D] DGPLQLV]WUDWtY IHODGDWRNQDN LV QDJ\ MHOHQWVpJHW tulajdonítanak. 21. táblázat $RV]WiO\IQ NLIHODGDWQDNWXODMGRQtWRWWIRQWRVViJIDNWRUVWUXNW~UiMD 1. faktor: nevelési, közösségformálási feladatok faktor súly a tanulók személyiségének alakítása 0,76 DN ] VVpJLpOHWNLDODNXOiViQDNHOVHJtWpVH 0,74 a tanulók otthoni körülményeinek megismerése 0,64 a tanulók egyéni problémáinak megismerése 0,59 Rendszeres kapcsolattauwivdv] ONNHO 0,53.LUiQGXOiVRNpVV]DEDGLGVSURJUDPRNV]HUYH]pVH 0,52 2. faktor: adminisztratív és fegyelmezési feladatok faktor súly az osztállyal kapcsolatos adminisztráció ellátása 0,76 a mulasztások számontartása 0,73 Fegyelmi büntetés kiosztása 0,70 az igazgató intézkedéseinek végrehajtása 0,67 a tanulók ülésrendjének kijelölése 0,64 a fegyelem biztosítása 0,57

40 21. táblázat $RV]WiO\IQ NLIHODGDWQDNWXODMGRQtWRWWIRQWRVViJIDNWRUVWUXNW~UiMD 3. faktor: pedagógiai feladatok faktor súly a tehetséges gyerekek differenciált fejlesztése 0,93 a lemaradók felzárkóztatása 0,93 DWDQXOyNWDQXOPiQ\LHOPHQHWHOpQHNVHJtWpVH 0,57 4. faktor: az iskola életével kapcsolatos feladatok faktor súly az osztály és a tanárok közötti viszony koordinálása 0,76 Rendszeres konzultáció az osztályban tanító tanárokkal 0,63 DWDQXOyNpUGHNHLQHNNpSYLVHOHWHD]LVNRODHOWW 0,62 DWDQXOyNWiMpNR]WDWiVDLVNRODL J\HNUO 0,60 5. faktor: tájékoztatási feladatok faktor súly DV] ONWiMpNR]WDWiVDJ\HUPHN NLVNRODLHOUHPHQHWHNpUO 0,63 DV] ONWiMpNR]WDWiVDDNWXiOLVLVNRODL J\HNUO 0,62 DWDQXOyNWiMpNR]WDWiVDLVNRODL J\HNUO 0,42 5HQGV]HUHVNDSFVRODWWDUWiVDV] ONNHO 0,41 A nevelési, közösségformálási feladatoknak azok tulajdonítják a legnagyobb MHOHQWVpJHW DNLN D VDMiW RV]WiO\XN MHOOHJpW DODSYHWHQ IHJ\HOPH]HWWQHN WDUWMiN 3HUV]H D] összefüggés inkább fordítva igaz: azoknak a pedagógusoknak van a legkevesebb oka a tanulók fegyelmezettségére panaszkodni, akik munkájukban súlyt helyeznek a tanulók PHJLVPHUpVpUH pv D] RV]WiO\N ] VVpJ IRUPiOiViUD 0iV IHO O Qp]YH D] HOV IDNWRU puwpnhl PDJDVDEEDND]RNN UpEHQDNLNV]HUHWQHNRV]WiO\IQ N NOHQQLPLQWD]RNN UpEHQDNLN nem. Mindez azt jelenti, hogy a közösségformálásba fektetett energia többszörösen megtérül: egyrészt kevesebb fegyelmezési gond adódik az osztályban, másrészt jobb lesz a pedagógus közérzete (is). A nevelési, közösségformálási feladatoknak egyébként az általános iskolai RV]WiO\RNYH]HWLWXODMGRQtWMiNDOHJQDJ\REEMHOHQWVpJHWpVDV]DNNpS]RV]WiO\RNYH]HWL a legkisebbet. Ezenkívül az is megállapítható, hogy a férfi-, és a 30 évnél fiatalabb SHGDJyJXVRN D] iwodjrvqio YDODPLYHO NLVHEE MHOHQWVpJHW WXODMGRQtWDQDN HQQHN D feladatkörnek.

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése

A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése A 2014/2015-ös tanévi idegen nyelvi mérés országos jelentésének elemzése EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. OM azonosító:

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 27 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.6.

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Fiumei Úti Általános Iskola

Fiumei Úti Általános Iskola 27 Fiumei Úti Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. évfolyam matematika Előállítás ideje: 29.4.26. 1:56:54 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Hétvezér Általános Iskola

Hétvezér Általános Iskola 27 Hétvezér Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28..19. 1:9:8 1 Az Önök telephelyének átlageredménye matematikából

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium 26 Vörösmarty Mihály Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.28. 18:2:34 1 Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 27 Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szakközépiskola szövegértés El!állítás ideje: 28..6. 1:4:46

Részletesebben

Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 26 Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.12.16. 1:55:45

Részletesebben

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Puskás Tivadar Távközlési Technikum 27 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szakközépiskola szövegértés Előállítás ideje: 28.3.6. 6:2:3 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2014 Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 4024 Debrecen, Irinyi utca 1. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszaik alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2011 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézménye 6724 Szeged, Mars tér 14. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív kérdéseire

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2015 Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2013 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye 6726 Szeged, Temesvári körút 38. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2015 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézménye 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2015 Jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. 1 A telephely épületének állapota

Részletesebben

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A SIOK Beszédes József Általános Iskola 2011. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A jelentésben szereplő tanulók száma 2011. évi méréskor 6. a osztály: 24 fő 6. b osztály: 32 fő

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben