Els negyedéves gyorsjelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Els negyedéves gyorsjelentés"

Átírás

1 Els negyedéves gyorsjelentés

2 Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN FV NNHQWHN pv D 7iUVDViJ LVPpW ]HPL Q\HUHVpJU O V]iPROKDW EH $] HOV negyedév eredményei az év egészét tekintve óvatos optimizmusra adhatnak okot. $] HUHGPpQ\HN NHGYH] DODNXOiVD PHOOHWW VHP YiUKDWy D]RQEDQ KDVRQOy PpUWpN Q YHNHGpV PLQGHQ QHJ\HGpYEHQ $ W EE YH]HW SLDFRQ 1pPHWRUV]iJ -DSiQ LV folytatódó gazdaságiylvv]dhvpvpldwwd]pyhjpv]pwwhnlqwyhfvdnnlvppuwpn MDYXOiVUD V]iPtWXQN HOV VRUEDQ D KDWpNRQ\DEE V]HUYH]HWL P N GpVUH WiPDV]NRGYD -re, NRUiEEL HO UHMHO]pVHLQNQHN PHJIHOHO HQ PpUVpNHOW EHYpWHOQ YHNHGpVW pv nyereségességet várunk. Kiemelt pénzügyi adatok* A március 31-pYHOÃYpJ] G ÃÃKyQDS A változás %-ban /01 Értékesítés árbevétele ,9 Bruttó fedezet ,6 Üzemi költség (3,8) Üzemi eredmény 197 (515) ** EBITDA ,2 Nettó eredmény a számviteli alapelvekben bekövetkezett változások kumulált hatásának ILJ\HOHPEHYpWHOHHO WW 74 (648) ** A számviteli alapelvekben bekövetkezett változások kumulált hatása (352) - n.a. Nettó eredmény (278) (648) 57,1 Egy részvényre jutó hozam (EUR / részvény) (0,03) (0,06) 55,7 * adatok ezer EUR-ban, egy részvényre jutó hozam EUR-ban. Nem auditált ÃD]ÃHO MHOYiOWR]iVÃPLDWWÃDÃYLV]RQ\V]iPÃpUWHOPH]KHW VpJHÃNpWVpJHV

3 Új vezérigazgató 0iUFLXVEDQD*UDSKLVRIW,JD]JDWyViJDpV)HO J\HO %L]RWWViJD5D\Small-t, a Gartner *URXS HXUySDL UpV]OHJpQHN HJ\LN YROW YH]HW MpW QHYH]WH NL D 7iUVDViJ ~M vezérigazgatójává (ld. a Graphisoft március 12-én kiadott sajtóközleményét). A YH]pULJD]JDWy PXQNDWHUYpQHN UpV]HNpQW PHJNH]G G WW D 7iUVDViJ VWUDWpJLiMiQDN pv P N GpVpQHN IHO OYL]VJiODWD $ OHJIRQWRVDEE FpONLW ]pv D KDWpNRQ\ViJ Q YHOpVH D &VRSRUW P N GpVpQHN N O QE ] WHU OHWHLQ N O Q V WHNLQWHWWHO DD]pUWpNHVtWpVUHpV marketingre. 5D\ 6PDOO NLQHYH]pVpYHO HJ\LGHM OHJ D NRUiEEL YH]pULJD]JDWy pv FpJDODStWy %RMár Gábor, a Társaság elnökeként folytatja tevékenységét, aktív szerepet vállalva a *UDSKLVRIWVWUDWpJLiMiQDNpVM Y NpSpQHNDODNtWiViEDQ A chile-i leányvállalat eladása $JD]GDViJLKDWpNRQ\ViJRWQ YHO SURJUDPUpV]HNpQWD*UDSKLVRIWIHEUXiU-i dátummal megvált chilei leányvállalatától. A Graphisoft-termékek chilei értékesítését a továbbiakban független helyi partner végzi. Templeton részesedés-szerzés $ YRQDWNR]y W ]VGHL V]DEiO\]DWRNQDN PHJIHOHO HQD7HPSOHWRQ6WUDWHJLF0DUNHWV /'& EHIHNWHW WiUVDVág március 6-án értesítette a Graphisoft N.V. Igazgatóságát, hogy 5,17%-os részesedést szerzett a Társaságban. Változás a számviteli alapelvekben júniusában az FASB jóváhagyta az FASB 142-es számú, "Cégértékre és egyéb immateriális eszközökre" YRQDWNR]y iooivirjodoiviw DPHO\ MHOHQW V PpUWpNEHQ megváltoztatja az immateriális eszközök elszámolásának módját. Az állásfoglalás H]HQ HV]N ] NHW D WRYiEELDNEDQ QHP WHNLQWL puwpn NHW YHV]W HV]N ] NQHN pv D] ilyen, határozatlan ideig hasznos élettartampdo UHQGHONH] HV]N ] NHW QHP amortizálja, henem értéküket legalább évente, piaci alapon állapítja meg. 2

4 Konszolidált mérleg (A HUF adatokat az EUR-EDQÃNLIHMH]HWWÃpUWpNHNE OÃPLQGNpWÃpYEHQÃ-dal való szorzás és kerekítés útján származtattuk.) ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK már. 31-én (nem auditált) dec. 31- én (auditált) Állapot már. 31- én (nem auditált) dec. 31- én (nem auditált) Százalékos változás Ezer EUR Ezer EUR Ezer HUF Ezer HUF % Készpénz és egyenértékesek (17,8) Értékpapírok ,3 9HY N YHWHOpVHNÃQHWWy (20,5) Készletek, nettó (20,0) Egyéb forgóeszközök ,4 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Forgóeszközök összesen (3,3) Tárgyi eszközök, nettó (0,1) Immateriális javak, nettó (16,2) Befektetések és egyéb eszközök ,1 )255È62.Ãe6Ã6$-È7Ã7 Befektetett eszközök összesen (0.1) KE RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Eszközök összesen (1,8) Bankhitelek (100,0) Szállítókkal szembeni kötelezettségek és passzív LG EHOLÃHOKDWiUROiVRN (16,2) Halasztott bevételek (40,7) Rövid lejáratú kötelezettség összesen (21,1) Kisebbségi részesedés ,9 6$-È7Ã7.( -HJ\]HWWÃW NHÃÃ1/*ÃÃ(85ÃQpYpUWpNÃ 40,000,000 kibocsátható részvény, 30,000,000 törzsrészvény, 10,000,0ÃHOV EEVpJLÃUpV]YpQ\Ã 10,631,674 kibocsátott részvény december 31-én és március 31-én ,0 7 NHWDUWDOpN ,0 Visszavásárolt saját részvény ( darab) (5.631) (5.631) ( ) ( ) 0,0 Eredménytartalék (0,9) Egyéb felhalmozott eredmény (5.186) (5.587) ( ) ( ) (7,2) 6DMiWÃW NHÃ VV]HVHQ ,3 Források összesen (1,8) 3

5 Nem auditált konszolidált eredménykimutatás (Számok a valuta ezer egységében, kivéve az egy részvényre jutó hozamot, mely EUR-ban ill. HUF-ban szerepel. A HUF adatokat az EUR-EDQÃNLIHMH]HWWÃpUWpNHNE OÃPLQGNpWÃLG V]DNEDQÃ-dal való szorzás és kerekítés útján származtattuk.) EUR HUF A március 31-UHÃYpJ] G ÃÃKyQDS Változás %-ban l ÁRBEVÉTEL, NETTÓ ,9 l ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI ,8 l BRUTTÓ FEDEZET ,6 l ÜZEMI KÖLTSÉGEK Értékesítési és marketing költségek (4,6) Kutatási és fejlesztési költség (0,3) Általános és adminisztratív költségek ,8 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése ,4 Goodwill amortizáció (100,0) Üzemi költségek összesen (3,8) l ÜZEMI EREDMÉNY 197 (515) ( ) * Kamat és egyéb (ráfordítások) bevételek, nettó ,4 Árfolyamnyereség (-veszteség), nettó (97) 86 (23.658) (212,8) lã$'ï=è6ã(/ 77,Ã(5('0ÉNY 251 (362) (88.292) * Adófizetési kötelezettség (39,2) NYERESÉG/VESZTESÉG A KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK ÉS A SZÁMVITELI ALAPELVEKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK KUMULÁLT HATÁSÁNAK F,*<(/(0%(Ã9e7(/(Ã(/ TT 77 (648) ( ) * Kisebbségi részesedések (3) - (732) - n.a. l NYERESÉG/VESZTESÉG A SZÁMVITELI ALAPELVEKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK KUMULÁLT HATÁSÁNAK FIGYELEMBE VÉTELE EL (648) ( ) * A számviteli alapelvekben bekövetkezett változások kumulált hatása (352) - (85.853) - n.a. l NETTÓ NYERESÉG/VESZTESÉG (278) (648) (67.804) ( ) 57,1 EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ HOZAM A SZÁMVITELI ALAPELVEKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK KUMULÁLT HATÁSÁNAK FIGYELEMBE VÉTELE EL 77Ã(EUR/Részvény) 0,01 (0,06) 2 (15) * la SZÁMVITELI ALAPELVEKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK KUMULÁLT HATÁSA (EUR/Részvény) (0,04) - (10) - n.a. EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ HOZAM (EUR/Részvény) (0,03) (0,06) (7) (15) (55,7) l A részvények súlyozott átlagos száma az egy részvényre jutó hozamra és az egy részvényre jutó hígitással módosított hozamra vonatkozó információk kiszámításánál ÃD]ÃHO MHOYiOWR]iVÃPLDWWÃDÃYLV]RQ\V]iPÃpUWHOPH]KHW VpJHÃNpWVpJHV 4

6 .RQV]ROLGiOWMHOHQWpVDVDMiWW NpEHQW UWpQWYiOWR]iVRNUyO (adatok ezer EUR-ban; március 31. nem auditált, december 31. auditált) Visszavásárolt Egyéb Saját Jegyzett saját Eredmény- felhalmozott W NH W NH 7 NHWDUWDOpN részvény tartalék eredmény összesen dec. 31-i állapot ( kibocsátott részvény, visszavásárolt saját részvény) (5.631) (5.587) Eladásra tartott értékpapírok nem realizált vesztesége (66) (66) Átváltási különbözet Nettó eredmény (278) 0 (278) már. 31-i állapot ( kibocsátott részvény, visszavásárolt saját részvény) (5.631) (5.186) Nem auditált konszolidált cash flow kimutatás (2002. illetve március 31-UHÃYpJ] G ÃÃKyQDSÃV]iPVRUDLÃDÃYDOXWDÃH]HUÃHJ\VpJpEHQÃ$Ã+8)ÃDGDWRNDWÃD]Ã(85-ban kifejezett puwpnhne OÃPLQGNpWÃpYEHQÃ-dal való szorzás és kerekítés útján származtattuk) Ezer EUR Ezer HUF l SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGB L SZÁRMAZÓ (0.g'e6,) CASH-FLOW Nettó eredmény 278 (648) ( ) $]Ã ]HPLÃHUHGPpQ\ÃpVÃDÃP N GpVLÃFDVK-flow egyeztetését szolgáló helyesbítések Értékcsökkenés és amortizáció Értékhelyesbítés Eladható értékpapírok átértékelése Céltartalék kétes követelésekre /iwhqvãdgyãho tuivd Nem készpénzes kompenzáció l ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MOZGÁSAI HY N YHWHOpVHN Egyéb követelések (410) 174 (99.999) Készletek 221 (331) (80.731) 6]iOOtWyLÃWDUWR]iVRNÃpVÃSDVV]tYÃLG EHOLÃHOKDWiUROiVRN (598) 62 ( ) Elhatárolt árbevétel (307) 397 (74.877) Tárgyévi átváltási különbözet ]RNiVRVÃWHYpNHQ\VpJE OÃV]iUPD]yÃNpV]SpQ] l BEFEKTETÉSI TEVÉKEN<6e*% /Ã6=È50$=ÏÃ&$6H-FLOW Immateriális javak növekedése (10) (34) (2.439) (8.293) A piacképes értékpapírok növekménye - eladható és lejáratig tartott, nettó (1.532) (547) ( ) ( ) Tárgyi eszközök növekedése (199) (823) (48.536) ( ) Hosszú lejáratú befektetések növekedése (555) (222) ( ) (54.146) 7iUJ\LÃHV]N ] NÃpUWpNHVtWpVpE OÃV]iUPD]yÃEHYpWHO A befektetési tevékenység során felhasznált nettó készpénz (2.206) (1.601) ( ) ( ) Nettó készpénz és készpénz-egyenértékesek növekedése (csökkenése) (620) 2 ( ) 488 l KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ-EGYENÉRTÉKESEK A NEGYEDÉV ELEJÉN l KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ-EGYENÉRTÉKESEK A NEGYEDÉV VÉGÉN

7 A Társaság P N GpVpQHNHUHGPpQ\HLDpVPiUFLXV-ével YpJ] G LG V]DNEDQ Értékesítés árbevétele $] HOV QHJ\HGpY iuehypwhoh D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpQHN EHYpWHOpKH] NpSHVW 9,9%-RV MDYXOiVW PXWDW (] D] HOP~OW py QDJ\ UpV]pW MHOOHP] iuehypwho FV NNHQési trendhez képest pozitív változást jelent. Árbevétel régiónként A márc. 31-re YpJ] G hónap 2002 Az összes árbevétel százalékában A márc. 31-re YpJ] G hónap 2001 Az összes árbevétel százalékában A változás %-a Európa , ,7 (4,1) Észak-Amerika , ,8 82,8 Ázsia és a Csendes-óceáni térség , ,1 14,5 Egyéb területek 79 1, ,4 (45,5) Összes árbevétel , ,0 9,9 $]ÃDGDWRNÃH]HUÃHXUyEDQÃpUWHQG HN Árbevétel termékenként A márc. 31-re YpJ] G hónap 2002 Az összes árbevétel százalékában A márc. 31-re YpJ] G hónap 2001 Az összes árbevétel százalékában A változás %-a $UFKL&$'pVNLHJpV]tW szoftverek , ,6 8,7 Épület üzemeltetés , ,7 38,3 HVAC/E * 176 2, ,7 (22,1) GDL objektum eszközök 156 2,3 9 0, ,3 Egyéb árbevétel , ,9 (10,1) Összes árbevétel , ,0 9,9 $]ÃDGDWRNÃH]HUÃHXUyEDQÃpUWHQG HN Ã+9$&(ÃMHO OpVÃDÃK WpVÃYHQWLOOiFLyÃOpJNRQGLFLRQiOiVÃpVÃHOHNtromos hálózatok tervezését támogató szoftvereket takarja Az össz-árbevétel 9,9%-RVQ YHNHGpVpQEHO OD]HJ\HVI OGUDM]LUpJLyNKHO\]HWHHOWpU képet mutat. A legnagyobb árbevétel növekedés Észak-Amerikában következett be, a Társaság amerikai érdekeltségelqhniwv]huyh]pvpwn YHW HQDWHUYHNQHNpVDNRUiEEDQ LV MHO]HWW HOYiUiVRNQDN PHJIHOHO HQ $] DODFVRQ\DEE YROXPHQ HXUySDL EHYpWHOHN KiWWHUpEHQ D QpPHWRUV]iJL puwpnhvtwpv OHODVVXOiVD ioo HOV VRUEDQ D QpPHW pstw LSDU tartós gyengélkedése miatt. A tervezetw OHOPDUDGyQpPHWRUV]iJLHUHGPpQ\HNHOOHQpUH YDOyV]tQ VtWKHW KRJ\ D *UDSKLVRIW 1pPHWRUV]iJEDQ WRYiEE Q YHOWH SLDFL UpV]HVHGpVpWW EEKHO\LYHUVHQ\WiUVIRO\DPDWRVDQpU]pNHOKHW SLDFLJRQGMDLWWHNLQWYH Az Ázsia/Csendes-óceáni térségben, különösen Japánban, az értékesítés árbevétele Et]WDWy WHPEHQQ WWD]HOV QHJ\HGpYVRUiQ $] $UFKL&$' pv D KR]]i NDSFVROyGy WHUPpNHN puwpnhvtwpvpe O V]iUPD]y EHYpWHOHN növekedése megközelíti az általános bevétel növekedés mértékét. A legnagyobb százalékos növekedést a GDL üzletágban realizáltuk, amelynek esetében azonban ILJ\HOHPEHNHOOYHQQLD]WDWpQ\WKRJ\D] VV]HKDVRQOtWiVDODSMiWNpSH] WDYDO\LHOV 6

8 QHJ\HGpY WHOMHVtWPpQ\H PHJOHKHW VHQ DODFVRQ\ YROW $ EHYpWHOHN Q YHNHGpVH D korábbi jelentésekben már említett dinamikusan felfejleszett értékesítési és marketing WHYpNHQ\VpJQHN N V] QKHW $ OpWHVtWPpQ\JD]GiONRGiVL V]RIWYHUHN puwpnhvtwpvpe O származó bevételek 38%-NDO Q WWHN D] HOV QHJ\HGpY VRUiQ D V]DNiJL WHUYH] V]RIWYHUHNE OV]iUPD]yiUEHYpWHOD]RQEDQQHPpUWHHl a tervezett mértéket. Az értékesített termékek közvetlen költségei, bruttó fedezet Az értékesített termékek közvetlen költségei a bevételek százalékában kifejezve FVDNQHP PHJHJ\H]QHN D WDYDO\L HOV QHJ\HGpYL puwpnnho (] D N ]YHWOHQ költség/bevétel arányd]hov QHJ\HGpYEHQ HOOHQWpWHV KDWiVRN HUHG MHNpQW DODNXOW NL 2002-ben a közvetlen költségek a vásárolt technológiák felgyorsult puwpnfv NNHQpVpQHN N YHWNH]WpEHQ Q WWHN D VLNHUHV NpV]OHWJD]GiONRGiV XJ\DQDNNRU NHGYH] HQ EHIRO\iVROWD D N OWVpJKDWpNRQ\ViJRt. A bruttó fedezet abszolút értékben NLIHMH]YH D HOV QHJ\HGpYL PLOOLy HXUyV puwpnnho VV]HKDVRQOtWYD XJ\DQH]HQLG V]DNiEDQPLOOLyHXUyWWHWWNLDPL-os növekedést jelent. Üzemi költségek A Társaság költség optimalizálásra irányuly HU IHV]tWpVHLQHN HUHGPpQ\HNpQW HOV QHJ\HGpYpEHQ D] ]HPL N OWVpJHN V]LQWMH DODFVRQ\DEE YROW PLQW D WDYDO\L py KDVRQOy LG V]DNiEDQ $ -os üzemi költség csökkenés (5,7 millió euróról 5,5 millió euróra) már tükrözi a cégérték amortizációjának elszámolásában a US GAAP HO tuivrn V]HULQW EHN YHWNH]HWW YiOWR]iVW $] HOV QHJ\HGpYHV ]HPL N OWVpJHN azonban a számviteli módszerben bekövetkezett változás érvényesítése nélkül is enyhe csökkenést mutatnának. Értékesítés és marketing Az értékesítési és marnhwlqj N OWVpJHN D] LGHL py HOV QHJ\HGpYpEHQ -kal FV NNHQWHN D WDYDO\L HOV QHJ\HGpYL PLOOLy HXUyUyO PLOOLy HXUyUD $] puwpnhvtwpvl pv PDUNHWLQJ WHYpNHQ\VpJ IHO OYL]VJiODWiYDO HJ\LGHM OHJ YiOWR]DWODQXO szoros figyelemmel kísérjük ezen költségek alakulását. A felülvizsgálat lezárását N YHW HQ pv DQQDN HUHGPpQ\HLW O I JJ HQ PiVRGLN IHOpEHQ EHIHNWHWpVHNUH LV sor kerülhet ezen a területen. Kutatás és fejlesztés gvv]hkdvrqotwyddwdydo\lpykdvrqoylg V]DNiYDOHOV QHJ\HGpYpEHQDNXWDWisi pvihmohv]wpvln OWVpJHNJ\DNRUODWLODJQHPYiOWR]WDN$N OWVpJHNNHGYH] DODNXOiViWD NXWDWiVL pv IHMOHV]WpVL VWUDWpJLDL FpORN PHJYDOyVtWiVD WHWWH OHKHW Yp DPHO\HN IRQWRV UpV]HDUHQGHONH]pVUHiOOyNXWDWiVLpVIHMOHV]WpVLHU IRUUiVRNRSWLPiOLVNLDNQi]ása. Általános és adminisztratív költségek $] iowdoiqrv pv DGPLQLV]WUDWtY N OWVpJHN HOV QHJ\HGpYpEHQ NLVPpUWpNEHQ Q YHNHGWHN pv D WDYDO\L py KDVRQOy LG V]DNiEDQ UHDOL]iOW PLOOLy HXUy N ]HOpEHQ maradtak. 7

9 Üzemi eredmény, EBITDA A Társaság 2002 eov QHJ\HGpYpEHQSR]LWtYH]HUHXUyV ]HPLHUHGPpQ\WpUWHO V]HPEHQDWDYDO\LHOV QHJ\HGpYH]HUHXUyV ]HPLYHV]WHVpJpYHO(]D]HUHGPpQ\ D P N GpV pvv]hu VtWpVpQHN N V] QKHW DPHO\QHN KDWiVD -ben még nem mutatkozott. Az EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció nélküli eredmény) 680%-NDOQ WWpVDWDYDO\LHOV QHJ\HGpYEHQNLPXWDWRWWH]HUHXUyYDOV]HPEHQ ezer eurót tett ki. Kamat és egyéb bevételek/kiadások. Árfolyamnyereség/veszteség, nettó. 1HP]HWN ]L P N GpVH N YHWNH]WpEHQ D *UDSKLVRIW NL YDQ WpYH D N OI OGL YDOXWiN iuiro\dpiqdnyiowr]ivieyohuhg KDWiVRNQDN$]HOV QHJ\HGpYVRUiQD7iUVDViJQDN 97 ezer eurós árfolyamvesztesége keletkezett, szemben a 2001 eov QHJ\HGpYH]HU eurós árfolyamnyereségével, amelyet a Graphisoft még a magyar monetáris SROLWLNiEDQ PiMXViEDQ puypq\hvtwhww UDGLNiOLV YiOWR]iVRN HO WW UHDOL]iOW $ SpQ] J\SROLWLNDLYiOWR]iVRNDIRULQWJ\RUVIHOpUWpNHO GpVpWHUHGPpQ\H]WpND]HXUyval szemben. HOV QHJ\HGpYpEHQ D NDPDWEHYpWHOHN H]HU HXUyW WHWWHN NL HOV negyedévének végére pedig 59%-kal, 226 ezer euróra emelkedtek. Nettó eredmény és egy részvényre jutó hozam a számviteli változások kumulatív hatása nélkül A TársasiJQDN HOV QHJ\HGpYpEHQ H]HU HXUyV Q\HUHVpJDGy IL]HWpVL kötelezettsége keletkezett, szemben a tavalyi hasonló negyedév 286 ezer eurós adófizetési kötelezettségével. A Csoport nettó nyeresége - az FASB 142-es számú állásfoglalásában foglalt számviteli változások hatása nélkül - HOV QHJ\HGpYpEHQH]HUHXUyWWHWWNLV]HPEHQD]HOP~OWpYHOV QHJ\HGpYpQHNH]HU eurós - hasonló alapon számolt - nettó veszteségével. A 74 ezer eurós nettó eredmény 0,01 eurós egy részvényre jutó nyereséget jelent. A számviteli elvekben bekövetkezett változások hatása A 142-HV iooivirjodoivedq V]HUHSO HO tuivrn D GHFHPEHU -HXWiQNH]G G SpQ] J\LpYHNUHYRQDWNR]QDN$*UDSKLVRIWH]HNHWD]HO tuivrndwmdqxiu-mpw O veszi figyelembe a cégérték és eg\pelppdwhuliolvhv]n ] NHOV]iPROiViWLOOHW HQ$] LPPDWHULiOLVHV]N ] NUHYRQDWNR]yiWPHQHWLpUWpNKHO\HVEtW WHV]WHWDUUDD]LG V]DNUD NHOO HOYpJH]QL DPHO\EHQ HO V] U NHU O VRU D] iooivirjodoivedq V]HUHSO HO tuivrn alkalmazására. Az ily módon esetlegeshq NHOHWNH] puwpnkho\hvetwpvl YHV]WHVpJHW D számviteli elv változásának hatásaként a rendkívüli tételek és a nettó nyereség sorok között kell feltüntetni. Az egy részvényre vonatkozó információk esetében az eredménykimutatásnak tartalmaznia kell a számviteli elvekben bekövetkezett változások egy részvényre vetített hatását. 8

10 Élettartam Nettó könyv szerinti érték én Tervezett amortizációs költség 2002-ben Értékhelyesbítés 2002-ben Eszköz típusa Vásárolt technológia Meghatározatlan Vásárolt technológia Meghatározott Vásárolt és fejlesztett szoftver Meghatározott Összesen A számviteli elvekben bekövetkezett változásokat tükrözi a 352 ezer eurós értékhelyesbítési veszteség, amelyet "a számviteli elvekben bekövetkezett változások kumulált hatása" elnevezéssel tüntettünk fel. A változások hatását figyelembe véve az LGHLHOV QHJ\HGpYVRUiQD7iUVDViJHJ\UpV]YpQ\UHMXWyYHV]WHVpJHHXUyYROW Likviditás és források március 31-én a TiUVDViJP N G W NpMHPLOOLyHXUykészpénz, bankbetét és rövid lejáratú befektetés állománya 12,7 millió euró volt végével VV]HKDVRQOtWYD PLQG D P N G W NH PLQG SHGLJ D NpV]SpQ] EDQNEHWpW pv U YLG lejáratú befektetés állomány növekedett. A YHY NNHO V]HPEHQL N YHWHOpVHN LQWHQ]tY EHKDMWiViQDN N V] QKHW HQ D 7iUVDViJ U YLG OHMiUDW~ N YHWHOpVHL FV NNHQWHN miközben a hosszú lejáratú befektetések 0,6 millió euróval növekedtek a december 31-e és március 31-HN ] WWHOWHOWLG V]DNEDQ Alkalmazotti állomány $ YiOODODWL iwv]huyh]pvqhn pv D KDWpNRQ\DEE HPEHUL HUU IRUUiV JD]GiONRGiVQDN N V] QKHW HQ D] DONDOPD]RWWDN V]iPD HOV QHJ\HGpYpEHQ DODFVRQ\DEE YROW mint 2001 végén Értékesítés és marketing Szoftver fejlesztés Adminisztráció Összes alkalmazott Részvényopciók Az alábbi táblázat a Graphisoft részvényopciós programja (Graphisoft N.V.'s Incentive and Non-statuory Stock Option Plan) szerint nyilvántartott opciókban december 31. és március 31. között bekövetkezett változásokat mutatja be. Kiadható opciók Kiadott opciók Lehívható opciók Lehívott opciók Súlyozott átlagár Állapot 12/31/ EUR 9,14 Törölt opciók (13.175) 0 0 EUR 11,52 Lehívott opciók EUR 11,77 Állapot 03/31/ EUR 9,10 9

11 A részvényopciós program keretében juttatott opciókra vonatkozóan a Társaság az FASB 123. számú állásfoglalásának közzétpwhol HO tuivdlw DONDOPD]]D D] RSFLyN N OWVpJNpQW W UWpQ HOV]iPROiViQiO D]RQEDQ D V]iP~ $%3 iooivirjodoivw YHV]L figyelembe. Tulajdonosi összetétel HOV QHJ\HGpYpEHQ QHP W UWpQW YiOWR]iV D *UDSKLVRIW 19 WXODMGRQRVL összetételében. A közkézhánydg NDWHJyULiMiQDN VV]HWpWHOpW LOOHW HQ D]RQEDQ W UWpQW változás: március 6-iQD7HPSOHWRQ6WUDWHJLF(PHUJLQJ0DUNHWV/'&EHIHNWHW WiUVDViJ WiMpNR]WDWWD D *UDSKLVRIW 19 YH]HW VpJpW KRJ\ D 7iUVDViJEDQ V]HU]HWW részesedése elérte az 5,17%-ot. Tulajdon %-a Részvényszám Igazgatóság 48,62% Bojár Gábor 24,58% Tari István Gábor 10,10% Hajas Tamás 5,78% Hornung Péter 4,85% Kazár Gábor 2,55% Johannes Reischböck 0,75% Bihari Sándor 0,00% 0 FelügyeO EL]RWWViJ 0,08% H]HW VpJLWDJRNpVDONDOPD]RWWDN 9,51% Saját részvény* 5,63% Közkézhányad 36,16% Összesen 100,0% */ivgãä$]ãhov ÃKiURPÃKyQDSRVÃLG V]DNRWÃN YHW HQÃEHN YHWNH]HWWÃMHOHQW VHEEÃHsemények Az IgazgatyViJpVD)HO J\HO %L]RWWViJUpV]YpQ\RSFLyL Szeptember 30., 2001 December 31., 2001 Március 31., 2002 Igazgatóság Bojár Gábor * Bihari Sándor Hajas Tamás Hornung Péter* Kazár Gábor* Reischböck, Johannes Tari István Gábor * )HO J\HO EL]RWWViJ Orbach, Laurence* Dyson Esther Leventhal Victor* Shimamoto, Kazumichi* * december 10-én törölt opciók 10

12 $PiUFLXVXWiQEHN YHWNH]HWWMHOHQW VHEEHVHPpQ\HN $*UDSKLVRIW G QWpVKR]DWDOiQDN pv LUiQ\tWiViQDN pvv]hu VtWpVH pughnpehq D 7iUVDViJ április 29-én, Amszterdamban tartott éves rendev N ]J\ OpVH PyGRVtWRWWD D 7iUVDViJ $ODSV]DEiO\iW $ PyGRVtWRWW $ODSV]DEiO\QDN PHJIHOHO HQ D NRUiEEL,JD]JDWyViJ pv )HO J\HO %L]RWWViJ KHO\HWW HJ\ DQJRO-amerikai típusú Igazgatóság alakult. Az új Alapszabály szerint az Igazgatóság nevezi ki a vezérigazgatót (Chief Operating Officer - CEO) és az Ügyvezetést. Bojár Gábort, a Társaság alapítóját és korábbi vezérigazgatóját választották meg az új Igazgatóság elnökének. Az Igazgatóság tagjai DNRUiEEL)HO J\HO %L]RWWViJWDJMDLOHWWHN Az Igazgatóság úgy dönt WW KRJ\ KDWiO\ED OpSpVpYHO HJ\LGHM OHJ MyYiKDJ\MD 5D\ Small vezérigazgatóvá történt korábbi kinevezését, valamint a korábbi Igazgatóság tagjainak az Ügyvezetés tagjaivá történt kinevezését. $]$ODSV]DEiO\IHQWLHNV]HULQWLPyGRVtWiVDPHOOHWWDN ]J\ OpVjóváhagyta a Csoport évi konszolidált éves beszámolóját, felmentést adott a Társaság igazgatósági és IHO J\HO EL]RWWViJL WDJMDLQDN jóváhagyta az éves beszámoló szerinti eredményfelosztást, felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra és saját részvény kibocsátásra, jóváhagyta az évi részvényopciós program (Stock Option Plan) módosítását és megbízta a Deloitte & Touche céget a Társaság évi könyvvizsgálatával. 11

13 Számviteli politika A konszolidáció alapja A bemutatott pénzügyi beszámolók a Graphisoft N.V.-nek és alábbi leányvállalatainak konszolidált kimutatásait tartalmazzák: Graphisoft R&D Rt. (Magyarország) 90,21% Graphisoft Deutschland GmbH 100,00% Graphisoft U.S., Inc 100,00% Graphisoft Japan K.K. 100,00% Graphisoft U.K. Ltd. 100,00% Graphisoft CAD Stúdió Kft.(Magyarország) 92,00% ArchiCAD Espana S.A. 100,00% Graphisoft Brazil Ltda. 100,00% CADWorks Inc. [Drawbase] (U.S.) 100,00% GDL Technológiai Szolgáltató Kft. 100,00% A konszolidált pénzügyi kimutatások a kötele] V]iPYLWHOLQ\LOYiQWDUWiVRNDODSMiQNpV] OWHNHOpVD] Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli elvek ( US GAAP ) szerint kerültek kimutatásra. A valuták átváltása A Társaság minden leányvállalatának funkcionális valutája annak az országnak a pénzneme, amelyben D] DGRWW OHiQ\YiOODODW P N GLN $ 7iUVDViJ NRQV]ROLGiOW SpQ] J\L NLPXWDWiVDLW XJ\DQDNNRU HXUyEDQ készíti el. A konszolidációba bevont leányvállalatok pénzügyi beszámolóit az all current módszerrel konvertálja a Csoport jelentésének valutanemére. E módszer szerint az eredménykimutatás sorai a YRQDWNR]y LG V]DN iwodjiuiro\dpiydo NHU OQHN iwv]iptwivud $ PpUOHJWpWHOHN D VDMiW W NH HOHPHLW OHV]iPtWYDPpUOHJIRUGXOyQDSLiUIRO\DPPDOYiOWyGQDNiW$VDMiWW NH VV]HWHY LP~OWEpOL árfolyamon puwpnho GQHN $] HOWpU iuiro\dprn KDV]QiODWD N YHWNH]WpEHQ IHOOpS iwyiowivl N O QE ]HWHNHW D 7iUVDViJNXPXOiOWDQDVDMiWW NHHJ\pEIHOKDOPR]RWWHUHGPpQ\VRUiQDNUpV]HNpQWPXWDWMDNL Az akvizíciók elszámolása A Társaság akvizícióit a vételi módszer (purchase method) alapján számolja el. Eszerint, amennyiben az akvizíció során kifizetett összeg meghaladja a megvásárolt társaság eszközeinek valós piaci értékét, a különbözetet immateriális eszközként (goodwill) kell nyilvántartani. A Társaság az így keletkezett immateriális eszközöket hét év alatt amortizálja, lineáris leírási kulccsal, az eredménye terhére. Árbevétel elszámolása $] iuehypwho HOV VRUEDQ V]RIWYHUFVRPDJRN IULVVtWpVHN pv E YtWpVHN puwpnhvtwpvpe O V]iUPD]LN pvqhp tartalmazza a forgalmi adókat és árengedményeket. A Társaság szoftverlicensz-v]hu] GpVHL iowdoiedq HO ]HWHVIL]HWpVWtUWDNHO pvho WWQHPMiUWKR]]iMXNDYiViUOiVWN YHW WiPRJDWiVVHP A Csoport az American Institute of Certified Public Accountants (Amerikai Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete) által kiadott számú, "Szoftver-iUEHYpWHO HOV]iPROiVD FtP Állásfoglalása (SOP), valamint a 98-9 számú, "A 97-2 SOP módosítása bizonyos tranzakciók WHNLQWHWpEHQ FtP ÈOOiVIRJODOiVD DODSMiQ V]iPROMD HO D V]RIWYHUOLFHQV]HNE O pv NDUEDQWDUWiVEyO származó árbevételét. (QQHN PHJIHOHO HQ D V]RIWYHUOLFHQV]HN puwpnhvtwpvpe O IULVVtWpVHNE O pv E YtWpVHNE O V]ármazó iuehypwhowdnnruv]iprominhokdklwhowpughpo EL]RQ\tWpNYDQDV]HU] GpVN WpVUHPHJW UWpQWDWHUPpN leszállítása, az ár fix és annak behajthatósága megállapítást nyert; amennyiben további szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettsége is van a TársasiJQDND]iUEHYpWHOWPHJRV]WMDDOLFHQV]IULVVtWpVYDJ\E YtWpV pv D] H]HN SLDFL puwpnpq DODSXOy V]ROJiOWDWiVRN N ] WW $ NDUEDQWDUWiVL pv WiPRJDWiVL V]HU] GpVHNE O származó árbevételt a Társaság elhatárolja, és a megállapodások tartama alatt arányosan számolja el. +DDV]RIWYHUMHOHQW VPpUWpN WHVWUHV]DEiViUDYDQV] NVpJD&VRSRUWD]HJ\HGLV]HU] GpVHNDODSMiQ számolja el az árbevételt a "készültségi fok" módszer alkalmazásával, a 97-2 SOP-QDNPHJIHOHO HQ $V]iPYLWHOLSROLWLNDHJ\pEHOHPHLU OD*UDSKisoft N.V évi éves jelentése ad tájékoztatást. 12

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31.

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. január 01. - 2007. március 31. Telefax 368

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

2004. harmadik negyedéves gyorsjelentés. Tisztelt Részvényeseink!

2004. harmadik negyedéves gyorsjelentés. Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! Kiadtuk az ArchiCAD 9-et, mely a Társaság történetének egyik legstabilabb új szoftvere. Felhasználóink gyorsan befogadták az ArchiCAD 9-et, amely így az egyik legsikeresebb verzió

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás április június 30. Magyar IAS x Egyéb

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás április június 30. Magyar IAS x Egyéb Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. április 01. - 2007. június 30. Telefax 368

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. október 01. - 2007. december 31. Telefax 368

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink! Kiemelt pénzügyi adatok

Tisztelt Részvényeseink! Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Graphisoft Park SE 2007-ben a tervezett árbevételt és nettó eredményt érte el. Kiemelt pénzügyi adatok Dec. 31-én végződő 3 hónapos időszak Dec. 31-én végződő 3 hónapos időszak

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások AKKO INVEST Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont leányvállalatairól a 2019. I. félévéről az Európai Unió által befogadott Nemzetközi

Részletesebben

A konszolidált éves beszámoló elemzése

A konszolidált éves beszámoló elemzése A konszolidált éves beszámoló elemzése A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készült el. 2005. évtől kezdődően, Magyarország uniós csatlakozásával a

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-031/2017 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PK3. Mérleg Konszolidált mérlegek (adatok ezer euróban) ESZKÖZÖK márc. 31. dec. 31. %-os változás nem auditált auditált Forgóeszközök Készp

PK3. Mérleg Konszolidált mérlegek (adatok ezer euróban) ESZKÖZÖK márc. 31. dec. 31. %-os változás nem auditált auditált Forgóeszközök Készp Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2008. január 1-2008. március 31. Telefax 368 6067

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló Statisztikai számjel Cégjegyzék száma 2 0 3 9 0 7 5 0 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1 0 9 9 2 0 8 3 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma 1051

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! Száz százalékot megközelítő kihasználtság és a magas minőségnek megfelelő bérleti díjaknak köszönhetően a Társaság továbbra is az előzetes becsléseket némileg meghaladó árbevételt

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Graphisoft Park SE 2008 első negyedévében mind a bevétel, mind az üzemi eredmény tekintetében némileg meghaladta a tervezett mértéket és természetesen jelentősen felülmúlta a

Részletesebben

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ. Mérleg : - Eszközök - Források. Eredmény-kimutatás. Cash-flow kimutatás

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ. Mérleg : - Eszközök - Források. Eredmény-kimutatás. Cash-flow kimutatás 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! Sikeresen folytattuk új stratégiánk megvalósítását 2005 második negyedévében is. Három kulcsfontosságú területre összpontosítottunk ebben az időszakban: Az alaptevékenységünket

Részletesebben

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ

közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ 22700368-3523-113-01 A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. B-325. 2016.01.01-2016.12.31 közötti időszakról szóló ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Budapest, 2017.04.25

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

. melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 6. melléklet a./2013 (XII....) MNB rendelethez A kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007 év második negyedévét az első negyedévhez hasonló jó üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Jún. 30- cal végződő 3 hónapos időszak Jún.

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. 2017. FÉLÉVES JELENTÉS Jóváhagyta a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. igazgatósága 2017. augusztus 24-én Vezetőségi jelentés 2017. 1. félév működésének főbb jellemzői:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló 0 GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT 5700. GYULA, Szent László u. 16. 06-66-362-377, Eves beszámoló 2016 Keltezés: 2017. március 16. ~~--= 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016 december 31 adatok E

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 1 7 1 9 7 4 1 2 1 1 3 1 7 Statisztikai számjel 1 7-9 - 7 6 4 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Ézsibau Kft A vállalkozás címe: 7149 Báta, Damjanich utca 2. A vállalkozás telefonszáma: Normál

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-035/2019 Az OTP Bank Nyrt. 2018. évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai A 2013.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Fontosabb társasági adatok

Fontosabb társasági adatok Fontosabb társasági adatok 3 3 3 3 3 5 3 3 56 5 5 5 3 5 6 3 5 ❶ 6 ❶ 3 5 3 3 3 5 6 3 3 6 6 Tartalom Elnöki levél 5 6 3 10 6 5 3 6 5 3 3 3 6 6 3 8 10 6 Olvasó Árpád, az igazgatóság elnöke ❶ 6 8 6 5 8 6

Részletesebben

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése

DÉKÁ KFT. Statisztikai számjel. Cégjegyzékszám. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok eft-ban. Előző év(ek) módosításai. Előző év. A tétel megnevezése 0 1-0 9-9 8 0 0 7 5 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) (ek) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III. sorok) 3 612 3 439 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7. sorok) 2 000 2 000 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 Kísérleti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) 2018. április 16-án 14 órakor, a 1054

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft

Vígszínház Nonprofit Kft 2 3 3 9 5 8 1 9-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 6 3 6 4 5 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: címe: 1137 Budapest, Szent István krt 14. 2016.december 31 ÉVES BESZÁMOLÓ. Cg-01-09-963645

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

60A A kockázati tőkealap adatai - Források

60A A kockázati tőkealap adatai - Források 60A A kockázati tőkealap adatai - Források 001 60A1 Saját tőke 002 60A11 Jegyzett tőke 003 60A12 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 004 60A13 Tartalék 005 60A131 Lekötött tartalék 006 60A132 Értékelési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! 2006. első negyedéves gyorsjelentés Budapest, 2006 május 11. Tisztelt Részvényeseink! Hagyományos piacunkon növekvő eladások és növekvő nyereségesség, az új Construction üzletágban pedig az agresszív beruházások

Részletesebben

1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK

1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK 1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK 846.663 952.892 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 31.343 23.945 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékû

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Hatvan TISZK Kft Cégjegyzékszáma: 10 09 028738

Részletesebben

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2 0 1 9 8 9 5 0-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 7 9 0 0 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1065

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján):

A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow kimutatás fogalmát a következők szerint definiálhatjuk (IAS 7 Cash-flow kimutatások alapján): A cash flow pénzeszközök be- és kiáramlását jelenti, ahol pénzeszközök alatt a pénztári készpénzállományt

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-034/2018 Az OTP Bank Nyrt. 2017. évi konszolidált és egyedi éves beszámolójának lényeges adatai A 2013.

Részletesebben

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 6. melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek és a PEKMI felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: KOPINT-DATORG KFT Cégjegyzékszáma: 01-09-168162 Székhelye: 1081 BUDAPEST CSOKONAI utca 3. Adószáma: 10777488-2-42 KSH jelzőszáma: 10777488-6209-113-01 (B) Beszámoló aláírására

Részletesebben

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23.

Cégjegyzék száma: A társaság adószáma: Dátum (készítés ideje): február 23. 2016. Évi beszámoló Ügyfél neve: Ügyfél címe, telefonszáma: 9024. Győr, Szérűskert u.36. Statisztikai számjele: 2 3 1 7 5 7 6 9 0 3 2 2 5 7 2 0 8 Cégjegyzék száma: 0 8-0 9-0 2 1 4 0 6 A társaság adószáma:

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006. augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok e Ft-ban. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011.01.01-2011.12.31 1 A. Befektetett eszközök 46 605 42 994 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 281 1 640 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke - - 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 1. melléklet az 5/11 (III. 21.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Gyakoriság Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) A/ Egyedi táblák 60A A

Részletesebben

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2 0 1 9 8 9 5 0-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 7 9 0 0 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1065

Részletesebben

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló 01-10-045570 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. Éves beszámoló 2011. január 01. - 2011. december 31-ig tartó gazdasági évről 01-10-045570 11 "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31. TERVEZET a vállalkozás megnevezése 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet a vállakozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) 2013. december 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TERVEZET "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben