ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának április 28-i testületi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának 2015. április 28-i testületi ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzatának április 28-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015 (II.27. önkormányzati rendelet 20. -a rendelkezik a gazdálkodást segítő programról. A rendelkezései között hivatkozik arra, hogy a Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzatát a rendelet melléklete tartalmazza. A korábbi Szabályzat felülvizsgálata a mostani Szociális Földprogram pályázat benyújtása kapcsán aktuálissá vált. A rendelettervezet részletes indokolása: Az 1. A rendelt 20. (6) bekezdését módosítja a szociális földprogram szervezeti és működési szabályzatáról szóló mellékletre hivatkozás beillesztésével, illetve a Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó mellékletet építi be a jelenleg hatályos rendeletbe, a korábbi Szervezeti és Működési Szabályzathoz képest aktualizált tartalommal. A 2. a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. A Szociális Földprogram Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét Jónás István alejgyző készítette. Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni. Mágocs, április 20. dr. Morvay Klaudia jegyző

2 Előzetes Hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. ( II.27 ) önkormányzati rendelet módosításáról szóló./2015. (..) önkormányzati rendelete I. Az önkormányzati rendelet hatásai 1. Társadalmi hatása: Közvetlen társadalmi hatása nincs. 2. Gazdasági hatása: Közvetlen gazdasági hatása nincs. 3. Költségvetési hatása: Közvetlen költségvetési hatása nincs. 4. Környezeti következményei: Nincsenek. 5. Egészségi következményei: Nincsenek. 6. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Nincsenek. 7. Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye: A rendeletalkotás hiánypótlás, illetve a korábbi helyi földprogramra vonatkozó szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatának indokoltsága miatt szükséges. II. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 1. Személyi feltételek: 2. Szervezeti feltételek: 3. Tárgyi feltételek: 4. Pénzügyi feltételek

3 Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelt módosításáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásáról szóló 1993 évi III. törvény az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában foglalt felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 20. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) A támogatott személy, családok köréről, jogairól, kötelességeiről, a támogatás eljárási rendjéről részletes szabályzat rendelkezik, amelyet jelen rendelet 8. melléklete tartalmaz. (2) Az Ör. jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki, amely a módosított önkormányzat 8. melléklete lesz. A rendelet május 1. napján lép hatályba. Mágocs, április Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző

4 1. melléklet a /2015 (.) önkormányzati rendelethez Szervezeti és Működési Szabályzat a szociális földprogram működéséről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális földprogram Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. I. A program végrehajtásában közreműködők A szociális földprogram (továbbiakban: program) lebonyolításában közreműködnek: Mágocs Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) programvezető programkoordinátor II. A program működésnek rendje 1. A szociális földprogram működtetője: Mágocs Város Önkormányzata. 2. Az operatív irányítást a képviselő-testület megbízása alapján a polgármester, mint programvezető végzi. 3. A program működtetésének adminisztratív teendőit a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói látják el. 4. Az Önkormányzat az általa alkalmazott szakember bevonásával biztosítja a program folyamatos szakmai felügyeletét. III. A kedvezményezettek (támogatásban részesülők) kiválasztása A kedvezményezettek kiválasztását a programban szereplő létszámkeret figyelembevételével Mágocs Város Képviselő-testülete Szociális- Egészségügyi- Oktatási- Művelődési- Sport Bizottsága végzi, és írásban értesíti a támogatottat a döntésről. IV. A program végrehajtása, koordinálása 1. A program végrehajtása során a program valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen és egymást segítve kölcsönösen együttműködni, az esetleges akadályokat időben jelezni. 2. A programkoordinátor szervezi a települési szintű operatív feladatokat, ennek során különösen: a) a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a támogatás kedvezményezettekhez (támogatotthoz) történő eljuttatásáról, b) szervezi a helyi növényvédelmet, és szaktanácsadást, c) a vetési munka végzésekor ellenőrzi a kedvezményezettet, hogy a részére biztosított vetőmagot a saját háztartásgazdaságában használata-e fel, továbbá a növények megfelelő növekedéséhez szükséges növénytermesztési munkák szakszerű elvégzéséről gondoskodik-e, erről a programkoordinátor feljegyzést készít, s amennyiben rendellenességet észlel, úgy

5 haladéktalanul értesíti a programvezetőt, d) szervezi az állattartási/tenyésztési projektet, a kedvezményezettek programra történő felkészítését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt, és a program időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását, e) gondoskodik arról, hogy a programba bevont támogatott a megszerzett munkatapasztalatot saját háztartásgazdaságának, kertkultúrájának művelésében is hasznosítsa, melyet a gazdaság helyszíni megtekintése alapján szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal felügyel, és megállapításairól feljegyzést készít. 3. A programkoordinátor saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, szükség esetén értesíti a programvezetőt. V. A támogatási szerződés 1. A résztvevők kiválasztását követően a támogatási szerződést a polgármester köti meg a támogatottal. 2. A támogatási szerződés minta a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. mellékletét képezi. VI. A program szakmai tartalma 1. A támogatási szerződés megkötését követően a programban résztvevők számára szakmai tanácsadásra kerül sor, melyet az Önkormányzat megbízásából a koordinátor biztosít. Ennek során válaszol a feltett szakmai kérdésekre, és ajánlásokat, javaslatokat tesz a konkrét termesztési munka módjára. 2. A vetőmagvakat (magok, gumók), a kihelyezett állatállományt az Önkormányzat szerzi be, s arról tájékoztatja az érintetteket. A vetőmagok elszállítása a kedvezményezett feladata. A kedvezményezett a részére biztosított vetőmagot köteles a munkaidején kívül a saját háztartásgazdaságában felhasználni. 3. A résztvevők a háztartásgazdaságukban történő vetési munka megkezdését a projektkoordinátornak előzetesen legalább 8 nappal korábban kötelesek bejelenteni. A programkoordinátor a vetőmag felhasználását a vetési munka megkezdésekor a helyszínen ellenőrzi, és a helyszíni megállapításait feljegyzésben rögzíti. Szükség esetén intézkedéseket kezdeményez. 4. A programkoordinátor a résztvevő háztartásgazdaságában folytatott ellenőrzés során vizsgálja, hogy a növények növekedéséhez szükséges növényvédelmi munkákat (így különösen: rendszeres öntözés, kapálás, rotálás, szükség szerint növényvédő szer alkalmazása, permetezés stb.) a támogatott elvégzi-e. 5. A program befejezését követően a programfelelős a program végrehajtásáról értékelő és összesített beszámolót készít, melyet benyújt a képviselő-testület felé. Mágocs, Hőnig Mária polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző

6 1. melléklet a szociális földprogram működéséről szóló Szervezeti és Működési Szabályzat Támogatási szerződés a szociális földprogramban résztvevők számára mely létrejött egyrészről Mágocs Város Önkormányzata (székhelye: Mágocs,Szabadság u. 39. képviseli: Hőnig Mária polgármester) a továbbiakban: Támogató, másrészről...., Mágocs,... szám alatti lakos, a továbbiakban: Támogatott között, az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1./ A szerződő felek a jelen támogatási szerződést Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015/(II.27.) önkormányzati rendelte figyelembevételével kötik meg. 2./ A Támogatott vállalja, hogy részt vesz a szociális földprogramban. A Támogatott kinyilatkozza, hogy saját háztartásgazdasággal rendelkezik. 3./ A Támogató a programba bevont Támogatott részére a munkaidején kívül, saját háztartásgazdaságában végzett növénytermesztéshez/állattenyésztéshez... mennyiségben... vetőmagot/állatalapanyagot biztosít... év... hónap... napján. A Támogató vállalja továbbá, hogy a Támogatott saját háztartásgazdaságának szakszerű művelése érdekében ingyenes szaktanácsadást biztosít. 4./ A Támogató vállalja, hogy a 3. pontban foglalt támogatások körében a vetőmag/állatalapanyag beszerzéséről Mágocs Város gondoskodik. A Támogatott vállalja, hogy a részére átadott vetőmagot/állatalapanyagot saját háztartásgazdaságába elszállítja. 5./ A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogató által részére biztosított vetőmagot/állatalapanyagot a munkaidején kívül a saját háztartásgazdaságában a jó gazda gondosságával felhasználja/tenyészti. A Támogatott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a növények növekedéséhez szükséges, a Támogató által nyújtott szaktanácsadás alapján a növényvédelmi munkák elvégzéséről folyamatosan gondoskodik. 6./ A Támogatott szerződésszegést követ el: amennyiben a részére biztosított vetőmagot/állatalapanyagot nem használja fel/nem tartja, neveli tovább a saját háztartásgazdaságában, vagy azt harmadik személyre átruházza, vagy a növények/állatok megfelelő növekedéséhez szükséges növénytermesztési/állattenyésztési munkák szakszerű elvégzéséről nem gondoskodik. 7./ A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató a támogatási szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

7 8./ A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Támogatott a szociális földprogramban való részvételből 2 évre kizárásra kerül. 9./ A Támogatott a program ideje alatt köteles tűrni, hogy a Támogató ellenőrizze a háztartásgazdaságát, a vetőmag felhasználást/állattartást, a gazdaság művelését/rendben tartását, az ott folyó termesztést/tenyésztést illetve a támogatási szerződésben foglaltak betartását. 10./ Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Kelt: Mágocs,. év hó nap. Támogatott Támogató

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására ... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS könyvvizsgálói feladatok ellátására amely létrejött egyrészről az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA DEBRECENI JA VÍTÓINTÉZETE 4032 Debrecen, Böszörményi út 173. Képviseli: Magyari

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala! 1 Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 1056 Budapest Váci utca 62-64 Tárgy: Törvényességi ellenőrzés lefolytatásának kérelme Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. március 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben