NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE"

Átírás

1 A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE Az Ajánlat október 19 1.QDSMiQEXGDSHVWLLGV]HULQWyUiWyOQRYHPEHU 2 QDSMiQEXGDSHVWLLGV]HULQWyUiLJIRJDGKDWyHO Jelen Ajánlat az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-w]vgpuov]yoypyl&;,w rvény (a továbbiakban: Épt. ) 94-94/O. -ai szerinti DMiQODW$]$MiQODWEL]RQ\RVIHOWpWHOHNWHOMHV OpVpWOI JJDPHO\HNHWDSRQWWDUWDOPD] $]$MiQODWEDQN ]UHP&N GIRUJDOPD]y Német Befektetési Társaság Rt. (1074 Budapest, Fehérhajó u ) Jelen vételi ajánlat kelte: október 1. ÖSSZEGZÉS $%5,7721&$3,7$/ &2168/7,1*%HIHNWHW7DQi VDGypV6]ROJiOWDWy.IWV]pNKHO\H 1137 Budapest, Újpest rakpart 1-3.), mint $MiQODWWHY, ezúton ajánlatot tesz az alábbiakban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: Ajánlat ) a Kartonpack Dobozipari Rt. (4030 Debrecen, Galamb u. 11. sz.; cégjegyzékszám: ; a továbbiakban: Társaság ) részvényeseinek (a továbbiakban: Részvényesek D)WNHWWV]i]IRULQWQpYpUWpN&QpYUH szóló részvényeik (a továbbiakban: Részvények ) megvásárlására Részvényenként forint vételárért, amely teljes egészében pénzben kerül kifizetésre. Az Ajánlat az Épt /O. -ai szerinti ajánlat. A Részvényekre vonatkozó Ajánlati Ár 13,94 %-kal magavdeed%xgdshvweuwpnw]vgpqd továbbiakban: BÉT ) október 1-pWPHJHO]QDSDODWWNLDODNXOWV~O\R]RWWW]VGHL átlagárnál és megegyezik azzal az árral, amelyet a BRITTON INTERINVEST Limited Liability Company D]$MiQODWWHY ]OHWUpV]HLQHN%-os tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos ) és a Deutsche Balaton AG a szeptember 21. napján kötött Részvény Adásvételi 0HJiOODSRGiVEDQWRYiEEiD]$MiQODWWHYpVD+XQJDJHQW5WDRNWyEHUQDSMiQN W WW Vételi Jogot Alapító Megállapodásban a Társaság részvényeinek ellenértékeként megállapítottak. 1 $] $MiQODW HOIRJDGiViUD Q\LWYD iooy LGWDUWDP YDUKDWy NH]G LGSRQWMD DPHO\ D] $MiQODW MyYiKDJ\iViUD PHJV]DERWW QDSRV W UYpQ\L KDWiULG pv D N ]]pwpwhokh] V] NVpJHV LGWDUWDP ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO NHU OW NLV]iPtWiVUD pv QHP WHNLQWKHW YpJOHJHVQHN $] esw ( pv EHNH]GpVH puwhoppehq D] $MiQODW HOIRJDGiViQDN NH]G LGSRQWMiW D 36=È) iowdo MyYiKDJ\RWW Q\LOYiQRV YpWHOL DMiQODW N ]]pwpwhopqhn LGSRQWMiWyO V]iPtWRWW PiVRGLN pv W GLN QDS N ]p NHOO NLW&]QL 2 Az Épt. 94/E. (5) bekezdése alapjiq D] $MiQODW HOIRJDGiViUD Q\LWYD iooy LGWDUWDODP OHJDOiEE OHJIHOMHEE QDS $] $MiQODWWHY D MHOHQ $MiQODW HOIRJDGiViUD QDSRV LGWDUWDPRW ioodstw PHJ 1

2 Az Ajánlat október 19-én 3 10:00 órától november 19-én 10:00 óráig fogadható el (a továbbiakban: $MiQODWL,GWDUWDP (]HQ LGWDUWDPRQ EHO O EiUPHO\LN 5pV]YpQ\HV elfogadhatja az Ajánlatot az 1.4 pontban meghatározott eljárás szerint: a) amennyiben Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak: a jelen Ajánlatban meghatározott dokumentumoknak a Német Befektetési Társaság Rt.-hez (a továbbiakban: Forgalmazó W UWpQHOMXttatásával az Ajánlat 1.5 pontjában meghatározott címre (a továbbiakban: Elfogadó Hely ) és a Részvényeknek a Forgalmazó KELER Rt.-nél vezetett 29. számú számlájára való áttranszferálásával, vagy b) amennyiben Részvényei birtokában vannak, a Részvényeknek és jelen Ajánlatban PHJKDWiUR]RWWGRNXPHQWXPRNQDND)RUJDOPD]yQiOW UWpQOHWpWEHKHO\H]pVpYHO $]$MiQODWWHYD7XODMGRQRVN ]YHWOHQLUiQ\tWiVDODWWiOOyOHiQ\YiOODODWD$7XODMGRQRV darab Részvényre vonatkozóan szeptember 21-én Részvény Adásvételi Megállapodást N W WWDPHO\UpV]YpQ\ VRPDJD7iUVDViJDODSWNpMpQHNpVDV]DYD]DWLMRJRNQDNHJ\DUiQW %-iwwhvwhvtwlphj$]$miqodwwhygdude5pv]ypq\uhyrqdwnr]ydqrnwyehu napján Vételi Jogot Alapító Megállapodást kötött, amely részvénycsomag a Társaság DODSWNpMpQHNpVDV]DYD]DWLMRJRNQDN-át képviseli. $]$MiQODWWHYD7iUVDViJIHOHWWLUiQ\tWiVLMRJRWNtYiQV]HUH]QL7HNLQWHWWHODUUDKRJ\D]RO\DQ társaság részvényei, amely hosszú távú célok elérésére törekyhj\hwohqupv]ypq\hvluiq\twivddoi kerül, kevésbé likvidek, így a kisrészvényesek érdekeltsége csökkenhet. Amint azt az 1.7 pont részletesen szabályozza, az Ajánlat alapján a Részvény megvásárlása IHOWpWHOHNWOI JJ$]$MiQODWWHYIHQQWDUWMDDMRJRWKRJ\KDD]$MiQODWL,GWDUWDPDODWWD] pontban vagy a jelen Ajánlatban meghatározott feltételek bármelyike nem teljesül (i) az ajánlatot PHJV]&QWQHNWHNLQWVHYDJ\LLDMRJV]DEiO\RNDGWDNHUHWHNN ] WWOHPRQGMRQEiUPHO\LNYDJ\ PLQGHJ\LN IHOWpWHOUO ps megvásárolja az Ajánlat alapján érvényesen megvételre felajánlott Részvényeket. $]$MiQODWWHYD]$MiQODWHUHGPpQ\pWD]$MiQODWHOIRJDGiViUDQ\LWYDiOOyLGWDUWDPOHMiUWiWyO V]iPtWRWW QDSRQ EHO O N ]]pwhv]l D 0DJ\DU 7NHSLD EDQ LOOHWYH D] $MiQODW HUHdményét bejelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. A Részvény Adásvételi Megállapodás, a Vételi Jogot Alapító Megállapodás és az Ajánlat alapján megvalósuló vállalati összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges. A jeleq$miqodwrwd]$miqodwwhyhn ]]pwpwhoohohj\lghm&ohjmyyikdj\ivudehq\~mwrwwdd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. FONTOS! Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják a Részvényeiket, az 1.4 pontban foglaltak szerint a Forgalmazóhoz el kell juttatniuk a 3 Ld. az 1. sz. lábjegyzetet. 2

3 Részvényeiket, valamint az Ajánlat 1. sz. mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot, PHJIHOHOHQNLW OWYHpVDOitUYD Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Forgalmazót a (361) ös telefonszámon. Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat az 1.5 pontban meghatározott Elfogadó Helyen állnak rendelkezésre. A Részvényes kérésére és kockázatára a Forgalmazó az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott címre megküldi. Kérjük, hogy a Részvényesek gondosan olvassák el a jelen Ajánlatot, mert lényeges információkat tartalmaz. AZ AJÁNLAT I. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT FELTÉTELEI 1.1 $MiQODW$MiQODWL,GWDUWDP $MHOHQ$MiQODWEDQIRJODOWIHOWpWHOHNNHOD]$MiQODWWHYDMiQODWRWWHV]D]$MiQODWL,GWDUWDPDODWW puypq\hvhqihodmiqorww VV]HV5pV]YpQ\SpQ]pUWW UWpQPHJYiViUOiViUD$]$MiQODWL,GWDUWDPD október napján 10:00yUiWyOQRYHPEHUQDSMiQyUiLJWHUMHGLGV]DN Az Ajánlat a Társaság által kibocsátott valamennyi Részvényre kiterjed. 1.2 Az Ajánlati Ár $]$MiQODWWHYiOWDODMiQORWWiU5pV]YpQ\HQNpQWIRULQW$5pV]YpQ\HNUHYRQDWNR]y$MiQODWL Ár 13,94 %-kal magasabb a BÉT-HQRNWyEHUQDSMiWPHJHO]QDSDODWWNLDODNXOW V~O\R]RWWW]VGHLiWODJiUQiOpVPHJHJ\H]LND]]DOD]iUUDODPHO\HWD%5,7721,17(5,19(67 Limited Liability Company D] $MiQODWWHY ]OHWUpV]HLQHN -os tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos ) és a Deutsche Balaton AG a szeptember 21. napján kötött 5pV]YpQ\$GiVYpWHOL0HJiOODSRGiVEDQWRYiEEiD]$MiQODWWHYpVD+XQJDJHQW5WD október 1. napján kötött Vételi Jogot Alapító Megállapodásban a Társaság részvényeinek ellenértékeként megállapítottak. A BÉT-HQD5pV]YpQ\HNUHYRQDWNR]yD]XWROVyW]VGHLN WpV alapján a záróár szeptember 28-án 1,000 forint volt. $]DOiEELWiEOi]DWLVPHUWHWLDpYVRUiQD0DJ\DU7NHSLD EDQN ]]pwhww)wqpypuwpn& Részvényekre vonatkozó legmagasabb és legalacsonyabb kötési árakat $pyhovqhj\hgpehq Legalacsonyabb [nem történt kötés] Legmagasabb 4 Ld. az 1. sz. lábjegyzetet. 3

4 A év második negyedében 1,300 1,350 A év harmadik negyedében 1,000 1,000 Javasoljuk, hogy a Részvényesek szerezzék be a Részvényekre vonatkozó legfrissebb értékpapír-piaci árakat. A jelen Ajánlatban a Társaságra vonatkozó információk nyilvános forrásokból származnak. Az $MiQODWWHY QHP YiOODO VHPPLO\HQ IHOHOVVpJHW D 7iUVDViJUa vonatkozó, a jelen Ajánlatban V]HUHSOLQIRUPi LyNSRQWRVViJipUWpVKLiQ\WDODQViJipUWLOOHWYHD]pUWKDD7iUVDViJQHPWiUWIHO EiUPLO\HQRO\DQHVHPpQ\WDPHO\DMHOHQ$MiQODWEDQV]HUHSOLQIRUPi LyNWHOMHVVpJpWLOOHWYH pontosságát érinthetik. 1.3 Fizetési feltételek Az Ajánlat fedezetéül teljes egészében készpénz szolgál, amelyet az ERSTE Bank Hungary Rt. (a továbbiakban: Bank ) által kibocsátott fedezetigazolási nyilatkozat tanúsít. A jelen Ajánlatban foglalt feltételek szerint a Forgalmazó, mint D]$MiQODWWHYPHJEt]RWWMDD]$MiQODWL,GWDUWDP XWROVyQDSMiWN YHWPXQNDQDSRQEHO OPHJIL]HWLD]$MiQODWLÈUDWD]$MiQODWL,GWDUWDPDODWW érvényesen felajánlott összes Részvény után. Amennyiben az 1.7 pontban meghatározott egyéb feltételek bármelyikhqhpwhomhv OpVDUUyOD]$MiQODWWHYNLIHMH]HWWHQQHPPRQGOHD]$MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMiLJDV]HU]GpVHVN WHOHPpVH]]HOD]$MiQODWPHJV]&QLNpVD)RUJDOPD]y a Részvényeket az 1.8 pontban foglaltak szerint visszaszolgáltatja a Részvényeseknek. Az $MiQODWWHYpVD5pV]YpQ\HVHNN ] WWLUpV]YpQ\iWUXKi]iVLV]HU]GpVPHJN WpVpQHNLGSRQWMDD] $MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMD $]$MiQODWLÈUIRULQWEDQNHU ONLIL]HWpVUHEDQNLiWXWDOiVVDOD]$MiQODWL,GWDUWDPOHMiUWiWN YHW öt napon belül. Azoknak a5pv]ypq\hvhnqhndnlnd]$miqodwl,gwduwdprqeho O5pV]YpQ\HLNHW érvényesen megvételre felajánlják, az Ajánlati Ár az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által meghatározott, magyar hitelintézetnél vezetett forint vagy konvertibilis forintszámlára törtéq átutalással kerül kifizetésre. Az átutalással megbízott Forgalmazó költségeit és díjait az $MiQODWWHYIL]HWLPtJDIRJDGyKLWHOLQWp]HWN OWVpJHLpVGtMDLD5pV]YpQ\HVWWHUKHOLN A magyar személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély Részvényeseket PHJLOOHW$MiQODWLÈU VV]HJpEONLIL]HWpVHOWWOHYRQiVUDNHU OD]$MiQODWLÈUpVD5pV]YpQ\HN EHV]HU]pVL iud N ] WWL SR]LWtY puwpnn O QE ]HW iuiro\dpq\huhvpj XWiQ IL]HWHQG V]HPpO\L jövedelemadó-hoohj$yrqdwnr]ypdj\dudgymrjv]deio\rn rövid összefoglalását az 1.9 pont ismerteti. Kérjük a Részvényeseket, hogy kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk tanácsát. 1.4 Az Ajánlat elfogadásának módja Ahhoz, hogy a Részvényes az Ajánlatot érvényesen elfogadja, az Ajánlati,GWDUWDPRQEHO O (i) ha Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak, - D]V]iP~PHOOpNOHWNpQW VDWROW(OIRJDGy1\LODWNR]DWPHJIHOHOHQNLW OW WWpV aláírt példányát az esetleges mellékleteivel együtt ajánlott levélben vagy telefaxon 4

5 meg kell küldenie vagy személyesen el kell juttatnia a Forgalmazónak az 1.5 pontban meghatározott címére illetve faxszámára; és - iw NHOO WUDQV]IHUiOQLD D 5pV]YpQ\HNHW HJ\ HQJHGpOO\HO UHQGHONH] PDJ\DU befektetési szolgáltatón keresztül lebonyolított értékpapírtranszferrel a Forgalmazó 29. számú, a KELER Rt.-nél vezetett számlájára, s azon a Részvényeknek jóváírásra kell kerülniük; (ii) ha Részvényeit birtokában tartja, akkor a Részvényeket, valamint az 1. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot pvdqqdnhvhwohjhvphoopnohwhlwphjihohohq kitöltve és aláírva személyesen vagy meghatalmazott útján el kell juttatnia a Forgalmazó SRQWEDQ PHJKDWiUR]RWW tppuh $ 5pV]YpQ\HNHW PHJIHOHO UHV IRUJDWPiQQ\DO HOOiWYDDYDODPLQWD]WN YHWpYHNUHvonatkozó osztalékszelvényekkel együtt kell a Forgalmazónál letétbe helyeznie. $] $MiQODW NpSYLVHOHWL MRJJDO PHJIHOHOHQ IHOUXKi]RWW PHJKDWDOPD]RWW ~WMiQ LV HOIRJDGKDWy (EEHQD]HVHWEHQDIHQWLHNEHQPHJKDWiUR]RWWLUDWRNRQIHO ODNpSYLVHON WHOHVEHQ\~jtani a N ]RNLUDWEDYDJ\WHOMHVEL]RQ\tWyHUHM&PDJiQRNLUDWEDIRJODOWPHJKDWDOPD]iViWLV$N OI OG Q kiállított okiratba foglalt meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, vagy a külföldi közjej\] HOWW DOitUW RNLUDWRW D N ]MHJ\] N ]MHJ\]LPLQVpJpWLJD]ROyIHO OKLWHOHVtWpVL]iUDGpNNDODSRVWLOOH-lal) kell ellátni a vonatkozó MRJV]DEiO\LHOtUiVRNQDNPHJIHOHOHQ $5pV]YpQ\DNNRUPLQV ODMHOHQ$MiQODWDODSMiQpUYpQ\HVHQIHODMiQORWWQDNKDa Részvényes a PHJIHOHOHQNLW OW WWpVDOitUW(OIRJDGy1\LODWNR]DWRWD]HVHWOHJHVPHOOpNOHWHLYHOHJ\ WWHOMXWWDWWD a Forgalmazóhoz, és a Részvényeket áttranszferálta a Német Befektetési Társaság Rt. 29. számú számlájára vagy letétbe helyezte a ForgalmazóniOD]$MiQODWL,GWDUWDPRQEHO OAz Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és kockázata az, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozatnak és a Részvényeknek a Forgalmazóhoz való eljuttatására, az Ajánlat csak D]RN WpQ\OHJHV Np]KH]YpWHOpYHO PLQV O elfogadottnak. Kérjük, ne küldjön értékpapírt postai úton. $]$MiQODWQDNDIHQWLHNEHQOHtUWYDODPHO\LNHOMiUiVVDOW UWpQHOIRJDGiVDD]$MiQODWUHQGHONH]pVHL pvihowpwhohlv]hulqwlpuypq\hvpvn WHOH]UpV]YpQ\iWUXKi]iVLV]HU]GpVWKR]OpWUHD5pV]YpQ\Hs és D]$MiQODWWHYN ] WWD](OIRJDGy1\LODWNR]DWPHJWpWHOpUHQ\LWYDiOOyKDWiULGXWROVyQDSMiQ Az Ajánlat elfogadásának formájával vagy érvényességével kapcsolatos minden kérdést az $MiQODWWHYG QWHOVDMiWEHOiWiVDV]HULQWpVD]$MiQODWWHYG QWpVHYpJOHJHVpVN WHOH]pUYpQ\& DIHOHNUH$]DMiQODWHOIRJDGiViQDNIRUPiMiYDOYDJ\pUYpQ\HVVpJpYHONDS VRODWEDQD]$MiQODWWHY vizsgálata különösen az Elfogadó Nyilatkozatok teljes, pontos és olvasható kitöltésére, a V] NVpJHVPHOOpNOHWHNHOOHQU]pVpUHDRészvények darabszámának, érvényességének, az üres IRUJDWPiQ\RNMRJV]HU&VpJpQHNYDODPLQWDPHJIHOHONDPDW- és osztalékszelvények meglétének HOOHQU]pVpUHWHUMHGNL$]$MiQODWWHYIHQQWDUWMDDQQDNDMRJiWKRJ\D]$MiQODWRNHOIRJDGiViQDN érvényességét az$miqodwl,gwduwdphowhowpwn YHWHQD] VV]HVtWpVNRUYL]VJiOMDPHJpVDQHP PHJIHOHO PyGRQ IHODMiQORWW 5pV]YpQ\HNHW OHJNpVEE D] DMiQODW HUHGPpQ\pQHN N ]]pwpwhopw N YHWHQD]SRQWEDQIRJODOWPyGRQMXWWDVVDYLVV]DD]pULQWHWW5pV]YpQ\HVHNQHN 5

6 Az AjiQODWHOIRJDGiViWN YHWHQD5pV]YpQ\HV(OIRJDGy1\LODWNR]DWiWQHPYRQKDWMDYLVV]D 1.5 Elfogadó Helyek Az Ajánlat ajánlott levélben vagy fax útján az alábbi helyen fogadható el: Német Befektetési Társaság Rt Budapest, Fehérhajó u Tel: (36-1) , fax: (36-1) A Részvények fizikai átadása esetén az Ajánlat a Forgalmazóként eljáró Német Befektetési Társaság Rt. ügyfélszolgálati irodájában (1074 Budapest, Fehérhajó u ) fogadható el a rendes üzleti órák alatt: +pwi6]huda, Péntek: Kedd, Csütörtök: 9:30-tól 13:00-ig 9:30-tól 13:00-ig és 14:00-tól 16:30-ig 1.6 Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai Az 1. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes viss]dyrqkdwdwodqxohodgmdd]$miqodwwhyqhnd)rujdopd]yqdniwdgrww5pv]ypq\hnhwshuwo WHKHUWO LJpQ\WO N YHWHOpVWO HOYiViUOiVL MRJWyO pv KDUPDGLN V]HPpO\ EiUPLIpOH MRJiWyO mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásakor (i) (ii) (iii) (iv) (v) amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes egy szervezet, az alapítás helye szerint MRJV]HU&HQ PHJDODStWRWW pv OpWH] V]HUYH]HW UHQGHONH]LN D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal és engedélyekkel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges társasági felhatalmazásokkal; az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfrjdgy 5pV]YpQ\HV iowdo PHJIHOHOHQ DOitUW MRJV]HU&pUYpQ\HVpVN WHOH]HUHM&N WHOH]HWWVpJYiOODOiV az Ajánlatot elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra benyújtott Részvényei tehermentes pviwuxki]ivlnruoiwrnwyophqwhvmrjv]hu&wxodmgrqiwnpsh]lk, és a Részvényes jogosult HODGQLpViWUXKi]QLD]RNDWSHUWOWHKHUWOLJpQ\WON YHWHOpVWOHOYiViUOiVLMRJWyOpV harmadik személy bármiféle jogától mentesen; az Elfogadó nyilatkozat aláírása és a kötelezettségek teljesítése nem sérti az Ajánlatot HOIRJDGy5pV]YpQ\HVUHLUiQ\DGyMRJHOtUiVDLW az Elfogadó Nyilatkozatban közölt minden adat, információ, nyilatkozat teljes, a YDOyViJQDNPHJIHOHOpVQHPPHJWpYHV]W 6

7 (vi) (vii) az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében, illetve, ha a feltüntetett részvényszám eltér a letétbe helyezett vagy áttranszferált Részvények számától, akkor a ténylegesen letétbe helyezett vagy a Forgalmazó letéti számláján jóváírt darabszámú Részvény tekintetében érvényes; a Részvények adásvételének érvényes létrejötte esetén, az Ajánlattev MRJRVXOW részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni. Az 1. sz. mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Forgalmazó OHWpWEHQpVDPHQQ\LEHQOHKHWVpJHVD5pV]YpQ\HVMDYiUDDGyWNHV]iPOiQNH]HOMH$]DMiQODWWHY IHOKtYMDD5pV]YpQ\HVHNILJ\HOPpWDUUDKRJ\D5pV]YpQ\HNJ\&MWHOY&WiUROiVNHUHWpEHQNHU OQHN letétbe helyezésre, ezért abban az esetben, ha a Részvények valamely okból a Részvényesek UpV]pUHYLVV]DDGiVUDNHU OQHNHOIRUGXOKDWKRJ\D5pV]YpQ\HVHNUpV]pUHYLVV]DDGRWW5pV]YpQ\HN sorszáma, címlete nem azonos az adott Részvényes által letétbe helyezett Részvények sorszámával, címletével. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy minden további okiratot aláír, megtesz minden további intézkedést, illetve megad minden felhatalmazást, DPHO\ DKKR] V] NVpJHV KRJ\ D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWEDQ V]HUHSOYDgy a Forgalmazóhoz iwwudqv]ihuiowydj\qiodohwpwehkho\h]hww5pv]ypq\hnwxodmgrqmrjiwiwuxki]]dd]$miqodwwhyuh 1.7 Az Ajánlat feltételei ) JJHWOHQ OD]$MiQODWEDQIRJODOWDNWyOD]$MiQODWPHJV]&QLNpVD]$MiQODWWHYQHPN WHOHVDUUD hogy az Ajánlat alapján a megvásárlásra felajánlott Részvényeket megvásárolja és azokért a felajánlott Ajánlati Árat megfizesse, ha az alábbi bontó feltételek bármelyike teljesül: (i) (ii) (iii) D]$MiQODWL,GWDUWDPOHMiUWiWPHJHO]HQEiUPLO\HQEtUyViJLYDJ\KDWyViJLHOMiUiVLndul YDJ\IHQ\HJHWD]$MiQODWWHYYHOYDJ\D7iUVDViJJDOV]HPEHQDPHO\KDWiVVDOOHKHWD] $MiQODWUDYDJ\D]$MiQODWWHYD]RQNpSHVVpJpUHKRJ\D5pV]YpQ\HNYDJ\D]RNHJ\UpV]H WHNLQWHWpEHQWXODMGRQMRJiWWHOMHVN U&HQJ\DNRUROKDVVD A Tulajdonos által vállalat-iwyloijtwivl ÄGXH GLOLJHQ H YL]VJiODW LGSRQWMD DXJXV]WXVpVD]$MiQODWL,GWDUWDPOHMiUWDN ] WWD7iUVDViJ ]OHWYLWHOpEHQSpQ] J\L YDJ\HJ\pEIHOWpWHOHLEHQYDJ\P&N GpVLNLOiWiVDLEDQEiUPLO\HQYiOWR]iVN YHWNH]LNEH amely lényegesen hátrányos hatással van vagy lehet a Társaságra vagy a Részvényeknek D]$MiQODWWHYiOWDOPHJiOODStWRWWpUWpNpUH D]$MiQODWL,GWDUWDPOHMiUWiWPHJHO]HQD7iUVDViJUDYRQDWNR]yDQD7iUVDViJLOOHWYHD Részvényesei által vagy nevében az AjánlaWWHYYDJ\DQ\LOYiQRVViJWXGRPiViUDKR]RWW EiUPHO\ SpQ] J\L ]OHWL YDJ\ HJ\pE LQIRUPi Ly OpQ\HJHVHQ IpOUHYH]HW OpQ\HJHV valótlanságot tartalmaz, vagy nem tartalmaz olyan tényt, amelyek feltárása szükséges lenne annak érdekében, hogy az információ ne lej\hqipouhyh]hw 7

8 (iv) D] $MiQODWL,GWDUWDP OHMiUWiW PHJHO]HQ RO\DQ HVHPpQ\ N YHWNH]LN EH DPHO\ OpQ\HJHVHQKiWUiQ\RVDQpULQWKHWLD]$MiQODWWHYQHND5pV]YpQ\HNIHOHWWLWXODMGRQMRJiW vagy a Társaság feletti irányítási jogát. A fenti feltételek az AjáQODWWHYMDYiUDNLN W WWIHOWpWHOHNpVD]RNDWD]$MiQODWWHYVDMiWG QWpVH DODSMiQD]$MiQODWL,GWDUWDPDODWWpVD]WN YHWQDSRQEHO OEiUPLNRUMRJRVXOWILJ\HOHPEH YHQQLYDJ\D]RNUyOWHOMHVHQYDJ\UpV]EHQOHPRQGDQL9DODPHO\MRJQDND]$MiQODWWHYiOWali nem J\DNRUOiVDQHPPLQV ODMRJUyOYDOyOHPRQGiVQDN 1.8 $]$MiQODWPHJV]&QpVHHOiOOiV $]$MiQODWPHJV]&QLNDPHQQ\LEHQD]$MiQODWHOOHQDMiQODWPLDWWKDWiO\iWYHV]WL Amennyiben az 1.7 pontban meghatározott bármely más feltétel bekövetkezik, és arról az $MiQODWWHY NLIHMH]HWWHQ QHP PRQG OH D] $MiQODW D] HUUH YRQDWNR]y KLUGHWPpQ\ D 0DJ\DU 7NHSLD EDQYDOyN ]]pwpwhohnrughohjnpveed]$miqodwl,gwduwdpxwrovyqdsmiqphjv]&qln $]$MiQODWPHJV]&QpVHNRUD)RUJDOPD]yEDQNLPXQNDQDSRQEHO OLértékpapír-transzferrel visszautalja a Részvényeket az adott Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapír-letéti számlára; illetve (ii) biztosítja, hogy az átadott Részvények az Elfogadó Helyen a 5pV]YpQ\HViOWDOiWYHKHWNOHJ\HQHN$]$MiQODWPHJV]&QpVpUOV]yOyKLUGHWPpQ\N ]]pwpwhopw N YHWQDSWyOD5pV]YpQ\HN VDND]iWDGiVKHO\pUHN OG WWtUiVEHOLpUWHVtWpVNp]KH]YpWHOpWO V]iPtWRWWPXQNDQDSRWN YHWHQYHKHWNIHO$]RQW~OKRJ\D]$MiQODWWHYD5pV]YpQ\HNHWD RészvényesQHNDIHQWLHNV]HULQWUHQGHONH]pVpUHER ViWMDD]$MiQODWWHYVHPPLO\HQWRYiEEL IHOHOVpJJHOQHPWDUWR]LND5pV]YpQ\HVHNIHOp $]$MiQODWWHYIHQQWDUWMDPDJiQDND]WDMRJRWKRJ\HOiOOMRQD]$MiQODWWyOD]$MiQODWL,GWDUWDP OHMiUWiW N YHW PXQNDQDSRQ EHO O DPHQQ\LEHQ D] $MiQODWL,GWDUWDP DODWW puypq\hvhq IHODMiQORWW5pV]YpQ\HNPHJYiViUOiVDHVHWpQD]$MiQODWWHYpVD7XODMGRQRVHJ\ WWHVHQQHP szerezne 50%-RWPHJKDODGyPpUWpN&EHIRO\iVWD7iUVDViJEDQ 1.9 Adózási kérdések Az alábbi az Ajánlat elfogadiviudyrqdwnr]yhj\hvdgymrjlv]deio\rniowdoiqrvmhoohj& összefoglalója. Ez nem helyettesítheti a szaktanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes G QWpVHpVIHOHOVVpJHKRJ\NpU-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot. Az alábbi adójogi összefoglaló az Ajánlat megjelenésekor hatályos magyar jogszabályokon DODSXO(]HNDMRJV]DEiO\RND]$MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMiWLOOHWYHD]$MiQODWLÈU NLIL]HWpVpWPHJHO]HQPyGRVXOKDWQDN DJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI OGLDGyLOOHWVpJ&WiUVDságok és magánszemélyek a) Társaságok $PDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI OGLDGyLOOHWVpJ&QHNPLQV OD]RQWiUVDViJRNDPHO\HN elfogadják az Ajánlatot, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. ) hatálya alá tartoznak, és a Részvények eladásakor realizált 8

9 árfolyamnyereséggel kötelesek adóalapjukat növelni. A társasági adó jelenlegi mértéke 18%. Az iuiro\dpq\huhvpjxwiqil]hwhqgwiuvdvijldgywd5pv]ypq\hvqhnnhooehydoodqldpvphjil]hwqlhd ForgalPD]yPLQWNLIL]HWQHPYRQOHDGyHOOHJHWD]$MiQODWLÈUEyO b) Magánszemélyek $PDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI OGLDGyLOOHWVpJ&QHNPLQV OD]RQPDJiQV]HPpO\HN akik az Ajánlatot elfogadják, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. ) hatálya alá tartoznak. Az Szja. értelmében a magánszemély 5pV]YpQ\HVQHNIV]DEiO\NpQWD5pV]YpQ\HNHODGiVDVRUiQUHDOL]iOWiUIRO\DPQ\HUHVpJXWiQ személyi jövedelemadót kell fizetnie. Az árfolyamnyereség meghatározása során az eredeti YpWHOiUpVD]LJD]ROWpUWpNSDStUIRUJDOPD]yLGtMDEHYpWHOEOOHYRQiVUDNHU OKHW$PHQQ\LEHQD] eredeti vételár nem határozható meg, akkor az Ajánlati Ár 25%-át kell árfolyamnyereségnek tekinteni. Az Szja. alapján az árfolyamnyereség után fizeteqg-os adót a Forgalmazónak mint NLIL]HWQHNOHNHOOYRQQLD$]iUIRO\DPQ\HUHVpJHWpVDOHYRQWDGyHOOHJHWD5pV]YpQ\HVN WHOHV az éves adóbevallásában feltüntetni, és a realizált árfolyamnyereséget csökkentheti egyes puwpnsdstu J\OHWHNEOHOV]HQYHGHWW veszteségekkel DJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWN OI OGLDGyLOOHWVpJ&WiUVDViJRNpVPDJiQV]HPpO\HN a) Társaságok $]$MiQODWRWHOIRJDGyDPDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWN OI OGLDGyLOOHWVpJ&QHNPLQV O illetve Magyarországon telephellyel nem UHQGHONH] WiUVDViJRN QHP PLQV OQHNDPDJ\DU társasági adójogszabályok hatálya alá tartozó társaságnak, és az Ajánlat alapján eladott Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük. b) Magánszemélyek A ForgaOPD]yQHPYRQOHV]HPpO\LM YHGHOHPDGyHOOHJHWD]RQPDJiQV]HPpO\HNWODNLNRO\DQ RUV]iJEDQUHQGHONH]QHNDGyLOOHWVpJJHODPHO\RUV]iJpV0DJ\DURUV]iJN ] WWYDQpUYpQ\EHQ NHWWVDGy]iVHONHU OpVpUOV]yOyHJ\H]PpQ\pVD]HJ\H]PpQ\D]iUIRO\DPQ\HUHVpJHWPentesíti a PDJ\DURUV]iJLDGyIL]HWpVDOyO$]RNQDNDPDJiQV]HPpO\HNQHNDNLNYDODPHO\NHWWVDGy]iV HONHU OpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\UH KLYDWNR]QL NtYiQQDN VDWROQLXN NHOO D] DGyLOOHWVpJ NUH vonatkozó igazolást és annak hivatalos fordítását az Elfogadó Nyilatkozathoz. $)RUJDOPD]yD]iUIRO\DPQ\HUHVpJEODGyHOOHJHWOHYRQD]RQPDJiQV]HPpO\HVHWpEHQ DNLQHNLOOHWVpJLRUV]iJiYDO0DJ\DURUV]iJDNHWWVDGy]WDWiVHONHU OpVpUOV]yOyHJ\H]PpQ\WQHP N W WW LOOHWYH DNLQHPWXGMDLJD]ROQLKRJ\KLYDWNR]KDWNHWWVDGy]WDWiVHONHU OpVpUOV]yOy egyezményre. Ebben az esetben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a EHOI OGLDGyLOOHWVpJ&PDJiQV]HPpO\HNUHYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNNHOPHJHJ\H]HQNHOOHOMiUQL Mindegyik esetben az Ajánlatot elfojdgy PDJiQV]HPpO\HN N WHOHVHN D] DGyLOOHWVpJ NNHO kapcsolatban szükséges információkat az Elfogadó Nyilatkozatban megadni. 9

