Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból"

Átírás

1 Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

2 Az 50-es évek végén, 60-DV pyhn HOHMpQ HO WpUEH NHU OW D] DJ\ NRJQLWtY WHYpNHQ\VpJH pv D P YpV]HWHN VV]HI JJpVHLQHN YL]VJiODWD (]HN N ] O LV kiemelt szerephez jutott a zene idegrendszeri kapcsolatainak tanulmányozása, mely egyenes következménye a neurolingvisztikai kutatások XIX. században PHJNH]G G WWIRO\DPDWiQDN 1. $GLVV]HUWiFLyHOV UpV]HW UWpQHWLiWWHNLQWpVpWDGMDDQHXUROLQJYLV]WLNiQDN pvdqhxurpx]lnroyjliqdn$qhxurolqjylv]wlndplqwwhuplqxvphjohkhw VHQ~M NHOHW IRJDORP D]RQEDQ WiUJ\N UpEH WDUWR]y NXWDWisokat már évezredekkel H]HO WW LV IRO\WDWWDN $ NRUDL FLYLOL]iFLyN NRSRQ\DOpNHOpVL PyGV]HUHLW O NH]GYH az ókori görög katonaorvosok tudományos megfigyeléséig kialakult a IHOLVPHUpV PHO\ V]HULQW N O QE ] YHUEiOLV WHYpNHQ\VpJHN N O QE ] DJ\L régiókhoz köt GQHN (]W LVPHUHWHLQN V]HULQW KRVV]~ V] QHW N YHWWH HJpV]HQ D N ]psnruljdplnru~mudho WpUEHNHU OWDEHV]pGpVD]HOPHNDSFVRODWD$]LJD]L WXGRPiQ\RV NXWDWyPXQND D ;,; V]i]DGEDQ NH]G G WW SiUKX]DPRVDQ D Q\HOYWXGRPiQ\ HO UHKDODGWiYDO /DVVDQ PLQGHQ kutató számára világossá vált, hogy a beszéd az agynak egy terméke, még ha ez a megfogalmazás egészen napjainkig váratott is magára. 2. -yoohkhw D QHXURPX]LNROyJLD WHOMHVHQ ~M IRJDORPQDN W QLN D IHQWLHNKH] hasonló módon kijelenthetjük, hogy a zene lélekre illetve idegrendszerre kifejtett KDWiViYDO PiU UpJL NRURN JRQGRONRGyL LV IRJODONR]WDN 0iU QHYpE O LV NLW QLN hogy olyan interdiszciplínáról van szó, melyen több tudomány próbál osztozkodni. A nyelvészek szempontjából felfoghatjuk úgy is, mint a neuurolqjylv]wlnd HJ\HQHV ijl OHV]iUPD]RWWMiW D ]HQpV]HN V]HPV] JpE O SHGLJ mint a zenepszichológia és -terápia elágazását. A gyakorló és kutató orvosok és ELROyJXVRN UpV]pU O YLV]RQW LQNiEE D QHXURELROyJLD QHXUROyJLD YDJ\ D pszichiátria egyik területe. A tudomány jelenlegi állása szerint azonban úgy 1

3 W QLN KRJ\ D YRNiOLV pv SHUFHSFLyV-kognitív zenei tevékenységek vizsgálata olyan mértékben épül a neurolingvisztikára, hogy elméletileg ennek egy elágazásaként is felfoghatjuk. Ez az utóbbi megállapítás talán csak a tisztán hangszeres játék vizsgálatára nem vonatkozik, amely viszont inkább tartozhat az RUYRVWXGRPiQ\ WHU OHWpKH] 9DOyV]tQ D]RQEDQ KRJ\ D QHXURPX]LNROyJLiW D] említett tudományágak közül egyik sem lesz képes kisajátítani, és önálló tudománnyá foj IHMO GQL DPLQW HUUH PiU QHP]HWN ]L V]LQWHQV]iPRV MHO PXWDW többek között az 1997-HVJKHQWLNRQJUHVV]XVDKROHO az elnevezés: Foundations of Neuromusicology". V] UV]HUHSHOWKLYDWDORVDQ 3. Az interdiszciplináris jelleg miatt óhatatlanul felmerül a kérdés: ki lehet ma neuromuzikológus? Csak neurológus és csak zenész vagy nyelvész biztosan QHP V W KD EiUPHO\LN N QHP IRJODONR]RWW D PiVLN NpW WXGRPiQQ\DO alaposabban, akkor színvonalas kutatómunka végzésére nincs reális esélye. A dolgozat egyik nyilvánvaló célja az, hogy olyan mélységben adja keresztmetszetét az elsajátítandó ismeretanyagnak, ameddig a neuromuzikológia kutatójának elengedhetetlenül le kell hatolni. 4. $ GLVV]HUWiFLy HOV VRUEDQ QHP KXPiQ ILOROyJLDL V]HPV] JE O YL]VJiOMD D zenei percepció ORNDOL]iOKDWyViJiQDN OHKHW VpJHLW KDQHP IXQNFLRQiOLV KXPiQ neuroanatómiai szempontból, ezért a dolgozat egy részét egy klinikai N UQ\H]HWEHQ YpJ]HWW NtVpUOHWVRUR]DW HUHGPpQ\HL pv D] HEE O OHYRQKDWy konklúziók, hipotézisek képezik. A kísérlet tesztanyaga 2000-ben készült el orvosok és zenészek segítségével, és alapjául egy 1962-es, egyesült államokbeli Seashore-teszt szolgált. Az így létrehozott batéria már nem sokban hasonlít az eredeti mintához, ezért új nevet kapott: Balaton, mivel egyrészt szójáték (balance + tone), másrészt utalás a magyar tengerre. A teszt a zenét a percepció szempontjából hat komponensre bontotta KDQJPDJDVViJ LG WDUWDP KDQJHU ritmus, melódia és hangszín, melyek a kísérletek során kevésnek bizonyultak, így ezek számát a kövew YL]VJiODWRNWHV]WDQ\DJiEDQPDMGE YtWHQLNHOO 2

4 5. A vizsgálathoz szükséges beteganyagot három intézmény biztosította (SOTE Neurológiai Klinika, az Észak-pesti Kórház és a MÁV-kórház LGHJRV]WiO\DL $ NtVpUOHWHN D] D]RNDW QNpQW YiOODOy D NH]HO RUYRV iotal diagnosztizált betegekkel zajlottak. A teszt hangzóanyagát a fent említett hat komponens képezte. A zenei elemek hang-párok formájában szerepeltek a N YHWNH] PyGRQ SO D KDQJPDJDVViJ HVHWpEHQ KRO D]RQRV KRO N O QE ] magasságú hang-párokat rögzítettünk, és a vizsgált személynek meg kellett hallania az azonosságot illetve a különbséget. A hangzó anyag feljátszása V]iPtWyJpSHVSURJUDPPDONpV] OWD]pUWKRJ\D]HPEHULpU]HOPLWpQ\H] NPLQW KLEDIRUUiVWHOMHVPpUWpNEHQNLN V] E OKHW NOHJ\HQHN Vizsgálataink során a teszt egyes betegekkel kapott eredményeit az adott beteg diagnózisával vetettük össze. Összességében négyféle tünetegyüttessel kezelt, csoportonként hét-tíz beteg vett részt a vizsgálatban. A négy csoportba az alábbi károsodással diagnosztizált betegek tartoztak: 1. Wernicke-, 2. Brocaafázia (domináns oldali léziók), 3. globális amúzia (kétoldali léziók) és 4. jobb oldali stroke. Az eredmények azt mutatták, hogy a zenei percepció lokalizálhatósága sokkal bonyolultabb, mint a beszédé, mivel a vizsgálatok VRUiQ NLGHU OW KRJ\ D KDW HPOtWHWW VV]HWHY Q NtY O RO\DQ WpQ\H] N LV befolyásolják a produkciót, melyekkel a tesztanyag elkészítésekor még nem OHKHWHWWV]iPROQL(]HNSpOGiXOD]HQHLKDQJDNXV]WLNDLMHOOHP] LYDJ\D]DKKR] kapcsolódó érzelmi PRWLYiFLyV W OWpV pv HPOpNNpSHN $] puwpnhopvw QHKH]tW hatások ellenére levonhatók az alábbi következtetések: a non-domináns féltekében található léziók esetén a dallam és a hangszín felismerése, a FRPPLVVXUDOLV LOOHWYH NpWROGDOL Op]LyNQiO D] LG WDUWDP YDODPLQW D KDQJHU percepciója, végül a domináns oldali károsodás esetén a hangmagasság és ritmus percepciója sérült. Jobb oldali stroke-kal diagnosztizált betegek általában rossz eredményt produkáltak a hangszín- és dallam-elemek esetében, váltakozó eredmpqq\ho WHOMHVtWHWWHN D KDQJHU pv LG WDUWDP WHNLQWHWpEHQ PtJ D hangmagasság- és a ritmus-feladatok megoldása csaknem hibátlan lett. 3

5 6. A vizsgálati eredmények ellentmondani látszanak annak a korábban kialakult, általánosan elfogadott nézetnek, mely szerint az agy bal domináns IpOWHNpMH IHOHO V D YHUEiOLV PtJDMREE³QRQ-domináns a zenei funkciókért. Az ellentmondást az okozhatja, hogy a zenének nyilvánvalóan vannak a beszéddel N ] V HOHPHL PLQW D] LG WDUWDP pv D KDQJHU PtJ YDQQDN HOHPHL DPHO\HN percepciója kifejezetten az ún. zenei féltekében zajlik, ilyenek a hangszín és a GDOODP 0HJOHS YLV]RQW KRJ\ NpW RO\DQ HOHP SHUFHSFLyMD PLQW D hangmagasság és a ritmus, melyeket a klasszikus besorolás szerint általában zeneinek tekintenek, a domináns, tehát a verbális processzáló féltekében ORNDOL]iOyGLN $ SV]LFKROyJLDL WpQ\H] N LWW VHP KDQ\DJROKDWyN HO XJ\DQLV D] érzelem és a motiváció nagymértékben befolyásolja a percepciót és a memóriába W UWpQ EHYLWHOWLOOHWYHHO KtYiVW Ezzel kapcsolatban a neuromx]lnroyjliqdn YDOyV]tQ OHJ N O Q WHU OHWH kell, hogy legyen a limbikus rendszer vizsgálata, különös tekintettel az entorhinális cortex, valamint a hippocampus és a corpus mamillare szerepére. 0tJ D] HQWRUKLQiOLV FRUWH[ J\ MW KHO\H PLQGHQ DVV]RFLiFLyV NpUJL területnek (primer, szekunder, tercier), valamint a temporális és occipitalis asszociációs területnek (képösszerakás, képfelismerés, taktilis érzékelés, stb.), addig a hippocampus az agykéreg összes tanulással kapcsolatos információját köti össze, és ezzeo HJ\LGHM OHJ NDSMD PHJ D NpUHJ DODWWL WHU OHWHNU O D] pu]hopl pv motivációs többletimpulzusokat, és ezek alapján adja ki az utasítást a PHPyULiEDQW UWpQ U J]tWpVUH 7. A dolgozat ezután neuroanatómiai aspektusból vizsgálja a motiváció és emóció szerepét a nyelvi és zenei funkciókban. Az ebben a részben tárgyalt agyi UpJLyNHOV VRUEDQDOLPELNXVUHQGV]HUDWKDODPXVpVDFHUHEHOOXP,WWNHU OVRUD nemek közti neuroanatómiai különbségek okozta deviációk megtárgyalására is. $] HJ\LN LO\HQ OHJV]HPEHW Q EE Nülönbség a corpus callosum axonjainak PLOOLyVQDJ\ViJUHQGGHOQDJ\REEV]iPD PHO\D Q L DJ\EDQVRNNDOKDWpNRQ\DEE összeköttetést biztosít a két félteke között. Sajnos tudományosan elfogadott 4

6 válasz nincs arra a kérdésre, hogy vajon az anatómiai különbségek vagy a WiUVDGDOPL PHJKDWiUR]RWWViJ MiWV]LN QDJ\REE V]HUHSHW DEEDQ KRJ\ D Q N iowdoiqrvvijedq MREE NRWWDROYDVyN D]RQEDQ ]HQHV]HU] FVDN HOYpWYH DNDG közöttük. 8. Az említett féltekei commissuralis összeköttetések felvetik a dominancia és a lateralitás kérdését is. A napjainkig általánosan elfogadott nézet szerint agyunk rendelkezik egy domináns féltekével, mely jelentése szerint uralkodik a másik, non-grplqiqvipowhnhi O WW(]D]HOPpOHWPHJOHKHW VHQ QNpQ\HVPHUW a legmagasabb agyi funkciót egyoldalúan a nyelvben határozza meg, melyre többé-kevésbé érvényes a dominancia-elmélet. Az emberi agynak azonban van számos más, a legmagasabb agyi régiókhoz (neocortex) kötött, szenzoros (pl. OiWiV LOOHWYH DODFVRQ\DEE DJ\L UpJLyNKR] N WKHW YHJHWDWtY IXQNFLyMD is (pl. OpJ]pV PHO\HNQpO D GRPLQDQFLD YiOWDNR]LN $ ODWHUDOLWiV HOV VRUEDQ D NH]HVVpJKH] N W G IRJDORP GH H] XJ\DQ~J\ QNpQ\HV PHJKDWiUR]iV PLQW D dominancia esetében. Az esetek többségében ugyanis, még jobb féltekei verbális központ esetén is, legtöbbször jobboldali lateralitás áll fenn. A kezesség kérdése nem elhanyagolható sem a zenei, sem a nyelvi (írás) produkciók vonatkozásában, ezért ennek anatómiai, fiziológiai és társadalmi vonatkozásai QDJ\MHOHQW VpJJHOEtUQDN 9. Mivel a memóriafunkciók a tanulási folyamatoknak nélkülözhetetlen alkotóelemei úgy a nyelvi, mint a zenei tevékenységekben, vizsgálatukat nem lehet megkerülni sem a neurolingvisztika, sem a neuromuzikológia területén. A disszertáció ide vonatkozó fejezete megkísérli felvázolni a memóriakoncepciók P~OWEHOL pv MHOHQOHJL WHyULiLW UpV]EHQ HOIRJDGYD UpV]EHQ PHJNpUG MHOH]YH azokat. Próbál választ találni arra a kérdésre, hogy ezek a folyamatok hol játszódnak le, és felvázolni egy lehetséges hipotézist, az ún. matrix-teóriát, az HO KtYiVi folyamat mechanizmusának magyarázatára. A teória lényege a N YHWNH]. A hippocampus CA3-as régiójának piramissejtjei szinapszisokban gazdagok, és 20- H]HU SLUDPLVVHMW DONRWWD SRSXOiFLyNpSH]LYDOyV]tQ OHJ D]WD 5

7 matrixot, amely az asszociációs területekhez továbbítva aktivizálja a memórianyomot, amely innen továbbhaladva beindítja a response folyamatokat SO NpUGpVUH DGRWW YiODV] V]DYDOiV ]HQHP HO DGiVD (]W D PDWUL[RW ~J\ LV elképzelhetjük, mint egy nyelvtani teszt javítása során használt javítókulcsot, mely az asszociációs területek felett haladva a kívánt memórianyomon megáll, és annak sejtpopulációját készteti tüzelésre, ezzel megindítva a motoros IRO\DPDWRNDW PHO\HNNHO D] HO KtYiV IRUPiW OW EHV]pO QN NLPRQGMXN YDJ\ leírjuk a szót, vagy bármilyen más kognitív vagy fiziológiai tevékenységet YpJ] QN $ PDWUL[ SODV]WLFLWiVD WHV]L OHKHW Yp KRJ\ DODFVRQ\DEEUHQG idegrendszerekkel vagy számítógépekkel ellentétben nem csak a tökéletes ³MDYtWyNXOFVQDN PHJIHOHO PHPyULDQ\RP KtYKDWy HO KDQHP D] DKKRz többékevésbé hasonló is. Ha az eltérés nagyon nagy, akkor visszacsatolás révén a matrix tovább mozog, míg a keresett memórianyomot vagy ahhoz leginkább hasonlót meg nem találja. 10. A nyelv és a zene neurológiájának párhuzamos vizsgálata óriási jelent VpJJHO EtU PHO\HW Q\HOYpV]HN RUYRVRN pv ]HQpV]HN FVDN QDSMDLQNEDQ kezdenek igazán nem intuíció szintjén felismerni; e tudományág kutatási módszereinek és alkalmazási területeinek meghatározása azonban még várat magára. Ezek a párhuzamos vizsgálatok YLVV]DYH]HWQHND] VLNpUGpVKH]PHO\UH D PDL QDSLJ QHP VLNHU OW PHJQ\XJWDWy YiODV]W WDOiOQL PL YROW HO EE D] pqhn vagy a beszéd? Vagy egy másik aspektusból nézve: hol van a határvonal az ének és a beszéd között, és ez egyáltalán meghatározható-e? Mivel a jelen sorok V]HU] MHQ\HOYpV]pV]HQpV]LVHJ\V]HPpO\EHQGLOHPPiYDOV]HPEHV OKDiOOiVW kell foglalnia. A rendelkezésre álló anatómiai, fiziológiai, antropológiai és etnográfiai ismeretanyag alapján mégis az ének prioritásának elmélete mellett áll ki, mivel többek között YDOyV]tQ EEQHN OiWV]LN KRJ\ D NLIHMOHWW KDQJNpS] V]HUYYHO UHQGHONH] KXPiQ HJ\HG N QQ\HEEHQ PyGRVtWRWWD D NpS]HWW KDQJ magasságát, ritmikáját és tonalitását, mintsem hogy bonyolult artikulációs bázison alapuló fonémákat képezzen. 6

8 11. Felmerül a kérdés: miként lehet az említett teóriákat, hipotéziseket átültetni a gyakorlat területére, azaz milyen szerepet játszhat a zene az alkalmazott nyelvészet olyan területein, mint a nyelvpedagógia, az anyanyelv elsajátítása, az idegennyelv-oktatás? Napjaink tudományos és kevésbé tudományos IRO\yLUDWDLEDQ PHJMHOHQ FLNNHN VRNDViJD IRJODONR]LN D ]HQH pszichoterápiás, fiziológiás, nyelvpedagógiai, stb. hatásával, melyek nagy része D]RNRNYL]VJiODWiWPHOO ]YHPHJPDUDGDMHOHQVpJHNOHtUiViQiO Divat lett a zene DONDOPD]iVD D] pohw V]iPRV WHU OHWpQ D] ioodwwhq\pv]wpvw O NH]GYH D nyelvoktatáson keresztül a zeneterápiás gyógykezelésig. Az elmúlt 40 év során bebizonyosodott, hogy a popzene, különösképpen a beat klasszikusai, alkalmasak a nyelvtanítás hatékonyságának a fokozására, részben a prozódia és intonáció elsajátításának megkönnyítése, részben az érzelmi és motivációs hatások révén. De tudomásul kell vennünk azt is, hogy a zene összetettsége - nemcsak neurológiai értelemben véve - nem teszi lhkhw YpKRJ\PLQGHQKDWiViW kategorizáljuk. Nem lehet kijelenteni, hogy a zene csak pozitív hatásokkal bír, amire számos példa hozható fel bizonyítékul akár az irodalomból, akár a W UWpQHOHPE O IHOKDV]QiOKDWy XJ\DQLV QHJDWtY pu]hophn SO DJUHVV]Ly YDJ\ fanatizmus közvetítésére is. A XXI. század perspektíváinak a felvázolásánál figyelembe kell venni, hogy milyen újdonságok, eredmények és kudarcok várhatók ennek a - jelenleg még interdiszciplináris - tudományágnak a területén. Az 1990-ben meghirdetett Ag\ pywl]hgh VRUiQ URKDPRV IHMO GpVQHN LQGXOW QHXUROLQJYLV]WLND Q\LWiQ\iW jelentette a neuromuzikológia, mint önálló tudományág megszületésének. Az DJ\ pywl]hgpehq PHJKRQRVtWRWW ~MGRQViJRN N ] O PHJHPOtWKHW D PpUI OGHV léptekkel haladó farmakológiai és géntechnológiai módszerek alkalmazása a WDQXOiV pv PHPyULDIXQNFLyN WHU OHWpQ 5HPpOKHW OHJ D] pywl]hg HOP~OWiYDO D OHQG OHW QHP IRJ DOiEEKDJ\QL pv RO\DQ J\DNRUODWL MHOHQW VpJ HUHGPpQ\HN LV V] OHWKHWQHN PHO\HN UpYpQ D N ]HOM Y NXWDWyL PHJWDOiOKDWMiN D]RNDW D zenei 7

9 SV]LFKpV IL]LROyJLDL pv QHXUROyJLDL WpQ\H] NHW DPHO\HN WXGRPiQ\RVDQ alátámasztható módon segítik a verbális percepciót és produkciót. 12..LN DONDOPD]KDWMiN D M Y EHQ D QHXURPX]LNROyJLD YtYPiQ\DLW" (J\IHO O azok a neurolingvisták, akik a beszéd olyan fonetikai és prozódiai aspektusait szeretnék behatóbban vizsgálni, melyek zenei komponenseket is tartalmaznak, mint pl. a hangmagasság és dinamika, vagy a ritmus és a melódia. Másrészt zeneterapeuták és -pszichológusok, akik meg szeretnének ismerkedni valóban non-invazív vizsgálati módszerekkel, valamint diagnosztikai vagy rehabilitációs célra gyakorló orvosok is. Napjainkban azonban az élet egészen más területein is IHOKDV]QiOMiN PLQW SpOGiXO D IRJ\DV]WyL WiUVDGDORP puwpnhvtw L DNLN W EEHN között neuromuzikológiai módszerekkel kiválasztott zenei háttérrel késztetik a fogyasztót a mértéken felüli vásárlásra. A zene csaknem ugyanúgy, mint a nyelv megfoghatatlan. Évezredeken keresztül próbálták meg megfogalmazni pontos mibenlétét, melynek megértéséhh] QHP HOpJ LVPHUQL D OpWUHKR]iViEDQ UpV]WYHY neuronhálózatok összességét, melyek lokalizálhatósága önmagában is számos kudarc forrása lehet. Nem elég megállapítani, melyek a kellemes és kellemetlen hangközök. A zenének van egy mindezeken túlmutató, nehezen felfogható kvalitása, és mindennapi életünkben betöltött szerepe, melynek megfogalmazása helyett álljon itt Bárdos Lajos szállóigévé vált mondása: Zene nélkül lehet élni, de minek? 8

10 $V]HU] QHNDWpPiEDQPHJMHOHQWSXEOLNiFLyL 1999 A zene-, ének- és daltanítás szerepe az anyanyelvi nevelésben, Medicina et Linguistica, Budapest, V, Semmelweis Egyetem, Budapest. *RQGRODWRN D QHXUROLQJYLV]WLNiUyO HJ\ DIi]LiUyO V]yOy HO DGiV pv WHV]W kapcsán. Klinikai neurolingvisztika. In: Medicina et Linguistica VII. Semmelweis Egyetem, Budapest Magyar mint idegennyelv-oktatás az orvosegyetemen. Hungarológiai Évkönyv I. kötet PTE BTK Pécs Nyelvi és zenei percepció a félteke-dominanciák függvényében. In: Medicina et Linguistica IX. Semmelweis Egyetem, Budapest Gondolatok a tömegkommunikáció szociolingvisztikai hatásairól. Medicina et Linguistica, Budapest Dános Kornél Papp István, Fundamental Questions in Neurolinguistics. In Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei. Dunaújváros 2004 Memory Functions in Language and Music Processing. In Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia kiadványa. Dunaújvárosi ) LVNROD $V]HU] QHNDWpPiEDQWDUWRWWHO DGiVDL július: Sheffield, International Universiade, Sheffield University. Közös elemek a népek zenéjében: dallam, ritmus, prozódia, Common element of SHRSOHV PXVLFPHORG\UK\WKPDQGSURVRG\DQJROQ\HOY HO DGiV 2UYRVL V]DNQ\HOYL NRQJUHVV]XVRQ 627( HOKDQJ]RWW DQJRO Q\HOY szekció-ho DGiV0HGLFDO(QJlish Pronunciation címmel. 1999: A veszprémi IX. MANYE kongresszuson szekció-ho DGiV 0DJ\DU PLQW idegen nyelv tanítása a budapesti orvosegyetemen. 9

11 2000 április A székesfehérvári X. MANYE kongresszuson Gondolatok a neurolingvisztikáról címmel szekció-ho DGiV 2000: III. Dunaújvárosi alkalmazott nyelvészeti konferencián szekció-ho DGiV$ magyar orvosi szaknyelv tanítása külföldi orvostanhallgatóknak címmel III. Balatonalmádi pszicholingvisztikai nyári egyetemen szekció-ho DGiV Az afáziakutatás módszerei címmel április XI. MANYE Pécs, (O DGiV Domináns-e a domináns félteke? március 27-;,,0$1<(6]HJHG(O DGiV1\HOY-Agy-Zene május 31. Nyelv és Kultúra a 21. Században. Balassi B. Intézet. A magyar nyelv oktatása a Semmelweis Egyetemen. %DMDL ) LVNROD HO DGiV 'iqrv. - Papp I. Fundamental Questions of Neurolinguistics V. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti konferencián HO DGiV 1\HOYL-zenei percepciók és produkciók a féleteke dominanciák függvényében március Memory Functions in Language and Music Processing. $QJRO Q\HOY HO DGiV D 9, 'XQD~MYiURVL 1HP]HWN ]L $ON 1\HOYpV]HWL Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián. 10

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból. Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében.

A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból. Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében. Veszprémi Egyetem Interdiszciplináris: Bölcsészettudomány/Társadalomtudomány (nyelvtudomány, neveléstudomány) Doktori Iskola Doktori (Ph.D.) disszertáció Papp István NYELVI-ZENEI PERCEPCIÓK ÉS PRODUKCIÓK

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában *

A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Vedres Balázs BANK ÉS HATALOM A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában * Bevezetés Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaságszociológiai vita, amely

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

után letörölve eltávolítja az oxidált és szennyezett réteget. MDYDVROW g%/ì7e60(17(6 $MiQORWW KtJtWiV S+.LV]HUHOpV /

után letörölve eltávolítja az oxidált és szennyezett réteget. MDYDVROW g%/ì7e60(17(6 $MiQORWW KtJtWiV S+.LV]HUHOpV / GENOP GRES CLEAN COP CLEAN réz tisztítógreslap tisztító alaptisztító Általános tisztítás PÁ latdallóáptniaosdzsltóít titási zs tz íttí át ás s 6SHFLiOLV WHUPpN NġSRUFHOiQ SDGOyN pv PLNURSRUy]XV IHO OHWHN

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS MÁJER JÁNOS VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben