Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Anyagi és személyi feltételek Küldetésnyilatkozat A pedagógiai program jogszabályi háttere Az iskola hivatalos adatai II. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelvek, célok az intézmény nevelési folyamatában Katolikus keresztény értékrend Korszerű szaktárgyi tudás, élményszerű, hálózatos oktatás Személyes törődés A művészet emócióformáló hatása, a művészeti oktatás pedagógiai alapelvei Az élmény prioritása a tanításban Családi életre nevelés Környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, hagyománytisztelet A nevelés további fejlesztési területei Állampolgárságra, demokráciára nevelés Önismeret, társas kultúra fejlesztése Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Pályaorientáció Gazdasági, pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Kulcskompetenciák fejlesztése Célok, feladatok, módszerek és eljárások a nevelés és oktatás folyamatában Katolikus keresztény értékrend Korszerű szaktárgyi tudás, élményszerű, hálózatos oktatás Személyes törődés Családi életre nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, hagyománytisztelet A művészeti iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, eljárásai, eszközei A művészeti iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai A művészeti iskolában folyó nevelő-oktató munka feladata A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai, eszközei Az alapfokú művészetoktatás egyes művészeti tevékenységei oktatásának cél- és feladatrendszere Zeneművészeti ág: Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciója Képző- és iparművészeti ág: Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói

2 A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai A nevelői együttműködés A pedagógusmunka- és magatartás erkölcsi normái A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A művészet-esztétika hatásainak kiaknázása Személyiségformálás az általános iskolában és gimnáziumban A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai Kialakítandó személyiségjegyek Tanítványainkkal szemben támasztott elvárások A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Tanórai közösségi nevelés Osztályfőnöki órák Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások Napközi A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során Személyiség és közösségfejlesztés évfolyamon A pedagógusok helyi intézményi feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetség ápolásának lehetőségei iskolánkban A tehetség gondozásának lehetőségei a tanórákon A tehetség ápolásának lehetőségei a tanórán kívül Alapfokú művészetoktatási intézmény A tehetségfejlesztés lehetőségei a művészeti alapiskolában Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tanulási kudarcnak kitett tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók Tanulási kudarcnak kitett tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program Tanórai megsegítés szempontjai Értékelés, számonkérés formái Tananyag módosítása Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete A gyermekvédelem célja A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek (megelőzés - feltárás- megszüntetés) Az ifjúságvédelmi felelős feladatai Az osztályfőnök feladatai A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az intézmény feladatai a szociális hátrányok leküzdésére Az Intézmény szociális segítségnyújtásának területei Alkalmankénti, egyedi kérések alapján

3 8. A tanulók, szülők és a pedagógusok együttműködésének formái, az együttműködéssel kapcsolatos feladatok A szülők és pedagógusok együttműködésének formái Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt tanítási nap Írásbeli tájékoztató Honlap Admin Iskolaszék Iskolanyitogató Az együttműködés további lehetőségei A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái Diákönkormányzat A Diákönkormányzat célja, feladata A patronáló pedagógus feladata A Diákönkormányzat kapcsolati rendszere Létesítmény és helyiséghasználat A Diákönkormányzat gazdálkodása Az intézmény felvételi rendje Általános iskola Művészeti iskola Négyosztályos gimnázium Átvétel más intézményből III. FEJEZET: AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekkép, óvodakép Helyzetkép az óvodáról Alapelvek, célok az intézmény nevelési folyamatában Gyermekképünk Pedagógusképünk Az óvodánk célja, feladata Általános feladatok A hitre nevelés erősítése Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Speciális feladatok kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelése Különleges bánásmódot igénylő gyermek Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek Gyermekvédelem Részfeladatok Részképesség zavarok prevenció és a fejlődés segítése Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek

4 A nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az óvodai élet megszervezése Napirend Heti rend Nyári élet Beszoktatás Gondozás A nevelőmunka tervezése Az óvoda kapcsolatai Az óvoda és a család együttműködésének formái és a továbbfejlesztés lehetőségei Az óvoda egyéb kapcsolatai Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai Hitre nevelés Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés. mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tevékenységekben megvalósuló tanulás Ünnepek IV. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE Választott kerettantervek megnevezése Kötelező és választható tanórai foglalkozások és óraszámok Óraterv az 1-4. évfolyamon Óraterv az általános iskola felső tagozatában Óraterv a négyosztályos gimnáziumban Helyi sajátosságok Művészetek Hittan Mindennapos testnevelés megszervezése Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tanulói teljesítmény, magatartás, szorgalom értékelése, minősítése Magatartás, szorgalom értékelése A tanulói teljesítmény értékelése, minősítése Jutalmazás Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Alapelvek A felzárkóztatásra szorulók értékelése A számonkérés formái Szóbeli számonkérés Írásbeli számonkérés Gyakorlati számonkérés A számonkérés általános szabályai Értékelés érdemjeggyel

5 7.5. Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A házi feladatok meghatározásának elvei Iskolánkban a házi feladatok meghatározásának szabályai A házi feladat formái Vizsgák és mérések Az iskola magasabb évfolyamába való lépés feltételei Választható tantárgyak és foglalkozások Választható érettségi vizsgatárgyak közép- és emelt szinten, az érettségire bocsátás feltétele Csoportbontások szervezésének elvei Egyéb foglalkozások szervezésének elvei Egyéb foglalkozások formái Egyéb foglalkozások rendje Egyéb szabadidős foglalkozások Mellékletek I. Vizsgaszabályzat II. Környezeti nevelési program III. Magatartás, szorgalom értékelés IV. Fizikai állapotmérés V. Egészségnevelési program VI. A középszintű érettségi témaköre VII. Eszköz- és felszerelés jegyzék VIII. Elsősegély nyújtási terv IX. Zenei munkaképesség gondozás X. A fenntartó nyilatkozata a Pedagógiai program elfogadásáról 13. Záró dokumentumok A Pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A Pedagógiai program módosítása A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott,

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott, SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Jelen szakvélemény Mérk Nagyközség (4352. Mérk, Hunyadi utca 45 sz.) mint Megbízó felkérésére készült, a Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás fenntartásában működő Mérk-Vállaj

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Jó és szép dolgokat az ember mindig nemes célból tegyen... Reguly Antal Lasst euch die Kindheit nicht austreiben! Nur wer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március PEDAGÓGIAI PROGRAM Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás 2013. március 1 Tartalom A. NEVELÉSI TERV Általános iskola 5 1. Bevezetés 6 1.1. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A Pedagógiai program célja és feladata 1 Az intézmény rövid története 1 A Pedagógiai program jogszabályi alapja 2 A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI elvárás a pedagógusokkal szemben az iskola pedagógiai programja alapján /iskolai autista tagozat/ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2.1 Az iskolában

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

Részletesebben

A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2013. augusztus

A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2013. augusztus A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON

LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON LOSONTZI ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2700 CEGLÉD, BUZOGÁNY UTCA 23 PEDAGÓGIAI P

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. augusztus

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Iktatószám: 13-739-1/2015. Ig Ügyintéző: Gulyás József ig. h. Melléklet: tantárgyi tantervek A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Elfogadta:

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013. TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 6 1.1. A katolikus intézmények küldetésnyilatkozata... 6 1.2. Intézményünk küldetésnyilatkozata...

Részletesebben