6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW"

Átírás

1 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti Minisztérium) által 1992 óta P N GWHWHWW RUszágos projekt. Bár a projekt nem kifejezetten romákat céloz meg, mégis az, hogy a NHGYH]PpQ\H]HWWHL N ] WW MHOHQW V DUiQ\EDQ IRUGXOQDN HO URPiN LQGRNROWWi WHV]L KRJ\ N O Q LV foglalkozzunk vele. Ráadásul a program azon a rurális szegénységen igyekszik enyhíteni, amelynek a OHJNLV]ROJiOWDWRWWDEEiOGR]DWDLpSSHQDWHU OHWLKiWUiQ\RNNDOLVN ]G WHOHS OpVHNHQpO URPiN $URPiNPH] JD]GDViJLIRJODONR]WDWiViKR]LOOHWYH QIRJODONR]WDWiViKR]V]iPRVLOO~]LyNDSFVROyGLNSOD] egyik jelenlegi kormánypárt, a Független Kisgazdapárt választási programjában a romák integrációjában kulcsszerepet tulajdonít ezeknek az eszközöknek. Abból, hogy a romák 40%D PH] JD]GDViJL MHOOHJ kistelepüléseken él, természetesen adódhatna, hogy a roma munkanélküliség enyhítésében az agráriumnak az eddiginél nagyobb szerep juthat. Ahogy a falusi romák életét tanulmányozó Szuhay Péter írja A cigányokban megfogalmazódott a túlélés szinte egyetlen lehetséges formája, a földhöz jutás. ( ) A falusi övezetekben a munkanélküliség tartósságát prognosztizálva valójában nincs más út, mint a cigányok SDUDV]WWiYiOiViQDNWiPRJDWiVD(KKH]I OGWHOHNSRUWDPH] JD]GDViJLWHUPHO HV]N ]V] NVpJHOWHWLNpVD gettók felszámolása, a társadalmi béke megkötése. Ezek az elképzelések azonban nem számolqdn NHOO NpSSHQ D URPiN XWySDUDV]WRVRGiViQDN N UQ\H]HWpYHO $]]DO KRJ\ D PH] JD]GDViJ iowdoiqrv YiOViJEDQ YDQ D]]DO KRJ\ D URVV]XO M YHGHOPH] ijd]dweyo N ]YHWOHQ OPpJPDLLVW EEHQpOQHNPLQWD](XUySDL8QLyEDQpVI OHJPLQWD]WDJD]GDViJRVViJLPXWDtók indokolnák. És nem utolsó sorban azzal, hogy a szocializmus évtizedeiben megindult kistelepülések HOVRUYDGiVD OHV]DNDGiVD D UHQGV]HUYiOWiVW N YHW HQ QHP FVDN QHP ioow PHJ KDQHP HJ\NpW NLYpWHOW O eltekintve, felgyorsult. E települések gazdasági, társadalmi, intellektuális állapota rosszabb, mint valaha. (EEHQ D] HVHWWDQXOPiQ\EDQ PHJSUyEiORN V]iPRW DGQL D PLQLV]WpULXP iowdo P N GWHWHWW I OGSURJUDPRN HUHGPpQ\HLU O LOOHWYH DUUyO KRJ\ H]HN PHQQ\LUH puln HO D URPiNDW $ PLQLV]WpULXP pv PiV LQWp]PpQ\HN kutatások adatain kívül felhasználom a Békés megyei Zsadányban folyó szociális földprogramról nyert WDSDV]WDODWDLPDWLV$]VDGiQ\LSURMHNWW EEiOWDOiQRVpVVSHFLiOLVMHOOHP] YHOEtUPLQGD]RQiOWDOSODV]WLNXVDQ PXWDWMDPHJPHQQ\LpVPLO\HQWHUPpV]HW QHKézséggel kell megküzdeniük a földprogramoknak. $V]RFLiOLVI OGSURJUDPRNUyOiOWDOiEDQ $SURJUDPMHOOHJH A magyarországi szociálpolitika 1990HW N YHW HQ J\ NHUHVHQ iwdodnxow LOOHWYH MHOHQOHJ LV IRUPiOyGLN D mostani kormány is éppen ezen a területen változtatott a leglátványosabban, átalakította az ágazat ILQDQV]tUR]iVL UHQGMpW LJD]JDWiVL KiWWHUpW LOOHWYH MHOHQW VHQ PyGRVtWRWWD D WiPRJDWiVRN ILOR]yILiMiW $ UHQGV]HUYiOWR]iV N YHW HQ W PHJHVHQ PHJMHOHQ PXQNDQpON OLVpJ D WiUVDGDORP HJ\UH IRNozódó SRODUL]iOyGiVDDULDV]WyM YHGHOHPHJ\HQO WOHQVpJDVRKDQHPWDSDV]WDOWPpUWpN WHU OHWLN O QEVpJHNRO\DQ jelenségek, amelyekkel a szociálpolitikának feltétlenül számolnia kell. Magyarországon megjelent egy D] RUV]iJOHV]DNDGyEDQOpY UXUiOLVWpUVpJHLEHQpO WDUWyVPXQNDQpON OLVpJJHOV~MWRWW réteg, amely esetében az inaktívak támogatása mellett egyre nagyobb arányban kell figyelmet fordítani az aktív korú és PXQNDNpSHV ODNRVViJ V]RFLiOLV SUREOpPiLW NH]HO PHJROGiVRNUD $ V]RFLiOLV I OGSURJUDP HJ\ RO\DQ WiPRJDWiVL UHQGV]HU D YLGpNL HOV VRUEDQ IDOXVL PXQNDQpON OLVpJ KiWUiQ\RN NH]HOpVpUH DPHO\QHN HO ]PpQ\HLD]as évekre nyúlnak vissza. $ V]DNWiUFD iowdo ILQDQV]tUR]RWW V]RFLiOLV I OGSURJUDP WDUWDOPD U YLGHQ D N YHWNH] 0H] JD]GDViJL termelévuhdondopdvydj\rqqdoqhpydj\fvdnnlvppuwpnehquhqghonh] GHD]WKDWpNRQ\DQNLKDV]QiOQLQHP WXGyV]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HW FVDOiGRNQDNNHGYH]PpQ\HVV]ROJiOWDWiVRNNDOMXWWDWiVRNNDOD]HJ\pQLpV N ] VVpJLKHO\LHU IRUUiVRNNLKDV]QiOiViYDOOHKHW VpJHWWHUHPWHQLKi]WiMLMHOOHJ Q YpQ\WHUPHOpVUHLOOHWYH állattartásra. Szuhay Péter Cigányok a falu társadalmában. A Falu, $V]RFLiOLVFpO~PH] JD]GDViJLSURJUDPRNUyOtJ\QHPFVDNDV]DNWiUFDiOWDOILQDQV]tUR]RWWUyOW EEWDQXOPiQ\ OHtUiVLVNpV] OW$]pUGHNO G NV]iPiUDLVHOpUKHW pvdohjiwirjyee Vszeállítás ezek közül Lévai Péter 6]tMMiUWy$QGUiV0H] JD]GDViJLSURJUDPRNDFLJiQ\ViJN UpEHQ $JUiUW UWpQHWLDQXOPiQ\RN$ tanulmány 199ig dolgozza föl a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, az Autonómia Alapítvány és a szaktárca által finanszírozott projektek adatait, illetve rövid esetleírásokat is közöl. A minisztérium által P N GWHWHWWSURJUDPYHO V VV]HIRJODOyMiW6HUDILQ-y]VHItUWDPHJpVD]$JUiULXPpV0DJ\DU0H] JD]GDViJ mellékletében publikált. Az általános ismertetésben nagyban támaszkodom megállapításaira.

2 $ SURJUDP WDUWDOPD pv MHOOHJH D SRQWRV LVPHUHWHNNHO QHP UHQGHONH] N OV V]HPOpO V]iPiUD PLQGHQ EL]RQQ\DO QHKH]HQ puwhoph]khw $] HOV SLOODQDWEDQ QHKH]HQ G QWKHW HO D] LV KRJ\ az esetében DJUiUIHMOHV]WpVU OYDJ\V]RFLiOLVWiPRJDWiVUyOHVHWOHJDNWtYIRJODONR]WDWiVLHV]N ]U OYDQe szó. A szociális földprogram azonban leginkább a szociális ellátások rendszerébe illeszkedik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény a természetben nyújtott szociális ellátások körébe sorolja, mint FVDOiGL V] NVpJOHWHN NLHOpJtWpVpW V]ROJiOy JD]GiONRGiVW VHJtW WiPRJDWiVW (EEH D N UEH WDUWR]LN D I OGKDV]QiODWL OHKHW VpJ N O QIpOH PH] JD]GDViJL V]ROJiOWDWiVRN pv Muttatások, a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök, illetve a szaktanácsadás és szakképzés. (]HNQHN D támogatásoknak illeszkedniük kell a helyi szociális ellátás rendszerébe. Az önkormányzatok csak akkor P N GWHWKHWQHN V]RFLiOLV I OGSrogramot, ha arról helyi rendeletet alkotnak, amelyben a rászorultság megállapításánál hasonló elveket kell alkalmazni, mint egyéb szociális ellátások esetében. Nyilvánvalóan az LO\HQWtSXV~HOOiWiVRNQDNPLYHOOHJLQNiEEDNWtYNRU~PXQNDNpSHVFVDOiGI NNHOUHQGHONH] FVDOiGRNYHKHWLN igénybe, más vagy részben más a célcsoportja, mint más helyi szociális ellátásoknak. A szociális földprogram egyszerre differenciált és produktív szociálpolitikai eszköz. Éppen a produktivitásából adódik, hogy szociális földprogramok ha változó, többnyire csekély mértékben is, de mégis csak érintik a helyi piacokat. (Szó sincs arról itt természetesen, hogy ezek a programok átrendeznék a piaci viszonyokat, de mivel többnyire családi szükségleteket elégítenek ki, hatásuk érzékelhew $ PLQLV]WpULXP QHP LV WLWNROW KRVV]~ WiY~ FpOMD KRJ\ D SURJUDPRN OHKHW OHJ PLQpO QDJ\REE UpV]H YiOMRQ önfenntartóvá, önfinanszírozóvá. Ilyen értelemben a szociális földprogram valahol a passzív szociális ellátások (pl. pénzbeli segélyezés) és a munkahelyteremtés támogatása között húzódik meg míg a pénzbeli HOOiWiVRNHVHWpEHQWHOMHVHJpV]pEHQPiVRNiOWDOWHUPHOWpUWpNHWIRJ\DV]WLOOHWYHDPXQNiYDOUHQGHONH] HPEHU teljes egészében megtermeli a fogyasztásának ellenértékét, addig a földprogramokban rés]wyhy V]HPpO\HN WiPRJDWiVVHJtWVpJpYHOKR]QDNOpWUHHUHGPpQ\W$]tJ\NpS] G WWM YHGHOHPQHPHOpJVpJHVDFVDOiGRNWHOMHV PHJpOKHWpVpKH]GHDILQDQV]tUR]yiOOiVSRQWMDV]HULQWDSDVV]tYHOOiWiVRNKR]NpSHVWMHOHQW VHEEPpUWpNEHQWXG hozzájárulni a rászorulók megélhetéséhez. $SURJUDPWDUWDOPD $ PLQLV]WpULXP iowdo WiPRJDWRWW SURJUDP FVDN NHUHWMHOOHJ IHOWpWHOHNHW KDWiUR] PHJ DPHO\HW D SiO\i]y szervezetek töltenek meg tartalommal. A támogatás minisztérium által támasztott feltételei DSURJUDPKHO\LUHQGHOHWDODSMiQP N GM Q a program alanya a család, a háztartás, így a kedvezményezett (többnyire) nem munkaviszony ODSMiQKDQHPPLQWNLVWHUPHO NDSWiPRJDWiVW D WiPRJDWiV FVDN UiV]RUXOWViJ DODSMiQ YHKHW LJpQ\EH D NHGYH]PpQ\H]HWW FVDOiG V]HU] GpVW N W D helyi támogatóval; D WHUPHOpVL WHYpNHQ\VpJQHN D VDMiW PXQNDHU UH NHOO ps OQL D JpSL HU pv D NHPLNiOLiN PLQLPiOLV használata mellett; a kedvezményezetteknek folyamatosan segítséget kell biztosítani; DSURJUDPQDNOHKHW VpJHWNHOOEL]WRVtWDQLDNHGYH]PpQyezett családoknak a szociálisan támogatott KHO\]HWE OW UWpQ IRNR]DWRVNLNHU OpVUH D V] NVpJHV V]DEiO\R]iVL HV]N ] N HJ\ WWP N GpVL PHJiOODSRGiVRN QNRUPiQ\]DWL UHQGHOHW P N GpVL V]DEiO\]DW WiPRJDWiVL V]HU] GpVHN pyhv N OWVpJYHWpV PXQND és ütemterv, üzleti terv, nyilvántartások. A fenti feltételeknek leginkább a települési önkormányzatok vagy az általuk létrehozott szervezetek (közalapítványok, közhasznú társaságok) felelnek meg leginkább. Sikeres földprogramot a tapasztalatok szerint leginkább küo Q V]HUYH]HWL NHUHWEHQ OHKHW MyO P N GWHWQL H] D]RQEDQ QHP MHOHQW IHOWpWOHQ O QiOOy V]HUYH]HWHW A legtöbb támogatott pályázó többnyire maga a települési önkormányzat, ez a megoldás meggyorsítja a G QWpVHNHW KDWpNRQ\DEE NRPPXQLNiFLyW pv P N GWHWpVW WHV] OHKHW Yp PHUW QHP V] NVpJHV W EE V]HUHSO N ]WL HJ\H]WHWpV D SURMHNW P N GpVH D] QNRUPiQ\]DW W EEQ\LUH D SROJiUPHVWHU D] DSSDUiWXV LOOHWYH D támogatott családok közti kapcsolatra alapul. Ugyanakkor megvan a veszélye annak is, hogy a szociális földprogram a helyi politikai aréna áldozatává válhat. -HOOHP] D] LV KRJ\ D SURJUDPKR] HJ\NpW I vagy részfoglalkozású munkahelyet rendelnek hozzá. Más KHO\HNHQ KDWiUR]RWWLGHM PHJEt]iVRV V]HU] GpVW N WQHND SURJUDP ERQ\ROtWyYDO V]HUYH] LYHO'H J\DNUDQ IRUGXO HO D] LV KRJ\ D SROJiUPHVWHU D MHJ\] YDJ\ D] QNRUPiQ\]DWL V]DNDSSDUiWXV HJ\LN WDJMD munkakörének részeként, külön díjazás nélkül látja el a szervezési feladatokat. Egy vizsgálat szerint a programok felében a kulcsemberek polgármesterek, alpolgiuphvwhuhnwhohs OpVLNpSYLVHO NKHWHG N QiOOy megbízottként vagy munkavállalóként kapcsolódik a projekthez, ugyanennyien a polgármesteri hivatalok évi III. tv. 4. (2)

3 munkatársai, míg tizedük a cigány kisebbségi önkormányzat tagja. Emiatt a kulcsemberek végzettsége PDJDVQak mondható, a válaszadók 3 e diplomás, bár minél kisebb egy település annál iskolázatlanabbak a NXOFVHPEHUHNLV $ NHGYH]PpQ\H]HWW FVDOiGRN LQJ\HQ YDJ\ NHGYH]PpQ\HV WpUtWpV HOOHQpEHQ MXWQDN KR]]i D PH] JD]GDViJL kistermeléshez nélkülözhetetlen termékekhez, szolgáltatásokhoz. WiEOD$V]RFLiOLVI OGSURJUDPRNSURJUDPWtSXVDLpVWHYpNHQ\VpJLOHKHW VpJHL 3URJUDPWtSXVRN HUPHOpVW V]ROJiOy MXWWDWiV V]ROJiOWDWiV V]RFLiOLV FpO~ WHUPHOpVLWiPRJDWiV HUPHOpVV]HUYH]pVLQWHJUiFLy pv]wyhy NUH LUiQ\XOy V]ROJiOWDWiVRN KXPiQ HU IRUUiV IHMOHV]WpV HYpNHQ\VpJHN földhasználat, földbérlet szaporítóanyag Nemikália gépi talajmunkák állattartás támogatása gépkölcsönzés termelés, szervezése terményfeldolgozás tárolás, szállítás eszközbiztosítás értékesítés Vzaktanácsadás képzések, rendezvények közösségfejlesztés QVHJtW FVRSRUWRN életmódalakítás termelési célú szövetkezés )RUUiV6]RFLiOLVpV&VDOiG J\L0LQLV]WpULXP Az 1. típus néhány termelést közvetlenül támogató szolgáltatás, juttatás kedvezményes biztosításával az QHOOiWiVPpUWpNpWHPHOLDUiV]RUXOyKi]WDUWiViEDQ$]LO\HQSURJUDPWtSXVM YHGHOHPNLHJpV]tW $EHFVOpVHN V]HULQWDPDP N G I OGSURJUDPRNOHJDOiEE3 e ebbe a típusba sorolható. $ WtSXVEDQ PiU NLVOpSWpN iuxwhuphopvl FpOODO NLDODNtWRWW WHUPHOpVL LQWHJUiFLy OpWHV O,WW D NHGYH] IHOWpWHOHNPHOOHWWV] NVpJYDQN OWVpJHVNLHJpV]tW HV]N ] NEL]WRVtWiViUDSO QW ]pvlhv]n ] NIyOLD$ SURJUDPEDQNpS] G NLHJpV]tW M YHGHOHPYLVV]DiUDPOLN Minimális feltétel, hogy minden programban meglhj\hq D UpV]WYHY N V]iPiUD D NHOO PH] JD]GDViJL V]DNPDLYH]HWpVGHPHOOHWWDSURMHNWV]iPRVHV]N ]]HOHO VHJtWKHWLD]HJ\pQpVDN ] VVpJIHMO GpVpW $OHJW EESURJUDPEDQDWiPRJDWRWWFVDOiGRNVDMiWNRQ\KDNHUWM NHWYDJ\D] QNRUPiQ\]DWLI OGHNHWP YHOLN PHJ J\DNRUL D NHWW NRPELQiFLyMD -HOHQW V PpJ D]RNQDN D V]HUYH]HWHNQHN D V]iPD DPHO\HN D WiPRJDWiVEyO HV]N ]W HU JpSHW YiViUROQDN $ PiVLN MHOHQW V SURMHNWFVRSRUW D N O QIpOH ioodwwhq\pv]wpvl vállalkozásoké (többnyire sertés, kecske nyúl, baromfi). )LQDQV]tUR]iV A szociális földprogram finanszírozási keretét a központi költségvetés évente állapítja meg. A támogatás PpUWpNH pv N ] WWPRQRWRQPyGRQQ WWD]yWDFV NNHQW$V]RFLiOLVI OGSURJUDP pv között lényegében kísérleti jelohjjho P N G WW D SURJUDP EHQ WHOMHVHGHWW NL )RO\DPDWRVDQ Q WW D programba bevont megyék száma is 1992ben két, 1993ban négy, 1994ben öt, 199EHQKDW EDQ Q\ROF ben és idén kilenc megye került a kedvezményezettek közé. A támogatott közel harmada %RUVRGAbaújZemplén, ötöde SzabolcsSzatmár%HUHJPHJ\pEHQP N G WWYDJ\P N GLNH]DNpWPHJ\H küszködik a leginkább a válsággal, és itt élnek legnagyobb számban és arányban romák. Egyes megyékben támogatott programok száma és a támogatás mértéke közt némi aránytalanság mutatkozik. Míg pl. Szabolcs SzatmárBeregben található a programok 18.%a addig a nyolc év alatt a programokra fordított 1,163 milliárd Ft 28,9%át csoportosították ide. Zalában található a programok 14,%a, miközben D támogatásoknak a 4,2%a jutott ide. Az oka minden bizonnyal leginkább az, hogy SzabolcsSzatmár%HUHJD NH]GHWHNW OIRJYDEHQQYDQDSURJUDPEDQ=DODSHGLJFVDNyWD1DJ\RQYiOWR]DWRVDIRUUiVRNLG EHOL eloszlása is, 1999ben például a támogatás 40%DMXWRWW%RUVRGAbaújZemplénnek és csak 16%D6]DEROFV Szatmár%HUHJQHN $]0$..$OI OGLXGRPiQ\RV,QWp]HWpQHNYL]VJiODWiEDQV]HUHSO SURJUDPN ] OPiUP N G WW

4 , = 2 N O L ; A 2. táblából kiderül a finanszírozás másik sajátossága is, az állam mindeddig egyetlen megyének sem szüntette meg vagy szüneteltette a támogatását. A minisztérium terveiben nem szerepel újabb területek EHYRQiVD PHJSUyEiOMiN D IRUUiVRNDW PLQpO NRQFHQWUiOWDEEDQ IHOKDV]QiOQL $ SURJUDPEDQ UpV]WYHY NLOHQF PHJ\HMHOHQW VWHU OHWLKiWUiQ\RNNDON ]GVPLQGHJ\LNEHQMHOHQW VV]iPEDQpOQHNURPiN A támogatni szándékozott megyéket a minisztérium választja ki, figyelemmel az ország területfejlesztési stratégiájára. A megyéken belüli kistérségek kiválasztásánál azonban figyelembe veszi az ország decentralizált területfejlesztésének gerincét adó megyei területfejlesztési tanácsok véleményét. Az DODSRV KHO\V]tQHQW UWpQ NRQ]XOWiFLyXWiQD]RQEDQPDJDG QWDUUyOLVKRJ\DPHJ\pNHQEHO OPHO\NLVWpUVpJHNEH milyen megoszlásban irányítja a földprogram forrásait. Az ezután kiírt meghívásos pályázatokra csak a NLYiODV]WRWW NLVWpUVpJHNEHQ P N G V]HUYezetek jelentkezhetnek. A pályázatot a minisztérium apparátusa EtUiOMDHOpVG QWDWiPRJDWiVPpUWpNpU OLV WiEOD$V]RFLiOLVI OGSURJUDPWiPRJDWiVDL²RUV]iJRV VV]HVtWpVPHJ\HLERQWiVEDQ² -./0 +11! DE G%GG -.P/0*P QR SUT V W R XY + Z[ W Q VR -.\ ]M/ ^1%R _`% bam+mr c <P< + P% _`d% %/ %Q c < T P er c <f /0R -. /0 " # 2%3 4 % F G%GG % ; 2<4 % H G%GG 24 3%6%4 $ 6 8 D%D G<GG 2<4 2< ; 9 6< % 2 % % = 9 2 % & 0 9 D<I IF G 2 9 =< ; 3%6 % 9 ; ; 3 ; ; 0 P% + % = 0% 43 %3 3= X.% ; = ; ) + 2<4M= % ; 3< ; 3%= 9 6%4 < 9 %6 ' 9 9%; DJ I G%G ;%9 3%2%3 = 3%% = =<% 03 ; % 3%3 =<% 0 %% % ( % 9 KL I GG =<2 2< ; ; 2% ; % ) * * + < 3 ; D L KMG%G 6 9 6<6 82 9%9 82 % %3 3%% 4% 6=< ; %% 6%3 6< E%F G F G ; 6 83 ; 2 9 =% = ; % 2<2 ; =[8 )RUUiV6]RFLiOLVpV&VDOiG J\L0LQLV]WpULXP A helyi földprogramok mérete is igen változatos. 1998ban például egy reprezentatív vizsgálat szerint a SURJUDPRNEDQ HJ\HQO DUiQ\EDQ RV]ORWWDN PHJ LOOHWYH D I UiV]RUXOyW FVDOiGRW HOpU SiO\i]DWRNËJ\D]HJ\FVDOiGUDHV WiPRJDWiVRN is igen változatosak Elgondolkodtató, hogy miközben a kormány retorikájában az aktív foglalkoztatási eszközöket, a produktív szociálpolitikát támogatja, addig a szociális földprogramra szánt összeget nem csak reál értékben, de nominálisan is csökkentette,lgpqho UHOiWKDWyDQPLOOLy)WDODWWOHV]DNHUHW =%2 6<41 b0 3=<3 ; 3 = 9 ; 4%6 41= ; `832 <6 3 3 = 6

5 *D]GDViJRVViJ A szociálpolitikusokat megosztó kérdés, helyesh YLV]RQ\ODJ QDJ\ N OWVpJJHO P N GWHWQL EL]RQ\WDODQ NLPHQHWHO URVV]XO M YHGHOPH] DNWtY SURJUDPRNDW ILQDQV]tUR]QL D PH] JD]GDViJL projektek többsége ilyen), amikor az azokra szánt pénzt kis költséggel, gyorsan és célzottan közvetlenül a rászorulókhoz el OHKHWQHMXWWDWQL A szociális földprogram hideg közgazdasági szempontból nem lehet nyereséges, de még önfenntartás is csak SURILWV]HU] WHYpNHQ\VpJKR]]iLOOHV]WpVpYHOM KHWOpWUHpVHUUHDOHJW EEKHO\HQQLQFVPyG$PLQLV]WpULXP LOOHWpNHVH 6]HUDILQ -y]vhi EHFVOpVH V]HULQW HJ\ HJ\VpJQ\L N ]SpQ]E O IHGH]HWW WiPRJDWiV 4 egységnyi puwpn WHUPpV]HWEHQL YDJ\ SpQ]EHOL M YHGHOPHW HUHGPpnyez a rászoruló családoknak. Bár elismeri, hogy a WiPRJDWiV pv D KDV]RQ N ] WW QDJ\ViJUHQGL HOWpUpVHN OHKHWQHN D] HJ\HV SURJUDPRNEDQ 1DJ\RQ YDOyV]tQ hogy szép számmal akadnak olyan programok is, amelyeknél a megtermelt jövedelem nem éri el a befektetetw összeget. Egy reprezentatív vizsgálat szerint 1998EDQ D I OGSURJUDPRN QHJ\HGpEHQ D FVDOiGRNUD HV jövedelem nem érte el a 20 ezer Ftot, amely összegnél minden bizonnyal nagyobb volt az állami támogatás. És csak szintén negyedüknél lépte túl a jövedelem D] H]HU )WRW tj\ D SURJUDP QiOXN VHMWKHW HQ PiU valódi haszonnal járt. Sajnos, nem rendelkezünk reprezentatív s egyben megbízható adatokkal arról sem, hogy hogyan érinti a szociális transzfereket a földprogram, vajon valóban csökkentie a passzív szociálpolitikai eszközök LJpQ\EHYpWHOpQHN PpUWpNpW D SURJUDPEDQ UpV]WYHY FVDOiGRN N UpEHQ 0LQGHQHVHWUH HJ\ D P N GWHW V]HUYH]HWHN pv V]HPpO\HN W EEQ\LUH QNRUPiQ\]DWL WLV]WVpJYLVHO N QEHYDOOiViUD WiPDV]NRGy YL]VJiODW szerint míg a program túlélés és háwuiq\rvkho\]hwe OW UWpQ NLNHU OpVOHKHW VpJHNpQWHJ\DUiQWKDV]QiOKDWy illetve produktív jellege miatt a helyi közösség számára morálisan elfogadottabb, mint a segélyezés, addig a pályázók nem bíznak abban, hogy csökkenti a más szociális transzferekre fordított összegeket, valamint az elvándorlási kényszert, javítja a vagyonbiztonságot, csökkenti a mezei lopások számát. WiEOD$I OGSURJUDPUDSiO\i]iVLQGRNDL,QGRNRN euwpnhn ² ~OpOpVL pv KiWUiQ\RV KHO\]HWE O W UWpQ NLYH]HWpVL SURJUDPNpQW HJ\Dránt használható Morálisan elfogadhatóbb, mint a segélyezés Csökken a szociális transzferekre fordított összeg Javul a helyi társadalmi integráció (U V GLNDKHO\LJD]GDViJLpVWiUVDGDOPLDXWRQyPLD Növekszik a tolerancia a társadalmi csoportok között Csökken az elvándorlási kényszer Kihasználatlan emberi, tárgyi és természeti források kerülnek bevonásra Javul a vagyonbiztonság -HOHQW VV]iPEDQD]RQEDQQHPLJD]ROyGQDNDV]RFLiOLVWUDQV]IHUHNKH]NDSFVROyGyV]NHSWLkus várakozások. A fenti vizsgálat szerint 42 földprogramból 23ban csökkent a szociális földprogram ideje alatt az átmeneti segélyezésben részesítettek száma. $ I OGSURJUDPRN V]HUYH] L V]HULQW D] DQ\DJL KDV]QRQ W~O UHQGNtY O MHOHQW VHN D I OGSURJUDPRN iwwételes HUHGPpQ\HL LV (J\LN LO\HQ KRJ\ D WDUWyVDQ pyhn ywd PXQND QpON O po HPEHUHN PHQWiOLV ioodsrwd QEHFV OpVHPXQNDNpV]VpJHLOOHWYHN ] VVpJLPHJtWpOpVHMHOHQW VHQMDYXO(]HNRO\DQKR]DGpNRNDPHO\HN még a sikertelenül programokat is legitimálják a közösségek körében, és amelyek a fejezet elején ismertetett dilemmát a passzív segélyezéssel szemben mégis a produktív szociálpolitikai eszközök javára dönti el. 9DOyV]tQ OHJ HQQHN N V] QKHW KRJ\ PLQGHQ YiODV]DGy V]HUYH]HW D QHKp]VpJHN HOOHQpUH LV ~MUaindítaná a progrmaját. Egy reprezentatív vizsgálat szerint 1998ban a minisztérium által támogatott földprogramok többségének már más támogatója is akadt (megyei munkaügyi központok, területfejlesztési tanácsok, maguk a települési önkormányzatok, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Autonómia Alapítvány). 42 földprogramból 3 KHO\HQ twpowpn ~J\ KRJ\ D SURJUDP EL]WRQViJRV P N GpVH EL]WRVtWRWW (]]HO HJ\ WW D SiO\i]yN W EEVpJH elégedetlen a földprogramra szánt pénzekkel. $URPDNLVHEEVpJUpV]YpWHOHDV]RFLiOLVI OGSURJUDPRNEDQ $ 6]RFLiOLV ) OGSURJUDPRN +ioy]dwihmohv]w. ]SRQWMiQDN 6=)+. WHOHIRQRV NpUG tyhv IHOPpUpVVHO NpV]tWHWW WDQXOPiQ\D DODSMiQ NpSHW DONRWKDWXQN DUUyO KRJ\ PLO\HQ PpUWpN D URPiN UpV]YpWHOH D fölprogramokban. 1999EHQ %DUDQya, Békés, HajdúBihar, Jász1DJ\NXQSzolnok, Nógrád megyei, a

6 SURJUDPEDQUpV]WYHY WHOHS OpVWNpUGH]WHNPHJHUU O(WHOHS OpVHNHQ VV]HVHQI pown ] O N 046 volt roma, ez az összlakosság 14,9%a. A legkisebb az arány a Békés megyében (4,%)DOHJPDJDVDEE Nógrádban 2,6%. Az öt megvizsgált megyében 2 2 kedvezményezet családot vontak be a programba, PHO\E O et tekintettek az önkormányzatok romának. Tehát 1999ben a földprogramok kedvezményezettjei között 1% volt a romák aránya, ezen belül a legkevesebb Békés megyében (28,%), a legmagasabb 69,%. Érdekesség, hogy nem mutatható ki összefüggés a cigány kisebbségi önkormányzatok megléte, illetve a nagy számú cigány kedvezményezett között, a 3 településen mindössze 33 helyen P N G WWXJ\DQLVEHQNLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DW%DUDQ\iEDQSpOGiXOV]iPRVWHOHS OpVHQQHPP N GLN kisebbségi önkormányzat, a roma támogatottak aránya mégis meghaladja az 0%ot (pl. Kemse, Kórós), de QHPP N GLNMHOHQOHJNLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DWD]iOWDOXQNYL]VJiOW Zsadányban sem. Ezzel együtt talán az sem véletlen, hogy abban a Jász1DJ\NXQSzolnok megyében a legmagasabb a roma támogatottak aránya, DKROHJ\NLYpWHOpYHOPLQGHQWHOHS OpVHQP N GLNNLVHEEVpJL QNRUPiQ\]DW A roma kedvezményezettek aránya a legtöbb hel\hqmhohqw VHQDNiUW EEV] U VHQLVIHO OP~OMDDWHOHS OpV lakosságán belüli arányukat; a település közül mindössze hat olyan akadt (Nyíradony, Vámospércs, Kisasszonyfa, Bogádmindszent, Nógrádmegyer és Bér), ahol a kedvezményezett roma családok aránya DODWWD maradt a lakosságon belüli arányuknak. (A különbség persze ezeknél az eseteknél fakadhat abból is, hogy a IHOPpUpVDNHGYH]PpQ\H]HWWHNDUiQ\iWFVDOiGEDQDGMDPHJPtJDOpWV]iPXNDWSHGLJI EHQ A romák részvétele hasonló arányokat mutat az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet által készített YL]VJiODWiEDQLV$UpWHJ]HWWW EEOpSFV VHOMiUiVVDONpV]tWHWWPLQWiMXNEDQSURJUDPDGRWWYiODV]WN ] O N mindössze 10 van olyan, amelyben a romák aránya nem éri el a 10%ot, a legtöbb, 16 program 20 és 0% közötti, míg a romák részvétele 11ben még ennél is nagyobb. Ezzel együtt azt sem lehet kizárni, hogy az adatokat szolgáltató önkormányzatok becslései meghaladják a cigányság valóságos arányát a földprogramokban. Ennek oka lehet egy általános szociálpszichológiai jelenség, hogy a kisebbségek arányát a legtöbb esetben a vele kapcsolatban álló többségi közösségben felülbecsülik. Illetve a dolog mögött meghúzódhat az is, hogy a minisztérium által támogatott földprogramokban az önkormányzatok érdekeltek a romák minél nagyobb arányú részvételében, mert ez a támogatások odaítélésénél növelheti esélyeiket. $ URPiN UpV]YpWHOHL DGDWDL PHOOHWW QHP I O VOHJHV PHJQp]QL KRJ\ HJ\HV KiWUiQ\RV KHO\]HW WiUVDGDOPL csoportok milyen arányban képviseltetik magukat a programokban. A vizsgálat szerint természetesen N O Q VHQPDJDVD]DODFVRQ\M YHGHOP HNpVDPXQNDQpON OLHNUpV]YpWHOHLOOHWYHDODFVRQ\DPHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJ HN UpV]YpWHOH 0DJDVQDN W QLN D Q\XJGtMDV Ki]WDUWiVRN DUiQ\D DPLW WDOiQ D] D MHOHQVpJ magyaráz, hogy a munkanélküliséggel fenyegetett aktív korú csoportokból sokan váltak rokkantnyugdíjassá. WiEOD$I OGSURJUDPRNNHGYH]PpQ\H]HWWLN UH gam+%+ b \ ijk#%&1, $ ij ' i1, '!jlii, ]f/0fh%p% % 9 8 Válaszadó 40 mm% fhp<p%f f!j ', ijk!%i1,! $ jlii, a+mb% ]f/0fh%\ Válaszadó 24 _nmam QMo W <p]fh/0fh%*p< i1, % %f f ijk!%#1,! $ jlii, 0 6 % Válaszadó 30 S <e*p%+1 W*q mm Q #%i1, % %f f #<ijr $, ii1, ]f/0fh%p% % = = Válaszadó 3 _`% Me*% QMP% $, % %f f jr#!m, $ ijlii, ]f/0fh%p% 02 < % Válaszadó 3 st<uu*vwx1yzt{ vm} w~8wy w8 1} v% 1ƒ0 ˆ whz<š ~0u Œ $]VDGiQ\LV]RFLiOLVI OGSURJUDPN UQ\H]HWH $IDOX Az aszály, a belvíz, a munkanélküliség, az agrárválság, a rurális szegénység és korrupció sújtotta Békés megyében, a román határhoz közel fhny =VDGiQ\N ]VpJODNRVViJDI $QpSHVVpJHpYHNyWDVWDJQiO mint ahogy a rendkívül magas arányú munkanélküliség is a 60 aktív korú lakosából 300 regisztrált munkanélküli, közülük 100at közhasznú és közmunkával sikerül foglalkoztatni az önkormán\]dwqdn A települést minden arra predestinálja, hogy teljes apátiába süllyedve várja sorsa beteljesedését, ám Zsadány HJ\HO UHHOOHQiOOUHPpQ\WHOHQVpJJUDYLWiFLyMiQDN(EEHQQDJ\V]HUHSHYDQDWHOHS OpVYH]HW LQHNPLQGHQHN HO WW D SROJiUPHVWHUQHN DNL V]ívósan dolgozik a körülmények ellen, és mindent követ megmozgat a falu

7 $ ' D 2 H 4 2 H érdekében. A község rendezett arculata, a takaros középületek, az építkezések azt sugallják, még a UHPpQ\WHOHQQHNWHWV] N U OPpQ\HNHOOHQpUHLVOHKHWVpJHVDV]LQWHQWDUWiV $ IDOXW PLQdenképpen az átlag felé emelik a foglalkoztatás terén elért sikerei. A község más önkormányzatokkal létrehozott társulások gesztoraként sikeresen pályázik közmunkaprogramokra. Az így végzett munka nem céltalan munkakényszer, hanem valóban a faluközösség érdekeit szolgáló, általuk elismert közcélú munka vízelvezetés megoldása, középületek (iskola, öregotthon) felépítése, illetve WHU OHWUHQGH]pV PH] JD]GDViJL WHUPHOpV idgivxo H]HNNHO D N ]FpO~ PXQNiNNDO VLNHU O D PXQNDQpON OL ellátó rendszerben bent tartani a tartósan munkanélküli zsadányiakat. A polgármester által dominált önkormányzat még attól sem riad vissza, hogy a szakmunkásoknak piac közeli bért biztosítson, csak hogy D]RNKHO\EHQOHJiOLVDQpVPLQ VpJLPXQNiWYpJH]YHGROJR]]DQDN A község romuqjur N ] VVpJH pv D W EEVpJL WiUVDGDORP N ] WW QLQFVHQHN OiWYiQ\RV NRQIOLNWXVRN 6 W =VDGiQ\EDQ D] iwodjrvqio QDJ\REE WROHUDQFLD pu]pnhokhw (EEHQ Q\LOYiQYDOyDQ V]HUHSHW MiWV]KDW KRJ\ D község romái szinte teljesen asszimilálódtak, vagy legalábbis azt szeretnének. Ugyanazokon a munkahelyeken dolgoztak, mint többségi társaik (gyulai húskombinát, komádi kendergyár, sarkadi cukorgyár, a közeli halgazdaságban és a falu tszében), sok a vegyes házasság, és nincs lakóhelyi elkülönültség sem. Ma a faluban körül lehet a romák száma, ami 10% alatt marad. ) OGSURJUDPRN%pNpVEHQ Békés megye SzabolcsSzatmárBereg megye mellett egyike annak a két megyének, ahol 1992 óta IRO\DPDWRVDQ P N GQHN D I OGSURJUDPRN $ 6DUNDG YiURV V]pNKHOO\HO P N G &HUHV $ODpítvány tevékenysége sokáig mintául, pozitív példaként szolgált a szociális földprogramra pályázók körében. (A több WHOHS OpVHQLQWHJUiOWSURMHNWHWP N GWHW V]HUYH]HWD]yWDOiWYiQ\RVDQPHJEXNRWW6]LQWHPLQGHJ\LN %pnpv megyei földprogramot a sarkadiak sinhuhlqvsluiowpvvdundgldneieivnrgwdnd]hov OpSpVHLNQpOLV$&HUHV Alapítvány felajánlotta Zsadánynak is, hogy szívesen beindít náluk is egy részprogramot, de a helyiek a saját utat választották. A Békés megyei szociális földprogramok sajátossága, hogy több helyen is a kedvezményezettek PXQNDYLV]RQ\EDQ iooqdn pv ~J\ GROJR]QDN D SURJUDPEDQ $ UpV]WYHY NHW D] QNRUPiQ\]DW N ]KDV]Q~ PXQNiVNpQWN ]PXQNiVNpQWDONDOPD]]DPH] JD]GDViJLWHUPHOpVUHDPHO\HNQHND]WiQNHGYH]PpQ\H]HWWHLLV UpV]EHQ NOHV]QHN,O\HQUHQGV]HUP N GLN=VDGiQ\PHOOHWW'pYDYiQ\iQLV Érdekesség, hogy mint arról korábban írtunk ebben a megyében a legkisebb az aránya a roma kedvezményezetteknek. (Lásd. táblát.) WiEOD6]RFLiOLVI OGSURJUDPWiPRJDWiVRN%pNpVPHJ\pEHQ² /0 % * Ž% <! T 2 4 ; 2 2 ; c 3 ; ; 9 9 = -.be \ 8 PmM<e*] \ /0P<8]<\ /0b%QM\ % % % % % I J ) ; Ž % š G%GG * + 86 % % % st<uu*vwx1yzt{ vm} w~8wy w8 1} v% 1ƒ0 ˆ whz<š ~0u Œ <" ; % %# 9 % $ & F GG 03 3 ; WiEOD$V]HJKDOPLWpUVpJV]RFLiOLVI OGSURJUDPEDQUpV]WYHWWWHOHS OpVHL.%P% % R % ) Ž T + %& ( < * + œ`*mmmm+ 6A46 2 =A%% M ; %.e <žž% mm Y3%3% ; Az általános magyar gyakorlat szerint nem igen adnak a minimálbérnél nagyobb bért ; ; 4U%% ' 3%% ; % %% F G%G *4 3%% ( 9 % 2%% ; % 2 4% D<D H G%G %2 3%% ) < < ; H GG 02 % * + = 9%; 02 2% 4 9 2%3 6% L<K J GG 6%3 ;

8 G G G % ; c %] P ŸAf 9 = 99 % C < < 0 D N<K J D F G ) * + 8U= 9 ; % D F G ; )RUUiV6]RFLiOLVpV&VDOiG J\L0LQLV]WpULXP WiEOD$FLJiQ\NLVHEEVpJUpV]YpWHOHD%pNpVPHJ\HLV]RFLiOLVI OGSURJUDPRNEDQ \ d%fh š /P% /.%P% < 9 ; ; % K F GG % 9 6% 2% K G%G 9 9 S T TMT M/0P /P% / + /0Žf mm *m 4U6%% 4 ; % ; % H F G%G 2 4% TMT 1/0P e Q ŸA%+Rh \ TT %\ q +MbP%/ <+ f 9 ; ; 4 ; T ; 2 2 ; 2 ; ; ; ; 2 ; ; 3 ; e %QP< Ž% %QP/P< 06%6<4 4U2 8 0 % ª%«8 [\ 8QP 06%6<4 3<4 82 %4 M«8 M]M œ`*mmmm+m 06%6 6A42% M«8 -.%f fp+m 06%6%3 6`30 2%% M«8 ŸAf 06%6<4 =A2%% =<2% 0 8 ª%«8 %+ 06%6 2A% < < M«8 8 M+ 06%6%6 42% ;%9 < < < ª%«8 XY*%Q%+1 06%6.=%=<3 %0 4 M«8 Forrás Szociális és Családügyi Minisztérium 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ A településen az önkormányzat szervezésében 199ben indult meg a földprogram, és ma is ilyen formában P N GLN0 N GpVH WpYpE OQpJ\EHQPLQLV]WpULXPLWiPRJDWiVWLVNDSRWW VV]HVHQ, millió Ft értékben. A szeghalmi kistérségben összességében ezzel a minisztérium által második legtámogatottabb program. 9LV]RQW PDJDVDQ D] HOV KHO\HQ ioo KD WiPRJDWRWW VV]HJHW D WHOHS OpV ODNRVViJiKR] YLV]RQ\tWMXN )WI $PiVRGLNUHODWtYDQOHJLQNiEEWiPRJDWRWWWHOHS OpVUH(FVHJIDOYiUD)WI MXWRWW $WiPRJDWiVYLV]RQ\ODJRViOODQGyViJDPHOOHWWD]pYHNVRUiQMHOHQW VHQiWODODNXOWDSURJUDPWDUWDOPD $SURJUDPW UWpQHWH² $] HOV pyehq D WHOHS OpV PH] JD]GDViJL V] YHWNH]HWpW O EpUHOW I OG Q KD V]iQWyI OGL SDUDGLFVRPWHUPHV]WpVVHO SUyEiONR]WDN (]W D] LG V]DNRW PLQG D SURJUDP NHGYH]PpQ\H]HWWMHL PLQG D SURJUDP V]HUYH] L VLNHUHVQHN puwpnhowpn $] PLOOLyV WiPRJDWiVEyO 6 milliós árbevételt értek el. A támogatás nagyobb részét, 800 ezer FtRWSHUPHWH] JpSpVSDOiQWi]yYiViUOiViUDN OW WWHN$Q\HUHVpJHJ\ részét pedig az önkormányzat elkülönítette földvásárlásra és más beruházásokra. A családok nettó árbevétele 100 ezer Ft körül mozgott. A termelés egy részét a bpnpvfvdedlnrq]huyj\iuilqdqv]tur]wdyhw PDJRWpVQ YpQ\YpG szereket adott, és a SDUDGLFVRP OHDGiViW N YHW HQ D]RN HOOHQpUWpNpW OHYRQWD D WHUPHO NW O (EEHQ D] pyehq D WpUVpJEHQ konjunktúrája volt a ketchupsdudglfvrpqdntj\d]h]wwhupho NMyOMiUWDN $]HOV pyvlnhupqihoex]gxoyd~mudsdudglfvrppdosuyeionr]wdnpvlvppwdph] JD]GDViJLV] YHWNH]HWW O bérelt földön, de ebben az évben már koránt sem volt sikeresek. Az 1996ban elnyert 1, millió FtRV PLQLV]WpULXPL WiPRJDWiV MHOHQW V UpV]pW H]HU )Wot ismét eszközberuházásra fordították traktorra V]HUHOKHW KRPORNUDNRGyW YiViUROWDN KRJ\ D SDUDGLFVRP UDNRGiViW PHJN QQ\tWVpN LOOHWYH VDMiW SDOiQWiN QHYHOpVpKH] IyOLDYi]DNDW iootwrwwdn EH D KHO\L UHQG UVpJW O LQJ\HQHV EpUOHWNpQW NDSRWW I OG Q A saját

9 SDOiQWDQHYHOpVUHV] NVpJLVYROWPHUWD]HOV WHOHStWpVNLSXV]WXOWW FV NHWWHPHJ$PiVRGLNWHOHStWpVWSHGLJ a belvíz és az aszály tizedelte. A program válságba került, ugyanis a minisztérium nem támogatta a zsadányi pályázatot. A polgármhvwhu SROLWLNDL LQGtWpNRNDW RUUDQWRWW D G QWpV P J WW YpOHPpQ\H V]HULQW D] HJ\LN EHIRO\iVRV RUV]iJJ\ OpVL NpSYLVHO D VDMiW N U]HWpKH] WDUWR]y YiURVQDN OREEL]WD NL D WiPRJDWiVW (]W PHJEt]KDWy GH DQRQLP PLQLV]WpULXPLIRUUiVRNFiIROMiN$PH] JD]GDViJLSUogramot az Autonómia Alapítvány segítsége mentette, amely 1,2 millió Fttal támogatta a helyi roma Lungo Drom szervezet szántóföldi paradicsomtermesztési SiO\i]DWiWDSpQ]IHOpWYLVV]DQHPWpUtWHQG WiPRJDWiVNpQWNDSWiNDPiVLNIHOpWNDPDWPHQWHVN OFV QNént). $ SURJUDPEDQ 20 család vett részt, a kedvezményezettek felét az önkormányzat, másik felét a roma szervezet jelölte ki. $ SDUDGLFVRPWHUPHV]WpVKH]VLNHU OW KD QW ]KHW I OGHWLVV]HUH]QLDV] YHWNH]HWW OiPDNRQ]HUYJ\iU EL]WRVtWRWWD YHW PDJ IHUW ] WW YROW pv D ILWRNWpUD WHOMHVHQ NLSXV]WtWRWWD D] OWHWYpQ\W $] $XWRQyPLD Alapítvány tudomásul vette a vis maiort, és lemondott a 600 ezer FtRVKLWHOUpV]YLVV]DIL]HWpVpU O A nehézségek ellenére ebben az évben a földprogram céljaira az önkormányzat 1 hektár szántót vásárolt, igaz, többnyire sovány (átlagosan 20 aranykoronás), belvizes földeket. Ebben az évben újra minisztériumi támogatást kaptak, 2, millió Ftot. A tudatos programépítkezés keretében szennyvízszippantó autót is vásároltak (az árát 3%ban az önkormányzat saját forrásból állta DPLW D] öntözéshez és permetezésnél tudtak használni. Emellett mivel a faluban szennyvízcsatorna nincs máig DODNRVViJNRPPXQiOLVFpOMDLWV]ROJiOMDDV]HQQ\Yt]GHUtW NHWH]]HOV]LSSDQWMiNNL Ebben az évben a program tartalma gyökeresen átalakult, a]lqwhq]tyheesdudglfvrpwhuphv]wpvu ODPHO\QHN D WpUVpJL NRQMXQNW~UiMD HOP~OW PLYHO D EpNpVFVDEDL NRQ]HUYJ\iU HWW O NH]GYH PiU QHP IRJODONR]RWW D feldolgozásával) átálltak kukoricatermesztésre, illetve zöldségtermesztésre (ebben az évben még a monokultúrivxerundwhuphv]wpvuhnpv EEYHJ\HVWHUPHV]WpVUH(EEHQD]pYEHQLQGXOPHJDQ\~OWHQ\pV]W alprogram is, amely eredményeket csak 1999ben és idén hozott. Lényegében máig hasonló maradt a zsadányi földprogram jellege. ban 14 hektáron takarmánykukoriciw PtJ KHNWiURQ XERUNiW WHUPHV]WHWWHN $ NXNRULFDI OGE O KHNWiUWDPH] JD]GDViJLV] YHWNH]HWW OYHWWHNEpUEH$NXNRULFDWHUPHV]WpVQpODV] YHWNH]HWV]DNPXQNiVDL az önkormányzat közhasznú munkásai (gyakran maguk a kedvezményezettek) végezték a gépi taodmp YHOpVW a tápanyagutánpótlást, a vegyszeres gyomirtás egy részét, a vetést és a terményszállítást. A 3 kedvezményezett család (harmaduk az önkormányzat a minisztériumnak küldött szakmai beszámolója szerint roma) a kézi kapáláson túl a betakarításnál jelent meg saját munkával. Az önkormányzati beszámoló szerint egy család átlagosan 20 munkanapot dolgozott a programban. A kukoricát a családok csövesen tárolták, és háziállataik takarmányozására fordították legalábbis az önkormányzat szándékai szerint. Viszont két olyan URPDFVDOiGGDOLVEHV]pOWHPDNLNDWHUPpQ\HJ\UpV]pQD]RQPHOHJpEHQW~ODGWDNPLYHOV UJ VHQNpV]SpQ]UH volt szükségük. A családonként megtermelt kukorica egyébként GE NJos sertés hízlalására volt HOHJHQG A 3 érintett család saját konyhakertjében uborkát is termesztett, ehhez az önkormányzat biztosította a V]DNPDLVHJtWVpJHWDYHW PDJRWDNHPLNiOLiNDWpVIHOYiViUOyWXWyEELDEpNpVFVDEDLNRQ]HUYJ\iU YROW$] önkormányzat becslése szerint az uborkatermesztésre a családok 1 munkanapot fordítottak. $Q\~OWHQ\pV]WpVLSURJUDPRWHEEHQD]pYEHQNH]GWpNHOV]HUYH]QLGHDWHQ\pV]WpVFVDNDN YHWNH] EHQLQGXOW meg. Az önkormányzat nyúlketrecek alapanyagát, tenyésznyulat (családonként legalább 10et) biztosított, és felkérésére 20 I V]iPiUD%pNpV0HJ\HLHJLRQiOLV.pS]. ]SRQW(0(..V]HUYH]HWWQ\~OWHQ\pV]WpVL tanfolyamot. Emellett megszervezték a felvásárlást és a takarmányellátást is. Más alprogramokkal ellentétben DWiPRJDWiVLWWYLVV]DWpUtWHQG NpWpYDODWWNHOOYLVV]DIL]HWni. A befolyó pénzt az önkormányzat vissza kívánja forgatni a szociális földprogramba. $] as év sikeréhez hozzájárult az is, hogy a Lungo Drom a Magyarországi Cigányokért. ]DODStWYiQ\QiO YHW PDJtámogatást nyert, illetve a kukoricatermesztést az Autonómia Alapítvány is támogatta 0 ezer FtWDOHEE OFVDNH]UHWKDV]QiOWDNI O %iu D] QNRUPiQ\]DWL EHV]iPROy HJ\pUWHOP HQ VLNHUHVQHN twpol D NXNRULFDWHUPHV]WpVL DOSURJUDPRW JRQGRW jelentett, hogy a talaj annyira átvizesedett, hogy csak 1999EHQDUDthatták le. $ /XQJR 'URP V]HUYH]HW YH]HW LYHO IRO\WDWRWW EHV]pOJHWpVE O D] LV NLGHU OW KRJ\ D] XERUNDWHUPHV]W alprogramban az induló 20 családból csak 10HQPDUDGWDN +DVRQOy NRQVWUXNFLyEDQ P N GWHWWpN WRYiEE D SURJUDPRW PLQW HO ] pyehq pv PLQW idén tervezik. Nagy JRQGRW MHOHQWHWW D NRUiEEL pyhnqpo MHOHQW VHEE EHOYt] DPHO\ PLDWW D] HO UH WHUYH]HWW I OGWHU OHWQHN FVDN kisebb részét vetették be.

10 Mivel ebben az évben a békéscsabai konzervgyár már nem vásárolt föl uborkát az orosz piac összeomlása PLDWW D NHGYH]PpQ\H]HWW FVDOiGRN YHJ\HV ] OGVpJWHUPHV]WpVUH NDSWDN OHKHW VpJHW HJ\UpV]W D VDMiW NHUWMHLNEHQPiVUpV]WDP YHOpVEHEHYRQWDIDOXEHOWHU OHWpQOpY WDUWDOpNWHPHW WHU OHWpQ Idén a REMEKK két tanfolyamot is indított a településen, azhj\lni QHNNHUWpV]HWLDPiVLNI QHN tanórában traktorista képzést nyújtott. Külön is méltánylandó, hogy az önkormányzat a képzés idejére saját IRUUiVEyOKDYLH]HU)WiWNpS]pVLVHJpO\WLVEL]WRVtWDWDQIRO\DPUpV]WYHY LQHN A kertészeti képzévhq RNOHYHOHW V]HU] N DPHQQ\LEHQ LJpQ\HOWpN UpV]W NDSWDN D] LGHL V]RFLiOLV földprogramból. Közhasznú munkásként a falu szociális étkeztetéséhez felhasznált zöldségek termesztésében vesznek részt (a település a közkonyha zöldségellátást 100%EDQD EXUJRQ\aellátást 0%EDQVDMiWHU E O ROGMD PHJ EHV]HU]pVUH QHP V]RUXO PtJ D WDUWDOpNWHPHW EHQ VDMiW PDJXN UpV]pUH QpJ\V] J O Q zöldséget, burgonyát termesztenek. Az önkormányzat 1 ha szántóföldjén a program támogatásával kukoricát vetettek, a kertészeti WDQIRO\DPHJ\NRULUpV]WYHY LN ] OW EEHQV]HUHWQpQHNHEEHQLVUpV]WYHQQL$SURJUDP UpV]WYHY LQHN V]iPiUyO pv V]HPpO\pU O D]RQEDQ FVDN DNNRU G QWHQHN KD EL]WRQViJJDO SURJQRV]WL]iOKDWy mennyi termés várható. $SURMHNWMHOOHP] L A zsadányi program HOV GOHJHV FpOMD KRJ\ D V]RFLiOLVDQ KiWUiQ\RV KHO\]HW FVDOiGRN pohwn U OPpQ\HLQ pohwohkhw VpJHLQMDYtWVRQ$V]HJpQ\VpJFV NNHQWpVpQW~OD]RQEDQV]iPRVKR]DGpNDYDQDSURMHNWQHN a közcélú munkákkal kombinált megvalósítási forma benntartja az érintetteket a munkanélküli ellátó rendszerben, így jövedelmet generál; a falu szociális ellátó intézményeivel létrehozott szoros kapcsolat bevételt hoz az önkormányzatnak; MDYtW D WDUWyV PXQNDQpON OLVpJ N U OPpQ\HL N ]W po N PHQWiOLV ioodsrwiq FV NNHQWL D reménytelenséget, az anómiát és a passzivitást; csökkenti a különbséget és az elzárkózást a faluközösség csoportjai között; FV NNHQWLDURPiNNDOV]HJpQ\HNNHOWDUWyVPXQNDQpON OLHNNHOV]HPEHQLHO twpohwhnhw HJ\HVHVHWHNEHQHO VHJtWKHWLDWiPRJDWiVUDV]RUXOyFVDOiGRN VWHUPHO YpYiOiViWSLDFUDMXWiViWOiVG nyúltenyésztés); Q YHOLDIDOXN ] VVpJpVDFVDOiGRNEHOV NRKp]LyMiW A projekt kiterjedése viszonylag nagy, évi családot érint. A támogatottak személye elég gyakran FVHUpO GLN ~J\ IHO N PDUDG EHQQH FVDN D N YHWNH] pyl SURJUDPEDQ (QQHN W EE RND YDQ H]HN N ] O D legritkább a kizárás, 1999ig mindössze három személynél szüntették meg a támogatását, miközben a program még futott. A leggyakoribb, hogy a támogatott család kikerül a falu legszegényebb csoportjából, LOOHWYHKRJ\DN YHWNH] pyehqpdjddfvdoigprqgohdupv]ypwhou OSOPHUWM YHGHOPH] EEQ\iULPXQNiW talál, betegség stb.). Sajnos, az önkormányzat (jelesül a polgármester) korábbi ígérete ellenére sem juthattam a projekt írásos dokumentációjához, és a szóban kapott információim hézagosak, így meg kellett elégednem a minisztérium rendelkezésemre bocsátott 1998UyOV]yOyV]DNPDLEHV]iPROyMXNNDO(EE ONLGHU OKRJ\DEEDQD]pYEHQD NHGYH]PpQ\H]HWWI E OFVDOiGI WDUWyVPXQNDQpON OLI Q\XJGtMDVI QDJ\FVDOiGRV pv I URPD YROW $ WiEOi]DWEyO SHGLJ NLGHU O KRJ\ ben Zsadányban a 40 kedvezményezett háztartásból 20 volt roma.± $VWiE $ SURJUDP PRWRUMD 'XGiV ÈUSiG SROJiUPHVWHU DNL IHOV IRkú agrárvégzettséggel rendelkezik, korábban a PH] JD]GDViJLV] YHWNH]HWDJURQyPXVDNpV EEPiVIpOpYLJUHQG UYROW1HPKHO\LV] OHWpV GHFVDOiGMiYDO LWWpOyWDSROJiUPHVWHUDPiVRGLNFLNOXViWW OWL$JLOLVUiWHUPHWWYH]HW DNLIDOXMipUWpOKDO Lakossági támogatottságáról elég legyen annyi, hogy 1998EDQ os támogatottsággal nyerte a választást, de a V]HPpO\HVWDSDV]WDODWRPLVD]KRJ\DIDOXQDJ\UDpUWpNHOL'XGiVHU IHV]tWpVHLW$SROJiUPHVWHUDSURGXNWtY szociálpolitika feltétlen híve, és a segély helyett szívesebben ad munkát a rászorulóknak. Ez iránti KHY OHWpEHQPpJD]WDMRJLODJHU VHQNLIRJiVROKDWyJ\DNRUODWRWLVPHJKRQRVtWRWWDKRJ\DVHJpO\HNIHMpEHQD rászorulónak önkéntesen társadalmi célú munkát kell felajánlaniuk. Dudásnak 1998 WDYDV]iLJDI OGSURJUDPV]HUYH]pVpEHQpVP N GWHWpVpEHQNXOFVV]HUHSHYROW$NNRUNHU OWD programhoz Lubsán Lászlóné, aki az önkormányzat érettségizett munkatársa lett félállásban adminisztrátor és IpOiOOiVEDQV]RFLiOLVPXQNiV$J\DNRUODWLWHHQG NHWDQDSL J\LQWp]pVW YHWWHiWDSROJiUPHVWHUW OHJpV]HQ LGpQWDYDV]LJDPLNRULVWHOMHViOOiVEDQ J\LQWp] OHWWpVV]RFLiOLVPXQNiViOOiVDPHJV] QW ± A romák részvételére vonatkozó adatokkal kapcsolatban óvatosságra int személyes tapasztalatom, nekem PLQG VV]HKDWRO\DQURPDFVDOiGGDOVLNHU OWWDOiONR]QRPDNLNQHPD/XQJR'URPN ]UHP N GpVpYHOEHQ P N GWHWHWWGHV]HUHQFVpWOHQ OPHJEXNRWWSDUDdicsomtermesztési alprojektben vettek részt. Ezzel együtt HONpS]HOKHW KRJ\DURPiNPLQGHQpYEHQQDJ\V]iPEDQYHWWHNUpV]WDV]RFLiOLVI OGSURJUDPEDQ

11 )RQWRVV]HUHSHYDQPpJDQDSLWHHQG NPHJV]HUYH]pVpEHQpVHOOHQ U]pVpEHQDN ]KDV]Q~PXQNiVRNDWLOOHWYH közpxqnivrndwluiq\twy QNRUPiQ\]DWLDONDOPD]RWWQDNDNL QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHO LV3LNy,VWYiQQDNLV PRVW KRJ\ I UH GDJDGW D] QNRUPiQ\]DW iowdo IRJODONR]WDWRWWDN V]iPD² NpW VHJtW PXQNDYH]HW W LV kapott maga mellé. )RQWRVV]HUHSHYROW különösen a romák megszervezésében, illetve más források mobilizálásában egészen 1998 végéig id. Jónás Tibornak, a Lungo Drom helyi elnökének, aki 1994 és 1998 között tagja volt az QNRUPiQ\]DWNpSYLVHO WHVW OHWpQHN$URPDSROLWLNXVD]WiQHOYHV]tWHWWHDYiODV]WiVRNDWHOHOW QWD]VDGiQ\L N ]pohwe O XWyGMiYDO D V]LQWpQ URPD *\ QJ\ VL /iv]oyydo LOOHWYH DQQDN WiPRJDWyLYDO V]yED VHP ioo 6pUWHWWVpJpEHQWHOMHVHQNLYRQXOWDN ]pohwe OQHPNtYiQW EEHWDIDOXURPiLpUGHNpEHQWHYpNHQ\NHGQL~MDEE SURJUDPRNDWQHPV]HUYH] A szociális földprogram szervezési feladataiért külön díjazást, fizetést egyikük sem kapott. ÈWOiWKDWyViJ 0LQW NRUiEEDQ XWDOWDP Ui NRUiEEL tjpuhwpyho HOOHQWpWEHQ D N O QEHQ VHJtW NpV] SROJiUPHVWHU VDMQRV QHP mutatta meg a földprogram egyébkéqwd]ho tuivrnv]hulqwlvq\loyiqrvgrnxphqwxpdlw3hgljplqlv]wpulxp által készségesen átadott 1998as jelentésük viszont világos képet nyújt a projekt akkori állapotáról. Ennek fényében csak sajnálhatjuk a polgármester döntését. $ I OGSURJUDP P N GpVpQHk alapelveit és a jogosultságok feltételeit helyi rendeletben szabályozzák. A SURJUDPUpV]WYHY LQHNOLVWiMiWD] QNRUPiQ\]DWLDSSDUiWXViOOtWMD VV]HpVHUUHEyOLQWUiDSROJiUPHVWHUDNL HO ]HWHVHQ PHJKDWiUR]]D D OpWV]iPRW LV $ NLYiODV]WiVQiO D UiV]RUXOtsági szempont a meghatározó. Még pletyka szinten sem hallottam olyanról, hogy olyat is támogattak, aki nem szorult volna rá. Az apparátus és a kedvezményezettek is állítják, nincs túl nagy tülekedés a bekerülésért, és nem irigykednek a földprogramosokra a kimaradók. Az is igaz, hogy nem verik túl nagydobra a dolgot, így voltaképpen nem is UiV]RUXOyNNHUHVLNIHOD] QNRUPiQ\]DWRWKDQHPLQNiEED]pUGHNO GLNQiOXN 6]SRQ]RURN A legnagyobb szponzor természetesen a szaktárca. A minisztérium elégedettségét bizonyítja, hogy egy év NLYpWHOpYHOpYU OpYUHWiPRJDWMDD]VDGiQ\LNH]GHPpQ\H]pVW(]DQQiOILJ\HOHPUHPpOWyEEPHUWiOWDOiEDQD szociális földprogramoknál a támogatások kéthárom évre szólnak (addig vállalják a pályázók a P N GWHWpVpW WHKiW D V]SRQ]Rr itt annyira biztos a teljesítésben, hogy a projekt folyamata közben újabb WiPRJDWiVW LV Q\~MW ËJ\ IRUGXOKDW HO KRJ\ D ]VDGiQ\LDN JpSHNEH WHUP I OGEH WXGWDN EHUXKi]QL $ beruházások közvetett haszna még, hogy azokat pályázatoknál saját forrásként tudják felmutatni. 1998EDQ SOPLOOLyVPLQLV]WpULXPLWiPRJDWiVPHOOp)WPLOOLyVDMiWHU WIHOPXWDWQLDPLE OPLQG VV]HH]HU Ft volt a készpénz, a többi gépi eszköz, föld és munkavégzés. Egészen 1998 végéig sikeresen tudtak bevonni más forrásokat (Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, Autonómia Alapítvány) is, ebben fontos szerep jutott az id. Jónás Tibor vezette roma szervezetnek is. Annál fájóbb, hogy ezek a források (leginkább személyes okok miatt) azóta elapadtak. Az önkormányzat új roma képylvho MHHJ\HO UHNpSWHOHQH]HQDWpUHQLG-yQiVWSyWROQL euwpnhopvhn HOHYDQFLD A projektet mindenképp relevánsnak tartom, mivel valós problémákra (szegénység, munkanélküliség, reményvesztettség) hatékony eszközök (közcélú munka és szociális földprogram összekapcsolása) felhasználásával reagál. Külön méltánylandó, hogy képes volt váltani, amikor kiderült, hogy a korábban Q\HUHVpJHV IRUPiN PiU YHV]WHVpJHVHN ËJ\ PRQGRWW OH D V]iQWyI OGL SDUDGLFVRPWHUPHV]WpVU O pv NRUGRQRV XERUNDWHUPHV]WpVU O )RQWRV D] LV KRJ\ D WiPRJDWiV MHOHQW V KiQ\DGiW RO\DQ YDJ\RQWiUJ\DNED I OGEH eszközökbe) fektette, amelyek pályázati esélyeit növelik, a program gördülékenyebb és gazdaságosabb OHERQ\ROtWiViW WHV]LN OHKHW Yp HO VHJtWLN D SURMHNW I JJHWOHQHGpVpW KRVV]~ távon talán önállóvá válását, illetve a földprogramon kívül is a faluközösség hasznára vannak. A nyúltenyésztéssel egy olyan alprogram indult be, amely már célzottan a piacra akarja terelni a rászorulókat. A kívánt cél elérését azonban veszélyezteti a kisziptwkdwdwodq KHNWLNXVDQ P N G PDJ\DURUV]iJL PH] JD]GDViJLIHOYiViUOiVLUHQGV]HU ² $QDJ\OpWV]iP~IRJODONR]WDWiVUDSDUDGR[PyGRQDN ]VpJHWpVDWpUVpJHWV~MWyEHOYt]DGOHKHW VpJHWPHUWD] ioodpnlhphowhqwiprjdwmdkddniuphjho ]pvwpvdniuhq\ktwpvwn ]FpO~PXQNiYDOROGMiNPHJ$EHOYt]MXWWDWMD pótlólagos forráshoz az önkormányzatot és a falu lakosságát úgy is, hogy a megrongálódott házak felújításához a kormány rendkívüli támogatást nyújt. (Tavaly 42 milliót kaptak, idén többre számítanak.) Ezeket a felújításokat, sokszor építkezéseket, így például az öregotthon építését az önkormányzat közhasznú brigádjai végzik. A polgármester még arra is figyel, hogy az így foglalkoztatott szakpxqnivrndkho\lpxqndhu SLDFRQ PHJV]HUH]KHW EpUKH]N ]HOLIL]HWpVWNDSMDQDN

12 ÈOWDOiEDQ LV D SURJUDP KiWUiQ\iUD EHIRO\iVROMD D WHUPHOpV N U OPpQ\HLW D PH] JD]GDViJ YiOViJD DPHO\ Békés megyét különösen sújtja. Agrártámogatások hiányában, aszály és belvíz szorításában aligha tudnak a zsadányi kedvezményezettek a piacra betörni. Így aztán jó darabig a szociális földprogram aligha léphet túl a jövedelemkiegészítés, önellátás keretein. Semmiképpen sem szabad azonban elfeledni, hogy ez sem OHEHFV OHQG HUHdmény. *D]GDViJRVViJpVIHQQWDUWKDWyViJ Megbízható adatok híján nagyon nehéz arra a kérdésre választ adni, mennyivel gazdagodnak a családok a program során, mégis tegyünk rá kísérletet az általunk megismert adatok alapján Közmunkásként, közhasznú munkásként a keresetek 20 és 40 ezer között szóródnak, de persze nem minden N ]FpO~ PXQNiV YHV] UpV]W D I OGSURJUDPEDQ D PDJDVDEE NHUHVHW HN HOHYH NL]iUyGQDN LOOHWYH D földprogramosok se mind közcélú munkások. A fizetést a legtöbben félévig kapják, aztán jogosulttá válnak az állami munkanélküli ellátásokra. Ez a közvetett hozadék. Közvetlenül a földprogram révén az önkormányzat 1998as becslései alapján HQQpO YDOyV]tQ OHJ kevesebbet lehet hazavinni. Akkor a kukoricatermesztés természetbeni jövedelmét családonként 46 ezer FtUD tették, míg az uborkáét 20 ezer FtUD(J\XERUNDWHUPHV]WpVEHQUpV]WYHY URPDV]HULQWD]XERUNi]iVEyONL nem szállt 10 család egyenként 0 ezer FtRV M YHGHOHPKH]MXWRWWHKiW NXNRULFDWHUPHV]W FVDOiGQiO 610 ezer Ft jövedeohpnps] G WWPtJD]XERUNi]yNQiODOHJMREEHVHWEHQLVH]HU)WgVV]HVHQWHKiW ezer Ft volt a családok természetbeni vagy pénzbeli jövedelme. Mindeközben a minisztériumnak megküldött szakmai beszámoló szerint legkevesebb 1 90 ezer Ftot fordítottak erre a két alprogramra. Tehát 1 Ft támogatás 1,29 Ftot fialt, tehát a produktív támogatás közvetlenül a családoknak napi munkával mindössze 29%kal jelentett többet, mint ha azt a pénzt munka nélkül segélyként kapták volna meg. Meglehet, a számításunk számos bizonytalanságot tartalmaz, mégis mivel egy a szaktárcának írt szakmai beszámolóra támaszkodik, talán felvethetjük, a minisztériumnak érdemes lenne gazdaságossági számításokat YpJH]QLPHUWHO IRUGXOKDWKRJ\DEHFVOpV NPLV]HULQWPLQGHQWiPRJDWiVNpQWPHJtWpOW)W )WRWKR]D rászorulók konyhájára túlzó. Zsadány esetében az abnormális éghajlati és piaci adottságok mellett a földprogram alacsoq\ M YHGHOHPWHUPHO NpSHVVpJHDI OGKLiQ\EyOLVDGyGLN$WHOHS OpVW EEPLQWKHNWiURVKDWiUiEyO hektár szántó, ám az önkormányzat tulajdonában egész 199ig alig volt föld. A rendszerváltást közvetlenül PHJHO ] HQ XJ\DQLV D KHO\L WDQiFV EDJypUW RGDDGWD KHNWiURV WDUWDOpNI OGMpW D PH] JD]GDViJL V] YHWNH]HWQHN6DMQRVHJ\HO UHPpJQHPiOOWIHODQHP]HWLI OGDODSVHPDPHO\E OMXWKDWQDI OGDV]RFLiOLV földprogramokra is. Külön nehezíti a zsadányiak helyzetét, hogy a szövetkezet felszámolás alatt áll, illetve a földek 0%a KörösMaros Menti Nemzeti Park kezelésébe került. Ameddig a zsadányi földprogram nem jut HOHJHQG MyPLQ VpJ WHUP I OGK ]DGGLJYDOyV]tQ OHJKDVRQOyM YHGHOPHNHWNDONXOiOKDWXQN HSURGXNiOKDWyViJ Nehéz olyan program rhsurgxniokdwyvijiuyoehv]poqldpho\nlohqfpyhp N GLNRUV]iJRVDQHOWHUMHGWpVpYL negyed milliárdot költenek rá. Nyilván a programok reprodukálhatók, és érdemesek a reprodukcióra. Hibázik D]RQEDQD]DNL~J\JRQGROMDKRJ\DI OGSURJUDPRNHPHOW\ LYHODz önellátás, jövedelemkiegészítés szintjén W~O OHKHW U StWHQL D UXUiOLV V]HJpQ\VpJEHQ Q\RPRUJyNDW tj\ D FLJiQ\RNDW $ SURJUDPRN V]HUHSH HJ\HO UH LJHQFVDNNRUOiWRVGHDNRUOiWRNDPHQQ\LEHQIHOLVPHULN NHWMy]DQpUWpNHOpVUHVHUNHQWKHWQHN$]VHPNHYpV XJ\DQLV KD D SURJUDPRN UpV]WYHY LQHN WHUYH]KHW PXQNiEyO V]iUPD]y OHJiOLV M YHGHOP N NHOHWNH]LN DPHO\HW FVDOiGMXN V]HJpQ\VpJpQHN HQ\KtWpVpUH IRUGtWDQDN pv PLQGHN ]EHQ D UpV]W YHY N N ] VVpJL HOIRJDGRWWViJXNLVQ $SURJUDPRNW EEVpJHYDOyV]tQ OHJVRKDVHm válik önfenntartóvá, hiszen ahhoz a piacon kellene helytállni, de ezek a projektek az állam támogatásra nem csak rászorulnak, hanem arra érdemesek is. Nem lehet nem észrevenni azokat a közvetlen vagy járulékos hozadékokat, amelyek igazolják a zsadányi és más földprogramok létét, és aggódva figyeljük, hogy a kormány idén is csökkenti támogatásukat. $GDWWiU Zsadányi önkormányzat szociális földprogramja (Békés megye) Székhelye 3 Zsadány, Béke u. 82. HO Polgármester Dudás Árpád -HJ\] GU0DNDL6iQGRU Belterület 192 ha Külterület 6394 ha /DNRVViJI

13 ,QWHUM~NNpV] OWHND]DOiEELDNNDO Dudás Árpád polgármester Lubsán Lászlóné korábbi programkoordinátor (1998 Mohácsi Istvánné, a cigány kisebbségi önkormányzat korábbi elnöke (1994 *\ QJ\ VL/iV]Oy QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHO,G-yQiVLERUD/XQJR'URPKHO\LHOQ NHYROW QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHO LJ Ifj. Jónás Tibor, a REMEKK munkatársa 3LNy,VWYiQPXQNDYH]HW QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHO Pántya Imréné, az óvoda vezhw MHNpSYLVHO 6HUDILQ -y]vhi D 6]RFLiOLV pv &VDOiG J\L 0LQLV]WpULXP V]RFLiOLV I OGSURJUDPRNDW IHO J\HO munkatársa QpJ\NRUiEEDQDI OGSURJUDPEDEHNHU O URPDFVDOiG két jelenleg is földprogramos roma család két földprogramos többségi öt közhasznú munkás

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

A szociális földprogramról

A szociális földprogramról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete A szociális földprogramról Bököny község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VI.14.) rendelete a szociális földprogram működtetéséről

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VI.14.) rendelete a szociális földprogram működtetéséről Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VI.14.) rendelete a szociális földprogram működtetéséről Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete a szociális földprogramról Csemő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

A Magyarországi Kisebbségek Pártja - ÉKE Érdekvédelmi Egyesület nyílt levele Bajnai Gordonnak April 15.

A Magyarországi Kisebbségek Pártja - ÉKE Érdekvédelmi Egyesület nyílt levele Bajnai Gordonnak April 15. A Magyarországi Kisebbségek Pártja - ÉKE Érdekvédelmi Egyesület nyílt levele Bajnai Gordonnak 2009. April 15. Tisztelt Bajnai Gordon miniszterelnök-jelölt úr! Kérjük, miniszterelnök-jelölt úr, a megszorító

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása. Pénzügyminisztérium

A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása. Pénzügyminisztérium A rendszeres szociális segély jövedelmi célzása Firle Réka Szabó Péter András Pénzügyminisztérium 2008. június 19. Az alacsony munkapiaci aktivitás okai és növelésének lehetségei. A be- és kiáramlást szabályozó

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014.(III.31.) önkormányzati RENDELETE. A szociális földprogramról

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014.(III.31.) önkormányzati RENDELETE. A szociális földprogramról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014.(III.31.) önkormányzati RENDELETE A szociális földprogramról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

Az előadás során érintett témák

Az előadás során érintett témák Termőföld, Munkahelyteremtés, Földművelésügyi Minisztérium Az előadás során érintett témák Szociális földprogram Közmunkaprogram Kormányzati célok FM érintettsége 1 Szociális Földprogram - általános bevezető

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

Korózs Lajos szociológus elnökségi tag

Korózs Lajos szociológus elnökségi tag Korózs Lajos szociológus elnökségi tag A szegénység annál jobban nő, minél mélyebb a szegénység! A rossz helyzetű kistérségekben rohamosan romlott a gyerekes családok helyzete a válság és a kormányzati

Részletesebben