Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VI.14.) rendelete a szociális földprogram működtetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VI.14.) rendelete a szociális földprogram működtetéséről"

Átírás

1 Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (VI.14.) rendelete a szociális földprogram működtetéséről Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében és a 47. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010.(XI.17.) Korm. rendelet 4. -ának (1) bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. (1) Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. (2) A szociális földprogram célja a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások szociális földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző képességük növelésével, b) munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos helyzetük javítása, további társadalmi leszakadásuk megakadályozása, c) munkavégzésre nevelés, d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel, szemléletmód formálás, e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben. 2. A rendelet hatálya Szendrő város közigazgatási területén található, a szociális földprogramba bevont mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földekre (a továbbiakban együtt: földrészletek), valamint a szociális földprogramban résztvevő támogatottakra terjed ki. 3. A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a Képviselőtestület Humánpolitikai Bizottsága ( továbbiakban Bizottság) gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése vonatkozásában. 4. (1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt, aki a) legalább egy éve Szendrő városban állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik és

2 b) aktív korúak ellátásában részesül vagy c) közfoglalkoztatott d) álláskereső, regisztrált munkanélküli, e) gyermekvédelmi támogatásban részesül. (2) A szociális földprogramban való részvételre az (1) bekezdésben meghatározott személyek közül az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át nem haladja meg. (3) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt. (4) A szociális földprogramban részt vevők (a továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon, támogatási szerződés megkötésével vállalják a részvételt. 5. (1) A program keretében a támogatott számára biztosított: a) szaktanácsadás ingyenes igénybevétele, b) a termesztéshez szükséges mezőgazdasági eszközök c) a mezőgazdasági javak térítésmentes igénybevétele. (2) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely előny másra át nem ruházható. (3) A támogatott köteles: a) a programba bevont földterületen szakember iránymutatása mellett mezőgazdasági munkát végezni, b) a program során megszerzett munkatapasztalatát a saját háztartásgazdasága, kertkultúrája művelésében hasznosítani. 6. Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Képviselőtestület Humánpolitikai Bizottsága a támogatási szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a programban való részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül. 7. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010.(XI.17.) Korm. rendelet szabályait megfelelően kell alkalmazni.

3 8. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 9. Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Szendrő Nagyközségi Önkormányzat 8/1994.N.25./ rendelete a községi szociális földprogramról. Szendrő, június 14. C.- ) Tomorszki István Polgármester JL dr. IstenesI~OI:J jeqyzo,~ I

4 1. melléklet a 13/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelethez Szervezeti és Működési Szabályzat a szociális földprogram működéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális földprogram Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. I. A program végrehajtásában közreműködők A szociális földprogram (továbbiakban: program) lebonyolításában közreműködnek: Szendrő Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) külön együttműködési megállapodás alapján bevont szervezet, mint Programvezető (Programvezető jogosult pályázatot benyújtani a szociális földprogramok támogatása iránt) II. A program működésnek rendje 1. A programot az önkormányzat teszi közzé a szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelete kihirdetésével. 2. Az operatív irányítást a képviselő-testület megbízása alapján a külön megállapodásban megbízott szervezet, mint Programvezető (továbbiakban Programvezető) végzi. 3. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Programvezető végzi. 4. Az Önkormányzat a Programvezető közreműködésével, az általa alkalmazott szakember bevonásával biztosítja a program folyamatos szakmai felügyeletét. III. A kedvezményezettek (támogatásban részesülők) kiválasztása A kedvezményezettek kiválasztását a programban szereplő létszámkeret figyelembevételével, a Programvezetővel egyeztetve a Humánpolitikai Bizottság végzi, és írásban értesíti a támogatottat a döntésről.

5 IV. A program végrehajtása, koordinálása 1. A program végrehajtása során a program valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen és egymást segítve kölcsönösen együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni. 2. A Programvezetőnél alkalmazásban álló programkoordinátor szervezi a települési szintű operatív feladatokat, ennek során különösen: a) a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a támogatás kedvezményezettekhez (támogatotthoz) történő eljuttatásáról, b) szervezi a helyi növényvédelmet, és szaktanácsadást, c) a vetési munka végzésekor ellenőrzi a kedvezményezettet, hogy a részére biztosított vetőmagot a saját háztartásgazdaságában használata-e fel, továbbá a növények megfelelő növekedéséhez szükséges növénytermesztési munkák szakszerű elvégzéséről gondoskodik-e, erről a programkoordinátor feljegyzést készít, s amennyiben rendellenességet észlel, úgy haladéktalanul értesíti a programvezetőt, d) ellenőrzi a program keretében kiosztott állatok tartási körülményeit, e) gondoskodik arról, hogy a programba bevont támogatott a megszerzett munkatapasztalatot saját háztartásgazdaságának, kertkultúrájának művelésében is hasznosítsa, melyet a gazdaság helyszíni megtekintése alapján szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal felügyel, és megállapításairól feljegyzést készít. 3. A programkoordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén értesíti a Programvezetőt. V. A támogatási szerződés 1. A résztvevők kiválasztását követően a támogatási szerződést a Humánpolitikai Bizottság köti meg a támogatottal. 2. A támogatási szerződés minta a szociális földprogramról szóló rendelet 1. függelékét képezi. VI. A program szakmai tartalma 1. A támogatási szerződés megkötését követően a programban résztvevők számára szakmai tanácsadásra kerül sor, melyet az Önkormányzat megbízásából a Programvezető biztosít. Ennek során válaszol a feltett szakmai kérdésekre, és ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési munka módjára. 2. A vetőmagvakat (magok, gumók) a Programvezető szerzi be, s arról tájékoztatja az érintetteket. A vetőmagok elszállítása a kedvezményezett feladata. A kedvezményezett a részére biztosított vetőmagot köteles a munkaidején kívül a saját háztartásgazdaságában felhasználni.

6 3. A résztvevők a háztartásgazdaságukban történő vetési munka megkezdését a programkoordinátor előzetesen legalább 8 nappal korábban kötelesek bejelenteni. A programkoordinátor a vetőmag felhasználását a vetési munka megkezdésekor a helyszínen ellenőrzi, és a helyszíni megállapításait feljegyzésben rögzíti. Szükség esetén intézkedéseket kezdeményez. 4. A programkoordinátor a résztvevő háztartásgazdaságában folytatott ellenőrzés során vizsgálja, hogya növények növekedéséhez szükséges növényvédelmi munkákat (így különösen: rendszeres öntözés, kapálás, rotálás, szükség szerint növényvédő szer alkalmazása, permetezés stb.) a támogatott elvégzi-e. 5. A program befejezését követően a Programfelelös a program végrehajtásáról értékelö és összesített beszámolót készít, melyet benyújt a képviselő-testület felé. Szendrő, június 14.,.--- c"'- :~,,,,,- ) - -, Tomorszki István polgármester ~ f\~ dr. Istenes Ibolya jegyző

7 1. számú függelék Támogatási szerződés a szociális földprogramban résztvevők számára mely létrejött egyrészről Szendrő Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága (székhelye: 3752 Szendrő, Hősök tere 1. képviseli: Kalász László elnök) a továbbiakban: Támogató, másrészről...., Szendrő,... szám alatti lakos, a továbbiakban: Támogatott között, az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1./ A szerződő felek a jelen támogatási szerződést Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. ( ) önkormányzati rendelte figyelembevételével kötik meg. 2./ A Támogató vállalja, hogy a szociális földprogram lebonyolításához önkormányzati tulajdonú földterületet biztosít. 3./ A Támogatott vállalja, hogy részt vesz a szociális földprogramban. A Támogatott kinyilatkozza, hogy saját háztartásgazdasággal rendelkezik. 4./ A Támogató a programba bevont Támogatott részére Programvezetőn keresztül saját háztartásgazdaságában végzett növénytermesztéshez... mennyiségben... vetőmagot biztosít... év... hónap... napján. A Támogató vállalja továbbá, hogy a Támogatott saját háztartásgazdaságának szakszerű művelése érdekében ingyenes szaktanácsadást biztosít. 5./ A Támogató vállalja, hogy a 4. pontban foglalt támogatások körében a vetőmag beszerzéséről a Programvezető közreműködésével gondoskodik. A Támogatott vállalja, hogy a részére átadott vetőmagot saját háztartásgazdaságába elszállítja. 6./ A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogató által részére biztosított vetőmagot a közfoglalkoztatotti munkaidején kívül a saját háztartásgazdaságában a jó gazda gondosságával felhasználja (elveti). A Támogatott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a növények növekedéséhez szükséges, a Támogató által nyújtott szaktanácsadás alapján a növényvédelmi munkák elvégzéséről folyamatosan gondoskodik. 7./ A Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati földrészleten közfoglalkoztatotti jogviszonya keretében megtermelt terményt köteles betakarítani, és azt a támogató részére, a t városi központi konyhán az étkeztetés nyersanyag szükségletéhez történő felhasználás céljára átadni. 8./ A Támogatott szerződésszegést követ el: amennyiben a részére biztosított vetőmagot nem használja fel a saját

8 háztartásgazdaságában, vagy azt harmadik személyre átruházza, vagy a növények megfelelő növekedéséhez szükséges növénytermesztési munkák szakszerű elvégzéséről nem gondoskodik. 9./ A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató a támogatási szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 10./ A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Támogatott a szociális földprogramban való részvételből 1 évre kizárásra kerül. 11./ A Támogatott a program ideje alatt köteles tűrni, hogy a Támogató a Programvezető. közreműködésével ellenőrizze a háztartásgazdaságát, a vetőmag felhasználást, a gazdaság művelését, az ott folyó termesztést, illetve a támogatási szerződésben foglaltak betartását. 12./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Kelt: Szendrő,. év hó nap. Támogatott Támogató

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 8/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1. Ináncs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VI.30.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013.(..) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(..) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.15.), a 17/2013. (XII.23.), a 19/2013. (XII.30.) és a 18/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2012. (I. 31.) önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról (egységes szerkezetben a 4/2013.(II.15.) és

Részletesebben