FDP LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW"

Átírás

1 FDP oldal, összesen: 10 - FDP LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\ ]HWUH$]D rész, amely a jelzéseket mutatja szürke alapú, és az a funkció- MDKRJ\MHOH]]HD]yQiNUyOpVpU]pNHO NU OpUNH] VV]HVMHlzést, a központ és a rendszer állapotát. A világos alapú rész a ELOOHQW\ ]HWWHU OHWHDKROHOLQGtWKDWMDD]XWasításait. 1. Általánosság $ )' W ]MHO] N ]SRQWRW HJ\ PLNURSURFHVV]RU YH]pUOL HJ\ W ]MHO] KXUNRW WXG HOOHQ UL]QL DPHO\ FtPH]KHW LQWHOOLJHQV pu]pnho MHOHLW NpSHV IHOGROJR]QL $ KXUNRQ OpY pu]pnho N YLUWXiOLV ]yqiud RV]WKDWyN ~J\ KRJ\ D] pu]pnho NHWWHOMHVHQUHQdszertelenül is csoportosíthatjuk. Az azonosítás automatikusan történik meg, egymás utáni mó- GRQDYRQDOEDQ$]pU]pNHO WtSXViWLVPHJQHYH]LDPHO\I VW K pu]pnho YDJ\ Np]L MHODGy OHKHW $] pohvtwpv HO WWHJ\ hardware RESET után) a központ az önkonfigurálás állapotá- ED OpS HOYpJ]L D YRQDO pv D] pu]pnho N HOOHQ U]pVpW D] HOV vonalra csoportosítva azokat. Nyílt vagy rövidre zárt vonal HVHWpQ KD D] HJ\HWOHQ SRQWRQ YDQ D] pu]pnho N V]DEiO\RVDQ P N GQHN $ N ]SRQW MHO]L D NpUGpVHV pu]pnho V]iPiW pv D zónát, ahol a hiba található. Szükség esetén élesítheti vagy NLNDSFVROKDWMD D]yQiW YDJ\ DNiU HJ\HWOHQ pu]pnho W +D HJ\ QRUPiOpU]pNHO iwopsuldv]wiveddnnrunlyiowmddqqdnd]yqá- QDNDULDV]WiViWDPLKH]WDUWR]LNpVDN ]SRQWHO ULDV]WiViWLV +D XJ\DQDEEDQ D]yQiEDQ NHWW YDJ\ W EE pu]pnho LV ULDV]W akkor a rendszer RIASZTÁSI ÁLLAPOTBA kerül. Ha a ULDV]WiVMHO]pVNp]LW ]MHO] W OpUNH]LNDNNRUDUHQGV]HUD]Rnnal riaszt. A központ egy kioltásra szolgáló kimenettel is rendelkezik. A NLROWiV YH]pUOpVH HJ\ YDJ\ W EE ]yqiq LV YpJH]WHWKHW $ Ni- ROWiV YH]pUHOKHW GLUHNW YDJ\ NpVOHOWHWHWW PyGRQ $ GLUHNW módnál a kioltás elindítása manuálisan történik a ELOOHQW\ ]HWU OYDJ\SHGLJHJ\Np]LW ]MHO] KDV]QiODWiYDO$] XWDVtWiVW D N ]SRQW HJ\ IL[ PiVRGSHUFHV LG XWiQ NH]GL végrehajtani. A késleltetett módú indítás esetén a központ PDJDLQGtWMDHODXWRPDWLNXVDQDNLROWiVWHJ\HO UHSURJUDPRz- KDWy NLYiUiVL LG OHWHOWH XWiQ DPL WyO PiVRGSHUFLJ állítható. $ NpVOHOWHWHWW PyGQiO OHKHW VpJ YDQ HJ\ IHO OYL]VJiODWL LG beprogramozására is ( másodperc), amely alatt manuiolvdqlvholqgtwkdwydnlrowivhj\np]lw ]MHO] KDV]QiODWiYDOD PSLG OHWHOWHXWiQ$N ]SRQWHVHPpQ\PHPRUL]iOiViUD képes, amelyek lehetnek riasztások és zavarok. A riasztások és zavarok azonnali megszüntetéséhez a leállítási és a RESET gombokat használhatjuk. A leállítási gomb megszünteti az psshq PHJOpY ]DYDURNDW pv ULDV]WiVRNDW pv NLLNWDWMD D] pu]pnho NHW$NLLNWDWRWWpU]pNHO NQHPRNR]QDNW EEULDV]WiVW vagy zavart. Zavar esetén zónákat is ki lehet iktatni. A RESET megszünteti azokat a riasztásokat vagy zavarokat, amelyek QHP D NLLNWDWRWW pu]pnho NU O punh]whn +D D ULDV]WiV YDJ\ zavar továbbra is fennáll, azt újból jelzi. Az eseményeket a memóriában is rögzíti. Ha a rendszer nem éles, a RESET gomb használata törli a kiiktatásokat, és visszaállítja az JELZÉSEK 1. ZÓNÁK 2. e5=e.(/. 3. KÖZPONT ÁLLAPOTÁNAK KIJELZÉSE 4. %,//(17< =(7 5. RENDSZER ÁLLAPOTÁNAK KIJELZÉSE / 3. oldal 1. ábra a frontpanel. Minden a gyári számokra részletesen / 2.1. ZÓNÁRA VONATKOZÓ KIJELZÉ- SEK 1. Ez a LED jelzi, hogy kiválasztotta a zóna HOOHQ U]pVpWYDJ\KRJ\DNLMHO]pVHNHWHJ\]yQDYiOWiV teszi szükségessé. 2. DISPLAY, ami mutatja a kérdéses zóna számát. 3. ZÓNA RIASZTÁS LED.$',63/$<HQIHOW Q zóna riaszt. 4. 1<Ë/7921$/$7-(/= /(' A DISPLAY-en IHOW Q ]yqiqq\towyrqdoydq,o\hqnrumho]ld] pu]pnho V]iPiWLV 5. 5g9,'5(=È57921$/$7-(/= /(' A ',63/$<HQIHOW Q ]yqiqu YLGUH]iUWYRQDOYDQ Kijel]LD]pU]pNHO NV]iPiWLV 6. ÉLES LED. Azt jelzi, hogy a megjelenített zóna éles. 7. KIOLTÁS LED. A megjelenített zónának engedélye van a kioltás elindítására e5=e.(/.5(921$7.2=ï-(l- ZÉSEK 8. (] D /(' D]W MHO]L KRJ\ NLYiODV]WRWWD D] pu]pnho HOOHQ U]pVpWYDJ\KRJ\PHJYiOWR]RWWD',63/$<HQ DNLMHO]HWWpU]pNHO 9. A ',63/$<HQNLMHO]LD]pU]pNHO WtSXViWpVV]iPiW (]HQDNLMHO] QPiVDOIDQXPHULNXVNLMHO]pVHNLVYDnnak.

2 FDP oldal, összesen: e5=e.(/ 5,$6=7È6 /(' $ NLMHO] Q PHJMHOHQ pu]pnho Uiaszt. 11. e5=e.(/ =$9$5.,-(/=e6 $ NLMHO] Q PHJMHOHQ pu]pnho ]DYDUiOODSRWiEDQYDQ 12. e5=e.(/.$5%$17$57è6$ A kijelzett pu]pnho EHQ YDOyV]tQ OHJ SRU YDQ V] NVpJHV D NDrbantartás elvégzése. 13. NORMÁL LED. 1RUPiO P N GpV D NLMHO]HWW pu]pnho Q 14. ÉLES LED.$NLMHO]HWWpU]pNHO DNWtY 2.3. A KÖZPONT ÁLLAPOTÁNAK KI- JELZÉSE 15. ÉLES LED. $ N ]SRQW D YRQDODN pv pu]pnho N Ya- ODPHQQ\LHOOHQ U]pVpWHOYpgzi g'.,2/7È6/(' Azt jelzi, hogy a kiol- WiV HOOHQ U]pVH pv HOLQGtWiVD OHJDOiEE HJ\ pohv]yqiq megtörtént. 17. AUTOTEST LED. A központ elindított egy automatikus tesztet, vagy az önkonfiguráció állapotába OpSHWW $] XWyEEL D] pohv ioodsrw IHOYpWHOH HO WW HJ\ hardware RESET után történik. 18. HÁLÓZAT LED.$I WiSIHOYpWHOD9RVKiOózatról történik. 19. AKKUMULÁTOR LED.$I WiSIHOYpWHODNNXPulátorról történik (hálózat hiánya esetén). Ha az ak- NXPXOiWRUOHPHU O EHQYDQD/('YLOORJ 2.4. RENDSZER ÁLLAPOTÁNAK KIJEL- ZÉSE 20. (/ 5,$6=7È6 /(' $ UHQGV]HU HO ULDV]WiV iooa- SRWiEDQYDQDNLMHO] QDMHO] ]yqdv]ipdoitszik. 21. RIASZTÁS LED.$N ]SRQWULDV]W$NLMHO] QDUi- DV]WypU]pNHO pvd]yqdv]ipdoiwv]ln 22. ZAVAR LED.$UHQGV]HU]DYDUWMHOH]$NLMHO] QD] pu]pnho pvd]yqdv]ipdoiwv]ln 23. KIOLTÁS LED. A kioltás elindítását jelzi. 24. DIREKT MÓD LED. Azt jelzi, hogy riasztás esetén DULDV]WiVWRNR]y]yQDHOLQGtWMDDNLROWiVHOOHQ U]pVpW PDJDDNLROWiVN ]YHWOHQ OHJ\pU]pNHO YHOD]yQiQ YDJ\DELOOHQW\ ]HWHQNHUHV]W OLndítható. 25. KÉSLELTETETT MÓD LED. Rendszerriasztás esetén a zóna, amely a riasztást okozta, elindítja a ki- ROWiV HOOHQ U]pVpW PDMG D N ]SRQW DXWRPDWLNXVDQ Hl- LQGtWMD D NLROWiVW D] HO UH EHSURJUDPR]RWW YiUDNR]iVL LG OHWHOWHXWiQ 2.5. %,//(17< =( (1'6=(5e/(6Ë7.8/&6 Éles vagy nem pohv D YRQDO pv D] pu]pnho N HOOHQ U]pVH 1pKiQ\ ELOOHQW\ PHJYiOWR]WDWMD D IXQNFLyMiW D N ]SRQW éles/nem éles állapota szerint ,)7%,//(17< +DH]WDELOOHQW\ WPiVJRm- ERNNDOHJ\ WWOHQ\RPMDDIHOV UpV]EHQMHO OWIXQNFiyNDWKtYMDHO 28. NO SHIFT LED. Ez a LED akkor ég, ha a SHIFT JRPERWQHPQ\RPWDOHDELOOHQW\ ND]DOVyIXQNFLó- VRUV]HULQWP N GQHN 29. SHIFT LED. Akkor ég, ha lenyomja a SHIFT gombot. 30. ELHALLGATTATÁS / RESET GOMB. Az el- KDOOJDWWDWiVL IXQNFLy DNNRU P N GLN KD D UHQGV]HU

3 FDP oldal, összesen: 10 - pohv+dd5(6(7ixqnflywdndumdkdv]qioqlho EED SHIFT gombot kell lenyomnia. 31. TESZT/KÉSLELTETÉS GOMB. A megjelenítés GOMB. Megjelenítés vagy konfiguráció alatt egy- J\HO Q YHOL D ]yqd YDJ\ pu]pnho V]iPiW eohv iooapotban megjeleníti a rögzített eseményeket. funkciónak két jelentése van. Ha a rendszer nem éles NLMHO]L D]yQiN pv pu]pnho N ioodsrwiw +D D UHQGV]HU pohv ULDV]WiV HVHWpQ HJ\ pohv NLROWiVVDO UHQGHONH] zónán, lenyomásával elindítja a késleltetést a felülbírálathoz. Ha a teszt funkciót akarja használni, HO EEOHNHOOQ\RPQLD6+,)7JRPERW 32. KIVÁLASZTÁS/KIOLTÁS GOMB. A kiválasztás IXQNFLy D] HOOHQ U]pVW D]yQiUyO D] pu]pnho NUH NDpcsolja és fordítva. A kioltás funkció éles központnál P N GLN pv ULDV]WiV HVHWpQ LQGXO +D OHQ\RPMD D SHIFT, majd a KIOLTÁS gombot, azonnal elindítja a kioltást. 33. ÉLES / NEM ÉLES. Ezek a funkciók PHJMHOHQtW GQHN D NRQILJXUiFLyQiO pv HJ\HV ]yqin pu]pnho NNLpVEHLNWDWiViQiOMiWV]anak szerepet. 35. GOMB. Konfigurálás vagy megjelenítés alatt egy- J\HOFV NNHQWLD]yQDYDJ\pU]pNHO VRUV]iPiWeOHV állapotban megjeleníti a rögzített eseményeket. Ha ezt a gombot a SHIFT-tel együtt nyomja le, konfiguráció funkciót indít el. 3. Telepítés és csatlakoztatások Ahhoz, hogy megkönnyítsük a központ telepítését, le lehet YHQQLD] YHJDMWyWLVDPLEHQU J]tWYHYDQHJ\HOOHQ U] Sa- QHO 1\LVVD NL D N ]SRQWRW pv YHJ\H OH HO V] U D]W D] DMWyW DPLEHQDU J]tWHWWHOOHQ U] SDQHOYDQDFVXNOySRQWNiUW\iLUD nyomva), majd az üvegajtót is vegye le. Rögzítse az DNNXPOiWRUWDUWyW HOYH]HWYH HO V] U D KiWVy UpV] YH]HWpNHLW Legalább 50cm kábelt hagyjon pluszban a csatlakoztatáshoz. Helyezze vissza az üveges ajtót, majd azt, amiben a panel van. 9pJH]]HHOHO V] UDJ\RUVP N GpVEHKHO\H]pVKH]V] NVpJHV

4 FDP oldal, összesen: 10 - FVDWODNR]WDWiVRNDW HJ\ HJ\V]HU WHOHStWpVVHO $ NRPSOHWWHEE MHOOHP] N HOpUpVpKH] YDJ\ WHOMHVHEE FVDWODNR]WDWiVRNKR] YL]VJiOMDPHJDWHFKQLNDLMHOOHP] NHWOiVGiEUD V tápfeszültség. A tápegységet földelt hálózathoz kell csatlakoztatni. Ha ez a feltétel nem lenne meg, akkor tegye meg a N YHWNH] NHW 1. Vegye le a tápegység burkolatát elfordítva az A és a B csavarokat ( lásd 2.ábra ) 2. +HO\H]]H iw D Q\HUJHW DPL EHO O WDOiOKDWy D] HOV KHO\]HWE ODPiVRGLNKHO\]HWEH 3. Helyezze vissza a burkolatot. 4. Bizonyosodjék meg, hogy a hálózati fázis az F, a semleges az N sorkapcson legyen. Vizsgálja meg egy Ii]LVNHUHV YHO D WiSHJ\VpJ EXUNRODWiW $ OiPSiFVNának nem szabad égnie Akkumulátor: $WiSHJ\VpJ%$79MHO VRUNDSFVDLUDFVDWODNR]WDVVRQ 2 db 12 V-os akkumulátort. Hagyjon egy akkumulátor VRUNDSFVRW V]DEDGRQ(O V] U D KiOy]DWL WiSHOOiWiVW PDMG az akkumulátort csatlakoztassa be, azért, hogy elkerülje a szikrázást a kapcsolás pillanatában. Ügyeljen rá, nehogy felcserélje a polaritást eu]pnho NYRQDOD Két pár vezeték érkezik a központba, amelyek közül az HJ\LN D] HOV pu]pnho W O PHQHWL D PiVLN D] XWROVyWyO (jöveti) érkezik. Ha felcserélné a vezetékpárokat, akkor az pu]pnho NVRUV]iPR]iVDHOOHQWpWHVOHV]$SRODULWiVIHOFVerélése nem okoz hibát sem a központban, sem az pu]pnho NEHQ Lásd eredeti 6. oldal /2.ábra/ 1. Csavarja ki a csavart 2. Csuklós pántok v kábel 4. Földhöz kötéshez nyereg 5. 7iSHJ\VpJEXUNRODWiWU J]tW FVDYDURN 6. Kábel beviteli furat 7. Akkumulátorok 8. YNiEHODV]LUpQDYDJ\DOiPSDP N GWHWpVpKH] 9. Elektronikus nyák 10. Hardware törlés nyereg 11. Konnektor különleges funkciókra 12. 9LVV]DWpU pu]pnho NYRQDOD 13..LPHQ pu]pnho NYRQDOD 14. Nyák tápellátó kábel 15. Tartódoboz rögzítésére szolgáló furatok 3.4. Riasztás kimenet: $ULDV]WiVLNLPHQHWNpWUHOpE OiOO$]egyik NO, NC, C. A másik kimenetei normál állapotban tápellátott és normál állapotban nem az. Ha riasztás 24V-tal indítható, akkor közvetlenül a normál állapotban nem tápellátott ki- PHQHWUHN WKHW 4. A rendszer élesítése Az elektromos csatlakoztatások elvégzése után a központ IHV] OWVpJDOiKHO\H]KHW (O V] UYpJH]]HHODKiOy]DWLFVDWOakoztatást, és utána az akkumulátor kapcsát, így elkerülve a szikrázást a kapcsolás pillanatában. A központ automatikus WHV]WHW pv HJ\ QNRQILJXUiOiVL IRO\DPDWRW LQGtW $ NLMHO] Q D N YHWNH] OiWV]LN FDP V 1 (software változat) TEST HOYpJ]L D 5$0 WHV]WMpW HOOHQ U]L D /('HNHW D NLMHO] NHWpVD] PPHUW BATT PHJOpY WiSIHV] OWVpJHWMHO]L9 CONF (önkonfigurálás) Az önkonfigurálás alatt a központ elvégzi a vonalak és pu]pnho NHOOHQ U]pVpWpVPHJV]iPR]]DD]pU]pNHO NHWIRO\a- PDWRVDQKDODGYDDYRQDORQPLQGHWD]HOV ]yqiudfvrsruwrvttva és megjelenítve egyenként az állapotukat. Rövidre zárt YDJ\ Q\tOW YRQDO HVHWpQ QHP WXGQL SRQWRVDQ D MHOHQ OpY pu]pnho N V]iPiW D N ]SRQW H]HNHW D NLPHQHWL YRQDORQ PHg- WDOiOW pu]pnho NHW D] HOV D EHPHQHWL YRQDORQ PHJWDOiOW pu]pnho NHWDPiVRGLN]yQiUDFVRSRUWRVtWMDËJ\SRQWRVDQPHJ tudja állapítani, hogy a zavar a vonal mely részén található. A konfiguráció automatikusan megáll. Miután a problémát megoldotta, elég a RESET gombot lenyomnia az újbóli próbához. $ N ]SRQW QHP pohvtwkhw KD D] QNRQILJXUiOiV DODWW ]DYDUW WDOiO +D HEEHQ D Ii]LVEDQ W EE pu]pnho Q WDOiOW ]DYDUW YDJ\ ULDV]WiVW DNNRU QHP pohvtwl D] pu]pnho NHW +D QHP ORNDOL]ilható hardware hibát talált, akkor jelzi a hiba típusát a N YHWNH] MHOHN YDODPHO\LNpYHO ( ( YDJ\ (.HUHVVH NL az ERRORI (hibák) részt részletes magyarázat érdekében, KRJ\ PHO\LN NLMHO]pV PLW MHOHQW +D D WHOHSpOHVtW NXOFV $77,92 pohv ioodsrwedq YDQ D N ]SRQW NpUL D] pohvtwpve O YDOyNLYpWHOWPpJPLHO WWNLOpSQHD] QNRQILJurálásból. DIS (A UHQGV]HUpOHVtWpVE ONLYpWHOH (EEHQ D] ioodsrwedq D N ]SRQW NpV] D P N GpVUH,O\HQ Nö- U OPpQ\HN N ] WW D SDQHORQ D N YHWNH] /('HNQHN NHOO égniük: NO SHIFT /28/, RETE vagy BATTERIA /18 vagy 19/ és a MODO DIRETTO /24/ kijelzéseknek. A központ SDUDPpWHUHLDN YHWNH] NOHVznek: 0LQGHQpU]pNHO D]HOV ]yqiudfvrsruwrvtwyd 0LQGHQpU]pNHO QRUPiOiOODSRWEDQpOHV $]HOV ]yqdpohv Közvetlen mód PiVRGSHUFHVNLROWiVLLG (OLVPHUpVLIHO OEtUiODWLLG PiVRGSHUF +DD]pOHVtW NXOFVRWATTIVO helyzetbe fordítja, a központ HOYpJ]LDYRQDODNpVD]pU]pNHO NHOOHQ U]pVpW 5. 1HPpOHVN ]SRQWWyONpUKHW IXQNFLyN 1HP pohv N ]SRQWWyO D ELOOHQW\ ]HWWHO NpUKHW N D] V]LQW RESET, TESZT, MEGJELENÍTÉS és KONFIGURÁCIÓ funkciók szint RESET A RESET funkció kéréséhez lenyomva kell tartania a SHIFT gombot és megnyomni a RESET gombot. Ez a funkció YLVV]DiOOtWMD YDODPHQQ\L ]yqd pv pu]pnho HUHGHWL ioodsrwiw amelyek zavar vagy riasztás miatt ki lettek iktatva. Az pu]pnho N ioodsrwd QRUPiO OHV] $] pohvtwpve O NLYHWW ]yqin QHP OHV]QHN pohvhn P N GpVL ioodsrwxn QRUPiO OHV] $ Pemorizált eseményeket kitörli Teszt A funkció elindításához lenyomva kell tartani a SHIFT gombot és közben lenyomni a TEST gombot. Ilyenkor elvégzi D 5$0 D KDUGZDUH D /('HN D NLMHO] pv D ] PPHU HOOHQ U]pVpW.LMHO]L D WiSIHV] OWVpJHW 1HP HOOHQ U]L D YRQa-

5 FDP oldal, összesen: 10 - ODN pv NLMHO] N ioodsrwiw +LED HVHWpQ KRJ\ YLVV]DiOOtWKDVVD D rendszer jó állapotát, a központ kijelzi a talált hiba típusát és OHiOO0LXWiQHOKiUtWRWWDDKLEiWDP N GpV~MUDNH]GpVpKH]HO kell végeznie egy HARDWARE RESET-et. Ezzel elveszti a konfigurációt Kijelzés Ha lenyomja a VISUALIZ gombot, elvégezteti a kijelzési IXQNFLyW (EEHQ D IXQNFLyEDQ OiWKDWMD D] pu]pnho N pv ]yqin ioodsrwiwloohwyhd]wd]ioodsrwrwdpho\ehqd]pohvtwpve OYDOy NLYpWHOHO WWYROWDNpVPLHO WWpOHVtWHWWHYDJ\NLNDSFVROWDYROQD D] HJ\HV pu]pnho NHW YDJ\ ]yqindw.lmho]l D YRQDO HOV pu]pnho MpW pv D]W D ]yqiw DPHO\ H]W WDUWDOPD]]D 0HJMHJ\]HQG KRJ\ D] pu]pnho UpV] /('MH YLOiJtW (] D]W MHOHQWL KRJ\ D] HOOHQ U] ELOOHQW\ N $77,9$ DISATTIVA, +, -) ráálltak a szenzorra. Az +, vagy a - lenyo- PiViYDOPHJMHOHQtWKHW HND]yQDW EELpU]pNHO L$]$77,9$ pv ',6$77,9$ JRPERNNDO pohvtwkhwl YDJ\ D] pohvtwpve O NLYHKHWLD]pSSHQPHJMHOHQtWHWWV]iP~pU]pNHO W 0iV ]yqin pu]pnho LQHN PHJMHOHQtWpVpKH] D SELEZ gomb megnyomásával belép abba a részbe, ahol kiválaszthatja a PHJMHOHQtWHQLNtYiQWpU]pNHO WYDJ\]yQiW/('0RVWD gombokkal választhatja ki a zónát és élesítheti, vagy pohvtwpve O NLYHKHWL D PHJMHOHQtWHWW ]yqiw 9DODKiQ\V]RU Oenyomja a SELEZ JRPERW FVHUpO GLN D ]yqdv]hq]ru NLYálasztás. A kijelzés funkcióból való kilépéshez elég bármikor lenyomnia a VISUALIZ gombot Konfiguráció A központ konfigurációja öt részre oszlik: 1. eu]pnho NFVRSRUWosítása más zónákra 2..LROWiVLLG 3. )HO OEtUiODWLLG 4. Kioltás elindítása 5. Kioltás módjának kiválasztása A konfiguráció funkciót úgy választhatja ki, hogy a SHIFT JRPERW OHQ\RPYD WDUWYD OHQ\RPYD D JRPERW $ N YHWNH] jelenik meg: CONF - KONFIGURÁCIÓ (]W N YHWL D] HOV pu]pnho pv D] D ]yqd DPHO\LNKH] D] pu]pnho WDUWR]LN$]pU]pNHO NN O QE ] ]yqinudfvrsruwo- VtWiViKR]HO V] UYiODVV]DNLD]iWYLQQLNtYiQWpU]pNHO WD gombokkal. A SELEZ gombbal lépjen be a kiválasztási részbe és válassza ki a cserélni kívánt zónát a +/- gombokkal. Lépjen EHDV]HQ]RUNLYiODV]WiVEDpVYiODVV]DNLDV] NVpJHVpU]pNHO W és ismételje a parancsokat. Az ATTIVA és DISATTIVA JRPERNNDO pohvtwkhwl YDJ\ NLYHKHWL D] pohvtwpve O D PHJMHOe- QtWHWW]yQiWYDJ\pU]pNHO W+DFVRSRUWRVtWRWWDD]pU]pNHO NHW visszatér a konfiguráció elejére. Nyomja le a SHIFT és a - JRPERW$N YHWNH] MHOHQLNPHJ 763.,2/7È6,,' (]WN YHWLD]LG PiVRGSHUFHNEHQ$]LG PHJYiOWR]WDWiViKR] Q\RPMDPHJDJRPERNDW$]LG PiVRGSHUFHQNpQW W O LJ WHUMHGKHW +D HOYpJH]WH DNNRU YLVV]DWpU D NRQILJu- UiFLyN YHWNH] OpSpVpUHOHQ\RPYDD6+,)7pVDJRPERNDW $N YHWNH] MHOHQLNPHJ 7,63)(/h/%Ë5È/$7,,' (]W N YHWL D] LG PHJDGiVD PiVRGSHUFHNEHQ $] LG D gombokkal 10 másodpercenként másodpercig terjed- KHW(]W D] LG W RO\ PyGRQ NHOO NDONXOiOQL KRJ\ D NH]HO QHN HOHJHQG LGHMH OHJ\HQ D OHJWiYRODEEL pu]pnhopvl SRQW HOOHQ U]pVpUHLVpVDYLVV]DWpUpVUHKRJ\OHiOOtWVDD]DXWRPDWi- NXV NLROWiV HOOHQ U]pVpW YDNULDV]WiV HVHWpQ +D H]W HOYpJH]WH DNNRU D N YHWNH] OpSpVNpQW Q\RPMD PHJ HJ\LGHM OHJ D SHIFT és a - gombot. Ekkor megjelenik az 1. zóna és ennek ioodsrwd(]hqdsrqwrqpohvtwkhwlydj\nlyhkhwld]pohvtwpve O D]DGRWW]yQDNLROWiVHOOHQ U] IXQNFLyMiW$]yQDV]iPiWD gombokkal változtathatja. Ha legalább egy zóna rendelkezik éles kioltással, a központ kijelzi az éles állapotot (16. LED). +DHOYpJH]WHN YHWNH] OpSpVNpQWQ\RPMDPHJHJ\LGHM OHJD 6+,)7pVDJRPERW$NpSHUQ\ QD]pSSHQDNWXiOLVPyGR]DW jelenik meg. DIR DIREKT, KÖZVETLEN MÓD, VAGY RIT KÉSLELTETETT MÓD 'LUHNW PyG HVHWpQ KD D ULDV]WiV HJ\ NLROWiVVDO UHQGHONH] ]yqiuyo M Q D NLROWiVL XWDVtWiVW PDQXiOLVDQ D ELOOHQW\ ]HWU O NHOO OHDGQL YDJ\ Np]L W ]MHO] YHO $ NpVOHOWHWHWW PyGQiO D központ automatikusan elindítja a kioltást a konfigurációban PHJKDWiUR]RWWLG OHWHOWHXWiQ 6. eohvuhqgv]huqponpukhw IXQNFLyN eohv UHQGV]HU HVHWpQ D ELOOHQW\ ]HWWHO D N YHWNH] IXQNFLyN NpUKHW N HOKDOOJDWWDWiV V]LQW 5(6(7 PHJMHOHQtWpV YDJ\ felülbírálat, teszt, eseménymemória megjelenítése és kioltás HOOHQ U]pVHOLQGtWiVD 6.1. Elhallgattatás $]HOKDOOJDWWDWiVIXQNFLyOHKHW VpJHWDGHJ\]DYDUYDJ\WpYHV ULDV]WiV HOOHQ U]pVpUH +D HJ\ ]yqiq ]DYDUMHO]pV punh]ln D TACITAZ gomb lenyomásával félreállítja, elhallgattatja azt, pvdn ]SRQWIRO\WDWMDDP N GpVWDNiUU YLGUH]iUWYDJ\Q\tOW YRQDO HVHWpQ LV (J\ pu]pnho ]DYDUD HVHWpQ D]W NLNDSFVROMD (POpNH]WHWpV NpSSHQ H] D IXQNFLy HOV VRUEDQ D ]DYDU HOOHQ U]pVpW V]ROJiOMD WHKiW D NRUUHNW P N GpV pughnpehq YDODPLQW KRJ\ D W~O KRVV]~ EORNNROiVL pv ]DYDU LG NHW HONe- U OMHD]DYDURNDWDOHKHW OHJU YLGHEELG QEHO OHONHOOKiUítani. Ahhoz, hogy a vonalhoz hozzáférjen elég a kulccsal KDWiVWDODQtWDQLDN ]SRQWRW+DHJ\pU]pNHO ULDV]WiVWMHOH]pV ez a riasztás a valóságban nem létezne, akkor központ a TACITAZ gomb lenyomásával a riasztást figyelmen kívül KDJ\MDpVD]pU]pNHO WNLNDpcsolja V]LQW 5(6(7 A RESET funkció kéréséhez lenyomva kell tartani a SHIFT gombot és lenyomni a RESET gombot. (]DIXQNFLyOHKHW Yp teszi, hogy a kapott riasztás vagy zavarjelzés valóságosságát HOOHQ UL]]H =DYDU YDJ\ ULDV]WiV HVHWpQ D 5(6(7 JRPERW PHJQ\RPYD D MHO]pVHN W UO GQHN +D D ULDV]WiV YDJ\ D]DYDU továbbra is fenn áll, akkor az újból jelentkezik. Ilyenkor szükséges visszaigazolni, hogy a riasztás vagy zavar valódi, HOOHQNH] HVHWEHQ HOYpJ]L D] HVHPpQ\ HOKDOOJDWWDWiViW (] D IXQNFLyQHPV] QWHWLPHJD]HO ]HWHVHQEHYLWWNL]iUiVRNDWpV QHP NDSFVROMD YLVV]D D] pohvtwpve O NLYHWW pu]pnho NHW $] eseménymemóriát kiüríti Felülbírálat (ISPEZIONE) A megjelenítés éles központnál, mint egy riasztás felülbírálata jelenik meg. Rendszerriasztás esetén, ha az egy kioltással UHQGHONH] ]yqiuyo punh]hww GLUHNW PyGQiO D N ]SRQW QHP indítja el automatikusan a kioltást. Ha kívánja, beprogramoz- KDWHJ\IHO OEtUiODWLLG WDPHO\NpSHVDXWRPDWLNXVDQHOLQGtWani a kioltást, ha nem tudna visszatérni a központhoz. Lenyomva a VISUALIZJRPERWHOLQGtWMDDIHO OEtUiODWLLG V]iPOiOá- ViW $ NH]HO QHN OHKHW VpJH YDQ HOYpJH]QL D IHO J\HOHWHW pv

6 FDP oldal, összesen: 10 - visszatérni a központhoz, ha téves riasztás esetén szükségessé YiOQDDNLROWiV9DOyGLW ]HVHWpQHJ\Np]LMHODGyYDOYDJ\Np]L W ]MHO] YHO PiVRGSHUFHV NLYiUiVL LG XWiQ HOLQGtWMD D NLRl- WiVWKDDKDV]QiOWW ]MHO] DULDV]Wy]yQiQYDQ+DDW ]Vú- O\RVViJDPLDWWQHPOHQQHOHKHW VpJVHPDNp]LMHODGyYDOVHP a központhoz való visszatéréssel az oltást elindítani, akkor azt D IHO OEtUiODWL LG OHWHOWH XWiQ DXWRPDWLNXVDQ HOLQGtWMD D N z- SRQW+DDUHQGV]HUNpVOHOWHWHWWPyGRQP N GLNDNNRUDN z- SRQWHOLQGtWMDDNLROWiVNpVOHOWHWpVLLG W$VISUALIZ gombot OHQ\RPYDUHQGHONH]pVpUHiOODIHO OEtUiODWLLG 6.4. TESZT A teszt üzemmódot a SHIFT és a TEST gombok együttes lenyomásával indíthatja el. Elvégzi a RAN, a hardware, a /('HN D NLMHO] pv D ] PPHU HOOHQ U]pVpW pv PHJMHOHQtWL D WiSIHV] OWVpJHW $ WHV]W DODWW D YRQDODN HOOHQ U]pVH IHOI g- JHV]WHWW1HPYpJ]LHOVHPDYRQDOVHPD]pU]pNHO NWHV]WMpW +LEDHVHWpQPHJV]DNtWKDWMDDUHQGV]HUP N GpVpW$N ]SRQW kijelzi a hiba típusát és leáll. A probléma megoldása utáni újraindításhoz el kell végezni egy hardware RESET-et. Ezzel a központ elveszti a konfigurációját Eseménymemória $ELOOHQW\ NNHOPHJMHOHQtWKHW NDU J]tWHWWHVHPpQ\HN$ JRPE OHQ\RPiViYDO PHJMHOHQtWL D] HOV U J]tWpVW DPHO\ megfelel az utolsó rögzített eseménynek. Az események rög- ]twpvh LG UHQGEHQ YLVV]DIHOp KDODG WHKiW D] XWROVy U J]tWHWW HVHPpQ\ OHV] D] HOV NpQW PHJWHNLQWKHW pv D] DGGLJL HOV visszalép a második helyre, a második pedig a harmadikra, és így tovább. A memória maximum 63 esemény tárolására al- NDOPDV $] U J]tWHWW HVHPpQ\HN D]RQRVDN D] pu]pnho N pv vonalak állapotváltozásaival. A rögzített események végét a ),1( IHOLUDW MHO]L pv YLVV]DWpU DEED D] ioodsrwed DKRO D]HO WW volt, hogy a memóriakijelzést kérte volna Kioltás elindítása (]]HODELOOHQW\ YHOD]RQQDOHOLQGtWKDWMDDNLROWiVWKDDULDVztás egy olyan zónáról érkezett, amely kioltással rendelkezik, akár direkt, akár késleltetett módon. 7. Kijelzések A központ automatikusan ad fény- és hangjelzéseket. Ezeket a MHO]pVHNHW RNR]KDWMiN D YRQDODN pu]pnho N MHO]pVHL YDODPLQW az operatív feltételek változásai LMHO]pVHNQRUPiOP N GpVEHQ 1RUPiO P N GpVEHQ QRUPiO UHQGV]HUQpO D] HO ODSRQ PXWDWMD D]pOHVN ]SRQWDP N GpVUHHQJHGpO\H]HWWNLROWiVKDDNRnfigurációnál élesítette) kijelzéseit, a hálózatot, vagy akkumulátort, a közvetlen vagy késleltetett módot és a NO SHIFT LED-et Vonal állapotának kijelzései A vonalak állapotának változása miatt kapott jelzés lehet szakadt (APERTURA), vagy rövidre záródott (CORTO) vonal MHO]pVH(EEHQD]HVHWEHQNLMHO]LD]yQiWpVD]pU]pNHO WDPHO\ után lokalizálta a hibát. Az állapotváltozásból adódó jelzéseket DNH]HO D]HOV /('HQLVPHUKHWLIHO+DDKLEDDN ]SRQWpV D] HOV pu]pnho N ] WW YDQ DNNRU D NLMHO]HWW pu]pnho V]iP D $ N ]SRQW NLMHO]L D UHQGV]HUEHQ PHJOpY ]DYDUW LV pv H]]HOHJ\LGHM OHJKDQJMHO]pVWLVDG(]HNHWDNLMHO]pVHNHWHVeményként memorizálja $]pu]pnho NiOODSRWiQDNNLMHO]pVH $] pu]pnho N Q ioodsrwyiowr]iv PLDWW KiURP IDMWD NLMHO]pV OHKHWVpJHV DPHO\HN D N YHWNH] N $//$50( ULDV]WiV ANOMALIA (zavar), vagy MANUTENZIONE (karbantartás) szükségessége. Az állapotváltozás felismerését a 8-as számú /(' MHOHQtWL PHJ.LMHO]L D PHJYiOWR]RWW ioodsrw~ pu]pnho számát és zónáját. Zavar vagy karbantartás szükségessége esetén a központ rendszerzavart is jelez és hangjelzést ad. 5LDV]WiVHVHWpQNLMHO]LDULDV]WiVEDQOHY ]yqiwpvkdfvdnhj\ pu]pnho U OpUNH]HWWULDV]WiVDN ]SRQWRQHO ULDV]WiVWMHOH]pV KDQJMHO]pVW DG +D XJ\DQD]RQ D]yQiQ HJ\ PiVRGLN pu]pnho LV ULDV]WiVW DG NLDOV]LN D] HO ULDV]WiV MHO]pV pv PHJMHOHQLN D ULDV]WiVWMHO] /('(]HNHWDNLMHO]pVHNHWDN ]SRQW PHPRUi- ]iomd $PLNRU D UHQGV]HU HO ULDV]WiVEyO ULDV]WiVED OpS pv D NLROWiVHOOHQ U]pVHpOHVYROWD]RQD]yQiQDNNRUPHJMHOHQLND T SP kijelzés és a késleltetés teljes ideje másodpercekben. 0LQGHQ PiVRGSHUFEHQ PHJMHOHQLN D PDUDGpN LG $] LG letelte után megjelenik az SP kijelzés és bekapcsol a kioltás relé Egyéb kijelzések Egyéb kijelzés lehet a hálózatról akkumulátorra való átlépés, a lemerült akkumulátor, vagy hibaüzenet a 18 vagy 19 központ állapot LED-eken. Ezeket az eseményeket a központ nem jegyzi meg. Ha a tápfeszültség 22 V alá kerül, az lemerült akkumulátor, vagy hálózati hiba, ilyenkor a központ automatikusan kilép az éles állapotból és szaggatott hangjelzést ad..ldov]ln D] e/(6.g= (/= /(' a NO 6+,)7/('pVFVDNDKiOy]DWRWYDJ\DNNXPXOiWRUWMHO] LED villog. A központ addig marad ebben az állapotban, amíg a feszültség legalább 24 V-ra nem változik. Ilyenkor automa- WLNXVDQ ~MUDpOHVHGLN pv IHOYHV]L D QRUPiO P N GpVL ioodsrwrw Ez a tény nem rögzül eseményként. A vonal "letapogatása" alatt egy hardware hiba vagy egy nem lokalizálható hiba ese- WpQOiWV]yGQLIRJDKLEDV]iPDGHHO WWHHJ\(EHW ioo 8. Hibák 9DQQDNRO\DQ]DYDUOHKHW VpJHNDPLNHWDN ]SRQWQHPNpSHV HOOHQ UL]QL pv ORNDOL]iOQL KRJ\ D KLEiV WHU OHW L]ROiOiViYDO EL]WRVtWKDVVD D IRO\DPDWRV P N GpVW(]HNEHQ D ULWND HVHWHkben a hiba a központ leállását okozhatja, és a hiba megjelenik DNpSHUQ\ Q 8.1. E1: Hardware hibák A központ egy bizonyos periódusban elvégez egy hardware tesztet. Ez a teszt megvizsgálja a RAM területét, amelyben a PLNURSURFHVV]RU U J]tWL YDODPHQQ\L YRQDO pv pu]pnho SDUamétereit, valamint a ROM területét, ahol a mikroprocesszor iowdo N YHWHQG XWDVtWiVRN YDQQDN PHPRUL]iOYD +D H]HN D területek hibát vagy zavart mutatnak, veszélybe kerül a köz- SRQWMyP N GpVH(PLDWWDN ]SRQWOHiOOpVDP N GpV~MUakezdéséhez egy HARDWARE RESET-re van szüksége. Eközben a központ szaggatott hangjelzést ad és villog az ANOMALIA IMPIANTO (rendszer zavar) felirat LED-je, a W EEL NLMHO] QHP YLOiJtW(QQHN D 5(6(7QHN D] HOYpJ]pVé- KH]V] NVpJHVKRJ\D]HOOHQ U] SDQHOQ\iNMiQDNIHOV UpV]pQ található jumpert rövidre zárja legalább egy másodpercre (lásd 2. ábra). Miután a jumpert eltávolította, a központ az $8727(6=7 pv D] QNRQILJXUiOiV ioodsrwied OpS $] HO ] konfigurációt elveszíti.

7 FDP oldal, összesen: E2: rendszer-zavar Önkonfigurálási fázisbandn ]SRQWPHJYL]VJiOMDD]HOPHQ pv D YLVV]DWpU YRQDODW LV )RO\DPDWRVDQ PHJV]iPR]]D D PHJWDOiOWpU]pNHO NHW$]pU]pNHO NV]iPiQDNXJ\DQDQQ\LQDN NHOOOHQQLHDNpWYRQDORQ+DN O QE ] DNNRUD] QNRQILJurálás leáll. A központ szaggatott hangjelzést ad és az ANOMALIA IMPIANTO (rendszer zavar) felirat LED-je világít (23) és RESET-et kér. Ez a hiba eredhet egy zavar ioodsrwiedqohy pu]pnho W OYDJ\HJ\KLEiVFVDWODNR]WDWiVEyO Ha elhárította a hibát, nyomja meg a RESET gombot, hogy újra kezdje az önkonfigurálást. A központ készít egy konfigu- UiFLyV WiEOiW DPHO\EHQ PHJMHO OL D] pu]pnho N VV]HV GDUDbszámát és azok típusát. Éles rendszernél a központ a vonalak valamennyi leolvasásá- QiO HOOHQ U]L KRJ\ D PHJWDOiOW pu]pnho N V]iPD D]RQRVH D NRQILJXUiOW V]iPPDO +D W EE YDJ\ NHYHVHEE pu]pnho W WDOiO akkor hibajelzést ad a központ és a leolvasás leáll, szaggatott hangjelzést ad és az ANOMALIA IMPIANTO (rendszer zavar) felirat LED-je világít (23). Ahol rosszul kivett vagy EHWROGRWWpU]pNHO WDOiOKDWyRWWDN ]SRQWQHPWXGMDPHJKDWá- UR]QL D SRQWRV KHO\HW (POpNH]WHWQpP DUUD KRJ\ pu]pnho N kivétele vagy betoldása a vonalba csak egy HARDWARE RESET-tel aktualizálódik, mert ilyenkor a központnak újra kell konfigurálnia magát, el kell készítenie az új táblázatot. Ha nem volt beavatkozás a vonalon, akkor próbálja újra elvégezni D YRQDO HOOHQ U]pVpW 9HJ\H NL D UHQGV]HUW D] pohv ioodsrweyo végezzen el egy RESET-et, majd élesítsen újra. Várjon lega- OiEEHJ\SHUFHWKRJ\PHJLVPpWO GLNHDKLEDMHO]pV+DDKLED ~MUDPHJMHOHQLNHOKiUtWiViQDNPyGMDDN YHWNH] 1. Vegye ki a központot az éles állapotból. 2. 9HJ\HQOHHJ\pU]pNHO WDPHO\W EEpNHYpVEpDYRQDO közepén van, és amelynek ismeri a számát. 3. Végezzen el egy tesztet. 4. Élesítse újra a rendszert. 5. Várja meg a nyílt vonal kijelzését, és annak az pu]pnho QHNDV]iPiWDPHO\LNQHPYiODV]RO 6. Igazolja vissza, hogy a memóriában egy vagy több pu]pnho YDQ]DYDUiOODSRWiEDQ 7. +DFVDNHJ\pU]pNHO WMHOH]D]D]WMHOHQWLKRJ\YDQHJ\ pu]pnho DNLPHQ YRQDORQDPLQHPHJ\H]LNDEHPHQ vonallal, vagy fordítva. 8. +DNpWpU]pNHO MHOH]]DYDUWDV]iPRNHJ\LNpQHNDNLYHWW pu]pnho V]iPiQDNNHOOOHQQLHpVHJ\HO WWHYDJ\XWiQD OpY QHN 9. +DDPiVLNHO WWHOpY D]D]WMHOHQWLKRJ\D]DYDUD]HOV pvdnlyhwwpu]pnho N ]WWDOiOKató. 10. Ha a másik szám utána következik, akkor a zavar a kivett pu]pnho pvd]xwrovypu]pnho N ]WWDOiOKDWyYDJ\PDJD DNLYHWWpU]pNHO tj\ypjh]]hqhohj\suóbát!) 11. Vegye ki a rendszert az éles állapotból, tegye vissza az pu]pnho WDKHO\pUHpVYHJ\HQNLHJ\PiVLNDWDPHO\D megtalált szakasz felénél van és ismeri a számát. 12. Térjen vissza a 3. ponthoz és ismételje meg addig, amíg PHJQHPWDOiOMDDKLEiVpU]pNHO W+DPHJWDOiOWDDNNRU azt úgy jelzi, hogy csak egyetlen zavart jelez, és az a szám megegye]lndnlyhwwpu]pnho V]iPiYDO 13. &VHUpOMHNLD]pU]pNHO WpVYpJH]]HHODUHQGV]HUWHV]tjét (pu]pnho WtSXV~]DYDU Ezt a hibát csak az önkonfigurálás állapotában jelzi. Amikor a N ]SRQW OHROYDVVD D] pu]pnho NHW D] pu]pnho WtSXViQDN HJy- IRUPiQDN NHOO OHQQLH PLQG D] HOPHQ PLQG D YLVV]DWpU Yo- QDORQ+DH]HOWpU DNNRUD] QNRQILJXUiOiVOHiOO6]DJJDWRWW hangjelzést ad és kigyullad az ANOMALIA IMPIANTO (rendszer zavar) LED (23), és a rendszer egy RESET-et kér. (]DKLEDHUHGKHWHJ\URVV]pU]pNHO W OYDJ\D]pU]pNHO NQpO elkövetett csatlakoztatási hibából. Ha a hibát elhárította, nyomja le a RESET-et, hogy újra elkezdje az önkonfigurálást. 9. Kimenetek 9.1. Rendszer riasztó kimenetek A központ két RIASZTÓ KIMENETI RELÉT tartalmaz. Az egyik relé NO, NC és C kontaktusokat tartalmaz. A másik relé egy 27,6V-os tápfeszültség kimenet, ami normál állapotban lehet tápellátott, vagy nem. Ennek a kimenetnek a földje az akku és a hálózati táp negatív pontja. (Riasztó zónák kimene- WHLQHN I OGMH ]DYDU HO ULDV]WiV (] DUUD V]ROJiO KRJ\ HONe- U OM ND]DYDUiVNH]GHWpWD]DNNXQiOYDJ\D]pU]pNHO NYRQalainál, a szirénánál vagy más, a tápegységhez kapcsolódó N OV HJ\VpJQpO1HPV]DEDGHJ\ WWNDSFVROQLH]HNHWDWHUPinálokat. A riasztó kimenet 5 másodperces késleltetéssel indul attól a pillanattól számítva, hogy a mikroprocesszor kiadta az XWDVtWiVW(]WDNpVOHOWHWpVWDPLNURSURFHVV]RUQHPHOOHQ U]LpV a téves riasztást okozó MHO]pVHNNLV] UpVpUHV]Rlgál Zóna riasztó kimenetek ULDV]Wy NLPHQHWL OHKHW VpJ YDQ PLQGHQ ]yqiq HJ\ RSHQ kollektoros kimenettel. Egy zóna riasztása esetén a kollektor zár (alacsony ellenállás) a közös föl felé. Vigyázzon arra, hogy a központ általános földje el legyen különítve az akkumulátor vagy a hálózati tápegység negatív pontjától. Ne kösse HJ\ WW NHW (]HN D NLPHQHWHN,2 másodperces késéssel indulnak a mikroprocesszor által kiadott parancs után (O ULDV]WiVpV]DYDUNLPHQHW (]HNHW D NLPHQHWHNHW D UHQGV]HU ioodsrwdlw NLMHO] /('HN MHO]LN HO ULDV]WiVQiO pv ]DYDUQiO 0LQGHQ IHOWpWHO mellett a LED-ek égnek, a kimenetek elindulnak lezárva a kollektort (alacsony ellenállás) a közös föld felé. Figyeljen arra, hogy a központ közös pontja el legyen választva a háló- ]DWLWiSYDJ\D]DNNXQHJDWtYSRQWMiWyO1HN VVHHJ\ WW NHW Ezek a kimenetek a mikroprocesszor által kiadott utasítás után 5 másodperccel indulnak Kioltás kimenet A központnak van egy kioltás reléje is, amely NO, NC és C kontaktusokkal rendelkezik. A kioltási kimenet 5 másodperccel a mikroprocesszor által kiadott parancs után indul. Ezt a NpVOHOWHWpVWDPLNURSURFHVV]RUQHPHOOHQ U]LpVDKDPLVjelzé- VHNNLV] UpVpUHV]ROJiO 9.5. Adatkimenet $] DGDWNLPHQHW OHKHW VpJHW DG DUUD KRJ\ D N ]SRQWKR] Q\RPWDWyW YDJ\ VRURV SRUWRQ LOOHV]NHG V]iPtWyJpSHW FVDWOakoztasson Parancs és ismételt üzenet áramlás 1. kijelzés Fdp v1 software változat Test egyenként felgyulladnak a LED-ek Batt 27V tápfeszültség - hálózat /RETE/ vagy akku LED

8 FDP oldal, összesen: 10 - Conf Dis önkonfigurálás - AUTOTEST LED ég megtalált pu]pnho N IRO\DPDWRV NLMHO]pVH]yQD ]yqd]dydu esetén megjelenik a 2. zóna is, és kigyullad a SHIFT LED. Ha lenyomja a RESET gombot, visszatér az 1. ponthoz. Ha a rendszer nem éles, a második ponthoz tér vissza. csak akkor, ha a kulcs IMPIANTO ATTIVO (éles UHQGV]HUiOODSRWEDQYDQpOHVtWpVE OYDOyNLYételhez Nem éles rendszernél ejqhn D N YHWNH] /('HN 02'2 ',5(772 (közvetlen mód) NO SHIFT RETE (hálózat) vagy BATTERIA (akkumulátor) Alacsony tápfeszültség esetén (hálózat vagy akkumulátor) csak a RETE vagy BATTERIA felirat LEDje ég. A konfiguráció befejeztével a lehetséges LED kijel- ]pvhn D N YHWNH] N 02'2 5,7$5'$72 NpVOHltetett mód) SPEGNIMENTO ATTIVO (éles kioltás) VISUALIZ gomb zona =yqdioodsrwpu]pnho pvwtsxvdpu]pnho ioodsrwd pj /('HN 6(/(=,21( 6(1625( V]HQ]RU Niválasztás) NO SHIFT RETE (hálózat) vagy BATTERIA (akku) MODO DIRETTO (közvetlen mód) vagy MODO RITARDATO (késleltetett mód) lehetséges: SPEGNIMENTO ATTIVO (éles kioltás) VISUALIZ visszatér a 2. pontra SELEZ ]yqdpu]pnho NLYiODV]WiVD ATTIVA élesíti a kiválasztott zóqiwpu]pnho W + eggyel növeli a zóqdpu]pnho V]iPiW - HJJ\HOFV NNHQWLD]yQDpU]pNHO V]ámát SHIFT/DISATT NLJ\~MWMDD6+,)7/('HWNLYHV]LpOHVE OD kiválasztott zóqiwpu]pnho W SHIFT/RESET kigyújtja a RESET LED-et RST 1V]LQW 5(6(7YLVV]DWpUDSRQWUD SHIFT/TEST feloltja a SHIFT LEDet TEST teszt LED-ek BATT 27V tápfeszültség - hálózat, vagy akkumulátor LED viszszatér a 2. Pontra SHIFT/- feloltja a SHIFT LEDet CONF D N ]SRQW NRQILJXUiOiV DODWW YDQ pu]pnho N pv ]yqin konfigurálása # zóna állapot #001 + WLSXVpU]pNHO ioodsrwd pj /('HNpU]pNHO kiválasztás NO SHIFT SELEZ pu]pnho YDJ\]yQDNLYiODV]WiVEHiOOtWása ATTIVApOHVDNLYiODV]WRWW]yQDYDJ\pU]pNHO + HJJ\HOPHJHPHOLD]pU]pNHO YDJ\]yQDV]iPiW - eggyelfv NNHQWLD]pU]pNHO YDJ\]yQDV]iPiW SHIFT/DISATT felgyújtja a SHIFT LEDet pohvtwpve O NLYe- V]LDYiODV]WRWW]yQiWYDJ\pU]pNHO W SHIFT/- felgyújtja a SHIFT LEDet T SP NLROWiVLLG NRQILJXUiFLy 030 gyári konfiguráció mp-ben + 10 mp-cel megemeli a beállíwrwwlg W - 10 mp-cel csökkenti a beállíwrwwlg W SHIFT/- feloltja a SHIFT LEDet T ISP IHO OEtUiODWLLG EHiOOtWiVD 060 gyári konfiguráció mp-ben + 10 mp-cel megemeli a beállíwrwwlg W - 10 mp-cel csökkenti a beállíwrwwlg W SHIFT/- SP feloltja a SHIFT LED-et kioltás zónára aktiválása # zóna állapota #001 + WLSXVpU]pNHO ioodsrwd pj /('6(/(=,21(6(1625( ATTIVA a kioltás a megjelenített zónán éles égnek a SPEGNIMENTO zóna állapot LED-ek és a SPEGNIMENTO ATTIVO LED + eggyel megemeli a zóna számát - eggyel csökkenti a zóna számát SHIFT/DISATT feloltja a SHIFT LED-et DIR közvetlen mód vagy késleltetett mód konfigurálása + rit/dir változtatja a közvetlen/késleltetett módot SHIFT/- ég a SHIFT LED vége a konfigurációnak, visszatér a 2. Ponthoz IMPIANTO ATTIVO a 3. pontra lép 9.7. Éles rendszer 3. ej D] e/(6.g= (/= /(' SLOODnatnyilag nem ég a NO SHIFT LED riasztás, zavar vagy más állapotváltozás esetén automatikus kijelzés TACITAZ riasztás, zavar nyugtázása T AC visszatér a 3. pontra Visualiz FVDNNLROWiVVDOUHQGHONH] ULDV]WiVHVHWpQ t ISP NLROWiVLLG PiVRGSHUFEHQ 060 visszatér a 3. Pontra mindegyik 10 mp-ben megjele- QtWLDIHQQPDUDGyLG W + megjeleníti a memóriát r01 eggyel továbblép a memóriamegjelenítésben # zóna zóna állapota pu]pnho tipus pu]pnho ioodsrwd központ állapota memória vége... visszatér a 3. pontra Shift / reset feloltja a shift LEDet rst törli a 2. Szintet visszatér a 3. pontra Shift / Test feloltja a shift LEDet test teszt LEDek batt tápfeszültség - hálózat /rete/ vagy akkumulátor /batteria/ 27V visszatér a 3. pontra Shift / Spegn SP feloltja a shift LEDet kioltás élesítése a rendszer állapotánál kigyullad a kioltás /spegnimento/ LED visszatér a 3. pontra HFKQLNDLMHOOHP] N A központot egy CMOS MC E2 mikroprocesszor HOOHQ U]L $ SURJUDP HJ\.E\WHRV QHP SiUROJy 520 memóriában van rögzítve. A konfigurációs adatok és táblázatok egy 2 Kbyte-os RAM memóriára íródnak. 3. ábra Központ sorkapcsai és csatlakoztatások 1. Elektromos szelep tápellátó bemenet 2. Kioltás elektromos szelep 3..LROWiVWMHO] V]LUpQDYDJ\OiPSD 4. Riasztásjelzés tápbemenet 5. Riasztásjelzés sziréna vagy lámpa 6. 24V-os Riasztásjelzés sziréna vagy lámpa 7. Akkumulátoros 24V-os Riasztásjelzés sziréna vagy lámpa ZÓNA RIASZTÁS LED 9. NO, NC, C relé 1. ZÓNA RIASZTÁS

9 FDP oldal, összesen: tápellátás bemenet RS232 soros porthoz 11. eu]pnho NYRQDOD 9.9. ÉrzékeO N $ YRQDOKR] FVDWODNR]y pu]pnho N DQDOyJ LQWHOOLJHQV WtSXV~DN NHWW VYH]pUOpV HN =iuw J\ U EHQ PD[ pu]pnho FVDWOa- NR]WDWKDWy $]RQRVtWMD D] pu]pnho WtSXViW V]iPiW $] pu]pnho NOHKHWQHNI VWpVK pu]pnho NYDODPLQW YHJW UpVHV Np]L MHODGy $] HOOHQ U]pV DODWW D] pu]pnho N WRYiEEtWMiN D V]LQWM NHW D N ]SRQWED $ I VWpU]pNHO LJ WHUMHG szintet jelezhet, a riasztás a központba max. 70%-ra van beállítva. A karbantartási jelzés 40% után jön. Normál állapotban a szint 0 és 5% közé esik. Az érzékelési határ -6% - 112%-ig WHUMHG GH D V]pOV puwpnhn IHOYpWHOpW PLQW]DYDUW MHO]L D N zpont. A K pu]pnho C EDQP N GLN$ULDV]WiVDNNRUW UWé- QLNKDDK PpUVpNOHWW~OKDODGMDD60 C fokot. A -5 alatti és a I O WWLpUWpNHND]pU]pNHO ]DYDUiWMHOHQWLN$Np]LMHODGy is küld analóg jelet a központ felé -10 és 30% között normál pvljuldv]wivioodsrwedq$]hww OHOWpU puwpnhnd] pu]pnho ]DYDUiW MHOHQWLN (] OHKHW Yp WHV] HJ\ IRO\DPDWRV HOOHQ U]pVW

10 FDP oldal, összesen: Vonal $N ]SRQWHJ\]iUWJ\ U WYH]pUHO/223YRQDO.pWV]iOODO LQGXO NLPHQ DPLW D] HOV pu]pnho K ] N W LQQHQ IRO\WDWó- GLNNpWV]iOODODN YHWNH] IHOpVWE$NpWszál ami az utolsó pu]pnho E O YH]HW NL YLVV]DWpU D N ]SRQWKR] HJ\ ]iuw J\ U W formálva. $ OHWDSRJDWiV D] LQGXOyWyO D EHIHMH] LJ PDMG D EHIHMH] W OD]LQGXOyLJW UWpQLN$]DGDWRNHJ\NRQILJXUiFLyV táblázaton jelennek meg. A letapogatás ideje függ a csatlakoztawrwwpu]pnho NV]iPiWyO0LQGHQpU]pNHO QHN,015 mpre van szüksége, hogy átadja az állapotát. A vonalvég teszt 0,5 másodpercenként történik 0,5 másodperces szünettel a két letapogatás között. Egy olyan vonalnál, ami 33-nál kevesebb pu]pnho W WDUWDOPD] D OHROYDViV pu]pnho V]iPQiO PiVRGSHUFLJWDUW$PD[LPiOLVYiUDNR]iVLLG SOQ\tOWYRQDO esetén) 5 másodperc. A leolvasás 11 másodpercig tart. Nem lehet sorosan, vagy paralel módszerrel filtereket, ellenállásokat, induktorokat stb. csatolni a vonalra. A szükséges kábel méretét a vonal teljes hosszának alapján kell kalkulálni. Hasz- QiOKDWyNpWN O QiOOyNiEHOYDJ\RO\DQDPHO\EHQNpWYH]HW YDQ2O\DQN ]HJEHQDKROHU V5) LQWHUIHUHQFLD YDJ\ HOHNt- URPiJQHVHVVpJ KDWiVDLQDN YDQ NLWpYH SO PDJDV IHV] OWVpJ WUDQV]IRUPiWRU QDJ\ WHOMHVtWPpQ\ HOHNWURPRV PRWRU YDJ\ PDJDV IHV] OWVpJ SDUDOHO NiEHO YDJ\ 5) DGiV N ]HOpEHQ szükséges a NpWYH]HW ViUQ\pNROWNiEHOKDV]QiODWD$]iUQ\ékot a központ közös GND termináljához kell csatlakoztatni és nem a vonal negatív részére. A vonal teljes ellenállása nem haladhatja meg a 25 Ohmot DYH]HW QpVDYRQDOPD[NDSacitásának alacsonyabbnak kell lennie, mint 100nF. Pl. egy NpWYH]HW VV]iOQiODKRODNpWYH]HW,5mm 2 pvdnhww N ]WL távolság 2,5 mm az ellenállás 36 P2KPP D YH]HW Q pv D YH]HW N N ]WL NDSDFLWiV S)P,O\HQ NiEHOOHO HJ\ P hosszú vonalat alkothat a központtól való kiindulástól a viszszatérésig. A vonalnak egy 23,7Ω YH]HW HOOHQiOOiVD OHV] pv egy 49,5 Q)HV YH]HW N N ]WL NDSDFLWiVD $] iuq\pnrow NiEeleknél 0,22mm 2 YH]HW YHODQRUPiOHOOHQiOOiVmOhm/m, a YH]HW N pv D] iuq\pn N ] WWL NDSDFLWiV S)P D YH]HW N között 190pF/m. Ezek az értékek a kábel típusával változhatnak. Lehet egy 280 m-es hosszúságú vonalat is csinálni: 24,6Ω HOOHQiOOiVD OHV] Q) D YH]HW N N ]WL NDSDFLWiV pv Q) NDSDFLWiV D YH]HW N pv D] iuq\pnroiv N ] WW 1HP tanácsos 0,22 mm 2 QpONLVHEEYH]HW NNHOGROJR]QL Kimenetek A rendszer riasztó kimenetei 1. Relé: NO, NC, C Max. Teljesítmény: 150W, 600VA Max. Feszültség: 30Vdc, 250Vac Max. Áram: 5A Kontaktusok ellenállása max.: 100 Ohm Elkülönülési feszültség: 1500Vac,QGXNWtY iudp 5& N UUHO V] UQL GLyGiN D] iudpud SDUDOHO módon. 2. Relé: Tápegységre csatlakoztatott normál állapotban ellátott, vagy nem ellátott relé. Feszültség: 27,6Vdc vagy az akkumulátor feszültsége Max. áram: 1,5A A GDN negatív közvetlen a tápegység és az akkumulátor negatív pontjához van csatlakoztatva.,qgxnwty iudp 5& KiOyYDO PHJV] UQL GLyGiN D] iudpud paralel módon. Kioltás kimenet Normál állapotban zárt, vagy nyílt relé. Max. teljesítmény 150W, 600VA Max. feszültség: 30Vdc, 250Vac Max. áram: 5A Kontaktusok ellenállása max. 100mOhm Átütési feszültség: 1500Vac,QGXNWtY iudp 5& KiOyYDO V] UQL GLyGiN D] iudpud SDUDOHO módon. =Ï1$5,$6=7È6]DYDUHO ULDV]WiVNLPHQHWHN Nyílt kollektor tranzisztor és központra csatlakoztatott kibocsátók (sikítók) max. feszültség: 30Vcc max. áram: 50mA,QGXNWtY iudp 5& KiOyYDO V] UQL GLyGiN D] iudpud SDUDOHO módon Sorkapcsok A 3. ábra mutatja, hogy a sorkapcsokra miket csatlakoztathat Tápellátás $WiSHJ\VpJQHNNpWUpV]HYDQ$]HOV HJ\WUDQV]IRUPiWRUpV stabilizálja a hálózati feszültséget 27Vdc-n, hogy töltse az DNNXPXOiWRUW pv HO iootwvd D N ]SRQWQDN V] NVpJHV IHV] OWVéget. A második egy dc-dc konverter, amely eljuttatja a szüksé- JHViUDPRWDN ]SRQWQDNpVHON O QtWLDN OV pvdehov I ldet. A tápegység védett a túlfogyasztás és a hálózati zavarokkal szemben. -HOOHP] LDN YHWNH] N Hálózati feszültség: 230Vac / / 50Hz Kimeneti feszültség: 27,6Vdc max. áram 1,5A Akkumulátor karbantartó áram: 60mA 16,4B batt 0D[iUDPQHPiUDPDODWWOHY DNNXUDP$9batt Hálózati biztosíték 500mA (késleltetett) használati biztosíték 1,2A (azonnali) Központ tápellátás biztosítéka: 500mA (késleltetett). ]HSHViUDPIRJ\DV]WiVQRUPiOP N GpVHVHWpQ 90mA + 0P$pU]pNHO 0D[ EHKHO\H]KHW DNNXPXOiWRUNDSDFLWiV x 12V / 6,5Ah

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.00 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_en 04/09 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek műszaki

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás

ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás ESPRIT 728 EXPRESS - 1. oldal, összesen: 13 - ESPRIT 728 EXPRESS 3.10 verzió Programozói leírás 1. Központ resetelése $WHOHStW LNyGOH]iUiViQDNQHPV]DEDGDNWtYQDN OHQQLHDVFtPEiUPHO\W OHOWpU puwpn PHJIHOHO

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató

zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató 1. A COMPUTHERM Q4Z ZÓNAVEZÉRLÕ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE: Mivel a kazánoknak csak egy szobatermosztát számára van kiépítve csatlakozási lehetõség,

Részletesebben

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TERMÉK LEÍRÁS LEÍRÁS Kellemes és modern megjelenésével a TIREE ideális lakókörnyezeti alkalmazásokhoz, különösen irodákban és szállodákban. Minden változatban a szabályozás

Részletesebben

ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL

ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL KAPUKHOZ A VEZÉRL EGYSÉG RÉSZEI A f menü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI D a beállított

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.01 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_hu 05/10 SATEL VERSA 1 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

DIGITAL LUX 10.. 15.. 20

DIGITAL LUX 10.. 15.. 20 10.. 15.. 20 10 1,2 MÉTER 2 + 2 EGYENES INCROCIAT és 4 + 4 KERESZT SUGÁR 15 1,6 MÉTER 3 + 3 EGYENES és 7 + 7 KERESZT SUGÁR 20 2,0 MÉTER 4 + 4 EGYENES és 10 + 10 KERESZT SUGÁR OPTIKAI TÖBB-SUGARAS INFRASOROMPÓ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

TC3XY NT/MT Beléptető rendszer 1.0 verzió Telepítési Útmutató 2005 08 27

TC3XY NT/MT Beléptető rendszer 1.0 verzió Telepítési Útmutató 2005 08 27 1 oldal TC3XY NT/MT Beléptető rendszer 1.0 verzió Telepítési Útmutató 2005 08 27 2 oldal Tartalom I. BEVEZETÉS...4 I.1. A TC3XY VEZÉRLŐ...4 I.2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÖSSZEFOGLALÓ...4 I.3. ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064 DCRK sorozat 1 DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV és kezelési utasítás Verziók DCRK5 5 fokozat 96x96 mm-es ház DCRK7 7 fokozat 96x96

Részletesebben

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX H5CX Multifunkciós digitális idõrelé Jól látható, háttérmegvilágításos, inverz LCD-kijelzõ Programozható ellenõrzõjel szín a kimenet változásának vizuális figyelmeztetésére

Részletesebben

CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1. Programozói és felhasználói leírás. Satel

CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1. Programozói és felhasználói leírás. Satel CA4P 1. oldal, összesen: 1 SATEL CA4V1 Programozói és felhasználói leírás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

K9-GSM riasztó rendszer

K9-GSM riasztó rendszer 2015 K9-GSM riasztó rendszer KEZELÉSI UTASíTÁS Ver.1.1 www.gsmriasztorendszer.hu 2015/03/21 www.gsmriasztorendszer.hu K-9 GSM riasztó - 2 - Tartalomjegyzék - 1 - A KEZELŐPANEL ELEMEI - 4 - KAPCSOLÓ GOMBOK

Részletesebben

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával.

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával. UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ UNIK2E 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal SOROMPÓ Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 2. oldal VE.650 sorompó 1. Általános jellemzők A VE.500 sorompó

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

KFP-CX3 Telepítési kézikönyv

KFP-CX3 Telepítési kézikönyv KFP-CX3 Telepítési kézikönyv P/N 501-419122-1-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Copyright Védjegyek és szabadalmak Gyártó Verzió Tanúsítvány Európai uniós irányelvek Elérhetőség 2013 UTC Fire & Security. Minden

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

TERVEZET, 2008. január

TERVEZET, 2008. január E55 V1.00 Ismertető és telepítői útmutató TERVEZET, 2008. január Reméljük, termékünk maximális megelégedésére szolgál. Kérdéseivel észrevételeivel látogasson el honlapunkra a www.paradox.com címen. Tartalom

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz.

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. KIT-MOVER5 Q36 új 1. oldal, összesen: 1 MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. A leírás fontossági és bonyolultsági

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PC10 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC10 Vezérlés 2. Beállítás 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.2 Funkció kapcsolók és LED jelzések magyarázata 2.3 Távirányító

Részletesebben

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG TETEJE Akkumulátor töltő kapcsolat kivezetés. 24 V motor kivezetés. Kiegészítő külső áramforrás kimenet. Villogó kimenet (15 W max., 12 V AC) ; a villogást

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz.

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz. RT6021 Felhasználói kézikönyve Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz Csatornák Idő pontossága Moduláció 120 duplacsatornás 0 +2 ppm GFSK Frekvencia stabilitás

Részletesebben

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül.

CTR 31 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. CTR 31 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy motorra, 230 V, AC; egy fázisú, tolókapu és garázskapu mozgatására, végálláskapcsolók nélkül. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KEZELÉSI LEÍRÁS SMS-COM SMS-COM BOX SMS-COM PS VOICE-COM VOICE-COM BOX VOICE-COM PS (V3.3, V3.4)

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KEZELÉSI LEÍRÁS SMS-COM SMS-COM BOX SMS-COM PS VOICE-COM VOICE-COM BOX VOICE-COM PS (V3.3, V3.4) ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KEZELÉSI LEÍRÁS SMS-COM SMS-COM BOX SMS-COM PS VOICE-COM VOICE-COM BOX VOICE-COM PS (V3.3, V3.4) 1 Jegyzetek 2 1-es ábra Az SMS-COM PS P O (műanyagdobozos változat kimeneti modullal)

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése

Digitális kódzár. Üzembe helyezés. A szerkezet egyes részeinek ismertetése Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár Rend. sz.: 75 17 81 Rendeltetés A zár feladata házajtó, garázsajtó stb. nyitószerkezetének vezérlése, valamint a bejáratok

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FÖLDGÁZ ÉRZÉKELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FÖLDGÁZ ÉRZÉKELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GZD01 Bevezetés Mivel a metán gáz könnyebb a levegőnél, ezért a szoba felső részén gyűlik össze, így a készüléket célszerű a 2. ábrán látható helyere telepíteni. A folyékony autógáz

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D SMD Kiforrasztó Állomás Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D Figyelem! A fúvóka hőmérséklete 400 C, ezért nem megfelelő használat esetén sérülést, tüzet vagy egyéb veszélyt

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s

micron s e c u r i t y p r o d u c t s micron s e c u r i t y p r o d u c t s Telepítési és Programozási Kézikönyv SCORPION Z16040C TARTALOMJEGYZÉK TERMÉKJELLEMZŐK... 4 FELSZERELÉS, BEKÖTÉS... 5 Panel bekötési rajza... 5 Tervezés, vázlatkészítés...

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez

Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez Egyenáramú biztonsági egység S8TS tápegységekhez a 24 V-os egyenfeszültség hirtelen áramkimaradások okozta megszakadásának elkerülésére 24 V-os egyenáramot

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma

KEZELŐSZERVEK. Szállítás tartalma Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték azonosító LZG-1 DMM Rend. szám: 10 08 78 KEZELŐSZERVEK

Részletesebben

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3 Használati utasítás Ebben a sorozatban kétcsatornás és háromcsatornás. szabályozható DC tápegységek találhatók. A háromcsatornás tápegységeknek nagypontosságú kimenete

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben