ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M U T A T Ó D5RPiQLD+LYDWDORV. ]O Q\HPDJ\DUQ\HOY NLDGiVD 2000-es évfolyamának második felében megjelent jogszabályokról Törvények Dekrétumok... 9 Románia Parlamentjének határozatai UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHN± Kormányrendeletek Kormányhatározatok Az Alkotmánybíróság határozatai A központi közigazgatási szakszervek aktusai A Központi Választási Iroda aktusai Románia Nemzeti Bankjának aktusai Újraközzétételek T Ö R V É N Y E K 86/2000. Törvény a környezetvédelmi problémák tárgykörében az információhoz való KR]]iIpUpVU O D N ] QVpJQHN D KDWiUR]DWKR]DWDOEDQ YDOy UpV]YpWHOpU O pv D EtUyViJKR] YDOy KR]]iIpUpVU O $DUKXVEDQ M~QLXV pq DOitUW HJ\H]PpQ\ ratifikálásáról 111/2000. július 4. 87/2000. Törvény az egyrészt Románia, másrészt az Európai Közösségek és tagállamai N ] WWL WiUVXOiVW EHYH]HW HXUySDL HJ\H]PpQ\ LQWp]PpQ\HV DVSHNWXVDLQDN D] Ausztria Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság Európai Unióhoz YDOyFVDWODNR]iViWILJ\HOHPEHYHY DGDSWiOiViYDONDSFVRODWEDQ%U VV]HOEHQ M~QLXViQDOitUWMHJ\] N Q\YUDWLILNiOiViUyO 111/2000. július 4. ± 7 UYpQ\ D PHQHN OWHNNHO NDSFVRODWRV IHOHO VVpJ iwuxki]iviuyo 6WUDVERXUJEDQ október 16-án elfogadott európai egyezmény ratifikálásáról 112/2000. július 5.

2 2 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. 89/2000. Törvény az afrikai-eurázsiai vándor vízimadarak megóvásáról Hágában, június 16-án elfogadott egyezmény ratifikálásáról 113/2000. július 6. 90/2000. Törvény Románia csatlakozásáról a denevérek megóvásáról Európában tárgyú, Londonban, december 4-én elfogadott egyezményhez 112/2000. július 5. 91/2000. Törvény a Fekete-tengerben, a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceán contiguus YH]HWpEHQpO FHWIpOpNPHJyYiViUyO0RQDFyEDQQRYHPEHUpQHOIRJDGRWW egyezmény ratifikálásáról 113/2000. július 6. ± 7 UYpQ\ D 5RPiQLD ([SRUW,PSRUW %DQNMD (;,0%$1. 57 V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU OpVDN ONHUHVNHGHOHPVDMiWRVWiPRJDWiVLHV]N ]HLU O 115/2000. július 10. ± 7 UYpQ\ D P WUiJ\iN pv D Q YpQ\HJpV]VpJ J\L WHUPpNHN OHV]iOOtWyLQDN Q\~MWRWW NHGYH]PpQ\HN EL]WRVtWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 115/2000. július /2000. Törvény a Románia államhatáráról szóló 56/1992. számú törvényt módosító és NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 121/2000. július 19. ± 7 UYpQ\ D] 2UV]iJRV (QHUJLDV]DEiO\R]iVL +DWyViJ ± 2(+ ± OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 119/2000. július /2000. Törvény a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló V]HU] GpVVHO NDSFVRODWRVDQ 5RPiQLD 6]RFLDOLVWD. ]WiUVDViJ pv D 1HP]HWN ]L Atomenergiai Ügynökség között a garanciák alkalmazása tekintetében aláírt egyezménynek a Románia és a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség között %pfvehqm~qlxvpqphjn W WWNLHJpV]tW MHJ\] N Q\YHUDWLILNiOiViUyO 126/2000. július /2000. Törvény a Románia és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (AELS) tagállamai közötti egyezmény keretebeli vegyesbizottság 5/1997. és 8/1997. számú döntésének ratifikálásáról 118/2000. július /2000. Törvény a Románia és az Európai Közösség között bizonyos borok tekintetében tarifáris kontingens kölcsönös megállapításáról Brüsszelben, november 26-án eszközölt levélváltásos egyezmény módosítására vonatkozóan a Románia Kormánya és az Európai Közösség között Brüsszelben, június 17-én levélváltás útján megkötött egyezmény ratifikálásáról 118/2000. július 14. ± 7 UYpQ\ 5RPiQLD FVDWODNR]iViUyO D] iuxn ioodpkdwiul HOOHQ U]pVpQHN KDUPRQL zálásáról Genfben, október 21-én aláírt nemzetközi megállapodáshoz 130/2000. aug /2000. Törvény a Románia Kormánya és a Koreai Demokratikus Népköztársaság.RUPiQ\D N ] WW D M YHGHOHP pv W NHDGy NHWW V PHJDGy]WDWiViQDN HONHU OpVpU O Bukarestben, január 23-án aláírt megállapodás ratifikálásáról 124/2000. július /2000. Törvény a közúti szállításokról szóló 44/1997. számú kormányrendelet jóváhagyásáról és a közúti szállításokról szóló 44/1997. számú kormányrendeletet PyGRVtWypVNLHJpV]tW V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 129/2000. aug. 2. ±7 UYpQ\D.)250LVV]LyEDQUpV]WYHY LGHJHQFVDSDWRNQDN5RPiQLDWHU OHWpQD parlamenti ülésszak újrakezdéséig való tranzitójáról szóló 37/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 125/2000. július /2000. Törvény a Románia részvételének jóváhagyásáról az Európai Tanács május 1-i (99)5. számú határozatával létesített korrupció-ellenes államok csoportjában (GRECO) tárgyú 46/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 130/2000. aug. 3. ± 7 UYpQ\ D GpONHOHWHXUySDL VRNQHP]HWLVpJ EpNHHU UH YRQDWNR]y 6NRSMpEHQ V]HSWHPEHUiQDOitUWHJ\H]PpQ\QHNpVDGpONHOHWHXUySDLVRNQHP]HWLVpJ EpNHHU UH YRQDWNR]y HJ\H]PpQ\QHN $WKpQEHQ MDQXiU pq DOitUW SyWMHJ\ ] N Q\YHUDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 130/2000. aug /2000. Törvény a Románia és az Európai Beruházási Bank között Luxemburgban és %U VV]HOEHQPiMXVpQDOitUWN OFV QHJ\H]PpQ\Ä0 V]DNLOHtUiV FtP $ mellékletének módosításáról szóló 87/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 130/2000. aug. 3.

3 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám /2000. Törvény a Románia Kormánya és Németország Szövetségi Köztársaság Kormánya között Bukarestben, december 17-én aláírt pénzügyi HJ\ WWP N GpVL HJ\H]PpQ\W UDWLILNiOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 130/2000. aug /2000. Törvény a Turisztikai Minisztériumnak az Európai Turisztikai Bizottságban és a Ä'LH 'RQDX 1HP]HWN ]L 7XULV]WLNDHO PR]GtWiVL 7iUVDViJEDQ YDOy UpV]YpWHOpQHN jóváhagyásáról szóló 57/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 130/2000. aug. 3. ±7 UYpQ\D]GHFHPEHULIRUUDGDORPPiUWtUK VHLHPOpNHHO WWLWLV]WHOHWDGiVUyO pvmiudqgyvijrnq\~mwiviuyoxwygdlnqdndvhehv OWHNQHNDIRUUDGDORPJ\ ]HOPppUW KDUFROyNQDNWiUJ\~V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 128/2000. aug /2000. Törvény az elítélt személyek áthelyezésével kapcsolatos, Románia által részes IpONpQW DOitUW QHP]HWN ]L PHJiOODSRGiVRN DONDOPD]iViQDN D PHJN QQ\tWpVpU O D] elítéltek átadása-átvétele tekintetében tárgyú 69/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 127/2000. július /2000. Törvény az egyes importból származó javak vámilleték, pótlólagos vámilleték és hozzáadott értékadó alóli mentesítésének jóváhagyásáról szóló 69/1999. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 131/2000. aug. 4. ±7 UYpQ\D. OI OGL+tUV]HU] 6]ROJiODWIHOV]HUHOpVpUHLPSRUWiOWHJ\HVWHUPpNHN és felszerelések hozzáadott értékadó alóli mentesítésének jóváhagyásáról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 131/2000. aug. 4. ± 7 UYpQ\ D] iwv]huyh]pvl DODSRN OpWUHKR]iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 139/2000. aug /2000. Törvény a Nemzetvédelmi Minisztérium felszerelésére importált egyes termékek és berendezések hozzáadott értékadó alóli mentesítésének jóváhagyásáról szóló V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 139/2000. aug. 16. ±7 UYpQ\D],G V 6]HPpO\HN 1HP]HWN ]L eypqhn URPiQLDL PHJ QQHSOpVpW FpO]y egyes akcióknak a Munkaügyi és Társadalomgondozási Minisztérium N OWVpJYHWpVpE O NLXWDOW VV]HJE O YDOy ILQDQV]tUR]iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 139/2000. aug /2000. Törvény az egyes postai szolgáltatások révén és gyorsfutári rendszerben jogi V]HPpO\HN iowdo LPSRUWiOW MDYDN YiPMiUDQGyViJRN DOyOL PHQWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 139/2000. aug /2000. Törvény egyes jogszabályok hatályon kívülinek nyilvánításáról 137/2000. aug /2000. Törvény nem közzétett jogszabályok hatályon kívül helyezettnek nyilvánításáról 153/2000. szept /2000. Törvény a Brassó megyei Szecseleváros municípiummá nyilvánításáról 139/2000. aug /2000. Törvény a Suceava megyei Vatra Dornei város municípiummá nyilvánításáról 139/2000. aug. 16. ±7 UYpQ\D]$ONRWPiQ\EtUyViJV]HPpO\]HWpQHNIHOpStWpVpU O 133/2000. aug /2000. Törvény a Kormány feljogosításáról rendeletek kibocsátására 134/2000. aug. 9. ± 7 UYpQ\ D /HJIHOV EE,JD]ViJ J\L %tuyvij EtUiLQDN PDJLV]WUiWXV DVV]LV]WHQVHLQHN pv HJ\pE NDWHJyULiM~ V]HPpO\]HWpQHN EpUH]pVpU O pv PiV MiUDQGyViJDLUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O szóló 55/1997. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 146/2000. aug /2000. Törvény a gazdasági társaságokról szóló 31/1990. számú törvény 156. V]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 133/2000. aug /2000. Törvény a Románia behozatali vámtarifájáról szóló 26/1993. számú NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 133/2000. aug. 8. ±7 UYpQ\D]iUXW ]VGpNU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 158/2000. szept. 18. ± 7 UYpQ\ D /pj J\L 7 UYpQ\N Q\YU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 154/2000. szept. 11.

4 4 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. ±7 UYpQ\DOtFHXPLDOtFHXPXWiQLpVDIHOV IRN~PDJiQRNWDWiVDEV]ROYHQVHLQHN jogáról, hogy tanulmányzáró vizsgát tehessenek az állami oktatás hasonló egységeiben és intézményeiben tárgyú 71/1995. számú törvény 8. szakaszának 133/2000. aug. 8. NLHJpV]tWpVpU O 132/2000. Törvény a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a hadiözvegyek egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvény módosításáról 133/2000. aug. 8. ± 7 UYpQ\ D] RNWDWiVL UHQGV]HUHQ NHUHV]W OL IRO\WRQRV V]DNPDL NpS]pVU O V]yOy 102/1998. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 141/2000. aug. 22. ±7 UYpQ\D]LSDULSDUNRNUHQGV]HUpU O 141/2000. aug /2000. Törvény a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a hadiözvegyek egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvény módosításáról 134/2000. aug /2000. Törvény az állam vagy valamely helyi közigazgatási hatóság többségi részvényesi UpV]YpWHOpYHO P N G RUV]iJRV WiUVDViJRN NHUHVNHGHOPL WiUVDViJRN YDODPLQW D] QiOOyDQ JD]GiONRGy HJ\VpJHN J\YLWHOpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 135/2000. aug /2000. Törvény a Románia Parlamentje Palotájának járulékos földterülete jogi UHQGV]HUpU O 144/2000. aug. 25. ± 7 UYpQ\ D. O J\L +tuv]hu] 6]ROJiODW V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~W UYpQ\V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 147/2000. aug. 30. ±7 UYpQ\DPHWHRUROyJLDLWHYpNHQ\VpJU O 148/2000. szept /2000. Törvény a Románia, az Európai Beruházási Bank és a TAROM Román Légi Szállítási Országos Társaság RT között a TAROM-flotta felújítási tervének finanszírozása érdekében Bukarestben, december 24-én és Luxemburgban, GHFHPEHU pq DOitUW ILQDQV]tUR]iVL V]HU] GpVW UDWLILNiOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 147/2000. aug /2000. Törvény a Románia Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a polgári légi szállításokról Varsóban, május 19-én aláírt egyezmény ratifikálásáról 146/2000. aug. 29. ± 7 UYpQ\ D.iUSiWRNEHOL )HMO GpVW &po]y.ps]pvl pv ÒMtWiVL. ]SRQWQDN (CEFIDEC) az Euromontana Társuláshoz való csatlakozása, valamint az évi tagsági díj kifizetése jóváhagyásáról 150/2000. szept. 5. ±7 UYpQ\DW UYpQ\HOOHQHVNiEtWyV]HUIRUJDORPpVIRJ\DV]WiVOHN ]GpVpU O 149/2000. szept /2000. Törvény könnyítések nyújtásáról a hegyvidéki falusi helységekben lakó személyeknek 149/2000. szept. 4. ±7 UYpQ\DV]iP~DXGLRYL]XiOLVW UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 147/2000. aug. 30. ±7 UYpQ\DÄpY0LKDL(PLQHVFXV] OHWpVpW O HPOpNpUHPOpWHVtWpVpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 149/2000. szept /2000. Törvény a nyugdíjasoknak a belföldi utazás tekintetében nyújtott díjleszállításokról 147/2000. aug /2000. Törvény a reklámozásról 144/2000. aug. 25. ±7 UYpQ\DWiUJ\LpVLPPDWHULiOLVDNWtYiNEDOHN W WWW NHDPRUWL]iOiViUDYRQDWNR]y V]iP~ W UYpQ\ NLHJpV]tWpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 148/2000. szept. 1. ± 7 UYpQ\ D)HOV RNWDWiV pv D](J\HWHPL 7XGRPiQ\RV.XWDWiV)LQDQV]tUR]iViYDO.DSFVRODWRV 0HQHG]VPHQWN ]SRQW OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 147/2000. aug. 30. ± 7 UYpQ\ D GRKiQ\WHUPpNHN HO DGyWHUPHNEHQ YDOy UHNOiPR]iViQDN pv NLVNRU~DN V]iPiUD W UWpQ HODGiViQDN EHWLOWiViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 148/2000. szept /2000. Törvény a )RUUDGDORP (POpNP YH ± 'HFHPEHU Temesvár municípiumi NRPSOH[XP RUV]iJRV pughn HJ\ WWHVVp Q\LOYiQtWiViUyO V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 144/2000. aug. 25.

5 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. 5 ±7 UYpQ\D]eV]DNDWODQWL6]HU] GpVWDOitUyiOODPRNpVD%pNHSDUWQHULiWXVEDQUpV]W YHY W EELiOODPN ] WWDKDGHU LNVWiWXViUyO%U VV]HOEHQGHFHPEHUpQ HOIRJDGRWWHJ\H]PpQ\WNLHJpV]tW MHJ\] N Q\YUDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról 148/2000. szept. 1. ±7 UYpQ\D'pONHOHWHXUySDL0XOWLQDFLRQiOLV%pNHHU UHYRQDWNR]yHJ\H]PpQ\QHN D %XNDUHVWEHQ QRYHPEHU iq DOitUW PiVRGLN NLHJpV]tW MHJ\] N Q\YH ratifikálásáról szóló 13/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 148/2000. szept /2000. Törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott egyes megállapodások ratifikálásáról szóló 16/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 148/2000. szept /2000. Törvény a külföldön dolgozó román állampolgárok oltalmazásáról 157/2000. szept. 14. ±7 UYpQ\D6$3$5'SURJUDPPDONDSFVRODWRVRUV]iJRVPH] JD]GDViJpVYLGpN IHMOHV]WpVLWHUYU ODQQDND]iOODPLN OWVpJYHWpVE OYDOyWiUVILQDQV]tUR]iVDFpOMiEyO 178/2000. okt /2000. Törvény a Románia csatlakozásáról a szénhidrogénekkel okozott károkkal NDSFVRODWRV SROJiUL IHOHO VVpJU O V]yOy pyl QHP]HWN ]L PHJiOODSRGiV módosítására vonatkozóan Londonban, november 27-én megkötött MHJ\] N Q\YK ]WiUJ\~V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 176/2000. okt /2000. Törvény az ózonréteget megkárosító halogénezett szénhidrogének kereskedelmi UHQGV]HUpU O pv D KDV]QiODWXNNDO NDSFVRODWRV NRUOiWR]iVRN EHYH]HWpVpU O V]yOy 89/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 176/2000. okt /2000. Törvény a Románia csatlakozásáról a szénhidrogén-szennyezéssel kapcsolatos HO NpV] OHWUH YiODV]UD pv HJ\ WWP N GpVUH YRQDWNR]yDQ /RQGRQEDQ november 30-án elfogadott nemzetközi megállapodáshoz tárgyú 14/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 176/2000. okt /2000. Törvény a Románia és a Török Köztársaság között Ankarában, július 6-án aláírt konzuli megállapodás ratifikálásáról 182/2000. okt /2000. Törvény a kompenzációk nyújtásáról azon román állampolgároknak, amelyek javai a Románia és Bulgária között Craiovában, szeptember 7-én aláírt V]HU] GpV DONDOPD]iVD N YHWNH]WpEHQ D EROJiU ioodp WXODMGRQiED NHU OWHN WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\W PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 176/2000. okt /2000. Törvény a Románia, az Európai Beruházási Bank és a Temesvári Szállítmányozási Önállóan Gazdálkodó Egység között a temesvári városi szállítás rehabilitálására YRQDWNR]y HXUR puwpn WHUYH]HW ILQDQV]tUR]iViUD %XNDUHVWEHQ augusztus 20-án és Luxemburgban, augusztus 18-án aláírt finanszírozási V]HU] GpVUDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 182/2000. okt /2000. Törvény a Románia Szocialista Köztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az SZSZKSZ-i gázipari objektu- PRNpStWpVpEHQD]N ] WWLLG V]DNEDQYDOyHJ\ WWP N GpVU OM~ OLXVpQDOitUWHJ\H]PpQ\E OpVMHJ\] N Q\YE OLOOHWYHDWUDQV]IHUiELOLVUXEHOEHQ kifejezett 2. számú felszámolási számlából származó, transzferábilis rubelben kifejezett pénzügyi követelések kölcsönös szabályozásáról Románia Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között Moszkvában, augusztus 18-án aláírt egyezmény ratifikálásáról szóló 6/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 182/2000. okt. 23. ± 7 UYpQ\ D 5RPiQLD D] (XUySDL %HUXKi]iVL %DQN pv D.ROR]VYiUL 7iYI WpVL gqiooydq*d]gionrgy(j\vpjn ] WWDNROR]VYiULWiYI WpVLUHQGV]HUUHKDELOLWiOiViW célzó terv finanszírozására rendeltetett, Bukarestben, augusztus 20-án és /X[HPEXUJEDQ DXJXV]WXV iq DOitUW PLOOLy HXUR puwpn ILQDQV]tUR]iVL V]HU] GpVUDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 181/2000. okt /2000. Törvény a Románia, az Európai Beruházási Bank és a Bukaresti Önállóan Gazdálkodó Szállítmányozási Egység között a bukaresti városi szállítás rehabilitálását célzó terv finanszírozására Luxemburgban, november 16-án illetve Bukarestben, /2000. okt. 20. QRYHPEHU pq DOitUW ILQDQV]tUR]iVL V]HU] GpV UDWLILNiOiViUyO V]yOy V]iP~ kormányrendelet jóváhagyásáról