10 II. INFORMÁCIÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS AZ AJÁNLATTEVRE VONATKOZÓAN 2. 1 $]DMiQODWWHYEHPXWDWiVD A Britton Capital & Consulting BefekteW7DQi VDGypV6]ROJiOWDWy.IWPiMXViEDQNHU OW PHJDODStWiVUD D )YiURVL %tuyvij PLQW &pjetuyvij M~OLXV -én jegyezte be a cégjegyzékbe. Egyszemélyes tulajdonosa az USA-ban, Washington államban bejegyzett BRITTON INTERINVEST Limited LiabilLW\&RPSDQ\$]$MiQODWWHY ]OHWLWHYpNHQ\VpJpQHN V]HUYHVUpV]HD7iUVDViJEDW UWpQEHIHNWHWpVHNPHJYDOyVtWiVDD7XODMGRQRVHOKDWiUR]iVDDODSMiQ $]$MiQODWWHYWiUVDViJLV]HUYH]HWpW0pV]iURV-iQRV J\YH]HWLJD]JDWyLUiQ\tWMD$]$MiQODW keltének napjiqd]$miqodwwhydodswnpmh)wnpv]spq]$]$miqodwwhy%rgodnlpv 7iUVD$XGLWiOy.IWiOWDODXGLWiOWHOWiUVDViJLPpUOHJpQHNIEEDGDWDLDN YHWNH]N eft ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök II. Követelések III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök &$NWtYLGEHOLHOKDWiUROiV Eszközök összesen FORRÁSOK '6DMiWWNH ,-HJ\]HWWWNH VI. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok - F. Kötelezettségek *3DVV]tYLGEHOLHOKDWiUROiVRN - Források összesen $ %ULWWRQ &DSLWDO &RQVXOWLQJ.IW 7XODMGRQRViQDN KHO\L PHJEt]RWWMDNpQW VHJtWL HOpV koordinálja a Tulajdonos és annak érdekeltségei (a továbbiakban: Britton Vállalatcsoport ) magyarouv]ijl WHYpNHQ\VpJpW (QQHN VRUiQ I WHU OHWUH NRQ HQWUiO D LQJDWODQSLD L EHIHNWHWpVHNUH YDODPLQW E D N QQ\&LSDURQ EHO O HJ\ YHUWLNiOLV WtSXV~ nyomdaipari/csomagolóanyag-gyártási kapacitás létrehozására. eft 10

11 2.1.1 Ingatlanbefektetések A Britton Vállalatcsoport számos magyarországi ingatlan tulajdonosa, ezek között található több, %XGDSHVW%HOYiURViEDQHOKHO\H]NHGLURGDpS OHWpVOX[XVODNiV QQ\&LSDULSRUWIROLy A Britton Interinvest Ltd. jelenleg 28%-os tulajdonosa Magyarország egyik legmodernebb íves ofszet-nyomdai csoportjának, a Novoprint Rt.-nek (a továbbiakban: Nyomda ). A Novoprint 5W HOVVRUEDQ PDJDV PLQVpJHW GH J\RUV iwixwivw LJpQ\O NLDGYiQ\RN UHNOiPDQ\DJRN VRPDJROyDQ\DJRNpVNpSHVODSRNQ\RPGiMD$NRUV]HU&KHLGHOEHUJLJpSHk és az ott dolgozók PDJDV V]DNPDL NYDOLWiVD OHKHWYp WHV]LN KRJ\ D 1\RPGD pyuo pyuh HOKyGtWVD D PDJ\DU N Q\YV]DNPD OHJMHOHQWVHEE V]DNPDL GtMDLW $ 1RYRSULQW 5W HPHOOHWW OHiQ\YiOODODWiQ D] $NDGpPLD1\RPGiQNHUHV]W OD]RUV]iJHJ\LNOHJMHOHQWVHEEV]DNkönyv-nyomdája, az Akadémia Kiadó által kiadott könyvek, szótárak szinte kizárólagos gyártója. A Novoprint Rt. évek óta nyereségesen gazdálkodik, konszolidált nettó forgalma a évben meghaladta az 1 milliárd Ft-ot, nyeresége adózás után pedig az 54 millió Ft-ot. Az alább részletesen is bemutatott üzleti terveinek megvalósítása érdekében a Tulajdonos tárgyalásokat kezdeményezett a Deutsche Balaton Broker Holding AG érdekeltségébe tartozó UpV]YpQ\HVL VRSRUWWDO DYpJHWW KRJ\ D WXODMGRQiEDQ OpY.DUWRQSD N-részvénycsomagot megvásárolja. A Deutsche Balaton Broker Holding AG értékesíteni kívánta a tulajdonában álló Részvényeket, ezért megállapodást kötött a Tulajdonossal és a tulajdonában álló, összesen darab, az DODSWNHpVDV]DYD]DWLMRJRN-át megtesthvtw5pv]ypq\ww]vgpqnty OpUWpNHVtWHWWHD Tulajdonos részére. A Deutsche Balaton Broker Holding AG érdekeltségébe tartozó Hungagent.HUHVNHGHOPL5WSHGLJYpWHOLMRJRWHQJHGHWWD]$MiQODWWHYQHNDWXODMGRQiEDQiOOy darab Részvényre, amely az aldswnhpvdv]dyd]dwlmrjrn-át testesíti meg. Eltekintve a Részvény Adásvételi Megállapodástól és a Vételi Jogot Alapító Megállapodástól, sem az $MiQODWWHYVHPD%ULWWRQ9iOODODW VRSRUWKR]WDUWR]yYiOODODWRNVHPSHGLJD]RNPHJEt]RWWMDL nem szereztek a Társaságban közvetlen vagy közvetett részesedést a jelen Ajánlatnak a )HO J\HOHWKH]MyYiKDJ\iVUDW UWpQEHQ\~MWiViWPHJHO]QDSDODWW 2.2 $]DMiQODWWHYQHND7iUVDViJUDYRQDWNR]y ]OHWLWHUYH $KD]DLQ\RPGDLSDUEDQPHJNH]GGNRQ HQWUi Lyszükségessé teszi, hogy a Novoprint Rt. és érdekeltségei új piacok, új termékek felé forduljanak. A Britton Vállalatcsoport új stratégiai megvalósítását javasolta a Nyomda többi tulajdonosa számára, melynek keretében a Nyomda csatlakozna a Britton Vállalat VRSRUW iowdo OpWUHKR]DQGy YHUWLNiOLV MHOOHJ& W EE Q\RPGiW YDODPLQWNDS VROyGyWHYpNHQ\VpJHNHWYpJ]YiOODONR]iVRNDWPDJiEDQIRJODOyNRQJORPHUi LyKR] $ %ULWWRQ 9iOODODW VRSRUW WHUYHL N ] WW V]HUHSHO D 1RYRSULQW 5W PiVLN NpW MHOHQWV tulajdonosának kivásárlása is. Emellett a Vállalatcsoport fontos szerepet szán a megvásárolandó Társaságnak a tervezett konglomeráció kialakításában. 11

12 $PLQWD]DIHQWLHNEHQLVHPOtWpVUHNHU OWD]$MiQODWWHY pomdhj\ro\dqn QQ\&LSDULSRUWIROLy kialakítása, melynek cégei ej\pivudps OYHHJ\PiVWNLVHJtWYHNRPSOH[HQpVPDJDVPLQVpJEHQ WXGMiN J\IHOHLNLJpQ\HLWNLHOpJtWHQL$WHUYH]HWWQ\RPGDL VRSRUWPiUPHJOpYWDJMDLPRVWLV MHOHQWVSR]t LyNNDOUHQGHONH]QHND VRPDJROyDQ\DJRNSLD iqhphoohwwpyhnuhylvv]dq\~oymy üzletl NDS VRODWRNDW pstwhwwhn NL D VRPDJROyDQ\DJRN pv D N O QE ] SDStU DODS~ tpnpn reklámanyagok legnagyobb felhasználóival (például élelmiszeripari, gyógyszeripari cégek). 0LYHO H]HN D]RN D YHYN DNLN D 7iUVDViJ MHOHQOHJL pv SRWHQ LiOLV SLD iw MHOHQWLN a cégek HJ\HVtWHWW puwpnhvtwpvl WHYpNHQ\VpJH J\IHOHLN V]iPiUD D MHOHQOHJLQpO PDJDVDEE V]tQW& NRPSOH[HEEpVD] VV]HVpULQWHWWV]iPiUDJD]GDViJLODJNHGYH]EENLV]ROJiOiViWHUHGPpQ\H]Qp $]$MiQODWWHYWRYiEELIRQWRVV]LQHUJLiWOiWDMHOHQOHJPHJOpYSiUhuzamos nyomókapacitások V]LQNURQL]iOiVD WHUpQ $ 7iUVDViJ HVHWpEHQ IHOPHU O Q\RPyNDSD LWiV-fejlesztési igény összehangolható a Novoprint Rt.-nél jelenleg rendelkezésre álló plusz kapacitással. Emellett a 1RYRSULQW 5W JpSHLQHN PDJDV P&V]DNL V]tQYRQDOD OHKHWYp WHV]L D 7iUVDViJ iowdo Q\RPRWW WHUPpNHNQ\RPWDWiVLPLQVpJpQHNMDYtWiViW$WHUPHOpVLNDSD LWiVRNRSWLPDOL]iOiVDOHKHWYp WHQQpDEHUXKi]iVLHUIRUUiVRNNRQ HQWUiOiViWYDODPLQWMHOHQWVPHJWDNDUtWiVRNKR]YH]HWKHWQHD beszerzések, karbantartás, más NLVHJtWWHYpNHQ\VpJHNWHU OHWpQ $]$MiQODWWHYVWUDWpJLDLHONpS]HOpVHLN ] WWV]HUHSHOD]pULQWHWWWiUVDViJRNSpQ] J\L-számviteli UHQGV]HUpQHN VV]HKDQJROW NRUV]HU&VtWpVH DPHO\WO KRVV]DEE WiYRQ D] H]]HO NDS VRODWRV finanszírozási és adminisztratív költségek csökkenését várja. $ IHQWL VWUDWpJLDL HONpS]HOpVHN PHJYDOyVtWiVD VRUiQ D] $MiQODWWHY NRPRO\ V]HUHSHW V]iQ D Társaság jelenlegi vezetésének és szakember-gárdájának. $7iUVDViJPHJYiViUOiVDDQQDNW]VGHLMHOOHJHPLDWWOHKHWYpWHQQpDNpVEELDNYizíciókhoz V] NVpJHVIRUUiVEHYRQiVWNHSLD RQNHUHV]W OLOHERQ\ROtWiViWLV$]$MiQODWWHY pomdkrj\d] LUiQ\tWiVL MRJ PHJV]HU]pVpYHO D 7iUVDViJ D KRVV]~ WiY~ VWUDWpJLDL pughnhnqhn PHJIHOHOHQ P&N GM Q III. EGYÉB $]$MiQODWWHYVHQNLWVHPKDWDOPD]RWWIHODUUDKRJ\D]$MiQODWWHYQHYpEHQRO\DQLQIRUPi LyW adjon, vagy olyan nyilatkozatot tegyen, amely a jelen Ajánlatban, illetve az 1. számú mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozatban nem szerepel. Az ilyen információk és Q\LODWNR]DWRN QHP WHNLQWKHWN D] $MiQODWWHY iowdo WHWW YDJ\ MyYiKDJ\RWW LQIRUPi LyQDN pv nyilatkozatnak. A Részvény Adásvételi Megállapodás, a Vételi Jogot Alapító Megállapodás és az Ajánlat alapján megvalósuló vállalati összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog és különösen a Polgári Törvénykönyv és az Ajánlat kelte napján hatályos Épt. rendelkezései az irányadók. A jelen Ajánlat magyar nyelven készült, a jelen Ajánlattal kapcsolatos bármely értelmezési kérdésben a magyar nyelv az irányadó. A jelen Ajánlat bármely idegeqq\hoy&irugtwivdnl]iuyodj WiMpNR]WDWyMHOOHJ& 12

13 $ MHOHQ $MiQODWWDO NDS VRODWRVDQ IHOPHU O YDJ\ DEEyO NHOHWNH] LOOHWYH D] $MiQODW PHJV]HJpVpUHpUYpQ\HVVpJpUHPHJV]&QpVpUHpVpUWHOPH]pVpUHYRQDWNR]yMRJYLWiNHOEtUiOiViUDD %XGDSHVWL euwpnw]vgh pv ÈUXW]VGH ÈOODQGy 9iODV]WRWWEtUyViJD UHQGHONH]LN KDWiVN UUHO pv kizárólagos illetékességgel. A választottbíróság saját eljárási szabályai szerint jár el, három választottbíróval. Az Ajánlat elfogadására azon országok értékpapírjoga is vonatkozhat, ahol az Ajánlatot elfogadják, ezért kérjük, hogy azok a Részvényesek, akik más joghatóságok alá is tartoznak, tájékozódjanak az alkalmazandó jogszabályokról. A joghatóság alapján irányadó jogszabályok EHWDUWiVDD5pV]YpQ\HVIHOHOVVpJHEHOHpUWYHD]HVHWOHJV] NVpJes engedélyek, jóváhagyások beszerzését, bejelentések megtételét, illetékek vagy egyéb közterhek megfizetését. Amennyiben D]$MiQODWHOIRJDGiVDPLDWWD]$MiQODWWHYEiUPHO\MRJKDWyViJEDQiWUXKi]iVLYDJ\HJ\pEKDVRQOy illeték vagy adó megfizetésére lenne köteles, azt a Részvényes köteles teljes mértékben PHJWpUtWHQLD]$MiQODWWHYUpV]pUH $ MHOHQ $MiQODW QHP N OGKHW 1DJ\-Britanniába és az Amerikai Egyesült Államokba, LOOHWYHQHPWHUMHV]WKHWH]HNEHQD]RUV]iJRNEDQ Budapest, október 1. BRITTON CAPITAL & CONSULTING %HIHNWHW7DQi VDGypV Szolgáltató Kft. $MiQODWWHYNpSYLVHOHWpEHQ NÉMET BEFEKTETÉSI TÁRSASÁG Rt. Forgalmazó képviseletében: Mészáros János J\YH]HWLJD]JDWy s.k. Michael Schmidt vezérigazgató s.k. 13

14 1. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT a Kartonpack Rt. összes Részvénye vonatkozásában a Részvényekre forint Ajánlati Áron, október 19-én 5 tett nyilvános vételi ajánlat elfogadására..pum NKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWNLW OWpVHHOWWIHOWpWOHQ OROYDVVDHODkitöltési útmutatót! 1. Az elfogadó részvényes adatai neve/cégneve: címe/székhelye: telefonszáma: adóazonosító jele/adószáma: cégjegyzékszáma: A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: GDUDED]D]EHW&YHONLtUva: darab. $5pV]YpQ\HNDpVD]D]WN YHWpYHNUHYRQDWNR]yRV]WDOpNV]HOYpQ\HNNHOHJ\ WW üres forgatmánnyal ellátva a Forgalmazó székhelyén átadásra kerültek; A Részvények a Forgalmazó KELER Rt.-nél vezetett 29. számú számlájára átutalásra kerültek az alábbi befektetési szolgáltatótól: A befektetési szolgáltató neve: címe: értékpapír-letéti számlaszáma: $GyWNHV]iPOiUyOYDOyiWXWDOiV,JHQ1HP 3. $]HOIRJDGyUpV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJH Magyarország Más (kérjük határozza meg az országot): Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a NHWWV DGy]WDWiV HONHU OpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\ pv D] HJ\H]PpQ\ DONDOPD]iVD szempontjából a fent meghatározott országedquhqghonh]hpdgymrjlloohwvpjjho$] HJ\H]PpQ\ HOtUiVDL V]HULQW D 5pV]YpQ\HN puwpnhvtwpvpyho VV]HI JJpVEHQ UHDOL]iOW iuiro\dpq\huhvpjnl]iuyodjd]loohwvpjhpv]hulqwlruv]ijedqdgy]wdwkdwy 5 Ld. az 1. sz. lábjegyzetet. 14

15 4. A részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség Darabszám Beszerzési ár Értékpapír-forgalmazói díj Az ajánlati árak megfizetésének módja A bank neve: A bankfiók címe: Számlaszám: $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW DOitUiViYDO IHOHOVVpJHW YiOODORN D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWEDQ pv mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Elfogadó Nyilatkozatomban foglalt személyes adataimat a )RUJDOPD]yD]$MiQODWWHYUpV]pUHEHOI OGUHLOOHWYHN OI OGUHWRvábbítsa azzal a céllal, hogy az Ajánlatban meghatározott kötelezettségeket velem szemben teljesíteni tudja. Kijelentem, hogy teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését. Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének feltételeit az Ajánlat tartalmazza, (ii) az $MiQODWEDQ IRJODOWDNQDN PLQGHQEHQ PHJIHOHO (OIRJDGy 1\LODWNR]DW N WHOH] HUHM& UpV]YpQ\iWUXKi]iVLPHJiOODSRGiVWKR]OpWUHD]$MiQODWWHYpVN ]WHPLLLYLWiVHVetekben az (OIRJDGy 1\LODWNR]DW puypq\hvvpjh WHNLQWHWpEHQ D] $MiQODWWHY G QWpVH N WHOH]QHN pv YpJOHJHVQHNWHNLQWHQGLYD](OIRJDGy1\LODWNR]DWQHPYRQKDWyYLVV]D Visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Forgalmazó OHWpWEHQpVDPHQQ\LEHQOHKHWVpJHVDGyWNHV]iPOiQNH]HOMH(OIRJDGRPKRJ\D)RUJDOPD]yQiO alkalmazott letéti rendszer alapján az általam visszakapott Részvények sorszáma és címlete eltérhet az Ajánlat elfogadásakor benyújtott Részvények sorszámátóopv tpohwpwo Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magamat annak, hogy a %XGDSHVWL euwpnw]vgh pv ÈUXW]VGH 9iODV]WRWWEtUyViJD D] $MiQODWWDO LOOHWYH D] (OIRJDGy Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját HOMiUiVLUHQGMpQHNPHJIHOHOHQ (OIRJDGRPKRJ\D]$MiQODWVHPN ]YHWOHQ OVHPN ]YHWYHQHPN WHOH]HUHM&D](J\HV OW Államokban és Nagy Britanniában, és nem képez a fenti országokban értékpapírokra vonatkozó ajánlatot. 15

16 6. Aláírás Dátum: Aláírás: Aláíró(k) neve, beosztása: Meghatalmazott neve: Címe: 1. Tanú aláírása: 2. Tanú aláírása: Neve: Neve: Címe: Címe: 7. Mellékletek - meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el; - a befektetési szolgáltató igazolása a Részvények átutalásáról a Forgalmazó KELER Rt.- nél vezetett 29. számú számlájára, amennyiben a Részvényes Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak; - DGy J\LLOOHWVpJLJD]ROiVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOY&IRUGtWiVDDPHQQ\LEHQD5pV]YpQ\HVD PDJ\DUDGyMRJLV]DEiO\RNV]HULQWQHPPLQV OEHOI OGLDGyLOOHWVpJ&QHN - igazolás a Részvények eredeti beszerzési áráról, a felmerült értékpapír-forgalmazói díjról, YDODPLQWDUUyOKRJ\gQD5pV]YpQ\HLWDGyWNHV]iPOiQWDUWRWWD-e; - jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat), aláírási címpéldány, amennyiben a Részvényes nem természetes személy. 16

17 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat NLW OWpVpYHODOitUiViYDOpVD]$MiQODWSRQWMiEDQV]HUHSO(OIRJDGy+HO\UHYDOyHOMXWWDWiViYDO jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja fel a Forgalmazót a (+36 1) telefonszámon. $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW NLW OWpVH DOitUiVD pv D] (OIRJDGy +HO\UH W UWpQ HOMXWWDWiVD D] $MiQODWEDQIRJODOWYDODPHQQ\LIHOWpWHOHOIRJDGiViWMHOHQWLD]gQUpV]pUO $](OIRJDGy1\LODWNR]DWRWgQQHNV]HPpO\HVHQYDJ\D]gQiOWDOV]DEiO\V]HU&HQPHJKDWDOPD]RWW NpSYLVHO~WMiQNHOOiWDGQLDD](OIRJDGy+HO\HQYDJ\D]$MiQODWSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWW módon kell eljuttatni az Elfogadó Helyre. Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, és Részvényeit valamely befektetési szolgáltatónál letétben tartja, úgy a RészvényekeW $MiQODWL,GWDUWDPRQ EHO O HJ\ HQJHGpOO\HO UHQGHONH]PDJ\DU befektetési szolgáltatón keresztül át kell utalni a Forgalmazónak a KELER Rt.-nél vezetett 29. számú számlájára. Azokat a Részvényeket, amelyeket Ön fizikailag is birtokában tart, az Ajánlati,GWDUWDPRQEHO O UHV IRUJDWPiQQ\DO HOOiWYD D pyuh pv D] D]W N YHW pyhnuh YRQDWNR]y osztalékszelvényekkel együtt az Ajánlat 1.5 pontjában meghatározott Elfogadó Helyen át kell adni. A Forgalmazó a felajánlott Részvényeket az Ön számára megnyitott értékpapír-letéti számlán WDUWMDQ\LOYiQLOOHWYHDPHQQ\LEHQOHKHWVpJHVDGyWNHV]iPOiUDKHO\H]LNHW$]pUWpNSDStU-letéti V]iPODLOOHWYHD]HVHWOHJHVHQHKKH]NDS VROyGyDGyWNHV]iPODPHJQ\LWiVDpVIHQQWDUWiVDDMHOHQ Ajánlat lezárultáig az Ön számára iqj\hqhv $] $MiQODWL ÈUDNQDN D] $MiQODWWHY iowdol PHJIL]HWpVH YDJ\ D] $MiQODW PHJV]&QpVH HVHWpQ D 5pV]YpQ\HNQHN D] gq UpV]pUH W UWpQ visszajuttatás után a megnyitott értékpapír-ohwpwl V]iPOiN LOOHWYH DGyWNHV]iPOiN OH]iUiVUD kerülnek. Az Ajánlat elfogagiviqdnirupimiydoydj\puypq\hvvpjpyhonds VRODWEDQD]$MiODWWHYYL]VJiODWD különösen az Elfogadó Nyilatkozat teljes pontos és olvasható kitöltésére, a szükséges mellékletek HOOHQU]pVpUH D 5pV]YpQ\HN GDUDEV]iPiQDN puypq\hvvpjpqhn D] UHV IRUJDWPiQ\RN MRJV]HU&VpJpQHNYDODPLQWDPHJIHOHONDPDW-pVRV]WDOpNV]HOYpQ\HNPHJOpWpQHNHOOHQU]pVpUH terjed ki. Az Ajánlat elfogadásának formájával vagy érvényességével kapcsolatos kérdéseket az $MiQODWWHYDIHQWLYL]VJiODWDODSMiQVDMiWEHOiWiVDV]HULQWG QWLHOpVD]$MiQODWWHYG QWpVH YpJOHJHVpVN WHOH]HUHM&DIHOHNUH$]$MiQODWWHYIHQQWDUWMDDQQDNDMRJiWKRJ\D]$MiQODWRN HOIRJDGiViQDNpUYpQ\HVVpJpWD]$MiQODWL,GWDUWDPHOWHOWpWN YHWHQD] VV]HVtWpVNRUYL]VJiOMD PHJ pv D QHP PHJIHOHOPyGRQIHODMiQORWW5pV]YpQ\HNHWOHJNpVEED]$MiQODWHUHGPpQ\H N ]]pwpwhopqhnqdsmiwyov]iptwrwwwt]pxqndqdsrqeho OD)RUJDOPD]yN ]UHP&N GpVpYHO visszaszolgáltatja Önnek az Ajánlat 1.8 pontjában részletezettek szerint. 17

18 $]$MiQODWDODSMiQD]$MiQODWWHY VDND] Ajánlatban meghatározott feltételek teljesülése esetén N WHOHVD5pV]YpQ\HNHWPHJYiViUROQLLOOHWYHKDD]$MiQODWWHYH]HQIHOWpWHOHNWHOMHV OpVpUO lemondott. Az Ajánlati Ár megfizetése forintban, banki átutalással történik az Ajánlat 1.3 pontjában meghatározottak szerint. $]$MiQODWWHYD]$MiQODWPHJV]&QpVHHVHWpQDPHJV]&QpVUOV]yOyKLUGHWPpQ\N ]]pwpwhopqhn QDSMiWyOV]iPtWRWWWt]PXQNDQDSRQEHO OD)RUJDOPD]yN ]UHP&N GpVpYHOYLVV]DV]ROJiOWDWMD Önnek a felajánlott Részvényeket az Ajánlat 1.8 pontjában részletezettek szerint. $]$MiQODWHUHGPpQ\pUOD]$MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMiWyOV]iPtWRWWKiURPQDSRQEHO O WiMpNR]WDWiVMHOHQLNPHJD0DJ\DU7NHSLD EDQLOOHWYHD]$MiQODWHUHGPpQ\HEHMHOHQWpVUHNHU OD Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez. 1. Az elfogadó Részvényes adatai Kérjük, adja meg azonosító adatait. 2. A Részvények Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot. Továbbá jelölje meg, hogy a Részvényeket milyen módon bocsátja D] $MiQODWWHY rendelkezésére. Amennyiben a Részvények befektetési szolgáltatón keresztül kerülnek átutalásra, kérjük, adja meg befektetési szolgáltatója nevét, címét és értékpapír-letéti számlájának számát. gqqhnxwdvtwdqldnhood5pv]ypq\hlohwpwlu]jét, hogy utalja át a Forgalmazónak a KELER Rt.- nél vezetett 29. számú letéti számlájára azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében Ön az Ajánlatot elfogadta, és az átutalásról igazolást kell kérnie a befektetési szolgáltatójától, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. 3. $]HOIRJDGy5pV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJH Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük!.pum NMHO OMHPHJD]WD]RUV]iJRWDKROgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOLOOHWVpJJHOEtU+DQHPMHO OWH PHJ DGyLOOHWVpJpW, akkor a személyi jövedelemadózás szempontjából magyarországi LOOHWVpJ&QHNWHNLQWM N +DgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOPDJ\DURUV]iJLLOOHWVpJ&DNNRUIRO\WDVVDD](OIRJDGy1\LODWNR]DW kitöltését a 4. pontnál! Ha Ön adójogi szempontból nem magyarországi illetvpj&npum NQ\LODWNR]]RQKRJ\YDQ-e puypq\ehq0dj\duruv]ijpvd]gqiowdophjkdwiur]rwwruv]ijn ] WWNHWWVDGy]iVHONHU OpVpUO szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-e adójogi illhwvpjjho+dd]gqiowdohopuwiuiro\dpq\huhvpjdihqwlhn 18

19 V]HULQWQHP0DJ\DURUV]iJRQDGy]WDWKDWyDNNRUDN OI OGLLOOHWVpJpWDN OI OGLDGyKDWyViJiOWDO NLiOOtWRWWLOOHWVpJLJD]ROiVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOY&IRUGtWiViQDNPiVRODWiYDONHOOLJD]ROQLDPHO\ igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. 4. A részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség (]WDSRQWRW VDND]RQWHUPpV]HWHVV]HPpO\HNQHNNHOONLW OWHQL NDNLNQHND]DGyMRJLLOOHWVpJH Magyarországon van, vagy - EiU N OI OGL DGyMRJL LOOHWVpJ&ek - az Elfogadó Nyilatkozat 3. SRQWMiQDNDNHWWVDGy]WDWiVHONHU OpVpUHYRQDWNR]yQ\LODWNR]DWRWQHPiOOWPyGMXNEDQNLW OWHQL A Forgalmazónak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 20% személyi jövedelemadó-hoohjhw NHOO OHYRQQLD D Pagánszemély Részvényesek által a Részvények eladásából realizált árfolyamnyereség után, még abban az esetben is, ha Ön a Részvényeket DGyWNHV]iPOiQWDUWRWWD$]iUIRO\DPQ\HUHVpJPHJiOODStWiVD pomieyonpum NKRJ\DGMDPHJD Részvények beszerzési árát és a felmerült értékpapírforgalmazói díjat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy - amennyiben az rendelkezésére áll - az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell a Részvények beszerzési árát és az értékpapírforgalmazói díjat igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást). Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett árfolyamnyereség az Ajánlatban meghatározott módon kerül megállapításra. 5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi bankszámlájának (forint- vagy konvertibilis forintszámlájának) adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri. Amennyiben Ön devizabelföldi, az Ajánlati Ár megfizetése forintszámlára, amennyiben devizakülföldi, forintszámláraydj\nrqyhuwlelolvirulqwv]ipoiudw UWpQiWXWDOiVVDOW UWpQLN 6. Aláírás Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a NpSYLVHONNpSYLVHOHWLMRJiWLJD]ROyRNLUDWRWSOKyQDSQiOQHPUpJHEEL pjnlyrqdwrwpvd NpSYLVHONDOitUiVLPLQWiMiW Felhívjuk a figyelmét, hrj\pdjiqv]hppo\npqwd](oirjdgy1\lodwnr]dwrwwhomhvel]rq\twyhuhm& magánokirat formájában kell aláírnia, ezért kérjük, hogy két tanú aláírásával és nevüknek, tp NQHNDPHJDGiViYDOLJD]ROMDKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWRWgQVDMiWNH]&OHJtUWDDOiYDJ\ D]DOitUiVWVDMiWNH]&DOitUiViQDNLVPHUWHHO Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az azonosító adatait. A közokiratba YDJ\WHOMHVEL]RQ\tWyHUHM&PDJiQRNLUDWEDIRJODOWPHJKDWDOPD]iVWD](OIRJDGy1\LODWNR]DWKR] csatolni kell. 19

20 7. Mellékletek Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz!.pUM NHOOHQUL]]HPpJHJ\V]HUKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWYDODPHQQ\LgQWpULQW rovata kitöltésre került-e, és a megjelölt mellékletek hiánytalanul megvannak-e. Az (OIRJDGy1\LODWNR]DWQDNpVDV] NVpJHVPHOOpNOHWHNQHNOHJNpVEEQRYHPEHU-én 10:00 óráig kell az Elfogadási Helyre megérkezni. 20

21 Függelék az 1. számú melléklethez* Alulírott Név/Cégnév: lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: ezennel meghatalmazom Név/Cégnév: -t lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: MEGHATALMAZÁS KRJ\D%5,7721&$3,7$/ &2168/7,1*%HIHNWHW7DQi VDGypV6]ROJiOWDWy.IWD továbbiakban: $MiQODWWHY ) által a Kartonpack Dobozipari Rt. (a továbbiakban: Társaság ) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben WHOMHVMRJN UEHQHOMiUMRQpVHQJHPD]$MiQODWWHYYHOD7iUVDViJJDOpVKDUPDGLk személyekkel szemben képviseljen. Kelt:, Meghatalmazó $OitUyV]HPpO\QHYHQ\RPWDWRWWEHW&NNHO Tisztsége: A fenti meghatalmazást elfogadom: Meghatalmazott AláíUyV]HPpO\QHYHQ\RPWDWRWWEHW&NNHO Tisztsége: 1. Tanú aláírása: 2. Tanú aláírása: Neve: Neve: Címe: Címe: *Ajánlott meghatalmazás szövege 21

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót!

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! Elfogadó nyilatkozat a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. összes "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvénye vonatkozásában 1.601,- Ft ajánlati áron, a CALLUM Vagyonkezelõ Rt. 2002. július 29-én tett tõzsdei

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt 1. Melléklet FONTOS! A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlat 9. pontjában megadott bármely elfogadási helyre mellékleteivel együtt az Elfogadási Időszak zárónapjáig történõ eljuttatása feltétele

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. november

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. november HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámolója 2010. november 1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: HUMET Kereskedelmi, Kutatási

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 14-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez A pénztártag a tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel. A tagsági viszony átlépéssel

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-4/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet Pályázati Felhívás BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata,

Részletesebben

SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról

SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról A jelen szerződés létrejött egyrészről: K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR 1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A GE Money Bank tagja

A GE Money Bank tagja A GE Money Bank tagja A Budapest Bank Nyrt. Igazgatóságának véleménye a GE Capital International Financing Corporation, mint Ajánlattevő által a Társaság Részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

ÜGYVÉDI LETÉTI SZERZŐDÉS OKIRATI LETÉTEK KÖLCSÖNÖS LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL

ÜGYVÉDI LETÉTI SZERZŐDÉS OKIRATI LETÉTEK KÖLCSÖNÖS LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL ÜGYVÉDI LETÉTI SZERZŐDÉS OKIRATI LETÉTEK KÖLCSÖNÖS LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.; törzsszáma: 735605;

Részletesebben

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS R ÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, V. ker. Dorottya u. 9. szám 24482/0/A/4;5;6 helyrajzi szám alatt elhelyezkedő nem

Részletesebben

Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 77230/2014/START Pályázati Felhívás Nyomkarima kenő alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése. tárgyú beszerzéshez MÁV-START Zrt. 54262/2014/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Éberségi, vonatbefolyásoló és generátor alkatrészek beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2014.10.16. Tartalomjegyzék Pályázati felhívás 1. Felolvasólap

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben