Panel Plusz Hitelprogram

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panel Plusz Hitelprogram"

Átírás

1 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest, november 2.

2 Hatályos: november 2-tıl Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 5. Panel Plusz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1 Hitelprogram célja A hitelprogram célja a lakáspolitikáért felelıs miniszter által a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 28. és 35. alapján az iparosított technológiával 2 épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatására kiírt pályázathoz (a továbbiakban: Pályázat) kapcsolódó hitelnyújtás, továbbá a Pályázaton benyújtott, de a Zöld Beruházási Rendszer keretében támogatott projektek kiegészítı finanszírozása és az ilyen jellegő korszerősítést, felújítást eredményezı tevékenységek Pályázaton kívüli finanszírozása Hitel típusa Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevık köre A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzat, a lakásszövetkezetekrıl szóló évi CXV. törvény 2. -a szerinti lakásszövetkezet, a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 3. (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: Társasházi Közösség; a lakásszövetkezet és a Társasházi Közösség együttesen: Lakóközösség) részére. Hitelezésbıl kizártak köre Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan helyi önkormányzat, amely adósságrendezési eljárás alatt áll, nem felel meg a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (Ötv.) meghatározott hitelfelvételi korlátnak, lejárt esedékességő, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette. az olyan lakásszövetkezet, amely csıd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll, 1 A Panel Plusz Hitelprogram 30 milliárd forintos keretösszege része a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretösszegének. 2 Iparosított technológiával épült lakóépületnek tekinthetı a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb elıre gyártott technológiával épült lakóépület.

3 3 lejárt esedékességő, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, az olyan Társasházi Közösség, amely nem rendelkezik a évi CXXXIII. törvény 5. (2) bekezdésében megjelölt alapító okirattal, továbbá annak az 5. (5) bekezdés alapján az illetékes földhivatalhoz benyújtott, és a 43. (3) bekezdése szerint ırzött példányával, lejárt esedékességő, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette. A hitel felhasználása A hitel felhasználható az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására az alábbi munkálatokra: 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményezı felújítása vagy cseréje; 2. Homlokzatok és födémek hıszigetelése; 3. Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, energia-megtakarítást eredményezı felújítása; 4. A megújuló energiafelhasználásának növelése. A hitel felhasználására vonatkozó további szabályokat a Terméktájékoztató tartalmazza. A hitel nem használható fel befejezett beruházás finanszírozására, más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására, a Pályázat körében nem elismerhetı költségek finanszírozására. Hitel célja és összege 5.1. Közvetlen pályázatot kiegészítı hitel A Lakóközösség az 1/3 állami támogatás mellett a költségek legfeljebb 2/3-át hitelbıl fedezi A helyi önkormányzat a saját tulajdonú bérházai energiatakarékos felújításánál az 1/3 állami támogatás mellett a költségek legfeljebb 2/3-át hitelbıl fedezi Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel A helyi önkormányzat az általa, a Lakóközösségek részére a lakóépületek felújításának támogatására meghirdetett pályázat keretében nyújtható, a költségek legfeljebb 2/3-ának megfelelı mértékő önkormányzati támogatást hitelbıl fedezi Önálló hitel A Lakóközösség 25%-os saját erı mellett a felújítási költségek 75%-át hitelbıl fedezi A helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházai energiatakarékos felújításánál a 25%-os saját erı mellett a felújítási költségek 75%-át hitelbıl fedezi A hitel maximális összege az 5.1. és az 5.2. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb Ft, az 5.3. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb Ft lehet. Saját erı Az 5.1. és 5.2. hitelcél esetében saját erı nem szükséges, az 5.3. hitelcél esetében a saját erı 25%, amelybe beszámítható az államháztartás más alrendszerébıl vagy közösségi forrásból kapott támogatás is. Hitelfelvételi jogosultság Az 5.1. hitelcél esetében a hitelt kizárólag azok a Lakóközösségek és helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Pályázat keretében állami támogatást kaptak. Az 5.2. hitelcél esetében a hitelt kizárólag olyan helyi önkormányzat veheti igénybe, amely

4 4 nyilvános pályázatot írt ki a közigazgatási határain belül elhelyezkedı, az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására. Az 5.3. hitelcél esetében hitelt kizárólag Lakóközösségek és helyi önkormányzatok igényelhetnek, amennyiben az általuk elvégezni tervezett munkálatok megfelelnek a Pályázatban elıírt mőszaki feltételeknek, és erre vonatkozóan rendelkeznek az ÉMI Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. által kiállított igazolással. Hitel pénzneme HUF Felszámítható hiteldíjak Kamat Helyi önkormányzat esetében: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év Lakóközösségek esetében: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év Kezelési költség Nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék Nem kerül felszámításra. Projektvizsgálati díj Egyszeri díj, amelynek mértékét és esedékességét a finanszírozó hitelintézet állapítja meg. Módosítási díj Eseti díj, amelynek mértékét és esedékességét a finanszírozó hitelintézet állapítja meg. Rendelkezésre tartási díj Nem kerül felszámításra. Elıtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. Futamidı alakulása Rendelkezésre tartási idı Lejárat Türelmi idı Szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 2 év. Szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 15 év. Helyi önkormányzat esetében a szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 3 év. Lakóközösség esetében a szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 3 év. Amennyiben a Hitelfelvevı lakástakarékpénztári szerzıdéssel rendelkezik, akkor a hitel lejárata és türelmi ideje a lakás-takarékpénztári szerzıdéshez igazodik, de a türelmi idı nem haladhatja meg a 100 hónapot. Törlesztés ütemezése A türelmi idıt követıen negyedéves egyenlı törlesztı részletek. Biztosítékok A finanszírozó hitelintézet belsı szabályzata szerinti, szokásos bankári biztosítékok. Szerzıdéskötési és folyósítási feltételek A szerzıdéskötés és folyósítás feltételeit a finanszírozó hitelintézet saját belsı szabályzata alapján határozza meg. Az 5.1. és 5.2. hitelcélok esetében a folyósítás feltétele a támogatási szerzıdés megkötése, vagy a lakáspolitikáért felelıs miniszter, illetve a környezetvédelemért felelıs miniszter által kiállított, a pályázat támogatásáról szóló értesítılevél benyújtása a finanszírozó hitelintézethez. Kérelem benyújtása, közbeszerzés A helyi önkormányzat esetében a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény szabályait kell alkalmazni a pénzügyi szolgáltatást végzı hitelintézet kiválasztására. A hitelkérelmeket a hitelprogramban résztvevı hitelintézetekhez kell benyújtani. Az 5.3. hitelcél esetében a hitelkérelemhez csatolni kell az ÉMI Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. által kiállított igazolást. A finanszírozásban résztvevı hitelintézetek listáját az MFB Zrt. honlapján, a címen teszi közzé. Az MFB Zrt. közvetlenül nem finanszíroz.

5 5 Igénybevételi lehetıség A hitelprogram keretében hitelszerzıdés megkötésére december 31-ig van lehetıség.

6 Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram Útmutató Budapest, november 2.

7 7 Tartalomjegyzék ELSİ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 8 1 AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE 8 2 AZ ÚTMUTATÓ ALKALMAZÁSI KÖRE 8 3 KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI 8 4 AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK MAGYARÁZATA 9 MÁSODIK RÉSZ: A HITELPROGRAM FELTÉTELRENDSZERE 12 5 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A HITELPROGRAM CÉLJA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A HITELFELVEVİK KÖRE A HITELEZÉSBİL KIZÁRTAK KÖRE A HITEL FELHASZNÁLÁSA A HITEL NEM HASZNÁLHATÓ FEL A HITELPROGRAM KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK A FELÚJÍTÁS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSA Közvetlen pályázatot kiegészítı hitel (5.1.) és Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel (5.2.) Önálló hitel (5.3. hitelcél) A HITEL IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI FELSZÁMÍTHATÓ HITELDÍJAK FUTAMIDİK ALAKULÁSA TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉSE BIZTOSÍTÉKOK SZERZİDÉSKÖTÉSI ÉS FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK 21 HARMADIK RÉSZ: RÉSZLETES MUNKAFOLYAMAT SZABÁLYOZÁS 22 6 ELJÁRÁSI FOLYAMAT KÖZVETLEN PÁLYÁZATOT KIEGÉSZÍTİ HITEL (5.1. HITELCÉL) KÉTLÉPCSİS PÁLYÁZATOT KIEGÉSZÍTİ HITEL (5.2. HITELCÉL) ÖNÁLLÓ HITEL (5.3. HITELCÉL) 23 7 HITELKÉRELEM BENYÚJTÁSA 24 8 A HITELKÉRELEM BEFOGADÁSA 24 9 ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS ELLENİRZÉS 25 NEGYEDIK RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26 ÖTÖDIK RÉSZ: MELLÉKLETEK 27

8 8 Elsı rész: Általános rendelkezések 1 Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere A Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram elindításáról és a kapcsolódó állami támogatásokról szóló 1060/2005. (VI. 4.) Korm. határozat alapján az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként, 20 milliárd forintos 2009 szeptembertıl 30 milliárd forintra megemelt - keretösszeggel a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb elıre gyártott technológia (a továbbiakban: iparosított technológia) felhasználásával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítése felújítása céljából meghirdette a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogramot (a továbbiakban: Hitelprogram). Jelen Útmutató a Hitelprogram keretében nyújtott hitelek kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. Az Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a Hitelprogram keretmegállapodásában, a Refinanszírozási Eljárási Rendben, továbbá a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak az irányadók. Az Útmutató elválaszthatatlan részét képezi a Hitelprogram Termékleírása. 2 Az Útmutató alkalmazási köre Jelen Útmutató a Hitelprogram tekintetében meghatározza a refinanszírozásban részt vevı hitelintézetek, továbbá a hiteligénylı helyi önkormányzatok, lakásszövetkezetek, a társasházak tulajdonostársainak közösségei számára a Hitelprogram részletes feltételeit. A refinanszírozási tevékenység eljárási szabályait a Hitelprogramra irányadó keretmegállapodás mellékletét képezı Refinanszírozási Eljárási Rend szabályozza. A Hitelprogramra a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram szabályai nem vonatkoznak. Ezt az Útmutatót az MFB Zrt. és a finanszírozó hitelintézetek közötti keretmegállapodás aláírását követıen és a Hitelprogram keretében nyújtott hitelek vonatkozásában kell alkalmazni. 3 Kapcsolódó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei Az Útmutató az alábbi jogszabályokra és állami irányítás egyéb jogi eszközeire épül: a) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz hitelprogram elindításáról és a kapcsolódó állami támogatásokról szóló 1060/2005. (VI. 4.) Korm. határozat, b) a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretösszegének emelésérıl szóló 1147/2009. (IX.4.) Korm. határozat, c) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.), d) a lakásszövetkezetekrıl szóló évi CXV. törvény, e) a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény, f) a lakáscélú állami támogatásokról 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, g) az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet,

9 9 h) a távhıszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény, i) a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, j) a központi főtésrıl és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998 (XI. 23.) Korm. rendelet, k) az építési termékek mőszaki követelményeinek, megfelelıség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM- GKM-KvVm együttes rendelet, l) a 2010-ig terjedı energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiáról szóló 1107/1999. (X. 8.) Korm. határozat, m) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény, n) a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), o) a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.), p) a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvény, q) a számvitelrıl szóló évi C. törvény. A jogszabályok esetleges változásait figyelembe kell venni, a Hitelprogram elıírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni. 4 Az Útmutatóban használt fogalmak magyarázata A beruházás, felújítás megkezdésének idıpontja: Az építési naplóba történt elsı olyan bejegyzés idıpontja, amely a felújításhoz kapcsolódik (olyan építési jellegő munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelezı, ott a kivitelezıi szerzıdés alapján a kivitelezı nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan). A beruházás a pályázat, illetve az 5.3. hitelcél esetében a hitelkérelem finanszírozó hitelintézet általi befogadása után saját kockázatra megkezdhetı. Elıleg, foglaló kifizetése nem számít a beruházás megkezdésének. 3 A beruházás, felújítás befejezésének idıpontja: A hitelbıl befejezett beruházás nem finanszírozható. A beruházás befejezettnek tekintendı, amennyiben a beruházás mőszaki átadás-átvételi eljárása során az ÉMI Nonprofit Kft. az utólagos helyszíni ellenırzést elvégezte. 4 ESCO típusú vállalatok: A beruházás megvalósításában az energia-takarékossági vállalatok (nemzetközi elnevezésük ESCO= Energy-Saving-Corporation - teljes körő energiaszolgáltatás eredmény garanciával) kockázati alapon vesznek részt a beruházások finanszírozásban, részben pótolva a tulajdonosok, illetve a támogató önkormányzatok forráshiányát. Az energiatakarékos rendszerek üzembe helyezése garantálja az energiamegtakarítást, és a megtakarított energia-költségek képezik a megterülési cash-flow forrását. Az ESCO típusú vállalat szerzıdésben vállal kötelezettséget a hatékony üzemeltetésre, és a terv szerinti maximális energia-, illetve költség megtakarításra. Ezért az ESCO elsısorban magas minıségő, komplex, (szerkezeti és gépészeti) beruházásokban érdekelt. Az ESCO konstrukció elınye a hosszú távú finanszírozás a hitel terhek fedezetéül szolgáló megtakarítás, és az európai szintő mőszaki megvalósítás. Fejlesztés: Olyan - alapvetıen felhalmozási kiadásokban megtestesülı - tevékenység, amely új, vagy a korábbinál mőszaki, technikai szempontból korszerőbb tárgyi eszközök létrehozására irányul, illetve a meglevı tárgyi eszközök mőszaki, technikai paramétereinek korszerősítését valósítja meg. 3 Hatályos: szeptember 22-tıl. 4 Hatályos: szeptember 22-tıl.

10 10 Felújítás: A számvitelrıl szóló évi C. törvény 3. (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység. Hitelintézet: Akivel az MFB Zrt. refinanszírozási keretmegállapodást kötött. Iparosított technológiával épült épület: A panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, elıregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület. Köztartozás: Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) ának 20. pontjában meghatározott fizetési kötelezettség. Lakáscélú albetét: A felújítás szempontjából lakáscélúnak minısülnek az ingatlan-nyilvántartásban ugyan nem lakásként nyilvántartott, de közvetlenül valamelyik lakáshoz kapcsolódó és az adott lakástulajdonos(ok) kizárólagos tulajdonában vagy használatában lévı tárolóként és garázsként nyilvántartott albetétek is, függetlenül azok aktuális hasznosításától. Lakóépület: Olyan épület, amelyben lakásnak minısülı, önálló rendeltetési egységő helyiség található. Lakásszövetkezet: A lakásszövetkezet a lakóépületek építésére, fenntartására létrejött gazdálkodó szervezet. A lakásszövetkezet jogi személy. A lakásszövetkezetet a tag és nem tag tulajdonosok alkotják. Nem tag tulajdonosnak minısül az a személy, aki a lakásszövetkezetbe nem lépett be, aki a lakásszövetkezetbıl kilépett, illetıleg abból kizártak. A lakásszövetkezet közgyőlésén figyelemmel kell lenni a nem tag tulajdonost megilletı jogokra. İt a meghatalmazást kivéve a közgyőlésen történı szavazás, továbbá a lakásszövetkezeti tagnak járó szolgáltatások, vállalkozási bevételek és ezekhez főzıdı kiadások kivételével a taggal azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik. Megújuló energiaforrás: Egy energiaforrást akkor nevezünk megújulónak, ha a hasznosítás során nem csökken a forrás, a késıbbiekben ugyanolyan módon termelhetı belıle energia, mert a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelıdik (pl. napenergia, szélenergia, biomassza /növényi és állati eredető szerves anyagok/, geotermikus energia, vízenergia). Nem lakáscélú albetét: A pályázat szempontjából nem minısül lakáscélúnak az az albetét és a közös tulajdoni hányadból ezen albetétet megilletı arányos rész, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (pl. üzlet, iroda, raktár és az ezen helyiségekhez tartozó garázs). Projekt: Tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelı pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkezı fejlesztési elképzelés. Refinanszírozás: A hitelintézet saját kockázatára nyújtott hitelhez forrás biztosítása. Saját forrás: A hiteligénylı által a felújítás finanszírozásához biztosított forrás, amelynek része a pályázaton elnyert támogatás. Saját erı: a hiteligénylı rendelkezésére álló, a felújításhoz felhasználható pénzeszköz. Külsı

11 11 forrás: a saját erı azon része, amit a hiteligénylınek visszafizetési kötelezettséggel vagy a nélkül bocsátottak rendelkezésére (például más hitel vagy más pályázaton elnyert vissza nem térítendı támogatás, ESCO típusú vállalkozói szerzıdés által biztosított fedezet, stb.). Társasház: Lakóépület és nem lakás céljára szolgáló épület. Társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, mőszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetıleg legalább egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába kerül. A Hitelprogram szempontjából a lakóépületben lévı önálló lakások száma minimum 4.

12 12 Második rész: A Hitelprogram feltételrendszere 5 Általános feltételek 5.1 A hitelprogram célja A Hitelprogram célja, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet) 28. és 35. alapján az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítése, felújítása támogatása céljából kiírt pályázatból (a továbbiakban: Pályázat) elnyerhetı támogatásokhoz kiegészítı forrást, a Pályázatot nem érintı esetekben pedig kedvezményes kamatozású hitelt nyújtson a helyi önkormányzatok, lakásszövetkezetek, társasházi közösségek részére. A Hitelprogram hitelcéljait a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Termékleírásának Melléklete az 5. hitelcélon belül tartalmazza. A Hitelprogram hitelcéljai a következık: 5.1. hitelcél: Közvetlen pályázatot kiegészítı hitel 5.2. hitelcél: Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel 5.3. hitelcél: Önálló hitel A évben a lakáspolitikáért felelıs miniszter által a Kormány rendelet hivatkozott paragrafusa alapján meghirdetett pályázat kódszáma: LFP-2008-LA-2. A Pályázat kezelését az ÉMI Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Kft., postacíme: Budapest, XI. Diószegi út 37..) végzi. A Pályázat részletes ismertetıje és a pályázati dokumentáció az Önkormányzati Minisztérium internetes honlapjáról ( és az ÉMI Nonprofit Kft. internetes honlapjáról ( tölthetı le. 5.2 Általános feltételek Hitelprogram keretösszege Hitel típusa Hitel összege A Hitelprogram keretében az MFB Zrt. által biztosított forrás 30 milliárd Ft. A keretet a befogadott hitelkérelmek érkezési sorrendben terhelik. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. honlapján teszi közzé. Az MFB Zrt. csak az egyes hitelintézetekre megállapított limitösszeg erejéig, vagy állampapír fedezet mellett vállalja a refinanszírozási kölcsönszerzıdés megkötését. Éven túli lejáratú beruházási hitel. A finanszírozásban részt vevı hitelintézetek által nyújtott és az MFB Zrt. által refinanszírozott hitel legnagyobb összege az 5.1. és az 5.2. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb Ft, az 5.3. hitelcél esetén lakásonként legfeljebb Ft lehet., az 5.8. pontban meghatározottak szerint.

13 13 Hitel devizaneme Kérelem benyújtása, közbeszerzés Igénybevételi lehetıség HUF A hitel devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. A helyi önkormányzat a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény szabályait alkalmazza a pénzügyi szolgáltatást nyújtó hitelintézet kiválasztására. Lakóközösség és a helyi önkormányzat a hitelkérelmet a finanszírozó hitelintézethez nyújtja be. A programban részt vevı hitelintézetek listáját az MFB Zrt. honlapján, a teszi közzé. A Hitelprogram keretében a refinanszírozási hitelszerzıdés megkötésére december 31-ig 5 van lehetıség. Hitel kizárólag a Hitelprogramban részt vevı hitelintézeteken keresztül refinanszírozási konstrukció keretén belül nyújtható. Az MFB Zrt. közvetlenül nem finanszíroz. A hitelügyletek azonosítására az MFB Zrt. által képzett azonosító jel szolgál, az MFB Zrt. az azonosító jelet a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretén belül képzi meg. 5.3 A hitelfelvevık köre A hitelprogramban részt vehet a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése szerinti olyan helyi önkormányzat, amely a Pályázat elıírásai szerinti támogatási rendszert hozott létre a közigazgatási határain belül elhelyezkedı, iparosított technológiával épített társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának támogatására, továbbá, a lakásszövetkezetekrıl szóló évi CXV. törvény 2. -a szerinti lakásszövetkezet, valamint a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 3. (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: Társasházi Közösség; a lakásszövetkezet és Társasházi Közösség együtt: Lakóközösség). 5.4 A hitelezésbıl kizártak köre Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan helyi önkormányzat, amely adósságrendezési eljárás alatt áll, nem felel meg az Ötv.-ben meghatározott hitelfelvételi korlátnak, lejárt esedékességő adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, az olyan lakásszövetkezet, amely 5 Módosítva a 9/2007. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos november 19-tıl.

14 14 csıd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll, lejárt esedékességő adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette, az olyan Társasházi Közösség, amely nem rendelkezik a évi CXXXIII. törvény 5. (2) bekezdésében megjelölt alapító okirattal, továbbá annak az 5. (5) bekezdés alapján az illetékes földhivatalhoz benyújtott, és a 43. (3) bekezdése szerint ırzött példányával, lejárt esedékességő adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, a hitelkérelem benyújtását megelızı három éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely állami támogatással összefüggésben, a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette A hitel felhasználása A hitel felhasználható az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása során, a mindenkori pályázati elıírások szerint elvégezhetı munkálatok finanszírozására. Ezek az LFP LA-2 Pályázat szerint a következık lehetnek: 1. Nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje a. Az épület külsı nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, a nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejőleg a cserélendı, felújítandó nyílászárók esetében a külsı árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni. b. A lépcsıházak, és az egyéb közös, főtött helyiségek (pl. közös tárolók stb.) külsı nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban. A fenti 1. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet hitelt igényelni, ha az 1. a) pontban leírt munkákat a hiteligénylı már korábban elvégezte, vagy a finanszírozott beruházás során végzi el, vagy a lakások nyílászárói a hitelkérelem benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévı hıtechnikai elıírásokat. Amennyiben a hitellel érintett lakóépület külsı nyílászáróinak legalább a lakások 90%-át érintı cseréje már korábban panel pályázat keretében megvalósult, a fennmaradó - bizonyítottan a korábbi pályázat tárgyát nem képezı - nyílászárók cseréjére is lehet hitelt igényelni. 2. Homlokzatok és födémek hıszigetelése a) az épület valamennyi homlokzatának hıszigetelése, b) homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hıszigetelése, c) az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölsı síkjának) hı- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetıs szerkezető, vagy hıszigetelése és magastetı kialakítása, amennyiben a tervezett magastetı nem beépítethetı kialakítású, vagy az utolsó főtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölsı síkjának) hıszigetelése beépítetlen magastetı, illetve tetıfelépítmény esetében, d) Az elsı főtött lakószint alatti födém hıszigetelése, amennyiben az elsı főtött lakószint alatti födém főtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. 6 Hatályos: szeptember 22-tıl.

15 15 A fenti 1. és 2. pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet hitelt igényelni, ha a 3. b) l. pontban leírt épületszintő főtésszabályozás és mérés már megoldott, vagy azt a jelenlegi felújítás keretében fogják elvégezni. 3. Épületgépészeti rendszerek korszerősítése, (energia-megtakarítást eredményezı) felújítása a) Új szellızırendszer kialakítása, vagy a meglévı szellızı rendszerek a légtechnikai és tőzbiztonsági elıírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerősítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, amennyiben mőszakilag megoldható, a szellızıcsatorna tisztítását is kötelezıen el kell végezni.; b) Meglévı főtési rendszerek felújítása, korszerősítése, átalakítása: 1. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képezı épületrész) hıfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. 2. A lakások hıleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 3. A lakások egyedi hıfogyasztásának mérésére, vagy az épület hıfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérıeszközök (hımennyiségmérık és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 4. Az épület közös tulajdonát képezı főtési rendszer átalakítása ezen belül: a) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; b) az egycsöves főtési rendszer átalakítása a hıleadók elé beépített átkötı szakaszokkal, vagy az egycsöves főtési rendszer helyett új, kétcsöves főtési rendszer kialakítása. 5. Kazánok, hıközpontok energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása, cseréje. 6. Hıleadók energiatakarékos berendezésekre történı cseréje, valamint szükség szerint a főtési vezeték felújítása, cseréje A fenti 3. b) 1-6. pontjaihoz kapcsolódóan kötelezıen el kell végezni az építéssel, felújítással, átalakítással érintett, aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelıvé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tőzgátló csappantyúk beépítését. c) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerősítése, energiatakarékos berendezésekre történı cseréje. d) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetıvé tevı mérıórák felszerelése. e) Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-biztosító, fıelosztó berendezés korszerő berendezésekre történı cseréje, valamint a lakások mérıórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat felújítása. f) Az épület valamennyi felvonójának korszerősítése, illetve szükség esetén cseréje. 4. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra a) napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése b) napelemek (áramtermelésre) telepítése c) kapcsolt hı- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése d) biomassza (palett/faháncs, kazánok, fagázosítással mőködı rendszerek, stb., különösen

16 16 napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése e) hıszivattyú telepítése f) geotermikus rendszerek telepítése g) épületbe integrált mikro szélerımő (áramtermelésre) telepítése h) egyéb speciális megújuló energiaforrások és tárolóik (egyedi elbírálás) telepítése A megújuló energiaforrás létesítése akkor is támogatható, ha helyileg nem az épülethez, hanem központilag az energiaszolgáltatóhoz kötıdik, de a felhasználás egyértelmően az érintett lakásokra irányul. A mőszaki, illetve gazdasági megvalósíthatóságot az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletben ( Az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterülető épületek alternatív energiaellátásának megvalósíthatósági elemzésérıl ) foglaltak szerint kell vizsgálni. A fenti 1-4. pont alatt felsorolt, betővel jelölt alpontokban megjelölt munkálatok bármelyikére - egy hitelkérelemben többre is - lehet hitelkérelmet benyújtani. Ez alól kivételt képeznek a 3. b), és 4. pont alatt felsorolt munkák a távhıvel ellátott épületekre vonatkozóan, melyekre önállóan nem, csak más korszerősítési munkákhoz kapcsolódóan lehet hiteligényt benyújtani. 5.6 A hitel nem használható fel 7 befejezett beruházás finanszírozására, más hitel (ugyanazon hitelfelvevı részére, részben vagy egészen folyósított hitel, a finanszírozó hitelintézettıl függetlenül) kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására (a hitelfelvevı által lízingelt eszköz hitelbıl történı megvásárlása tiltott hitelkiváltásnak minısül), áfa finanszírozására, amennyiben a hitelfelvevı áfa visszaigénylésre jogosult, az alábbi a Pályázat körében nem fedezhetı költségek finanszírozására: o az ugyanazon épületben lévı, nem lakáscélú önálló albetétek energia-megtakarítást eredményezı felújításának, korszerősítésének költségei, o a lakások energia-megtakarítást nem eredményezı felújítási munkálatainak költségei, o a Pályázat elkészítéséhez kapcsolódó, az 5.7 pontban felsoroltakkal nem azonosítható ráfordításoknak az általános forgalmi adót is tartalmazó költségei (pl. a pályázat sokszorosításának költségei, postaköltség, pályázati díj), o a hálózatfejlesztési hozzájárulás költsége, o a távfőtımővek tulajdonában lévı berendezések korszerősítése, cseréje, a beruházási hitel kamatának finanszírozására. 5.7 A hitelprogram keretében elszámolható költségek Mindhárom hitelcél esetében a hitel szempontjából elismerhetı bekerülési költség a felújítás egyéb közvetlen költségein túl tartalmazhatja különösen a) A felújításhoz, korszerősítéshez kapcsolódó lebonyolítási költségek: a felelıs, felsıfokú építıipari végzettséggel rendelkezı szakértı, illetve kapcsolattartó díja, ezen belül a pályázat elkészítésének szakértıi költségei is (pl. a pályázati útmutató 2. sz. melléklet, önálló hitel esetén a terméktájékoztató 3. sz. melléklet önálló hitel esetén a terméktájékoztató 3. sz. melléklete elkészítésének díja, energiatakarékos felújítási koncepcióterv és az energetikai számítás díja, termográfiai vizsgálat díja), 7 Hatályos: szeptember 22-tıl.

17 17 b) a pályázat tervezési költségei: a felmérési tervdokumentáció elkészítése, vagy beszerzése, vagy engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a költségvetés készítése, valamint az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek, illetékek, c) a közbeszerzési eljárás költségei, amennyiben a pályázat szerinti beruházás a Kbt. hatálya alá esik, vagy a pályázó önként vállalta a közbeszerzési eljárás lefolytatását, vagy a közbeszerzés nélküli eljárás lefolytatásának költségei, ha azt szakértı végzi, d) a kivitelezés mőszaki ellenırzésének költségei, e) az épület állékonyságára vonatkozó, 2 évnél nem régebbi statikai szakvélemény költsége, f) a kivitelezési munkák költségei, beleértve a járulékos költségeket is, g) védett állatok megléte esetén az illetékes nemzeti park igazgatóság által elıírt munkálatok költségei, valamint h) valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adója, amennyiben a hiteligénylı áfa visszaigénylésre nem jogosult. A fentiekben felsorolt a), b), c), d), és e) alpontokban felsorolt (önálló hitel esetén a terméktájékoztató 3. sz. melléklete) kapcsolódó költségek értékeit a Magyar Mérnök Kamara évi kamarai ajánlott értékeinek megfelelıen kell meghatározni. A kapcsolódó költségek együttes összege valamennyi költség megléte esetében nem haladhatja meg a bruttó kivitelezési költség: 35 millió forint értékig 7 %-át, 35 millió forintnál magasabb költség esetén 5 %-át. A pályázat benyújtását megelızıen 2 éven belüli, a pályázati célt bizonyíthatóan szolgáló, a pályázó által befogadott és igazoltan kiegyenlített tervezési, szakértıi költségek számolhatók el. Járulékos költségek alatt értendı a közvetlenül energia-megtakarítást nem eredményezı, de a támogatott munkák teljessége érdekében szükséges, kapcsolódó helyreállítási, felújítási munkák (szerkezetek le és visszaszerelése, az egységes megjelenítés érdekében történı munkák, pl.: mázolási munkák rácson, korláton). A felújítás teljes költségét bruttó módon, amennyiben a hiteligénylı áfa visszaigénylésre jogosult, vagy amennyiben az adott beruházás esetén a számla a fordított áfa adózás szabályai szerint kerül kiállításra, abban az esetben nettó módon kell meghatározni. A saját erı tekintetében a finanszírozó hitelintézet jogosult saját belsı szabályzatai alapján eljárni, figyelembe véve azt, hogy az 5.1. és 5.2. hitelcélnál saját erı nem szükséges, az 5.3. hitelcélnál a saját erı mértéke legalább 25%, továbbá azt, hogy a saját erıbe beszámítható a közösségi forrásból vagy az államháztartás más alrendszereibıl elnyert támogatás (külsı forrás). A költségmegosztás szempontjából az érintett lakások számát az 5.1. és 5.2. hitelcélok esetében a Pályázat elıírásai szerint, az 5.3. hitelcél esetében a 3. számú Melléklettel egyezı módon kell megállapítani. 5.8 A felújítás költségeinek finanszírozása Közvetlen pályázatot kiegészítı hitel (5.1.) és Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel (5.2.) A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 28., 29. és 35. (1) bekezdése alapján a Pályázatban meghatározott célokhoz állami támogatás igényelhetı a közvetlen pályázatot kiegészítı hitel (5.1. hitelcél) és a kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel (5.2. hitelcél) keretében. A központi költségvetést terhelı költséghányad nem lehet több mint a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költség 1/3-a, és összege lakásonként nem haladhatja meg az Ft-ot. A

18 18 fennmaradó 2/3-ad rész az önkormányzat által kiírt pályázat alapján a helyi önkormányzat és a Lakóközösség között oszlik meg. Az állami támogatást pályázat útján lehet igényelni. Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeikre, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik energiatakarékos felújítására. Kétlépcsıs pályázat esetén az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közremőködés módját, eszközeit. Közvetlen a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévı épületre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé a pályázatkezelıhöz. Amennyiben a felújítás megvalósítása során a felújítás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az állami támogatás és a hitel összege nem nı, ha a felújítás megvalósítása során az önkormányzati pályázatban meghatározott költségekhez képest többletköltségek merülnek fel. Ezt a részt saját erıbıl kell finanszírozni. HITEL a felújítás elismerhetı költségeinek legfeljebb 2/3- ad része, lakásonként legfeljebb Ft "PANEL PLUSZ" HITEL Lakóközösség Helyi önkormányzat saját tulajdonú bérház saját erı, amelybe beszámítható más államháztartási vagy közösségi forrásból származó támogatás A felújítás teljes bekerülési költsége A felújítás elismerhetı költségeinek 1/3-ad része, de legfeljebb Ft Helyi önkormányzat 5.2 által vállalt költséghányad, amely az elismerhetı bekerülési költség legfeljebb 2/3-a, lakásonként legfeljeljebb Ft SAJÁT FORRÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS 1. számú ábra: A felújítás finanszírozási struktúrája az 5.1. és 5.2. hitelcélok esetében

19 19 A Lakóközösség, illetve a helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházaik korszerősítése esetén az 1/3-ad rész állami támogatás mellett a felújítás elismerhetı bekerülési költségének legfeljebb 2/3-ad részét saját erıbıl vagy hitelbıl fedezi. Az 5.1. hitelcél keretében a hitel összege lakásonként legfeljebb Ft. A helyi önkormányzat egy adott épület vonatkozásában a tulajdonosoktól részben vagy teljes egészében átvállalhatja az ıket az önkormányzati pályázati kiírás alapján terhelı saját részt (önkormányzati támogatás). A helyi önkormányzat a Lakóközösség részére a felújításhoz nyújtható, a felújítás elismerhetı bekerülési költségének legfeljebb 2/3-ad részéig terjedı önkormányzati támogatást hitelbıl fedezheti. Az 5.2. hitelcél keretében a hitel összege lakásonként legfeljebb Ft lehet Önálló hitel (5.3. hitelcél) A Lakóközösségnek és a helyi önkormányzatnak saját tulajdonú bérházaik korszerősítése esetén lehetısége van a Hitelprogram 5.3. hitelcélja keretében arra, hogy a felújításához 25%-os saját erı biztosítása mellett hitelt vegyen fel. A Lakóközösség, és a helyi önkormányzat a felújítást hitelbıl fedezi oly módon, hogy a hitel összege a felújítás elismerhetı bekerülési költségének legfeljebb 75%-a, amely lakásonként nem lehet több Ft-nál, és a felújításhoz az elismerhetı bekerülési költség legalább 25%-ával maga is hozzájárul (5.3. hitelcél). E hitelcél vonatkozásában hitelszerzıdés megkötésére december 31-ig 8 folyamatosan, a Pályázattól függetlenül van lehetıség. HITEL A felújítás elismerhetı költségeinek legfeljebb 75%-a, lakásonként legfeljebb forint SAJÁT ERİ A felújítás elismerhetı bekerülési költségének 25%-ának, mint saját erı rendelkezésre állásának biztosítása 2. számú ábra: A felújítás finanszírozási struktúrája az 5.3. hitelcél esetében 5.9 A hitel igénybevételének feltételei A helyi önkormányzat hitelfelvételre akkor jogosult, ha az 5.1. hitelcél esetében a helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházai felújításához a Pályázat keretében állami támogatást kapott az 5.2. hitelcél esetében a helyi önkormányzat nyilvános pályázatot írt ki az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározta a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közremőködés módját, eszközeit. A Lakóközösség hitelfelvételre akkor jogosult, ha közgyőlési határozattal döntött a felújítás tényérıl, és az 5.1. hitelcél esetében a Pályázat keretében állami támogatást kapott, 8 Módosítva a 9/2007. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos: november 19-tıl.

20 20 az 5.3. hitelcél esetében, rendelkezik az ÉMI Nonprofit Kft. által kiállított igazolással Felszámítható hiteldíjak A finanszírozó hitelintézet az alábbi díjakon kívül más költséget, díjat nem számíthat fel. Ügyleti kamat Kezelési költség Folyósítási jutalék Módosítási díj Projektvizsgálati díj Rendelkezésre tartási díj Elıtörlesztési díj A hitelfelvevı által fizetendı kamat mértéke: helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5%/év, Lakóközösségnek nyújtott hitel esetén: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 3,5%/év. A kamatfizetés naptári negyedévente történik. Kezelési költség nem kerül felszámításra. Folyósítási jutalék nem kerül felszámításra. Eseti díj, amelynek mértéke és esedékessége a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint kerül meghatározásra. Egyszeri díj, amelynek mértéke és esedékessége a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint kerül felszámításra. Rendelkezésre tartási díj nem kerül felszámításra. Elıtörlesztési díj nem kerül felszámításra Futamidık alakulása Rendelkezésre tartási idı Lejárat A szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 2 év. A szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 15 év, amely a türelmi idıt is tartalmazza. Türelmi idı Helyi önkormányzat esetében a szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 3 év. Lakóközösség esetében a szerzıdéskötéstıl számított legfeljebb 3 év. Amennyiben a Hitelfelvevı lakás-takarékpénztári szerzıdéssel rendelkezik, akkor a hitel lejárata és türelmi ideje a lakás-takarékpénztári szerzıdéshez igazodik, de a türelmi idı nem haladhatja meg a 100 hónapot Törlesztés ütemezése Türelmi idıt követıen, negyedévente az utolsó törlesztı részlet kivételével egyenlı törlesztı részletekben. Esedékességét lehetıleg úgy kell meghatározni, hogy a törlesztés a negyedév utolsó hónapjának 15. napjánál késıbbre ne essen. Az elsı tıketörlesztés a türelmi idı lejáratát követı hónapban esedékes. A program keretében az elıtörlesztés megengedett, elıtörlesztési díj nem számítható fel. 9 Hatályos: szeptember 22-tıl.

21 Biztosítékok A finanszírozó hitelintézet belsı szabályzata szerinti, szokásos bankári biztosítékok Szerzıdéskötési és folyósítási feltételek A szerzıdéskötési feltételeket a finanszírozó hitelintézet saját belsı szabályzata alapján határozza meg. A hitelbıl bizonyíthatóan a felújítás, beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozhatók. A folyósítás a hitelintézet részére benyújtott számlák vagy azonos bizonyító erejő számviteli dokumentumok alapján, a finanszírozó hitelintézet belsı szabályai szerint a számla bruttó, illetve amennyiben a hiteligénylı áfa visszaigénylésre jogosult, vagy amennyiben az adott beruházás esetén a számla a fordított áfa adózás szabályai szerint kerül kiállításra, abban az esetben nettó értékében történik. A folyósításnak, illetve az MFB forrás lehívásának minden esetben igazodnia kell a számlán/számlákon illetve a lehívás alapjául szolgáló számviteli bizonylatban megjelölt összeg(ek)hez és esedékesség(ek)hez. A számlán megjelölt összeget legkorábban az esedékessé válás idıpontjában illetve - a hitelfelvevı a számla kifizetését saját forrásból megelılegezve már kifizette a szállítóját - azt követıen lehet lehívni az MFB Zrt.-tıl, illetve a finanszírozó hitelintézettıl, és késedelem nélkül tovább kell utalni a hitelfelvevınek vagy közvetlenül a szállítónak. Az esedékessé válás idıpontja megegyezik a számviteli dokumentumon szereplı esedékességi dátumot megelızı 10. munkanappal, az MFB-tıl lehívott összeget pedig a számla esedékességének megfelelıen kell továbbutalni. A lehívás és a folyósítás között csak a folyósítás lebonyolításához szükséges technikai idı telhet el, a hitelintézetek kötelesek biztosítani, hogy a saját erıbıl, illetve a hitel lehívásából a benyújtott számviteli dokumentumon szereplı kedvezményezett (a számla kibocsátója) követelése kifizetésre kerüljön. A rendelkezésre tartási idın belül a garanciális visszatartás összege csak a garanciális idıszak végén hívható le az MFB Zrt.-tıl. Amennyiben ez az idıpont késıbbi, mint a rendelkezésre tartási idı vége, a rendelkezésre tartási idıszak végén lehívott összeg az ügyfél számára nyitott banki rendelkezéső számlán elhelyezhetı. Ha a visszatartott összeg nem kerül felhasználásra, azt a garanciális idıszak végén vissza kell fizetni az MFB Zrt.-nek. Az MFB Zrt. a jogosulatlanul lehívott forrás után ügyleti kamat mérték + évi 6 % mértékő késedelmi kamatot számíthat fel. 10 A folyósítás feltétele az 5.1. hitelcél esetén a pályázó és a lakáspolitikáért felelıs miniszter által felhatalmazott ÉMI Nonprofit Kft. közötti támogatási szerzıdés, vagy a lakáspolitikáért felelıs miniszter, illetve a környezetvédelemért felelıs miniszter által kiállított, a pályázat támogatásáról szóló értesítılevél benyújtása a finanszírozó hitelintézethez 11, az 5.2. hitelcél esetében pedig a helyi önkormányzat és a pályázó lakóközösség közötti támogatási szerzıdés megkötése. 10 Hatályos: szeptember 22-tıl. 11 Módosítva a 31/2009. számú MFB Közlemény alapján. Hatályos: november 2-tıl.

22 22 Harmadik rész: Részletes munkafolyamat szabályozás 6 Eljárási folyamat A társasház tulajdonostársainak közössége, vagy a lakásszövetkezet közgyőlése, vagy a helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházai esetén határozattal dönt az épület felújításról. Pályázat kiegészítı hitel esetén Önálló hitel esetén (5.3 hitelcél) (5.1 hitelcél) A pályázatot a lakóközösség vagy a helyi önkormányzat benyújtja az ÖM felé (5.2 hitelcél) A lakóközösség pályázatot nyújt be az illetékes helyi önkormányzathoz Az önkormányzat döntését követıen, az önkormányzat dokumentumaiv al kiegészített pályázatot benyújtja az ÖM felé FINANSZÍROZÓ HITELINTÉZET A lakóközösség, vagy a helyi önkormányzat a felújításhoz önálló, vagy pályázat kiegészítı hitelt vesz igénybe. (Az önkormányzat közbeszerzési eljárást ír ki a finanszírozó hitelintézet kiválasztására) A lakóközösség vagy a helyi önkormányzat hitelkérelmet nyújt be a programban résztvevı hitelintézethez. ÖM Az ÖM a befogadástól számított 90 napon belül döntést hoz. A támogatást elnyert pályázóval a miniszter által felhatalmazott ÉMI szerzıdést köt. EMI A pályázatok / 5.3 hitelcél esetén a hitelkérelemhez csatolt adatlapok mőszaki bírálatát az ÉMI végzi. A bírálat eredményérıl a hitelintézet írásban értesül, az ÉMI véleménye alapján dönt a hitelkérelem sorsáról. Pozitív döntés esetén a finanszírozó hitelintézet hitelígérvényt állít ki. MFB Zrt. Refinanszírozó hitelintézet Kölcsönszerzıdés megkötése. A támogatás és a hitel folyósítása a helyi önkormányzat, illetıleg a Lakóközösség által benyújtott számlák és a teljesítést igazoló dokumentumok alapján utólagosan történik. 3. számú ábra: Eljárási folyamat Az építkezés lebonyolítása. Utólagos mennyiségi, mőszaki ellenırzés

23 Közvetlen pályázatot kiegészítı hitel (5.1. hitelcél) Amennyiben a felújítás során a lakóközösség jogosult a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet ában meghatározott állami támogatásra és a pályázatát közvetlenül nyújtja be az Önkormányzati Minisztérium felé, e hitelcél keretében lehetısége van a felújítás teljes bekerülési költségéhez, a pályázati saját erı teljes vagy részleges kiegészítéséhez hitelt igényelni Amennyiben a felújítás során a helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházainak energiamegtakarítást eredményezı felújítási és korszerősítési munkálataihoz jogosult a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 29. -ában meghatározott állami támogatásra, pályázatát közvetlenül nyújtja be az Önkormányzati Minisztérium felé, e hitelcél keretében lehetısége van a felújítás teljes bekerülési költségéhez, a pályázati saját erı teljes vagy részleges kiegészítéséhez hitelt igényelni. A felújítás támogatáson felüli részének hitelbıl történı finanszírozása esetén a helyi önkormányzat a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást folytat le a pénzügyi szolgáltatást nyújtó hitelintézet kiválasztására. A hitelkérelmek elbírálása a finanszírozó hitelintézet saját hatáskörébe tartozik. A hiteligénylés a pályázattal párhuzamosan történik. Pozitív hitelbírálat esetén a finanszírozó hitelintézet hitelígérvényt állít ki abból a célból, hogy a hiteligénylı igazolni tudja a pályázati saját erı hitelbıl történı finanszírozásának rendelkezésre állását. A hitel folyósítása az pontban leírtaknak megfelelıen történik. A felújítás befejezését követıen az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult utólagos mennyiségi, mőszaki ellenırzésre. 6.2 Kétlépcsıs pályázatot kiegészítı hitel (5.2. hitelcél) A helyi önkormányzat az általa, a Lakóközösségek részére a lakóépületek felújításának támogatására meghirdetett pályázat keretében nyújtható, a költségek legfeljebb 2/3-ának megfelelı mértékő önkormányzati támogatást hitelbıl fedezi. A Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást folytat le a pénzügyi szolgáltatást nyújtó hitelintézet kiválasztására. A hitelkérelmek elbírálása a finanszírozó hitelintézet saját hatáskörébe tartozik. Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közremőködés módját, eszközeit. Elsı lépcsıként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékő saját erıbıl történı finanszírozását. Második lépcsıben az önkormányzati döntést követıen - a pályázatot az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve -, a pályázó Társasházak, ill. Lakásszövetkezetek továbbítják az önkormányzat által is támogatott pályázatokat az Önkormányzati Minisztérium felé. 6.3 Önálló hitel (5.3. hitelcél) A lakóközösség 25%-os saját erı mellett a felújítási költségek 75%-át hitelbıl fedezi A helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházai energiatakarékos felújításánál a 25%-os saját erı mellett a felújítási költségek 75%-át hitelbıl fedezi Amennyiben a Lakóközösség, vagy a helyi önkormányzat saját tulajdonú bérházai felújítása esetén nem jut állami támogatáshoz, vagy a felújítást annak igénybe vétele nélkül kívánja megvalósítani, úgy a hitelkérelem (a kötelezıen csatolandó mellékletekkel együtt) benyújtása közvetlenül a finanszírozó hitelintézethez történik. A hitelkérelemhez csatolni kell a kitöltött 3. számú Mellékletet, amelyet a finanszírozó hitelintézet a felújítás mőszaki szakmai feltételei megvalósulásának ellenırzése céljából a bírálatot végzı Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI, postacím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.) részére küld meg. A mellékleteket a bírálatot végzı szerv a Pályázat

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lőtestületének 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 16/2003. (IX.12.) Ör. számú rendelete a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról. ( a rendeletet módosító 13/2005. (V. 19.),

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVFŰTÉSSEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TATABÁNYA 2014.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVFŰTÉSSEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TATABÁNYA 2014. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁVFŰTÉSSEL ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEK ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TATABÁNYA 2014. A felhívás tartalma: Pályázati felhívás Pályázati adatlap Távfűtési Rendszert Fejlesztő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2009.(IV.29.), a 10/2009.(III.6.), az 1/2010.(I.14.) rendeletekkel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának,

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2014/31. A civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalók A birosag.hu oldalon kibővítették

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

Általános rendelkezések. beszerelésének önkormányzati támogatása a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2008. (03.10.) rendelete a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról

KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról KEOP 5.5.0/B/12 azonosítószámú projekt keretében Sümeg Város intézményeinek energetikai korszerűsítése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/12 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. február 15.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. február 15. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. február 15. 1173 Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15 FELHÍVÁS Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzati

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására 1. számú melléklet a 11/2013.(III.29.) Ö. rendelethez Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására I. A támogatás célja A támogatás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 A támogatás mértéke, összege A támogatás maximális

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2011. július 1. A Hirdetmény közzététele: 2011. július 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra.

Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. Hatályos: 2015. június 01. napjától Közzétéve: 2015. június 05. napján Jelen Hirdetmény a 2015. június 05. napján közzétett javításokkal egységes szerkezetben kerül kiadásra. KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 1. Jogosultak köre: I. Mezőgazdasági termelő, amennyiben a. utolsó lezárt teljes üzleti évben, fiatal termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1.

ÜZLETSZABÁLYZATA. HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. BUDAPEST, 2014. október 7. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 1.

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban. Fertőszentmiklós, 2016. február 18.

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban. Fertőszentmiklós, 2016. február 18. Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Fertőszentmiklós, 2016. február 18. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA../2008. (.) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA../2008. (.) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA../2008. (.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának 2008. évi önkormányzati

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16 1. melléklet a /2016 ( ) határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VMJV OMP/16 Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (Pályázat kódszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

(tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. július 2-i ÜLÉSÉRE. Dr. Varga Katalin jegyző

(tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. július 2-i ÜLÉSÉRE. Dr. Varga Katalin jegyző AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 161. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot

Részletesebben

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége energiamegtakarítást eredményező beruházásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, ÁDÁM IVÁN UTCA 1. SZÁM ALATTI 4768 HRSZ.-Ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére

Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Keretmegállapodás építőmesteri, szakipari, épületgépész és épületvillamossági munkák elvégzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/1 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat képviselı-testületének 16/2010. (VI. 03.) önkormányzati rendelete A Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Tájékoztatás eljárás eredményéről: Közösségi energiaudvar fejlesztése fiatalokért Mályiban áru beszerzés tárgyában kiírt a Kbt.

Tájékoztatás eljárás eredményéről: Közösségi energiaudvar fejlesztése fiatalokért Mályiban áru beszerzés tárgyában kiírt a Kbt. Tájékoztatás eljárás eredményéről: Közösségi energiaudvar fejlesztése fiatalokért Mályiban áru beszerzés tárgyában kiírt a Kbt. 122/A. szerinti eljárásban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/67 Beszerzés

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben