Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérôváltó bemenetek és általános beállítások"

Átírás

1 Mérôváltó bemenetek és általános beállítások DE50583 Mérôváltó bemenetek A analóg bemenetekkel rendelkezik, amelyekre az alkalmazás által megkívánt mérôváltókat lehet csatlakoztatni. S80, S81, S82 T81, T82, M81, G82 fázisáram-bemenet 1 x 3 1 x 3 2 x 3 zérus sorrendû árambemenet 2 x 1 2 x 1 2 x 1 feszültségbemenet 1 x 3 1 x 3 1 x 3 T87, M87, M88, G87, G88 zérus sorrendû feszültségbemenet hômérsékletbemenet (a MET148-2 modulon) x 8 2 x 8 A Sepam G88 mérôváltó bemenetei. Alapbeállítások Az alapbeállítások határozzák meg a Sepam készülékhez csatlakoztatott mérôváltók jellemzôit és az alkalmazott mérô- és védelmi funkciók mûködését. A beállításokat az SFT2841 beállítószoftver General Characteristics (általános jellemzôk), CT VT Sensors (áramváltók és feszültségváltók) és Particular characteristics (sajátos jellemzôk) menüiben lehet elvégezni. Alapbeállítások Lehetôségek Érték In, I'n névleges fázisáram (a mérôváltó primer 2 vagy 3 db 1 A-es / 5 A-es áramváltó 1 A 6250 A áramerôssége) 3 LPCTs 25 A 3150 A (1) Ib a berendezés névleges teljesítményének megfelelô In bázisáram I'b további csatornák bázisárama (rögzített) transzformátoros alkalmazások I'b= Ib x Un1/Un2 egyéb alkalmazások I'b = Ib In0, I'n0 névleges zérus sorrendû áramerôsség a három fázisáram összege lásd az In (I n) névleges fázisáramnál CSH120 vagy CSH200 gyûrûs áramváltó 2 A-es vagy 20 A-es névleges érték 1 A-es / 5 A-es áramv. + CSH30 közbensô áramváltó 1 A 6250 A gyûrûs áramváltó + ACE990 (a gyûrûs áramváló 1/n áttételének olyannak kell lennie, hogy 50yny1.500) a mért áramnak és az ACE990 használatának megfelelôen Unp névleges primer vonali feszültség (Vnp: névleges 220 V 250 kv primer fázisfeszültség, Vnp = Unp / 3) Uns névleges szekunder vonali feszültség 3 feszültségváltó: V1, V2, V3 100, 110, 115, 120, 200, 220 V 2 feszültségváltó: U21, U32 100, 110, 115, 120 V 1 feszültségváltó: U21 100, 110, 115, 120 V 1 feszültségváltó: V1 100, 110, 115, 120, 200, 220 V Uns0 szekunder zérus sorrendû feszültség Unp/3 primer Uns/3 vagy Uns/3 zérus sorrendû feszültség esetén Vntp csillagponti transzformátor primer feszültsége 220 V 250 kv (generátoros alkalmazás) Vnts csillagponti transzformátor szekunder feszültsége 57.7 V 133 V (generátoros alkalmazás) névleges frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz fázisok forgásiránya vagy átlagolási periódus (az átlagos áramerôsség, legnagyobb 5, 10, 15, 30, 60 mn áramerôsség és az átlagteljesítmény számításához) impulzusszámlálás alapú energiamennyiség mérô hatásos energiamennyiség növelése impulzusonként 0.1 kw.h 5 MW.h meddôenergia mennyiség növelése impulzusonként 0.1 kvar.h 5 Mvar.h P transzformátor névleges teljesítménye 100 kva 999 MVA Un1 1-es tekercselés névleges feszültsége (fôcsatornák: I) 220 V 220 kv Un2 2-es tekercselés névleges feszültsége 220 V 400 kv (további csatornák: I') In1 1-es tekercs névleges áramerôssége (nem állítható) In1 = P/3.Un1 In2 2-es tekercs névleges áramerôssége (nem állítható) In2 = P/3.Un2 a transzformátor fázistolás ( óra ) 0 11 Ωn névleges fordulatszám (motor, generátor) rpm R fordulatonkénti impulzusok száma (Ωn x R/60 y 3000) (fordulatszámméréshez) nulla fordulatszám küszöbértéke az Ωn 5 20%-a (1) Az LPCT-re vonatkozó, amperben megadott érték: 25, 50, 100, 125, 133, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 666, 1000, 1600, 2000,

2 Mérés és diagnosztika Mérés A Sepam precíziós mérôkészülék. A villamos létesítmények üzembehelyezéséhez felhasznált, üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges összes mérési és diagnosztikai adat, megfelelô mértékegységben (A, V, W stb.) kifejezve, helyi és távoli eléréssel is rendelkezésre áll. Fázisáram Az egyes fázisok effektív áramerôssége, a felharmonikusok figyelembevételével a 13. rendszámig. A fázisáramok méréséhez különbözô típusú mérôváltókat lehet használni: b 1 A-es vagy 5 A-es áramváltókat; b LPCT típusú áramváltókat. Zérus sorrendû áram A Sepam típusától és a hozzá csatlakoztatott mérôváltóktól függôen négyféle zérus sorrendû áramérték áll rendelkezésre: b az I0 és I 0 zérus sorrendû áram, melyet a készülék a három fázisáram vektoros összegeként számít ki; b az I0 és I 0 mért zérus sorrendû áram. A zérus sorrendû áram mérésére különbözô típusú mérôváltókat lehet használni: b CSH120 vagy CSH200 gyûrûs áramváltókat; b hagyományos 1 A-es vagy 5 A-es áramváltót CSH30 közbensô áramváltóval; b tetszôleges gyûrûs áramváltót ACE990 csatolóval. Átlagos áramerôsség és legnagyobb csúcsáramok Az átlagos áramerôsséget és legnagyobb áramerôsségeket a készülék az I1, I2 és I3 fázisáramokból számítja ki: b az átlagos áramerôsség számítása 5 és 60 perc között beállítható periódussal számítódik; b a legnagyobb áramerôsség a legnagyobb átlagos áramerôsségnek felel meg, és a csúcsterheléskor felvett áramot jelzi. Az aktuálisan kijelzett legnagyobb áramerôsség-értékeket nullázni lehet. Feszültség és frekvencia A csatlakoztatott feszültségváltók típusától függôen az alábbi mérések állnak rendelkezésre: b V1, V2 és V3 fázisfeszültségek és U21, U32 és U13 vonali feszültségek; b V0 zérus sorrendû feszültség vagy Vnt csillagponti feszültség; b Vd pozitív sorrendû feszültség és Vi negatív sorrendû feszültség; b frekvencia. Teljesítmény A teljesítményértékek számítása az I1, I2 és I3 mért fázisáramok alapján történik: b hatásos teljesítmény b meddô teljesítmény b látszólagos teljesítmény b teljesítménytényezô (cos ϕ). A mérôváltók típusától függôen a teljesítménymérés történhet két- vagy háromwattmérôs módszerrel. A kétwattmérôs módszer csak akkor szolgáltat pontos eredményt, ha a körben zérussorrendû áram nem folyik, kivezetett nullavezetôvel rendelkezô hálózatban nem alkalmazható. A háromwattmérôs módszer minden esetben pontos eredményt szolgáltat, tekintet nélkül arra, hogy a hálózat kivezetett nullvezetôvel rendelkezik-e vagy sem. Átlagteljesítmény Az átlagos áramerôsséggel megegyezô periódussal számított, legnagyobb átlagos hatásos és meddôteljesítmény. Az aktuálisan kijelzett átlagteljesítmény-értékeket nullázni lehet. Fogyasztás b a mért feszültségeknek és az I1, I2 és I3 fázisáramoknak megfelelôen számított és összegzett négy fogyasztásérték: hatásos fogyasztás és meddôfogyasztás mindkét irányban; b 1 4 további impulzusszámlálás alapú energiamennyiség mérô áll rendelkezésre külsô, hatásos vagy meddôfogyasztás mérôkbôl érkezô impulzusok összegzésére. Hômérséklet A MET148-2 bôvítômodulhoz csatlakoztatott Pt100, Ni100 vagy Ni120 típusú, ellenállás-hômérséklet érzékelôvel (RTD) felszerelt, berendezések hômérsékletének pontos mérése. Fordulatszám Ennek számítása a motor vagy a generátor forgó tengelyén elhelyezett, pl.: fogazott tárcsa mozgását érzékelô távadó, impulzusainak számlálása alapján történik. Az impulzusokat egy kijelölt logikai bemenethez kell csatlakoztatni. 9

3 Mérés és diagnosztika Hálózatdiagnosztikai támogatás A Sepam a villamos energia minôségi jellemzôirôl is szolgáltat információt, a Sepam által rögzített hálózati zavarokat pedig zavaríró rögzíti. A kioldás körülményei A kioldóáramok mellett az I0, Ii, U21, U32, U13, V1, V2, V3, V0, Vi, Vd, F, P, Q, Idiff, It és Vnt paraméterek kioldáskori értékének rögzítése. A legutóbbi öt kioldás értékei kerülnek tárolásra. Kioldóáram A Sepam által legutóbb kiadott kioldóparancs idôpontjában érvényes fázisáram- és földzárlati áramértékek rögzítése. A paraméterek a kioldási körülmények között kerülnek tárolásra. Kioldások száma Két kioldás számláló: b az ANSI 50 / 51, 50V / 51V és 67 védelmi funkciók által kiváltott kioldások számát összegzô számláló; b az ANSI 50N / 51 és 67N / 67NC védelmi funkciók által kiváltott kioldások számát összegzô számláló. Negatív sorrend / aszimmetria Az I1, I2 és I3 (valamint az I 1, I 2 és I 3) fázisáramok negatív sorrendû összetevôi, ami a védeni kívánt berendezés aszimmetrikus táplálására utal. Teljes harmonikus torzítás A villamosenergia-ellátás minôségének megítéléséhez rendelkezésre áll kétféle teljes harmonikus torzítási (THD) érték, amelyek a harmonikustartalmat a 13. harmonikusig veszik figyelembe: b az I1 alapján számított teljes harmonikus torzítás; b a V1 vagy U21 alapján számított teljes harmonikus torzítás. Zavaríró Kijelölhetô, hogy mely események hatására kerüljenek rögzítésre: b a mért áramerôsségek és feszültségek mintavételezett értékei; b a fizikai bemenetek és kimenetek állapotai; b logikai változók, védelem indult, mûködött jelzések, A regisztrátumok jellemzôi A COMTRADE formátumú regisztrátumok száma 1 és 19 között beállítható Egy regisztrátum idôtartama 1 és 20 s között beállítható Periódusonkénti minták száma 12 vagy 36 Az esemény bekövetkezte elôtti rögzítés idôtartama 0 és 99 periódus között beállítható Rögzítési kapacitás Hálózati frekvencia Periódusonként 12 minta Periódusonként 36 minta 50 Hz 22 s 7 s 60 Hz 18 s 6 s Gépek üzemeltetésének támogatása A Sepam a következô mérési adatok gyûjtésével, tárolásával, megjelenítésével segíti a gépek üzemeltetôit: b a gépek üzemszerû mûködésére jellemzô adatok; b elôrejelzô, statisztikai adatok az üzemeltetési, karbantartási folyamatok optimalizálásához; b a védelmi funkciók kiválasztását, beállítását, módosítását támogató adatok. Hôkapacitás A termikus túlterhelésvédelmi funkció által számított, a berendezés tényleges hômérsékletemelkedésével egyenértékû védelmi funkció. A névleges hôkapacitás százalékában megjelenített érték. Túlterhelésvédelmi kioldásig hátralévô üzemidô A termikus túlterhelésvédelmi funkció által számított elôjelzô érték. Az adatokat a létesítmény üzemeltetôje a következô lehetôségek mérlegelésére használhatja fel: b megszakítja a megfelelô folyamatokat; b tiltja a túlterhelt berendezés termikus védelmét, és hagyja tovább mûködni. Túlterhelési kioldás utáni várakozási idô A termikus túlterhelésvédelmi funkció által számított elôjelzô érték. Várakozási idô, amely a még kellôképpen le nem hûlt berendezés idô elôtti visszakapcsolása által kiváltott újabb termikus túlterhelésvédelmi kioldások elôfordulását akadályozza meg. Üzemóra-számláló / mûködési idô A mérés elindul, amint valamelyik fázisáram meghaladja a 0,1 Ib-t. Az összegzett üzemidô órákban kerül kijelzésre. Motor indítási / túlterhelési árama és ideje A készülék 1,2 Ib fölötti fázisáram esetén érzékel motorindítást vagy túlterhelést. A Sepam minden egyes motorindítás / túlterhelés esetén a következôket rögzíti: b a motor által felvett legnagyobb áram; b az indítás / túlterhelés idôtartama. A készülék a következô indításig / túlterhelésig tárolja az értékeket. Indítások száma a tiltás elôtt / indítási tiltás késleltetése Az óránkénti indítások száma védelmi funkció által megengedett hátralévô indításszámot jelzi. Ha ez az érték nulla, a következô indítás engedélyezéséig hátralévô idôt jelzi ki. Differenciális és átfolyó áramerôsség Az ANSI 87T és 87M védelmi funkciók alkalmazásának megkönnyítéséhez számított értékek. Áram fázisszöge A fô és a további fázisáramok közti fázisszögek. Ezek az értékek az ANSI 87T differenciálvédelmi funkció alkalmazását könnyítik meg. Zd látszólagos pozitív sorrendû impedancia Az impedanciacsökkenéses legerjesztésvédelmi funkció (ANSI 40) alkalmazásának megkönnyítéséhez számított érték. Z21, Z32, Z13 látszólagos vonali impedanciák A tartalék impedanciacsökkenés védelmi funkció (ANSI 21B) alkalmazásának megkönnyítéséhez számított értékek. Harmadik felharmonikus csillagponti vagy zérus sorrendû feszültsége Az állórész teljes földzárlata (ANSI 64G2/27TN) alkalmazásának megkönnyítéséhez számított értékek. 10

4 Mérés és diagnosztika Kapcsolóberendezés-diagnosztikai támogatás A kapcsolóberendezések diagnosztikai adatai a következôkrôl nyújtanak tájékoztatást: b a megszakító készülék mechanikai állapota; b a Sepam segédüzemi kiegészítôi. Emellett segítséget nyújtanak a megelôzô és javító karbantartási munkálatokhoz. Az adatokat a kapcsolóberendezés gyártója által megadott adatokkal kell összevetni. ANSI 60 / 60FL áramváltó / feszültségváltó felügyelete A teljes mérôlánc felügyeletéhez használatos: b áramváltók és feszültségváltók; b csatlakozás; b a Sepam analóg bemenetei. A felügyelet alá tartozik: b a mért feszültségek és áramerôsségek összhangjának ellenôrzése; b a fázis- vagy zérus sorrendû feszültségek mérôváltóit védô biztosítók jelzôérintkezôinek állapotjelzése. A feszültség vagy áramerôsség mérôkörök kiesése esetén az ezekhez kapcsolódó védelmi funkciókat tiltani lehet, így nem következik be nem kívánt kioldás. DE50109 DE50111 ANSI 74 kioldóáramkör felügyelete A kioldóáramkörök meghibásodásának érzékelése érdekében a Sepam felügyeli: b a munkaáramú kioldóegység bekötését, a kioldókör épségét; b a megszakító nyitott / zárt helyzetét jelzô érintkezôk egymásnak megfelelô állapotát; b a megszakítóknak küldött nyitási és zárási parancsok végrehajtását. A kioldóáramkört csak a bal oldali ábra szerinti bekötés esetén lehet felügyelni. Bekötés munkaáramú kioldó egység felügyeletéhez. Bekötés feszültségcsökkenési kioldóegység felügyeletéhez. Segédüzemi táplálás felügyelete A Sepam segédüzemi tápfeszültség névleges értékének 24 V és 250 V egyenfeszültség között kell lennie. A segédüzemi tápfeszültség ingadozásának jelzésére kétféle riasztási értéket lehet beállítani: b felsô küszöbérték-riasztás, amely a névleges tápfeszültség 105 és 150 %-a között állítható be (legfeljebb 275 V); b alsó küszöbérték riasztás, melyet a névleges tápfeszültség 60 és 95 %-a között lehet beállítani (legalább 20 V). Összegzett kioldóáram A megszakító pólusainak állapotfelméréséhez az összegzett áramérték hatféle csoportosításban áll rendelkezésre: b teljes összegzett kioldóáram; b összegzett kioldóáram 0 és 2 In között; b összegzett kioldóáram 2 és 5 In között; b összegzett kioldóáram 5 és 10 In között; b összegzett kioldóáram 10 és 40 In között; b összegzett kioldóáram 40 In fölött. A megszakító minden kikapcsolásakor a kioldási áram hozzáadódik a teljes összegzett kioldóáramhoz és a tartománynak megfelelô összegzett kioldóáramhoz. Az összegzett kioldóáram mértékegysége (ka) 2. Mûködésszámláló A megszakító által végrehajtott kikapcsolási mûveletek száma. Megszakító üzemideje és felhúzási ideje Kiszakaszolási mûveletek száma A megszakító mûködtetômechanizmusának állapotfelmérésére használatos információk. 11

5 Mérés és diagnosztika A Sepam öndiagnosztikája A Sepam számos, az alapkészülékre és a bôvítômodulokra vonatkozó öndiagnosztikai funkcióval rendelkezik. Az öndiagnosztika célja: b a nem kívánt kioldást és a hibák esetén a kioldást meggátoló belsô meghibásodások érzékelése; b a Sepam egy meghatározott, üzembiztos állapotba helyezése, így meg lehet akadályozni a nem kívánt mûködést; b a létesítmény üzemeltetôjét értesíteni a karbantartás szükségességérôl. Belsô meghibásodás A készülék két belsô hibatípust figyel: b nagyobb hibák: a Sepam egy elôre meghatározott, üzembiztos állapotba kapcsol. A védelmi funkciók reteszelôdnek, a kimeneti relék kikapcsolt helyzetbe kerülnek, és a Watchdog (üzemkészség-jelzô) kimenet jelezi, hogy a Sepam lekapcsolt; b kisebb hibák: csökkentett Sepam funkcionalitás. A Sepam fô funkciói mûködnek, a berendezés védelme biztosítva van. Akkumulátorfelügyelet Célja a beépített akkumulátor feszültségének felügyelete, hogy a készüléken belül az adatok tárolása a hálózat kiesése esetén is biztosítva legyen. Az akkumulátor meghibásodása kisebb meghibásodás hibajelzést okoz. Csatlakozók, csatlakozások ellenôrzése A rendszer ellenôrzi, hogy az áram- és feszültségváltók és egyéb csatlakozók megfelelôen kerültek csatlakoztatásra. Ha ez nem így van, a készülék nagyobb hibát állapít meg. A konfigurált bôvítômodulok ellenôrzése A rendszer ellenôrzi, hogy a konfigurált bôvítômodulok jelen vannak-e, és megfelelôen mûködnek-e. A kihelyezett bôvítômodulok hiánya vagy meghibásodása kisebb hibának, a fizikai bemeneti / kimeneti modulok hiánya vagy meghibásodása nagyobb hibának minôsül. 12

6 Mérés és diagnosztika Mûszaki jellemzôk Funkciók Mérési tartomány Pontosság (1) MSA141 Mentés Mérés fázisáram In ±0.5% b számított zérus sorrendû áram In ±1% b mért zérus sorrendû áram In0 ±1% b átlagos áramerôsség In ±0.5% legnagyobb áramerôsség In ±0.5% v vonali feszültség Unp ±0.5% b fázisfeszültség Vnp ±0.5% b zérus sorrendû feszültség Vnp ±1% csillagponti feszültség Vntp ±1% pozitív sorrendû feszültség Vnp ±2% negatív sorrendû feszültség Vnp ±2% frekvencia Hz ±0.01 Hz hatásos teljesítmény (összesen vagy fázisonként) Sn MW ±1% b meddôteljesítmény (összesen vagy fázisonként) Sn Mvar ±1% b látszólagos teljesítmény (összesen vagy fázisonként) Sn MVA ±1% b hatásos teljesítmény max. érték Sn MW ±1% v meddôteljesítmény max. érték Sn Mvar ±1% v teljesítménytényezô (CAP/IND) ±0.01 b számított hatásos fogyasztás MW.h ±1% ±1 számjegy v v számított meddô fogyasztás Mvar.h ±1% ±1 számjegy v v hômérséklet -30 C +200 C ±1 C C b forgási sebesség fordulat/perc ±1 fordulat/perc Hálózatdiagnosztikai támogatás a kioldás körülményei v kioldóáram In ±5% v kioldások száma v v negatív sorrend / aszimmetria 1-500% of Ib ±2% teljes harmonikus torzítás, áram 0-100% ±1% teljes harmonikus torzítás, feszültség 0-100% ±1% ϕ0 fázisszög(v0 éd I0 között) ±2 ϕ1, ϕ2, ϕ3 fázisszög (V és I között) ±2 zavaríró v Gépüzemeltetési támogatás hôkapacitás 0-800% ±1% v v (fázisáram = Ib esetén 100%) túlterhelési kioldásig hátralevô üzemidô mn ±1 mn túlterhelési kioldás utáni várakozási idô mn ±1 mn üzemóra-számláló / üzemidô óra ±1% vagy ±0.5 h v v indítási áram 1.2 Ib - 40 In ±5% v indítási idô s ±300 ms v indítások száma tiltásig 0-60 indítási tiltás késleltetése mn ±1 mn differenciális áram In ±1% átfolyó áram In ±1% θ1, θ2, θ3 fázisszög (I és I között) ±2 Zd, Z21, Z32, Z13 látszólagos impedancia kω ±5% harmadik felharmonikus csillagponti feszültsége a Vnp %-a ±1% harmadik felharmonikus zérus sorrendû feszültsége a Vnp %-a ±1% Kapcsolóberendezés-diagnosztikai támogatás összesített kioldóáram ka 2 ±10% v v mûveletek száma v v üzemidô s ±1 ms v v felhúzási idô 1-20 s ±0.5 s v v kiszakaszolási mûveletek száma v v (1) Referenciakörülmények (IEC ) között, tipikus pontosság In vagy Unp, cos ϕ > 0,8 mellett. b MSA141 analóg kimeneti modullal, a beállításnak megfelelôen v a mentett adat megôrzésre kerül a segédüzemi táplálás kiesése esetén, akkumulátor hiányában is 13

7 Védelem Túláramvédelmek ANSI 50 / 51 - fáziszárlati túláramvédelem Fáziszárlati túláramvédelem Két üzemmód: b a védelmet a mért legnagyobb fázisáram indítja b a gép-differenciálvédelmet a mért legnagyobb fázisáramkülönbség indítja. b két beállításcsoport; b azonnali vagy késleltetett kioldás b független ( definite time), vagy függô (16 db különbözô szabványos IDMT karakterisztikájú) kioldáskésleltetés, valamint egyedi görbe; b emlékezési idôvel, vagy emlékezési idô nélkül; b egyéb feltételhez kötött, vagy egyéb feltétel nélküli kioldás, a paraméter beállításának megfelelôen: v az egyéb feltétel nélküli kioldás az alapértelmezett; v a negatív sorrendû feszültségnövekedés védelmi funkció (ANSI 47, védelem 1. tag) megszólalásához kötött tartalékvédelmi kioldás távoli kétfázisú zárlatok hárításához; v a feszültségcsökkenés védelmi funkció (ANSI 27 védelem 1. tag) megszólalásához kötött tartalékvédelmi kioldás kis zárlati teljesítményû hálózatok zárlatainak hárításához. ANSI 50N / 51N vagy 50G / 51 G földzárlati túláramvédelem Mért vagy számított zérus sorrendû áramértékeken alapuló földzárlatvédelem: b ANSI 50N / 51N: számított vagy három mérôváltóval mért zérus sorrendû áram; b ANSI 50G / 51G: speciális mérôváltóval közvetlenül mért zérus sorrendû áram. b két beállításcsoport; b független ( definite time), vagy függô (16 db különbözô szabványos IDMT karakterisztikájú) kioldáskésleltetés, valamint egyedi görbe; b emlékezési idôvel, vagy emlékezési idô nélkül; b második felharmonikus alapú kioldás-fékezés a stabilitás biztosítása érdekében transzformátor bekapcsolásakor, beállítása paraméterezéssel történik. ANSI 50BF megszakító beragadásvédelem Ha egy megszakító nem reagál a kioldási parancsra, amit a hibaáram fennmaradásából lehet észlelni, akkor ez a tartalékvédelem kioldja a hibahelyre táplálást adó fölöttes megszakító(ka)t. ANSI 46 - negatív sorrend / aszimmetria (ANSI 46) Aszimmetrikus betáplálás elleni védelem, mely a negatív sorrendû áram mérésén alapul. b érzékeny védelem a hosszú vezetékek végén fellépô kétfázisú zárlatok észlelésére; b berendezések védelme az aszimmetrikus betáplálás, fázissorrend hiba, egyfázisú szakadás (fáziskimaradás) által okozott hômérsékletnövekedés és a fázisáramok aszimmetriája ellen. b 1 db független () kioldáskésleltetés; b 8 db függô (IDMT) kioldáskésleltetés: 3 db IEC; 3 IEEE; 1 db ANSI görbe I 2 t-vel és 1 db speciális Schneider görbe; b 1 db egyedi görbe. ANSI 49RMS túlterhelésvédelem Védelem, amely a túláramok okozta káros termikus hatások ellen védi az alábbi hálózatelemeket: b gépek (transzformátorok, motorok vagy generátorok); b kábelek. A túlmelegedés mértékének számítása egy matematikai modellnek megfelelôen történik, mely figyelembe veszi a következôket: b az áram effektív értéke; b környezeti hômérséklet; b negatív sorrendû áram, a motorok túlmelegedésének oka. A melegedési számítások adatai alapján hibaelôjelzést lehet adni az üzemvitel irányítójának. Ha az üzemviteli követelmények úgy kívánják, ezt a védelmi kioldást fizikai bemeneten keresztül tiltani lehet. Gépek termikus túlterhelése jellemzôk b két beállításcsoport; b 1 beállítható riasztási érték; b 1 beállítható kioldási érték; b a kezdeti hôkapacitás beállítható, így a védelmi karakterisztikák illeszthetôk a berendezés gyártója által megadott termikus jelleggörbékhez; b berendezések melegedési és hûlési idôállandói. A hûlési idôállandót a berendezés hômérsékletének mérése alapján automatikusan is meg lehet határozni. Kábelek termikus túlterhelése jellemzôk b egy beállításcsoport; b a kábel terhelhetôsége határozza meg a riasztási és kioldási értéket; b a kábel melegedési és hûlési idôállandói. Visszakapcsoló automatika ANSI 79 Automatikus funkció, amellyel a lehetô legrövidebbre lehet csökkenteni a légvezetékeken elôforduló tranziens vagy kevéssé tartós hibák által kiváltott kioldások utáni üzemszünetet. A visszakapcsoló automatika a szigetelési szint helyreállításához szükséges, beállítható idôkéseltetés után, önmûködôen be parancsot ad a megszakítónak. A visszakapcsoló automatika funkciót paraméterezéssel, egyszerûen lehet a különbözô üzemi viszonyokhoz adaptálni. b 1 4 visszakapcsolási ciklus, melyek mindegyike beállítható késleltetési idôvel rendelkezik; b beállítható, egymástól független visszazárási, biztonsági és automatika visszakapcsolásra kész idôkésleltetések; b a ciklusok indítását paraméterezéssel az azonnali vagy késleltetett kioldású zárlatvédelmi funkciók ANSI 50 / 51, 50N / 51N, 67, 67N / 67NC) kimeneteihez lehet rendelni; b a visszakapcsolás tiltása / engedélyezése fizikai bemneten keresztül. 14

8 Védelem Differenciálvédelmi funkciók DE50108 ANSI 64REF fékezéssel stabilizáló földzárlati differenciálvédelem A védelmi funkció célja a földelt csillagpontú háromfázisú tekercselések földzárlatainak hárítása. A védelmi funkció a három fázisáramból számított zérussorrendû áram és a csillagpontban folyó áram értékének folyamatos összehasonlításán alapul. b azonnali kioldás; b százalékalapú karakterisztika rögzített meredekséggel és beállítható alsó küszöbértékkel; b lényegesen érzékenyebb, mint a transzformátorok vagy gépek differenciálvédelme. ANSI 87T transzformátorok és transzformátor-gép blokkok differenciálvédelme (két tekercselés) Kéttekercses transzformátorok primer és szekunder áramerôsségeinek fázisonkénti összehasonlításán alapuló fáziszárlat-védelem. Az összehasonlítás elôtt a készülék elvégzi: b az egyes tekercselések áramainak amplitúdó-, és fáziskorrekcióját, a transzformátor beállított kapcsolási csoportjának, és feszültségértékeinek megfelelôen; b a védett szakaszon kívüli okból létrejövô zérus sorrendû áram kompenzálása a primer és szekunder oldalon (minden földelési rendszerhez megfelel). Mûszaki jellemzôk b azonnali kioldás; b százalékalapú karakterisztika beállítható meredekséggel; b gyors reteszelés a mérôváltó kiesése esetén; b neuron logikájú fékezés, amely a második és ötödik felharmonikusok alapharmonikusra vetített százalékos arányán, valamint a differenciális, és átfolyó áramoknak a névleges áramra vetített százalékos arányán alapul. A fékezés megakadályozza a nem kívánt kioldást az alábbi esetekben: v a transzformátor bekapcsolásakor; v ha a védett szakaszon kívül jelentkezô aszimmetrikus hibák telítik az áramváltókat; v a transzformátor túlzott feszültségszintû megtáplálása (túlgerjesztése) következik be. ANSI 87M gépek differenciálvédelme Motorok és generátorok tekercselésén mért áramok fázisonkénti összehasonlításán alapuló fáziszárlat-védelem. b azonnali kioldás; b fix megszólalási értékû gyorsfokozat, nagy különbözeti áram esetén, fékezés nélküli, gyors kioldáshoz b százalékalapú karakterisztika rögzített meredekséggel és beállítható alsó küszöbértékkel b kioldás fékezése a százalékos karakterisztikának megfelelôen a következôk alapján: v külsô hiba vagy gépindítás; v érzékelô telítôdése vagy mérôköri szakadás; v transzformátor bekapcsolása (második felharmonikus alapú fékezés). 15

9 Védelem Irányított zárlatvédelem ANSI 67 irányított fáziszárlati túláramvédelem Fáziszárlati túláramvédelem a hibaáram irányának megfelelô szelektív kioldással. Irányérzékeléssel kombinált fáziszárlati túláramvédelmi funkció, amely akkor old ki, ha a három fázis legalább egyikén a túláramvédelmi funkció a kiválasztott irányban (normál vagy ellentétes) megszólal. b két beállításcsoport; b azonnali vagy késleltetett kioldás; b független ( definite time), vagy függô (16 db különbözô szabványos IDMT karakterisztikájú) kioldáskésleltetés, valamint egyedi görbe; b választható kioldási irány; b a polarizációs feszültség értékének tárolása, ami biztosítja, hogy a zárlati jelenség ideje alatt, mikor a polarizációs feszültség megszûnik, vagy értéke vészesen lecsökken a védelmi funkció mûködôképes legyen. b emlékezési idôvel, vagy emlékezési idô nélkül; DE50095 ANSI 67N / 67 NC irányított földzárlatvédelem Földzárlati túláramvédelem a hibaáram irányának megfelelô szelektív kioldással. Két üzemmód: b 1-es típus, vektorösszetevô képzésével, b 2-es típus, az I0 vektor nagyságának megfelelôen. kioldás ANSI 67N / 67NC 1-es típusú védelem kioldási karakterisztikája (0 0 esetén). ANSI 67N / 67 NC 1-es típus A mért zérus sorrendû vektorának leképzésén alapuló irányított földzárlatvédelem nagyimpedancián keresztül földelt, szigetelt vagy kompenzált csillagpontú rendszerekhez. Az 1-es típus jellemzôi b két beállításcsoport; b azonnali vagy késleltetett kioldás; b független () kioldáskésleltetés; b választható kioldási irány; b a hálózatra jellemzô szög; b emlékezési nélkül; b polarizációs feszültség értékének tárolása, ami biztosítja a helyes mûködést a kompenzált csillagpontú rendszerekben elôforduló ismétlôdô hibák esetén is. DE50096 kioldás ANSI 67N / 67 NC 2-es típus A mért vagy számított zérus sorrendû áramon alapuló irányított földzárlatvédelem közvetlenül vagy impedancián keresztül földelt csillagpontú rendszerekhez. Irányérzékeléssel kombinált földzárlati túláramvédelmi funkció, amely akkor kapcsol be, ha a földzárlati túláramvédelmi funkció a kiválasztott irányban (normál vagy ellentétes) megszólal. A 2-es típus jellemzôi b két beállításcsoport; b azonnali vagy késleltetett kioldás; b független ( definite time), vagy függô (16 db különbözô szabványos IDMT karakterisztikájú) kioldáskésleltetés, valamint egyedi görbe; b választható kioldási irány; b a hálózatra jellemzô szög; b emlékezési idôvel, vagy emlékezési idô nélkül; ANSI 67N / 67NC 2-es típusú védelem kioldási karakterisztikája (θ 0 esetén) 16

10 Védelem Irányított teljesítményvédelmi funkciók ANSI 32P irányított hatásos teljesítmény-növekedés védelem A számított hatásos teljesítményen alapuló irányított védelem a következô alkalmazásokhoz: b teljesítményfelvétel növekedés-védelem a túlterhelések észleléséhez és teherledobáshoz; b irányított hatásos teljesítmény-növekedés védelem: v generátorok hatásos teljesítmény felvételekor a motoros mûködés megelôzésére; v motorok hatásos teljesítmény leadásakori generátoros mûködés megelôzésére. ANSI 32Q irányított meddôteljesítmény-növekedés védelem A számított meddôteljesítményen alapuló irányított védelem szinkrongépek legerjesztôdésének észlelésére: b motorok meddôteljesítmény-védelme, melyek gerjesztéskimaradáskor növekvô meddôteljesítményt vesznek fel; b generátorok meddôteljesítmény-védelme, melyek gerjesztéskimaradáskor meddôteljesítményt vesznek fel. ANSI 37P irányított hatásos teljesítménycsökkenés-védelem A számított hatásos teljesítményen alapuló irányított védelem. A hatásos teljesítmény áramlási irányának ellenôrzése: b a párhuzamos betáplálások illesztése a hálózat összterhelésének teljesítményigényéhez; b saját generátorral rendelkezô leválasztott rendszer kialakítása a létesítményben. Gépvédelmi funkciók ANSI 37 áramcsökkenési védelem Szivattyúk védelme szárazra futás ellen a motor terheletlen üzemének észlelésével. A védelmi funkciót az 1-es fázis áramerôsség-csökkenése indítja, stabil marad a megszakító kioldása során is, és egy fizikai bemenettel tiltani is lehet. ANSI 48 / 51LR - forgórész megszorulási védelem / túl hosszú indulási idô Motorok védelme túlmelegedés ellen, melyet a következôk okozhatnak: b túlterhelés (pl. szállítószalagnál) vagy elégtelen tápfeszültség által okozott túl hosszú indulási idô; Egy nem leállított motor újbóli felpörgetését egy fizikai bemenetre kapcsolt jel hatására újraindításnak lehet tekinteni. b terhelés miatt megszorult forgórész (pl. zúzógép esetében): v normál üzemállapot, normális indulás után; v közvetlenül indításkor, a túl hosszú indulási idô érzékelése elôtt, a forgórész megszorulását egy fizikai bemenetre kötött nulla sebesség érzékelô, vagy a sebességcsökkenés védelmi funkció jelzi. ANSI 66 óránkénti indítások száma Motorok védelme túlmelegedés ellen, melyet a következôk okozhatnak: b túl gyakori újraindítás: adott idôegységen belül megengedhetô indításszám elérése után letiltásra kerül a motor újraindítása. A védelem indul, ha az adott beállítási értékeket meghaladja az indítások száma: v az óránkénti (vagy beállított idôtartamra vonatkozó) indítások száma; v az egymást követô hideg vagy melegindítások száma (a le nem állított motor fizikai bemenet által jelzett újbóli felpörgetését indításnak lehet tekinteni); b egymás után túl gyorsan bekövetkezô indítások: a motor leállítás utáni újbóli indítása csak egy beállítható várakozási idô után lehetséges. ANSI 40 gerjesztéskimaradás (impedanciacsökkenés) Szinkrongépek védelme legerjesztôdés ellen, a gép vagy gép-transzformátor blokk esetén, a transzformátor kapocspontjain mért pozitív sorrendû impedancia mérésének alapján. b két körkarakterisztika, melyet az Xa, Xb és Xc reaktanciák határoznak meg; DE50097 Az ANSI 40 védelmi funkció két kioldási körkarakterisztikája. b kioldás akkor következik be, ha a gép pozitív sorrendû impedanciája valamelyik körkarakterisztikába ér; b áramfüggetlen () késleltetés minden egyes körkarakterisztikához; b az SFT2841 szoftver beállítási segédfunkciót kínál az Xa, Xb és Xc értékek a gép (és transzformátor, ha van) villamos jellemzôinek megfelelô kiszámításához. 17

11 Védelem ANSI 78PS póluscsúszás Szinkrongépek szinkronvesztése ellen védô funkció a számított hatásos teljesítmény alapján. Két üzemmód: b kioldás az egyenlô terület-feltétel alapján, késleltetés nélkül; b kioldás a hatásos teljesítmény ingadozásának alapján: v nagy villamos és mechanikai tûrôképességû generátorokhoz alkalmas; v a fordulatszám alapján kell beállítani. A két üzemmódot egymástól függetlenül, vagy egyszerre is lehet használni. ANSI 12 fordulatszám-növekedés Gépek túlpörgésének észlelése impulzusszámlálásos fordulatszámmérés alapján, a szinkronvesztés miatti generátormegfutás érzékelésére, vagy pl. üzemviteli technológia felügyeletéhez. ANSI 14 fordulatszám-csökkenés Gépek fordulatszámának felügyelete impulzusszámlálásos sebességmérés alapján: b gépek indítás utáni sebességcsökkenésének érzékelése üzemviteli folyamatok felügyeletéhez; b nulla sebesség-információ az indításkor megszorult forgórész állapotának érzékelésére. ANSI 50V / 51V feszültségfüggô zárlati túláramvédelem Fáziszárlati túláramvédelem generátorokhoz. A kioldóáram feszültségfüggô, így a funkció érzékeny a generátorhoz közel bekövetkezô hibákra, melyek feszültségcsökkenést és rövidzárlati áramcsökkenést idéznek elô. b azonnali vagy késleltetett kioldás b független ( definite time), vagy függô (16 db különbözô szabványos IDMT karakterisztikájú) kioldáskésleltetés, valamint egyedi görbe; b emlékezési idôvel, vagy emlékezési idô nélkül. ANSI 21B impedanciacsökkenés Generátorok fáziszárlat-védelme a látszólagos vonali impedancia számítása lapján. U 21 Z 21 = , I 2 I 1 Látszólagos impedancia az 1-es és 2-es fázis között. DE50098 b a Zs beállítási érték által meghatározott középpontú körkarakterisztika. Az ANSI 21B védelmi funkció kioldási körkarakterisztikája. b késleltetett kioldás (késleltetés > 100 ms); amint a három látszólagos impedancia valamelyike belép a kioldási körkarakterisztikába. ANSI 50 / 27 nem szándékos gerjesztés Generátorok indítási sorrendjének ellenôrzése, a lekapcsolt generátorok nem szándékolt gerjesztésének elkerülése érdekében (a lekapcsolt állapotban gerjesztett generátor motorként fog viselkedni). Késleltetett feszültségcsökkenési védelemmel kombinált pillanatkioldású fázistúláramvédelem. ANSI 64G állórész teljes földzárlatvédelme Földelt csillagpontú generátorok védelme az állórésztekercselés földzárlata ellen. Ezt a funkciót feszültségnövelô transzformátorhoz csatlakoztatott generátor védelmére is lehet használni. Az állórész teljes földzárlata védelmi funkció két védelmi funkció együttese: b ANSI 59N / 64G1: zérus sorrendû feszültségnövekedés védelmi funkció, az állórész tekercselése 85 90%-ának védelme a kivezetések felôl; b ANSI 27TN / 64G2: harmadik felharmonikus feszültségcsökkenése, az állórész tekercselés 10 20%-ának védelme a csillagpont felôl. DE50099 Generátor állórészének teljes védelme az ANSI 59N és ANSI 27TN védelmi funkciók együttes használatával. ANSI 27TN / 64G2 - harmadik felharmonikus feszültségcsökkenése védelmi funkció Földelt csillagpontú generátorok védelme földzárlatok ellen a maradékfeszültség harmadik harmonikus tartalmának csökkenése alapján. Az állórész tekercselésének csillagpont felôli részét védi 10 20%-ban, amelyet az ANSI 59 N / 64G1 zérus sorrendû feszültségnövekedés védelmi funkció már nem véd. b az alkalmazott érzékelôknek megfelelôen két kioldási elv közül lehet választani: v rögzített megszólalási érték a feszültség harmadik felharmonikusának csökkenésére vonatkozóan; v beállítható megszólalási érték a közvetlenül mért zérus sorrendû feszültség harmadik felharmonikus értékére vonatkozóan. b késleltetett kioldás. ANSI 26 / 63 termosztát / Buchholz védelmi funkció Transzformátorok védelme melegedés és belsô hibák ellen a transzformátorba beépített védelmi eszközök fizikai bemenetekre történô csatlakoztatása révén. ANSI 38 / 49T hômérsékletellenôrzés Az abnormális hômérsékletnövekedést észlelô védelmi funkció, érzékelôkkel felszerelt berendezésekben: b transzformátorok: a primer és szekunder tekercselés védelme; b motorok és generátorok: az állórész tekercselés és a csapágyazások védelme. b 16 db Pt100, Ni100 vagy Ni120 típusú ellenállás-hômérséklet érzékelô (RTD); b két, egymástól függetlenül beállítható megszólalási érték (figyelmeztetés és kioldás) minden egyes hômérsékletérzékelôhöz. 18

12 Védelem Feszültségvédelmi funkciók ANSI 24 fluxusnövekedési védelem (V / Hz) Transzformátorok vagy generátorok ferromágneses anyagának mágnesesfluxus-sûrûségnövekedését észlelô védelmi funkció, amely a legnagyobb vonali vagy fázisfeszültség és a frekvencia arányának számítása alapján mûködik. b be kell állítani a gép csatolását; b független ( definite time), vagy függô (3 db különbözô szabványos IDMT karakterisztikájú) kioldáskésleltetés. ANSI 27D pozitív sorrendû feszültségnövekedés-védelmi funkció Motorok elégtelen hálózati feszültség vagy aszimmetrikus táplálás okozta károsodás ellen védô, és a fordított forgásirányt ellenôrzô funkció. ANSI 27R remanens feszültségcsökkenési védelem A forgógépek remanens feszültségét figyelô védelmi funkció. A forgógépeket tápláló gyûjtôsíneket csak akkor lehet újból feszültség alá helyezni, ha a remanens feszültség megszûnt, így meg lehet akadályozni a villamos és mechanikai tranziensek kialakulását. ANSI 27 feszültségcsökkenési védelmi funkció Motorok védelme a feszültségcsökkenés hatásai ellen, illetve a túlzottan alacsony hálózati feszültség észlelése a teherledobás és vagy a betáplálás átkapcsolás indításához. A funkció mind vonali, mind fázisfeszültséggel mûködik; mindkét feszültséget külön felügyeli. : b független () kioldáskésleltetés; b függô (IDMT) kioldáskésleltetés. ANSI 59 feszültségnövekedési védelem A túlzottan magas, illetve a betáplálás átkapcsolását lehetôvé tevô megfelelô feszültség jelenlétét érzékelô védelmi funkció. A funkció mind a vonali, mind pedig a fázisfeszültségeket ellenôrzi; feszültségtípusként mind a három értéket külön felügyeli. ANSI 59N - zérus sorrendû feszültségnövekedési védelmi funkció Szigetelési hibák észlelése a zérus sorrendû feszültség mérése alapján. b ANSI 59N: szigetelt csillagpontú rendszerekhez; b ANSI 59N / 64G1: generátorok állórészének földelt csillagpontú tekercseléséhez. Az állórész tekercselésének kivezetés felôli részét védi %-ban, amelyet az ANSI 59 N / 64G2 harmadik felharmonikus feszültségcsökkenése védelmi funkció már nem véd. b független () kioldáskésleltetés; b függô (IDMT) kioldáskésleltetés. ANSI 47 negatív sorrendû túlfeszültségvédelmi funkció A negatív sorrendû feszültség mérése alapján észlelt fáziscsere, aszimmetrikus táplálás ellen védô funkció, vagy távoli hiba miatt kialakult fázisaszimmetriát detektáló funkció. Frekvenciavédelmi funkciók ANSI 81H frekvencianövekedés A névleges frekvenciához képest túlzottan nagy frekvencia észlelése az energiaellátás minôségének felügyeletéhez. ANSI 81L frekvenciacsökkenés A névleges frekvenciához képest túlzottan kicsi frekvencia észlelése az energiaellátás minôségének felügyeletéhez. A védelmi funkciót teljes kioldáshoz, vagy teherledobáshoz is lehet használni. A védelem stabilitását a fô betáplálás kiesése és maradékfeszültség jelenléte esetén fékezés biztosítja abban az esetben, ha a frekvencia folyamatosan csökken. A funkció paraméterezhetô. 19

13 Védelem Kioldási karakterisztikák PE50038 Egyedi kioldási karakterisztika Az SFT2841 paraméterezô és vezérlôszoftverrel a görbét pontonként lehet megadni, így a védelem koordinációjával különleges, vagy egy felújítással kapcsolatos egyedi elvárásokra is tudunk megoldást nyújtani. Függô (IDMT) kioldáskésleltetés Áramértéktôl függô (IDMT) kioldáskésleltetés Számos IDMT kioldási karakterisztika áll rendelkezésre, melyek a legtöbb alkalmazáshoz megfelelnek: b IEC karakterisztikák (SIT, VIT / LTI, EIT); b IEEE karakterisztikák (MI, VI, EI); b szokásos karakterisztikák (UIT, RI, IAC). Az SFT2841 szoftverrel beállított egyedi kioldási karakterisztika. IEC karakterisztikák Egyenlet A karakterisztika típusa Az együtthatók értékei k α β t d () I k T = I --- α -- β 1 I s SIT (Standard inverse / A) VIT (Very inverse / B) LTI (Long time inverse / B) EIT (Extremely inverse / C) UIT (Ultra inverse) RI karakterisztika Egyenlet: t d () I = , 0, I 1 T , I s IEEE karakterisztikák Egyenlet A karakterisztika típusa Az együtthatók értékei A B p β t d () I A = I --- p + B 1 I s T -- β MI (Moderately inverse) VI (Very inverse) EI (Extremely inverse) IAC karakterisztikák Egyenlet A karakterisztika típusa Az együtthatók értékei A B C D E β B D E t d () I = A I --- C I I s --- C I --- C 3 I s I s x T ---- β I (Inverz) VI (Very inverse) EI (Extremely inverse) Egyenlet az ANSI 27 feszültségcsökkenési védelmi funkció esetén T T t d () I = V V t d () I = V s V s Feszültségértéktôl függô (IDMT) kioldáskésleltetés Egyenlet az ANSI 59N zérus sorrendû feszültségvédelmi funkció esetén Egyenlet az ANSI 24 mágnesesfluxussûrûségnövekedés A karakterisztika típusa p védelem (V / Hz) funkció esetén G = V/f vagy U/f A B 1 t d ( G) = G C xt G s Feszültség / frekvencia aránytól függô (IDMT) kioldáskésleltetés 20

14 Védelem Fôbb mûszaki jellemzôk Az IDMT kioldási karakterisztikák, a T idôkésleltetés és a TMS tényezô beállítása Az áramértéktôl függô (IDMT) kioldáskésleltetéseket (az egyedi és RI karakterisztikákat kivéve) a következôképpen lehet beállítani: b T a megszólalás-késletetés 10 x Is mellett b TMS tényezô: a szemközti oldalon az egyenletekben T/-val jelzett tényezô. DE50275 I > Is késleltetett megszólalás I > Is védelem indult, idôzitôje fut Emlékezési idô A T1 beállítható emlékezési idô célja: b az ismétlôdô védelem indult, védelem fut hibák észlelése ( karakterisztika); b koordináció elektromechanikus relékkel (IDMT karakterisztika). Az emlékezési idô alapú kioldást szükség esetén tiltani lehet. Két beállításcsoport A belsô összegzôidômû értéke Kioldás Fáziszárlati és földzárlat-védelem Minden védelmi taghoz két beállítási csoport tartozik, A és B jelzéssel, melyeket a hálózat sajátosságainak megfelelôen lehet beállítani. Az aktív beállítási csoportot (A vagy B) a kommunikációs hálózaton keresztül, vagy egy fizikai bemenete segítségével lehet kiválasztani. Alkalmazási példák: normál / tartalék hálózati üzemmód b az A csoport normál üzemmódban, közüzemi ellátás esetén védi a hálózatot; b a B csoport tartalék üzemmódban, tartalékgenerátoros ellátás esetén védi a hálózatot. A beállítható T1 emlékezési idôn belül újrainduló védelmek futási ideje, az összegzô-idômûben, halmozódik. (A T1 idômû minden védelem-visszaesett jelváltozásnál újraindul!) Gépek termikus túlterhelésvédelme Minden védelmi taghoz két beállítási csoport tartozik, melyek a berendezések kétféle névleges üzemállapotához rendelhetôk. Alkalmazási példák: b transzformátorok: a beállításcsoportok váltása fizikai bemeneten keresztül, a transzformátor hûtési módjának (természetes, vagy mesterséges hûtés; ONAN vagy ONAF) megfelelôen; b motorok: a beállításcsoportok váltása az áramkorlátnak megfelelôen, így figyelembe lehet venni a megszorult forgórészû motorok termikus tulajdonságait. DE50112 A mérôinterfészek csatlakoztatása A mérôinterfészbôl eredô mért, származtatott értékeket egyértelmûen össze kell rendelni a védelmi funkciókkal, mivel azok számtalan forrásból származhatnak. Ezen összerendelések optimális kialakítása esetén egy jól tartalékolt - funkcióiban eszközszinten elkülönülô - védelmi megoldást alakíthatunk ki. Példa: ANSI 50N / 51N transzformátor földzárlatvédelmi védelmi funkciók és a különbözô mérôváltók, mérések összerendelése: b 2 védelmi tag a közvetlen I0 méréséhez van rendelve, a transzformátor primer védelmének biztosítására b 2 védelmi tag a közvetlen I 0 méréséhez van rendelve, a transzformátor szekunder védelmének biztosítására b 2 védelmi tag a származtatott I0Σ méréséhez van rendelve, a transzformátor megtáplálás felôli védelmének biztosítására b 2 védelmi tag a származtatott I 0Σ méréséhez van rendelve, a transzformátor terhelés felôli védelmének biztosítására. Összefoglaló táblázat Példa a mérôinterfészek csatlakoztatására. Jellemzô Védelmi funkciók két beállításcsoport, A és B 50/51, 50N/51N, 67, 67N/67NC két beállításcsoport, 1-es és 2-es üzemállapot 49RMS, gépek IEC IDMT karakterisztikák 50 /51; 50N / 51N; 50V / 51V; 67; 67N / 67NC, 2-es típus; 46 IEEE IDMT karakterisztikák 50/51, 50N/51N, 50V/51V, 67, 67N/67NC 2-es típus, 46 általános IDMT karakterisztikák 50 /51; 50N / 51N; 50V / 51V; 67; 67N / 67NC, 2-es típus feszültségfüggô IDMT karakterisztikák 27, 59N, 24 egyedi karakterisztika 50/51, 50N/51N, 50V/51V, 67, 67N/67NC 2-es típus emlékezési idô 50 /51; 50N / 51N; 50V / 51V; 67; 67N / 67NC, 2-es típus 21

15 Védelem Beállítási tartományok Funkciók Beállítások Idôkésleltetés ANSI 50 / 51 - fáziszárlati túláramvédelem Kioldás késleltetése Emlékezési idô Kioldási karakterisztika független SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) RI IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C vagy IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) vagy IDMT IAC: I, VI, EI vagy IDMT egyedi Is beállítás In független pillanatkioldású; 0.05 s s In IDMT 0.1 s s 10 Is mellett Emlékezési idô független (; emlékezési idô) pillanatkioldású; 0.05 s s IDMT (IDMT; törlési idô) 0.5 s - 20 s Mérôinterfész fôáramkör (I) kiegészítô áramkör (I ) Feltétel nincs negatív sorrendû feszültségnövekedéshez vonali-feszültség csökkenéshez ANSI 50N / 51N vagy 50 G / 51 G földzárlatvédelem Kioldás késleltetése Emlékezési idô Kioldási karakterisztika független SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) RI CEI: SIT/A,LTI/B, VIT/B, EIT/C vagy IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) vagy IDMT IAC: I, VI, EI vagy IDMT egyedi Is0 beállítás In0 (min. 0.1 A) független pillanatkioldású; 0.05 s s In0 (min. 0.1 A) IDMT 0.1 s s 10 Is0 mellett Emlékezési idô független (; emlékezési idô) pillanatkioldású; 0.05 s s IDMT (IDMT; törlési idô) 0.5 s - 20 s Mérôinterfész I0 bemenet I 0 bemenet I0Σ fázisáramok-összeg I 0Σ fázisáramok-összeg ANSI 50BF megszakító beragadás-védelem Érzékelt áram In Megszólalási idô 0.05 s - 3 s ANSI 46 negatív fázissorrend / aszimmetria Kioldási karakterisztika független () Schneider Electric IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) RI 2 (állandó beállítás 1 és 100 között) Is beállítás Ib független () s Ib (Schneider Electric) IDMT 0.1-1s Ib (IEC, IEEE) Ib (RI 2 ) Mérôinterfész fôáramkör (I) kiegészítô áramkör (I ) (1) Kioldás 1,2 Is-tôl. 22

16 Védelem Beállítási tartományok Funkciók Beállítások Idôkésleltetés AANSI 49RMS gépek túlterhelésvédelmees 1-es csoport 2-es csoport Negatív sorrendû összetevô beszámítása Idôállandó melegedés T1: mn T1: mn hûlés T2: mn T2: mn Riasztás és kioldás beállítása a névleges hôkapacitás %-a (ES1 és ES2) Kezdeti, eltolási érték a melegedésre vonatkozóan (Es0) % Termikus beállítási csoport váltása fizikai bemenettel 0,25 és 8 Ib között beállítható Is-sel A berendezés legnagyobb hômérséklete C Mérôinterfész fôáramkör (I) kiegészítô áramkör (I ) ANSI 49RMS kábelek túlterhelésvédelme Megengedhetô I Ib T1idôállandó mn ANSI 64REF fékezéssel stabilizáló földzárlati differenciálvédelem Is0 beállítás In (In u 20 A) In (In < 20 A) Mérôinterfész fôáramkör (I, I0) kiegészítô áramkör (I, I 0) ANSI 87T transzformátorok differenciálvédelme Ids beállítás % In1 Százalékalapú Id/It karakterisztika % ANSI 87M gépek differenciálvédelme Ids beállítás In (In u 20 A) In (In < 20 A) ANSI 67 - irányított fáziszárlati túláramvédelem A hálózatra jellemzô szögeltolódás 30, 45, 60 Kioldás késleltetése Emlékezési idô Kioldási karakterisztika független () SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) RI IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C vagy IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) vagy IDMT IAC: I, VI, EI vagy IDMT egyedi Is beállítás In független () pillanatkioldású; 0.05 s s In IDMT 0.1 s s 10 Is mellett Emlékezési idô független (; emlékezési idô) pillanatkioldású; 0.05 s s IDMT (IDMT; törlési idô) 0.5 s - 20 s ANSI 67N / 64NC irányított földzárlatvédelem vetületképzéssel (1-es típus) A hálózatra jellemzô szögeltolódás -45, 0, 15, 30, 45, 60, 90 Is0 beállítás In0 (min. 0,1 A) független () pillanatkioldású; 0.05 s s Vs0 beállítás Unp 2-80 %-a Rögzítési idô T0mem idô 0; 0.05 s s V0mem érvényességi küszöbérték 0; 2-80 % of Unp Mérôinterfész I0 bemenet I 0 bemenet ANSI 67N / 64NC irányított földzárlatvédelem az I0 vektor nagysága alapján (2-es típus) A hálózatra jellemzô szögeltolódás -45, 0, 15, 30, 45, 60, 90 Kioldás késleltetése Emlékezési idô Kioldási karakterisztika független () SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) RI IEC: SIT/A,LTI/B, VIT/B, EIT/C vagy IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) vagy IDMT IAC: I, VI, EI vagy IDMT egyedi Is0 beállítás In0 (min. 0.1 A) független () pillanatkioldású; 0.05 s s In0 (min. 0.1 A) IDMT 0.1 s s 10 Is0 mellett Vs0 beállítás Unp 2-80 %-a Emlékezési idô független (; emlékezési idô) pillanatkioldású; 0.05 s s IDMT (IDMT; törlési idô) 0.5 s - 20 s Mérôinterfész I0 bemenet I 0 bemenet I0Σ fázisáramok-összeg (1) Kioldás 1,2 Is-tôl. 23

17 Védelem Beállítási tartományok Funkciók Beállítások Idôkésleltetés ANSI 32P irányított hatásos teljesítmény-védelem Sn %-a (2) 0.1 s s ANSI 32Q irányított meddô teljesítmény-védelem Sn %-a (2) 0.1 s s ANSI 37P irányított hatásos teljesítménycsökkenés-védelem Sn %-a (2) 0.1 s s ANSI 37 áramcsökkenési védelem Ib 0.05 s s ANSI 48 / 51LR - forgórész megszorulási védelem / túl hosszú indulási idô 0.5 Ib - 5 Ib ST indítási idô 0.5 s s LT és LTS késleltetés 0.05 s s ANSI 66 óránkénti indítások száma Összes indítás 1-60 periódus 1-6 h Egymást követô indítások száma 1-60 T késleltetés leállításakor / indításkor 0-90 mn ANSI 40 gerjesztéskimaradási (impedanciacsökkenés) védelem Xa közös pont 0.02 Vn/Ib Vn/Ib kω 1-es kör: Xb 0.2 Vn/Ib Vn/Ib kω s 2-es kör: Xc 0.6 Vn/Ib - 3 Vn/Ib kω s ANSI 78PS póluscsúszás védelem Egyenlô terület feltétel késleltetése s Teljesítményingadozások legnagyobb 1-30 száma Két lengés közti idô s ANSI 12 fordulatszám-növekedés Ωn %-a s ANSI 14 fordulatszám csökkenés Ωn %-a s ANSI 50V / 51V feszültségfüggô zárlati túláramvédelem Kioldás késleltetése Emlékezési idô Kioldási karakterisztika független () SIT, LTI, VIT, EIT, UIT (1) RI IEC: SIT/A, LTI/B, VIT/B, EIT/C vagy IDMT IEEE: MI (D), VI (E), EI (F) vagy IDMT IAC: I, VI, EI vagy IDMT egyedi Is beállítás In független () pillanatkioldású; 0.05 s s In IDMT 0.1 s s 10 Is mellett Emlékezési idô független (; emlékezési idô) pillanatkioldású; 0.05 s - 20 s IDMT (IDMT; törlési idô) 0.5 s s Mérôinterfész fôáramkör (I) kiegészítô áramkör (I ) ANSI 21B impedanciacsökkenés Zs impedancia Vn/Ib 0.2 s s ANSI 50 / 27 nem szándékos gerjesztés Is beállítás In Vs beállítás Unp %-a T1: 0-10 s T2: 0-10 s ANSI 27TN / 64G2 - harmadik felharmonikus feszültségcsökkenése védelmi funkció Vs beállítás (rögzített) Vnp %-a s K beállítás (illeszkedô) s Pozitív sorrendû feszültségcsökkenés Unp %-a Minimális látszólagos teljesítmény Sb 1-90 % -a (Sb = 3xUnxIb) (1) Kioldás 1,2 Is-tôl. (2) Sn = 3xInxUnp. 24

18 Védelem Beállítási tartományok Funkciók Beállítások Idôésleltetés ANSI 24 fluxusnövekedési védelem (V/Hz) Kioldási karakterisztika független () IDMT, A, B vagy C típus S beállítás pu független () s IDMT s ANSI 27D pozitív sorrendû feszültségcsökkenési védelem Unp %-a s ANSI 27R remanens feszültségcsökkenési védelem Unp %-a s ANSI 27 vonali vagy fázisfeszültség-csökkenési védelmi funkció (L-L) vagy (L-N) Kioldási karakterisztika független () IDMT Beállítási pont Unp %-a s ANSI 59 vonali vagy fázis-túlfeszültségvédelmi funkció (L-L) vagy (L-N) Unp %-a s ANSI 59N - zérus sorrendû feszültségnövekedési védelmi funkció Kioldási karakterisztika független () IDMT Beállítási pont Unp 2-80 %-a független () s Unp 2-10 %-a IDMT s ANSI 47 negatív sorrendû túlfeszültségvédelmi funkció Unp 1-50 %-a s ANSI 81H frekvencianövekedés Hz vagy Hz s ANSI 81L frekvenciacsökkenés Hz vagy Hz s 25

19 Vezérlés és felügyelet A Sepam készülék biztosítja a villamos hálózatok üzemeltetéséhez általánosan szükséges vezérlô és felügyeleti feladatok megoldását: b a jellemzôbb vezérlô és felügyeleti feladatok elôre ismertek, és a leggyakrabban elôforduló alkalmazásokban közvetlenül alkalmazhatók. A készüléket és az általa biztosított funkciókat egyszerûen és gyorsan lehet egy adott alkalmazáshoz illeszteni, csak a szükséges fizikai be- és kimenetek kiosztását és a használni kívánt funkciókat kell paraméterezéssel hozzárendelni az adott alkalmazási felülethez. b a Sepam készülékkel speciális igényeket kielégítô, sajátos vezérlô és felügyeleti feladatokat is megoldhatunk az SFT2841 szoftver támogatásával, ami a következô lehetôségeket biztosítja: v logikai egyenletszerkesztô, egyedi vezérlô és felügyeleti funkciók kialakításához; v egyedi üzenetek készítése a helyi kijelzéshez; v a vezérlômátrix testreszabása a kimeneti relék, LED-ek és üzenetek funkciójának, tartalmának megváltoztatásával. Mûködési elv Minden vezérlô és felügyeleti funkció mûködését három fázisra lehet bontani: b bemeneti adatok gyûjtése: v védelmi funkciók eredményeinek gyûjtése; v az MES120 be- és kimeneti bôvítômodulok fizikai bemeneteirôl érkezô külsô logikai adatok gyûjtése; v a Modbus adatátviteli kapcsolaton keresztül érkezô távvezérlô parancsok (TC) gyûjtése; b a gyûjtött adatok feldolgozása alapján az aktuális vezérlô és felügyeleti döntések létrehozása; b a feldolgozás eredményeinek felhasználása : v kimeneti relék aktiválása, amik indítják a közvetlen beavatkozó szerveket; v a berendezés üzemeltetését támogató információk, üzenetek megjelenítése; - üzenetek helyi megjelenítése az UMI kijelzôn vagy az SFT2841 szoftveren keresztül; - üzenetek távoli megjelenítése a Modbus adatátviteli kapcsolaton keresztül (TS jelzések). DE50276 Logikai bemenetek Vezérlômátrix Logikai kimenetek Védelmi funkciók Elôre meghatározott vezérlô és felügyeleti funkciók: - megszakítók / mágneskapcsolók vezérlése; - jelzések; - stb. Elôre meghatározott üzenetek Egyedileg meghatározott üzenetek Jelzôlámpák Üzenetek Logikai egyenletek PE50018 Fizikai bemenetek és kimenetek A Sepam bemeneteinek és kimeneteinek számát az alkalmazni kívánt vezérlô és felügyeleti funkcióknak megfelelôen kell megválasztani. A alapkészülékének 5 db kimenetét, 1, 2 vagy 3 egyenként 14 db optikai leválasztású bemenettel, és 6 db kimeneti relével ellátott MES120 modul beépítésével lehet bôvíteni. Az adott alkalmazáshoz szükséges MES120 modulok csatlakoztatása után a fizikai be-, kimeneteket össze kell rendelni a logikai funkcióikkal. Az egy bemenethez rendelt adott funkciót az elôre meghatározott funkciók teljes skálájából lehet választani. A fizikai bemenetek logikai értékét funkciójuknak megfelelôen negálni is lehet. Az elôre meghatározott, alapértelmezett be-, kimeneti kiosztás a legtöbb alkalmazásban közvetlenül használható. A Sepam 80-as bôvítômodulokkal felszerelve: max. 3 MES120 modul, 42 bemenet és 23 kimenet. 26

20 Vezérlés és felügyelet Elôre meghatározott funkciók Minden egyes -az alkalmazáshoz megfelelôen választott- Sepam készülék elôre meghatározott vezérlô és védelmi funkciókat biztosít. ANSI 94 / 69 megszakító mágneskapcsoló vezérlése Különféle kioldó- és behúzótekerccsel felszerelt megszakító készülékek vezérlése: b munkaáramú vagy feszültségcsökkenési, szünetáramú kioldású megszakítók; b munkaáramú kioldóegységgel felszerelt reteszelt mágneskapcsolók; b tárolt vezérlôjellel mûködtetett mágneskapcsolók. A funkció a megszakító készülékek zárási és kioldási parancsaira vonatkozó döntéseit a következôk figyelembevételével hozza: b védelmi funkciók parancsai; b a megszakító állapotára vonatkozó adatok; b távvezérlési parancsok; b speciális alkalmazások egyedi vezérlôfunkciói (pl. visszakapcsoló automatika). Ez a funkció, a fentiek alapján az üzemi feltételeknek megfelelôen tiltja a megszakító készülék zárását. Teherledobás - önmûködô újraindítás Villamos hálózatok önmûködô terhelésszabályozása teherledobással, és a hálózatra kapcsolt motorok újraindításával. Teherledobás A kijelölt megszakítók kioldanak és a kapcsolódó motorok leállnak, ha: b az ANSI 27D pozitív sorrendû feszültségcsökkenés-védelmi funkció a hálózati feszültség csökkenését, letörését észleli; b teherledobási parancs érkezik egy fizikai bemenetre. Önmûködô újraindítás A hálózati feszültség csökkenése miatt leválasztott motorok újraindítása, amennyiben: b az ANSI 27D pozitív sorrendû feszültségcsökkenés-védelmi funkció a hálózati feszültség helyreállását észleli; b és ha lépcsôzetes bekapcsoláskésleltetés beállításra került, a motorok egymás után indulnak el. Legerjesztés Szinkrongenerátor gerjesztôkörének megszakítása és a generátor megszakítójának kikapcsolása abban az esetben, ha: b generátor belsôhiba-jelzés keletkezik; b a gerjesztôkör hibáját észleljük; b legerjesztési parancs érkezik egy fizikai bemeneten vagy az adatátviteli kapcsolaton keresztül. Gépcsoport leállítása A meghajtógép leállítása, a megszakító készülék kioldása és a generátor gerjesztôkörének megszakítása abban az esetben, ha: b generátor belsôhiba-jelzés keletkezik; b gépcsoport leállítási parancs érkezik egy fizikai bemeneten, vagy az adatátviteli kapcsolaton keresztül. ANSI 68 logikai szelektivitás A funkció szolgáltatásai: b tökéletes kioldási szelektivitás fáziszárlatok és földzárlatok esetén minden hálózattípuson; b a betápláláshoz legközelebb esô megszakítók gyorsabb kioldása (ez megoldást jelent a hagyományos idôalapú szelektivitás hiányosságaira). Minden egyes Sepam képes: b a blokkoló jel küldésére, ha az irányérzéktelen, vagy irányított fáziszárlat-, vagy földzárlatvédelmi funkciók (ANSI 50 / 51; 50N / 51N; 67 vagy 67N / 67NC) hibát észlelnek; b a blokkoló jel vételére, ami megakadályozza a védelmi kioldást. Tartalékolási mechanizmus biztosítja a védelemi rendszer folyamatos mûködését, amennyiben a blokkolási lánc megszakad. 27

Alállomások védelme. Alkalmazási példák Sepam 80-as sorozat

Alállomások védelme. Alkalmazási példák Sepam 80-as sorozat Alállomások védelme A következô oldalakon bemutatott, a legtipikusabb alkalmazásokat illusztráló példák segítségével egyszerûen lehet a védelmi alkalmazáshoz legmegfelelôbb ú készüléket kiválasztani. Betáplálás

Részletesebben

Merlin Gerin. Katalógus. Védelem, automatika és irányítástechnika Sepam készülékcsalád Sepam 2000 Sepam 1000 + Sepam 100

Merlin Gerin. Katalógus. Védelem, automatika és irányítástechnika Sepam készülékcsalád Sepam 2000 Sepam 1000 + Sepam 100 Merlin Gerin Katalógus 2002 Védelem, automatika és irányítástechnika Sepam készülékcsalád Sepam 2000 Sepam 000 + Sepam 00 Tartalom Sepam koncepciója 2 Digitális csúcstechnológia 2 Fõbb elõnyök 2 Teljes

Részletesebben

DRL konfigurációs leírás

DRL konfigurációs leírás DRL konfigurációs leírás Dokumentum azonosító: PP-13-20513 Budapest, 2014. november DRL_konfig_V2.3 2/28 Verzió Dátum Változtatás Szerkesztő 1.0 2014.06.18. Első verzió Seida, Tóth 1.1 2014.06.25. Apró

Részletesebben

Masterpact NT és NW Kisfeszültségû megszakítók és szakaszolókapcsolók

Masterpact NT és NW Kisfeszültségû megszakítók és szakaszolókapcsolók NT és NW Kisfeszültségû megszakítók és szakaszolókapcsolók Katalógus 2003 E58856 Új fordulat a Nap alatt E58880 A megszakítók a nagy teljesítményû megszakító referenciájaként lettek ismertek a világon.

Részletesebben

Kondenzátorvédelmi funkció feszültségváltós kettős csillagkapcsolású telepre

Kondenzátorvédelmi funkció feszültségváltós kettős csillagkapcsolású telepre Kondenzátorvédelmi funkció feszültségváltós kettős csillagkapcsolású telepre Dokumentum ID: PP-13-20543 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Módosítás Szerkesztette V1.0 2014.03.10. Első kiadás Póka Gyula

Részletesebben

Az EuroProt készülékcsalád

Az EuroProt készülékcsalád EuroProt rendszerismertető Az EuroProt készülékcsalád A Protecta Elektronikai Kft. EuroProt készülékcsaládja azzal a céllal készült, hogy tagjai a villamosenergia rendszer valamennyi védelmi és automatika

Részletesebben

E7-DTSZ konfigurációs leírás

E7-DTSZ konfigurációs leírás Dokumentum azonosító: PP-13-20354 Budapest, 2014.március Verzió információ Verzió Dátum Változtatás Szerkesztő Előzetes 2011.11.24. Petri 2.0 2014.01.22. 2. ábra módosítása: Az E7-DTSZ alap konfiguráció

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék Harmonikus jelenségek. Fázisjavítás Dr. Dán András egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi d á Egyetem Villamos Energetika Tanszék Harmonikus definíció Periódikus időfüggvény Legyen ω 1 az

Részletesebben

EUROTEST 61557 MI 2086

EUROTEST 61557 MI 2086 Kisfeszültségű villamos-berendezések MSZ EN 61557 szerinti komplett biztonsági ellenőrzése. Az alfunkciók és ellenőrzések széles köre egyszerű karbantartást és gyors hibabehatárolást biztosít. A villásdugós

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 760K Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4 5.

Részletesebben

11.12 Menü 12: Küszöbdetektorok, változó-kiválasztók és a fékvezérlés funkciója

11.12 Menü 12: Küszöbdetektorok, változó-kiválasztók és a fékvezérlés funkciója Alap 11.12 Menü 12: Küszöbdetektorok, változó-kiválasztók és a fékvezérlés funkciója 11-14. ábra A Menü 12 logikai vázlata 1-es küszöbdetektor Bármely változtatható 1-es küszöbdetektor küszöbszintje 1-es

Részletesebben

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására ES-891/9/2008. Szakmai ajánlás az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására Budapest, Tartalomjegyzék 1. Célkitűzés... 3 2. Bevezetés... 3 3. Nemzetközi kitekintés...

Részletesebben

Fogyasztásmérők. Fogyasztásmérők

Fogyasztásmérők. Fogyasztásmérők Fogyasztásmérők PB110836 PB108400 iem2000t PB108401 Feladata A digitális fogyasztásmérők nullával vagy anélküli egyfázisú vagy háromfázisú hálózatok hatásos fogyasztásának (rms) mérésére alkalmazhatók

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Bemutatás Csatlakozás gyűjtősínhez Szűrt megszakítás 5 teljesítményszint b N1: olyan általános alkalmazásokhoz javasolt, ahol kis zárlati áramok alakulhatnak ki. b H1: olyan ipari területen alkalmazott

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 39-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...4

Részletesebben

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata

45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata 45. sz. laboratótiumi gyakorlat Elektronikus motorvédelem vizsgálata 1. Elméleti alapok Az erőművekben üzemelő nagyfeszültségű, nagyteljesítményű háromfázisú motorok, valamint a különböző ipari és egyéb

Részletesebben

Egyszerû és hatékony megoldások

Egyszerû és hatékony megoldások Moduláris túlfeszültség-levezetôk Egyszerû és hatékony megoldások A siker egyértelmû! A legtöbbet tesszük a villamosságért. A villámmal kapcsolatos kockázatok A villám a talajjal kondenzátort képezô zivatarfelhôkben

Részletesebben

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A . = 2.4.. = = 2.4 2.4 -es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-0 - 6 A.3..2 Standard teljesítményrelé, dugaszolható és NYÁK-ba szerelhetõ, a legtöbb nemzeti tanúsítvánnyal A választható érintkezõ

Részletesebben

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20542 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.24. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős

Részletesebben

EMM villamos hálózatmérő multiméter segédtápfeszültség nélkül

EMM villamos hálózatmérő multiméter segédtápfeszültség nélkül EMM villamos hálózatmérő multiméter segédtápfeszültség nélkül EMM-R4h EMM-R4h-485 Használati útmutató v0.4 Ez a használati útmutató az eredeti angol nyelvű használati útmutató alapján készült, és csak

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány

Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar. Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. Villamosmérnöki szak. Villamos energetikai szakirány Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Miskolc-Észak 120/20 kv-os alállomásban teljesítménynövekedés

Részletesebben

Visszakapcsoló automatika funkció nagyfeszültségű hálózatra

Visszakapcsoló automatika funkció nagyfeszültségű hálózatra Visszakapcsoló automatika funkció nagyfeszültségű hálózatra Budapest, 2011. február Bevezetés A nagyfeszültségű hálózatra alkalmas visszakapcsoló automatika négy visszakapcsolási ciklust tud megvalósítani.

Részletesebben

Vektorugrás védelmi funkció blokk

Vektorugrás védelmi funkció blokk Vektorugrás védelmi funkció blokk Dokumentum azonosító: PP-13-21101 Budapest, 2015. augusztus A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette Verzió 1.0 07.03.2012. First edition Petri

Részletesebben

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT

AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM AZT AZT 3/0 AUTONÓM ZÁRLATI TARTALÉKVÉDELEM Az AZT 3/0 típusú elektronikus autonóm zárlati tartalékvédelem különleges, ám igen fontos feladatot lát el. Nem lehet kizárni ugyanis olyan rendellenességet, amelynek

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM

KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM DTRV-EP DIGITÁLIS 120 kv/középfeszültségű KOMPLEX TRANSZFORMÁTORVÉDELEM A DTRV-EP típusú digitális 120 kv/középfeszültségű komplex transzformátorvédelem a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. Értékelés: Ha az 1. feladat eredménye

Részletesebben

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége Túróczi József (1954) Okl. Erősáramú Villamos Mérnök Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Tulajdonos Túróczi Péter (1979) GAMF Üzemmérnök Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Ügyvezető

Részletesebben

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató

Varlogic NR6/NR12. teljesítménytényezô szabályozó automatika. Kezelési és üzembe helyezési útmutató Varlogic NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató NR6/NR12 teljesítménytényezô szabályozó automatika Kezelési és üzembe helyezési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER H GA R KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER MÛSZERKÖNYV HAGA AUTOMATIKA Kft 1037 Budapest, Királylaki út 35. T/F 368-2255 368-6002 MOBIL: (20) 931-2700 E-mail: haga@elender.hu 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok - 2012 nyara A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta Újdonságok - 2012 nyara Tartalomjegyzék 72-es sorozat - Feszültségfelügyeleti relék 72.31-es típus - 3-fázisú hálózat felügyelete oldal 1-3 7S sorozat - Relék

Részletesebben

Háromfázisú hálózat.

Háromfázisú hálózat. Háromfázisú hálózat. U végpontok U V W U 1 t R S T T U 3 t 1 X Y Z kezdőpontok A tekercsek, kezdő és végpontjaik jelölése Ha egymással 10 -ot bezáró R-S-T tekercsek között két pólusú állandó mágnest, vagy

Részletesebben

Resi9. Biztonságot teremtünk.

Resi9. Biztonságot teremtünk. Resi9 Biztonságot teremtünk. Moduláris lakossági k A Resi9 készülékek könnyen felismerhetőek az egyedi formatervezésükről Csatlakozókapcsok: félrecsatlakoztatástól védett kengyeles szorítókapcsok tömör

Részletesebben

Beltéri szekrények és moduláris elosztók

Beltéri szekrények és moduláris elosztók eltéri szekrények és moduláris elosztók.3.47.60.68.02.08.50 Áramkörvédelem Életvédelem Kényelmi funkciók Gyűjtősínek Szekrények ecord Plus ( keret 60 ) eltéri szekrények és moduláris elosztók Vezérlés

Részletesebben

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK TRANSZFORMÁTOROK BEKAPCSOLÁSI ÁRAMLÖKÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE Alkalmazási terület A TRIMx-EP készülék feladata a transzformátorok bekapcsolási áramlökésének

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék TRACO Budapest Kft. MŰSZA ISMERTETŐ Motorvédő relék A motorvédő reléket egyfázisú és háromfázisú motorok védelmére fejlesztették ki. Segítségükkel elősegíthető a motorok hatékony és hibátlan működése.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6300B Digitális Gépjármű Diagnosztikai Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 3 4. Műszaki jellemzők... 4

Részletesebben

DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter

DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter DIN-sínre szerelhető EMM villamos hálózatmérő multiméter EMM-D4h EMM-D4h-p-485 Használati útmutató v0.5 Ez a használati útmutató az eredeti angol nyelvű használati útmutató alapján készült, és csak azzal

Részletesebben

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem

Villamos Energetika gyakorlat. Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Villamos Energetika gyakorlat Rácz Árpád Villamosmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Erőművek paraméterei Fajlagos hőfogyasztás A hőerőművek egyik legfontosabb műszaki-gazdasági jellemzője a fajlagos hőfogyasztás

Részletesebben

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia

X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia X. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia Villamos szigetelések vizsgálata, transzformátorok és villamos forgógépek villamos diagnosztikája, megszakítók, védelmi relék tesztelése. alállomási mérések /Földelés

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2012. március 10. MA - 5. óra Verzió: 2.1 Utolsó frissítés: 2012. március 12. 1/47 Tartalom I 1 Elektromos mennyiségek mérése 2 A/D konverterek

Részletesebben

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM A DGSZV-EP típusú digitális galvanikus szakaszvédelem a PROTECTA kft. EuroProt márkanevű készülékcsaládjának tagja. Ez az ismertető a készüléktípus specifikus

Részletesebben

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012 Zelio ime időrelék Katalógus 2012 artalomjegyzék Zelio ime időrelék 1 E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel endelési számok, méretek, bekötési sémák Jellemzők E 11 moduláris relék, relés kimenettel

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

Korszerű Diagnosztikai Módszerek Korszerű Diagnosztikai Módszerek Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fszt. 29. 3. Előadás Rezgésmérés műszerek és módszerek A gépek rezgései A gépek nem merev

Részletesebben

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés Általános tudnivalók A 3G3JV típusú inverter miniatőr frekvencia-átalakító, a felhasználónak lehetısége van választani sok beállítható paraméter közül. A táplálás speciális megoldásának köszönhetıen az

Részletesebben

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás RUN indítás STOP / RESET leállítás/törlés ENTER menü kiválasztás, értékek mentése MODE kijelzett érték kiválasztása, visszalépés A frekvenciaváltó csatlakoztatása:

Részletesebben

Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád

Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád MŰSZAKI ISMERTETŐ Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád A villamos hálózatokban, vezetékrendszerekben minimalizálni kell a meddőenergia szállítást, ennek következtében csökkenteni a veszteségeket és

Részletesebben

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A 72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A Vezetõképes folyadékok szintfelügyelete Pozitív biztonsági logika töltés és ürítés vezérléséhez Beállított szint vagy tartomány figyelhetõ Érzékenység állítható

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Altivar 71 frekvenciaváltók

Altivar 71 frekvenciaváltók Altivar 71 frekvenciaváltók szinkronmotorokhoz és aszinkronmotorokhoz 0,37 (0,5 HP) 45 KW (60 HP) / 200 240 V 0,75 (1 HP) 75 KW (100 HP) / 380 480 V 1,5 (2 HP) 90 KW (100 HP) / 500 690 V Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Új termék Kapcsolóüzemű tápegység S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok) Megbízható és egyszerűen kezelhető Világszerte használható tápegység Mostoha körülmények közt is ellenálló Egyszerű és gyors

Részletesebben

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató DTR-HE-ver. 3.4 (12.2012) A vezérlőszekrény az IEC/EN 60439-1 + AC Standard Kisfeszültségű elosztók és vezérlőberendezések szabvány követelményeinek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AKKUMULÁTORTÖLTŐ

TARTALOMJEGYZÉK AKKUMULÁTORTÖLTŐ TARTALOMJEGYZÉK AKKUMULÁTORTÖLTŐ Accugard Bike Accugard Car Accucharger 12-10 Accucharger 12-20 Accucharger 12/24-20 Accucharger 24-10 Accucharger Pro 35A Accumate 612 Akkumulátortöltö Accu Pro Töltökészülék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 63A Digitális Rezgésmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti ellenőrzés... 2 3. Funkciók... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 2 5. LCD Képernyő... 3 6. Műszaki jellemzők...

Részletesebben

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot

Részletesebben

KW1M sorozat. Egyszerű és kis méretű fogyasztásmérő vezérlőtáblákhoz. KW1 M Eco-POWER METER

KW1M sorozat. Egyszerű és kis méretű fogyasztásmérő vezérlőtáblákhoz. KW1 M Eco-POWER METER WM sorozat co-powr MTR gyszerű és kis méretű fogyasztásmérő vezérlőtáblákhoz WM-H co-powr MTR SD memóriakártyás típus W M co-powr MTR standard típus -év jótállás 00. panasonic-electric-works.net/ac Panasonic

Részletesebben

Altivar 61 fordulatszám-szabályozók

Altivar 61 fordulatszám-szabályozók Altivar 61 fordulatszám-szabályozók szinkronmotorokhoz és aszinkronmotorokhoz 0,37 (0.5 HP) 45 kw (60 HP)/200 240 V 0,75 (1 HP) 75 kw (100 HP)/380 480 V 2,2 (3 HP) 90 kw (100 HP)/500 690 V Felhasználói

Részletesebben

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók

GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók GPT 9800 sorozatú nagyfeszültségű szigetelésvizsgálók Főbb jellemzők 200 VA AC vizsgáló teljesítmény 240X64 mm-es jég kék pont mátrix LCD Kézi/Auto üzemmód Funkció gombok a gyors választáshoz Nagy intenzitású

Részletesebben

VIBROCONTROL 4000. Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e

VIBROCONTROL 4000. Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e VIBROCONTROL 4000 Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért C1344e Az állandó állapotfigyelés optimális gépvédelmet nyújt Növeli gépeik és berendezéseik kihasználtságát Megelőzi a gép

Részletesebben

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás 6-1 (par. 0. 1 = 7) TARTALOM 6.. 6-1 6.1 Általános bevezetı.. 6-2 6.2 Vezérlı I/O. 6-2 6.3 Vezérlıjel-logika.. 6-3 6.4 Alapparaméterek, 1. csoport. 6-4 6.4.1 Paramétertáblázat, 1. csoport 6-4 6.4.2 Az

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Használati útmutató 1. Biztonságra vonatkozó információk Annak érdekében, hogy elkerülje az áramütést, valamint egyéb sérülést, illetve a mérőműszer vagy berendezés

Részletesebben

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 Fontos biztonsági utasítás Olvassa el a készülék telepítése előtt! Személyi biztonság Az UPS saját áramforrással rendelkezik (akkumulátor). Következésképpen

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

EMM-u3 VA multifunkciós volt/ampermérő Használati útmutató v2.2

EMM-u3 VA multifunkciós volt/ampermérő Használati útmutató v2.2 EMM-u3 VA multifunkciós volt/ampermérő Használati útmutató v2.2 Bevezetés Az EMM-...VA villamos hálózatmérő család tagjaival a villamos elosztóhálózat legfontosabb paraméterének mérése lehetséges. 3 db

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHMulti 18s digitális multiméterekhez Használati utasítás RISHMulti 18s digitális multiméterekhez 1 A készülék részei: ( 1 ) Folyadékkristály kijelző ( 2 ) Ki / Be kapcsoló gomb ( 3 ) Data Hold és Min/Max adattárolás választó gomb ( 4 ) Automata

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

71-es sorozat - Villamos felügyeleti relék 10 A

71-es sorozat - Villamos felügyeleti relék 10 A Különbözõ funkciójú felügyeleti és mérõrelék 71.11.8.23.1 71.11.8.23.11 Feszültségfelügyelet Pozitív biztonsági logika, a felügyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkezõ nyit A jelalaktól független

Részletesebben

Kezelési útmutató. VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony. Komplett fázisjavító berendezésekhez MSZ EN 61921

Kezelési útmutató. VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony. Komplett fázisjavító berendezésekhez MSZ EN 61921 Kezelési útmutató VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony Komplett fázisjaító berendezésekhez Tipizált berendezés: MSZ EN 61439-1&2 MSZ EN 61921 Magyar mérnökökkel fejleszte a piaci igényeknek

Részletesebben

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A

40-es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A -es sorozat - Miniatûr print-/ dugaszolható relék 8-10 - 16 A - AC, DC, 500 mw érzékeny DC tekercs vagy bistabil egytekercses változat - Biztonsági leválasztás a VDE 0160 / EN 50178 és VDE 0700 / EN 60335

Részletesebben

MULTICAL 6M2. Adatlap

MULTICAL 6M2. Adatlap Adatlap MULTICAL 6M2 Kevert hőhordozó közeghez tervezve Adatnaplózás Infó kód naplózás Adat visszanyerés tápellátási hiba esetén Mérés fagypont alatti hőmérsékleten Konfigurálható a hőhordozó közeg típusa

Részletesebben

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ

City 11 ANALÓG VEZÉRLŐ EGYSÉG LENGŐ KAPUKHOZ V2 S.p.A. Corso Principi di Piemonte, 65/67 12035 RACCONIGI (CN) ITALY Telefon: +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050 info@v2home.com - www.v2home.com IL n. 353 Kiadás dátuma 2011/06/20 City 11 ANALÓG

Részletesebben

Beép. szélesség. Rendelési kód 2 TE 46004 46004-TNC 46004-TNS 46004-TT 46054 46054-TNC 46054-TNS 46054-TT 46070-TNC 46070-TNS 46070-TT 6 TE 8 TE 8 TE

Beép. szélesség. Rendelési kód 2 TE 46004 46004-TNC 46004-TNS 46004-TT 46054 46054-TNC 46054-TNS 46054-TT 46070-TNC 46070-TNS 46070-TT 6 TE 8 TE 8 TE ÁRAMELLÁTÁS Termékáttekintõ Kombivédelem B/C/D; 1/2/3 típus Típus Kivitel Beép. szélesség Rendelési kód Méretezési fesz. Uc Iimp (10/350) Levezetõképesség Maradékfesz. Ures Köv. áram kioltóképesség Max.

Részletesebben

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések A mérőműszer megfelel az IEC61010 szabványban előírt, a mérés biztonságára vonatkozó összes követelménynek: szennyeződési fokozat: 2, túlfeszültségi kategória:

Részletesebben

REF 5023 Verzió 0. TENStem dental. Transzkután 2 csatornás idegstimulátor. Használati útmutató

REF 5023 Verzió 0. TENStem dental. Transzkután 2 csatornás idegstimulátor. Használati útmutató REF 5023 Verzió 0 TENStem dental Transzkután 2 csatornás idegstimulátor Használati útmutató Tartalomjegyzék Rövid útmutató a rágóizomzat TENS-terápiájához (P1)... 3 Indikációk... 4 TENStem dental kezelôelemei...

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 522 04 1000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: Modulon

Részletesebben

SL7000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

SL7000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő SL7000 Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő Kereskedelmi és ipari fogyasztásmérők Az SL7000 ipari és kereskedelmi fogyasztásmérők a mérési alkalmazások széles körét teszik lehetővé a kis ipari

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.10. Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.10. Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) B.1.10. Fejezet Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények kiadás A dokumentum megnevezése kiadva visszavonva

Részletesebben

41-43 34-39 32-33 26-31 21-25 10-20 2-9

41-43 34-39 32-33 26-31 21-25 10-20 2-9 41-43 34-39 32-33 26-31 21-25 10-20 2-9 Túlfeszültség-levezetők Kismegszakítók Áram-védőkapcsolók Sorolható készülékek Kapcsolóórák Hosszabbítók, elosztóeszközök Elosztódobozok OLVASSA BE A KÓDOT! Nézze

Részletesebben

PR402EN.doc. PR402 v1.0 Egyajtós beléptetõ rendszer FIRMWARE VERZIÓ 117.0. Telepítési útmutató

PR402EN.doc. PR402 v1.0 Egyajtós beléptetõ rendszer FIRMWARE VERZIÓ 117.0. Telepítési útmutató PR402 v1.0 Egyajtós beléptetõ rendszer FIRMWARE VERZIÓ 117.0 Telepítési útmutató 1 Általános leírás A PR402 vezérlõ beléptetõ és munkaidõ-nyilvántartó rendszerek számára készült. Beállítható mindkét funkció

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

JME-52F. Oltásvezérlő modul. DSC Hungária Kft. JELLEMZŐK:

JME-52F. Oltásvezérlő modul. DSC Hungária Kft. JELLEMZŐK: JME-52F Oltásvezérlő modul JELLEMZŐK: Programozható késleltetés (30, 60, 90, 150 másodperc) ÉS, VAGY üzemmód Vezérelhető, programozható kimenet 3 bemenet: tiltás, indítás, nyomáskapcsoló felügyelet Hiba,

Részletesebben

DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: CSATLAKOZÁSI PONTOK:

DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: CSATLAKOZÁSI PONTOK: DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: 1. A vezérlő egység gáz üzemű és elektromos kazánokhoz, villamos fűtőkészülékekhez,

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar

GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő. Használati utasítás Magyar GC1C / GC2C Zár, kapu és sorompó vezérlő Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély!

Részletesebben

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS párhuzamos redundáns rendszer Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. A rendszer ismertetése... 5 2.1. Általános

Részletesebben

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság 1 VLT Micro Drive Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság IP 20-as mechanikai védettség A hűtőventilátor közvetlenül nem szellőzteti át az elektronikát Minőségi kondenzátorok Működés

Részletesebben

RAPTOR - primer áramnyomató rendszer

RAPTOR - primer áramnyomató rendszer Sokfunkciós készülék A RAPTOR egy fejlett vizsgálórendszer, melyet pontosan azoknak a primer oldali vizsgálatoknak az elvégzésére fejlesztettek ki, melyek az alállomások üzembehelyezése és karbantartása

Részletesebben

a NAT-1-1349/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1349/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1349/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (1125 Budapest, Diós árok 3.) akkreditált mûszaki területe Elektrofiziológiás

Részletesebben

Hidromat szivattyúvédő kapcsoló.

Hidromat szivattyúvédő kapcsoló. 1 Hidromat motorvédő kapcsoló háromfázisú szivattyúk működtetésére használható. Tartalmazza az erőátvitel és az elektronikus motorvédelem eszközeit. Olyan mértékben elő van készítve a telepítésre, hogy

Részletesebben

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48 ZELIO IME időrelék Katalógus 2005 E11, E48 artalom Zelio ime idõrelék E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel eferenciaszámok, méretek, bekötési sémák...2. és 3. oldal Karakterisztikák...4. és 5. oldal

Részletesebben

ASTI. Kismegszakítók és áram-védő eszközök ASTI. Kismegszakítók. Áram-védőkapcsolók. Áramvédő kismegszakítók. Motorvédő megszakítók.

ASTI. Kismegszakítók és áram-védő eszközök ASTI. Kismegszakítók. Áram-védőkapcsolók. Áramvédő kismegszakítók. Motorvédő megszakítók. ASTI ASTI Kismegszakítók Áram-védőkapcsolók Áramvédő kismegszakítók Motorvédő megszakítók Műszaki adatok 12 22 25 32 190 Kismegszakítók és áram-védő eszközök Az erő felügyeletet igényel 11 Kismegszakítók

Részletesebben

TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK

TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK KATALÓgUS TERHELÉSKAPCSOLÓK ÉS IPARI MÁgNESKAPCSOLÓK A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁgSZINTŰ SZAKÉRTŐJE Általános áttekintő a leválasztó kapcsolókról 2. oldal Leválasztó kapcsoló

Részletesebben

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél 71- - Villamos felu gyeleti relék 10 A 71- Ku lönböző funkciójú felu gyeleti és mérőrelék Feszu ltségfelu gyelet Pozitív biztonsági logika, a felu gyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkező nyit

Részletesebben

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva

UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva UPS Műszaki Adatlap S-5300X 30 40 kva Statron AG Industrie Nord CH-5506 Maegenwil http//www.statron.com Rev. Description Date Issued Checked Approved Page / of 0 Emission 09-05-11 M.Huser M.Eigenmann M.Dreier

Részletesebben

J1000 Frekvenciaváltó sorozat

J1000 Frekvenciaváltó sorozat J1000 Frekvenciaváltó sorozat Az alapvetı inverter V/F motorvezérlés Nagy nyomaték már 3 Hz frekvencián (150%) Kettıs besorolás: o normál üzem 120% / 1 perc túlterhelés o nehéz üzem 150% / 1 perc túlterhelés

Részletesebben