A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a Lettországra vonatkozó évi konvergenciajelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2013) 341 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a Lettországra vonatkozó évi konvergenciajelentés (készült az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (1) bekezdésével összhangban Lettország kérésére) {SWD(2013) 196 final} HU HU

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a Lettországra vonatkozó évi konvergenciajelentés (készült az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (1) bekezdésével összhangban Lettország kérésére) 1. A JELENTÉS CÉLJA Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 140. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottságnak és az EKB-nak legalább kétévente egyszer, vagy valamely eltéréssel rendelkező tagállam 1 kérésére jelentést kell tennie a Tanácsnak a tagállamok által a gazdasági és monetáris unió elérésével kapcsolatos kötelezettségeik teljesítésében elért eredményekről. A Bizottság és az EKB legutóbbi, valamennyi eltéréssel rendelkező tagállamra vonatkozó konvergenciajelentését 2012 májusában fogadták el. Ez a jelentés Lettország március 5-én benyújtott kérésére készült. A lettországi konvergencia részletesebb értékelése e jelentés technikai mellékletében található (SWD(2013) 196). A Bizottság és az EKB által készített jelentések tartalmára az EUMSZ 140. cikkének (1) bekezdése az irányadó. Ez a cikk előírja, hogy a jelentésekben vizsgálni kell, hogy a nemzeti jogszabályok, ezen belül a nemzeti központi bank alapokmánya, összeegyeztethetők-e az EUMSZ 130. és 131. cikkével, valamint a Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai Központi Banknak az alapokmányával (a továbbiakban KBER/EKB alapokmány). A jelentéseknek továbbá meg kell vizsgálniuk, hogy a konvergenciakritériumok alapján (árstabilitás, államháztartás, árfolyam-stabilitás, hosszú távú kamatlábak) és más, az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdésének utolsó albekezdésében említett tényezők figyelembevételével elérték-e az érintett tagállamban a fenntartható konvergencia magas fokát. A négy konvergenciakritériumot a Szerződésekhez csatolt jegyzőkönyv (a konvergenciakritériumokról szóló 13. jegyzőkönyv) tartalmazza. A gazdasági és pénzügyi válság általánosságban felszínre hozta a gazdasági és monetáris unió jelenlegi gazdasági kormányzásának hiányosságait és megerősítette, hogy rendelkezésre álló eszközeit nagyobb mértékben kell alkalmazni. A mostani vizsgálatra az EMU irányításának az elmúlt három évben zajló reformjával összefüggésben kerül sor, mely reform célja a gazdasági és monetáris unió fenntartható működésének biztosítása. A konvergencia értékelése így összekapcsolódik az átfogóbb európai szemeszterrel, amely integrált módon és előretekintő jelleggel vizsgálja a gazdaságpolitikai kihívásokat a költségvetés fenntarthatósága, a versenyképesség, a pénzügyi piacok stabilitása és a gazdasági növekedés szempontjából. A gazdasági kormányzás reformjának kulcsfontosságú újításai a tagállamok konvergenciafolyamata és annak fenntarthatósága értékelésének megerősítése tekintetében magukban foglalják többek között a túlzott hiány esetén követendő, a Stabilitási és Növekedési Paktum 2011-es reformja által megerősített 1 Azokat a tagállamokat, amelyek még nem teljesítették az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, eltéréssel rendelkező tagállamoknak nevezik. Dánia és az Egyesült Királyság a maastrichti szerződés elfogadása előtt kikötötték a kívülmaradás lehetőségét és nem vesznek részt az EMU harmadik szakaszában. HU 2 HU

3 eljárást, valamint a makrogazdasági egyensúlyhiányok felügyelete terén alkalmazott új eszközöket. A jelentés figyelembe veszi mindenekelőtt Lettország évi aktualizált konvergenciaprogramjának 2 értékelését és a makrogazdasági egyensúlyhiány esetén követendő eljárás riasztási mechanizmusa keretében készült jelentés 3 megállapításait. Konvergenciakritériumok Annak vizsgálata, hogy a nemzeti jogszabályok, többek között a nemzeti központi bank alapokmánya, megfelelnek-e az EUMSZ 130. cikkének és az összeegyeztethetőségre vonatkozó előírást tartalmazó 131. cikkének, magában foglalja a monetáris finanszírozás tilalma (123. cikk) és a kiváltságos hozzáférés tilalma (124. cikk) betartásának; a KBER célkitűzéseivel (127. cikk (1) bekezdés) és feladataival (127. cikk (2) bekezdés) való konzisztenciának, és egyéb, a központi banknak az euró bevezetésekor a KBER-be való integrációjához kapcsolódó szempontoknak az értékelését. Az árstabilitási kritérium meghatározása az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében szerepel: az árstabilitás magas fokának elérése [ ] olyan inflációs ráta esetén áll fenn, amely közel esik az árstabilitás tekintetében legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállaméhoz. A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 1. cikke továbbá úgy rendelkezik, hogy az [ ] árstabilitási kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam fenntartható árstabilitással és a vizsgálatot megelőző egy éves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos inflációs rátáját legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladó inflációs rátával rendelkezett. Az inflációt a fogyasztói árindex segítségével összehasonlítható alapon, a tagállami fogalommeghatározások közötti eltérések figyelembevételével kell meghatározni 4. Az előírt fenntarthatóság miatt a kielégítő inflációs teljesítményt alapvetően nem az ideiglenes tényezők, hanem az inputköltségek és más, az árak alakulását strukturális szempontból befolyásoló tényezők alakítása révén kell elérni. Ezért a konvergencia vizsgálata magában foglalja az inflációs kilátásokra hatással lévő tényezők értékelését és figyelembe veszi a Bizottság legutóbbi inflációs előrejelzéseit is 5. Ezzel összefüggésben a jelentés vizsgálja azt is, hogy az ország az elkövetkező hónapokban várhatóan megfelel-e majd a referenciaértéknek. Az inflációs referenciaérték a számítások szerint 2013 áprilisában 2,7%, a három legjobban teljesítő tagállam pedig Svédország, Lettország és Írország Elérhető a következő címen: m A Bizottság a riasztási mechanizmus keretében készült első jelentést 2012 februárjában tette közzé, a másodikat (a évi ciklus keretében) pedig 2012 novemberében. A két jelentés megállapításai alapján Lettország nem tartozott azon országok körébe, amelyekre vonatkozóan a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárással összefüggésben részletes vizsgálat elvégzésére került sor. Az árstabilitási kritérium alkalmazásában az inflációt a 2494/95/EK tanácsi rendeletben meghatározott harmonizált fogyasztóiár-indexszel (HICP) mérik. A jelentés valamennyi inflációs előrejelzése és egyéb változói a Bizottság szolgálatainak tavaszi előrejelzéséből származnak. A Bizottság szolgálatai az előrejelzéseket a kielégítő mélységben ismert intézkedések figyelembevétele mellett, változatlan politikát feltételezve a külső változóknál szokásos feltételezésekre alapozzák. A referenciaérték előrejelzése jelentős bizonytalanságnak van kitéve, mivel számításának alapja az előrejelzési időszakban az árstabilitás szempontjából várhatóan a legjobb eredményt elérő három tagállam inflációs előrejelzése, ezáltal nagyobb a hiba lehetősége. A jelentésben felhasznált adatok záró dátuma május 16. HU 3 HU

4 Indokolt a legjobb teljesítményű országok közül kizárni azokat, amelyeknek az inflációs rátája nem tekinthető érdemi viszonyítási alapnak a többi tagállam számára. Ilyen, kiugró értékeket felmutató országokat 7 korábban a és a évi konvergenciajelentésben azonosítottak, mivel inflációs rátájuk jelentős mértékben eltért az euróövezet átlagától. A jelenlegi helyzetben indokolt kizárni Görögországot a legjobban teljesítő országok közül, mivel inflációs rátája és profilja jelentős mértékben eltért az euróövezet átlagától, főként a komoly kiigazítási igényeket és a görög gazdaság rendkívüli helyzetét tükrözve, és bevonása jelentősen befolyásolná a referenciaértéket és így a kritérium méltányosságát 8. A legjobban teljesítő országok között Görögországot Írország váltotta fel. Az államháztartásra vonatkozó konvergenciakritériumot az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése a következőképpen határozza meg: az állam pénzügyi helyzetének fenntarthatósága: ezt olyan költségvetési egyenleg elérése mutatja, amely nem rendelkezik a 126. cikk (6) bekezdése értelmében vett túlzott hiánnyal. A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 2. cikke továbbá megállapítja, hogy ez a kritérium azt jelenti, hogy a vizsgálat időpontjában a tagállam nem áll a Tanács által a túlzott hiány fennállásáról az említett Szerződés 126. cikke (6) bekezdésének értelmében hozott határozat hatálya alatt. A gazdasági és monetáris unió gazdasági kormányzása átfogó fejlesztésének részeként 2011-ben megerősítették az államháztartásra vonatkozó másodlagos jogszabályokat, többek között a Stabilitási és Növekedési Paktumot módosító új rendeletekkel 9. Az EUMSZ az árfolyam-kritériumot a 140. cikk (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében úgy határozza meg, mint az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa által előírt normál ingadozási sávok betartása legalább két évig anélkül, hogy az euróval szemben leértékelésre kerülne sor. A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 3. cikke kimondja: ( ) az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusában történő részvételre vonatkozó kritérium azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző legalább két éven keresztül komoly feszültségek nélkül az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa által előírt normál ingadozási sávokon belül maradt. Így különösen azt, hogy ugyanezen időszak alatt a tagállam saját kezdeményezésére nem értékelte le valutájának bilaterális középárfolyamát az euróval szemben 10. Az árfolyam-stabilitás értékeléséhez e jelentés a május 17. és május 16. közötti kétéves időszakot veszi figyelembe. Az árfolyam-stabilitási kritérium vizsgálatakor a Bizottság kiegészítő mutatók alakulását is figyelembe veszi, például a Litvánia és Írország áprilisában Görögország 12 havi átlagos inflációs rátája 0,4 % volt, az euróövezeté pedig 2,2 %, és az előrejelzések szerint a kettő közötti különbség a következő hónapokban tovább növekszik december 13-án hatályba lépett a nemzeti költségvetési keretrendszerekre vonatkozó minimumkövetelményekről szóló irányelv, két új rendelet a makrogazdasági felügyeletről, és a Stabilitási és Növekedési Paktumot módosító három rendelet (a makrogazdasági felügyeletről szóló két rendelet egyike és a Stabilitási és Növekedési Paktumot módosító három rendelet egyike tartalmazza az euróövezeti tagállamokra vonatkozó új érvényesítési mechanizmusokat). Az adósságkritériumnak a túlzotthiány-eljárásba történő gyakorlati átültetése mellett a módosítások számos fontos újítást vezettek be a Stabilitási és Növekedési Paktumba, többek között az országspecifikus középtávú költségvetési célkitűzés irányába való előrelépés értékelését kiegészítő kiadási referenciaértéket. Az árfolyam-kritérium teljesülésének értékelésénél a Bizottság megvizsgálja, hogy az árfolyam az ERM II középárfolyam közelében maradt-e, miközben a április 5-i athéni informális ECOFIN- Tanácsnak a csatlakozó országokról és az ERM II-ről szóló közös nyilatkozatával összhangban a felértékelés indokait is figyelembe veheti. HU 4 HU

5 devizatartalékok alakulását és a rövid távú kamatokat, valamint a szakpolitikai intézkedések szerepét, többek között az árfolyam-stabilitás fenntartását célzó devizapiaci intervenciót. Az elemzés adott esetben figyelembe veszi továbbá a hivatalos külső finanszírozási megállapodások hatását, többek között azok volumenét, a támogatás összegét és profilját, valamint az esetleges szakpolitikai feltételektől való függőséget. Az EUMSZ 140. cikke (1) bekezdése negyedik francia bekezdésének követelménye: az eltéréssel rendelkező tagállam által elért konvergencia és a tagállamnak az árfolyam-mechanizmusban való részvételének fenntarthatósága, ami a hosszú távú kamatszintben tükröződik. A konvergenciakritériumokról szóló jegyzőkönyv 4. cikke továbbá úgy rendelkezik, hogy a kamatokra vonatkozó konvergenciakritérium [ ] azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megelőző egy éves időszakon keresztül az árstabilitást illetően legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos nominális hosszú távú kamatát legfeljebb 2 százalékponttal meghaladó kamattal rendelkezett. A kamatokat a hosszú lejáratú államkötvények vagy azokkal összehasonlítható értékpapírok alapján, a tagállami fogalommeghatározások közötti eltérések figyelembevételével kell meghatározni. A számítások szerint 2013 áprilisában a referencia-kamatláb 5,5% volt. A referenciaérték Svédország, Lettország és Írország hosszú távú kamatlábán alapul 11. A évi konvergenciajelentésben Írországnak, az árstabilitás összefüggésében a három legjobban teljesítő tagállam egyikének a hosszú távú kamatlába nem került bele a hosszú távú kamatlábra vonatkozó kritérium referenciaértékének kiszámításába, az állampapír-piacán fennálló komoly torzulások miatt. Azonban Írország hosszú távú kamatlába azóta jelentősen közeledett a többi euróövezeti tagállam hosszú távú kamatlábához, és lényegesen javult Írország kötvénypiaci hozzáférése, jelezve, hogy Írország hosszú távú kamatlába újra alkalmazható referenciaértékké vált. Az EUMSZ 140. cikkének (1) bekezdése a gazdasági integráció és a konvergencia szempontjából fontos más tényezők vizsgálatát is előírja. Ilyen további tényező a pénzügyi és a termékpiaci integráció, a folyó fizetési mérleg alakulása, valamint a fajlagos munkaerőköltségek és egyéb árindexek alakulása. Az utóbbiak az árstabilitás értékeléséhez tartoznak. A további tényezők fontos mutatók abban a tekintetben, hogy az adott tagállam euróövezetbe való integrációja nehézségek nélkül valósulna-e meg, és átfogóbb képet adnak a konvergencia fenntarthatóságáról. 2. A JOGSZABÁLYOK ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE A évi konvergenciajelentésben a jogi konvergenciára vonatkozó értékelés megállapította, hogy a lett jogszabályok különösen a lett nemzeti bankról (Latvijas Banka) szóló törvény nem feleltek meg teljes mértékben az EUMSZ összeegyeztethetőségről szóló 131. cikkének. Összeegyeztethetetlenség mindenekelőtt az alábbi területeken merül fel: a központi bank függetlensége, a monetáris finanszírozás tilalma és a központi bank integrációja a KBER-be az euró bevezetésének időpontjában a KBER-nek az EUMSZ 127. cikkének (2) bekezdésében és a KBER/EKB-alapokmány 3. cikkében meghatározott feladataival összefüggésben. 11 A áprilisi referenciaérték Svédország, Lettország és Írország átlagos hosszú távú kamatlábainak (1,6%, 3,8%, illetve 5,1 %) súlyozatlan átlagaként került kiszámításra. HU 5 HU

6 A évi konvergenciajelentés értékelése alapján a lett kormány a lett nemzeti bankkal együttműködve kidolgozta a lett nemzeti bankról szóló törvény módosítását, amelyet a parlament január 10-én fogadott el. A lett nemzeti bankról szóló módosított törvény teljes mértékben összeegyeztethető az EUMSZ 130. és 131. cikkével. 3. ÁRSTABILITÁS Lettországban a 12 havi átlagos inflációs ráta a legutóbbi, évi konvergenciaértékelés idején meghaladta a referenciaértéket. Az átlagos inflációs ráta a 2013 áprilisát megelőző 12 hónapban 1,3% volt, tehát jóval alatta maradt a 2,7%-os referenciaértéknek. Az előrejelzés szerint a következő hónapokban is a referenciaérték alatt marad. Miután az éves HICP-infláció 2008-ban 15,3 %-kal elérte a legmagasabb szintet, a nominálbérek jelentős kiigazítása és az importárak korrekciója során negatív általános inflációhoz vezetett. A ciklus megfordulásával és a globális nyersanyagárak emelkedése következtében, valamint a közvetett adók emelése hatására az átlagos infláció a 2010-es 1,2 %-ról 2011-ben 4,2 %-ra emelkedett. Az átmeneti tényezők hatásának gyengülésével 2012-ben az infláció 2,3 %-ra mérséklődött, majd 2013 áprilisára az éves infláció 0,4 %-ra esett vissza. A Bizottság szolgálatainak tavaszi előrejelzése szerint az éves HICP-infláció 2013-ban várhatóan átlagosan 1,4 % lesz, az energiaárak esésének, valamint annak következtében, hogy 2012 júliusától az általános héakulcs 1 százalékponttal csökkent. Az előrejelzés szerint 2014-ben átlagosan 2,1 %-ra növekszik a javuló belföldi kereslettel és a villamosenergia-piac liberalizációjával összefüggésben. Lettország árszínvonala (2011-ben az euróövezeti átlag körülbelül 71 %-a) hosszú távon további árszínvonal-konvergencia lehetőségére enged következtetni. A fenntartható konvergencia azt jelenti, hogy a referenciaérték tiszteletben tartása alapvető adottságokon, nem pedig átmeneti tényezőkön múlik. Lettország esetében a héa júliusi csökkentése hozzájárult a 12 havi átlagos infláció jelenlegi alacsony szintjéhez. Azonban az alapvető adottságok elemzése, illetve az a tény, hogy a referenciaértéket nagy biztonsággal tartják, az árstabilitási kritérium teljesüléséről alkotott pozitív értékelést támasztja alá. A középtávú inflációs kilátások szempontjából döntő, hogy a bérek a termelékenységgel összhangban emelkednek-e, ami főként a munkaerőpiac további rugalmasságától függ. A jövőre nézve alapvető, hogy a fenntartható konvergenciára ne jelentsen kockázatot a belföldi kereslet hitelek által táplált újbóli bővülése és az eszközárak ehhez kapcsolódó növekedése mindenekelőtt az ingatlanpiacon. Ez a forgatókönyv kevéssé valószínű Lettországnak a es válságra adott szakpolitikai válasza, valamint annak fényében, hogy várhatóan nem jön létre újra azoknak a tényezőknek a kombinációja, amelyek korábban a tekintélyes hitelbővülést irányították (felhalmozódott hiteligény, a pénzügyi piacok felgyorsult elmélyülése és integrációja, a kockázati felárak gyors szűkülése). Az árstabilitás fenntartásához középtávon kulcsfontosságú az üzleti környezet javítása, az új beruházások vonzásának fokozása, a munkaerőpiacon még fennálló szűk keresztmetszet kezelése és a versenyképes árképzés a termékpiacokon. Az árak alakulása szempontjából fontos a prudens költségvetés-politikai irányvonal fenntartása többek között a közszférabeli bérek óvatos megállapítása is, annak HU 6 HU

7 érdekében, hogy a belföldi kereslet összhangban legyen az alapokkal és az inflációs várakozások tartósan alacsony szinten maradjanak. Lettország teljesíti az árstabilitás kritériumát. 1. ábra:lettország - az inflációs kritérium teljesülése 2007 óta (százalék, 12 havi mozgó átlag) / jan..2008/ jan..2009/ jan..2010/ jan..2011/ jan..2012/ jan..2013/ jan.. Lettország Megjegyzés: A decemberi értékek az előrejelzés szerinti referenciaértéket és a lettországi infláció 12 havi átlagát jelzik. referenciaérték 4. ÁLLAMHÁZTARTÁS Lettország jelenleg túlzott hiány fennállásáról szóló határozat (a Tanács július 7-i határozata) hatálya alá tartozik. A Tanács azt ajánlotta Lettországnak, hogy re szüntesse meg a túlzott hiányt. A lett államháztartási hiány 2010-ben elérte a GDP 8,1 %-át, majd 2012-ben a jelentős konszolidációs erőfeszítések eredményeként a GDP 1,2 %-ára esett vissza. A Bizottság szolgálatainak tavaszi előrejelzése szerint változatlan politikát feltételezve a hiány GDP-hez viszonyított aránya 2013-ban 1,2 %, 2014-ben pedig 0,9 % lesz. A bruttó államadósság GDP-hez viszonyított aránya 2012-ben 40,7%-ra esett vissza, és az előrejelzés szerint 2014 végére tovább csökken a GDP 40,1%-ára márciusában Lettország aláírta a gazdasági és monetáris unió stabilitásáról, koordinációjáról és kormányzásáról szóló szerződést és 2012 májusában a parlament jóváhagyta a megfelelő ratifikációs törvényt. Ez a stabilitásorientált és fenntartható költségvetési politika végrehajtásához kapcsolódó további kötelezettségvállalást jelent. Emellett 2013 januárjában a parlament végső olvasatban jóváhagyta a költségvetési fegyelemről szóló törvényt. A törvény előírja, hogy a teljes költségvetési ciklusban költségvetési célokat kell meghatározni a GDP 0,5 %-át kitevő strukturális hiányban meghatározott referenciaértékkel, és létrehozza a szabályokon alapuló költségvetési politika keretét, mindenekelőtt a prociklikus kiadásnövekedés korlátozása révén. A törvény rendelkezéseket tartalmaz a január 1-jétől felállítandó a költségvetési szabályrendszernek való megfelelést felügyelő független költségvetési tanács létrehozására vonatkozóan is. A költségvetési fegyelemről szóló törvény következetes végrehajtásával visszafoghatók a költségvetési politikának a kiigazítási program sikeres végrehajtását követő lazításához kapcsolódó kockázatok. Ezeket a fejleményeket és a Bizottság szolgálatainak tavaszi előrejelzését figyelembe véve a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a túlzott hiányt sikerült 2012-ben, a Tanács által ajánlott határidőre hiteles és fenntartható módon a GDP 3 %-a alá csökkenteni. A Bizottság ezért azt ajánlotta, hogy a Tanács helyezze hatályon kívül a HU 7 HU

8 Lettországban fennálló túlzott költségvetési hiányról szóló határozatot (SEC(2013)XYZ). Ha a Tanács a túlzott költségvetési hiányról szóló határozat hatályon kívül helyezése mellett dönt, azzal Lettország teljesíti az államháztartásra vonatkozó kritériumot. 2. ábra: Lettország - az államháztartás egyenlege és az államadósság Fordított skála -12 (a GDP százalékában) (*) 2014(*) Az államháztartás egyenlege (b.o.) Ciklikusan kiigazított egyenleg (b.o.) Bruttó adósság (j.o.) (*) A Bizottság szolgálatainak tavaszi előrejelzése Forrás: Eurostat, a Bizottság szolgálatai 5. ÁRFOLYAM-STABILITÁS A lett lat május 2. óta, vagyis e jelentés elfogadásának időpontjában már több mint nyolc éve részt vesz az ERM II-ben. Az ERM II-be történő belépéskor Lettország egyoldalú kötelezettséget vállalt arra, hogy a lat árfolyamát a középárfolyamhoz képest ±1 %-os lebegtetési sávban tartja. A jelen értékelést megelőző két évben a lat árfolyama nem tért el ±1 %-nál nagyobb mértékben a középárfolyamtól és nem alakult ki árfolyamfeszültség. A lat kereskedelme nagyrészt a lebegtetési sáv felső határának közelében folyt, miután a lett államkincstár átváltotta jelentős devizaalapjait a piacon végén és 2013 elején a lat leértékelődött a sáv közepe felé, az államkincstár csekélyebb devizakínálata és az euró bevezetésével kapcsolatos piaci várakozások következtében. Az egyéb mutatók, mint a devizatartalékok és a rövid távú kamatlábak alakulása, nem jeleznek az árfolyamra ható feszültségeket. Az IMF és az EU pénzügyi támogatási programja keretében az utolsó folyósításokra 2010 augusztusában és októberében került sor júniusában Lettország dollárkötvény-kibocsátásokkal sikeresen visszatért a nemzetközi kötvénypiacra, ezt további tranzakciók követték, ami a piaci finanszírozáshoz való jó hozzáférést jelzi. Lettország teljesíti az árfolyam-kritériumot. 6. HOSSZÚ TÁVÚ KAMATOK Az átlagos hosszú távú kamatláb Lettországban a 2013 áprilisa előtti egy évben 3,8 % volt, ez az 5,5 %-os referenciaérték alatt van. A 2012-es konvergenciaértékelés idején az átlagos hosszú távú kamatláb Lettországban megfelelt az 5,8 %-os referenciaértéknek, azóta fokozatosan csökkent. Lettországban a hosszú távú kamatlábaknak az euróövezet irányadó hosszú lejáratú kötvényeihez viszonyított különbözete 2010-ben jelentősen szűkült, mivel a valutakosár iránti bizalom újra megerősödött, megmutatkoztak a költségvetési konszolidáció eredményei és a támogatási programból származó források átváltása növelte a lat likviditását ben némi szünet következett be, majd a Lettország iránti piaci bizalom erősödésével a különbözet csökkenése 2012-ben folytatódott. Az államkincstár 2011 első felében HU 8 HU

9 néhány kisebb kibocsátással visszatért a tízéves lejáratú hazai kötvények piacára ben az államkincstár új irányadó tízéves kötvényeket vezetett be, de részben a dollárban denominált sikeres kibocsátások következtében kedvező likviditási pozícióját kihasználva csak korlátozott összegű kötvényt bocsátott ki. Lettország teljesíti a hosszú távú kamatlábak konvergenciájának kritériumát. 7. TOVÁBBI TÉNYEZŐK Az értékelés során egyéb tényezők vizsgálatára is sor került, beleértve a fizetési mérleg alakulását, valamint a munkaerő-, az áru- és a pénzügyi piacok integrációját. A külső egyenleg 2008 és 2009 során a fellendülés éveiben jellemző jelentős hiány után többletbe fordult át és 2009-ben a GDP körülbelül 11 %-át érte el, majd ez a többlet 2012-ben a GDP körülbelül 1 %-ára esett vissza. A kereskedelmi hiány 2008 óta jelentős mértékben csökkent, de 2010 óta a gazdasági élénküléssel együtt némileg romlott. A reál effektív árfolyam közötti jelentős korrekcióját azonban sikerült nagyjából fenntartani, és Lettország exportpiaci részesedése tovább nőtt. A jövedelmi mérleg 2009-ben többletbe fordult át a külföldi tulajdonú bankok hitelezési veszteségekre képzett jelentős tartalékai miatt, majd 2011-ben újra hiányt mutatott fel, ahogy a bankok visszaállították nyereségességüket. A külföldi közvetlen befektetések egyenlege 2009-től fokozatosan javult, de 2012-ben némileg csökkent. A Lettországnak 2008 végén nyújtott EU-IMF fizetésimérleg-támogatási program 2012 januárjában sikeresen lezárult. Az ország a program keretében rendelkezésre álló 7,5 milliárd EUR-ból összesen körülbelül 4,5 milliárd EUR-t vett igénybe. Lettország nem kérte további támogatás nyújtását, ez a szakpolitikájába vetett bizalmat és a piaci finanszírozáshoz való visszatérést tükrözi decemberére Lettország teljes mértékben visszafizette az IMF-nek a programhoz kapcsolódó kötelezettségeit, míg az Európai Bizottság felé a törlesztés 2014 és 2025 között lesz esedékes. A lett gazdaság kereskedelmi és működőtőke-kapcsolatai révén magas szinten integrálódik az EU gazdaságába, miközben az uniós piacon belül a munkaerőpiacra magas fokú mobilitás és jelentős rugalmasság jellemző, bár a strukturális munkanélküliség magas. Az üzleti környezetet jellemző kiválasztott mutatók alapján megállapítható, hogy Lettország teljesítménye nagyjából megfelel az euróövezeti tagállamok átlagának. A belföldi pénzügyi szektor és az uniós pénzügyi rendszer integrációja jelentős, főként a bankrendszerre jellemző nagyarányú külföldi tulajdonnak köszönhetően. A nemzetközi pénzügyi támogatási programmal összefüggésben a pénzügyi felügyelet jelentősen megerősödött. Tovább javult a nemzeti felügyeleti szervekkel folytatott együttműködés. Lettország a külföldi illetőségű banki ügyfeleknek főként a FÁK országaiból származó vállalatoknak nyújtott szolgáltatások terén nagy hagyományokkal és számos versenyelőnnyel rendelkezik. A külföldi illetőségű ügyfeleknek nyújtott banki szolgáltatások felügyelete további kihívásokat jelent, többek között a tranzakciók határokon átnyúló jellege miatt. A nemzeti felügyeleti hatóság számos intézkedést tett az említett üzleti tevékenység sajátos kockázatainak csökkentése érdekében; a külföldi illetőségű ügyfelekhez kapcsolódó üzleti modellel dolgozó bankoknak jelentős likvid eszközállománnyal kell rendelkezniük és kiegészítő tőkekövetelmények hatálya alá tartoznak. A jövőben is alapvető marad a pénzügyi stabilitással kapcsolatos kockázatok szoros ellenőrzése, az országnak készen kell HU 9 HU

10 állnia arra, hogy szükség esetén további szabályozási intézkedéseket fogadjon el és következetesen végre kell hajtania a pénzmosás elleni szabályokat. *** A jogszabályok összeegyeztethetőségére és a konvergenciakritériumok teljesítésére vonatkozó értékelésre figyelemmel és az egyéb tényezőket is tekintetbe véve, feltételezve továbbá, hogy a Tanács elfogadja a Bizottság ajánlását a túlzott költségvetési hiányról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy Lettország teljesíti az euró bevezetésére vonatkozó feltételeket. HU 10 HU

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS. (készült az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (1) bekezdésével összhangban)

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS. (készült az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (1) bekezdésével összhangban) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 212.5.3. COM(212) 257 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE 212. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS (készült az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban)

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 112 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 112 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 245 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2015) 112 final} HU HU Ajánlás A

Részletesebben

2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek

2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek Európai Bizottság - Sajtóközlemény 2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek Brüsszel, 05 május 2015 Az Európai Unió gazdasági növekedése kedvező hátszelet kap. Az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 214.6.4. COM(214) 326 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK 214. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikkének

Részletesebben

Téli előrejelzés re: lassanként leküzdjük az ellenszelet

Téli előrejelzés re: lassanként leküzdjük az ellenszelet EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2013. február 22. Téli előrejelzés 2012 2014-re: lassanként leküzdjük az ellenszelet Miközben a pénzügyi piaci feltételek tavaly nyár óta lényegesen javultak

Részletesebben

A gazdasági helyzet alakulása

A gazdasági helyzet alakulása #EURoad2Sibiu 219. május A gazdasági helyzet alakulása EGY EGYSÉGESEBB, ERŐSEBB ÉS DEMOKRATIKUSABB UNIÓ FELÉ Az EU munkahelyteremtésre, növekedésre és beruházásra irányuló ambiciózus programja, valamint

Részletesebben

2013. tavaszi előrejelzés: Az EU gazdasága lassú kilábalás az elhúzódó recesszióból

2013. tavaszi előrejelzés: Az EU gazdasága lassú kilábalás az elhúzódó recesszióból EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2013. május 3. 2013. tavaszi előrejelzés: Az EU gazdasága lassú kilábalás az elhúzódó recesszióból A 2012-es évet meghatározó visszaesést követően az előrejelzések

Részletesebben

Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások. Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem)

Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások. Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem) Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem) Kiindulási pontok I. Az eurózóna tagsági feltételeinek tekinthető maastrichti konvergencia-kritériumok

Részletesebben

2. ábra: A nem euróövezeti jövedelem felfelé konvergál az euróövezeti jövedelem felé

2. ábra: A nem euróövezeti jövedelem felfelé konvergál az euróövezeti jövedelem felé AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSA A Bizottság hozzájárulása a vezetői ütemtervhez #FutureofEurope #EURoadSibiu GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONVERGENCIA AZ EU-BAN: A FŐBB TÉNYEK 1. ábra:

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

Őszi előrejelzés ra: holtponton a növekedés

Őszi előrejelzés ra: holtponton a növekedés EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Őszi előrejelzés 2011 2013-ra: holtponton a növekedés Brüsszel, 2011. november 10. Megállt az uniós gazdasági fellendülés. Az erősen megrendült bizalom hatással van a beruházásokra

Részletesebben

Gazdasági jelentés. pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/2

Gazdasági jelentés. pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/2 Gazdasági jelentés pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/2 Gazdasági és monetáris folyamatok Áttekintés 2017. március 9-i monetáris politikai ülésén a Kormányzótanács megállapította, hogy igen jelentős

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról HU

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, július 11. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 11. (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a 2013. júniusi 21-i tanácsi ajánlás nyomán Spanyolországtól

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

2012. MÁJUS KONVERGENCIAJELENTÉS 2012. MÁJUS EURÓPAI KÖZPONTI BANK KONVERGENCIAJELENTÉS

2012. MÁJUS KONVERGENCIAJELENTÉS 2012. MÁJUS EURÓPAI KÖZPONTI BANK KONVERGENCIAJELENTÉS HU 2012. MÁJUS EURÓPAI KÖZPONTI BANK KONVERGENCIAJELENTÉS KONVERGENCIAJELENTÉS 2012. MÁJUS Az 2012. évi kiadványain az 50 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. KONVERGENCIAJELENTÉS 2012. MÁJUS Európai

Részletesebben

Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk

Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk A magyar gazdaság növekedési modellje az elmúlt években finanszírozási szempontból alapvetően megváltozott: a korábbi, külső

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 265 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Luxemburg 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Mikor lehet horvát euró?

Mikor lehet horvát euró? Mikor lehet horvát euró? EURO ANTE PORTAS CROATIAE Scherczer Károly Róbert vezető külgazdasági attasé, Zágráb 2018. szeptember 7. Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Horvát Köztársaság parlamentáris

Részletesebben

A FISKÁLIS POLITIKÁK UNIÓS KERETRENDSZERE

A FISKÁLIS POLITIKÁK UNIÓS KERETRENDSZERE A FISKÁLIS POLITIKÁK UNIÓS KERETRENDSZERE A gazdasági és monetáris unió stabilitásának biztosítása érdekében a fenntarthatatlan államháztartási helyzet elkerülésére szolgáló keretnek szilárdnak kell lennie.

Részletesebben

BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ KONVERGENCIAJELENTÉS DECEMBER

BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ KONVERGENCIAJELENTÉS DECEMBER BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ KONVERGENCIAJELENTÉS 2006. DECEMBER HU BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ KONVERGENCIAJELENTÉS 2006. DECEMBER Az 2006. évi kiadványain a 5 eurós bankjegy képe látható. Európai Központi

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

Gazdasági jelentés. pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/8

Gazdasági jelentés. pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/8 Gazdasági jelentés pénzügyi és gazdasági áttekintés 2017/8 Gazdasági és monetáris folyamatok Áttekintés 2017. december 14-i monetáris politikai ülésén a Kormányzótanács arra a következtetésre jutott, hogy

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

A 2014-es téli előrejelzés szerint teret nyer a fellendülés

A 2014-es téli előrejelzés szerint teret nyer a fellendülés EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel/Strasbourg, 2014. február 25. A 2014-es téli előrejelzés szerint teret nyer a fellendülés Az Európai Bizottság téli előrejelzése szerint a legtöbb tagállamban

Részletesebben

KONVERGENCIAJELENTÉS 2014. június

KONVERGENCIAJELENTÉS 2014. június HU KONVERGENCIAJELENTÉS Az 2014. évi kiadványain az 20 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. KONVERGENCIAJELENTÉS Európai Központi Bank (2014) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Németország

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2014/0000(INI) 3.3.2014 JELENTÉSTERVEZET az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő lehetséges bevezetéséről (2014/0000(INI)) Gazdasági

Részletesebben

2014. őszi gazdasági előrejelzés: lassú fellendülés és rendkívül alacsony infláció

2014. őszi gazdasági előrejelzés: lassú fellendülés és rendkívül alacsony infláció Európai Bizottság - sajtóközlemény 2014. őszi gazdasági előrejelzés: lassú fellendülés és rendkívül alacsony infláció Brüsszel, 04 november 2014 Az Európai Bizottság őszi előrejelzése szerint az év hátralevő

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Finnország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Finnország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 275 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Finnország 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Finnország 2015. évi stabilitási programját HU

Részletesebben

BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ KONVERGENCIAJELENTÉS DECEMBER

BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ KONVERGENCIAJELENTÉS DECEMBER BEVEZETÉS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ KONVERGENCIAJELENTÉS 2006. DECEMBER HU BEVEZETÉS ÉS VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KONVERGENCIAJELENTÉS 2006. DECEMBER Az 2006. évi kiadványain a 5 eurós bankjegy képe látható. Európai

Részletesebben

KONVERGENCIAJELENTÉS CONVERGENCE REPORT

KONVERGENCIAJELENTÉS CONVERGENCE REPORT KONVERGENCIAJELENTÉS CONVERGENCE REPORT JANUARY 2013. JÚNIUS 2013 HU Az 2013. évi kiadványain az 5 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. KONVERGENCIAJELENTÉS Európai Központi Bank (2013) Cím: Kaiserstrasse

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 18.7.2012 2012/2150(INI) JELENTÉSTERVEZET a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 291 final számú dokumentum II. MELLÉKLETÉT.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2017) 291 final számú dokumentum II. MELLÉKLETÉT. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 2. (OR. en) 9940/17 ADD 2 ECOFIN 491 UEM 185 INST 242 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. június 1. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Konvergenciajelentés június

Konvergenciajelentés június Konvergenciajelentés 2016. június Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 2 Az elemzés keretei 4 2.1 Gazdasági konvergencia 4 1. keretes írás Az árak alakulása 5 2. keretes írás Fiskális folyamatok 7 3. keretes

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ A GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATA

GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ A GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATA GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ A GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATA 1. Kedvezményes kereskedelmi övezet (csökkentett vámtarifák a részt vevő országok között) 2. Szabadkereskedelmi övezet (a részt vevő országok

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2004. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2004. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS EURÓPAI KÖZPONTI BANK. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS Az EKB. évi kiadványain a 100 eurós bankjegy képe látható.. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS Európai Központi Bank () Cím: Kaiserstrasse

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése

A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése A költségvetési folyamatok néhány aktuális kérdése Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank KT-MKT - Költségvetési Konferencia 2015. október 13. Az előadás felépítése 1. A GDP-arányos államháztartási hiány

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Svédország évi konvergenciaprogramját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Svédország évi konvergenciaprogramját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.22. COM(2017) 526 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2017. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Svédország 2017. évi konvergenciaprogramját HU

Részletesebben

Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása. Martin József Péter Szeged, április 21.

Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása. Martin József Péter Szeged, április 21. Ki menti meg a hajót? Az EU újraszabályozása Martin József Péter Szeged, 2011. április 21. Témák Válság előtti helyzet AZ EU a válságban A válságra adott válasz: újraszabályozás Dilemmák Válság előtti

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.5.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 106/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2009. április 20.) a tagállamok fizetési

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 601 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2015) 601 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 23. (OR. en) 13348/15 ECOFIN 798 UEM 383 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2015. október 22. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2017. október 12. Célkitűzések

Részletesebben

Baksay Gergely A Költségvetési Tanács szerepe és a évi költségvetés

Baksay Gergely A Költségvetési Tanács szerepe és a évi költségvetés Baksay Gergely A Költségvetési Tanács szerepe és a 2019. évi költségvetés Ezekben a hetekben zajlik Magyarország 2019. évi költségvetésének tárgyalása, amelynek során a Költségvetési Tanácsnak is kiemelt

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. augusztus 2. (OR. en) 11553/16 ECOFIN 743 UEM 283 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA Portugáliának a túlzott hiány helyzetének orvoslásához

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium Az Európai Unió jelenlegi kihívásai A gazdasági válság kezelésére kidolgozott átfogó uniós gazdaságpolitikai intézkedéscsomag dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

Részletesebben

Válságkezelés Magyarországon

Válságkezelés Magyarországon Válságkezelés Magyarországon HORNUNG ÁGNES államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 28. Fő üzenetek 2 A magyar gazdaság elmúlt három évtizede dióhéjban Reál GDP növekedés (éves változás)

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 338 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2016. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

9250/15 kn/ok/kz 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 kn/ok/kz 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 15. (OR. en) 9250/15 UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH 164 ENER 206 JAI 369 EMPL 228 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

08/10/2015 A PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT

08/10/2015 A PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT 2 A PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT ÚT A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSA FELÉ A GAZDASÁGI KORMÁNYZÁS MEGERŐSÍTÉSE KENGYEL ÁKOS Ph.D., Doc. Habil. EGYETEMI DOCENS BCE NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

Részletesebben

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13.

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13. A Századvég makro-fiskális modelljével (MFM) készült középtávú előrejelzés* Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető 15. október 13. *A modell kidolgozásában nyújtott segítségért köszönet illeti az OGResearch

Részletesebben

Aktuális kihívások a monetáris politikában

Aktuális kihívások a monetáris politikában Aktuális kihívások a monetáris politikában Pleschinger Gyula Magyar Nemzeti Bank Magyar Közgazdasági Társaság 2017. május 25. Tartalom Árstabilitás és a sérülékenység csökkentése Pénzügyi stabilitás Növekedés

Részletesebben

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő

Az államadóság kezelése és ellenőrzése. Banai Péter Benő Az államadóság kezelése és ellenőrzése Banai Péter Benő 1 Gazdaságpolitikai mozgástér Az eladósodottság, a magas kockázati felárak az adósságcsökkentést teszik prioritássá 2 Gazdasági növekedés, hiány

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.6.2006 COM(2006) 320 végleges 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.9.21. COM(2017) 459 final/2 CORRIGENDUM This document corrects document COM(2017) 459 final of 8.30.2017. Concerns the Hungarian language version. Errors in the title have

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ INTÉZMÉNYEI

A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ INTÉZMÉNYEI A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ INTÉZMÉNYEI Az európai monetáris unió intézményeinek fő feladata az európai monetáris politika meghatározása, az euró kibocsátásával kapcsolatos szabályok megalkotása és az

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés

Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program Gazdasági integráció gazdasági Gazdasági integráció gazdasági reformok, válságkezelés reformok, válságkezelés Nemzeti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Pénzügyi stabilitási jelentés november

Pénzügyi stabilitási jelentés november Pénzügyi stabilitási jelentés 2016. november Horváth Gábor, vezető közgazdasági szakértő Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Sajtótájékoztató 2016. november 17. Fő üzenetek a hazai pénzügyi stabilitásról

Részletesebben

CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő)

CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő) CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő) A Europe Direct tájékoztató irodák az idei nyáron is megszervezik a Csobbanj Európával című programsorozatot, melynek keretében

Részletesebben

Az átvétel dátuma: június 1. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az átvétel dátuma: június 1. Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 1. (05.06) (OR. en) 10535/12 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató UEM 119 ECOFIN 454 SOC 437 COMPET 331 ENV

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2076(INI) az Európai Központi Bank 2012-es éves jelentéséről (2013/2076(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2076(INI) az Európai Központi Bank 2012-es éves jelentéséről (2013/2076(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 11.6.2013 2013/2076(INI) JELENTÉSTERVEZET az Európai Központi Bank 2012-es éves jelentéséről (2013/2076(INI)) Gazdasági és Monetáris Bizottság

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR

1. cím (Saját források): millió EUR. 3. cím (Többletek, egyenlegek és kiigazítások): -537 millió EUR Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Tárgy: 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: a 2015-ös pénzügyi

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta?

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Matolcsy György 52. MKT Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza 2014. szeptember 6. 1 Tartalom Örökségünk Inflációs célkövetés a válság után

Részletesebben

9263/15 hk/tk/agh 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 hk/tk/agh 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 15. (OR. en) 9263/15 UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184 RECH 175 ENER 218 JAI 380 EMPL 239 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a márciusi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a márciusi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. márciusi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. márciusban 48 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az egyenlegnek az előző év márciushoz mért 97

Részletesebben

Az eurórendszer szakértőinek az euróövezetre vonatkozó makrogazdasági prognózisa

Az eurórendszer szakértőinek az euróövezetre vonatkozó makrogazdasági prognózisa Az eurórendszer szakértőinek az euróövezetre vonatkozó makrogazdasági prognózisa Az eurórendszer szakértői a 2004. november 20-ig rendelkezésre álló információk alapján prognózist készítettek az euróövezet

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

KONVERGENCIAJELENTÉS május

KONVERGENCIAJELENTÉS május HU KONVERGENCIAJELENTÉS 2010. MÁJUS Az 2010. évi kiadványain az 500 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. KONVERGENCIAJELENTÉS 2010. MÁJUS Európai Központi Bank (2010) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

A május m. 1-jén 1 n csatlakozott. Keleti Károly K 2010

A május m. 1-jén 1 n csatlakozott. Keleti Károly K 2010 A 2004. május m 1-jén 1 n csatlakozott kelet-közép-eur európai országok első öt éve az Európai Unióban Keleti Károly K pályp lyázat 2010 Előad adó: : Kelemen NóraN Maastrichti kritériumok riumok Az európai

Részletesebben

9221/16 ol/hs/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9221/16 ol/hs/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9221/16 ECOFIN 461 UEM 207 SOC 325 EMPL 221 COMPET 295 ENV 340 EDUC 196 RECH 187 ENER 203 JAI 451 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben