7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96"

Átírás

1 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L

2 ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU 9HV]pO\KHO\]HWHN SOGHPHOvP~YHNNHOW UWpQvPXQNDYpJ]pVNRU )RQWRVWXGQLYDOy DEL]WRQViJRVpV]DYDUPHQWHV ]HPpUGHNpEHQ $] ]HPHOWHWpVLXWDVtWiVEDQIRJODOWDNEHWDUWiVDD]DYDUPHQWHV ]HPYL WHOLJHQIRQWRVHOvIHOWpWHOHpVD]HVHWOHJHVHQIHOPHU OvJDUDQ LiOLVLJp Q\HN LV VDN H] HVHWEHQ puypq\hvtwkhwvn $ NpV] OpN KDV]QiODWiQDN PHJNH]GpVHHOvWWIHOWpWOHQ OROYDVVDHOD] ]HPHOWHWpVLXWDVtWiVW $] ]HPHOWHWpVL XWDVtWiV IRQWRV V]HUYL]HOpVL LQIRUPi LyNDW WDUWDOPD] H]pUWDNpV] OpNN ]HOpEHQNHOOWDUWDQL 5HQGHOWHWpVV]HU~KDV]QiODW $029,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyND]LSDULEHUHQGH]pVHNEHQpVNLVLSDUL P~KHO\HNEHQKDV]QiOWU YLGUH]iUWIRUJyUpV]~KiURPIi]LV~DV]LQNURQPR WRURNWiSOiOiViUDV]ROJiOyNpV] OpNHN&VDNRO\DQPRWRURNDWV]DEDGDNp V] OpNUHN WQLDPHO\HNDONDOPDVDNIUHNYHQ LDYiOWyVWiSOiOiVUD0iVIDMWD WHUKHOpVWQHPV]DEDGDIUHNYHQ LDYiOWyUDN WQL $029,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyNDWNDS VROyV]HNUpQ\HNEHW UWpQvEH pstwpvuhwhuyh]wpn$ehpstwpvkho\uhyrqdwnr]ydgdwrndwehnhoowduwdql $ 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWyNDW PLQGDGGLJ QHP V]DEDG ]HPEH KHO\H]QLUHQGHOWHWpVV]HU~KDV]QiODWiWPHJNH]GHQLDPtJDNpV] OpNQHP WHOMHVtWLD]HOHNWURPiJQHVHVNRPSDWLELOLWiVUDUiGLyIUHNYHQ LiV]DYDUNLER ViWiVUDYRQDWNR]yV]iP~(8HOvtUiVLOOD]LSDULJpSHNUHYRQDW NR]yV]iP~(8HOvtUiVN YHWHOPpQ\HLW$PHJIHOHOpVHOOHQvU]pVH NRUILJ\HOHPEHNHOOYHQQLD](1V]DEYiQ\HOvtUiVDLWLV $029,75$&Š&IUHNYHQ LDYiOWyNDWD]DOiEELHVHWHNEHQQHPV]D EDG KDV]QiOQL KD VDN QHP NLIHMH]HWWHQ LO\HQ N UQ\H]HWEHQ W UWpQv ]HPHOWHWpVUHNpV] OW UREEDQiVYHV]pO\HVKHO\HQ RODMRNDWVDYDNDWJi]RNDWJv] NHWpVSRUWWDUWDOPD]yLOOHUvVVXJiU ]ivqdnnlwhwwn UQ\H]HWEHQ QHPWHOHStWHWWNLDODNtWiVHVHWpQRO\DQKHO\HQDKROD](1V]DE YiQ\EDQU J]tWHWWQpOQDJ\REEPH KDQLNDLLJpQ\EHYpWHOHNIRUGXOQDNHOv RO\DQUHQGV]HUHNEHQDKRODIUHNYHQ LDYiOWyQDNNHOOHQHI OpUHQGHOWYp GHOHPQpON ODJpSpVV]HPpO\YpGHOPLIXQN LyNDWHOOiWQLD +DV]QiODWRQNtY OKHO\H]pVPHJVHPPLVtWpVWDUWVDEHD]DOiEELDNDW $PHJVHPPLVtWpVWPLQGLJDV]yEDQIRUJyHJ\VpJMHOOHP]vLpVD]pUYpQ\ EHQOpYvHOvtUiVRNV]HULQWYpJH]]H3OPiVPiVHOMiUiVWNHOOYiODV]WDQLD] HOHNWURQLNDLKXOODGpNRNUDP~DQ\DJRNUDOHPH]HNUHUp]UHVWE 7RYiEELP~V]DNLLQIRUPi LyNDWpVDWHUYH]pVVHONDS VRODWRVWXGQL YDOyNDW OiVG D Ä.DWDORJ 029,75$& Š & )UHTXHQ]XPUL KWHU NLDGYiQ\EDQ $V]LQNURQIXWiVVDOD],326KHO\]HWV]DEiO\R]iVVDOpVDEXV]LQWHUIpV]HN NHO 352),%86,17(5%86 pv 'HYL H1HW NDS VRODWRV LQIRUPi LyN D PHJIHOHOvNp]LN Q\YHNEHQpVNLDGYiQ\RNEDQWDOiOKDWyNPHJ

3 7DUWDORPMHJ\]pN %L]WRQViJLWXGQLYDOyN $NpV] OpNWHOHStWpVH 7tSXVMHO]pVDGDWWiEODpVD]RS LyWPXWDWy tpnh $029,75$&Š&PpUHW~NpV] OpNIHOpStWpVH 029,75$&Š&pVPpUHW~NpV] OpNIHOpStWpVH 029,75$&Š&pVPpUHW~NpV] OpNIHOpStWpVH 6]HUHOpVLWXGQLYDOyN $]HOHNWURPiJQHVHV VV]HIpUKHWvVpJV]HPSRQWMDLQDNPHJIHOHOvV]HUHOpV 8/V]HULQWLWHOHStWpV $]DODSNpV] OpNEHN WpVH $IpNHOOHQiOOiVRNDIRMWyWHNHU VHNpVDV]~UvN VV]HUHQGHOpVH 029,75$&Š&PpUHW~NpV] OpNIpNHOOHQiOOiVVDO 56VRURVSRUW VDWODNR]WDWiVD866$RS Ly $]56VRURVSRUW VDWODNR]WDWiVD866$RS Ly 2S LRQiOLVNiUW\iNEHpStWpVH $)($&RS LyEHN WpVHpVVRUNDS VDL $),2&RS LyEHN WpVHpVVRUNDS VDL $)(1&)3,&RS LyEHN WpVHpVVRUNDS VDL $),7&RS LyEHN WpVHpVVRUNDS VDL $]LQNUHPHQWiOLVMHODGyEHN WpVH h]hpehkho\h]pv (OvPXQNiODWRNpVVHJpGHV]N ] N (J\V]HU~VtWHWW ]HPEHKHO\H]pV)%*&NHOvNpV] OpNNHO $PRWRULQGtWiVD 3pOGiND] ]HPEHKHO\H]pVUH $WHOMHVSDUDPpWHUOLVWD h]hphowhwpvpvv]huyl] h]hplnlmho]pvhn +LEDMHO]pVHN $KLED ]HQHWHNOLVWiMD 6(:HOHNWURQLNDV]HUYL] 0~V]DNLDGDWRN ÈOWDOiQRVP~V]DNLDGDWRN 029,75$&Š&9RVNpV] OpNHN 029,75$&Š&9RVNpV] OpNHN 029,75$&Š&HOHNWURQLNiMiQDNP~V]DNLDGDWDL 7iUJ\PXWDWy 9HYvV]ROJiODWRNpVV]HUYL]HN

4 %L]WRQViJLWXGQLYDOyN %L]WRQViJLWXGQLYDOyN HStWpVpV ]HPEHKHO\H]pV 6pU OWWHUPpNHWQHPV]DEDGWHOHStWHQLYDJ\ ]HPEHKHO\H]QL+DDWHUPpNHQVpU OpVHN Q\RPDLOiWKDWyNKDODGpNWDODQXOUHNODPiOMRQDV]iOOtWPiQ\R]y pjqpo $NpV] OpNHQV]HUHOpVL ]HPEHKHO\H]pVLpVV]HUYL]HOpVLPXQNiW VDNEDOHVHWYpGHOPL RNWDWiVEDQLVUpV]HV OWYLOODPRVV]DNNpS]HWWVpJJHOUHQGHONH]vV]HPpO\HNYpJH]KHWQHN D]pUYpQ\EHQOpYv(1 9%*',19'(HOvtUiVRNEHWDUWiVDPHOOHWW $PRWRURNpVDIpNHNIHOV]HUHOpVHNRUpV ]HPEHKHO\H]pVHNRUILJ\HOHPEHNHOOYHQQLDWHU PpNHNKH]PHOOpNHOW ]HPHOWHWpVLXWDVtWiVHOvtUiVDLW $]DONDOPD]RWWYpGvLQWp]NHGpVHNpVYpGvHV]N ] NIHOHOMHQHNPHJD]pUYpQ\EHQOpYvHOv tuivrnqdnsod](1ydj\d](1v]deyiq\qdn 6] NVpJHVYpGvLQWp]NHGpV DNpV] OpNI OGHOpVH 6] NVpJHVYpGvHV]N ] W~OiUDPYpGHOPLNpV] OpNHN $ NpV] OpN WHOMHVtWL D] HUvViUDP~ pv HOHNWURQLNDL UpV]HN EL]WRQViJRV OHYiODV]WiViYDO IRJODONR]y(1V]DEYiQ\N YHWHOPpQ\HLW$EL]WRQViJRVOHYiODV]WiV VDNDNNRUEL]WRVt WRWWKDD] VV]HV VDWODNR]WDWRWWiUDPN ULVPHJIHOHODEL]WRQViJRVOHYiODV]WiVYDOD PHQQ\LN YHWHOPpQ\pQHN $ONDOPDVPHJROGiVRNNDOSOD]HOHNWURQLND VDWODNR]yMiQDNOHK~]iViYDOEL]WRVtWDQLNHOO KRJ\D VDWODNR]WDWRWWPRWRUQHWXGMRQPDJiWyOHOLQGXOQLDPLNRUDIUHNYHQ LDYiOWyUDUi NDS VROMiNDKiOy]DWLIHV] OWVpJHW h]hphowhwpvpvv]huyl]hopv $YpGvEXUNRODWHOWiYROtWiVDHOvWWDIUHNYHQ LDYiOWyWOHNHOOYiODV]WDQLDKiOy]DWUyO$KiOy ]DWOHYiODV]WiVDXWiQDNpV] OpNEHQDNiUSHU LJLVpOHWYHV]pO\HVIHV] OWVpJHNOHKHWQHN (OWiYROtWRWWYpGvEXUNRODWHVHWpQDNpV] OpNYpGHWWVpJH,3pVDYH]pUOvHOHNWURQLNDNLYp WHOpYHOPLQGHQDONDWUpV]YHV]pO\HVIHV] OWVpJHQYDQ&VDNIHOV]HUHOWEXUNRODWWDOV]DEDGD NpV] OpNHW ]HPHOWHWQL %HNDS VROWiOODSRWEDQDNLPHQHWLNDS VRNRQLOOD]D]RNUD VDWODNR]WDWRWWNiEHOHNHQpV PRWRUNDS VRNRQYHV]pO\HVIHV] OWVpJHNOHKHWQHN(]DYHV]pO\DNNRULVIHQQiOOKDDNp V] OpNOHYDQWLOWYDpVDPRWRUiOO +DD9 ]HPMHO]v'pVPiVNLMHO]vNQHPYLOiJtWDQDNDNNRUH]MHOHQWLHJ\pUWHOP~HQ D]WKRJ\DNpV] OpNDKiOy]DWUyOOHYDQYiODV]WYDpVIHV] OWVpJPHQWHViOODSRWEDQYDQ $NpV] OpNHQ EHO OL EL]WRQViJL IXQN LyNYDJ\PH KDQLNXV EORNNROiVDPRWRUOHiOOiViW HUHGPpQ\H]KHWL$KLEDHOKiUtWiVDYDJ\DODSKHO\]HWEHiOOtWiV5HVHWHVHWpQDKDMWiV Q P~N GvHQ~MUDHOLQGXOKDW+DYiUDWODQ~MUDLQGXOiVDKDMWRWWJpSSHONDS VRODWRVEL]WRQViJL RNRNPLDWWQHPHQJHGKHWvPHJDKLEDHOKiUtWiVDHOvWWDNpV] OpNHWDKiOy]DWUyOOHNHOOYi ODV]WDQL,O\HQHVHWEHQWLORVD]DXWRPDWLNXVYLVV]DiOOtWiVL$XWR5HVHWIXQN LyW3 EHNDS VROQLDNWLYiOQL

5 $NpV] OpNWHOHStWpVH $NpV] OpNWHOHStWpVH 7tSXVMHO]pVDGDWWiEODpVD]RS LyWPXWDWy tpnh 3pOGDDWtSXVMHO OpVUH MOVITRAC 31 C Kivitel Hajtásnegyedek Csatlakoztatási mód Tápfeszültség Ajánlott motorteljesítmény C változat Típussorozat: = standard 4 = négynegyedes (fékszaggatóval) 3 = 3-fázisú 50 = V AC; 23 = VAC 110=11kW; 150=15kW $+8 3pOGDD]DGDWWiEOiUD $]DGDWWiEODDNpV] OpNROGDOiQWDOiOKDWy ieud 3pOGDD]DGDWWiEOiUD $;; 3pOGDD]RS LyWMHO]v LPNpUH 0LQGHQ029,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyQWDOiOKDWyHJ\RS LyWMHO]v tpnh(uuvod tpnpuvoohkhw OHROYDVQLKRJ\DIUHNYHQ LDYiOWyEDJ\iULODJPLO\HQRS LyNDWpStWHWWHNEH%vYtWpVHVHWpQD]RS LyNDWMHO]v LPNpQEHNHOOMHO OQLDEvYtWpVW$]iEUD)($&RS LyYDOEvYtWHWW029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy tpnpmpwpxwdwmd Optionen X FEA31C FRN31C FEN31C FRS31C FFI 31C FFP 31C FFD31C FPI 31C FIO 31C FIT 31C ieud 2S LyWMHO]v tpnh $+8

6 $NpV] OpNWHOHStWpVH $029,75$& Š &PpUHW~NpV] OpNIHOpStWpVH ieud $029,75$& Š &PpUHW~NpV] OpNDOVyEXUNRODWQpON O %;; tpnhqhpoiwkdwy 7tSXV tpnh ;HUvViUDP~NDSR VOp QHPOiWKDWyDKiOy]DWpVDPRWRUEHN WpVpUH QHJ\HGHV ]HPPyGHVHWpQIpNHOOHQiOOiVEHN WpVLKHO\H 3( VDWODNR]WDWiV 7DUWyOHPH]D]RS LyNpQWEHV]HUHOKHWvIpNHOOHQiOOiVKR] )HOVvEXUNRODW )HOVvEXUNRODWU J]tWv VDYDUMDL D];HUvViUDP~NDSR VOp KH] VDNHEXUNRODWOHYpWHOHXWiQOHKHWKR]]iIpUQL ;D]RS LRQiOLVNH]HOvNpV] OpN VDWODNR]yMD $GDWWiEOD 6NDS VROyD]DODSMHO9P$iWNDS VROiViKR]DNH]HOvNpV] OpNRS LyDODWWWDOiOKDWy 9 ]HPL' ;HOHNWURQLNDNDSR VOp $]HOHNWURQLNDiUQ\pNROiViQDN VDWODNR]yLQHPOiWKDWy ;HOHNWURQLNDNDSR VOp

7 $NpV] OpNWHOHStWpVH 029,75$& Š &pvppuhw~npv] OpNIHOpStWpVH ieud ,75$& Š &pvppuhw~npv] OpNEXUNRODWQpON O %;; (3520UHQGV]HU 9 ]HPL' ;DNiUW\DRS LyN VDWODNR]yL ;D]RS LRQiOLVNH]HOvNpV] OpN VDWODNR]yMD tpnh ;DNiUW\DRS LyNV]iPiUD $]RS LyNDWPXWDWy tpnh 6NDS VROyD]DODSMHO9P$iWNDS VROiViKR]DNH]HOvNpV] OpNRS LyDODWWWDOiOKDWy $GDWWiEOD ;HOHNWURQLNDNDSR VOp ;HOHNWURQLNDNDSR VOp ;HOHNWURQLNDNDSR VOp ;HUvViUDP~NDSR VOp QHPOiWKDWyDKiOy]DWpVDPRWRUEHN WpVpUH QHJ\HGHV ]HPPyGHVHWpQIpNHOOHQiOOiVEHN WpVLKHO\H 3( VDWODNR]WDWiV $]HOHNWURQLNDiUQ\pNROiViQDN VDWODNR]yL 7tSXV tpnh

8 $NpV] OpNWHOHStWpVH 029,75$& Š &pvppuhw~npv] OpNIHOpStWpVH ieud ,75$& Š &pvppuhw~npv] OpN %;; (3520UHQGV]HU 9 ]HPL' ;DNiUW\DRS LyN VDWODNR]yL ;D]RS LRQiOLVNH]HOvNpV] OpN VDWODNR]yMD $]RS LyNDWPXWDWy tpnh ;DNiUW\DRS LyN VDWODNR]yL tpnh 6NDS VROyD]DODSMHO9P$iWNDS VROiViKR]DNH]HOvNpV] OpNRS LyDODWWWDOiOKDWy $GDWWiEOD 7tSXV tpnh ;HOHNWURQLNDNDSR VOp ;HOHNWURQLNDNDSR VOp ;HOHNWURQLNDNDSR VOp 3( VDWODNR]WDWiV (UvViUDP~NDSR VOp QHPOiWKDWyDKiOy]DWpVDPRWRUEHN WpVpUH QHJ\HGHV ]HPPyGHVHWpQIpNHOOHQiOOiVEHN WpVLKHO\H $]HOHNWURQLNDiUQ\pNROiViQDN VDWODNR]yL

9 $NpV] OpNWHOHStWpVH 6]HUHOpVLWXGQLYDOyN 6]HUHOpVNRUIHOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHDEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDWOiVGDROGDOÄ%L] WRQViJLWXGQLYDOyN IHMH]HWHW &VDNHUHGHWL VDWODNR]yHOHPHNHWKDV]QiOMRQ $]HUvViUDP~VRUNDS VRNEHN WpVHNRU J\HOMHQDPHJHQJHGHWWPHJK~]iVLQ\RPDWpNUD PpUHWHVHWpQ1P PpUHWHVHWpQ1P PpUHWHVHWpQ1P pvppuhwhvhwpq1p $PHJIHOHOvK~WpVEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQIHO OpVDOXOPPV]DEDGWHUHWNHOOKDJ\QL$Np V] OpNROGDODLQiOQLQ VV] NVpJV]DEDGKHO\UH $NpV] OpNHNHWI JJvOHJHVHQNHOOEHpStWHQL)HNYvNHUHV]WLUiQ\~YDJ\IHMUHiOOtWRWWEHpStWpVL KHO\]HWQHPPHJHQJHGHWW $02 9,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyNI OGHOW VLOODJSRQW~71pV77KiOy]DWRNUDN ]YHWOH Q O VDWODNR]WDWKDWy 1HPI OGHOW VLOODJSRQW~SO,7WiSKiOy]DWRNQiOD6(:LPSXO]XVPpUpVLPyGRWDONDOPD]yV]L JHWHOpVILJ\HOpVKDV]QiOWiWMDYDVROMDPHUWtJ\HOOHKHWNHU OQLKRJ\DIUHNYHQ LDYiOWyI OGNDSD LWiVDPLDWWDV]LJHWHOpVILJ\HOpVWpYHVHQV]yODOMRQPHJ) OGHOW VLOODJSRQWQpON OLKiOy]DWRNUD,7KiOy]DWRNUDQLQ VU J]tWYHDPHJHQJHGKHWvUiGLyIUHNYHQ LiV]DYDUNLER ViWiVLV]LQW,O\HQ KiOy]DWRNHVHWpQDKiOy]DWL]DYDUV]~UvNKDWpNRQ\ViJDHUvVHQNRUOiWR]RWW +DQpJ\QpOW EENpV] OpNYDQHJ\DWHOMHViUDPIHOYpWHOUHPpUHWH]HWWKiOy]DWLNRQWDNWRURQ DEHNDS VROiVLiUDPNRUOiWR]iViUDKiURPIi]LV~KiOy]DWLIRMWyWHNHU VHWNHOON ]EHLNWDWQL $]HUvViUDP~NiEHOHNHWpVD]HOHNWURQLNDYH]HWpNHLWN O QNiEHO VDWRUQiNEDQNHOOYH]HW QL $KiOy]DWLNiEHONHUHV]WPHWV]pWPpUHWH]]HDQpYOHJHVWHUKHOpVKH]WDUWR]yQpYOHJHVEHPH QHWLKiOy]DWLiUDPUDOiVGDROGDOÄ0~V]DNLDGDWRN IHMH]HWHW 3( VDWODNR]iVDKiOy]DWUDOiVGD](1V]DEYiQ\W PP QpO$:*NLVHEENHUHV]WPHWV]HW~KiOy]DWLNiEHOHVHWpQHJ\PiVRGLNDKiOy]DWL YH]HWpNNHOD]RQRVNHUHV]WPHWV]HW~3(YH]HWpNHWYDJ\PP &X$:*NHUHV]WPHWV]HW~ YpGvYH]HWpNHWNHOODYpGvYH]HWvYHOSiUKX]DPRVDQN O QVRUNDS VRQNHUHV]W OEHN WQL+DD KiOy]DWLYH]HWpNNHUHV]WPHWV]HWHtPP $:*DKiOy]DWLNiEHOOHOD]RQRVNHUHV]WPHW V]HW~&XYpGvYH]HWvWNHOODONDOPD]QL P$QpOQDJ\REEOHYH]HWpVLiUDPRNOpSKHWQHNIHO $PRWRUKR]YH]HWvNiEHONHUHV]WPHWV]pWD], 1 QpYOHJHVNLPHQHWLiUDPUDNHOOPpUHWH]QLOiVG DROGDOÄ0~V]DNLDGDWRN IHMH]HWHW $J\~MWvVtQOHiJD]iVXWiQDKiOy]DWLKR]]iYH]HWpVNH]GHWpQDWiSHOOiWiVWEHPHQHWLEL]WRVt WyNNDONHOOYpGHQLOiVGDROGDOÄ$]HUvViUDP~UpV]pVIpNiUDPN U VDWODNR]WDWiVD UpV]EHQD])))EL]WRVtWyNDW(UUHD poud''21+wtsxv~el]wrvtwyydj\yh]h WpNYpGvNDS VROyKDV]QiODWDDMiQORWW (J\HG OLYpGHOHPNpQWQHPV]DEDGKLEDiUDPYpGvNDS VROyWKDV]QiOQL$IUHNYHQ LDYiOWy QRUPiO ]HPHVRUiQP$QpOQDJ\REEOHYH]HWpVLiUDPRNOpSKHWQHNIHO (J\IUHNYHQ LDYiOWyUyOIHOYiOWYDP~N GvNpWPRWRUHVHWpQ 0LQGNpWPRWRUNiEHOKH]KDV]QiOMRQN O QiWNDS VROyNRQWDNWRUW$]iWNDS VROyNRQWDNWRUR NDW VDNDNpV] OpNOHWLOWRWWiOODSRWiEDQV]DEDGNDS VROQL $IUHNYHQ LDYiOWyNLPHQHWpUH VDNRKPRVLQGXNWtYMHOOHJ~WHUKHOpVWPRWRUWV]DEDG VDW ODNR]WDWQLNDSD LWtYWHUKHOpVWQHP $MiQOiV $.KiOy]DWLNRQWDNWRUQiOEL]WRVtWVRQOHJDOiEEPiVRGSHU HVNLNDS VROiVLLGvW

10 $NpV] OpNWHOHStWpVH $ELQiULVEHPHQHWHNSRWHQ LiOOHYiODV]WiViWRSWR VDWROyNNDOEL]WRVtWMiN$ELQiULVNLPHQH WHN]iUODWEL]WRVDNGHN OVvLGHJHQIHV] OWVpJHOOHQQHPYpGHWWHN$N OVvLGHJHQIH V] OWVpJDELQiULVNLPHQHWHNW QNUHWHKHWL $IpNHOOHQiOOiVRN VDWODNR]WDWiVD $EHN WpVUHNpWV]RURVDQHJ\PiVPHOOHWWYH]HWHWWVRGURWWYH]HWpNHWYDJ\HUHViUQ\pNROW HUvViUDP~NiEHOWKDV]QiOMRQ$NHUHV]WPHWV]HWDIUHNYHQ LDYiOWyQpYOHJHViUDPiUDOHJ\HQ PpUHWH]YHOiVGDROGDOÄ0~V]DNLDGDWRN IHMH]HWHW$IpNHOOHQiOOiVWELPHWiOUHOpYHO NHOOYpGHQLOiVGDROGDOÄ$]HUvViUDP~UpV]pVIpNiUDPN U VDWODNR]WDWiVD UpV] EHQ D] ) UHOpW $ NLROGiVL iudprw D IpNHOOHQiOOiV P~V]DNL DGDWDLQDN PHJIHOHOvHQ NHOO EHiOOtWDQLOiVGDROGDOÄ$IpNHOOHQiOOiVRNDIRMWyWHNHU VHNpVDV]~UvN VV]HUHQGHOp VH UpV]W $IpNHOOHQiOOiVRNP~N GpVH $IpNHOOHQiOOiVKR]YH]HWvNiEHOHNHQQRUPiO ]HPVRUiQQDJ\HJ\HQIHV] OWVpJNE9 OpSKHWIHO6] NVpJHVHWpQDODSRVNLDODNtWiV~IpNHOOHQiOOiVRNDWDKR]]iWDUWR]ypULQWpVYpGvYHO NHOOIHOV]HUHOQL$IpNHOOHQiOOiVRNIHO OHWpQHNKvPpUVpNOHWHQpYOHJHVWHUKHOpVHVHWpQLJHQ PDJDVOHKHWH]pUWDEHpStWpVKHO\pWH]pUWHQQHNPHJIHOHOvHQNHOOPHJYiODV]WDQL$IpNHOOHQ iooivrndwiowdoiedqdnds VROyV]HNUpQ\WHWHMpUHV]HUHOLN $]HOHNWURPiJQHVHV VV]HIpUKHWvVpJV]HPSRQWMDLQDNPHJIHOHOv V]HUHOpV $YH]pUOvYH]HWpNHNiUQ\pNROWDNOHJ\HQHN $]iuq\pnroivwplqgnpwypjpqdohju YLGHEEQ\RPYRQDORQYH]HWYHQDJ\pULQWNH]pVLIHO OHWWHO DOHKHWvOHJU YLGHEEEHN WpVVHOOHNHOODI OGHOQL) OGKXUNRNHONHU OpVHpUGHNpEHQD]iUQ\p NROiVHJ\LNYpJpW]DYDUV]~UvNRQGHQ]iWRUUDOQ)9OHKHWDI OGUHN WQL.HWWvViUQ\p NROiV~YH]HWpNHVHWpQDN OVviUQ\pNROiVWD029,75$& Š NpV] OpNQpODEHOVviUQ\pNROiVWD PiVLNROGDORQI OGHOMHOH ÈUQ\pNROiVNpQWD]LVPHJIHOHOKDDYH]HWpNHNHJ\HQNpQWI OGHOWIpPNiEHO VDWRUQiEDQYDJ\ IpP VvEHQYDQQDNOHIHNWHWYH $029,75$& Š NpV] OpNHWpVDKR]]iWDUWR]yYDODPHQQ\LNLHJpV]tWvHJ\VpJHWDQDJ\IUHNYHQ LiVV]HPSRQWRNQDNPHJIHOHOvHQI OGHOMHDNpV] OpNKi]DWQDJ\IHO OHW~IpPHVpULQWNH]pVVHO N VVH VV]HDI OGGHOSODNDS VROyV]HNUpQ\HQEHO OLV]HUHOvSDQHOQHPODNNR]RWWUpV]pYHO ()]DYDUV]~UvHJ\VpJKiOy]DWL]DYDUV]~UvWpVNLPHQHWLIRMWyWHNHU VHWWDUWDOPD] () $]DYDUV]~UvHJ\VpJHWD029,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyYDOHJ\ WWDNDS VROyV]HNUp Q\HQEHO OIpPHVYLOODPRVDQYH]HWvIHO OHWUHV]HUHOMHIHO () $]DYDUV]~UvHJ\VpJHWGE VDYDUUDOV]HUHOMHIHODNDS VROyV]HNUpQ\HQEHO OHJ\IpPHV YLOODPRVDQYH]HWvIHO OHWUHPDMGD029,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyWGE0RV VDYDU UDOHUvVtWVHIHOD]DYDUV]~UvHJ\VpJUH 1)KiOy]DWL]DYDUV]~Uv $KiOy]DWL]DYDUV]~UvWV]HUHOMHD029,75$&Š&IUHNYHQ LDYiOWyN ]HOpEHDPHJIHOHOv K~WpVPLDWWHOvtUWPLQLPiOLVWiYROViJRQNtY OUH $KiOy]DWL]DYDUV]~UvpVD029,75$& Š &N ] WWLYH]HWpNHWU YLGtWVHOHDIHOWpWOHQ O V] NVpJHVKRVV]UD0D[PPKRVV]DPHJHQJHGHWW$EHN WpVUHiUQ\pNROiVQpON OL VRGURWWYH]HWpNHNHWOHKHWKDV]QiOQL$KiOy]DWLYH]HWpNiUQ\pNROiVQpON OLYH]HWpNLVOHKHW +DHJ\KiOy]DWL]DYDUV]~UvUHW EEIUHNYHQ LDYiOWy VDWODNR]LNDNNRUDKiOy]DWL]DYDUV]~UvW N ]YHWOHQ ODNDS VROyV]HNUpQ\EHPHQHWpQpOYDJ\DIUHNYHQ LDYiOWyNKR]HJpV]N ]HONHOO HOKHO\H]QL$KiOy]DWL]DYDUV]~UvNLYiODV]WiVDNRUDIUHNYHQ LDYiOWyN VV]HJH]HWWiUDPiW NHOOILJ\HOHPEHYHQQL

11 $NpV] OpNWHOHStWpVH +'NLPHQHWLIRMWyWHNHU V $NLPHQHWLIRMWyWHNHU VHWV]HUHOMHD029,75$&Š&IUHNYHQ LDYiOWyN ]HOpEHDPHJIH OHOvK~WpVPLDWWHOvtUWPLQLPiOLVWiYROViJRQNtY OUH &VDNDIi]LVYH]HWpNHW89pV:YH]HVVHiWDNLPHQHWLIRMWyWHNHU VHQ$3(YH]HWpNHW QHPV]DEDGDNLPHQHWLIRMWyWHNHU VYDVPDJMiQiWYH]HWQL MOVIDRIVE MOVITRAC MOVIDYN U V W HD... kimeneti fojtótekercs n=5 U V W PE Motorkábel motorhoz ieud $+'NLPHQHWLIRMWyWHNHU V VDWODNR]WDWiVD &+8

12 $NpV] OpNWHOHStWpVH 8/V]HULQWLWHOHStWpV $NpV] OpN8/V]HULQWLWHOHStWpVHNRUWDUWVDEHD]DOiEELDNDW %HN WvNiEHONpQW VDNRO\DQUp]YH]HWpNHWKDV]QiOMRQDPHO\QHNDPHJHQJHGKHWv ]HPLKv PpUVpNOHWH 02 9,75$& Š &HVHWpQƒ& 02 9,75$& Š &HVHWpQƒ& $029,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyHUvViUDP~VRUNDS VDLQDNPHJK~]iVLQ\RPDWpND PpUHW~NpV] OpNQpO 1P PpUHW~NpV] OpNQpO 1P PpUHW~NpV] OpNQpO 1P PpUHW~NpV] OpNQpO 1P PpUHW~NpV] OpNQpO 1P $029,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyNI OGHOW VLOODJSRQW~71pV77KiOy]DWRNUDW UWpQv VDW ODNR]WDWiVUDNpV] OWHN$029,75$& Š &9RVNpV] OpNHNHVHWpQD9 $& QpYOHJHVIHV] OWVpJ~KiOy]DWLOOD029,75$& Š &9RVNpV] OpNHNHVHWpQD] 9 $& QpYOHJHVIHV] OWVpJ~WiSKiOy]DWWDOV]HPEHQLN YHWHOPpQ\HNHWDOHQWHEEWDOiOKDWyNpW WiEOi]DWLVPHUWHWL1HPV]DEDGRO\DQEL]WRVtWyWEHpStWHQLDPHO\QHNQpYOHJHVpUWpNHLPHJKD ODGMiNDWiEOi]DWEDQPHJDGRWWpUWpNHNHW. OVv9 '& RVWiSHOOiWiVNpQW VDNEHYL]VJiOWNpV] OpNHNHWV]DEDGKDV]QiOQLDPHO\QHNNL PHQHWpQDOHDGRWWIHV] OWVpJQHPOpSLW~OD]8 PD[ 9 '& puwpnhwpvdnlphqhwliudp,d$ 9RVNpV] OpNHN 029,75$& Š & PD[iUDP WHUKHOKHWvVpJ PD[KiOy]DWL IHV] OWVpJ %L]RVtWyNPD[ PpUHW $ $& 9 $& $9 PpUHW $ $& 9 $& $9 PpUHW $ $& 9 $& $9 PpUHW $ $& 9 $& $9 9RVNpV] OpNHN 029,75$& Š & PD[ V~ ViUDP PD[KiOy]DWL IHV] OWVpJ %L]RVtWyNPD[ PpUHW $ $& 9 $& $9 PpUHW $ $& 9 $& $9 PpUHW $ $& 9 $& $9 PpUHW $ $& 9 $& $9 PpUHW $ $& 9 $& $9 0HJMHJ\]pV $]8/WDQ~VtWYiQ\I OGHOHWOHQ VLOODJSRQW~,7KiOy]DWRNHVHWpQQHPpUYpQ\HV

13 $NpV] OpNWHOHStWpVH $]DODSNpV] OpNEHN WpVH $]HUvViUDP~UpV]pVIpNiUDPN U VDWODNR]WDWiVD L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 U AC U AC F14/F15 F14/F15 U V W PE L1 L2 L3 Opció: MOVITRAC 31C EF erõsáramú egység Zavarszûrõ egység X1: L1 L2L3 U V W R+ R PE PE X3:61 X3:61 K12 K12 X3:30 X3:30 1 BG 2 3 BGE 4 5 fehér piros kék Lekapcsolás az egyenés váltakozóáramú oldalon 1 BG 2 3 BGE 4 5 fehér piros kék Lekapcsolás a váltakozóáramú oldalon M 3-fázisú F16 a K11-et mûködteti BW... fékellenállás ieud $]HUvViUDP~UpV]pVIpNiUDPN UEHN WpVLUDM]D $+8 $IpNHJ\HQLUiQ\tWyWVDMiWKiOy]DWLEHWiSOiOiVUDNHOON WQLDIpNHJ\HQLUiQ\tWyWQHPV]DEDG DPRWRUIHV] OWVpJUvOWiSOiOQL (PHOvP~YHNWiSOiOiVDHVHWpQDIpNiUDPN UOHNDS VROiVDNRUPHJNHOOV]DNtWDQLD]HJ\HQpVD YiOWDNR]yiUDP~ROGDOWLV )UHNYHQ LDYiOWyV ]HPEHQV]DJJDWRWWNLPHQHWLIHV] OWVpJHVHWpQDIpNiUDPN UWiSYH]HWpNHLWD W EELHUvViUDP~NiEHOHNWvOHON O QtWYHNHOOOHIHNWHWQL $IpNHJ\HQLUiQ\tWyNDS VROyV]HNUpQ\EHW UWpQvEHpStWpVNRUDIpNHJ\HQLUiQ\tWypVDIpNN ] WWL VV]HN WvYH]HWpNHNHWDW EELHUvViUDP~NiEHOHNWvOHON O QtWYHNHOOYH]HWQL$IpNHJ\HQLUiQ\tWy NiEHOHLW VDNDNNRUV]DEDGPiVHUvViUDP~NiEHOHNNHOHJ\ WWYH]HWQLKDDW EELNiEHOiUQ\pNROYD YDQ %*%*(IpNHJ\HQLUiQ\tWyQpON OLIpNH]pVQpOILJ\HOHPEHNHOOYHQQLDPLQGHQNRUL VDWODNR]WDWiVL XWDVtWiVW

14 I $NpV] OpNWHOHStWpVH $YH]pUOvSDQHOEHN WpVH Opcionális kezelõegység E 0V5 - + RS485 RS232 Q Opcinális USS21A soros interfész X4: * Gyári beállítás X21: X20: Opcionális csatlakozók X20/X21 0V24 referencia 48/49 0/1 = n12* n13* 0/1=n11* 1/0 = hibamentes/hiba* Fék 0V24 referencia /1=integrátor t1/t2* 1/0 = eng./gyorsleállás* 1/0= balra/állj* 1/0= jobbra/állj +24 V +24 V (külsõ) Kimeneti frekv.* Mért érték kimenet 0V10 n2 ( V*; +/-10 V; ma; ma) +10V (3mA) balra I-jel +- S1 X14: S1 X3: X2: jobbra U-jel X20/X21 opcionális csatlakozók BG0 (MC31C005/007/011/014) esetén nincsenek! BG0 (MC31C005/007/011/014) esetén nincs X14 sorkapocs! A 48/49-es sorkapcsok az X3-ba vannak integrálva! 1) 2) 1) S16 S15 S14 S13 S12 S11 PWM TTL-jel R11 K12 Bináris kimeneti jelek PLC-hez vagy külsõ kimeneti relé számára: 61. sorkapocs: max. 150 ma/3,6 W 62. sorkapocs: max. 50 ma/1,2 W (átkapcsoló K12 kontaktor a fék kapcsolásához) Kl V U -10 V V 0(4)...20 ma Vezérlõpanel X0: Árnyékolás 1) Gyári átkötés: a bináris bemenetek referenciapontját köti össze a készülék belsõ testjével 2) X21 kártyahelyre opciót beépítve az alapkészülékben a 48/49/60/30 sorkapocs-bõvítés nem áll rendelkezésre Sorkapocs: 0 0V10 (a10v-osanalógjelreferenciapotenciálja) 30 0V24 (a24v-osbinárisjelreferenciapotenciálja) Védõvezetõ (árnyékolás) ieud $YH]pUOvSDQHOEHN WpVLUDM]D $+8

15 $NpV] OpNWHOHStWpVH 6RU NDSR V ; ; 6 3( ; ; ; ; ; ; $]DODSNpV] OpNVRUNDS VDLQDNLVPHUWHWpVH )XQN Ly ///KiOy]DWL VDWODNR]iVYDJ\()]DYDUV]~UvHJ\VpJNDSR VSRQWRN 89:PRWRU VDWODNR]iVYDJ\()]DYDUV]~UvHJ\VpJNDSR VSRQWRN $N ]EHQVvN U VDWODNR]WDWiVDD+)NLPHQHWLV]~UvK ]NDSR VSRQW+)HVHWpQ 9NDSR VSRQW+)HVHWpQ &VDNDNNRUV]DEDG VDWODNR]WDWQLKDI 3:0 N+]YDJ\N+] pv+)hvhwpq8 KiOy]DW d9 $IpNHOOHQiOOiV VDWODNR]WDWiVD55 $YpGvYH]HWv VDWODNR]WDWiVD $]HOHNWURQLNDYH]HWpNHNiUQ\pNROiViQDN VDWODNR]WDWiVDNiEHOELOLQ V3(SRWHQ LiO ÈWNDS VROiV,MHOUHP$P$YDJ\8MHOUH9 9J\iULEHiOOtWiV8MHO 9PD[P$D]DODSMHOSRWHQ LRPpWHUV]iPiUD QDODSMHOEHPHQHWGLIIHUUHQ LiOEHPHQHWUHIHUHQ LD; $MHODODNMiQDNEHiOOtWiVD3BPHQ pv6nds VROy $]DQDOyJMHOHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD 0pUWpUWpNNLPHQHW9RVP~V]HUKH]MHOIDMWiNo33UHIHUHQ LD;NDSR VSRQW 9RVWiSIHV] OWVpJRS LyNVHJpGIHV] OWVpJHNpV] OpNGLDJQy]LVKiOy]DWNLPDUDGiVNRU 9VHJpGIHV] OWVpJPD[P$DN OVvP~N GWHWvNDS VROyNV]iPiUD ELQiULVEHPHQHWU J]tWHWWIXQN Ly MREEUDiOOM ELQiULVEHPHQHWJ\iULEHiOOtWiV EDOUDiOOM %LQiULVEHPHQHWHNRSWR VDWROyYDO ELQiULVEHPHQHW HQJJ\RUVOHiO OHYiODV]WYD9iODV]WKDWyELQiULV ELQiULVEHPHQHW WW EHPHQHWHNOiVGD3BPHQ QpO ;pv;elqiulvehphqhwhnuhihuhq LDSRWHQ LiOMD %LQiULVEHPHQHWHNNDS VROiVD9WDO;UvO %LQiULVEHPHQHWHNNDS VROiVDN OVv9WDO ; VV]HN WpVH ;N OVvWHVW ;iwn WpVSRWHQ LiOI JJv ;iwn WQpONSRWHQ LiOI JJHWO $ELQiULVMHOHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD ELQiULVEHPHQHWU J]tWHWWIXQN Ly IpN WHUKHOKHWvVpJPD[P$ ELQiULVEHPHQHWJ\iULEHiOOtWiV KLED WHUKHOKHWvVpJPD[P$ 9iODV]WiV3PHQ ELQiULVEHPHQHW QQ 029,75$& Š & PpUHWQpO ELQiULVEHPHQHW QQ QLQ V$pVNDSR VSRQWRN H]HNQpODNpV] OpNHNQpOD] ;VRUNDSR VEDQWDOiOKDWyN $];ELQiULVEHPHQHWHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD $ELQiULVEHPHQHWHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD &VDWONR]yRS LyNKR] )%*&NH]HOvNpV] OpN866$VRURVLQWHUIpV]56pV56.iUW\DKHO\EvYtWpVLRS LyNKR])($&EHNLPHQHWLIXQN LyN),2&GLJLWiOLVEHNLPHQHWL IXQN LyN)(6&V]LQNURQIXWiVNiUW\D))3&)),&pV))'&WHUHSLEXV]SRUWRN 029,75$& Š &PpUHW~NpV] OpNQpOQLQ V.iUW\DKHO\EvYtWpVLRS LyNKR] )(1&IRUGXODWV]iPPpUpV)3,&KHO\]HWpU]pNHOpV),7&7)7+NLpUWpNHOpV 029,75$& Š &PpUHW~NpV] OpNQpOQLQ V

16 $NpV] OpNWHOHStWpVH $IpNHOOHQiOOiVRNDIRMWyWHNHU VHNpVDV]~UvN VV]HUHQGHOpVH 029,75$& Š &9RVNpV] OpN 029,75$& Š & 0pUHW )pnhoohqiooivrn &LNNV]iP %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 =DYDUV]~UvHJ\VpJHN &LNNV]iP (), ' $ $& (), ' $ $& ; (), ' $ $& (), ' $ $& +ioy]dwlirmwywhnhu VHN &LNNV]iP 1' 6, 1HW] $ $& $ 1' 6, 1HW] $ $& % +ioy]dwl]dyduv]~uvn &LNNV]iP 1) $ $ 1) % % $ 8 PD[ 9 $& 1) % $ 1) %.LPHQHWLIRMWyWHNHU VHN &LNNV]iP +' G PP.iEHONHUHV]WPHWV]HWPP $:* +' G PP.iEHONHUHV]WPHWV]HWdPP $:* +' G PP.iEHONHUHV]WPHWV]HWtPP $:* $ 1pYOHJHVWHUKHOpVPHOOHWW % 1pJ\]HWHVWHUKHOpVPHOOHWW

17 $NpV] OpNWHOHStWpVH 029,75$& Š &9RVNpV] OpN 029,75$& Š & 0pUHW )pnhoohqiooivrn &LNNV]iP %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 =DYDUV]~UvHJ\VpJHN &LNNV]iP (), ' $ $& (), ' $ $& ; +ioy]dwlirmwywhnhu VHN &LNNV]iP 1' 6, 1HW] $ $& +ioy]dwl]dyduv]~uvn $ 1pYOHJHVWHUKHOpVPHOOHWW % 1pJ\]HWHVWHUKHOpVPHOOHWW &LNNV]iP 1) 8PD[ 9 $& $ 1) % 1) 8 PD[ 9 $&.LPHQHWLIRMWyWHNHU VHN &LNNV]iP +' G PP.iEHONHUHV]WPHWV]HWPP $:* +' G PP.iEHONHUHV]WPHWV]HWdPP $:* +' G PP.iEHONHUHV]WPHWV]HWtPP $:*.LPHQHWLV]~UvN &LNNV]iP +) ; $ $ +) % $ % $ +) % % $ +) ; % $ +) %

18 $NpV] OpNWHOHStWpVH 029,75$& Š & 0pUHW )pnhoohqiooivrn &LNNV]iP %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 & %:, ) $ 506 & %:, ) $ 506 ; & %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 %:, ) $ 506 =DYDUV]~UvHJ\VpJHN &LNNV]iP (), ' $ $& (), ' $ $& (), ' $ $& +ioy]dwlirmwywhnhu VHN &LNNV]iP 1' 6, 1HW] $ $& $ 1' 6, 1HW] $ $& % $ 1' 6, 1HW] $ $& % $ $ 1' 6, 1HW] $ $& % % +ioy]dwl]dyduv]~uvn &LNNV]iP 1) $ 1) % 1) 8 PD[ 9 1) $& 1) $ 1) % 1) $ 1) % 1) $ 1) 8 PD[ 9 $& % $ 1) ; % $ 1) ; % $ 1) ; %.LPHQHWLIRMWyWHNHU VHN &LNNV]iP +' G PP.iEHONHUHV]WPHWV]HWPP $:* +' G PP.iEHONHUHV]WPHWV]HWtPP $:*.LPHQHWLV]~UvN &LNNV]iP +) $ +) % $ +) % $ +) % $ +) ; % $ %& $& +) % $ %& & $& $ 1pYOHJHVWHUKHOpVPHOOHWW % 1pJ\]HWHVWHUKHOpVPHOOHWW &.pwipnhoohqiooivwloonlphqhwlv]~uvwsiukx]dprvdqnhoonds VROQL

19 $NpV] OpNWHOHStWpVH 029,75$& Š &PpUHW~NpV] OpNIpNHOOHQiOOiVVDO $PpUHW~&&&&QHJ\HGHV ]HPEHQP~N GvNpV] OpNHNQpOD ODSRVNLYLWHO~%:pV%:IpNHOOHQiOOiVRNDWEHOHKHWpStWHQLDNpV] OpNEH$EH pstwpvphqhwhd]doieel.ds VROMDNLDKiOy]DWRWpVD9 '& RVWiSIHV] OWVpJHW $IpNHOOHQiOOiVWDUWyOHPH]pW VDYDUR]]DOHpVK~]]DNLDNpV] OpNIHOVvUpV]pUvOiEUD $IpNHOOHQiOOiVNiEHOHLWYiJMDOHDV] NVpJHVKRVV]~ViJ~UDNE PUHpVSUpVHOMHQUiYH ]HWpNYpJK YHO\HNHW $IpNHOOHQiOOiVNiEHOHLWE~MWDVVDiWDJXPLJ\~U~QpVDIpNHOOHQiOOiVWKHO\H]]HEHDWDUWyOHPH] EHiEUD $WDUWyOHPH]WDUiV]HUHOWIpNHOOHQiOOiVVDOKHO\H]]HYLVV]DDNpV] OpNEHpVU J]tWVHD VDYDURN NDO &VDYDUR]]DOHDIHOVvEXUNRODWRWKRJ\D];HUvViUDP~NDSR VOp KR]]iIpUKHWvYpYiOMpN $IpNHOOHQiOOiVNiEHOHLW VDWODNR]WDVVDDpVNDSR VSRQWRNUDOiVGDROGDOÄ$] HUvViUDP~UpV]pVIpNiUDPN U VDWODNR]WDWiVD UpV]W ieud $WDUWyOHPH]NLK~]iVDpVDIpNHOOHQiOOiVEHKHO\H]pVH $;;

20 $NpV] OpNWHOHStWpVH 56VRURVSRUW VDWODNR]WDWiVD866$RS Ly SyOXV~VWDQGDUGiUQ\pNROWLQWHUIpV]NiEHO56SRUWRN VV]HN WWHWpVpKH] A MOVITRAC 31C csatlakozóaljzata (USS21A) A PC csatlakozóaljzata (COM1-4) GND (test) TxD RxD max.5m ieud 9-pólusú Sub-D csatlakozó $029,75$& Š &3& VV]HN WvNiEHO 9-pólusú Sub-D csatlakozóhüvely %+8 $]56VRURVSRUW VDWODNR]WDWiVD866$RS Ly $]56LQWHUIpV]MDYDVROW VDWODNR]WDWiVD +DV]QiOMRQHU~DGDWiWYLWHOUHV]ROJiOyNiEHOWUp]IRQDWiUQ\pNROiVVDO $MHOYH]HWpNHNHWSiURViYDOVRGRUMD VV]H $9UHIHUHQ LDSRWHQ LiOWDPiVRGLNYH]HWpNSiUUDOYH]HVVH $]iuq\pnroivwplqgnpwypjpqpvqdj\pulqwnh]pvliho OHWWHO VDWODNR]WDVVDD3(SRWHQ LiOUD D029,75$& Š &HOHNWURQLNiMiQDNiUQ\pNROiVNDSR VSRQWMiUDYDJ\DNDS VROyV]HNUpQ\ PHJIHOHOv VDWODNR]iVLSRQWMiUD USS21A USS21A + - 0V V5 866$VRUNDSR VNLRV]WiV UHIHUHQ LDSRWHQ LiO ieud 56866$LQWHUIpV] %;; (,$V]DEYiQ\V]HULQWL56LQWHUIpV] PD[DGDWiWYLWHOLVHEHVVpJ%DXG PD[UpV]WYHYvPLQGHQ866$RS LyYDOIHOV]HUHOWNpV] OpNUpV]WYHYvQHNV]iPLW PD[NiEHOKRVV]P VV]HVHQ EHpStWHWWGLQDPLNXVOH]iUyHOOHQiOOiV

21 $NpV] OpNWHOHStWpVH 2S LRQiOLVNiUW\iNEHpStWpVH $PpUHW~NpV] OpNHN&&&&QHPWDUWDOPD]]iND]RS LRQiOLVNiU W\iN VDWODNR]iViUDV]ROJiOy;pV; VDWODNR]yNDW(]HNEHDNpV] OpNHNEHQHPOHKHWRS LR QiOLVNiUW\iWEHpStWHQL $]DOiEELDND]PpUHW~NpV] OpNHNUH&&pUYpQ\HVHN ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN $]RS LRQiOLVNiUW\DPHJpULQWpVHHOvWWJ\v]vGM QPHJDUUyOKRJ\UXKi]DWDQLQ VHHOHNWUR V]WDWLNXVDQIHOW OWvGYH$EL]WRQViJNHGYppUWpULQWVHQPHJI OGSRWHQ LiORQOHYvIpPUpV]WOH YH]HWvV]DODJYH]HWvNpSHV LSvVWE $]RS LRQiOLVNiUW\iWKDJ\MDD]HUHGHWL VRPDJROiViEDQDEEyO VDNN ]YHWOHQ ODEHV]HUHOpV HOvWWYHJ\HNL $]RS LRQiOLVNiUW\iWV] NVpJWHOHQ OQHpULQWVHPHJ$Q\RPWDWRWWiUDPN UW VDNDV]pOpQpO IRJMDPHJ1HpULQWVHPHJD]DONDWUpV]HNHW $]RS LRQiOLVNiUW\DEHpStWpVH $IUHNYHQ LDYiOWyUyOYiODVV]DOHDWiSIHV] OWVpJHNHWDKiOy]DWRWpVD9RVWiSIHV] OWVpJHW 6]HUHOMHOHD]DOVyERUtWyOHPH]W 9HJ\HOHDKi]DWWDUWyD]RS LRQiOLVNH]HOvNpV] OpNDODWWL VDYDURNDWpVV]HUHOMHOHDKi]DW $])($&),2&)(6&))3&)),&pV))'&RS LyNHVHWpQ $UHQGV]HU(3520Q\RPWDWRWWiUDPN UW VDYDUR]]DOHpVYHJ\HNLD]; VDWODNR]yEyO +HO\H]]HD]RS LRQiOLVNiUW\iWD]; VDWODNR]yEDPDMGU J]tWVHD VDYDURNNDO )(6&))3&)),&pV))'&RS LyNHVHWpQWiYROtWVDHODKi]EyODYDNEXUNRODWRWpV WHJ\HIHODNiUW\iKR]PHOOpNHOWEXUNRODWRW $])(1&)3,&pV),7&RS LyNHVHWpQ ;HOHNWURQLNDNDSR VOp HW VDYDUR]]DOHpVYHJ\HNLD]; VDWODNR]yEyO +HO\H]]HD]RS LRQiOLVNiUW\iWD]; VDWODNR]yEDpVU J]tWVHD VDYDURNNDO +HO\H]]HYLVV]DDKi]DWpVU J]tWVHD VDYDURNNDO 6]HUHOMHYLVV]DD]DOVyERUtWyOHPH]W ieud $]RS LRQiOLVNiUW\iNEHpStWpVH $+8

22 $NpV] OpNWHOHStWpVH $)($&RS LyEHN WpVHpVVRUNDS VDL ieud $])($&NiUW\DEHN WpVLUDM]D $+8 2S Ly &LNNV]iP $QDOyJGLIIHUHQ LiO EHPHQHW. OVviUDPNRUOiWR]iV $QDOyJNLPHQHWHN -HODODN 9H]pUOpVLIXQN LyN 5HIHUHQ LDSRQW %LQiULVEHPHQHWHN -HOV]LQW 9H]pUOpVLIXQN LyN 5HIHUHQ LDSRQW 5HIHUHQ LDSRQW %LQiULVNLPHQHWHN -HOV]LQW 9H]pUOpVLIXQN LyN 56LQWHUIpV] )($&EHNLPHQHWLNiUW\D ; Q 999 ; 9, PD[ o3 ; PD[NiEHOKRVV]PIHOERQWiVELWOHWDSRJDWiVLLGvdPV 9, PD[ P$ o3bphq ; $]DQDOyJMHOHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD9 ; 5 L (1V]HULQW3/&NRPSDWLELOLV, ( P$ /HWDSRJDWiVLLGvPV 99 ³ RSWR VDWROyYDOSRWHQ LiOPHQWHV 99 ³ o3bphq ; $ELQiULVEHPHQHWHN;UHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD ; $ELQiULVMHOHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD9 ; 5 L : 3/&NRPSDWLELOLV 0HJV]yODOiVLLGvPV Ä 9 Ä 9, PD[ P$ o3bphq ; 56 (,$V]DEYV]HULQW%DXGPD[UpV]WYHYv 56 %HpStWHWWGLQDPLNXVOH]iUyHOOHQiOOiV PD[NiEHOKRVV]P

23 $NpV] OpNWHOHStWpVH $),2&RS LyEHN WpVHpVVRUNDS VDL 0/1 = * 0/1 = * 0/1 = * 0V24 1/0 = * X20: FIO 31C opció (digitális be- és kimeneti funkciók) funkció nélkül funkció nélkül funkció nélkül MC kész/nem üzem kész 1/0 = * 1/0 = paraméterkészlet 1/2* 1/0=1 * forgómezõ ki motor figyelmeztetés * Gyári beállítás 0/1= n11/n21* n13* 0/1= n12/n22* 0/1 = paraméterkészlet 1/2* 0/1= Reset* referencia 0V24 1/0 = hibamentes/ixt-jelzés* 0/1= I * Ref RS-485+ RS-485- X19: X8: Árnyékolás X0: ) 1) Átkötés gyárilag betéve X2:44 X2:44 S19 S20 S21 S15 S16 S17 S18 K14 Bináris kimenõjelek PLC vagy külsõ kimenõrelé számára; max. 50 ma (másik lehetõség: kis kontaktor 24 V, max. 1,2 W) ieud $]),2&NiUW\DEHN WpVLUDM]D $+8 2S Ly &LNNV]iP %LQiULVEHPHQHWHN -HOV]LQW 9H]pUOpVLIXQN LyN 5HIHUHQ LDSRQW 5HIHUHQ LDSRQW %LQiULVNLPHQHWHN -HOV]LQW 9H]pUOpVLIXQN LyN 56LQWHUIpV] ),2&GLJLWiOLVEHNLPHQHWLNiUW\D ; 5 L (1V]HULQW3/&NRPSDWLELOLV, ( P$ /HWDSRJDWiVLLGvPV ; 99 ³ RSWR VDWROyYDOSRWHQ LiOPHQWHV 99 ³ o3bphq ; $ELQiULVEHPHQHWHN;pV;UHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD ; $ELQiULVMHOHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD9 ; 5 L : 3/&NRPSDWLELOLV 0HJV]yODOiVLLGvPV Ä 9 Ä 9, PD[ P$ ; o3bphq ; 56 (,$V]DEYV]HULQW%DXGPD[UpV]WYHYv 56 %HpStWHWWGLQDPLNXVOH]iUyHOOHQiOOiV PD[NiEHOKRVV]P

24 $NpV] OpNWHOHStWpVH $)(1&)3,&RS LyEHN WpVHpVVRUNDS VDL X21: FEN 31C ( fordulatszám-érzékelés) FPI 31C (helyzet érzékelés) Fölérendelt szabályozáshoz A A B B C C A A B B C C 0V10 +5 V (300 ma), jeladó-tápfeszültség érzékelõ, +5 V érzékelõ,0v 0V,jeladó-tápfeszültség X5: X6: Árnyékolás X0: ieud Az C/ C csatorna csak az X5:85/86 kimenethez, vagy IPOS esetén kell $])(1&)3,&NiUW\DEHN WpVLUDM]D Inkrementális jeladó, 5V,TTL $+8 2S Ly &LNNV]iP,PSXO]XVNLPHQHWHN $$%%&& 5HIHUHQ LDSRQW,PSXO]XVEHPHQHWHN $$%%&& )RUGXODWV]iPNRUOiW -HODGyWiSIHV] OWVpJ $]pu]pnhovyh]hwpnh )(1&IRUGXODWV]iPpU]pNHOv)3,&KHO\]HWpU]pNHOv ;; 977/V]LQW56 ; $]DQDOyJMHOHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD9 ;; 977/V]LQW56 I KDWiU N+] LPSXO]XVIRUGXODWMDYDVROW PLQ LPSXO]XVIRUGXODWHVHWpQ PLQ LPSXO]XVIRUGXODWHVHWpQ ; 98E UHIHUHQ LDSRWHQ LiOA ; 9 )HV] OWVpJPpUpVKH]pVXWiQV]DEiO\R]iVKR] 9 9DMHODGyEHPHQHWHQ $MHODGy VDWODNR]WDWiVD $o% VDWRUQDVRUUHQGHVHWpQDPRWRUNLKDMWyWHQJHO\IHOvOQp]YHDPRWRUMREEUDIRURJ

25 $NpV] OpNWHOHStWpVH $),7&RS LyEHN WpVHpVVRUNDS VDL ieud $]),7&NiUW\DEHN WpVLUDM]D $+8 2SWLRQ &LNNV]iP %LQiULVEHPHQHWHN -HOV]LQW 9H]pUOpVLIXQN LyN 5HIHUHQ LDSRQW 5HIHUHQ LDSRQW 7)7+ VDWODNR]iV %LQiULVNLPHQHWHN -HOV]LQW 9H]pUOpVLIXQN LyN ),7&7)7+NLpUWpNHOvNiUW\D ; 5 L (1V]HULQW3/&NRPSDWLELOLV, ( P$ /HWDSRJDWiVLLGvPV 99 ³ RSWR VDWROyYDOSRWHQ LiOPHQWHV 99 ³ o3bphq ; $ELQiULVEHPHQHWHN;UHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD ;; $ELQiULVMHOHNUHIHUHQ LDSRWHQ LiOMD9 ; 0HJV]yODOiVLN V] E5 7) t HVHWpQ ; 5 L : 3/&NRPSDWLELOLV 0HJV]yODOiVLLGvPV Ä 9 Ä 9, PD[ P$ Ä 0RWRUKvPpUVpNOHWW~OPDJDVYDJ\7)7+YH]HWpNV]DNDGiV Ä 0RWRUKvPpUVpNOHWDPHJHQJHGHWWWDUWRPiQ\EDQ $];NDSR VSRQWRWN OVvKLEDMHO]pV(;7)(+5IHOGROJR]iViUDV]ROJiOyELQiULVEHPH QHWWHONHOO VV]HN WQL$]; ÄiOODSRWJ\RUVOHiOOiVWLQGtWHO $029,75$& Š &IUHNYHQ LDYiOWyWHOMHVtWLD]HUvViUDP~pVHOHNWURQLNDLUpV]HNEL]WRQViJRVOH YiODV]WiViYDOIRJODONR]y(1V]DEYiQ\N YHWHOPpQ\HLW$),7&RS LRQiOLVNiUW\DYH]pU OpVLSRWHQ LiORQYDQ$EL]WRQViJRVOHYiODV]WiV VDNDNNRUEL]WRVtWRWWKDD] VV]HV VDWODNR]WD WRWWiUDPN ULVPHJIHOHODEL]WRQViJRVOHYiODV]WiVYDODPHQQ\LN YHWHOPpQ\pQHN

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás

OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064. DCRK sorozat 1. DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV. és kezelési utasítás OTTOMAT KFT. 6724 Szeged, Csalogány u. 32. tel./fax.: (62) 431-125 (20) 9425-064 DCRK sorozat 1 DXWRPDWLNDP&V]DNLOHtUiV és kezelési utasítás Verziók DCRK5 5 fokozat 96x96 mm-es ház DCRK7 7 fokozat 96x96

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Helyesbítés MOVITRAC LTE-B * _1114*

Helyesbítés MOVITRAC LTE-B * _1114* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *1353158_1114* Helyesbítés SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. júliustól

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: 2006. júliustól E - F frekvenciaváltó gépkönyv Érvényes: 2006. júliustól P Köszönjük Önnek, hogy a PROCON Hajtástechnika Kft. által gyártott frekvenciaváltót választotta. A gépkönyv biztosítja az Ön számára a frekvenciaváltó

Részletesebben

03/012 Rendszeráttekintés

03/012 Rendszeráttekintés 03/012 Rendszeráttekintés 1 2 SHIFT PRG STOP RUN 3 4 5 Rendszeráttekintés 03/013 Alapkészülékek Funkcionális tartozékok 3 Motorok névleges teljesítménye: 7,5... 500 kw in-line csatlakozási módnál (terhelés

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató

LPT illesztőkártya. Beüzemelési útmutató LPT illesztőkártya Beüzemelési útmutató Az LPT illesztőkártya a számítógépen futó mozgásvezérlő program ki- és bemenőjeleit illeszti a CNC gép és a PC nyomtató (LPT) csatlakozója között. Főbb jellemzők:

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw

Drive IT Low Voltage Hajtások. Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Drive IT Low Voltage Hajtások Használati útmutató ACS50 típus AC Frekvenciaváltó 0.18-2.2 kw Más nyelvű ACS50 használati útmutatókat és ACS50 Műszaki leírást a következő internet címen találhat: http://www.abb.com.

Részletesebben

user guide hungarian pather.book Page 1 Thursday, October 11, 2001 3:48 PM

user guide hungarian pather.book Page 1 Thursday, October 11, 2001 3:48 PM user guide hungarian pather.book Page 1 Thursday, October 11, 2001 3:48 PM fgyq]qomsn fgyq]qomsnd0rwrurodgljlwgolvyh]hwknqkonsol NRPPXQLNgFLoVYLOgJgEDQ.qV]qQMsNKRJ\D0RWRUROD V YH]HWkNQkONsOLWHOHIRQW YgODV]WRWWD

Részletesebben

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA)

Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 2UV]iJRV0&V]DNL)HMOHV]WpVL%L]RWWViJ20)% Információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások (IKTA) 7 PÈ/

Részletesebben

MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Üzemeltetési utasítás 2002. 08. 1055 6362 / HU

MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Üzemeltetési utasítás 2002. 08. 1055 6362 / HU MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Kiadás 2002. 08. Üzemeltetési utasítás 1055 6362 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...6 3 A készülék felépítése...7 3.1 Típusjelzés,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

RD Csapadékdetektor távadó. v1.0 Előzetes

RD Csapadékdetektor távadó. v1.0 Előzetes RD Csapadékdetektor távadó v1.0 Előzetes UNITEK 2007 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A csapadékdetektor a mindenkori csapadékstátusz érzékelésére alkalmas. A RD csapadékdetektor

Részletesebben

H - I - J soros vonali kommunikáció

H - I - J soros vonali kommunikáció H - I - J soros vonali kommunikáció P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK ESZKÖZÖK... 4 Csatlakozók bekötése... 4 SOROS ÉS CAN VONAL LEZÁRÓ ÁTKÖTÉSEK... 5 V3D frekvenciaváltó... 5 VLD / VHD frekvenciaváltó...

Részletesebben

MOVIDRIVE compact MCH4_A. Üzemeltetési utasítás 2002. 04. 1054 8068 / HU

MOVIDRIVE compact MCH4_A. Üzemeltetési utasítás 2002. 04. 1054 8068 / HU MOVIDRIVE compact MCH4_A Kiadás 2002. 04. Üzemeltetési utasítás 1054 8068 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...6 3 A készülék felépítése...7 3.1 Típusjelzés, adattáblák

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX60B / 61B GA360000 Kiadás: 2005. 01. 11300477 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48 ZELIO IME időrelék Katalógus 2005 E11, E48 artalom Zelio ime idõrelék E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel eferenciaszámok, méretek, bekötési sémák...2. és 3. oldal Karakterisztikák...4. és 5. oldal

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Á É Á É Ü É é í ü ü ü é é ö é é é é ö é ó ó é é í ó é é é é ü é ó ó éó ó ó é é é é é é é í ó Ü ö ö ű é ű í é ó é ó é ü é í ü é ü ü é é í ö ö é ü é í ü ü é é é ü ö é ó ó ö í ó é é ü ö é ö í é é é é ü é

Részletesebben

Helyesbítés MOVIFIT -SC

Helyesbítés MOVIFIT -SC Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés MOVIFIT -SC Kiadás: 2011. 01. 17069777 / HU 1 Kiegészítés / helyesbítés Áttekintés 1 Kiegészítés / helyesbítés MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás MOVITRAC LTP-B

Üzemeltetési utasítás MOVITRAC LTP-B Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás MOVITRAC LTP-B Kiadás: 2010. 12. 16932978 / HU SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék 1 Fontos

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Í Í í É íé ű í Á É í í É í ú Í É Á í í í í É í í í í ú í í É ú ú í ű í ú í ú ú ú í ű í í í ú í í ű ú í í ú ú ú í ű í í í í í í í í íí í í í É ű ű ű í í É í É ú í í í ú í í ú í ú í í í É ú í ú ú í ú í í

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

V1.02 szelepvezérlő modul.

V1.02 szelepvezérlő modul. V1.02 szelepvezérlő kiskerti öntözésnél használható, ahol a hálózati vizet mágnesszeleppel töltik az átmeneti tárolóba. A víztérbe függesztett szondák jeleit használva mágnesszelepet működtet, így teli

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Helyesbítés. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya. Kiadás: / HU

Helyesbítés. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya. Kiadás: / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya Kiadás: 2005. 09. 11456779 / HU Helyesbítés SEW-EURODRIVE

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531

Az Ön kézikönyve SAMSUNG DVD-611/XEH http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379531 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

* _1116* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások. Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B/61B

* _1116* Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások. Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B/61B Hajtástechnika \ hajtásautomatizálás \ rendszerintegráció \ szolgáltatások *17099374_1116* Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B/61B Kiadás 2016/11 17099374/HU SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

TRP-C24 Felhasználói Kézikönyv

TRP-C24 Felhasználói Kézikönyv TRP-C24 Felhasználói - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2. Tulajdonságok...3 3. Specifikációk...3 4. Kommunikációs csatlakozók...4 5. Csatlakozók lábkiosztása...5 6. Funkciók...5 7. Kapcsolódó termékek...6

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2008. 03. 11696761 / HU

Üzemeltetési utasítás MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2008. 03. 11696761 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX60B / 61B Kiadás: 2008. 03. 11696761 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Beép. szélesség. Rendelési kód 2 TE 46004 46004-TNC 46004-TNS 46004-TT 46054 46054-TNC 46054-TNS 46054-TT 46070-TNC 46070-TNS 46070-TT 6 TE 8 TE 8 TE

Beép. szélesség. Rendelési kód 2 TE 46004 46004-TNC 46004-TNS 46004-TT 46054 46054-TNC 46054-TNS 46054-TT 46070-TNC 46070-TNS 46070-TT 6 TE 8 TE 8 TE ÁRAMELLÁTÁS Termékáttekintõ Kombivédelem B/C/D; 1/2/3 típus Típus Kivitel Beép. szélesség Rendelési kód Méretezési fesz. Uc Iimp (10/350) Levezetõképesség Maradékfesz. Ures Köv. áram kioltóképesség Max.

Részletesebben

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros Kezelési útmutató Előerősítő 8szoros 0530 00 Működési leírás Az előerősítő 8szoros felerősíti 8 forrás audiojelét mint például tuner, CD-Player stb. 5 V AC kimeneti feszültségre. Így ez alkotja az illő

Részletesebben

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu

Kaméleon K860. IAS Automatika Kft www.iasautomatika.hu Kaméleon K860 Univerzális Digitális Szabályozó A K860 szabályozók általános automatizálási feladatokra kifejlesztett digitális szabályozók. Épületgépészeti alkalmazásokra kiválóan alkalmasak, gazdaságos

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Méret (mm) Tápfeszültség Kimenet

Méret (mm) Tápfeszültség Kimenet H8GN,'5(/e6=È0/È/Ï 6]XEPLQLDW&USURJUDPR]KDWy LGUHOppVV]iPOiOyHJ\WRNEDQ 48 x 24 mm-hvhoodsppuhw GLJLWHVGXSODNLMHO] Összes impulzus monitorozása 8 digiten számláló üzemmódban 6NiOi]iVLOHKHWVpJDV]iPOiOy ]HPPyGKR]

Részletesebben

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő Beállítási útmutató A csoportaggregát vezérlő beállítását kizárólag szakképzett személy végezze! Jegyezze fel a beállított paramétereket és tartsa illetéktelen

Részletesebben

RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08

RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08 RUPERT MÉRNÖKI IRODA MODEM V.23 v3.1 RS232 Termék ismertető 2006.10.08 Műszaki paraméterek: A MODEM V.23 v3.1 típusú készülék moduláris kiépítésű, speciálisan PLC készülékek adatátviteli kommunikációjának

Részletesebben

ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL

ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL KAPUKHOZ A VEZÉRL EGYSÉG RÉSZEI A f menü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI D a beállított

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A

OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A OMRON BIZTONSÁGI FÉNYFÜGGÖNYÖK F3SN-A F3SN-A 4-es kategóriájú fényfüggöny, mely megfelel a vonatkozó IEC és EN szabványoknak magasság = Fényfüggöny magasság 189... 1822 mm védett magasság 7 m illetve 10

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE compact MCH4_A Kiadás: 2006. 11. 11535563 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

J1000 Frekvenciaváltó sorozat

J1000 Frekvenciaváltó sorozat J1000 Frekvenciaváltó sorozat Az alapvetı inverter V/F motorvezérlés Nagy nyomaték már 3 Hz frekvencián (150%) Kettıs besorolás: o normál üzem 120% / 1 perc túlterhelés o nehéz üzem 150% / 1 perc túlterhelés

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés Általános tudnivalók A 3G3JV típusú inverter miniatőr frekvencia-átalakító, a felhasználónak lehetısége van választani sok beállítható paraméter közül. A táplálás speciális megoldásának köszönhetıen az

Részletesebben

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás

Szivattyú- és ventilátorvezérlı alkalmazás 6-1 (par. 0. 1 = 7) TARTALOM 6.. 6-1 6.1 Általános bevezetı.. 6-2 6.2 Vezérlı I/O. 6-2 6.3 Vezérlıjel-logika.. 6-3 6.4 Alapparaméterek, 1. csoport. 6-4 6.4.1 Paramétertáblázat, 1. csoport 6-4 6.4.2 Az

Részletesebben

8. A paraméterek leírása

8. A paraméterek leírása Paraméter leírások 123. A paraméterek leírása A következő oldalakon a paraméter leírások találhatók, egyedi azonosítószámuk (ID) szerint sorba rendezve. Az sötétített azonosító számoknál (pl. 41 Motorpotenciométer

Részletesebben

V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS

V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS 1. RÉSZ: SZAGGATÓ BERENDEZÉS ÉS JÁRMŰVEZÉRLŐ EGYSÉG, VALAMINT HAJTÁSLÁNCHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ELEKTROMOS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE SORSZÁM AJÁNLATKÉRŐI KÓDSZÁM TERMÉK MEGNEVEZÉSE*

Részletesebben

Kézikönyv. MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások. Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU

Kézikönyv. MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások. Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVITRAC B Biztonságos lekapcsolás Előírások Kiadás: 2007. 06. 11469161 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving

Részletesebben

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó

RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó RhT Léghőmérséklet és légnedvesség távadó UNITEK 2004-2007 2 Unitek Általános leírás Az RhT léghőmérséklet és légnedvességmérő távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérőtávadó családjának tagja.

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

µflow 100 Áramlás számító egység

µflow 100 Áramlás számító egység µflow 100 Áramlás számító egység µflow 100 Gáz µflow 100 Gőz Kompakt kompenzációszámító gázokra és gőzökre letárolt összenyomhatósági táblázatokkal Gyártó: RFA Industrietechnik e. K. D-82362 Weilheim Web:

Részletesebben

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012 Zelio ime időrelék Katalógus 2012 artalomjegyzék Zelio ime időrelék 1 E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel endelési számok, méretek, bekötési sémák Jellemzők E 11 moduláris relék, relés kimenettel

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató

Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató Elektromos fűtők vezérlőegységei Kezelési és karbantartási útmutató DTR-HE-ver. 3.4 (12.2012) A vezérlőszekrény az IEC/EN 60439-1 + AC Standard Kisfeszültségű elosztók és vezérlőberendezések szabvány követelményeinek

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Sorkapcsok, SAK-sorozat

Sorkapcsok, SAK-sorozat SAK_.01-.03:TK1_E_096-128_DE.qxd 2008.02.27. 11:55 Oldal.1 Tartalom Sorkapcsok, SA-sorozat Áttekintés - SAK sorozat.2 Sorkapcsok - TS 35.4 Sorkapcsok - TS 32.60 Sorkapcsok - TS 32 + 35.130 Sorkapcsok magas

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

H - I - J. frekvenciaváltó gépkönyv

H - I - J. frekvenciaváltó gépkönyv H - I - J frekvenciaváltó gépkönyv P TARTALOMJEGYZÉK SZEMLÉLTETŐ JELEK... 4 FONTOS TUDNIVALÓK... 4 A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 5 MECHANIKAI TELEPÍTÉS...

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö ľ

Részletesebben

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás

DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás DELTA VFD-E frekvenciaváltó kezelési utasítás RUN indítás STOP / RESET leállítás/törlés ENTER menü kiválasztás, értékek mentése MODE kijelzett érték kiválasztása, visszalépés A frekvenciaváltó csatlakoztatása:

Részletesebben

Resi9. Biztonságot teremtünk.

Resi9. Biztonságot teremtünk. Resi9 Biztonságot teremtünk. Moduláris lakossági k A Resi9 készülékek könnyen felismerhetőek az egyedi formatervezésükről Csatlakozókapcsok: félrecsatlakoztatástól védett kengyeles szorítókapcsok tömör

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban

Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Alapvető információk a vezetékezéssel kapcsolatban Néhány tipp és tanács a gyors és problémamentes bekötés érdekében: Eszközeink 24 V DC tápellátást igényelnek. A Loxone link maximum 500 m hosszan vezethető

Részletesebben

ABB standard hajtások ACS150, 0.37-4 kw

ABB standard hajtások ACS150, 0.37-4 kw ABB standard hajtások ACS150, 0.37-4 kw Műszaki katalógus ÜZLETI PROFIL IPARÁGAK TERMÉKEK ALKALMAZÁSOK SZAKÉRTELEM PARTNEREK SZOLGÁLTATÁSOK ABB standard hajtás - ACS150 Az ABB standard hajtásról Az ABB

Részletesebben

Paraméter csoport. Alapbeállítások

Paraméter csoport. Alapbeállítások Paraméter csoport A1 b1 b2 C1 C2 C3 C4 C6 d1 d2 d3 d4 E1 E2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L8 n1 n3 o1 o2 o3 o4 U1 U2 U4 Neve Alapbeállítások Működésmód paraméterek Egyenáramú fékezés Fel és lefutási

Részletesebben