6 6 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. ± 7 UYpQ\ D 5RPiQLD.RUPiQ\D pv D] (XUySDL %L]RWWViJ N ] WW D QDJ\PpUHW LQIUDVWUXNW~UiNNDONDSFVRODWRVN QQ\tWpVHNU OV]yOy52SURJUDPUpV]pUH± D],63$WHUYHNHO NpV]tWpVpUH±YRQDWNR]yDQ%XNDUHVWEHQ V]HSWHPEHU iq DOitUWILQDQV]tUR]iVLPHPRUDQGXPUDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 181/2000. okt /2000. Törvény a Románia és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között a bányák bezárására és a társadalmi kihatásuk csökkentésére vonatkozó terv finanszírozására Bukarestben, október 13-án aláírt 44,5 millió USA-dollár puwpn N OFV QHJ\H]PpQ\ UDWLILNiOiViUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 181/2000. okt /2000. Törvény a Románia és az Európai Beruházási Bank illetve a Románia Országos ÒWNH]HO VpJH N ] WW D] DXWySiO\DpStWpVL pv UHKDELOLWiOiVL WHUY ILQDQV]tUR]iViUD Luxemburgban, november 16-án és Bukarestben, november 19-én DOitUWILQDQV]tUR]iVLV]HU] GpVUDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 182/2000. okt /2000. Törvény az informatikai rendszerek és a mikroprogramozott elektronikus UHQGV]HUHN EH YDOy iwopspvpyho NDSFVRODWRV HJ\HV LQWp]NHGpVHNU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 184/2000. okt. 26. ± 7 UYpQ\ D NHQ\pUE~]D IHOYiViUOiViUyO D] HJ\pQL PH] JD]GDViJL WHUPHO NW O EHOI OGL IRJ\DV]WiVUD WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 184/2000. okt /2000. Törvény a Kolozs megyei Számosújvár város municípiummá nyilvánításáról 188/2000. nov /2000. Törvény a Románia Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az ioodpwlwnrw NpSH] LQIRUPiFLyN DQ\DJRN pv GRNXPHQWXPRN N OFV Q V oltalmazásáról Pozsonyban, szeptember 3-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 195/2000. nov /2000. Törvény a Románia Kormánya, az Egyesült Nemzetek Menekültügyi ) EL]WRVViJD pv D 1HP]HWN ]L 0LJUiFLy J\L 6]HUYH]HW N ] WW %XNDUHVWEHQ szeptember 8-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 188/2000. nov /2000. Törvény a Románia Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a NXOWXUiOLVN ]SRQWRNOpWHVtWpVpU OpVP N GpVpU O.RQVWDQFiQ isulolv iq aláírt egyezmény ratifikálásáról 195/2000. nov. 10. ±7 UYpQ\D]RUYRVLNpV] OpNHNU O 200/2000. nov. 20. ± 7 UYpQ\ D PXQNDYpGHOHPU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 190/2000. nov. 3. ±7 UYpQ\DNR]PHWLNDLFLNNHNU O 192/2000. nov /2000. Törvény a Brassó megyei Feketehalom város municípiummá nyilvánításáról 193/2000. nov /2000. Törvény a Gorj megyei Motru város municípiummá nyilvánításáról 193/2000. nov. 8. ±7 UYpQ\D0HKHGLQ LPHJ\HL2UúRYDYiURVPXQLFtSLXPPiQ\LOYiQtWiViUyO 193/2000. nov /2000. Törvény a nemzeti ingó kulturális vagyon oltalmazásáról 196/2000. nov /2000. Törvény a bukaresti Unirii sugárút 37. szám alatt található Junior Áruház LQJDWODQQDN D Ä%XFXUHúWL JD]GDViJL UpV]YpQ\WiUVDViJ YDJ\RQiOODJiEyO D] ioodp PDJiQWXODMGRQiED YDOy iwkho\h]pvpu O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet jóváhagyásáról 196/2000. nov /2000. Törvény a Nemzetvédelmi Minisztérium felszereléséhez hozzájáruló egyes importfelszerelések és -berendezések hozzáadott értékadó alóli mentesítésének MyYiKDJ\iViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 197/2000. nov. 14. ±7 UYpQ\D. ]pshxuysdl6]dedgnhuhvnhghopl(j\h]ppq\w&()7$nlhjpv]tw %XGDSHVWHQ RNWyEHU iq DOitUW V]iP~ MHJ\] N Q\Y UDWLILNiOiViUyO V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 197/2000. nov /2000. Törvény Románia csatlakozásáról az új növényfajták védelmére vonatkozóan december 2-án elfogadott, Genfben november 10-én, október 23- án és március 19-én módosított nemzetközi megállapodáshoz 200/2000. nov. 20.

7 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám /2000. Törvény az egyrészt Románia, másrészt az Európai Közösségek és ezek WDJiOODPDL N ] WWL WiUVXOiVW EHYH]HW HXUySDL HJ\H]PpQ\ V]iP~ MHJ\] N Q\YH PyGRVtWiViQDNMyYiKDJ\iViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 197/2000. nov /2000. Törvény a bírósági végrehajtókról 206/2000. nov /2000. Törvény a járandóságok nyújtásáról az március 6-tól bevezetett diktatúra által politikai okokból üldözött személyeknek, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú, újraközzétett, utólagosan módosított V]iP~W UYpQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU OV]yOy számú kormányrendelet jóváhagyásáról 208/2000. dec /2000. Törvény a Románia Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a Vaskapú I hidroenergetikai és hajózási rendszer hidroaggregátumának a beszerelt teljesítménye növelésével való újratechnologizálásáról Kladovoban, október 16-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 203/2000. nov /2000. Törvény a Kovászna megyei Kézdivásárhely város municípiummá nyilvánításáról 199/2000. nov /2000. Törvény az orvosi hivatás gyakorlásáról, a Romániai Orvosok Kollégiumának OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 203/2000. nov. 23. ±7 UYpQ\DNHUHVNHG NpVDIRJ\DV]WyNN ] WWPHJN W WWV]HU] GpVHNYLVV]DpOpVHV NLN WpVHLU O 202/2000. nov /2000. Törvény az idegen tanácsadók által a kölcsönegyezmények keretében 5RPiQLiEDQ OHERQ\ROtWRWW WHYpNHQ\VpJ NE O PHJYDOyVtWRWW IL]HWpVHN pvydj\ M YHGHOPHN DGy DOyOL PHQWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW NLHJpV]tW V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 204/2000. nov. 24. ±7 UYpQ\DNDWRQDLNOpUXVOpWUHKR]iViUyOpVV]HUYH]pVpU O 204/2000. nov /2000. Törvény az egy helyiségnek a Hivatalos Közlöny Önállóan Gazdálkodó Egység iowdolihoyiviuoivdmyyikdj\iviuyov]yoyv]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 208/2000. dec. 4. ± 7 UYpQ\ D % QWHW 7 UYpQ\N Q\Y HJ\HV UHQGHONH]pVHLQHN PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 207/2000. nov /2000. Törvény a Nukleáris Tevékenységgel Foglalkozó Önállóan Gazdálkodó Egység NHUHWpEHQDQXNOHiULVHQHUJHWLNDWiUJ\N UpUHYRQDWNR]yRUV]iJRVP V]DNLWiPDVV]DO kapcsolatos kutatási-fejlesztési, technológiai alkalmazási és mérnöki tevékenységek folytatásának és finanszírozásának, valamint a nukleáris energia terén való QHP]HWN ]L HJ\ WWP N GpVUH VDMiWRV WHYpNHQ\VpJHN ILQDQV]tUR]iViQDN MyYiKDJ\iViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 207/2000. nov /2000. Törvény az energia hatékony felhasználásáról 209/2000. dec /2000. Törvény a Bank Post RT privatizálását célzó egyes intézkedések megállapításáról V]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 207/2000. nov /2000. Törvény a Fehér megyei Szászsebes város municípiummá nyilvánításáról 207/2000. nov. 29. ±7 UYpQ\HJ\HVLQWp]NHGpVHNU ODV]HOOHPLWXODMGRQMRJRNWLV]WHOHWEHQWDUWiViQDN EL]WRVtWiViUDDYiPP YHOHWHNVRUiQ 225/2000. dec /2000. Törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a gyermekmunka legsúlyosabb formái betiltására és a kiküszöbölésüket célzó azonnali cselekvésre vonatkozóan a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 87. ülésszakán Genfben, június 17-én elfogadott 182/1999. számú megállapodása ratifikálásáról 211/2000. dec. 7. ± 7 UYpQ\ D V]HPpO\ HOOHQL DNQiN KDV]QiODWiQDN WiUROiViQDN HO iootwiviqdn pv iwdgiviqdn EHWLOWiViUyO pv D PHJVHPPLVtWpV NU O 2V]OyEDQ 1RUYpJLiEDQ szeptember 18-án aláírt megállapodás ratifikálásáról 216/2000. dec. 13.

8 8 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. ± 7 UYpQ\ D V]HU] L MRJUyO *HQIEHQ GHFHPEHU iq HOIRJDGRWW 6=796= V]HU] GpVUDWLILNiOiViUyO 220/2000. dec. 15. ± 7 UYpQ\ D] LQWHUSUHWiOiVRNUyO HO DGiVRNUyO pv IRQRJUDPRNUyO *HQIEHQ GHFHPEHUiQHOIRJDGRWW6=796=V]HU] GpVUDWLILNiOiViUyO 221/2000. dec /2000. Törvény a Románia Kormánya és az Európai Bizottság között a vállalatok átszervezésére és a szakmai átképzésre (RICOP) vonatkozó RO 9904 program finanszírozására Bukarestben, december 30-án aláírt memorandum UDWLILNiOiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 228/2000. dec. 27. ± 7 UYpQ\ D 5RPiQLD pv ËURUV]iJ N ] WW D NHWW V M YHGHOHP pv W NHQ\HUHVpJDGy]WDWiVHONHU OpVpU OpVD]DGyFVDOiVRNPHJHO ]pvpu O%XNDUHVWEHQ október 21-én aláírt megállapodás ratifikálásáról 231/2000. dec /2000. Törvény a Románia, a Pénzügyminisztérum által képviselve és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között a magánszektor szerkezeti kiigazítására :DVKLQJWRQEDQ M~QLXV pq DOitUW N OFV QV]HU] GpV UDWLILNiOiViUyO V]yOy 44/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 228/2000. dec. 27. ±7 UYpQ\D5RPiQLDiOWDON OFV QYHY LPLQ VpJEHQD5RPiQLD1HP]HWL%DQNMD iowdodn OFV QYHY J\Q NHPLQ VpJEHQpVD](XUySDL. ] VVpJiOWDON OFV Q] L PLQ VpJEHQ%U VV]HOEHQMDQXiUpQDOitUWN OFV QV]HU] GpVUDWLILNiOiViUyO szóló 30/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 228/2000. dec. 27. ± 7 UYpQ\ D E Q J\L WHU OHWUH YRQDWNR]y MRJVHJpGOHWU O 6WUDVERXUJEDQ isulolv iq PHJN W WW HXUySDL PHJiOODSRGiV pv D E Q J\L WHU OHWUH YRQDWNR]y MRJVHJpGOHWU O V]yOy HXUySDL PHJiOODSRGiVW NLHJpV]tW 6WUDVERXUJEDQ PiUFLXV pq HOIRJDGRWW MHJ\] N Q\Y UDWLILNiOiViUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ V]DNDV]iW PyGRVtWy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW jóváhagyásáról 228/2000. dec /2000. Törvény a Románia Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya N ] WWDNHWW VM YHGHOHPDGy]WDWiVHONHU OpVpU OpVD]DGyFVDOiVRNPHJHO ]pvpu O Bukarestben, július 27-én aláírt megállapodás ratifikálásáról 231/2000. dec /2000. Törvény a Románia Kormánya és Mauritius Köztársaság Kormánya között a EHUXKi]iVRN N OFV Q V HO PR]GtWiViUyO pv ROWDOPD]iViUyO %XNDUHVWEHQ január 20-án aláírt egyezmény ratifikálásáról 231/2000. dec. 28. ±7 UYpQ\DN O QOHJHVIRJ\DV]WiVLDGyNpVPiVN ]YHWHWWDGyNUHQGV]HUpU OV]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHWPyGRVtWyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet elutasításáról 228/2000. dec /2000. Törvény a Románia és az Iráni Iszlám Köztársaság között az május 14-i román-iráni kormányközi egyezmény alapján a román-iráni klíringszámla HJ\HQOHJH PHJV] QpVpE O pv D YDOXWD]iUDGpN DONDOPD]iViEyO NHOHWNH] N OFV Q V N WHOH]HWWVpJHNQHN D 7HKHUiQEDQ RNWyEHU pq DOitUW J\RUVMHJ\] N Q\Y szerinti rendezése jóváhagyásáról szóló 21/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 228/2000. dec. 27. ±7 UYpQ\DN O QOHJHVIRJ\DV]WiVLDGyNpVPiVN ]YHWHWWDGyNUHQGV]HUpU OV]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHWHW PyGRVtWy pv NLHJpV]tW V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWHOXWDVtWiViUyO 228/2000. dec. 27. ± 7 UYpQ\ D. ]WLV]WVpJ J\L 0LQLV]WpULXP OpWHVtWpVpU O pv V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWMyYiKDJ\iViUyO 227/2000. dec. 22. ± 7 UYpQ\ HJ\HQO HVpO\HNU O D IHOV IRN~ RNWDWiVL WDQXOPiQ\RN IRO\WDWiViKR] szociális tanulmányi ösztöndíjak nyújtása révén 227/2000. dec /2000. Törvény az Ilfov megyei Otopeni község várossá nyilvánításáról 221/2000. dec /2000. Törvény a Hunyad megyei Algyógy község várossá nyilvánításáról 230/2000. dec /2000. Törvény a Románia és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között az egészségügyi szektor reformtervének finanszírozására Bukarestben, július 7-én aláírt kölcsönegyezmény ratifikálásáról szóló 68/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 230/2000. dec. 28.

9 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám /2000. Törvény a Vrancea megyei Adjud város municípiummá nyilvánításáról 230/2000. dec /2000. Törvény a Románia Kormányának az évi gazdasági politikájára vonatkozóan a Nemzetközi Valutaalappal megállapodott memorandum és stand-by hitelmegegyezés jóváhagyásáról szóló 30/1997. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 230/2000. dec. 28. D E K R É T U M O K ±'HNUpWXPD5RPiQLD.RUPiQ\iQDNWDJMDWLV]WVpJE OYDOyYLVV]DKtYiVUyOLOOHWYH HWLV]WVpJEHYDOyNLQHYH]pVU O 118/2000. július 14. ROMÁNIA PARLAMENTJÉNEK HATÁROZATAI ± +DWiUR]DW D 3ROLWLNDL 5HQG UVpJNpQW 0 N G WW 6]HNXULWiWp /HYpOWiUiW 7DQXOPiQ\R]y 2UV]iJRV 7DQiFV V]HUYH]pVL pv P N GpVL V]DEiO\]DWiQDN elfogadásáról 119/2000. július 17. $.e39,6(/ +È=+$7È52=$7$, ±+DWiUR]DWD.pSYLVHO Ki]6]DEiO\]DWDV]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyO 187/2000. okt h5* 66e*,.250È1<5(1'(/(7(. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWLQWp]NHGpVHNU ODEpUH]pVLpVSpQ] J\LIHJ\HOHPHU VtWpVpUHD évben az önállóan gazdálkodó egységeknél, az országos társaságoknál és a W EEVpJpEHQiOODPLW NpYHOP N G HJ\HVJD]GDViJLWiUVDViJRNQiO 111/2000. július 4. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD]HUGpV]HWLV]HPpO\]HWMRJiOOiViUyO 114/2000. július 7. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D NDWRQDL NiGHUHN DODSV]DEiO\iUyO V]yOy V]iP~ törvény 74. szakasza 2. bekezdésének a módosításáról 112/2000. július 5. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD.pSYLVHO Ki]pVD6]HQiWXVPHJYiODV]WiViUyOV]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O D 5RPiQLD HOQ NpQHN megválasztásáról szóló 69/1992. számú törvény módosításáról és a helyi YiODV]WiVRNUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 112/2000. július 5. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD]LQJypUWpNHNU OpVD]pUWpNW ]VGpNU OV]yOyV]iP~ W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 114/2000. július 7. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDNOpUXVEpUH]pVpWFpO]yiOODPLWiPRJDWiVUyOV]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 116/2000. július 11. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D YLOODQ\ pv K HQHUJLDiUDNNDO pv GtMDNNDO NDSFVRODWRV LQWp]NHGpVHNU O 116/2000. július 11. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D %iq\dylgpnhn ÒMMipStWpVL 3URJUDPMDL.LIHMOHV]WpVpYHO pv $ONDOPD]iViYDO )RJODONR]y 2UV]iJRV hj\q NVpJ OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO 119/2000 július 17.

10 10 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D YDGiV]DWL DODSUyO pv D YDGiOORPiQ\ ROWDOPD]iViUyO V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 126/2000. július 27. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D URPiQLDL QHP]HWL NLW QWHWpVHN UHQGV]HUpU O V]yOy számú törvény módosításáról 120/2000. július 18. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] LQJ\HQHV RUYRVL J\yJ\V]HU pv SURWp]LVHOOiWiVUyO D N O QW UYpQ\EHQHO tuwel]rq\rvndwhjyulim~v]hppo\hn V]iPiUD WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]DDSRQWMiQDNPyGRVtWiViUyO 120/2000. július 18. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD1HP]HWYpGHOPL0LQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 118/2000. július 14. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDKiWUiQ\RVKHO\]HW YH]HWHNUHQGV]HUpU OV]yOy~MUDN ]]pwhww V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO 151/2000. szept. 6. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D NROOHNWtY HOERFViWiVRN Q\RPiQ HJ\pQL PXQNDV]HU] GpV N IHOERQWiViEDQ UpV]HV O V]HPpO\HN V]RFLiOLV ROWDOPD]iViUyO V]yOy V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 122/2000. július 20. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDKXOODGpNRNUHQGV]HUpU O 122/2000. július 20. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] ioodpl N OWVpJYHWpVE O ILQDQV]tUR]RWW EHLVNROi]iVL V]iPRW PHJKDODGyQ WDQGtMMDO YDOy IHOYpWHOU O D] ioodpl SUHXQLYHU]LWiULV RNWDWiVED líceumokba, szakiskolákba és inasiskolákba 124/2000. július 25. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDN ]WLV]WYLVHO NMRJiOOiViUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 125/2000. július 26. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] RUYRVL DNWXVVDO VV]HI JJ N ]V]ROJiOWDWiVRNDW Q\~MWy V]DEDGJ\DNRUODWLNDELQHWHNV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 128/2000. aug. 1. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D PDJiQV]HNWRU NLLJD]tWiViUD YRQDWNR]y SURJUDPED 36$/ foglalt gazdasági társaságok által bírlalt, operacionálisan lezárt aktívák eladási HOMiUiViQDNIHOI JJHV]WpVpU O 142/2000. aug. 23. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D M YHGHOHPDGyUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 127/2000. július 28. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDV]iP~iOODWHJpV]VpJ J\LW UYpQ\PyGRVtWiViUyOpV NLHJpV]tWpVpU O 143/2000. aug. 24. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D SUHXQLYHU]LWiULV RNWDWiVL V]HPpO\]HW RUV]iJRV NpS]pVL UHQGV]HUpQHNPHJV]HUYH]pVpU O 143/2000. aug. 24. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D YDOOiVIHOHNH]HWHN NL]iUyODJRV NHJ\WiUJ\NpV]tWpVL MRJiUyO V]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 146/2000. aug. 29. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW HJ\HV MRJV]DEiO\RN PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O D] informatizált személynyilvántartási rendszer egységesítése céljából 142/2000. aug. 23. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDKLWHOV] YHWNH]HWLV]HUYH]HWHNU O 140/2000. aug. 21. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD]iOODPLDODSRNEyOpVD]iOODPLJD]GDViJLYDJ\N OWVpJYHWpVL HJ\VpJHNDODSMDLEyOpStWHWWODNiVRNpVPiVUHQGHOWHWpV KHO\LVpJHNHODGiViUyOV]yOy 85/1992. számú törvény, valamint a 114/1996. számú lakásügyi törvény PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 137/2000. aug. 14. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] LQJ\HQHV RUYRVL J\yJ\V]HU pv SURWp]LVHOOiWiVUyO D N O QW UYpQ\HNEHQ HO tuw EL]RQ\RV NDWHJyULiM~ V]HPpO\HN V]iPiUD WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyO 132/2000. aug. 7. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD]Érdemi 1HP]HWLeUGHPUHQGpVeUHP~MUDOpWHVtWpVpU O 135/2000. aug. 10. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] DGy J\L N QQ\tWpVHN Q\~MWiViUyO D JD]GDViJL YiOODONR]yNQDN WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO pvnlhjpv]twpvpu O 146/2000. aug. 29. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D 'XQDGHOWD %LRV]IpUD 5H]HUYiWXP OpWHVtWpVpU O V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 142/2000. aug. 23. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D EtUyViJL V]HUYH]pVU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ szakasza (1) bekezdésének módosításáról 136/2000. aug. 11.

11 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. 11 ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDEL]WRVtWyWiUVDViJRNUyOpVDEL]WRVtWiVRNIHO J\HOHWpU OV]yOy 32/2000. számú törvény 45. szakasza (3) és (4) bekezdésének módosításáról, valamint egyes átmeneti intézkedések megállapításáról 136/2000. aug. 11. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD]LQWp]NHGpVHNU ODEpUH]pVLpVSpQ] J\LIHJ\HOHPHU VtWp sére a évben az önállóan gazdálkodó egységeknél, az országos társaságoknál pv D W EEVpJpEHQ ioodpl W NpYHO P N G HJ\HV JD]GDViJL WiUVDViJRNQiO WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 136/2000. aug. 11. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D NDWRQDL NiGHUHN DODSV]DEiO\iUyO V]yOy D V]iP~ V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWWHOPyGRVtWRWWV]iP~W UYpQ\V]DNDV]D EHNH]GpVpQHNNLHJpV]tWpVpU O 142/2000. aug. 23. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D N ] OHWL YiViUOiVRNUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWpVV]DNDV]iEDQHPOtWHWWKDWiULG NHOQDSROiViUyO 136/2000. aug. 11. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D N ] OHWL YiViUOiVRNUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 145/2000. aug. 28. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D GLSORPDWiN EpUH]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 145/2000. aug. 28. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D.pSYLVHO Ki] pv D 6]HQiWXV PHJYiODV]WiViUyO V]yOy 68/1992. számú törvény és a Románia elnökének megválasztásáról szóló 69/1992. számú törvény módosításáról 145/2000. aug. 28. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] ~MUDN ]]pwhww V]iP~ WDQ J\L W UYpQ\ PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 128/2000. aug. 1. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDWDQGtMDViOODPLHJ\HWHPLpVSRV]WXQLYHU]LWiULVRNWDWiVUyO 177/2000. okt. 16. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDN O QOHJHVIRJ\DV]WiVLDGyQDNDOiYHWHWWWHUPpNHNUHQGV]H UpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 176/2000. okt. 12. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDNDWRQDLNiGHUHNpVFLYLODONDOPD]RWWDNV]RFLiOLVROWDOPD]i sára vonatkozó, a Belügyminisztérium összetételébe tartozó központi apparátus- QDNDIHJ\YHUQHPHNV]HULQWLSDUDQFVQRNViJRNQDNDI IHO J\HO VpJHNQHNDQDJ\ HJ\VpJHNQHN HJ\VpJHNQHN pv DODNXODWRNQDN D] iwv]huyh]pvh LG V]DNiEDQ DONDOPD]DQGyLQWp]NHGpVHNU OV]yOyV]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 175/2000. okt. 11. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D NDWRQDL V]HPpO\]HWHW PHJLOOHW NRPSHQ]iOy IL]HWpVHN pv segélyek megállapítási módozatáról 175/2000. okt. 11. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D WDUWDOpNRVL YDJ\ N ]YHWOHQ YLVV]DYRQXOiVL ioorpiq\ed KHO\H]HWWNDWRQDLNiGHUHNHWDW UYpQ\V]HULQWPHJLOOHW VHJpO\HNHWpVNRPSHQ]iOiVL IL]HWpVHNHWNpSYLVHO SpQ] VV]HJHNIRO\yVtWiVLPyGMiUyO 175/2000. okt. 11. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D SURILWDGyUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 177/2000. okt. 16. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D.pSYLVHO Ki] pv D 6]HQiWXV PHJYiODV]WiViUyO V]yOy 68/1992. számú törvény és a Románia elnökének megválasztásáról szóló 69/1992. V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 177/2000. okt. 16. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDPH] JD]GDViJpVYLGpNIHMOHV]WpVLVSHFLiOLVHO FVDWODNR]iVL HV]N ] P V]DNL pv SpQ] J\L pohweh OWHWpVpW FpO]y 6$3$5' hj\q NVpJ OpWHVtWpVpU OV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 178/2000. okt. 17. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDPDJLV]WHULWDQXOPiQ\RNV]HUYH]pVpU O5RPiQLiEDQ 178/2000. okt. 17. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D KHO\L XWDVV]iOOtWiVL N ]V]ROJiODWRN WHU OHWpUH YRQDWNR]y egyes szabályozások módosításáról 178/2000. okt. 17. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDWHUPpV]HWHVPRQRSyOLXPMHOOHJ DW UYpQQ\HON O QOHJHV rendszernek alávetett illetve az önállóan gazdálkodó egységek által az országban NLIHMWHWW WHYpNHQ\VpJHNE O V]iUPD]y D]RQ WHUPpNHNU O pv V]ROJiOWDWiVRNUyO amelyek esetében az árak és a díjak a Konkurrencia Hivatal véleményezésével ioodstwdqgynphjwiuj\~v]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]iQDN módosításáról 184/2000. okt. 26.

12 12 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] 2UV]iJRV )LOPP YpV]HWL +LYDWDO OpWHVtWpVpU O V]HUYH]p VpU O pv P N GpVpU O pv D] 2UV]iJRV )LOPP YpV]HWL $ODS OpWUHKR]iViUyO V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 199/2000. nov. 16. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D.pSYLVHO Ki] pv D 6]HQiWXV PHJYiODV]WiViUyO V]yOy 68/1992. számú törvény és a Románia elnökének megválasztásáról szóló 69/1992. V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 182/2000. okt. 23. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW NLORJUDPPRQNpQW OHMHV NRPSHQ]iOiV MyYiKDJ\iViUyO D PH] JD]GDViJL WHUPHO N V]iPiUD D pyl WHUPpVE O EHOV IRJ\DV]WiVUD leszállított kenyérbúza tekintetében 188/2000. nov. 1. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] REMHNWXPRN MDYDN pv puwpnhn U]pVpU O V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 202/2000. nov. 22. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD]2UV]iJRV.DWDV]WHUL*HRGp]LDLpV.DUWRJUiILDL+LYDWDOpV a megyei kataszteri, geodéziai és kartográfiai hivatalok által végzett szolgáltatásokért tartozott díjak kifizetésének szabályozásáról szóló 101/1998. számú kormányrendelet módosításáról 193/2000. nov. 8. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] ioodpl N OWVpJYHWpV LUiQWL KiWUDOpNRV WDUWR]iVRN FV NNHQWpVpU O 187/2000. okt. 31. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWHJ\HVLQWp]NHGpVHNEHYH]HWpVpU OD]DONRKROWV]HV]HVLWDORNDW pv WHUPpV]HWHV V]HV]HV LWDORNDW EHOI OG Q WHUPHO YDJ\ LPSRUWiOy JD]GDViJL vállalkozóknak az állami költségvetés, az állami társadalombiztosítási költségvetés és a különalapok iránti kötelezettségei kifizetésére való ösztönzésére 187/2000. okt. 31. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D.pSYLVHO Ki] pv D 6]HQiWXV PHJYiODV]WiViUyO V]yOy V]iP~W UYpQ\V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 187/2000. okt. 31. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D EHOI OGL N ]DGyVViJED iwyhww QHP KDWpNRQ\ bankkövetelések kényszervégrehajtásáról szóló 55/1999. számú kormányrendelet PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 191/2000. nov. 6. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW V]RFLiOLV YpG LQWp]NHGpVHNU O D YpGHOPL LSDU V]HNWRUDEHOL személyzet számára 191/2000. nov. 6. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW LQWp]NHGpVHNU O D] QiOOyDQ JD]GiONRGy HJ\VpJHN WHYp NHQ\VpJpQHNiWV]HUYH]pVpUHDYDJ\RQiOODJXNEDQOHY HJ\HVDNWtYiNHODGiViYDO 192/2000. nov. 7. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D Q\LOYiQRV Q\XJGtMUHQGV]HUU O pv HJ\pE WiUVDGDORP biztosítási járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény módosításáról 197/2000. nov. 14. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D PXQNDHQJHGpO\HNU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ NLHJpV]tWpVpU O 197/2000. nov. 14. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDMiUDQGyViJRNQ\~MWiViUyOD]PiUFLXVWyOEHYH]HWHWW diktatúra által politikai okokból üldözött személyeknek, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú 118/1990. számú törvényrendelet módosításáról 197/2000. nov. 14. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDWHMWHUPHO NWiPRJDWiViUyOV]yOyV]iP~V UJ VVpJL kormányrendelet módosításáról 197/2000. nov. 14. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D SpQ] J\L WiPRJDWiVL IRUPiN PHJiOODStWiViUyO D URPiQLDL YDOOiVIHOHNH]HWHNKH]WDUWR]yNLVM YHGHOP YDJ\M YHGHOHPQpON OLYDOOiVIHOHNH]HWL egységek számára tárgyú 72/2000. számú kormányrendelet 4. szakaszának módosításáról 198/2000. nov. 15. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDN ]MHJ\] NU OpVDMHJ\] LWHYpNHQ\VpJU OV]yOy V]iP~W UYpQ\NLHJpV]tWpVpU O 196/2000. nov. 13. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D SROJiUL YpGHOPL NDWRQDL HJ\VpJHNQHN D 1HP]HWYpGHOPL 0LQLV]WpULXPWyO D %HO J\PLQLV]WpULXPKR] YDOy iwkho\h]pvpu O YDODPLQW D SROJiUL YpGHOHPU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\QHN D NDWDV]WUyIiN HOOHQL YpGHNH]pVU O szóló 47/1994. számú kormányrendeletnek és a polgári védelmi alakulatok OpWHVtWpVpU O D NDWDV]WUyIiNNDO NDSFVRODWRV V UJ VVpJL EHDYDWNR]iV FpOMiEyO WiUJ\~ V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWQHNDPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 198/2000. nov. 15.

13 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. 13 ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] HJpV]VpJ J\L WiUVDGDORPEL]WRVtWiVUyO V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 201/2000. nov. 21. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW ioodpl PRQRSyOLXP EHYH]HWpVpU O D] DONRKRO NHUHVNHGHOPL forgalmazása tekintetében 205/2000. nov. 27. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D],G V 6]HPpO\HN 2UV]iJRV 7DQiFViQDN OpWUHKR]iViUyO V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 222/2000. dec. 19. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D N OWVpJYHWpVL V]HNWRUEHOL V]HU] GpVHV V]HPpO\]HW DODSIL]HWpVH PHJiOODStWiVL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL kormányrendelet IV/2. számú mellékletének módosításáról 208/2000. dec. 4. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D N ] OHWL YiViUOiVRNUyO V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWpVV]DNDV]iEDQHO tuwkdwiulg NHOQDSROiViUyO 208/2000. dec. 4. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D N O QOHJHV IRJ\DV]WiVL DGyQDN DOiYHWHWW WHUPpNHN UHQGV]HUpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO 204/2000. nov. 24. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D 5RPiQLD LPSRUWYiPWDULIiMiUyO V]yOy V]iP~ kormányrendelet 5. szakaszának módosításáról 202/2000. nov. 22. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWHJ\HVN OWVpJYHWpVLN WHOH]HWWVpJHNPHJV] QWHWpVpU O 211/2000. dec. 7. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDQHPHVIpPHNUHQGV]HUpU O5RPiQLiEDQ 212/2000. dec. 8. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDNOpUXVEpUH]pVpWFpO]yiOODPLWiPRJDWiVUyOV]yOy számú törvény módosításáról 219/2000. dec. 14. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDYHV]pO\HVYHJ\LDQ\DJRNpVNpV]tWPpQ\HNRV]WiO\R]iViUyO FtPNp]pVpU OpVFVRPDJROiViUyO 226/2000. dec. 21. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDQXNOHiULVWHYpNHQ\VpJHNEL]WRQViJRVOHERQ\ROtWiViUyOV]yOy 111/1996. számú törvény 8. szakaszának módosításáról 218/2000. dec. 14. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] ioodpl N OWVpJYHWpVW D] ioodpl WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL N OWVpJYHWpVW D N O QDODSRN N OWVpJYHWpVpW pv D] ÈOODPL 9DJ\RQDODSRW PHJLOOHW követeléseknek egyes gazdasági társaságok részvényeivé való átalakításáról 214/2000. dec. 12. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D V]iP~ WDQ J\L W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 214/2000. dec. 12. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD% QWHW 7 UYpQ\N Q\YpVD% QWHW (OMiUiVL7 UYpQ\N Q\Y PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 214/2000. dec. 12. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D N O QOHJHV IRJ\DV]WiVL DGyQDN DOiYHWHWW WHUPpNHN UHQGV]HUpU OV]yOyNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO 211/2000. dec. 7. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D.pSYLVHO Ki] pv D 6]HQiWXV PHJYiODV]WiViUyO V]yOy V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 214/2000. dec. 12. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D KiERU~V YHWHUiQRNUyO YDODPLQW D KDGLURNNDQWDN pv D hadiözvegyek egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvény és a juttatások és többletek nyújtásáról a hadirokkantaknak, a háborús veteránoknak és a KDGL ]YHJ\HNQHNWiUJ\~V]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 218/2000. dec. 14. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D %HO J\PLQLV]WpULXP V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~W UYpQ\V]DNDV]D9SRQWMiQDNNLHJpV]tWpVpU O 218/2000. dec. 14. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D KHO\L N ]SpQ] J\HNU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 218/2000. dec. 14. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] J\YpGHN Q\XJGtMDLUyO pv HJ\pE WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL járandóságairól 224/2000. dec. 20. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D N OWVpJYHWpVL N YHWHOpVHN YpJUHKDMWiViUyO V]yOy számú kormányrendelet 82. szakaszának módosításáról 231/2000. dec. 28. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D] DODS OpWHVtWpVpU O D 0H] JD]GDViJL pv eohoph]pv J\L Minisztérium rendelkezésére a növénytermesztési szektorbeli munkálatokkal és az állattenyésztéssel kapcsolatos költségek finanszírozására az évek N ] WWL LG V]DNEDQ WiUJ\~ V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 219/2000. dec. 14.

14 14 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD /HJIHOV EE,JD]ViJ J\L %tuyvijuyo V]yOy V]iP~ törvény 37. szakasza 1-3. bekezdéseinek módosításáról 219/2000. dec. 14. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDEHOV DXGLWUyOpVDPHJHO ] SpQ] J\LHOOHQ U]pVU OV]yOy 119/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 219/2000. dec. 14. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD]HUGpV]HWLUHQGHOWHWpV I OGWHU OHWHNMRJLIRUJDOPiUyO 219/2000. dec. 14. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDQHP]HWYpGHOPLN ]UHQGpV]HWLpVQHP]HWEL]WRQViJLN ]LQ Wp]PpQ\HN NDWRQDL V]HPpO\]HWpQHN IL]HWpVpU O pv PiV MiUDQGyViJDLUyO YDODPLQW egyes fizetési járandóságok folyósításáról ezen intézmények civil személyzetének tárgyú 138/1999. számú törvény 2. számú mellékletének módosításáról 219/2000. dec. 14. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWD]LQJypUWpNHNU OpVD]pUWpNW ]VGpNU OV]yOyV]iP~ W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 220/2000. dec. 15. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDM YHGHOHPDGyUyOV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHW V]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 221/2000. dec. 18. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW PH] JD]GDViJL WHUPpNHNNHO IL]HWHQG ioodpl WiPRJDWiV Q\~MWiViUyO D PH] JD]GDViJL PDJiQWHUPHO NQHN WUDNWRURN NRPEiMQRN PH] JD]GDViJLJpSHNpVIHOV]HUHOpVHN QW ] EHUHQGH]pVHNEHV]HU]pVpUH 224/2000. dec. 20. ± 6 UJ VVpJL UHQGHOHW D SpQ]PRViV PHJHO ]pvpu O pv E QWHWpVpU O V]yOy számú törvény módosításáról 224/2000. dec. 20. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDMiUDQGyViJRNQ\~MWiViUyOD]V]HSWHPEHUpV PiUFLXV N ] WWL LG V]DNEDQ 5RPiQLiEDQ EHYH]HWHWW UHQGV]HUHN iowdo HWQLNDL okokból üldözött személyeknek tárgyú 105/1999. számú kormányrendelet módosításáról 229/2000. dec. 27. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDJD]GDViJLWiUVDViJRNSULYDWL]iOiViUyOV]yOyV]iP~ V UJ VVpJLUHQGHOHWV]DNDV]iQDNPyGRVtWiViUyO 231/2000. dec. 28. ±6 UJ VVpJLUHQGHOHWDN O QOHJHVIRJ\DV]WiVLDGyQDNDOiYHWHWWWHUPpNHNUHQGV]H UpU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 231/2000. dec. 28. KORMÁNYRENDELETEK ±5HQGHOHWDPDJiQYiOODONR]yN V]W Q]pVpU ONLVpVN ]HSHVYiOODODWRNOpWHVtWpVpUH WiUJ\~V]iP~W UYpQ\NLHJpV]tWpVpU O 156/2000. szept. 13. ± 5HQGHOHW D] LSDUL WXODMGRQ J\L WDQiFVRVL V]DNPD PHJV]HUYH]pVpU O pv gyakorlásáról 156/2000. szept /2000. Rendelet a földalapról szóló, újraközzétett 18/1991. számú törvény és a földalapról szóló, újraközzétett 18/1991. számú törvénynek és a 169/1997. számú W UYpQ\QHN D] HO tuivdl V]HULQW LJpQ\HOW PH] JD]GDViJL I OGWHU OHWHN pv HUG WHU OHWHN IHOHWWL WXODMGRQMRJ KHO\UHiOOtWiViUyO V]yOy V]iP~ W UYpQ\ alkalmazásával kapcsolatos akciók finanszírozásának biztosításáról 161/2000. szept /2000. Rendelet a turisztikai szolgáltatáscsomagok kereskedelmi forgalmazásáról szóló 107/1999. számú kormányrendelet módosításáról 161/2000. szept /2000. Rendelet pénzügyi támogatási formák megállapításáról a romániai YDOOiVIHOHNH]HWHNKH] WDUWR]y NLV M YHGHOP YDJ\ M YHGHOHP QpON OL vallásfelekezeti egységek számára 158/2000. szept. 18. ±5HQGHOHWRO\DQHJ\HWHPLWDQXOPiQ\LDODNXODWRNV]HUYH]pVpU ODPHO\HQD]RNWDWiV teljesen világnyelven folyik 163/2000. szept /2000. Rendelet a közúti különalap létrehozásáról és felhasználásáról szóló 118/1996. számú törvény 9. szakaszának módosításáról 161/2000. szept. 21. ±5HQGHOHWDNULPLQDOLV]WLNDLV]DNpUW NHQJHGpO\H]pVpU O 161/2000. szept. 21.

15 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. 15 ± 5HQGHOHW D N ]~WL MiUP YHN KRPRORJiOiViUyO pv D]RQRVViJL N Q\Y N kibocsátásáról a romániai közúti forgalomra bocsátásuk érdekében 163/2000. szept. 25. ±5HQGHOHWD'XQD±)HNHWHWHQJHUFVDWRUQDpVD3RDUWD$OE ±0LGLD±1 YRGDUL FVDWRUQDKDMy]iVLUHQGV]HUpU O 163/2000. szept. 25. ±5HQGHOHWDN ]~WLMiUP YHNWHNLQWHWpEHQKDV]QiOWIHOV]HUHOpVHNSyWDONDWUpV]HNpV ]HPHOWHWpVLDQ\DJRNKLWHOHVtWpVpU OpVYDJ\KRPRORJiOiViUyO 163/2000. szept. 25. ± 5HQGHOHW D EHMHJ\]HWW N ]~WL MiUP YHNQHN D N ]~WL IRUJDORPEL]WRQViJUD D N UQ\H]HWYpGHOHPUH pv UHQGHOWHWpV NQHN PHJIHOHO KDV]QiODWUD YRQDWNR]y P V]DNL V]DEiO\RNED YDOy EHLOOHV]NHGpVpYHO NDSFVRODWRV LJD]ROiV LG V]DNRV P V]DNLIHO OYL]VJiODWUpYpQ 164/2000. szept. 26. ± 5HQGHOHW D N ]~WL MiUP YHN MDYtWiViUD pv V]DEiO\R]iViUD YRQDWNR]y V]ROJiOWDWiVRNDW pvydj\ D N ]~WL MiUP YHN iwpstwpvpw FpO]y WHYpNHQ\VpJHNHW NLIHMW JD]GDViJLYiOODONR]yNHQJHGpO\H]pVpU O 164/2000. szept. 26. ± 5HQGHOHW D EtUyL KDWyViJ V]HUYHL V]HPpO\]HWpQHN EpUH]pVpU O pv HJ\pE MiUDQGyViJDLUyOV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 183/2000. okt. 24. ±5HQGHOHWDEHOV DXGLWUyOpVDPHJHO ] SpQ] J\LHOOHQ U]pVU OV]yOy V]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 166/2000. szept. 28. ±5HQGHOHWDWHUPHO NIHOHO VVpJpU ODKLEiVWHUPpNHNNHORNR]RWWNiURNpUW 167/2000. szept /2000. Rendelet a tanácsadási és fogyasztótájékoztatási központok finanszírozásáról 186/2000. okt. 30. ±5HQGHOHWDE Q ] NWiUVDGDOPL~MUDEHLOOHV]NHGpVpWpVDV]DEDGViJYHV]WpVVHOQHP MiUy E QWHWpVHN YpJUHKDMWiViQDN IHO J\HOHWpW FpO]y V]ROJiODWRN V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O 164/2000. szept. 26. ± 5HQGHOHW D] DGy pv LOOHWpNIL]HW N DGy J\L EHMHJ\]pVpU O V]yOy V]iP~ kormányrendelet módosításáról 167/2000. szept /2000. Rendelet a szállításokról szóló 19/1997. számú kormányrendelet módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 165/2000. szept /2000. Rendelet a piaci termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról 173/2000. okt. 9. ± 5HQGHOHW D] HPEHUL KDV]QiODW~ J\yJ\V]HUNpV]tWPpQ\HNU O V]yOy V]iP~V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO 179/2000. okt. 18. ±5HQGHOHWD5RPiQLiEDPHQHN OWHNVWiWXViUyOpVUHQGV]HUpU O 179/2000. okt /2000. Rendelet a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások PHJiOODStWiViUyOpVE QWHWpVpU OV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyO 179/2000. okt. 18. ±5HQGHOHWDNDWRQDLNOpUXVOpWUHKR]iViUyOpVPHJV]HUYH]pVpU O 180/2000. okt. 19. ± 5HQGHOHW D J\yJ\I UG G O pv EDOQHRNOLPDWLNXV KHO\HNU O YDODPLQW D J\yJ\I UG LRUYRVLpVUHNXSHUiOiVLHOOiWiVUyO 168/2000. okt. 2. ± 5HQGHOHW D N ]VWDWLV]WLND V]HUYH]pVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 172/2000. okt. 6. ± 5HQGHOHW D W UYpQ\HVHQ HONRE]RWW YDJ\ D W UYpQ\QHN PHJIHOHO HQ D] ioodp magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek szabályozásáról szóló 128/1998. számú kormányrendelet módosításáról 185/2000. okt. 27. ±5HQGHOHWDW ]YpGHOHPU OV]yOyV]iP~NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO pvnlhjpv]twpvpu O 185/2000. okt /2000. Rendelet a járandóságok nyújtásáról az március 6-tól bevezetett diktatúra által politikai okokból üldözött személyeknek, valamint a külföldre deportált vagy fogságba ejtett személyeknek tárgyú 118/1990. számú törvényrendelet módosításáról 185/2000. okt. 27. ± 5HQGHOHW D 5RPiQ 6]RFLiOLV )HMOHV]WpVL $ODS OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU OV]yOyV]iP~W UYpQ\PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 174/2000. okt. 10. ±5HQGHOHWD1HP]HWL.LVHEEVpJHN3UREOpPiLW7DQXOPiQ\R]y,QWp]HWOpWHVtWpVpU O 176/2000. okt. 12. ± 5HQGHOHW D] LURGDOPL D ILOPP YpV]HWL D V]tQKi]L D ]HQHL D IRONOyU pv D NpS] P YpV]HWL EpO\HJU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\ PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 174/2000. okt. 10.

16 16 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. ± 5HQGHOHW D V]HU] L MRJ pv D] VV]HI JJ MRJRN MRJL NHUHWpQHN NLHJpV]tWpVpU O intézkedések elfogadásával az audio, illetve video területén és a számítógépprogramok területén való kalózkodás leküzdésére 174/2000. okt. 10. ±5HQGHOHWDIHOQ WWHNV]DNNpS]pVpU O 171/2000. okt. 5. ±5HQGHOHWDWiYV]HU] GpVHNMRJLUHQGV]HUpU O 169/2000. okt. 3. ± 5HQGHOHW LQWp]NHGpVHN EHYH]HWpVpU O D NLN W N NLKDV]QiOiViQDN megkönnyítésére 180/2000. okt. 19. ± 5HQGHOHW D] XWDN MRJL UHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHW PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 179/2000. okt /2000. Rendelet az egészségvédelem finanszírozásáról szóló, a 114/1992. számú törvénnyel jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített 22/1992. számú NRUPiQ\UHQGHOHWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 168/2000. okt. 2. ± 5HQGHOHW LQWp]NHGpVHNU O D Q YpQ\HN pv D Q YpQ\L HUHGHW WHUPpNHN tekintetében káros karanténorganizmusok Romániába való behozatala és elterjedése elleni oltalmazásra 169/2000. okt. 3. ± 5HQGHOHW D PHJN O QE ]WHWpV YDODPHQQ\L IRUPiMiQDN PHJHO ]pvpu O pv E QWHWpVpU O 170/2000. okt. 4. ±5HQGHOHWLQWp]NHGpVHNU ODPDJiQRNWDWiVWiPRJDWiViUD 170/2000. okt. 4. ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK HATÁROZATAI ± +DWiUR]DW D EHOV DXGLWiOiVL HOOHQ U]pV V]HUYH]pVpU O pv D OHERQ\ROtWiViYDO kapcsolatos általános feladatkör megállapításáról 110/2000. július 3. ±+DWiUR]DWD5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVL2UV]iJRVhJ\Q NVpJiWV]HUYH]pVpU O 110/2000. július 3. ± +DWiUR]DW D.RUPiQ\ (OOHQ U] ) RV]WiO\iQDN V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O szóló 132/2000. számú kormányhatározat módosításáról 111/2000. július /2000. Határozat az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer keretében a évben EL]WRVtWRWWJ\yJ\HOOiWiVIHOWpWHOHLUHYRQDWNR]yNHUHWV]HU] GpVMyYiKDJ\iViUyO 113/2000. július 6. ± +DWiUR]DW D.RUPiQ\ HOp WHUMHV]WHQG MRJV]DEiO\WHUYH]HWHN HO NpV]tWpVpUH kidolgozására, véleményezésére és külalakjára, valamint az elfogadásra terjesztésükkel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról 123/2000. július /2000. Határozat a profitadó számítási metodológiájára vonatkozó utasítások jóváhagyásáról 117/2000. július 13. ±+DWiUR]DWDWiUJ\LOHN WpVHN~MUDIHOEHFVOpVpU O 116/2000. július 11. ±+DWiUR]DWV]DEiO\RNMyYiKDJ\iViUyODN ] OHWLYiViUOiVLV]HU] GpVHNRGDtWpOpVpUH vonatkozó eljárások alkalmazására 159/2000. szept. 19. ± +DWiUR]DW D SUHIHNW~UiN V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ kormányhatározat módosításáról 123/2000. július /2000. Határozat a munkaengedélyek kibocsátási és érvénytelenítési eljárásával kapcsolatos metodológiai szabályok jóváhagyásáról 120/2000. július 18. ±+DWiUR]DWD0XQND J\LpV7iUVDGDORPJRQGR]iVL 0LQLV]WpULXP V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\KDWiUR]DW PyGRVtWiViUyO pv NLHJpV]tWpVpU O 112/2000. július /2000. Határozat a sporttevékenység egyes pénzügyi kérdéseinek rendezésére vonatkozó, a 240/1999. számú kormányhatározattal jóváhagyott szabályok 19. szakasza (12) bekezdésének módosításáról 112/2000. július 5.

17 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. 17 ± +DWiUR]DW D N ]KDWyViJRN pv N ]LQWp]PpQ\HN NHUHWpEHQ YH]HW N ]WLV]WVpJHW EHW OW WLV]WYLVHO NiOOiVEDQYDOyPHJHU VtWpVpWFpO]yYL]VJDPHJV]HUYH]pVpU OpV lebonyolításáról 121/2000. július 19. ±+DWiUR]DWDQHKp]KHO\]HWEHQOHY J\HUPHNDIRJ\DWpNRVJ\HUPHN YDODPLQW D] ~MUDN ]]pwhwwv]ip~v UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHWV]DNDV]DIHOWpWHOHL N ] WWROWDOPD]iVEDQUpV]HV O IHOQ WWV]HPpO\ROWDOPD]iViWFpO]yWHYpNHQ\VpJHN finanszírozásához a helyi közösségek hozzájárulásának szintjét megállapító metodológiai szabályok jóváhagyásáról 124/2000. július 25. ±+DWiUR]DWLQWp]NHGpVHNU ODYt]HU IRUUiVRNPLQ VpJpQHNROWDOPD]iViUD 124/2000. július 25. ±+DWiUR]DWPHWRGROyJLDMyYiKDJ\iViUyO V]W Q] N Q\~MWiViUD D N UQ\H]HWYpGHOPL hatóságok személyzete számára 125/2000. július 26. ± +DWiUR]DW D KiWUiQ\RV KHO\]HW YH]HWHN V]iPiUD UHQGHOWHWHWW 6SHFLiOLV Üzletfejlesztési Program jóváhagyásáról 189/2000. nov. 2. ± +DWiUR]DW D KiWUiQ\RV KHO\]HW YH]HWHN V]iPiUD UHQGHOWHWHWW 6SHFLiOLV Beruházástámogatási Program jóváhagyásáról 189/2000. nov. 2. ± +DWiUR]DW D KiWUiQ\RV KHO\]HW YH]HWHN V]iPiUD UHQGHOWHWHWW D IDOXVL N UQ\H]HWEHOL PH] JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN WiPRJDWiViUD YRQDWNR]y VSHFLiOLV program jóváhagyásáról 189/2000. nov /2000. Határozat a Hangfelvételek Országos Lajstromának adminisztrálására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról 131/2000. aug. 4. ±+DWiUR]DWDURPiQPpUQ N NQDSMiQDNEHYH]HWpVpU O 130/2000. aug. 3. ± +DWiUR]DW D *D]GDViJL3pQ] J\L (J\EHKDQJROy 7DQiFV OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\KDWiUR]DW PyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 146/2000. aug /2000. Határozat az országos lakosságnyilvántartási informatikai rendszert szabályozó HJ\HVMRJV]DEiO\RNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 135/2000. aug. 10. ± +DWiUR]DW D N OWVpJYHWpVL HJ\VpJHN V]HPpO\]HWpQHN IL]HWpVpU O V]yOy V]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 132/2000. aug /2000. Határozat a Nemzetiségi Kisebbségügyi Minisztériumközi Bizottság OpWUHKR]iViUyO V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\KDWiUR]DWV]DNDV]iQDNNLHJpV]tWpVpU O 135/2000. aug /2000. Határozat az állategészségügyi szabályokkal kapcsolatos kihágások PHJiOODStWiViUyO pv E QWHWpVpU O V]yOy V]iP~ NRUPiQ\KDWiUR]DWEDQ HO tuwnlkijivlspq]etuvijrnkdwiupuwpnhlqhndnwxdol]ioiviuyo 132/2000. aug. 7. ± +DWiUR]DW D IL]HWpVHNE O pv Q\XJGtMDNEyO V]iUPD]y M YHGHOPHN DGy]WDWiViYDO kapcsolatos havi határértékek megállapításáról és a jövedelemadóról szóló V]iP~ NRUPiQ\UHQGHOHWEHQ HO tuw U J]tWHWW VV]HJHN DNWXDOL]iOiViUyO 2000 II. féléve tekintetében, valamint a évben megvalósított adóköteles évi VV]M YHGHOHP DGyMiQDN PHJiOODStWiViKR] V]iPtWiVED YHHQG pyl iwodjkiq\dg megállapításáról 132/2000. aug /2000. Határozat az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer keretében a évben biztosított gyógyellátás feltételeire vonatkozó, a 399/2000. számú NRUPiQ\KDWiUR]DWWDOMyYiKDJ\RWWNHUHWV]HU] GpVPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 153/2000. szept /2000. Határozat a szociális gyermekgondozási költségvetési egységekbeli kollektív fogyasztásokkal kapcsolatos élelmezési átalányról 153/2000. szept. 8. ±+DWiUR]DWDJD]GDViJLWpQ\H] NpVDEDQNWiUVDViJRNFpOWDUWDOpNDLQDNOpWUHKR]iVL IHOKDV]QiOiVL UHQGV]HUpU O pv DGyUHQGV]HUpU O V]yOy V]iP~ kormányhatározat módosításáról 153/2000. szept /2000. Határozat a szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezési dokumentumai kibocsátási díjai szintjének aktualizálásáról 155/2000. szept. 12.

18 18 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. 676/2000. Határozat a román egyetemek külföldi fiókjai és a kezdeményezett tanulmányi programok szakosításai létesítésére és engedélyezésére vonatkozó szabályzatnak, valamint azok pénzügyi támogatási módozatának és az ösztöndíj nyújtási módozatának a jóváhagyásáról 165/2000. szept /2000. Határozat a választói kártyáról 157/2000. szept. 14. ±+DWiUR]DWD]iOODQGyYiODV]WyLMHJ\]pNHNU O 165/2000. szept /2000. Határozat belföldi preferencia nyújtási feltételeinek a megállapításáról a közületi YiViUOiVLV]HU] GpVHNRGDtWpOpVLHOMiUiVDLHVHWpEHQ 162/2000. szept. 22. ± +DWiUR]DW D N ] OHWL YiViUOiVL V]HU] GpVHN puwpnpqhn IHOEHFVOpVpUH YRQDWNR]y szabályok megállapításáról 162/2000. szept. 22. ± +DWiUR]DW D I OGP YHVHN Q\XJGtMDLQDN pv D Q\XJGtM J\L W UYpQ\KR]iV V]HULQW nyújtott szociális segélyeknek a kiigazításáról 2000 szeptemberében 177/2000. okt. 16. ±+DWiUR]DWD)RJ\DV]WyYpGHOPL+LYDWDOV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 167/2000. szept /2000. Határozat a földgázszektorbeli engedélyek és jogosítványok nyújtására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról 184/2000. okt. 26. ±+DWiUR]DWD3pQ] J\PLQLV]WpULXPV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU OV]yOy V]iP~NRUPiQ\KDWiUR]DWPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 177/2000. okt. 16. ± +DWiUR]DW D] HUG ioorpiqq\do YDOy WDUWyV JD]GiONRGiV EL]WRVtWiViW FpO]y LQWp]NHGpVHNU O 177/2000. okt /2000. Határozat az állami társadalombiztosítási nyugdíjakkal kapcsolatos egyes szociá- OLVYpG LQWp]NHGpVHNU ODV]HSWHPEHUpVGHFHPEHUN ] WWLLG V]DNEDQ 176/2000. okt. 12. ± +DWiUR]DW D] gqiooydq*d]gionrgy ÈOODPL 3URWRNROOYDJ\RQiOODJ hj\nh]ho VpJ V]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 188/2000. nov. 1. ± +DWiUR]DW D SUHIHNW~UiN V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O V]yOy V]iP~ kormányhatározat 7. szakasza (2) bekezdésének módosításáról 184/2000. okt. 26. ± +DWiUR]DW D] 2UV]iJRV %L]WRQViJL +DWyViJ OpWUHKR]iViUyO V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O 181/2000. okt. 20. ±+DWiUR]DWD.pSYLVHO Ki]D6]HQiWXVpV5RPiQLDHOQ NHpYLPHJYiODV]WiVD LG SRQWMiQDN YDODPLQW D YiODV]WyL NiUW\iNEDQ V]HUHSO YiODV]WiVL IRUGXOy sorrendjének megállapításáról 179/2000. okt /2000. Határozat a Kommunikációs és Közönségkapcsolati Szakosítási Országos. ]SRQWOpWHVtWpVpU OV]HUYH]pVpU OpVP N GpVpU O 194/2000. nov /2000. Határozat a fogyasztók számára eladásra felajánlott termékek árának PHJMHO OpVpU O 194/2000. nov. 9. ± +DWiUR]DW D YL]HNQHN PH] JD]GDViJL IRUUiVRNEyO V]iUPD]y QLWUiWRNNDO YDOy szennyezése elleni védelmét célzó akcióterv jóváhagyásáról 195/2000. nov. 10. ± +DWiUR]DW D KR]]iDGRWW puwpndgyuyo V]yOy V]iP~ V UJ VVpJL NRU mányrendelet alkalmazására vonatkozó, a 401/2000. számú kormányhatározattal MyYiKDJ\RWWV]DEiO\RNPyGRVtWiViUyOpVNLHJpV]tWpVpU O 187/2000. okt /2000. Határozat a tanulmányi, doktorátusi és szakosítási ösztöndíjak és más WiPRJDWiVRN Q\~MWiViUyO D URPiQ V]iUPD]iV~ YDJ\ D N OI OGL ODNKHO\ URPiQ állampolgárságú fiataloknak tárgyú 689/1994. számú kormányhatározat 1. szakaszának módosításáról 191/2000. nov /2000. Határozat a bányászati személyzetnek nyújtandó napi melegétel értékhatára növelésének jóváhagyásáról 195/2000. nov. 10. ± +DWiUR]DW D J\HUPHNHV FVDOiGRNDW PHJLOOHW SyWVHJpO\ VV]HJH V]i]DOpNRV indexálásának finanszírozásáról 195/2000. nov. 10. ± +DWiUR]DW D IHOQ WWHN pv D] LG V V]HPpO\HN V]iPiUD UHQGHOWHWHWW V]RFLiOLV gondozási költségvetési egységek kollektív fogyasztásával kapcsolatos élelmezési átalányról 201/2000. nov. 21. ± +DWiUR]DW D] ioodpl pv PDJiQ IHOV RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN V]DNWHU OHWHLQHN pv KRVV]~LG WDUWDP~HJ\HWHPLV]DNRVtWiVDLQDNMHJ\]pNpU O 203/2000. nov. 23.

19 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. 19 ± +DWiUR]DW D pyehq EHJ\ MWHQG PD[LPiOLV IDDQ\DJPHQQ\LVpJ jóváhagyásáról 199/2000. nov. 16. ± +DWiUR]DW LQWp]NHGpVHNU O SpQ] J\L V]W Q] N Q\~MWiViUD D %iq\dylgpnhn Újjáépítési Programjainak Fejleszésével és Gyakorlatba Ültetésével Foglalkozó 2UV]iJRV hj\q NVpJ UpYpQ D KHO\L YiOODONR]yNQDN D EiQ\DWHYpNHQ\VpJE O pv H]]HO VV]HI JJ WHYpNHQ\VpJHNE O V]iUPD]y PXQNDKHO\ QpON OL V]HPpO\HN alkalmazása és kiképzése érdekében 215/2000. dec /2000. Határozat a védelmi termelési szektor átszervezési keretprogramjáról 221/2000. dec /2000. Határozat az erdészeti személyzet jogállásában feltüntetett szakmai fokoknak a N ]WLV]WYLVHO NMRJiOOiViEDQIHOW QWHWHWWN ]WLV]WVpJHNNDWHJyULiLYDORV]WiO\DLYDO pvirndlydoydoyhj\h]whwpvpu O 215/2000. dec. 12. ± +DWiUR]DW D N ]~WL N ]OHNHGpVU O V]yOy V]iP~ W UYpQ\HUHM UHQGHOHW alkalmazására és az ebben a szektorban elkövetett kihágások megállapítására és büntetésére vonatkozó szabályzat 124. szakaszának a módosításáról 198/2000. nov. 15. ±+DWiUR]DWD]LQWp]NHGpVHNU ODYiOODODWRNiWV]HUYH]pVpUHpVDV]DNPDLiWNpS]pVUH vonatkozó program (RICOP) bevezetésének támogatására tárgyú 978/1999. számú kormányhatározat módosításáról 205/2000. nov /2000. Határozat a Bukarest municípiumi vízellátási és csatornázási közszolgáltatások díjainak megállapítási és kiigazítási metodológiája jóváhagyásáról 205/2000. nov. 27. ± +DWiUR]DW D] LG V V]HPpO\HN RWWKRQDLEDQ YDOy HOWDUWiV KDYL iwodjn OWVpJpQHN megállapítására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról 222/2000. dec. 19. ± +DWiUR]DW NLORJUDPPRQNpQW OHMHV NRPSHQ]iOiV MyYiKDJ\iViUyO D PH] JD]GDViJLWHUPHO NV]iPiUDDpYLWHUPpVE OEHOV IRJ\DV]WiVUDOHV]iOOtWRWW NHQ\pUE~]D WHNLQWHWpEHQ WiUJ\~ V]iP~ V UJ VVpJL NRUPiQ\UHQGHOHW alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról 206/2000. nov /2000. Határozat a genetikai állatállomány oltalmazását célzó egyes intézkedések állami költségvetési finanszírozásáról szóló 33/2000. számú V UJ VVpJLNRUPiQ\UHQGHOHW alkalmazási metodológiai szabályainak jóváhagyásáról 227/2000. dec. 22. ± +DWiUR]DW D N ]SRQWRVtWRWW K HQHUJLDV]ROJiOWDWiVL UHQGV]HUEH NDSFVROW ODNiVVDO UHQGHONH] GHIDYRUL]iOW ODNRVViJL NDWHJyULiN V]iPiUD UHQGHOWHWHWW SpQ]VHJpO\HN összegének és ezek nyújtására megállapított jövedelem-határértékeknek a módosításáról 206/2000. nov. 28. ±+DWiUR]DWD]HUGpV]HWLUHQGV]HUDONDOPD]iVDIHOHWWLN ]SRQWLpVKHO\LHOOHQ U]pVUH YRQDWNR]yV]HUYH]pVLpVP N GpVLV]DEiO\]DWMyYiKDJ\iViUyO 227/2000. dec. 22. ±+DWiUR]DWD0H] JD]GDViJLeOHOPLV]HUHU IRUUiVRN,QWp]HWpQHNOpWUHKR]iViUyO 211/2000. dec. 7. ± +DWiUR]DW D] 2UV]iJRV.XUULNXOXP 7DQiFV OpWHVtWpVpU O V]HUYH]pVpU O pv P N GpVpU O 217/2000. dec /2000. Határozat a Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Járandóságok Országos Pénztára alapszabályának jóváhagyásáról 223/2000. dec. 20. ± +DWiUR]DW D +XQ\DG PHJ\HL 9DMGDKXQ\DG YH]HW KiWUiQ\RV KHO\]HW Yp nyilvánításáról 207/2000. nov /2000. Határozat a törvényes elkobzásnak alávetett vagy a törvény szerint állami magántulajdonba került javak értékesítési módozatát és feltételeit szabályozó 128/1998. számú kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, az 514/1999. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és NLHJpV]tWpVpU O 213/2000. dec /2000. Határozat az országos minimális bruttó alapfizetés megállapításáról 221/2000. dec /2000. Határozat az 50 százalékos díjcsökkentés nyújtásáról az állami oktatásbeli és az DNNUHGLWiOWPDJiQRNWDWiVEHOLWDQXOyNpVI LVNRODLKDOOJDWyNV]iPiUDDIHOV]tQLpVD föld alatti helyi tömegszállítás, valamint a belföldi gépkocsi-, vasúti és hajószállítás tekintetében tárgyú 309/1996. számú kormányhatározat módosításáról 224/2000. dec. 20.

20 20 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 232/2000. szám. ±+DWiUR]DWDQ\HUVV]HV]ILQRPtWRWWHWLODONRKROpVP V]DNLDONRKRONpV]OHWHNQHN DWHUPHO JD]GDViJLYiOODONR]yNiOWDOLEHYDOOiViYDOD]DONRKROPHQQ\LVpJHNQHND] ioodp iowdol iwypwhopyho NDSFVRODWRV P V]DNL HOMiUiVRNUD YRQDWNR]y PHWRGROyJLDL szabályok, valamint az akcízák megállapításának és kifizetésének metodológiája, a szükséges alakiságok és adóügyi dokumentumok jóváhagyásáról 229/2000. dec. 27. ± +DWiUR]DW D] GHFHPEHUL IRUUDGDORP PiUWtUK VHL HPOpNH HO WWL tiszteletadásról és járandóságok nyújtásáról utódaiknak, a sebesülteknek, a IRUUDGDORP J\ ]HOPppUW KDUFROyNQDN WiUJ\~ ~MUDN ]]pwhww V]iP~ W UYpQ\V]DNDV]DEHNH]GpVpQHNQSRQWMiEDQIRJODOWHO tuivrndondopd]ivl metodológiáját jóváhagyó 644/1998. számú kormányhatározat mellékletének KHO\HWWHVtWpVpU O 230/2000. dec. 28. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG AKTUSAI ± +DWiUR]DW D] $ONRWPiQ\EtUyViJ V]HUYH]pVL pv P N GpVL V]DEiO\]DWiQDN módosításáról 146/2000. aug. 29. ± +DWiUR]DW D] $ONRWPiQ\EtUyViJ V]HUYH]pVL pv P N GpVL V]DEiO\]DWiQDN módosításáról 186/2000. okt december 1-i 49. számú határozat 210/2000. dec december 13-i 52. számú határozat a Románia elnöke tisztség betöltésével kapcsolatban december 10-én tartott második választási forduló eredményének megállapításáról és köztudomásra hozásáról 218/2000. dec december 14-i 53. számú határozat Románia elnöke megválasztásának igazolásáról 218/2000. dec. 14. A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZAKSZERVEK AKTUSAI EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ± $] HJpV]VpJ J\L PLQLV]WHUL WLV]WVpJHW EHW OW ioodpplqlv]whu pv D pénzügyminiszter rendelete a kábítószer-elvonókúrának, az orvosi felügyeletnek és a törvényszéki orvostani szakvéleményezésnek a finanszírozásáról a kábítószerfogyasztó személyek esetében 216/2000. dec. 13. ± $] HJpV]VpJ J\L PLQLV]WHUL WLV]WVpJHW EHW OW ioodpplqlv]whu UHQGHOHWH D GRKiQ\WHUPpNHNUH YRQDWNR]y UHNOiPRN ILJ\HOPH]WHW IHOLUDWDL V] YHJpQHN pv méreteinek megállapításáról 216/2000. dec. 13. IFJÚSÁG- ÉS SPORTÜGYI MINISZTÉRIUM 491/2000. Az ifjúság- és sportügyi miniszter rendelete a teljesítménysportolóknak nyújtott életjáradék folyósítási módjáról 163/2000. szept. 25.

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 142. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. június 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M U

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 279. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. december 28., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag 0LQ VpJpVWHOMHVtWPpQ\-értékelés 1 (O V]yDWDQDQ\DJKDV]QiODWiKR] A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés területén. Ezt a célt a projekt új oktatási

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó

T Á R G Y M U T A T Ó T Á R G Y M U T A T Ó Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2005. évi lapszámaiban megjelent jogszabályokról T Ö R V É N Y E K 379/2004. Törvény a kozmetikai cikkekről szóló 178/2000. számú

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben