A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november"

Átírás

1 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, november

2 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO szemmel és éu]v]tyyhonh]ghppq\h]wpnpvvhjtwhwwpnd]puwkrj\d PDJXNKHO\pQDPDJXNHV]N ]HLYHONLVVHJtWKHVVHQHN J\HUPHNHLQNHJ\HQOpOHWHVpO\HLQHNPHJWHUHPWpVpEHQ Ezért talán mindannyiunk nevében beleértve az olvasót is - választhatjuk közös mottóként: Legyen benned szeretet mindenki iránt, senki sem más, mint a többi. - Rámakrishna -

3 3. ]UHP&N GN dr. Salné Lengyel Mária SURMHNWYH]HW Történeti áttekintés *RUGRVQpGU6]DEy$QQDQ\ILVNRODLWDQiUDQHYHOpVWXGRPiQ\NDQGLGiWXVD A kutatás eredményeinek elemzése, összegzés dr. Salné Lengyel Mária, OKI PTK tudományos munkatárs $J\yJ\SHGDJyJXVHOOiWRWWViJQpKiQ\DODSYHWNpUGpVH Vinczéné Bíró Etelka gyógypedagógus A felmérési adatok számítógépes feldolgozása.sdwdnlqp0pv]iurv0iula gyógypedagógus $IHOPpUpVWJ\yJ\SHGDJyJLDLV]DNWDQiFVDGyNpVV]DNpUWNYpJH]WpN

4 4 Tartalomjegyzék 1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A GYÓGYPEDAGÓGIAI ISKOLÁZTATÁS ÉS A GYÓGYPEDAGÓGIAI SZAKEMBERKÉPZÉS EL0Ò/76=È=e9e5/ Gyógypedagógiai iskoláztatás Szakemberképzés FORRÁSMUNKÁK A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE A KUTATÁS TÁRGYA A rendelkezésre álló szakirodalom áttekintése Felhasznált irodalom: A HIPOTÉZISEK MEGFOGALMAZÁSA ALAPFOGALMAK: KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA A KUTATÁSI FOLYAMAT A HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA A NYERT ADATOK ELEMZÉSÉVEL A TÁRGYI ELLÁTOTTSÁG VONATKOZÁSÁBAN SZAKMAI FELTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE. A GYÓGYPEDAGÓGUS ELLÁTOTTSÁG NÉHÁNY $/$39(7.e5'e6( BEVEZETÉS, PROBLÉMAVÁZLAT A PEDAGÓGIAI MUNKÁT VÉ*=.0(*26=/È6È1$.(LEMZÉSE A GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉS-OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK A TORNATERMEK, SPORTPÁLYÁK HIÁNYA ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK ÖSSZEGZÉS MELLÉKLETEK A.87$7È6.e5'Ë9(e6AZ INTERJÚ KÉRDÉSEI AZ ELEMZÉSEK MUNKAANYAGAI...99

5 5 1. Történeti áttekintés A gyógypedagógiai iskoláztatás és a gyógypedagógiai szakemberképzés elmúlt száz pypuo Ez a századforduló a harmadik a magyar történelemben, amikor a gyógypedagógia is jelen YDQ D PDJ\DU WiUVDGDOPL YDOyViJEDQ DPLNRU V]HUHSO L pulqwhwwmhl pv NpSYLVHOL KDOODWQDN PDJXNUyO V]iPRW DGQDN KHO\]HW NUO WHUHW OHKHWVpJHW NpUQHN pv N YHWHOQHN D PDJXN számára, és megoldásokat kínálnak ügyük kezelésére. $] HOVQ D pv V]i]DG IRUGXOyMiQ YDOyMiEDQ PpJ FVDN tjpuhwhv JRQGRODWRN pv NH]GHPpQ\HN V] OHWQHN DPHO\HN D]RQEDQ D M Y V]HPSRQWMiEyO PHJKDWiUR]yDN WXGQLLOOLN ekkor, 1802-EHQ DODNXO NL D PDJ\DU J\yJ\SHGDJyJLD E OFVMH 9iFRWW PHJQ\LWMa kapuit az HOVPDJ\DUJ\yJ\SHGDJyJLDLLQWp]PpQ\DÄ6LNHWHNQHYHOKi]D annak a magyar nemesinemzeti mozgalomhoz tartozó jólészi Cházár Andrásnak a kezdeményezésére, aki HUWHOMHVHQ EtUiOMD D Mária Terézia által 1777-ben kiadott Ratio Edicationis (Magyarország és a társországok átfogó oktatási-qhyhopvluhqgv]huhftp&grnxphqwxprwpv az 1790 pyl RUV]iJJ\&OpVKH] HOMXWWDWRWW Ä(VHGH] /HYpO - ben többek között a PLQGHQNLUH NLWHUMHG LVNROi]iVL MRJRW pv D IRJ\DWpNRVRN YDNRN FVRQNiN EpQiN VDW.) társadalmi felkarolását kéri. Figyelemre méltó, hogy az 1848-ban megtartott I. Egyetemes tanügyi kongresszuson már RWWYDQQDNDVLNHWHNYiFLpVD]D]WN YHW PiVRGLNPDJ\DUJ\yJ\SHGDJyJLDLLQWp]PpQ\D] 1825-ben Pozsonyban létesült, de Pestre költözött vakok intézetének igazgatói és tanárai is, és a jótékony intézeti alszak -ban nagyon fontos, és máig tanulságos óhajtások -at WHUMHV]WHQHNHODVLNHWHNpVYDNRNyYRGDLpVLVNRODLQHYHOWHWpVpUOÉs így tovább, 1875-ben a közép és súlyus fokban sérült értelmi és halmozottan fogyatékosok Frim-féle gyógypedagógiai intézete létesül Budapesten, majd 1891-ben Aradon a Roboz-féle ortophonikus intézet (az 1894-WO %XGDSHVWHQ V]LQWpQ Roboz József iowdo V]HUYH]HWW HOV ORJRSpGLDLWDQIRO\DPDNpVEEL)HVWHWLFVXWFDL/RJRSpGLDL,QWp]HWMRJHOGMH

6 6 A fogyatékosok iskoláztatásának a feltételei azonban csak a 19. és 20. század fordulójára WHUHPWGQHNPHJËJ\OHKHWKRJ\DIHOVRUROWDV]i]DGEDQEpFVLpVPiVN OI OGLPLQWiUD létrejött gyógypedagógiai alkotások azután a második századfordulóra már olyan magyar alkotásokkal is gazdagodnak, amelyek eredetiségükkel, úgymond YLOiJHOVNpQW hívják fel magukra a figyelmet, mint pl. az 1902-ben Budapesten létesült Ranschburg-féle Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratórium, az 1909-ben létesült Vértes-féle neurotikus gyermekek nép-és középiskolája Budapesten, az 1910-HV pyhn HOHMpQ P&N G Sarbó-féle beszédosztályok D IYiURVEDQ pv QHP XWROVyVRUEDQD]-ban Vácott létesített (1904-WO PiU %XGDSHVWHQ P&N G egyesített *\yj\shgdjyjldl 7DQtWyNpS] D %iuf]l *XV]WiY *\yj\shgdjyjldl 7DQiUNpS] )LVNROD PD (/7( %iuf]l *XV]WiY *\yj\shgdjyjldl )LVNRODL.DUMRJHOGMH Gyógypedagógiai iskoláztatás Ha a magyar gyógypedagógiai iskoláztatást követjük nyomon, azt látjuk, hogy végeredményben mi is a klasszikus európai utat járjuk végig, de a magyar társadalmi PR]JiVRNI JJYpQ\pEHQEL]RQ\RVLGEHOLHOWROyGiVRNNDONLWpUNNHO A polgári átalakulás európai útját járó országokhoz hasonlóan az iskolázási jogokat V]HQWHVtWHOVPDJ\DUW UYpQ\ báró Eötvös József korszakos alkotása (1868-ban) éppúgy QHPpUYpQ\HVPpJDIRJ\DWpNRVRNUDPLQWD]pOHQMiUyQ\XJDWHXUySDLRUV]iJRNEDQNLDGRWWHOV iskoláztatási törvények. Így nálunk is a klasszikus gyógypedagógiai iskoláztatási modell, az elkülönített iskoláztatás alakul ki. Majd fokról-fokra jutunk el az elmúlt száz év alatt mi is ahhoz a felismeréshez, hogy a fogyatékosok elkülönített iskoláztatása, intézményrendszere QHPV] NVpJV]HU&pVQHPNL]iUyODJRVPHJROGiV Ám, ha az inkluziv iskola LJHQOpVpKH] YH]HW V]i]pYHV PDJ\DU ~WUyO NpSHW NtYiQXQN DONRWQL KD FVDN D OHJMHOHQWVHEE OHJPHJKDWiUR]yEE PR]]DQDWRNDW ioorpivrndw YHVV] N számba, akkor is nagyon nehéz feladatra vállalkozunk, mert kiindulásul azzal kell számolnunk, hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban mindenkor és mindenütt, nálunk is kétarcú (egyszerre elfogadó és elutasító) társadalmi közegben nekünk a nyugat európai országokénál VRNNDOQHKH]tWHWWHEEDKHO\]HW QNQHN QNPLQGHQHO UHOpSpVpUWDV]yV]RURVpUWHOPpEHQPHJ kelon ]GHQ QNDN OVIHOVKDWDOPLJD]GDViJLDNDGiO\RNNDOpVVDMiWNRUOiWDLQNNDOLV $ PLQGMiUW D] HOV QpSRNWDWiVL W UYpQ\ pohwehopspvpyho -ban) történt kiinduló diszkriminatív lépés D NpVEELHNEHQ D]pUW LV VRN QHKp]VpJ pv IHV] OWVpJ IRUUiVD PHUW D

7 7 QpSLVNROiNUyOV]yOyWRYiEELLQWp]NHGpVHNVHPYRQDWNR]QDNDPiUP &N GpVNpVEEOpWHV O (elkülönített) alsó fokú speciális (gyógypedagógiai) oktató-qhyholqwp]ppq\hnuh (]puwro\dqqdj\mhohqwvpj&dr. Náray-Szabó Sándor orvos tevékenysége (1886 és 1913 között) a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban, aki felismeri a fogyatékosok ügyének HOUH YLWHOpKH] D V]i]DGIRUGXOyQ DGRWW NHGYH] OHKHWVpJHNHW KRJ\ KRJ\DQ OHKHW D QpKiQ\ HOV]LJHWHOW LQWp]PpQ\EO IHMOGNpSHV RUV]iJRV LQWp]PpQ\UHQGV]HUW NLpStWHQL Eléri, hogy a fogyatékos gyermekek oktatásügye kiválik az emberbaráti intézmények J\HLW LQWp] ügyosztályból, és kezdeményezésére 1898-ban Gyógypedagógiai ügyosztály létesül. Így 1898-WyO ÄD V NHWQpPiN YDNRN K O\pN pv J\HQJHHOPpM&HN GDGRJyN pv KHEHJN összes állami, községi, felekezeti és magán intézetei, iskolái és tanfolyamai hivatalosan gyógypedagógiai és egyben közoktatási intézményekképlqv OQHN$NNRULHOQHYH]pV NUO WDQHU és tanulólétszámukról az 1. sz. melléklet nyújt tájékoztatást.) IgazKRJ\H]DOpSpVXJ\DQDNNRUWRYiEEHU VtWLDGLV]NULPLQiFLyWGHDJ\yJ\SHGDJyJLD J\pW NpSYLVHO V]i]DGIRUGXOyL QHYHV HOG N YpGHOPpEHQ NL NHOO PRQGDQXQN KRJ\ HJ\ D nagyobb társadalmi összefüggések árnyékos oldalán történt NpQ\V]HU& lépést tesznek meg. És ez önmagában még nem is magyar sajátosság. Abban a történelmi periódusban, amelyben Nyugat-Európában és az Észak-Amerikai Egyesült Államokban ugyan ez a jelenség valamivel korábban megjelenik, a gyógypedagógia- W UWpQHWL DGDWRN PHJJ\]HQ EL]RQ\tWMiN KRJ\ D] HON O QtWHWW LVNROi]WDWiV ~WW ULQHN NH]GHPpQ\H]pVHLW LOOHWHQ psshqvpjjho HPEHUL pv V]DNPDL V]HPSRQWRN V]HULQWL pozitív diszkrimináció -ról van szó. 1DJ\P&YHOWVpJ& IHOYLOiJRVXOW W EEQ\LUH N ]LVPHUW KXPDQLVWD WXGyV V]HPpO\LVpJHN pedagógusok, orvosok, papok (pl. Bourneville, de l'épée, Guggenbühl, Guggenmoos, Haüy, Heinicke, Howe, Itard, Klein, Seguin, Voisin és mások) kezdeményezik önzetlenül a OHJHOV VSHFLiOLV J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HN OpWUHKR]iViW N D]RN LV DNLN QDJ\ odaadással maguk dolgozzák ki az intézményes keretek között eredményesen alkalmazható speciális eszközrendszereket, és szuggesztíven bizonyítják, hogy neveltjeik/tanítványaik csakis az általuk ajánlott feltételek között válhatnak a társadalom értékes tagjaivá, ill. élhetnek boldog emberi életet. A 19. és 20. századfordulói magyar megoldás, tudniillik a külön kezelésbe vett, de a közoktatási intézmények csoportjába terelt gyógypedagógiai intézményrendszer P&N GWHWpVH D J\yJ\SHGDJyJXVRN UpV]pUO V]LQWpQ NpQ\V]HU& pozitív diszkriminációs lépés. Azaz

8 8 QHPD]~WW UJ\yJ\SHGDJyJLDLLVNRODV]HUYH]NLQWp]PpQ\DODStWyNIHOHWWNHOOSiOFiWW UQ QN hanem az uralkodó társadalmi, és közoktatáspolitikai viszonyokban találjuk meg az okokat. A magyar gyógypedagógus szakemberek (Berkes /Berinza/ János, Borbély Sándor, Éltes /Ellenbach/ Mátyás, Herodek Károly, dr. Ranschburg Pál, Roboz József, dr. Sarbó Artúr, dr. Vértes O. József és mások) már a 20. század elején harcba indulnak a IRJ\DWpNRVRNWHOMHVN U&LVNROi]WDWiVipUWWDQN WHOH]HWWVpJ NW UYpQ\EHLNWDWiVipUWGHPHUWD] DGHNYiW UHQGV]HU D N ]RNWDWiVL UHQGV]HU PpJ DNNRU VHP HJ\pUWHOP &HQ IRJDGyNpSHV tj\ D külön létrehozott alrendszerben építkeznek tovább. A külön gyógypedagógiai közoktatási alrendszer irányító testülete, a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa tölt be QDJ\RQIRQWRVV]HUHSHWeYUO-évre publikált jelentéseiben hitelesen és kritikusan ad számot a gyógypedagógiai intézményrendszerrel összefüggésben minden változásról, problémáról, LJpQ\UO $ J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HN V]iPV]HU& DGDWDLW SpOGDNpQW D] D] az és az évek végén készült, 1891-LJ YLVV]DPHQOHJHV DGDWRNDW LV WDUWDOPD]y VV]HVtWWiEOi]DWRNRQD2 5. sz. melléklet segítségével ismertetjük.) Tudnunk kell azt is, hogy már 1911-re elkészül az érzéki és értelmi fogyatkozásban V]HQYHGNRNWDWiViUyOpVJ\iPROtWiViUyO szóló törvényjavaslat is, ami azonban V]pOHVN U& viták után a süketnéma, vak és szellemileg fogyatékos gyermekek oktatásáról szóló törvénytervezetté módosulva D] HOV YLOiJKiERU~ N ]EHM WWH PLDWW PiU QHP NHU OKHW szentesítésre. (Az 1918-DVSROJiULIRUUDGDORPpVDWDQiFVKDWDORPLGV]DNiEDQNLQ\LOYiQtWMiND fogyatékosok tankötelezettségét és több fontos, pozitív szakmai döntést és intézkedést is KR]QDNYHO NNDSFVRODWEDQDPHO\HNQHNHJ\UpV]HNpV EEPHJLVYDOyVXO. O Q VHQ QDJ\MHOHQWVpJ& D] D] iowdoiqrv WDQN WHOH]HWWVpJHW PHJHUVtW -ben pohwehopsqpsrnwdwivlw UYpQ\DPHO\PiUDIRJ\Dtékosokra is érvényes. Igaz, a törvényhozók ezt DNRUUDPpJPLQGLJMHOOHP]HQ úgy intézik, hogy a fogyatékosok diszkriminációját H[SUHVVLVYHUELVNLQ\LOYiQtWMiND]D]NL]iUMiN NHWDQ\LOYiQRVLVNROiNEyOÈPDN ]EHQPiU egyre nagyobb tekintélyt kivívowwj\yj\shgdjyjldlv]dnwhu OHWNpSYLVHOLD]WHOpULNKRJ\D kizártaknak, a testileg vagy szellemileg visszamaradt tanköteleseknek legalább egy része külön rendelkezés (az évi sz. VKM végrehajtási utasítás) szerint a közintézetek körébe sorolt gyógyítva-qhyho LVNROiNEDQLQWp]HWHNEHQ ~J\PLQW D NLVHJtW LVNROiNEDQ D] LGHJHV pv IHMOHWOHQ J\HUPHNHN LQWp]HWHLEHQ D YDNRN QHYHOLQWp]HWHLEHQ D

9 9 VLNHWQpPiN LQWp]HWHLEHQ pv D J\HQJHHOPpM&HN LQWp]HWHLEHQ tanulhatnak, ezekben tehetnek eleget tankötelezettségüknek. $ My V]iQGpN~ PLQGHQNpSSHQ HOUHOpSpVW MHOHQW GH ma azt mondjuk joghézagos külön rendelkezés végrehajtása során adódó sokféle buktatón túl a gyógypedagógiai iskoláztatás gondjait nagymértékben fokozza, hogy DWULDQRQLEpNHV]HU]Gés után átrajzolódik a gyógypedagógiai intézményrendszer országos térképe is ben (lásd a 6. sz. mellékletet) az évihez mérten a süketnémák intézeteinek száma 16-ról 9-re csökken, a tanulólétszám a felére, összesen 778 a beiskolázott süketek száma. A vakok intézményeinek a száma pontosan a felére csökken, mindössze 5 intézmény marad 337 tanulóval. Az akkori néven szellemi fogyatékosok számára változatlanul 12 LQWp]PpQ\ P&N GLN D WDQXOyOpWV]iP LV V]LQWH D]RQRV PDUDG GH H] PLQG VV]HVHQ FVDN tanulót jelent, és tegyük hozzá, hogy akkor gyógypedagógiai segítséget más módon még nem NDSKDWQDND]D]WLJpQ\ONKDFVDNN OI OGUHQHPPHQQHNYDJ\PDJiQWDQtWyWQHPIRJDGQDN Továbbá bezárják a nemzetközileg egyedülálló ideges gyermekek nép- és középiskoláját, PHJV]&QQHNDEHV]pGMDYtWyRV]WiO\RNpVDEHV]pGMDYtWyWDQIRO\DPRNP &N GpVHLVHJ\LGHLJ teljesen instabillá válik. Ez a látványos csökkenés természetesen a gyógypedagógus státuszt is MHOHQWVHQ pulqwl $ EDMW IRNR]]D KRJ\ D] HOV]DNDGW RUV]iJUpV]H NEO punh]hww NLXWDVtWRWW PHQHN OWJ\yJ\SHGDJyJLDLWDQiURNHOKHO\H]pVpWLVPHJNHOOROGDQL$]iWUHQGH] GpVUpYpQD EHOV DUiQ\RN LV WHOMHVHQ PHJYiOWR]QDN H]pUW LV pv iowdoiedq D JD]GDViJL QHKp]VpJHN rendkívül megszaporodnak. Ennek a helyzetnek esik áldo]dwxodnlvhjtwlvnrod A 6 osztályos, népiskolapótló NLVHJtW LVNROD legitimációja létrejötte óta ennek most éppen 100 éve rendezetlen. Az iskoláztatást szabályozó ellentmondásos rendelkezések erdejében valójában az eredeti vagy módosított népiskolaiak vonatkoznak rá, de ugyanakkor hallgatólagosan (pl. a hivatalos statisztikákban is) a gyógypedagógiai intézmények közé WDUWR]QDN$]pYLW UYpQ\VHPUHQGHONH]LNHJ\pUWHOP &HQDNLVHJtWLVNROiNUyO)NpQWD IYiURVEDQiOODQGyDQDN ]RNWDWiVUHQGH]Htlen ügyei között szerepelnek, miközben magukban DNLVHJtWLVNROiNEDQN O Q VHQD]~MtWiVDLUyOpVSpOGDpUWpN &V]HOOHPLVpJpUOKtUHV0RVRQ\L XWFDL ioodpl NLVHJtW LVNROiEDQ LJD]JDWy Éltes Mátyás D NHGYH]WOHQ RO\NRU HJpV]HQ lehetetlen feltételek melleww LV NLW&Q PXQND IRO\LN $] HJ\UH KDWiUR]RWWDEEDQ MHOHQWNH] áttelepítési igények kielégítése elodázhatatlanná válik. A hosszantartó és olykor éles szakmai viták következményeként a VKM (1928-EDQ YpJUH D NHGYH]EE P&N GpVL IHOWpWHOHNHW MHOHQW gyógypegdjyjldl LQWp]PpQ\HNNp PLQVtWL D NLVHJtW LVNROiNDW de ezt a

10 10 UHQGHONH]pVWILQDQFLiOLVRNRNPLDWWQHPKDMWMiNYpJUH(]XWiQD6]DNWDQiFVMDYDVODWiUDHO EE (1932-ben) ÄDNLVHJtWLVNRODLQ YHQGpNHNQHND]HOHPLLVNROiEyOYDOyiWWHOHStWpVH tárgyában hoz szigorító intézkedéseket a VKM, majd (1933-ban) valójában felemás, de mára nézve is tanulságos módon NiUKRJ\FVDNHJ\LGUH OH]iUXODNLVHJtWLVNROD J\H$YDOOiV- és közoktatásügyi miniszter sz. rendelete értelmében... az önálló kisegíwlvnroin FVDNLV D] LVNROD FtPpQHN pv MHOOHJpQHN PHJIHOHO YDODPLQW D WDQWHUYEHQ PHJiOODStWRWW WDQWiUJ\DNDW IHOW QWHW HJ\VpJHV V] YHJ& puwhvtwnhw pv EL]RQ\tWYiQ\RNDW DGKDWQDN NL HOOHQEHQD]HOHPLLVNROiNNDONDSFVRODWEDQV]HUYH]HWWNLVHJtW LOOHWYHD] úgynevezett kisebb létszámú osztályok, hogyha azokban az elemi iskolai tanterv alapján történik a tanítás, elemi iskolai bizonyítványokat adhatnak növendékeiknek. Ez a közoktatás-igazgatási rendezetlenség az akkori terminológia szerint az úgynevezett erkölcsi fogyatékosok HVHWpEHQLVIRO\DPDWRVDQ]DYDUWRNR] NDjavító-QHYHOLQWp]HWHNben pv N O QE ] gyermekvédelmi intézményekben, többnyire QHYHORWWKRQRNban vannak, DPHO\HN KLYDWDORVDQ QHP PLQV OQHN J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HNQHN $ V]DNHPEHUHN többsége viszont mint társadalmi fogyatékosok -at vagy kóros alapon züllöttek -et a gyógypedagógia körébe sorolja ezt a népességet, és az akkor egységes (általános) gyógypedagógus-képzés is vonatkozik rájuk. Intézményeikben a gyógypedagógiai ellátás viszont teljesen esetleges. Hasonlóan eldöntetlen a nyomorék gyermekek LQWp]HWpQHNLVNROiMiQDNDKRYDWDUWR]iVDLVtJ\YDOyMiEDQD]RWWP &N G azért szerencsére többnyire gyógypedagógus V]DNHPEHUHNHQ P~OLN KRJ\ D WDQXOyN HOOiWiVD V]DNV]HU &HQ pv NRUV]HU&HQW UWpQLN Az évi tv. hatására végeredményben több mint 10 QiOOy NLVHJtW LVNROD D IYiURVEDQ W EE PLQW NLVOpWV]iP~ RV]WiO\ QpKiQ\ J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOLQWp]HW pv beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam, nagyothallók intézete és csökkentlátásúak iskolája létesül. A tankötelezettség végrehajtásáról azonban szó sincs. Különösen az értelmi fogyatékosok maradnak ellátatlanul. A Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa 1935-ben kiadott, öt tanévet átfogó jelentésében Csonkamagyarország V~O\RVJD]GDViJLKHO\]HWpUHDPHJIHOHON OWVpJYHWpVL fedezet hiiq\iudklydwnr]ydvrnipohv]ljrutwivuyowdndupnrvvijllqwp]nhgpvu ODGV]iPRW

11 11 $ QDJ\RQ SUHFt] SpOGDpUWpN& V]iPtWiVRNEyO PHJWXGMXN SO KRJ\ Ä az évi népszámlálás adatait az 1920-éval összehasonlítva a siketnémák száma 9035-UO 7654-re (0.09 %) csökkent, ellenben a vakok száma 5783-ról (0.072 %) 6749-re (0.078 %) és DJ\HQJHHOPpM&HNV]iPD-UO-UHQWWDIHOVRUROWIRJ\DWpNRVRN száma pedig együttesen UO -re emelkedett. Figyelembe véve a lakosság számának szaporulatát, ez az arányszám 0,318 %-ról 0,303 %-ra szállott alá. Oktatásra alkalmas korban van (6 18 év) 1687 siketnéma és 424 vak. Az ipari kiképzésre és foglalkoztatásra alkalmas vakok (19 pyv]ipd$j\hqjhhoppm&hnn ] OWDQtWiVUD kiképzésre és foglalkoztatásra alkalmas korban vannak s így intézeti elhelyezést igényelnek mintegy 2500-an. Mindezeken kívül figyelembe kell vennünk, hogy a csökkentlátású J\HUPHNHN V]iPD LV MHOHQWV YDODPLQW KRJ\ D] HOHPL pv N ]pslvnrodl WDQXOyNQDN PLQW egy %-a beszédhibás ( ), s hogy kb szoknak az értelem-gyenge J\HUPHNHNQHN D V]iPD DNLN FVDNLV V]DNV]HU& J\yJ\SHGDJyJLDL HOMiUiV PHOOHWW NpSHVHN D legszükségesebb közhasznú ismereteket elsajátítani. Csonkamagyarországon tehát kb azoknak a száma, akik a gyógypedagógiai intézmények áldására tartanak számot. Ehelyett a gyógypedagógiai intézményekbe beiskolázott, ill. azokban ellátott tanulók száma mindösszesen 5465 (amint azt a 7. sz. mellékleteo PHJWXGMXN pv SO D] puwelmi fogyatékosoknak még az 1937/38. tanévben is mindössze 14.5 %-a jár gyógypedagógiai iskolába (a tanköteles korú népességben az értelmi fogyatékosok 1.6 %-os részesedésével számolva.). Ez nem jelenti azt, hogy a gyógypedagógiai iskoláztatás a két világháború között nem IHMOGLN JD]GDJRGLN $] HOOiWRWWViJL PXWDWyN QDJ\RQ PRVWRKiN GH D WDUWDOPL PXQND YDODPHQQ\LV]DNWHU OHWHQOpSpVWWDUWD]HXUySDLV]tQYRQDOODOV WNLHPHONHGQHP]HWN ]LOHJLV nagyra értékelt szakmai eredmények is születnek, pl. a surdomutitas corticalis gyógypedagógiai befolyásolására kialakított Bárczi-módszer. Készülnek új tantervek és tankönyvek is, ám a pénzügyi gondok itt is jelen vannak. Az évi átfogó jelentés szerint: A gyógypedagógiai intézmények eredményesebb oktatásának a tankönyvhiány is egyik DNDGiO\D YDODPLQW D] KRJ\ D V]DNRNWDWiV FpOMiQDN PHJIHOHO WDQV]HUHLQN KLiQ\RVDN $] engedélyezésre benyújtott tankönyvek és tanszerek megbírálásával a nm. minisztérium mindenkor a szaktanácsot bízta meg, amely szeptembeupwo M~OLXV -ig a N YHWNH] WDQN Q\YHNUH pv WDQV]HUHNUH YRQDWNR]yODJ WHWW YpOHPpQ\HV MHOHQWpVW LWW

12 12 tankönyv felsorolása következik). Az elnöki tanács méltányolta a könyvírók nagy ügybuzgalmát, legtöbbjére vonatkozólag azonban úgy határozott, hogy az újabb tankönyvek bírálata és engedélyezése iránt csak a tantervek revíziója után történjék végleges intézkedés. E helyt említjük meg, hogy a szaktanács ismételten foglalkozott a tankönyvbírálati tiszteletdíjak kérdésével is. Mivel ez ügyben költségvetési okokból a nm. miniszter úr nem WHOMHVtWKHWWH D V]DNWDQiFVQDN D WLV]WHOHWGtMDN PpOWiQ\RV PHJiOODStWiVD LUiQWL HO WHUMHV]WpVpW ( V]DODWWDV]DNWDQiFV~J\KDWiUR]RWWKRJ\DMREELG NEHiOOWiLJDEtUiODWL tiszteletdíjakról lemond. Vag\ SO QDJ\ JRQGRW IRUGtWDQDN D WDQXOyN DODSRVDEE V]DNV]HU &EE SHGDJyJLDL SV]LFKROyJLDL V]DNRUYRVL NLYL]VJiOiViUD DPLQHN DQ\DJL IHGH]HWpU O LV JRQGRVNRGQDN $ J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HNEHQ SO V]DNRUYRVRN LV P &N GQHN $ V]DNWHU OHWL VV]HVtW statisztikai táblázatokon a megszokott alapadatokon kívül a fogyatékosság okai, fokozatai is szerepelnek, továbbá az értelmi fogyatékosoknál a növendékek intelligencia kora, elmaradása, értelmességi hányadosa úgyszintén. (UUO WDQ~VNRGQDN D sz. mellékletek. 7DQXOViJRV D]RQEDQ KRJ\ D %XGDSHVW 6]pNHVI YiURV NLVOpWV]iP~ RV]WiO\DLED MiUyWDQXOyNUyOLO\HQRV]WiO\RNYLGpNHQQHPP&N GQHNOpWV]iPXNRQNtY OPiVWQHPWXGXQN meg. Ez az a népesség, amelynek szakmai megítélése mindig problematikus. (14. sz. melléklet) A II. világháború után a fentebb vázolt és újabban keletkezett súlyos gondokkal terhes örökséggel indul meg eleinte jogosan nagy reményekkel a gyógypedagógia újjáépítése. $ V]iPDGDWRN W NUpEHQ PLQGHQHNHOWW MHOOHP] D EHLVNROi]RWW IRJ\DWpNRV WDQXlók OpWV]iPiQDN pyuo-pyuh W UWpQ OiWYiQ\RV HPHONHGpVH (]W D] D] pv D] 1990/91. tanévi közoktatási - összehasonlító adatokat is tartalmazó - statisztikai táblázatokon a sz. mellékletek alapján kísérhetjük nyomon.) Az ideiglenes kormány mindjárt 1945-ben intézkedik az elemi népiskolát felváltó általános iskola létrehozásáról (a /1945. ME. sz. rendelettel.) Ezt a rendeletet akkor a J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HNUH LV puypq\hvqhn WDUWMiN GH PHUW HJ\pUWHOP & rendeletértelmezések nem történnek, évekig következetlenül hajtják végre, ill. az DGPLQLV]WUiFLyDQQDNHOOHQpUHHVHWOHJHVHQN YHWLKRJ\HO EE-ban (a 6.000/1948. VKM sz. rendelettel), majd 1949-ben (a VKM 5.300/1949. sz. rendeletével) PHJHUVtWpVW Q\HU D

13 13 gyógypedagógiai intézmények általános iskolai jellege. Az értelmi fogyatékosok LQWp]PpQ\HLQHN J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHO LQWp]HW NLVHJtW LVNROD pv NLVHJtW RV]WiO\ NpVEE sokat vitatott egységesítése is ennek jegyében (a /1946. VKM sz. rendelettel) történik meg. Az HOV iowdoiqrv LVNRODL WDQWHUY PHJMHOHQpVH XWiQ PiU HJ\ pyyho -ben) kiadásra kerül a gyógypedagógiai általános iskolák és osztályok egységes tanterve is. Az iskolák államosítását kimondó évi XXXIII. törvény érzékenyen érinti a gyógypedagógiai intézményrendszert is. Egyrészt a közvetlenül érintett közösségeket SyWROKDWDWODQ YHV]WHVpJ pul SO PHJV]&QLN D] L]UDHOLWD VLNHWQpPiN RUV]iJRV LQWp]HWH Budapesten, és állami kezelésbe kerül valamennyi egyházi és nem állami fenntartású gyógypedagógidllqwp]ppq\soduypndwkpvijkhynlvhjtw LVNROD6RSURQEDQD3DWURQDH HJ\HV OHWJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHO- és foglalkoztató intézetei Kisújszálláson és Gyulán, stb. Figyelmet érdemel viszont, hogy néhány egészségügyi gyermekotthon amelyekben a legsúlyosabb fogyatékosokat gondozzák, ápolják önfeláldozóan továbbra is, mindvégig egyházi kezelésben maradhatnak. $] XWiQL PiVIpO pywl]hg D] D]W PHJpO J\yJ\SHGDJyJXVRN HPOpNH]HWpEHQ D J\yJ\SHGDJyJLDKVNRUDYROW$KiERU~EDQDJ\yJ\SHGDJyJLDLLQtézmények egy része romba GOWDPHJPDUDGWDNN ] OW EEHWNDWRQDL és politikai/párt-célokra lefoglaltak, a fogyatékos gyermekeket haza adták vagy népjóléti intézményekben helyezték el, akik így gyógypedagógiailag teljesen ellátatlanok maradtak, az igazgatók egy részét (különösen vidéken) munkáskáderekkel lecserélték. A gyógypedagógiai intézményrendszer újjáépítésének, újjászervezésének élére az akkor OHJWHNLQWpO\HVHEE pv LJHQ QpSV]HU& RUYRV-gyógypedagógus, dr. Bárczi Gusztáv, a Gyógypedagógiai Tanárképz )LVNROD LJD]JDWyMD ioow D PHJPDUDGW V]DNHPEHUigazgatókkal, minisztériumi szakemberekkel (a magasabb posztokon a fogyatékosok ügyeit a minisztériumokban is munkáskáderek irányítják), és az ügynek megnyert politikusokkal együtt küzdött az elhagyott, ndj\rq URVV] V]RFLiOLV N U OPpQ\HN N ] WW po VRN H]HU HOOiWDWODQ IRJ\DWpNRV J\HUPHN VRUViQDN PHJROGiVipUW $ OHKHW VpJHN D]RQEDQ UHQGNtY O NHGYH]WOHQHN YROWDN $ J\HUPHNYpGHOHP pv D J\yJ\SHGDJyJLD PiV OHKHWVpJ KtMiQ a Valahol Európában FtP&ILOPHWLGp]PyGRQN ] VHQRV]WR]RWWDFpOUDW EEQ\LUHWHOMHVHQ

14 14 DONDOPDWODQ HOKDJ\RWW NLIRV]WRWW OHIRJODOW NDVWpO\RNRQ NRORVWRURNRQ NpQ\V]HU &HQ OH]iUYD H]]HOKRVV]~LGUHPiLJNLKDWyDQD]HOV]LJHWHOWVpJEO]iUWViJEyONLW UpVPHQHN OpV~WMiW A gyógypedagógiai intézményrendszer/iskoláztatás konszolidálása az 1260-as számmal NH]GG VRN NLW&Q V]DNPDL SUyEiONR]iVW V]DNV]HU& PHJROGiVW LV WDUWDOPD]y P&YHOGpVLRNWDWiVL PLQLV]WpULXPL UHQGHOHWVRUR]DWWDO LQGXOW HO 'H D] -es években a gyógypedagógiai inté]ppq\uhqgv]hulvw EEQ\LUHV]LJRU~DQEL]DOPDVMHO]pV &DOHYpOWiUDNEDQ KLiQ\RVDQ PHJPDUDGW D] D]RN HONpV]tWpVpEHQ UpV]W YHWW V]DNHPEHUHN NpQ\V]HU& NRPSURPLVV]XPNpV]VpJpW EL]RQ\tWy PLQLV]WpULXPL YH]HW NROOpJLXPL és párthatározatok G QWpVHL V]HULQW P&N GLN (]HN D GRNXPHQWXPRN NLHPHOWHQ D SHGROyJLD HOOHQ IHOOpS párthatározatok) szabják meg a lehetséges alkukkal a szakmai döntések és intézkedések szellemét, tartalmát, a beiskolázási kritériumokat, az új tantervek célmeghatározását, a tananyag kiválasztását, stb. $ NLLQGXOiVL DODSRW D 0DJ\DU 'ROJR]yN 3iUWMD N ]SRQWL YH]HW VpJpQHN D 6]RYMHWXQLy.RPPXQLVWD 3iUWMD pyl KDWiUR]DWiUD ps O pedológia ellenes határozata adja. A Szovjetunióban 1936-ban törlik a pedagógia szótárából a gyermektanulmányozást (a pedológiát). Magyarországon pedig az évi párthatározat az, amely a szovjet közoktatás SROLWLND pv SHGDJyJLD HOYHLQHN pv J\DNRUODWiQDN iwypwhopw D] LVNRODL WHYpNHQ\VpJ HUV]DNRV SROLWLNDLEHIRO\iVROiViWiWLGHRORJL]iOiViWW&]WHFpOXO Pl. az június 2-iQWDUWRWWPLQLV]WpULXPLYH]HWNROOpJLXPL OpVHQW EE 1948-ig NLDGRWW UHQGHOHWUO PHJiOODStWiVW Q\HU KRJ\ D]RN NRPRO\ KLEiNKR] YH]HWWHN N O Q VHQ D J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]HWHN pv LVNROiN iowdoiqrv LVNROiNNi PLQ VtWpVH PHUW táptalajnak bizonyultak az oktatási ágnál tapasztalható és jelenleg is fennálló pedologikus túlburjánzásnak... A gyógypedagógiai osztályokba áttelepített növendékek cca %-a munkás és szegényparaszt származású és ezen belül nagyon sok azoknak a száma, akik gyermekypg LQWp]HWHN JRQGR]iViEDQ iooqdn LJHQ VRN J\HUPHNHW puwhopl IRJ\DWpNRVQDN RV]WiO\R]QDN DNLNHW D] iowdoiqrv LVNROD LV NpSHV QHYHOQL WDQtWDQL pv WHUPHO GROJR]yYi kiképezni. $ YH]HW NROOpJLXP pyl KDWiUR]DWDL N ] WW V]HUHSHO D J\yJ\SHGDJyJLDL iskolákat iowdoiqrv LVNROiNNi PLQVtW UHQGHOHW YLVV]DYRQiVD D J\yJ\SHGDJyJLDLRNWDWiV J\WHU OHWpQ tapasztalható úgynevezett társadalomellenes visszaélések azonnali megszüntetése és a gyógypedagógiai oktatásnak a Szovjetunió speciális iskolái nyomán való átszervezése. Utóbbi

15 15 KDWiUR]DWRW HJ\ D YH]HWL NROOpJLXP DQ\DJiKR] FVDWROW RURV] Q\HOYE O IRUGtWRWW PHOOpNOHW támasztja alá, amelynek címe: Ä8WDVtWiVDNLVHJtWLVNRODLWDQXOyNIHOYpWHOpKH] $]LGp]HWWV]RYMHWXWDVtWiVK&IHOKDV]QiOiViYDOHJ\pYP~OYa jelenik meg az évi 15. sz. tvr., amelynek értelmében: gyógypedagógiai intézetekbe, iskolákba és osztályokba csak RO\DQ puwhopl IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN YHKHW N IHO DNLNUO SHGDJyJLDL pv RUYRVL YL]VJiODW PHJiOODStWRWWD KRJ\ KLiQ\RV HOPHQHWHO N RND aj\l VpU OpVEO V]iUPD]y puwhopl fogyatékosság. Ugyan e rendelet szellemében készül Az értelmi fogyatékosok nevelését- RNWDWiViW YpJ] J\yJ\SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\HN J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOLQWp]HW gyógypedagógiai iskola, gyógypedagógiai osztály) tanterve is 1952-ben. E szerint is csak a központi idegrendszer (agy) szervi bántalma következtében létrejött értelmi fogyatékosság lehet a beiskolázás alapja. Az augusztus 30-iQ WDUWRWW PLQLV]WpULXPL YH]HW NROOpJLXP QDSLUHQGMpQ LV ~MUD szerepel a gyógypedagógiai nevelés-oktatás. A minisztérium Gyógypedagógiai csoportja, jelentésében több kérdésben a pedológiát WHV]L IHOHOVVp A burzsoá pedagógiai elméletek maradványai, különösen az áltudományos pedológia a felszabadulás után a gyógypedagógiában is éreztette romboló hatását olvassuk.... A kritika után munkánk arra irányult, hogy a Szovjetunió tapasztalatainak segítségével a gyógypedagógia megszabaduljon a burzsoá ideológia nevelési behatásairól november 6-án ismét napirenden a gyógypedagógid D PLQLV]WpULXPL YH]HW kollégium ülésén. A téma szigorúan bizalmas. A levéltári anyag hiányos. A jelentés a fogyatékosokról mint ÄD] DJ\NpUHJ VpU OWMHLUO beszél, akiknek száma Magyarországon a háború következtében megnövekedett. A jelentés helyzetelemz puwpnho pv MDYDVODWWHY UpV]H D]RQEDQ HJ\DUiQW V]DNV]HU&VpJUO WDQ~VNRGLN HOWHUMHV]W Laczkó István, a PLQLV]WpULXP J\yJ\SHGDJyJLDL FVRSRUWMiQDN YH]HW MH DNLW U YLGHVHQ HOWiYROtWDQDN funkciójából), szinte teljesen mentes a politikai zsargontól, és határozott kívánalmakat fogalmaz meg. Pl.: A gyp. nevelés-rnwdwiv HUHGPpQ\HVVpJpW DNDGiO\R]]D D PHJIHOHO tankönyvek hiánya. Az értelmi fogyatékosok még ma is az ált. iskola tankönyveit használják, DPHO\HN puwhopl NpSHVVpJHLNKH] PpUWHQ QHP PHJIHOHOHN 9agy: A gyp. nevelés-oktatás eredményességét a tárgyi feltételek hiánya is akadályozza. Nincsenek az egyes fogyatékossági

16 16 ijd]dwrnupv]puhphjihohov]ip~pvihov]huhowvpj&lqwp]ppq\hnvdphjohynn ] OLVW EE hiányosan, rosszul felszerelt Nincs megszervezve az egészségügyi szervek fokozottabb segítség Q\~MWiVDDJ\SLQWp]PpQ\HNUpV]pUHÈOODQGyV]DNRUYRVLIHO J\HOHWNRQ]XOWDWtYOHKHWVpJHN ideggyógyászati szempontból, ápolóintézetek kérdése, a képezhetetlen idióták és epilepsiások ügye stb. ) Végül: Ha a fogyatékosok nevelését-oktatását és intézeti elhelyzését meg akarjuk oldani, akkor 100 %-kal nagyobb összeget DNNRU QDJ\RQ VRNDW pu PLOOLy )W-ot) szükséges évenként folyamatosan a gyógypedagógiai intézmények fejlesztésére fordítani. Ezen összeg keretében megoldható azoknak a gyógypedagógiai intézményeknek a létesítése, fejlesztése QHYHORWWKRQQDO HOOiWRWW J\S LQWp]PpQ\HN J\S IRJODONR]WDWy LQWp]HWHN LSDUL WDQXOyLVNRODL WDJR]DWRN yyrgivnru~ pv IHOQWW IRJ\DWpNRVRN EHV]pGKLEiEDQ PR]JiV]DYDUEDQ V]HQYHGN gyógypedagógiai ellátása), amelyek mellett a fogyatékosok nevelése-oktatása biztosítható. Az 1950-HV pyhnehq KXOOiP]yDQ ]DMOy RUV]iJRV SROLWLNDL W UWpQpVHN MyO N YHWKHW HQ YLVV]DW NU ]GQHNDJ\yJ\SHGDJyJLDWHU OHWpQLV-HOOHP]SpOGDHUUe az április 28-án WDUWRWWPLQLV]WpULXPLYH]HWNROOpJLXPL OpVDPHO\HQ A gyógypedagógiai nevelés helyzete és feladatai FtP&MHOHQWpVWiUJ\DOiVDLV~MUDQDSLUHQGHQYDQ$]HO WHUMHV]WpVNpV]tWMHVincze Antalné, minisztériumi gyógypedagógiai csosruwyh]hwv]dnpuwmhdr. Bárczi Gusztáv). Ez DMHOHQWpVDNRUiEEDW UWpQWHNXWiQVHPPDJ\DUi]NRGyPHQWHJHW ]KDQJYpWHO&HOWHUMHV]WpV hanem szokatlanul bátor, bíráló észrevételeket fogalmaz meg és határozottan kijelenti, hogy PHJIHOHO IHOWpWHOHN KLányában a fogyatékos gyermekek tanításának csupán korlátozott OHKHWVpJpUO EHV]pOKHW QN GH D WDQN WHOH]HWWVpJ YpJUHKDMWiViUyO VHPPL HVHWUH VHP Továbbá: Ä$*\yJ\SHGDJyJLDL7DQiUNpS])LVNRODpYHQNpQWiWODJ 50 szakembert bocsát ki. Ezzel a létszámmdo QHP WXGMXN D V] NVpJOHWHW HOOiWQL eyuo évre veszünk át általános LVNRODLQHYHONHWDNLNOHYHOH]KDOOJDWyNNpQWV]HU]LNPHJDV]DNWDQiULRNOHYHOHW-HOHQOHJ OHYHOH] KDOOJDWyMD YDQ D )LVNROiQDN $ PDJDV N YHWHOPpQ\HNQHN FVDN D OHJNLYiOyEE iow isnrodl QHYHON IHOHOKHWQHN PHJ 0pJ W EE J\yJ\SHGDJyJXVUD OHV] V] NVpJ KD D gyógypedagógia eddig még ki nem munkált területein is megindul a rendszeres munka (csökkentlátók, nagyothallók, beszédhibások, stb.). Ezen kívül a társadalom egyre szélesebb körben igényli a gyógypedagógia segítségét, pl. a hadsereg egészségügyi alakulatainál. Az Egészségügyi Minisztérium az ápoló intézetei számára, az idegsebészetre, a szájsebészetre kér gyógypedagógusokat. A defekt elmebetegek otthonaiba, a csökkent-pxqndnpshvvpj&ek

17 17 munkatelepeire is igényel gyógypedagógiai tanárokat. A biológiai kort figyelembe véve ui. a fogyatékosok a tanköteles koron alul és túl is gyógypedagógiai irányítást igényelnek. A jelentés sorra veszi és elemzi a gyógypedagógia valamennyi szakterületén a hiányokat pv V] NVpJOHWHNHW VW PHJOHS EiWRUViJJDO a nem agykérgi sérült J\HUPHNHNUO LV KRVV]DQpUWHNH]LNND]~J\QHYH]HWW érzelmi és akarati fogyatékos gyermekek, akiknek az LVNROiNEDQ YDOy MHOHQOpWH IHOW&Q pv VRN QHKp]VpJ IRUUiVD $] Dkkor megfogalmazott javaslatok vezetnek el majd a gyógypedagógia PiUDV]i]DGHOHMpQLVP&YHOWGHPRVWRKiQ kezelt egyik ágának, a pszichopedagógiának a reneszánszához. (QQHN D W UWpQHOPL LGV]DNQDN D PHJLVPHUpVpKH] My WiPSRQWRNDW DGQDN D gyógypeddjyjldlv]dnpdlwhvw OHWHNQDJ\REEV]DEiV~HUWHOMHVHQiWSROLWL]iOWXJ\DQDNNRUD NRU LJpQ\HLQHN PHJIHOHO VRNV]RU LJHQ EiWRU pv V]DNV]HU& PHJiOODStWiVRNDW LVNROi]WDWiVL MDYDVODWRNDWHOWHUMHV]WRUV]iJRVUHQGH]YpQ\HLQHNSXEOLNiOWGRNXPHQWXPDLLVSOD magyar gyógypedagógia 150. évfordulóján Budapesten és Vácott, 1952-ben megrendezett Országos konferencia, az 1959-ben Balatonfüreden, már nemzetközi részvétellel megrendezett I. Országos Gyógypedagógiai Kongresszus, és az 1963-ban Budapesten megrendezett II. Országos Gyógypedagógiai Kongresszus anyaga. $] pyl,,, RNWDWiVL W UYpQ\ D] HOV iwirjy RNWDWiVL W UYpQ\ D,, YLOiJKiERU~ XWiQ DPHO\ D]pUW LV UHQGNtY O IRQWRV pv MHOHQWV PHUW YpJUH D WDQN WHOHV NRU~ IRJ\DWpNRV gyermekek iskolázási jogát már az alaptörvényben kinyilvánítja. A 4. így szól: A testileg, pu]pnv]huylohj YDJ\ puwhoplohj IRJ\DWpNRV GH NpSH]KHW WDQN WHOHV J\HUPHNHN RNWDWiVD pv nevelése gyógypedagógiai intézményekben történik. De ez a törvény is megtartja még a képezhetetlenség fogalmát, nem enyhítve azt az iskolai értelemben vett képezhetetlenség DNNRU PiU HOWHUMHGWHQ D V]DNPDL P&KHO\HNEHQ 0DJ\DURUV]iJRQ LV KDV]QiOW PHJMHO OpVVHO ami azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékos gyermek, a legsúlyosabb fokban és/vagy halmozottan fogyatékos gyermek is, ha nem is a hagyományos iskolai keretek között, de valamilyen formában gyógypedagógiai nevelést-oktatást igényel, ill. arra jogosult. A 4. -ban az olvasható: A képezhetetlen gyermekeket az iskola látogatása alól fel kell menteni. Hozzá kell tenni, hogy ez a kérdés a gyógypedagógus szakemberek jóvoltából KDPDURVDQDV]DNPDLpUGHNOGpVHOWHUpEHNHU OpVD]HJpV]VpJ J\LJ\HUPHNRWWKRQRNPiLJ tartó reformfolyamatának megindulásához vezet. Az Egészségügyi Gyermekotthonok

18 18 Országos Módszertani Intézete (EGYOMI) 1970-ben kiadott szhuyh]hwl pv P&N GpVL szabályzatában (igazgató-iruyrv dr. Szondy Mária) már az egészségügyi gyermekotthonokban elhelyezett képezhetetlen gyermekek habilitációs és rehabilitációs OHKHWVpJHLQHNWDQXOPiQ\R]iVDpVPyGV]HUWDQiQDNNLGROJR]iVDLVWHUHWNDS( z az út vezet el az évi közoktatási törvény képzési kötelezettség -UOUHQGHONH] -ához. $] pyl,,, W UYpQ\ PHJMHOHQpVpW N YHWHQ D PLQLV]WpULXP Gyógypedagógiai Reformbizottságot hoz létre, amelynek az a feladata, hogy az új törvény fogyatékosokra vonatkozó pontjainak végrehajtásához javaslatokat dolgozzon ki. A Reformbizottság RUV]iJRVIHOPpUpVWiMpNR]yGiVXWiQWHV]LPHJMDYDVODWDLW$PHJMHOHQ pylv]wyupv a 7/1963. MM sz. rendelet részletesen, differenciáltan is meghatározza, pontosan szabályozza a gyógypedagógiai nevelés-oktatás helyét az alsó fokú oktatási intézményrendszerben. Kiemelést érdemel, hogy a törvény értelmében a tankötelezettség teljesítése minden esetben D] iowdoiqrv LVNROiEDQ NH]GGLN Ä$] iowdoiqrv LVNROiEyl gyógypedagógiai LQWp]PpQ\EHNHU OQHNiWD]RNDNpSH]KHWWDQN WHOHVHNDNLNWHVWLpU]pNV]HUYLYDJ\pUWHOPL fogyatékosság miatt az általános iskola többi tanulójával együtt eredményesen nem oktathatók. A gyógypedagógiai intézmények tanulói a 16. életévük EHW OWpVpW N YHW augusztus 31. napjáig kötelesek a számukra kijelölt gyógypedagógiai intézménybe járni. A legnagyobb változás az értelmi fogyatékosok iskoláztatása terén történik. Az értelmi fogyatékosok nagy vitákat kiváltott és sokat bírált, 1947-WO egységes gyógypedagógiai iskoláztatása ismét kettéválik, YLVV]DWpU D N O Q WDQWHUY& NLVHJtW LVNROD és újként (a régi J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOLQWp]HW MRJXWyGMDNpQW D N O Q QHYHOpVL SURJUDPPDO P &N G foglalkoztató iskola. Ez a szakmailag indokolt lépés sem V] QWHWL D]RQEDQ PHJ D NLVHJtW LVNROD W EE PLQW félévszázados (más néven és más okok miatt még ma is tartó) kálváriáját. Ennek következményeként kerül sor 1975-ben az áttelepítési eljárás gyökeres reformjára (áttelepítés-visszatelepítés helyett áthelyezés-visszahelyezés, ad hoc bizottságok helyett ioodqgy iwkho\h] EL]RWWViJRN D NLYiORJDWiV I JJHWOHQtWpVH D] LVNROiN pughnhlwo NRPSOH[ vizsgálatok, kontroll- pv IHO OYL]VJiODWRN OHKHWVpJH LQWp]PpQ\HV HJ\ WWP&N GpV D QHYHOpVL tanácsadó hálózattal stb.), abban a reményben, hogy így az iskoláztatási feszültségek PHJV] QWHWKHWN'HH]QHPN YHWNH]LNEH6WHNNRULQGXOHODPDJ\DUNLVHJtWLVNROi]WDWiV

19 19 ~MDEE YiOViJNRUV]DND H] LGWO OpSQHN IHO HJ\UH MHOOHP]EEHQ D]RN D funkciózavarok, DPHO\HNUOV]RFLROógusok, orvosok, gyógypedagógusok hosszan és igen élesen vitatkoznak és éveken át tartó kutatásokat végeznek (lásd a Czeizel Lányiné Rátay Budapest-vizsgálatot és az Illyés Bass-féle Zala-megyei vizsgálatokat). Bár az évi III. törvény az egész gyyj\shgdjyjldllqwp]ppq\uhqgv]hup&n GpVpWpVD gyógypedagógiai iskoláztatást minden eddiginél gondosabban, pontosabban szabályozza, az 1970-HVpYHNUHPiUOiVGDNLVHJtWLVNROiYDONDSFVRODWRVHOEELSpOGiQNDW~MUDVRNEtUiODWpUL a gyógypedagógiai iskolá]wdwivw )NpQW D N OI OGL WDSDV]WDODWRN KDWiViUD D V]DNPDL P&KHO\HNN O Q VHQD%iUF]L*XV]WiY*\yJ\SHGDJyJLDL7DQiUNpS] )LVNROD%**<7) D] 2UV]iJRV 3HGDJyJLDL,QWp]HW 23, D )YiURVL 3HGDJyJLDL,QWp]HW )3, pv D 0DJ\DU Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) képviselnek egyre újabb törekvéseket a J\yJ\SHGDJyJLDLLVNROi]WDWiVWHUpQÈOWDOiEDQLVMHOOHP] PiU0DJ\DURUV]iJRQDSHGDJyJLDL folyamat megújításának igenlése. Pl. a szocializácó-kutatás külföldi szakirodalma a J\yJ\SHGDJyJLDP&YHOLN UpEHQLVLVPHUWWpYiOLNEHpS ODJRQGRONRGiVEDHOWpUEHNHU Oa fogyatékosok társadalmi integrációja, aminek nyomán az integrált iskoláztatás gondolata is egyre jobban foglalkoztatja a gyógypedagógusokat. $] ~MtWiVRN NpSYLVHOHWpUH HEEHQ D] LGV]DNEDQ V]iPRV OHKHWVpJ YDQ 3O D] RNWDWiV rendszerének, tartalmának újabb általános felülvizsgálata keretében A gyógypedagógia problematikájával foglalkozó munkabizottság LV PHJDODNXO 9H]HWL D )YiURV HPLQHQV gyógypedagógiai szakemberei (dr. Solti Gyuláné és Sziklay Béla YH]HW V]DNIHO J\HON), DNLND%**<7)ILJD]JDWyMiYDO (dr. Göllesz Viktor) és több munkatársával Gordosné dr. Szabó Anna, Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Méhes József) az országot járva közel két éven át dolgoznak április 24-én kelt 41 oldalas jelentésük összeállításán. A jelentés D J\yJ\SHGDJyJLDL RNWDWiV YDODPHQQ\L V]DNWHU OHWpU O UpV]OHWHV EHLVNROi]iVL V]HUYH]HWL (tárgyi, személyi), és tartalmi (tantervi) helyzetelemzést tartalmaz, és nagyszámú ajánlást fogalmaz meg. Hasonlóan részletesen bemutatja és elemzi a gyógypedagógia tudományos megalapozottságának állását, Gyógypedagógiai Tudományos Vizsgáló és Kutató Intézet IHOiOOtWiViWpVRUV]iJRVV]DNPDLHJ\HV OHWOpWUHKR]iViWMDYDVROMD0LQGNHWW KDPDURVDQPHJ is valósul.) Különösen fontosnak ítéli az intézményrendszer további differenciálását, ennek megalapozására gyógypedagógiai tipológiai kutatásokypj]pvpwv UJHWL-HOHQWVWHUHWV]HQWHO

20 20 a gyógypedagógiai rehabilitáció kérdéskörének, a fogyatékosságügyben a társadalmi részvétel szerepét hangsúlyozza, és felveti a V] OV] YHWVpJ létrehozásának szükségességét. Kiemelést érdemel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Elnökségi Közoktatási Bizottságának (EKB) Szentágotai János akadémikus vezetésével a közoktatás távlati fejlesztését szolgáló tevékenysége, amelynek keretében (Gordosné dr. Szabó Anna szomatikus nevelési albizottsági tag révén) mód nyílik a gyógypedagógiai távlati közoktatási elképzeléseket is megfogalmazni (Gordosné dr. Szabó Anna, dr. Göllesz Viktor, Illyésné dr. Kozmutza Flóra, Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, dr. Méhes József, Sziklay Béla), és IHEUXiUMiEDQD](.%HOpWHUMHV]WHQL$]HOWHUMHV]WpVD]HON O QtWHWWJ\yJ\SHGDJyJLDL iskoláztatás akkori látleletét tartalmazza, és az általános iskolának a fogyatékos gyermekekkel kapcsolatos intoleranciájára, a gyógypedagógiai iskoláztatás hián\dlud D NRUV]HU&WOHQ tendenciákra mutat rá, és a sérült gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának megvalósítását szolgáló ajánlásokat fogalmaz meg..pvee -ben arra is mód nyílik, hogy az MTA és az Oktatási Minisztérium Közoktatási Bizottsága (OKB) által képviselt közoktatási reformokba is beépüljenek a gyógypedagógiai iskoláztatási javaslatok (Gordosné dr. Szabó Anna és Lányiné dr. Engelmayer Ágnes MTA és OKB bizottsági tagok révén). Ezek arra hívják fel a figyelmet, hogy a fogyatékosok nevelésének ügyét az egész köznevelési rendszer integráns részeként kell kezelni, hogy a deklarált jogokból való tényleges részesedésnek egy sor fontos, eddig hiányzó IHOWpWHOHYDQpVPiUHJ\pUWHOP&HQDPHJEpO\HJ]pVpVHVpO\HJ\HQOWOHQVpJHOOHQYDODPLQWD] integrált iskoláztatás (akkor még részleges megoldása) mellett szólnak. A gyógypedagógiai iskoláztatás tartalmi, szakmai megújításához az 1970-es években MHOHQWVHQ KR]]iMiUXO D] HJ\UH EY O V]DNLURGDORP LV 0iU NpW V]DNIRO\yLUDW D Gyógypedagógia és a Gyógypedagógiai Szemle Q\~MWSXEOLNiOiVLOHKHWVpJHWpVDILVNRODL MHJ\]HWHNHQ W~O W EE IRQWRV J\&MWHPpQ\HV PXQND OiW QDSYLOiJRW -ban két szakkönyv PHJMHOHQpVHN O Q VHQMHOHQWV$NpWN Q\YXLHOWpUUHQGH]HOYHNpVV]HPSRQWRNV]HULQW szemléletmódjában sem mindig azonosan, de egymást jól kiegészítve dolgozza fel a gyógypedagógia alapkérdéseit/alapismereteit, és lesz hamarosan (több kiadásban is) a szakterületen sokat forgatott tan- és kézikönyv.

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH

$YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH )(-/'e6 A GYAKORLATBAN $YLOiJPpUHW&MiUYiQ\PHJIpNH]pVH A kormányzatok szerepe és a GRKiQ\]iVHOOHQU]pVJD]GDViJWDQD VILÁGBANKI KIADVÁNY A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából az Egészségügyi Szolgáltatások

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN

Részletesebben

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA

NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA NAGYENERGIÁJÚ SUGÁRZÁS ÉS LÚGOS KEZELÉS HATÁSA A CELLULÓZ TULAJDONSÁGAIRA Doktori (PhD) értekezés készült a Veszprémi Egyetem FK 2 doktori iskola keretében Készítette: Földváry Csilla Magdolna 7pPDYH]HW

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG

OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG OECD TERÜLETI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁG Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Pécs, 2001 OECD Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben Látássérült gyermekek ellátása az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben gyógypedagógus ( Elhangzott 2013. március 22-én, a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10

Enfora GSM know-how. GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Enfora GSM know-how GSM modem alapok 1.00 verzió, 2007-06-10 Jelen dokumentum az EnforaJ\iUWPiQ\~*60*356*36PRGHPHNNHOLVPHUNHGNV]iPiUDOHWW összeállítva, és tartalmazza azokat a legfontosabb információkat,

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6(

'$18%,86 +27(/6 57 e9,.216=2/,'è/7 e9(6 -(/(17e6( '$18%,86+27(/657 e9,.216=2/,'è/7e9(6-(/(17e6( DANUBIUS HOTELS Rt. 7DUWDORPMHJ\]pN.216=2/,'È/73e1=h*

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003.

Alisca Comp Kft. Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y 2003. Alisca Comp Kft Szekszárd Cinka u. 45. Alica Ügyviteli Rendszer )N Q\YLN Q\YHOpV 2003. Készítette: Dr. Kádár András közgazdász V]HUYH]SURJUDPR]y TARTALOMJEGYZÉK $352*5$0-(//(0=,...4 1.1. A ).g1

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is

Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is NEW NAS Experience Kényelmes biztonság akár tíz lemezzel is DS509+ DX5 DS509+ DX5 esata RS409RP+ RS409+ RS409 RX4 DS509+ DX5 DS409+ DS409 DS209+II DS209 DS209j DS109+ DS109 DS109j DS409slim Tartalom Terméktulajdonságok

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

ö ö É É É É Á ö ö é ö é é ö é é é í é é ö Ö Ö É É ö é ö é Ö é ö é ö é ö é é é é é é ó é é ö é é é í é ő é é ö é é é é Í í í ö é Á é Ö ö é é é ö é é ő í Ö é ö é é ö é ö Ó é é é é ő é é é é ó é é é í ó Ö

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Pedagógiai rehabilitáció

Pedagógiai rehabilitáció Pedagógiai rehabilitáció Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Bodnár Istvánné 1. A fogyatékosság és hátrányos helyzet magyarországi statisztikák Az első népszámlálásokat összefoglaló táblázat Fogyatékosság Típusa Magyar

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Jelnyelvi alapismeretek

Jelnyelvi alapismeretek Jelnyelvi alapismeretek a hallássérülés siketek és jelnyelvek: főbb vonások a jelnyelv helyzete Magyarországon: akadályok és megoldások oovoo & Skype alkalmazási ismeretek A hallássérültek Siketek Nagyothallók

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére 76/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben