MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat július 5-én megtartott soron kívüli üléséről

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július 5.-én megtartott soron kívüli üléséről Az ülés kezdési időpontja: július Az ülés helye: Geróts terem Az ülésen megjelentek: polgármester Dr. Szabó Tibor Gucsek István Dr. Gyulay Gyula Farkas Erzsébet Kuna Ferenc Nemes József Szigeti Zoltán Varga Ferenc Távolmaradását előzetesen jelezte: Horváth Bálint képviselő. Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Koltai Gábor jegyző Dr. Szabó Tibor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes, 8 fő testületi tag az ülésen megjelent. Javaslatot tett a napirendi pontokra, megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 118/2011. ( ) határozata napirendi pont elfogadása Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1.) Intézményi struktúraváltás 2.) Beethoven Általános Iskola és Brunszvik Teréz óvoda alapító okiratának módosítása 3.) Martonvásár, Orgona u /d és 1244/e hrsz-ú ingatlanok elővételi joga 4.) Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármesterr A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Intézményi struktúraváltás Dr. Szabó Tibor: elmondta, hogy a pénzügyi bizottsági mai ülésen a tájékoztatás már elhangzott a struktúraváltásról, az ülésen a képviselők részt vettek, így nem kívánja azt megismételni.

3 3 Nemes József: kérte, hogy a Kulturális Bizottság határozati javaslata is szavazásra kerüljön. Ismertette a határozatot, mely értelmében a bizottság javasolja a könyvtár tekintetében az integrációs döntés elhalasztását és vezetői pályázat kiírását, tekintettel a könyvtár önálló intézményként való működésével együttjáró, pályázati lehetőségeket biztosító előnyökre. Dr. Szabó Tibor: tájékoztatást kért a jegyzőtől, hogy a javaslat módosító indítványnak tekinthető-e. Dr. Koltai Gábor: nem módosító indítványról van szó, 4. határozati javaslatként vehető fel.. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 119/2011. (VII.5.) határozata Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az általa alapított: Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár önálló költségvetési szervet augusztus 31.-i hatállyal az Áht. 95. (2) bekezdés alapján beolvadással megszünteti, a költségvetési szerv jogutódja szeptember 1.-i hatállyal: Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ, melynek székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 2.) A Képviselő-testület a Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár megszüntető okiratát augusztus 31. napi hatállyal az alábbiak szerint adja ki: Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár megszüntető okirata Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdése s az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Városi és Iskolai Könyvtár, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát augusztus 31.-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

4 4 2. A költségvetési szervet megszüntető határozat száma: 119/2011. (VII. 5.) számú határozat. 3. A költségvetési szerv irányító szerve: Képviselőtestülete 2462 Martonvásár, Budai út A költségvetési szervet megszüntető irányító szerv neve: Képviselőtestülete 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 95. (2) bekezdése alapján beolvadással történik: a települési könyvtári feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthető. 6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületét illeti meg A megszüntetett költségvetési szerv költségvetési előirányzatai, - ezen belül a személyi juttatás előirányzatai és annak járulékai, továbbá valamennyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek előirányzatai a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ évi költségvetésébe épülnek be. 7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Martonvásári Brunszvik- Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. - látja el. 8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: A Városi és Iskolai Könyvtár Martonvásár intézményvezetője magasabb vezetői megbízása annak határozott időtartama lejártával június 30-napján megszűnik, mely időpontot követően az Intézménynek magasabb vezetője nincs, a 2,5 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központnál 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. - mint munkáltatói jogutódnál közalkalmazotti jogviszonyban változatlanul fennáll. 9. A költségvetési szerv SZMSZ szerinti vezető helyettesi feladatait ellátó közalkalmazott a megszűnés időpontjáig, augusztus 31. napjáig a évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Városi és Iskolai Könyvtár Megszüntető Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a megszűnés bejegyzését. 4.) A Képviselő-testület felkéri az érintett intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jogszabályban meghatározott határidőn belül a megszüntetés tényét tegye közzé, és a Városi és Iskolai Könyvtár állományában közalkalmazottként foglalkoztatottak tájékoztatásáról gondoskodjon. A határozat végrehajtásáért felelős: 1-3.) pont esetében: polgármester, 4.) pont esetében: intézményvezetők, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 4.) pont tekintetében a döntést követő 40 nap

5 5 Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 120/2011. (VII.5.) határozata Klubház megszűntetéséről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva kinyilvánítja szándékát, hogy az általa alapított: Klubház önálló költségvetési szervet augusztus 31.-i hatállyal az Áht. 95. (2) bekezdés alapján beolvadással megszünteti. a költségvetési szerv jogutódja szeptember 1.-i hatállyal: Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ, melynek székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 2.) A Képviselő-testület a Klubház megszüntető okiratát az alábbiak szerint adja ki: Klubház megszüntető okirata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. Áht. 88. (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. (1) és (2) bekezdése s az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. sz. rendelet 11. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Martonvásár Város Önkormányzata Klubház, mint önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát augusztus 31.-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A költségvetési szerv neve: Klubház székhelye: 2462 Martonvásár, Dózsa György út A költségvetési szervet megszüntető határozat száma: 120/2011. (VII. 5.) számú határozat. 3. A költségvetési szerv irányító szerve: Képviselőtestülete 2462 Martonvásár, Budai út A költségvetési szervet megszüntető irányító szerv neve: Képviselőtestülete 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

6 6 5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 95. (2) bekezdése alapján beolvadással történik: a közművelődési feladatok ellátása más szervezeti rendszerben hatékonyabban teljesíthető. 6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületét illeti meg A megszüntetett költségvetési szerv költségvetési előirányzatai, - ezen belül a személyi juttatás előirányzatai és annak járulékai, továbbá valamennyi foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek előirányzatai a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ évi költségvetésébe épülnek be. 7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: Martonvásári Brunszvik- Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. - látja el. 8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: Klubház intézményvezetője magasabb vezetői megbízása a határozott időtartam lejártával június 30-napján megszűnik, ezáltal az Intézménynek magasabb vezetője nincs, a 4,3 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a Martonvásári Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központnál 2462 Martonvásár, Dózsa György út 13. sz. - mint munkáltatói jogutódnál közalkalmazotti jogviszonyban változatlanul fennáll. 9. A költségvetési szerv SZMSZ-e szerinti vezető helyettesi feladatait ellátó közalkalmazott a megszűnés időpontjáig, augusztus 31. napjáig a évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Városi és Iskolai Könyvtár Megszüntető Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a megszűnés bejegyzését. 4.) A Képviselő-testület felkéri az érintett intézményvezetőket és a jegyzőt, hogy a jogszabályban meghatározott határidőn belül a megszüntetés tényét tegye közzé, és a Városi és Iskolai Könyvtár állományában közalkalmazottként foglalkoztatottak tájékoztatásáról gondoskodjon. A határozat végrehajtásáért felelős: 1-3.) pont esetében: polgármester, 4.) pont esetében: intézményvezetők, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 4.) pont tekintetében a döntést követő 40 nap Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 3. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2011. (VII.5.) határozata a Brunszvik-Beethoven Központ státuszainak számáról

7 7 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásári Brunszvik - Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ közalkalmazotti státuszainak számát 7,8 főben állapítja meg szeptember 1. napi hatállyal. 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását az 1.) pontban foglaltak szerint készítse elő. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy a 4., a kulturális bizottság által előterjesztett javaslat ellentétes az elsőként, e Könyvtár megszüntetéséről hozott döntéssel, erről nem szükséges szavazni, így nem tette fel szavazásra sem a javaslatot. 2. Napirend: Beethoven Általános Iskola és Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosítása Dr. Koltai Gábor: elmondta, hogy a Költségvetési törvény előírásai alapján, jogszabályváltozás miatt szükséges az alapító okiratok módosítása, a normatív támogatás csak így igényelhető. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 122/2011. (VII.5.) határozata óvoda alapító okiratának módosításáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát szeptember 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Az intézmény körzetébe tartozó, integráltan nevelhető azon gyermek óvodai nevelését vállalja az óvoda, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.)

8 8 2.) A Képviselő-testület a Brunszvik Teréz Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 10 nap 122/2011. (VII.5.) határozat 1. számú melléklete: Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okirata a szeptember 1.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet a dőlt betűs szedés jelöl Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Képviselőtestülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg jogfolytonos működése rögzítése mellett: 1. Az intézmény neve: Brunszvik Teréz Óvoda 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. sz. Az intézmény telephelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. Az intézmény törzsszáma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993.(II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény alapító szerve: Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás

9 9 székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. 6. Az intézmény típusa: Óvoda 6.1. Csoportok száma: székhelyintézményben: 9 csoport tagintézményben: 2 csoport 6.2. Az intézménybe felvehető legmagasabb gyermeklétszám összesen: 296 fő a székhelyintézménybe: 253 fő a tagintézménybe: 43 fő 6.3. Az intézmény tagintézménye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatti telephelyén a kajászói óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését biztosító kajászói Bóbita Tagóvodát működtet. Elnevezése: Brunszvik Teréz Óvoda Bóbita Tagóvodája. 7. Az intézmény működési területe: és Kajászó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe. 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. Önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása számú számláján bonyolódik. Pénzügyi gazdálkodói feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv-ben meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Iskolai előkészítő oktatás Szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: 1 Hatályát vesztette: január 1.

10 10 Megnevezés Szakfeladat száma Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (Az intézmény körzetébe tartozó, integráltan nevelhető azon gyermek óvodai nevelését vállalja az óvoda, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) Óvodai, intézményi étkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Építményüzemeltetés Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vezetője: Az óvodavezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Képviselőtestülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az intézményt az óvodavezető képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízatását annak lejárati időtartamáig nem érinti, változatlanul fennáll. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: a martonvásári 650 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3/a. sz. alatt fekvő, a kajászói 626/1 hrsz-ú, 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatt fekvő, ingatlanok. A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlan a benne lévő berendezések, ingóságok - felett, a pontban szerinti ingatlan s a benne lévő felszerelések, ingóságok felett Kajászó Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a társult önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. 14. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék:

11 11 a 88/2008. (VI.24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratot 122/2011. (VII.5.) számú határozatával módosította és azzal egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, július 6. Dr. Szabó Tibor polgármestere Dr. Koltai Gábor jegyzője Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 123/2011. (VII.5.) határozata iskola alapító okiratának módosításáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát szeptember 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: a.) Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyamon) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (logopédiai szolgáltatás) b.) Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.)

12 12 (logopédiai szolgáltatás) c.) Az Alapító Okirat alpontja az alábbiak szerint módosul: Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) ) A Képviselő-testület a Beethoven Általános Iskola Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Beethoven általános Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a változások átvezetése érdekében 10 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 10 nap 1. sz. melléklet a 123/2011. (VII.5.) határozathoz: Beethoven Általános Iskola Alapító Okirata a szeptember 1.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben - melyet a dőlt betűs szedés jelöl - Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Képviselőtestülete, mint irányító szerv a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglalt tartalommal augusztus 1-i hatállyal a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg, annak rögzítésével, hogy az Intézmény működése jogfolytonos: 1. Az intézmény neve: Beethoven Általános Iskola 2. Az intézmény székhelye: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz Az intézmény telephelye: 2462 Martonvásár, Szent László u. 2. sz A költségvetési szerv Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi száma: OM azonosító száma: Létrehozásáról rendelkező határozat száma: Képviselőtestülete 22/1993. (II.22.) számú határozata 4. Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye:

13 13 Az intézmény alapító szerve: székhelye: Képviselőtestülete, 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. Az intézmény közös fenntartója: székhelye: Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. 5. Az intézmény irányító szerve: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz. 6. Az intézmény típusa: általános iskola 6.1. Általános Iskola évfolyamok száma: 8 (1-8. évfolyamig) 6.2. Az általános iskolai felvehető legmagasabb tanulólétszám: 700 tanuló 7. Az intézmény működési területe: Martonvásár Város és Kajászó Község teljes közigazgatási területe. 8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv, mely önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása számú számláján bonyolódik. Pénzügyi - gazdálkodási feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el. 9. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LV. tv. 8. (4) bekezdésében és a közoktatásról szóló évi LXXXIX. tv-ben meghatározott általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása. 10. Az intézmény alaptevékenysége: TEÁOR 08 alapján: Alapfokú oktatás Szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás Szakfeladati rend szerinti tevékenységei: Alaptevékenység: Megnevezés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) Szakfeladat száma Hatályát vesztette: január 1.

14 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyamon) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (logopédiai szolgáltatás) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) (Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.) (logopédiai szolgáltatás) Általános iskolai napközi otthoni nevelés (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (Ezen belül: általános iskolai napközi otthoni nevelés és iskolaotthoni ellátás.) Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása M.n.s. egyéb felnőttoktatás

15 Építményüzemeltetés M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Munkahelyi étkeztetés Az intézmény vezetője: Az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Képviselőtestülete Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében bíz meg, s gyakorolja tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat. Az intézményt az igazgató képviseli. A Társulás létrehozása a jelenlegi igazgató vezetői megbízatását annak lejárati időpontjáig nem érinti. 12. Az intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. 13. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog illeti meg: A martonvásári 673/1 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz. alatt és Szent László u. 2. sz. alatt fekvő általános iskolai évfolyamos tanulók oktatására, - a székhelyintézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok, s az intézményi leltár szerinti ingóságok A közoktatási intézmény által használt, pont szerinti ingatlanok a bennük lévő berendezések, ingóságok felett rendelkezik azzal, hogy augusztus 1-i időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. Az Intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. 14. Az Általános Iskola vállalkozói tevékenységet nem folytat. 15. Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt. Záradék: a 87/2008. (VI. 24.) számú határozattal elfogadott Alapító Okirat módosításáról 123/2011. (VII.5.) számú határozatával döntött, s az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta. Martonvásár, július 6. Dr. Szabó Tibor polgármestere Dr. Koltai Gábor jegyzője

16 16 3. Napirend Martonvásár, Orgona u /d és 1244/e hrsz-ú ingatlanok elővételi joga Gucsek István: elmondta, hogy a Bizottságok által javasolt kiegészítéssel kéri elfogadni az előterjesztésben szereplő első javaslatot. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottságon elhangzott kiegészítésekkel, mely szerint a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum bruttó 3 millió Ft értékhatárig tárgyaljon az érintett ingatlanok adás-vételéről, az általános tartalék terhére. Megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 124/2011. (VII.5.) határozata elővásárlási jog gyakorlásáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy élni kíván Martonvásár, Orgona u /D és 1244/F helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatban elővételi jogával, és felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek, az általános tartalék terhére, legfeljebb bruttó 3 millió Ft értékben az önkormányzat részére megvásárolja azokat. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéssel kapcsolatban a szükséges egyeztetéseket folytassa le, és az adásvételi szerződést kösse meg. A határozat végrehajtásáért felelős: A határozat végrehajtásának határideje: polgármester azonnal 4. Egyebek: Kuna Ferenc: kérte, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a MÁV Starttal, az ügyben, hogy a vágányzári menetrendben közlekedő gyorsvonatok ne csak Tárnokon álljanak meg, hanem Martonvásáron is, mivel Martonvásár állomása több településről érkező utasokat szolgál ki. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a vágányzári menetrend módosításával kapcsolatosan elhangzott javaslatot. Megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 125/2011. (VII.5.) határozata vasúti menetrend módosítás kezdeményezése Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a MÁV Start Zrt.-nél kezdeményezze a vágányzári

17 17 menetrend olyan módosítását, hogy Tárnok mellett Martonvásár állomáson is megálljanak a gyorsvonatok. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Varga Ferenc: bejelentette, hogy elkezdik csütörtökön a Határ utca aszfaltozását. Gucsek István: felhívta a figyelmet, hogy a lakosságot a holnapi nap folyamán ki kell értesíteni. További tárgyalások szükségesek a NIF-fel, hogy a külterületi utak is helyreállításra kerüljenek. Dr. Gyulay Gyula: tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült a háziorvosokkal megkötött szerződés, mely szerinte több év óta várt, nagy előrelépés és 2 millió forint megtakarítás jelent az önkormányzatnak. A szerződést minden képviselő megkapta és javasolja, hogy a testület hagyja jóvá azokat. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, döntsön a házi orvosi szerződések jóváhagyása tárgyában.. Megállapította, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 126/2011. (VII.5.) határozata háziorvosi szerződések elfogadásáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1., illetőleg 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a martonvásári háziorvosi körzetek működtetésére a Kardio-Konzulens Bt.-vel és a Czikajló és Tsa. Bt-vel kötött szerződések módosítását. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal (A 126/2011. (VII.5.) határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került.) Dr. Szabó Tibor: kihirdette a zárt ülésen hozott képviselő-testületi határozatot, megköszönte a képviselő-testület első félévi munkáját, kellemesen eltöltendő nyári szabadságot, jó pihenést kívánt és az ülést órakor bezárta. Kmf. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr Koltai Gábor jegyző Nemes József jegyzőkönyv hitelesítő Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 5.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft.

K I V O N A T NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 25/2012. (V.3.) h a t á r o z a t a. a település közbiztonsági helyzetéről. Kmft. 25/2012. (V.3.) a település közbiztonsági helyzetéről a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt e l f o g a d j a. Felelős: őrsparancsnok, Határidő: azonnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben