Pedagógia programjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógia programjáról"

Átírás

1 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Pedagógia programjáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ április 21.

2 A pedagógiai program bírálatának jogszabályi háttere: A közoktatási intézmények működését az alábbi jogszabályok szabályozzák alapvetően: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) - a szakképzésről szóló1993. évi LXXVI. törvény, (továbbiakban: Szt.) - nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, és a (továbbiakban: R.); - kerettantervek kiadásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet, (továbbiakban: KR], - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 17/2004. (V. 20.) OM rendelet; - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. Rendelet, (továbbiakban: NAT); - 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű oktatás irányelvének kiadásáról - 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről (továbbiakban: OKJ); - a szakmai és vizsgakövetelményeket (SZVK) kiadó illetékes minisztériumok rendeletei, és a közleményben kiadott központi programok; - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: GÉV); - a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - az egészségügyről szóló évi CLIV törvény, 38. (1) bekezdése; évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről; - a közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló (132/2003. (XII. 11.) OGY határozat; - az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat; - a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII. 11.) OGY határozat; évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről. 2

3 A pedagógiai program szakértői véleményezése: I. Bevezető az intézmény alapadatai: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Tolnay Lajos Általános Iskola 2. Az intézmény fenntartójának és irányító szerv(einek) neve, székhelye: 2.1. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve székhelye: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2365 Inárcs Rákóczi út A fenntartó szerv neve és címe: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2365 Inárcs Rákóczi út Az intézmény székhelye: 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út Az intézmény telephelye: 2365 Inárcs, Fekiács József utca Az intézmény típusa szerinti besorolása : 5.1. A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 5.2. Közszolgálati szerv fajtája szerint: közintézmény 5.3. Feladatellátás gyakorolt funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv Közoktatási törvényben foglaltak szerint: általános iskola 6. Az intézmény felügyeleti szervének neve és székhelye: Inárcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2365 Inárcs, Rákóczi út Az intézmény OM azonosítója: Az intézményhez kapcsolódó közfeladat: közoktatási feladatok; A 6-18 éves, tanköteles korú gyermekek oktatása (1-8 évfolyamon). A 8 osztályos évfolyamban biztosítja a nappali tagozatos általános iskolai nevelést és oktatást, felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, beleértve az illetékes szakértői bizottság által javasolt, többi tanulóval együtt nevelhető az évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdésének 29. pontja szerinti sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozás keretében nyújtott ellátását, oktatását is: (Azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai nevelése-oktatása, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján 3

4 a.) enyhe értelmi fogyatékosak, b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai készségek kevert zavara, figyelemzavar.) c.) beszédfogyatékosok. [2010. január 1-jétől hatályos] Szakágazata: Alapfokú oktatás 9.1. A költségvetési szerv Fő tevékenysége (TEÁOR 08 szerint): 8520 Alapfokú oktatás 9.2. Az intézmény alaptevékenysége: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében rögzített feladatok ellátása, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglalt tevékenység Szakfeladat száma Tevékenység megnevezése Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) (Azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai nevelése-oktatása, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a.) enyhe értelmi fogyatékosak, b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai készségek kevert zavara, figyelemzavar.) c.) beszédfogyatékosok (a nyelv-és beszédfejlődés zavarával küzdenek) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) 4

5 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) (Azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak az iskolai nevelése-oktatása, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a.) enyhe értelmi fogyatékosak, b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, iskolai készségek kevert zavara, figyelemzavar.) c.) beszédfogyatékosok (a nyelv-és beszédfejlődés zavarával küzdenek) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) 8559 M.n.s. egyéb oktatás Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Hátrányos Helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Fejlesztő felkészítés Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás Iskolai Könyvtár: A 11/1994. MKM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint látja el feladatait. Az oktatónevelő munkához szükséges dokumentumok biztosítása, gyerekek olvasóvá nevelése, az olvasás és a könyvtár megszerettetése. Egyéni, csoportos foglalkozások, vetélkedők, könyvtárhasználati foglalkozások szervezése. Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek integrált oktatása 5

6 [2010. január 1-jétől hatályos] 10.) Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenység: Szakfeladat Tevékenység megnevezése száma Kiegészítő tevékenységek Iskolai étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés (szorgalmi időben) Általános iskolai tanulószobai nevelés (szorgalmi időben) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás [2010. január 1-jétől hatályos] 11.) A telephely kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenysége: Szakfeladat száma Tevékenység megnevezése Iskolai étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás 12. Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: - a kapcsolódó jogszabály szerint. 13. Az intézmény évfolyamainak száma: 8 évfolyamos általános iskola 14. Az intézményben működtethető osztályok száma: Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 446 fő 16. A költségvetési szerv működési köre, kötelezően ellátandó közigazgatási területe: Inárcs község közigazgatási területe 17. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 18. Az intézmény gazdálkodási jogállása: Részjogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv 6

7 II. A törvénymódosítások átvezetése, törvényes megfeleltetése (tartalmazzák-e a jogszabályban előírt kötelező elemeket) elfogadása, jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényessége, a legitimáció vizsgálata 1. Formai megfelelés Rendelkezésre állt-e a pedagógiai program fenntartói van nincs megjegyzés jóváhagyásához - a diákönkormányzat véleménye - a szülői szervezet véleménye - a nevelőtestület elfogadása. A pedagógiai program érvényességi idejének meghatározása Intézkedés a pedagógiai program értékeléséről és felülvizsgálatáról Intézkedés a pedagógiai program módosításának körülményeiről Intézkedés a pedagógiai program nyilvánosságáról és elhelyezéséről Aláírás, pecsét megléte 2. A nevelési program tartalmi megfelelése Forrás: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 48. (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza: a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül - az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, - a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, - a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, - a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, - a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, - a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, - a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot, - a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, - a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, - a szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit, 7

8 Közokt. tv 48. (1) a) - NP - van nincs megjegyzés 1. az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai - alapelveit, - céljait, - feladatait, - eszközeit, - eljárásait, 2. a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 3. a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 4. a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 5. a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 6. a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 7. a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 8. a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 9. a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 10. a szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Közokt. tv 48. (3) - NP Az iskola pedagógiai programjának részeként el készítette-e: az iskola egészségnevelési programját, - tartalmazza-e az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat, - a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot. környezeti nevelési programját. 3. A helyi tanterv tartalmi megfelelése Forrás: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 48. (1) b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül - az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, - az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét, - az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, - az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját, - moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, - a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, 8

9 (2) Az iskola első-negyedik évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként legalább heti három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. A helyi tantervbe - a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére - további egy vagy több testnevelési óra is beépíthető. A többlet testnevelési órákkal az e törvény 52. -ának (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. Ha az iskolában iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a helyi tantervbe minden tanítási napra - a délelőtti vagy a délutáni tanítási időszakra - be kell építeni a testnevelési órát. A többlet testnevelési órákat az első-negyedik évfolyamon - az e törvény 17. -ának (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő - testnevelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tanár is taníthatja. (3) Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. Az iskolai egészségnevelési programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat, beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. Az iskolai egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. (4) Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni a) az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát, b) az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátjait. Közokt. tv 48. (1) b) - HT van nincs megjegyzés 1. az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak (óraháló) - a kötelező és választható tanórai foglalkozások, - azok óraszámai, - az előírt tananyag, - követelmény 2. az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek - taneszközök kiválasztásának elvei, -figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét, 3. az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 4. az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése -követelményei és formái, 5. moduláris oktatás esetén - az egyes modulok értékelése és minősítése, - beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe 6. a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 9

10 van Közokt. tv 48. (2) - HT - A testnevelés tantárgy oktatása az iskola 1-4. évfolyamán heti átlagban 3 testnevelési órát beépítettek-e, az iskola többi évfolyamán (5-12. évf.) heti átlagban 2,5 testnevelési órát beépítettek-e, 243/2003. Korm. r. /NAT r. / 2. (9) A HT-be beépítették-e - a mindennapi testedzés céljait szolgáló foglalkozásokat, - az iskolai sportkör foglalkozásait Közokt. tv 48. (4) a) az iskolai írásbeli beszámoltatások - formái, - rendje, - korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött - szerepe, - súlya, b) az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli feladatok meghatározásának -elvei - korlátai szóbeli feladatok meghatározásának -elveit - korlátai NAT r. 2. (1) Az iskola pedagógiai programot és annak részeként a HT-ét - NAT alapján készítette-e el, NAT r. 2. (10) A HT biztosítja-e a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva azt, hogy a tanulók elsajátíthassák: - az egészségfejlesztéssel, - a fogyasztóvédelemmel, - a környezetvédelemmel, - a közlekedésre neveléssel, - a társadalmi bűnmegelőzéssel, - az áldozattá válással, - az erőszakmentes konfliktuskezelő technikákkal összefüggő ismereteket, nincs megjegyzés 10

11 NAT r. 3. (1) van Az iskolai oktatásszervezés során a tanórai foglalkozások megjelennek-e: a) 52. -ának (3) bekezdésében meghatározott időkeretben szervezett kötelező tanórai foglalkozás, b) 52. -ának (7) bekezdésében meghatározott időkeretben szervezett nem kötelező (választható) tanórai foglalkozás, c) 52. -ának (11) bekezdésében meghatározott időkeretben szervezett egyéni foglalkozás. NAT r. 4. (2) A HT feltünteti-e tanulói részvétel szempontjából a kötelező és szabadon választható tanítási órákat NAT r. 4. (3) A HT meghatározza-e azokat a kötelező tanítási órákat, amelyeken adott évfolyam adott osztályának valamennyi tanulója köteles részt venni, azokat a kötelező tanítási órákat, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, kell részt vennie, - a HT-ben meghatározza-e azok óraszámát? Az iskola PP-jában azonosíthatók-e a NAT-ban kiemelt kompetenciák, a bennük foglaltak alkalmasak-e azok fejlesztésére; o anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, o idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése, o matematikai kompetencia fejlesztése, természettudományos kompetencia fejlesztése o digitális kompetencia fejlesztése, o a hatékony, önálló tanulás fejlesztése, o szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése, o kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése, o esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése; o hon- és népismeret fejlesztése, o európai azonosságtudat egyetemes kultúra fejlesztése, o aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, o gazdasági nevelés, o környezettudatosságra nevelés, o a tanulás tanítása, o testi és lelki egészség fejlesztése, o felkészülés a felnőtt lét szerepeire; nincs megjegyzés 11

12 III. Összegzés a./ Az alapító okirat és a pedagógiai program viszonya A pedagógiai programban megfogalmazott cél- és feladatrendszer, valamint az alapító okirat tartalma összhangban van egymással. b./ Nevelési program: Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola olyan pedagógiai alapelveket vall magáénak, olyan célokat, feladatokat határoz meg, amelyek messzemenően figyelembe veszik a tanulók érdekeit. Olyan alapértékeket preferál, amelyek a sajátos arculatú iskola értékei is egyben. A személyiség- és közösségfejlesztés kölcsönhatásban való gyakorlati megvalósítását a nevelési program tartalmazza. A személyiségfejlesztés során a nevelési területek összhangjára, a közösségfejlesztés során a mikro- és makro-közösségek fejlesztésére egyaránt figyeltek a programírók. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek c. fejezet alaposan átgondolt, részletesen megfogalmazza a célokat, feladatokat. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek vázlatszerűen jelennek meg a programban. Érdemes lenne a tehetségfejlesztés intézkedési tervét intézményi szinten kidolgozni. Szakmailag átgondolt a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint a szociális hátrányok és a tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységeket meghatározó rész. A gyermek- és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának feladata. Rendszeres családlátogatással, a problémák feltárásával és közös megbeszéléssel igyekeznek segíteni. A dokumentum tartalmazza a megvalósításhoz szükséges funkcionális eszközjegyzéket. A nevelési programban kitűzött célok és feladatok koherensek a fenntartó által az alapító okiratban meghatározottakkal. A nevelési program minden eleme megfelel az iskolai funkcióknak és a speciális nevelési - oktatási feladatoknak. A program beválásával erősödhet az iskola nevelő szerepe, pregnánsabbá válhat a sajátos profil. A nevelési program külső, belső sikerkritériumokat tartalmaz, optimizmust sugároz. 12

13 c./ Helyi tanterv: A helyi tanterv általánosan tartalmazza a közoktatási törvény 48.. (1) bekezdése b./ pontjának megfelelő elvárásokat: az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, a kötelező és választható foglalkozásokat, azok óraszámait; (Kt. 52. és 243/2003. (XII.17.) korm. rendelet 7-8. ) A helyi tanterv egyedivé teszi az iskolát, óraterveivel, tantárgyi hálóival önálló arculatot teremtve az iskolában folyó oktató-nevelő munkának. Az óratervek követik a jogszabályi előírásokat. A tantárgyi követelmények leírása megtörtént. Használhatóságát - valamennyi évfolyam tantárgyi rendszeréhez és követelményrendszeréhez hasonlóan - a gyakorlati alkalmazás igazolja. az alkalmazandó tankönyvek, segédletek és eszközök kiválasztásának elveit; a magasabb évfolyamba lépés feltételeit; a beszámoltatás, számonkérés követelményeit és formáit, a magatartás és szorgalom értékelésének, minősítésének követelményeit és formáit; moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket; az iskolai beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait; az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait. A helyi tanterv kidolgozása átgondolt szakmai igényességgel, a helyi elvárások és lehetőségek figyelembevételével készült. A pedagógiai programba beépítve található meg az egészségnevelési és a környezeti nevelési program azzal a céllal, hogy a nevelés folyamatába épülve tanórai és tanórán kívüli keretek között szemléletet alakítson, és prevenciót érvényesítsen e két - társadalmi szinten is fontos - területen. A dokumentum tartalmazza a társadalmi bűnmegelőzés és áldozattá válás megelőzése, s az erőszakmentes konfliktuskezelés programelemeit. A közlekedésre nevelés, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok is megjelennek az intézmény pedagógiai programjában. 13

14 IV. Szakértői vélemény Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola tudatosan tervezi, szervezi az iskolában folyó nevelést-oktatást. Nevelésközpontúság, igényes követelménytámasztás jellemző a feladatellátás minden szereplőjére. Figyelembe veszik a tanulók jogait, a nevelés - oktatás, fejlesztés eszközeivel elősegítik a diákok esélyeinek növelését, lehetőséget biztosítanak a képességek kibontakoztatására. Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola pedagógiai programja összhangban áll a közoktatási stratégiai elvekkel, a helyi célokkal, elvárásokkal, tevékenysége megfelel az alapító okiratban foglaltaknak. Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programjának fenntartó általi jóváhagyását javasolom. Cegléd, április 21. Szegedi György közoktatási szakértő SZ

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott,

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott, SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Jelen szakvélemény Mérk Nagyközség (4352. Mérk, Hunyadi utca 45 sz.) mint Megbízó felkérésére készült, a Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás fenntartásában működő Mérk-Vállaj

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) OM száma: 030697 Pedagógiai Programja 2009. LEGITIMÁCIÓS LAP 1. A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szülői

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 6.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5. oldal Jogszabályok, rendeletek... 5. oldal Az SZMSZ

Részletesebben

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ. Pedagógiai Program

Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ. Pedagógiai Program Perkáta Nagykarácsony Aba Általános Művelődési Központ Pedagógiai Program Készítette: Szilasy László Igazgató Perkáta, 2011. július 16. Tartalomjegyzék Közoktatási intézmények adatai 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 1. oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben