PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM Tatabánya, március 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM Tatabánya, március 27.

2 A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek zene nélkül nincs teljes élet! Kodály Zoltán 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Az intézmény működését érintő jogszabályok Intézményi adatok 3. A zeneiskolák helye a magyar oktatási intézmények rendszerében Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási intézmény múltja, jelene és szerepe Tatabánya város zenei életében 9. 4/1. A zeneoktatás helyzete, hagyománya Tatabányán 4/2. A Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfeladata, bekapcsolódása a város művészeti életébe 10. 4/3. Művészetoktatási intézményünk oktató-nevelő munkájához kapcsolódó tevékenységek 11. 4/4. Személyi, tárgyi működés feltételek II. NEVELÉSI PROGRAM A művészeti iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, célja, feladata, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai A felvétel és az átvétel Nktv. keretei közötti helyi szabályai

4 III. HELYI TANTERV Az oktatásért felelős miniszter által kiadott választott kerettanterv megnevezése. 2. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel Kötelező részvételt a művészeti próbákon és előadásokon emelt szintű oktatás során Az iskola nevelési programján belül az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszere, az iskola helyi tantervén belül az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményei, a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményei és témakörei ZENEMŰVÉSZETI ÁG KLASSZIKUS ZENE NÉPZENE ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE TÁNCMŰVÉSZETI ÁG NÉPTÁNC 16. A magasabb évfolyamba lépés feltételei Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetése 78. IV. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉKOK 79. V. MELLÉKLETEK 80. 4

5 I. BEVEZETÉS Intézményünk Pedagógiai programjának alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló törvényben és a követő jogszabályokban meghatározott feladatok megvalósításának módját határozza meg. Az iskolánk pedagógiai programjának átdolgozása a köznevelési törvényben meghatározott változások, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos célok, továbbá az intézmény fenntartói változásai miatt vált szükségessé. A művészetoktatásban is érvényesülnie kell az alábbi törekvéseknek: az egész életen át tartó tanulás képessége társadalmi esélyegyenlőség növelése az önálló életkezdéshez és a konstruktív életvitelhez szükséges kulcskompetenciák erősítése Elvárás az iskolahasználók részéről és belső igény is egyben, hogy az oktatómunkánkat rugalmasan alakítsuk a társadalmi hatásrendszerhez és járuljunk hozzá növendékeink személyiségfejlesztése során a hasznos kompetenciák, képességek kiteljesítéséhez. A pedagógiai program célja: Nyilvánosságot adni az iskola pedagógiai tevékenységének. Megismertetni az érdekeltekkel az intézmény történetét, hagyományrendszerét, oktatási nevelési céljait, követelményeit, feladatait, az iskola működésének feltételeit. Bemutatni a zenei, művészeti nevelés eszközeit és hatását a gyermek fejlődésére az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola oktatási nevelési céljain, feladatain keresztül. A pedagógiai program hatálya: Az Erkel Ferenc AMI - Tatabánya, pedagógiai programjának hatálya kiterjed valamennyi az intézménnyel jogviszonyban álló természetes és jogi személyre. - az iskola vezetőire - az iskola pedagógusaira - az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra és törvényes képviselőikre - az iskola fenntartójára A pedagógiai program hatályba lépése: Az Erkel Ferenc AMI Pedagógiai Programját az intézmény tantestülete a én kelt PP 1. sz. határozatában legitimálta. A pedagógiai program nyilvánossága: a pedagógiai program megtekinthető: az Erkel Ferenc AMI honlapján: az iskola székhelyén a könyvtárban. Ennek megfelelően tartalmazza a nevelőtestület által elfogadott dokumentum a művészetoktatási intézmény: I. NEVELÉSI PROGRAMJÁT II. HELYI TANTERVÉT Figyelembe veszi: A Klebelsberg Intézményfenntartó központ és a Megyeközpontú tankerület oktatásszervezéssel kapcsolatos irányelveit az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Esélyegyenlőségi Programját a tanulók és a szülők jogos igényeit, a társadalmi elvárásokat. 5

6 1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról 20/1997. (II. 13.) Korm. Rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Az évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról 2011 évi CXC Törvény a Nemzeti Köznevelésről, módosítása: évi CXXIV. Törvény 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet e a köznevelési törvény végrehajtásáról, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. ( VIII.28.) Korm.Rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről 1959.évi IV. Törvény a Polgári törvénykönyvről évi CXCV. Törvény az Államháztartásról 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet az államháztartási tv. végrehajtásáról A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, és a 16/1998-as módosítás Az 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról: a nevelési-oktatási intézmények eszközjegyzéke, 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról Módosítás: 32/1999. (VIII.18) OM rendelettel 3/2011.(I.26) NEMFI rendelet az alapfokú művészetoktatás tantervi követelményei és tantervi programjának módosításáról 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről Az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.), valamint az annak végrehajtására szóló intézkedés 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet, mindezek egybeszerkesztve a Munka Törvénykönyvével 42/1992. (X.13.) OM rendelet az országos szakértői és országos vizsgáztatási névjegyzékről és szakértői tevékenységről A tankönyvvé nyilvánítása, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 11/1999. (III.5.) OM rendelettel módosított 5/1998. (II.18.) MKM rendelet 9/1999. (IV.30.) MM rendelet a művelődési intézmények nevéről, elnevezéséről és névhasználatáról szóló évi LXI. Törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény módosításáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról a évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról. 202/2012. (VII.27.) Korm. Rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 6

7 2. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Székhelye: Tatabánya, Fő tér 34. Fenntartó: Működési terület: Az intézmény jogállása: Gazdálkodása: Alaptevékenység: Alapító Okirat száma, kelte: Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK Tatabányai tankerület Tatabánya és kistérsége Önálló jogi személy Önállóan működő, pénzügyi gazdasági feladatait a TMJV GAMESZ látja el. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág: klasszikus zene, népzene, Elektroakusztika: klasszikus szintetizátor Táncművészeti ág: néptánc Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Kgy. 225/2012 (XI.22.) és 246/2012 (XII.14.) számú határozata OM szám: Igazgató: Dezső Marianna 7

8 3. A ZENEISKOLÁK HELYE A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RENDSZERÉBEN A magyar iskolarendszerben a zeneoktatás immár 100 éve fontos helyet foglal el. Az eltelt évtizedek alatt különböző változásokon ment át, de folyamatosan jelen volt az oktatás rendszerében és fejlődött. Az 1945-öt megelőző időszakban az alapfokú zeneoktatás intézményesült formái még igen kis számban voltak jelen. Érdekes, hogy a múlt század végén, az 1800-as évek végén előbb a felső, majd a középfokú oktatás alakult ki. A mai iskolarendszer, melynek már része a művészetoktatás is, az ötvenes években nyerte el mostani formáját, amikor elsősorban a nagyobb városokban megalapították az állami zeneiskolákat. Ezek a hetvenes években a környező kisebb községek felé fordulva úgynevezett kihelyezett tagozatokat hoztak létre, megteremtve ezzel a vidéki zeneoktatás alapjait. Az 1989-es rendszerváltozás utáni társadalmi és gazdasági hatások jelentősen befolyásolták az oktatásügyet. A politikai rendszerben és a tulajdonviszonyokban bekövetkezett változások az 1990 utáni iskolarendszerre is hatással voltak. Az oktatásügyben az 1980-as években elindult demokratikus változások az iskolák szerkezeti átalakulásában szabad utat kaptak. A közoktatás-politikában, a tanügyben, az irányítás-ellenőrzés módjában is új korszak kezdődött. A közoktatás folyamatos átalakulása az alapfokú zeneoktatásban is kifejtette hatását. A változás folyamata szükségessé tette az oktatás-nevelés rendszerében a zenei nevelés szerepének átgondolását, újrafogalmazását. Ebben a helyzetben szükség volt egy olyan szervezetre, amely tömöríti a zeneoktatásban tevékenykedő iskolákat, és ellátja szakmai érdekvédelmüket ben megalakult a Magyar Zeneiskolák Szövetsége. Az 1993-as Oktatási Törvény, a magyar közoktatás részeként ismeri el az alapfokú művészetoktatási intézményt. Maga az új megnevezés művészetoktatás már jelzi a fejlődés új irányát is, hiszen a zeneiskolák egyre nagyobb számban fordultak a más művészeti ágak felé is, így pl.: a képző- és iparművészet, a táncművészet, valamint a színművészetbábművészet felé. Kísérleti tantervek jelentek meg ezeknek a tárgyaknak az oktatására, melyek rohamosan terjedtek az országban tól a jogszabályok változásai figyelembe vették a művészetoktatás intézményrendszerében történt fejlődést, az intézmény specifikus jellegét és a művészetoktatás iránt megnyilvánuló társadalmi igényeket. A közoktatás reformjának folyamatában a művészetoktatási területen is igényként fogalmazódott meg a korszerűsített tudás követelményeinek rögzítése és a NAT kidolgozásával párhuzamosan elindult most már nemcsak a zene, hanem mind a négy művészeti ág követelményrendszerének kidolgozása is. A nem zeneművészeti ágat tanító művészeti iskolák alapítását először 1995-ben tette lehetővé a közoktatásról szóló törvény. Kidolgozásra, átalakításra kerültek a művészetoktatási intézmények dokumentumai. Az intézménytípus finanszírozása is sok változást megélt. Azzal, hogy az Oktatási Törvény állami feladatként ismerte el a művészetoktatást, normatív támogatást is rendelt hozzá. Változott a fenntartói jogkör, az állam, önkormányzat mellett lehetőséget kaptak egyházak, alapítványok, magánszemélyek is a fenntartói jogra. A évi költségvetési törvény az alapfokú művészetoktatási intézmények állami támogatását a közoktatás más intézménytípusaitól eltérően minősítéshez kötötte, ami sikerrel lezajlott az ország egész területén. A művészetek, és benne a zene, semmihez nem fogható embernevelő szerepe fontos az országnak, a helyi közösségeknek, a szülőknek, a gyerekeknek. Az ilyen iskolák nemcsak a művészetoktatásban résztvevő gyermekek személyiségét alakítják, hanem teljes környezetükre hatással vannak. Felemelkedni, sikereket elérni csak kiművelt emberfőkkel lehet. Ezt a fontos feladatot segíti az oktatási rendszer egészében a CXC Köznevelési törvény szabályozása. 8

9 4. AZ ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MÚLTJA, JELENE ÉS SZEREPE TATABÁNYA VÁROS ZENEI ÉLETÉBEN 4/1. A zeneoktatás helyzete, hagyománya Tatabányán Tatabánya zenei életének gyökerei hosszú évtizedekre nyúlnak vissza. Már a múlt század végén lelkes amatőr együttesek, vonós- és fúvószenekarok, kórusok akkori nevükön: dalárdák működtek. Tevékenységük szorosan kapcsolódik Tatabánya ipari-bányász múltjához. Tatabánya várossá válásának időszakában a munkáskultúra élő-eleven hagyományainak talaján teremtődött meg a kulturális élet alapja. Egyre intenzívebben jelentkezett a művelődés, a művészetek, köztük a szervezett zenei képzés, oktatás iránti igény. Az első zeneiskola a Bányász Szakszervezet kezdeményezésére 1949 szeptemberében kezdte meg működését. Az iskola alapító tagja és első igazgatója Kovács Béla volt, aki édesapja a hazai és nemzetközi koncertpódiumokról jól ismert Kovács Béla klarinétművésznek. A hagyományokra építve a zeneiskola,- mai nevén alapfokú művészeti iskola - a diákok általános műveltségének megalapozását, valamint a legtehetségesebb növendékek művészeti pályára történő felkészítését tartja legfontosabb feladatának. Regisztrált Kistérségi Tehetségpontként nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, azonosításra a hátrányos helyzetű növendékek művészeti nevelésére. Alaptevékenységünkből adódóan a térség szinte valamennyi oktatási intézményével óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal - szoros kapcsolatban vagyunk növendékeinken keresztül. Napjainkban zeneművészeti ágon, tizennyolc tanszakon, 30 tanár irányításával 380 növendék hangszeres és elméleti képzése történik. Táncművészeti tevékenységünk keretében városi beiskolázással 150 növendék tanul néptánc tagozaton 3 tanár közreműködésével. Intézményünkben 5 helyszínen, a székhelyen és 4 telephelyen folyik művészeti oktató-nevelő munka: zeneművészeti ágon: a székhely mellett az Óvárosi és a Szent Margit Általános iskolákban, táncművészeti ágon a Sárberki, a Kodály és a Kőrösi Csoma Általános iskolákban. A művészeti oktató- nevelő munka mellett alapvető fontos feladatunk a város és kistérség művészeti, kulturális életébe való aktív részvétel. 9

10 4/2. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola alapfeladata, bekapcsolódása a város művészeti életébe Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény. A különböző művészeti ágakon keresztül fő feladatunknak tartjuk az általános műveltség megalapozását, zeneértő, zeneszerető közönség nevelését, a társművészetek segítségével a tanulók képességeinek többirányú fejlesztését, művészi kifejezőkészségük alakítását, személyiségük minél színesebb alakítását, gazdagítását. A művészetek varázslatos nyelvének sajátos eszköztárával kívánunk hozzájárulni a tanulóifjúság és közönség neveléséhez, ízlésének formálásához, esztétikai érzékének fejlesztéséhez. Alapfokú művészeti iskolánk speciális oktató-nevelő munkája kiváló alapot ad arra, hogy teljes nyitottsággal forduljunk szűkebb és tágabb környezetünk művészeti életének irányításához. Kell és igenis kötelező különösen egy oktatási intézményben hogy ne maradjon meg saját, zárt keretei között, hanem táruljon ki a körülötte lévő élő, mozgó, eleven világ felé, s munkáját ennek lüktetése, életereje határozza meg. A XXI. század elején különösen aktuális ez az igény, hiszen óriási információ mennyiség között kell eligazodnunk, s úgy kell összpontosítani tevékenységeinket, hogy lépést tudjunk tartani a világgal. Belső, a nevelési-oktatási tervben megfogalmazott munkánkat is eszerint igyekszünk megvalósítani, de művészeti munkánk kezdettől fogva felvállal egy, a helyi sajátosságokra és igényekre épülő, külső kapcsolatokra támaszkodó ismeretterjesztő, közművelődési funkciót is. A szakmai-pedagógiai munka kettős irányultsága: általános művészeti nevelés és tehetséggondozás. egyrészt egy szélesebb tömegbázisú A tagozatos képzés, amelynek feladata az általános zenei műveltség megalapozása, másrészt egy lényegesen szűkebb réteget érintő un. B tagozatos képzés, mely a zenei pályára történő felkészítést, tehetség-gondozást jelenti. Tehetséggondozó munkánk nyomán legtehetségesebb növendékeinket országos, megyei versenyekre készítjük fel, valamint állandó, intenzív kapcsolatot építettünk ki zeneművészeti szakközépiskolákkal. A tanulók nagy többségének oktatásában legfontosabb feladatunk, hogy megszerettessük a zenét, hogy zeneértő, s zeneszerető közönséget neveljünk minden hozzánk beiratkozott gyermekből. Sok-sok igazi művészeti élményen keresztül vezessük el a növendékeket a különböző művészeti területek varázsos, lelket nemesítő hatalmához. A művészeti nevelés speciális lehetőségei, az egyéni és csoportos órák különösen nagy személyiségformáló, közösségformáló erővel bírnak. A XXI. század végének megújulási folyamatai a zeneiskolát sem kerülik el. Óriási információ mennyiség zúdul naponta ránk az élet minden területéről. Úgy kell összpontosítani tevékenységeinket, hogy lépést tudjunk tartani a világgal. A technikaképzés és hallásfejlesztés mellett törekednünk kell zenei értelem nevelésére, a zene birodalmában való tökéletes tájékozódásra, ezen túlmenően a zenével párhuzamosan a többi társművészet megismerésére. Célunk, hogy intézményünk a művészeti nevelés otthona legyen, ahol a zenetanítás, hangszertanítás mellett a gyermekek átfogó képet kapnának az alkotóművészet egyéb területeiről is. A zene dallamokban vagy éppen dallamnélküliségben rögzített világa megfogalmazhatóbb, hozzáférhetőbb lesz minden gyermek számára, ha vizuális, olvasmánybeli és mozgásbeli élményekkel párosul. Komplex pedagógiai programunk keretében a művészeti nevelés sokoldalú hatását igyekszünk kihasználni a növendékek személyiségformálásában. 10

11 4/3. Művészetoktatási intézményünk oktató-nevelő munkájához kapcsolódó kulturális tevékenységek Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola célja egy kreatív művészeti műhely megteremtése, melynek keretében a zenei oktató-nevelő munkán túl a társművészetek jelenlétét is biztosítja, remélve ennek gazdagabb, sokoldalúbb személyiségformáló hatását. A XXI. század rohanó életritmusa nem igazán kedvez a klasszikus művészetek ápolásának, mégis alapvető feladatunknak tartjuk, hogy növendékeinkből a művészetekre, a világra nyitott, kreatív gondolkodású embereket neveljünk. Fontos feladatnak tartjuk a város zenei-művészeti életébe történő aktív bekapcsolódást. Együtt kívánunk működni a város általános és középfokú intézményeivel, művelődési központjaival. Tanáraink és diákjaink szívesen működnek közre városi, megyei rendezvényeken. A zeneiskola belső élete és külső kapcsolatai nagyon színes, eleven programot adhatnak diákjaink és tanáraink kezébe. Sokféle feladat találkozhat sokféle személyiséggel, ki-ki megtalálhatja a számára legkedvezőbb munkaterületeket. Kiemelkedik intézményünk rendszeresen szervezett programjai közül: Zenebarátkör koncertsorozata ahova tanévenként 4-5 alkalommal nemzetközi hírű előadóművészeket hívunk meg iskolánkba. A művészek személyes varázsán túl fontos a művészi alkotómunka élő megjelenése iskolánk színpadán, a példaértékű, színvonalas élőzene megszólalása. Tavaszi Művészeti Fesztiválunk és az Őszi Kortársművészeti Napok programjai a művészeti oktató-nevelő munka egyfajta demonstrálása minden esztendőben. Célunk, hogy helyi, megyei, országos, sőt nemzetközi hatósugarú programokkal irányítsuk a figyelmet a művészeti nevelés fontosságára. Növendékeink, tanáraink éppúgy bemutatkozási lehetőséget kapnak a fesztiválok keretében, mint a megye legtehetségesebb diákjai és zenetanárai, valamint zenei pályán tanuló, vagy verseny győztes növendékeink. A fesztivál komplex művészeti eseményeit gazdagítják a nemzetközi hírű előadók, művészeti előadások, kiállítások. Mint az élet minden területén, itt az alapfokú művészetoktatásban is, fontos a különböző alternatívák létezése. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a művészeti oktató-nevelő munka alkotó jellegű, jelentős közösségi élményektől meghatározott, örömteli folyamat legyen. A mindennapok művészetpedagógiai közegét emberségnek, szeretetnek kell áthatnia. Csak így remélhető, hogy a felnövő generáció élete elengedhetetlen részének tekinti a művészetekkel való törődést. Ezt a szerepet vállalja fel az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Tatabányán. 11

12 4/4. Személyi, tárgyi működés feltételei: 4/4.1. Személyi működési feltételek Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ága a klasszikus, elektroakusztikus és népzenei tanszakokon jelenleg 18 hangszeres (zongora, orgona, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, hegedű, brácsa, gordonka, kürt, trombita, harsona, tuba, harmonika, szintetizátor, gitár, ütő,) továbbá vokális népi ének, valamint zeneismereti tanszakon (szolfézs, zeneirodalom) folytat oktató-nevelő munkát. Nagy gondot fordítunk kezdetektől a kamarazene és zenekari tevékenységre valamennyi tanszakon. Az említett tanszakon szakirányú pedagógus végzettségű tanárok tanítanak. Táncművészet a Néptánc tanszak városi beiskolázással 150 növendék, 2 szakirányú végzettséggel rendelkező tanár irányításával szerveződik Nem pedagógus munkakörben alkalmazottak: 1 fő iskolatitkár, 0,5 álláshelyen dolgozó gazdasági ügyintéző, 2 fő hivatalsegéd és 1 fő gondnok segíti munkánkat. 4/4.2. Tárgyi működési feltételek Intézményünk a megalakulása után hosszú évtizedeken keresztül több helyszínen, általános iskolákban folytatott oktató-nevelő munkát. Jelenlegi, végleges otthonunkat szeptemberétől vehettük birtokba Tatabánya központjában. Ideális helyet, nyugodt környezetet jelent a 2 emeletes épületünkben elhelyezkedő 35 szaktanterem, a 200 főt befogadó hangversenyterem, amely a mindennapi oktató-nevelő munkához éppúgy megfelelő helyszínt biztosít, mint az iskolán kívüli, városi, megyei, sőt országos művészeti programok megrendezéséhez. A szaktantermek az adott tanszakok részére megfelelően felszereltek, de az Oktatási Minisztérium által meghatározott eszközjegyzéke alapján folyamatos fejlesztésre szorulnak úgy a hangszerállomány, mint a technikai műszaki eszközök beszerzését illetően. Épület, saját tanterem, megfelelő környezet az egyéni oktatáshoz, hangszer és kottaállomány, műszaki berendezések, archiváláshoz szükséges technikai berendezések, zenei könyvtár, CD, DVD tár kialakítása és fejlesztése szakember ezek nyilvántartására, számítógépes programok bevezetése a zeneoktatásban 12

13 II. NEVELÉSI PROGRAM 1. A művészeti iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, célja, feladata, eszközei, eljárásai. Az alapfokú művészetoktatás általános nevelési értékei, pedagógiai alapelvei Művészeti iskolánk valamennyi tanára hiszi és képviseli az olyan alapvető pedagógiai elveket, mint: a zene embernevelő, értékközvetítő szerepe, hatása, a tanuló személyiségének kibontakoztatása, a foglalkozás során az egyéni képességek figyelembe vétele, fejlesztése, esélyegyenlőség biztosítása, példaadással való nevelés. Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a hangszeres tudás elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyerekek egész személyiségét fejlesszük. Közös feladatunk, hitünk: a világra, művészetekre nyitott szellemű növendékek nevelése. Munkánk középpontjában két dolog áll: a gyermek személyiségének fejlesztése a zenén keresztül, értékközvetítés. További pedagógiai alapelveink: Minden munka végzésénél ismernünk kell a célt, mert ez meghatározza egész tevékenységünket. Növendékeinket képességeiknek megfelelően a legmagasabb fokra kell elvezetni. A hangszeres óráknak művészi légköre kell, hogy legyen (A mi esetünkben ez a muzsika) Fontosnak tartjuk újabb és újabb zenei élmények az oktató munkához kapcsolódó folyamatos jelenlétet tevékenységünkben (élőzenei koncertek, versenyek fesztiválok) Mindenkinek törekednie kell a továbbfejlődésre, az önképzésre A cél eléréséhez a leghatékonyabb, legkorszerűbb utat kell keresnünk. Hangszertanításunk kimenet elvű, fontos a cél, a példa megmutatása növendékeinknek. A zeneiskolai növendék olyan önálló személyiség, aki kibontakozóban lévő egyéniséggel, sajátos érzelmi élettel, fantáziával, öntudattal, önérzettel rendelkezik, ezt mindenkor figyelembe kell venni. Ha munkánkat eredményesen akarjuk végezni, akkor növendékeinket aktivizálni kell, személyes példaadással kell őket a munka, a gyakorlás örömére rávezetni. Munkánk eredményeképpen siker, balsiker vagy kudarc is születik. Törekednünk kell a kudarcélmények kiküszöbölésére. Zenetanításunk jellemformálás nélkül elképzelhetetlen, ehhez alapvetően szükséges a növendékek bizalmának megnyerése. Az egyéni hangszeres órák lehetőséget jelentenek a tanár - diák viszony kitűnő, baráti alakítására. Elsődleges feladat tervszerűen és következetesen munkára nevelés. 13

14 Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás Alapvető szakmai-pedagógiai követelmény a tehetséggondozás. A legtehetségesebb növendékeknél ki kell bontakoztatnunk azokat az adottságokat, amelyekkel rendelkeznek (szorgalom, ambíció, akaraterő, emlékezőképesség, önbizalom, jó alkat, jó hallás, ritmusérzék, stb.) Tehetségpontként építjük ilyen irányú kapcsolatainkat az országos tehetséghálózatban. Tudatosan figyelünk a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felvételére, előnyben részesítve a nehéz körülményei miatt elhatárolódó szülők tehetséges gyermekeinek beiskolázását. Azon tanulók számára, akik beilleszkedési- és magatartászavarral küzdenek, külön program keretében kompenzáló, korrekciós lehetőségeket biztosítunk. Gondosan kell előkészíteni növendékeinket szakmai és pedagógiai szempontból az egyes szereplésekre. A szaktárgyakra lebontott részletes követelményeket az érvényben lévő tantervek tartalmazzák. Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy a művészet sajátos eszközeivel, hangszeres oktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Ennek megfelelően intézményünk pedagógiai programja és helyi tanterve felépítés szempontjából követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanuló központú. Célunk olyan belső iskolai légkör, tartalmi munka megteremtése, ahol jól érzi magát a tanuló és a tanár egyaránt. Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. Tudatosan és radikálisan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcélmények számát. A sikerélményen keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Arra törekszünk, hogy művészeti intézményünkben minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésben. Biztosítani kívánjuk részükre a teret, ahol gyakorolhatják és fejleszthetik képességeiket, felfedezhetik önmagukat. Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy belső és külső szakmai munkánkon keresztül intézményünk folyamatosan a város művészeti életének központja legyen. Alapfokú művészeti iskolánk feladata, hogy az általános zenei műveltség megalapozásán túl kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetséget, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. az interdiszciplináris, komplex nevelési elvek figyelembe vételével. Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, biztonság, megbecsülés, önbecsülés, mely alapvető szükséglete az embernek. A tanítási-tanulási folyamat során strukturált tudást közvetítünk: az ismeretek megszerzésének, a megértés, az alkalmazás, a magasabb művészeti szintű illetve új körülmények között alkalmazás képességének kialakításával (kreativitás). A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a művészeti tevékenységre nevelés, a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai stb.) és a szükségletek alakítása. A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, segítőkészségét, empátiáját. Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes növendék személyiségének saját értékeit. 14

15 Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, az egészséges önbizalom. A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk kognitív érzelmi és szociális szükségleteik kielégítését (kognitív: lehetőség az önálló, önirányított önfejlesztésre, lehetőség a tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására; érzelmi szükségletei: bátorítás az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázat-vállalásra; szociális szükségleteik: megtanulják az emberek tiszteletét, el tudják fogadni másságukat); Valljuk, hogy az egyéni tehetség akkor igazi érték, ha személyes felelősséggel párosulva, a szűkebb és tágabb emberi közösség javát szolgálja. Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú növendékeket - képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsünk fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre, másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére. További célok és feladatok: A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségeinek megalapozása és kifejlesztése. A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás kialakítása. Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. A kortárs zene befogadására nevelés. A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel az amatőr és a professzionális zenei életben. Az iskola alapvető pedagógiai célkitűzései között szerepel, hogy a város és környéke ifjúsága a tehetségének és érdeklődésének megfelelő képzéshez helyben hozzájuthasson. A már meglévő és induló tanszakok stabilitása bizonyos minimális létszámhoz köthető, ezért némely képzési területen középtávon létszámnövekedés indokolt. (gordonka, rézfúvós hangszerek, ütő, népi ének, népi hangszerek) 15

16 Alapfokú művészeti intézményünk legfontosabb funkciói: az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó művészeti nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. A képzés lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység, fogékonyság alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. A művészetoktatás a különböző műfajok (zene, tánc, színjátszás) sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a művészetek alkalmazására, befogadására készítsen fel. Interdiszciplináris, komplex tanulás, tanítás igénye. Az esélyegyenlőség biztosítása mind mikro-, mind makroszinten. Az indulási hátrányok csökkentése, és a zenei pályára történő felkészítés szerepe az egyéni és csoportos órák keretében. Céljaink között megkülönböztetett figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség érvényesítésére, a családi, szociális, kisebbségi jogainak érvényesítésében akadályozott növendékek befogadására, tevékenységük, fejlődésük követésére, boldogulásuk segítésére. Elvárjuk a nevelőtestület tagjaitól: az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismeretét a diszkrimináció mentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítását ismereteink e téren való folyamatos bővítését Tatabánya Megyei Jogú Város 339/2007 (XII. 13.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott Települési közoktatási esélyegyenlőségi programja és a Kistérségi Társulás 2008 augusztusában elfogadott Esélyegyenlőségi Terve alapján elkészítettük intézményünk Esélyegyenlőségi Programját, s az abban meghatározott feladatokat megvalósítva kívánjuk biztosítani az intézményünkben tanulók esélyegyenlőségét. A művészeti oktató-nevelő munka eszközei: A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességinek, érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosítani; személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. Intézményünkben az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, eszközöket alkalmazzuk: A meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei; A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés-értékelés, játékos módszerek, gyakorlás; A magatartásra ható módszerek: ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési / bemutatkozási lehetőség, dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás, 16

17 kényszerítő módszerek: felszólítás, kizárás az iskolából, gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célozzák: ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás. A nevelési módszerek különböző formái, változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk: nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet: szabad vagy irányított, spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos; nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, test-helyzet, mozdulatok; gesztusok Eljárás: Beiratkozott növendékek megismerése, családi háttér, kapcsolattartás kialakítása, Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésekből az iskolai tanulás tevékenységeibe; Fokozatosan mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- és problémamegoldáshoz; reális énkép és önismeret alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával kívánjuk kialakítani az egyéni és társas csoportos produkciók során keletkező siker- és kudarcélmények feldolgozását. Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését speciális pedagógiai eljárásokkal kiemelt feladatnak tekintjük. Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, követjük érési folyamatukat, személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk; Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, megismertetjük, gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat; Élményt adó, katartikus tanulási helyzeteket és ismeretszerzési alkalmakat kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét; A tanulók a megszerzett művészeti tudásukat valóságos funkcióban, fellépések alkalmával, produkciók létrehozásával teljesítik ki, teszik közkincsé. Erősítjük a kortárskapcsolatokat; Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően visszajelzést, értékelést adunk a tanulók fejlődéséről. Segítjük az önfejlesztő stratégiájuk alakításában őket. Intézményünk az Oktatási Minisztérium által kiadott Tanév rendjének figyelembe vételével - tanévenként meghatározott Munkaterv szerint szervezi a művészeti oktatónevelő munkát. Egyéni és csoportos órák beosztása a Tantárgyfelosztásban realizálódik. A művészeti iskola speciális, egyéni tanítási programja lehetőséget biztosít a szülőkkel való aktív, rendszeres kapcsolttartásra. 17

18 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben ötvöződnek. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. Interdiszciplináris, komplex oktatás, a zenén keresztül a világra nyitott önálló, kreatív személyiség alakítása. A művészeti nevelés, az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. A személyiség fogalma magában hordozza a képességek, készségek, az intelligencia és az etikai érzékenység összességét. Intézményünkben minden lehetőséget megteremtünk a személyiség fejlesztés folyamatos biztosítására. Ez a munka nagymértékben függ a genetikai adottságoktól és befolyásolják bizonyos környezeti hatások család, iskola, baráti kör. A gyermekkorban megalapozott személyiség összetevői mélyen beépülnek a tudatba. A zenetanulás intenzíven fejleszt számos képességet, transzferhatása más tudományokra és művészetekre egyértelmű, így az itt tanultak hatékonyan segítik az iskolai munkát, teremtik meg hosszútávon az életminőség pozitív változásának lehetőségét. Alapvető készségeket, kompetenciákat alakít ki. A zenei neveléssel a kompetencia hálóban a következő személyiség jegyeket alapozzuk meg, fejlesztjük: I. Önismerettel összefüggő kompetenciák: 1. érzelmek tudatossága 2. önállóság, autonómia 3. identitás, hitelesség II. Önszabályozás: 4. érzelmek kezelése 5. felelősségvállalás 6. törődés, tekintet másokra 7. tolerancia III. Énhatékonyság érzés: 8. pozitív önértékelés 9. konstruktív self-érzékelés 18

19 IV. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: 10. információkezelés 11. problémakezelés 12. kritikai gondolkodás 13. szabályalkotás, szabálykövetés 14. kreativitás, környezettudatos magatartás V. Társas kompetenciák: 15. empátia 16. kommunikációs készségek 17. együttműködés 18. konfliktuskezelés 19. segítségkérés 20. visszautasítás 21. társadalmi részvétel Az egyéni képzés keretein belül elsajátított tudást felhasználva a növendék tagja lehet egy életkorának megfelelő közösségnek (együttesnek) mely a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével hozzájárul személyiségének formálásához, ill. a társas muzsikálás adta biztonságérzet az esetleges szorongás, gátlás feloldásához. Az egyéni képzés különleges lehetőségeit kihasználva mód nyílik az individuális képességek maximális fejlesztésére és a továbbtanulásra való felkészítésre. A hangszertanulás kezdetétől tanszakainkon, növendékeink részére foglalkozásokat szervezünk: közös órák, hangversenyek formájában, ahol a tapasztaltabb tanárok, szaktanácsadók, főiskolai tanárok foglalkoznak a növendékekkel. A személyiségfejlesztés szorosan összefügg a tehetséggondozással. A tanulmányi versenyekre, fesztiválokra, közép-és felsőfokú intézményekbe való felkészítés, felkészülés célja minden esetben, hogy a tanuló képességei és készségei fejlődjenek. Nagy gondot fordítunk a hátrányos helyzetű tanulók tudásának fejlesztésére, személyiségük megfelelő szintű fejlődésére. Ezért is tartunk szoros kapcsolatot a tanulók közismereti iskoláival. A kiemelt feladatok közé tartozik a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozása, felzárkóztatása. Az iskola minden eszközzel - jogszabályi, pályázati, egyéni módszer és tanrend, stb. biztosítja, hogy növendékei szociális és szocio-kulturális helyzetüktől függetlenül, megkülönböztetés nélkül vehessenek részt a művészeti nevelésben. 3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok Intézményünk művészeti oktató nevelő munkája a tanárok, diákok, és szülők együttes tevékenységére épül. Az oktató nevelőmunkához kapcsolódó rendezvényeink növendékhangversenyek, tanszaki koncertek, meghallgatások, nyílt tanítási napok, a versenyekre, fesztiválokra történő felkészítő munka, továbbá az iskolai munkán kívüli, de ahhoz szorosan kapcsolódó rendezvények Tavaszi Fesztivál, Őszi Kortársművészeti Napok, Zenebarátkör koncertjei - közösségformáló erővel bírnak. Legfontosabb céljuk éppen az, hogy a művészetek sajátos eszközeivel építsenek utat ember és ember között, egymásra odafigyelő, a világra nyitott, gazdag személyiségű emberek közösségévé válhassunk művészeti munkánkon keresztül. 19

20 Művészetoktatási intézményünk közösségei: Az iskola nagy közössége (nevelők, növendékek, a családok, közös életünkben résztvevő és azt segítő szülők, barátok) különböző kisebb közösségeink (tanszakok tanulói és tanárai, zenekarok, kamaraegyüttesek, néptánccsoportok egy pozitív célra szerveződő, közös tevékenységet folytató kiscsoportok) egysége. A közösségfejlesztés feladatai: - a közösségek animálása, életének és programjainak szervezése, segítő irányítása, - a közösségek arculatának, hagyományainak megteremtése, - az egymás elfogadásának, szolgálatának, a másikra figyelésnek, az egymásban a jót megtaláló és erősítő magatartásnak, az egymás örömében és szenvedésében való osztozás képességének megalapozása. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Művészeti iskolánk speciális oktató-nevelő munkája révén folyamatos kapcsolatban van a diákokon keresztül a szűkebb környezettel: szülőkkel, hozzátartozókkal, de a tágabb nyilvánossággal is, hiszen növendékeink az óvodás kortól a főiskoláig minden korosztályt felölelnek, így minden iskolával, művelődési intézménnyel együtt működünk. Tanár diák kapcsolat: Rendszeres órai munka Hangversenyek fesztiválok, zenei táborok Szülő pedagógus kapcsolat: Oktató nevelő munka folyamatos nyomon követése Nyílt tanítási napok Tanszaki hangversenyekkel egybekötött szülői értekezletek Szülői szervezet munkája, szülők közvetlen beleszólása, véleményezése az intézmény munkájáról, dokumentumairól, feladatvállalásairól. Az intézmény eszközparkjának, rendezvényeinek anyagi támogatása Tanár diák szülő kapcsolat: Iskolán kívüli közös művészeti programok szervezése: Őszi Kortársművészeti napok, Tatabányai Tavaszi Fesztivál, Zenebarátkör koncertsorozata. 20

21 4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Osztályfőnöki feladatok kijelölése: - Az alapfokú művészeti iskolai osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógus a tanulók meghatározott csoportjának oktatásszervezési feladataival megbízott szaktanár. - A művészeti iskolai osztályfőnök általában egyéni tanuló, ill. 5-6 tanulócsoport osztályfőnöki feladatait látja el. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. - Az osztályfőnöki megbízás szempontjából a tanulók meghatározott csoportjának tanulólétszáma nem lehet kevesebb, mint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény mellékletében meghatározott átlag csoportlétszám. (Zeneművészeti ágban, egyéni oktatásban: 8 tanuló, csoportos oktatásban tanulócsoportonként 10 tanuló.) - Az osztályfőnöki megbízás feltétele, hogy az osztályfőnöki feladatot ellátó zeneiskolai tanár legalább 8 egyéni tanuló, ill. legalább 4 tanulócsoport osztályfőnöki teendőit ellássa. - Az osztályfőnöki feladatok ellátásának elosztását az alapfokú művészetoktatási intézmény éves munkatervében, ill. a tantárgyfelosztás készítésekor kell meghatározni. A művészeti iskolai osztályfőnök feladatai: A nevelési-oktatási feladatok elosztása során gondoskodik a tanulók beosztásáról, a hozzá beosztott tanulókból a csoportok kialakításáról. Az ehhez rendelhető minimális tanulólétszámot, az alapfokú művészeti iskola felelős vezetőjének útmutatását és a helyi tantervben meghatározott szakmai szempontokat figyelembe véve szerint alakítja, szervezi és működteti osztályát, csoportjait, látja el osztályfőnöki feladatait. Osztályfőnöki feladatait a rendes munkaidő tanítással le nem kötött részében végzi. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka további tartalma, feladatai művészeti iskolánkban: - rendszeres kapcsolat az egy tanárhoz (főtárgy tanár), és/vagy egy csoportba, együttesbe (zenekar, kórus, táncegyüttes, stb.) tartozó tanulókkal - tankönyvellátás: tananyaggal (kotta, könyv, hangzó, ill. digitális tananyag) való ellátásuk megszervezése, segítése, az iskolai rend szerint, a kötelező, ill. választható tárgyakra való jelentkezés rendjének ismertetése, segítése, a részvétel figyelemmel kísérése, - közös foglalkozások (növendékhangverseny, kiállítás, táncművészeti bemutató) szervezése, vezetése, versenyekre felkészítés szervezése) - osztályfőnöki óra tartása a pedagógiai program, helyi tanterv, iskolai munkaterv, osztályfőnöki munkaterv, tanmenet szerint = félévenként szülői értekezlettel egybekötött tanszaki hangversenyt rendez minden szaktanár, ahol megbeszélik a zeneiskolai oktató-nevelő munka során felmerült aktualitásokat. - kapcsolattartás a szülőkkel, adott esetben a közismereti iskolával, a tanulót tanító egyéb pedagógusokkal. Ide tartozik a tehetséggondozó munka részeként a zeneművészeti szakközépiskolák tanáraival történő kapcsolattartás is, a felvételi konzultációk megszervezése. - adminisztratív teendők ellátása (napló vezetése, hiányzások, bejegyzések, stb. ellenőrzése, figyelemmel kísérése, tájékoztató füzet ellenőrző - kitöltése, folyamatos vezetése, további tanügyi nyomtatvány vezetése: bizonyítvány, anyakönyv törzslap megírása, összeolvasása, stb.)( SZMSZ VII. Ügyviteli teendők c. fejezete is tartalmazza) 21

22 - gyermekjóléti, adott esetben az iskolai rend és jogszabályok szerint - gyermekvédelmi feladatok ellátása ill. ezek terén kapcsolattartás az iskolai ifjúságvédelmi felelőssel, iskolapszichológussal, balesetvédelmi oktatás megtartása, házirend ismertetése, - osztályprogramok szervezése, ill. ennek segítése - közös foglalkozások (növendékhangverseny, kiállítás, színművészeti, ill. táncművészeti bemutató) szervezése, vezetése, versenyekre felkészítés szervezése) - a tanulók beiskolázása, - tanulónkénti egyéni fejlesztési tervek készítése, - szakmai innovatív tevékenységek fejlesztése, - a művészeti tanulmányokhoz szükséges kottaírás, - kapcsolattartás az osztályban tanító más pedagógusokkal egyéni hangszeres tanárok folyamatosan kapcsolatban vannak a csoportos órákat adó tanárkollégákkal, mint kamarazene, zenekar, szolfézs, zeneirodalom, - iskolákkal, telephelyekkel való kapcsolattartás, - a szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formáinak segítése, a kapcsolatok továbbfejlesztési lehetőségeinek kutatása. - a tanulók fejlődésének hangsúlyos figyelemmel kísérése, felzárkóztató foglalkozásra, tehetséggondozó foglalkozásra irányítása, - a tanulók pályaválasztásának segítése tehetséggondozó munkánk alapvető feladata a zenei pályán történő továbbtanulásra való felkészítés, kapcsolattartás a zeneművészeti szakközépiskolákkal. - a tanulók, jogainak, érdekeinek kiemelt védelme, tekintettel arra, hogy elvileg az osztályfőnök ismeri legjobban az osztályába tartozó tanulókat, - a nevelőtestület véleményének meghallgatása után döntés a tanuló magatartás és szorgalom minősítéséről osztályozó értekezletek, félévi és év végi vizsgameghallgatások alapfeladata, a művészeti alap és záró vizsgák szervezését. - az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formáit, - a tanulók teljesítményének, szorgalmának értékelését, minősítését, - a házirend ismertetése a tanév kezdetén, tájékoztatás a baleset- és egyéb védelmi intézkedésekről, különös tekintettel a hangszeres oktatás sajátosságaira. Művészeti iskolánk speciális oktató-nevelő munkája révén folyamatos kapcsolatban van a diákokon keresztül a szűkebb környezettel: szülőkkel, hozzátartozókkal, de a tágabb nyilvánossággal is, hiszen növendékeink az óvodás kortól a főiskoláig minden korosztályt felölelnek, így minden iskolával, művelődési intézménnyel együtt működünk. A pedagógusok kötelező óraszámába beszámítható feladatok: osztályfőnök, munkaközösségvezető, korrepetíció, kamarazene, zenekari foglalkozás, művészeti versenyekre, fesztiválokra, zeneművészeti szakközépiskolai felvételire történő felkészítés, felzárkoztató és tehetséggondozó óra, felvételi konzultációkra, művészeti versenyekre történő utazás, adminisztráció, kapcsolattartás a szülőkkel, tanszaki koncertek szervezése, szülői értekezlet, szereplések a városi, egyéb intézményi ünnepélyeken, koncertek látogatása növendékekkel, hangszerbemutató iskolákban, kottaírás, kapcsolattartás a növendékek általános, vagy középiskolai tanáraival, ifjúságvédelmi és balesetvédelemi oktatás. 22

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA 2004 Bevezető gondolatok A zenei nevelést mint Kodály is vallotta 9 hónappal a születés előtt kell elkezdeni. Fontos kérdés,

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 -

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. A pedagógiai program

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva 2013 SZEGED 1 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása Előszó

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program Készült: Kaposvár, 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Nevelési program I. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI

Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI A SZEGEDI KIRÁLY-KÖNIG PÉTER ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

Részletesebben

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE... 6

Részletesebben

TOKAJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TOKAJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A pedagógiai program jogszabályháttere 4. Az intézmény adatai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM szám: 100921 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A képzőművészet, a mozgásművészet, a népművészet, a zene, az irodalom, a művészet megannyi ága alkalmas arra, hogy képet

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról)

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról) Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2015/2016-ös tanévre A WEINER LEÓ ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ORSZÁG EGYETLEN PRÍMA PRIMISSIMA DÍJAS ISKOLÁJA! 2011. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476 Pedagógiai Program 2015 Tartalom AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Oldal 1. A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 3 2. Az iskola

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések

Bevezető. Általános rendelkezések Bevezető A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Pedagógiai program Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Előterjesztette: Tóth József, intézményvezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. 09. 01. 1 Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az tudomány gyükere keserű, gyümölcse penig gyönyörűséges. (Apáczai Csere János) EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva:

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 WEINER LEÓ Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola mely készült a következő dokumentumokra hivatkozva: Magyarország Alaptörvénye, a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zeneiskola Címe: 2100

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN A tanulói teljesítmény ellenőrzése, mérése, értékelése, minősítése

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette : Halmi Zoltán Igazgató Jóváhagyta: Nagy István Fenntartó Örökségünkért Népművészetéért Alapítvány 3973 Cigánd, Iskola utca 24. Érvényes:

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Pedagógiai program. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Pedagógiai program. Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2015 Pedagógiai program Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 Van egy hely, ahol 6-16 éves korig a gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy amikor innen kikerülnek, felkészültek

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben