SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: szeptember 1 jétől* *Az intézmény szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az évi CXC. törvény ) bekezdésében foglaltak alapján átdolgozva. 1

2 I. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya... 9 II. A közoktatási intézmény általános jellemzői Az intézmény adatai Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Az intézmény alaptevékenysége Az intézmény szakmai felügyelete Az intézmény alapdokumentumai Az alapdokumentumok hozzáférhetőségének lehetőségei Belső szabályzatok Az elektronikus napló használatának rendje III. Az intézmény szervezeti felépítése, vezetése Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetésének általános elvei Az intézmény irányítási struktúrája Az intézmény vezetői A vezetők közötti feladatmegosztás Az igazgató A gazdasági szervezet vezetője Általános igazgatóhelyettes Tanügyi igazgatóhelyettes Szak- és felnőttképzési igazgatóhelyettes A tagintézmény-vezetők Általános iskolai tagintézmény-vezető helyettes Iskolalelkészek Gyakorlati oktatásvezető Képviseleti jog A tagintézmény képviselete A kiadmányozási, kiadványozási, utalási, utalványozási jogkör gyakorlása Helyettesítési rend

3 3.5 A vezetők kapcsolattartási rendje A kibővített iskolavezetés tagja A munkaközösség-vezetők szakmai közössége A diákönkormányzat munkáját segítő tanár Titkárság Gazdasági szervezet Igazgatótanács Az Igazgatótanács feladatai és hatásköre Szervezett együttműködések A döntés-előkészítés és a döntéshozatal fórumai A tagintézményi alkalmazotti értekezlet A tagintézményi szak-alkalmazotti értekezlet Nevelőtestület Az óvodapedagógus és pedagógus megbízási feltételei és kötelessége Helyettesítési rend a pedagógusok között A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására vonatkozó rendelkezések Egyéb intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje Szülők közösségei Tanulói közösségek Az osztályközösség Diákönkormányzat Az intézményvezetés és a tanulói közösségek közötti kapcsolattartás A diákképviselő és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formái, rendje Az iskolai sportkörök és az intézmény vezetői közötti kapcsolattartás formái és rendje IV. Az intézmény működési és Munkarendje A tanév rendje Óvoda Általános iskola, középiskola Nyitva tartás, munkarend Általános iskola, középiskola, gazdasági szervezet Óvoda A vezetők benntartózkodásának rendje

4 4.4 Az alkalmazottak munkarendje Az általános és a középiskolai tagintézményekben dolgozó pedagógusok munkarendje Az óvodapedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörűek munkarendje Túlmunka és szabadságolás rendje A szabadságolás rendje intézményünkben Védő- és munkaruha juttatás A tanulók munkarendje A foglalkozási, tanítási napok rendje Óvoda Általános iskola, középiskola A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje, időbeosztása Intézményen belüli megtartott tanórán kívüli foglalkozások Intézményen kívül megtartott tanórán kívüli foglalkozások Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok Kulturális intézmények látogatása Felnőttképzés, felnőttoktatás Szakképzési tanfolyamok A képzések tervezése, előkészítése Tanfolyamszervezés Jelentkezés, előzetes tudásszint felmérése Befizetések adminisztrációja Csoportszervezés Tanárok kiválasztása és megbízása Órarend készítése, tantermek beosztása Tanmenet készítése, tanárok felkészítése Tanfolyamok lebonyolítása Tanfolyamok indítása Hallgatók tananyagellátása Elméleti és gyakorlati oktatás Jelenlét és haladás ellenőrzése

5 Visszajelzések adminisztrációja Halasztási kérelmek és reklamációk kezelése Modulzáró vizsgák, OKJ-s vizsga szervezése Tanfolyamok zárása, utógondozás Elégedettség mérése Kifutó hallgatók utókövetése Dokumentumok archiválása A folyamatellenőrzés Érettségire felkészítés A jelentkezés, felvétel feltételei A jelenléti foglalkozások rendje Internetelérés: szolgáltatási pontok A nevelő-oktató munka ellenőrzése Az értékelés színterei A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények Fegyelmi intézkedések, illetve a tanuló anyagi felelőssége A fegyelmi eljárás A fegyelmi eljárás rendje V. Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai Tanítás nélküli munkanapok, ünnepélyek, megemlékezések Tanítás nélküli munkanapok Iskolai ünnepélyek, megemlékezések Egyéb, évente megrendezhető rendezvények VI. Az Intézmény létesítményei használatának rendje Az épület egészére vonatkozó rendszabályok A sportcsarnokra vonatkozó speciális szabályok A tanterületre vonatkozó speciális szabályok Óvodai csoportszobák használati rendje A szaktermek használati rendje VII. A tagintézményi könyvtárak működése VIII. Az intézményi tankönyvellátás rendje IX. Intézményi védő, óvó előírások

6 9.1 A tanulók, gyerekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátásának rendje Iskola Óvoda: Beteg gyermekkel kapcsolatos szabályok Tűz-, baleset- és munkavédelmi előírások A legfontosabb alapelvek Üzemorvosi vizsgálat rendszeressége: Az intézményi védő. óvó előírásokkal kapcsolatos jogkörök, feladatok Igazgató Tagintézmény-vezetők A tűz- és munkavédelmi, biztonságtechnikai megbízottak Osztályfőnökök, óvónők, szakoktatók Szaktanárok, szakoktatók Eljárás baleset és tűz esetén Bombariadó X. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje XI. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja A kapcsolattartás formái és módjai A tagintézmények kapcsolatai XII. a Reklámtevékenység szabályai az intézményben XIII. Nyilvánosságra hozatal Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program kinyomtatott példányait az igazgatói/tagintézmény-vezetői irodákban, az iskolatitkári irodákban és a székhely könyvtárában tároljuk, illetve megküldjük a fenntartónak. A dokumentumok nyilvánosak XIV. Záró rendelkezések Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti: Az SZMSZ mellékletei: XV. Legitimációs záradék

7 I. BEVEZETÉS A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola (székhely: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 4.; OM ) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésre való utalással és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25 (1) bekezdése alapján módosított működési rendjének, szervezeti felépítésének, belső és külső kapcsolatainak szabályzatát tartalmazza ez a dokumentum A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai, valamint az intézmény feladatát, működési rendjét alapvetően meghatározó jogszabályok: o Magyarország Alaptörvénye o A Magyarországi Evangélikus Egyház évi VIII. törvénye az egyház intézményeiről és egyesületeiről o évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról o 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról o A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei, a évi VIII. törvény különösen a évi VI. törvény (X.1.) módosítása o A Magyarországi Evangélikus Egyház szabályrendeletei, különösen az 5/2008. (XII.22) oktatási tartalékalapról szóló szabályrendelet o A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről o a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben o évi CXCV. törvény az államháztartásról o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról o 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 7

8 o évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól o évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól o 335/2005.(XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről o évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak az évi LXVIII. törvényi módosításai (továbbiakban: Ktv.) o évi XXXIII. törvény és annak módosításai a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.) és ennek végrehajtási rendelete (a továbbiakban: Vhr.) o évi LXXVI. törvény a szakképzésről o A évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról (megjelenés dátuma december 27.). o (VIII. 28.) kormányrendelet (az óvodai nevelés országos alapprogramja) o A Kormány 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról o Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról o 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a NAT - ról o 100/1997. (VI. 13.) sz. kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról o 277/1997 (XII. 22.) sz. kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről o 28/2000. (IX. 21.) sz. OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról o 17/2005 (II.8.) Korm. rendelet a diákigazolványokról 11 o 37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatiról 3. (2) o 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről o 14/2004. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 3/A és 4. o 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 8

9 o évi CXL. tv. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a o nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról o évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról o évi III. tv.: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról o évi LXIII. tv.: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról o A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet o Pedagógiai Program o és minden nevelésre-oktatásra vonatkozó egyéb jogszabály, rendelet, utalás A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy az intézmény szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan ügyben szabályozzon, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, s melyben lehetőség adódik az intézmény helyi sajátosságainak megfelelő szabályozásra. Rendelkezéseivel, a pedagógiai és nevelési programmal összhangban biztosítja az intézmény által kitűzött feladatok racionális, hatékony és optimális megvalósítását. Meghatározza az o intézmény szervezeti felépítését, o intézményműködés belső rendjét, o intézmény belső és külső kapcsolatait A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata olyan átfogó dokumentum, amely a helyi feladatokat, az ezek megoldásához rendelkezésre álló feltételeket figyelembe véve az intézmény valamennyi dolgozójára és az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi tanulóra, illetve gyermekre érvényes. Az SZMSZ rendelkezéseit azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, és igénybe veszik annak szolgáltatásait. Rendelkezéseit az intézmény egyéb dokumentumainak elkészítésekor figyelembe kell venni. 9

10 Az intézmény minden gyermekközösségének és dolgozójának kötelessége az SZMSZ-ben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint tevékenykedni, annak előírásait betartani. Az intézmény egészére vonatkozóan az igazgató, az egyes tagintézmények esetében a tagintézmény-vezetők felelősek az SZMSZ végrehajtásáért, végrehajtatásáért. Az SZMSZ-ben foglaltak megtartásáért az intézmény dolgozói fegyelmi felelősséggel tartoznak. A tanulókra, gyermekekre, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre (szülők, külső kapcsolatok) vonatkozó szabályozást az érintettekkel ismertetni kell, kérve annak betartását. Ha a vonatkozó jogszabályok változnak, vagy az intézmény szervezetével és működésével kapcsolatban változások történnek, az SZMSZ t módosítani kell. A módosítás a tanévzáró értekezlet feladata. A módosítást az igazgató, a tantestület, de legalábbis annak egyharmada, illetve az egyes területeket illetően a véleményezési jogkörrel rendelkezők kezdeményezhetik. A módosítás rendje megegyezik az elfogadás rendjével. Az SZMSZ-t az igazgató készíti el, melyet a nevelőtestület elfogad. Elfogadáskor az igazgatótanács, a diákönkormányzat a jogszabályban meghatározottak szerinti mértékben és tartalmi rész vonatkozásában egyetértési jogot gyakorol. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép életbe, és visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata. II. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 2.1 Az intézmény adatai Neve: Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola Rövid neve: Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Rövidített neve: Kiskőrösi Evangélikus Iskola Tagintézmények rövid neve: Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodája 10

11 Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolája Székhelye: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 4. Tagintézmények címe: Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodája: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 6. Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolája: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 7. OM azonosítója: Telefonszáma: 78/ (székhely, középiskola) 78/ (általános iskolai tagintézmény) 78/ (óvodai tagintézmény) Fax száma: 78/ (székhely, középiskola) címe: 78/ (általános iskolai tagintézmény) Internet elérhetősége: Az intézmény alapítója: Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség 6200 Kiskőrös, Luther tér 3. Az intézmény fenntartója: Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői út 24.) Az intézmény felügyeleti szervei: A Magyarországi Evangélikus Egyház az intézmény feletti szakmai, törvényességi és gazdasági felügyeletet az egyházi törvényben meghatározottak szerint látja el. Az intézmény felett hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 11

12 Az intézmény alapításának éve: (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) Az intézmény ingatlanának, épületének tulajdonosa: Kiskőrös Város Önkormányzata A működési engedélyt kiadó szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal A működési engedély kelte: száma: 403/5/2012. Az intézmény működési területe: középiskola: országos óvoda, általános iskola: Kiskőrös, illetve vonzáskörzete Az intézmény típusa: világnézetileg elkötelezett, többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény, melyben óvoda, általános iskola, gimnázium és szakközépiskola működik. Az alapító okirat kelte: május 22. Az intézmény jogállása: önállóan gazdálkodó, belső egyházi jogi személy Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, vezetője teljes jogkörrel és felelősséggel rendelkezik a költségvetésben előirányzott összegek felhasználásáról. Az intézmény éves beszámolóját és költségvetését az intézményvezető készíti, majd az igazgatótanács javaslata alapján, az Országos Nevelési és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság támogató szakvéleménye után az Országos Presbitérium hagyja jóvá. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok és azok korlátai: Tulajdonos: Kiskőrös Város Önkormányzata Használó: az intézmény Az intézmény rendelkezik az ingó vagyon fölött, melynek kezeléséről évente beszámol az igazgatótanácsnak. Az intézmény számlaszáma: Az intézmény adószáma: Az intézmény KSH törzsszáma: Az intézmény nyilvántartásba-vételi száma: BKM/40-3/

13 Az intézmény az általános forgalmi adónak teljes körűen alanya, de mivel az oktatás ez alól mentesül, így csak az étkezés tekintetében áfa- köteles. 2.2 Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: hosszú bélyegző: hosszú bélyegző adószámmal: körbélyegző: érettségi körbélyegző lenyomata: könyvtári bélyegző lenyomata: tagintézményi bélyegzők: 13

14 Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Harangvirág Óvodája Kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskolája A bélyegzők elhelyezése az igazgatói irodában, a tagintézmény-vezetőknél, iskolatitkároknál, valamint a gazdasági irodákban. A bélyegzők csak szabályosan elkészített dokumentumokra, levelekre használhatók, üres papírt (kivéve dolgozati űrlapok), ki nem töltött nyomtatványt lebélyegezni nem szabad. A bélyegzők valamelyikének eltűnését, sérülését jelenteni kell az igazgatónak. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak azon iskolai dolgozók, akik az adott bélyegzők átvételét aláírásukkal igazolták. Az egyéb használatban lévő bélyegzők lenyomatát, valamint a használatára jogosultak listáját az iktatóban kell helyezni. Egyéb bélyegzők: A tagintézmények által a napi munkavégzést segítő téglalap alakú bélyegzők. A gyakorlat során használatuk melletti kézjegy, szignó, aláírás stb. csak jelzés értékű. 2.3 Az intézmény alaptevékenysége o óvodai nevelés o nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése (nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda) o a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása o általános iskolai nevelés-oktatás o nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás) o gimnáziumi nevelés-oktatás o szakközépiskolai nevelés-oktatás o nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása (nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás) o nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása (nyelvoktató nemzetiségi nevelésoktatás) 14

15 o felnőttoktatás o intézményi gyermekétkeztetés 2.4 Az intézmény szakmai felügyelete Az intézményben folyó képzés szervezeti felépítése, a tanítási napok száma, az oktatónevelő munka rendje és a vizsgák lebonyolítása az állami előírásoknak megfelelő. A rendes, az emelt szintű és a rendkívüli közismereti tárgyak tantervére, a használandó könyvekre vonatkozóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) rendelkezései az irányadóak. Az intézmény szakmai felügyeletét a MEE Országos Irodája illetékes osztályain keresztül végzi. Az intézmény gazdasági felügyeletét az MME országos számvevőszéke végzi. Az evangélikus hitoktatás tantervéről, tankönyveiről és taneszközeiről, valamint a hitoktatás szakmai felügyeletéről az Evangélikus Hittudományi Egyetem iránymutatásával gondoskodunk 2.5 Az intézmény alapdokumentumai Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Pedagógiai Program és helyi tanterv Az intézmény pedagógiai programja foglalja össze az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi és szakmai kereteit, teremti meg az intézmény szakmai önállóságának alapját. Tartalmát jogszabály határozza meg. SZMSZ A szabályzat célja az intézmény szervezeti felépítésének meghatározása. A pedagógiai és nevelési programban rögzített cél- és feladatrendszer hatékony megvalósításához az intézmény működésének, belső rendjének, a belső és külső kapcsolatok szabályozása és azoknak a rendelkezéseknek a megfogalmazása, amelyeket a jogszabályok nem utalnak más hatáskörbe o DÖK SZMSZ 15

16 Házirend Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, o Iskolai könyvtári SZMSZ A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. Éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület közreműködésével az igazgató készíti el. Véglegesítésére, elfogadására az évnyitó nevelőtestületi értekezleten kerül sor. A tagintézmények sajátos feladataik miatt önálló munkatervet készítenek, melyeket az intézmény vezetője (egyeztetés után) egybeszerkeszt. Beszámolási kötelezettség Az intézmény a fenntartónak szóló beszámolási kötelezettségének éves (féléves) munkájáról szóló, a nevelőtestület által elfogadott beszámolóval tesz eleget Az alapdokumentumok hozzáférhetőségének lehetőségei Az alapdokumentumok nyilvánosak, minden érdeklődő számára elérhetőek az intézmény honlapján ( illetve egy-egy példányaik a következő helyeken és személyeknél: Pedagógiai program, SZMSZ: o az intézmény fenntartójánál o az intézmény irattárában o az intézmény nevelői szobájában o az intézmény könyvtárában o az intézményvezetőnél és helyetteseinél o tagintézmények vezetőinél o tagintézmények nevelői szobájában, könyvtárában 16

17 Alapító okirat: Házirend: Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, o az intézmény fenntartójánál o az intézmény irattárában o az intézmény vezetőjénél és helyetteseinél o a fenntartónál o az intézmény irattárában o az intézmény könyvtárában o az intézmény tanári szobájában o az intézményvezetőnél o a tagintézmény-vezetőknél o a tagintézmények könyvtárában o a tagintézmények nevelői szobájában o az igazgatóhelyetteseknél, tagintézmény-vezető helyettesnél o az osztályfőnököknél o valamint átadjuk a közoktatási törvény, valamint a köznevelési törvény előírásainak megfelelően minden beiratkozott tanulónak 2.6 Belső szabályzatok o Munkaköri leírások o Belső ellenőrzési szabályzat o Iratkezelési szabályzat o Pénzkezelési szabályzat o Leltározási szabályzat o Selejtezési szabályzat o Bizonylati szabályzat o Számviteli szabályzat o Tűz - és munkavédelmi szabályzat o Tűvédelmi utasítás 17

18 2.7 Az elektronikus napló használatának rendje Intézményünk elektronikus naplót használ. A felhasználók különböző jogosultsági szinten férhetnek hozzá az információkhoz. Adminisztrátori jogosultsággal bírnak az intézmény vezetői, kiemelt felhasználói státusszal rendelkeznek az iskola munkatársai, pedagógusai, valamint egyszerű felhasználóként léphetnek be a rendszerbe a hallgatók és gondviselőik. Az intézmény adminisztrátor jogosultságú felhasználói jogosultak további jogosultságokat létrehozni és kiosztani, melyek létrehozásukat követően azonnal használhatóak. Az adminisztrátori jogosultság, illetve a további jogosultságok megfelelő létrehozása és kiosztása az intézményvezető felelőssége. Az információs rendszer speciális alkalmazások nélkül, minden Internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépről használható. Az elektronikusan rögzített adatok archiválásának, papír alapon történő kinyomtatásának szakaszait, időpontjait a következő táblázat tartalmazza: Tanév rendje szerinti I. félév utolsó tanítási nap Tanév rendje szerinti utolsó tanítási nap Osztályadatok x x Tanulói adatok x x Tanulmányi adatok x x Haladási napló Mulasztási napló x x 1. félévi tanulmányi adatok x 2. félévi (tanév végi) tanulmányi adatok x Záradékok x Tanév végén a megfelelő záradékokkal ellátott, kinyomtatott dokumentumokat hitelesítjük. 18

19 Az elektronikus naplóban a helyettesítéseket és óracseréket a tagintézmény-vezetők adminisztrálják. A naplókat havi rendszerességgel ellenőrzik. A hitelesítést végző személyek: o első félév végén: tagintézmények vezetői, illetve a digitális naplóért felelős helyettes o 2. félév utolsó tanítási napja: osztályfőnökök (osztályozó napló, mulasztások), tagintézmények vezetői Hitelesítés után nemzeti színű szalaggal átfűzve, iskolai pecséttel ellátva tároljuk a kinyomtatott naplót a mindenkori iratkezelési szabályzat által rögzített időpontig. III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE 3.1 Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény intézményegységei óvoda, általános iskola, középiskola - közös irányítás alatt működnek. Ez a vezetési modell a nevelési elvek egysége mellett a szervezés, a munkáltatói és gazdálkodási feladatok ellátása szempontjából is célszerű. Intézményvezetés - titkárság - gazdasági szervezet Óvoda Általános iskola Középiskola Az intézmény vezetésének általános elvei A közös irányítású intézmény élén az igazgató áll, aki a nemzeti köznevelésről szóló, évi CXC törvény 69. -a alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény 19

20 működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben jogkörét jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire, a tagintézmény-vezetőkre vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 20

21 Tagintézményvezető (óvoda) Óvodapedagógusok Tagintézményvezető (általános iskola) Tagintézményvezető helyettes Általános iskolai pedagógusok Általános igazgatóhelyettes Tanügyi igazgatóhelyettes Munkaközösség vezetők Gimnáziumi pedagógusok Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Szakmai igazgatóhelyettes Gyakorlati oktatás vezető Szakközépiskolai pedagógusok Igazgató Iskolalelkészek Hittant oktatók Igazgatótanács Gazdasági vezető Technikai dolgozók Oktatásszervező iskolatitkár Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Az intézmény irányítási struktúrája Középiskolai titkár Általános iskolai titkár Gazdasági ügyintézők (székhely, tagintézmény) Munkaügyi ügyintéző Pénztáros 21

22 o Igazgató Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, o Óvodavezető 3.1.3Az intézmény vezetői o Általános iskolai tagintézmény-vezető o Igazgatóhelyettesek o Tagintézmény-vezető helyettes o Gazdasági vezető o Gyakorlati oktatás vezetője o Iskolalelkészek Az igazgató A vezetők közötti feladatmegosztás 1. Az intézmény élén a magasabb vezető beosztású igazgató áll, akinek feladata és hatásköre az alábbiakra terjed ki: o Irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai, igazgatási és gazdasági életét. o Az intézmény dolgozóinak munkáltatója (biztosítva a tagintézmények vezetőinek egyetértési jogát az alapfeladatokra létesített munkakörökre vonatkozó jogviszony létesítésénél és megszüntetésénél) o Felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért. o Az igazgatótanács tájékoztatása. o Gondoskodik a pedagógiai program megvalósításának személyi, tárgyi és módszertani feltételeiről. o Gondoskodik a belső szabályzatok elkészítéséről, végrehajtásáról, módosításáról. o Az intézmény egészére kiterjedően gyakorolja a bér-, a létszám és a munkaerőgazdálkodás jogát. o Előkészíti az Igazgatótanács jogkörébe tartozó döntéseket, ellenőrzi végrehajtásukat. o Irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát, rendelkezik az eszközállomány és a helyiségek kihasználásának optimális módjáról. o Gondoskodik a munka- és tűzvédelmi, valamint a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok ellátásáról. 22

23 o A tagintézmény-vezetők állásfoglalása alapján dönt a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének elveiről és módjáról. o Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más hatáskörbe. o Teljes körűen képviseli az intézményt a külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat; meghatározza a képviselet mértékét és gyakorlatának módját. o Érvényesíti aláírási, kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultságát. o Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, rendkívüli esetben, indoklás alapján jogosult bármely ügyet magához vonni, és abban személyesen dönteni. o A tanulók, a szülők kiértesítését megelőzően felülvizsgálja a tanulói felvételekkel kapcsolatos vezetői döntéseket, a létszám és csoportszám alakulását. o Jóváhagyja a tagintézmények tantárgyfelosztását, túlóra-, pótlékkeretét. o A fenntartóval, a kamarákkal, a képzésben együttműködő szervekkel való kapcsolattartás. Az igazgatót munkájában 3 igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, illetve tagintézmény-vezetők segítik. Az intézmény egyházi arculatának kialakításában a két iskolalelkész tölt be vezető szerepet. igazgatóhelyetteseket az igazgató választja és nevezi ki, a tantestület véleményének ismeretében és az igazgatótanács egyetértésével. A helyettes megfelelő gyakorlattal rendelkező, határozatlan időre kinevezett tanár lehet, lehetőleg de nem kizárólag evangélikus vallású. A gazdasági vezetőt az igazgató nevezi ki, igazgatóhelyettesnek minősül. A munkakör betöltéséhez szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló diploma kell. A munkakör fő és mellékállásban is betölthető. A gazdasági vezető hivatalból tagja az igazgatótanácsnak A gazdasági szervezet vezetője Határozatlan idejű vezetői megbízását az igazgató adja, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A munkakör betöltéséhez szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló diploma, illetve mérlegképes könyvelői végzettség kell. A gazdasági vezető hivatalból tagja az igazgatótanácsnak. Feladata: 23

24 o Irányítja, szervezi és ellenőrzi a gazdasági szervezet munkáját, o A számviteli és pénzügyi vonatkozású kérdésekben az intézmény egészére kiterjedő érvényű intézkedéseket tehet az intézmény igazgatójának egyetértésével és ellenjegyzésével. o Folyamatosan aktualizálja az intézmény belső gazdálkodási szabályait. o Az utalványozás érvényesítésének és a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének jogkörét gyakorolja. o Összeállítja a költségvetést, és az Igazgatótanáccsal együttműködve a végrehajtás során irányítja és ellenőrzi a költségvetési előírások betartását. o Ellenőrzi az intézmény könyvviteli elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati rendjének betartását, az intézmény vagyonvédelmét. o Gondoskodik a tagintézmények pénzügyi ügyintézőinek rendszeres tájékoztatásáról, belső képzéséről. o Elvégzi a beszámolással kapcsolatos feladatokat Általános igazgatóhelyettes o Az intézmény egészére nézve az intézményvezető tájékoztatása mellett általános ellenőrzési, felügyeleti és utasítási jogkörrel élhet. Előkészíti és segíti a szakszerű és hatékony vezetői döntéseket és azok megvalósítását. Előkészíti és felügyeli a középiskolai felvételi és beiratkozási rendet. Segíti a munkaközösségek működését, különös tekintettel az osztályfőnöki munkaközösségekre. o Koordinálja az intézmény fejlesztési terveit, különös tekintettel a pályázatokra. o Közreműködik a továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítésében. Részt vesz a továbbképzési kötelezettségek és a kötelezettség teljesítésének nyomon követésére alkalmas nyilvántartások vezetésében. o Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja. Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv kidolgozásában és végrehajtásában. Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség érvényesítésében. 24

25 o Segíti a nevelőtestület vezetését. Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét. Segíti az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladatok ellátását. Segíti a szakmai munkaközösség tevékenységét. o Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. Döntés-előkészítési feladatokat lát el a tanuló intézményi jogviszonya keletkezése és megszűnése tárgyában, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. o Közreműködik a tanulók nevelésének, oktatásának megszervezésében. Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. Közreműködik a pedagógusok szakmai tevékenységének ellenőrzése, felmérése megszervezésében. o Közreműködik a nemzeti és az iskolai és egyházi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezésében. Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. o Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési feladatok ellátásában. Segíti a nevelési tanácsadóval, valamint a szakértői rehabilitációs bizottsággal való kapcsolattartást. o Közreműködik a speciális oktatást igénylő tanuló iskolai oktatása feltételeinek megszervezésében, az oktatáshoz szükséges személyes és tárgyi feltételek biztosításában. o Az intézmény önálló gazdálkodásból fakadó, nem költségvetési szervként való működésével kapcsolatos gazdasági feladatok elvégzésében szükség szerint közreműködik Tanügyi igazgatóhelyettes o Részt vesz az intézményi működéséhez szükséges adatvédelmi szabályok kialakításában, ennek érdekében közreműködik az alkalmazottak személyi adatai, 25

26 a tanulók személyi adatai, valamint a közérdekű adatok kezelésére vonatkozó belső szabályzatok elkészítésében. Közreműködik a helyi iratkezelési szabályzat elkészítésében. o Felel a tanügy-igazgatási tevékenység szabályszerű megvalósításáért. Felügyeli a munkatervben meghatározott határidők betartását, a tanügyi dokumentumok rendeltetésszerű és pontos vezetését. Előkészíti és felügyeli az érettségi vizsgák és kompetenciamérések megszervezését és lebonyolítását. o Elkészíti a túlóra elszámolást, és ellenőrzi az analitikus tanügyi nyilvántartások vezetését. Személyesen, illetve a további munkakörnek közvetlenül alárendelt vezetői munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történő utasítással látja el az intézmény dolgozóit. o Közreműködik a gyermekvédelmi hatóságok által működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerben, indokolt esetben jelzi az igazgatónak, ha a tanuló veszélyeztetettségét tapasztalja. Közreműködik az intézményi foglalkoztatottakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv kidolgozásában és végrehajtásában. Segíti az iskolaigazgatót az oktatás milyensége tekintetében az esélyegyenlőség érvényesítésében. o Közreműködik abban, hogy a tagintézmények összehangoltan, egy intézményként működjenek. Segíti az iskolaigazgatót az intézmények tevékenységének, szakmai munkájának irányításában Szak- és felnőttképzési igazgatóhelyettes o Elkészíti szakmai tárgyaknál a tantárgyfelosztást, segíti az órarendkészítést és a tanév szervezését. o Összefogja az iskolában folyó tanterv korszerűsítésre irányuló munkákat. o Figyelemmel kíséri az óraadók munkáját. o Felügyeli az intézményben folyó felnőttképzést. o Részt vesz a szakmai pályázatok írásában. o Az intézményi nyílt nap megszervezése, lebonyolítása, irányítása is kiemelt feladata. o Koordinálja a tájékoztató kiadványok elkészítését. 26

27 o Részt vesz az általános iskolákban a beiskolázási szülői értekezleteken, koordinálja a pályaválasztási kiállításon való részvételt. o Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját. o Szervezi a dolgozók munka melletti továbbtanulásának, továbbképzésének ügyeit. o Intézi a szakmai helyettesítések beosztását, ügyel ezek szakszerűségére, ellenőrzi a havi munkaidő elszámolást. o Besegít az érettségi lebonyolításának szervezésébe, e téren ügyel a törvényesség betartatására. o Havi 4 órában tanítási órát látogat. Beszámol a tanítási órák ellenőrzési tapasztalatairól. Óralátogatáskor ellenőrzi a haladás ütemét, az órákra való felkészülést. o Segítséget ad az igazgatónak általa látogatott munkatársak minősítésében. Kitüntetésre, jutalmazásra javaslattételi joggal rendelkezik. o Előkészíti és megszervezi az utóvizsgát. o Kiemelt feladata a szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása. o Végzi a 12. osztályos (végzős) tanulók továbbtanulásával kapcsolatos szervező és adminisztrációs munka irányítását, lebonyolítását. o Osztályonként felméri a halmozottan hátrányos tanulókat. o Részt vesz a félévi és év végi osztályozó értekezleteken. o Nagyobb iskolai rendezvényről értesíti a tűzoltóságot. o A gyakorlati oktatás vezetőjével közösen megtervezi a tangazdaságban megvalósítandó fejlesztéseket. o Kapcsolatot tart országos szakmai szervezetekkel. o Munkájáról a vezetői értekezleten és nevelőtestületi értekezleteken beszámolót tart. o Felkészíti a tanulókat helyi és országos szakmai versenyekre. o Ismeri és betartja a szakképzési dokumentumok előírásait és szakmai vizsgaszabályzatot (SZVK, Központi Program, Helyi Tanterv). o Ellenőrzi a gyakorlati csoportnaplókat. o A gyakorlati foglalkozásokon fokozottan ügyel a munkavédelmi előírásokra. o Minden tanulót balesetvédelmi oktatásban részesít, amiről jegyzőkönyvet készít. 27

28 A tagintézmény-vezetők Az óvodai tagintézmény élén óvodavezető, az általános iskolaiban tagintézmény-vezető áll. Közvetlen felettesük az igazgató. Vezetői megbízásukról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt, a megfelelő tagintézményi fórumok véleménye alapján. Megbízásuk öt évre szól. A további munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Feladatuk: o Irányítják, szervezik tagintézményük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviselik a tagintézményt. o Döntenek tagintézményük működésével kapcsolatos minden olyan szakmai kérdésben, amelyek előzetes egyeztetése nem tartozik az intézmény igazgatójához, ill. amelyekben a döntés nem tartozik a tagintézmény más közösségének hatáskörébe. o A jogszabályban meghatározottak szerint végzik tanügy-igazgatási, illetőleg más, törvényben előírt kötelezettségeiket a tagintézményben. o Gondoskodnak a jogkörükbe tartozó munkaerő-gazdálkodási feladatok ellátásáról, ezek során egyeztetnek az igazgatóval. o Az intézmény belső szabályzataiban szereplő valamennyi területen együttműködnek egymással. o Szervezik az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel. o Szorosan együttműködnek egymással. o Az igazgató által átruházott hatáskörben korlátozott gazdálkodási és munkáltatói jogkörrel rendelkeznek. o Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt, valamint a munka- és tűzvédelmi szabályzatban előírt ellenőrzéseket. o Ellátják és irányítják a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését a tagintézmény belső működési szabályzatának megfelelően. o Az eredményes gazdálkodás érdekében az éves költségvetés tervezésének időszakában felmérik és a gazdasági szervezet vezetőjéhez eljuttatják a tagintézmény következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. o Felelősségük a feladataik ellátásáért, az általuk vezetett tagintézmény szakmai munkájáért és korlátozott gazdálkodói jogkörükben tett intézkedésekért áll fenn. o Elkészítik a tagintézmény éves munkatervét, javaslatot tesznek a beiskolázási tervre. 28

29 o Kidolgozzák, meghatározzák a pedagógiai program, a házirend, kockázatértékelési szabályzat, egyéb szabályzatok tagintézményi sajátosságait. o Gondoskodnak az intézményi adminisztrációs rendszerek naprakész vezetéséről Általános iskolai tagintézmény-vezető helyettes Megbízása öt évre szól. A megbízást az igazgató adja, a tagintézmény-vezető és a tagintézmény nevelőtestületének javaslata alapján. Új tagintézmény-vezető helyettesi státusz létrehozásához szükséges a fenntartó engedélye. Munkáját a tagintézmény-vezető irányítja. Feladata: o A tagintézmény-vezetőt távolléte esetén, megbízás alapján teljes joggal helyettesíti. o A munkaköri leírásokban foglaltak ellátása Iskolalelkészek Mind az általános, mind a középiskolai tagintézményben főállású iskolalelkész irányítja az intézmény keresztény szellemiségének kialakítását. Munkáltatójuk a Magyarországi Evangélikus Egyház, melynek törvénykönyve így fogalmazza meg feladatukat: o az igazgatóval és a hitoktatókkal együttműködve az intézmény keresztyén szellemiségének biztosítása; o a pedagógusok, az alkalmazottak, a tanulók különösen is a kollégista diákok lelki gondozása, tanári és diák csendesnapok, istentiszteletek, áhítatok, bibliaórák szervezése, illetve megtartása; o az intézményben elfogadott pedagógiai program és tanterv alapján hittanórák tartása; o kapcsolattartás a tanulók szüleivel, gyülekezeteivel; o a tanárok és diákok segítése, irányítása a gyülekezeti élet felé; o részvétel a területileg illetékes egyházmegye lelkészi munkaközösségének munkájában Gyakorlati oktatásvezető Megbízása öt évre szól. A megbízást az igazgató adja a tagintézmény nevelőtestületének javaslata alapján. Feladata: 29

30 o Az intézmény vezetőjének alárendelve, felelős vezetője a szakmai gyakorlóhelyeken folyó gyakorlati képzésnek. o Irányítja és ellenőrzi a gyakorlati oktatásban résztvevő szakoktatók és gyakorlati oktatók szakmai pedagógiai módszertani tevékenységét, ellenőrzi a tanulók előmenetelét, az intézményvezetővel együttműködve biztosítja a zavartalan munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket. o Felügyeli az elméleti és a gyakorlati képzés összhangjának megteremtését, egységesíti a két terület nevelési eljárásait. o Minősíti a gyakorlati oktatás folyamatában résztvevők munkájának szakmai színvonalát, az intézményvezetőnek javaslatot tesz jutalmazásukra, továbbképzésükre, alkalmazásukra, felmentésükre. o A tanév megkezdése előtt biztosítja a tanulók számának megfelelő szakmai gyakorlóhely igénybe-vételi lehetőségét, előkészíti az igazgató és gazdálkodó szervezetek közötti együttműködési szerződések megkötését. o Biztosítják, hogy a tanulók munkába állásuk előtt munka- és tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. o Megszervezik a gyakorlati záróvizsgákat és a szakmai gyakorlati vizsgát. o Megszervezik, irányítják és ellenőrzik a nyári összefüggő szakmai gyakorlatokat. Tapasztalatairól jelentést készít, amelyet a következő tanév nyitóértekezletén ismertet a tantestülettel. o A szakmai képzés színvonalának emelése érdekében rendszeresen figyelemmel kíséri a szakma területén bekövetkező fejlődést, javaslatot tesz új oktatási módszerek és eszközök bevezetésére és új eszközök beszerzésére. A gyakorlati oktatásvezető konkrét feladatait a részletes munkaköri leírása tartalmazza. 3.2 Képviseleti jog Alapító okiratunk szerint az intézmény képviseletére az intézményvezető (igazgató) jogosult. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az SZMSZ rendelkezés szerint az intézmény adott dolgozójára átruházhatja. A cégszerű aláírás formája: az intézmény képviseletére jogosult az intézmény cégnevéhez (körbélyegző használatával) saját névaláírását csatolja. 30

31 Intézményi jogosultságok Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, o Óvodai felvételi előjegyzési napló o Iskolai bizonyítványok és tanulói törzslapok kiállítása o Beírási napló vezetése o Elektronikus napló alkalmazása o Érettségi és szakmai vizsgabizonyítvány kiállítása o Érettségi és szakmai törzslapkivonat kiállítása o Érettségi tanúsítvány kiállítása o Bizonyítvány másodlatok készítése o Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos hivatalos igazolások kiadása o Az alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói igazolások kiadása o Önálló gazdálkodással összefüggő könyvelés és analitikák vezetése o Önálló bankszámla vezetése A tagintézmény saját szakmai feladataik ellátásához tartozó valamennyi iratát a tagintézményvezető írja alá, a tagintézményi bélyegző egyidejű használatával. Az aláírás jogszerűségét jelen SZMSZ, illetve egyedi speciális esetben a tagintézmény-vezető egyedi, írásbeli rendelkezése kiterjesztheti. Jogosulatlan aláírás és bélyegző használatból származó kárért az aláíró a felelős. A tagintézmény nevében kötelezettséget Ft-ig csak a tagintézmény-vezető, Ft felett csak az igazgató vállalhat a gazdasági szervezet vezetőjének ellenjegyzésével. Ettől eltérő bármilyen aláírás és bélyegző használat érvénytelen, az esetleges jogkövetkezmények az aláírót terhelik. A tagintézményekben használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó tagintézmény dolgozza ki, betartásáért a tagintézmény-vezető felel. Az intézményt az igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: o A tagintézmény-vezetőkre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett tagintézmény illetékességét. o Bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján. 31

32 A képviselet főbb elvei, szabályai: o Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák. o Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az igazgató jogosult nyilatkozni. o Az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak. o Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról. o A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozatot adó a felelős. o A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes megismerése nélkül. o A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének megőrzése A tagintézmény képviselete A tagintézmény szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg a tagintézmény illetékességét, a tagintézmény-vezető látja el. A vezető e jogkört a tagintézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: o Akadályoztatása esetén helyettesére (helyetteseire). o Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján a tagintézmény más dolgozójára. 3.3 A kiadmányozási, kiadványozási, utalási, utalványozási jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. A pénzügyi dokumentumok kivételével egymagában ír alá, távolléte, akadályoztatása esetén általános helyettese, mindkettőjük távolléte esetén pedig a helyettesítést ellátó igazgatóhelyettes. A tagintézmény-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki. 32

33 Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalást az igazgató, ellenjegyzését a gazdasági vezető végzi. Pénzfelvétel, banki forgalom terén csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak. A tagintézmények által készített pályázatok aláírási módja: o a pályázatok szakmai felelőse a tagintézmény-vezető, o kötelezettséget vállaló az igazgató vagy helyettese, ellenjegyzője a gazdasági vezető. 3.4 Helyettesítési rend Az igazgatót távollétében az általános igazgatóhelyettes helyettesíti az azonnali döntést igénylő kérdésekben. Mindkettejük távolléte esetén a szak- és felnőttképzési igazgatóhelyettes helyettesíti az azonnali döntést igénylő kérdésekben. Mindhárom vezető távolléte esetén a középiskolai tanügyi igazgató jogosult az azonnali döntést igénylő kérdésekben intézkedni. Az igazgatót helyettesítő személy az intézmény képviseletét is ellátja. A helyettesítő személynek a bélyegző mellett h betűvel aláírási joga is van. A beérkezett posták bontását szintén a helyettesítő végzi. A számlák feletti aláírási jogot az általános igazgatóhelyettes és a gazdasági vezető együtt látja el. Az igazgató távollétét a fenntartó felé jelzi. A gazdasági vezetőt távollétében az igazgató helyettesíti, s a számla feletti aláírási jogot az igazgató és a mérlegképes könyvelő együtt látja el. A gimnáziumi tanügyi igazgatóhelyettest távollétében az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Mindkettejük távolléte esetén a szak- és felnőttképzési igazgatóhelyettes veszi át a tanügyi igazgatóhelyettes feladatait. Az általános iskolai tagintézmény-vezetőt távollétében a tagintézmény-vezető helyettese helyettesíti. Mindkettejük távollétében az azonnali döntést igénylő kérdések kapcsán az igazgató jogosult intézkedni. 33

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján)

2. Az intézmény feladat, jogállása és gazdálkodási módja 7. (Az alapító okirat alapján) 1 Tartalomjegyzék: oldalszámok I. Az intézmény általános jellemzői 6. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1.1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2.)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben