A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november"

Átírás

1 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, november

2 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO szemmel és éu]v]tyyhonh]ghppq\h]wpnpvvhjtwhwwpnd]puwkrj\d PDJXNKHO\pQDPDJXNHV]N ]HLYHONLVVHJtWKHVVHQHN J\HUPHNHLQNHJ\HQOpOHWHVpO\HLQHNPHJWHUHPWpVpEHQ Ezért talán mindannyiunk nevében beleértve az olvasót is - választhatjuk közös mottóként: Legyen benned szeretet mindenki iránt, senki sem más, mint a többi. - Rámakrishna -

3 3. ]UHP&N GN dr. Salné Lengyel Mária SURMHNWYH]HW Történeti áttekintés *RUGRVQpGU6]DEy$QQDQ\ILVNRODLWDQiUDQHYHOpVWXGRPiQ\NDQGLGiWXVD A kutatás eredményeinek elemzése, összegzés dr. Salné Lengyel Mária, OKI PTK tudományos munkatárs $J\yJ\SHGDJyJXVHOOiWRWWViJQpKiQ\DODSYHWNpUGpVH Vinczéné Bíró Etelka gyógypedagógus A felmérési adatok számítógépes feldolgozása.sdwdnlqp0pv]iurv0iula gyógypedagógus $IHOPpUpVWJ\yJ\SHGDJyJLDLV]DNWDQiFVDGyNpVV]DNpUWNYpJH]WpN

4 4 Tartalomjegyzék 1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A GYÓGYPEDAGÓGIAI ISKOLÁZTATÁS ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIAI SZAKEMBERKÉPZÉS EL0Ò/76=È=e9e5/ Gyógypedagógiai iskoláztatás Szakemberképzés FORRÁSMUNKÁK A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE A KUTATÁS TÁRGYA A rendelkezésre álló szakirodalom áttekintése Felhasznált irodalom: A HIPOTÉZISEK MEGFOGALMAZÁSA ALAPFOGALMAK: KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA A KUTATÁSI FOLYAMAT A HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA A NYERT ADATOK ELEMZÉSÉVEL A TÁRGYI ELLÁTOTTSÁG VONATKOZÁSÁBAN SZAKMAI FELTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE. A GYÓGYPEDAGÓGUS ELLÁTOTTSÁG NÉHÁNY $/$39(7.e5'e6( BEVEZETÉS, PROBLÉMAVÁZLAT A PEDAGÓGIAI MUNKÁT VÉ*=.0(*26=/È6È1$.(LEMZÉSE A GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉS-OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK A TORNATERMEK, SPORTPÁLYÁK HIÁNYA ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK A.87$7È6.e5'Ë9(e6AZ INTERJÚ KÉRDÉSEI AZ ELEMZÉSEK MUNKAANYAGAI...99

5 5 1. Történeti áttekintés A gyógypedagógiai iskoláztatás és a gyógypedagógiai szakemberképzés elmúlt száz pypuo Ez a századforduló a harmadik a magyar történelemben, amikor a gyógypedagógia is jelen YDQ D PDJ\DU WiUVDGDOPL YDOyViJEDQ DPLNRU V]HUHSO L pulqwhwwmhl pv NpSYLVHOL KDOODWQDN PDJXNUyO V]iPRW DGQDN KHO\]HW NUO WHUHW OHKHWVpJHW NpUQHN pv N YHWHOQHN D PDJXN számára, és megoldásokat kínálnak ügyük kezelésére. $] HOVQ D pv V]i]DG IRUGXOyMiQ YDOyMiEDQ PpJ FVDN tjpuhwhv JRQGRODWRN pv NH]GHPpQ\HN V] OHWQHN DPHO\HN D]RQEDQ D M Y V]HPSRQWMiEyO PHJKDWiUR]yDN WXGQLLOOLN ekkor, 1802-EHQ DODNXO NL D PDJ\DU J\yJ\SHGDJyJLD E OFVMH 9iFRWW PHJQ\LWMa kapuit az HOVPDJ\DUJ\yJ\SHGDJyJLDLLQWp]PpQ\DÄ6LNHWHNQHYHOKi]D annak a magyar nemesinemzeti mozgalomhoz tartozó jólészi Cházár Andrásnak a kezdeményezésére, aki HUWHOMHVHQ EtUiOMD D Mária Terézia által 1777-ben kiadott Ratio Edicationis (Magyarország és a társországok átfogó oktatási-qhyhopvluhqgv]huhftp&grnxphqwxprwpv az 1790 pyl RUV]iJJ\&OpVKH] HOMXWWDWRWW Ä(VHGH] /HYpO - ben többek között a PLQGHQNLUH NLWHUMHG LVNROi]iVL MRJRW pv D IRJ\DWpNRVRN YDNRN FVRQNiN EpQiN VDW.) társadalmi felkarolását kéri. Figyelemre méltó, hogy az 1848-ban megtartott I. Egyetemes tanügyi kongresszuson már RWWYDQQDNDVLNHWHNYiFLpVD]D]WN YHW PiVRGLNPDJ\DUJ\yJ\SHGDJyJLDLLQWp]PpQ\D] 1825-ben Pozsonyban létesült, de Pestre költözött vakok intézetének igazgatói és tanárai is, és a jótékony intézeti alszak -ban nagyon fontos, és máig tanulságos óhajtások -at WHUMHV]WHQHNHODVLNHWHNpVYDNRNyYRGDLpVLVNRODLQHYHOWHWpVpUOÉs így tovább, 1875-ben a közép és súlyus fokban sérült értelmi és halmozottan fogyatékosok Frim-féle gyógypedagógiai intézete létesül Budapesten, majd 1891-ben Aradon a Roboz-féle ortophonikus intézet (az 1894-WO %XGDSHVWHQ V]LQWpQ Roboz József iowdo V]HUYH]HWW HOV ORJRSpGLDLWDQIRO\DPDNpVEEL)HVWHWLFVXWFDL/RJRSpGLDL,QWp]HWMRJHOGMH

6 6 A fogyatékosok iskoláztatásának a feltételei azonban csak a 19. és 20. század fordulójára WHUHPWGQHNPHJËJ\OHKHWKRJ\DIHOVRUROWDV]i]DGEDQEpFVLpVPiVN OI OGLPLQWiUD létrejött gyógypedagógiai alkotások azután a második századfordulóra már olyan magyar alkotásokkal is gazdagodnak, amelyek eredetiségükkel, úgymond YLOiJHOVNpQW hívják fel magukra a figyelmet, mint pl. az 1902-ben Budapesten létesült Ranschburg-féle Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratórium, az 1909-ben létesült Vértes-féle neurotikus gyermekek nép-és középiskolája Budapesten, az 1910-HV pyhn HOHMpQ P&N G Sarbó-féle beszédosztályok D IYiURVEDQ pv QHP XWROVyVRUEDQD]-ban Vácott létesített (1904-WO PiU %XGDSHVWHQ P&N G egyesített *\yj\shgdjyjldl 7DQtWyNpS] D %iuf]l *XV]WiY *\yj\shgdjyjldl 7DQiUNpS] )LVNROD PD (/7( %iuf]l *XV]WiY *\yj\shgdjyjldl )LVNRODL.DUMRJHOGMH Gyógypedagógiai iskoláztatás Ha a magyar gyógypedagógiai iskoláztatást követjük nyomon, azt látjuk, hogy végeredményben mi is a klasszikus európai utat járjuk végig, de a magyar társadalmi PR]JiVRNI JJYpQ\pEHQEL]RQ\RVLGEHOLHOWROyGiVRNNDONLWpUNNHO A polgári átalakulás európai útját járó országokhoz hasonlóan az iskolázási jogokat V]HQWHVtWHOVPDJ\DUW UYpQ\ báró Eötvös József korszakos alkotása (1868-ban) éppúgy QHPpUYpQ\HVPpJDIRJ\DWpNRVRNUDPLQWD]pOHQMiUyQ\XJDWHXUySDLRUV]iJRNEDQNLDGRWWHOV iskoláztatási törvények. Így nálunk is a klasszikus gyógypedagógiai iskoláztatási modell, az elkülönített iskoláztatás alakul ki. Majd fokról-fokra jutunk el az elmúlt száz év alatt mi is ahhoz a felismeréshez, hogy a fogyatékosok elkülönített iskoláztatása, intézményrendszere QHPV] NVpJV]HU&pVQHPNL]iUyODJRVPHJROGiV Ám, ha az inkluziv iskola LJHQOpVpKH] YH]HW V]i]pYHV PDJ\DU ~WUyO NpSHW NtYiQXQN DONRWQL KD FVDN D OHJMHOHQWVHEE OHJPHJKDWiUR]yEE PR]]DQDWRNDW ioorpivrndw YHVV] N számba, akkor is nagyon nehéz feladatra vállalkozunk, mert kiindulásul azzal kell számolnunk, hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban mindenkor és mindenütt, nálunk is kétarcú (egyszerre elfogadó és elutasító) társadalmi közegben nekünk a nyugat európai országokénál VRNNDOQHKH]tWHWWHEEDKHO\]HW QNQHN QNPLQGHQHO UHOpSpVpUWDV]yV]RURVpUWHOPpEHQPHJ kelon ]GHQ QNDN OVIHOVKDWDOPLJD]GDViJLDNDGiO\RNNDOpVVDMiWNRUOiWDLQNNDOLV $ PLQGMiUW D] HOV QpSRNWDWiVL W UYpQ\ pohwehopspvpyho -ban) történt kiinduló diszkriminatív lépés D NpVEELHNEHQ D]pUW LV VRN QHKp]VpJ pv IHV] OWVpJ IRUUiVD PHUW D

7 7 QpSLVNROiNUyOV]yOyWRYiEELLQWp]NHGpVHNVHPYRQDWNR]QDNDPiUP &N GpVNpVEEOpWHV O (elkülönített) alsó fokú speciális (gyógypedagógiai) oktató-qhyholqwp]ppq\hnuh (]puwro\dqqdj\mhohqwvpj&dr. Náray-Szabó Sándor orvos tevékenysége (1886 és 1913 között) a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban, aki felismeri a fogyatékosok ügyének HOUH YLWHOpKH] D V]i]DGIRUGXOyQ DGRWW NHGYH] OHKHWVpJHNHW KRJ\ KRJ\DQ OHKHW D QpKiQ\ HOV]LJHWHOW LQWp]PpQ\EO IHMOGNpSHV RUV]iJRV LQWp]PpQ\UHQGV]HUW NLpStWHQL Eléri, hogy a fogyatékos gyermekek oktatásügye kiválik az emberbaráti intézmények J\HLW LQWp] ügyosztályból, és kezdeményezésére 1898-ban Gyógypedagógiai ügyosztály létesül. Így 1898-WyO ÄD V NHWQpPiN YDNRN K O\pN pv J\HQJHHOPpM&HN GDGRJyN pv KHEHJN összes állami, községi, felekezeti és magán intézetei, iskolái és tanfolyamai hivatalosan gyógypedagógiai és egyben közoktatási intézményekképlqv OQHN$NNRULHOQHYH]pV NUO WDQHU és tanulólétszámukról az 1. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.) IgazKRJ\H]DOpSpVXJ\DQDNNRUWRYiEEHU VtWLDGLV]NULPLQiFLyWGHDJ\yJ\SHGDJyJLD J\pW NpSYLVHO V]i]DGIRUGXOyL QHYHV HOG N YpGHOPpEHQ NL NHOO PRQGDQXQN KRJ\ HJ\ D nagyobb társadalmi összefüggések árnyékos oldalán történt NpQ\V]HU& lépést tesznek meg. És ez önmagában még nem is magyar sajátosság. Abban a történelmi periódusban, amelyben Nyugat-Európában és az Észak-Amerikai Egyesült Államokban ugyan ez a jelenség valamivel korábban megjelenik, a gyógypedagógia- W UWpQHWL DGDWRN PHJJ\]HQ EL]RQ\tWMiN KRJ\ D] HON O QtWHWW LVNROi]WDWiV ~WW ULQHN NH]GHPpQ\H]pVHLW LOOHWHQ psshqvpjjho HPEHUL pv V]DNPDL V]HPSRQWRN V]HULQWL pozitív diszkrimináció -ról van szó. 1DJ\P&YHOWVpJ& IHOYLOiJRVXOW W EEQ\LUH N ]LVPHUW KXPDQLVWD WXGyV V]HPpO\LVpJHN pedagógusok, orvosok, papok (pl. Bourneville, de l'épée, Guggenbühl, Guggenmoos, Haüy, Heinicke, Howe, Itard, Klein, Seguin, Voisin és mások) kezdeményezik önzetlenül a OHJHOV VSHFLiOLV J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HN OpWUHKR]iViW N D]RN LV DNLN QDJ\ odaadással maguk dolgozzák ki az intézményes keretek között eredményesen alkalmazható speciális eszközrendszereket, és szuggesztíven bizonyítják, hogy neveltjeik/tanítványaik csakis az általuk ajánlott feltételek között válhatnak a társadalom értékes tagjaivá, ill. élhetnek boldog emberi életet. A 19. és 20. századfordulói magyar megoldás, tudniillik a külön kezelésbe vett, de a közoktatási intézmények csoportjába terelt gyógypedagógiai intézményrendszer P&N GWHWpVH D J\yJ\SHGDJyJXVRN UpV]pUO V]LQWpQ NpQ\V]HU& pozitív diszkriminációs lépés. Azaz

8 8 QHPD]~WW UJ\yJ\SHGDJyJLDLLVNRODV]HUYH]NLQWp]PpQ\DODStWyNIHOHWWNHOOSiOFiWW UQ QN hanem az uralkodó társadalmi, és közoktatáspolitikai viszonyokban találjuk meg az okokat. A magyar gyógypedagógus szakemberek (Berkes /Berinza/ János, Borbély Sándor, Éltes /Ellenbach/ Mátyás, Herodek Károly, dr. Ranschburg Pál, Roboz József, dr. Sarbó Artúr, dr. Vértes O. József és mások) már a 20. század elején harcba indulnak a IRJ\DWpNRVRNWHOMHVN U&LVNROi]WDWiVipUWWDQN WHOH]HWWVpJ NW UYpQ\EHLNWDWiVipUWGHPHUWD] DGHNYiW UHQGV]HU D N ]RNWDWiVL UHQGV]HU PpJ DNNRU VHP HJ\pUWHOP &HQ IRJDGyNpSHV tj\ D külön létrehozott alrendszerben építkeznek tovább. A külön gyógypedagógiai közoktatási alrendszer irányító testülete, a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa tölt be QDJ\RQIRQWRVV]HUHSHWeYUO-évre publikált jelentéseiben hitelesen és kritikusan ad számot a gyógypedagógiai intézményrendszerrel összefüggésben minden változásról, problémáról, LJpQ\UO $ J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HN V]iPV]HU& DGDWDLW SpOGDNpQW D] D] az és az évek végén készült, 1891-LJ YLVV]DPHQOHJHV DGDWRNDW LV WDUWDOPD]y VV]HVtWWiEOi]DWRNRQD2 5. sz. melléklet segítségével ismertetjük.) Tudnunk kell azt is, hogy már 1911-re elkészül az érzéki és értelmi fogyatkozásban V]HQYHGNRNWDWiViUyOpVJ\iPROtWiViUyO szóló törvényjavaslat is, ami azonban V]pOHVN U& viták után a süketnéma, vak és szellemileg fogyatékos gyermekek oktatásáról szóló törvénytervezetté módosulva D] HOV YLOiJKiERU~ N ]EHM WWH PLDWW PiU QHP NHU OKHW szentesítésre. (Az 1918-DVSROJiULIRUUDGDORPpVDWDQiFVKDWDORPLGV]DNiEDQNLQ\LOYiQtWMiND fogyatékosok tankötelezettségét és több fontos, pozitív szakmai döntést és intézkedést is KR]QDNYHO NNDSFVRODWEDQDPHO\HNQHNHJ\UpV]HNpV EEPHJLVYDOyVXO. O Q VHQ QDJ\MHOHQWVpJ& D] D] iowdoiqrv WDQN WHOH]HWWVpJHW PHJHUVtW -ben pohwehopsqpsrnwdwivlw UYpQ\DPHO\PiUDIRJ\Dtékosokra is érvényes. Igaz, a törvényhozók ezt DNRUUDPpJPLQGLJMHOOHP]HQ úgy intézik, hogy a fogyatékosok diszkriminációját H[SUHVVLVYHUELVNLQ\LOYiQtWMiND]D]NL]iUMiN NHWDQ\LOYiQRVLVNROiNEyOÈPDN ]EHQPiU egyre nagyobb tekintélyt kivívowwj\yj\shgdjyjldlv]dnwhu OHWNpSYLVHOLD]WHOpULNKRJ\D kizártaknak, a testileg vagy szellemileg visszamaradt tanköteleseknek legalább egy része külön rendelkezés (az évi sz. VKM végrehajtási utasítás) szerint a közintézetek körébe sorolt gyógyítva-qhyho LVNROiNEDQLQWp]HWHNEHQ ~J\PLQW D NLVHJtW LVNROiNEDQ D] LGHJHV pv IHMOHWOHQ J\HUPHNHN LQWp]HWHLEHQ D YDNRN QHYHOLQWp]HWHLEHQ D

9 9 VLNHWQpPiN LQWp]HWHLEHQ pv D J\HQJHHOPpM&HN LQWp]HWHLEHQ tanulhatnak, ezekben tehetnek eleget tankötelezettségüknek. $ My V]iQGpN~ PLQGHQNpSSHQ HOUHOpSpVW MHOHQW GH ma azt mondjuk joghézagos külön rendelkezés végrehajtása során adódó sokféle buktatón túl a gyógypedagógiai iskoláztatás gondjait nagymértékben fokozza, hogy DWULDQRQLEpNHV]HU]Gés után átrajzolódik a gyógypedagógiai intézményrendszer országos térképe is ben (lásd a 6. sz. mellékletet) az évihez mérten a süketnémák intézeteinek száma 16-ról 9-re csökken, a tanulólétszám a felére, összesen 778 a beiskolázott süketek száma. A vakok intézményeinek a száma pontosan a felére csökken, mindössze 5 intézmény marad 337 tanulóval. Az akkori néven szellemi fogyatékosok számára változatlanul 12 LQWp]PpQ\ P&N GLN D WDQXOyOpWV]iP LV V]LQWH D]RQRV PDUDG GH H] PLQG VV]HVHQ FVDN tanulót jelent, és tegyük hozzá, hogy akkor gyógypedagógiai segítséget más módon még nem NDSKDWQDND]D]WLJpQ\ONKDFVDNN OI OGUHQHPPHQQHNYDJ\PDJiQWDQtWyWQHPIRJDGQDN Továbbá bezárják a nemzetközileg egyedülálló ideges gyermekek nép- és középiskoláját, PHJV]&QQHNDEHV]pGMDYtWyRV]WiO\RNpVDEHV]pGMDYtWyWDQIRO\DPRNP &N GpVHLVHJ\LGHLJ teljesen instabillá válik. Ez a látványos csökkenés természetesen a gyógypedagógus státuszt is MHOHQWVHQ pulqwl $ EDMW IRNR]]D KRJ\ D] HOV]DNDGW RUV]iJUpV]H NEO punh]hww NLXWDVtWRWW PHQHN OWJ\yJ\SHGDJyJLDLWDQiURNHOKHO\H]pVpWLVPHJNHOOROGDQL$]iWUHQGH] GpVUpYpQD EHOV DUiQ\RN LV WHOMHVHQ PHJYiOWR]QDN H]pUW LV pv iowdoiedq D JD]GDViJL QHKp]VpJHN rendkívül megszaporodnak. Ennek a helyzetnek esik áldo]dwxodnlvhjtwlvnrod A 6 osztályos, népiskolapótló NLVHJtW LVNROD legitimációja létrejötte óta ennek most éppen 100 éve rendezetlen. Az iskoláztatást szabályozó ellentmondásos rendelkezések erdejében valójában az eredeti vagy módosított népiskolaiak vonatkoznak rá, de ugyanakkor hallgatólagosan (pl. a hivatalos statisztikákban is) a gyógypedagógiai intézmények közé WDUWR]QDN$]pYLW UYpQ\VHPUHQGHONH]LNHJ\pUWHOP &HQDNLVHJtWLVNROiNUyO)NpQWD IYiURVEDQiOODQGyDQDN ]RNWDWiVUHQGH]Htlen ügyei között szerepelnek, miközben magukban DNLVHJtWLVNROiNEDQN O Q VHQD]~MtWiVDLUyOpVSpOGDpUWpN &V]HOOHPLVpJpUOKtUHV0RVRQ\L XWFDL ioodpl NLVHJtW LVNROiEDQ LJD]JDWy Éltes Mátyás D NHGYH]WOHQ RO\NRU HJpV]HQ lehetetlen feltételek melleww LV NLW&Q PXQND IRO\LN $] HJ\UH KDWiUR]RWWDEEDQ MHOHQWNH] áttelepítési igények kielégítése elodázhatatlanná válik. A hosszantartó és olykor éles szakmai viták következményeként a VKM (1928-EDQ YpJUH D NHGYH]EE P&N GpVL IHOWpWHOHNHW MHOHQW gyógypegdjyjldl LQWp]PpQ\HNNp PLQVtWL D NLVHJtW LVNROiNDW de ezt a

10 10 UHQGHONH]pVWILQDQFLiOLVRNRNPLDWWQHPKDMWMiNYpJUH(]XWiQD6]DNWDQiFVMDYDVODWiUDHO EE (1932-ben) ÄDNLVHJtWLVNRODLQ YHQGpNHNQHND]HOHPLLVNROiEyOYDOyiWWHOHStWpVH tárgyában hoz szigorító intézkedéseket a VKM, majd (1933-ban) valójában felemás, de mára nézve is tanulságos módon NiUKRJ\FVDNHJ\LGUH OH]iUXODNLVHJtWLVNROD J\H$YDOOiV- és közoktatásügyi miniszter sz. rendelete értelmében... az önálló kisegíwlvnroin FVDNLV D] LVNROD FtPpQHN pv MHOOHJpQHN PHJIHOHO YDODPLQW D WDQWHUYEHQ PHJiOODStWRWW WDQWiUJ\DNDW IHOW QWHW HJ\VpJHV V] YHJ& puwhvtwnhw pv EL]RQ\tWYiQ\RNDW DGKDWQDN NL HOOHQEHQD]HOHPLLVNROiNNDONDSFVRODWEDQV]HUYH]HWWNLVHJtW LOOHWYHD] úgynevezett kisebb létszámú osztályok, hogyha azokban az elemi iskolai tanterv alapján történik a tanítás, elemi iskolai bizonyítványokat adhatnak növendékeiknek. Ez a közoktatás-igazgatási rendezetlenség az akkori terminológia szerint az úgynevezett erkölcsi fogyatékosok HVHWpEHQLVIRO\DPDWRVDQ]DYDUWRNR] NDjavító-QHYHOLQWp]HWHNben pv N O QE ] gyermekvédelmi intézményekben, többnyire QHYHORWWKRQRNban vannak, DPHO\HN KLYDWDORVDQ QHP PLQV OQHN J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HNQHN $ V]DNHPEHUHN többsége viszont mint társadalmi fogyatékosok -at vagy kóros alapon züllöttek -et a gyógypedagógia körébe sorolja ezt a népességet, és az akkor egységes (általános) gyógypedagógus-képzés is vonatkozik rájuk. Intézményeikben a gyógypedagógiai ellátás viszont teljesen esetleges. Hasonlóan eldöntetlen a nyomorék gyermekek LQWp]HWpQHNLVNROiMiQDNDKRYDWDUWR]iVDLVtJ\YDOyMiEDQD]RWWP &N G azért szerencsére többnyire gyógypedagógus V]DNHPEHUHNHQ P~OLN KRJ\ D WDQXOyN HOOiWiVD V]DNV]HU &HQ pv NRUV]HU&HQW UWpQLN Az évi tv. hatására végeredményben több mint 10 QiOOy NLVHJtW LVNROD D IYiURVEDQ W EE PLQW NLVOpWV]iP~ RV]WiO\ QpKiQ\ J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOLQWp]HW pv beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam, nagyothallók intézete és csökkentlátásúak iskolája létesül. A tankötelezettség végrehajtásáról azonban szó sincs. Különösen az értelmi fogyatékosok maradnak ellátatlanul. A Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa 1935-ben kiadott, öt tanévet átfogó jelentésében Csonkamagyarország V~O\RVJD]GDViJLKHO\]HWpUHDPHJIHOHON OWVpJYHWpVL fedezet hiiq\iudklydwnr]ydvrnipohv]ljrutwivuyowdndupnrvvijllqwp]nhgpvu ODGV]iPRW

11 11 $ QDJ\RQ SUHFt] SpOGDpUWpN& V]iPtWiVRNEyO PHJWXGMXN SO KRJ\ Ä az évi népszámlálás adatait az 1920-éval összehasonlítva a siketnémák száma 9035-UO 7654-re (0.09 %) csökkent, ellenben a vakok száma 5783-ról (0.072 %) 6749-re (0.078 %) és DJ\HQJHHOPpM&HNV]iPD-UO-UHQWWDIHOVRUROWIRJ\DWpNRVRN száma pedig együttesen UO -re emelkedett. Figyelembe véve a lakosság számának szaporulatát, ez az arányszám 0,318 %-ról 0,303 %-ra szállott alá. Oktatásra alkalmas korban van (6 18 év) 1687 siketnéma és 424 vak. Az ipari kiképzésre és foglalkoztatásra alkalmas vakok (19 pyv]ipd$j\hqjhhoppm&hnn ] OWDQtWiVUD kiképzésre és foglalkoztatásra alkalmas korban vannak s így intézeti elhelyezést igényelnek mintegy 2500-an. Mindezeken kívül figyelembe kell vennünk, hogy a csökkentlátású J\HUPHNHN V]iPD LV MHOHQWV YDODPLQW KRJ\ D] HOHPL pv N ]pslvnrodl WDQXOyNQDN PLQW egy %-a beszédhibás ( ), s hogy kb szoknak az értelem-gyenge J\HUPHNHNQHN D V]iPD DNLN FVDNLV V]DNV]HU& J\yJ\SHGDJyJLDL HOMiUiV PHOOHWW NpSHVHN D legszükségesebb közhasznú ismereteket elsajátítani. Csonkamagyarországon tehát kb azoknak a száma, akik a gyógypedagógiai intézmények áldására tartanak számot. Ehelyett a gyógypedagógiai intézményekbe beiskolázott, ill. azokban ellátott tanulók száma mindösszesen 5465 (amint azt a 7. sz. mellékleteo PHJWXGMXN pv SO D] puwelmi fogyatékosoknak még az 1937/38. tanévben is mindössze 14.5 %-a jár gyógypedagógiai iskolába (a tanköteles korú népességben az értelmi fogyatékosok 1.6 %-os részesedésével számolva.). Ez nem jelenti azt, hogy a gyógypedagógiai iskoláztatás a két világháború között nem IHMOGLN JD]GDJRGLN $] HOOiWRWWViJL PXWDWyN QDJ\RQ PRVWRKiN GH D WDUWDOPL PXQND YDODPHQQ\LV]DNWHU OHWHQOpSpVWWDUWD]HXUySDLV]tQYRQDOODOV WNLHPHONHGQHP]HWN ]LOHJLV nagyra értékelt szakmai eredmények is születnek, pl. a surdomutitas corticalis gyógypedagógiai befolyásolására kialakított Bárczi-módszer. Készülnek új tantervek és tankönyvek is, ám a pénzügyi gondok itt is jelen vannak. Az évi átfogó jelentés szerint: A gyógypedagógiai intézmények eredményesebb oktatásának a tankönyvhiány is egyik DNDGiO\D YDODPLQW D] KRJ\ D V]DNRNWDWiV FpOMiQDN PHJIHOHO WDQV]HUHLQN KLiQ\RVDN $] engedélyezésre benyújtott tankönyvek és tanszerek megbírálásával a nm. minisztérium mindenkor a szaktanácsot bízta meg, amely szeptembeupwo M~OLXV -ig a N YHWNH] WDQN Q\YHNUH pv WDQV]HUHNUH YRQDWNR]yODJ WHWW YpOHPpQ\HV MHOHQWpVW LWW

12 12 tankönyv felsorolása következik). Az elnöki tanács méltányolta a könyvírók nagy ügybuzgalmát, legtöbbjére vonatkozólag azonban úgy határozott, hogy az újabb tankönyvek bírálata és engedélyezése iránt csak a tantervek revíziója után történjék végleges intézkedés. E helyt említjük meg, hogy a szaktanács ismételten foglalkozott a tankönyvbírálati tiszteletdíjak kérdésével is. Mivel ez ügyben költségvetési okokból a nm. miniszter úr nem WHOMHVtWKHWWH D V]DNWDQiFVQDN D WLV]WHOHWGtMDN PpOWiQ\RV PHJiOODStWiVD LUiQWL HO WHUMHV]WpVpW ( V]DODWWDV]DNWDQiFV~J\KDWiUR]RWWKRJ\DMREELG NEHiOOWiLJDEtUiODWL tiszteletdíjakról lemond. Vag\ SO QDJ\ JRQGRW IRUGtWDQDN D WDQXOyN DODSRVDEE V]DNV]HU &EE SHGDJyJLDL SV]LFKROyJLDL V]DNRUYRVL NLYL]VJiOiViUD DPLQHN DQ\DJL IHGH]HWpU O LV JRQGRVNRGQDN $ J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HNEHQ SO V]DNRUYRVRN LV P &N GQHN $ V]DNWHU OHWL VV]HVtW statisztikai táblázatokon a megszokott alapadatokon kívül a fogyatékosság okai, fokozatai is szerepelnek, továbbá az értelmi fogyatékosoknál a növendékek intelligencia kora, elmaradása, értelmességi hányadosa úgyszintén. (UUO WDQ~VNRGQDN D sz. mellékletek. 7DQXOViJRV D]RQEDQ KRJ\ D %XGDSHVW 6]pNHVI YiURV NLVOpWV]iP~ RV]WiO\DLED MiUyWDQXOyNUyOLO\HQRV]WiO\RNYLGpNHQQHPP&N GQHNOpWV]iPXNRQNtY OPiVWQHPWXGXQN meg. Ez az a népesség, amelynek szakmai megítélése mindig problematikus. (14. sz. melléklet) A II. világháború után a fentebb vázolt és újabban keletkezett súlyos gondokkal terhes örökséggel indul meg eleinte jogosan nagy reményekkel a gyógypedagógia újjáépítése. $ V]iPDGDWRN W NUpEHQ PLQGHQHNHOWW MHOOHP] D EHLVNROi]RWW IRJ\DWpNRV WDQXlók OpWV]iPiQDN pyuo-pyuh W UWpQ OiWYiQ\RV HPHONHGpVH (]W D] D] pv D] 1990/91. tanévi közoktatási - összehasonlító adatokat is tartalmazó - statisztikai táblázatokon a sz. mellékletek alapján kísérhetjük nyomon.) Az ideiglenes kormány mindjárt 1945-ben intézkedik az elemi népiskolát felváltó általános iskola létrehozásáról (a /1945. ME. sz. rendelettel.) Ezt a rendeletet akkor a J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HNUH LV puypq\hvqhn WDUWMiN GH PHUW HJ\pUWHOP & rendeletértelmezések nem történnek, évekig következetlenül hajtják végre, ill. az DGPLQLV]WUiFLyDQQDNHOOHQpUHHVHWOHJHVHQN YHWLKRJ\HO EE-ban (a 6.000/1948. VKM sz. rendelettel), majd 1949-ben (a VKM 5.300/1949. sz. rendeletével) PHJHUVtWpVW Q\HU D

13 13 gyógypedagógiai intézmények általános iskolai jellege. Az értelmi fogyatékosok LQWp]PpQ\HLQHN J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHO LQWp]HW NLVHJtW LVNROD pv NLVHJtW RV]WiO\ NpVEE sokat vitatott egységesítése is ennek jegyében (a /1946. VKM sz. rendelettel) történik meg. Az HOV iowdoiqrv LVNRODL WDQWHUY PHJMHOHQpVH XWiQ PiU HJ\ pyyho -ben) kiadásra kerül a gyógypedagógiai általános iskolák és osztályok egységes tanterve is. Az iskolák államosítását kimondó évi XXXIII. törvény érzékenyen érinti a gyógypedagógiai intézményrendszert is. Egyrészt a közvetlenül érintett közösségeket SyWROKDWDWODQ YHV]WHVpJ pul SO PHJV]&QLN D] L]UDHOLWD VLNHWQpPiN RUV]iJRV LQWp]HWH Budapesten, és állami kezelésbe kerül valamennyi egyházi és nem állami fenntartású gyógypedagógidllqwp]ppq\soduypndwkpvijkhynlvhjtw LVNROD6RSURQEDQD3DWURQDH HJ\HV OHWJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHO- és foglalkoztató intézetei Kisújszálláson és Gyulán, stb. Figyelmet érdemel viszont, hogy néhány egészségügyi gyermekotthon amelyekben a legsúlyosabb fogyatékosokat gondozzák, ápolják önfeláldozóan továbbra is, mindvégig egyházi kezelésben maradhatnak. $] XWiQL PiVIpO pywl]hg D] D]W PHJpO J\yJ\SHGDJyJXVRN HPOpNH]HWpEHQ D J\yJ\SHGDJyJLDKVNRUDYROW$KiERU~EDQDJ\yJ\SHGDJyJLDLLQtézmények egy része romba GOWDPHJPDUDGWDNN ] OW EEHWNDWRQDL és politikai/párt-célokra lefoglaltak, a fogyatékos gyermekeket haza adták vagy népjóléti intézményekben helyezték el, akik így gyógypedagógiailag teljesen ellátatlanok maradtak, az igazgatók egy részét (különösen vidéken) munkáskáderekkel lecserélték. A gyógypedagógiai intézményrendszer újjáépítésének, újjászervezésének élére az akkor OHJWHNLQWpO\HVHEE pv LJHQ QpSV]HU& RUYRV-gyógypedagógus, dr. Bárczi Gusztáv, a Gyógypedagógiai Tanárképz )LVNROD LJD]JDWyMD ioow D PHJPDUDGW V]DNHPEHUigazgatókkal, minisztériumi szakemberekkel (a magasabb posztokon a fogyatékosok ügyeit a minisztériumokban is munkáskáderek irányítják), és az ügynek megnyert politikusokkal együtt küzdött az elhagyott, ndj\rq URVV] V]RFLiOLV N U OPpQ\HN N ] WW po VRN H]HU HOOiWDWODQ IRJ\DWpNRV J\HUPHN VRUViQDN PHJROGiVipUW $ OHKHW VpJHN D]RQEDQ UHQGNtY O NHGYH]WOHQHN YROWDN $ J\HUPHNYpGHOHP pv D J\yJ\SHGDJyJLD PiV OHKHWVpJ KtMiQ a Valahol Európában FtP&ILOPHWLGp]PyGRQN ] VHQRV]WR]RWWDFpOUDW EEQ\LUHWHOMHVHQ

14 14 DONDOPDWODQ HOKDJ\RWW NLIRV]WRWW OHIRJODOW NDVWpO\RNRQ NRORVWRURNRQ NpQ\V]HU &HQ OH]iUYD H]]HOKRVV]~LGUHPiLJNLKDWyDQD]HOV]LJHWHOWVpJEO]iUWViJEyONLW UpVPHQHN OpV~WMiW A gyógypedagógiai intézményrendszer/iskoláztatás konszolidálása az 1260-as számmal NH]GG VRN NLW&Q V]DNPDL SUyEiONR]iVW V]DNV]HU& PHJROGiVW LV WDUWDOPD]y P&YHOGpVLRNWDWiVL PLQLV]WpULXPL UHQGHOHWVRUR]DWWDO LQGXOW HO 'H D] -es években a gyógypedagógiai inté]ppq\uhqgv]hulvw EEQ\LUHV]LJRU~DQEL]DOPDVMHO]pV &DOHYpOWiUDNEDQ KLiQ\RVDQ PHJPDUDGW D] D]RN HONpV]tWpVpEHQ UpV]W YHWW V]DNHPEHUHN NpQ\V]HU& NRPSURPLVV]XPNpV]VpJpW EL]RQ\tWy PLQLV]WpULXPL YH]HW NROOpJLXPL és párthatározatok G QWpVHL V]HULQW P&N GLN (]HN D GRNXPHQWXPRN NLHPHOWHQ D SHGROyJLD HOOHQ IHOOpS párthatározatok) szabják meg a lehetséges alkukkal a szakmai döntések és intézkedések szellemét, tartalmát, a beiskolázási kritériumokat, az új tantervek célmeghatározását, a tananyag kiválasztását, stb. $ NLLQGXOiVL DODSRW D 0DJ\DU 'ROJR]yN 3iUWMD N ]SRQWL YH]HW VpJpQHN D 6]RYMHWXQLy.RPPXQLVWD 3iUWMD pyl KDWiUR]DWiUD ps O pedológia ellenes határozata adja. A Szovjetunióban 1936-ban törlik a pedagógia szótárából a gyermektanulmányozást (a pedológiát). Magyarországon pedig az évi párthatározat az, amely a szovjet közoktatás SROLWLND pv SHGDJyJLD HOYHLQHN pv J\DNRUODWiQDN iwypwhopw D] LVNRODL WHYpNHQ\VpJ HUV]DNRV SROLWLNDLEHIRO\iVROiViWiWLGHRORJL]iOiViWW&]WHFpOXO Pl. az június 2-iQWDUWRWWPLQLV]WpULXPLYH]HWNROOpJLXPL OpVHQW EE 1948-ig NLDGRWW UHQGHOHWUO PHJiOODStWiVW Q\HU KRJ\ D]RN NRPRO\ KLEiNKR] YH]HWWHN N O Q VHQ D J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]HWHN pv LVNROiN iowdoiqrv LVNROiNNi PLQ VtWpVH PHUW táptalajnak bizonyultak az oktatási ágnál tapasztalható és jelenleg is fennálló pedologikus túlburjánzásnak... A gyógypedagógiai osztályokba áttelepített növendékek cca %-a munkás és szegényparaszt származású és ezen belül nagyon sok azoknak a száma, akik gyermekypg LQWp]HWHN JRQGR]iViEDQ iooqdn LJHQ VRN J\HUPHNHW puwhopl IRJ\DWpNRVQDN RV]WiO\R]QDN DNLNHW D] iowdoiqrv LVNROD LV NpSHV QHYHOQL WDQtWDQL pv WHUPHO GROJR]yYi kiképezni. $ YH]HW NROOpJLXP pyl KDWiUR]DWDL N ] WW V]HUHSHO D J\yJ\SHGDJyJLDL iskolákat iowdoiqrv LVNROiNNi PLQVtW UHQGHOHW YLVV]DYRQiVD D J\yJ\SHGDJyJLDLRNWDWiV J\WHU OHWpQ tapasztalható úgynevezett társadalomellenes visszaélések azonnali megszüntetése és a gyógypedagógiai oktatásnak a Szovjetunió speciális iskolái nyomán való átszervezése. Utóbbi

15 15 KDWiUR]DWRW HJ\ D YH]HWL NROOpJLXP DQ\DJiKR] FVDWROW RURV] Q\HOYE O IRUGtWRWW PHOOpNOHW támasztja alá, amelynek címe: Ä8WDVtWiVDNLVHJtWLVNRODLWDQXOyNIHOYpWHOpKH] $]LGp]HWWV]RYMHWXWDVtWiVK&IHOKDV]QiOiViYDOHJ\pYP~OYa jelenik meg az évi 15. sz. tvr., amelynek értelmében: gyógypedagógiai intézetekbe, iskolákba és osztályokba csak RO\DQ puwhopl IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN YHKHW N IHO DNLNUO SHGDJyJLDL pv RUYRVL YL]VJiODW PHJiOODStWRWWD KRJ\ KLiQ\RV HOPHQHWHO N RND aj\l VpU OpVEO V]iUPD]y puwhopl fogyatékosság. Ugyan e rendelet szellemében készül Az értelmi fogyatékosok nevelését- RNWDWiViW YpJ] J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HN J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOLQWp]HW gyógypedagógiai iskola, gyógypedagógiai osztály) tanterve is 1952-ben. E szerint is csak a központi idegrendszer (agy) szervi bántalma következtében létrejött értelmi fogyatékosság lehet a beiskolázás alapja. Az augusztus 30-iQ WDUWRWW PLQLV]WpULXPL YH]HW NROOpJLXP QDSLUHQGMpQ LV ~MUD szerepel a gyógypedagógiai nevelés-oktatás. A minisztérium Gyógypedagógiai csoportja, jelentésében több kérdésben a pedológiát WHV]L IHOHOVVp A burzsoá pedagógiai elméletek maradványai, különösen az áltudományos pedológia a felszabadulás után a gyógypedagógiában is éreztette romboló hatását olvassuk.... A kritika után munkánk arra irányult, hogy a Szovjetunió tapasztalatainak segítségével a gyógypedagógia megszabaduljon a burzsoá ideológia nevelési behatásairól november 6-án ismét napirenden a gyógypedagógid D PLQLV]WpULXPL YH]HW kollégium ülésén. A téma szigorúan bizalmas. A levéltári anyag hiányos. A jelentés a fogyatékosokról mint ÄD] DJ\NpUHJ VpU OWMHLUO beszél, akiknek száma Magyarországon a háború következtében megnövekedett. A jelentés helyzetelemz puwpnho pv MDYDVODWWHY UpV]H D]RQEDQ HJ\DUiQW V]DNV]HU&VpJUO WDQ~VNRGLN HOWHUMHV]W Laczkó István, a PLQLV]WpULXP J\yJ\SHGDJyJLDL FVRSRUWMiQDN YH]HW MH DNLW U YLGHVHQ HOWiYROtWDQDN funkciójából), szinte teljesen mentes a politikai zsargontól, és határozott kívánalmakat fogalmaz meg. Pl.: A gyp. nevelés-rnwdwiv HUHGPpQ\HVVpJpW DNDGiO\R]]D D PHJIHOHO tankönyvek hiánya. Az értelmi fogyatékosok még ma is az ált. iskola tankönyveit használják, DPHO\HN puwhopl NpSHVVpJHLNKH] PpUWHQ QHP PHJIHOHOHN 9agy: A gyp. nevelés-oktatás eredményességét a tárgyi feltételek hiánya is akadályozza. Nincsenek az egyes fogyatékossági

16 16 ijd]dwrnupv]puhphjihohov]ip~pvihov]huhowvpj&lqwp]ppq\hnvdphjohynn ] OLVW EE hiányosan, rosszul felszerelt Nincs megszervezve az egészségügyi szervek fokozottabb segítség Q\~MWiVDDJ\SLQWp]PpQ\HNUpV]pUHÈOODQGyV]DNRUYRVLIHO J\HOHWNRQ]XOWDWtYOHKHWVpJHN ideggyógyászati szempontból, ápolóintézetek kérdése, a képezhetetlen idióták és epilepsiások ügye stb. ) Végül: Ha a fogyatékosok nevelését-oktatását és intézeti elhelyzését meg akarjuk oldani, akkor 100 %-kal nagyobb összeget DNNRU QDJ\RQ VRNDW pu PLOOLy )W-ot) szükséges évenként folyamatosan a gyógypedagógiai intézmények fejlesztésére fordítani. Ezen összeg keretében megoldható azoknak a gyógypedagógiai intézményeknek a létesítése, fejlesztése QHYHORWWKRQQDO HOOiWRWW J\S LQWp]PpQ\HN J\S IRJODONR]WDWy LQWp]HWHN LSDUL WDQXOyLVNRODL WDJR]DWRN yyrgivnru~ pv IHOQWW IRJ\DWpNRVRN EHV]pGKLEiEDQ PR]JiV]DYDUEDQ V]HQYHGN gyógypedagógiai ellátása), amelyek mellett a fogyatékosok nevelése-oktatása biztosítható. Az 1950-HV pyhnehq KXOOiP]yDQ ]DMOy RUV]iJRV SROLWLNDL W UWpQpVHN MyO N YHWKHW HQ YLVV]DW NU ]GQHNDJ\yJ\SHGDJyJLDWHU OHWpQLV-HOOHP]SpOGDHUUe az április 28-án WDUWRWWPLQLV]WpULXPLYH]HWNROOpJLXPL OpVDPHO\HQ A gyógypedagógiai nevelés helyzete és feladatai FtP&MHOHQWpVWiUJ\DOiVDLV~MUDQDSLUHQGHQYDQ$]HO WHUMHV]WpVNpV]tWMHVincze Antalné, minisztériumi gyógypedagógiai csosruwyh]hwv]dnpuwmhdr. Bárczi Gusztáv). Ez DMHOHQWpVDNRUiEEDW UWpQWHNXWiQVHPPDJ\DUi]NRGyPHQWHJHW ]KDQJYpWHO&HOWHUMHV]WpV hanem szokatlanul bátor, bíráló észrevételeket fogalmaz meg és határozottan kijelenti, hogy PHJIHOHO IHOWpWHOHN KLányában a fogyatékos gyermekek tanításának csupán korlátozott OHKHWVpJpUO EHV]pOKHW QN GH D WDQN WHOH]HWWVpJ YpJUHKDMWiViUyO VHPPL HVHWUH VHP Továbbá: Ä$*\yJ\SHGDJyJLDL7DQiUNpS])LVNRODpYHQNpQWiWODJ 50 szakembert bocsát ki. Ezzel a létszámmdo QHP WXGMXN D V] NVpJOHWHW HOOiWQL eyuo évre veszünk át általános LVNRODLQHYHONHWDNLNOHYHOH]KDOOJDWyNNpQWV]HU]LNPHJDV]DNWDQiULRNOHYHOHW-HOHQOHJ OHYHOH] KDOOJDWyMD YDQ D )LVNROiQDN $ PDJDV N YHWHOPpQ\HNQHN FVDN D OHJNLYiOyEE iow isnrodl QHYHON IHOHOKHWQHN PHJ 0pJ W EE J\yJ\SHGDJyJXVUD OHV] V] NVpJ KD D gyógypedagógia eddig még ki nem munkált területein is megindul a rendszeres munka (csökkentlátók, nagyothallók, beszédhibások, stb.). Ezen kívül a társadalom egyre szélesebb körben igényli a gyógypedagógia segítségét, pl. a hadsereg egészségügyi alakulatainál. Az Egészségügyi Minisztérium az ápoló intézetei számára, az idegsebészetre, a szájsebészetre kér gyógypedagógusokat. A defekt elmebetegek otthonaiba, a csökkent-pxqndnpshvvpj&ek

17 17 munkatelepeire is igényel gyógypedagógiai tanárokat. A biológiai kort figyelembe véve ui. a fogyatékosok a tanköteles koron alul és túl is gyógypedagógiai irányítást igényelnek. A jelentés sorra veszi és elemzi a gyógypedagógia valamennyi szakterületén a hiányokat pv V] NVpJOHWHNHW VW PHJOHS EiWRUViJJDO a nem agykérgi sérült J\HUPHNHNUO LV KRVV]DQpUWHNH]LNND]~J\QHYH]HWW érzelmi és akarati fogyatékos gyermekek, akiknek az LVNROiNEDQ YDOy MHOHQOpWH IHOW&Q pv VRN QHKp]VpJ IRUUiVD $] Dkkor megfogalmazott javaslatok vezetnek el majd a gyógypedagógia PiUDV]i]DGHOHMpQLVP&YHOWGHPRVWRKiQ kezelt egyik ágának, a pszichopedagógiának a reneszánszához. (QQHN D W UWpQHOPL LGV]DNQDN D PHJLVPHUpVpKH] My WiPSRQWRNDW DGQDN D gyógypeddjyjldlv]dnpdlwhvw OHWHNQDJ\REEV]DEiV~HUWHOMHVHQiWSROLWL]iOWXJ\DQDNNRUD NRU LJpQ\HLQHN PHJIHOHO VRNV]RU LJHQ EiWRU pv V]DNV]HU& PHJiOODStWiVRNDW LVNROi]WDWiVL MDYDVODWRNDWHOWHUMHV]WRUV]iJRVUHQGH]YpQ\HLQHNSXEOLNiOWGRNXPHQWXPDLLVSOD magyar gyógypedagógia 150. évfordulóján Budapesten és Vácott, 1952-ben megrendezett Országos konferencia, az 1959-ben Balatonfüreden, már nemzetközi részvétellel megrendezett I. Országos Gyógypedagógiai Kongresszus, és az 1963-ban Budapesten megrendezett II. Országos Gyógypedagógiai Kongresszus anyaga. $] pyl,,, RNWDWiVL W UYpQ\ D] HOV iwirjy RNWDWiVL W UYpQ\ D,, YLOiJKiERU~ XWiQ DPHO\ D]pUW LV UHQGNtY O IRQWRV pv MHOHQWV PHUW YpJUH D WDQN WHOHV NRU~ IRJ\DWpNRV gyermekek iskolázási jogát már az alaptörvényben kinyilvánítja. A 4. így szól: A testileg, pu]pnv]huylohj YDJ\ puwhoplohj IRJ\DWpNRV GH NpSH]KHW WDQN WHOHV J\HUPHNHN RNWDWiVD pv nevelése gyógypedagógiai intézményekben történik. De ez a törvény is megtartja még a képezhetetlenség fogalmát, nem enyhítve azt az iskolai értelemben vett képezhetetlenség DNNRU PiU HOWHUMHGWHQ D V]DNPDL P&KHO\HNEHQ 0DJ\DURUV]iJRQ LV KDV]QiOW PHJMHO OpVVHO ami azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékos gyermek, a legsúlyosabb fokban és/vagy halmozottan fogyatékos gyermek is, ha nem is a hagyományos iskolai keretek között, de valamilyen formában gyógypedagógiai nevelést-oktatást igényel, ill. arra jogosult. A 4. -ban az olvasható: A képezhetetlen gyermekeket az iskola látogatása alól fel kell menteni. Hozzá kell tenni, hogy ez a kérdés a gyógypedagógus szakemberek jóvoltából KDPDURVDQDV]DNPDLpUGHNOGpVHOWHUpEHNHU OpVD]HJpV]VpJ J\LJ\HUPHNRWWKRQRNPiLJ tartó reformfolyamatának megindulásához vezet. Az Egészségügyi Gyermekotthonok

18 18 Országos Módszertani Intézete (EGYOMI) 1970-ben kiadott szhuyh]hwl pv P&N GpVL szabályzatában (igazgató-iruyrv dr. Szondy Mária) már az egészségügyi gyermekotthonokban elhelyezett képezhetetlen gyermekek habilitációs és rehabilitációs OHKHWVpJHLQHNWDQXOPiQ\R]iVDpVPyGV]HUWDQiQDNNLGROJR]iVDLVWHUHWNDS( z az út vezet el az évi közoktatási törvény képzési kötelezettség -UOUHQGHONH] -ához. $] pyl,,, W UYpQ\ PHJMHOHQpVpW N YHWHQ D PLQLV]WpULXP Gyógypedagógiai Reformbizottságot hoz létre, amelynek az a feladata, hogy az új törvény fogyatékosokra vonatkozó pontjainak végrehajtásához javaslatokat dolgozzon ki. A Reformbizottság RUV]iJRVIHOPpUpVWiMpNR]yGiVXWiQWHV]LPHJMDYDVODWDLW$PHJMHOHQ pylv]wyupv a 7/1963. MM sz. rendelet részletesen, differenciáltan is meghatározza, pontosan szabályozza a gyógypedagógiai nevelés-oktatás helyét az alsó fokú oktatási intézményrendszerben. Kiemelést érdemel, hogy a törvény értelmében a tankötelezettség teljesítése minden esetben D] iowdoiqrv LVNROiEDQ NH]GGLN Ä$] iowdoiqrv LVNROiEyl gyógypedagógiai LQWp]PpQ\EHNHU OQHNiWD]RNDNpSH]KHWWDQN WHOHVHNDNLNWHVWLpU]pNV]HUYLYDJ\pUWHOPL fogyatékosság miatt az általános iskola többi tanulójával együtt eredményesen nem oktathatók. A gyógypedagógiai intézmények tanulói a 16. életévük EHW OWpVpW N YHW augusztus 31. napjáig kötelesek a számukra kijelölt gyógypedagógiai intézménybe járni. A legnagyobb változás az értelmi fogyatékosok iskoláztatása terén történik. Az értelmi fogyatékosok nagy vitákat kiváltott és sokat bírált, 1947-WO egységes gyógypedagógiai iskoláztatása ismét kettéválik, YLVV]DWpU D N O Q WDQWHUY& NLVHJtW LVNROD és újként (a régi J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOLQWp]HW MRJXWyGMDNpQW D N O Q QHYHOpVL SURJUDPPDO P &N G foglalkoztató iskola. Ez a szakmailag indokolt lépés sem V] QWHWL D]RQEDQ PHJ D NLVHJtW LVNROD W EE PLQW félévszázados (más néven és más okok miatt még ma is tartó) kálváriáját. Ennek következményeként kerül sor 1975-ben az áttelepítési eljárás gyökeres reformjára (áttelepítés-visszatelepítés helyett áthelyezés-visszahelyezés, ad hoc bizottságok helyett ioodqgy iwkho\h] EL]RWWViJRN D NLYiORJDWiV I JJHWOHQtWpVH D] LVNROiN pughnhlwo NRPSOH[ vizsgálatok, kontroll- pv IHO OYL]VJiODWRN OHKHWVpJH LQWp]PpQ\HV HJ\ WWP&N GpV D QHYHOpVL tanácsadó hálózattal stb.), abban a reményben, hogy így az iskoláztatási feszültségek PHJV] QWHWKHWN'HH]QHPN YHWNH]LNEH6WHNNRULQGXOHODPDJ\DUNLVHJtWLVNROi]WDWiV

19 19 ~MDEE YiOViJNRUV]DND H] LGWO OpSQHN IHO HJ\UH MHOOHP]EEHQ D]RN D funkciózavarok, DPHO\HNUOV]RFLROógusok, orvosok, gyógypedagógusok hosszan és igen élesen vitatkoznak és éveken át tartó kutatásokat végeznek (lásd a Czeizel Lányiné Rátay Budapest-vizsgálatot és az Illyés Bass-féle Zala-megyei vizsgálatokat). Bár az évi III. törvény az egész gyyj\shgdjyjldllqwp]ppq\uhqgv]hup&n GpVpWpVD gyógypedagógiai iskoláztatást minden eddiginél gondosabban, pontosabban szabályozza, az 1970-HVpYHNUHPiUOiVGDNLVHJtWLVNROiYDONDSFVRODWRVHOEELSpOGiQNDW~MUDVRNEtUiODWpUL a gyógypedagógiai iskolá]wdwivw )NpQW D N OI OGL WDSDV]WDODWRN KDWiViUD D V]DNPDL P&KHO\HNN O Q VHQD%iUF]L*XV]WiY*\yJ\SHGDJyJLDL7DQiUNpS] )LVNROD%**<7) D] 2UV]iJRV 3HGDJyJLDL,QWp]HW 23, D )YiURVL 3HGDJyJLDL,QWp]HW )3, pv D 0DJ\DU Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) képviselnek egyre újabb törekvéseket a J\yJ\SHGDJyJLDLLVNROi]WDWiVWHUpQÈOWDOiEDQLVMHOOHP] PiU0DJ\DURUV]iJRQDSHGDJyJLDL folyamat megújításának igenlése. Pl. a szocializácó-kutatás külföldi szakirodalma a J\yJ\SHGDJyJLDP&YHOLN UpEHQLVLVPHUWWpYiOLNEHpS ODJRQGRONRGiVEDHOWpUEHNHU Oa fogyatékosok társadalmi integrációja, aminek nyomán az integrált iskoláztatás gondolata is egyre jobban foglalkoztatja a gyógypedagógusokat. $] ~MtWiVRN NpSYLVHOHWpUH HEEHQ D] LGV]DNEDQ V]iPRV OHKHWVpJ YDQ 3O D] RNWDWiV rendszerének, tartalmának újabb általános felülvizsgálata keretében A gyógypedagógia problematikájával foglalkozó munkabizottság LV PHJDODNXO 9H]HWL D )YiURV HPLQHQV gyógypedagógiai szakemberei (dr. Solti Gyuláné és Sziklay Béla YH]HW V]DNIHO J\HON), DNLND%**<7)ILJD]JDWyMiYDO (dr. Göllesz Viktor) és több munkatársával Gordosné dr. Szabó Anna, Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Méhes József) az országot járva közel két éven át dolgoznak április 24-én kelt 41 oldalas jelentésük összeállításán. A jelentés D J\yJ\SHGDJyJLDL RNWDWiV YDODPHQQ\L V]DNWHU OHWpU O UpV]OHWHV EHLVNROi]iVL V]HUYH]HWL (tárgyi, személyi), és tartalmi (tantervi) helyzetelemzést tartalmaz, és nagyszámú ajánlást fogalmaz meg. Hasonlóan részletesen bemutatja és elemzi a gyógypedagógia tudományos megalapozottságának állását, Gyógypedagógiai Tudományos Vizsgáló és Kutató Intézet IHOiOOtWiViWpVRUV]iJRVV]DNPDLHJ\HV OHWOpWUHKR]iViWMDYDVROMD0LQGNHWW KDPDURVDQPHJ is valósul.) Különösen fontosnak ítéli az intézményrendszer további differenciálását, ennek megalapozására gyógypedagógiai tipológiai kutatásokypj]pvpwv UJHWL-HOHQWVWHUHWV]HQWHO

20 20 a gyógypedagógiai rehabilitáció kérdéskörének, a fogyatékosságügyben a társadalmi részvétel szerepét hangsúlyozza, és felveti a V] OV] YHWVpJ létrehozásának szükségességét. Kiemelést érdemel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Elnökségi Közoktatási Bizottságának (EKB) Szentágotai János akadémikus vezetésével a közoktatás távlati fejlesztését szolgáló tevékenysége, amelynek keretében (Gordosné dr. Szabó Anna szomatikus nevelési albizottsági tag révén) mód nyílik a gyógypedagógiai távlati közoktatási elképzeléseket is megfogalmazni (Gordosné dr. Szabó Anna, dr. Göllesz Viktor, Illyésné dr. Kozmutza Flóra, Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Méhes József, Sziklay Béla), és IHEUXiUMiEDQD](.%HOpWHUMHV]WHQL$]HOWHUMHV]WpVD]HON O QtWHWWJ\yJ\SHGDJyJLDL iskoláztatás akkori látleletét tartalmazza, és az általános iskolának a fogyatékos gyermekekkel kapcsolatos intoleranciájára, a gyógypedagógiai iskoláztatás hián\dlud D NRUV]HU&WOHQ tendenciákra mutat rá, és a sérült gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának megvalósítását szolgáló ajánlásokat fogalmaz meg..pvee -ben arra is mód nyílik, hogy az MTA és az Oktatási Minisztérium Közoktatási Bizottsága (OKB) által képviselt közoktatási reformokba is beépüljenek a gyógypedagógiai iskoláztatási javaslatok (Gordosné dr. Szabó Anna és Lányiné dr. Engelmayer Ágnes MTA és OKB bizottsági tagok révén). Ezek arra hívják fel a figyelmet, hogy a fogyatékosok nevelésének ügyét az egész köznevelési rendszer integráns részeként kell kezelni, hogy a deklarált jogokból való tényleges részesedésnek egy sor fontos, eddig hiányzó IHOWpWHOHYDQpVPiUHJ\pUWHOP&HQDPHJEpO\HJ]pVpVHVpO\HJ\HQOWOHQVpJHOOHQYDODPLQWD] integrált iskoláztatás (akkor még részleges megoldása) mellett szólnak. A gyógypedagógiai iskoláztatás tartalmi, szakmai megújításához az 1970-es években MHOHQWVHQ KR]]iMiUXO D] HJ\UH EY O V]DNLURGDORP LV 0iU NpW V]DNIRO\yLUDW D Gyógypedagógia és a Gyógypedagógiai Szemle Q\~MWSXEOLNiOiVLOHKHWVpJHWpVDILVNRODL MHJ\]HWHNHQ W~O W EE IRQWRV J\&MWHPpQ\HV PXQND OiW QDSYLOiJRW -ban két szakkönyv PHJMHOHQpVHN O Q VHQMHOHQWV$NpWN Q\YXLHOWpUUHQGH]HOYHNpVV]HPSRQWRNV]HULQW szemléletmódjában sem mindig azonosan, de egymást jól kiegészítve dolgozza fel a gyógypedagógia alapkérdéseit/alapismereteit, és lesz hamarosan (több kiadásban is) a szakterületen sokat forgatott tan- és kézikönyv.

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Az oktatási rendszer hasonló kihívásokkal találkozik minden olyan országban, ahol

Az oktatási rendszer hasonló kihívásokkal találkozik minden olyan országban, ahol Iskolakultúra 2004/1 Kende Anna Együtt vagy külön? A szegregált iskolarendszer és a speciális oktatási szükségletek tanulmány A tanulmány a szegregált, illetve az integrált oktatási rendszer dilemmáit

Részletesebben

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon Gondnokság és emberi jogok Magyarországon A gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése 2007 Húsz évig voltam gondnokság alatt. Nem engedték, hogy használjam a saját pénzemet, vagy magam döntsem

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM

OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS SIGMA DOKUMENTUMOK: 19. SZÁM OECD (97)163 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 1. rész: KÖLTSÉGTERVEZÉS ÉS 3e1=h*

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben