Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése Csatlakozókapcsok...14

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14"

Átírás

1 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14 $I iudpn UFVDWODNR]yNDSFVDL...14 $YH]pUO iudpn UFVDWODNR]yNDSFVDL...15 $I iudpn UEHPHQHWLROGDOiQDNEHN WpVH...15 $I iudpn UNLPHQHWLROGDOiQDNEHN WpVH...15 A kommunikációs vonal csatlakozói...15 $YH]pUO iudpn UEHN WpVH...16 A frekvenciaváltó beüzemelése...21 Az üzembehelyezés lépései...21 A programozókonzol és használata...22 $IXWiVN ]EHQPHJMHOHQtWHQG SDUDPpWHUNLYiODV]WiVD...26 Futáspróba...27 Alapbeállítások...2 Speciális alkalmazások...3 (QHUJLDWDNDUpNRVP N GpVLPyG...40 PID szabályozás...43 Modbus kommunikáció...4 A 3G3HV frekvenciaváltók paraméterlistája...57 Védelmi funkciók...67 Opcionális periféria egységek...6 1

2 2 SYSDRIVE 3G3HV-

3 (] D P V]DNL OHtUiV D] *+ WtSXV~ IUHNYHQFLDYiOWyV KDMWiVV]DEiO\R]y FVDOiG modelljeinek adatait tartalmazza. $ OHtUiV puwhoph]pvpqpo NpUM N HOOHQ UL]]H KRJ\ D] ROYDVRWWDN D] gq iowdo KDV]QiOW kivitelre érvényesek-e. 3

4 $*+I WXODMGRQViJDL (J\V]HU DONDOPD]iV $]DODSYHW SDUDPpWHUHNNLMHO]pVH $]DODSYHW IXQNFLyNSDUDPpWHUHL~PIUHNYHQFLDEHiOOtWiVIHOIXWiVLOHIXWiVLLG EHiOOtWiVDNLMHO] QOHROYDVKDWyN tj\j\ruvdqpvhj\v]hu HQSURJUDPR]KDWyN 4 (J\V]HU NH]HOpV Az üzemmódok egy gombbal átkapcsolhatók 3O WHV]WHOpV XWiQ D Np]L NRQ]ROUyO W UWpQ P N GWHWpVU O HJ\ JRPEQ\RPiVVDO D VRUNDSFVRNRQ punh] YH]pUO MHOHNDODSMiQW UWpQ P N GWHWpVUHNDSFVROKDWXQN $IXWiVHOOHQ U]pVHN O QE ] SDUDPpWHUHNNLMHO]pVpYHO A programozókonzol kijelzi a kimeneti frekvenciát, kimeneti áramot, a forgásirányt, a motor által felvett WHOMHVtWPpQ\W tj\ D PHFKDQLNDL UHQGV]HU D NLMHO] U O HOOHQ UL]KHW (J\ PXOWLIXQNFLyV DQDOyJ NLPHQHW LV UHQGHONH]pVUH ioo DPHO\ SO D NLPHQHWL IUHNYHQFLD YDJ\ NLPHQHWL iudp VWE IRO\DPDWRV HOOHQ U]pVpUH alkalmazható. $ILQRPEHiOOtWiVLOHKHW VpJHNHJ\HQOHWHVV]DEiO\R]iVWHUHGPpQ\H]QHN $IHV] OWVpJpVIUHNYHQFLDILQRPEHiOOtWiVLOHKHW VpJHYDODPLQWDIUHNYHQFLDiWXJUiVWLOWRWWIUHNYHQFLDViY) és az 6J UEH V]HULQWL IHO pv OHIXWiVL IXQNFLyN VHJtWVpJpYHO D KDJ\RPiQ\RVQiO OpQ\HJHVHQ MREE PLQ VpJ szabályozás valósítható meg. Multi-step sebességbeállítás (O UHN O QE ] IUHNYHQFLDSURJUDPR]KDWyOHPHO\HNIXWiVN ]EHQN OV EHPHQHWLNRQWDNWXVVDOHJ\V]HU HQ kiválaszthatók. Alacsony zajszint $],*%7 PRGXO pv D N O QOHJHV YH]pUOpVL PyG DONDOPD]iVD MHOHQW V PHFKDQLNDL pv YLOODPRV ]DMFV NNHQpVW eredményez. Nagy nyomaték kis fordulatszámon is Már 3 Hz-en a névleges nyomaték 150%-a áll rendelke]pvuh(]iowdodihoixwivllg FV NNHQWKHW Beépített fékezési funkciók A szükséges lassítási karakterisztika elérését beépített fékchopper biztosítja. Alapkiépítésben a fékezési Q\RPDWpNDQpYOHJHVQ\RPDWpNDGHDN:QiONLVHEEpVDN:QiOQDJ\REENLPHQ WHOMHVtWPpQ\ WtSXVRNQiO N OV IpNH] HOOHQiOOiV DONDOPD]iViYDO DNiU IpNH]pVL Q\RPDWpN LV HOpUKHW $ SRQWRV SR]tFLyEDQYDOyPHJiOOiVWEHiOOtWKDWyiUDPHU VVpJ HJ\HQiUDP~IpNH]pVLIXQNFLyLVVHJtWL 7HUKHOpVW OI JJHWOHQSRQWRVIRUGXODWV]iPWDUWiV $ PRWRU WHUKHOpVW O I JJHWOHQ IRUGXODWV]iPWDUWiViW D IHOKDV]QiOW PRWRUQDN PHJIHOHO HQ EHiOOtWKDWy EHpStWHWW V]OLSNRPSHQ]iFLyWHV]LOHKHW Yp Energiatakarékos üzemmód Az energiatakarékos üzemmód használata esetén a frekvenciaváltó érzékeli a motor áramfelvételét, ami alapján kiszámítja a terhelést, és automatikusan lecsökkenti a kimeneti feszültséget, így energiát takarít meg a motor nyomatékának és fordulatszámának csökkentése nélkül. A frekvenciaváltó energiatakarékos üzemmódjának alkalmd]ivd HOV VRUEDQ D] DOiEEL IHOKDV]QiOiVRN HVHWpQ HUHGPpQ\H]MHOHQW VPHJWDNDUtWiVW - ventillátorok fordulatszámszabályozása; - szivattyúk áramlásszabályozása (átfolyás, nyomásszabályozás); - olyan gépeknél, ahol változó a nyomatékigény pl.: fém-, famegmunkáló és élelmiszerfeldolgozó berendezések.

5 PID szabályozás $IUHNYHQFLDYiOWyEHpStWHWW3,'IXQNFLyYDOUHQGHONH]LNPHO\QHNKDV]QiODWDOHKHW YpWHV]LLJpQ\HVpUWpNWDUWypV N YHW V]DEiO\R]iVRNHJ\V]HU PHJYDOyVtWiViW A PID funkcióval könnyen megvalósíthatók az alábbi szabályozások: Fordulatszámszabályozás $IUHNYHQFLDYiOWyDIRUGXODWV]iPDODSMHOHWHJ\IRUGXODWV]iPpU]pNHO SOWDFKRJHQHUiWRUVHJtWVpJpYHOiOOtWMD HO pvh]dodsmiqydj\dprwruwhukhopvpqhnphjihoho HQiOOtWMDEHDIRUGXODWV]iPRWYDJ\V]LQNURQL]iOMDD motor fordulatszámát egy másik motoréhoz. Nyomásszabályozás Áramszabályozás + PpUVpNOHWV]DEiO\R]iV Kommunikációs képesség $ IUHNYHQFLDYiOWy WHOMHVN U VRURV YRQDOL NRPPXQLNiFLyUD NpSHV PLQG D 02'%86 PLQG SHGLJ D] saját protokollja szerint. 5

6 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN Frekvenciaváltó típusa 3G3HV-ooooo A4004 A4007 A4015 A4022 A4037 A csatlakoztatható legnagyobb motorteljesítmény (kw) Kimeneti karakterisztika Táplálás Vezérlési MHOOHP] N Védelmi funkciók Környezeti feltételek 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 Teljesítmény (kva) 1,4 2,6 3,7 4,7 6,1 1pYOHJHVNLPHQ iudp$ 1,8 3,4 4,8 6,2 8 0D[NLPHQ IHV] OWVpJ 0D[NLPHQ IUHNYHQFLD Névleges tápfeszültség Megengedett feszültségingadozás -15% - +10% Megengedett frekvenciaingadozás ±5% Vezérlési mód Kimeneti frekvenciatartomány Frekvenciapontosság Frekvenciafelbontás Kimeneti frekvenciafelbontás 7~OWHUKHOKHW VpJ Ii]LVDEHPHQHWLIHV] OWVpJQHNPHJIHOHO HQ +]DEHiOOtWiVQDNPHJIHOHO HQ 3 fázis V 50/60 Hz Impulzusszélességmodulált szinusz hullám +]W O+]LJ Digitális parancs esetén: ±0,01% -10 C -tól + 40 C-ig Analóg parancs esetén: ±0,1% 25 ±10 C-on Programozókonzolról: 0,1 Hz $QDOyJEHPHQHWLMHOU O+]+] 0,1 Hz A névleges kimeneti áram 150%-a egy percig Analóg bemeneti jelszint 0-10 VDC (20 kω) vagy 4-20 ma (250 Ω) )HOIXWiVLOHIXWiVLLG S görbe karakterisztika Fékezési nyomaték U/f karakterisztika Pillanatnyi túláramvédelem Földzárlat védelem Motor túlterhelésvédelem Túlfeszültség védelem Feszültségcsökkenési védelem Pillanatnyi feszültségkimaradás 0, sec $IHOIXWiVLpVOHIXWiVLLG HJ\PiVWyOI JJHWOHQ OPHJDGKDWy Programban megadható EDEHpStWHWWIpNH] HOOHQiOOiVVDO LJOHKHWVpJHVRSFLRQiOLVDQN OV IpNH] HOOHQiOOiVVDO Programban beállítható,megadott mintával vagy egyedileg. $WHUKHOpVMHOOHJpQHNPHJIHOHO HQNLYiODV]WKDWyPLQWD valamint 1 egyedileg (max. feszültség korláttal, vagy korlát nélkül) beállítható U/f karakterisztika áll rendelkezésre. Leállítja a motort kb. a névleges áram 200%-ánál Elektronikusan biztosítva Elektronikus termikus túlterhelésvédelem Átbillenés elleni védelem + W ERUGDW~OPHOHJHGpV + IRNNDSFVROyYDOYpGYH /HNDSFVROMDDPRWRUWKDDI iudpn UHJ\HQIHV] OWVpJ oldalán a feszültség meghaladja a 820 V-ot. /HNDSFVROMDDPRWRUWKDDI iudpn UHJ\HQIHV] OWVpJ oldalán a feszültség 380 V-ra vagy az alá esik. Azonnal leáll 15 ms vagy hosszabb feszültségkimaradás HVHWpQ)RO\DPDWRVUHQGV]HUP N GpVSURJUDPR]iVDHVHWpQ KDDIHV] OWVpJNLPDUDGiVQHPKRVV]DEEDEHiOOtWRWWLG QpO PD[VDP N GpVIRO\WDWyGLN Felfutás, állandó fordulat, és lefutás (fékezés) alatt Tápfeszültség jelzés $IHV] OWVpJHOOHQ U] /('YLOiJtWPtJDI iudpn U egyenáramú oldalán a feszültség 50 V alá nem csökken. Elhelyezés Beltérben, korroziv gázoktól mentes környezetben 0 N GpVLK PpUVpNOHW C Páratartalom Rezgésállóság Maximálisan 0%, páralecsapódás mentesen. 1 g 20 Hz alatt, maximum 0,2 g 20-tól 50 Hz-ig 6

7 Frekvenciaváltó típusa 3G3HV-ooooo A4040 A4055 A4075 A4110 A4150 A csatlakoztatható legnagyobb motorteljesítmény (kw) Kimeneti karakterisztika Táplálás Vezérlési MHOOHP] N Védelmi funkciók Környezeti feltételek 4 5,5 7, Teljesítmény (kva) 6, pYOHJHVNLPHQ iudp$ D[NLPHQ IHV] OWVpJ 0D[NLPHQ IUHNYHQFLD Névleges tápfeszültség Megengedett feszültségingadozás -15% - +10% Megengedett frekvenciaingadozás ±5% Vezérlési mód Kimeneti frekvenciatartomány Frekvenciapontosság Frekvenciafelbontás Kimeneti frekvenciafelbontás 7~OWHUKHOKHW VpJ Ii]LVDEHPHQHWLIHV] OWVpJQHNPHJIHOHO HQ +]DEHiOOtWiVQDNPHJIHOHO HQ 3 fázis V 50/60 Hz Impulzusszélességmodulált szinusz hullám +]W O+]LJ Digitális parancs esetén: ±0,01% -10 C -tól + 40 C-ig Analóg parancs esetén: ±0,1% 25 ±10 C-on Programozókonzolról: 0,1 Hz $QDOyJEHPHQHWLMHOU O+]+] 0,1 Hz A névleges kimeneti áram 150%-a egy percig Analóg bemeneti jelszint 0-10 VDC (20 kω) vagy 4-20 ma (250 Ω) )HOIXWiVLOHIXWiVLLG S görbe karakterisztika Fékezési nyomaték U/f karakterisztika Pillanatnyi túláramvédelem Földzárlat védelem Motor túlterhelésvédelem Túlfeszültség védelem Feszültségcsökkenési védelem Pillanatnyi feszültségkimaradás Átbillenés elleni védelem 0, sec $IHOIXWiVLpVOHIXWiVLLG HJ\PiVWyOI JJHWOHQ OPHJDGKDWy Programban megadható EDEHpStWHWWIpNH] HOOHQiOOiVVDO LJOHKHWVpJHVRSFLRQiOLVDQN OV IpNH] HOOHQiOOiVVDO Programban beállítható,megadott mintával vagy egyedileg. $WHUKHOpVMHOOHJpQHNPHJIHOHO HQNLYiODV]WKDWyPLQWD valamint 1 egyedileg (max. feszültség korláttal, vagy korlát nélkül) beállítható U/f karakterisztika áll rendelkezésre. Leállítja a motort kb. a névleges áram 200%-ánál Elektronikusan biztosítva Elektronikus termikus túlterhelésvédelem + W ERUGDW~OPHOHJHGpV + IRNNDSFVROyYDOYpGYH Tápfeszültség jelzés Elhelyezés 0 N GpVLK PpUVpNOHW C Páratartalom Rezgésállóság /HNDSFVROMDDPRWRUWKDDI iudpn UHJ\HQIHV] OWVpJ oldalán a feszültség meghaladja a 820 V-ot. /HNDSFVROMDDPRWRUWKDDI iudpn UHJ\HQIHV] OWVpJ oldalán a feszültség 380 V-ra vagy az alá esik. Azonnal leáll 15 ms vagy hosszabb feszültségkimaradás HVHWpQ)RO\DPDWRVUHQGV]HUP N GpVSURJUDPR]iVDHVHWpQ KDDIHV] OWVpJNLPDUDGiVQHPKRVV]DEEDEHiOOtWRWWLG QpO PD[VDP N GpVIRO\WDWyGLN Felfutás, állandó fordulat, és lefutás (fékezés) alatt $IHV] OWVpJHOOHQ U] /('YLOiJtWPtJDI iudpn U egyenáramú oldalán a feszültség 50 V alá nem csökken. Beltérben, korroziv gázoktól mentes környezetben Maximálisan 0%, páralecsapódás mentesen. 1 g 20 Hz alatt, maximum 0,2 g 20-tól 50 Hz-ig 7

8 Frekvenciaváltó típusa 3G3HV-ooooo B4185 B4220 B4300 B4370 B4450 B4550 A csatlakoztatható legnagyobb motorteljesítmény (kw) 18, Kimeneti karakterisztika Táplálás Teljesítmény (kva) pYOHJHVNLPHQ iudp$ D[NLPHQ IHV] OWVpJ Ii]LVDEHPHQHWLIHV] OWVpJQHNPHJIHOHO HQ 0D[NLPHQ IUHNYHQFLD +]DEHiOOtWiVQDNPHJIHOHO HQ Névleges tápfeszültség 3 fázis V 50/60 Hz Megengedett feszültségingadozás -15% - +10% Megengedett frekvenciaingadozás ±5% Vezérlési MHOOHP] N Vezérlési mód Kimeneti frekvenciatartomány Frekvenciapontosság Frekvenciafelbontás Kimeneti frekvenciafelbontás 7~OWHUKHOKHW VpJ Impulzusszélességmodulált szinusz hullám +]W O+]LJ Digitális parancs esetén: ±0,01% -10 C -tól + 40 C-ig Analóg parancs esetén: ±0,1% 25 ±10 C-on Programozókonzolról: 0,1 Hz $QDOyJEHPHQHWLMHOU O+]+] 0,1 Hz A névleges kimeneti áram 120%-a egy percig Analóg bemeneti jelszint 0-10 VDC (20 kω) vagy 4-20 ma (250 Ω) Védelmi funkciók Környezeti feltételek )HOIXWiVLOHIXWiVLLG S görbe karakterisztika Fékezési nyomaték U/f karakterisztika Pillanatnyi túláramvédelem Földzárlat védelem Motor túlterhelésvédelem Túlfeszültség védelem Feszültségcsökkenési védelem Pillanatnyi feszültségkimaradás 0, sec $IHOIXWiVLpVOHIXWiVLLG HJ\PiVWyOI JJHWOHQ OPHJDGKDWy Programban megadható EDEHpStWHWWIpNH] HOOHQiOOiVVDO Programban beállítható, megadott mintával vagy egyedileg. $WHUKHOpVMHOOHJpQHNPHJIHOHO HQNLYiODV]WKDWyPLQWD valamint 1 egyedileg (max. feszültség korláttal, vagy korlát nélkül) beállítható U/f karakterisztika áll rendelkezésre. Leállítja a motort kb. a névleges áram 180%-ánál Elektronikusan biztosítva Elektronikus termikus túlterhelésvédelem Átbillenés elleni védelem + W ERUGDW~OPHOHJHGpV + IRNNDSFVROyYDOYpGYH /HNDSFVROMDDPRWRUWKDDI iudpn UHJ\HQIHV] OWVpJ oldalán a feszültség meghaladja a 820 V-ot. /HNDSFVROMDDPRWRUWKDDI iudpn UHJ\HQIHV] OWVpJ oldalán a feszültség 380 V-ra vagy az alá esik. Azonnal leáll 15 ms vagy hosszabb feszültségkimaradás HVHWpQ)RO\DPDWRVUHQGV]HUP N GpVSURJUDPR]iVDHVHWpQ KDDIHV] OWVpJNLPDUDGiVQHPKRVV]DEEDEHiOOtWRWWLG QpO PD[VDP N GpVIRO\WDWyGLN Felfutás, állandó fordulat, és lefutás (fékezés) alatt Tápfeszültség jelzés $IHV] OWVpJHOOHQ U] /('YLOiJtWPtJDI iudpn U egyenáramú oldalán a feszültség 50 V alá nem csökken. Elhelyezés Beltérben, korrozív gázoktól mentes környezetben 0 N GpVLK PpUVpNOHW C Páratartalom Rezgésállóság Maximálisan 0%, páralecsapódás mentesen. 1 g 20 Hz alatt, maximum 0,2 g 20-tól 50 Hz-ig 8

9 Frekvenciaváltó típusa 3G3HV-ooooo B4750 B411K B416K B418K B422K B430K A csatlakoztatható legnagyobb motorteljesítmény (kw) Kimeneti Teljesítmény (kva) karakterisztika 1pYOHJHVNLPHQ iudp$ Táplálás Vezérlési MHOOHP] N Védelmi funkciók Környezeti feltételek 0D[NLPHQ IHV] OWVpJ 0D[NLPHQ IUHNYHQFLD Névleges tápfeszültség Megengedett feszültségingadozás -15% - +10% Megengedett frekvenciaingadozás ±5% Vezérlési mód Kimeneti frekvenciatartomány Frekvenciapontosság Frekvenciafelbontás Kimeneti frekvenciafelbontás 7~OWHUKHOKHW VpJ Ii]LVDEHPHQHWLIHV] OWVpJQHNPHJIHOHO HQ +]DEHiOOtWiVQDNPHJIHOHO HQ 3 fázis V 50/60 Hz Impulzusszélességmodulált szinusz hullám +]W O+]LJ Digitális parancs esetén: ±0,01% -10 C -tól + 40 C-ig Analóg parancs esetén: ±0,1% 25 ±10 C-on Programozókonzolról: 0,1 Hz $QDOyJEHPHQHWLMHOU O+]+] 0, 1 Hz A névleges kimeneti áram 120%-a egy percig Analóg bemeneti jelszint 0-10 VDC (20 kω), 4-20 ma (250 Ω) )HOIXWiVLOHIXWiVLLG S görbe karakterisztika Fékezési nyomaték U/f karakterisztika Pillanatnyi túláramvédelem Földzárlat védelem Motor túlterhelésvédelem Túlfeszültség védelem Feszültségcsökkenési védelem Pillanatnyi feszültségkimaradás Átbillenés elleni védelem 0, sec $IHOIXWiVLpVOHIXWiVLLG HJ\PiVWyOI JJHWOHQ OPHJDGKDWy Programban megadható Kb. 20%, a beépített IpNH] HOOHQiOOiVVDO EEHOV N OV fékellenállás és chopper alkalmazásával. Programban beállítható,megadott mintával vagy egyedileg. $WHUKHOpVMHOOHJpQHNPHJIHOHO HQNLYiODV]WKDWyPLQWD valamint 1egyedileg (max. feszültség korláttal, vagy korlát nélkül) beállítható U/f karakterisztika áll rendelkezésre. Leállítja a motort kb. a névleges áram 180%-ánál Elektronikusan biztosítva Elektronikus termikus túlterhelésvédelem + W ERUGDW~OPHOHJHGpV + IRNNDSFVROyYDOYpGYH Tápfeszültség jelzés Elhelyezés 0 N GpVLK PpUVpNOHW C Páratartalom Rezgésállóság /HNDSFVROMDDPRWRUWKDDI iudpn UHJ\HQIHV] OWVpJ oldalán a feszültség meghaladja a 820 V-ot. /HNDSFVROMDDPRWRUWKDDI iudpn UHJ\HQIHV] OWVpJ oldalán a feszültség 380 V-ra vagy az alá esik. Azonnal leáll 15 ms vagy hosszabb feszültségkimaradás HVHWpQ)RO\DPDWRVUHQGV]HUP N GpVSURJUDPR]iVDHVHWpQ KDDIHV] OWVpJNLPDUDGiVQHPKRVV]DEEDEHiOOtWRWWLG QpO PD[VDP N GpVIRO\WDWyGLN Felfutás, állandó fordulat, és lefutás (fékezés) alatt $IHV] OWVpJHOOHQ U] /('YLOiJtWPtJDI iudpn U egyenáramú oldalán a feszültség 50 V alá nem csökken. Beltérben, korroziv gázoktól mentes környezetben Maximálisan 0%, páralecsapódás mentesen. 1 g 20 Hz alatt, maximum 0,2 g 20-tól 50 Hz-ig

10 Típusjel magyarázat Frekvenciaváltó típuscsalád Méretek Építési alak: $)DOUDV]HUHOKHW IP20 %%HpStWKHW IP00 Névleges feszültség: 2: 200 V V 3 4: 380 V V 3 Névleges teljesítmény: 004: 0,4 kw : : 015: 1,5 kw : : 110: 11 kw : : 11K: 110 kw : : 30K: 300 kw Figyelem! Szekrénybe szerelés esetén a frekvenciaváltók alatt és felett mm, kétoldalt mellette pedig mm helyet kell biztosítani a szabad légáramlásnak. A 3G3HV-A típusok szekrénybe V]HUHOpVHHVHWpQD]DOVypVIHOV IHG OHPH]HNHWOHNHOOV]HUHOQL Típus Méretek (mm) Tömeg 3G3HV- W H D W1 H1 H2 d (kg) A4004, A ,0 M5 3 A4015, A4022, A4037, A ,0 M5 4,5 A4055, A ,0 M6 6 A4110, A ,5 M6 11 B4185, B ,5 M6 31 B4300, B4370, B ,5 M6 44 B4550, B ,5 M10 82 B411K ,0 M B416K ,0 M B418K, B422K * M B430K * M

11 A 3G3HV-B418K, B422K, B430K típusú frekvenciaváltó rögzítési méretei (Nyitott kivitel) W4 W5 W6 Csatlakoztatható W1 W2 W3 W4 W5 W6 max. motor teljesítmény [kw] 185, W1 W2 W3 Beépítési feltételek Figyelmeztetés: Tilos a frekvenciaváltót gyúlékony anyag közvetlen közelébe telepíteni! 7LORVDIUHNYHQFLDYiOWyWIRNR]RWWDQW ]pvureedqivyhv]po\hvwpuehydj\lo\hqdq\dj közvetlen közelébe telepíteni! A felszerelési hely kialakításánál ügyeljen arra, hogy a frekvenciaváltó védett legyen EiUPLO\HQLGHJHQDQ\DJEHKDWROiVDHOOHQ(OOHQNH] HVHWEHQD]DIUHNYHQFLDYiOWy tönkremenetelét vagy tüzet okozhat! %L]WRVtWVRQPHJDGRWWQDJ\ViJ~V]DEDGKHO\HWDIUHNYHQFLDYiOWypVDYH]pUO EHUHQGH]pV YDJ\PiVNpV] OpNN ] WW$]HO tuwqionlvheev]huhopvlwiyrovijkleivp N GpVWYDJ\ valamely berendezés tönkremenetelét okozhatja! pgmhdiuhnyhqfldyiowyw WpVW OpVHU VUi]NyGiVWyO Beépítési helyszükséglet $IUHNYHQFLDYiOWyWI JJ OHJHVKHO\]HWEHQN UQ\H]HWpEHQD]DOiEELiEUiQDNPHJIHOHO nagyságú szabad teret biztosítva kell felszerelni. Min. 120mm Leveg 3G3HV 3G3HV 3G3HV Min. 30mm Min. 30mm Min. 30mm Min. 120mm Leveg 11

12 Környezeti feltételek A frekvenciaváltót tiszta, por és olajköd mentes környezetbe kell telepíteni, mely környezeti K PpUVpNOHWpVSiUDWDUWDORPV]HPSRQWMiEyOPHJIHOHODP V]DNLDGDWRNQiOOHtUWDNQDN 0LQGEHpStWpVNRUPLQGD]WN YHW HQN O Q VJRQGRWNHOOIRUGtWDQLQHKRJ\D frekvenciaváltóba fémpor vagy -törmelék, víz, olaj, por vagy bármilyen más idegen anyag jusson. Amennyiben a beépítési környezet nem felel meg a fentieknek, szerelje a frekvenciaváltót ]iuwv]hnupq\eh(eehqd]hvhwehqd]rqedqjrqgrvnrgqlnhoospogixophjihoho V]HOO ] WHWpVVHODV]HNUpQ\HQEHO OLK PpUVpNOHWNtYiQWWDWRPiQ\EDQWDUWiViUyO$V]HOO ]WHWpV méretezéséhez az alábbiak szerinti max. veszteségi teljesítményt (valamint a fékezés esetén disszipált teljesítményt) kell figyelembe venni. Típus: 3G3HV- A4037 A4055 A4075 A4110 B4150 B4185 B4220 B4300 B4370 Veszteségi teljesítmény [ kw ] 0,15 0,22 0,36 0,46 0,57 0,66 0,88 1,1 1,3 Típus: 3G3HV- B4450 B4550 B4750 B411K B416K B418K B422K B430K Veszteségi teljesítmény [ kw ] 1,4 1, 2,4 3,1 4,2 5,0 6,,8 %HpStWpVWN YHW HQD],3DVNLYLWHO IUHNYHQFLDYiOWyNUyODUiFVR]DWRWWDNDUyYpG OHPH]WHO kell távolítani. A frekvenciaváltó bekötése A frekvenciaváltó bekötésekor ügyelni kell az alábbiakra:! Az áramütés elkerülése érdekében a tápkábel bekötéshho WWDKiOy]DWRWiUDPWDODQtWDQLNHOO! A bekötéseket csak az arra kijelölt, szakképzett személy végezheti el.! Fokozottan ügyelni kell a földelés helyes bekötésére.! $IpNH] HOOHQiOOiVYDJ\DGLQDPLNXVIpNH] HJ\VpJEHN WpVHNRUN YHVVHDNp]LN Q\Y2peration Manual) utasításait!! Ne csatlakoztassa a frekvenciaváltó kimenetére a hálózati feszültséget!! $IHQWLXWDVtWiVRNEHQHPWDUWiVDiUDP WpVKH]W ]NHOHWNH]pVpKH]YDODPLQWDIUHNYHQFLDYiOWy meghibásodásához vezethet. 12

13 $]HO ODSHOWiYROtWiVD $KX]DOR]iVRNKR]DIUHNYHQFLDYiOWyHO ODSMiWHONHOOWiYROtWDQL$]HO ODSOHYpWHOHHO WWDSURJUDPR]yNRQ]ROW PLQGLJHPHOMHNLDKHO\pU OHOOHQNH] HVHWEHQDSURJUDPR]yNRQ]ROFVDWODNR]yLPHJKLEiVRGKDWQDN A programozókonzol eltávolítása Nyomja meg a programozókonzolt oldalról az nyíl irányába, majd emelje ki a konzolt a ó nyíl szerint! A P YHOHWHWD]DOiEELiEUiQILJ\HOKHWM NPHJ $]HO ODSHOWiYROtWiVD $]HO ODSHOWiYROtWiViWDIUHNYHQFLDYiOWyDOVyIHOpQOpY NpWU J]tW FVDYDUHOWiYROtWiViYDONH]GMH 1\RPMD PHJ D] HO ODSRW D] Q\tOODO MHO]HWW LUiQ\RNEDQ PLQGNpW ROGDORQ PDMG D] HO ODS DOMiW D ó nyíl V]HULQWPR]JDWYDWiYROtWVDHOD]HO ODSRW $]HO ODSYLVV]DKHO\H]pVH $ KX]DOR]iV YpJH]WpYHO D] HO ODS YLVV]DKHO\H]KHW D KHO\pUH(O V] U D] HO ODS IHOV UpV]pW LOOHVV]H IHO majd az alsó részt pattintsa be! A programozókonzolt csak ezután helyezze vissza az alábbi ábra szerint. $ N: YDJ\ DQQiO QDJ\REE WHOMHVtWPpQ\ IUHNYHQFLDYiOWyN HO ODSMiW QpJ\ FVDYDU HOWiYROtWiVD XWiQ D programozókonzol levétele nélkül távolíthatja el. 13

14 Csatlakozókapcsok H]pUO iudpn UL csatlakozók ) iudpn UL csatlakozók $I iudpn UFVDWODNR]yNDSFVDL Csatlakozó L1 (R) L2 (S) L3 (T) L11 (R1) L21 (S1) L31 (T1) T1 (U) T2 (V) T3 (W) B1 B l1 (200) l2 (400) G 3G3HV- A A4150 B B416K B418K - B430K ) iudpn UWiSROGDOL ) iudpn UWiSROGDOL csatlakozók csatlakozók _ )pnh] HOOHQiOOiV egység DC tápfeszültség ( 1- ) ) iudpn ULSXIIHU kondenzátor ( 1-2) ) iudpn UWiSROGDOLFVDWODNR]yN Frekvenciaváltó kimenet ) OGHO NDSRFVI OGHOpVLHOOHQiOOiVPD[Ω) - _ DC tápfeszültség ( 1- ) )pnh] HJ\VpJ ( 3- ) + W YHQWLOOiWRU tápfeszültség VAC + W YHQWLOOiWRU tápfeszültség VAC 14

15 $YH]pUO iudpn UFVDWODNR]yNDSFVDL Bemeneti csatlakozók Csatlakozó S1 S2 S3 S4 Funkció Leírás Gyári beállítás 0 N GpVHQJHGpO\H]pVHO UH irányba (zárt állapotban) Multifunkciós digitális bemenetek 0 N GpVHQJHGpO\H]pVhátra irányba (zárt állapotban) OV KLEDEHPHQHW]iUWiOODSRWEDQ +LEDW UO EHPHQHW]iUWiOODSRWEDQ S5 Frekvencia alapjel kiválasztás 1 (zárt állapotban) S6 Frekvencia alapjel kiválasztás 1 (zárt állapotban) SC 'LJLWiOLVYH]pUO EHPHQHWHNN ] VSRQWMD - Jelszint Galvanikusan leválasztott, optocsatolt bemenet (24 V DC, 8 ma) FS 7iSIHV] OWVpJDVHEHVVpJIUHNYHQFLDDODSMHOHO iootwivikr] 15 V DC, 20 ma FV Sebesség (frekvencia) alapjel feszültség bemenet 0 10 V DC (20 kω) FI Sebesség (frekvencia) alapjel áram bemenet 4 20 ma (250 Ω) FC $QDOyJYH]pUO EHPHQHWHNN ] VSRQWMD - G Jelvezetékek árnyékolásának csatlakozópontja - Kimeneti csatlakozók Csatlakozó MA MB Funkció Multifunkciós digitális kimenet 1 (alaphelyzetben nyitott) Multifunkciós digitális kimenet 1 (alaphelyzetben zárt) Leírás Hibajelzés Gyári beállítás Jelszint Relékontaktus max. 30 V DC, 1 A / max. 250 V AC, 1 A MC Multifunkciós digitális kimenet 1 közös pontja - M1 Multifunkciós digitális kimenet 2 (alaphelyzetben nyitott) Futásjelzés (zárt állapotban) Relékontaktus max. 30 V DC, 1 A / max. 250 V AC, 1 A M2 Multifunkciós digitális kimenet 2 közös pontja - AM Multifunkciós analóg kimenet LPHQ IUHNYHQFLD (10 V: max. frekvencia) 0 10 V DC, 2 ma AC Multifunkciós analóg kimenet közös pontja - A kommunikációs vonal csatlakozói Csatlakozó Megnevezés Kommunikációs felület R+ Vétel + R- Vétel - S+ Adás + S- Adás - RS 422/485 kommunikációs felület Modbus kommunikációs protokoll 15

16 $I iudpn UEHPHQHWLROGDOiQDNEHN WpVH 400 V, 0,4-15 kw kimeneti teljesítmény Árnyékolás Zavarsz U Fékez HOOHQiOOiV (opcionális) Árnyékolás 400 V, 18,5 160 kw kimeneti teljesítmény Árnyékolás Zavarsz U Árnyékolás $NiEHOHNEHN WpVHHO WWDIUHNYHQFLDYiOWy5pV56pV67pV7NDSFVDLW]iUMXNU YLGUH(]HNDNDSFVRNPiU V]iOOtWiVHO WWU YLGUHYDQQDN]iUYD$IUHNYHQFLDYiOWyPHJKLEiVRGKDWKDFVDND]567YDJ\FVDND]567 kapcsokat kötjük be. 6 fázisú bemenet A frekvenciaváltó táplálható hatfázisú transzformátorral a primer oldali felharmonikusok csökkentésére az alábbi ábra szerint. 6]iOOtWiVHO WWD]5pV5D]6pV6pVD7pV7NDSFVRNU YLGUHYDQQDN]iUYD(]HNHWDU YLG]iUDNDWWiYROtWVXN HOPLHO WWD] ]HPEHKHO\H]pVPHJW UWpQLN 16

17 Mágneskapcsoló beépítése a frekvenciaváltó tápoldalán A frekvenciaváltó használatához nem szükséges tápoldali mágneskapcsoló beépítése. Ha a frekvenciaváltó tápoldalára feszültségmentesítés vagy vészleállítás céljára mágneskapcsoló kerül EHpStWpVUHILJ\HOHPPHONHOOOHQQLDUUDKRJ\DWiSIHV] OWVpJDPiJQHVNDSFVROyNLNDSFVROiViWN YHW HQQHP IRJQDNP N GQLDIpNH]pVLIXQNFLyNpVDPRWRUV]DEDGNLIXWiVVDOIRJOHiOOQL A motor indítható és leállítható a frekvenciaváltó tápoldalára beépített mágneskapcsolóval, azonban a WXOViJRVDQ V U EH pv NLNDSFVROiV D SULPHU ROGDOL PiJQHVNDSFVROyYDO D IUHNYHQFLDYiOWy W QNUHPHQHWHOpW RNR]KDWMDH]pUWNHU OHQG +D D IUHNYHQFLDYiOWyW D SURJUDPR]yNRQ]ROUyO P N GWHWM N D WiSIHV] OWVpJ EHNDSFVROiViW N YHW HQ D PRWRU nem indul automatikusan. OV IpNH] HOOHQiOOiVPRGXORNKDV]QiODWDHVHWpQDIpNH] HOOHQiOOiVRNK NLROGyLW~J\NHOOEHN WQLKRJ\D]RN P N GpVHNDSFVROMDNLDIUHNYHQFLDYiOWyWiSIHV] OWVpJpW A sorkapocs bekötése $ WiSNiEHO HUHLW WHWV] OHJHVHQ FVDWODNR]WDWKDWMXN D IUHNYHQFLDYiOWy VRUNDSFVDLUD XJ\DQLV D IUHNYHQFLDYiOWy szempontjából a fázissorrend lényegtelen. Váltakozó áramú fojtótekercs beépítése $EEDQ D] HVHWEHQ KD D IUHNYHQFLDYiOWy QDJ\WHOMHVtWPpQ\ WUDQV]IRUPiWRUUD FVDWODNR]LN YDJ\ Ii]LVMDYtWy kondenzátor van a hálózatra kapcsolva, a tápoldalon túlságosan nagy áramlökés keletkezhet, ez az egyenirányító egység meghibásodásához vezethet. A hiba elkerülése érdekében a frekvenciaváltó bemenetére váltakozó áramú fojtótekercset köthetünk, ami a primer oldali tranzienseket csökkenti. $]DYDUV] U EHpStWpVH $]DYDUV] U WV] NVpJHVHWpQDWiSHJ\VpJpVDIUHNYHQFLDYiOWyN ]pnhoowhohstwhqld]doieelieuiqdnphjihoho HQ ÈOWDOiQRV UHQGHOWHWpV ]DYDUV] U N KHO\HWW LQNiEE D VSHFLiOLV V] U N KDV]QiODWD DMiQORWW $ VSHFLiOLV]DYDUV] U N jobban elnyomják a frekvenciaváltó által keltett zajokat. 17

18 $I iudpn UNLPHQHWLROGDOiQDNEHN WpVH A terhelés csatlakoztatása a sorkapocsra +D D EHN WpV XWiQ D PRWRU IRUJiVLUiQ\D QHP PHJIHOHO YiOWR]WDVVD HOOHQNH] MpUH D] Q SDUDPpWHU EHiOOtWRWW értékét! Ne csatlakoztassuk a tápfeszültséget a kimeneti kapcsokra! Ha a tápfeszültséget rákapcsolja a kimeneti kapcsokra, a frekvenciaváltó kimeneti egysége károsodni fog. Ne földelje és ne zárja rövidre a kimeneti kapcsokat! 1HKDV]QiOMRQIi]LVMDYtWyNRQGHQ]iWRUWpV/&5&]DYDUV] U WDNLPHQHWLROGDORQ Ne használjon relét vagy mágneskapcsolót a kimeneti oldalon! 0iJQHVNDSFVROy YDJ\ UHOp KDV]QiODWDNRU WHUKHOW ioodsrwedq D EHNDSFVROiVL W~OiUDP P N GpVEH KR]KDWMD D W~OiUDPYpGHOPHW +D D V]HNXQGHU ROGDOL NDSFVROy KDV]QiODWD HONHU OKHWHWOHQ PHJIHOHO UHWHV]HOpVVHO PHJ NHOO DNDGiO\R]QL D IUHNYHQFLDYiOWy ]HPH N ]EHQ W UWpQ NDSFVROiVW PLYHO D NDSFVROiV RNR]WD IHV] OWVpJFV~FVRN (tranziensek) a kimeneti híd tönkremenetelét okozhatják. Az indukciós zavarok elleni védelem A kimeneti oldalon keletkezett indukciós zavarok elhárítása érdekében a motor és a frekvenciaváltó között iuq\pnrow NiEHOW NHOO KDV]QiOQL YDJ\ D NiEHOW IpPFV EHQ NHOO YH]HWQL $] iuq\pnroivw YDJ\ D IpPFV YHW PLQGLJ D IUHNYHQFLDYiOWyIHO OLROGDORQI OGHOMHOH$]tJ\iUQ\pNROWNiEHOW OPLQLPXPFPUHYH]HWKHWM NDYHOHSiUKX]DPRV jelvezetékeket. Jelvezeték A rádiófrekvenciás zavarok elleni intézkedések $IUHNYHQFLDYiOWyP N GpVN ]EHQ]DMRNDWNHOW$]DMFV NNHQWpVHpUGHNpEHQDEHPHQHWLROGDOUDV] NVpJHVHWpQ pstwvhqeh]dyduv] U WpVDIUHNYHQFLDYiOWyWWHOHStWVHHJ\WHOMHVHQ]iUWYDVOHPH]GRER]EDhJ\HOMHQDUUDKRJ\D IUHNYHQFLDYiOWypVDPRWRUN ] WWLYH]HWpNDOHKHW OHJU YLGHEEOHJ\HQ 18

19 Kábelhossz a frekvenciaváltó és a motor között +D D NiEHO KRVV]D D] LQYHUWHU pv D PRWRU N ] WW W~O QDJ\ D QDJ\IUHNYHQFLiV iudpv]lyiujiv PHJQ DPL D NLPHQHWHQ D] iudp MHOHQW V PHJQ YHNHGpVpW RNR]]D (] KDWiVVDO OHKHW D SHULIpULNXV HV]N ] NUH $ V]LYiUJy iudprnfv NNHQWpVHpUGHNpEHQiOOtWVXNEHDYLY IUHNYHQFLiWQD]DOiEELWiEOi]DWV]HULQW Kábelhossz Max. 50 m Max. 100 m Nagyobb, mint 100 m LY IUHNYHQFLD Max. 15 khz (n050=6) Max.10 khz (n050=4) Max. 5 khz (n050=2) A földelés bekötése 0LQGLJRO\DQI OGHO YH]HWpNHWKDV]QiOMRQDPHO\QHNHOOHQiOOiVDNLVHEEPLQWΩ! 1HKDV]QiOMRQN ] VI OGHO NiEHOWKHJHV]W JpSSHOYDJ\V]HUV]iPJpSSHO Mindig alkalmazzon olyan bekötést, amely eleget tesz a vonatkozó szabványnak. $I OGHO YH]HWpNKRVV]DDOHKHW OHJNLVHEEOHJ\HQ$IUHNYHQFLDYiOWyQIRO\yV]LYiUJiVLiUDPPLDWWKDDI OGHO vezeték túl hosszú, a frekvenciaváltó földpontjának potenciálja instabil lesz. hj\homhqduudkrj\vrkdvhnhohwnh]]hqhni OGHO KXUNRNOiVGD]DOiEELiEUiW )pnh] HOOHQiOOiVHJ\VpJ &VDWODNR]WDVVDDIpNH] HOOHQiOOiVHJ\VpJHWDIUHNYHQFLDYiOWy%pV%NDSFViUDD]DOiEELDNV]HULQW ÈOOtWVDD]QSDUDPpWHUWUDIpNH] HOOHQiOOiVW~OWHUKHOpVILJ\HOpVNLNDSFVROYDpVD]QHVSDUDPpWHUWUD iweloohqpvhoohqlypghohpohixwivdodwwwlowydplho WWDIUHNYHQFLDYiOWyUDFVDWODNR]WDWMXNDIpNH] HOOHQiOOiVW Megjegyzés: ÈOOtWVDD]QSDUDPpWHUWUDKDDIUHNYHQFLDYiOWyWIpNH] HOOHQiOOiVVDOK NLROGyQpON OKDV]QiOMD $IpNH] HOOHQiOOiVQHPKDV]QiOKDWypVDOHIXWiVLLG QHPFV NNHQWKHW KDD]QSDUDPpWHUWDUWDOPD $IpNH] HOOHQiOOiVW~OPHOHJHGpVpQHNPHJDNDGiO\R]iViUDDIpNH] HJ\VpJWHUPLNXVYpG UHOpMpQHNNRQWDNWRUiWD IUHNYHQFLDYiOWyN OV KLEDEHPHQHWpUHNHOON WQLPHJDNDGiO\R]YDH]]HODIpNH] HOOHQiOOiVW~OPHOHJHGpVpE ODGyGy tönkremenetelét. OV IpNH] HJ\VpJQHPFVDWODNR]WDWKDWyDN:QiOQDJ\REEpVN:QiONLVHEEWHOMHVtWPpQ\ IUHNYHQFLD váltóhoz. (Amennyiben ez mégis szükségessé válik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi OMRON irodával!) 1

20 $YH]pUO iudpn UEHN WpVH El UHIRUJiVVWRS Multifunkciós bemenetek Multifunkciós analóg kimenet Közös pont Multifunkciós kimenet Alaphelyzetben nyitott Változtatható ellenállás a frekvencia alapjel állítására (feszültségbemenet) Árnyékolt vezeték Alaphelyzetben zárt Közös pont Multifunkciós kimenet 2. Alaphelyzetben nyitott Közös pont Frekvencia alapjel (áramkimenet) $YH]pUO EHPHQHWHNMHOOHJpQHNNLYiODV]WiVD PNP jelleg NPN jelleg 20

21 A frekvenciaváltó beüzemelése Figyelmeztetések! $IUHNYHQFLDYiOWyEHNDSFVROiVDHO WWKHO\H]] NYLVV]DDIUHNYHQFLDYiOWyUDD]HO ODSRWpVDSURJUDPR]y konzolt!! )HV] OWVpJDODWWQHWiYROtWVXNHOD]HO ODSRWpVDSURJUDPR]yNRQ]ROW! A programozókonzolhoz ne nyúljunk nedves kézzel!! A frekvenciaváltóra szereljünk egy külön STOP gombot!! +DV] NVpJHVpStWV QNEHU J]tW IpNHW! $PtJD&KDUJH/('YLOiJtWDGGLJDIUHNYHQFLDYiOWyWIHV] OWVpJDODWWOpY QHNNHOOWHNLQWHQL Az üzembehelyezés lépései 1. 6]HUHOMHIHODIUHNYHQFLDYiOWyWD%HpSLWpVLIHOWpWHOHNFIHMH]HWEHQOHtUWDNQDNPHJIHOHO HQ 2. VVHEHDI pvyh]puo iudpn ULYH]HWpNHNHW &VDNRO\DQNpV] OpNHNHWKDV]QiOMRQDPHO\HNPHJIHOHOQHNHJpSN Q\YHO tuivdlqdn 3. (OOHQ UL]]HKRJ\DUHQGHONH]pVUHiOOyKiOy]DWIHV] OWVpJHPHJIHOHOHDIHUNYHQFLDYiOWyWiSIHV] OWVpJpQHN N:YDJ\DQQiOQDJ\REEWHOMHVtWPpQ\ IUHNYHQFLDYiOWyHVHWpQJRQGRVNRGMRQDK W YHQWLOOiWRURN WiSOiOiViQDNEHN WpVpU O J\HOYHDPHJIHOHO IHV] OWVpJV]LQWUH 4. (OOHQ UL]]HDWiSNiEHOpVDPRWRUNiEHOpQHNKHO\HVEHN WpVpW$KHO\WHOHQFVDWODNR]iVDIUHNYHQFLDYiOWy tönkremenetelét okozhatja! 5. Kapcsolja be a frekvenciaváltó táplálását! 6. (OOHQ UL]]HDSURJUDPR]yNRQ]RONLMHO] MpQHNiOODSRWiWKDKLEiWMHOH]DpGHOPLIXQNFLyNFIHMH]HWEHQOHtUWDN alapján azonosítsa a hibát, szüntesse meg, majd törölje a hibajelzést! 7. Programozza be a szükséges paramétereket! pjh]]hq IXWiVSUyEiW ROGDO HO V] U D SURJUDPPR]yNRQ]ROUyO N ]EHQ HOOHQ UL]YH D PRWRU KHO\HV IRUJiV LUiQ\iWPDMGDQRUPiO ]HPLYH]pUOpVLIHOWpWHOHNQHNPHJIHOHO HQ 21

22 A programozókonzol és használata: h]hppygmho] /('HNWiYYH]pUHOW ]HPPyG SEQYLOiJtWDPLNRUD581SDUDQFVRWDIUHNYHQFLDYiOWyDYH]pUO áramkör vagy a soros kommunikáció útján kapja meg. REF: YLOiJtWDPLNRUDIUHNYHQFLDDODSMHOHWDIUHNYHQFLDYiOWyDYH]pUO áramkör vagy a soros kommunikáció útján kapja meg. LMHO] megjeleníti az egyes paraméterek értékét, mint pl. a frekvencia vagy a kimeneti áram ill.a kiválasztott funkció beállítási értékét. (4 számjegy) /('NLMHO] N LED Megnevezés Beállítás/olvasás futás alatt Fref Frekvencia alapjel beállítás/olvasás Engedélyezett Fout Kimeneti frekvencia Engedélyezett Iout Kimeneti áram Engedélyezett kwout Kimeneti teljesítmény Engedélyezett F/R Forgásirány kiválasztás Engedélyezett Montr 0HJMHOHQtWHQG SDUDPpWHUNLYiODV]WiV Engedélyezett Accel )HOIXWiVLLG Engedélyezett Decel /HIXWiVLLG Engedélyezett Vmtr Motor névleges feszültsége Tiltott V/F Feszültség/frekvencia karakterisztika Tiltott Fgain )UHNYHQFLDDODSMHOHU VtWpV Tiltott Fbias Frekvencia alapjel eltolás Tiltott FLA Motor névleges árama Tiltott PID PID szabályozás kiválasztás Tiltott kwsav Energiatakarékos üzemmódkiválasztás Tiltott PRGM Paraméter sorszáma/tartalma Tiltott ENTER nyomógomb: a kiválasztott paraméter értéke megjelenik a NLMHO] QLVPpWHOWPHJQ\RPiViYDODEHiOOtWRWWpUWpNHOWiUROyGLN 1 YHO &V NNHQW nyomógomb: paraméter váltásra ill. érték beállításra szolgál. $581pVD6723/('HNP N GpVH STOP/RESET nyomógomb: PHJQ\RPiViWN YHW HQDSLURV/('NLJ\XOODG pvdprwruohiooydodplqwkdkledmhoo]pvmhohqlnphjdnlmho] QH]]HO a gombbal nyugtázható. A motor futásakor a hibanyugtázás nem lehetséges. RUN nyomógomb:phjq\rpiviwn YHW HQDSLURV/('NLJ\XOODGpVDPRWRU elindul. 0 N GpVLPyGNLYiODV]WiV ezzel a nyomógombbal lehet váltani a WiYYH]pUHOW5(027(pVDNRQ]ROUyOYDOy/2&$/P N GWHWpV között. Kijelzés választás: a /('NLMHO] NiOWDONLYiODV]WRWWSDUDPpWHUpUWpNpW jeleníti meg. RUN gomb STOP gomb Az alapjel megadása RUN lámpa STOP lámpa : világít : villog : nem világít 22

23 /('NLMHO] NKDV]QiODWD LED Megnevezés Nyomógomb LMHO] Tápfeszültség bekapcsolás Fref Frekvencia alapjel beállítás/olvasás Fout Kimeneti frekvencia Iout Kimeneti áram kwout Kimeneti teljesítmény F/R Forgásirány kiválasztás := Az ENTER gomb megnyomásával a Montr 0HJMHOHQtWHQG SDUDPpWHU & kiválasztott paraméter értéke jelenik meg. Accel )HOIXWiVLLG Decel /HIXWiVLLG Vmtr Motor névleges feszültsége V/F Feszültség/frekvencia karakterisztika Fgain )UHNYHQFLDDODSMHOHU VtWpV Fbias Frekvencia alapjel eltolás Az olvasás / írás csak a motor álló helyzetében FLA Motor névleges árama lehetséges. PID PID szabályozás kiválasztás kwsav Energiatakarékos üzemmód kiválasztás Az ENTER gomb megnyomásával a PRGM Paraméter sorszáma/tartalma kiválasztott paraméter értéke jelenik meg. Megjegyzés: $PLNRUDIUHNYHQFLDYiOWyEHYDQNDSFVROYDDIHQWLNLMHO] NN ] OD]HJ\LNYLOiJtW$WiSIHV] OWVpJNLNDSFVROiVDNRU EiUPLWLVPXWDWRWWDNLMHO] IUHNYHQFLDiUDPHU VVpJWHOMHVtWPpQ\DNLMHO] iwyiowdodsmhonlmho]pvuh 23

24 $/('NLMHO] NNHODN YHWNH] SDUDPpWHUHNiOOtWKDWyNEH LMHO] Megnevezés Funkció Fref Sebesség kijelzés/beállítás A frekvencia alapjel kijelzése és beállítása (az n024 paraméterben megadott egység szerint). Fout Kimeneti frekvencia kijelzés A kimeneti frekvencia kijelzése (az n024 paraméterben megadott egység szerint). Iout Kimeneti áram kijelzés A kimeneti áram kijelzése 0,1 A-es pontossággal. kwout Kimeneti teljesítmény kijelzés A kimeneti teljesítmény kijelzése 0,1 kw-os pontossággal. F/R Forgásirány kiválasztás A forgásirány kijelzése és váltása. Montr 0HJMHOHQtWHQG SDUDPpWHU kiválasztása h]hpn ]EHQWL]HQKiURPN O QE ] MHOOHP] W (U1 U13) tudunk kijelezni Accel )HOIXWiVLLG EHiOOtWiV $IHOIXWiVLLG QNLMHO]pVHpVEHiOOtWiVD Beállítási egység: 1000 s alatt 0,1 s, 1000 s felett 1 s. Deccel /HIXWiVLLG EHiOOtWiV $OHIXWiVLLG QNLMHO]pVHpVEHiOOtWiVD Beállítási egység: 1000 s alatt 0,1 s, 1000 s felett 1 s. Vmtr Motor névleges feszültsége A motor névleges tápfeszültségének (n011) kijelzése és beállítása. &VDNDIUHNYHQFLDYiOWyiOOyiOODSRWiEDQKR]]iIpUKHW V/F Feszültség/frekvencia karakterisztika kiválasztás Az U/f karakterisztika (n010) kijelzése és kiválasztása. &VDNDIUHNYHQFLDYiOWyiOOyiOODSRWiEDQKR]]iIpUKHW Fgain )UHNYHQFLDDODSMHOHU VtWpV $QDOyJIUHNYHQFLDDODSMHOEHPHQHWHU VtWpVpQHN (n046) kijelzése és beállítása. &VDNDIUHNYHQFLDYiOWyiOOyiOODSRWiEDQKR]]iIpUKHW Fbias Frekvencia alapjel eltolás Analóg (frekvencia alapjel) bemenet eltolásának (n047) kijelzése és beállítása. &VDNDIUHNYHQFLDYiOWyiOOyiOODSRWiEDQKR]]iIpUKHW FLA Motor névleges árama A motor névleges áramának (n032) kijelzése és beállítása. &VDNDIUHNYHQFLDYiOWyiOOyiOODSRWiEDQKR]]iIpUKHW PID PID szabályozó kiválasztás A PID szabályozó jellegének (n084) kiválasztása. &VDNDIUHNYHQFLDYiOWyiOOyiOODSRWiEDQKR]]iIpUKHW kwsav PRGM Energiatakarékos üzemmód kiválasztás Paraméter kiválasztás (Program üzemmód) Az energiatakarékos üzemmód (n05) kiválasztása. &VDNDIUHNYHQFLDYiOWyiOOyiOODSRWiEDQKR]]iIpUKHW Az összes paraméter értékének kijelzése és beállítása. 24

25 3pOGiND/('NLMHO] NKDV]QiODWiUD LED Nyomógomb LMHO] $IHOIXWiVLLG VUyOVUDQ YHOpVH Accel Accel villog Accel Egyéb állítás Az n025-ös paraméterben beállított érték (6-ról) átállítása (30-ra) PRGM PRGM PRGM PRGM villog PRGM 1s-ig látható PRGM PRGM Kijelzés kiválasztás Montr & Montr & Montr 25

26 $IXWiVN ]EHQPHJMHOHQtWHQG SDUDPpWHUNLYiODV]WiVD 0RQLWRUNLMHO] Kijelzés Magyarázat & Frekvencia alapjel $NLMHO] QDIUHNYHQFLDDODSMHOOiWKDWy (az n024 paraméterben megadott egység szerint) Ebben az állapotban az Fref LED is világít. & Kimeneti frekvencia $NLMHO] QDNLPHQHWLIUHNYHQFLDOiWKDWy (az n024 paraméterben megadott egység szerint) Ebben az állapotban az Fout LED is világít. & Kimeneti áram $NLMHO] QDNLPHQHWLiUDPOiWKDWy$HVSRQWRVViJJDO Ebben az állapotban az Iout LED is világít. & Kimeneti feszültség $NLPHQHWLIHV] OWVpJDNLMHO] QRVSRQWRVViJJDOOiWKDWy & DC feszültség $'&IHV] OWVpJDNLMHO] QRVSRQWRVViJJDOOiWKDWy & & Kimeneti teljesítmény A bemenetek állapota $NLPHQHWLWHOMHVtWPpQ\DNLMHO] QN:RVSRQWRVViJJDO látható. Ebben az állapotban a kwout LED is világít. $NLMHO] QDGLJLWiOLVEHPHQHWHNiOODSRWDOiWKDWy66 Világít, ha az S1 be van kapcsolva Világít, ha az S2 be van kapcsolva Világít, ha az S3 be van kapcsolva Világít, ha az S4 be van kapcsolva Világít, ha az S5 be van kapcsolva Világít, ha az S6 be van kapcsolva Nem használt (Nem világít) & A frekvenciaváltó állapota $NLMHO] QD]LQYHUWHUpVDGLJLWiOLVNLPHQHWHNiOODSRWDOiWKDWy LOiJtWDPtJD]LQYHUWHUP N GLN Világít, ha a hátra forgás bekapcsolt állapotban van LOiJtWKDD]LQYNpV]DP N GpVUH Világít, ha az inv. hibás Nem használt (nem világít). Világít, ha az MA, MB, MC kimenetek bekapcsolt állapotúak Világít, ha az M1 és M2 be van kapcsolva. & +LEDPLHO WWD $NLMHO] QDQpJ\OHJXWROVyKLEDMHOHQLNPHJ táplálás megszakadna & PROM szám Ezt a funkciót a gyártó használja & 7HOMHVP N GpVLLG (alsó négy helyiérték) $] VV]HDGRWWP N GpVLLG NLMHOH]KHW yudsrqwrvvijjdo $PD[LPiOLVDQWiUROWLG yud & 7HOMHVP N GpVLLG IHOV NpWKHO\LpUWpN & PID visszacsatolás értéke $3,'V]DEiO\R]iVYLVV]DFVDWROiVDDNLMHO] Q+]HV pontossággal látható. 26

27 Futáspróba $ IHOV]HUHOpVW pv EHN WpVW N YHW HQ D IUHNYHQFLDYiOWy IXWiViW OH NHOO WHV]WHOQL (O V] U LQGtWVXN HO D PRWRUW D programozókonzolról anélkül, hogy a mechanikai rendszerre csatlakoztatnánk! Majd csatlakoztassuk a motort a WHUKHOpVUHpVYpJH]] NHODSUyED ]HPHWpJ OP N GWHVV NDIUHNYHQFLDYiOWyWDYpJOHJHV ]HPV]HULQW 1. %HN WpVHOOHQ U]pVH (OOHQ UL]] NKRJ\DWiSIHV] OWVpJEHYDQHN WYHD]567NDSFVRNUD (OOHQ UL]] NKRJ\D]8:NDSFVRNUiYDQQDNHN WYHDPRWRUPHJIHOHO NDSFVDLUD Ne terheljük a motort a mechanikai rendszerrel! (OOHQ UL]] NKRJ\DPRWRUQHPWHUKHOW (OOHQ UL]] NKRJ\D]HO UHKiWUDIRUJiVQ\RPyJRPERNNLOHJ\HQHNNDSFVROYDPLHO WWDMHOYH]HWpNHNHWEHN WM N a szabályozó kapcsokra! DSFVROMXNEHDWiSIHV] OWVpJHWpVHOOHQ UL]] NDNLMHO] Q - a frekvenciaváltó tápfeszültségét - hogy nincs-e jelzett hiba 3. Paraméterek inicializálása Állítsuk az n001-es paramétert 6-ra Gomb Kijelzés Adat,példa Magyarázat PRGM Nyomjuk a Kijelzés választás gombot, amíg a PRGM LED nem világít! PRGM $ NLMHO] Q D] Q OiWKDWy 1\RPMXN PHJ D](QWHU JRPERW KRJ\ D]QSDUDPpWHUEHQEHiOOtWRWWDGDWMHOHQMHQPHJDNLMHO] Q Ha az n001 nem jelent meg, a fel/le gomb segítségével a probléma megoldható. PRGM (villog) A fel vagy a le gomb segítségével a 6-os érték beállítható. A 6-os jel villogni fog. PRGM / Nyomjuk meg az Enter gombot! Az End jel 1 másodpercig látszik a NLMHO] Q PRGM $PLNRUD](QGHODOV]LND]MHOMHOHQLNPHJDNLMHO] Q PRGM Nyomjuk meg a Kijelzés választás gombot, ha az n001-et akarjuk kijelezni! 4. A motor névleges feszültségének beállítása. Például: QpYOHJHVIHV] OWVpJ PRWRUHVHWpQ Gomb Kijelzés Adat,példa Magyarázat Vmtr Nyomjuk a Kijelzés választás gombot, amíg a Vmtr LED nem világít! Vmtr A Le gombbal állítsuk be a 380 értéket, ekkor a beállított érték (villog) villogni fog. Vmtr Nyomjuk meg az Enter gombot! 27

28 5. A motor névleges áramának beállítása Állítsuk be a motor névleges áramát a programozókonzolon! $J\iULEHiOOtWiVWtSXVRQNpQWN O QE ] A beállítást az alábbi példa szerint végezzük el! Gomb Kijelzés Adat (példa) Magyarázat FLA Nyomjuk a Kijelzés választás gombot, amíg az FLA LED nem világít! FLA A Le gombbal állítsuk be a motor névleges áramának értékét (villog) (8,5 A), ekkor a beállított érték villogni fog! FLA Nyomjuk meg az Enter gombot! 6. Frekvencia alapjel beállítása ÈOOtWVDEHDIUHNYHQFLiW)UHIDPRWRUNtYiQWIRUGXODWV]iPiQDNPHJIHOHO HQDIHQWOHtUWDNKR]KDVRQOyDQ 0 N GWHWpVWHUKHOpVQpON O Nyomjuk meg a Local/remote gombot! (OOHQ UL]] NKRJ\D5XQJRPEQHPYLOiJtW Nyomjuk meg a Run gombot! Ha meg akarjuk változtatni a motor forgásirányát, nyomjuk a gombot addig, amíg a F/R LED NLMHO] QHPYLOiJtW$)HOYDJ\/HQ\tOVHJtWVpJpYHOiOOtWVXNEHDKHO\HVIRUJiVLUiQ\WPDMGQ\RPMXQN(QWHUW LMHO] Adat Magyarázat F/R := Forgás az egyik irányban #0A Forgás a másik irányban (OOHQ UL]] NDIRUJiVUH]JpVYDODPLQW]DMPHQWHVVpJpWDEHiOOtWRWWIUHNYHQFLDpUWpNHQ A motor leállítását a Stop/reset gomb segítségével végezhetjük. 8. A terhelés rákapcsolásaho WWHOOHQ UL]] NDPRWRUQRUPiOLVP N GpVpW (OOHQ UL]] NKRJ\DIUHNYHQFLDYiOWyD6WRSUHVHWJRPEEDOOHiOOtWKDWyH. V/f karakterisztika A V/f karakterisztikát a mechanikai rendszer figyelembevételével kell beállítani. Nyomjuk a gombot addig amíg a V/f LED nem világít! Ebben a beállítási módban 15 értéket tudunk beállítani, ezek a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,, A, B, C, D, E. $INDUDNWHULV]WLNiNEHiOOtWiViYDOUpV]OHWHVHQHJ\NpV EELIHMH]HWEHQIRJODONR]XQN 0 N GWHWpVD]DNWXiOLVWHUKHOpVHQ A frekvenciaváltó bekapcsolásakor ügyeljünk arra, hogy a Stop/reset gombot bármikor meg tudjuk nyomni! $ IUHNYHQFLD DODSMHOHW D QpYOHJHV DODSMHO iud iootwvxn EH PDMG KD PLQGHQ ]DYDUPHQWHVHQ P N GLN D IUHNYHQFLDDODSMHOHWEHiOOtWKDWMXNDWpQ\OHJHVP N GpVQHNPHJIHOHO puwpnuh 28

29 Alapbeállítások 0 N GWHWpVHO WWWDQXOPiQ\R]]XND]DOiEELEHiOOtWiVRNDW(]HND]DODSEHiOOtWiVRNDIUHNYHQFLDYiOWyP N GpVpKH] elengedhetetlenek. Paraméterek írásának engedélyezése / tiltása Beállítási tartomány 0-tól 7-ig Gyári beállítás: 1 A frekvenciaváltó által használt paraméterek három csoportra oszthatók FVRSRUWQW OQLJ FVRSRUWQW OQLJ FVRSRUWQW OQLJ Alapértelmezésben csak az 1.csoportba tartozó paramétereket lehet írni és olvasni, a 2. és a 3. csoportba tartozók pedig csak olvashatók. Az alábbi beállítások közül választhatunk: Érték Magyarázat 0 &VDND]QSDUDPpWHUiOOtWKDWyEHQW OQLJDSDUDPpWHUHNFVDNROYDVKDWyN 1 QW OQLJDSDUDPpWHUHNtUKDWyNpVROYDVKDWyNQW OQLJSHGLJFVDNROYDVKDWyN 2 QW OQLJDSDUDPpWHUHNtUKDWyNpVROYDVKDWyNQW OQLJSHGLJFVDNROYDVKDWyN 3 Valamennyi paraméter n018-ig írható és olvasható 6 Valamennyi paraméter visszaállítása a gyári értékre 7 Öntartó (háromvezetékes) bekötés szerinti beállítás, a többi paraméter visszaállítása a gyári értékre 0 N GpVLPyGNLYiODV]WiVD Beállítási tartomány 0-tól 8-ig Gyári beállítás: 3 Ezzel a paraméterrel határozhatjuk meg, hogy a frekvenciaváltó mely parancsokat kapja a programozókonzolról, pvpho\hnhwn OV VRUNDSRFVUyO Beállítható értékek: Érték Futás parancs Frekvencia alapjel 0 Programozókonzolról Programozókonzolról 1 Sorkapocsról Programozókonzolról 2 Programozókonzolról Sorkapocsról 3 Sorkapocsról Sorkapocsról 4 Programozókonzolról Soros kommunikációs portról 5 Sorkapocsról Soros kommunikációs portról 6 Soros kommunikációs portról Soros kommunikációs portról 7 Soros kommunikációs portról Programozókonzolról 8 Soros kommunikációs portról Sorkapocsról 2

30 Analóg bemenet és jelszint kiválasztás Beállítási tartomány: 0, 1 Gyári beállítás: 0 Érték Magyarázat V (FV) bemenet mA (FI) bemenet 0HJMHJ\]pV$] ), MHO EHPHQHW HJ\ iudp EHPHQHW PHO\QHN iudpwduwrpiq\d W O P$LJ WHUMHG $] ), EHPHQHWIHV] OWVpJEHPHQHWWpWHKHW D]QSDUDPpWHUVHJtWVpJpYHO(NNRUD1<È ODSRQDYH]HWpNMXPSHUW át kell vágni. A jumper átvágását csak a PID szabályozó funkció használata esetén végezzük el! $]DQDOyJIUHNYHQFLDDODSMHONLYiODV]WiViWpVEHiOOtWiViWN YHW HQEHNHOOiOOtWDQLD]DODSMHOHU VtWpVWQpVD frekvencia alapjel eltolást (n047) is. )UHNYHQFLDDODSMHODQDOyJHU VtWpV Beállítási tartomány: 0-200%-ig 1%-os lépésekben Gyári beállítás: 100% 0HJMHJ\]pV $ IUHNYHQFLiQDN PHJIHOHO RV YDJ\ P$HV EHPHQHW RV OpSpVHNEHQ iootwkdwy D QDNPHJIHOHO PD[LPiOLVIUHNYHQFLDD]QSDUDPpWHUEHQiOOtWKDWyEH Frekvencia alapjel (analóg) eltolás Beállítási tartomány: -100%-tól 100%-ig 1%-os lépésekben Gyári beállítás: 0% Megjegyzés: $ IUHNYHQFLiQDN PHJIHOHO RV YDJ\ P$HV EHPHQHW RV OpSpVHNEHQ iootwkdwy D QDNPHJIHOHO PD[LPiOLVIUHNYHQFLDD]QSDUDPpWHUEHQiOOtWKDWyEH Frekvencia alapjel (%) Maximális frekvencia x IUHNYHQFLDDODSMHOHU VtWpV Maximális frekvencia x frekvencia alapjel eltolás/100 0V (4mA) 10V (20mA) A frekvencia kijelzés módja Beállítási tartomány: 0-tól 3-ig Gyári beállítás: 0 Érték Magyarázat 0 Kijelzés Hz-ben. Kijelzési egység 0,1Hz 1 Kijelzés a maximális kimeneti frekvencia %-ában. Kijelzési egység 0,1% W OLJ W OLJ Kijelzés fordulat/perc-ben. (A beállítandó adat megegyezik a motor pólusszámával.) LMHO]pVWHWV] OHJHVPpUWpNHJ\VpJEHQ$OHJPDJDVDEEKHO\LpUWpN V]iPDGMDD tizedespont pozícióját, az alsó 3 helyiérték pedig a maximális kimeneti frekvenciának PHJIHOHO puwpn 30

31 W O -ig Beállítási tartomány: (O UHSURJUDPR]RWWIUHNYHQFLDDODSMHO +]W O+]LJ az n024 paraméterben megadott beállítási egységben Gyári beállítás: 0,0 Hz $ IUHNYHQFLDYiOWyED QpJ\ DODSMHOpUWpNHW YDODPLQW HJ\ N~V]yPHQHWL DODSMHOHW HO UH OH OHKHW SURJUDPR]QL (]HN D] alapjelek futás közben az S2 S6 multifunkciós bemenetekkel választhatók ki (n035 n03). Analóg frekvencia alapjel használata esetén az n025 paraméterbe automatikusan az analóg jel pillanatértéke íródik. Beállítási tartomány: Kúszómenet alapjel frekvencia +]W O+]LJ az n024 paraméterben megadott beállítási egységben Gyári beállítás: 6,0 Hz )HOIXWiVLLG Beállítási tartomány: /HIXWiVLLG Beállítási tartomány: )HOIXWiVLLG Beállítási tartomány: /HIXWiVLLG Beállítási tartomány: 0,0 s-tól 3600 s-ig Beállítási egység: 0,0 s-tól, s-ig 0,1 s, 1000 s felett 1 s 0,0 s-tól 3600 s-ig Beállítási egység: 0,0 s-tól, s-ig 0,1 s, 1000 s felett 1 s 0,0 s-tól 3600 s-ig Beállítási egység: 0,0 s-tól, s-ig 0,1 s, 1000 s felett 1 s 0,0 s-tól 3600 s-ig Beállítási egység: 0,0 s-tól, s-ig 0,1 s, 1000 s felett 1 s Gyári beállítás: 10 s Gyári beállítás: 10 s Gyári beállítás: 10 s Gyári beállítás: 10 s )HOIXWiVLLG $]D]LG WDUWDPDPHO\DODWWDNLPHQHWLIUHNYHQFLDUyOUDQ YHNV]LN /HIXWiVLLG $]D]LG WDUWDPDPHO\DODWWDNLPHQHWLIUHNYHQFLDUyOUDFV NNHQ +D D PXOWLIXQNFLyV EHPHQHWHN N ] O D IHOOHIXWiVL LG NDSFVROyMiW P N GWHWM N D V]iP~ IHOIXWiVLOHIXWiVL LG N lesznek érvényesek. $IHOIXWiVLpVOHIXWiVLLG puwpnpwdsurjudpr]ynrq]roodop N GpVN ]EHQLVPHJWXGMXNYiOWR]WDWQL3pOGiXOD IHOIXWiVLLG PHJYiOWR]WDWiViKR]DJRPEW EEV] ULLVPpWHOWPHJQ\RPiViYDODIpQ\MHO]pVWD]$&&IHOLUDWUD OpSWHWM N$KpWV]HJPHQVHVNLMHO] QHNNRUD]DNWXiOLVIHOIXWiVLLG puwpnhroydvkdwy(]wn YHW HQDYDJ\ a gombbal beállítjuk a kívánt értéket, majd az gombbal érvényesítjük. $OHIXWiVLLG PyGRVtWiViWKDVRQOyNpSSHQYpJH]KHWM NHNNRUD]RQEDQD] OGIpQ\MHO]pVWQHPD]$&&KDQHPD DEC feliratra léptetjük. 31

32 3pOGDDIHOIXWiVLpVOHIXWiVLLG EHiOOtWiViUD Kimeneti frekvencia Maximális frekvencia Minimális frekvencia )HOIXWiVLLG /HIXWiVLLG,G Forgásirány kiválasztás Beállítási tartomány: 0, 1 Gyári beállítás: 0 $SDUDPpWHUpUWpNHDPRWRUIRUJiVLUiQ\iWKDWiUR]]DPHJHO UHSDUDQFVHVHWpQ Érték Magyarázat 0 Az óramutató járásával ellentétes 1 $]yudpxwdwymiuiviydophjhj\] Forgásirányváltás engedélyezése Beállítási tartomány: 0, 1 Gyári beállítás: 0 Érték Magyarázat 0 Forgásirányváltás engedélyezve 1 Forgásirányváltás tiltva Multifunkciós bemenet funkció kiválasztás (S2) Beállítási tartomány: 0-tól 22-ig Gyári beállítás: 0 Multifunkciós bemenet funkció kiválasztás (S3) Beállítási tartomány W OLJ Gyári beállítás: 2 Multifunkciós bemenet funkció kiválasztás (S4) Beállítási tartomány: W OLJ Gyári beállítás: 4 Multifunkciós bemenet funkció kiválasztás (S5) Beállítási tartomány: W OLJ Gyári beállítás: Multifunkciós bemenet funkció kiválasztás (S6) Beállítási tartomány: W OLJ Gyári beállítás: 10 32

33 Érték Magyarázat 0: 0 N GpVHQJHGpO\H]pVIXWiVSDUDQFV hátra irányba 1: gqwduwyp N GpVPyG Kiválasztása esetén az n036 paraméter nem programozható, az S2 bemenet az állj (bontó kontaktus), az S3 bemenet pedig a forgásiránykiválasztás. 2: OV KLEDEHPHQHW]iUypULQWNH] 3: OV KLEDEHPHQHWERQWypULQWNH] 4: Hiba törlés 5: +HO\LWiYP N GWHWpViWYiOWiV 6: 7iYP N GWHWpVVRURVSRUWUyON OV sorkapocsról 7: Gyors leállás (A motort leállásig lassítja a 2. Q!OHIXWiVLLG V]HULQW 8: Analóg alapjel jelszint kiválasztás =iuwpulqwnh] HVHWpQP$HViUDPMHO Q\LWRWWpULQWNH] HVHWpQRV feszültségjel. : Sebesség alapjel kiválasztás 1 10: Sebesség alapjel kiválasztás 2 Érték 11: Kúszómenet Magyarázat 12: )HOOHIXWiVLLG NLYiODV]WiVD 13: OV UHWHV]]iUypULQWNH] 14: OV UHWHV]ERQWypULQWNH] 15: Sebességkeresés a maximális frekvenciától 16: Sebességkeresés a beállított frekvenciától 17: Paraméter módosítás engedélyezése ERQWRWWWLOWiVD]iUWpULQWNH] 18: PID szabályozás integrálási eredményének törlése 1: PID szabályozás tiltása 20:,G ]tw IXQNFLy 21: )UHNYHQFLDYiOWyW~OPHOHJHGpVHO MHO]pV (OH3) 22: Analóg alapjel mintavételezés / tartás (Használatához az n044 paraméterbe 1-et kell írni) 25: Fel/le parancs (csak az n03-ben állítható) %HN WpVLSpOGDD] QWDUWyP N GpVPyGDONDOPD]iViUD (O UHIRUJiV 0RWRUP N GpVH Hátra forgás Futás parancs Állj parancs Forgásirány kiválasztás 33

34 Példa a sebesség alapjelek kiválasztására $IHNYHQFLDYiOWyQpJ\HO UHEHSURJUDPR]RWWDODSMHOpWNpWPXOWLIXQNFLyVEHPHQHWWHOOHKHWNLYiODV]WDQL Frekvencia alapjel 4. frekvencia alapjel 3. frekvencia alapjel 2. frekvencia alapjel 1. frekvencia alapjel Forgás engedélyezés ON Alapjel kiválasztás 1. ON ON Alapjel kiválasztás 2. ON Példa a kúszómenet alkalmazására 3pOGDDIHOOHIXWiVLLG NLYiODV]WiViUD Forgás engedélyezés 34

35 8IIHV] OWVpJIUHNYHQFLDMHOOHJJ UEpNNLYiODV]WiVDQW OQLJ Beállítási tartomány: A motor névleges feszültsége Beállítható: 150V-tól 510V-ig Beállítási egység: 0,1V Gyári beállítás: 400V Feszültség/frekvencia jelleggörbe kiválasztása Beállítási tartomány: 0-tól F-ig Gyári beállítás: 1 Az U/f jelleggörbéket a hajtott mechanikai rendszer tulajdonságainak figyelembevételével állítsuk be! $]8IMHOOHJJ UEHNLYiODV]WiVDHO WWiOOtWVXNEHD]QHVSDUDPpWHUVHJtWVpJpYHODPRWRUQpYOHJHVIHV] OWVpJpW Ezt a beállított feszültség értéket a frekvenciaváltó az U/f jelleggörbe kiszámításánál használja. $ MHOOHJJ UEpN N ] O D $ % & ' ( MHO HN HO UH GHILQLiOWDN D] ) MHO W V]DEDGRQ definiálhatjuk. $IUHNYHQFLDYiOWyQDN YHWNH] 8IMHOOHJJ UEpNiOOtWKDWyNEH Jelleg Felhasználás Beállított érték Általános felhasználás Csökkentett nyomaték Nagy indító nyomaték Állandó WHOMHVtWPpQ\ P N GpV Ezeket a jelleggörbéket olyan hajtásoknál alkalmazzák, ahol a motor fordulatszáma egyenesen arányos a terheléssel (például hosszú egyenes szállítószalagok). 0 50Hz 1 60Hz Megjegyzés 2 60Hz, a feszültség telítése 50 Hz- W O 3 +]DIHV] OWVpJWHOtWpVH+]W O Ezeket a jelleggörbéket olyan hajtásoknál 4 50Hz köbös arányosság használjuk, ahol a motor fordulatszáma négyzetesen, vagy köbösen aránylik a 5 50Hz négyzetes arányosság terheléshez, pl.: ventillátorok, centrifugál 6 60Hz köbös arányosság szivattyúk 7 60Hz négyzetes arányosság Ezek az U/f jelleggörbék rendszerint nem 8 50Hz alacsony indító nyomaték használatosak, mivel a frekvenciaváltó automatikus nyomatéknövelési funkcióval 50Hz magas indító nyomatékkal rendelkezik a motor szükséges indító / A 60Hz alacsony indító nyomaték J\RUVtWyQ\RPDWpNiQDNHO iootwivikr] B 60Hz magas indító nyomatékkal Ezeket a jelleggörbéket olyan hajtásoknál C 0Hz alkalmazzuk, ahol a motor fordulatszáma 60Hz-nél nagyobb, ami felett a motor D 120Hz IHV] OWVpJHiOODQGyYiYiOLNDWHOtW GpVPLDWW E 180Hz $]QSDUDPpWHUUHOFVDND]DOiEELHVHWHNEHQiOOtWVXQNEHQDJ\LQGtWyQ\RPDWpNQDNPHJIHOHO MHOOHJJ UEpW Ha a motor és a frekvenciaváltó közti távolság meghaladja a 150m-t. +DDPRWRUPHJN YHWHOLDPDJDVLQGtWyQ\RPDWpNRW(PHO JpSHNQpOYDJ\KDVRQOyQ\RPDWpNLJpQ\ KDMWiVRNQiO alkalmazzuk. Ha a frekvenciaváltóra AC vagy DC fojtót csatlakoztatunk. $]QW OQLJWHUMHG SDUDPpWHUHNDXWRPDWLNXVDQEHiOOtWyGQDNDNLYiODV]WRWWMHOOHJJ UEpQHNPHJIHOHO HQKD D]QSDUDPpWHUEH)W OHOWpU puwpnhwsurjudpr]xqn Ha az n10 paraméterbe F-et programozunk a feszültség frekvencia jelleggörbét az n12 n18 paraméterek beállításával szabadon adhatjuk meg. Az alábbiakban a kiválasztható U/f jelleggörbék láthatók. 35

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés Általános tudnivalók A 3G3JV típusú inverter miniatőr frekvencia-átalakító, a felhasználónak lehetısége van választani sok beállítható paraméter közül. A táplálás speciális megoldásának köszönhetıen az

Részletesebben

J1000 Frekvenciaváltó sorozat

J1000 Frekvenciaváltó sorozat J1000 Frekvenciaváltó sorozat Az alapvetı inverter V/F motorvezérlés Nagy nyomaték már 3 Hz frekvencián (150%) Kettıs besorolás: o normál üzem 120% / 1 perc túlterhelés o nehéz üzem 150% / 1 perc túlterhelés

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás RUN indítás STOP / RESET leállítás/törlés ENTER menü kiválasztás, értékek mentése MODE kijelzett érték kiválasztása, visszalépés A frekvenciaváltó csatlakoztatása:

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Paraméter csoport. Alapbeállítások

Paraméter csoport. Alapbeállítások Paraméter csoport A1 b1 b2 C1 C2 C3 C4 C6 d1 d2 d3 d4 E1 E2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 n1 n3 o1 o2 o3 o4 U1 U2 U4 Neve Alapbeállítások Működésmód paraméterek Egyenáramú fékezés Fel és lefutási

Részletesebben

A Startvert- ic5 frekvenciaváltó

A Startvert- ic5 frekvenciaváltó 1 A Startvert- ic5 frekvenciaváltó Nemzetközi szabványoknak megfelelı ic5, felhasználói igényekhez igazodva széles körben kiszolgálja a legkülönfélébb alkalmazásokat. Modbus kommunikáció PID vezérlés Érzékelı

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó gépkönyv

H - I - J. frekvenciaváltó gépkönyv H - I - J frekvenciaváltó gépkönyv P TARTALOMJEGYZÉK SZEMLÉLTETŐ JELEK... 4 FONTOS TUDNIVALÓK... 4 A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 5 MECHANIKAI TELEPÍTÉS...

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX H5CX Multifunkciós digitális idõrelé Jól látható, háttérmegvilágításos, inverz LCD-kijelzõ Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet változásának vizuális figyelmeztetésére

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

PANELMÛSZEREK. 2 relé K3GN-NDC DC24V K3GN-NDC-FLK DC24V. 3 tranzisztor K3GN-NDT1 DC24V K3GN-NDT1-FLK DC24V. 2 relé K3GN-PDC DC24V K3GN-PDC-FLK DC24V

PANELMÛSZEREK. 2 relé K3GN-NDC DC24V K3GN-NDC-FLK DC24V. 3 tranzisztor K3GN-NDT1 DC24V K3GN-NDT1-FLK DC24V. 2 relé K3GN-PDC DC24V K3GN-PDC-FLK DC24V Intelligens panelmûszer feszültség, áram, frekvencia méréshez, digitális kijelzés PLC-hez Egyszerû programozás elõlapról, vagy soros vonalon keresztül Jól látható, 5 digites, változtatható színû kijelzõ

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Drive IT Low Voltage Hajtások Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Más nyelvű ACS50 használati útmutatókat és ACS50 Műszaki leírást a következő internet címen találhat: http://www.abb.com.

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Multifunkciós Digitális Idõrelé

Multifunkciós Digitális Idõrelé Multifunkciós Digitális relé H5CX Jól látható, háttérmegvilágításos, inverz LCD kijelzõ. Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet változásának vizuális figyelmeztetésére (sorkapcsos bekötésû típusok).

Részletesebben

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás 6-1 (par. 0. 1 = 7) TARTALOM 6.. 6-1 6.1 Általános bevezetı.. 6-2 6.2 Vezérlı I/O. 6-2 6.3 Vezérlıjel-logika.. 6-3 6.4 Alapparaméterek, 1. csoport. 6-4 6.4.1 Paramétertáblázat, 1. csoport 6-4 6.4.2 Az

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó

A G3ZA és az általános teljesítményszabályozók összehasonlítása. Jellemző Általános teljesítményszabályozók G3ZA Csatlakozók. Programozható szabályozó READY (Készenlét) SD/RD OCC ERROR (Hiba) SW1 SW2 Többcsatornás teljesítményszabályozó G3ZA Optimális, nagypontosságú ciklusszabályozás alacsony zajszint mellett Az általános teljesítményszabályozóknál

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

JUMO. Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint. Rövid leírás. Blokkvázlat. Sajátságok. JUMO dtron 16.1

JUMO. Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint. Rövid leírás. Blokkvázlat. Sajátságok. JUMO dtron 16.1 JUMO dtron 16.1 kompakt mikroprocesszoros szabályozó 1. Oldal Beépíthetõ ház DIN 43 700 szerint Rövid leírás A JUMO dtron 16.1 típusú kompakt mikroprocesszoros szabályozók, 48 mm x 48 mm méretû elõlap-kerettel

Részletesebben

OPTICON Telepítési útmutató SMU-10

OPTICON Telepítési útmutató SMU-10 1/5. oldal 1. Az SMU-10 telepítése Az SMU-10 telepítését szakképzett villanyszerelő végezze a helyi hatósági és szabványossági előírások, szabályok és törvények messzemenő betartása mellett. A vezérlőegységet

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

DT920 Fordulatszámmérő

DT920 Fordulatszámmérő DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás

ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás ESPRIT 728 EXPRESS - 1. oldal, összesen: 13 - ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás 1. Központ resetelése $WHOHStW LNyGOH]iUiViQDNQHPV]DEDGDNWtYQDN OHQQLHDVFtPEiUPHO\W OHOWpU puwpn PHJIHOHO

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 1. Bevezetés Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 2. Biztonság A kézikönyv fontos biztonsági és használati

Részletesebben

VLT 6000 HVAC. Tartalom

VLT 6000 HVAC. Tartalom Tartalom Bevezetés... 4 Szoftververzió... 4 Biztonsági előírások... 5 Véletlen indítások elkerülése... 5 Bevezető a Használati útmutatóhoz... 7 Felhasználható szakirodalom... 9 A VLT 6000 előnyei a HVAC

Részletesebben

MSI200 Inverter MasterDrive

MSI200 Inverter MasterDrive MSI200 Inverter MasterDrive 2.2 Termékspecifikáció Tápellátás Kimeneti paraméterek Műszaki paraméterek Vezérlés Egyéb Funkció Specifikáció Háromfázisú 220(-15%)~240(+10%) Bemeneti feszültség (V) Háromfázisú

Részletesebben

Szerelési, üzemeltetési útmutató

Szerelési, üzemeltetési útmutató PULSER triak szabályzó egy- vagy kétfázisú elektromos fűtőelemek folyamatos teljesítmény szabályozására Szerelési, üzemeltetési útmutató ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A PULSER egy-, vagy két-fázisú elektromos fűtőelemek

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság 1 VLT Micro Drive Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság IP 20-as mechanikai védettség A hűtőventilátor közvetlenül nem szellőzteti át az elektronikát Minőségi kondenzátorok Működés

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20)

Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) VIBRAC - 218 Fázishasításos elven működő vezérlő elektronika két rezgőadagoló működtetéséhez, max. 2 x 8A. TS35 sínre szerelhető kivitel (IP 20) Tip:006-002-005-008 Jellemzők: Két rezgőadagoló működtetése

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ pari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVTRAC B kezelőkészülék FBG11B GA3A Kiadás: 26. 1. 1136468 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRVE Driving

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva Statron AG Industrie Nord CH-5506 Maegenwil http//www.statron.com Rev. Description Date Issued Checked Approved Page / of 0 Emission 09-05-11 M.Huser M.Eigenmann M.Dreier

Részletesebben

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások Mérôváltó bemenetek és általános beállítások DE50583 Mérôváltó bemenetek A analóg bemenetekkel rendelkezik, amelyekre az alkalmazás által megkívánt mérôváltókat lehet csatlakoztatni. S80, S81, S82 T81,

Részletesebben

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. júliustól

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. júliustól E - F frekvenciaváltó gépkönyv Érvényes: 2006. júliustól P Köszönjük Önnek, hogy a PROCON Hajtástechnika Kft. által gyártott frekvenciaváltót választotta. A gépkönyv biztosítja az Ön számára a frekvenciaváltó

Részletesebben

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék TRACO Budapest Kft. MŰSZA ISMERTETŐ Motorvédő relék A motorvédő reléket egyfázisú és háromfázisú motorok védelmére fejlesztették ki. Segítségükkel elősegíthető a motorok hatékony és hibátlan működése.

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 Fontos biztonsági utasítás Olvassa el a készülék telepítése előtt! Személyi biztonság Az UPS saját áramforrással rendelkezik (akkumulátor). Következésképpen

Részletesebben

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe)

Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) Pioneering for You Wilo-Control SC-HVAC (SC, SC-FC, SCe) hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 537 055-Ed.01 / 2014-02-Wilo 1a. ábra: 2 3 1 4 1b. ábra: 2 4 3 1 5 1c. ábra: 4 2 5 3 1 1d. ábra: 4 2 3 1

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON E5 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/2887721

Az Ön kézikönyve OMRON E5 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/2887721 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat. . Adatlap G rogrammable ogic Controller GOFA-GM Sorozat GM-DR20/0/0/0A Mielıtt használná termékünket 02000 Olvassa el ezt az adatlapot figyelmesen különösen ügyelve a kezelésre, beépítésre, beszerelésre

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups

Kezelési útmutató. Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H. www.eaton.com/nvups Kezelési útmutató Eaton ENV1000L/H, Eaton ENV1400H, Eaton ENV2000H www.eaton.com/nvups A rendszer ismertetése Előlap Hálózati üzemmód -- Zölden világít Áthidalás üzemmód -- Zölden villog Hibajelző Üzemi

Részletesebben

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw

ACTIVE frekvenciaváltó. Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw ACTIVE frekvenciaváltó Kezelési Kézikönyv 230V / 400V 0,55 kw 132,0 kw Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

KW1M sorozat. Egyszerű és kis méretű fogyasztásmérő vezérlőtáblákhoz. KW1 M Eco-POWER METER

KW1M sorozat. Egyszerű és kis méretű fogyasztásmérő vezérlőtáblákhoz. KW1 M Eco-POWER METER WM sorozat co-powr MTR gyszerű és kis méretű fogyasztásmérő vezérlőtáblákhoz WM-H co-powr MTR SD memóriakártyás típus W M co-powr MTR standard típus -év jótállás 00. panasonic-electric-works.net/ac Panasonic

Részletesebben

Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez

Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A biztonságos használat érdekében és hogy a műszer minden funkcióját használja, kövesse figyelmesen az ebben a részben leírtakat.

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

1592002250 XT151D XT160D

1592002250 XT151D XT160D XT151D XT160D Három- és négyfokozatú digitális szabályzó több érzékelõs bemenettel 1. FIGYELMEZTETÉS 1.1 HASZNÁLAT ELÕTT OLVASSA EL EZT A KEZELÉSI UTMUTATÓT Jelen útmutató a készülék elválaszthatatlan

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

Főtápegység. DPS.. tápegységek. Az NCT hajtásrendszerek felépítése

Főtápegység. DPS.. tápegységek. Az NCT hajtásrendszerek felépítése Főtápegység Az NCT hajtásrendszerek felépítése Az NCT hajtásrendszer szervoerősítői nem tartalmaznak egyenirányító egységet, hanem minden egyes szervoerősítőnek ugyanaz a különálló tápegység modul szolgáltatja

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760K Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4 5.

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének

Részletesebben

Dokumentációra vonatkozó általános információ

Dokumentációra vonatkozó általános információ Dokumentációra vonatkozó általános információ Az alábbi dokumentáció az ACT 201 és ACT 401 sorozatú frekvenciaváltókra érvényes. Gyári beállításokkal mindkét készüléksorozat széles felhasználási körben

Részletesebben

SED2 frekvenciaváltók Alkalmazási példák. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2 frekvenciaváltók Alkalmazási példák. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2 frekvenciaváltók Alkalmazási példák Siemens Building Technologies Siemens Building Technologies 31.10.2008 Tartalom 2/20 Tartalom 1. Alkalmazási példa. 4 A motor fordulatszámát egy külső analóg jelre

Részletesebben

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás

Digitális multiméter AX-572. Használati utasítás Digitális multiméter AX-572 Használati utasítás 1. BEVEZETÉS Az AX-572-es mérımőszer egy 40mm-es LCD-vel szerelt, elemes tápenergia ellátású, stabil multiméter, mellyel DC/AC feszültség, DC/AC áramerısség,

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 830B Digitális Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Előlap és kezelőszervek... 2 3. Biztonsági információ... 3 4. Speciális használati figyelmeztetések... 3 5. Általános

Részletesebben

C X / C X L / C X S F R E K V E N C I A V Á L T Ó K

C X / C X L / C X S F R E K V E N C I A V Á L T Ó K V A C O N C X / C X L / C X S F R E K V E N C I A V Á L T Ó K F e l h a s z n á l ó i K é z i k ö n y v Ö t a z e g y b e n + A l k a l m a z á s i K é z i k ö n y v Az elızetes bejelentés nélküli változtatás

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435

Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435 Analóg helyzetvezérelt szelepmozgató motorok AME 435 Leírás szelepkarakterisztika beállítási lehetőség; az áramlási karakterisztikát változtatni lehet lineárisról logaritmikusra és fordítva. energiamegtakarító,

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814

Az Ön kézikönyve OMRON S8TS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2889814 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

BTL-WH 250 és BTL-WH 315

BTL-WH 250 és BTL-WH 315 LÉGKEZELŐ EGYSÉGEK BTL-WH 250 és BTL-WH 315 Telepítési utasítás Általános információk Az egység telepítése előtt olvasson el a jelen dokumentációban szereplő minden információt. Az egység telepítését csak

Részletesebben

1. Teljesítmény 2. Kimeneti feszültség 3. Felépítés 4. Buszvezeték-csatlakozók 060: 60 W. Csatlakozós érintkezőtípus. (Lásd az 1. megjegyzést.

1. Teljesítmény 2. Kimeneti feszültség 3. Felépítés 4. Buszvezeték-csatlakozók 060: 60 W. Csatlakozós érintkezőtípus. (Lásd az 1. megjegyzést. Kapcsolóüzemű tápegység S8TS Moduláris, DIN-sínre szerelhető, kapcsolóüzemű tápegység 60 és 240 W közötti teljesítmény egyetlen tápegységtípussal (24 V-os típusok). A könnyen összeépíthető, különböző feszültségű

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus dixell Használati Útmutató 1592020160 sz. 1. TARTALOM Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus 1. Tartalom 1 2. Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések 1 3. Berendezés

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben