A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként forint ellenérték ellenében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében."

Átírás

1 A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE VALAMENNYI SZAVAZATI -2**$/ 5(1'(/.(= 5ÉSZVÉNYES SZÁMÁRA Részvényenként forint ellenérték ellenében. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet ) által III/ V]iPRQRNWyEHUQDSMiQMyYiKDJ\RWWMHOHQ$MiQODWD0DJ\DU7NHSLD EDQD Napi*D]GDViJEDQD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQwww.bet.hu) és a Társaság honlapján ( Ä0HJMHOHQpVL KHO\HN W UWpQ N ]]pwpwhopqhn - ha a közzétételre a 0HJMHOHQpVL+HO\HNHQHOWpULGSRQWEDQNHU OVRUDOHJNpVEEPHJMHOHQN ]]pwpwho- napját N YHW PiVRGLN QDSWyO Ä.H]GQDS NH]GGHQ QDSRQ iw D]D] D IHQWLHN V]HULQWL N ]]pwpwhown YHWKDUPLQ HJ\HGLNQDSLJÄ=iUyQDS IRJDGKDWyHO$IHQWLHNpUWHOPpEHQD] DMiQODWLGWDUWDPDQRYHPEHU-WOGH HPEHU-ig tart. Jelen Ajánlat az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-w]vgpuov]yoypyl&;,w UYpQ\DWRYiEELDNEDQÄÉpt. ) 94/C-94/M. -ai V]HULQWLN WHOH]Q\LOYiQRVYpWHOLDMiQODW $]$MiQODWEDQN ]UHP&N GIRUJDOPD]y CA IB Értékpapír Rt. (1054 Budapest, Nagysándor József u. 10.) Jelen vételi ajánlat kelte: október 1. A módosított vételi ajánlat kelte: október 29. 1

2 ÖSSZEGZÉS $%5,7721&$3,7$/ &2168/7,1*%HIHNWHW7DQi VDGyps Szolgáltató Kft. (székhelye: 1137 Budapest, Újpest rakpart 1-3.), mint $MiQODWWHY, ezúton nyilvános vételi ajánlatot tesz az alábbiakban meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: Ajánlat ) a Kartonpack Dobozipari Rt. (4030 Debrecen, Galamb u. 11. sz.; cégjegyzékszám: ; a továbbiakban: Társaság YDODPHQQ\LV]DYD]DWLMRJJDOUHQGHONH]UpV]YpQ\HVHV]iPiUDD továbbiakban: Részvényesek YDODPHQQ\LV]DYD]DWLMRJRWPHJWHVWHVtWHJ\HQNpQWD)W NHWWV]i] IRULQW QpYpUWpN& QpYUH V]óló részvényeik (a továbbiakban: Részvények ) megvásárlására Részvényenként forint ellenérték ellenében, amely teljes egészében pénzben kerül kifizetésre. Az Ajánlat az Épt. 94C-94/M. -DLV]HULQWLN WHOH]Q\LOYiQRVYpWHOL ajánlat. A Részvényekért ajánlott ellenérték (továbbiakban "Ár") 13,94 %-kal magasabb a Budapesti euwpnw]vgpq D WRYiEELDNEDQ ÄBÉT ) október 1-pW PHJHO] QDSDODWWNLDODNXOW V~O\R]RWWW]VGHLiWODJiUQiOpVPHJHJ\H]LND]]DOD]iUUDODPHO\HWD%5,7721,17(5,19(67 Limited Liability Company D] $MiQODWWHY ]OHWUpV]HLQHN -os tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos ) és a Deutsche Balaton AG a szeptember 21. napján kötött 5pV]YpQ\$GiVYpWHOL0HJiOODSRGiVEDQWRYiEEiD]$MiQODWWHYpVD+XQJDJHQW5WD. október 1. napján kötött Vételi Jogot Alapító Megállapodásban a Társaság részvényeinek ellenértékeként megállapítottak. $]$MiQODWD0DJ\DU7NHSLD EDQD1DSL*D]GDViJEDQD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQ ( és a Társaság honlapján ( NKXÄ0HJMHOHQpVLKHO\HN W UWpQ közzétételének - KD D N ]]pwpwhouh D 0HJMHOHQpVL +HO\HNHQ HOWpULGSRQWEDQ NHU O VRU D OHJNpVEEPHJMHOHQN ]]pwpwho-qdsmiwn YHWPiVRGLNQDSWyOÄ.H]GQDS NH]GGHQ napon át, azaz a fentiek szerinwln ]]pwpwhown YHWKDUPLQ HJ\HGLNQDSLJÄ=iUyQDS fogadható el (a továbbiakban: $MiQODWL,GWDUWDP $IHQWLHNpUWHOPpEHQD]DMiQODWLGWDUWDPD november 7-WOGH HPEHU-LJWDUW(]HQLGWDUWDPRQEHO OYDODPHQQ\L5pV]YpQ\HVD vételi ajánlat elfogadását a jelen Ajánlat 1.5 pontban meghatározott helyen teheti meg az Ajánlat SRQWEDQ PHJKDWiUR]RWW PyGRQ $ YpWHOL DMiQODWEDQ N ]UHP&N G IRUJDOPD]y D &$,% Értékpapír Rt. (székhelye: H-1054 Budapest, Nagysándor József utca 10.) ("Forgalmazó"). $] $MiQODWWHY WiUVDViJEDQ D 7XODMGRQRV -RV PpUWpN& EHIRO\iVVDO UHQGHONH]LN $ Tulajdonos darab Részvényre vonatkozóan szeptember 21-én Részvény $GiVYpWHOL0HJiOODSRGiVWN W WWDPHO\UpV]YpQ\ VRPDJD7iUVDViJDODSWNpMpQHNpVD szavazati jogoknak egyaránt 29,58 %-iw WHVWHVtWL PHJ $] $MiQODWWHY GDUDE 5pV]YpQ\UH vonatkozóan október 1. napján Vételi Jogot Alapító Megállapodást kötött, amely UpV]YpQ\ VRPDJD7iUVDViJDODSWNpMpQHNpVDV]DYD]DWLMRJRNQDN-át képviseli. $]$MiQODWWHYD7iUVDViJIHOHWW-os mértéket meghaladó befolyást kíván szerezni. $]$MiQODWWHYiOWDOD7iUVDViJM YEHQLP&N GpVpUHYRQDWNR]yDQNpV]tWHWW0&N GpVL7HUYpVD] $MiQODWWHYJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJpUONpV]tWHWW-HOHQWpVD)RUJDOPD]yV]pNKHO\pQWHNLQWKHW meg. 2

3 $]$MiQODWWHYQHPWDUWMDIHQQHOiOOiVLMRJiWDUUDD]HVHWUHKDD]HOIRJDGyQ\LODWNR]DWRNDODSMiQ QHPNHU OQHVRU WYHQV]i]DOpNRWPHJKDODGyPpUWpN&EHIRO\iVPHJV]HU]pVpUH $] $MiQODWWHY pv D] $MiQODW SRQWMiEDQ PHghatározott módon érvényes elfogadó Q\LODWNR]DWRW WHY 5pV]YpQ\HV N ] WW D UpV]YpQ\iWUXKi]iVL V]HU]GpV D] $MiQODWL,GWDUWDP Zárónapján jön létre, kivéve, ha az Ajánlat ellenajánlat miatt hatályát veszti. $]$MiQODWWHYD]$MiQODWHUHGPpQ\pWD]$MiQODWL,GWDUWDP=iUyQDSMiWN YHWQDSRQEHO OD )HO J\HOHWQHNEHMHOHQWLpVDEHMHOHQWpVVHOHJ\LGHM&OHJN ]]pwhv]ld0dj\du7nhsld EDQD1DSL *D]GDViJEDQWRYiEEiD%XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQZZZEHWKXpVD7iUVDViJKRQODSMiQ ( A Részvény Adásvételi Megállapodás, a Vételi Jogot Alapító Megállapodás és az Ajánlat alapján megvalósuló vállalati összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye nem szükséges. FONTOS! Azoknak a Részvényeseknek, akik a jelen Ajánlat elfogadásával értékesíteni kívánják a Részvényeiket, az 1.4 pontban meghatározott módon a Forgalmazóhoz el kell juttatniuk a Részvényeiket, valamint az Ajánlat 1. sz. mellékleteként csatolt Elfogadó Nyilatkozatot, az 1.4 pontban meghatározott módon a Kitöltési Útmutató szerint kitöltve és aláírva. Kérdéseikkel, illetve kéréseikkel keressék meg a Forgalmazót a (361) as telefonszámon. Jelen Ajánlat, illetve az Elfogadó Nyilatkozat az 1.5 pontban meghatározott Elfogadó Helyen állnak rendelkezésre. A Részvényes kérésére és kockázatára a Forgalmazó az Ajánlatot és az Elfogadó Nyilatkozatot a Részvényes által megadott címre megküldi. Kérjük, hogy a Részvényesek gondosan olvassák el a jelen Ajánlatot, mert lényeges információkat tartalmaz. 3

4 AZ AJÁNLAT I. A NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT RÉSZLETES FELTÉTELEI 1.1 $MiQODW$MiQODWL,GWDUWDP $MHOHQ$MiQODWEDQIRJODOWIHOWpWHOHNNHOD]$MiQODWWHYQ\LOYiQRVYpWHOLDMiQODWRWWHV]D7iUVDViJ YDODPHQQ\L V]DYD]DWL MRJJDO UHQGHONH] UpV]YpQ\HVH V]iPiUD D] $MiQODWL,GWDUWDP DODWW D Társaság pontban meghatározott módon érvényesen felajánlott - valamennyi szavazati jogot PHJWHVWHVtW5pV]YpQ\pQHNSpQ]pUWW UWpQPHJYiViUOiViUD $] $MiQODW HOIRJDGiViUD Q\LWYDiOOy KDWiULG$MiQODWL,GWDUWDPD3pQ] J\L Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet ) által III/ /2001. számon, RNWyEHUQDSMiQMyYiKDJ\RWWMHOHQ$MiQODWQDND0DJ\DU7NHSLD EDQD1DSL*D]GDViJEDQD %XGDSHVWLeUWpNW]VGHKRQODSMiQZZZEHWKXpVD7iUVDViJKRQlapján ( Ä0HJMHOHQpVLKHO\HN W UWpQN ]]pwpwhopqhn-kddn ]]pwpwhouhd0hjmhohqpvl+ho\hnhqhowpu LGSRQWEDQNHU OVRUDOHJNpVEEPHJMHOHQN ]]pwpwho-qdsmiwn YHWPiVRGLNQDSWyO Ä.H]GQDS NH]GGHQ QDSLJ D]D] D IHQWLHN V]HULQWL N ]]pwpwhow N YHW (harmincegyedik) napig ( Zárónap ) tart. $IHQWLHNpUWHOPpEHQD]DMiQODWLGWDUWDPD november 7-WOGH HPEHU-ig tart. 1.2 Az Ellenérték ("Ajánlati Ár") $]$MiQODWWHYiOWDODMiQORWWiU5pV]YpQ\HQNpQW250 forint. A Részvényekre vonatkozó Ajánlati Ár 13,94 %-kal magasabb a BÉT-HQRNWyEHUQDSMiWPHJHO]QDSDODWWNLDODNXOW V~O\R]RWWW]VGHLiWODJiUQiOpVPHJHJ\H]LND]]DOD]iUUDODPHO\HWD%5,7721,17(5,19(67 Limited Liability Company az $MiQODWWHY ]OHWUpV]HLQHN -os tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos ) és a Deutsche Balaton AG a szeptember 21. napján kötött 5pV]YpQ\$GiVYpWHOL0HJiOODSRGiVEDQWRYiEEiD]$MiQODWWHYpVD+XQJDJHQW5WD október 1. napján kötött Vételi Jogot Alapító Megállapodásban a Társaság részvényeinek ellenértékeként megállapítottak. A BÉT-HQD5pV]YpQ\HNUHYRQDWNR]yD]XWROVyW]VGHLN WpV alapján a záróár szeptember 28-án forint volt. Az alábbi táblázat ismerteti a év soriqd0dj\du7nhsld EDQN ]]pwhww)wqpypuwpn& Részvényekre vonatkozó legmagasabb és legalacsonyabb kötési árakat $pyhovqhj\hgpehq Legalacsonyabb nem történt kötés Legmagasabb A év második negyedében A év harmadik negyedében

5 Javasoljuk, hogy a Részvényesek szerezzék be a Részvényekre vonatkozó legfrissebb értékpapír-piaci árakat. A jelen Ajánlatban a Társaságra vonatkozó információk nyilvános forrásokból származnak. Az $MiQODWWHY QHP YiOODO VHPPLO\HQ IHOHOVVpJHW D 7iUVDViJUD YRQDWNR]y D MHOHQ $MiQODWEDQ V]HUHSOLQIRUPi LyNSRQWRVViJipUWpVKLiQ\WDODQViJipUWLOOHWYHD]pUWKDD7iUVDViJQHPWiUWIHO EiUPLO\HQRO\DQHVHPpQ\WDPHO\DMHOHQ$MiQODWEDQV]HUHSOLQIRUPi LyNWHOMHVVpgét, illetve pontosságát érinthetik. 1.3 Fizetési feltételek Az Ajánlat fedezetéül teljes egészében pénz szolgál, amelyet az ERSTE Bank Hungary Rt. (a továbbiakban: Bank ) által kibocsátott pénz fedezetigazolási nyilatkozat tanúsít. A jelen Ajánlatban IRJODOWIHOWpWHOHNV]HULQWD)RUJDOPD]yPLQWD]$MiQODWWHYPHJEt]RWWMDD]$MiQODWL,GWDUWDP XWROVy QDSMiW N YHWPXQNDQDSRQEHO OPHJIL]HWLD]$MiQODWLÈUDWD]$MiQODWL,GWDUWDPDODWWDMHOHQ$MiQODWSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWPyGRQpUYpQ\HVHQIHODjánlott összes Részvény után, kivéve, ha az Ajánlat az 1.7 pontban foglalt okból hatályát veszti. Amennyiben az Ajánlat hatályát veszti, a Forgalmazó a Részvényeket az 1.8 pontban foglaltak szerint visszaszolgáltatja a Részvényeseknek. Amennyiben az 1.7 pontban meghatározott esemény nem N YHWNH]LNEHDNNRUD]$MiQODWWHYpVD5pV]YpQ\HVHNN ] WWDUpV]YpQ\iWUXKi]iVLV]HU]GpVD] $MiQODWL,GWDUWDP=iUyQDSMiQM QOpWUH $]$MiQODWLÈUIRULQWEDQNHU ONLIL]HWpVUHEDQNLiWXWDOiVVDOD]$MiQODWL,GWDUWDP=irónapját N YHW WPXQNDQDSRQEHO O$]RNQDND5pV]YpQ\HVHNQHNDNLND]$MiQODWL,GWDUWDPRQEHO O Részvényeiket az 1.4 pontban meghatározott módon érvényesen megvételre felajánlják, az Ajánlati Ár az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által meghatározott, magyar hitelintézetnél YH]HWHWW IRULQW YDJ\ NRQYHUWLELOLV IRULQWV]iPOiUD W UWpQ iwxwdoivvdo NHU O NLIL]HWpVUH $] iwxwdoivvdo PHJEt]RWW )RUJDOPD]y N OWVpJHLW pv GtMDLW D] $MiQODWWHY IL]HWL PtJ D IRJDGy hitelintézet költségei és díjai a Részvényest terhelik. A magyar személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély Részvényeseket PHJLOOHW$MiQODWLÈU VV]HJpEONLIL]HWpVHOWWOHYRQiVUDNHU OD]$MiQODWLÈUpVD5pV]YpQ\HN beszerzési ára közötti pozitív értékkülönbözet (árfolyamnyereség XWiQ IL]HWHQG V]HPpO\L jövedelemadó-hoohj$yrqdwnr]ypdj\dudgymrjv]deio\rnu YLG VV]HIRJODOiViWD]SRQW ismerteti. Javasoljuk, hogy a T. Részvényesek adózási kérdésekben kérjék ki személyes pénzügyi, jogi, illetve adótanácsadójuk tanácsát. 1.4 Az Ajánlat elfogadásának módja $]$MiQODWHOIRJDGiVDDNNRUWHNLQWHQGpUYpQ\HVHQPHJWHWWQHNKDD5pV]YpQ\HVD]$MiQODWL,GWDUWDPRQEHO OD]V]iP~PHOOpNOHWNpQW VDWROW(OIRJDGy1\LODWNR]DW.LW OWpVLÒWPXWDWy szerint hiánytalanul és olvashatóan kitöltött és aláírt példányát az Elfogadó Nyilatkozat és a Kitöltési Útmutató alapján szükség szerint csatolandó mellékletekkel együtt ajánlott levélben megküldi vagy személyesen eljuttatja a Forgalmazónak az 1.5 pontban meghatározott címére és 5

6 (i) (ii) ha Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak az Elfogadó Nyilatkozatban PHJMHO OWGDUDEV]iP~5pV]YpQ\HNDWiWWUDQV]IHUiOWDWMDHJ\HQJHGpOO\HOUHQGHONH]PDJ\DU befektetési szolgáltatón keresztül lebonyolított értékpapírtranszferrel a Forgalmazó számú, a KELER Rt.-nél vezetett értékpapír letéti számlájára, s azon az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú Részvények ténylegesen jóváírásra kerülnek; ha Részvényeit birtokában tartja, akkor az Elfogadó Nyilatkozatban megjelölt darabszámú 5pV]YpQ\HNHW UHV IRUJDWPiQQ\DO MRJV]HU&HQ HOOiWYD D]D] D NHGYH]PpQ\H]HWWQHYpQHNIHOW QWHWpVHQpON OV]HPpO\HVHQYDJ\ pjv]hu&hqydj\whomhv EL]RQ\tWy HUHM& PDJiQRNLUDWED YDJ\ N ]RNLUDWED IRJODOW PHJKDWDOPD]iVVDO HOOiWRWW meghatalmazott útján aláírva), DYDODPLQWD]WN YHW pyhnuh YRQDWNR]y osztalékszelvényekkel együtt a Forgalmazónál ténylegesen letétbe helyezi. Az Ajánlatot elfogadó nyilatkozatot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet megtenni. 0HJKDWDOPD]RWW ~WMiQ W UWpQ HOMiUiV HVHWében a fentiekben meghatározott iratokon felül a PHJKDWDOPD]RWW N WHOHV EHQ\~MWDQL D N ]RNLUDWED YDJ\ WHOMHV EL]RQ\tWy HUHM& PDJiQRNLUDWED foglalt meghatalmazását is. (Javasoljuk a T. Részvényeseknek, hogy amennyiben meghatalmazottjuknak a meghatalmazást thomhv EL]RQ\tWy HUHM& PDJiQRNLUDWED IRJODOW meghatalmazás útján kívánják megadni, úgy használják az Ajánlat 1. számú mellékletének Függelékében csatolt ajánlott meghatalmazás szöveget. A mintaszöveg használata azonban nem N WHOH]$N OI OG QNLiOOtWRWWokiratba foglalt meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes PDJ\DUN ONpSYLVHOHWLKDWyViJJDONHOOKLWHOHVtWWHWQLYDJ\DN OI OGLN ]MHJ\]HOWWDOitUWRNLUDWRW DN ]MHJ\]N ]MHJ\]LPLQVpJpWLJD]ROyIHO OKLWHOHVtWpVL]iUDGpNNDODSRVWLOOH-lal) kell ellátni a YRQDWNR]yMRJV]DEiO\LHOtUiVRNQDNPHJIHOHOHQ Az Ajánlatot elfogadó Részvényes döntése és kockázata az, hogy melyik módot választja az Elfogadó Nyilatkozatnak és a Részvényeknek a Forgalmazóhoz való eljuttatására, az Ajánlat csak azok tén\ohjhv Np]KH]YpWHOpYHO PLQV O HOIRJDGRWWQDN )HOKtYMXN V]tYHV ILJ\HOPpW DUUD KRJ\ D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW PHJKDWDOPD]RWW YDJ\ N ]UHP&N G SO SRVWD~WMiQW UWpQPHJWpWHOpYHONDS VRODWRVIHOHOVVpJD]HOIRJDGyQ\LODWNR]DWMRJRVXOWMiW azaz az elfogadó Q\LODWNR]DWRWWHY5pV]YpQ\HVWWHUKHOL.pUM NQHN OGM QpUWpNSDStUW postai úton! $]$MiQODWHOIRJDGiViWN YHWHQD5pV]YpQ\HV(OIRJDGy1\LODWNR]DWiWQHPYRQKDWMDYLVV]D $]$MiQODWQDNDIHQWLHNEHQOHtUWYDODPHO\LNHOMiUiVVDOW UWpQHOIRJDGiVDD]$Minlat rendelkezései pvihowpwhohlv]hulqwlpuypq\hvpvn WHOH]UpV]YpQ\iWUXKi]iVLV]HU]GpVWKR]OpWUHD5pV]YpQ\HVpV D]$MiQODWWHYN ] WWD](OIRJDGy1\LODWNR]DWPHJWpWHOpUHQ\LWYDiOOyKDWiULGXWROVyQDSMiQ Az Ajánlat elfogadásának érvényességét az$miqodwwhypvd)rujdopd]yd]$miqodwl,gwduwdp =iuyqdsmiwn YHWQDSRQPHJYL]VJiOMD$PHQQ\LEHQD]$MiQODWHOIRJDGiVDQHPIHOHOPHJDMHOHQ 1.4 pontban fentebb leírt feltételeknek, akkor az Ajánlat elfogadása érvénytelen. Ez esetben a Forgalmazó további 5 munkanapon belül (i) értékpapír-transzferrel visszautalja a Részvényeket az adott Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapír-letéti számlára; illetve (ii) biztosítja, hogy az átadott Részvények az Elfogadó Helyen a Részvényes által iwyhkhwnohj\hqhn 6

7 1.5 Elfogadó Helyek Az Ajánlat ajánlott levélben vagy személyes benyújtás útján az alábbi helyen fogadható el: CA IB Értékpapír Rt Budapest, Nagysándor József u. 10. Tel: (36-1) A Részvények fizikai átadása esetén az Ajánlat elfogadása a Forgalmazóként eljáró CA IB Értékpapír Rt.-nél %XGDSHVW1DJ\ViQGRU-y]VHIXWHKHWPHJDUHQGHV ]OHWLyUiN alatt: +pwi.hgg6]hugd&v W UW N3pQWHN 8:30-tól 16:00 óráig. 1.6 Az Ajánlatot elfogadó Részvényes nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai Az 1. számú mellékletben található Elfogadó Nyilatkozat aláírásával a Részvényes YLVV]DYRQKDWDWODQXOHODGMDD]$MiQODWWHYQHND)RUJDOPD]yQDNiWDGRWW5pV]YpQ\HNHWSHUWO WHKHUWO LJpQ\WO N YHWHOpVWO HOYiViUOiVL MRJWyO pv KDUPDGLN V]HPpO\ EiUPLIpOH MRJiWyO mentesen, az Ajánlatban foglaltak szerint. Az Elfogadó Nyilatkozat aláírásával, a Részvényes kijelenti és szavatolja, hogy az Elfogadó Nyilatkozat aláírásakor (i) (ii) (iii) (iv) (v) amennyiben az Ajánlatot elfogadó Részvényes egy szervezet, az alapítás helye szerint MRJV]HU&HQ PHJDODStWRWW pv OpWH] V]HUYH]HW UHQGHONH]LN D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW aláírásához és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogkörrel, továbbá az Elfogadó Nyilatkozat aláírásához és teljesítéséhez szükséges társasági felhatalmazásokkal; az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlatot elfogadó Részvényes által személyesen vagy pjv]hu&hq YDJ\ WHOMHV EL]RQ\tWy HUHM& PDJiQRNLUDWED YDJ\ N ]RNLUDWED IRJODOW meghatalmazással ellátott mhjkdwdopd]rww~wmiqdoituwmrjv]hu&puypq\hvpvn WHOH] HUHM&N WHOH]HWWVpJYiOODOiV az Ajánlatot elfogadó Részvényesnek a megvásárlásra benyújtott Részvényei tehermentes pviwuxki]ivlnruoiwrnwyophqwhvmrjv]hu&wxodmgrqiwnpsh]lnpvd5pv]ypnyes jogosult HODGQLpViWUXKi]QLD]RNDWSHUWOWHKHUWOLJpQ\WON YHWHOpVWOHOYiViUOiVLMRJWyOpV harmadik személy bármiféle jogától mentesen; az Elfogadó nyilatkozat aláírása és a kötelezettségek teljesítése nem sérti az Ajánlatot elfogadó 5pV]YpQ\HVUHLUiQ\DGyMRJHOtUiVDLW az Elfogadó Nyilatkozatban a Részvényes által közölt minden adat, információ, a valóságnak megfelel; 7

8 (vi) (vii) az Ajánlat visszavonhatatlanul elfogadásra került az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott darabszámú Részvény tekintetében, illetve, ha a feltüntetett részvényszám eltér a ténylegesen letétbe helyezett vagy áttranszferált Részvények számától, akkor a Részvényes tudomásul veszi, hogy az Ajánlat elfogadása nem érvényes; a Részvények adásvételének érvényes létrejötte esetén, az Ajánlattev MRJRVXOW részvénytulajdonát a Társaság részvénykönyvébe korlátozásoktól mentesen bejegyeztetni. Az 1. sz. mellékletként csatolt Elfogadó Nyilatkozat aláírásával az Ajánlatot elfogadó Részvényes visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott Részvényeket a Forgalmazó letétben kezelje. Magánszemély Részvényes esetében a Forgalmazó a magánszemény Részvényes kérésére és az személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 8. sz. mellékletében meghatározott feltételek fennállása esetén a RészvényekHWDGyWNHV]iPOiQNH]HOL$]DMiQODWWHY IHOKtYMDD5pV]YpQ\HVHNILJ\HOPpWDUUDKRJ\D5pV]YpQ\HNJ\&MWHOY&WiUROiVNHUHWpEHQNHU OQHN letétbe helyezésre, ezért abban az esetben, ha a Részvények valamely okból a Részvényesek részére visszaadásra kerülnekhoirugxokdwkrj\d5pv]ypq\hvhnupv]puhylvv]ddgrww5pv]ypq\hn sorszáma, címlete nem azonos az adott Részvényes által letétbe helyezett Részvények sorszámával, címletével. 1.7 $]$MiQODWLN W WWVpJPHJV]&QpVH Az Ajánlat, illetve valamennyi arra tett elfogadó nyilatkozat hatályát veszti, amennyiben az Ajánlat ellenajánlat Felügyelet általi jóváhagyása és közzététele miatt hatályát veszti. $PHQQ\LEHQD]$MiQODWKDWiO\iWYHV]WLDNNRUD]HOOHQDMiQODWOHJXWROVyN ]]pwpwhopwn YHW munkanapon belül a Forgalmazó (i) értékpapír-transzferrel visszautalja a Részvényeket az adott Részvényes által az Elfogadó Nyilatkozatban meghatározott értékpapír-letéti számlára; illetve (ii) biztosítja, hogy az átadott Részvények az Elfogadó Helyen a Részvényes által átvhkhwn legyenek. 1.8 Adózási kérdések $]DOiEELD]$MiQODWHOIRJDGiViUDYRQDWNR]yHJ\HVDGyMRJLV]DEiO\RNiOWDOiQRVMHOOHJ& összefoglalója. Ez nem helyettesítheti a szaktanácsadást. Az Ajánlatot elfogadó Részvényes G QWpVHpVIHOHOVVpJHKRJ\NpU-e személyre szóló pénzügyi, jogi és adótanácsot. Az alábbi adójogi összefoglaló az Ajánlat megjelenésekor hatályos magyar jogszabályokon DODSXO(]HNDMRJV]DEiO\RND]$MiQODWL,GWDUWDPXWROVyQDSMiWLOOHWYHD]$MiQODWLÈU NLIL]HWpVpWPHJHO]HQPyGRVXOKDWQak. 8

9 DJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI OGLDGyLOOHWVpJ&WiUVDViJRNpVPDJiQV]HPpO\HN a) Társaságok $PDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI OGLDGyLOOHWVpJ&QHNPLQV OD]RQWiUVDViJRNDPHO\HN elfogadják az Ajánlatot, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. ) hatálya alá tartoznak, és a Részvények eladásakor realizált árfolyamnyereséggel kötelesek adóalapjukat növelni. A társasági adó jelenlegi mértéke 18%. Az árfolyamnyereség után fizhwhqgwiuvdvijldgywd5pv]ypq\hvqhnnhooehydoodqldpvphjil]hwqlhd )RUJDOPD]yPLQWNLIL]HWQHPYRQOHDGyHOOHJHWD]$MiQODWLÈUEyO b) Magánszemélyek $PDJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWEHOI OGLDGyLOOHWVpJ&QHNPLQV OD]RQPDJiQV]HPpO\HN akik az Ajánlatot elfogadják, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. ) hatálya alá tartoznak. Az Szja. értelmében a magánszemély 5pV]YpQ\HVQHNIV]DEiO\NpQWD5pV]YpQ\HNHODGiVDVRUiQUHDOL]iOWiUIRO\DPQ\HUHVpJXWiQ személyi jövedelemadót kell fizetnie. Az árfolyamnyereség meghatározása során az eredeti YpWHOiUpVD]LJD]ROWpUWpNSDStUIRUJDOPD]yLGtMDEHYpWHOEOOHYRQiVUDNHU OKHW$PHQQ\LEHQD] eredeti vételár nem határozható meg, akkor az Ajánlati Ár 25%-át kell árfolyamnyereségnek tekinteni. $] 6]MD DODSMiQ D] iuiro\dpq\huhvpj XWiQ IL]HWHQG-os adót a Forgalmazónak mint NLIL]HWQHNOHNHOOYRQQLD$]iUIRO\DPQ\HUHVpJHWpVDOHYRQWDGyHOOHJHWD5pV]YpQ\HVN WHOHV az éves adóbevallásában feltüntetni, és a realizált árfolyamnyereséget csökkentheti egyes puwpnsdstu J\OHWHNEOHOV]HQYHGHWWYHV]WHVpJHNNHO DJ\DUDGyMRJV]DEiO\RNV]HULQWN OI OGLDGyLOOHWVpJ&WiUVDViJRNpVPDJiQV]HPpO\HN a) Társaságok Az Ajánlatot elfogadó, a magyar adójogszabályok szerinwn OI OGLDGyLOOHWVpJ&QHNPLQV O LOOHWYH 0DJ\DURUV]iJRQ WHOHSKHOO\HO QHP UHQGHONH] WiUVDViJRN QHP PLQV OQHNDPDJ\DU társasági adójogszabályok hatálya alá tartozó társaságnak, és az Ajánlat alapján eladott Részvények utáni árfolyamnyereséggel kapcsolatosan Magyarországon nincs adókötelezettségük. b) Magánszemélyek $)RUJDOPD]yQHPYRQOHV]HPpO\LM YHGHOHPDGyHOOHJHWD]RQPDJiQV]HPpO\HNWODNLNRO\DQ RUV]iJEDQUHQGHONH]QHNDGyLOOHWVpJJHODPHO\RUV]iJpV0DJ\DURUV]iJN ] WWYDQpUYpQ\EHQ NHWWVDGy]iVHONHU OpVpUOV]yOyHJ\H]PpQ\pVD]HJ\H]PpQ\D]iUIRO\DPQ\HUHVpJHWPHQWHVtWLD PDJ\DURUV]iJLDGyIL]HWpVDOyO$]RNQDNDPDJiQV]HPpO\HNQHNDNLNYDODPHO\NHWWVDGy]iV HONHU OpVpUO V]yOy HJ\H]PpQ\UH KLYDWNR]QL NtYiQQDN VDWROQLXN NHOO D] DGyLOOHWVpJ NUH vonatkozó igazolást és annak hivatalos fordítását az Elfogadó Nyilatkozathoz. 9

10 $)RUJDOPD]yD]iUIRO\DPQ\HUHVpJEODGyHOOHJHWOHYRQD]RQPDJiQV]HPpO\HVHWpEHQ DNLQHNLOOHWVpJLRUV]iJiYDO0DJ\DURUV]iJDNHWWVDGy]WDWiVHONHU OpVpUOV]yOy egyezményt nem N W WW LOOHWYH DNLQHPWXGMDLJD]ROQLKRJ\KLYDWNR]KDWNHWWVDGy]WDWiVHONHU OpVpUOV]yOy egyezményre. Ebben az esetben az adófizetési kötelezettség megállapításakor és teljesítésekor a EHOI OGLDGyLOOHWVpJ&PDJiQV]HPpO\HNUHYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNNHOPHJHJ\H]HQNHOOHOMiUQL 0LQGHJ\LN HVHWEHQ D] $MiQODWRW HOIRJDGy PDJiQV]HPpO\HN N WHOHVHN D] DGyLOOHWVpJ NNHO kapcsolatban szükséges információkat az Elfogadó Nyilatkozatban megadni. 10

11 II A= $-È1/$77(9 %(087$TÁSA $]$MiQODWWHY%ULWWRQ&DSLWDO &RQVXOWLQJ%HIHNWHW7DQi VDGypV6]ROJiOWDWy.IW PiMXViEDQNHU OWPHJDODStWiVUDD)YiURVL%tUyViJPLQW&pJEtUyViJM~OLXV-én jegyezte be a cégjegyzékbe. Egyszemélyes tulajdonosa az USA-ban, Washington államban bejegyzett BRIT721,17(5,19(67/LPLWHG/LDELOLW\&RPSDQ\$]$MiQODWWHY ]OHWLWHYpNHQ\VpJpQHN V]HUYHVUpV]HD7iUVDViJEDW UWpQEHIHNWHWpVHNPHJYDOyVtWiVDD7XODMGRQRVHOKDWiUR]iVDDODSMiQ $]$MiQODWWHYiOWDOD7iUVDViJM YEHQLP&N GpVpUHYRQDWNR]yDQNpV]tWHWW0&ködési Terv és az $MiQODWWHYJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJpUONpV]tWHWW-HOHQWpVD)RUJDOPD]yV]pNKHO\pQWHNLQWKHW meg. Budapest, október 29. BRITTON CAPITAL & CONSULTING %HIHNWHW7DQi VDGypV Szolgáltató Kft. $MiQODWWHYNpSYLVHOHWpEHQ CA IB Értékpapír Rt. Forgalmazó képviseletében 11

12 1. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT D.DUWRQSD N 5W YDODPHQQ\L V]DYD]DWL MRJRW PHJWHVWHVtW UpV]YpQ\pUH YDODPHQQ\L V]DYD]DWL MRJJDO UHQGHONH] UpV]YpQ\HVH V]iPiUD forint ellenérték ellenében, tett nyilvános vételi ajánlat elfogadására..pum NKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWNLW OWpVHHOWWIHOWpWOHQ OROYDVVDHODNLW OWpVL~WPXWDWyW 1. Az elfogadó részvényes adatai neve/cégneve: címe/székhelye: telefonszáma: adóazonosító jele/adószáma: cégjegyzékszáma: 2. A Részvények A Részvények darabszáma, amelyekre vonatkozóan elfogadom az Ajánlatot: GDUDED]D]EHW&YHONLtUYDBBBBBBBBBBBBBBBBBGDUDE * * $5pV]YpQ\HNDpVD]D]WN YHWpYHNUHYRQDWNR]yRV]WDOpNV]HOYpQ\HNNHOHJ\ütt, üres forgatmánnyal ellátva a Forgalmazó székhelyén átadásra kerültek; A Részvények a Forgalmazó KELER Rt.-nél vezetett számú számlájára átutalásra kerültek az alábbi befektetési szolgáltatótól: A befektetési szolgáltató neve: címe: értékpapír-letéti számlaszáma: * Kérjük jelölje meg X-jellel, hogy Ön személyesen vagy transzfer útján juttatja el a Forgalmazóhoz a részvényeit. 3. $]HOIRJDGyUpV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJH * * Magyarország Más. Kérjük határozza meg az országot: 12

13 * Kijelentem, hogy Magyarország és a fent meghatározott ország között érvényben van a NHWWV DGy]WDWiV HONHU OpVpUO szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása V]HPSRQWMiEyO D IHQW PHJKDWiUR]RWW RUV]iJEDQ UHQGHONH]HP DGyMRJL LOOHWVpJJHO $] HJ\H]PpQ\ HOtUiVDL V]HULQW D 5pV]YpQ\HN puwpnhvtwpvpyho VV]HI JJpVEHQ UHDOL]iOW iuiro\dpq\huhvpjnl]iuyodjd]loohwvpjhpv]hulnti országban adóztatható. * Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! 4. A részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség Darabszám Beszerzési ár Értékpapír-forgalmazói díj Az ajánlati árak megfizetésének módja A bank neve: A bankfiók címe: Számlaszám: $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DW DOitUiViYDO IHOHOVVpJHW YiOODORN D] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWEDQ pv mellékleteiben tett nyilatkozatok és közölt adatok helytállóságáért, valamint a csatolt dokumentumok valódiságáért. Kijelentem, hogy teljes mértékben megfelelek a rám vonatkozó jogrendszer követelményeinek, beleértve a szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzését, a közlemények közzétételét és az illetékek, valamint egyéb kötelezettségek megfizetését. Elfogadom, hogy (i) az elfogadás érvényességének feltételeit az Ajánlat tartalmazza, (ii) az Ajánlat 1.4 pontjában foglaltakkal összhangban a Kitöltési Útmutató szerint kitöltött Elfogadó 1\LODWNR]DWN WHOH]HUHM&UpV]YpQ\iWUXKi]iVLPHJiOODSRGiVWKR]OpWUHD]$MiQODWWHYpVN ]WHP (iii) az Elfogadó Nyilatkozat nem vonható vissza. Visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott Részvényeket a Forgalmazó letétben kezelje. Elfogadom, hogy a Forgalmazónál alkalmazott letéti rendszer alapján az általam visszakapott Részvények sorszáma és címlete eltérhet az Ajánlat elfogadásakor benyújtott Részvények sorszámától és cípohwpwo Az Ajánlatra és annak elfogadására a magyar jog irányadó. Alávetem magamat annak, hogy a %XGDSHVWL euwpnw]vgh pv ÈUXW]VGH 9iODV]WRWWEtUyViJD D] $MiQODWWDO LOOHWYH D] (OIRJDGy Nyilatkozattal kapcsolatos bármely vitában kizárólagosan és végérvényesen döntsön a saját HOMiUiVLUHQGMpQHNPHJIHOHOHQ 13

14 6. Aláírás Dátum: Aláírás: $OitUyNQHYHWLV]WVpJHQ\RPWDWRWWEHW&NNHONLtUYDBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Címe: *személyeshqmiuhoydj\mrjlv]hppo\ pjdoituivudmrjrvxownpsylvhomhnpqw *meghatalmazott * Kérjük jelölje meg X-jellel az Önre vonatkozó esetet! 1. Tanú aláírása: 2. Tanú aláírása: Neve: Neve: Címe: Címe: 7. Mellékletek * WHOMHVEL]RQ\tWyHUHM&PDJiQ- vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha a Részvényes nem személyesen jár el; * a befektetési szolgáltató igazolása a Részvények átutalásáról a Forgalmazó KELER Rt.- nél vezetett számú számlájára, amennyiben a Részvényes Részvényei befektetési szolgáltatónál letétben vannak; * DGy J\LLOOHWVpJLJD]ROiVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOY&IRUGtWiVDDPHQQ\LEHQD5pV]YpQyes a PDJ\DUDGyMRJLV]DEiO\RNV]HULQWQHPPLQV OEHOI OGLDGyLOOHWVpJ&QHN * igazolás a Részvények eredeti beszerzési áráról, a felmerült értékpapír-forgalmazói díjról, * jogképességet, képviseleti jogot és módot igazoló okirat (pl. 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat), aláírási címpéldány, amennyiben a Részvényes nem természetes személy. * Kérjük jelölje meg X jellel az Ön esetében csatolandó mellékleteket! 14

15 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük Önt, hogy amennyiben az Ajánlatot elfogadja, úgy azt az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és az Ajánlat 1.5 pontjában V]HUHSO(OIRJDGy+HO\UHYDOyHOMXWWDWiViYDO jelezze. Az Elfogadó Nyilatkozat az Ajánlattal együtt olvasandó, és az Elfogadó Nyilatkozatban használt fogalmak, kifejezések az Ajánlatban meghatározott tartalommal bírnak. Amennyiben az Elfogadó Nyilatkozat kitöltésével vagy az Ajánlattal és annak elfogadásával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hívja fel a Forgalmazót a (+36 1) as telefonszámon. A Forgalmazó kapcsolattartással megbízott munkatársa Szíjjártóné Árpási Edit. Az Elfogadó Nyilatkozat kitöltpvh DOitUiVD pv D] (OIRJDGy +HO\UH W UWpQ HOMXWWDWiVD D] $MiQODWEDQIRJODOWYDODPHQQ\LIHOWpWHOHOIRJDGiViWMHOHQWLD]gQUpV]pUO $] (OIRJDGy 1\LODWNR]DWRW gqqhn V]HPpO\HVHQ YDJ\ D] gq iowdo WHOMHV EL]RQ\tWyHUHM& magánokiratba vagy közokiratba foglaltphjkdwdopd]ivvdophjkdwdopd]rwwnpsylvho~wmiqnhoo átadnia az Elfogadó Helyen, vagy az Ajánlat 1.4 pontjában meghatározott más módon kell eljuttatni az Elfogadó Helyre. Amennyiben az Ajánlatot elfogadja, és Részvényeit valamely befektetési szolgáltatónál letétben WDUWMD ~J\ D 5pV]YpQ\HNHW $MiQODWL,GWDUWDPRQ EHO O HJ\ HQJHGpOO\HO UHQGHONH]PDJ\DU befektetési szolgáltatón keresztül át kell utalni a Forgalmazónak a KELER Rt.-nél vezetett számú értékpapír letéti számlájára. Azokat a RészvényeketDPHO\HNHWgQIL]LNDLODJLVELUWRNiEDQWDUWD]$MiQODWL,GWDUWDPRQEHO O UHV IRUJDWPiQQ\DO HOOiWYD D pyuh pv D] D]W N YHW pyhnuh YRQDWNR]y osztalékszelvényekkel együtt az Ajánlat 1.5 pontjában meghatározott Elfogadó Helyen át kell adni. A Forgalmazó a felajánlott Részvényeket az Ön számára megnyitott értékpapír-letéti számlán WDUWMDQ\LOYiQ$PHQQ\LEHQgQPDJiQV]HPpO\D]DMiQODWHOIRJDGiViYDOHJ\LGHM&OHJNpUKHWLKRJ\ D)RUJDOPD]yD5pV]YpQ\HNHWDGyWNHV]iPOiUDKHO\H]]HH]DNpUpVYDJ\DQQDNelmulasztása azonban nem érinti az ajánlat elfogadásának érvényességét. Az értékpapír-letéti számla, (illetve D]DGyWNHV]iPODPHJQ\LWiVDpVIHQQWDUWiVDDMHOHQ$MiQODWOH]iUXOWiLJD]gQV]iPiUDLQJ\HQHV $]$MiQODWLÈUQDND]$MiQODWWHYiOWDOLPHJIL]HWpVHYDJ\D]$MiQODWSRQWV]HULQWLPHJV]&QpVH HVHWpQD5pV]YpQ\HNQHND]gQUpV]pUHW UWpQYLVV]DMXWWDWiVDXWiQDPHJQ\LWRWWpUWpNSDStU-letéti V]iPOiNLOOHWYHDGyWNHV]iPOiNOH]iUiVUDNHU OQHN Az Ajánlati Ár megfizetése forintban, banki átutalással történik az Ajánlat 1.3 pontjában meghatározottak szerint. $] $MiQODW HUHGPpQ\pW D] $MiQODWL,GWDUWDP =iuyqdsmiw N YHW QDSWiUL QDSRQ EHO O D] $MiQODWWHYLOOHWYHD)RUJDOPD]yEHMHOHQWLD)HO J\HOHWQHNpVHJ\LGHM&OHJN ]]pwhv]ld0dj\du 7NHSLD EDQ D 1DSL *D]GDViJEDQ YDODPLQW D %XGDSHVWL euwpnw]vgh ZZZEHWKX pv D Társaság ( honlapján. 15

16 1. Az elfogadó Részvényes adatai Kérjük, adja meg azonosító adatait. 2. A Részvények Kérjük, adja meg a Részvények darabszámát, amelyekre vonatkozóan elfogadja az Ajánlatot. Továbbá jelölje meg X-V]HO KRJ\ D 5pV]YpQ\HNHW PLO\HQ PyGRQ ER ViWMD D] $MiQODWWHY rendelkezésére. Amennyiben a Részvények befektetési szolgáltatón keresztül kerülnek átutalásra, kérjük, adja meg befektetési szolgáltatója nevét, címét és értékpapír-letéti számlájának számát. gqqhnxwdvtwdqldnhood5pv]ypq\hlohwpwlu]mpwkrj\xwdomdiwd)rujdopd]yqdnd.(/(55wnél vezetett számú letéti számlájára azokat a Részvényeket, amelyek tekintetében Ön az Ajánlatot elfogadta, és az átutalásról igazolást kell kérnie a befektetési szolgáltatójától, mely igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia 3. $]HOIRJDGy5pV]YpQ\HVDGyMRJLLOOHWVpJH Ezt a pontot csak magánszemélyeknek kell kitölteniük! Kérjük, jelölje meg X-V]HOD]WD]RUV]iJRWDKROgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOLOOHWVpJJHOEtU+DQHP MHO OWHPHJDGyLOOHWVpJpWDNNRUDV]HPpO\LM YHGHOHPDGy]iVV]HPSRQWMiEyOPDJ\DURUV]iJL LOOHWVpJ&QHNWHNLQWM N +DgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOPDJ\DURUV]iJLLOOHWVpJ&DNNor folytassa az Elfogadó Nyilatkozat kitöltését a 4. pontnál! +DgQDGyMRJLV]HPSRQWEyOQHPPDJ\DURUV]iJLLOOHWVpJ&NpUM NMHO OMHPHJ;-szel, hogy van-e puypq\ehq0dj\duruv]ijpvd]gqiowdophjkdwiur]rwwruv]ijn ] WWNHWWVDGy]iVHONHU OpVpUO szóló egyezmény, és az egyezmény alkalmazása szempontjából Ön az Ön által meghatározott országban rendelkezik-hdgymrjlloohwvpjjho+dd]gqiowdohopuwiuiro\dpq\huhvpjdihqwlhn V]HULQWQHP0DJ\DURUV]iJRQDGy]WDWKDWyDNNRUDN OI OGLLOOHWVpJpWDN OI OGL adóhatóság által NLiOOtWRWWLOOHWVpJLJD]ROiVKLWHOHVPDJ\DUQ\HOY&IRUGtWiViQDNPiVRODWiYDONHOOLJD]ROQLDPHO\ igazolást jelen Elfogadó Nyilatkozathoz kell csatolnia. 4. A részvénnyel kapcsolatos árfolyamnyereség Ezt a pontot csak azon természetes s]hppo\hnqhnnhoonlw OWHQL NDNLNQHND]DGyMRJLLOOHWVpJH Magyarországon van, vagy -EiUN OI OGLDGyMRJLLOOHWVpJ&HN- az Elfogadó Nyilatkozat 3. SRQWMiQDNDNHWWVDGy]WDWiVHONHU OpVpUHYRQDWNR]yQ\LODWNR]DWRWQHPiOOWPyGMXNEDQNLW OWHQL A Forgalmazónak az Ajánlat megjelenésekor érvényes adójogszabályok alapján 20% személyi jövedelemadó-hoohjhw NHOO OHYRQQLD D PDJiQV]HPpO\ 5pV]YpQ\HVHN iowdo D 5pV]YpQ\HN eladásából realizált árfolyamnyereség után, még abban az esetben is, ha Ön a Részvényeket adótnhv]ipoiqwduwrwwd$]iuiro\dpq\huhvpjphjioodstwivd pomieyonpum NKRJ\DGMDPHJD Részvények beszerzési árát és a felmerült értékpapírforgalmazói díjat. 16

17 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy - amennyiben az rendelkezésére áll - az Elfogadó Nyilatkozathoz csatolnia kell a Részvények beszerzési árát és az értékpapírforgalmazói díjat igazoló dokumentumokat (például az értékpapír-forgalmazó által kiállított igazolást). Amennyiben Ön a szükséges igazolásokat nem tudja csatolni, úgy a feltételezett árfolyamnyereség az Ajánlat 1.8 pontjában meghatározott módon kerül megállapításra. 5. Az Ajánlati Ár megfizetésének módja Kérjük, hogy adja meg azon magyarországi bankszámlájának (forint- vagy konvertibilis forintszámlájának) adatait, amelyre az Ajánlati Ár megfizetését kéri. Amennyiben Ön devizabelföldi, az Ajánlati Ár megfizetése forintszámlára, amennyiben GHYL]DN OI OGLIRULQWV]iPOiUDYDJ\NRQYHUWLELOLVIRULQWV]iPOiUDW UWpQiWXWDOiVVDOW UWpQLN 6. Aláírás Az Ajánlat érvényes elfogadásához kérjük, feltétlenül írja alá az Elfogadó Nyilatkozatot. Amennyiben nem természetes személy képviseletében írja alá a dokumentumot, kérjük, adja meg nevét és hivatali beosztását is, illetve mellékelje a képviselt szervezet jogképességét, valamint a NpSYLVHONNpSYLVHOeti jogát igazoló okiratot (pl.: 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot) és a NpSYLVHONDOitUiVLPLQWiMiW Kérjük jelölje meg X-szel, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján jár el. Felhívjuk a figyelmét, hogy magánszemélyként az Elfogadó Nyilatkozatot WHOMHVEL]RQ\tWyHUHM& magánokirat formájában kell aláírnia, ezért kérjük, hogy két tanú aláírásával és nevüknek, tp NQHNDPHJDGiViYDOLJD]ROMDKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWRWgQVDMiWNH]&OHJtUWDDOiYDJ\ D]DOitUiVWVDMiWNH]&DOitUiViQDNLVPHUWHHO Amennyiben meghatalmazottként jár el, kérjük, adja meg az 1. sz. Melléklet Függelékeként csatolt ajánlott Meghatalmazás szövegben kért azonosító adatait. A közokiratba vagy teljes EL]RQ\tWyHUHM&PDJiQRNLUDWEDIRJODOWPHJKDWDOPD]iVWD](OIRJDGy1\LODWNR]Dthoz csatolni kell. 7. Mellékletek Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja az Elfogadó Nyilatkozathoz!.pUM NHOOHQUL]]HPpJHJ\V]HUKRJ\D](OIRJDGy1\LODWNR]DWYDODPHQQ\LgQWpULQW rovata kitöltésre került-e és az X-jellel megjelölt mellékleteket hiánytalanul csatolta. Az (OIRJDGy1\LODWNR]DWQDNpVDV] NVpJHVPHOOpNOHWHNQHNOHJNpVEED]$MiQODWL,GWDUWDP Zárónapjáig kell az Elfogadási Helyre megérkezni. 17

18 Függelék az 1. számú melléklethez* Alulírott Név/Cégnév: lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: ezennel meghatalmazom Név/Cégnév: -t lakcím/székhely: anyja neve: szem. ig. sz./cégjegyzékszám vagy adószám: MEGHATALMAZÁS KRJ\D%5,7721&$3,7$/ &2168/7,1*%HIHNWHW7DQácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: $MiQODWWHY ) által a Kartonpack Dobozipari Rt. (a továbbiakban: Társaság ) részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatban meghatalmazottként a képviseletemben teljes jogkörben eljárjon, és engem az$miqodwwhyyhod7iuvdvijjdopvkdupdglnv]hppo\hnnho szemben képviseljen. Kelt:, Meghatalmazó $OitUyV]HPpO\QHYHQ\RPWDWRWWEHW&NNHO Tisztsége: A fenti meghatalmazást elfogadom: Meghatalmazott $OitUyV]HPpO\QHYHQ\RPWDWRWWEHW&NNHO Tisztsége: 1. Tanú aláírása: 2. Tanú aláírása: Neve: Neve: Címe: Címe: *Ajánlott meghatalmazás szövege 18

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót!

Kérjük, hogy az elfogadó nyilatkozat kitöltése elõtt feltétlenül olvassa el a kitöltési útmutatót! Elfogadó nyilatkozat a SKÁLA-COOP Kereskedelmi és Ipari Rt. összes "T" sorozatú, névre szóló törzsrészvénye vonatkozásában 1.601,- Ft ajánlati áron, a CALLUM Vagyonkezelõ Rt. 2002. július 29-én tett tõzsdei

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA!

A JELEN VÉTELI AJÁNLATOT A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 2001. DECEMBER 7-ÉN KELT III./26.026-1/2001. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYTA! NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa Street, Nicosia), mint ajánlattevõ (az "Ajánlattevõ") - az értékpapírok

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt

FONTOS! ELFOGADÓ NYILATKOZAT. ABC Vagyonkezelő Rt 1. Melléklet FONTOS! A jelen nyilatkozat helyes kitöltése és az Ajánlat 9. pontjában megadott bármely elfogadási helyre mellékleteivel együtt az Elfogadási Időszak zárónapjáig történõ eljuttatása feltétele

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek

Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek Az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaságnak (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043271), mint Ajánlattevõnek a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A Bankár Tıkebefektetési és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., a továbbiakban: Bankár Zrt. ) által tett,

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez

Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez Tájékoztató és nyomtatványok másik önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépéshez A pénztártag a tagsági jogviszonyát bármikor megszüntetheti más pénztárba történő átlépéssel. A tagsági viszony átlépéssel

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL

A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL A Nemetschek AG (székhely: Konrad-Zuse Patz 1., München, D-81829 Németország, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

/2010. ( ) SZMM rendelet

/2010. ( ) SZMM rendelet SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 2165-1/2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében

Részletesebben

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), ( Bankár Zrt. ) ezen hirdetmény ( Hirdetmény ) útján az alábbiakban

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.), ( Bankár Zrt. ) ezen hirdetmény ( Hirdetmény ) útján az alábbiakban A BANKÁR TKEBEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYE A RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT BENYÚJTÁSA NÉLKÜL TRANSZFERÁLT RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRL A BANKÁR TKEBEFEKTETÉSI

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Pályázati felhívás. Vontatójárművek VOLVO gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. Vontatójárművek VOLVO gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás Vontatójárművek gyártmányú motor alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087

Részletesebben

1 Szja. tv. 78/A. (4) bekezdése

1 Szja. tv. 78/A. (4) bekezdése Adatszolgáltatás a 2015. adóévre munkáltatói adómegállapítást választó, nemleges nyilatkozatot tevő mezőgazdasági kistermelő, családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Szilárd burkolatú útpálya építések Budapest XV. kerületében. Dokumentáció

Szilárd burkolatú útpálya építések Budapest XV. kerületében. Dokumentáció Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Szilárd burkolatú útpálya építések Budapest XV. kerületében Dokumentáció Tartalom: I. Útmutató II. Nyilatkozatok 1. számú melléklet: Ajánlati nyilatkozat 2. számú

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP 15T103 ADATBEJELENTŐ LAP AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ, VALAMINT AZ EVA TV. 10. (3) vagy 10. (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉSHEZ EGYÉNI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról

SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról A jelen szerződés létrejött egyrészről: K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926

Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255926-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai 2015/S 139-255926 Fővárosi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 65145/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S B U D A P E S T J B I, K E L E T I P Á L Y A U D V A R T E L E P H E L Y S Z E M É L Y K O C S I J A V Í T Ó M Ű H E L Y B E N Z Á R T R E N D S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pályázati Felhívás. "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)

Pályázati Felhívás. hajtómű alkatrészek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz. 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Pályázati Felhívás "hajtómű alkatrészek beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság(rövidített

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15.

LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15. LI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM Ára: 798 Ft 2007. OKTÓBER 15. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez

Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez Letéti Szerződés a(z)... számú hitelügylethez amely létrejött egyrészről Fundamenta-Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304) továbbiakban mint Letevő vagy Hitelező

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

önkormányzati rendelet módosítására Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Az illeték törlése/visszatérítése 2016.

Az illeték törlése/visszatérítése 2016. Az illeték törlése/visszatérítése 2016. Vagyontárgy szerzése, vagy közigazgatási, illetve bírósági eljárás kezdeményezése esetén, főszabály szerint illetéket kell fizetni az illetéktörvény 1 rendelkezései

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

2. A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége 80/80/12 méretű, nyomott hőnyomtató tekercsek beszerzése

2. A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége 80/80/12 méretű, nyomott hőnyomtató tekercsek beszerzése Pályázati Felhívás 80 mm szélességű hőpapír alapú jegyalap-tekercsek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. oldal JOGSZABÁLYOK 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

Részletesebben

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013. Jelen Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII.. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2002. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2003-04-23 Tóth Gábor ügyvezető igazgató FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása Pályázati felhívás a MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.)

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2012.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (a 36/2015.(XI.25.) Ö. rendelettel egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor

2013. augusztus 29-én, csütörtökön 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet Pályázati Felhívás BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata,

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet 1./2013. (.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól A Kormány

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat

Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Azonosító: 1/2016 Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 9. Szabályzat címe: Egészség- pénztári szolgáltatási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice,

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében

Részletesebben